Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-11-15-Speech-3-107"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061115.11.3-107"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, j’ajouterai mes réserves à celles de mon collègue, M. Mölzer. Il y a d’excellentes choses dans ce rapport, en particulier le fait qu’il signale que l’enseignement de l’anglais n’a pas besoin d’être subventionné par l’Union européenne. Il comporte une position extrêmement ambitieuse qui veut faire de toutes les langues minoritaires - une soixantaine - des langues officielles, mais un peu au détriment des vingt et une langues nationales de l’Union, dont certaines sont déjà un peu des langues extrêmement menacées: le letton, le lituanien, l’estonien, le magyar, le slovène ne sont pas des langues de communication internationale. Et même la situation de l’italien, de l’allemand ou du français présente quelque inquiétude. Il est assez paradoxal que le rapport propose de faire des économies au motif que ces langues officielles de l’Union européenne ne sont plus nécessairement considérées comme langues de travail dans toutes les délégations, et ceci pour dégager des crédits au profit des langues régionales. Nous avons eu hier l’exemple un peu regrettable du chef d’un État récemment promu à une indépendance totale qui a cru devoir - plutôt que de s’exprimer dans sa langue maternelle - s’exprimer en anglais, alors qu’il a été étudiant à Strasbourg! Je trouve que cela augure assez mal de l’évolution du multilinguisme dans l’Union européenne!"@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Monsieur le Président, j'ajouterai mes réserves à celles de mon collègue, M. Mölzer. Il y a d'excellentes choses dans ce rapport, en particulier le fait qu'il signale que l'enseignement de l'anglais n'a pas besoin d'être subventionné par l'Union européenne. Il comporte une position extrêmement ambitieuse qui veut faire de toutes les langues minoritaires – une soixantaine – des langues officielles, mais un peu au détriment des vingt et une langues nationales de l'Union, dont certaines sont déjà un peu des langues extrêmement menacées: le letton, le lituanien, l'estonien, le magyar, le slovène ne sont pas des langues de communication internationale. Et même la situation de l'italien, de l'allemand ou du français présente quelque inquiétude. Il est assez paradoxal que le rapport propose de faire des économies au motif que ces langues officielles de l'Union européenne ne sont plus nécessairement considérées comme langues de travail dans toutes les délégations, et ceci pour dégager des crédits au profit des langues régionales. Nous avons eu hier l'exemple un peu regrettable du chef d'un État récemment promu à une indépendance totale qui a cru devoir – plutôt que de s'exprimer dans sa langue maternelle – s'exprimer en anglais, alors qu'il a été étudiant à Strasbourg! Je trouve que cela augure assez mal de l'évolution du multilinguisme dans l'Union européenne!"@cs1
"Hr. formand! Jeg tilføjer mine forbehold til min kollega, hr. Mölzers forbehold. Der er nogle udmærkede ting i denne betænkning, særlig at det understreges, at EU ikke behøver at yde støtte til undervisning i engelsk. Den indeholder en meget ambitiøs holdning om at gøre alle de omkring 60 minoritetssprog til officielle sprog, men dette sker i nogen grad på bekostning af de 21 nationale EU-sprog. Nogle af disse er allerede til en vis grad stærkt truet, f.eks. er lettisk, litauisk, estisk, ungarsk og slovensk ikke sprog, der bruges til international kommunikation. Endog situationen for italiensk, tysk og fransk er bekymrende. Det er ret paradoksalt, at der i betænkningen foreslås besparelser med den begrundelse, at disse officielle EU-sprog ikke nødvendigvis betragtes som arbejdssprog i alle delegationerne, og dette sker for at frigøre midler til regionale sprog. I går oplevede vi det beklagelige eksempel med et statsoverhoved fra et land, der for nylig var blevet selvstændigt, og som følte sig forpligtet til at tale engelsk i stedet for at tale sit modersmål, selv om han havde studeret i Strasbourg. Det lover efter min mening ikke godt for udviklingen af flersprogethed i EU."@da2
"Herr Präsident! Ich möchte meine Vorbehalte zu denen meines Kollegen Mölzer hinzufügen. In diesem Bericht stehen wunderbare Dinge. Er tut insbesondere kund, dass der Englischunterricht nicht von der Europäischen Union subventioniert werden braucht. Er enthält einen außerordentlich ehrgeizigen Standpunkt, wonach alle Minderheitssprachen – etwa 60 an der Zahl – offizielle Sprachen werden sollen, allerdings ein wenig zu Lasten der 21 EU-Amtssprachen, von denen einige im gewissen Sinne bereits außerordentlich bedroht sind: So sind das Lettische, das Litauische, das Estnische, das Ungarische und das Slowenische keine internationalen Kommunikationssprachen. Und selbst die Lage des Italienischen, des Deutschen und des Französischen bietet Anlass zur Beunruhigung. Es ist recht paradox, dass der Bericht Einsparungen mit der Begründung vorschlägt, dass diese Amtssprachen der Europäischen Union nicht mehr unbedingt in allen Delegationen als Arbeitssprachen angesehen werden, und zwar, um Mittel für die regionalen Sprachen freizusetzen. Gestern haben wir das recht bedauerliche Beispiel des Regierungschefs eines vor kurzem zur vollständigen Unabhängigkeit gelangten Staates erlebt, der, anstatt sich in seiner Muttersprache zu äußern, glaubte, Englisch sprechen zu müssen, wobei er Student in Straßburg war! Ich finde, dass das ein ziemlich schlechtes Vorzeichen für die Entwicklung der Mehrsprachigkeit in der Europäischen Union ist!"@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να προσθέσω τις επιφυλάξεις μου στις επιφυλάξεις του συναδέλφου μου κ. Mölzer. Στην έκθεση υπάρχουν ορισμένα εξαιρετικά πράγματα, ιδιαίτερα το γεγονός ότι επισημαίνει ότι η διδασκαλία της Αγγλικής δεν χρειάζεται να επιδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Περιλαμβάνει μια εξαιρετικά φιλόδοξη θέση, η οποία στοχεύει να καταστήσει επίσημες και τις εξήντα περίπου μειονοτικές γλώσσες, όμως αυτό προβλέπεται να γίνει μάλλον εις βάρος των 21 εθνικών γλωσσών της Ένωσης, ορισμένες εκ των οποίων αντιμετωπίζουν ήδη, σε κάποιον βαθμό, σοβαρή απειλή: η Λεττονική, η Λιθουανική, η Εσθονική, η Ουγγρική και η Σλοβένικη δεν είναι γλώσσες διεθνούς επικοινωνίας. Ακόμη και η κατάσταση της Ιταλικής, της Γερμανικής και της Γαλλικής εγείρει κάποια ανησυχία. Είναι κάπως παράλογο η έκθεση να προτείνει να γίνεται εξοικονόμηση πόρων με την αιτιολογία ότι αυτές οι επίσημες γλώσσες της ΕΕ δεν θεωρούνται απαραίτητα γλώσσες εργασίας σε όλες τις αντιπροσωπείες, και αυτό για να αποδεσμευτούν κονδύλια προς όφελος των περιφερειακών γλωσσών. Χθες, είχαμε το μάλλον λυπηρό παράδειγμα αρχηγού ενός κράτους που έγινε πρόσφατα πλήρως ανεξάρτητο, ο οποίος αισθάνθηκε υποχρεωμένος, αντί να μιλήσει στη μητρική του, να μιλήσει στην Αγγλική, παρότι υπήρξε φοιτητής στο Στρασβούργο! Κατά τη γνώμη μου, αυτό δεν προμηνύει τίποτε καλό για την ανάπτυξη της πολυγλωσσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση."@el10
"Mr President, I would add my reservations to those of my colleague, Mr Mölzer. There are some excellent things in this report, in particular the fact that it points out that English teaching does not need to be subsidised by the European Union. It includes an extremely ambitious position, which is aimed at making all sixty or so minority languages official languages, but this is somewhat to the detriment of the 21 national languages of the Union, some of which are already, to some extent, under great threat: Latvian, Lithuanian, Estonian, Hungarian and Slovenian are not languages of international communication. Even the status of Italian, German and French is of some concern. It is somewhat illogical for the report to propose making savings on the grounds that these official EU languages are not necessarily regarded as working languages in all of the delegations, and this so as to release funds for the benefit of regional languages. Yesterday, we had the rather regrettable example of the Head of a State that has recently become fully independent, who felt obliged, rather than to speak in his mother tongue, to speak in English, even though he had been a student in Strasbourg! That does not bode very well, in my view, for the development of multilingualism in the European Union."@en4
"Señor Presidente, quisiera añadir mis reservas a las de mi colega, el señor Mölzer. Hay cosas excelentes en este informe, en particular el hecho de que indique que la enseñanza del inglés no ha de subvencionarse necesariamente con cargo a la Unión Europea. Incluye una posición extremadamente ambiciosa con vistas a declarar lenguas oficiales a todas las más o menos sesenta lenguas minoritarias, pero esto va un poco en detrimento de las 21 lenguas nacionales de la Unión, algunas de las cuales son ya en cierto sentido lenguas muy amenazadas: el letón, el lituano, el estonio, el húngaro y el esloveno no son lenguas de comunicación internacional. Incluso la situación del italiano, el alemán o el francés despierta cierta inquietud. Es bastante paradójico que el informe proponga ahorrar sobre la base de que esas lenguas oficiales de la Unión Europea no se consideran ya necesariamente lenguas de trabajo en todas las delegaciones, y ello para liberar fondos a favor de las lenguas regionales. Ayer tuvimos el ejemplo un tanto lamentable del Jefe de un Estado que ha adquirido recientemente la plena independencia que se creyó en el deber –en vez de expresarse en su lengua materna– de expresarse en inglés ¡cuando había sido estudiante en Estrasburgo! No me parece un buen presagio para la evolución del multilingüismo en la Unión Europea."@es20
"Monsieur le Président, j'ajouterai mes réserves à celles de mon collègue, M. Mölzer. Il y a d'excellentes choses dans ce rapport, en particulier le fait qu'il signale que l'enseignement de l'anglais n'a pas besoin d'être subventionné par l'Union européenne. Il comporte une position extrêmement ambitieuse qui veut faire de toutes les langues minoritaires – une soixantaine – des langues officielles, mais un peu au détriment des vingt et une langues nationales de l'Union, dont certaines sont déjà un peu des langues extrêmement menacées: le letton, le lituanien, l'estonien, le magyar, le slovène ne sont pas des langues de communication internationale. Et même la situation de l'italien, de l'allemand ou du français présente quelque inquiétude. Il est assez paradoxal que le rapport propose de faire des économies au motif que ces langues officielles de l'Union européenne ne sont plus nécessairement considérées comme langues de travail dans toutes les délégations, et ceci pour dégager des crédits au profit des langues régionales. Nous avons eu hier l'exemple un peu regrettable du chef d'un État récemment promu à une indépendance totale qui a cru devoir – plutôt que de s'exprimer dans sa langue maternelle – s'exprimer en anglais, alors qu'il a été étudiant à Strasbourg! Je trouve que cela augure assez mal de l'évolution du multilinguisme dans l'Union européenne!"@et5
"Arvoisa puhemies, haluan esittää muutaman varauman kollegani jäsen Mölzerin esittämien varaumien lisäksi. Mietinnössä on joitakin erinomaisia kohtia, etenkin kohta, jossa korostetaan, ettei Euroopan unionin tarvitse rahoittaa englannin kielen opetusta. Mietinnössä on esitetty hyvin kunnianhimoinen näkemys, jonka mukaan kaikista vähemmistökielistä, joita on noin 60, tehtäisiin virallisia kieliä. Tällä olisi kuitenkin haitallisia vaikutuksia unionin 21 kansalliselle kielelle, joista osa on jo nyt jossain määrin uhattuna. Latvian, liettuan, viron, unkarin ja sloveenin kieli eivät ole kansanvälisen viestinnän kieliä. Myös italian, saksan ja ranskan kielen asema aiheuttaa jossain määrin huolta. On jokseenkin epäloogista, että mietinnössä ehdotetaan säästöjen aikaansaamista siten, että nämä EU:n viralliset kielet eivät välttämättä olisi kaikkien valtuuskuntien työkieliä ja että näin vapautettaisiin varoja alueellisten kielten hyväksi. Eilen näimme jokseenkin valitettavan esimerkkitapauksen, sillä erään hiljattain täysin itsenäistyneen valtion päämies katsoi olevansa velvollinen puhumaan englantia oman äidinkielensä sijaan, vaikka hän on opiskellut aikoinaan Strasbourgissa. Mielestäni tämä ei lupaa kovin hyvää Euroopan unionin monikielisyyden kehittymisen kannalta."@fi7
"Monsieur le Président, j'ajouterai mes réserves à celles de mon collègue, M. Mölzer. Il y a d'excellentes choses dans ce rapport, en particulier le fait qu'il signale que l'enseignement de l'anglais n'a pas besoin d'être subventionné par l'Union européenne. Il comporte une position extrêmement ambitieuse qui veut faire de toutes les langues minoritaires – une soixantaine – des langues officielles, mais un peu au détriment des vingt et une langues nationales de l'Union, dont certaines sont déjà un peu des langues extrêmement menacées: le letton, le lituanien, l'estonien, le magyar, le slovène ne sont pas des langues de communication internationale. Et même la situation de l'italien, de l'allemand ou du français présente quelque inquiétude. Il est assez paradoxal que le rapport propose de faire des économies au motif que ces langues officielles de l'Union européenne ne sont plus nécessairement considérées comme langues de travail dans toutes les délégations, et ceci pour dégager des crédits au profit des langues régionales. Nous avons eu hier l'exemple un peu regrettable du chef d'un État récemment promu à une indépendance totale qui a cru devoir – plutôt que de s'exprimer dans sa langue maternelle – s'exprimer en anglais, alors qu'il a été étudiant à Strasbourg! Je trouve que cela augure assez mal de l'évolution du multilinguisme dans l'Union européenne!"@hu11
"Signor Presidente, vorrei aggiungere le mie riserve a quelle del collega Mölzer. Questa relazione contiene alcuni spunti eccellenti, in particolare laddove segnala che l’insegnamento dell’inglese non ha bisogno di essere sovvenzionato dall’Unione europea. Si propone una posizione estremamente ambiziosa, intesa a trasformare in lingue ufficiali tutte le circa sessanta lingue minoritarie, che tuttavia in qualche modo va a discapito delle 21 lingue nazionali dell’Unione, alcune delle quali sono già in qualche misura minacciate: lettone, lituano, estone, ungherese e sloveno non sono lingue utilizzate per le comunicazioni internazionali. Anche la situazione dell’italiano, del tedesco e del francese è motivo di qualche preoccupazione. E’ piuttosto paradossale che la relazione proponga di fare economie sulla base del fatto che queste lingue ufficiali dell’UE non sono necessariamente considerate lingue di lavoro in tutte le delegazioni, al fine di concedere finanziamenti a vantaggio delle lingue regionali. Ieri abbiamo avuto l’esempio piuttosto increscioso del capo di Stato di un paese che recentemente ha raggiunto la piena indipendenza, che si è sentito obbligato a parlare in inglese invece che nella sua lingua madre, anche se ha studiato a Strasburgo! A mio parere questo non fa presagire nulla di buono per lo sviluppo del multilinguismo nell’Unione europea."@it12
"Monsieur le Président, j'ajouterai mes réserves à celles de mon collègue, M. Mölzer. Il y a d'excellentes choses dans ce rapport, en particulier le fait qu'il signale que l'enseignement de l'anglais n'a pas besoin d'être subventionné par l'Union européenne. Il comporte une position extrêmement ambitieuse qui veut faire de toutes les langues minoritaires – une soixantaine – des langues officielles, mais un peu au détriment des vingt et une langues nationales de l'Union, dont certaines sont déjà un peu des langues extrêmement menacées: le letton, le lituanien, l'estonien, le magyar, le slovène ne sont pas des langues de communication internationale. Et même la situation de l'italien, de l'allemand ou du français présente quelque inquiétude. Il est assez paradoxal que le rapport propose de faire des économies au motif que ces langues officielles de l'Union européenne ne sont plus nécessairement considérées comme langues de travail dans toutes les délégations, et ceci pour dégager des crédits au profit des langues régionales. Nous avons eu hier l'exemple un peu regrettable du chef d'un État récemment promu à une indépendance totale qui a cru devoir – plutôt que de s'exprimer dans sa langue maternelle – s'exprimer en anglais, alors qu'il a été étudiant à Strasbourg! Je trouve que cela augure assez mal de l'évolution du multilinguisme dans l'Union européenne!"@lt14
"Monsieur le Président, j'ajouterai mes réserves à celles de mon collègue, M. Mölzer. Il y a d'excellentes choses dans ce rapport, en particulier le fait qu'il signale que l'enseignement de l'anglais n'a pas besoin d'être subventionné par l'Union européenne. Il comporte une position extrêmement ambitieuse qui veut faire de toutes les langues minoritaires – une soixantaine – des langues officielles, mais un peu au détriment des vingt et une langues nationales de l'Union, dont certaines sont déjà un peu des langues extrêmement menacées: le letton, le lituanien, l'estonien, le magyar, le slovène ne sont pas des langues de communication internationale. Et même la situation de l'italien, de l'allemand ou du français présente quelque inquiétude. Il est assez paradoxal que le rapport propose de faire des économies au motif que ces langues officielles de l'Union européenne ne sont plus nécessairement considérées comme langues de travail dans toutes les délégations, et ceci pour dégager des crédits au profit des langues régionales. Nous avons eu hier l'exemple un peu regrettable du chef d'un État récemment promu à une indépendance totale qui a cru devoir – plutôt que de s'exprimer dans sa langue maternelle – s'exprimer en anglais, alors qu'il a été étudiant à Strasbourg! Je trouve que cela augure assez mal de l'évolution du multilinguisme dans l'Union européenne!"@lv13
"Monsieur le Président, j'ajouterai mes réserves à celles de mon collègue, M. Mölzer. Il y a d'excellentes choses dans ce rapport, en particulier le fait qu'il signale que l'enseignement de l'anglais n'a pas besoin d'être subventionné par l'Union européenne. Il comporte une position extrêmement ambitieuse qui veut faire de toutes les langues minoritaires – une soixantaine – des langues officielles, mais un peu au détriment des vingt et une langues nationales de l'Union, dont certaines sont déjà un peu des langues extrêmement menacées: le letton, le lituanien, l'estonien, le magyar, le slovène ne sont pas des langues de communication internationale. Et même la situation de l'italien, de l'allemand ou du français présente quelque inquiétude. Il est assez paradoxal que le rapport propose de faire des économies au motif que ces langues officielles de l'Union européenne ne sont plus nécessairement considérées comme langues de travail dans toutes les délégations, et ceci pour dégager des crédits au profit des langues régionales. Nous avons eu hier l'exemple un peu regrettable du chef d'un État récemment promu à une indépendance totale qui a cru devoir – plutôt que de s'exprimer dans sa langue maternelle – s'exprimer en anglais, alors qu'il a été étudiant à Strasbourg! Je trouve que cela augure assez mal de l'évolution du multilinguisme dans l'Union européenne!"@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, evenals mijn collega Mölzer maak ook ik het nodige voorbehoud. In een aantal opzichten is dit een uitstekend verslag, met name omdat het signaleert dat het onderwijs van het Engels niet gesubsidieerd hoeft te worden door de Europese Unie. Het verslag is in die zin uiterst ambitieus dat het van alle minderheidstalen – zo’n zestig – officiële talen wil maken, maar dat gaat dan wel enigszins ten koste van de 21 nationale talen van de Unie, waarvan sommige nu al in de gevarenzone verkeren: het Lets, het Litouws, het Ests, het Hongaars en het Sloveens zijn geen talen waarin internationaal wordt gecommuniceerd. En zelfs de situatie van het Italiaans, het Duits en het Frans baart enige zorgen. Het is tamelijk paradoxaal dat in het verslag bezuinigingen worden voorgesteld met als argument dat deze officiële talen van de Europese Unie niet langer per definitie worden beschouwd als werktalen in alle delegaties, om op die manier geld vrij te maken voor de regionale talen. Wij hebben gisteren het enigszins betreurenswaardige voorbeeld gehad van een staatshoofd van een land dat onlangs volledig onafhankelijk is geworden, die dacht dat hij Engels moest spreken in plaats van zijn moedertaal, terwijl hij in Straatsburg heeft gestudeerd! Volgens mij voorspelt dat niet veel goeds voor de ontwikkeling van de meertaligheid in de Europese Unie!"@nl3
"Monsieur le Président, j'ajouterai mes réserves à celles de mon collègue, M. Mölzer. Il y a d'excellentes choses dans ce rapport, en particulier le fait qu'il signale que l'enseignement de l'anglais n'a pas besoin d'être subventionné par l'Union européenne. Il comporte une position extrêmement ambitieuse qui veut faire de toutes les langues minoritaires – une soixantaine – des langues officielles, mais un peu au détriment des vingt et une langues nationales de l'Union, dont certaines sont déjà un peu des langues extrêmement menacées: le letton, le lituanien, l'estonien, le magyar, le slovène ne sont pas des langues de communication internationale. Et même la situation de l'italien, de l'allemand ou du français présente quelque inquiétude. Il est assez paradoxal que le rapport propose de faire des économies au motif que ces langues officielles de l'Union européenne ne sont plus nécessairement considérées comme langues de travail dans toutes les délégations, et ceci pour dégager des crédits au profit des langues régionales. Nous avons eu hier l'exemple un peu regrettable du chef d'un État récemment promu à une indépendance totale qui a cru devoir – plutôt que de s'exprimer dans sa langue maternelle – s'exprimer en anglais, alors qu'il a été étudiant à Strasbourg! Je trouve que cela augure assez mal de l'évolution du multilinguisme dans l'Union européenne!"@pl16
"Senhor Presidente, juntarei as minhas reticências àquelas que foram aqui expostas pelo meu colega, senhor deputado Mölzer. Há algumas coisas excelentes neste relatório, nomeadamente o facto de assinalar que o ensino da língua inglesa não precisa de ser subvencionado pela União Europeia. Comporta uma posição extremamente ambiciosa, que visa converter todas as cerca de sessenta línguas minoritárias em línguas oficiais, mas um pouco em detrimento das 21 línguas nacionais da União, algumas das quais estão já, em certa medida, extremamente ameaçadas: o letão, o lituano, o estónio, o húngaro e o esloveno não são línguas de comunicação internacional. E mesmo o estatuto do italiano, do alemão ou do francês é motivo de alguma preocupação. É algo paradoxal que o relatório proponha fazer poupanças sob pretexto de estas línguas oficiais da UE não serem necessariamente consideradas como línguas de trabalho em todas as delegações, e isto a fim de libertar fundos em prol das línguas regionais. Ontem, tivemos o exemplo um tanto lamentável do Chefe de um Estado recentemente declarado independente que, em vez de falar na sua língua materna, entendeu dever exprimir-se em inglês, embora tenha estudado em Estrasburgo! Creio que isso não augura nada de bom para a evolução do multilinguismo na União Europeia."@pt17
"Monsieur le Président, j'ajouterai mes réserves à celles de mon collègue, M. Mölzer. Il y a d'excellentes choses dans ce rapport, en particulier le fait qu'il signale que l'enseignement de l'anglais n'a pas besoin d'être subventionné par l'Union européenne. Il comporte une position extrêmement ambitieuse qui veut faire de toutes les langues minoritaires – une soixantaine – des langues officielles, mais un peu au détriment des vingt et une langues nationales de l'Union, dont certaines sont déjà un peu des langues extrêmement menacées: le letton, le lituanien, l'estonien, le magyar, le slovène ne sont pas des langues de communication internationale. Et même la situation de l'italien, de l'allemand ou du français présente quelque inquiétude. Il est assez paradoxal que le rapport propose de faire des économies au motif que ces langues officielles de l'Union européenne ne sont plus nécessairement considérées comme langues de travail dans toutes les délégations, et ceci pour dégager des crédits au profit des langues régionales. Nous avons eu hier l'exemple un peu regrettable du chef d'un État récemment promu à une indépendance totale qui a cru devoir – plutôt que de s'exprimer dans sa langue maternelle – s'exprimer en anglais, alors qu'il a été étudiant à Strasbourg! Je trouve que cela augure assez mal de l'évolution du multilinguisme dans l'Union européenne!"@sk18
"Monsieur le Président, j'ajouterai mes réserves à celles de mon collègue, M. Mölzer. Il y a d'excellentes choses dans ce rapport, en particulier le fait qu'il signale que l'enseignement de l'anglais n'a pas besoin d'être subventionné par l'Union européenne. Il comporte une position extrêmement ambitieuse qui veut faire de toutes les langues minoritaires – une soixantaine – des langues officielles, mais un peu au détriment des vingt et une langues nationales de l'Union, dont certaines sont déjà un peu des langues extrêmement menacées: le letton, le lituanien, l'estonien, le magyar, le slovène ne sont pas des langues de communication internationale. Et même la situation de l'italien, de l'allemand ou du français présente quelque inquiétude. Il est assez paradoxal que le rapport propose de faire des économies au motif que ces langues officielles de l'Union européenne ne sont plus nécessairement considérées comme langues de travail dans toutes les délégations, et ceci pour dégager des crédits au profit des langues régionales. Nous avons eu hier l'exemple un peu regrettable du chef d'un État récemment promu à une indépendance totale qui a cru devoir – plutôt que de s'exprimer dans sa langue maternelle – s'exprimer en anglais, alors qu'il a été étudiant à Strasbourg! Je trouve que cela augure assez mal de l'évolution du multilinguisme dans l'Union européenne!"@sl19
"Herr talman! Jag vill lägga till mina reservationer till dem som gavs av min kollega Andreas Mölzer. Det finns en del utmärkta saker i betänkandet, särskilt att det där påpekas att undervisning i engelska inte behöver subventioneras av EU. Det inkluderar en extremt ambitiös ståndpunkt som syftar till att göra alla sextio, eller hur många de nu är, minoritetsspråk till officiella språk, men detta är i viss mån en nackdel för EU:s 21 nationella språk, av vilka vissa i någon utsträckning redan är hotade. Lettiska, litauiska, estniska, ungerska och slovenska är inte språk för internationell kommunikation. Till och med statusen för italienska, tyska och franska är något oroande. Det är något ologiskt att det i betänkandet föreslås besparingar på grund av att dessa officiella EU-språk inte nödvändigtvis betraktas som arbetsspråk i alla delegationer, och detta skulle frigöra medel till regionala språk. I går hade vi det ganska beklagliga exemplet med statschefen som nyligen blivit helt oberoende och som ansåg att han i stället för att tala sitt modersmål var skyldig att tala engelska, trots att han hade studerat i Strasbourg! Detta bådar inte gott, enligt min åsikt, för utvecklingen av flerspråkighet inom EU."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Bruno Gollnisch (NI ). –"5,19,15,1,18,14,16,11,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph