Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-11-14-Speech-2-410"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061114.39.2-410"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, je vais essayer de faire à la fois vite et lentement. Ce débat vient à son heure et, d’ailleurs, ce qui vient de se dire depuis quelques instants me paraît positif. Chacun souhaite que l’Union européenne intervienne autrement que par la seule jurisprudence. Cette question implique en effet un ensemble d’entreprises et de services: les casinos, les loteries et autres jeux de hasard par des voies traditionnelles ou par Internet. Cela va donc bien au-delà des seuls paris sportifs en ligne sur lesquels porte la question d’Arlene MacCarthy. S’il est normal que ces services appliquent les principes du marché intérieur, Monsieur le Commissaire, il ne faut pas que la liberté rime avec la loi de la jungle! Pour des raisons d’intérêt général, de santé, de moralité et de sécurité, il faut réglementer et contrôler. Les États membres doivent pouvoir autoriser et contrôler des opérateurs publics et des opérateurs privés en situation de concurrence loyale. L’importance des jeux «transfrontières» oblige à dépasser cependant le cadre national. À cet égard, ce qui vient d’être décidé par les États-Unis est la démonstration que, faute de pouvoir contrôler ceux qui jouent et ceux qui font jouer, il vaut mieux interdire Il vaut mieux prendre trop de précautions que pas assez. C’est pourquoi, Monsieur le Commissaire, l’approche actuelle de la Commission, qui repose exclusivement sur les traités et la Cour de justice me paraît insuffisante et dangereuse. Aujourd’hui, il est clair que la compatibilité des législations nationales avec les traités est un concept insuffisant. Vous devez, Monsieur le Commissaire, en collaboration avec le Parlement, mettre sur pied une législation dérivée qui soit susceptible d’organiser ce secteur fort important, tant sur le plan politique que sur le plan économique, d’une manière saine et rationnelle. Que ce secteur se développe soit, mais en toute sécurité pour les personnes et pour les États!"@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Monsieur le Président, je vais essayer de faire à la fois vite et lentement. Ce débat vient à son heure et, d'ailleurs, ce qui vient de se dire depuis quelques instants me paraît positif. Chacun souhaite que l'Union européenne intervienne autrement que par la seule jurisprudence. Cette question implique en effet un ensemble d'entreprises et de services: les casinos, les loteries et autres jeux de hasard par des voies traditionnelles ou par Internet. Cela va donc bien au-delà des seuls paris sportifs en ligne sur lesquels porte la question d'Arlene MacCarthy. S'il est normal que ces services appliquent les principes du marché intérieur, Monsieur le Commissaire, il ne faut pas que la liberté rime avec la loi de la jungle! Pour des raisons d'intérêt général, de santé, de moralité et de sécurité, il faut réglementer et contrôler. Les États membres doivent pouvoir autoriser et contrôler des opérateurs publics et des opérateurs privés en situation de concurrence loyale. L'importance des jeux "transfrontières" oblige à dépasser cependant le cadre national. À cet égard, ce qui vient d'être décidé par les États-Unis est la démonstration que, faute de pouvoir contrôler ceux qui jouent et ceux qui font jouer, il vaut mieux interdire Il vaut mieux prendre trop de précautions que pas assez. C'est pourquoi, Monsieur le Commissaire, l'approche actuelle de la Commission, qui repose exclusivement sur les traités et la Cour de justice me paraît insuffisante et dangereuse. Aujourd'hui, il est clair que la compatibilité des législations nationales avec les traités est un concept insuffisant. Vous devez, Monsieur le Commissaire, en collaboration avec le Parlement, mettre sur pied une législation dérivée qui soit susceptible d'organiser ce secteur fort important, tant sur le plan politique que sur le plan économique, d'une manière saine et rationnelle. Que ce secteur se développe soit, mais en toute sécurité pour les personnes et pour les États!"@cs1
"Hr. formand! Jeg skal forsøge at tale både hurtigt og langsomt. Der er tale om en betimelig betænkning, og jeg vil tilføje, at jeg anser de netop fremsatte bemærkninger for at være meget positive. Alle ønsker, at Den Europæiske Union skal kunne gribe ind ved hjælp af andre metoder end blot retspraksis. Dette spørgsmål vedrører rent faktisk en række virksomheder og tjenester: kasinoer, lotterier og andre væddemål via traditionelle metoder eller via internettet. Derfor er dette langt mere vidtgående end blot sportsvæddemål, som er emnet for fru McCarthys spørgsmål. Selv om det er normalt, at disse tjenester anvender principperne for det indre marked, hr. kommissær, bør frihed ikke gå hånd i hånd med jungleloven! Af årsager vedrørende almenvellet, sundhed, moral og sikkerhed bør disse tjenester reguleres og kontrolleres. Medlemsstaterne skal kunne give tilladelse til og kontrollere offentlige og private operatører inden for rammerne af en retfærdig konkurrence. Betydningen af "grænseoverskridende" spil kræver imidlertid, at vi går ud over de nationale rammer. I den henseende er den amerikanske beslutning for nylig bevis på, at hvis de, der spiller og får andre til at spille, ikke kan kontrolleres, er det bedre at indføre for mange forholdsregler end for få. Derfor, hr. kommissær, anser jeg Kommissionens nuværende fremgangsmåde, som udelukkende er baseret på traktaterne og Domstolen, for utilstrækkelig og farlig. I dag står det klart, at tanken om, at de nationale love er forenelige med traktaterne, er utilfredsstillende. Hr. kommissær, De må samarbejde med Parlamentet om at udarbejde supplerende lovgivning, der kan skabe orden i denne meget vigtige sektor, både politisk og økonomisk, på en forsvarlig og rationel måde. Lad denne sektor udvikle sig, men lad os gøre det med fuld sikkerhed for befolkningen og medlemsstaterne!"@da2
"Herr Präsident! Ich werde versuchen, schnell und langsam zugleich zu sein. Diese Aussprache kommt zur rechten Zeit, und die bisherigen Ausführungen erscheinen mir im Übrigen positiv. Alle wünschen sich ein Eingreifen der Europäischen Union in anderen Formen als lediglich durch die Rechtsprechung. Bei diesem Thema geht es nämlich um eine Reihe von Betrieben und Dienstleistungen: Es geht um Kasinos, Lotterien und sonstige Glücksspiele auf traditionellem Wege oder über das Internet. Es betrifft also nicht nur Online-Sportwetten, die Gegenstand der Anfrage von Frau MacCarthy sind, sondern reicht weit darüber hinaus. Dass bei diesen Dienstleistungen die Binnenmarktgrundsätze angewandt werden, ist zwar normal, Herr Kommissar, doch darf Freiheit nicht mit dem Gesetz des Dschungels einhergehen! Aus Gründen des Allgemeininteresses, der Gesundheit, der Moral und der Sicherheit müssen diese Dienstleistungen geregelt und überwacht werden. Die Mitgliedstaaten müssen öffentliche und private Betreiber im Rahmen eines fairen Wettbewerbs zulassen und kontrollieren können. Aufgrund der Bedeutung „grenzüberschreitender“ Spiele muss jedoch über den nationalen Rahmen hinausgegangen werden. In dieser Hinsicht ist der jüngste Beschluss der USA der Beweis dafür, dass es besser ist, zu viele Vorsichtsmaßnahmen zu treffen als zu wenige, wenn diejenigen, die spielen und die, die andere spielen lassen, nicht kontrolliert werden können. Deshalb, Herr Kommissar, halte ich den gegenwärtigen Ansatz der Kommission, der sich ausschließlich auf die Verträge und auf den Gerichtshof stützt, für unzulänglich und gefährlich. Dass die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften mit den Verträgen im Einklang stehen sollen, reicht heute zweifelsohne nicht mehr aus. Herr Kommissar, in Zusammenarbeit mit dem Parlament müssen Sie zusätzliche Bestimmungen einführen, um damit diesen überaus wichtigen Sektor sowohl politisch wie wirtschaftlich in vernünftiger und sinnvoller Weise organisieren zu können. Dieser Sektor soll durchaus weiterentwickelt werden, doch sollte dies in völliger Sicherheit für die Menschen und für die Mitgliedstaaten geschehen!"@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να είμαι και σύντομος και αργός. Αυτή η έκθεση είναι επίκαιρη και επιτρέψτε μου να προσθέσω ότι θεωρώ θετικές τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν μόλις τώρα. Όλοι μας θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να παρεμβαίνει χρησιμοποιώντας άλλες μεθόδους πέραν της απλής νομολογίας. Αυτό το θέμα εμπλέκει, στην πραγματικότητα, ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων και υπηρεσιών: καζίνο, λαχειοφόρες αγορές και άλλα τυχερά παιχνίδια με παραδοσιακά μέσα ή μέσω του Διαδικτύου. Κατά συνέπεια, μιλάμε για κάτι πολύ πέραν των αθλητικών στοιχημάτων μέσω του Διαδικτύου, που αποτελούν αντικείμενο της ερώτησης της κ. McCarthy. Ενώ είναι φυσικό οι υπηρεσίες αυτές να εφαρμόζουν αρχές της εσωτερικής αγοράς, κύριε Επίτροπε, η ελευθερία δεν πρέπει να συμβαδίζει με την ασυδοσία! Για λόγους δημοσίου συμφέροντος, υγείας, ηθικής και ασφάλειας, αυτές οι υπηρεσίες πρέπει να ρυθμίζονται και να ελέγχονται. Τα κράτη μέλη πρέπει να μπορούν να αδειοδοτούν και να ελέγχουν δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς εκμετάλλευσης στο πλαίσιο του θεμιτού ανταγωνισμού. Η σημασία όμως των διασυνοριακών παιγνίων μας επιβάλλει να υπερβούμε το εθνικό πλαίσιο. Σε σχέση με αυτό, η πρόσφατη απόφαση που έλαβαν οι Ηνωμένες Πολιτείες καταδεικνύει ότι αν δεν είναι δυνατόν να ελέγχονται αυτοί που παίζουν και που παρασύρουν τους άλλους να παίζουν, τότε είναι καλύτερο να λαμβάνονται υπερβολικές προφυλάξεις παρά να μην λαμβάνονται επαρκείς. Γι’ αυτό, κύριε Επίτροπε, θεωρώ ότι η τρέχουσα προσέγγιση της Επιτροπής, η οποία βασίζεται αποκλειστικά στις Συνθήκες και στο ΔΕΚ, είναι ανεπαρκής και επικίνδυνη. Είναι σαφές σήμερα πως η ιδέα ότι οι εθνικοί νόμοι συνάδουν με τις Συνθήκες είναι μη ικανοποιητική. Κύριε Επίτροπε, πρέπει να εργαστείτε από κοινού με το Κοινοβούλιο για να θεσπίσετε συμπληρωματική νομοθεσία, η οποία να μπορεί να βάλει τάξη σε αυτόν τον άκρως σημαντικό τομέα, τόσο από πολιτική όσο και από οικονομική άποψη, κατά τρόπο υγιή και λογικό. Ας αφήσουμε αυτόν τον τομέα να αναπτυχθεί, ας γίνει όμως αυτό με απόλυτη ασφάλεια για τους πολίτες και τα κράτη μέλη!"@el10
"Mr President, I am going to try to be both quick and slow. This report is timely, and I might add that I consider the remarks made just now to be positive. Everyone would like the European Union to intervene using methods other than simple case-law. This issue does, in fact, involve a range of businesses and services: casinos, lotteries and other games of chance via traditional means or via the Internet. Therefore, this goes far beyond simple online sporting bets, which is the subject of Mrs McCarthy’s question. While it is normal for these services to apply the principles of the internal market, Commissioner, freedom should not go hand in hand with the law of the jungle! For reasons to do with the general interest, health, morality and security, these services need to be regulated and controlled. The Member States must be able to authorise and control public and private operators in the context of fair competition. The importance of ‘cross-border’ games does, however, require us to go beyond the national framework. In this regard, the recent decision taken by the United States is the demonstration that, if those who play and who make others play cannot be controlled, then it is better to take too many precautions than not enough. That is why, Commissioner, I consider the Commission’s current approach, which is based exclusively on the Treaties and on the Court of Justice, to be inadequate and dangerous. It is clear today that the idea that the national laws are compatible with the Treaties is an unsatisfactory one. Commissioner, you must work alongside Parliament to establish complementary legislation that can organise this extremely important sector, both politically and economically, in a sound and rational manner. Let this sector develop, but let it do so in complete safety for the people and for the Member States!"@en4
"Señor Presidente, intentaré ir rápido y lento a la vez. Este informe es muy oportuno y, por otra parte, creo que las observaciones que acaban de hacerse son positivas. Todos deseamos que la Unión Europea intervenga de un modo que no sea solo la jurisprudencia. Este asunto afecta, en efecto, a una serie de empresas y servicios: los casinos, las loterías y otros juegos de azar a través de los canales tradicionales o por Internet. Por tanto, va mucho más allá de las apuestas deportivas en línea, a las que se refiere la pregunta de la señora MacCarthy. Aunque es normal que estos servicios apliquen los principios del mercado interior, señor Comisario, ¡libertad no debería ir de la mano de la ley de la jungla! Por razones de interés general, de salud, moralidad y seguridad, es preciso regular y controlar. Los Estados miembros deben poder autorizar y controlar a los operadores públicos y privados en situación de competencia leal. No obstante, la importancia de los juegos «transfronterizos» obliga a rebasar el marco nacional. A este respecto, lo que acaban de decidir los Estados Unidos es la demostración de que, si no se puede controlar a quienes juegan y a quienes hacen jugar, es mejor prohibir. Es mejor tomar demasiadas precauciones que demasiado pocas. Por ello, señor Comisario, el enfoque actual de la Comisión, que descansa exclusivamente en los Tratados y el Tribunal de Justicia, me parece insuficiente y peligroso. Hoy está claro que la idea de que las leyes nacionales son compatibles con los Tratados es insatisfactoria. Señor Comisario, debe usted colaborar con el Parlamento para establecer una legislación derivada que organice este sector tan importante, tanto desde el punto de vista político como desde el económico, de un modo sano y racional. Que este sector se desarrolle, sea, ¡pero con plena seguridad para las personas y para los Estados!"@es20
"Monsieur le Président, je vais essayer de faire à la fois vite et lentement. Ce débat vient à son heure et, d'ailleurs, ce qui vient de se dire depuis quelques instants me paraît positif. Chacun souhaite que l'Union européenne intervienne autrement que par la seule jurisprudence. Cette question implique en effet un ensemble d'entreprises et de services: les casinos, les loteries et autres jeux de hasard par des voies traditionnelles ou par Internet. Cela va donc bien au-delà des seuls paris sportifs en ligne sur lesquels porte la question d'Arlene MacCarthy. S'il est normal que ces services appliquent les principes du marché intérieur, Monsieur le Commissaire, il ne faut pas que la liberté rime avec la loi de la jungle! Pour des raisons d'intérêt général, de santé, de moralité et de sécurité, il faut réglementer et contrôler. Les États membres doivent pouvoir autoriser et contrôler des opérateurs publics et des opérateurs privés en situation de concurrence loyale. L'importance des jeux "transfrontières" oblige à dépasser cependant le cadre national. À cet égard, ce qui vient d'être décidé par les États-Unis est la démonstration que, faute de pouvoir contrôler ceux qui jouent et ceux qui font jouer, il vaut mieux interdire Il vaut mieux prendre trop de précautions que pas assez. C'est pourquoi, Monsieur le Commissaire, l'approche actuelle de la Commission, qui repose exclusivement sur les traités et la Cour de justice me paraît insuffisante et dangereuse. Aujourd'hui, il est clair que la compatibilité des législations nationales avec les traités est un concept insuffisant. Vous devez, Monsieur le Commissaire, en collaboration avec le Parlement, mettre sur pied une législation dérivée qui soit susceptible d'organiser ce secteur fort important, tant sur le plan politique que sur le plan économique, d'une manière saine et rationnelle. Que ce secteur se développe soit, mais en toute sécurité pour les personnes et pour les États!"@et5,5
"Arvoisa puhemies, aion yrittää esittää asiani sekä nopeasti että hitaasti. Tämä raportti osuu hyvään ajankohtaan, ja voin lisäksi todeta, että äskettäin esitetyt huomiot ovat mielestäni myönteisiä. Kaikki haluaisivat, että Euroopan unioni vaikuttaisi asiaan muilla tavoin kuin pelkän oikeuskäytännön välityksellä. Asiassa on itse asiassa osallisina monenlaisia yrityksiä ja palveluja: kasinoita, arpajaisia ja muita perinteisin tavoin tai Internetin välityksellä pelattavia uhkapelejä. Kyse onkin paljon muusta kuin vain online-vedonlyönnistä, joka on McCarthyn kysymyksen aiheena. Arvoisa komission jäsen, on aivan luonnollista, että tällaisissa palveluissa noudatetaan sisämarkkinoiden periaatteita, mutta vapautta ei pitäisi yhdistää viidakon lakiin! Kyseisiä palveluja on säänneltävä ja valvottava yleiseen etuun, kansanterveyteen, moraaliin ja turvallisuuteen liittyvistä syistä. Jäsenvaltioiden on voitava myöntää lupia julkisille ja yksityisille toimijoille ja valvottava näiden toimintaa reilun kilpailun hengessä. Niin sanottujen rajat ylittävien pelien merkitys edellyttää kuitenkin, että vahvistamme myös kansalliset rajat ylittävää lainsäädäntöä. Yhdysvalloissa hiljattain tehty päätös osoittaakin, että ellei pelaajia ja pelipalvelujen tarjoajia saada valvontaan, liialliset varotoimet ovat parempi ratkaisu kuin liian vähäiset varotoimet. Arvoisa komission jäsen, komission nykyinen lähestymistapa, joka perustuu yksinomaan perussopimuksiin ja yhteisöjen tuomioistuimeen, onkin mielestäni riittämätön ja vaarallinen. Nykyisin on selvää, että kansallisten lakien yhdenmukaisuus perussopimusten kanssa ei riitä. Arvoisa komission jäsen, teidän on tehtävä yhteistyötä parlamentin kanssa laatiaksenne täydentävää lainsäädäntöä, jolla tämän äärettömän tärkeän alan asiat voidaan järjestää niin poliittisesti kuin taloudellisesti moitteettomalla ja järkevällä tavalla. Annetaan alan kehittyä, mutta tehdään se kansalaisille ja jäsenvaltioille täysin turvallisella tavalla!"@fi7
"Monsieur le Président, je vais essayer de faire à la fois vite et lentement. Ce débat vient à son heure et, d'ailleurs, ce qui vient de se dire depuis quelques instants me paraît positif. Chacun souhaite que l'Union européenne intervienne autrement que par la seule jurisprudence. Cette question implique en effet un ensemble d'entreprises et de services: les casinos, les loteries et autres jeux de hasard par des voies traditionnelles ou par Internet. Cela va donc bien au-delà des seuls paris sportifs en ligne sur lesquels porte la question d'Arlene MacCarthy. S'il est normal que ces services appliquent les principes du marché intérieur, Monsieur le Commissaire, il ne faut pas que la liberté rime avec la loi de la jungle! Pour des raisons d'intérêt général, de santé, de moralité et de sécurité, il faut réglementer et contrôler. Les États membres doivent pouvoir autoriser et contrôler des opérateurs publics et des opérateurs privés en situation de concurrence loyale. L'importance des jeux "transfrontières" oblige à dépasser cependant le cadre national. À cet égard, ce qui vient d'être décidé par les États-Unis est la démonstration que, faute de pouvoir contrôler ceux qui jouent et ceux qui font jouer, il vaut mieux interdire Il vaut mieux prendre trop de précautions que pas assez. C'est pourquoi, Monsieur le Commissaire, l'approche actuelle de la Commission, qui repose exclusivement sur les traités et la Cour de justice me paraît insuffisante et dangereuse. Aujourd'hui, il est clair que la compatibilité des législations nationales avec les traités est un concept insuffisant. Vous devez, Monsieur le Commissaire, en collaboration avec le Parlement, mettre sur pied une législation dérivée qui soit susceptible d'organiser ce secteur fort important, tant sur le plan politique que sur le plan économique, d'une manière saine et rationnelle. Que ce secteur se développe soit, mais en toute sécurité pour les personnes et pour les États!"@hu11
"Signor Presidente, cercherò di procedere in fretta, ma con la calma necessaria. La presente relazione giunge opportuna e potrei aggiungere che ritengo positive le osservazioni formulate poc’anzi. Vorremmo tutti che l’Unione europea intervenisse avvalendosi non solo del metodo della giurisprudenza. La questione, infatti, interessa un vasto numero di imprese e servizi: case da gioco, lotterie e altri giochi d’azzardo praticati attraverso i canali tradizionali o tramite . Pertanto, il problema va ben oltre le semplici scommesse sportive su cui verte l’interrogazione dell’onorevole McCarthy. E’ normale che questi servizi applichino i principi del mercato interno, signor Commissario, ma la libertà non deve andare di pari passo con la legge della giungla! Per ragioni di interesse generale, salute, moralità e sicurezza, questi servizi devono essere disciplinati e controllati. Gli Stati membri devono poter autorizzare e controllare gli operatori pubblici e privati nell’ambito della concorrenza leale. L’importanza dei giochi “transfrontalieri”, tuttavia, ci costringe ad andare oltre il quadro nazionale. A tale proposito, la decisione adottata di recente dagli Stati Uniti è la dimostrazione che, se non si può controllare chi gioca e chi fa giocare gli altri, è meglio eccedere nelle precauzioni piuttosto che adottarne in numero insufficiente. Per questo, signor Commissario, ritengo che l’approccio attuale della Commissione, che si basa esclusivamente sui Trattati e sulla Corte di giustizia, sia inadeguato e pericoloso. Oggi è chiaro che l’idea che le legislazioni nazionali siano compatibili con i Trattati è insoddisfacente. Signor Commissario, deve lavorare a fianco del Parlamento per definire una legislazione complementare che possa regolare questo settore estremamente importante, a livello sia politico sia economico, in maniera valida e razionale. Permettiamo a questo settore di svilupparsi, facendo però in modo che ciò avvenga in tutta sicurezza per i cittadini e per gli Stati membri!"@it12
"Monsieur le Président, je vais essayer de faire à la fois vite et lentement. Ce débat vient à son heure et, d'ailleurs, ce qui vient de se dire depuis quelques instants me paraît positif. Chacun souhaite que l'Union européenne intervienne autrement que par la seule jurisprudence. Cette question implique en effet un ensemble d'entreprises et de services: les casinos, les loteries et autres jeux de hasard par des voies traditionnelles ou par Internet. Cela va donc bien au-delà des seuls paris sportifs en ligne sur lesquels porte la question d'Arlene MacCarthy. S'il est normal que ces services appliquent les principes du marché intérieur, Monsieur le Commissaire, il ne faut pas que la liberté rime avec la loi de la jungle! Pour des raisons d'intérêt général, de santé, de moralité et de sécurité, il faut réglementer et contrôler. Les États membres doivent pouvoir autoriser et contrôler des opérateurs publics et des opérateurs privés en situation de concurrence loyale. L'importance des jeux "transfrontières" oblige à dépasser cependant le cadre national. À cet égard, ce qui vient d'être décidé par les États-Unis est la démonstration que, faute de pouvoir contrôler ceux qui jouent et ceux qui font jouer, il vaut mieux interdire Il vaut mieux prendre trop de précautions que pas assez. C'est pourquoi, Monsieur le Commissaire, l'approche actuelle de la Commission, qui repose exclusivement sur les traités et la Cour de justice me paraît insuffisante et dangereuse. Aujourd'hui, il est clair que la compatibilité des législations nationales avec les traités est un concept insuffisant. Vous devez, Monsieur le Commissaire, en collaboration avec le Parlement, mettre sur pied une législation dérivée qui soit susceptible d'organiser ce secteur fort important, tant sur le plan politique que sur le plan économique, d'une manière saine et rationnelle. Que ce secteur se développe soit, mais en toute sécurité pour les personnes et pour les États!"@lt14
"Monsieur le Président, je vais essayer de faire à la fois vite et lentement. Ce débat vient à son heure et, d'ailleurs, ce qui vient de se dire depuis quelques instants me paraît positif. Chacun souhaite que l'Union européenne intervienne autrement que par la seule jurisprudence. Cette question implique en effet un ensemble d'entreprises et de services: les casinos, les loteries et autres jeux de hasard par des voies traditionnelles ou par Internet. Cela va donc bien au-delà des seuls paris sportifs en ligne sur lesquels porte la question d'Arlene MacCarthy. S'il est normal que ces services appliquent les principes du marché intérieur, Monsieur le Commissaire, il ne faut pas que la liberté rime avec la loi de la jungle! Pour des raisons d'intérêt général, de santé, de moralité et de sécurité, il faut réglementer et contrôler. Les États membres doivent pouvoir autoriser et contrôler des opérateurs publics et des opérateurs privés en situation de concurrence loyale. L'importance des jeux "transfrontières" oblige à dépasser cependant le cadre national. À cet égard, ce qui vient d'être décidé par les États-Unis est la démonstration que, faute de pouvoir contrôler ceux qui jouent et ceux qui font jouer, il vaut mieux interdire Il vaut mieux prendre trop de précautions que pas assez. C'est pourquoi, Monsieur le Commissaire, l'approche actuelle de la Commission, qui repose exclusivement sur les traités et la Cour de justice me paraît insuffisante et dangereuse. Aujourd'hui, il est clair que la compatibilité des législations nationales avec les traités est un concept insuffisant. Vous devez, Monsieur le Commissaire, en collaboration avec le Parlement, mettre sur pied une législation dérivée qui soit susceptible d'organiser ce secteur fort important, tant sur le plan politique que sur le plan économique, d'une manière saine et rationnelle. Que ce secteur se développe soit, mais en toute sécurité pour les personnes et pour les États!"@lv13
"Monsieur le Président, je vais essayer de faire à la fois vite et lentement. Ce débat vient à son heure et, d'ailleurs, ce qui vient de se dire depuis quelques instants me paraît positif. Chacun souhaite que l'Union européenne intervienne autrement que par la seule jurisprudence. Cette question implique en effet un ensemble d'entreprises et de services: les casinos, les loteries et autres jeux de hasard par des voies traditionnelles ou par Internet. Cela va donc bien au-delà des seuls paris sportifs en ligne sur lesquels porte la question d'Arlene MacCarthy. S'il est normal que ces services appliquent les principes du marché intérieur, Monsieur le Commissaire, il ne faut pas que la liberté rime avec la loi de la jungle! Pour des raisons d'intérêt général, de santé, de moralité et de sécurité, il faut réglementer et contrôler. Les États membres doivent pouvoir autoriser et contrôler des opérateurs publics et des opérateurs privés en situation de concurrence loyale. L'importance des jeux "transfrontières" oblige à dépasser cependant le cadre national. À cet égard, ce qui vient d'être décidé par les États-Unis est la démonstration que, faute de pouvoir contrôler ceux qui jouent et ceux qui font jouer, il vaut mieux interdire Il vaut mieux prendre trop de précautions que pas assez. C'est pourquoi, Monsieur le Commissaire, l'approche actuelle de la Commission, qui repose exclusivement sur les traités et la Cour de justice me paraît insuffisante et dangereuse. Aujourd'hui, il est clair que la compatibilité des législations nationales avec les traités est un concept insuffisant. Vous devez, Monsieur le Commissaire, en collaboration avec le Parlement, mettre sur pied une législation dérivée qui soit susceptible d'organiser ce secteur fort important, tant sur le plan politique que sur le plan économique, d'une manière saine et rationnelle. Que ce secteur se développe soit, mais en toute sécurité pour les personnes et pour les États!"@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik zal tegelijk haast en pas op de plaats proberen te maken. Dit verslag komt als geroepen, en ik kan me vinden in wat zojuist is gezegd. Iedereen wil dat de Europese Unie ook op een andere manier tussenbeide komt dan alleen via de jurisprudentie. Bij deze vraag gaat het immers om een hele reeks van ondernemingen en diensten: casino’s, loterijen en andere kansspelen, op de traditionele manier of via internet. Dit gaat dus heel wat verder dan alleen de online sportweddenschappen waar de vraag van Arlene McCarthy over gaat. Mijnheer de commissaris, hoe normaal het ook moge zijn dat de beginselen van de interne markt van toepassing zijn op deze diensten, het mag niet zo zijn dat vrijheid in dit geval neerkomt op de wet van de jungle! Omwille van het algemeen belang, de gezondheid, de goede zeden en de veiligheid zijn er regels en controles nodig. De lidstaten moeten zowel publieke als particuliere bedrijven kunnen toelaten en controleren in een situatie van eerlijke concurrentie. Maar door de vlucht die de "grensoverschrijdende" spelen hebben genomen, moeten we wel over de nationale grenzen heen kijken. Wat dat betreft is hetgeen onlangs is besloten door de Verenigde Staten, het bewijs dat een verbod beter is als er geen controle mogelijk is op de deelnemers en degenen die deelnemen mogelijk maken. We kunnen beter te veel dan te weinig voorzorgsmaatregelen treffen. Daarom is, mijnheer de commissaris, de huidige aanpak van de Commissie, die uitsluitend leunt op de Verdragen en het Hof van Justitie, in mijn ogen ontoereikend én gevaarlijk. Het is inmiddels duidelijk dat het concept van de verenigbaarheid van de nationale wetgevingen met de Verdragen tekortschiet. Mijnheer de commissaris, u moet samen met het Parlement zorgen voor afgeleide wetgeving waarmee deze uiterst belangrijke sector zowel politiek als economisch, op een gezonde en rationele manier kan worden geregeld. Dat deze sector zich verder ontwikkelt is prima, maar dan wel zonder gevaar voor de mensen en voor de landen zelf!"@nl3
"Monsieur le Président, je vais essayer de faire à la fois vite et lentement. Ce débat vient à son heure et, d'ailleurs, ce qui vient de se dire depuis quelques instants me paraît positif. Chacun souhaite que l'Union européenne intervienne autrement que par la seule jurisprudence. Cette question implique en effet un ensemble d'entreprises et de services: les casinos, les loteries et autres jeux de hasard par des voies traditionnelles ou par Internet. Cela va donc bien au-delà des seuls paris sportifs en ligne sur lesquels porte la question d'Arlene MacCarthy. S'il est normal que ces services appliquent les principes du marché intérieur, Monsieur le Commissaire, il ne faut pas que la liberté rime avec la loi de la jungle! Pour des raisons d'intérêt général, de santé, de moralité et de sécurité, il faut réglementer et contrôler. Les États membres doivent pouvoir autoriser et contrôler des opérateurs publics et des opérateurs privés en situation de concurrence loyale. L'importance des jeux "transfrontières" oblige à dépasser cependant le cadre national. À cet égard, ce qui vient d'être décidé par les États-Unis est la démonstration que, faute de pouvoir contrôler ceux qui jouent et ceux qui font jouer, il vaut mieux interdire Il vaut mieux prendre trop de précautions que pas assez. C'est pourquoi, Monsieur le Commissaire, l'approche actuelle de la Commission, qui repose exclusivement sur les traités et la Cour de justice me paraît insuffisante et dangereuse. Aujourd'hui, il est clair que la compatibilité des législations nationales avec les traités est un concept insuffisant. Vous devez, Monsieur le Commissaire, en collaboration avec le Parlement, mettre sur pied une législation dérivée qui soit susceptible d'organiser ce secteur fort important, tant sur le plan politique que sur le plan économique, d'une manière saine et rationnelle. Que ce secteur se développe soit, mais en toute sécurité pour les personnes et pour les États!"@pl16
"Senhor Presidente, vou tentar ser simultaneamente breve e lento. Este debate chega no momento certo e, aliás, aquilo que acaba de ser dito nestes últimos instantes parece-me positivo. Todos desejam que a União Europeia intervenha de outra forma para além da simples jurisprudência. Esta questão implica com efeito um conjunto de empresas e de serviços: os casinos, as lotarias e outros jogos de sorte pelas vias tradicionais ou pela Internet. O que ultrapassa portanto claramente as simples apostas desportivas em linha, objecto da pergunta da senhora deputada Arlene McCarthy. Embora seja normal que estes serviços apliquem os princípios do mercado interno, Senhor Comissário, liberdade não pode rimar com lei da selva! Por razões de interesse geral, de saúde, de moralidade e de segurança, há que regulamentar e que controlar. Os Estados-Membros têm de poder autorizar e controlar operadores públicos e operadores privados em situação de concorrência leal. A importância dos jogos "transfronteiriços" obriga no entanto a ultrapassar o quadro nacional. A este respeito, aquilo que acaba de ser decidido pelos Estados Unidos é a pura demonstração de que, à falta de poder controlar aqueles que jogam e aqueles que fazem o jogo, mais vale proibir. Mais vale tomar demasiadas precauções do que insuficientes. Eis a razão, Senhor Comissário, por que a abordagem actual da Comissão, que se baseia exclusivamente nos Tratados e no Tribunal de Justiça, me parece insuficiente e perigosa. Actualmente, é evidente que a compatibilidade das legislações nacionais com os Tratados é um conceito insuficiente. Senhor Comissário, o senhor tem de criar, em colaboração com o Parlamento, uma legislação derivada susceptível de organizar este sector extremamente importante, tanto a nível político como a nível económico, de uma forma sã e racional. Vamos deixar este sector desenvolver-se, mas em toda a segurança para as pessoas e os Estados!"@pt17
"Monsieur le Président, je vais essayer de faire à la fois vite et lentement. Ce débat vient à son heure et, d'ailleurs, ce qui vient de se dire depuis quelques instants me paraît positif. Chacun souhaite que l'Union européenne intervienne autrement que par la seule jurisprudence. Cette question implique en effet un ensemble d'entreprises et de services: les casinos, les loteries et autres jeux de hasard par des voies traditionnelles ou par Internet. Cela va donc bien au-delà des seuls paris sportifs en ligne sur lesquels porte la question d'Arlene MacCarthy. S'il est normal que ces services appliquent les principes du marché intérieur, Monsieur le Commissaire, il ne faut pas que la liberté rime avec la loi de la jungle! Pour des raisons d'intérêt général, de santé, de moralité et de sécurité, il faut réglementer et contrôler. Les États membres doivent pouvoir autoriser et contrôler des opérateurs publics et des opérateurs privés en situation de concurrence loyale. L'importance des jeux "transfrontières" oblige à dépasser cependant le cadre national. À cet égard, ce qui vient d'être décidé par les États-Unis est la démonstration que, faute de pouvoir contrôler ceux qui jouent et ceux qui font jouer, il vaut mieux interdire Il vaut mieux prendre trop de précautions que pas assez. C'est pourquoi, Monsieur le Commissaire, l'approche actuelle de la Commission, qui repose exclusivement sur les traités et la Cour de justice me paraît insuffisante et dangereuse. Aujourd'hui, il est clair que la compatibilité des législations nationales avec les traités est un concept insuffisant. Vous devez, Monsieur le Commissaire, en collaboration avec le Parlement, mettre sur pied une législation dérivée qui soit susceptible d'organiser ce secteur fort important, tant sur le plan politique que sur le plan économique, d'une manière saine et rationnelle. Que ce secteur se développe soit, mais en toute sécurité pour les personnes et pour les États!"@sk18
"Monsieur le Président, je vais essayer de faire à la fois vite et lentement. Ce débat vient à son heure et, d'ailleurs, ce qui vient de se dire depuis quelques instants me paraît positif. Chacun souhaite que l'Union européenne intervienne autrement que par la seule jurisprudence. Cette question implique en effet un ensemble d'entreprises et de services: les casinos, les loteries et autres jeux de hasard par des voies traditionnelles ou par Internet. Cela va donc bien au-delà des seuls paris sportifs en ligne sur lesquels porte la question d'Arlene MacCarthy. S'il est normal que ces services appliquent les principes du marché intérieur, Monsieur le Commissaire, il ne faut pas que la liberté rime avec la loi de la jungle! Pour des raisons d'intérêt général, de santé, de moralité et de sécurité, il faut réglementer et contrôler. Les États membres doivent pouvoir autoriser et contrôler des opérateurs publics et des opérateurs privés en situation de concurrence loyale. L'importance des jeux "transfrontières" oblige à dépasser cependant le cadre national. À cet égard, ce qui vient d'être décidé par les États-Unis est la démonstration que, faute de pouvoir contrôler ceux qui jouent et ceux qui font jouer, il vaut mieux interdire Il vaut mieux prendre trop de précautions que pas assez. C'est pourquoi, Monsieur le Commissaire, l'approche actuelle de la Commission, qui repose exclusivement sur les traités et la Cour de justice me paraît insuffisante et dangereuse. Aujourd'hui, il est clair que la compatibilité des législations nationales avec les traités est un concept insuffisant. Vous devez, Monsieur le Commissaire, en collaboration avec le Parlement, mettre sur pied une législation dérivée qui soit susceptible d'organiser ce secteur fort important, tant sur le plan politique que sur le plan économique, d'une manière saine et rationnelle. Que ce secteur se développe soit, mais en toute sécurité pour les personnes et pour les États!"@sl19
"Herr talman! Jag ska försöka vara både snabb och långsam. Detta betänkande kommer lägligt, och jag kan tillägga att jag tycker att de påpekanden som gjordes nyss är positiva. Alla vill att EU ingriper med andra metoder än enbart rättspraxis. Frågan berör i själva verket en rad verksamheter och tjänster: kasinon, lotterier och andra hasardspel via traditionella kanaler eller Internet. Detta gäller därför mycket mer än bara sportvadslagning online som är ämnet för Arlene McCarthys fråga. Det är visserligen normalt att dessa tjänster följer principerna för den inre marknaden, men frihet bör inte vara liktydigt med djungelns lag, herr kommissionsledamot! Av skäl som hör samman med det allmännas intresse, folkhälsa, moral och säkerhet måste dessa tjänster regleras och kontrolleras. Medlemsstaterna måste kunna bevilja och kontrollera offentliga och privata operatörer inom ramen för en rättvis konkurrens. De ”gränsöverskridande” spelens omfattning kräver dock att vi ser bortom det nationella sammanhanget. Det beslut som Förenta staterna nyligen tog i detta hänseende visar att om man inte kan kontrollera de som spelar och de som förmår andra att spela, är det bättre att vidta alltför många förebyggande åtgärder än att inte vidta tillräckligt många. Därför anser jag, herr kommissionsledamot, att kommissionens nuvarande synsätt som uteslutande bygger på fördragen och EG-domstolen är olämpliga och farliga. Det är i dag uppenbart att tanken att de nationella lagarna ska vara förenliga med fördragen är otillfredsställande. Herr kommissionsledamot, ni måste arbeta jämsides med parlamentet för att ta fram kompletterande lagstiftning för att både politiskt och ekonomiskt, och på ett vettigt och rationellt sätt, organisera denna ytterst farliga bransch. Låt branschen utvecklas, men låt den göra det med fullständig säkerhet för människor och medlemsstater!"@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Jacques Toubon (PPE-DE ). –"5,19,15,1,18,14,16,11,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph