Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-10-25-Speech-3-077"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061025.4.3-077"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, mes chers collègues, quelques remarques sur le sommet européen de Lahti. Premièrement, alors que notre continent subit une vague d’immigration clandestine sans précédent, les Chefs d’État et de gouvernement n’ont pas jugé bon de consacrer plus d’une demi-heure à ce problème. Il n’y a rien décidément rien à attendre de l’Union Européenne dans ce domaine, et il est urgent d’acter que toute politique d’immigration ne peut être que nationale et toute coopération sur le sujet, intergouvernementale. Deuxièmement, M. Poutine a tout à fait le droit de vouloir conserver une certaine souveraineté sur les ressources énergétiques de son pays et de refuser de les brader aux appétits des multinationales pétrolières au nom d’un libéralisme dont il ne partage pas la philosophie. Quant aux rodomontades sur les droits de l’homme, dont le respect doit conditionner les relations de l’UE avec le reste du monde, elles gagneraient en crédibilité si elles n’étaient pas si sélectives et visaient aussi des pays comme la Chine. Enfin, on attend toujours du Conseil la condamnation des autorités turques, qui ont tenté d’imposer de rayer d’une délégation de députés européens un collègue chypriote. Il est de moins en moins acceptable de négocier l’adhésion d’un pays qui refuse de reconnaître la totalité des États membres."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Monsieur le Président, mes chers collègues, quelques remarques sur le sommet européen de Lahti. Premièrement, alors que notre continent subit une vague d'immigration clandestine sans précédent, les Chefs d'État et de gouvernement n'ont pas jugé bon de consacrer plus d'une demi-heure à ce problème. Il n'y a rien décidément rien à attendre de l'Union Européenne dans ce domaine, et il est urgent d'acter que toute politique d'immigration ne peut être que nationale et toute coopération sur le sujet, intergouvernementale. Deuxièmement, M. Poutine a tout à fait le droit de vouloir conserver une certaine souveraineté sur les ressources énergétiques de son pays et de refuser de les brader aux appétits des multinationales pétrolières au nom d'un libéralisme dont il ne partage pas la philosophie. Quant aux rodomontades sur les droits de l'homme, dont le respect doit conditionner les relations de l'UE avec le reste du monde, elles gagneraient en crédibilité si elles n'étaient pas si sélectives et visaient aussi des pays comme la Chine. Enfin, on attend toujours du Conseil la condamnation des autorités turques, qui ont tenté d'imposer de rayer d'une délégation de députés européens un collègue chypriote. Il est de moins en moins acceptable de négocier l'adhésion d'un pays qui refuse de reconnaître la totalité des États membres."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg har et par bemærkninger om topmødet i Lahti. For det første har stats- og regeringscheferne på et tidspunkt, hvor Europa udsættes for en bølge af ulovlig indvandring uden fortilfælde, ikke fundet det passende at afsætte mere end en halv time til dette problem. Man kan absolut intet forvente af EU på dette område, og det haster med officielt at erkende, at enhver indvandringspolitik kun kan være national, og at ethvert samarbejde på dette område kun kan have mellemstatlig form. For det andet har præsident Putin fuldt ud ret til at beholde en vis suverænitet over Ruslands energiressourcer og at nægte at sælge dem til nedsat pris til sultne multinationale olieselskaber i en økonomisk liberalismes interesse, han ikke er tilhænger af. Hvad angår den sabelraslen, der foregår vedrørende menneskerettigheder, hvis overholdelse skal danne grundlag for EU's forbindelser med resten af verden, ville dette være mere troværdigt, hvis den ikke var så selektiv og også var rettet mod lande såsom Kina. Endelig venter vi stadig på, at Rådet skal fordømme de tyrkiske myndigheder, som har forsøgt at få fjernet et af de cypriotiske medlemmer fra en delegation af medlemmer af Parlamentet. Det er mindre og mindre acceptabelt at forhandle optagelse af et land, der nægter at anerkende alle medlemsstater."@da2
"Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Einige Bemerkungen zu dem europäischen Gipfeltreffen von Lahti. Erstens: Während unser Kontinent eine Welle der illegalen Einwanderung nie gekannten Ausmaßes erlebt, hielten es die Staats- und Regierungschefs nicht für angebracht, diesem Problem mehr als eine halbe Stunde zu widmen. Von der Europäischen Union kann man in diesem Bereich nichts, aber auch gar nichts erwarten, und man muss sich dringend klarmachen, dass jede Einwanderungspolitik nur auf der nationalen Ebene und jede Zusammenarbeit in diesem Bereich nur auf zwischenstaatlicher Ebene geregelt werden kann. Zweitens hat Herr Putin durchaus Recht, wenn er eine gewisse Oberhoheit über die Energievorräte seines Landes bewahren will, und es ablehnt, sie im Namen eines wirtschaftlichen Liberalismus, dessen Konzept er nicht teilt, den Gelüsten der Erdölmultis anheimzustellen. Was das Säbelrasseln in Bezug auf die Menschenrechte anbelangt, von deren Einhaltung die Beziehungen der EU mit dem Rest der Welt abhängen sollen, so würde es an Glaubwürdigkeit gewinnen, wenn nicht derart selektiv vorgegangen würde und auch Länder wie China angesprochen würden. Ferner erwarten wir vom Rat nach wie vor, dass die türkischen Behörden verurteilt werden, die versucht haben, einen zyprischen Kollegen aus einer Delegation von Abgeordneten des Europäischen Parlaments zu streichen. Es ist immer weniger hinnehmbar, über den Beitritt eines Landes zu verhandeln, das es ablehnt, die Gesamtheit der Mitgliedstaaten anzuerkennen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις για τη Σύνοδο Κορυφής του Λάχτι. Καταρχάς, ενώ η ήπειρός μας δέχεται ένα άνευ προηγουμένου κύμα λαθρομετανάστευσης, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων δεν θεώρησαν καλό να αφιερώσουν περισσότερη από μισή ώρα σε αυτό το πρόβλημα. Δεν υπάρχει τίποτα, απολύτως τίποτα, το οποίο να προσδοκάμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτόν τον τομέα και επιτάσσεται να γνωστοποιήσουμε επίσημα ότι κάθε μεταναστευτική πολιτική δεν μπορεί παρά να είναι εθνική και ότι κάθε συνεργασία επί του θέματος δεν μπορεί παρά να είναι διακυβερνητική. Δεύτερον, ο κ. Πούτιν έχει κάθε δικαίωμα να θέλει να διατηρήσει μια ορισμένη κυριαρχία επί των ενεργειακών πηγών της χώρας του και να αρνηθεί να τις πουλήσει κοψοχρονιά στις ορέξεις των πετρελαϊκών πολυεθνικών εν ονόματι ενός οικονομικού φιλελευθερισμού, του οποίου δεν ασπάζεται τη φιλοσοφία. Σε ό,τι αφορά τις πομφολυγώδεις διακηρύξεις περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο σεβασμός των οποίων πρέπει να αποτελεί τη βάση των σχέσεων της ΕΕ με τον υπόλοιπο κόσμο, αυτές θα ήταν πιο αξιόπιστες αν δεν ήταν τόσο επιλεκτικές και αν στόχευαν επίσης χώρες όπως η Κίνα. Τέλος, αναμένουμε πάντα από το Συμβούλιο την καταδίκη των τουρκικών αρχών, οι οποίες επιχείρησαν να επιβάλουν την απομάκρυνση ενός κύπριου συναδέλφου μας από μια αντιπροσωπεία μελών του ΕΚ. Καθίσταται ολοένα και πιο απαράδεκτο να διαπραγματευόμαστε την ένταξη μιας χώρας, η οποία αρνείται να αναγνωρίσει το σύνολο των κρατών μελών."@el10
"Mr President, ladies and gentlemen, I should like to make a few remarks about the Lahti European summit. Firstly, at a time when our continent is subjected to an unprecedented wave of illegal immigration, the Heads of State or Government have not seen fit to devote more than half an hour to this problem. Nothing – absolutely nothing – is to be expected of the European Union in this area, and it is a matter of urgency to acknowledge formally that no immigration policy can be anything but national and no cooperation on the subject anything but intergovernmental. Secondly, Mr Putin is quite entitled to retain a degree of sovereignty over his country’s energy resources and to refuse to sell them cut-price to hungry oil multinationals in the name of an economic liberalism to which he does not subscribe. As for the sabre-rattling about human rights, respect for which must form the basis for the EU’s relations with the rest of the world, this would be more credible if it were not so selective and if it were also directed at countries such as China. Finally, we are still waiting for the Council to condemn the Turkish authorities, who have tried to force the removal of one of our Cypriot fellow Members from a delegation of MEPs. It is less and less acceptable to negotiate the accession of a country that refuses to recognise the full range of Member States."@en4
"Señor Presidente, Señorías, quisiera hacer algunas observaciones sobre la cumbre europea de Lahti. En primer lugar, cuando nuestro continente sufre una ola de inmigración clandestina sin precedentes, los Jefes de Estado o de Gobierno no han considerado oportuno consagrar más de media hora a este problema. Decididamente, no se puede esperar nada de la Unión Europea en este ámbito, y es urgente señalar que las políticas de inmigración solo pueden ser nacionales y la cooperación en la materia solo puede ser intergubernamental. En segundo lugar, el señor Putin tiene todo el derecho a mantener cierta soberanía sobre los recursos energéticos de su país y negarse a entregarlos a precio de saldo a las multinacionales petroleras hambrientas en nombre de un liberalismo cuya filosofía no comparte. En cuanto a las baladronadas sobre los derechos humanos, cuyo respeto debe condicionar las relaciones de la UE con el resto del mundo, ganarían en credibilidad si no fueran tan selectivas y se dirigiesen también a países como China. Por último, seguimos esperando del Consejo una condena de las autoridades turcas, que han intentado imponer la eliminación de uno de nuestros colegas chipriotas de una delegación de diputados al Parlamento Europeo. Cada vez es menos aceptable negociar la adhesión de un país que se niega a reconocer a todos los Estados miembros."@es20
"Monsieur le Président, mes chers collègues, quelques remarques sur le sommet européen de Lahti. Premièrement, alors que notre continent subit une vague d'immigration clandestine sans précédent, les Chefs d'État et de gouvernement n'ont pas jugé bon de consacrer plus d'une demi-heure à ce problème. Il n'y a rien décidément rien à attendre de l'Union Européenne dans ce domaine, et il est urgent d'acter que toute politique d'immigration ne peut être que nationale et toute coopération sur le sujet, intergouvernementale. Deuxièmement, M. Poutine a tout à fait le droit de vouloir conserver une certaine souveraineté sur les ressources énergétiques de son pays et de refuser de les brader aux appétits des multinationales pétrolières au nom d'un libéralisme dont il ne partage pas la philosophie. Quant aux rodomontades sur les droits de l'homme, dont le respect doit conditionner les relations de l'UE avec le reste du monde, elles gagneraient en crédibilité si elles n'étaient pas si sélectives et visaient aussi des pays comme la Chine. Enfin, on attend toujours du Conseil la condamnation des autorités turques, qui ont tenté d'imposer de rayer d'une délégation de députés européens un collègue chypriote. Il est de moins en moins acceptable de négocier l'adhésion d'un pays qui refuse de reconnaître la totalité des États membres."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, haluan esittää joitakin huomioita Lahden EU-tapaamisesta. Ensinnäkin samalla, kun maanosaamme kohdistuu ennennäkemätön laittoman maahanmuuton aalto, valtion- tai hallitusten päämiehet eivät katsoneet tarpeelliseksi omistaa puolta tuntia enempää tälle ongelmalle. Euroopan unionilta ei voi odottaa tällä alalla mitään – ei yhtään mitään, ja sillä, että myönnetään virallisesti, ettei kaikki maahanmuuttopolitiikka voi olla vain kansallista eikä kaikki yhteistyö tässä asiassa vain hallitustenvälistä, on kiire. Toiseksi presidentti Putinilla on täysi oikeus säilyttää tietty riippumattomuus maansa energiavarojen osalta ja kieltäytyä myymästä niitä alennettuun hintaan nälkäisille monikansallisille yrityksille taloudellisen liberalismin, jota hän ei kannata, nimissä. Mitä tulee sapelinkalisteluun ihmisoikeuksissa, joiden kunnioittamisen on oltava perustana EU:n suhteissa muuhun maailmaan, se olisi uskottavampaa, jos se ei olisi niin valikoivaa ja jos se kohdistuisi myös Kiinan kaltaisiin maihin. Lopuksi todettakoon meidän odottavan yhä, että neuvosto tuomitsee Turkin viranomaiset, jotka ovat yrittäneet pakolla poistaa Euroopan parlamentin jäsenten valtuuskunnasta erään kyproslaisen kollegamme. On yhä vaikeampi hyväksyä, että neuvottelemme sellaisen maan liittymisestä, joka kieltäytyy tunnustamasta kaikkia jäsenvaltioita."@fi7
"Monsieur le Président, mes chers collègues, quelques remarques sur le sommet européen de Lahti. Premièrement, alors que notre continent subit une vague d'immigration clandestine sans précédent, les Chefs d'État et de gouvernement n'ont pas jugé bon de consacrer plus d'une demi-heure à ce problème. Il n'y a rien décidément rien à attendre de l'Union Européenne dans ce domaine, et il est urgent d'acter que toute politique d'immigration ne peut être que nationale et toute coopération sur le sujet, intergouvernementale. Deuxièmement, M. Poutine a tout à fait le droit de vouloir conserver une certaine souveraineté sur les ressources énergétiques de son pays et de refuser de les brader aux appétits des multinationales pétrolières au nom d'un libéralisme dont il ne partage pas la philosophie. Quant aux rodomontades sur les droits de l'homme, dont le respect doit conditionner les relations de l'UE avec le reste du monde, elles gagneraient en crédibilité si elles n'étaient pas si sélectives et visaient aussi des pays comme la Chine. Enfin, on attend toujours du Conseil la condamnation des autorités turques, qui ont tenté d'imposer de rayer d'une délégation de députés européens un collègue chypriote. Il est de moins en moins acceptable de négocier l'adhésion d'un pays qui refuse de reconnaître la totalité des États membres."@hu11
"Vorrei fare qualche osservazione sul Vertice europeo di Lahti. In primo luogo, mentre il nostro continente subisce un’ondata di immigrazione clandestina senza precedenti, i capi di Stato e di governo non hanno giudicato utile dedicare più di mezz’ora a questo problema. Non c’è nulla, assolutamente nulla, da aspettarsi dall’Unione europea in questo campo, ed è urgente riconoscere formalmente che la politica di immigrazione può essere soltanto nazionale e la cooperazione sull’argomento può essere soltanto intergovernativa. In secondo luogo, il Presidente Putin ha tutto il diritto di mantenere un certo grado di sovranità sulle risorse energetiche del suo paese e di rifiutare di svenderle agli appetiti delle multinazionali petrolifere in nome di un liberismo di cui non condivide la filosofia. In quanto alle minacce sui diritti umani, il cui rispetto deve essere la base su cui fondare le relazioni dell’Unione europea con il resto del mondo, sarebbero più credibili se non fossero così selettive e se fossero dirette anche a paesi come la Cina. Infine, continuiamo ad attendere dal Consiglio la condanna delle autorità turche, che hanno cercato di imporre l’esclusione di un collega cipriota da una delegazione di deputati europei. E’ sempre meno accettabile negoziare l’adesione di un paese che rifiuta di riconoscere la totalità degli Stati membri."@it12
"Monsieur le Président, mes chers collègues, quelques remarques sur le sommet européen de Lahti. Premièrement, alors que notre continent subit une vague d'immigration clandestine sans précédent, les Chefs d'État et de gouvernement n'ont pas jugé bon de consacrer plus d'une demi-heure à ce problème. Il n'y a rien décidément rien à attendre de l'Union Européenne dans ce domaine, et il est urgent d'acter que toute politique d'immigration ne peut être que nationale et toute coopération sur le sujet, intergouvernementale. Deuxièmement, M. Poutine a tout à fait le droit de vouloir conserver une certaine souveraineté sur les ressources énergétiques de son pays et de refuser de les brader aux appétits des multinationales pétrolières au nom d'un libéralisme dont il ne partage pas la philosophie. Quant aux rodomontades sur les droits de l'homme, dont le respect doit conditionner les relations de l'UE avec le reste du monde, elles gagneraient en crédibilité si elles n'étaient pas si sélectives et visaient aussi des pays comme la Chine. Enfin, on attend toujours du Conseil la condamnation des autorités turques, qui ont tenté d'imposer de rayer d'une délégation de députés européens un collègue chypriote. Il est de moins en moins acceptable de négocier l'adhésion d'un pays qui refuse de reconnaître la totalité des États membres."@lt14
"Monsieur le Président, mes chers collègues, quelques remarques sur le sommet européen de Lahti. Premièrement, alors que notre continent subit une vague d'immigration clandestine sans précédent, les Chefs d'État et de gouvernement n'ont pas jugé bon de consacrer plus d'une demi-heure à ce problème. Il n'y a rien décidément rien à attendre de l'Union Européenne dans ce domaine, et il est urgent d'acter que toute politique d'immigration ne peut être que nationale et toute coopération sur le sujet, intergouvernementale. Deuxièmement, M. Poutine a tout à fait le droit de vouloir conserver une certaine souveraineté sur les ressources énergétiques de son pays et de refuser de les brader aux appétits des multinationales pétrolières au nom d'un libéralisme dont il ne partage pas la philosophie. Quant aux rodomontades sur les droits de l'homme, dont le respect doit conditionner les relations de l'UE avec le reste du monde, elles gagneraient en crédibilité si elles n'étaient pas si sélectives et visaient aussi des pays comme la Chine. Enfin, on attend toujours du Conseil la condamnation des autorités turques, qui ont tenté d'imposer de rayer d'une délégation de députés européens un collègue chypriote. Il est de moins en moins acceptable de négocier l'adhésion d'un pays qui refuse de reconnaître la totalité des États membres."@lv13
"Monsieur le Président, mes chers collègues, quelques remarques sur le sommet européen de Lahti. Premièrement, alors que notre continent subit une vague d'immigration clandestine sans précédent, les Chefs d'État et de gouvernement n'ont pas jugé bon de consacrer plus d'une demi-heure à ce problème. Il n'y a rien décidément rien à attendre de l'Union Européenne dans ce domaine, et il est urgent d'acter que toute politique d'immigration ne peut être que nationale et toute coopération sur le sujet, intergouvernementale. Deuxièmement, M. Poutine a tout à fait le droit de vouloir conserver une certaine souveraineté sur les ressources énergétiques de son pays et de refuser de les brader aux appétits des multinationales pétrolières au nom d'un libéralisme dont il ne partage pas la philosophie. Quant aux rodomontades sur les droits de l'homme, dont le respect doit conditionner les relations de l'UE avec le reste du monde, elles gagneraient en crédibilité si elles n'étaient pas si sélectives et visaient aussi des pays comme la Chine. Enfin, on attend toujours du Conseil la condamnation des autorités turques, qui ont tenté d'imposer de rayer d'une délégation de députés européens un collègue chypriote. Il est de moins en moins acceptable de négocier l'adhésion d'un pays qui refuse de reconnaître la totalité des États membres."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, een paar opmerkingen over de Europese Top in Lahti. Eerste opmerking: terwijl ons continent overspoeld wordt door een ongekende golf van illegale immigratie, hebben de staatshoofden en regeringsleiders het niet nodig geacht meer dan een half uurtje aan dit probleem te besteden. Er valt op dit terrein niets, maar dan ook helemaal niets te verwachten van de Europese Unie, en het is hoog tijd dat officieel wordt vastgelegd dat iedere vorm van immigratiebeleid alleen maar nationaal kan zijn en iedere samenwerking op dit punt intergouvernementeel. Tweede opmerking: de heer Poetin heeft het volste recht een zekere soevereiniteit te bewaren over de energierijkdommen van zijn land en om te weigeren deze, in naam van een liberalisme dat hij niet deelt, te verkwanselen aan de hongerige oliemultinationals. Wat de mensenrechten betreft - waarvan de inachtneming een voorwaarde zou moeten zijn voor de betrekkingen van de EU met de rest van de wereld - zou de grootspraak hierover aan geloofwaardigheid winnen als deze niet zo selectief was en ook op een land als China werd gericht. Tot slot wachten wij nog altijd op de veroordeling door de Raad van de Turkse autoriteiten, die geprobeerd hebben om de verwijdering te forceren van een Cypriotische collega uit een delegatie van Europese afgevaardigden. Het wordt hoe langer hoe onaanvaardbaarder om toetredingsonderhandelingen te voeren met een land dat weigert om alle lidstaten te erkennen."@nl3
"Monsieur le Président, mes chers collègues, quelques remarques sur le sommet européen de Lahti. Premièrement, alors que notre continent subit une vague d'immigration clandestine sans précédent, les Chefs d'État et de gouvernement n'ont pas jugé bon de consacrer plus d'une demi-heure à ce problème. Il n'y a rien décidément rien à attendre de l'Union Européenne dans ce domaine, et il est urgent d'acter que toute politique d'immigration ne peut être que nationale et toute coopération sur le sujet, intergouvernementale. Deuxièmement, M. Poutine a tout à fait le droit de vouloir conserver une certaine souveraineté sur les ressources énergétiques de son pays et de refuser de les brader aux appétits des multinationales pétrolières au nom d'un libéralisme dont il ne partage pas la philosophie. Quant aux rodomontades sur les droits de l'homme, dont le respect doit conditionner les relations de l'UE avec le reste du monde, elles gagneraient en crédibilité si elles n'étaient pas si sélectives et visaient aussi des pays comme la Chine. Enfin, on attend toujours du Conseil la condamnation des autorités turques, qui ont tenté d'imposer de rayer d'une délégation de députés européens un collègue chypriote. Il est de moins en moins acceptable de négocier l'adhésion d'un pays qui refuse de reconnaître la totalité des États membres."@pl16
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, permitam-me algumas observações sobre a Cimeira Europeia de Lahti. Em primeiro lugar, agora que o nosso continente está a receber uma vaga de imigração clandestina sem precedentes, os Chefes de Estado ou de Governo não acharam conveniente dedicar mais de meia hora a este problema. Não há nada, absolutamente nada, a esperar da União Europeia neste domínio, e temos urgentemente de tomar nota que qualquer política de imigração tem de ser nacional e que qualquer cooperação sobre este assunto tem de ser intergovernamental. Em segundo lugar, o Senhor Putin tem todo o direito de pretender conservar uma certa soberania sobre os recursos energéticos do seu país e de se recusar a sacrificá-los aos apetites das multinacionais petrolíferas em nome de um liberalismo de que ele não partilha a filosofia. Quanto às fanfarronices sobre os direitos humanos, cujo respeito tem de condicionar as relações da UE com o resto do mundo, ganhariam em credibilidade se não fossem tão selectivas e visassem também países como a China. Por fim, continuamos à espera que o Conselho condene as autoridades turcas, que tentarem impor a exclusão de um colega cipriota de uma delegação de deputados europeus. É cada vez menos aceitável negociar a adesão de um país que se recusa a reconhecer a totalidade dos Estados-Membros."@pt17
"Monsieur le Président, mes chers collègues, quelques remarques sur le sommet européen de Lahti. Premièrement, alors que notre continent subit une vague d'immigration clandestine sans précédent, les Chefs d'État et de gouvernement n'ont pas jugé bon de consacrer plus d'une demi-heure à ce problème. Il n'y a rien décidément rien à attendre de l'Union Européenne dans ce domaine, et il est urgent d'acter que toute politique d'immigration ne peut être que nationale et toute coopération sur le sujet, intergouvernementale. Deuxièmement, M. Poutine a tout à fait le droit de vouloir conserver une certaine souveraineté sur les ressources énergétiques de son pays et de refuser de les brader aux appétits des multinationales pétrolières au nom d'un libéralisme dont il ne partage pas la philosophie. Quant aux rodomontades sur les droits de l'homme, dont le respect doit conditionner les relations de l'UE avec le reste du monde, elles gagneraient en crédibilité si elles n'étaient pas si sélectives et visaient aussi des pays comme la Chine. Enfin, on attend toujours du Conseil la condamnation des autorités turques, qui ont tenté d'imposer de rayer d'une délégation de députés européens un collègue chypriote. Il est de moins en moins acceptable de négocier l'adhésion d'un pays qui refuse de reconnaître la totalité des États membres."@sk18
"Monsieur le Président, mes chers collègues, quelques remarques sur le sommet européen de Lahti. Premièrement, alors que notre continent subit une vague d'immigration clandestine sans précédent, les Chefs d'État et de gouvernement n'ont pas jugé bon de consacrer plus d'une demi-heure à ce problème. Il n'y a rien décidément rien à attendre de l'Union Européenne dans ce domaine, et il est urgent d'acter que toute politique d'immigration ne peut être que nationale et toute coopération sur le sujet, intergouvernementale. Deuxièmement, M. Poutine a tout à fait le droit de vouloir conserver une certaine souveraineté sur les ressources énergétiques de son pays et de refuser de les brader aux appétits des multinationales pétrolières au nom d'un libéralisme dont il ne partage pas la philosophie. Quant aux rodomontades sur les droits de l'homme, dont le respect doit conditionner les relations de l'UE avec le reste du monde, elles gagneraient en crédibilité si elles n'étaient pas si sélectives et visaient aussi des pays comme la Chine. Enfin, on attend toujours du Conseil la condamnation des autorités turques, qui ont tenté d'imposer de rayer d'une délégation de députés européens un collègue chypriote. Il est de moins en moins acceptable de négocier l'adhésion d'un pays qui refuse de reconnaître la totalité des États membres."@sl19
"Herr talman, mina damer och herrar! Jag vill säga några ord om rådsmötet i Lahtis. För det första har stats- och regeringscheferna inte ansett det nödvändigt att ägna mer än en halvtimme åt problemet med de illegala invandrare som strömmar till vår kontinent i en aldrig tidigare skådad omfattning. Man kan inte vänta sig någonting – överhuvudtaget – av EU på området och det är viktigt att så snart som möjligt formellt tillstå att invandringspolitiken måste föras på nationell nivå och att samarbetet på området måste ske på mellanstatlig nivå. För det andra har Vladimir Putin all rätt att bevara en viss mån av självständighet när det gäller att besluta om Rysslands energitillgångar och att, i den ekonomiska liberalismens namn, som han inte stödjer, vägra att sälja dem till lågpris till giriga multinationella oljeföretag. Respekten för mänskliga rättigheter måste utgöra grunden för EU:s förbindelser med resten av världen. Hotet om stridsåtgärder när det gäller mänskliga rättigheter skulle vara mer trovärdigt om det inte användes så selektivt och om det även riktades mot länder som Kina. Avslutningsvis väntar vi fortfarande på att rådet ska fördöma de turkiska myndigheterna, som har försökt avsätta en av våra cypriotiska kolleger från en delegation av parlamentsledamöter. Det blir allt svårare att tänka sig att bedriva anslutningsförhandlingar med ett land som vägrar att erkänna alla medlemsstater."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Bruno Gollnisch (NI ). –"5,19,15,1,18,14,16,11,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph