Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-10-24-Speech-2-372"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061024.37.2-372"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr talman! Jag vill börja med att tacka alla skuggföredragande för ett mycket konstruktivt och gott samarbete. Det gjorde det möjligt att finna en lösning i första behandlingen tillsammans med rådet, som också jobbade bra med detta. Denna lösning förbättrar kommissionens ursprungliga förslag, och jag är glad att även kommissionen nu ställer upp på kompromissen. PFOS och PFOS-relaterade ämnen är högfluorerade och extremt svårnedbrytbara. De är dessutom mycket bioackumulerande. Vi har lärt oss att klororganiska föreningar är giftiga och skapar problem i naturen och sett att bromorganiska föreningar är skadliga. Flamskyddsmedel hotar oss mer än de bränder de var tänkta att förhindra. Nu har turen kommit till fluororganiska föreningar. De är extremt stabila och bindningen mellan fluor och kol är den starkaste av alla i organisk kemi. Egenskaperna stabilitet och ytaktivitet är det som gjort PFOS till en efterfrågad kemikalie. I många år användes den, som kommissionären sa, i ytbehandling för kemikalier och textilier. Den största tillverkaren insåg riskerna för sina arbetare och konsumenterna. Arbetarna hade höga halter i sig. De beslöt dra tillbaka PFOS-produkten Scotchguard från marknaden. Kommissionens mål med förslaget var att stoppa återintroduktion av PFOS, men kompromissen går längre. Vi har nu hårdare koncentrationsregler och sätter gränsen för beredningar vid 0,005 procent. Det är rimligt då dess egenskap av ytaktivt ämne gör just att PFOS används i låga koncentrationer. Om gränsen var satt vid 0,1 procent så skulle det finnas risk för att flera tillämpningar skulle slinka igenom lagstiftningens nät. Även definitionen på ytor med 1 mikrogram per kvadratmeter har samma mål. Kompromissen med rådet innebär också att PFOS i brandskum förbjuds. Det är helt logiskt. Redan idag finns det på marknaden alternativ utan fluororganiska föreningar. Det är även lämpligt med en utfasning av lagren, och i kompromissen förlängde parlamentet tiden till 54 månader. Alla har ett egenintresse av att skynda på avvecklingen. Den stora oljebranden i England, som gav upphov till miljoner liter PFOS-förorenat vatten, har visat på kostnaderna med att använda PFOS. Det enda sättet att destruera PFOS är högtemperaturförbränning. Var och en kan själv räkna ut hur besvärligt det blir att högtemperaturförbränna miljoner liter vatten. Förkromning är det andra stora området. Här begränsar nu förslaget användningen till icke-dekorativ hårdförkromning med sexvärt krom som processverktyg. Detta undantag skall dessutom revideras efter en inventering över återstående essentiella användningar, vilken skall vara gjord av medlemsstaterna inom två år. Även här finns det alternativ, t.ex. större inneslutna system, ökad ventilation och i framtiden förhoppningsvis även andra processer. När det gäller övriga undantag som fotolitografiska processer och antireflexbehandling och behandling av fotografisk film så rör det sig om mycket små mängder. Även dessa undantag skall dock upphöra när det är tekniskt och ekonomiskt möjligt. Jag vill också nämna PFOA. Det vill säga syrorna och salterna i samma ämnesgrupp. I Tyskland vet många tyskar hur det känns att ha vattnet förorenat i Ruhrområdet, där man nu får ta sitt dricksvatten från tankbilar. En kostsam och ohållbar lösning. Vi kan försöka att stoppa dessa föroreningar genom det tillägg som nu finns i kompromissen om PFOA, där kommissionen skall gå igenom och ständigt inventera alternativens utveckling. När säkra alternativ finns skall dessa ersätta PFOA. Jag tror att vi är före vår tid här. Vi måste ta tag i detta, för nästa stora miljöproblem kan bli fluororgankemin och dess olika varianter. Detta är ett första steg till att skydda människa och miljö mot en del av dessa ämnen. Jag vill också påpeka att detta är en förstabehandlingsuppgörelse och när parlamentet nu stöder denna kompromiss så innebär det också att rådet stöder den och att vi blir klara innan Reach träder i kraft. Då ingår detta som en bilaga till Reach. Om vi inte lyckas med denna uppgörelse i morgon så faller förslaget lätt, eftersom Reach då tar över."@sv21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Herr talman! Jag vill börja med att tacka alla skuggföredragande för ett mycket konstruktivt och gott samarbete. Det gjorde det möjligt att finna en lösning i första behandlingen tillsammans med rådet, som också jobbade bra med detta. Denna lösning förbättrar kommissionens ursprungliga förslag, och jag är glad att även kommissionen nu ställer upp på kompromissen. PFOS och PFOS-relaterade ämnen är högfluorerade och extremt svårnedbrytbara. De är dessutom mycket bioackumulerande. Vi har lärt oss att klororganiska föreningar är giftiga och skapar problem i naturen och sett att bromorganiska föreningar är skadliga. Flamskyddsmedel hotar oss mer än de bränder de var tänkta att förhindra. Nu har turen kommit till fluororganiska föreningar. De är extremt stabila och bindningen mellan fluor och kol är den starkaste av alla i organisk kemi. Egenskaperna stabilitet och ytaktivitet är det som gjort PFOS till en efterfrågad kemikalie. I många år användes den, som kommissionären sa, i ytbehandling för kemikalier och textilier. Den största tillverkaren insåg riskerna för sina arbetare och konsumenterna. Arbetarna hade höga halter i sig. De beslöt dra tillbaka PFOS-produkten Scotchguard från marknaden. Kommissionens mål med förslaget var att stoppa återintroduktion av PFOS, men kompromissen går längre. Vi har nu hårdare koncentrationsregler och sätter gränsen för beredningar vid 0,005 procent. Det är rimligt då dess egenskap av ytaktivt ämne gör just att PFOS används i låga koncentrationer. Om gränsen var satt vid 0,1 procent så skulle det finnas risk för att flera tillämpningar skulle slinka igenom lagstiftningens nät. Även definitionen på ytor med 1 mikrogram per kvadratmeter har samma mål. Kompromissen med rådet innebär också att PFOS i brandskum förbjuds. Det är helt logiskt. Redan idag finns det på marknaden alternativ utan fluororganiska föreningar. Det är även lämpligt med en utfasning av lagren, och i kompromissen förlängde parlamentet tiden till 54 månader. Alla har ett egenintresse av att skynda på avvecklingen. Den stora oljebranden i England, som gav upphov till miljoner liter PFOS-förorenat vatten, har visat på kostnaderna med att använda PFOS. Det enda sättet att destruera PFOS är högtemperaturförbränning. Var och en kan själv räkna ut hur besvärligt det blir att högtemperaturförbränna miljoner liter vatten. Förkromning är det andra stora området. Här begränsar nu förslaget användningen till icke-dekorativ hårdförkromning med sexvärt krom som processverktyg. Detta undantag skall dessutom revideras efter en inventering över återstående essentiella användningar, vilken skall vara gjord av medlemsstaterna inom två år. Även här finns det alternativ, t.ex. större inneslutna system, ökad ventilation och i framtiden förhoppningsvis även andra processer. När det gäller övriga undantag som fotolitografiska processer och antireflexbehandling och behandling av fotografisk film så rör det sig om mycket små mängder. Även dessa undantag skall dock upphöra när det är tekniskt och ekonomiskt möjligt. Jag vill också nämna PFOA. Det vill säga syrorna och salterna i samma ämnesgrupp. I Tyskland vet många tyskar hur det känns att ha vattnet förorenat i Ruhrområdet, där man nu får ta sitt dricksvatten från tankbilar. En kostsam och ohållbar lösning. Vi kan försöka att stoppa dessa föroreningar genom det tillägg som nu finns i kompromissen om PFOA, där kommissionen skall gå igenom och ständigt inventera alternativens utveckling. När säkra alternativ finns skall dessa ersätta PFOA. Jag tror att vi är före vår tid här. Vi måste ta tag i detta, för nästa stora miljöproblem kan bli fluororgankemin och dess olika varianter. Detta är ett första steg till att skydda människa och miljö mot en del av dessa ämnen. Jag vill också påpeka att detta är en förstabehandlingsuppgörelse och när parlamentet nu stöder denna kompromiss så innebär det också att rådet stöder den och att vi blir klara innan Reach träder i kraft. Då ingår detta som en bilaga till Reach. Om vi inte lyckas med denna uppgörelse i morgon så faller förslaget lätt, eftersom Reach då tar över."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil indledningsvis takke alle skyggeordførerne for et meget konstruktivt og godt samarbejde. Det gjorde det muligt at finde en løsning under førstebehandlingen sammen med Rådet, som også arbejdede fint med. Med denne løsning forbedres Kommissionens oprindelige forslag, og jeg er glad for, at Kommissionen nu også går ind på kompromiset. PFOS og PFOS-relaterede stoffer er stærkt fluorerede og ekstremt svært nedbrydelige. De er desuden meget bioakkumulerende. Vi har lært, at klororganiske forbindelser er giftige og skaber problemer i naturen, og set, at bromorganiske forbindelser er skadelige. Brandhæmmende midler truer os mere end de brande, som de var tiltænkt at skulle forhindre. Nu er turen kommet til fluororganiske forbindelser. De er ekstremt stabile, og bindingen mellem fluor og kul er den stærkeste af alle i organisk kemi. Egenskaberne stabilitet og ydeevne er det, som har gjort PFOS til et efterspurgt kemikalie. I mange år blev det anvendt, som kommissæren sagde, i overfladebehandling af kemikalier og tekstiler. Den største producent erkendte risiciene for sine medarbejdere og forbrugerne. Arbejderne havde store mængder i sig. De besluttede at trække PFOS-produktet Scotchguard tilbage fra markedet. Kommissionens formål med forslaget var at stoppe genintroduktionen af PFOS, men kompromiset går længere. Vi har nu strengere koncentrationsregler og sætter grænser for præparater ved 0,005 %. Det er rimeligt, da egenskaberne ved et overfladeaktivt middel netop gør, at PFOS anvendes i små koncentrationer. Hvis grænsen var fastsat ved 0,1 %, ville der være risiko for, at flere applikationer ville slippe igennem det lovgivningsmæssige net. Definitionen på overflader med 1 mikrogram pr. kvadratmeter har samme mål. Kompromiset med Rådet indebærer også, at PFOS i brandskum forbydes. Det er helt logisk. Allerede i dag findes der alternativer uden fluororganiske forbindelser på markedet. Det er også rigtigt at udfase lagre, og i kompromiset forlangte Parlamentet, at perioden blev 54 måneder. Alle har en interesse i at fremskynde afviklingen. Den store oliebrand i England, som medførte millioner af liter PFOS-forurenet vand, har vist omkostningerne ved at anvende PFOS. Den eneste måde at destruere PFOS på er ved højtemperaturforbrænding. Enhver kan selv regne ud, hvor besværligt det bliver at forbrænde millioner af liter vand ved høje temperaturer. Forkromning er det andet store område. Her begrænses anvendelsen til ikkedekorativ hårdforkromning med hexavalent krom som procesværktøj i forslaget. Denne undtagelse skal desuden revideres efter udarbejdelsen af en oversigt over resterende essentielle applikationer, hvilket medlemsstaterne skal udføre inden for to år. Også her findes der alternativer, f.eks. større indelukkede systemer, øget ventilation og i fremtiden forhåbentlig også andre processer. Hvad angår andre undtagelser som fotolitografiske processer og antirefleksbehandling samt behandling af fotografiske film, drejer det sig om meget små mængder. Disse undtagelser skal dog ophøre, når det er teknisk og økonomisk muligt. Jeg vil også nævne PFOA, dvs. syrerne og saltene i samme stofgruppe. I Tyskland ved mange tyskere, hvordan det føles at have forurenet vand i Ruhr-området, hvor man nu må tage sit drikkevand fra tankbiler. En dyr og uholdbar løsning. Vi kan forsøge at stoppe denne forurening ved hjælp af det bilag, der er i kompromiset om PFOA, hvor Kommissionen skal gennemgå og konstant rapportere om alternativernes udvikling. Når der er fundet sikre alternativer, skal disse erstatte PFOA. Jeg tror, at vi er før vores tid her. Vi skal tage fat på dette, for næste store miljøproblem kan blive fluororgankemien og dennes forskellige varianter. Dette er første skridt hen imod at beskytte mennesker og miljø mod en del af disse stoffer. Jeg vil også påpege, at dette er en aftale under førstebehandlingen, og når Parlamentet nu støtter dette kompromis, betyder det også, at Rådet støtter det, og at vi bliver klar, før Reach træder i kraft. Så indgår det som et bilag til Reach. Hvis denne aftale ikke lykkes for os i morgen, falder forslaget let, da Reach så tager over."@da2
". Herr Präsident! Ich möchte zunächst allen Schattenberichterstattern für eine sehr gute und konstruktive Zusammenarbeit danken. Dadurch konnten wir bei der ersten Lesung eine Lösung zusammen mit dem Rat finden, der auch eine gute Arbeit zu diesem Thema geleistet hat. Diese Lösung verbessert den ursprünglichen Vorschlag der Kommission, und es freut mich, dass auch diese sich jetzt hinter den Kompromiss stellt. PFOS und PFOS-Derivate sind hochfluoriert und extrem schwer abbaubar. Darüber hinaus sind sie hochgradig bioakkumulierbar. Wir wissen, dass chlororganische Verbindungen giftig sind und Umweltprobleme verursachen und haben auch die Schädlichkeit bromorganischer Verbindungen beobachtet. Flammschutzmittel stellen eine größere Bedrohung für uns dar als die Brände, die sie verhindern sollen. Jetzt ist die Reihe an die fluororganischen Verbindungen gekommen, die extrem stabil sind. Verbindungen von Fluor und Kohlenstoff gehören zu den stärksten in der organischen Chemie. Eigenschaften wie Stabilität und Grenzflächenaktivität machen PFOS zu einer gefragten Chemikalie. Sie wird, wie der Herr Kommissar betont hat, seit vielen Jahren zur Oberflächenbehandlung von Chemikalien und Textilien verwendet. Der größte Hersteller erkannte die Risiken für seine Mitarbeiter und die Verbraucher, da bei den Arbeitern hohe Werte dieser Chemikalie festgestellt wurden. So wurde beschlossen, das PFOS-Produkt Scotchguard vom Markt zu nehmen. Die Kommission will mit ihrem Vorschlag eine Wiedereinführung von PFOS verhindern, während der Kompromiss noch weiter geht. Wir haben damit schärfere Vorschriften für die Konzentration erreicht und legen den Konzentrationswert für Zubereitungen auf 0,005 Prozent fest. Das ist angemessen, da PFOS eben wegen seiner Eigenschaften als grenzflächenaktiver Stoff in geringen Konzentrationen verwendet wird. Würde der Grenzwert auf 0,1 Prozent festgelegt, bestünde die Gefahr, dass mehrere Anwendungen durch das Netz der gesetzlichen Vorschriften schlüpfen. Die Definition von Grenzflächen mit 1 Mikrogramm pro Quadratmeter verfolgt das gleiche Ziel. Durch den Kompromiss mit dem Rat wird auch PFOS in Feuerlöschschäumen verboten. Das ist völlig logisch. Es gibt bereits Alternativen ohne fluororganische Verbindungen auf dem Markt. Angemessen ist auch ein Abbau der Lager, deren Frist im Kompromiss durch das Parlament auf 54 Monate verlängert wurde. Alle haben ein Eigeninteresse an einer Beschleunigung des Abbaus. Der große Ölbrand in Großbritannien, bei dem Millionen Liter Wasser mit PFOS verunreinigt wurden, hat die Kosten der Verwendung von PFOS aufgezeigt. Die einzige Möglichkeit, PFOS zu zerstören, ist die Hochtemperaturverbrennung. Jeder kann sich selbst ausrechnen, wie viel Arbeit mit der Hochtemperaturverbrennung von Millionen Litern Wasser verbunden ist. Die Verchromung ist ein weiterer großer Bereich. Hier begrenzt der Vorschlag nun die nicht dekorative Hartverchromung mit sechswertigem Chrom als Prozessmittel. Diese Ausnahme soll außerdem nach einer Bestandsaufnahme der übrigen grundlegenden Anwendungen überprüft werden. Diese ist von den Mitgliedstaaten innerhalb von zwei Jahren durchzuführen. Auch hier gibt es Alternativen, beispielsweise größere geschlossene Systeme, bessere Belüftung und in der Zukunft hoffentlich auch andere Verfahren. Was die übrigen Ausnahmen wie Fotolithografie, Antireflexionsbeschichtungen und industrielle fotografische Beschichtungen betrifft, so handelt es sich um sehr geringe Mengen. Aber auch diese Ausnahmeregelungen werden wegfallen, sobald technisch und wirtschaftlich praktikable Alternativen vorliegen. Ich möchte auch noch die PFOA erwähnen, das heißt die Säuren und Salze der gleichen Stoffgruppe. In Deutschland wissen viele Menschen im Ruhrgebiet, was es heißt, verunreinigtes Wasser zu haben. Sie erhalten jetzt ihr Trinkwasser aus Tankwagen, eine kostspielige und unhaltbare Lösung. Wir können versuchen, diese Verunreinigungen durch den Anhang zum Kompromiss über PFOA zu stoppen, dem zufolge die Kommission die Entwicklung von Alternativen laufend analysiert und bewertet. Wenn sichere Substitute vorliegen, werden diese die PFOA ersetzen. Meiner Ansicht nach sind wir hier unserer Zeit einen Schritt voraus. Wir müssen diese Frage in den Griff bekommen, denn das nächste große Umweltproblem kann die fluororganische Chemie mit ihren einzelnen Varianten sein. Dies ist ein erster Schritt zum Schutz von Mensch und Umwelt vor einigen dieser Stoffe. Lassen Sie mich außerdem unterstreichen, dass dies ein Übereinkommen nach der ersten Lesung ist. Eine Billigung dieses Kompromisses durch das Parlament würde auch bedeuten, dass der Rat ihn unterstützt und wir noch vor dem Inkrafttreten von REACH fertig werden könnten. In diesem Fall würde dieser Kompromiss eine Anlage zu REACH darstellen. Wenn es uns nicht gelingt, diese Übereinkunft morgen zu erreichen, wird dieser Vorschlag einfach unter den Tisch fallen, da REACH dann ohne sie ihn Kraft tritt."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω εκφράζοντας τις ευχαριστίες μου σε όλους τους σκιώδεις εισηγητές για αυτήν την πολύ καλή και εποικοδομητική συνεργασία. Κατέστησε δυνατή την εξεύρεση λύσης σε πρώτη ανάγνωση μαζί με το Συμβούλιο, το οποίο επιτέλεσε επίσης καλό έργο σε αυτό το θέμα. Αυτή η λύση βελτιώνει την αρχική πρόταση της Επιτροπής και χαίρομαι που βλέπω ότι και η Επιτροπή υποστηρίζει τώρα τον συμβιβασμό. Τα σουλφονικά υπερφθοροοκτάνια (PFOS) και οι ουσίες που σχετίζονται με αυτά είναι πολύ φθοριωμένες και η διάσπασή τους είναι εξαιρετικά δύσκολη. Επιπροσθέτως, είναι πολύ βιοσυσσωρευτικά. Γνωρίζουμε ότι οι χλωριωμένες οργανικές ενώσεις είναι τοξικές και προκαλούν προβλήματα στο περιβάλλον και παρατηρήσαμε ότι οι βρωμιωμένες οργανικές ενώσεις είναι επικίνδυνες. Τα επιβραδυντικά φλόγας αποτελούν μεγαλύτερη απειλή από τις πυρκαγιές που πρέπει να αποτρέψουν. Τώρα είναι η σειρά των φθοριωμένων οργανικών ενώσεων. Είναι εξαιρετικά σταθερές και ο δεσμός μεταξύ φθορίου και άνθρακα είναι ο ισχυρότερος δεσμός που γνωρίζουμε στην οργανική χημεία. Οι ιδιότητες της σταθερότητας και της επιφανειοδραστικότητας είναι αυτές που έκαναν περιζήτητη τη χημική ουσία PFOS. Χρησιμοποιείται, όπως είπε ο Επίτροπος, εδώ και πολλά χρόνια στην επεξεργασία επιφανειών για χημικές ουσίες και υφάσματα. Η μεγαλύτερη επιχείρηση παραγωγής συνειδητοποίησε τους κινδύνους που υπάρχουν για τους εργαζομένους της και για τους καταναλωτές των προϊόντων της. Οι εργαζόμενοί της είχαν υψηλά επίπεδα της χημικής ουσίας στο σώμα τους και αποφάσισε να αποσύρει από την αγορά το προϊόν Scotchguard που περιείχε PFOS. Ο στόχος της Επιτροπής με αυτήν την πρόταση ήταν να εμποδίσει την εκ νέου εισαγωγή PFOS, αλλά ο συμβιβασμός προχωρά περαιτέρω. Τώρα έχουμε πιο αυστηρούς κανονισμούς για τη συγκέντρωση και καθορίζουμε το όριο για τα παρασκευάσματα στο 0,005%. Αυτό είναι εύλογο, δεδομένου ότι οι ίδιες οι ιδιότητες του PFOS ως τασιενεργό συνεπάγονται τη χρήση του σε χαμηλές συγκεντρώσεις. Αν το όριο ήταν 0,1%, θα υπήρχε κίνδυνος να ξεφύγουν από το νομοθετικό δίχτυ περισσότερες εφαρμογές. Ο καθορισμός των επιφανειών στο 1 μικρογραμμάριο ανά τετραγωνικό μέτρο εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό. Στο πλαίσιο του συμβιβασμού με το Συμβούλιο, το PFOS απαγορεύεται επίσης στους αφρούς κατάσβεσης. Αυτό είναι απολύτως λογικό. Διατίθενται ήδη στην αγορά εναλλακτικά προϊόντα που δεν περιέχουν φθοριωμένες οργανικές ενώσεις. Είναι επίσης δέον να εξαλειφθούν τα αποθέματα και το Κοινοβούλιο επέκτεινε, στον συμβιβασμό, αυτήν την περίοδο σταδιακής κατάργησης σε 54 μήνες. Όλοι έχουν συμφέρον από την επίσπευση της κατάργησης. Η μεγάλη πυρκαγιά σε αποθήκη πετρελαίου στο ΗΒ που προκάλεσε τη ρύπανση εκατομμυρίων λίτρων νερού με PFOS έδειξε το κόστος της χρήσης PFOS. Ο μόνος τρόπος να καταστραφεί το PFOS είναι με καύση σε υψηλή θερμοκρασία. Όλοι μπορούν να κατανοήσουν πόση δουλειά απαιτείται για την καύση εκατομμυρίων λίτρων νερού σε υψηλή θερμοκρασία. Η επιχρωμίωση είναι ο άλλος μεγάλος τομέας. Σε αυτόν τον τομέα, η πρόταση περιορίζει τη χρήση μη διακοσμητικής σκληρής επιχρωμίωσης με τη χρήση εξασθενούς χρωμίου ως μέσο της διαδικασίας. Αυτή η εξαίρεση, επίσης, θα επανεξεταστεί μετά από μια απογραφή των σημερινών βασικών χρήσεων, η οποία θα διενεργηθεί από τα κράτη μέλη σε διάστημα δύο ετών. Και σε αυτόν τον τομέα υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, όπως μεγαλύτερα κλειστά συστήματα, καλύτερος εξαερισμός και στο μέλλον, ελπίζω, άλλες διαδικασίες. Όσον αφορά τις εξαιρέσεις, όπως οι φωτολιθογραφικές διαδικασίες, καθώς και η αντιανακλαστική επίστρωση και οι βιομηχανικές επεξεργασίες φωτογραφικού φιλμ, οι ποσότητες είναι πολύ μικρές. Ωστόσο, ακόμα και αυτές οι εξαιρέσεις θα σταματήσουν να ισχύουν μόλις γίνουν τεχνικά και οικονομικά εφικτές οι εναλλακτικές λύσεις. Θα ήθελα επίσης να μιλήσω για το PFOA, το οποίο αφορά τα οξέα και τα άλατα της ίδιας ομάδας ουσιών. Στη Γερμανία, πολλοί άνθρωποι στην περιοχή Ρουρ ξέρουν πώς είναι να έχει κανείς μολυσμένα ύδατα. Οι άνθρωποι πρέπει τώρα να παίρνουν το πόσιμο νερό τους από δεξαμενοφόρα οχήματα, λύση που είναι τόσο δαπανηρή όσο και ασταθής. Μπορούμε να προσπαθήσουμε να σταματήσουμε αυτά τα μολυσματικά υλικά μέσω του κωδικέλλου που προστέθηκε στον συμβιβασμό για το PFOA, σύμφωνα με τον οποίο η Επιτροπή θα αναλύσει και θα αποτιμά συνεχώς τη διαδικασία για τις εναλλακτικές λύσεις. Μόλις παρουσιαστούν αξιόπιστες εναλλακτικές λύσεις, θα αντικαταστήσουν τα PFOA. Πιστεύω ότι είμαστε μπροστά από την εποχή μας ως προς αυτό το θέμα. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα, διότι το επόμενο μεγάλο περιβαλλοντικό πρόβλημα μπορεί να είναι η φθοριωμένη οργανική χημεία και οι διάφορες μορφές αυτής. Αυτό είναι ένα πρώτο βήμα για την προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος από κάποιες από αυτές τις ουσίες. Θα ήθελα να επισημάνω επίσης ότι αυτή είναι μια συμφωνία πρώτης ανάγνωσης και ότι, αν το Κοινοβούλιο υποστήριζε τώρα τον συμβιβασμό, αυτό θα σήμαινε επίσης ότι θα τον υποστήριζε και το Συμβούλιο και ότι θα είμαστε έτοιμοι πριν τεθεί σε εφαρμογή η οδηγία REACH. Αυτή η συμφωνία θα αποτελούσε έτσι ένα είδος παραρτήματος της REACH. Αν δεν καταφέρουμε να επιτύχουμε όσον αφορά αυτήν τη συμφωνία αύριο, η πρόταση απλά θα καταρρεύσει, καθώς τότε θα κυριαρχήσει η οδηγία REACH."@el10
"Mr President, I would like to start by thanking all the shadow rapporteurs for their very sound and constructive cooperation. It made it possible to find a solution at first reading together with the Council, which also did some good work on this issue. This solution improves on the Commission’s original proposal, and I am pleased to see that the Commission too is now backing the compromise. PFOS and PFOS-related substances are highly fluorinated and extremely difficult to break down. They are additionally very bioaccumulative. We have become aware that chloro-organic compounds are poisonous and cause problems in the environment and we have observed that bromo-organic compounds are hazardous. Fire retardants pose a bigger threat than the fires they were designed to prevent. It is now the turn of fluoro-organic compounds. They are extremely stable, and the bond between the fluorine and carbon is the strongest in organic chemistry. The properties of stability and surface activity are what have made PFOS a much sought-after chemical. It has, as the Commissioner says, been used for many years in surface treatment for chemicals and textiles. The largest manufacturer realised the risks posed to its workers and to the consumers of its products. Its workers had high levels of the chemical in their bodies, and it decided to withdraw the PFOS product Scotchguard from the market. The Commission’s aim with this proposal was to prevent the re-introduction of PFOS, but the compromise goes further. We now have tougher concentration regulations and we are setting the limit for preparations at 0.005%. This is reasonable, given that its very properties as a surfactant mean that PFOS is used in low concentrations. If the limit were set at 0.1%, there would be a risk of more applications slipping through the legislative net. The definition of surfaces at 1 microgram per square metre shares the same purpose. Under the compromise with the Council, PFOS is also prohibited in fire-fighting foams. This is entirely logical. There are already alternatives on the market that do not contain fluoro-organic compounds. It is also appropriate to phase out stocks, and, in the compromise, Parliament has extended this phasing-out period to 54 months. Everyone has a vested interest in hastening the phase-out. The large oil fire in the UK that resulted in millions of litres of water being contaminated with PFOS showed the costs of using PFOS. The only way to destroy PFOS is by high-temperature combustion. Everyone can see for themselves how much work is involved in burning millions of litres of water at high temperature. Chromium plating is the other big area. In this field, the proposal restricts the use of non-decorative hard chromium-plating using hexavalent chromium as the process implement. This exception, moreover, is to be reviewed after an inventory of existing essential uses, which is to be carried out by the Member States within two years. In this area too there are alternatives, such as bigger, enclosed systems, better ventilation and in the future, I hope, also other processes. As far as other exceptions such as photolithography processes and anti-reflective coating and industrial treatments for photographic film are concerned, the quantities in question are very small. Even so, these exceptions too will cease to apply once alternatives are technically and financially feasible. I would also like to speak about PFOA, which refers to the acids and salts of the same group of substances. In Germany, many people in the Ruhr area know what it is like to have contaminated water. People now have to take their drinking water from tanker vehicles, which is a costly and unsustainable solution. We can attempt to stop these contaminants by means of the codicil that has been added to the compromise on PFOA, according to which the Commission is to analyse and continuously take stock of progress on alternatives. Once there are reliable alternatives, these will replace PFOA. I believe that we are ahead of our time here. We must get to grips with this matter because the next great environmental issue may be fluoro-organic chemistry and the various forms thereof. This is a first step towards protecting people and the environment from a number of these substances. I would also point out that this is a first reading agreement and that if Parliament were now to support this compromise, that would also mean that the Council would support it and that we should be ready before REACH enters into force. This agreement would then form an annex to REACH. If we were unable to succeed with this agreement tomorrow, the proposal would simply fall, as REACH would then take over."@en4
"Señor Presidente, quiero empezar dando las gracias a todos los ponentes alternativos, por su excelente y constructiva cooperación. Ha hecho posible encontrar una solución en primera lectura, junto con el Consejo, que también ha hecho un buen trabajo con respecto a esta cuestión. La solución mejora la propuesta original de la Comisión y me satisface comprobar que la Comisión también vaya a respaldar el compromiso. Los PFOS y las sustancias relacionadas con los mismos son altamente fluorados y extremadamente difíciles de descomponer. Además son muy bioacumulativos. Hemos sabido que los compuestos orgánicos clorados son venenosos y causan problemas en el medio ambiente, y hemos observado que los compuestos orgánicos bromados son peligrosos. Las espumas contra incendios suponen una amenaza mayor que los incendios que están destinadas a prevenir. Ahora es el turno de los compuestos orgánicos fluorados. Son extremadamente estables y la unión entre el flúor y el carbono es la más sólida en la química orgánica. Las propiedades de la estabilidad y la actividad de la superficie son las que han provocado que los PFOS sean un producto químico muy buscado. Como ha dicho el señor Comisario, se han utilizado durante muchos años en el tratamiento de superficies para productos químicos y textiles. El fabricante más importante se dio cuenta de los riesgos que suponían para sus trabajadores y para los consumidores de sus productos. Sus trabajadores tenían elevados niveles del producto químico en su organismo y decidió retirar del mercado el producto de PFOS, Scotchguard. El objetivo de la Comisión con esta propuesta era impedir la reintroducción de los PFOS, pero el compromiso va más allá. Ahora tenemos unos reglamentos más estrictos con respecto a la concentración y vamos a establecer el límite para los preparados en el 0,005 %. Esto es razonable, dado que sus mismas propiedades como agente superficial hacen que los PFOS se utilicen en bajas concentraciones. Si se estableciese el límite en el 0,1 %, existiría el riesgo de que se colasen más aplicaciones por la red legislativa. La definición de superficies en 1 microgramo por metro cuadrado tiene el mismo fin. Según el compromiso con el Consejo, los PFOS también están prohibidos en las espumas contra incendios. Esto es completamente lógico. Ya hay alternativas en el mercado que no contienen compuestos orgánicos fluorados. También es apropiado retirar progresivamente las existencias y, en el compromiso, el Parlamento ha ampliado este período de retirada a 54 meses. A todos nos interesa acelerar este proceso de retirada. El gran incendio que se produjo en el Reino Unido y que provocó que millones de litros de agua se contaminasen con PFOS demostró los costes que implica su utilización. La única manera de destruir los PFOS es mediante la combustión a altas temperaturas. Todos pueden ver por sí mismos el trabajo que supone quemar millones de litros de agua a altas temperaturas. El cromado es el otro ámbito importante. En este sentido, la propuesta limita el uso del cromado duro no decorativo, utilizando cromo hexavalente para ejecutar el proceso. Además, esta excepción debe ser revisada tras un inventario de los principales usos existentes, que deberá ser llevada a cabo por los Estados miembros en el plazo de dos años. En este ámbito también hay alternativas, como unos sistemas cerrados más grandes, una mejor ventilación y, en el futuro, espero, también otros procesos. Por lo que se refiere a otras excepciones, como los procesos de la fotolitografía, el revestimiento antivaho y los tratamientos industriales para la película fotográfica, las cantidades en cuestión son muy pequeñas. Aún así, estas excepciones también dejarán de aplicarse, cuando las alternativas sean viables, en términos técnicos y económicos. También quiero hablar sobre los PFOA, que son los ácidos y las sales del mismo grupo de sustancias. En Alemania, muchas personas de la zona de Ruhr saben lo que es tener el agua contaminada. La gente tiene que conseguir ahora su agua potable de los camiones cisterna. Podemos intentar detener estos contaminantes por medio del codicilio que se ha añadido al compromiso con respecto a los PFOA, según el cual la Comisión va a analizar y a evaluar continuamente el progreso de las alternativas. Una vez que haya alternativas fiables, estas sustituirán a los PFOA. Creo que estamos por delante de nuestro tiempo aquí. Debemos enfrentarnos a esta cuestión, porque el próximo tema ambiental importante podría ser la química orgánica fluorada y las diferentes formas que adopta. Esto es un primer paso hacia la protección de las personas y del medio ambiente frente a algunas de estas sustancias. También quiero señalar que se trata de un acuerdo en primera lectura y que si el Parlamento apoyase el compromiso ahora, eso significaría también que el Consejo lo apoyaría y que estaríamos preparados antes de la entrada en vigor del REACH. Este acuerdo formaría entonces un anexo del REACH. Si no pudiésemos conseguir este acuerdo mañana, la propuesta simplemente fracasaría, puesto que el REACH entraría en vigor."@es20
"Herr talman! Jag vill börja med att tacka alla skuggföredragande för ett mycket konstruktivt och gott samarbete. Det gjorde det möjligt att finna en lösning i första behandlingen tillsammans med rådet, som också jobbade bra med detta. Denna lösning förbättrar kommissionens ursprungliga förslag, och jag är glad att även kommissionen nu ställer upp på kompromissen. PFOS och PFOS-relaterade ämnen är högfluorerade och extremt svårnedbrytbara. De är dessutom mycket bioackumulerande. Vi har lärt oss att klororganiska föreningar är giftiga och skapar problem i naturen och sett att bromorganiska föreningar är skadliga. Flamskyddsmedel hotar oss mer än de bränder de var tänkta att förhindra. Nu har turen kommit till fluororganiska föreningar. De är extremt stabila och bindningen mellan fluor och kol är den starkaste av alla i organisk kemi. Egenskaperna stabilitet och ytaktivitet är det som gjort PFOS till en efterfrågad kemikalie. I många år användes den, som kommissionären sa, i ytbehandling för kemikalier och textilier. Den största tillverkaren insåg riskerna för sina arbetare och konsumenterna. Arbetarna hade höga halter i sig. De beslöt dra tillbaka PFOS-produkten Scotchguard från marknaden. Kommissionens mål med förslaget var att stoppa återintroduktion av PFOS, men kompromissen går längre. Vi har nu hårdare koncentrationsregler och sätter gränsen för beredningar vid 0,005 procent. Det är rimligt då dess egenskap av ytaktivt ämne gör just att PFOS används i låga koncentrationer. Om gränsen var satt vid 0,1 procent så skulle det finnas risk för att flera tillämpningar skulle slinka igenom lagstiftningens nät. Även definitionen på ytor med 1 mikrogram per kvadratmeter har samma mål. Kompromissen med rådet innebär också att PFOS i brandskum förbjuds. Det är helt logiskt. Redan idag finns det på marknaden alternativ utan fluororganiska föreningar. Det är även lämpligt med en utfasning av lagren, och i kompromissen förlängde parlamentet tiden till 54 månader. Alla har ett egenintresse av att skynda på avvecklingen. Den stora oljebranden i England, som gav upphov till miljoner liter PFOS-förorenat vatten, har visat på kostnaderna med att använda PFOS. Det enda sättet att destruera PFOS är högtemperaturförbränning. Var och en kan själv räkna ut hur besvärligt det blir att högtemperaturförbränna miljoner liter vatten. Förkromning är det andra stora området. Här begränsar nu förslaget användningen till icke-dekorativ hårdförkromning med sexvärt krom som processverktyg. Detta undantag skall dessutom revideras efter en inventering över återstående essentiella användningar, vilken skall vara gjord av medlemsstaterna inom två år. Även här finns det alternativ, t.ex. större inneslutna system, ökad ventilation och i framtiden förhoppningsvis även andra processer. När det gäller övriga undantag som fotolitografiska processer och antireflexbehandling och behandling av fotografisk film så rör det sig om mycket små mängder. Även dessa undantag skall dock upphöra när det är tekniskt och ekonomiskt möjligt. Jag vill också nämna PFOA. Det vill säga syrorna och salterna i samma ämnesgrupp. I Tyskland vet många tyskar hur det känns att ha vattnet förorenat i Ruhrområdet, där man nu får ta sitt dricksvatten från tankbilar. En kostsam och ohållbar lösning. Vi kan försöka att stoppa dessa föroreningar genom det tillägg som nu finns i kompromissen om PFOA, där kommissionen skall gå igenom och ständigt inventera alternativens utveckling. När säkra alternativ finns skall dessa ersätta PFOA. Jag tror att vi är före vår tid här. Vi måste ta tag i detta, för nästa stora miljöproblem kan bli fluororgankemin och dess olika varianter. Detta är ett första steg till att skydda människa och miljö mot en del av dessa ämnen. Jag vill också påpeka att detta är en förstabehandlingsuppgörelse och när parlamentet nu stöder denna kompromiss så innebär det också att rådet stöder den och att vi blir klara innan Reach träder i kraft. Då ingår detta som en bilaga till Reach. Om vi inte lyckas med denna uppgörelse i morgon så faller förslaget lätt, eftersom Reach då tar över."@et5
"Arvoisa puhemies, kiitän aluksi kaikkia varjoesittelijöitä erittäin tehokkaasta ja rakentavasta yhteistyöstä. Tämän yhteistyön ansiosta pääsimme neuvoston – joka sekin teki hyvää työtä tässä asiassa – kanssa ratkaisuun ensimmäisessä käsittelyssä. Ratkaisulla parannetaan komission alkuperäistä ehdotusta, ja olen tyytyväinen, että komissiokin tukee kompromissia. PFOS-yhdisteet ja niihin liittyvät aineet ovat erittäin hitaasti hajoavia. Lisäksi ne ovat äärimmäisen biokertyviä. Tietoomme on tullut, että klooripitoiset yhdisteet ovat myrkyllisiä ja ympäristölle haitallisia ja että bromipitoiset yhdisteet ovat vaarallisia. Tulipalojen leviämistä estävät aineet aiheuttavat suuremman vaaran kuin palot, joita niiden avulla on tarkoitus estää. Nyt on fluoripitoisten yhdisteiden vuoro. Ne ovat erittäin vakaita, ja fluorin ja hiilen sidos on orgaanisen kemian vahvin. Juuri PFOS-yhdisteiden vakaus ja pinta-aktiivisuus ovat tehneet niistä hyvin haluttuja kemikaaleja. Kuten komission jäsen sanoi, niitä on käytetty vuosikausia kemikaalien ja tekstiilien pintakäsittelyyn. Alan suurin valmistaja kuitenkin ymmärsi työntekijöilleen ja tuotteidensa kuluttajille koituvan riskin. Työntekijöiden elimistöistä löytyi korkeita kemikaalipitoisuuksia, ja yhtiö päätti vetää PFOS-yhdisteitä sisältävän Scotchguard-tuotteen markkinoilta. Ehdotuksessaan komissio pyrki estämään PFOS-yhdisteiden ottamisen uudelleen käyttöön. Kompromississa mennään kuitenkin pidemmälle, sillä pitoisuuksia koskevia säädöksiä on tiukennettu ja valmisteiden rajaksi ollaan asettamassa 0,005 prosenttia. Raja on kohtuullinen, kun otamme huomioon, että ainetta käytetään pinta-aktiivisuutensa vuoksi pieninä pitoisuuksina. Jos raja-arvoksi määritettäisiin 0,1 prosenttia, riski useampien sovellusten livahtamisesta lainsäädäntöverkon läpi kasvaisi. Samaan vaikutukseen pyritään asettamalla pinnoitteiden määritelmäksi 1 mikrogramma neliömetriä kohden. Neuvoston kanssa saavutetussa kompromississa PFOS-yhdisteiden käyttö kielletään myös sammutusvaahdoissa. Tämä on täysin loogista. Markkinoilla on jo nyt vaihtoehtoja, jotka eivät sisällä fluoripitoisia yhdisteitä. Myös varastojen vaiheittainen käytöstä poistaminen on tarkoituksenmukaista, ja kompromississa parlamentti on pidentänyt käytöstäpoistojakson 54 kuukauteen. Jokaisella on omat syynsä käytöstä poistamisen nopeuttamiseen. Yhdistyneen kuningaskunnan mittava öljypalo, jonka seurauksena PFOS-yhdisteet saastuttivat miljoonia litroja vettä, osoitti aineen käytön hinnan. Korkeassa lämpötilassa tapahtuva polttaminen on ainoa tapa tuhota PFOS-yhdisteet. Jokainen ymmärtänee, kuinka suuri työ on polttaa miljoonia litroja vettä korkeassa lämpötilassa. Toinen suuri kysymys liittyy kromipinnoitukseen. Ehdotuksessa rajoitetaan tällä alalla kuudenarvoisen kromin käyttöä ei-koristeellisen kromipinnoituksen välineenä. Tätä poikkeusta aiotaan kuitenkin tarkistaa, kun nykyisten olennaisten käyttötarkoitusten kartoittaminen on suoritettu jäsenvaltioissa kahden vuoden kuluessa. Myös tällä alalla on olemassa vaihtoehtoja, kuten nykyistä suuremmat, suljetut järjestelmät, ilmanvaihdon tehostaminen ja tulevaisuudessa toivottavasti myös muut prosessimallit. Sen sijaan muissa poikkeustapauksissa, kuten fotolitografiaprosesseissa, heijastamattomassa pinnoituksessa ja valokuvafilmin teolliskäsittelyssä, käytettävät pitoisuudet ovat erittäin pieniä. Siitä huolimatta nämäkin poikkeukset poistetaan heti, kun käytettävissä on teknisesti ja taloudellisesti järkeviä vaihtoehtoja. Haluan käsitellä myös PFOA-yhdisteitä, joilla viitataan saman aineryhmän happoihin ja suoloihin. Monet Saksan Ruhrin alueen ihmisistä ovat kokeneet saastuneen veden vaikutukset. Ihmisten on nyt noudettava juomavetensä säiliöautoista, mikä on ratkaisuna kallis ja kestämätön. Voimme pyrkiä estämään näiden saastuttajien käytön PFOA-yhdisteitä koskevaan kompromissiin tehdyn lisäyksen avulla: lisäyksen mukaan komission on analysoitava ja arvioitava jatkuvasti vaihtoehtoisten ratkaisujen edistymistä. PFOA-yhdisteet korvataan luotettavilla vaihtoehdoilla heti tilaisuuden tullen. Mielestäni olemme aikaamme edellä tällä alalla. Meidän on ryhdyttävä asiassa toimiin, sillä seuraavana merkittävänä ympäristöongelmana saattaa olla fluoripohjainen kemia lukuisissa muodoissaan. Olemme ottamassa ensimmäistä askelta ihmisten ja ympäristön suojelemiseksi useilta tällaisilta aineilta. Haluan myös huomauttaa, että kyseessä on sopimuksen ensimmäinen käsittely. Jos parlamentti tukisi kompromissia tässä vaiheessa, se merkitsisi myös neuvoston tukea, ja näin asia saataisiin päätökseen ennen REACH-asetuksen voimaanastumista. Jos taas emme pääse sopimukseen huomenna, ehdotus menettää merkityksensä, kun REACH astuu voimaan."@fi7
"Monsieur le Président, je tiens premièrement à remercier tous les rapporteurs fictifs pour leur coopération réfléchie et constructive. Cela nous a permis de trouver une solution en première lecture avec le Conseil, lequel a également fait du bon travail sur ce dossier. Cette solution améliore la proposition initiale de la Commission et je constate avec plaisir que la Commission soutient elle aussi à présent ce compromis. Les SPFO et substances liées aux SPFO sont hautement fluorés et extrêmement difficiles à décomposer. Ils sont en outre très bioaccumulatifs. Nous avons pris conscience de la toxicité des composés organochlorés et de l’atteinte qu’ils portent à l’environnement. Nous avons également constaté le danger posé par les composés chimiques organiques à base de brome. Les produits ignifuges présentent quant à eux une menace plus grande que les incendies qu’ils sont censés empêcher. Venons-en maintenant aux composés organo-fluorés. Ils sont extrêmement stables et la liaison entre le carbone et le fluor est la plus forte connue en chimie organique. La stabilité et l’activité superficielle des SPFO sont deux propriétés qui en ont fait une substance chimique très recherchée. Comme vient de le dire le commissaire, les SPFO ont été utilisés pendant des années dans le traitement de surface de produits chimiques et de textiles. Le plus grand fabricant de SPFO a pris conscience des risques encourus par ses travailleurs ainsi que par les consommateurs de ses produits. Vu les taux élevés de SPFO constatés dans le corps de ses travailleurs, ce fabricant a décidé de retirer du marché les produits Scotchguard contenant des SPFO. L’objectif de la proposition de la Commission était d’empêcher la réintroduction des SPFO, mais le compromis va plus loin. Les concentrations sont maintenant réglementées de manière plus stricte et nous avons fixé le niveau maximal pour les préparations à 0,005%. C’est raisonnable, car compte tenu des propriétés spécifiques des SPFO utilisés comme agents mouillants, ils sont utilisés à de faibles concentrations. Si la valeur limite était fixée à 0,1%, il y aurait un risque qu’un nombre plus important d’applications passent à travers les mailles du filet législatif. La définition des surfaces à 1 microgramme par mètre carré poursuit le même objectif. Conformément au compromis négocié avec le Conseil, les SPFO sont également interdits dans les mousses anti-incendie. C’est totalement logique. Il existe sur le marché des solutions de remplacement ne contenant pas de composés organo-fluorés. Il est également approprié d’éliminer progressivement les stocks et dans le compromis, le Parlement a étendu le délai d’abandon progressif à 54 mois. Chacun a tout intérêt à accélérer la suppression de ces substances. Le grave incendie pétrolier qui a eu lieu au Royaume-Uni et qui a provoqué la contamination par des SPFO de millions de litres d’eau a montré ce que coûte l’utilisation des SPFO. La combustion à haute température est la seule méthode possible pour détruire les SPFO. Chacun est en mesure de s’imaginer le travail que représente la combustion de millions de litres d’eau à haute température. Le chromage est l’autre grand domaine d’utilisation des SPFO. Dans ce domaine, la proposition restreint l’utilisation du chromage dur non décoratif au chrome hexavalent en tant qu’instrument du procédé. Cette dérogation sera toutefois réexaminée à l’issue d’un inventaire des emplois essentiels existants, inventaire qui doit être réalisé par les États membres dans un délai de deux ans. Dans ce domaine, il existe également des solutions de substitution, par exemple, des systèmes fermés plus grands, une meilleure ventilation et, à l’avenir, je l’espère, le développement d’autres procédés. En ce qui concerne les autres dérogations prévues pour les procédés photolithographiques, les revêtements anti-reflet et les revêtements appliqués dans la photographie industrielle aux films, les quantités utilisées sont très faibles. Il n’empêche que ces dérogations seront également supprimées dès que des solutions de substitution seront techniquement et financièrement applicables. Permettez-moi également d’aborder la question de l’APFO, qui fait référence aux acides et aux sels du même groupe de substances. En Allemagne, de nombreux habitants de la région de la Ruhr savent ce que c’est que d’avoir de l’eau contaminée. Leur eau potable doit leur être distribuée par camion-citerne, une solution coûteuse et insoutenable. Nous pouvons tenter de supprimer ces contaminants grâce à l’avenant qui a été ajouté au compromis sur l’APFO, en vertu duquel la Commission est chargée d’analyser et de faire régulièrement le point des progrès accomplis par rapport à des solutions de remplacement. Dès que des solutions de substitution fiables existeront, elles remplaceront l’APFO. Je pense que sur ce point, nous avons une longueur d’avance. Nous devons nous attaquer à ce problème car la chimie des composés organo-fluorés et leurs diverses formes pourrait être notre prochaine grande problématique environnementale. Nous venons de faire un premier pas vers la protection de l’être humain et de l’environnement contre plusieurs de ces substances. Je tiens également à souligner qu’il s’agit d’un accord en première lecture et que si le Parlement soutient ce compromis, le Conseil le soutiendra également et nous pourrions en avoir terminé avant l’entrée en vigueur de la législation REACH. Cet accord serait alors annexé à la législation REACH. Si nous ne parvenons pas à faire passer cet accord demain, la proposition sera tout simplement caduque étant donné que la législation REACH prendrait alors le dessus."@fr8
"Herr talman! Jag vill börja med att tacka alla skuggföredragande för ett mycket konstruktivt och gott samarbete. Det gjorde det möjligt att finna en lösning i första behandlingen tillsammans med rådet, som också jobbade bra med detta. Denna lösning förbättrar kommissionens ursprungliga förslag, och jag är glad att även kommissionen nu ställer upp på kompromissen. PFOS och PFOS-relaterade ämnen är högfluorerade och extremt svårnedbrytbara. De är dessutom mycket bioackumulerande. Vi har lärt oss att klororganiska föreningar är giftiga och skapar problem i naturen och sett att bromorganiska föreningar är skadliga. Flamskyddsmedel hotar oss mer än de bränder de var tänkta att förhindra. Nu har turen kommit till fluororganiska föreningar. De är extremt stabila och bindningen mellan fluor och kol är den starkaste av alla i organisk kemi. Egenskaperna stabilitet och ytaktivitet är det som gjort PFOS till en efterfrågad kemikalie. I många år användes den, som kommissionären sa, i ytbehandling för kemikalier och textilier. Den största tillverkaren insåg riskerna för sina arbetare och konsumenterna. Arbetarna hade höga halter i sig. De beslöt dra tillbaka PFOS-produkten Scotchguard från marknaden. Kommissionens mål med förslaget var att stoppa återintroduktion av PFOS, men kompromissen går längre. Vi har nu hårdare koncentrationsregler och sätter gränsen för beredningar vid 0,005 procent. Det är rimligt då dess egenskap av ytaktivt ämne gör just att PFOS används i låga koncentrationer. Om gränsen var satt vid 0,1 procent så skulle det finnas risk för att flera tillämpningar skulle slinka igenom lagstiftningens nät. Även definitionen på ytor med 1 mikrogram per kvadratmeter har samma mål. Kompromissen med rådet innebär också att PFOS i brandskum förbjuds. Det är helt logiskt. Redan idag finns det på marknaden alternativ utan fluororganiska föreningar. Det är även lämpligt med en utfasning av lagren, och i kompromissen förlängde parlamentet tiden till 54 månader. Alla har ett egenintresse av att skynda på avvecklingen. Den stora oljebranden i England, som gav upphov till miljoner liter PFOS-förorenat vatten, har visat på kostnaderna med att använda PFOS. Det enda sättet att destruera PFOS är högtemperaturförbränning. Var och en kan själv räkna ut hur besvärligt det blir att högtemperaturförbränna miljoner liter vatten. Förkromning är det andra stora området. Här begränsar nu förslaget användningen till icke-dekorativ hårdförkromning med sexvärt krom som processverktyg. Detta undantag skall dessutom revideras efter en inventering över återstående essentiella användningar, vilken skall vara gjord av medlemsstaterna inom två år. Även här finns det alternativ, t.ex. större inneslutna system, ökad ventilation och i framtiden förhoppningsvis även andra processer. När det gäller övriga undantag som fotolitografiska processer och antireflexbehandling och behandling av fotografisk film så rör det sig om mycket små mängder. Även dessa undantag skall dock upphöra när det är tekniskt och ekonomiskt möjligt. Jag vill också nämna PFOA. Det vill säga syrorna och salterna i samma ämnesgrupp. I Tyskland vet många tyskar hur det känns att ha vattnet förorenat i Ruhrområdet, där man nu får ta sitt dricksvatten från tankbilar. En kostsam och ohållbar lösning. Vi kan försöka att stoppa dessa föroreningar genom det tillägg som nu finns i kompromissen om PFOA, där kommissionen skall gå igenom och ständigt inventera alternativens utveckling. När säkra alternativ finns skall dessa ersätta PFOA. Jag tror att vi är före vår tid här. Vi måste ta tag i detta, för nästa stora miljöproblem kan bli fluororgankemin och dess olika varianter. Detta är ett första steg till att skydda människa och miljö mot en del av dessa ämnen. Jag vill också påpeka att detta är en förstabehandlingsuppgörelse och när parlamentet nu stöder denna kompromiss så innebär det också att rådet stöder den och att vi blir klara innan Reach träder i kraft. Då ingår detta som en bilaga till Reach. Om vi inte lyckas med denna uppgörelse i morgon så faller förslaget lätt, eftersom Reach då tar över."@hu11
"Signor Presidente, vorrei iniziare ringraziando tutti i relatori ombra per la valida e costruttiva collaborazione, grazie alla quale è stato possibile giungere a una soluzione in prima lettura con il Consiglio, che a sua volta ha svolto un ottimo lavoro sulla questione. Questa soluzione migliora la proposta originale della Commissione, e sono lieto di constatare che ora anche l’Esecutivo è favorevole al compromesso. I perfluorottano sulfonati e le sostanze di tipo PFOS hanno un alto contenuto di fluoro e sono estremamente difficili da distruggere. Hanno inoltre un’elevata tendenza al bioaccumulo. Ci siamo resi conto che i composti clororganici sono velenosi e provocano danni all’ambiente e abbiamo osservato che i composti bromorganici sono pericolosi. I prodotti ignifughi sono più pericolosi degli incendi che hanno il compito di prevenire. Veniamo ora ai composti fluororganici. Sono estremamente stabili e il legame fluoro-carbonio è il più forte della chimica organica. I PFOS sono divenuti una sostanza chimica molto ricercata grazie a proprietà quali la stabilità e l’attività di superficie. Come ha rilevato il Commissario, i perfluorottano sulfonati sono stati utilizzati per molti anni nel trattamento di superficie dei prodotti chimici e tessili. L’azienda nella produzione di queste sostanze si è resa conto dei rischi esistenti per i suoi lavoratori e per i consumatori dei suoi prodotti. Dopo aver rilevato la presenza di livelli elevati di questa sostanza chimica nell’organismo dei suoi dipendenti, ha deciso di ritirare dal commercio il prodotto PFOS . Con questa proposta la Commissione intendeva impedire la reintroduzione dei PFOS, ma il compromesso va oltre. Disponiamo ora di regolamenti più severi per quanto riguarda le concentrazioni e fissiamo allo 0,005 per cento la soglia per i preparati. Si tratta di una misura ragionevole, poiché le stesse proprietà di cui sono dotati come agenti di superficie indicano che i PFOS sono utilizzati in piccole concentrazioni. Se avessimo fissato la soglia allo 0,1 per cento, il rischio che molte altre applicazioni scivolassero attraverso le maglie della rete legislativa sarebbe stato maggiore. La definizione delle superfici a 1 microgrammo per metro quadrato è finalizzata al raggiungimento dello stesso obiettivo. Conformemente al compromesso raggiunto con il Consiglio, i PFOS sono vietati anche nelle schiume antincendio. E’ assolutamente logico che sia così. Sul mercato esistono già alternative che non contengono composti fluororganici. E’ altresì opportuno eliminare gradualmente le riserve esistenti e, nel compromesso, il Parlamento ha esteso questa fase di eliminazione progressiva a 54 mesi. Tutti hanno interesse ad accelerare l’eliminazione graduale di queste sostanze. L’incendio da combustibile verificatosi nel Regno Unito, in seguito al quale milioni di litri d’acqua sono risultati inquinati dai PFOS, ha dimostrato quanto sia costoso utilizzare queste sostanze. L’unico modo di distruggere i perfluorottano sulfonati è la combustione ad alta temperatura. Ognuno può capire da sé quanto lavoro comporti bruciare milioni di litri d’acqua a temperature elevate. La cromatura è l’altra grande area in questione. In quest’ambito, la proposta limita l’uso della cromatura rigida non decorativa che utilizza il cromo esavalente come agente del processo. Questa deroga, inoltre, va rivista dopo un inventario degli usi essenziali esistenti, che gli Stati membri dovranno preparare nell’arco di due anni. Anche in quest’area esistono alternative, quali sistemi chiusi e più grandi, una migliore ventilazione e in futuro, spero, anche altri processi. Per quanto riguarda altre deroghe quali i processi fotolitografici, i rivestimenti antiriflesso e i trattamenti industriali per le pellicole fotografiche, si tratta di quantità molto ridotte. Ciononostante, anche queste deroghe decadranno quando esisteranno alternative valide a livello tecnico e finanziario. Vorrei inoltre parlare dell’acido perfluoroctanoico (PFOA), che riguarda gli acidi e i sali dello stesso gruppo di sostanze. In Germania, molte persone della regione della Ruhr sanno cosa significhi dover fare i conti con l’acqua inquinata. Ora la gente deve rifornirsi di acqua potabile dalle autocisterne, soluzione costosa e insostenibile. Possiamo cercare di eliminare l’uso di questi inquinanti tramite il codicillo che è stato aggiunto al compromesso sul PFOA, secondo cui la Commissione ha il compito di analizzare le alternative e fare costantemente il punto dei progressi realizzati a tale proposito. Quando esisteranno alternative affidabili, sostituiranno il PFOA. Credo che al riguardo stiamo precorrendo i tempi. Dobbiamo affrontare il problema perché la prossima grande questione ambientale potrebbe essere la chimica fluororganica nelle sue varie forme. Si tratta di un primo passo per proteggere i cittadini e l’ambiente da molte di queste sostanze. Vorrei altresì rilevare che si tratta di un accordo in prima lettura e che, se ora il Parlamento sostenesse il compromesso, il Consiglio farebbe altrettanto e noi potremmo essere pronti prima dell’entrata in vigore di REACH. Questo accordo costituirebbe dunque un allegato a REACH. Se domani non riusciremo a pronunciarci a favore di tale accordo, la proposta semplicemente decadrà e REACH avrà la meglio."@it12
"Herr talman! Jag vill börja med att tacka alla skuggföredragande för ett mycket konstruktivt och gott samarbete. Det gjorde det möjligt att finna en lösning i första behandlingen tillsammans med rådet, som också jobbade bra med detta. Denna lösning förbättrar kommissionens ursprungliga förslag, och jag är glad att även kommissionen nu ställer upp på kompromissen. PFOS och PFOS-relaterade ämnen är högfluorerade och extremt svårnedbrytbara. De är dessutom mycket bioackumulerande. Vi har lärt oss att klororganiska föreningar är giftiga och skapar problem i naturen och sett att bromorganiska föreningar är skadliga. Flamskyddsmedel hotar oss mer än de bränder de var tänkta att förhindra. Nu har turen kommit till fluororganiska föreningar. De är extremt stabila och bindningen mellan fluor och kol är den starkaste av alla i organisk kemi. Egenskaperna stabilitet och ytaktivitet är det som gjort PFOS till en efterfrågad kemikalie. I många år användes den, som kommissionären sa, i ytbehandling för kemikalier och textilier. Den största tillverkaren insåg riskerna för sina arbetare och konsumenterna. Arbetarna hade höga halter i sig. De beslöt dra tillbaka PFOS-produkten Scotchguard från marknaden. Kommissionens mål med förslaget var att stoppa återintroduktion av PFOS, men kompromissen går längre. Vi har nu hårdare koncentrationsregler och sätter gränsen för beredningar vid 0,005 procent. Det är rimligt då dess egenskap av ytaktivt ämne gör just att PFOS används i låga koncentrationer. Om gränsen var satt vid 0,1 procent så skulle det finnas risk för att flera tillämpningar skulle slinka igenom lagstiftningens nät. Även definitionen på ytor med 1 mikrogram per kvadratmeter har samma mål. Kompromissen med rådet innebär också att PFOS i brandskum förbjuds. Det är helt logiskt. Redan idag finns det på marknaden alternativ utan fluororganiska föreningar. Det är även lämpligt med en utfasning av lagren, och i kompromissen förlängde parlamentet tiden till 54 månader. Alla har ett egenintresse av att skynda på avvecklingen. Den stora oljebranden i England, som gav upphov till miljoner liter PFOS-förorenat vatten, har visat på kostnaderna med att använda PFOS. Det enda sättet att destruera PFOS är högtemperaturförbränning. Var och en kan själv räkna ut hur besvärligt det blir att högtemperaturförbränna miljoner liter vatten. Förkromning är det andra stora området. Här begränsar nu förslaget användningen till icke-dekorativ hårdförkromning med sexvärt krom som processverktyg. Detta undantag skall dessutom revideras efter en inventering över återstående essentiella användningar, vilken skall vara gjord av medlemsstaterna inom två år. Även här finns det alternativ, t.ex. större inneslutna system, ökad ventilation och i framtiden förhoppningsvis även andra processer. När det gäller övriga undantag som fotolitografiska processer och antireflexbehandling och behandling av fotografisk film så rör det sig om mycket små mängder. Även dessa undantag skall dock upphöra när det är tekniskt och ekonomiskt möjligt. Jag vill också nämna PFOA. Det vill säga syrorna och salterna i samma ämnesgrupp. I Tyskland vet många tyskar hur det känns att ha vattnet förorenat i Ruhrområdet, där man nu får ta sitt dricksvatten från tankbilar. En kostsam och ohållbar lösning. Vi kan försöka att stoppa dessa föroreningar genom det tillägg som nu finns i kompromissen om PFOA, där kommissionen skall gå igenom och ständigt inventera alternativens utveckling. När säkra alternativ finns skall dessa ersätta PFOA. Jag tror att vi är före vår tid här. Vi måste ta tag i detta, för nästa stora miljöproblem kan bli fluororgankemin och dess olika varianter. Detta är ett första steg till att skydda människa och miljö mot en del av dessa ämnen. Jag vill också påpeka att detta är en förstabehandlingsuppgörelse och när parlamentet nu stöder denna kompromiss så innebär det också att rådet stöder den och att vi blir klara innan Reach träder i kraft. Då ingår detta som en bilaga till Reach. Om vi inte lyckas med denna uppgörelse i morgon så faller förslaget lätt, eftersom Reach då tar över."@lt14
"Herr talman! Jag vill börja med att tacka alla skuggföredragande för ett mycket konstruktivt och gott samarbete. Det gjorde det möjligt att finna en lösning i första behandlingen tillsammans med rådet, som också jobbade bra med detta. Denna lösning förbättrar kommissionens ursprungliga förslag, och jag är glad att även kommissionen nu ställer upp på kompromissen. PFOS och PFOS-relaterade ämnen är högfluorerade och extremt svårnedbrytbara. De är dessutom mycket bioackumulerande. Vi har lärt oss att klororganiska föreningar är giftiga och skapar problem i naturen och sett att bromorganiska föreningar är skadliga. Flamskyddsmedel hotar oss mer än de bränder de var tänkta att förhindra. Nu har turen kommit till fluororganiska föreningar. De är extremt stabila och bindningen mellan fluor och kol är den starkaste av alla i organisk kemi. Egenskaperna stabilitet och ytaktivitet är det som gjort PFOS till en efterfrågad kemikalie. I många år användes den, som kommissionären sa, i ytbehandling för kemikalier och textilier. Den största tillverkaren insåg riskerna för sina arbetare och konsumenterna. Arbetarna hade höga halter i sig. De beslöt dra tillbaka PFOS-produkten Scotchguard från marknaden. Kommissionens mål med förslaget var att stoppa återintroduktion av PFOS, men kompromissen går längre. Vi har nu hårdare koncentrationsregler och sätter gränsen för beredningar vid 0,005 procent. Det är rimligt då dess egenskap av ytaktivt ämne gör just att PFOS används i låga koncentrationer. Om gränsen var satt vid 0,1 procent så skulle det finnas risk för att flera tillämpningar skulle slinka igenom lagstiftningens nät. Även definitionen på ytor med 1 mikrogram per kvadratmeter har samma mål. Kompromissen med rådet innebär också att PFOS i brandskum förbjuds. Det är helt logiskt. Redan idag finns det på marknaden alternativ utan fluororganiska föreningar. Det är även lämpligt med en utfasning av lagren, och i kompromissen förlängde parlamentet tiden till 54 månader. Alla har ett egenintresse av att skynda på avvecklingen. Den stora oljebranden i England, som gav upphov till miljoner liter PFOS-förorenat vatten, har visat på kostnaderna med att använda PFOS. Det enda sättet att destruera PFOS är högtemperaturförbränning. Var och en kan själv räkna ut hur besvärligt det blir att högtemperaturförbränna miljoner liter vatten. Förkromning är det andra stora området. Här begränsar nu förslaget användningen till icke-dekorativ hårdförkromning med sexvärt krom som processverktyg. Detta undantag skall dessutom revideras efter en inventering över återstående essentiella användningar, vilken skall vara gjord av medlemsstaterna inom två år. Även här finns det alternativ, t.ex. större inneslutna system, ökad ventilation och i framtiden förhoppningsvis även andra processer. När det gäller övriga undantag som fotolitografiska processer och antireflexbehandling och behandling av fotografisk film så rör det sig om mycket små mängder. Även dessa undantag skall dock upphöra när det är tekniskt och ekonomiskt möjligt. Jag vill också nämna PFOA. Det vill säga syrorna och salterna i samma ämnesgrupp. I Tyskland vet många tyskar hur det känns att ha vattnet förorenat i Ruhrområdet, där man nu får ta sitt dricksvatten från tankbilar. En kostsam och ohållbar lösning. Vi kan försöka att stoppa dessa föroreningar genom det tillägg som nu finns i kompromissen om PFOA, där kommissionen skall gå igenom och ständigt inventera alternativens utveckling. När säkra alternativ finns skall dessa ersätta PFOA. Jag tror att vi är före vår tid här. Vi måste ta tag i detta, för nästa stora miljöproblem kan bli fluororgankemin och dess olika varianter. Detta är ett första steg till att skydda människa och miljö mot en del av dessa ämnen. Jag vill också påpeka att detta är en förstabehandlingsuppgörelse och när parlamentet nu stöder denna kompromiss så innebär det också att rådet stöder den och att vi blir klara innan Reach träder i kraft. Då ingår detta som en bilaga till Reach. Om vi inte lyckas med denna uppgörelse i morgon så faller förslaget lätt, eftersom Reach då tar över."@lv13
"Herr talman! Jag vill börja med att tacka alla skuggföredragande för ett mycket konstruktivt och gott samarbete. Det gjorde det möjligt att finna en lösning i första behandlingen tillsammans med rådet, som också jobbade bra med detta. Denna lösning förbättrar kommissionens ursprungliga förslag, och jag är glad att även kommissionen nu ställer upp på kompromissen. PFOS och PFOS-relaterade ämnen är högfluorerade och extremt svårnedbrytbara. De är dessutom mycket bioackumulerande. Vi har lärt oss att klororganiska föreningar är giftiga och skapar problem i naturen och sett att bromorganiska föreningar är skadliga. Flamskyddsmedel hotar oss mer än de bränder de var tänkta att förhindra. Nu har turen kommit till fluororganiska föreningar. De är extremt stabila och bindningen mellan fluor och kol är den starkaste av alla i organisk kemi. Egenskaperna stabilitet och ytaktivitet är det som gjort PFOS till en efterfrågad kemikalie. I många år användes den, som kommissionären sa, i ytbehandling för kemikalier och textilier. Den största tillverkaren insåg riskerna för sina arbetare och konsumenterna. Arbetarna hade höga halter i sig. De beslöt dra tillbaka PFOS-produkten Scotchguard från marknaden. Kommissionens mål med förslaget var att stoppa återintroduktion av PFOS, men kompromissen går längre. Vi har nu hårdare koncentrationsregler och sätter gränsen för beredningar vid 0,005 procent. Det är rimligt då dess egenskap av ytaktivt ämne gör just att PFOS används i låga koncentrationer. Om gränsen var satt vid 0,1 procent så skulle det finnas risk för att flera tillämpningar skulle slinka igenom lagstiftningens nät. Även definitionen på ytor med 1 mikrogram per kvadratmeter har samma mål. Kompromissen med rådet innebär också att PFOS i brandskum förbjuds. Det är helt logiskt. Redan idag finns det på marknaden alternativ utan fluororganiska föreningar. Det är även lämpligt med en utfasning av lagren, och i kompromissen förlängde parlamentet tiden till 54 månader. Alla har ett egenintresse av att skynda på avvecklingen. Den stora oljebranden i England, som gav upphov till miljoner liter PFOS-förorenat vatten, har visat på kostnaderna med att använda PFOS. Det enda sättet att destruera PFOS är högtemperaturförbränning. Var och en kan själv räkna ut hur besvärligt det blir att högtemperaturförbränna miljoner liter vatten. Förkromning är det andra stora området. Här begränsar nu förslaget användningen till icke-dekorativ hårdförkromning med sexvärt krom som processverktyg. Detta undantag skall dessutom revideras efter en inventering över återstående essentiella användningar, vilken skall vara gjord av medlemsstaterna inom två år. Även här finns det alternativ, t.ex. större inneslutna system, ökad ventilation och i framtiden förhoppningsvis även andra processer. När det gäller övriga undantag som fotolitografiska processer och antireflexbehandling och behandling av fotografisk film så rör det sig om mycket små mängder. Även dessa undantag skall dock upphöra när det är tekniskt och ekonomiskt möjligt. Jag vill också nämna PFOA. Det vill säga syrorna och salterna i samma ämnesgrupp. I Tyskland vet många tyskar hur det känns att ha vattnet förorenat i Ruhrområdet, där man nu får ta sitt dricksvatten från tankbilar. En kostsam och ohållbar lösning. Vi kan försöka att stoppa dessa föroreningar genom det tillägg som nu finns i kompromissen om PFOA, där kommissionen skall gå igenom och ständigt inventera alternativens utveckling. När säkra alternativ finns skall dessa ersätta PFOA. Jag tror att vi är före vår tid här. Vi måste ta tag i detta, för nästa stora miljöproblem kan bli fluororgankemin och dess olika varianter. Detta är ett första steg till att skydda människa och miljö mot en del av dessa ämnen. Jag vill också påpeka att detta är en förstabehandlingsuppgörelse och när parlamentet nu stöder denna kompromiss så innebär det också att rådet stöder den och att vi blir klara innan Reach träder i kraft. Då ingår detta som en bilaga till Reach. Om vi inte lyckas med denna uppgörelse i morgon så faller förslaget lätt, eftersom Reach då tar över."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, om te beginnen wil ik alle schaduwrapporteurs bedanken voor de zeer constructieve en goede samenwerking. Daardoor hebben we in eerste lezing een oplossing kunnen vinden in samenwerking met de Raad, die in dezen ook goed werk heeft verricht. Deze oplossing is een verbetering ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel van de Commissie, en ik ben blij dat ook de Commissie zich nu achter het compromis schaart. PFOS en daarmee verwante stoffen zijn in hoge mate gefluoreerd en extreem moeilijk afbreekbaar. Ze zijn bovendien sterk bioaccumulerend. We hebben geleerd dat gechloreerde organische verbindingen toxisch zijn en tot problemen leiden in de natuur, en we hebben gezien dat gebromeerde organische verbindingen schadelijk zijn. Blusmiddelen bedreigen ons meer dan de branden die ze geacht worden te bestrijden. Nu zijn de gefluoreerde organische verbindingen aan de beurt. Die zijn extreem stabiel en de verbinding tussen fluor en koolstof is de sterkste van alle verbindingen in de organische chemie. Hun stabiliteit en oppervlakteactiviteit maken PFOS tot een veelgevraagde chemische stof. Jarenlang is deze stof, zoals de commissaris zei, gebruikt bij de oppervlaktebehandeling van chemicaliën en textiele stoffen. De grootste producent zag de gevaren voor zijn werknemers en de consumenten. Zijn werknemers hadden hoge gehalten van de stof in hun lichaam. De producent besloot het PFOS-product Scotchguard van de markt te halen. Met dit voorstel beoogde de Commissie de herintroductie van PFOS te voorkomen, maar het compromis gaat verder. We hebben nu strengere concentratieregels en leggen de grens voor preparaten op 0,005 procent. Dat is redelijk, omdat zijn eigenschappen als oppervlakteactieve stof maakt dat PFOS in lage concentraties wordt gebruikt. Als de grens bij 0,1 procent was gelegd, zou het gevaar bestaan dat er meer toepassingen door de mazen van het wetgevingsnet zouden glippen. De definitie van oppervlakten met 1 microgram per vierkante meter dient hetzelfde doel. Het compromis met de Raad houdt ook in dat PFOS in blusschuim wordt verboden. Dat is volstrekt logisch. Er zijn op dit moment immers al alternatieven op de markt zonder gefluoreerde organische verbindingen. Ook een geleidelijke afbouw van de voorraden is op zijn plaats, en in het compromis heeft het Parlement de termijn daarvoor verlengd tot 54 maanden. Iedereen heeft er zelf belang bij om de geleidelijke afbouw te versnellen. De grote oliebrand in Engeland, die ertoe heeft geleid dat miljoenen liters water met PFOS zijn verontreinigd, heeft laten zien welke kosten verbonden zijn aan het gebruik van PFOS. De enige manier om PFOS te vernietigen is verbranding onder hoge temperatuur. Iedereen kan zelf uitrekenen hoe moeilijk het is om miljoenen liters water onder hoge temperaturen te verbranden. Verchroming is het andere grote toepassingsgebied. Hier beperkt het voorstel het gebruik van hexavalent chroom tot niet-decoratieve bekleding met hard chroom. Deze uitzondering moet bovendien worden herzien na een inventarisatie van overblijvende essentiële toepassingen, een inventarisatie die binnen twee jaar door de lidstaten moet zijn verricht. Ook hier zijn er alternatieven, bijvoorbeeld grotere gesloten systemen, meer ventilatie en in de toekomst hopelijk ook andere processen. Wat betreft overige uitzonderingen zoals fotolithografische processen en antireflecterende coatings en industriële behandeling van fotografische films, gaat het om zeer kleine hoeveelheden. Ook deze uitzonderingen zullen echter niet langer van toepassing zijn als dat technisch en financieel mogelijk is. Ik wil het ook nog hebben over PFOA, oftewel de zuren en zouten die tot de dezelfde groep stoffen behoren. In Duitsland weten vele Duitsers in het Roergebied hoe het is als het water verontreinigd is. Daar moeten ze hun drinkwater nu uit tankauto's halen en dat is een kostbare en onhoudbare oplossing. We kunnen proberen een eind te maken aan deze verontreinigingen door de toevoeging die is opgenomen in het compromis over PFOA. Volgens dit compromis zal de Commissie de ontwikkeling van de alternatieven analyseren en permanent inventariseren. Als er betrouwbare alternatieven zijn, zullen deze voor PFOA in de plaats komen. Ik geloof dat we hiermee onze tijd vooruit zijn. We moeten deze kwestie aanpakken, want het volgende grote milieuprobleem kan de chemie op het gebied van gefluoreerde organische stoffen en de verschillende varianten daarvan zijn. Dit is de eerste stap op weg naar de bescherming van de mens en het milieu tegen een deel van deze stoffen. Ik wil er ook op wijzen dat dit een overeenkomst in eerste lezing is, en als het Parlement dit compromis nu steunt, betekent dat ook dat de Raad het steunt en dat we klaar zijn voordat Reach van kracht wordt. Dan wordt deze overeenkomst een bijlage bij de Reach-richtlijn. Als we er morgen niet in slagen om deze overeenkomst tot stand te brengen, dan betekent dat eenvoudigweg het einde van het voorstel, omdat Reach de regie dan overneemt."@nl3
"Herr talman! Jag vill börja med att tacka alla skuggföredragande för ett mycket konstruktivt och gott samarbete. Det gjorde det möjligt att finna en lösning i första behandlingen tillsammans med rådet, som också jobbade bra med detta. Denna lösning förbättrar kommissionens ursprungliga förslag, och jag är glad att även kommissionen nu ställer upp på kompromissen. PFOS och PFOS-relaterade ämnen är högfluorerade och extremt svårnedbrytbara. De är dessutom mycket bioackumulerande. Vi har lärt oss att klororganiska föreningar är giftiga och skapar problem i naturen och sett att bromorganiska föreningar är skadliga. Flamskyddsmedel hotar oss mer än de bränder de var tänkta att förhindra. Nu har turen kommit till fluororganiska föreningar. De är extremt stabila och bindningen mellan fluor och kol är den starkaste av alla i organisk kemi. Egenskaperna stabilitet och ytaktivitet är det som gjort PFOS till en efterfrågad kemikalie. I många år användes den, som kommissionären sa, i ytbehandling för kemikalier och textilier. Den största tillverkaren insåg riskerna för sina arbetare och konsumenterna. Arbetarna hade höga halter i sig. De beslöt dra tillbaka PFOS-produkten Scotchguard från marknaden. Kommissionens mål med förslaget var att stoppa återintroduktion av PFOS, men kompromissen går längre. Vi har nu hårdare koncentrationsregler och sätter gränsen för beredningar vid 0,005 procent. Det är rimligt då dess egenskap av ytaktivt ämne gör just att PFOS används i låga koncentrationer. Om gränsen var satt vid 0,1 procent så skulle det finnas risk för att flera tillämpningar skulle slinka igenom lagstiftningens nät. Även definitionen på ytor med 1 mikrogram per kvadratmeter har samma mål. Kompromissen med rådet innebär också att PFOS i brandskum förbjuds. Det är helt logiskt. Redan idag finns det på marknaden alternativ utan fluororganiska föreningar. Det är även lämpligt med en utfasning av lagren, och i kompromissen förlängde parlamentet tiden till 54 månader. Alla har ett egenintresse av att skynda på avvecklingen. Den stora oljebranden i England, som gav upphov till miljoner liter PFOS-förorenat vatten, har visat på kostnaderna med att använda PFOS. Det enda sättet att destruera PFOS är högtemperaturförbränning. Var och en kan själv räkna ut hur besvärligt det blir att högtemperaturförbränna miljoner liter vatten. Förkromning är det andra stora området. Här begränsar nu förslaget användningen till icke-dekorativ hårdförkromning med sexvärt krom som processverktyg. Detta undantag skall dessutom revideras efter en inventering över återstående essentiella användningar, vilken skall vara gjord av medlemsstaterna inom två år. Även här finns det alternativ, t.ex. större inneslutna system, ökad ventilation och i framtiden förhoppningsvis även andra processer. När det gäller övriga undantag som fotolitografiska processer och antireflexbehandling och behandling av fotografisk film så rör det sig om mycket små mängder. Även dessa undantag skall dock upphöra när det är tekniskt och ekonomiskt möjligt. Jag vill också nämna PFOA. Det vill säga syrorna och salterna i samma ämnesgrupp. I Tyskland vet många tyskar hur det känns att ha vattnet förorenat i Ruhrområdet, där man nu får ta sitt dricksvatten från tankbilar. En kostsam och ohållbar lösning. Vi kan försöka att stoppa dessa föroreningar genom det tillägg som nu finns i kompromissen om PFOA, där kommissionen skall gå igenom och ständigt inventera alternativens utveckling. När säkra alternativ finns skall dessa ersätta PFOA. Jag tror att vi är före vår tid här. Vi måste ta tag i detta, för nästa stora miljöproblem kan bli fluororgankemin och dess olika varianter. Detta är ett första steg till att skydda människa och miljö mot en del av dessa ämnen. Jag vill också påpeka att detta är en förstabehandlingsuppgörelse och när parlamentet nu stöder denna kompromiss så innebär det också att rådet stöder den och att vi blir klara innan Reach träder i kraft. Då ingår detta som en bilaga till Reach. Om vi inte lyckas med denna uppgörelse i morgon så faller förslaget lätt, eftersom Reach då tar över."@pl16
"Senhor Presidente, começo por agradecer a todos os relatores-sombra a sua cooperação, excelente e muito construtiva. Foi ela que tornou possível encontrar, na primeira leitura, uma solução comum com o Conselho, cuja actuação foi também muito positiva. Esta solução melhora a proposta original da Comissão, e vejo com satisfação que a Comissão também subscreve o compromisso. Os PFOS e substâncias relacionadas com os PFOS são altamente perfluorados e muito dificilmente degradáveis na natureza. São também muito bioacumuláveis. Aprendemos que os compostos organoclorados são tóxicos e criam problemas no ambiente natural e que os compostos organobromados são perigosos. Os agentes ignífugos são uma ameaça mais grave do que as queimaduras que se pretende impedir com a sua utilização. Passemos aos compostos organofluorados. São extremamente estáveis, e a ligação entre o flúor e o carbono é a mais resistente que se conhece em toda a química orgânica. São as propriedades de estabilidade e actividade superficial que estão na origem da grande procura dos PFOS. Estes foram utilizados durante muitos anos, como disse o senhor comissário, no tratamento superficial de produtos químicos e têxteis. O maior produtor apercebeu-se dos riscos que corriam os seus trabalhadores e os consumidores. Os trabalhadores já tinham teores elevados no organismo, pelo que foi decidido retirar do mercado o produto PFOS ”Scotchguard”. O objectivo da Comissão com esta proposta foi impedir a reintrodução dos PFOS, mas o texto de compromisso vai mais longe. Temos normas mais rigorosas para as concentrações e estabelecemos, para as preparações, um limite de 0,005 por cento em massa. É um limite razoável, pois a propriedade de actividade superficial dos PFOS, justamente, permite a sua utilização em concentrações baixas. Se o limite tivesse sido fixado em 0,1 por cento, haveria o risco de várias aplicações escaparem entre as malhas da legislação. A definição de superfícies com um micrograma por metro quadrado tem o mesmo intuito. O compromisso com o Conselho inclui também a proibição dos PFOS nas espumas contra incêndios. É perfeitamente lógico. Já existem no mercado alternativas sem compostos organofluorados. É adequada, também, a substituição gradual dos existentes, tendo o Parlamento, no compromisso, prolongado o período de transição para 54 meses. Todos têm interesse em acelerar a supressão. O grande incêndio com petróleo em Inglaterra, que resultou em milhões de litros de água contaminada com PFOS, ilustrou os custos da utilização destas substâncias. A única forma de destruir os PFOS é a combustão a temperaturas muito elevadas. Qualquer pessoa calcula facilmente as enormes dificuldades que há para queimar milhões de litros de água a altas temperaturas. A cromagem é a outra área importante. A proposta restringe a utilização de processos de revestimento de cromagem dura não decorativa baseados em crómio hexavalente. Esta derrogação deverá ainda ser revista após a inventariação das utilizações essenciais ainda existentes, que deve ser realizada pelos Estados-Membros no prazo de dois anos. Também neste domínio existem alternativas, por exemplo, sistemas fechados de maior dimensão, sistemas de extracção de ar aperfeiçoados e, futuramente, espera-se, outros processos. No que respeita às demais derrogações, como a fotolitografia, o tratamento anti-reflexo e os revestimentos fotográficos, estão em causa quantidades muito pequenas. Contudo, mesmo estas derrogações deverão ser suprimidas logo que seja técnica e economicamente possível fazê-lo. Quero referir-me ainda ao PFOA. Refere-se a um ácido e respectivos sais que pertencem ao mesmo grupo de substâncias. Muitos alemães conhecem bem o problema da água contaminada, como o que ocorreu na região do Ruhr. As pessoas têm agora de se abastecer de água potável por meio de camiões cisterna – uma solução dispendiosa e não sustentável. Tentamos impedir este tipo de contaminação através da introdução do PFOA no texto de compromisso, segundo o qual a Comissão deverá examinar e avaliar continuamente o desenvolvimento de alternativas. Logo que estejam disponíveis alternativas seguras, estas deverão substituir o PFOA. Penso que estamos muito avançados nesta matéria. Temos de abordar desde já esta questão, porque o próximo grande problema ambiental pode ser o dos compostos organofluorados nas suas diversas variantes. Este é um primeiro passo para proteger os seres humanos e o ambiente contra uma série dessas substâncias. Devo sublinhar, ainda, que estamos perante um acordo de primeira leitura e que, se o Parlamento aprovar agora este compromisso, ele também terá o apoio do Conselho e o processo estará concluído antes da entrada em vigor da legislação REACH. Este texto constituirá, portanto, um anexo ao REACH. Se não conseguirmos a aprovação deste acordo amanhã, a proposta caducará, ficando este domínio coberto apenas pelo REACH."@pt17
"Herr talman! Jag vill börja med att tacka alla skuggföredragande för ett mycket konstruktivt och gott samarbete. Det gjorde det möjligt att finna en lösning i första behandlingen tillsammans med rådet, som också jobbade bra med detta. Denna lösning förbättrar kommissionens ursprungliga förslag, och jag är glad att även kommissionen nu ställer upp på kompromissen. PFOS och PFOS-relaterade ämnen är högfluorerade och extremt svårnedbrytbara. De är dessutom mycket bioackumulerande. Vi har lärt oss att klororganiska föreningar är giftiga och skapar problem i naturen och sett att bromorganiska föreningar är skadliga. Flamskyddsmedel hotar oss mer än de bränder de var tänkta att förhindra. Nu har turen kommit till fluororganiska föreningar. De är extremt stabila och bindningen mellan fluor och kol är den starkaste av alla i organisk kemi. Egenskaperna stabilitet och ytaktivitet är det som gjort PFOS till en efterfrågad kemikalie. I många år användes den, som kommissionären sa, i ytbehandling för kemikalier och textilier. Den största tillverkaren insåg riskerna för sina arbetare och konsumenterna. Arbetarna hade höga halter i sig. De beslöt dra tillbaka PFOS-produkten Scotchguard från marknaden. Kommissionens mål med förslaget var att stoppa återintroduktion av PFOS, men kompromissen går längre. Vi har nu hårdare koncentrationsregler och sätter gränsen för beredningar vid 0,005 procent. Det är rimligt då dess egenskap av ytaktivt ämne gör just att PFOS används i låga koncentrationer. Om gränsen var satt vid 0,1 procent så skulle det finnas risk för att flera tillämpningar skulle slinka igenom lagstiftningens nät. Även definitionen på ytor med 1 mikrogram per kvadratmeter har samma mål. Kompromissen med rådet innebär också att PFOS i brandskum förbjuds. Det är helt logiskt. Redan idag finns det på marknaden alternativ utan fluororganiska föreningar. Det är även lämpligt med en utfasning av lagren, och i kompromissen förlängde parlamentet tiden till 54 månader. Alla har ett egenintresse av att skynda på avvecklingen. Den stora oljebranden i England, som gav upphov till miljoner liter PFOS-förorenat vatten, har visat på kostnaderna med att använda PFOS. Det enda sättet att destruera PFOS är högtemperaturförbränning. Var och en kan själv räkna ut hur besvärligt det blir att högtemperaturförbränna miljoner liter vatten. Förkromning är det andra stora området. Här begränsar nu förslaget användningen till icke-dekorativ hårdförkromning med sexvärt krom som processverktyg. Detta undantag skall dessutom revideras efter en inventering över återstående essentiella användningar, vilken skall vara gjord av medlemsstaterna inom två år. Även här finns det alternativ, t.ex. större inneslutna system, ökad ventilation och i framtiden förhoppningsvis även andra processer. När det gäller övriga undantag som fotolitografiska processer och antireflexbehandling och behandling av fotografisk film så rör det sig om mycket små mängder. Även dessa undantag skall dock upphöra när det är tekniskt och ekonomiskt möjligt. Jag vill också nämna PFOA. Det vill säga syrorna och salterna i samma ämnesgrupp. I Tyskland vet många tyskar hur det känns att ha vattnet förorenat i Ruhrområdet, där man nu får ta sitt dricksvatten från tankbilar. En kostsam och ohållbar lösning. Vi kan försöka att stoppa dessa föroreningar genom det tillägg som nu finns i kompromissen om PFOA, där kommissionen skall gå igenom och ständigt inventera alternativens utveckling. När säkra alternativ finns skall dessa ersätta PFOA. Jag tror att vi är före vår tid här. Vi måste ta tag i detta, för nästa stora miljöproblem kan bli fluororgankemin och dess olika varianter. Detta är ett första steg till att skydda människa och miljö mot en del av dessa ämnen. Jag vill också påpeka att detta är en förstabehandlingsuppgörelse och när parlamentet nu stöder denna kompromiss så innebär det också att rådet stöder den och att vi blir klara innan Reach träder i kraft. Då ingår detta som en bilaga till Reach. Om vi inte lyckas med denna uppgörelse i morgon så faller förslaget lätt, eftersom Reach då tar över."@sk18
"Herr talman! Jag vill börja med att tacka alla skuggföredragande för ett mycket konstruktivt och gott samarbete. Det gjorde det möjligt att finna en lösning i första behandlingen tillsammans med rådet, som också jobbade bra med detta. Denna lösning förbättrar kommissionens ursprungliga förslag, och jag är glad att även kommissionen nu ställer upp på kompromissen. PFOS och PFOS-relaterade ämnen är högfluorerade och extremt svårnedbrytbara. De är dessutom mycket bioackumulerande. Vi har lärt oss att klororganiska föreningar är giftiga och skapar problem i naturen och sett att bromorganiska föreningar är skadliga. Flamskyddsmedel hotar oss mer än de bränder de var tänkta att förhindra. Nu har turen kommit till fluororganiska föreningar. De är extremt stabila och bindningen mellan fluor och kol är den starkaste av alla i organisk kemi. Egenskaperna stabilitet och ytaktivitet är det som gjort PFOS till en efterfrågad kemikalie. I många år användes den, som kommissionären sa, i ytbehandling för kemikalier och textilier. Den största tillverkaren insåg riskerna för sina arbetare och konsumenterna. Arbetarna hade höga halter i sig. De beslöt dra tillbaka PFOS-produkten Scotchguard från marknaden. Kommissionens mål med förslaget var att stoppa återintroduktion av PFOS, men kompromissen går längre. Vi har nu hårdare koncentrationsregler och sätter gränsen för beredningar vid 0,005 procent. Det är rimligt då dess egenskap av ytaktivt ämne gör just att PFOS används i låga koncentrationer. Om gränsen var satt vid 0,1 procent så skulle det finnas risk för att flera tillämpningar skulle slinka igenom lagstiftningens nät. Även definitionen på ytor med 1 mikrogram per kvadratmeter har samma mål. Kompromissen med rådet innebär också att PFOS i brandskum förbjuds. Det är helt logiskt. Redan idag finns det på marknaden alternativ utan fluororganiska föreningar. Det är även lämpligt med en utfasning av lagren, och i kompromissen förlängde parlamentet tiden till 54 månader. Alla har ett egenintresse av att skynda på avvecklingen. Den stora oljebranden i England, som gav upphov till miljoner liter PFOS-förorenat vatten, har visat på kostnaderna med att använda PFOS. Det enda sättet att destruera PFOS är högtemperaturförbränning. Var och en kan själv räkna ut hur besvärligt det blir att högtemperaturförbränna miljoner liter vatten. Förkromning är det andra stora området. Här begränsar nu förslaget användningen till icke-dekorativ hårdförkromning med sexvärt krom som processverktyg. Detta undantag skall dessutom revideras efter en inventering över återstående essentiella användningar, vilken skall vara gjord av medlemsstaterna inom två år. Även här finns det alternativ, t.ex. större inneslutna system, ökad ventilation och i framtiden förhoppningsvis även andra processer. När det gäller övriga undantag som fotolitografiska processer och antireflexbehandling och behandling av fotografisk film så rör det sig om mycket små mängder. Även dessa undantag skall dock upphöra när det är tekniskt och ekonomiskt möjligt. Jag vill också nämna PFOA. Det vill säga syrorna och salterna i samma ämnesgrupp. I Tyskland vet många tyskar hur det känns att ha vattnet förorenat i Ruhrområdet, där man nu får ta sitt dricksvatten från tankbilar. En kostsam och ohållbar lösning. Vi kan försöka att stoppa dessa föroreningar genom det tillägg som nu finns i kompromissen om PFOA, där kommissionen skall gå igenom och ständigt inventera alternativens utveckling. När säkra alternativ finns skall dessa ersätta PFOA. Jag tror att vi är före vår tid här. Vi måste ta tag i detta, för nästa stora miljöproblem kan bli fluororgankemin och dess olika varianter. Detta är ett första steg till att skydda människa och miljö mot en del av dessa ämnen. Jag vill också påpeka att detta är en förstabehandlingsuppgörelse och när parlamentet nu stöder denna kompromiss så innebär det också att rådet stöder den och att vi blir klara innan Reach träder i kraft. Då ingår detta som en bilaga till Reach. Om vi inte lyckas med denna uppgörelse i morgon så faller förslaget lätt, eftersom Reach då tar över."@sl19
lpv:unclassifiedMetadata
"Carl Schlyter (Verts/ALE ),"5,19,15,1,18,14,11,16,21,13
"Scotchguard"12
"föredragande"5,5,19,15,1,18,14,11,16,21,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph