Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-10-24-Speech-2-365"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061024.36.2-365"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Največji dosežek Evropske unije je zagotavljanje miru in sožitja med narodi Evrope. Kritiki Evropske unije pa nam večkrat očitajo, da je delovanje evropskih institucij predrago in preveč oddaljeno od državljanov. Program "Evropa za državljane" nam ponuja nove akcije, ki bodo pripomogle k zbliževanju evropskih državljanov, tudi tistih, ki niso vključeni v oblike formalnega izobraževanja, vendar si želijo novih znanj, izkušenj in stikov z drugimi državljani Evropske unije. V tem programu lahko sodelujejo pobratena mesta, zato bo dostopen tudi tistim, ki se ne ukvarjajo vsak dan z velikimi projekti Evropske unije. Neposredni stik in osebne izkušnje pa lahko občutno pripomorejo k razumevanju Unije, kar vedno opažam ob obisku skupin iz Slovenije v Evropskem parlamentu. Tudi šport ima veliko povezovalno moč in lahko spregovori brez dobrega jezikovnega znanja. Sodelovanje v vrhunskem športu postaja vedno bolj domena ozkega kroga ljudi. Ta program pa podpira mednarodno sodelovanje širših množic. Veliki projekti prinašajo velike koristi, mali pa veliko zadovoljstva pri mnogih posameznikih. Programi bodo še uspešnejši, če bodo enostavno dostopni državljanom in za vsako prijavo ne bo potrebno izpolniti gore formularjev. Dober vtis o Evropski uniji državljani pogosto izgubijo prav zaradi prevelikih administrativnih ovir ob pridobivanju sredstev, zato si moramo tako na evropski kot nacionalni ravni ob ponujanju dobrih programov prizadevati tudi za poenostavljanje postopkov, boljšo informiranost in lažjo dostopnost teh sredstev."@sl19
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Največji dosežek Evropske unije je zagotavljanje miru in sožitja med narodi Evrope. Kritiki Evropske unije pa nam večkrat očitajo, da je delovanje evropskih institucij predrago in preveč oddaljeno od državljanov. Program "Evropa za državljane" nam ponuja nove akcije, ki bodo pripomogle k zbliževanju evropskih državljanov, tudi tistih, ki niso vključeni v oblike formalnega izobraževanja, vendar si želijo novih znanj, izkušenj in stikov z drugimi državljani Evropske unije. V tem programu lahko sodelujejo pobratena mesta, zato bo dostopen tudi tistim, ki se ne ukvarjajo vsak dan z velikimi projekti Evropske unije. Neposredni stik in osebne izkušnje pa lahko občutno pripomorejo k razumevanju Unije, kar vedno opažam ob obisku skupin iz Slovenije v Evropskem parlamentu. Tudi šport ima veliko povezovalno moč in lahko spregovori brez dobrega jezikovnega znanja. Sodelovanje v vrhunskem športu postaja vedno bolj domena ozkega kroga ljudi. Ta program pa podpira mednarodno sodelovanje širših množic. Veliki projekti prinašajo velike koristi, mali pa veliko zadovoljstva pri mnogih posameznikih. Programi bodo še uspešnejši, če bodo enostavno dostopni državljanom in za vsako prijavo ne bo potrebno izpolniti gore formularjev. Dober vtis o Evropski uniji državljani pogosto izgubijo prav zaradi prevelikih administrativnih ovir ob pridobivanju sredstev, zato si moramo tako na evropski kot nacionalni ravni ob ponujanju dobrih programov prizadevati tudi za poenostavljanje postopkov, boljšo informiranost in lažjo dostopnost teh sredstev."@cs1
"Hr. formand! EU's største resultat til dato har været sikring af fred og sameksistens blandt Europas nationer. EU-kritikere klager imidlertid ofte over, at EU-institutionernes arbejde er for dyrt og for fjernt fra borgerne. I programmet "Europa for Borgerne" introduceres nye initiativer, der vil hjælpe med at bringe EU-borgerne tættere sammen - også dem, der ikke er tilmeldt nogen form for formel uddannelse, men som ønsker at skaffe sig ny viden og nye erfaringer og skabe kontakter med andre EU-borgere. Deltagelse i dette program er åben for venskabsbyer, så programmet vil også være tilgængeligt for de folk, der ikke deltager i væsentlige EU-projekter hver dag. Indirekte kontakt og personlig erfaring kan imidlertid bidrage væsentligt til en forståelse af EU, hvilket jeg har bemærket under mine møder med grupper fra Slovenien, der besøger Europa-Parlamentet. Sport har også en fantastisk evne til at forene, og den kan kommunikere på tværs af sproglige skel. Deltagelse i sport på højeste plan er hurtigt i færd med at blive forbeholdt en stadig mindre kreds af mennesker. Dette program støtter den almindelige befolknings deltagelse i internationale arrangementer. Store projekter giver store fordele, men mindre projekter er til stor glæde for mange mennesker. Programmerne bliver endnu mere vellykkede, hvis borgerne har let adgang til dem, og hvis ikke de skal udfylde bunkevis af formularer ved hver eneste ansøgning. Borgerne bliver ofte desillusionerede over EU, netop fordi de støder på for mange administrative hindringer, når de forsøger at skaffe finansiering. Derfor skal vi, når vi tilbyder gode programmer, bestræbe os på at strømlinje procedurer og sikre større kendskab og lettere adgang til sådanne midler både på europæisk og på nationalt plan."@da2
"Die größte Errungenschaft der Europäischen Union bis zum heutigen Tage besteht darin, den Frieden und das Zusammenleben zwischen den Nationen Europas zu sichern. Kritiker der Europäischen Union beklagen jedoch häufig, dass die von den europäischen Institutionen geleistete Arbeit zu teuer und nicht bürgernah ist. Das Programm „Europa für Bürgerinnen und Bürger“ bietet neue Initiativen, die die europäischen Bürger einander näher bringen sollen, auch diejenigen, die nicht in eine offizielle Form von Bildung eingebunden sind, sondern neues Wissen erwerben, Erfahrungen machen und Kontakte mit anderen Bürgern der Europäischen Union knüpfen wollen. Die Teilnahme an diesem Programm steht Partnerstädten offen, damit ist das Programm auch den Menschen zugänglich, die nicht jeden Tag an größeren EU-Projekten beteiligt sind. Indirekte Kontakte und persönliche Erfahrungen können jedoch in nennenswerter Weise zu einem Verständnis der Union beitragen, wie ich bei einem Zusammentreffen mit Besuchergruppen aus Slowenien im Europäischen Parlament feststellen konnte. Auch der Sport besitzt eine große vereinigende Kraft und ermöglicht Kommunikation über Sprachgrenzen hinweg. Der aktive Hochleistungssport ist einem rasch immer kleiner werdenden Kreis von Menschen vorbehalten. Dieses Programm unterstützt die internationale Beteiligung der breiteren Massen. Größere Projekte bringen größeren Nutzen, kleinere Projekte hingegen bringen vielen Einzelpersonen große Freude. Die Programme werden umso erfolgreicher sein, wenn die Bürger leichter Zugang zu ihnen haben und nicht bei jeder Bewerbung Berge von Formularen ausfüllen müssen. Unsere Bürger sind oft von der Europäischen Union enttäuscht, eben weil sie auf zu viele administrative Hindernisse stoßen, wenn sie sich um finanzielle Unterstützung bemühen. Deshalb müssen wir bei lohnenden Programmangeboten danach streben, die Verfahren anzugleichen sowie eine größere Bekanntheit derartiger Mittel und den leichteren Zugang zu ihnen zu gewährleisten, und zwar sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene."@de9
"Το μεγαλύτερο επίτευγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι σήμερα ήταν η διασφάλιση της ειρήνης και της συνύπαρξης μεταξύ των εθνών της Ευρώπης. Ωστόσο, οι επικριτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαμαρτύρονται συχνά ότι το έργο που επιτελείται από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα είναι πολύ δαπανηρό και πολύ απόμακρο από τους πολίτες του. Το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες» προσφέρει νέες πρωτοβουλίες που θα συμβάλουν στην προσπάθεια να φέρουμε τους ευρωπαίους πολίτες ακόμα πιο κοντά, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε οποιουδήποτε είδους τυπική εκπαίδευση, αλλά θέλουν να αποκτήσουν νέες γνώσεις και εμπειρία και να διαμορφώσουν επαφές με άλλους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συμμετοχή σε αυτό το πρόγραμμα είναι ανοιχτή σε αδελφοποιημένες πόλεις, συνεπώς το πρόγραμμα θα είναι επίσης προσβάσιμο σε άτομα που δεν συμμετέχουν σε μεγάλα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε μέρα. Ωστόσο, η έμμεση επαφή και η προσωπική εμπειρία μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην κατανόηση της Ένωσης, όπως διαπίστωσα όταν συνάντησα ομάδες από τη Σλοβενία που επισκέφθηκαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και ο αθλητισμός έχει μεγάλη δύναμη ενοποίησης και μπορεί να περάσει μηνύματα πέρα από γλωσσικά σύνορα. Η συμμετοχή σε αθλήματα υψηλού επιπέδου καθίσταται γρήγορα το καταφύγιο ενός όλο και πιο στενού κύκλου ανθρώπων. Αυτό το πρόγραμμα υποστηρίζει τη διεθνή συμμετοχή των ευρύτερων μαζών. Τα μεγάλα σχέδια φέρνουν μεγάλα οφέλη, αλλά τα μικρά σχέδια φέρνουν μεγαλύτερη ικανοποίηση σε πολλά άτομα. Τα προγράμματα θα είναι ακόμα πιο επιτυχή αν οι πολίτες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά εύκολα και αν δεν χρειάζεται να συμπληρώνουν σωρούς εντύπων κάθε φορά που υποβάλλουν μια αίτηση. Οι πολίτες μας συχνά απογοητεύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ακριβώς επειδή συναντούν πάρα πολλά διοικητικά εμπόδια όταν προσπαθούν να διασφαλίσουν χρηματοδότηση. Γι’ αυτό πρέπει να προσπαθήσουμε, όταν προσφέρουμε αξιέπαινα προγράμματα, να εξορθολογίσουμε τις διαδικασίες και να διασφαλίσουμε μεγαλύτερη επίγνωση αυτών των πόρων και πιο εύκολη πρόσβαση σε αυτούς, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο."@el10
"The greatest achievement of the European Union to date has been guaranteeing peace and coexistence amongst the nations of Europe. However, critics of the European Union frequently complain that the work carried out by European institutions is too expensive and too remote from its citizens. The ‘Europe for Citizens’ programme offers new initiatives that will help to bring European citizens closer together, including those who are not enrolled in any type of formal education but who wish to gain new knowledge and experience and forge contacts with other citizens of the European Union. Participation in this programme is open to twin towns, so the programme will also be accessible to the kind of people who do not take part in major European Union projects every day. However, indirect contact and personal experience can contribute appreciably to an understanding of the Union, as I have noticed when I have met groups from Slovenia who are visiting the European Parliament. Sport, too, has a great power to unify and can communicate across linguistic boundaries. Participation in top–level sport is fast becoming the preserve of an increasingly narrow circle of people. This programme supports international participation by the wider masses. Major projects bring major benefits, but smaller projects bring great pleasure to many individuals. The programmes will be all the more successful if citizens can access them easily and if they do not have to fill in mountains of forms every time they make an application. Our citizens often become disenchanted with the European Union precisely because they encounter too many administrative obstacles when attempting to secure funding. This is why we must endeavour, when offering worthwhile programmes, to streamline procedures and to ensure greater awareness of such funds and easier access to them, at both European and national level."@en4
"El mayor logro de la Unión Europea hasta la fecha ha sido garantizar la paz y la coexistencia entre las naciones de Europa. No obstante, las críticas de la Unión Europea suelen señalar que el trabajo realizado por las instituciones europeas es demasiado caro y demasiado remoto para sus ciudadanos. El programa «Europa con los ciudadanos» ofrece nuevas iniciativas que ayudarán a acercar a los ciudadanos europeos, incluyendo los que no están matriculados en ningún tipo de información formal, pero que quieren adquirir nuevos conocimientos y experiencia, y establecer contactos con otros ciudadanos de la Unión Europea. La participación en este programa está abierta a ciudades hermanadas, para que el programa también resulte accesible para el tipo de personas que no participan en importantes proyectos de la Unión Europea cada día. No obstante, el contacto indirecto y la experiencia personal pueden contribuir notablemente a un entendimiento de la Unión, como he podido comprobar cuando me he reunido con grupos de Eslovenia que visitan el Parlamento Europeo. El deporte también tiene un gran poder de unificar y puede comunicarse más allá de los límites lingüísticos. La participación en el deporte de alto nivel se está convirtiendo rápidamente en un dominio de un círculo de personas cada vez más reducido. Este programa apoya la participación internacional de masas más generales. Los proyectos importantes aportan grandes beneficios, pero los proyectos más pequeños satisfacen en gran medida a muchos individuos. Los programas serán todo un éxito si los ciudadanos pueden acceder a ellos fácilmente y si no tienen que rellenar montones de formularios cada vez que presentan una solicitud. Nuestros ciudadanos se sienten a menudo desencantados con la Unión Europea, precisamente porque encuentran demasiados obstáculos administrativos cuando intentan conseguir financiación. Esa es la razón por la que debemos esforzarnos, al ofrecer programas que merecen la pena, por racionalizar los procedimientos y garantizar un mejor conocimiento de esos fondos y un acceso más sencillo a los mismos, tanto a escala nacional como europea."@es20
"Največji dosežek Evropske unije je zagotavljanje miru in sožitja med narodi Evrope. Kritiki Evropske unije pa nam večkrat očitajo, da je delovanje evropskih institucij predrago in preveč oddaljeno od državljanov. Program "Evropa za državljane" nam ponuja nove akcije, ki bodo pripomogle k zbliževanju evropskih državljanov, tudi tistih, ki niso vključeni v oblike formalnega izobraževanja, vendar si želijo novih znanj, izkušenj in stikov z drugimi državljani Evropske unije. V tem programu lahko sodelujejo pobratena mesta, zato bo dostopen tudi tistim, ki se ne ukvarjajo vsak dan z velikimi projekti Evropske unije. Neposredni stik in osebne izkušnje pa lahko občutno pripomorejo k razumevanju Unije, kar vedno opažam ob obisku skupin iz Slovenije v Evropskem parlamentu. Tudi šport ima veliko povezovalno moč in lahko spregovori brez dobrega jezikovnega znanja. Sodelovanje v vrhunskem športu postaja vedno bolj domena ozkega kroga ljudi. Ta program pa podpira mednarodno sodelovanje širših množic. Veliki projekti prinašajo velike koristi, mali pa veliko zadovoljstva pri mnogih posameznikih. Programi bodo še uspešnejši, če bodo enostavno dostopni državljanom in za vsako prijavo ne bo potrebno izpolniti gore formularjev. Dober vtis o Evropski uniji državljani pogosto izgubijo prav zaradi prevelikih administrativnih ovir ob pridobivanju sredstev, zato si moramo tako na evropski kot nacionalni ravni ob ponujanju dobrih programov prizadevati tudi za poenostavljanje postopkov, boljšo informiranost in lažjo dostopnost teh sredstev."@et5
"Euroopan unionin suurin saavutus on ollut tähän mennessä Euroopan kansojen rauhan ja yhteiselon turvaaminen. Euroopan unionin arvostelijat valittavat kuitenkin jatkuvasti, että toimielinten työ on liian kallista ja tapahtuu liian etäällä kansalaisista. "Kansalaisten Eurooppa" -ohjelma tarjoaa uusia aloitteita, joiden avulla Euroopan unionin kansalaiset voidaan saattaa lähemmäksi toisiaan. Tämä pätee myös niihin, jotka eivät kuulu minkään virallisen opetusjärjestelmän piiriin mutta haluavat lisätä tietämystään, saada uusia kokemuksia sekä luoda suhteita toisiin Euroopan unionin kansalaisiin. Osallistuminen ohjelmaan on avointa ystävyyskunnille, joten siitä voivat hyötyä myös ne, jotka eivät osallistu päivittäin Euroopan unionin suuriin hankkeisiin. Epäsuorat yhteydet ja henkilökohtaiset kokemukset voivat kuitenkin edistää tuntuvasti unionia koskevaa ymmärrystä. Olen itse havainnut tämän tavatessani Euroopan parlamentissa vierailevia slovenialaisryhmiä. Myös urheilulla on merkittävä yhdistävä voima, ja se mahdollistaa kielimuurit ylittävän viestinnän. Huipputason urheilutoimintaan osallistumisesta on nopeasti tulossa yhä suppeamman ihmisryhmän suojelualue. Ohjelmassa tuetaan laajemman yleisön kansainvälistä osallistumista. Suurten hankkeiden hyödyt ovat suuria, mutta pienemmillä hankkeilla voidaan ilahduttaa monia ihmisiä. Ohjelmat voivat onnistua vieläkin paremmin, jos ne ovat helposti kansalaisten ulottuvilla eivätkä edellytä lomakevuoren täyttämistä jokaisella hakukerralla. Kansalaiset pettyvät Euroopan unioniin usein juuri siksi, että he törmäävät liian moniin hallinnollisiin esteisiin pyrkiessään turvaamaan toiminnan rahoituksen. Hyödyllisiä ohjelmia tarjotessamme meidän on tämän vuoksi pyrittävä yksinkertaistamaan menettelyjä, varmistettava aiempaa parempi tietoisuus kyseisten määrärahojen olemassaolosta ja parannettava niiden saatavuutta niin unionin kuin jäsenvaltioidenkin tasolla."@fi7
"La plus grande réalisation de l’Union européenne à ce jour est d’avoir garanti la paix et la coexistence des nations européennes. Toutefois, les détracteurs de l’Union européenne se plaignent fréquemment que les travaux réalisés par les institutions européennes sont trop onéreux et éloignés des citoyens. Le programme «L’Europe pour les citoyens» propose de nouvelles initiatives qui aideront à rapprocher les citoyens européens, dont ceux qui ne se sont pas engagés dans un type d’éducation officielle quelconque, mais qui souhaitent accumuler des connaissances et de l’expérience ainsi que nouer des contacts avec d’autres citoyens de l’Union européenne. La participation à ce programme étant ouverte aux villes jumelées, le programme sera également accessible aux personnes qui ne prennent pas part au quotidien à des projets majeurs de l’Union européenne. Des contacts indirects et l’expérience personnelle peuvent toutefois contribuer grandement à la compréhension de l’Union comme je l’ai constaté lorsque j’ai rencontré des groupes slovènes en visite au Parlement européen. Le sport possède également un grand pouvoir fédérateur et peut favoriser une communication allant au-delà des frontières linguistiques. La participation à un sport de haut niveau devient rapidement l’apanage d’un cercle de plus en plus restreint de personnes. Ce programme encourage la participation internationale du grand public. Des projets d’envergure offrent d’importants avantages, mais les plus modestes sont source de beaucoup de plaisir pour bon nombre d’individus. Les programmes rencontreront d’autant plus de succès si les citoyens peuvent y accéder facilement et s’ils ne doivent pas remplir une kyrielle de formulaires chaque fois qu’ils déposent une demande. Nos citoyens sont souvent déçus par l’Union européenne précisément parce qu’ils sont confrontés à un trop grand nombre d’obstacles administratifs lorsqu’ils cherchent à obtenir des financements. C’est la raison pour laquelle nous devons nous efforcer de proposer des programmes dignes d’intérêt, de simplifier les procédures et de sensibiliser à l’existence de tels financements en les rendant plus accessibles aux niveaux européen et national."@fr8
"Največji dosežek Evropske unije je zagotavljanje miru in sožitja med narodi Evrope. Kritiki Evropske unije pa nam večkrat očitajo, da je delovanje evropskih institucij predrago in preveč oddaljeno od državljanov. Program "Evropa za državljane" nam ponuja nove akcije, ki bodo pripomogle k zbliževanju evropskih državljanov, tudi tistih, ki niso vključeni v oblike formalnega izobraževanja, vendar si želijo novih znanj, izkušenj in stikov z drugimi državljani Evropske unije. V tem programu lahko sodelujejo pobratena mesta, zato bo dostopen tudi tistim, ki se ne ukvarjajo vsak dan z velikimi projekti Evropske unije. Neposredni stik in osebne izkušnje pa lahko občutno pripomorejo k razumevanju Unije, kar vedno opažam ob obisku skupin iz Slovenije v Evropskem parlamentu. Tudi šport ima veliko povezovalno moč in lahko spregovori brez dobrega jezikovnega znanja. Sodelovanje v vrhunskem športu postaja vedno bolj domena ozkega kroga ljudi. Ta program pa podpira mednarodno sodelovanje širših množic. Veliki projekti prinašajo velike koristi, mali pa veliko zadovoljstva pri mnogih posameznikih. Programi bodo še uspešnejši, če bodo enostavno dostopni državljanom in za vsako prijavo ne bo potrebno izpolniti gore formularjev. Dober vtis o Evropski uniji državljani pogosto izgubijo prav zaradi prevelikih administrativnih ovir ob pridobivanju sredstev, zato si moramo tako na evropski kot nacionalni ravni ob ponujanju dobrih programov prizadevati tudi za poenostavljanje postopkov, boljšo informiranost in lažjo dostopnost teh sredstev."@hu11
"Il più grande risultato ottenuto finora dall’Unione europea è stato garantire la pace e la coesistenza tra le nazioni d’Europa. Tuttavia, i detrattori dell’Unione europea spesso lamentano che il lavoro svolto dalle Istituzioni europee è troppo costoso e troppo distante dai cittadini. Il programma “Europa per i cittadini” offre nuove iniziative che contribuiranno a ravvicinare i cittadini europei tra loro, compresi quelli che non sono iscritti a una scuola formale, ma desiderano acquisire nuove conoscenze ed esperienze e creare contatti con altri cittadini dell’Unione europea. La partecipazione a questo programma è aperta ai gemellaggi di città e, pertanto, il programma sarà accessibile anche alle persone che non prendono quotidianamente parte a importanti progetti dell’Unione europea. Tuttavia, i contatti indiretti e l’esperienza personale possono favorire notevolmente la comprensione dell’Unione, come ho potuto constatare quando ho incontrato gruppi provenienti dalla Slovenia, in visita al Parlamento europeo. Anche lo sport ha un grande potere unificante ed è in grado di comunicare al di là delle barriere linguistiche. La partecipazione a manifestazioni sportive di alto livello sta rapidamente diventando una prerogativa di una categoria sempre più ristretta di persone. Questo programma sostiene una partecipazione internazionale di gran lunga più ampia. I grandi progetti apportano grandi benefici, ma i progetti più piccoli offrono grandi soddisfazioni a molti individui. I programmi avranno maggiore successo, se i cittadini potranno accedervi facilmente e non dovranno compilare montagne di moduli per presentare una domanda. I nostri cittadini sono spesso delusi dall’Unione europea, proprio perché incontrano troppi ostacoli amministrativi quando tentano di ottenere finanziamenti. Per questo dobbiamo tentare, quando offriamo programmi meritevoli, di snellire le procedure e garantire una maggiore conoscenza dei fondi disponibili e un più agevole accesso a essi, sia a livello europeo sia a livello nazionale."@it12
"Največji dosežek Evropske unije je zagotavljanje miru in sožitja med narodi Evrope. Kritiki Evropske unije pa nam večkrat očitajo, da je delovanje evropskih institucij predrago in preveč oddaljeno od državljanov. Program "Evropa za državljane" nam ponuja nove akcije, ki bodo pripomogle k zbliževanju evropskih državljanov, tudi tistih, ki niso vključeni v oblike formalnega izobraževanja, vendar si želijo novih znanj, izkušenj in stikov z drugimi državljani Evropske unije. V tem programu lahko sodelujejo pobratena mesta, zato bo dostopen tudi tistim, ki se ne ukvarjajo vsak dan z velikimi projekti Evropske unije. Neposredni stik in osebne izkušnje pa lahko občutno pripomorejo k razumevanju Unije, kar vedno opažam ob obisku skupin iz Slovenije v Evropskem parlamentu. Tudi šport ima veliko povezovalno moč in lahko spregovori brez dobrega jezikovnega znanja. Sodelovanje v vrhunskem športu postaja vedno bolj domena ozkega kroga ljudi. Ta program pa podpira mednarodno sodelovanje širših množic. Veliki projekti prinašajo velike koristi, mali pa veliko zadovoljstva pri mnogih posameznikih. Programi bodo še uspešnejši, če bodo enostavno dostopni državljanom in za vsako prijavo ne bo potrebno izpolniti gore formularjev. Dober vtis o Evropski uniji državljani pogosto izgubijo prav zaradi prevelikih administrativnih ovir ob pridobivanju sredstev, zato si moramo tako na evropski kot nacionalni ravni ob ponujanju dobrih programov prizadevati tudi za poenostavljanje postopkov, boljšo informiranost in lažjo dostopnost teh sredstev."@lt14
"Največji dosežek Evropske unije je zagotavljanje miru in sožitja med narodi Evrope. Kritiki Evropske unije pa nam večkrat očitajo, da je delovanje evropskih institucij predrago in preveč oddaljeno od državljanov. Program "Evropa za državljane" nam ponuja nove akcije, ki bodo pripomogle k zbliževanju evropskih državljanov, tudi tistih, ki niso vključeni v oblike formalnega izobraževanja, vendar si želijo novih znanj, izkušenj in stikov z drugimi državljani Evropske unije. V tem programu lahko sodelujejo pobratena mesta, zato bo dostopen tudi tistim, ki se ne ukvarjajo vsak dan z velikimi projekti Evropske unije. Neposredni stik in osebne izkušnje pa lahko občutno pripomorejo k razumevanju Unije, kar vedno opažam ob obisku skupin iz Slovenije v Evropskem parlamentu. Tudi šport ima veliko povezovalno moč in lahko spregovori brez dobrega jezikovnega znanja. Sodelovanje v vrhunskem športu postaja vedno bolj domena ozkega kroga ljudi. Ta program pa podpira mednarodno sodelovanje širših množic. Veliki projekti prinašajo velike koristi, mali pa veliko zadovoljstva pri mnogih posameznikih. Programi bodo še uspešnejši, če bodo enostavno dostopni državljanom in za vsako prijavo ne bo potrebno izpolniti gore formularjev. Dober vtis o Evropski uniji državljani pogosto izgubijo prav zaradi prevelikih administrativnih ovir ob pridobivanju sredstev, zato si moramo tako na evropski kot nacionalni ravni ob ponujanju dobrih programov prizadevati tudi za poenostavljanje postopkov, boljšo informiranost in lažjo dostopnost teh sredstev."@lv13
"Največji dosežek Evropske unije je zagotavljanje miru in sožitja med narodi Evrope. Kritiki Evropske unije pa nam večkrat očitajo, da je delovanje evropskih institucij predrago in preveč oddaljeno od državljanov. Program "Evropa za državljane" nam ponuja nove akcije, ki bodo pripomogle k zbliževanju evropskih državljanov, tudi tistih, ki niso vključeni v oblike formalnega izobraževanja, vendar si želijo novih znanj, izkušenj in stikov z drugimi državljani Evropske unije. V tem programu lahko sodelujejo pobratena mesta, zato bo dostopen tudi tistim, ki se ne ukvarjajo vsak dan z velikimi projekti Evropske unije. Neposredni stik in osebne izkušnje pa lahko občutno pripomorejo k razumevanju Unije, kar vedno opažam ob obisku skupin iz Slovenije v Evropskem parlamentu. Tudi šport ima veliko povezovalno moč in lahko spregovori brez dobrega jezikovnega znanja. Sodelovanje v vrhunskem športu postaja vedno bolj domena ozkega kroga ljudi. Ta program pa podpira mednarodno sodelovanje širših množic. Veliki projekti prinašajo velike koristi, mali pa veliko zadovoljstva pri mnogih posameznikih. Programi bodo še uspešnejši, če bodo enostavno dostopni državljanom in za vsako prijavo ne bo potrebno izpolniti gore formularjev. Dober vtis o Evropski uniji državljani pogosto izgubijo prav zaradi prevelikih administrativnih ovir ob pridobivanju sredstev, zato si moramo tako na evropski kot nacionalni ravni ob ponujanju dobrih programov prizadevati tudi za poenostavljanje postopkov, boljšo informiranost in lažjo dostopnost teh sredstev."@mt15
"Het belangrijkste resultaat van de Europese Unie is dat zij vrede en het vreedzaam samenleven van de Europese volkeren garandeert. Critici van de Europese Unie verwijten ons echter vaak dat de werking van de Europese instellingen te veel kost en te ver van de burgers staat. Het programma "Europa voor de burger" biedt ons nieuwe acties die zullen helpen om de Europese burgers dichter bij elkaar te brengen, ook die burgers, die geen formeel onderwijs genieten, maar wel op zoek zijn naar nieuwe kennis, ervaringen en contacten met andere burgers van de Europese Unie. In dit programma kunnen steden in het kader van een stedenband met elkaar samenwerken, en het is dus ook toegankelijk voor mensen die zich niet dagelijks bezighouden met grote projecten van de Europese Unie. Rechtstreeks contact en persoonlijke ervaringen dragen echter ook aanmerkelijk bij tot begrip van de Unie, dat stel ik zelf telkens opnieuw vast wanneer groepen uit Slovenië het Europees Parlement bezoeken. Ook sport heeft een sterk bindend karakter en kan het zwijgen doorbreken als men elkaars talen niet goed spreekt. Deelname aan topsport wordt steeds meer het domein van een kleine club mensen. Dit programma ondersteunt echter internationale samenwerking van grote groepen mensen. Grote projecten leveren veel voordeel op, kleine daarentegen zorgen voor veel tevredenheid bij een heleboel individuen. De programma's zullen nog succesvoller zijn wanneer de burgers er eenvoudig toegang toe hebben en het niet nodig is om voor elke inschrijving een hele berg formulieren in te vullen. Burgers verliezen vaak hun goede indruk van de Europese Unie doordat er te veel administratieve hindernissen te nemen zijn bij het verkrijgen van middelen. Wanneer we waardevolle programma's aanbieden, moeten we er daarom op Europees en op nationaal niveau voor ijveren dat de procedures voor het verkrijgen van middelen eenvoudiger en de informatie en toegankelijkheid beter worden."@nl3
"Največji dosežek Evropske unije je zagotavljanje miru in sožitja med narodi Evrope. Kritiki Evropske unije pa nam večkrat očitajo, da je delovanje evropskih institucij predrago in preveč oddaljeno od državljanov. Program "Evropa za državljane" nam ponuja nove akcije, ki bodo pripomogle k zbliževanju evropskih državljanov, tudi tistih, ki niso vključeni v oblike formalnega izobraževanja, vendar si želijo novih znanj, izkušenj in stikov z drugimi državljani Evropske unije. V tem programu lahko sodelujejo pobratena mesta, zato bo dostopen tudi tistim, ki se ne ukvarjajo vsak dan z velikimi projekti Evropske unije. Neposredni stik in osebne izkušnje pa lahko občutno pripomorejo k razumevanju Unije, kar vedno opažam ob obisku skupin iz Slovenije v Evropskem parlamentu. Tudi šport ima veliko povezovalno moč in lahko spregovori brez dobrega jezikovnega znanja. Sodelovanje v vrhunskem športu postaja vedno bolj domena ozkega kroga ljudi. Ta program pa podpira mednarodno sodelovanje širših množic. Veliki projekti prinašajo velike koristi, mali pa veliko zadovoljstva pri mnogih posameznikih. Programi bodo še uspešnejši, če bodo enostavno dostopni državljanom in za vsako prijavo ne bo potrebno izpolniti gore formularjev. Dober vtis o Evropski uniji državljani pogosto izgubijo prav zaradi prevelikih administrativnih ovir ob pridobivanju sredstev, zato si moramo tako na evropski kot nacionalni ravni ob ponujanju dobrih programov prizadevati tudi za poenostavljanje postopkov, boljšo informiranost in lažjo dostopnost teh sredstev."@pl16
"Até à data, o maior feito da União Europeia foi garantir a paz e a coexistência entre as nações da Europa. No entanto, os críticos da União Europeia argumentam que o trabalho levado a cabo pelas Instituições europeias é demasiado oneroso e distante dos seus cidadãos. O programa “Europa para os cidadãos” prevê novas iniciativas que vão ajudar os cidadãos europeus a aproximar-se uns dos outros, incluindo os que não estejam a frequentar qualquer tipo de ensino formal mas que queiram adquirir novos conhecimentos e experiências e estabelecer contactos com outros cidadãos da União Europeia. A participação neste programa está aberta a cidades geminadas e, por conseguinte, o programa estará acessível às pessoas que não participam diariamente nos grandes projectos da União Europeia. O contacto indirecto e a experiência pessoal podem, porém, contribuir de forma apreciável para a compreensão da União, tal como constatei quando me encontrei com grupos vindos da Eslovénia em visita ao Parlamento Europeu. O desporto tem também o grande poder de unir e permitir a comunicação através das fronteiras linguísticas. A participação no desporto de alto nível está a tornar-se rapidamente um privilégio de um círculo de pessoas cada vez mais restrito. Ora este programa patrocina a participação internacional das grandes massas. Os grandes projectos trazem consigo grandes benefícios, mas os pequenos projectos proporcionam grandes alegrias a muitas pessoas. Os programas serão melhor sucedidos se os cidadãos tiverem um acesso facilitado aos mesmos, sem ter de preencher montanhas de impressos sempre que se quiserem candidatar. Os nossos cidadãos ficam muitas vezes desencantados com a União Europeia precisamente por depararem com demasiados obstáculos administrativos quando tentam candidatar-se aos programas disponíveis. Assim, quando oferecemos programas válidos, é nossa obrigação abreviar procedimentos e garantir uma maior divulgação e um acesso mais fácil a esses fundos, tanto a nível europeu como nacional."@pt17
"Največji dosežek Evropske unije je zagotavljanje miru in sožitja med narodi Evrope. Kritiki Evropske unije pa nam večkrat očitajo, da je delovanje evropskih institucij predrago in preveč oddaljeno od državljanov. Program "Evropa za državljane" nam ponuja nove akcije, ki bodo pripomogle k zbliževanju evropskih državljanov, tudi tistih, ki niso vključeni v oblike formalnega izobraževanja, vendar si želijo novih znanj, izkušenj in stikov z drugimi državljani Evropske unije. V tem programu lahko sodelujejo pobratena mesta, zato bo dostopen tudi tistim, ki se ne ukvarjajo vsak dan z velikimi projekti Evropske unije. Neposredni stik in osebne izkušnje pa lahko občutno pripomorejo k razumevanju Unije, kar vedno opažam ob obisku skupin iz Slovenije v Evropskem parlamentu. Tudi šport ima veliko povezovalno moč in lahko spregovori brez dobrega jezikovnega znanja. Sodelovanje v vrhunskem športu postaja vedno bolj domena ozkega kroga ljudi. Ta program pa podpira mednarodno sodelovanje širših množic. Veliki projekti prinašajo velike koristi, mali pa veliko zadovoljstva pri mnogih posameznikih. Programi bodo še uspešnejši, če bodo enostavno dostopni državljanom in za vsako prijavo ne bo potrebno izpolniti gore formularjev. Dober vtis o Evropski uniji državljani pogosto izgubijo prav zaradi prevelikih administrativnih ovir ob pridobivanju sredstev, zato si moramo tako na evropski kot nacionalni ravni ob ponujanju dobrih programov prizadevati tudi za poenostavljanje postopkov, boljšo informiranost in lažjo dostopnost teh sredstev."@sk18
"Europeiska unionens viktigaste resultat hittills har varit att garantera fred och samlevnad bland Europas nationer. EU:s kritiker klagar emellertid ofta på att det arbete som utförs av EU-institutionerna är för dyrt och för långt bort från medborgarna. Programmet ”Ett Europa för medborgarna” erbjuder nya initiativ som kommer att bidra till att föra Europas medborgare närmare varandra, bland annat de medborgare som saknar formell utbildning men som vill lära sig mer, få nya erfarenheter och knyta kontakter med andra medborgare i Europeiska unionen. Deltagande i programmet står öppet för vänorter, så programmet kommer också att vara tillgängligt för människor som normalt inte deltar i Europeiska unionens viktigaste projekt. Indirekta kontakter och personliga erfarenheter kan emellertid bidra starkt till förståelse av unionen, något som jag kunnat konstatera när jag har träffat grupper från Slovenien på besök i Europaparlamentet. Även idrotten har stor förmåga att förena och kommunicera över språkgränserna. Deltagande i idrott på elitnivå börjar snabbt bli ett privilegium för en allt snävare krets av människor. Programmet stöder internationellt deltagande av bredare folklager. Stora projekt ger stora fördelar, men små projekt kan medföra större glädje åt många individer. Programmen blir ännu framgångsrikare om medborgarna lätt kan få tillgång till dem och inte behöver fylla i berg av blanketter varje gång de ska lämna in en ansökan. Våra medborgare blir ofta besvikna på Europeiska unionen, eftersom de stöter på alltför många administrativa hinder när de ansöker om finansiering. När vi erbjuder värdefulla program måste vi därför försöka förenkla procedurerna och öka medvetenheten om finansieringen och underlätta tillgången till den, såväl på europeisk som nationell nivå."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Ljudmila Novak (PPE-DE ). –"5,19,15,1,18,14,16,11,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph