Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-10-24-Speech-2-362"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061024.36.2-362"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, it is a very important achievement to have a common position adopted by the Council on this ‘Europe for Citizens’ programme and I congratulate the rapporteur, Mr Takkula, on his work and dedication and, in particular, for improving the scope of the programme. I want to dwell on two aspects of the programme: town twinning and the memorials to the victims of the twin dictatorships of Hitler and Stalin. I would urge Commissioner Figeľ to coordinate his work with that of his colleague, Commissioner Wallström, who is responsible for information and public relations, in order to maximise the impact of this extremely important report and programme. Firstly, on the town-twinning movement, I could not disagree more with the previous speaker. In my own country there are town-twinning associations which have existed for 50 years and others which have been newly founded. I wish that the Commissioners – because they are the only people who can do it – would give fair, free and open publicity to the dedication and voluntary work of these organisations. To hear in my own county town of Hertford, the German, French, British and European anthems sung by local citizens and by school children was infinitely more eloquent than the absurd anti-European propaganda that we are given to digest in much of our popular press. We are in a battle for the hearts and minds of public opinion and we cannot allow the sceptics simply to have the best tunes. We have got the best tune, but we have to proclaim it. Secondly, on the memorials, I am delighted that Mr Takkula has included the victims of Stalinist crimes, because half our European Union was subject to that dictatorship, and just imagine the disbelief of new citizens of the European Union that their suffering should be neglected, whereas those who suffered from Hitler’s Third Reich should be commemorated. Therefore, I commend this report and this programme to Parliament and the entire European Union and let us hope that this time we win the argument."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Mr President, it is a very important achievement to have a common position adopted by the Council on this ‘Europe for Citizens’ programme and I congratulate the rapporteur, Mr Takkula, on his work and dedication and, in particular, for improving the scope of the programme. I want to dwell on two aspects of the programme: town twinning and the memorials to the victims of the twin dictatorships of Hitler and Stalin. I would urge Commissioner Figeľ to coordinate his work with that of his colleague, Commissioner Wallström, who is responsible for information and public relations, in order to maximise the impact of this extremely important report and programme. Firstly, on the town-twinning movement, I could not disagree more with the previous speaker. In my own country there are town-twinning associations which have existed for 50 years and others which have been newly founded. I wish that the Commissioners – because they are the only people who can do it – would give fair, free and open publicity to the dedication and voluntary work of these organisations. To hear in my own county town of Hertford, the German, French, British and European anthems sung by local citizens and by school children was infinitely more eloquent than the absurd anti-European propaganda that we are given to digest in much of our popular press. We are in a battle for the hearts and minds of public opinion and we cannot allow the sceptics simply to have the best tunes. We have got the best tune, but we have to proclaim it. Secondly, on the memorials, I am delighted that Mr Takkula has included the victims of Stalinist crimes, because half our European Union was subject to that dictatorship, and just imagine the disbelief of new citizens of the European Union that their suffering should be neglected, whereas those who suffered from Hitler’s Third Reich should be commemorated. Therefore, I commend this report and this programme to Parliament and the entire European Union and let us hope that this time we win the argument."@cs1
"Hr. formand! Det er et meget vigtigt resultat at få en fælles holdning vedtaget af Rådet om programmet "Europa for Borgerne", og jeg lykønsker ordføreren hr. Takkula med hans arbejde og dedikation og specielt med at forbedre programmets anvendelsesområde. Jeg vil dvæle ved to aspekter af programmet: venskabsbyforbindelser og mindehøjtideligheder for ofrene for de to diktaturer under Hitler og Stalin. Jeg vil opfordre hr. kommissær Figeľ til at koordinere sit arbejde med indsatsen fra hans kollega, fru kommissær Wallström, der er ansvarlig for information og PR, for at maksimere effekten af denne utroligt vigtige betænkning og dette meget vigtige program. For det første er jeg med hensyn til venskabsbyforbindelserne helt uenig med den forrige taler. I mit land er der venskabsbysammenslutninger, der har eksisteret i 50 år, mens andre er helt nye. Jeg ville ønske, at kommissærerne - fordi de er de eneste, der kan gøre det - ville give rimelig, gratis og åben PR til disse organisationers dedikation og frivillige arbejde. At høre de lokale indbyggere og skolebørn i byen Hertford på min hjemegn synge de tyske, franske og britiske nationalmelodier samt EU-hymnen var uendeligt meget mere udtryksfuldt end den absurde antieuropæiske propaganda, som vi udsættes for i mange af boulevardaviserne. Vi kæmper for at vinde offentlighedens hjerte og hjerne, og vi kan ikke tillade skeptikerne at have de bedste melodier. Vi har den bedste melodi, men vi skal forkynde den. For det andet glæder det mig med hensyn til mindehøjtidelighederne, at hr. Takkula har medtaget ofrene for stalinistiske forbrydelser, fordi halvdelen af EU var underlagt dette diktatur, og forestil Dem blot tvivlen hos de nye EU-borgere, hvis deres lidelser skulle negligeres, mens man fejrede mindet om dem, der led under Hitlers tredje rige. Derfor anbefaler jeg denne betænkning og dette program til Parlamentet og hele EU, og forhåbentlig vinder vi diskussionen denne gang."@da2
"Herr Präsident! Die Annahme eines gemeinsamen Standpunkts des Rates zu diesem Programm „Europa für Bürgerinnen und Bürger“ zu erreichen ist ein sehr wichtiger Erfolg, und ich gratuliere dem Berichterstatter, Herrn Takkula, zu seiner Arbeit und seinem Engagement und insbesondere zur Ausweitung des Geltungsbereichs des Programms. Ich möchte auf zwei Aspekte des Programms näher eingehen: Städtepartnerschaften und die Gedenkstätten für die Opfer der Hitler- bzw. Stalindiktatur. Ich möchte Kommissar Figeľ dringend bitten, seine Arbeit mit der seiner Kollegin Margot Wallström zu koordinieren, die für Information und öffentliche Beziehungen zuständig ist, um den größtmöglichen Nutzen aus diesem äußerst wichtigen Bericht und Programm zu ziehen. Erstens bin ich, was die Städtepartnerschaften angeht, völlig anderer Meinung als mein Vorredner. In meinem Heimatland gibt es Städtepartnerschaftsvereine, die seit 50 Jahren bestehen, und andere, die gerade erst gegründet wurden. Ich wünsche mir, dass die Kommissarinnen und Kommissare – denn sie sind die einzigen, die dies tun können – für das Engagement und die ehrenamtliche Arbeit dieser Organisationen fair, frei und offen Werbung machen können. In meiner eigenen Kreisstadt Hertford zu hören, wie die einheimische Bevölkerung und Schulkinder die deutsche, französische, britische und europäische Hymne singen, hat so unendlich viel mehr gesagt als die absurde europafeindliche Propaganda, die wir in vielen unserer Boulevardzeitungen lesen müssen. Wir kämpfen momentan um die Herzen und Seelen der Öffentlichkeit und dürfen einfach nicht zulassen, dass die Skeptiker die besten Lieder haben. Wir haben das beste Lied, aber wir müssen es auch singen. Zweitens, bei den Gedenkstätten freut mich sehr, dass Herr Takkula die Opfer stalinistischer Verbrechen in den Bericht aufgenommen hat, hat doch die Hälfte unserer Europäischen Union unter dieser Diktatur gelebt. Stellen Sie sich nur einmal die Fassungslosigkeit der neuen Unionsbürger vor, würde man ihrem Leid keine Beachtung schenken, während man derer, die unter Hitlers Drittem Reich zu leiden hatten, gedenkt. Daher empfehle ich dem Parlament und der gesamten Europäischen Union diesen Bericht und dieses Programm und hoffe, dass dieses Mal wir als Sieger aus dem Streit hervorgehen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η κοινή θέση που ενέκρινε το Συμβούλιο σε αυτό το πρόγραμμα «Η Ευρώπη για τους Πολίτες» αποτελεί σημαντικό επίτευγμα και συγχαίρω τον εισηγητή, τον κ. Takkula, για το έργο και την αφοσίωσή του και, ειδικότερα, για τη βελτίωση που επέφερε στο πεδίο εφαρμογής του προγράμματος. Θέλω να εστιάσω την προσοχή μου σε δύο πτυχές του προγράμματος: την αδελφοποίηση πόλεων και τις εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα των δύο δικτατοριών του Χίτλερ και του Στάλιν. Καλώ τον Επίτροπο Figeľ να συντονίσει το έργο του με εκείνο της συναδέλφου του, της Επιτρόπου Wallström, που είναι αρμόδια για την πληροφόρηση και τις δημόσιες σχέσεις, ώστε να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος αυτής της έκθεσης και του προγράμματος, που είναι εξαιρετικής σημασίας. Πρώτον, σχετικά με το κίνημα της αδελφοποίησης πόλεων, διαφωνώ απόλυτα με τον προηγούμενο ομιλητή. Στη χώρα μου υπάρχουν ενώσεις αδελφοποίησης πόλεων που υφίστανται εδώ και 50 χρόνια και άλλες που ιδρύθηκαν πρόσφατα. Ελπίζω οι Επίτροποι –επειδή είναι οι μόνοι που μπορούν να το κάνουν– να παράσχουν δίκαιη, δωρεάν και ανοιχτή δημοσιότητα στην αφοσίωση και την εθελοντική εργασία αυτών των οργανώσεων. Το να ακούω στην επαρχιακή πόλη μου του Hertford να τραγουδούν οι ντόπιοι πολίτες και τα παιδιά του σχολείου τον γερμανικό, τον γαλλικό, τον βρετανικό και τον ευρωπαϊκό εθνικό ύμνο ήταν απείρως πιο πειστικό από την παράλογη αντιευρωπαϊκή προπαγάνδα μεγάλης μερίδας του λαϊκού Τύπου μας. Παλεύουμε για την καρδιά και τη σκέψη της κοινής γνώμης και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στους σκεπτικιστές να χρησιμοποιούν τις καλύτερες εκφράσεις. Εμείς τις χρησιμοποιούμε, αλλά πρέπει να τις διακηρύξουμε. Δεύτερον, σχετικά με τις εκδηλώσεις μνήμης, χαίρομαι ιδιαίτερα που ο κ. Takkula συμπεριέλαβε τα θύματα των σταλινικών εγκλημάτων, επειδή η μισή από την Ευρωπαϊκή Ένωσή μας υπέστη αυτήν τη δικτατορία, και φανταστείτε τη δυσπιστία των νέων πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν αγνοήσουμε όσα υπέστησαν και ενώ θα τιμηθούν όσοι υπέφεραν από το Τρίτο Ράιχ του Χίτλερ. Επομένως, συνιστώ στο Κοινοβούλιο και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτήν την έκθεση και αυτό το πρόγραμμα, και ας ελπίσουμε ότι αυτήν τη φορά θα νικήσουμε."@el10
"Señor Presidente, la posición común adoptada por el Consejo con respecto a este programa «Europa con los ciudadanos» es un logro muy importante y felicito al ponente, el señor Takkula, por su trabajo y dedicación y, en particular, por haber mejorado el alcance del programa. Quiero profundizar en dos aspectos del programa: el hermanamiento de ciudades y las conmemoraciones en recuerdo de las víctimas de las dictaduras gemelas de Hitler y Stalin. Pido al Comisario Figel que coordine su trabajo con el de su colega, la Comisaria Wallström, responsable de información y relaciones públicas, para maximizar el impacto de este informe y este programa que tanta importancia tienen. En primer lugar, respecto al movimiento de hermanamiento de ciudades, no puedo discrepar más con el anterior orador. En mi propio país hay asociaciones para el hermanamiento de ciudades que existen desde hace 50 años y otras que se acaban de crear. Quiero que los Comisarios –por ser las únicas personas que pueden hacerlo– hagan publicidad justa, gratuita y abierta de la dedicación y el trabajo voluntario de estas organizaciones. Escuchar en mi ciudad de Hertford los himnos alemán, francés, británico y europeo cantados por lugareños y por escolares fue infinitamente más elocuente que la absurda propaganda antieuropeísta que recibimos y tenemos que digerir en gran parte de nuestra prensa popular. Estamos luchando por los corazones y las mentes de la opinión pública y no podemos tolerar que los escépticos tengan los mejores himnos. Nosotros tenemos el mejor himno, pero tenemos que proclamarlo. En segundo lugar, respecto a las conmemoraciones, celebro que el señor Takkula haya incluido a las víctimas de los crímenes estalinistas, porque la mitad de nuestra Unión Europea estuvo sometida a esa dictadura e imaginemos la incredulidad de los nuevos ciudadanos de la Unión Europea si vieran que ignoramos su sufrimiento y, en cambio, conmemoramos a las víctimas del Tercer Reich de Hitler. Por tanto, pido el apoyo del Parlamento y de toda la Unión Europea a este informe y a este programa, y esperamos que esta vez ganemos la discusión."@es20
"Mr President, it is a very important achievement to have a common position adopted by the Council on this ‘Europe for Citizens’ programme and I congratulate the rapporteur, Mr Takkula, on his work and dedication and, in particular, for improving the scope of the programme. I want to dwell on two aspects of the programme: town twinning and the memorials to the victims of the twin dictatorships of Hitler and Stalin. I would urge Commissioner Figeľ to coordinate his work with that of his colleague, Commissioner Wallström, who is responsible for information and public relations, in order to maximise the impact of this extremely important report and programme. Firstly, on the town-twinning movement, I could not disagree more with the previous speaker. In my own country there are town-twinning associations which have existed for 50 years and others which have been newly founded. I wish that the Commissioners – because they are the only people who can do it – would give fair, free and open publicity to the dedication and voluntary work of these organisations. To hear in my own county town of Hertford, the German, French, British and European anthems sung by local citizens and by school children was infinitely more eloquent than the absurd anti-European propaganda that we are given to digest in much of our popular press. We are in a battle for the hearts and minds of public opinion and we cannot allow the sceptics simply to have the best tunes. We have got the best tune, but we have to proclaim it. Secondly, on the memorials, I am delighted that Mr Takkula has included the victims of Stalinist crimes, because half our European Union was subject to that dictatorship, and just imagine the disbelief of new citizens of the European Union that their suffering should be neglected, whereas those who suffered from Hitler’s Third Reich should be commemorated. Therefore, I commend this report and this programme to Parliament and the entire European Union and let us hope that this time we win the argument."@et5
"Arvoisa puhemies, "Kansalaisten Eurooppa" -ohjelmaa koskevan neuvoston yhteisen kannan saavuttaminen on erittäin merkittävä saavutus. Kiitän esittelijä Takkulaa hänen tekemästään työstä ja omistautumisestaan asiaan ja lisäksi eritoten ohjelman soveltamisalan kehittämisestä. Haluan keskittyä kahteen näkökohtaan: ystävyyskuntatoimintaan sekä Hitlerin ja Stalinin kaksoisdiktatuurin uhrien muiston kunnioittamiseen. Kehotan komission jäsentä Figel'iä koordinoimaan työtään viestinnästä ja suhdetoiminnasta vastaavan kollegansa Wallströmin kanssa. Näin tämän erittäin tärkeän mietinnön ja ohjelman vaikutus voitaisiin ulottaa mahdollisimman laajalle. Käsittelen ensiksi ystävyyskuntatoimintaa, josta en voisi olla painokkaammin eri mieltä edellisen puhujan kanssa. Kotimaassani ystävyyskuntayhdistyksiä on ollut 50 vuoden ajan ja uusia on perustettu pitkin matkaa. Toivoisin, että komission jäsenet antaisivat tasapuolista, ilmaista ja avointa julkisuutta näiden järjestöjen omistautuneisuudelle ja vapaaehtoistyölle, sillä he ovat ainoita, jotka voivat näin tehdä. Kuulin kotimaakunnassani sijaitsevassa Hertfordin kaupungissa Saksan, Ranskan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Euroopan unionin kansallislaulut paikallisten asukkaiden ja koululaisten laulamana, ja tämä teki minuun huomattavasti suuremman vaikutuksen kuin se järjetön Euroopan vastainen propaganda, jota populaarilehdistö meille suoltaa. Taistelemme yleisestä mielipiteestä niin järjen kuin tunteenkin tasolla, emmekä voi antaa skeptikoiden äänen kuulua yli muiden. Meidän äänemme on kuuluvin, mutta meidän on käytettävä sitä. Toiseksi sanottakoon uhrien muistamisesta, että olen todella tyytyväinen jäsen Takkulan päätökseen sisällyttää stalinismin rikosten uhrit mietintöön, sillä puolet Euroopan unionista joutui aikoinaan alistumaan kyseiseen diktatuuriin. Voimme vain kuvitella, millainen epäusko valtaisi Euroopan unionin uudet kansalaiset, jos heidän kärsimyksensä olisi unohdettava siinä, missä Hitlerin kolmannen valtakunnan alaisuudessa kärsineiden muistoa kunnioitetaan. Suosittelenkin tätä mietintöä ja ohjelmaa parlamentille ja koko Euroopan unionille. Toivokaamme, että vedämme tällä kertaa pidemmän korren."@fi7
"Monsieur le Président, l’adoption d’une position commune par le Conseil sur cette «Europe pour les citoyens» est une réussite essentielle et je félicite le rapporteur, M. Takkula, pour son travail, pour son dévouement et, plus particulièrement, pour l’élargissement de la portée du programme. Je voudrais revenir sur deux aspects du programme: le jumelage de villes et les mémoriaux aux victimes des dictatures jumelles d’Hitler et de Staline. Je recommande au commissaire Figel’ de coordonner son travail avec celui de sa collègue, la commissaire Wallström, qui est responsable de l’information et des relations publiques, afin de maximiser les répercussions de ce rapport et de ce programme cruciaux. Premièrement, pour ce qui est du mouvement en faveur du jumelage de villes, je suis en désaccord total avec l’orateur précédent. Dans mon propre pays, il existe des associations de jumelage de villes, certaines ayant été créées il y a 50 ans et d’autres récemment. Je souhaite que les commissaires - puisqu’ils sont les seuls à pouvoir le faire - parlent honnêtement, librement et ouvertement du dévouement et du travail volontaire de ces organisations. Le fait d’entendre dans ma propre ville d’Hertford les hymnes allemand, français, britannique et européen chantés par des citoyens locaux et des enfants des écoles était infiniment plus éloquent que la propagande anti-européenne absurde que l’on nous sert dans la plupart de notre presse populaire. Nous sommes au centre d’une lutte visant à conquérir le cœur et l’esprit de l’opinion publique et nous ne pouvons pas laisser simplement les sceptiques avoir les meilleurs arguments. Nous avons le meilleur argument, mais nous devons le proclamer. Deuxièmement, en ce qui concerne les mémoriaux, je suis ravi que M. Takkula ait inclus les victimes des crimes du stalinisme, car la moitié de notre Union européenne a été soumise à cette dictature. Imaginez l’incrédulité des nouveaux citoyens de l’Union européenne si leur souffrance était oubliée, alors que l’on rendrait hommage à ceux qui ont souffert sous le IIIe Reich d’Hitler. Par conséquent, je recommande ce rapport et ce programme au Parlement et à l’ensemble de l’Union européenne et espérons que, cette fois-ci, nous sortirons gagnants de ce débat."@fr8
"Mr President, it is a very important achievement to have a common position adopted by the Council on this ‘Europe for Citizens’ programme and I congratulate the rapporteur, Mr Takkula, on his work and dedication and, in particular, for improving the scope of the programme. I want to dwell on two aspects of the programme: town twinning and the memorials to the victims of the twin dictatorships of Hitler and Stalin. I would urge Commissioner Figeľ to coordinate his work with that of his colleague, Commissioner Wallström, who is responsible for information and public relations, in order to maximise the impact of this extremely important report and programme. Firstly, on the town-twinning movement, I could not disagree more with the previous speaker. In my own country there are town-twinning associations which have existed for 50 years and others which have been newly founded. I wish that the Commissioners – because they are the only people who can do it – would give fair, free and open publicity to the dedication and voluntary work of these organisations. To hear in my own county town of Hertford, the German, French, British and European anthems sung by local citizens and by school children was infinitely more eloquent than the absurd anti-European propaganda that we are given to digest in much of our popular press. We are in a battle for the hearts and minds of public opinion and we cannot allow the sceptics simply to have the best tunes. We have got the best tune, but we have to proclaim it. Secondly, on the memorials, I am delighted that Mr Takkula has included the victims of Stalinist crimes, because half our European Union was subject to that dictatorship, and just imagine the disbelief of new citizens of the European Union that their suffering should be neglected, whereas those who suffered from Hitler’s Third Reich should be commemorated. Therefore, I commend this report and this programme to Parliament and the entire European Union and let us hope that this time we win the argument."@hu11
"Signor Presidente, è un risultato molto importante avere una posizione comune del Consiglio sul programma “Europa per i cittadini”, e mi congratulo con il relatore, onorevole Takkula, per il suo lavoro e il suo impegno e, in particolare, per aver migliorato il campo di applicazione del programma. Vorrei soffermarmi su due aspetti del programma: il gemellaggio di città e i siti e monumenti commemorativi delle vittime delle dittature gemelle di Hitler e Stalin. Esorto il Commissario Figeľ a coordinare il suo lavoro con quello della sua collega, il Commissario Wallström, responsabile dell’informazione e delle relazioni pubbliche, al fine di valorizzare al massimo l’impatto di questa relazione e di questo programma estremamente importante. In primo luogo, per quanto riguarda il gemellaggio di città, non potrei essere più in disaccordo con l’oratore precedente. Nel mio paese, vi sono associazioni di gemellaggio di città fondate 50 anni fa e altre di nuova fondazione. Mi auguro che i Commissari – che sono gli unici a poterlo fare – diano equa, libera e gratuita pubblicità all’impegno e all’opera di volontariato di queste organizzazioni. Sentir cantare nella mia città, Hertford, gli inni tedesco, francese, britannico ed europeo dai cittadini e dai bambini delle scuole locali è infinitamente più eloquente dell’assurda propaganda antieuropea che buona parte della nostra stampa popolare ci obbliga a digerire. Lottiamo per conquistare il favore dell’opinione pubblica e non possiamo assolutamente permettere agli scettici di avere la meglio. Abbiamo noi le argomentazioni migliori, ma dobbiamo proclamarle. In secondo luogo, per quanto riguarda i siti e monumenti commemorativi, sono lieto che l’onorevole Takkula abbia incluso le vittime dei crimini stalinisti, perché metà dell’Unione europea ha subito tale dittatura. Provate solo a immaginare l’incredulità dei nuovi cittadini dell’Unione europea se le loro sofferenze dovessero essere ignorate, e si commemorassero soltanto quelle di chi ha subito le angherie del Terzo . Raccomando quindi la relazione e il programma al Parlamento e all’intera Unione europea e mi auguro che questa volta avremo la meglio."@it12
"Mr President, it is a very important achievement to have a common position adopted by the Council on this ‘Europe for Citizens’ programme and I congratulate the rapporteur, Mr Takkula, on his work and dedication and, in particular, for improving the scope of the programme. I want to dwell on two aspects of the programme: town twinning and the memorials to the victims of the twin dictatorships of Hitler and Stalin. I would urge Commissioner Figeľ to coordinate his work with that of his colleague, Commissioner Wallström, who is responsible for information and public relations, in order to maximise the impact of this extremely important report and programme. Firstly, on the town-twinning movement, I could not disagree more with the previous speaker. In my own country there are town-twinning associations which have existed for 50 years and others which have been newly founded. I wish that the Commissioners – because they are the only people who can do it – would give fair, free and open publicity to the dedication and voluntary work of these organisations. To hear in my own county town of Hertford, the German, French, British and European anthems sung by local citizens and by school children was infinitely more eloquent than the absurd anti-European propaganda that we are given to digest in much of our popular press. We are in a battle for the hearts and minds of public opinion and we cannot allow the sceptics simply to have the best tunes. We have got the best tune, but we have to proclaim it. Secondly, on the memorials, I am delighted that Mr Takkula has included the victims of Stalinist crimes, because half our European Union was subject to that dictatorship, and just imagine the disbelief of new citizens of the European Union that their suffering should be neglected, whereas those who suffered from Hitler’s Third Reich should be commemorated. Therefore, I commend this report and this programme to Parliament and the entire European Union and let us hope that this time we win the argument."@lt14
"Mr President, it is a very important achievement to have a common position adopted by the Council on this ‘Europe for Citizens’ programme and I congratulate the rapporteur, Mr Takkula, on his work and dedication and, in particular, for improving the scope of the programme. I want to dwell on two aspects of the programme: town twinning and the memorials to the victims of the twin dictatorships of Hitler and Stalin. I would urge Commissioner Figeľ to coordinate his work with that of his colleague, Commissioner Wallström, who is responsible for information and public relations, in order to maximise the impact of this extremely important report and programme. Firstly, on the town-twinning movement, I could not disagree more with the previous speaker. In my own country there are town-twinning associations which have existed for 50 years and others which have been newly founded. I wish that the Commissioners – because they are the only people who can do it – would give fair, free and open publicity to the dedication and voluntary work of these organisations. To hear in my own county town of Hertford, the German, French, British and European anthems sung by local citizens and by school children was infinitely more eloquent than the absurd anti-European propaganda that we are given to digest in much of our popular press. We are in a battle for the hearts and minds of public opinion and we cannot allow the sceptics simply to have the best tunes. We have got the best tune, but we have to proclaim it. Secondly, on the memorials, I am delighted that Mr Takkula has included the victims of Stalinist crimes, because half our European Union was subject to that dictatorship, and just imagine the disbelief of new citizens of the European Union that their suffering should be neglected, whereas those who suffered from Hitler’s Third Reich should be commemorated. Therefore, I commend this report and this programme to Parliament and the entire European Union and let us hope that this time we win the argument."@lv13
"Mr President, it is a very important achievement to have a common position adopted by the Council on this ‘Europe for Citizens’ programme and I congratulate the rapporteur, Mr Takkula, on his work and dedication and, in particular, for improving the scope of the programme. I want to dwell on two aspects of the programme: town twinning and the memorials to the victims of the twin dictatorships of Hitler and Stalin. I would urge Commissioner Figeľ to coordinate his work with that of his colleague, Commissioner Wallström, who is responsible for information and public relations, in order to maximise the impact of this extremely important report and programme. Firstly, on the town-twinning movement, I could not disagree more with the previous speaker. In my own country there are town-twinning associations which have existed for 50 years and others which have been newly founded. I wish that the Commissioners – because they are the only people who can do it – would give fair, free and open publicity to the dedication and voluntary work of these organisations. To hear in my own county town of Hertford, the German, French, British and European anthems sung by local citizens and by school children was infinitely more eloquent than the absurd anti-European propaganda that we are given to digest in much of our popular press. We are in a battle for the hearts and minds of public opinion and we cannot allow the sceptics simply to have the best tunes. We have got the best tune, but we have to proclaim it. Secondly, on the memorials, I am delighted that Mr Takkula has included the victims of Stalinist crimes, because half our European Union was subject to that dictatorship, and just imagine the disbelief of new citizens of the European Union that their suffering should be neglected, whereas those who suffered from Hitler’s Third Reich should be commemorated. Therefore, I commend this report and this programme to Parliament and the entire European Union and let us hope that this time we win the argument."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, het is zeer belangrijk dat de Raad een gemeenschappelijk standpunt over het programma "Europa voor de burger" heeft aangenomen en ik wil de rapporteur, de heer Takkula, complimenteren met het werk dat hij heeft verricht, en de inzet waarmee hij met name de reikwijdte van het programma heeft verbeterd. Ik wil stilstaan bij twee onderdelen van het programma: stedenbanden en de gedenktekens voor de slachtoffers van de dictators Hitler en Stalin. Ik roep commissaris Figel’ op zijn werk te coördineren met dat van zijn collega, commissaris Wallström, die belast is met voorlichting en public relations, om de uitwerking van dit uiterst belangrijke verslag en programma zo groot mogelijk te maken. Ten eerste wil ik het hebben over de stedenbanden. Wat dit betreft, ben ik het volslagen oneens met de vorige spreker. In mijn eigen land zijn er jumelageverenigingen die al vijftig jaar bestaan en tevens zijn er recent enkele nieuwe verenigingen opgericht. Ik wil graag dat de commissarissen eerlijke, gratis en openlijke publiciteit geven aan de toewijding en vrijwilligersactiviteiten van deze organisaties. Zij zijn de enigen die dat kunnen doen. In de provinciestad waar ik woon, Hertford, heb ik plaatselijke burgers en schoolkinderen het Duitse, Franse, Britse en Europese volkslied horen zingen. Dat klinkt oneindig veel beter dan de absurde anti-Europese propaganda waarop we in een groot deel van onze populaire pers worden getrakteerd. We zijn in een strijd om de publieke opinie verwikkeld en we kunnen niet toestaan dat de sceptici als winnaars uit de bus komen. Wij hebben het beste verhaal, maar we moeten het wel aan de mensen vertellen. Ten tweede, wat betreft de gedenktekens, ben ik erg blij dat de heer Takkula ook de slachtoffers van stalinistische misdrijven heeft genoemd, omdat de helft van onze Europese Unie onder het juk van de dictatuur van Stalin heeft geleefd. Stelt u zich eens het ongeloof voor van de nieuwe burgers van de Europese Unie wanneer hun lijden zou worden genegeerd, terwijl de slachtoffers van Hitlers Derde Rijk wel worden herdacht. Daarom beveel ik dit verslag en dit programma van harte bij het Parlement en de gehele Europese Unie aan en laten we hopen dat we ditmaal het pleit in ons voordeel zullen beslechten."@nl3
"Mr President, it is a very important achievement to have a common position adopted by the Council on this ‘Europe for Citizens’ programme and I congratulate the rapporteur, Mr Takkula, on his work and dedication and, in particular, for improving the scope of the programme. I want to dwell on two aspects of the programme: town twinning and the memorials to the victims of the twin dictatorships of Hitler and Stalin. I would urge Commissioner Figeľ to coordinate his work with that of his colleague, Commissioner Wallström, who is responsible for information and public relations, in order to maximise the impact of this extremely important report and programme. Firstly, on the town-twinning movement, I could not disagree more with the previous speaker. In my own country there are town-twinning associations which have existed for 50 years and others which have been newly founded. I wish that the Commissioners – because they are the only people who can do it – would give fair, free and open publicity to the dedication and voluntary work of these organisations. To hear in my own county town of Hertford, the German, French, British and European anthems sung by local citizens and by school children was infinitely more eloquent than the absurd anti-European propaganda that we are given to digest in much of our popular press. We are in a battle for the hearts and minds of public opinion and we cannot allow the sceptics simply to have the best tunes. We have got the best tune, but we have to proclaim it. Secondly, on the memorials, I am delighted that Mr Takkula has included the victims of Stalinist crimes, because half our European Union was subject to that dictatorship, and just imagine the disbelief of new citizens of the European Union that their suffering should be neglected, whereas those who suffered from Hitler’s Third Reich should be commemorated. Therefore, I commend this report and this programme to Parliament and the entire European Union and let us hope that this time we win the argument."@pl16
"Senhor Presidente, foi uma importante conquista conseguir que o Conselho adoptasse uma posição sobre este programa, "Europa para os cidadãos", e felicito o relator, Senhor Deputado Takkula, pelo seu trabalho e dedicação e, em particular, por ter alargado o âmbito do programa. Gostaria de me debruçar sobre dois aspectos do programa: a geminação de cidades e os monumentos às vítimas das ditaduras de Hitler e de Estaline. Insto o Senhor Comissário Figeľ a coordenar o seu trabalho com o da sua colega, Senhora Comissária Wallström, responsável pela informação e relações públicas, a fim de maximizar o impacte deste relatório e deste programa extremamente importantes. Em primeiro lugar, no que se refere ao movimento de geminação de cidades, não podia discordar mais do orador anterior. No meu país, há associações de geminação de cidades que existem há 50 anos e outras que foram fundadas recentemente. Espero que os Comissários - por serem as únicas pessoas que o podem fazer - façam uma propaganda leal, livre e aberta da dedicação e trabalho voluntário destas organizações. Ouvir em Hertford, capital do meu condado, os hinos da Alemanha, França e Grã-Bretanha a serem cantados por cidadãos locais e crianças das escolas foi infinitamente mais eloquente do que a absurda propaganda anti-Europa que nos é dada a digerir pela nossa imprensa popular. Estamos a travar uma batalha pelo coração e pela mente da opinião pública e não podemos permitir que os cépticos cantem as melhores melodias. Somos nós que temos a melhor melodia, mas temos de a divulgar. Em segundo lugar, relativamente aos monumentos, estou encantado pelo facto de o Senhor Deputado Takkula ter incluído as vítimas dos crimes estalinistas, porque metade da nossa União Europeia esteve submetida a essa ditadura, e imaginem o espanto dos novos cidadãos da União Europeia ao verem que o seu sofrimento estava a ser ignorado, ao passo que se estavam a comemorar aqueles que sofreram às mãos de Hitler e do Terceiro Reich. Por conseguinte, recomendo este relatório e este programa ao Parlamento e a toda a União Europeia, e espero que desta vez consigamos vencer a discussão."@pt17
"Mr President, it is a very important achievement to have a common position adopted by the Council on this ‘Europe for Citizens’ programme and I congratulate the rapporteur, Mr Takkula, on his work and dedication and, in particular, for improving the scope of the programme. I want to dwell on two aspects of the programme: town twinning and the memorials to the victims of the twin dictatorships of Hitler and Stalin. I would urge Commissioner Figeľ to coordinate his work with that of his colleague, Commissioner Wallström, who is responsible for information and public relations, in order to maximise the impact of this extremely important report and programme. Firstly, on the town-twinning movement, I could not disagree more with the previous speaker. In my own country there are town-twinning associations which have existed for 50 years and others which have been newly founded. I wish that the Commissioners – because they are the only people who can do it – would give fair, free and open publicity to the dedication and voluntary work of these organisations. To hear in my own county town of Hertford, the German, French, British and European anthems sung by local citizens and by school children was infinitely more eloquent than the absurd anti-European propaganda that we are given to digest in much of our popular press. We are in a battle for the hearts and minds of public opinion and we cannot allow the sceptics simply to have the best tunes. We have got the best tune, but we have to proclaim it. Secondly, on the memorials, I am delighted that Mr Takkula has included the victims of Stalinist crimes, because half our European Union was subject to that dictatorship, and just imagine the disbelief of new citizens of the European Union that their suffering should be neglected, whereas those who suffered from Hitler’s Third Reich should be commemorated. Therefore, I commend this report and this programme to Parliament and the entire European Union and let us hope that this time we win the argument."@sk18
"Mr President, it is a very important achievement to have a common position adopted by the Council on this ‘Europe for Citizens’ programme and I congratulate the rapporteur, Mr Takkula, on his work and dedication and, in particular, for improving the scope of the programme. I want to dwell on two aspects of the programme: town twinning and the memorials to the victims of the twin dictatorships of Hitler and Stalin. I would urge Commissioner Figeľ to coordinate his work with that of his colleague, Commissioner Wallström, who is responsible for information and public relations, in order to maximise the impact of this extremely important report and programme. Firstly, on the town-twinning movement, I could not disagree more with the previous speaker. In my own country there are town-twinning associations which have existed for 50 years and others which have been newly founded. I wish that the Commissioners – because they are the only people who can do it – would give fair, free and open publicity to the dedication and voluntary work of these organisations. To hear in my own county town of Hertford, the German, French, British and European anthems sung by local citizens and by school children was infinitely more eloquent than the absurd anti-European propaganda that we are given to digest in much of our popular press. We are in a battle for the hearts and minds of public opinion and we cannot allow the sceptics simply to have the best tunes. We have got the best tune, but we have to proclaim it. Secondly, on the memorials, I am delighted that Mr Takkula has included the victims of Stalinist crimes, because half our European Union was subject to that dictatorship, and just imagine the disbelief of new citizens of the European Union that their suffering should be neglected, whereas those who suffered from Hitler’s Third Reich should be commemorated. Therefore, I commend this report and this programme to Parliament and the entire European Union and let us hope that this time we win the argument."@sl19
"Herr talman! Det är en mycket viktig bedrift att få rådet att anta en gemensam ståndpunkt om programmet ”Ett Europa för medborgarna”. Jag gratulerar föredraganden, Hannu Takkula, till hans arbete och engagemang och i synnerhet för att han har breddat programmet. Jag vill dröja mig kvar vid två aspekter av programmet: vänskapsstäderna och minnesmärkena för offren för Hitlers och Stalins diktaturer. Jag uppmanar kommissionsledamot Ján Figeľ att samordna sitt arbete med sin kollega, kommissionsledamot Margot Wallström, som ansvarar för information och pr, för att detta oerhört viktiga betänkande och program ska kunna få största möjliga genomslagskraft. För det första håller jag inte alls med föregående talare när det gäller inrättandet av vänskapsstäder. I mitt land finns det föreningar som arbetar med att bygga upp vänskapsstäder som har funnits i 50 år och andra som har grundats nyligen. Jag önskar att kommissionsledamöterna – eftersom de är de enda personerna som kan göra det – ville ge rättvis, fri och öppen publicitet till dessa organisationers hängivenhet och frivilligarbete. Det var oändligt mycket mer välljudande att höra de tyska, franska, brittiska och europeiska nationalsångerna sjungas av lokala medborgare och skolbarn i min egen hemstad Hertford än den absurda propaganda mot EU som vi får stå ut med i en stor del av populärpressen. Vi strider om folkopinionens hjärtan och sinnen, och vi får helt enkelt inte låta skeptikerna ha de bästa melodierna. Vi har den bästa melodin, men vi måste basunera ut den. För det andra, när det gäller minnesmärkena, gläder det mig att Hannu Takkula har tagit med offren för stalinisternas brott, eftersom halva EU drabbades av denna diktatur. Föreställ er vilken misstro de nya EU-medborgarna skulle känna om deras lidande försummades medan minnet av offren för Hitlers tredje rike hedrades. Jag berömmer därför betänkandet och programmet för parlamentet och hela EU. Låt oss hoppas att vi vinner diskussionen den här gången."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Christopher Beazley (PPE-DE ). –"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph