Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-10-24-Speech-2-356"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061024.36.2-356"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I congratulate the rapporteur on his excellent work in producing this report on the promotion of active European citizenship. Many of us who genuinely care about the future of Europe believe that active citizenship will play an important role in the continuation of the European project. The EU is a work in progress; progress from centuries of division to a time of mutual cooperation. That mutual cooperation is for the benefit of all our citizens. Otherwise the EU has no raison d’être. It is also important to understand that this mutual cooperation is not just between Member States. That is certainly important, but it is not enough. There must also be mutual cooperation between our citizens so that they too are an integral part of the process – not as an audience, but as actors on the stage; not as observers but as participants. We are looking here at participative democracy alongside representative democracy – sometimes an uneasy alliance on both sides, but one we must promote because otherwise we just pay lip service to our citizens, and they deserve much better than that. I am pleased to see the inclusion of non-formal education programmes in this report. Perhaps we might extend that to the recognition of volunteering activities through the provision of a European volunteering passport. Volunteering plays an important role in active citizenship because many of the activities earmarked in the report, such as town twinning, civil society organisations and amateur sports organisations, involve volunteer participation. Intercultural dialogue must also be supported. All of us have our prejudices, our misconceptions about others, and it is only by engaging with each other that we begin to recognise each other’s humanity; and that is the foundation of mutual cooperation and mutual respect. My only regret is that the funding provided will not be sufficient to accomplish the huge and important task we have set ourselves. However, I agree with the previous speaker: let us roll up our sleeves and get on with it."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Mr President, I congratulate the rapporteur on his excellent work in producing this report on the promotion of active European citizenship. Many of us who genuinely care about the future of Europe believe that active citizenship will play an important role in the continuation of the European project. The EU is a work in progress; progress from centuries of division to a time of mutual cooperation. That mutual cooperation is for the benefit of all our citizens. Otherwise the EU has no raison d’être. It is also important to understand that this mutual cooperation is not just between Member States. That is certainly important, but it is not enough. There must also be mutual cooperation between our citizens so that they too are an integral part of the process – not as an audience, but as actors on the stage; not as observers but as participants. We are looking here at participative democracy alongside representative democracy – sometimes an uneasy alliance on both sides, but one we must promote because otherwise we just pay lip service to our citizens, and they deserve much better than that. I am pleased to see the inclusion of non-formal education programmes in this report. Perhaps we might extend that to the recognition of volunteering activities through the provision of a European volunteering passport. Volunteering plays an important role in active citizenship because many of the activities earmarked in the report, such as town twinning, civil society organisations and amateur sports organisations, involve volunteer participation. Intercultural dialogue must also be supported. All of us have our prejudices, our misconceptions about others, and it is only by engaging with each other that we begin to recognise each other’s humanity; and that is the foundation of mutual cooperation and mutual respect. My only regret is that the funding provided will not be sufficient to accomplish the huge and important task we have set ourselves. However, I agree with the previous speaker: let us roll up our sleeves and get on with it."@cs1
"Hr. formand! Jeg ønsker ordføreren tillykke med hans udmærkede arbejde med denne betænkning om fremme af et aktivt medborgerskab i Europa. Mange af os, der bekymrer os oprigtigt om Europas fremtid, mener, at aktivt medborgerskab vil spille en vigtig rolle i fortsættelsen af det europæiske projekt. EU er under udvikling, udvikling fra århundreders opdeling til en tid med gensidigt samarbejde. Dette gensidige samarbejde er til fordel for alle borgerne. Ellers har EU ikke nogen eksistensberettigelse. Det er også vigtigt at forstå, at dette gensidige samarbejde ikke kun foregår mellem medlemsstaterne. Det er bestemt vigtigt, men det er ikke nok. Der skal også være gensidigt samarbejde mellem borgerne, så de også er en integrerende del af processen - ikke som tilskuere, men som aktører på scenen; ikke som iagttagere, men som deltagere. Her ser vi på deltagelsesdemokrati ved siden af repræsentativt demokrati - undertiden en usikker alliance på begge sider, men én, som vi skal fremme, da vi ellers kun hykler for borgerne, og de fortjener meget bedre end som så. Jeg er glad for medtagelsen af uformelle uddannelsesprogrammer i denne betænkning. Vi kan måske udvide det til anerkendelse af frivillige aktiviteter gennem leveringen af et europæisk frivillighedspas. Frivillighed har stor betydning for aktivt medborgerskab, fordi mange af de øremærkede aktiviteter i betænkningen som f.eks. venskabsbyforbindelser, civilsamfundsorganisationer og amatørsportsorganisationer omfatter frivillig deltagelse. Interkulturel dialog skal også støttes. Vi har alle fordomme og fejlagtige opfattelser af andre, og det er kun gennem interaktion med hinanden at vi begynder at anerkende hinandens menneskelighed, hvilket er grundlaget for gensidigt samarbejde og gensidig respekt. Jeg er kun ked af, at den fremskaffede finansiering er utilstrækkelig til at gennemføre den enorme og vigtige opgave, vi har givet os selv. Jeg er imidlertid enig med den forrige taler. Lad os smøge ærmerne op og komme i gang."@da2
". Herr Präsident! Ich gratuliere dem Berichterstatter zu seiner hervorragenden Arbeit bei der Ausarbeitung dieses Berichts über die Förderung einer aktiven europäischen Bürgerschaft. Viele von uns, denen die Zukunft Europas wirklich am Herzen liegt, sind überzeugt, dass eine aktive Bürgerschaft eine tragende Rolle bei der Fortsetzung des europäischen Projekts spielen wird. Die EU befindet sich in ständiger Entwicklung; Entwicklung von Jahrhunderten der Teilung hin zu einer Zeit der Zusammenarbeit. Diese Zusammenarbeit dient all unseren Bürgern. Andernfalls hat die EU keine Daseinsberechtigung. Es kommt auch darauf an zu verstehen, dass diese Zusammenarbeit nicht nur zwischen den Mitgliedstaaten stattfindet. Das ist sicher wichtig, aber nicht genug. Es muss auch eine Zusammenarbeit zwischen unseren Bürgern stattfinden, damit auch sie untrennbar mit dem Prozess verbunden sind – nicht als Zuschauer, sondern als Akteure auf der Bühne; nicht als Beobachter, sondern als Mitwirkende. Es geht uns hier um eine partizipative Demokratie neben der repräsentativen Demokratie – mitunter ein auf beiden Seiten unbequemes Bündnis, aber eines, das wir fördern müssen, denn sonst geben wir gegenüber unseren Bürgern nur Lippenbekenntnisse ab, und sie verdienen etwas viel Besseres. Es freut mich, dass die nicht-formalen Bildungsprogramme in diesen Bericht einbezogen wurden. Vielleicht könnten wir dies auf die Anerkennung ehrenamtlicher Tätigkeiten durch die Einführung eines entsprechenden europäischen Passes ausweiten. Das Ehrenamt spielt in der aktiven Bürgerschaft eine bedeutende Rolle, werden doch viele im Bericht genannte Tätigkeiten wie Städtepartnerschaften, Organisationen der Zivilgesellschaft und Amateursportvereine von ehrenamtlichen Mitarbeitern getragen. Darüber hinaus muss der interkulturelle Dialog gefördert werden. Wir alle haben unsere Vorurteile, unsere falschen Vorstellungen von anderen, und nur, wenn wir uns miteinander beschäftigen, beginnen wir, die Menschlichkeit des anderen anzuerkennen, und das ist das Fundament für Zusammenarbeit und gegenseitige Achtung. Das Einzige, was ich bedauere, ist, dass die bereitgestellten Finanzmittel nicht ausreichen werden, um die gewaltige und bedeutende Aufgabe zu erfüllen, die wir uns gestellt haben. Aber ich stimme meiner Vorrednerin zu: Krempeln wir die Ärmel hoch und packen wir es an!"@de9
"Κύριε Πρόεδρε, συγχαίρω τον εισηγητή για την εξαιρετική εργασία του στην εκπόνηση αυτής της έκθεσης σχετικά με την προώθηση της ενεργού συμμετοχής του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά. Πολλοί από εμάς που ενδιαφερόμαστε ειλικρινά για το μέλλον της Ευρώπης πιστεύουμε ότι η ενεργός συμμετοχή του πολίτη στα κοινά θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη συνέχιση του ευρωπαϊκού σχεδίου. Η ΕΕ αποτελεί έργο σε εξέλιξη· εξέλιξη από αιώνες διχασμού προς μια εποχή αμοιβαίας συνεργασίας. Αυτή η αμοιβαία συνεργασία είναι προς όφελος όλων των πολιτών μας. Αλλιώς η ΕΕ δεν έχει λόγο ύπαρξης. Είναι ακόμη σημαντικό να κατανοήσουμε ότι αυτή η αμοιβαία συνεργασία δεν περιορίζεται μόνο μεταξύ των κρατών μελών. Αυτή είναι βέβαια σημαντική, αλλά δεν αρκεί. Πρέπει να υπάρχει επίσης αμοιβαία συνεργασία μεταξύ των πολιτών μας, ώστε και εκείνοι να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας – όχι ως θεατές, αλλά ως πρωταγωνιστές στη σκηνή· όχι ως παρατηρητές, αλλά ως συμμέτοχοι. Έχουμε ενώπιόν μας τη συμμετοχική δημοκρατία σε συνδυασμό με την αντιπροσωπευτική δημοκρατία – μερικές φορές είναι μια δύσκολη συμμαχία και για τις δύο πλευρές, αλλά μια συμμαχία την οποία πρέπει να προωθήσουμε, επειδή διαφορετικά απλώς κολακεύουμε τους πολίτες μας ενώ αξίζουν πολύ περισσότερο από αυτό. Χαίρομαι που βλέπω να περιλαμβάνονται στην έκθεση προγράμματα μη επίσημης εκπαίδευση. Μπορούμε ίσως να το επεκτείνουμε στην αναγνώριση της εθελοντικής δραστηριότητας μέσω της χορήγησης διαβατηρίου ευρωπαίου εθελοντή. Ο εθελοντισμός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ενεργό συμμετοχή του πολίτη στα κοινά, διότι πολλές από τις δραστηριότητες που ορίζονται στην έκθεση, όπως η αδελφοποίηση πόλεων, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και οι ερασιτεχνικές αθλητικές οργανώσεις, περιλαμβάνουν την εθελοντική συμμετοχή. Πρέπει, επίσης, να υποστηριχθεί ο διαπολιτισμικός διάλογος. Όλοι έχουμε τις προκαταλήψεις, τις λανθασμένες εντυπώσεις μας σχετικά με τους άλλους, και μόνο όταν αλληλεπιδρούμε με τους άλλους αρχίζουμε να αναγνωρίζουμε την ανθρώπινη φύση του άλλου· και αυτό είναι το θεμέλιο της αμοιβαίας συνεργασίας και του αμοιβαίου σεβασμού. Λυπούμαι μόνο διότι η χρηματοδότηση που παρέχεται δεν θα είναι επαρκής για την ολοκλήρωση του τεράστιου και σημαντικού έργου που αναλάβαμε. Ωστόσο, συμφωνώ με την προλαλήσασα: ας ανασκουμπωθούμε και ας δουλέψουμε."@el10
". Señor Presidente, felicito al ponente por su excelente trabajo en la elaboración de este informe sobre la promoción de una ciudadanía europea activa. Muchos de nosotros nos preocupamos realmente por el futuro de Europa y creemos que la ciudadanía activa desempeñará un papel importante en la continuación del proyecto europeo. La Unión Europea es un proyecto en curso, el desarrollo necesario para pasar de siglos de división a una etapa de cooperación mutua. El objetivo de dicha cooperación no puede ser otro que beneficiar a todos nuestros ciudadanos. De lo contrario, la Unión Europea no tendría razón de ser. Asimismo, resulta esencial comprender que esta cooperación mutua no se produce solo entre los Estados miembros. Aunque, sin duda, esta es importante, resulta insuficiente. Es preciso que también exista una cooperación mutua entre nuestros ciudadanos, de forma que se conviertan en otra parte integrante del proceso: no como espectadores, sino como actores encima del escenario; no como observadores, sino como participantes. Estamos contemplando una democracia participativa paralela a una democracia representativa: una alianza precaria en ocasiones, pero que debemos promover porque, de lo contrario, no haremos más que promesas vacías a nuestros ciudadanos, y ellos se merecen mucho más que eso. Me complace ver que se han incluido programas de educación no formal en este informe. Quizás convenga ampliar este punto y reconocer las actividades de voluntariado mediante la creación de un pasaporte de voluntariado europeo. El voluntariado desempeña una función esencial en la ciudadanía activa porque muchas de las actividades señaladas en el informe, como el hermanamiento de ciudades, las organizaciones de la sociedad civil y los clubes deportivos no profesionales, implican la participación de voluntarios. Asimismo, es preciso apoyar el diálogo intercultural. Todos tenemos nuestros prejuicios, nuestras ideas falsas acerca de los demás, y solo al relacionarnos con otras personas podemos empezar a reconocer su humanidad; y esta es la base de la cooperación y el respeto mutuos. Tan solo lamento que los fondos asignados sean insuficientes para completar la enorme e importante tarea que nos hemos impuesto. No obstante, estoy de acuerdo con la anterior oradora: es hora de arremangarse y ponerse manos a la obra."@es20
"Mr President, I congratulate the rapporteur on his excellent work in producing this report on the promotion of active European citizenship. Many of us who genuinely care about the future of Europe believe that active citizenship will play an important role in the continuation of the European project. The EU is a work in progress; progress from centuries of division to a time of mutual cooperation. That mutual cooperation is for the benefit of all our citizens. Otherwise the EU has no raison d’être. It is also important to understand that this mutual cooperation is not just between Member States. That is certainly important, but it is not enough. There must also be mutual cooperation between our citizens so that they too are an integral part of the process – not as an audience, but as actors on the stage; not as observers but as participants. We are looking here at participative democracy alongside representative democracy – sometimes an uneasy alliance on both sides, but one we must promote because otherwise we just pay lip service to our citizens, and they deserve much better than that. I am pleased to see the inclusion of non-formal education programmes in this report. Perhaps we might extend that to the recognition of volunteering activities through the provision of a European volunteering passport. Volunteering plays an important role in active citizenship because many of the activities earmarked in the report, such as town twinning, civil society organisations and amateur sports organisations, involve volunteer participation. Intercultural dialogue must also be supported. All of us have our prejudices, our misconceptions about others, and it is only by engaging with each other that we begin to recognise each other’s humanity; and that is the foundation of mutual cooperation and mutual respect. My only regret is that the funding provided will not be sufficient to accomplish the huge and important task we have set ourselves. However, I agree with the previous speaker: let us roll up our sleeves and get on with it."@et5
"Arvoisa puhemies, kiitän esittelijää erinomaisesta työstä aktiivisen Euroopan unionin kansalaisuuden edistämistä koskevan mietinnön parissa. Monet meistä, jotka välitämme aidosti Euroopan unionin tulevaisuudesta, kokevat, että aktiivisella kansalaisuudella on suuri merkitys eurooppalaisen hankkeen jatkumisen kannalta. EU on käynnissä oleva hanke, jossa on edetty vuosisatoja kestäneestä jakautumisesta keskinäisen yhteistyön aikaan. Tämä keskinäinen yhteistyö hyödyttää kaikkia kansalaisiamme. Muussa tapauksessa EU:n olemassaololle ei olisi perusteita. On myös tärkeä ymmärtää, ettei tätä keskinäistä yhteistyötä tehdä pelkästään jäsenvaltioiden välillä. Jäsenvaltioiden välinen yhteistyö on toki tärkeää, mutta se ei riitä yksinään. Myös kansalaistemme on tehtävä yhteistyötä ja osallistuttava siten olennaisina tekijöinä prosessiin, ei yleisönä vaan toimijoina, ei tarkkailijoina vaan osallistujina. Kyse on osallistavasta demokratiasta edustuksellisen demokratian rinnalla. Joissakin tapauksissa tämä merkitsee molempien osapuolten kannalta epämukavaa liittoa, mutta meidän on kuitenkin edistettävä sitä, sillä muutoin lausumme kansalaisillemme vain tyhjiä korulauseita, ja he todellakin ansaitsevat huomattavasti parempaa. Olen tyytyväinen siihen, että epäviralliset koulutusohjelmat on sisällytetty mietintöön. Kenties voisimme ulottaa soveltamisalan vapaaehtoistoiminnan tunnustamiseen perustamalla eurooppalaisen vapaaehtoistyöntekijäpassin. Vapaaehtoistyö on merkittävä osa aktiivista kansalaisuutta, sillä se liittyy suureen osaan mietinnössä nimetystä toiminnasta, myös ystävyyskuntatoimintaan, kansalaisjärjestöihin ja amatööriurheiluseuroihin. Myös kulttuurien välistä vuoropuhelua on tuettava. Meillä kaikilla on omat ennakkoluulomme ja harhakäsityksemme toisista, ja voimmekin tunnustaa toistemme inhimillisyyden vain luomalla yhteyden toisiimme. Tämä yhteys on keskinäisen yhteistyön ja kunnioituksen perusta. Olen tyytymätön vain siihen, ettei myönnetty rahoitus riitä sen suuren ja tärkeän tehtävän suorittamiseen, jonka olemme itsellemme asettaneet. Olen kuitenkin yhtä mieltä edellisen puhujan kanssa siitä, että meidän on syytä kääriä hihamme ja ryhtyä tuumasta toimeen."@fi7
". Monsieur le Président, je félicite le rapporteur pour l’excellent travail de rédaction de ce rapport sur la promotion d’une citoyenneté européenne active. Bon nombre d’entre nous qui se préoccupent réellement de l’avenir de l’Europe pensent que la citoyenneté active exercera un rôle essentiel dans la poursuite du projet européen. L’UE est un travail en cours, qui est passé de siècles de division à une époque de coopération mutuelle, cette dernière étant bénéfique pour tous nos concitoyens, sinon l’UE n’a pas de raison d’être. Il est également important de comprendre que cette coopération mutuelle n’a pas uniquement lieu entre les États membres. Elle est certainement fondamentale, mais pas suffisante. Il doit également exister une coopération mutuelle entre nos concitoyens, afin qu’ils fassent aussi partie intégrante du processus, non pas comme spectateurs, mais comme acteurs sur la scène, non pas comme observateurs, mais comme participants. Nous examinons ici la démocratie participative parallèlement à la démocratie représentative, une alliance qui, parfois, n’est pas aisée des deux côtés, mais que nous devons promouvoir, car, autrement, nous ne ferions qu’adresser de belles paroles à nos concitoyens; ils méritent bien mieux que cela. Je suis ravie de constater l’inclusion de programmes éducatifs non officiels dans ce rapport. Nous devrions peut-être également inclure la reconnaissance d’activités volontaires par l’octroi d’un passeport de volontaire européen. Le volontariat joue un rôle crucial dans la citoyenneté active, car de nombreuses activités bénéficiaires mentionnées dans le rapport, telles que le jumelage de villes, les organisations de la société civile et les organisations de sportifs amateurs, impliquent une participation volontaire. Il est également indispensable de soutenir le dialogue interculturel. Nous avons tous des préjugés, des idées fausses sur les autres et c’est seulement en s’engageant auprès de chacun que nous commençons à reconnaître l’humanité de chacun; c’est le fondement de la coopération et du respect mutuels. Je regrette simplement que le financement prévu ne soit pas suffisant pour accomplir la tâche immense et capitale que nous nous sommes attribuée. Cependant, je suis d’accord avec l’oratrice précédente: retroussons nos manches et mettons-nous au travail."@fr8
"Mr President, I congratulate the rapporteur on his excellent work in producing this report on the promotion of active European citizenship. Many of us who genuinely care about the future of Europe believe that active citizenship will play an important role in the continuation of the European project. The EU is a work in progress; progress from centuries of division to a time of mutual cooperation. That mutual cooperation is for the benefit of all our citizens. Otherwise the EU has no raison d’être. It is also important to understand that this mutual cooperation is not just between Member States. That is certainly important, but it is not enough. There must also be mutual cooperation between our citizens so that they too are an integral part of the process – not as an audience, but as actors on the stage; not as observers but as participants. We are looking here at participative democracy alongside representative democracy – sometimes an uneasy alliance on both sides, but one we must promote because otherwise we just pay lip service to our citizens, and they deserve much better than that. I am pleased to see the inclusion of non-formal education programmes in this report. Perhaps we might extend that to the recognition of volunteering activities through the provision of a European volunteering passport. Volunteering plays an important role in active citizenship because many of the activities earmarked in the report, such as town twinning, civil society organisations and amateur sports organisations, involve volunteer participation. Intercultural dialogue must also be supported. All of us have our prejudices, our misconceptions about others, and it is only by engaging with each other that we begin to recognise each other’s humanity; and that is the foundation of mutual cooperation and mutual respect. My only regret is that the funding provided will not be sufficient to accomplish the huge and important task we have set ourselves. However, I agree with the previous speaker: let us roll up our sleeves and get on with it."@hu11
". Signor Presidente, mi congratulo con il relatore per l’ottimo lavoro svolto nell’elaborare questa relazione sulla promozione di una cittadinanza europea attiva. Molti di noi, cui sta sinceramente a cuore il futuro dell’Europa, ritengono che la cittadinanza attiva svolgerà un ruolo importante nel proseguimento del progetto europeo. L’Unione è un lavoro in corso, un continuo procedere da secoli di divisione verso un’era di cooperazione reciproca. Questa cooperazione reciproca è vantaggiosa per tutti i nostri cittadini. Altrimenti, l’Unione europea non avrebbe ragione d’essere. E’ altrettanto importante comprendere che questa cooperazione reciproca non si instaura solo tra gli Stati membri. Ciò è senz’altro importante, ma non basta. Vi deve essere cooperazione reciproca anche tra i nostri cittadini, in modo che siano anch’essi parte integrante del processo: non come spettatori, ma come attori, non come osservatori, ma come partecipanti. Stiamo parlando di democrazia partecipativa affiancata alla democrazia rappresentativa, un’alleanza a volte scomoda da entrambe le parti, ma che va promossa, perché altrimenti non saranno altro che parole e i nostri cittadini meritano di meglio. Sono lieta che nella relazione siano stati inclusi i programmi di istruzione informale. Forse si può estendere tale disposizione al riconoscimento delle attività di volontariato, tramite l’introduzione di un passaporto europeo per i volontari. Il volontariato svolge un ruolo importante nella cittadinanza attiva, perché molte attività previste dalla relazione, tra cui i gemellaggi di città, le organizzazioni della società civile e le organizzazioni sportive dilettantistiche, comportano la partecipazione di volontari. Si deve sostenere anche il dialogo interculturale. Abbiamo tutti pregiudizi, idee sbagliate sugli altri, e solo lavorando insieme possiamo cominciare a riconoscere l’umanità degli uni e degli altri; questa è la base della cooperazione reciproca e del rispetto reciproco. Il mio unico rammarico è che la dotazione finanziaria prevista non sarà sufficiente per realizzare l’enorme e importante compito che abbiamo assunto. Tuttavia, concordo con l’oratrice che mi ha preceduta: rimbocchiamoci le maniche e procediamo."@it12
"Mr President, I congratulate the rapporteur on his excellent work in producing this report on the promotion of active European citizenship. Many of us who genuinely care about the future of Europe believe that active citizenship will play an important role in the continuation of the European project. The EU is a work in progress; progress from centuries of division to a time of mutual cooperation. That mutual cooperation is for the benefit of all our citizens. Otherwise the EU has no raison d’être. It is also important to understand that this mutual cooperation is not just between Member States. That is certainly important, but it is not enough. There must also be mutual cooperation between our citizens so that they too are an integral part of the process – not as an audience, but as actors on the stage; not as observers but as participants. We are looking here at participative democracy alongside representative democracy – sometimes an uneasy alliance on both sides, but one we must promote because otherwise we just pay lip service to our citizens, and they deserve much better than that. I am pleased to see the inclusion of non-formal education programmes in this report. Perhaps we might extend that to the recognition of volunteering activities through the provision of a European volunteering passport. Volunteering plays an important role in active citizenship because many of the activities earmarked in the report, such as town twinning, civil society organisations and amateur sports organisations, involve volunteer participation. Intercultural dialogue must also be supported. All of us have our prejudices, our misconceptions about others, and it is only by engaging with each other that we begin to recognise each other’s humanity; and that is the foundation of mutual cooperation and mutual respect. My only regret is that the funding provided will not be sufficient to accomplish the huge and important task we have set ourselves. However, I agree with the previous speaker: let us roll up our sleeves and get on with it."@lt14
"Mr President, I congratulate the rapporteur on his excellent work in producing this report on the promotion of active European citizenship. Many of us who genuinely care about the future of Europe believe that active citizenship will play an important role in the continuation of the European project. The EU is a work in progress; progress from centuries of division to a time of mutual cooperation. That mutual cooperation is for the benefit of all our citizens. Otherwise the EU has no raison d’être. It is also important to understand that this mutual cooperation is not just between Member States. That is certainly important, but it is not enough. There must also be mutual cooperation between our citizens so that they too are an integral part of the process – not as an audience, but as actors on the stage; not as observers but as participants. We are looking here at participative democracy alongside representative democracy – sometimes an uneasy alliance on both sides, but one we must promote because otherwise we just pay lip service to our citizens, and they deserve much better than that. I am pleased to see the inclusion of non-formal education programmes in this report. Perhaps we might extend that to the recognition of volunteering activities through the provision of a European volunteering passport. Volunteering plays an important role in active citizenship because many of the activities earmarked in the report, such as town twinning, civil society organisations and amateur sports organisations, involve volunteer participation. Intercultural dialogue must also be supported. All of us have our prejudices, our misconceptions about others, and it is only by engaging with each other that we begin to recognise each other’s humanity; and that is the foundation of mutual cooperation and mutual respect. My only regret is that the funding provided will not be sufficient to accomplish the huge and important task we have set ourselves. However, I agree with the previous speaker: let us roll up our sleeves and get on with it."@lv13
"Mr President, I congratulate the rapporteur on his excellent work in producing this report on the promotion of active European citizenship. Many of us who genuinely care about the future of Europe believe that active citizenship will play an important role in the continuation of the European project. The EU is a work in progress; progress from centuries of division to a time of mutual cooperation. That mutual cooperation is for the benefit of all our citizens. Otherwise the EU has no raison d’être. It is also important to understand that this mutual cooperation is not just between Member States. That is certainly important, but it is not enough. There must also be mutual cooperation between our citizens so that they too are an integral part of the process – not as an audience, but as actors on the stage; not as observers but as participants. We are looking here at participative democracy alongside representative democracy – sometimes an uneasy alliance on both sides, but one we must promote because otherwise we just pay lip service to our citizens, and they deserve much better than that. I am pleased to see the inclusion of non-formal education programmes in this report. Perhaps we might extend that to the recognition of volunteering activities through the provision of a European volunteering passport. Volunteering plays an important role in active citizenship because many of the activities earmarked in the report, such as town twinning, civil society organisations and amateur sports organisations, involve volunteer participation. Intercultural dialogue must also be supported. All of us have our prejudices, our misconceptions about others, and it is only by engaging with each other that we begin to recognise each other’s humanity; and that is the foundation of mutual cooperation and mutual respect. My only regret is that the funding provided will not be sufficient to accomplish the huge and important task we have set ourselves. However, I agree with the previous speaker: let us roll up our sleeves and get on with it."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik wil de rapporteur feliciteren met het uitstekende verslag dat hij heeft opgesteld over de bevordering van actief Europees burgerschap. Velen van ons die werkelijk om de toekomst van Europa geven, geloven dat actief burgerschap belangrijk is voor de voortzetting van het Europese project. De EU is werk in uitvoering; na eeuwen van verdeeldheid is het nu tijd voor onderlinge samenwerking. Deze onderlinge samenwerking moet gunstig uitpakken voor al onze burgers. Anders heeft de EU geen bestaansrecht. Het is ook belangrijk in te zien dat het hierbij niet alleen om samenwerking tussen de lidstaten gaat. Die is zeker van belang, maar niet genoeg. Onze burgers moeten eveneens met elkaar samenwerken zodat zij een integraal onderdeel van het proces vormen – niet als publiek maar als acteurs op het toneel, niet als waarnemers maar als deelnemers. Dit is een vorm van participatieve democratie die naast de representatieve democratie functioneert. Soms is dat aan beide zijden een ongemakkelijke alliantie, maar we moeten deze constructie wel bevorderen, omdat we anders slechts lippendienst aan onze burgers bewijzen en zij verdienen veel beter. Het doet mij genoegen dat niet-formele onderwijsprogramma's in dit verslag worden vermeld. Misschien kunnen we daaraan de erkenning van vrijwilligersactiviteiten via de verlening van een Europees vrijwilligerspaspoort toevoegen. Vrijwilligerswerk speelt een grote rol bij actief burgerschap, omdat veel van de in het verslag genoemde activiteiten, zoals stedenbanden, maatschappelijke organisaties en amateursportclubs, gebruikmaken van vrijwilligers. Ook de interculturele dialoog moet worden ondersteund. Allemaal hebben we onze vooroordelen en onze misvattingen over anderen. Alleen wanneer we met elkaar omgaan, beginnen we elkaar echt als mens te zien. Dat is de basis voor onderlinge samenwerking en wederzijds respect. Ik vind het alleen spijtig dat de beschikbare middelen niet toereikend zijn om de enorme en belangrijke taak die wij ons gesteld hebben, te vervullen. Ik ben het evenwel met de vorige spreekster eens: laten we de mouwen opstropen en aan de slag gaan."@nl3
"Mr President, I congratulate the rapporteur on his excellent work in producing this report on the promotion of active European citizenship. Many of us who genuinely care about the future of Europe believe that active citizenship will play an important role in the continuation of the European project. The EU is a work in progress; progress from centuries of division to a time of mutual cooperation. That mutual cooperation is for the benefit of all our citizens. Otherwise the EU has no raison d’être. It is also important to understand that this mutual cooperation is not just between Member States. That is certainly important, but it is not enough. There must also be mutual cooperation between our citizens so that they too are an integral part of the process – not as an audience, but as actors on the stage; not as observers but as participants. We are looking here at participative democracy alongside representative democracy – sometimes an uneasy alliance on both sides, but one we must promote because otherwise we just pay lip service to our citizens, and they deserve much better than that. I am pleased to see the inclusion of non-formal education programmes in this report. Perhaps we might extend that to the recognition of volunteering activities through the provision of a European volunteering passport. Volunteering plays an important role in active citizenship because many of the activities earmarked in the report, such as town twinning, civil society organisations and amateur sports organisations, involve volunteer participation. Intercultural dialogue must also be supported. All of us have our prejudices, our misconceptions about others, and it is only by engaging with each other that we begin to recognise each other’s humanity; and that is the foundation of mutual cooperation and mutual respect. My only regret is that the funding provided will not be sufficient to accomplish the huge and important task we have set ourselves. However, I agree with the previous speaker: let us roll up our sleeves and get on with it."@pl16
"Senhor Presidente, felicito o relator pelo excelente trabalho que realizou na elaboração deste relatório sobre a promoção de uma cidadania europeia activa. Muitos de nós que nos interessamos verdadeiramente pelo futuro da Europa acreditamos que a cidadania activa desempenhará um importante papel em termos de dar continuidade ao projecto europeu. A UE é uma obra em andamento; em andamento de séculos de divisão para uma época de cooperação mútua. Esta cooperação mútua é para benefício de todos os nossos cidadãos. Caso contrário a UE não tem razão de ser. É igualmente importante compreender que esta cooperação mútua não se deve dar apenas entre os Estados-Membros. A cooperação entre os Estados-Membros é sem dúvida importante, mas não é suficiente. Tem de haver também uma cooperação mútua entre os nossos cidadãos, de modo que estes façam também parte integrante do processo - não como público, mas como actores, no palco; não como observadores, mas como participantes. Trata-se aqui de democracia participativa paralelamente à democracia representativa - uma aliança por vezes desconfortável para ambas as partes, mas que temos de promover, caso contrário estaremos apenas a fazer promessas vãs aos nossos cidadãos, e eles merecem muito mais do que isso. Congratulo-me pelo facto de os programas educativos não formais terem sido incluídos neste relatório. Talvez pudéssemos alargar isto ao reconhecimento das actividades de voluntariado, através da criação de um passaporte europeu para voluntários. O voluntariado desempenha um papel importante na cidadania activa, porque muitas das actividades identificadas no relatório, tais como a geminação de cidades, as organizações da sociedade civil e as organizações de desporto amador, envolvem a participação de voluntários. Há que apoiar também o diálogo intercultural. Todos nós temos os nossos preconceitos, as nossas ideias erradas sobre os outros, e só relacionando-nos uns com os outros é que começamos a reconhecer a nossa humanidade comum, e é isto que está na base da cooperação mútua e do respeito mútuo. Só lamento que os fundos previstos não sejam suficientes para realizar a tarefa enorme e importante que nos propusemos. Contudo, concordo com a oradora anterior: arregacemos as manga e deitemos mãos ao trabalho."@pt17
"Mr President, I congratulate the rapporteur on his excellent work in producing this report on the promotion of active European citizenship. Many of us who genuinely care about the future of Europe believe that active citizenship will play an important role in the continuation of the European project. The EU is a work in progress; progress from centuries of division to a time of mutual cooperation. That mutual cooperation is for the benefit of all our citizens. Otherwise the EU has no raison d’être. It is also important to understand that this mutual cooperation is not just between Member States. That is certainly important, but it is not enough. There must also be mutual cooperation between our citizens so that they too are an integral part of the process – not as an audience, but as actors on the stage; not as observers but as participants. We are looking here at participative democracy alongside representative democracy – sometimes an uneasy alliance on both sides, but one we must promote because otherwise we just pay lip service to our citizens, and they deserve much better than that. I am pleased to see the inclusion of non-formal education programmes in this report. Perhaps we might extend that to the recognition of volunteering activities through the provision of a European volunteering passport. Volunteering plays an important role in active citizenship because many of the activities earmarked in the report, such as town twinning, civil society organisations and amateur sports organisations, involve volunteer participation. Intercultural dialogue must also be supported. All of us have our prejudices, our misconceptions about others, and it is only by engaging with each other that we begin to recognise each other’s humanity; and that is the foundation of mutual cooperation and mutual respect. My only regret is that the funding provided will not be sufficient to accomplish the huge and important task we have set ourselves. However, I agree with the previous speaker: let us roll up our sleeves and get on with it."@sk18
"Mr President, I congratulate the rapporteur on his excellent work in producing this report on the promotion of active European citizenship. Many of us who genuinely care about the future of Europe believe that active citizenship will play an important role in the continuation of the European project. The EU is a work in progress; progress from centuries of division to a time of mutual cooperation. That mutual cooperation is for the benefit of all our citizens. Otherwise the EU has no raison d’être. It is also important to understand that this mutual cooperation is not just between Member States. That is certainly important, but it is not enough. There must also be mutual cooperation between our citizens so that they too are an integral part of the process – not as an audience, but as actors on the stage; not as observers but as participants. We are looking here at participative democracy alongside representative democracy – sometimes an uneasy alliance on both sides, but one we must promote because otherwise we just pay lip service to our citizens, and they deserve much better than that. I am pleased to see the inclusion of non-formal education programmes in this report. Perhaps we might extend that to the recognition of volunteering activities through the provision of a European volunteering passport. Volunteering plays an important role in active citizenship because many of the activities earmarked in the report, such as town twinning, civil society organisations and amateur sports organisations, involve volunteer participation. Intercultural dialogue must also be supported. All of us have our prejudices, our misconceptions about others, and it is only by engaging with each other that we begin to recognise each other’s humanity; and that is the foundation of mutual cooperation and mutual respect. My only regret is that the funding provided will not be sufficient to accomplish the huge and important task we have set ourselves. However, I agree with the previous speaker: let us roll up our sleeves and get on with it."@sl19
". Herr talman! Jag gratulerar föredraganden till ett utmärkt arbete med att ta fram det här betänkandet om att främja ett aktivt europeiskt medborgarskap. Många av oss som uppriktigt värnar om Europas framtid anser att ett aktivt medborgarskap kommer att spela en viktig roll för det europeiska projektets framtid. EU håller på att utvecklas – utvecklas från århundraden av splittring till en tid av ömsesidigt samarbete. Det ömsesidiga samarbetet gagnar alla våra medborgare, annars har EU inte något existensberättigande. Det är även viktigt att förstå att det ömsesidiga samarbetet inte bara avser samarbetet mellan medlemsstater. Det är visserligen viktigt, men det räcker inte. Det måste även finnas ett ömsesidigt samarbete mellan medborgarna så att de också utgör en väsentlig del av processen – inte som publik utan som skådespelare på scenen, inte som åskådare utan som deltagare. Det vi nu ser är deltagardemokrati vid sidan av den representativa demokratin – som ibland är en ohelig allians för båda sidor men som vi måste främja. Annars får vi bara ett spel för gallerierna, och medborgarna förtjänar mycket mer än så. Det gläder mig att se att den informella utbildningen har tagits med i betänkandet. Kanske kan vi utvidga detta till att även omfatta ett erkännande av frivilliginsatser genom att inrätta ett europeiskt frivilligpass. Frivilliginsatser spelar en viktig roll i ett aktivt medborgarskap eftersom många av de öronmärkta aktiviteterna i betänkandet, såsom vänskapsstäder, medborgarorganisationer och amatöridrottsföreningar, bygger på frivilligt deltagande. Den interkulturella dialogen måste också stödjas. Alla har vi fördomar, missuppfattningar om andra, och det är bara genom att samspela med varandra som vi börjar värdesätta varandra som medmänniskor. Detta är grunden för ömsesidigt samarbete och ömsesidig respekt. Det enda jag beklagar är att den finansiering som anslagits inte kommer att räcka för att klara av den enorma och viktiga uppgift som vi har gett oss själva. Jag håller dock med föregående talare: nu kavlar vi upp ärmarna och sätter i gång."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Marian Harkin,"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4
"on behalf of the ALDE Group"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph