Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-10-24-Speech-2-353"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061024.36.2-353"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, not more than half a year ago, I was here speaking on the same programme, asking for a quick agreement. At that time the proposal had a different title: ‘Citizens for Europe’. Now, after half a year we are here, very close to the final decisions with the new title, ‘Europe for Citizens’, coming from your input; but I think this was a remarkable shift, both in consensus but also in the readiness top progress towards finalisation. This programme is very important for citizens and civic society organisations. I am very satisfied with the quality and intensity of negotiations between institutions that have taken place on the programme. I would like especially and sincerely to thank the Committee on Culture for its efforts to accelerate the procedure, and the rapporteur, Mr Takkula, for his excellent work and cooperation. Those steps in the interinstitutional procedures were accompanied by informal trilateral meetings. They resulted in a compromise acceptable to all three institutions in the form of four amendments on which you will vote on tomorrow. Concerning the budget, we agreed to allocate an amount of EUR 190 million at 2004 prices, which means EUR 215 million at current prices. This is less than the Commission’s original proposal but it still enables us to retain the structure of the programme, only reducing the number of outputs. I would like once more to express my regrets about the introduction by the Council of a supplementary step to the comitology procedure. This will slow down the selection procedure for certain categories of projects. However, with a view to reaching a quick agreement, the Commission accepted the position taken by the Council and supported by you. Today you are envisaging adopting four amendments: two of them concern the budget breakdown between different actions; one is technical and will accelerate the entry into force of the programme; and the last one adds the promotion of tolerance to the objectives of the programme. That is fully in line with the programme’s philosophy. Let me repeat that the Commission fully supports the agreed compromise and therefore encourages Parliament to adopt those four amendments. If you adopt them, the Council has committed itself rapidly to adopt the whole agreed text and the programme should then be able to enter into force by 1 January 2007. I can assure you that once the programme is adopted the Commission will take all necessary steps to implement it as efficiently and as effectively as possible. Indeed, my services are already actively preparing its entry into force. We will work in close cooperation with the Programme Committee and in close dialogue with the organisations involved in this programme. I would like to finish by repeating what Mr Takkula said, i.e. that culture forms the basis for our societies, which is why we defined the legal base for this programme in combination with the culture-related Article 151 of the Treaty. It was the subject of many discussions, but I believe it is the right proposal and the right line to take, for future culture and citizenship to go hand in hand towards responsibility on all levels of our public and private engagement in our lives, as well as in the spheres of enlargement and the future of our Union."@en4
lpv:translated text
"Mr President, not more than half a year ago, I was here speaking on the same programme, asking for a quick agreement. At that time the proposal had a different title: ‘Citizens for Europe’. Now, after half a year we are here, very close to the final decisions with the new title, ‘Europe for Citizens’, coming from your input; but I think this was a remarkable shift, both in consensus but also in the readiness top progress towards finalisation. This programme is very important for citizens and civic society organisations. I am very satisfied with the quality and intensity of negotiations between institutions that have taken place on the programme. I would like especially and sincerely to thank the Committee on Culture for its efforts to accelerate the procedure, and the rapporteur, Mr Takkula, for his excellent work and cooperation. Those steps in the interinstitutional procedures were accompanied by informal trilateral meetings. They resulted in a compromise acceptable to all three institutions in the form of four amendments on which you will vote on tomorrow. Concerning the budget, we agreed to allocate an amount of EUR 190 million at 2004 prices, which means EUR 215 million at current prices. This is less than the Commission’s original proposal but it still enables us to retain the structure of the programme, only reducing the number of outputs. I would like once more to express my regrets about the introduction by the Council of a supplementary step to the comitology procedure. This will slow down the selection procedure for certain categories of projects. However, with a view to reaching a quick agreement, the Commission accepted the position taken by the Council and supported by you. Today you are envisaging adopting four amendments: two of them concern the budget breakdown between different actions; one is technical and will accelerate the entry into force of the programme; and the last one adds the promotion of tolerance to the objectives of the programme. That is fully in line with the programme’s philosophy. Let me repeat that the Commission fully supports the agreed compromise and therefore encourages Parliament to adopt those four amendments. If you adopt them, the Council has committed itself rapidly to adopt the whole agreed text and the programme should then be able to enter into force by 1 January 2007. I can assure you that once the programme is adopted the Commission will take all necessary steps to implement it as efficiently and as effectively as possible. Indeed, my services are already actively preparing its entry into force. We will work in close cooperation with the Programme Committee and in close dialogue with the organisations involved in this programme. I would like to finish by repeating what Mr Takkula said, i.e. that culture forms the basis for our societies, which is why we defined the legal base for this programme in combination with the culture-related Article 151 of the Treaty. It was the subject of many discussions, but I believe it is the right proposal and the right line to take, for future culture and citizenship to go hand in hand towards responsibility on all levels of our public and private engagement in our lives, as well as in the spheres of enlargement and the future of our Union."@cs1
"Hr. formand! For bare et halvt år siden talte jeg om det samme program og bad om en hurtig aftale. Dengang havde forslaget titlen "Borgere for Europa! Her et halvt år senere er vi nu nået meget tæt på de endelige afgørelser med den nye titel "Europa for Borgerne", der stammer fra Deres bidrag. Jeg synes imidlertid, at det var et bemærkelsesværdigt skift både med hensyn til enighed, men også i viljen til at få afsluttet betænkningen. Dette program er meget vigtigt for borgere og civilsamfundsorganisationer. Jeg er meget tilfreds med kvaliteten og intensiteten af de forhandlinger mellem institutionerne, der har fundet sted om programmet. Jeg vil rette en særlig og oprigtig tak til Kulturudvalget for dets indsats for at fremme proceduren samt til ordføreren hr. Takkula for hans udmærkede indsats og samarbejde. Disse trin i de interinstitutionelle procedurer blev ledsaget af uformelle trilaterale møder. De resulterede i et kompromis, som alle tre institutioner kunne acceptere i form af fire ændringsforslag, som De skal stemme om i morgen. Med hensyn til budgettet vedtog vi at bevilge 190 millioner euro i 2004-priser, hvilket svarer til 215 millioner euro i nugældende priser. Det er mindre end Kommissionens oprindelige forslag, men det vil fortsat sætte os i stand til at bibeholde programmets struktur, og det vil kun være nødvendigt at reducere antallet af output. Jeg vil gerne endnu en gang beklage Rådets introduktion af et supplerende skridt i komitologiproceduren. Det vil opbremse udvælgelsesproceduren for visse kategorier af projekter. Med henblik på at nå en hurtig aftale accepterede Kommissionen imidlertid Rådets holdning, som også fik Deres støtte. I dag regner De med at vedtage fire ændringsforslag. To af disse vedrører budgetfordelingen mellem forskellige aktioner; et er af teknisk karakter og vil fremskynde programmets ikrafttræden; og i det sidste føjes fremme af tolerance til programmets mål. Det er fuldt ud i overensstemmelse med programmets filosofi. Lad mig gentage, at Kommissionen fuldt ud støtter det aftalte kompromis og derfor opfordrer Parlamentet til at vedtage disse fire ændringsforslag. Hvis De vedtager dem, har Rådet forpligtet sig til hurtigt at vedtage hele aftalen, og programmet vil derefter kunne træde i kraft den 1. januar 2007. Jeg kan forsikre Dem om, at Kommissionen efter programmets vedtagelse vil træffe alle nødvendige skridt for at gennemføre det så effektivt som muligt. Mine tjenestegrene er allerede i færd med at forberede dets ikrafttræden. Vi vil arbejde tæt sammen med programudvalget og i tæt dialog med de organisationer, der er involveret i programmet. Til slut vil jeg gerne gentage, hvad hr. Takkula sagde om, at kulturen danner grundlaget for vores samfund, hvilket er årsagen til at vi definerede retsgrundlaget for dette program i forbindelse med den kulturrelaterede artikel 151 i traktaten. Det var genstand for mange diskussioner, men efter min mening er det det rigtige forslag og den rigtige linje at tage, at kulturen og medborgerskabet fremover skal gå hånd i hånd imod ansvarlighed på alle niveauer af vores offentlige og private engagement i livet samt med hensyn til udvidelse og EU's fremtid."@da2
". Herr Präsident! Erst vor einem halben Jahr habe ich hier zu demselben Programm gesprochen und um eine rasche Einigung gebeten. Damals trug der Vorschlag noch einen anderen Titel: „Bürger für Europa“. Jetzt, ein halbes Jahr später, sind wir hier den endgültigen Entscheidungen mit dem neuen Titel „Europa für Bürgerinnen und Bürger“, der auf Ihre Vorschläge zurückgeht, sehr nahe gekommen; dies war meines Erachtens aber eine bemerkenswerte Verschiebung, sowohl in Bezug auf den Konsens, als auch hinsichtlich der Bereitschaft, sich auf den endgültigen Abschluss hinzubewegen. Dieses Programm ist für die Bürger und Organisationen der Zivilgesellschaft von sehr großer Bedeutung. Mit der Qualität und Intensität der Verhandlungen, die die Einrichtungen zu dem Programm geführt haben, bin ich sehr zufrieden. Danken möchte ich insbesondere und aufrichtig dem Ausschuss für Bildung für seine Bemühungen um die Beschleunigung des Verfahrens sowie dem Berichterstatter, Herrn Takkula, für seine ausgezeichnete Arbeit und Zusammenarbeit. Diese Schritte bei den interinstitutionellen Verfahren waren begleitet von informellen trilateralen Treffen. Diese führten zu einem für alle drei Organe akzeptablen Kompromiss in Form von vier Abänderungen, über die Sie morgen abstimmen werden. Was den Haushalt angeht, so haben wir einen Etat in Höhe von 190 Millionen Euro zu Preisen von 2004 vereinbart, was 215 Millionen Euro zu laufenden Preisen entspricht. Dies ist weniger als von der Kommission ursprünglich vorgeschlagen, ermöglicht es uns aber noch, die Struktur des Programms beizubehalten, nur dass die Anzahl der Leistungen reduziert wird. Ich möchte noch einmal meinem Bedauern Ausdruck geben, dass der Rat einen zusätzlichen Schritt in das Komitologieverfahren eingeführt hat. Dadurch wird sich das Auswahlverfahren für bestimmte Projektkategorien verzögern. Um jedoch eine rasche Einigung zu erzielen, hat die Kommission den Standpunkt des Rates, den Sie unterstützen, akzeptiert. Für heute haben Sie die Annahme von vier Abänderungen vorgesehen: Zwei davon betreffen die Aufteilung des Etats auf die verschiedenen Aktionen; einer ist technischer Art und wird das Inkrafttreten des Programms beschleunigen; und der letzte macht die Förderung der Toleranz zu einem weiteren Programmziel. Dies steht voll und ganz im Einklang mit der Philosophie des Programms. Ich möchte noch einmal wiederholen, dass die Kommission uneingeschränkt hinter dem vereinbarten Kompromiss steht und dem Parlament daher die Annahme dieser vier Abänderungen empfiehlt. Wenn Sie sie annehmen, hat der Rat sich zu einer raschen Annahme des gesamten Textes verpflichtet, und dann müsste das Programm am 1. Januar 2007 in Kraft treten können. Ich kann Ihnen versichern, dass die Kommission, sobald das Programm angenommen ist, alle erforderlichen Schritte unternehmen wird, um es so effizient und effektiv wie möglich umzusetzen. In der Tat bereiten sich meine Dienststellen schon aktiv auf sein Inkrafttreten vor. Wir werden in enger Kooperation mit dem Programmausschuss und in einem intensiven Dialog mit den beteiligten Organisationen arbeiten. Abschließend möchte ich noch einmal wiederholen, was Herr Takkula sagte, dass nämlich die Kultur die Grundlage unserer Gesellschaften bildet, weswegen wir die Rechtsgrundlage für dieses Programm in Verbindung mit dem kulturbezogenen Artikel 151 des Vertrags festgelegt haben. Das wurde viel diskutiert, aber ich halte es für richtig und denke, dass wir damit die richtige Richtung einschlagen, damit Kultur und Bürgerschaft künftig für eine Verantwortung auf allen Ebenen unseres öffentlichen und privaten Engagements sowie in den Bereichen Erweiterung und Zukunft unserer Union Hand in Hand gehen."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, πριν από έξι μόλις μήνες, μιλούσα εδώ για το ίδιο πρόγραμμα, ζητώντας ταχεία συμφωνία. Τότε ο τίτλος της πρότασης ήταν διαφορετικός: «Οι πολίτες για την Ευρώπη». Τώρα, μετά από έξι μήνες βρισκόμαστε εδώ, πολύ κοντά στις τελικές αποφάσεις με τον νέο τίτλο, «Η Ευρώπη για τους Πολίτες», που είναι αποτέλεσμα της συμβολής σας· νομίζω, όμως, ότι αυτή ήταν μια αξιοσημείωτη στροφή, όσον αφορά τόσο τη συναίνεση όσο και την ετοιμότητα για οριστικοποίηση. Το εν λόγω πρόγραμμα είναι πολύ σημαντικό για τους πολίτες και τις κοινωνίες των πολιτών. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την ποιότητα και την ένταση των διαπραγματεύσεων μεταξύ των θεσμικών οργάνων που έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και ειλικρινά την Επιτροπή Πολιτισμού για τις προσπάθειές της για επιτάχυνση της διαδικασίας και τον εισηγητή, τον κ. Takkula, για την εξαιρετική εργασία και συνεργασία του. Τα βήματα αυτά στη διοργανική διαδικασία συνοδεύτηκαν από άτυπες τριμερείς συναντήσεις. Είχαν ως αποτέλεσμα έναν συμβιβασμό αποδεκτό και από τα τρία θεσμικά όργανα με τη μορφή τεσσάρων τροπολογιών επί των οποίων θα ψηφίσετε αύριο. Όσον αφορά τον προϋπολογισμό, συμφωνήσαμε να διαθέσουμε το ποσό των 190 εκατ. ευρώ σε τιμές 2004, που σημαίνει 215 εκατ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές. Είναι λιγότερα από την αρχική πρόταση της Επιτροπής, αλλά και πάλι μας επιτρέπουν να διατηρήσουμε τη δομή του προγράμματος, μειώνοντας μόνο τον αριθμό των εφαρμογών. Θα ήθελα για άλλη μία φορά να εκφράσω τη λύπη μου για τη θέσπιση από το Συμβούλιο ενός συμπληρωματικού βήματος προς τη διαδικασία της επιτροπολογίας. Θα επιβραδύνει τη διαδικασία επιλογής για ορισμένες κατηγορίες σχεδίων. Ωστόσο, ενόψει της σύναψης ταχείας συμφωνίας, η Επιτροπή δέχτηκε τη θέση του Συμβουλίου, την οποία και υποστηρίξατε. Σήμερα εξετάζετε την έγκριση τεσσάρων τροπολογιών: δύο από αυτές αφορούν την κατανομή του προϋπολογισμού ανά δράση· μία είναι τεχνικής φύσης και θα επιταχύνει τη θέση σε ισχύ του προγράμματος· και η τελευταία προσθέτει στους στόχους του προγράμματος την προώθηση της ανοχής. Αυτό συνάδει πλήρως με τη φιλοσοφία του προγράμματος. Επιτρέψτε μου να επαναλάβω ότι η Επιτροπή υποστηρίζει πλήρως τον συμβιβασμό επί του οποίου επήλθε συμφωνία και, συνεπώς, ενθαρρύνει το Κοινοβούλιο να εγκρίνει τις εν λόγω τέσσερις τροπολογίες. Αν τις εγκρίνετε, το Συμβούλιο έχει δεσμευτεί να εγκρίνει ταχύτατα ολόκληρο το κείμενο επί του οποίου επήλθε συμφωνία και τότε το πρόγραμμα αναμένεται ότι θα μπορέσει να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2007. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι μόλις εγκριθεί το πρόγραμμα η Επιτροπή θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα και αποδοτικότερα. Μάλιστα, οι υπηρεσίες μου ήδη προετοιμάζουν εντατικά τη θέση του σε ισχύ. Θα συνεργαστούμε στενά με την Επιτροπή του Προγράμματος και σε στενό διάλογο με τις οργανώσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Θα ήθελα να τελειώσω επαναλαμβάνοντας αυτό που είπε ο κ. Takkula, δηλαδή ότι ο πολιτισμός αποτελεί τη βάση των κοινωνιών μας, γι’ αυτό καθορίσαμε τη νομική βάση αυτού του προγράμματος σε συνδυασμό με το άρθρο 151 της Συνθήκης που άπτεται του πολιτισμού. Αποτέλεσε το θέμα πολλών συζητήσεων, αλλά πιστεύω ότι είναι η σωστή πρόταση και ο σωστός δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε, διότι ο μελλοντικός πολιτισμός και η συμμετοχή των πολιτών στα κοινά συμβαδίζουν με την υπευθυνότητα σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας και ιδιωτικής μας δέσμευσης στη ζωή, καθώς και σε ό,τι αφορά στη διεύρυνση και το μέλλον της Ένωσής μας."@el10
". Señor Presidente, hace apenas medio año estaba yo aquí hablando acerca del mismo programa, solicitando un acuerdo rápido. En aquel momento, el título de la propuesta era diferente: «Ciudadanos con Europa». Ahora, medio año después, nos encontramos en el mismo sitio, muy cerca de las decisiones finales con un nuevo título, «Europa con los ciudadanos», resultado de sus aportaciones; creo que es un cambio notable, tanto por el consenso como por la buena disposición para avanzar hacia la conclusión. Este programa es muy importante para los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil. Me siento muy satisfecho con la calidad y la intensidad de las negociaciones que se han producido entre las instituciones en relación con el programa. En especial, doy mi más sincero agradecimiento a la Comisión de Cultura y Educación por sus esfuerzos por acelerar el procedimiento, y al ponente, el señor Takkula, por su excelente trabajo y colaboración. Las iniciativas llevadas a cabo en los procedimientos interinstitucionales han venido acompañadas de una serie de reuniones trilaterales informales. El resultado ha sido un compromiso aceptable para las tres instituciones en forma de cuatro enmiendas, sobre las cuales sus Señorías votarán mañana. En relación con el presupuesto, se ha acordado asignar la cantidad de 190 millones de euros a precios de 2004, lo que equivale a 215 millones de euros a precios corrientes. Aunque es una dotación inferior a la de la propuesta original de la Comisión, nos permite conservar la estructura del programa, reduciendo solamente el número de productos. Quiero repetir que lamento la introducción por parte del Consejo de un paso adicional al procedimiento de comitología, ya que esto frenará el proceso de selección de determinadas categorías de proyectos. No obstante, con vistas a alcanzar un acuerdo rápido, la Comisión ha aceptado la posición adoptada por el Consejo y respaldada por ustedes. Hoy se plantean la aprobación de cuatro enmiendas: dos de ellas tienen que ver con la división del presupuesto entre acciones diferentes; otra es de carácter técnico y acelerará la entrada en vigor del programa; y la última agrega el fomento de la tolerancia a los objetivos del programa, lo cual está en plena consonancia con la filosofía del mismo. He de repetir que la Comisión apoya plenamente el compromiso acordado y, por tanto, anima al Parlamento a que apruebe estas cuatro enmiendas. Si las aprueban, el Consejo se ha comprometido a aprobar con rapidez todo el texto acordado y, en consecuencia, el programa podrá entrar en vigor el 1 de enero de 2007. Puedo asegurarles que, una vez que se apruebe el programa, la Comisión tomará todas las medidas necesarias para implementarlo de la forma más eficiente y efectiva posible. De hecho, mis servicios ya están preparando activamente su entrada en vigor. Colaboraremos estrechamente con el Comité del Programa y mantendremos un diálogo estrecho con las organizaciones implicadas en este programa. Para terminar repetiré el comentario del señor Takkula de que la cultura constituye la base de nuestras sociedades, motivo por el cual el fundamento jurídico del programa se ha definido en combinación con el artículo 151 del Tratado relativo a la cultura. Aunque este punto ha sido objeto de numerosos debates, creo que es la propuesta acertada y la dirección correcta que debemos seguir para que la cultura y la ciudadanía vayan de la mano asumiendo la responsabilidad en todos los niveles de los compromisos públicos y privados en nuestras vidas, así como en el ámbito de la ampliación y del futuro de nuestra Unión."@es20
"Mr President, not more than half a year ago, I was here speaking on the same programme, asking for a quick agreement. At that time the proposal had a different title: ‘Citizens for Europe’. Now, after half a year we are here, very close to the final decisions with the new title, ‘Europe for Citizens’, coming from your input; but I think this was a remarkable shift, both in consensus but also in the readiness top progress towards finalisation. This programme is very important for citizens and civic society organisations. I am very satisfied with the quality and intensity of negotiations between institutions that have taken place on the programme. I would like especially and sincerely to thank the Committee on Culture for its efforts to accelerate the procedure, and the rapporteur, Mr Takkula, for his excellent work and cooperation. Those steps in the interinstitutional procedures were accompanied by informal trilateral meetings. They resulted in a compromise acceptable to all three institutions in the form of four amendments on which you will vote on tomorrow. Concerning the budget, we agreed to allocate an amount of EUR 190 million at 2004 prices, which means EUR 215 million at current prices. This is less than the Commission’s original proposal but it still enables us to retain the structure of the programme, only reducing the number of outputs. I would like once more to express my regrets about the introduction by the Council of a supplementary step to the comitology procedure. This will slow down the selection procedure for certain categories of projects. However, with a view to reaching a quick agreement, the Commission accepted the position taken by the Council and supported by you. Today you are envisaging adopting four amendments: two of them concern the budget breakdown between different actions; one is technical and will accelerate the entry into force of the programme; and the last one adds the promotion of tolerance to the objectives of the programme. That is fully in line with the programme’s philosophy. Let me repeat that the Commission fully supports the agreed compromise and therefore encourages Parliament to adopt those four amendments. If you adopt them, the Council has committed itself rapidly to adopt the whole agreed text and the programme should then be able to enter into force by 1 January 2007. I can assure you that once the programme is adopted the Commission will take all necessary steps to implement it as efficiently and as effectively as possible. Indeed, my services are already actively preparing its entry into force. We will work in close cooperation with the Programme Committee and in close dialogue with the organisations involved in this programme. I would like to finish by repeating what Mr Takkula said, i.e. that culture forms the basis for our societies, which is why we defined the legal base for this programme in combination with the culture-related Article 151 of the Treaty. It was the subject of many discussions, but I believe it is the right proposal and the right line to take, for future culture and citizenship to go hand in hand towards responsibility on all levels of our public and private engagement in our lives, as well as in the spheres of enlargement and the future of our Union."@et5
"Arvoisa puhemies, puhuin tässä parlamentissa samasta ohjelmasta vasta puoli vuotta sitten ja pyysin sille pikaista hyväksyntää. Tuolloin ohjelmalla oli eri nimi: "Citizens for Europe". Nyt, puolen vuoden kuluttua, ohjelma on saanut teidän aloitteestanne uuden nimen "Europe for Citizens" eli "Kansalaisten Eurooppa" ja olemme hyvin lähellä lopullisia päätöksiä. Mielestäni kyseessä on merkityksellinen muutos sekä saavutetun yksimielisyyden osalta että valmiudessa saattaa asia loppuun. Ohjelma on erittäin tärkeä kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kannalta. Olen erittäin tyytyväinen toimielinten välisten ohjelmaneuvottelujen laatuun ja tehokkuuteen. Haluan kiittää erityisesti kulttuurivaliokuntaa sen pyrkimyksistä edistää menettelyä sekä esittelijä Takkulaa erinomaisesta työstä ja yhteistyöstä. Toimielinten välisiä menettelyjä täydennettiin epävirallisilla kolmikantatapaamisilla. Tapaamisten tuloksena syntyivät kaikkien kolmen toimielimen hyväksymät neljä tarkistusta, joista äänestätte huomenna. Talousarviosta mainittakoon, että suostuimme osoittamaan ohjelmaan 190 miljoonaa euroa vuoden 2004 hintatasolla, mikä vastaa nykyhintatasolla 215:tä miljoonaa euroa. Summa on komission alkuperäistä ehdotusta pienempi, mutta se mahdollistaa silti ohjelman rakenteen säilyttämisen, ja vain toteutettujen toimien määrää on vähennettävä. Esitän vielä kerran tyytymättömyyteni neuvoston päätökseen komitologiamenettelyn täydennysvaiheesta. Tämä hidastaa valintamenettelyä tietyissä hankeluokissa. Nopean sopimuksen saavuttamiseksi komissio kuitenkin hyväksyi neuvoston kannan, jolle annoitte tukenne. Tänään odotetaan neljän tarkistuksen hyväksymistä. Kaksi tarkistuksista koskee määrärahojen jakamista eri toimien välillä. Yksi tarkistuksista on tekninen ja jouduttaisi ohjelman voimaantuloa. Viimeisellä tarkistuksella puolestaan lisättäisiin suvaitsevaisuuden korostaminen ohjelman tavoitteisiin. Tämä on täysin ohjelman toiminta-ajatuksen mukaista. Toistettakoon vielä, että komissio tukee saavutettua kompromissia täysimääräisesti ja kehottaa siksi parlamenttia hyväksymään kyseiset neljä tarkistusta. Mikäli tarkistukset hyväksytään, neuvosto on sitoutunut hyväksymään koko sovitun tekstin nopeasti, jolloin ohjelma voitaisiin käynnistää 1. tammikuuta 2007 mennessä. Vakuutan teille, että komissio ryhtyy ohjelman hyväksymisen jälkeen kaikkiin asianmukaisiin toimiin pannakseen sen täytäntöön mahdollisimman tehokkaasti ja toimivasti. Itse asiassa yksikköni valmistelevat täytäntöönpanoa aktiivisesti jo nyt. Teemme läheistä yhteistyötä ohjelmaa valvovan komitean kanssa ja työskentelemme tiiviissä vuorovaikutuksessa ohjelmaan osallistuvien järjestöjen kanssa. Haluan lopuksi toistaa jäsen Takkulan sanat siitä, että kulttuuri muodostaa yhteiskuntiemme perustan. Juuri tästä syystä määrittelimme ohjelman oikeusperustan EY:n perustamissopimuksen kulttuuria koskevaan 151 artiklaan liittyen. Asia herätti laajaa keskustelua, mutta mielestäni ehdotus puolustaa paikkaansa ja ehdotettu toimintalinja on oikea. Näin kulttuuri ja kansalaisuus voisivat kehittyä jatkossa rinta rinnan kohti vastuullisuutta kaikilla julkisen ja yksityisen elämämme osa-alueilla ja myös Euroopan unionin laajenemiseen ja unionin tulevaisuuteen nähden."@fi7
". Monsieur le Président, il y a à peine six mois, je parlais ici du même programme, en demandant que l’on parvienne rapidement à un accord. À ce moment-là, la proposition portait un autre titre: «Citoyens pour l’Europe». Aujourd’hui, après six mois, nous sommes ici, tout proches des décisions finales sous le nouveau titre «L’Europe pour les citoyens», grâce à votre contribution. Je crois néanmoins qu’il s’agissait d’un changement remarquable, tant en ce qui concerne le consensus que l’empressement à progresser vers la version définitive. Ce programme est fondamental pour les citoyens et les organisations de la société civile. Je suis très satisfait de la qualité et de l’intensité des négociations menées entre les institutions à propos de ce programme. Je voudrais en particulier remercier sincèrement la commission de la culture des efforts qu’elle a accomplis pour accélérer la procédure et le rapporteur, M. Takkula, pour son rapport et sa coopération remarquables. Ces mesures prises dans le cadre des procédures interinstitutionnelles ont été accompagnés de réunions trilatérales non officielles. Elles ont donné lieu à un compromis acceptable pour les trois institutions, sous la forme de quatre amendements sur lesquels vous voterez demain. Pour ce qui est du budget, nous avons approuvé l’octroi d’un montant de 190 millions d’euros aux prix de 2004, ce qui représente 215 millions d’euros aux prix actuels. Ce montant est moins élevé que dans la proposition initiale de la Commission, mais il nous permet encore de conserver la structure du programme, en réduisant uniquement le nombre de réalisations. Je voudrais à nouveau exprimer mes regrets concernant l’introduction par le Conseil d’une étape supplémentaire dans la procédure de comitologie. Elle ralentira la procédure de sélection pour certaines catégories de projets. Toutefois, afin d’obtenir un accord rapidement, la Commission a accepté la position que le Conseil a adoptée et que vous avez soutenue. Aujourd’hui, vous envisagez d’adopter quatre amendements: deux d’entre eux portent sur la ventilation du budget entre différentes actions, un amendement est de nature technique et accélérera l’entrée en vigueur du programme et le dernier amendement intègre la promotion de la tolérance aux objectifs du programme. Ces amendements sont parfaitement conformes à la philosophie du programme. Je rappelle que la Commission soutient pleinement le compromis obtenu et, par conséquent, elle encourage le Parlement à adopter ces quatre amendements. Si vous les adoptez, le Conseil s’est engagé à adopter rapidement l’ensemble du texte approuvé et le programme devrait donc pouvoir entrer en vigueur le 1er janvier 2007. Je peux vous assurer que, dès que le programme sera adopté, la Commission prendra toutes les mesures nécessaires pour le mettre en œuvre de la manière la plus rationnelle et efficace possible. En effet, mes services préparent déjà activement l’entrée en vigueur de ce programme. Nous travaillerons en étroite collaboration avec le comité de programme et en étroite concertation avec les organisations concernées par ce programme. Je voudrais conclure en rappelant ce que M. Takkula a affirmé, à savoir que la culture constitue la base de nos sociétés, raison pour laquelle nous avons défini la base juridique de ce programme en la fondant sur l’article 151 du Traité, qui concerne la culture. Cela a fait l’objet de nombreuses discussions, mais je crois que c’est la proposition adéquate et la voie à suivre pour qu’à l’avenir, la culture et la citoyenneté s’orientent indissociablement vers la responsabilité à tous les niveaux de notre engagement public et privé dans notre vie, ainsi que dans le domaine de l’élargissement et de l’avenir de notre Union."@fr8
"Mr President, not more than half a year ago, I was here speaking on the same programme, asking for a quick agreement. At that time the proposal had a different title: ‘Citizens for Europe’. Now, after half a year we are here, very close to the final decisions with the new title, ‘Europe for Citizens’, coming from your input; but I think this was a remarkable shift, both in consensus but also in the readiness top progress towards finalisation. This programme is very important for citizens and civic society organisations. I am very satisfied with the quality and intensity of negotiations between institutions that have taken place on the programme. I would like especially and sincerely to thank the Committee on Culture for its efforts to accelerate the procedure, and the rapporteur, Mr Takkula, for his excellent work and cooperation. Those steps in the interinstitutional procedures were accompanied by informal trilateral meetings. They resulted in a compromise acceptable to all three institutions in the form of four amendments on which you will vote on tomorrow. Concerning the budget, we agreed to allocate an amount of EUR 190 million at 2004 prices, which means EUR 215 million at current prices. This is less than the Commission’s original proposal but it still enables us to retain the structure of the programme, only reducing the number of outputs. I would like once more to express my regrets about the introduction by the Council of a supplementary step to the comitology procedure. This will slow down the selection procedure for certain categories of projects. However, with a view to reaching a quick agreement, the Commission accepted the position taken by the Council and supported by you. Today you are envisaging adopting four amendments: two of them concern the budget breakdown between different actions; one is technical and will accelerate the entry into force of the programme; and the last one adds the promotion of tolerance to the objectives of the programme. That is fully in line with the programme’s philosophy. Let me repeat that the Commission fully supports the agreed compromise and therefore encourages Parliament to adopt those four amendments. If you adopt them, the Council has committed itself rapidly to adopt the whole agreed text and the programme should then be able to enter into force by 1 January 2007. I can assure you that once the programme is adopted the Commission will take all necessary steps to implement it as efficiently and as effectively as possible. Indeed, my services are already actively preparing its entry into force. We will work in close cooperation with the Programme Committee and in close dialogue with the organisations involved in this programme. I would like to finish by repeating what Mr Takkula said, i.e. that culture forms the basis for our societies, which is why we defined the legal base for this programme in combination with the culture-related Article 151 of the Treaty. It was the subject of many discussions, but I believe it is the right proposal and the right line to take, for future culture and citizenship to go hand in hand towards responsibility on all levels of our public and private engagement in our lives, as well as in the spheres of enlargement and the future of our Union."@hu11
". Signor Presidente, non più di sei mesi fa, mi trovavo in quest’Aula a parlare dello stesso programma, chiedendo un rapido accordo. All’epoca, la proposta aveva un titolo diverso: “Cittadini per l’Europa”. Ora, a sei mesi di distanza, siamo di nuovo qui, a un passo dalla decisione finale, che recherà il nuovo titolo, “Europa per i cittadini”, grazie al vostro contributo. Tuttavia, penso sia stato un progresso notevole, sia in termini di consenso sia per la prontezza con cui si è proceduto al perfezionamento del programma. Il programma è molto importante per i cittadini e per le organizzazioni della società civile. Sono molto soddisfatto della qualità e della profondità dei negoziati tra le Istituzioni riguardo al programma. In particolare, vorrei esprimere i miei sinceri ringraziamenti alla commissione per la cultura per gli sforzi compiuti al fine di accelerare la procedura, e al relatore, onorevole Takkula, per l’ottimo lavoro svolto e per la sua collaborazione. Questi progressi nelle procedure interistituzionali sono stati accompagnati da riunioni informali trilaterali e sono sfociati in un compromesso accettabile per tutte e tre le Istituzioni, frutto di quattro emendamenti sui quali voterete domani. Per quanto riguarda la dotazione finanziaria, abbiamo deciso di stanziare 190 milioni di euro ai prezzi 2004, il che significa 215 milioni di euro ai prezzi attuali. L’importo è inferiore a quello previsto dalla proposta iniziale della Commissione, ma ci permette di conservare la struttura del programma, riducendo solo il numero di azioni. Vorrei esprimere ancora una volta il mio rammarico per l’introduzione, da parte del Consiglio, di una fase supplementare nella procedura di comitatologia. Ciò rallenterà la procedura di selezione per alcune categorie di progetti. Tuttavia, nell’ottica di raggiungere un rapido accordo, la Commissione ha accettato la posizione adottata dal Consiglio e sostenuta dal Parlamento. Oggi prevedete di adottare quattro emendamenti: due di essi riguardano la ripartizione della dotazione finanziaria tra le varie azioni, uno è di ordine tecnico e accelererà l’entrata in vigore del programma e l’ultimo aggiunge la promozione della tolleranza agli obiettivi del programma. Tali emendamenti sono pienamente in linea con la filosofia del programma. Consentitemi di ribadire che la Commissione sostiene pienamente il compromesso raggiunto e incoraggia quindi il Parlamento ad approvare i quattro emendamenti. Se li adotterete, il Consiglio si è impegnato ad approvare rapidamente il testo concordato e il programma dovrebbe quindi poter entrare in vigore il 1° gennaio 2007. Posso assicurarvi che, una volta adottato il programma, la Commissione prenderà tutti i provvedimenti necessari per attuarlo con la massima efficienza ed efficacia possibile. In realtà, i miei servizi si sono già attivati per predisporne l’entrata in vigore. Lavoreremo in stretta collaborazione con il comitato del programma e manterremo un dialogo regolare con le organizzazioni partecipanti. Vorrei concludere riprendendo ciò che ha affermato l’onorevole Takkula, ovvero che la cultura costituisce la base delle nostre società, motivo per cui abbiamo definito la base giuridica per questo programma in combinazione con l’articolo 151 del Trattato, relativo alla cultura. Questa decisione è stata oggetto di numerose discussioni, ma ritengo sia la proposta corretta e la linea giusta da seguire, affinché la cultura e la cittadinanza in futuro procedano di pari passo verso l’assunzione, a tutti i livelli, della responsabilità dei nostri impegni pubblici e privati nella nostra vita personale, nonché nel contesto dell’allargamento e del futuro dell’Unione."@it12
"Mr President, not more than half a year ago, I was here speaking on the same programme, asking for a quick agreement. At that time the proposal had a different title: ‘Citizens for Europe’. Now, after half a year we are here, very close to the final decisions with the new title, ‘Europe for Citizens’, coming from your input; but I think this was a remarkable shift, both in consensus but also in the readiness top progress towards finalisation. This programme is very important for citizens and civic society organisations. I am very satisfied with the quality and intensity of negotiations between institutions that have taken place on the programme. I would like especially and sincerely to thank the Committee on Culture for its efforts to accelerate the procedure, and the rapporteur, Mr Takkula, for his excellent work and cooperation. Those steps in the interinstitutional procedures were accompanied by informal trilateral meetings. They resulted in a compromise acceptable to all three institutions in the form of four amendments on which you will vote on tomorrow. Concerning the budget, we agreed to allocate an amount of EUR 190 million at 2004 prices, which means EUR 215 million at current prices. This is less than the Commission’s original proposal but it still enables us to retain the structure of the programme, only reducing the number of outputs. I would like once more to express my regrets about the introduction by the Council of a supplementary step to the comitology procedure. This will slow down the selection procedure for certain categories of projects. However, with a view to reaching a quick agreement, the Commission accepted the position taken by the Council and supported by you. Today you are envisaging adopting four amendments: two of them concern the budget breakdown between different actions; one is technical and will accelerate the entry into force of the programme; and the last one adds the promotion of tolerance to the objectives of the programme. That is fully in line with the programme’s philosophy. Let me repeat that the Commission fully supports the agreed compromise and therefore encourages Parliament to adopt those four amendments. If you adopt them, the Council has committed itself rapidly to adopt the whole agreed text and the programme should then be able to enter into force by 1 January 2007. I can assure you that once the programme is adopted the Commission will take all necessary steps to implement it as efficiently and as effectively as possible. Indeed, my services are already actively preparing its entry into force. We will work in close cooperation with the Programme Committee and in close dialogue with the organisations involved in this programme. I would like to finish by repeating what Mr Takkula said, i.e. that culture forms the basis for our societies, which is why we defined the legal base for this programme in combination with the culture-related Article 151 of the Treaty. It was the subject of many discussions, but I believe it is the right proposal and the right line to take, for future culture and citizenship to go hand in hand towards responsibility on all levels of our public and private engagement in our lives, as well as in the spheres of enlargement and the future of our Union."@lt14
"Mr President, not more than half a year ago, I was here speaking on the same programme, asking for a quick agreement. At that time the proposal had a different title: ‘Citizens for Europe’. Now, after half a year we are here, very close to the final decisions with the new title, ‘Europe for Citizens’, coming from your input; but I think this was a remarkable shift, both in consensus but also in the readiness top progress towards finalisation. This programme is very important for citizens and civic society organisations. I am very satisfied with the quality and intensity of negotiations between institutions that have taken place on the programme. I would like especially and sincerely to thank the Committee on Culture for its efforts to accelerate the procedure, and the rapporteur, Mr Takkula, for his excellent work and cooperation. Those steps in the interinstitutional procedures were accompanied by informal trilateral meetings. They resulted in a compromise acceptable to all three institutions in the form of four amendments on which you will vote on tomorrow. Concerning the budget, we agreed to allocate an amount of EUR 190 million at 2004 prices, which means EUR 215 million at current prices. This is less than the Commission’s original proposal but it still enables us to retain the structure of the programme, only reducing the number of outputs. I would like once more to express my regrets about the introduction by the Council of a supplementary step to the comitology procedure. This will slow down the selection procedure for certain categories of projects. However, with a view to reaching a quick agreement, the Commission accepted the position taken by the Council and supported by you. Today you are envisaging adopting four amendments: two of them concern the budget breakdown between different actions; one is technical and will accelerate the entry into force of the programme; and the last one adds the promotion of tolerance to the objectives of the programme. That is fully in line with the programme’s philosophy. Let me repeat that the Commission fully supports the agreed compromise and therefore encourages Parliament to adopt those four amendments. If you adopt them, the Council has committed itself rapidly to adopt the whole agreed text and the programme should then be able to enter into force by 1 January 2007. I can assure you that once the programme is adopted the Commission will take all necessary steps to implement it as efficiently and as effectively as possible. Indeed, my services are already actively preparing its entry into force. We will work in close cooperation with the Programme Committee and in close dialogue with the organisations involved in this programme. I would like to finish by repeating what Mr Takkula said, i.e. that culture forms the basis for our societies, which is why we defined the legal base for this programme in combination with the culture-related Article 151 of the Treaty. It was the subject of many discussions, but I believe it is the right proposal and the right line to take, for future culture and citizenship to go hand in hand towards responsibility on all levels of our public and private engagement in our lives, as well as in the spheres of enlargement and the future of our Union."@lv13
"Mr President, not more than half a year ago, I was here speaking on the same programme, asking for a quick agreement. At that time the proposal had a different title: ‘Citizens for Europe’. Now, after half a year we are here, very close to the final decisions with the new title, ‘Europe for Citizens’, coming from your input; but I think this was a remarkable shift, both in consensus but also in the readiness top progress towards finalisation. This programme is very important for citizens and civic society organisations. I am very satisfied with the quality and intensity of negotiations between institutions that have taken place on the programme. I would like especially and sincerely to thank the Committee on Culture for its efforts to accelerate the procedure, and the rapporteur, Mr Takkula, for his excellent work and cooperation. Those steps in the interinstitutional procedures were accompanied by informal trilateral meetings. They resulted in a compromise acceptable to all three institutions in the form of four amendments on which you will vote on tomorrow. Concerning the budget, we agreed to allocate an amount of EUR 190 million at 2004 prices, which means EUR 215 million at current prices. This is less than the Commission’s original proposal but it still enables us to retain the structure of the programme, only reducing the number of outputs. I would like once more to express my regrets about the introduction by the Council of a supplementary step to the comitology procedure. This will slow down the selection procedure for certain categories of projects. However, with a view to reaching a quick agreement, the Commission accepted the position taken by the Council and supported by you. Today you are envisaging adopting four amendments: two of them concern the budget breakdown between different actions; one is technical and will accelerate the entry into force of the programme; and the last one adds the promotion of tolerance to the objectives of the programme. That is fully in line with the programme’s philosophy. Let me repeat that the Commission fully supports the agreed compromise and therefore encourages Parliament to adopt those four amendments. If you adopt them, the Council has committed itself rapidly to adopt the whole agreed text and the programme should then be able to enter into force by 1 January 2007. I can assure you that once the programme is adopted the Commission will take all necessary steps to implement it as efficiently and as effectively as possible. Indeed, my services are already actively preparing its entry into force. We will work in close cooperation with the Programme Committee and in close dialogue with the organisations involved in this programme. I would like to finish by repeating what Mr Takkula said, i.e. that culture forms the basis for our societies, which is why we defined the legal base for this programme in combination with the culture-related Article 151 of the Treaty. It was the subject of many discussions, but I believe it is the right proposal and the right line to take, for future culture and citizenship to go hand in hand towards responsibility on all levels of our public and private engagement in our lives, as well as in the spheres of enlargement and the future of our Union."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, nog geen half jaar geleden sprak ik hier over hetzelfde programma en vroeg ik het Parlement om snel tot overeenstemming te komen. Destijds had het voorstel een andere titel: "Burgers voor Europa". Nu, een half jaar later, zijn we hier opnieuw, in afwachting van een definitief besluit over een programma met een nieuwe titel, "Europa voor de burger", die u hebt ingebracht. Ik vind dat een opvallende verschuiving, zowel wat betreft de consensus als de bereidheid om naar afronding toe te werken. Dit programma is erg belangrijk voor burgers en maatschappelijke organisaties. Ik ben zeer tevreden over de kwaliteit en intensiteit van de onderhandelingen die de instellingen over het programma hebben gevoerd. Ik wil vooral de Commissie cultuur en onderwijs hartelijk bedanken voor haar inspanningen om de procedure te versnellen en de rapporteur, de heer Takkula, voor de uitstekende prestaties die hij heeft geleverd, en de prima samenwerking. Deze stappen in de interinstitutionele procedures gingen gepaard met informele trialoogvergaderingen. Deze bijeenkomsten resulteerden in een compromis dat voor alle drie de instellingen aanvaardbaar was. Het compromis bestaat uit vier amendementen waarover u morgen zult stemmen. Wat betreft de begroting hebben we een bedrag van 190 miljoen euro aan het programma toegewezen, in prijzen van 2004. Dit komt overeen met 215 miljoen euro in lopende prijzen. Dit is minder dan in het oorspronkelijke Commissievoorstel stond vermeld, maar met dit bedrag kunnen we wel de structuur van het programma behouden en hoeven we alleen het aantal activiteiten te verminderen. Ik wil nogmaals zeggen dat ik het jammer vind dat de Raad een extra stap aan de comitologieprocedure heeft toegevoegd. Daardoor zal de selectieprocedure voor bepaalde categorieën projecten worden vertraagd. Om snel overeenstemming te bereiken, heeft de Commissie het standpunt van de Raad, dat door u wordt ondersteund, echter overgenomen. Vandaag bespreekt u vier amendementen waarover u zult stemmen: twee daarvan hebben betrekking op de verdeling van de begroting over verschillende acties; één amendement is technisch van aard en zal zorgen voor een snellere inwerkingtreding van het programma; en het laatste amendement behelst een uitbreiding van de doelstellingen van het programma, namelijk met de bevordering van verdraagzaamheid. Dat strookt volledig met de filosofie van het programma. Ik herhaal nog maar eens dat de Commissie volledig achter het overeengekomen compromis staat en het Parlement derhalve aanmoedigt om deze vier amendementen aan te nemen. Als u dat doet, heeft de Raad toegezegd de overeengekomen tekst snel en in zijn geheel goed te keuren. Dan kan het programma op 1 januari 2007 van kracht worden. Ik kan u verzekeren dat de Commissie, wanneer het programma eenmaal is aangenomen, alles in het werk zal stellen om het zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren. Mijn diensten zijn reeds actief bezig met de voorbereidingen daarvoor. We zullen nauw samenwerken met het programmacomité en een intensieve dialoog onderhouden met de organisaties die bij dit programma zijn betrokken. Tot slot wil ik nog eens herhalen wat de heer Takkula heeft gezegd, namelijk dat de cultuur de basis voor onze samenlevingen vormt. Daarom hebben we de rechtsgrondslag van dit programma gekoppeld aan artikel 151 van het EG-Verdrag, dat over cultuur gaat. Er is veel over gediscussieerd, maar volgens mij is dit een goed voorstel waarmee we juiste weg inslaan. In de toekomst kunnen cultuur en burgerschap hand in hand op weg gaan naar verantwoordelijkheid op alle niveaus van onze publieke en particuliere betrokkenheid in ons leven, en op het gebied van de uitbreiding en de toekomst van onze Unie."@nl3
"Mr President, not more than half a year ago, I was here speaking on the same programme, asking for a quick agreement. At that time the proposal had a different title: ‘Citizens for Europe’. Now, after half a year we are here, very close to the final decisions with the new title, ‘Europe for Citizens’, coming from your input; but I think this was a remarkable shift, both in consensus but also in the readiness top progress towards finalisation. This programme is very important for citizens and civic society organisations. I am very satisfied with the quality and intensity of negotiations between institutions that have taken place on the programme. I would like especially and sincerely to thank the Committee on Culture for its efforts to accelerate the procedure, and the rapporteur, Mr Takkula, for his excellent work and cooperation. Those steps in the interinstitutional procedures were accompanied by informal trilateral meetings. They resulted in a compromise acceptable to all three institutions in the form of four amendments on which you will vote on tomorrow. Concerning the budget, we agreed to allocate an amount of EUR 190 million at 2004 prices, which means EUR 215 million at current prices. This is less than the Commission’s original proposal but it still enables us to retain the structure of the programme, only reducing the number of outputs. I would like once more to express my regrets about the introduction by the Council of a supplementary step to the comitology procedure. This will slow down the selection procedure for certain categories of projects. However, with a view to reaching a quick agreement, the Commission accepted the position taken by the Council and supported by you. Today you are envisaging adopting four amendments: two of them concern the budget breakdown between different actions; one is technical and will accelerate the entry into force of the programme; and the last one adds the promotion of tolerance to the objectives of the programme. That is fully in line with the programme’s philosophy. Let me repeat that the Commission fully supports the agreed compromise and therefore encourages Parliament to adopt those four amendments. If you adopt them, the Council has committed itself rapidly to adopt the whole agreed text and the programme should then be able to enter into force by 1 January 2007. I can assure you that once the programme is adopted the Commission will take all necessary steps to implement it as efficiently and as effectively as possible. Indeed, my services are already actively preparing its entry into force. We will work in close cooperation with the Programme Committee and in close dialogue with the organisations involved in this programme. I would like to finish by repeating what Mr Takkula said, i.e. that culture forms the basis for our societies, which is why we defined the legal base for this programme in combination with the culture-related Article 151 of the Treaty. It was the subject of many discussions, but I believe it is the right proposal and the right line to take, for future culture and citizenship to go hand in hand towards responsibility on all levels of our public and private engagement in our lives, as well as in the spheres of enlargement and the future of our Union."@pl16
"Senhor Presidente, estive aqui há pouco mais de seis meses para falar sobre o mesmo programa e para pedir um acordo rápido. Nessa altura, a proposta tinha um título diferente - "Cidadãos para a Europa". Agora, passados seis meses estamos aqui, muito perto das decisões finais e com um novo título, "Europa para os cidadãos", um contributo vosso, mas penso que houve uma mudança extraordinária, não só em termos de consenso mas também da disposição para avançar para a conclusão do processo. Este programa é muito importante para os cidadãos e para as organizações da sociedade civil. Estou muito satisfeito com a qualidade e intensidade das negociações sobre o programa que houve entre as Instituições. Gostaria, em especial, de agradecer sinceramente à Comissão da Cultura e da Educação os esforços que desenvolveu no sentido de acelerar o processo, bem como ao relator, Senhor Deputado Takkula, pelo seu excelente trabalho e cooperação. As etapas do processo interinstitucional foram acompanhadas de encontros trilaterais informais que conduziram a um compromisso aceitável para as três Instituições, que consiste em quatro alterações que a Assembleia votará amanhã. Relativamente ao orçamento, concordámos em afectar um montante de 190 milhões de euros, a preços de 2004, o que significa 215 milhões de euros aos preços actuais. Trata-se de um montante inferior ao inicialmente proposto pela Comissão, mas mesmo assim permite-nos manter a estrutura do programa, reduzindo apenas o número de . Gostaria, mais uma vez, de expressar o meu pesar pelo facto de o Conselho ter introduzido uma etapa suplementar no processo da comitologia. Isto irá tornar mais lento o processo de selecção em certas categorias de projectos. No entanto, para permitir que se chegasse rapidamente a acordo, a Comissão aceitou a posição assumida pelo Conselho e apoiada pelo Parlamento. Hoje, a Assembleia vai considerar a possibilidade de adoptar quatro alterações: duas relacionam-se com a repartição do orçamento pelas diferentes acções; uma outra é de carácter técnico e irá acelerar a entrada em vigor do programa; e a última acrescenta a promoção da tolerância aos objectivos do programa. Estas alterações estão inteiramente de acordo com a filosofia do programa. Permitam-me que repita que a Comissão apoia inteiramente o compromisso acordado, pelo que insta o Parlamento a adoptar aquelas quatro alterações. Se o fizer, o Conselho comprometeu-se a adoptar rapidamente todo o texto acordado, o que significa que o programa poderá entrar em vigor em 1 de Janeiro de 2007. Posso assegurar-vos que, assim que o programa seja adoptado, a Comissão tomará todas as medidas necessárias para o implementar tão eficiente e eficazmente quanto possível. Com efeito, os meus serviços estão já a preparar activamente a sua entrada em vigor. Iremos trabalhar em estreita cooperação com o comité do programa e manter um estreito diálogo com as organizações ligadas ao programa. Gostaria de terminar repetindo as palavras do Senhor Deputado Takkula, isto é, que a cultura é a base das nossas sociedades, e foi por esta razão que definimos a base jurídica deste programa com base no artigo 151º do Tratado, que se relaciona com a cultura. Este assunto foi tema de muitas discussões, mas penso que se trata da proposta certa e da posição correcta a adoptar para que, no futuro, a cultura e a cidadania caminhem a par em direcção à responsabilidade a todos os níveis da nossa vida pública e privada, bem como na esfera do alargamento e do futuro da nossa União."@pt17
"Mr President, not more than half a year ago, I was here speaking on the same programme, asking for a quick agreement. At that time the proposal had a different title: ‘Citizens for Europe’. Now, after half a year we are here, very close to the final decisions with the new title, ‘Europe for Citizens’, coming from your input; but I think this was a remarkable shift, both in consensus but also in the readiness top progress towards finalisation. This programme is very important for citizens and civic society organisations. I am very satisfied with the quality and intensity of negotiations between institutions that have taken place on the programme. I would like especially and sincerely to thank the Committee on Culture for its efforts to accelerate the procedure, and the rapporteur, Mr Takkula, for his excellent work and cooperation. Those steps in the interinstitutional procedures were accompanied by informal trilateral meetings. They resulted in a compromise acceptable to all three institutions in the form of four amendments on which you will vote on tomorrow. Concerning the budget, we agreed to allocate an amount of EUR 190 million at 2004 prices, which means EUR 215 million at current prices. This is less than the Commission’s original proposal but it still enables us to retain the structure of the programme, only reducing the number of outputs. I would like once more to express my regrets about the introduction by the Council of a supplementary step to the comitology procedure. This will slow down the selection procedure for certain categories of projects. However, with a view to reaching a quick agreement, the Commission accepted the position taken by the Council and supported by you. Today you are envisaging adopting four amendments: two of them concern the budget breakdown between different actions; one is technical and will accelerate the entry into force of the programme; and the last one adds the promotion of tolerance to the objectives of the programme. That is fully in line with the programme’s philosophy. Let me repeat that the Commission fully supports the agreed compromise and therefore encourages Parliament to adopt those four amendments. If you adopt them, the Council has committed itself rapidly to adopt the whole agreed text and the programme should then be able to enter into force by 1 January 2007. I can assure you that once the programme is adopted the Commission will take all necessary steps to implement it as efficiently and as effectively as possible. Indeed, my services are already actively preparing its entry into force. We will work in close cooperation with the Programme Committee and in close dialogue with the organisations involved in this programme. I would like to finish by repeating what Mr Takkula said, i.e. that culture forms the basis for our societies, which is why we defined the legal base for this programme in combination with the culture-related Article 151 of the Treaty. It was the subject of many discussions, but I believe it is the right proposal and the right line to take, for future culture and citizenship to go hand in hand towards responsibility on all levels of our public and private engagement in our lives, as well as in the spheres of enlargement and the future of our Union."@sk18
"Mr President, not more than half a year ago, I was here speaking on the same programme, asking for a quick agreement. At that time the proposal had a different title: ‘Citizens for Europe’. Now, after half a year we are here, very close to the final decisions with the new title, ‘Europe for Citizens’, coming from your input; but I think this was a remarkable shift, both in consensus but also in the readiness top progress towards finalisation. This programme is very important for citizens and civic society organisations. I am very satisfied with the quality and intensity of negotiations between institutions that have taken place on the programme. I would like especially and sincerely to thank the Committee on Culture for its efforts to accelerate the procedure, and the rapporteur, Mr Takkula, for his excellent work and cooperation. Those steps in the interinstitutional procedures were accompanied by informal trilateral meetings. They resulted in a compromise acceptable to all three institutions in the form of four amendments on which you will vote on tomorrow. Concerning the budget, we agreed to allocate an amount of EUR 190 million at 2004 prices, which means EUR 215 million at current prices. This is less than the Commission’s original proposal but it still enables us to retain the structure of the programme, only reducing the number of outputs. I would like once more to express my regrets about the introduction by the Council of a supplementary step to the comitology procedure. This will slow down the selection procedure for certain categories of projects. However, with a view to reaching a quick agreement, the Commission accepted the position taken by the Council and supported by you. Today you are envisaging adopting four amendments: two of them concern the budget breakdown between different actions; one is technical and will accelerate the entry into force of the programme; and the last one adds the promotion of tolerance to the objectives of the programme. That is fully in line with the programme’s philosophy. Let me repeat that the Commission fully supports the agreed compromise and therefore encourages Parliament to adopt those four amendments. If you adopt them, the Council has committed itself rapidly to adopt the whole agreed text and the programme should then be able to enter into force by 1 January 2007. I can assure you that once the programme is adopted the Commission will take all necessary steps to implement it as efficiently and as effectively as possible. Indeed, my services are already actively preparing its entry into force. We will work in close cooperation with the Programme Committee and in close dialogue with the organisations involved in this programme. I would like to finish by repeating what Mr Takkula said, i.e. that culture forms the basis for our societies, which is why we defined the legal base for this programme in combination with the culture-related Article 151 of the Treaty. It was the subject of many discussions, but I believe it is the right proposal and the right line to take, for future culture and citizenship to go hand in hand towards responsibility on all levels of our public and private engagement in our lives, as well as in the spheres of enlargement and the future of our Union."@sl19
". Herr talman! För bara ett halvår sedan var jag här och talade om samma program och bad om en snabb överenskommelse. Förslaget hade då en annan titel: ”Medborgare för Europa”. Ett halvår senare är vi nu mycket nära de slutgiltiga besluten med den nya titeln ”Ett Europa för medborgarna”, som ni har bidragit med. Jag anser dock att det har skett en anmärkningsvärd omsvängning, både i fråga om samstämmigheten och viljan att nå fram till ett resultat. Programmet är mycket viktigt för medborgarna och medborgarorganisationerna. Jag är mycket nöjd med kvaliteten och intensiteten i de förhandlingar om programmet som har ägt rum mellan olika institutioner. Jag vill särskilt och uppriktigt tacka utskottet för kultur och utbildning för dess insatser för att skynda på processen och föredraganden Hannu Takkula för hans utmärkta arbete och samarbete. Under de här delarna av den interinstitutionella processen hölls det även informella trepartsmöten. De resulterade i en kompromiss som alla tre institutionerna kunde enas om i form av fyra ändringsförslag som ni kommer att rösta om i morgon. När det gäller budgeten kom vi överens om att anslå ett belopp om 190 miljoner euro i 2004 års priser, vilket betyder 215 miljoner euro i löpande priser. Även om detta är lägre än kommissionens ursprungliga förslag ger det oss fortfarande möjlighet att bibehålla programmets struktur, om än med ett minskat antal stödobjekt. Jag beklagar än en gång att rådet har infört ytterligare ett steg i kommittéförfarandet. Det kommer att fördröja urvalsprocessen för vissa typer av projekt. I syfte att nå en snabb överenskommelse godtog kommissionen dock den ståndpunkt som rådet antog och ni stödde. I dag avser ni att anta fyra ändringsförslag: två av dem handlar om budgetfördelningen mellan olika insatser, ett av dem är tekniskt och innebär att programmet fortare kan träda i kraft, och genom det sista läggs främjandet av tolerans till programmets mål. Detta ligger helt i linje med filosofin bakom programmet. Låt mig än en gång säga att kommissionen ger sitt fulla stöd till den överenskomna kompromissen och därför uppmuntrar parlamentet att anta de fyra ändringsförslagen. Om ni antar dem har rådet åtagit sig att snabbt anta hela den överenskomna texten, och programmet bör sedan kunna träda i kraft den 1 januari 2007. Jag kan försäkra er att när programmet väl har antagits kommer kommissionen att vidta alla nödvändiga åtgärder för att genomföra det på ett så effektivt och ändamålsenligt sätt som möjligt. Kommissionens medarbetare håller faktiskt redan aktivt på att förbereda programmets ikraftträdande. Vi kommer att nära samarbeta med programkommittén och föra en nära dialog med de organisationer som är involverade i programmet. Jag vill avsluta med att upprepa vad Hannu Takkula sa, det vill säga att kulturen utgör grunden i våra samhällen. Därför har vi också utformat programmets rättsliga grund med hänsyn till den kulturrelaterade artikel 151 i EG-fördraget. Detta har varit föremål för många diskussioner, men jag anser att det här är rätt förslag och rätt väg att gå för att i framtiden få kultur och medborgarskap att följas åt, både när det gäller att skapa ansvar på alla nivåer av våra offentliga och privata åtaganden i livet och när det gäller utvidgningen av EU och dess framtid."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Ján Figeľ,"5,19,15,1,18,14,11,16,13,4
"Member of the Commission"5,19,15,1,18,14,16,11,11,13,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph