Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-10-24-Speech-2-352"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061024.36.2-352"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, haluan aluksi kiittää kaikkia, jotka ovat osallistuneet tämän mietinnön käsittelyyn, ennen muuta varjoesittelijöitä sekä muiden valiokuntien jäseniä, jotka ovat kommentoineet tätä. Haluan kiittää erityisesti arvostamiani kollegoja ja koordinaattoreita Doris Packia ja Christa Pretsiä, sillä minulla ei pienimmän ryhmän jäsenenä olisi ollut mahdollista saada tätä mietintöä ilman teidän tukeanne. Olen kiitollinen myös siitä hyvästä yhteishengestä ja yhteistyöstä, mitä olette valiokunnassamme osoittaneet. Ohjelma sisältää neljä tointa. Ensimmäinen toimi on aktiivisten kansalaisten Eurooppa, joka sisältää ystävyyskuntatoiminnan ja kansalaishankkeet. Ystävyyskuntatoiminta on jo osoittanut olevansa menestystarina, ja toivon, että tämän ohjelman myötä tämä menestystarina voi jatkua ja vahvistua entisestään. Myös kansalaishankkeet ovat erittäin tärkeitä. Yksi keskeinen ajatus tätä ohjelmaa luotaessa oli juuri se, että saataisiin myös Euroopan unioniin ruohonjuuritason ohjelma, joka ei olisi elitistinen ja jonka myös niin kutsuttu tavallinen rahvas eli Euroopan unionin kansalaiset voisivat kokea omakseen. Toinen toimi on aktiivinen kansalaisyhteiskunta Euroopassa. Sen kautta voidaan antaa rakennetukea EU-politiikan tutkimusorganisaatiolle sekä Euroopan tason kansalaisjärjestöille ja tukea näiden kansalaisjärjestöjen hankkeita. Pidän erittäin tärkeänä sitä, että myös kansalaisopistot ja työväenopistot, ei-tutkintopohjaiset organisaatiot saavat vahvemman roolin, koska ne ovat nimenomaan juuri niitä organisaatioita, jotka saavuttavat parhaiten ruohonjuuritason tavalliset ihmiset. Toivottavasti tämä ohjelma avautuu myös tätä kautta ihmisille eri puolella Euroopan unionia ja he kokevat sen läheiseksi. Kolmantena toimena on yhteinen Eurooppa, laajan näkyvyyden tapahtumat, tutkimus, tiedotus ja tiedonvälitys. Kuten tiedämme, on tärkeää promotoida, tuoda oikealla tavalla Euroopan unionia esille ja lähelle ihmisiä, koska myös tiedotuksen alalla on puutteita. Ihmiset kokevat, että päätöksenteko on heistä hyvin kaukana, ja he kokevat tätäkin kautta Euroopan unionin ohjelmat etäisiksi. Meillä on paljon työtä ja tehtävää, jotta unioni voidaan viedä ihmisiä lähelle myös tiedotuksen ja erilaisten tapahtumien kautta. Ohjelmaan lisättiin neljäs toimi, joka on aktiivisen muistiperinnön säilyttäminen Euroopan laajuisesti. Tästä toimesta keskusteltiin valiokunnassamme voimakkaasti. Lopulta päädyimme siihen ajatukseen, että kun tämä toimi siirrettiin Kulttuuri 2000 -ohjelmasta, juuri natsismin ja stalinismin muisto on se, jota meidän tulee vaalia niin, etteivät vastaavat hirveydet ja kauheudet pääse enää koskaan toistumaan Euroopassa. Pidämme hyvin tärkeänä, että myös tulevat sukupolvet voisivat ymmärtää, mitä on eurooppalainen identiteetti, mitä on rauha, mitä on vakaus, ja siksi on tärkeätä huolehtia myös aktiivisesta muistiperinnöstä. Olisi ollut tietenkin toivottavaa, että myös budjetti olisi ollut ajan tasalla tätä ohjelmaa tehtäessä. Tiedämme kuitenkin sen, että jostakin syystä tällä hetkellä ei vielä Euroopan parlamentissa, tai ainakaan Euroopan komissiosta taikka neuvostosta, löydy tarpeeksi ymmärtämystä kulttuurihankkeille ja niiden tärkeydelle. Itse uskon, että kulttuuri ja kansalaisyhteiskuntamme muodostaa sen perustan, minkä päälle myös aktiivinen ja kukoistava talous voi rakentua. Meidän, jotka olemme kulttuuri-ihmisiä, jotka olemme valiokunnan jäseniä, on huolehdittava siitä, että budjetti voisi olla jatkossa toimivampi. Nyt me jouduimme sitä hieman leikkaamaan komission alkuperäisestä esityksestä neuvoston painostuksesta, mutta toivon, että tällä saadaan ohjelma alkuun, ja että ohjelmasta voi jatkossa tulla menestystarina. Lopuksi haluan kiittää komission, neuvoston ja parlamentin välisestä yhteistyöstä ja yhteisymmärryksestä. Olen erityisen iloinen siitä, että kansalaisjärjestöt, kansalaisopistot ja amatööriurheiluseurat on sisällytetty ohjelmaan. Toivon, että kun tämä ohjelma käynnistyy vuoden 2007 alussa, siitä voisi tulla uusi menestystarina."@fi7
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, haluan aluksi kiittää kaikkia, jotka ovat osallistuneet tämän mietinnön käsittelyyn, ennen muuta varjoesittelijöitä sekä muiden valiokuntien jäseniä, jotka ovat kommentoineet tätä. Haluan kiittää erityisesti arvostamiani kollegoja ja koordinaattoreita Doris Packia ja Christa Pretsiä, sillä minulla ei pienimmän ryhmän jäsenenä olisi ollut mahdollista saada tätä mietintöä ilman teidän tukeanne. Olen kiitollinen myös siitä hyvästä yhteishengestä ja yhteistyöstä, mitä olette valiokunnassamme osoittaneet. Ohjelma sisältää neljä tointa. Ensimmäinen toimi on aktiivisten kansalaisten Eurooppa, joka sisältää ystävyyskuntatoiminnan ja kansalaishankkeet. Ystävyyskuntatoiminta on jo osoittanut olevansa menestystarina, ja toivon, että tämän ohjelman myötä tämä menestystarina voi jatkua ja vahvistua entisestään. Myös kansalaishankkeet ovat erittäin tärkeitä. Yksi keskeinen ajatus tätä ohjelmaa luotaessa oli juuri se, että saataisiin myös Euroopan unioniin ruohonjuuritason ohjelma, joka ei olisi elitistinen ja jonka myös niin kutsuttu tavallinen rahvas eli Euroopan unionin kansalaiset voisivat kokea omakseen. Toinen toimi on aktiivinen kansalaisyhteiskunta Euroopassa. Sen kautta voidaan antaa rakennetukea EU-politiikan tutkimusorganisaatiolle sekä Euroopan tason kansalaisjärjestöille ja tukea näiden kansalaisjärjestöjen hankkeita. Pidän erittäin tärkeänä sitä, että myös kansalaisopistot ja työväenopistot, ei-tutkintopohjaiset organisaatiot saavat vahvemman roolin, koska ne ovat nimenomaan juuri niitä organisaatioita, jotka saavuttavat parhaiten ruohonjuuritason tavalliset ihmiset. Toivottavasti tämä ohjelma avautuu myös tätä kautta ihmisille eri puolella Euroopan unionia ja he kokevat sen läheiseksi. Kolmantena toimena on yhteinen Eurooppa, laajan näkyvyyden tapahtumat, tutkimus, tiedotus ja tiedonvälitys. Kuten tiedämme, on tärkeää promotoida, tuoda oikealla tavalla Euroopan unionia esille ja lähelle ihmisiä, koska myös tiedotuksen alalla on puutteita. Ihmiset kokevat, että päätöksenteko on heistä hyvin kaukana, ja he kokevat tätäkin kautta Euroopan unionin ohjelmat etäisiksi. Meillä on paljon työtä ja tehtävää, jotta unioni voidaan viedä ihmisiä lähelle myös tiedotuksen ja erilaisten tapahtumien kautta. Ohjelmaan lisättiin neljäs toimi, joka on aktiivisen muistiperinnön säilyttäminen Euroopan laajuisesti. Tästä toimesta keskusteltiin valiokunnassamme voimakkaasti. Lopulta päädyimme siihen ajatukseen, että kun tämä toimi siirrettiin Kulttuuri 2000 -ohjelmasta, juuri natsismin ja stalinismin muisto on se, jota meidän tulee vaalia niin, etteivät vastaavat hirveydet ja kauheudet pääse enää koskaan toistumaan Euroopassa. Pidämme hyvin tärkeänä, että myös tulevat sukupolvet voisivat ymmärtää, mitä on eurooppalainen identiteetti, mitä on rauha, mitä on vakaus, ja siksi on tärkeätä huolehtia myös aktiivisesta muistiperinnöstä. Olisi ollut tietenkin toivottavaa, että myös budjetti olisi ollut ajan tasalla tätä ohjelmaa tehtäessä. Tiedämme kuitenkin sen, että jostakin syystä tällä hetkellä ei vielä Euroopan parlamentissa, tai ainakaan Euroopan komissiosta taikka neuvostosta, löydy tarpeeksi ymmärtämystä kulttuurihankkeille ja niiden tärkeydelle. Itse uskon, että kulttuuri ja kansalaisyhteiskuntamme muodostaa sen perustan, minkä päälle myös aktiivinen ja kukoistava talous voi rakentua. Meidän, jotka olemme kulttuuri-ihmisiä, jotka olemme valiokunnan jäseniä, on huolehdittava siitä, että budjetti voisi olla jatkossa toimivampi. Nyt me jouduimme sitä hieman leikkaamaan komission alkuperäisestä esityksestä neuvoston painostuksesta, mutta toivon, että tällä saadaan ohjelma alkuun, ja että ohjelmasta voi jatkossa tulla menestystarina. Lopuksi haluan kiittää komission, neuvoston ja parlamentin välisestä yhteistyöstä ja yhteisymmärryksestä. Olen erityisen iloinen siitä, että kansalaisjärjestöt, kansalaisopistot ja amatööriurheiluseurat on sisällytetty ohjelmaan. Toivon, että kun tämä ohjelma käynnistyy vuoden 2007 alussa, siitä voisi tulla uusi menestystarina."@cs1
"Hr. formand, hr. kommissær! Jeg vil først takke alle, der har været involveret i drøftelserne af denne betænkning og i særdeleshed de skyggeordførere og medlemmer af de andre udvalg, der har bidraget med deres bemærkninger. Jeg vil rette en særlig tak til mine ærede kolleger og koordinatorer, fru Pack og fru Prets, fordi jeg som medlem af den mindste gruppe ikke kunne have udarbejdet denne betænkning uden Deres støtte. Jeg er også taknemmelig for det udmærkede sammenhold og samarbejde i vores udvalg. Programmet består af fire indsatsområder. Det første er aktive borgere for Europa, hvilket omfatter projekter vedrørende venskabsbysamarbejde og borgerprojekter. Venskabsbysamarbejdet har allerede vist sig som en succeshistorie, og jeg håber, at denne succeshistorie vil fortsætte og gå sin sejrsgang med dette program. Borgerprojekterne er også meget vigtige. En central tanke med oprettelsen af dette program var den, at EU bestemt kunne have et græsrodsprogram, der ikke skulle være elitært, og som borgerne - EU's indbyggere - kunne betragte som deres. Det andet indsatsområde er et aktivt civilsamfund i Europa. Det kunne hjælpe med at skaffe strukturstøtte til forskningsinstitutioner for offentlig europæisk politik (tænketanke) og til ngo'er på europæisk plan samt støtte til projekter, der er koordineret af disse ngo'er. Jeg finder det afgørende vigtigt, at åbne voksenundervisningscentre og erhvervsskoler, ikkeeksamensbaserede organisationer, spiller en større rolle, fordi det netop er denne form for organisationer, der bedst når ud til de almindelige mennesker på græsrodsplan. På denne måde vil programmet forhåbentlig også åbne sine døre for folk i hele EU, og de vi føle, at det er relevant for dem. Det tredje indsatsområde er "Sammen for Europa", der støtter arrangementer med stor synlighed, undersøgelser samt oplysnings- og formidlingsinstrumenter. Som vi ved, er det vigtigt at fremme EU på den rette måde og bringe det tættere på befolkningen, fordi der også er mangler på informations- og kommunikationsområdet. Folk føler sig langt væk fra beslutningsprocessen, og derfor føler de, at EU-programmerne er fjerne. Vi har meget arbejde at gøre for at bringe EU tættere på befolkningen ved at skaffe oplysninger og gennem forskellige begivenheder. Et fjerde aktionsområde blev føjet til programmet, og det er bevarelsen af "aktiv europæisk erindring". Det blev drøftet indgående i udvalget. Vi fik endelig idéen om, at når denne aktion blev overført fra Kultur 2000-programmet, så var det lige netop mindet om nazismen og stalinismen, vi ønskede at bevare, så ingen rædsler som disse nogensinde kan forekomme i Europa igen. Vi finder det meget vigtigt, at de kommende generationer også kan forstå, hvad den europæiske identitet er, og hvad fred og stabilitet er, og det er derfor også vigtigt at sikre en aktiv erindring. Det havde tydeligvis været at foretrække, at budgettet var opdateret, da dette program blev sammensat. Vi ved imidlertid, at der af en eller anden grund endnu ikke er tilstrækkelig tilslutning i Europa-Parlamentet, eller i det mindste ikke i Kommissionen eller Rådet, til kulturprojekter, eller tilstrækkelig påskønnelse af deres betydning. Jeg mener selv, at kulturen og vores civilsamfund skaber et grundlag, hvorpå man også kan bygge en dynamisk og blomstrende økonomi. Som dannede mennesker bør vi i Kultur- og Uddannelsesudvalget sørge for, at budgettet fremover bliver mere effektivt. Denne gang var vi i et vist omfang forpligtet til at skære i budgettet i forhold til Kommissionens oprindelige forslag under pres fra Rådet, men jeg håber, at programmet kan komme i gang, og at det bliver en succeshistorie. Til slut vil jeg gerne takke for samarbejdet og den generelle forståelse, man er nået frem til mellem Kommissionen, Rådet og Parlamentet. Jeg er særligt glad for, at ngo'er, åbne universiteter og amatørsportsklubber er medtaget i programmet. Når programmet starter i begyndelsen af 2007, bliver det forhåbentlig endnu en succeshistorie."@da2
"Herr Präsident, Herr Kommissar! Zunächst möchte ich all jenen danken, die an der Ausarbeitung dieses Berichts mitgewirkt haben, insbesondere den Schattenberichterstattern und den Mitgliedern der mitberatenden Ausschüsse, die Stellungnahmen dazu abgegeben haben. Mein besonderer Dank gilt meinen geschätzten Kolleginnen und Koordinatorinnen, Frau Pack und Frau Prets, weil ich als Mitglied der kleinsten Fraktion allein nicht in der Lage gewesen wäre, diesen Bericht ohne ihre Unterstützung zu erstellen. Dankbar bin ich auch für den ausgezeichneten Mannschaftsgeist und das echte Miteinander, die in unserem Ausschuss herrschten. Das Programm enthält vier Aktionsbereiche. Der erste betrifft ein Europa der aktiven Bürger und umfasst Städtepartnerschaften und Bürgerprojekte. Städtepartnerschaften haben sich bereits als Erfolgsmodell erwiesen, und ich hoffe, dass diese Erfolgsgeschichte anhält und mit diesem Programm weiter an Stärke gewinnt. Daneben sind auch die Bürgerprojekte sehr wichtig. Eine zentrale Idee bei der Ausarbeitung dieses Programms bestand darin, auch auf Ebene der Europäischen Union ein bürgernahes Programm zu schaffen, das nichts Elitäres hat und das von den einfachen Menschen, den Bürgerinnen und Bürgern der Europäischen Union, als ihr Programm empfunden wird. Der zweite Aktionsbereich beinhaltet die aktive Zivilgesellschaft in Europa. Er umfasst die strukturelle Förderung von Forschungseinrichtungen in der EU, die sich mit europäischer Politik beschäftigen, so genannten Think-Tanks, und von Organisationen der Zivilgesellschaft auf europäischer Ebene sowie die Unterstützung für Projekte, die von diesen Organisationen der Zivilgesellschaft koordiniert werden. Ich erachte es für sehr wichtig, dass auch offene Zentren der Erwachsenenbildung und Volkshochschulen, also Einrichtungen, die nicht auf Abschlüsse zielen, eine stärkere Rolle spielen, weil mit dieser Art von Einrichtungen die Normalbürger vor Ort am besten zu erreichen sind. Auf diese Weise wird sich dieses Programm hoffentlich auch für die Menschen in der gesamten Europäischen Union öffnen, und sie werden das Gefühl bekommen, dass da etwas ist, was sie selbst angeht. Der dritte Aktionsbereich heißt „Gemeinsam für Europa“ und umfasst Veranstaltungen mit großer Öffentlichkeitswirkung sowie Studien, Informationen und Mittel zu ihrer Verbreitung. Wir alle wissen, dass es wichtig ist, die Europäische Union auf geeignete Art und Weise zu fördern und sie den Menschen näherzubringen, da es schließlich auch im Bereich der Information und Kommunikation Mängel gibt. Die Menschen machen die Erfahrung, dass sie weit entfernt von den Entscheidungsprozessen sind, und folglich empfinden sie auch die Programme der Europäischen Union als weit entfernt. Es wird uns einige Mühe kosten, den Menschen die Union näherzubringen, sei es durch die Vermittlung von Informationen oder die verschiedenen Veranstaltungen. Ein vierter Aktionsbereich wurde dem Programm hinzugefügt, und dieser umfasst die Bewahrung der „aktiven europäischen Erinnerung“. Darüber ist im Ausschuss heftig diskutiert worden. Als diese Aktion aus dem Programm Kultur-2000 übernommen wurde, ließen wir uns von dem Gedanken leiten, dass die Erinnerung an den Nazismus und den Stalinismus aufrechterhalten werden muss, damit Europa nie wieder solche Schrecknisse erlebt. Wir halten es für sehr wichtig, dass zukünftige Generationen auch in der Lage sind zu verstehen, was die europäische Identität ist, was Frieden und Stabilität bedeuten, und deshalb ist es wichtig, auch für die aktive Erinnerung zu sorgen. Natürlich hätten wir es gern gesehen, dass der Haushalt auf der Höhe der Zeit gewesen wäre, als wir dieses Programm zusammenstellten. Allerdings wissen wir, dass es aus irgendeinem Grund im Europäischen Parlament oder zumindest in der Europäischen Kommission bzw. im Rat, derzeit noch kein ausreichendes Verständnis für kulturelle Projekte und deren Stellenwert gibt. Ich selbst bin der Überzeugung, dass Kultur und unsere Zivilgesellschaft das Fundament einer dynamischen und florierenden Wirtschaft bilden. Wir im Ausschuss für Kultur und Bildung sollten als kulturbewusste Menschen ein Auge darauf haben, dass der Haushalt in Zukunft unserem Anliegen dienlicher ist. Dieses Mal waren wir gewissermaßen gezwungen, ihn unter dem Druck des Rates gegenüber dem ursprünglichen Antrag der Kommission zu kürzen, aber ich hoffe, dass wir das Programm hier auf den Weg bringen können und dass es von Erfolg gekrönt sein wird. Abschließend möchte ich betonen, dass ich dankbar bin für die Zusammenarbeit und den breiten Konsens, der zwischen der Kommission, dem Rat und dem Parlament erzielt worden ist. Besonders froh bin ich darüber, dass die Organisationen der Zivilgesellschaft, die offenen Universitäten und die Amateursportvereine mit in das Programm aufgenommen wurden. Ich hoffe, dass dieses Programm, wenn es denn Anfang 2007 startet, zu einer weiteren Erfolgsgeschichte wird."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν στις συζητήσεις επί της έκθεσης αυτής, ειδικά τους σκιώδεις εισηγητές και τα μέλη των άλλων επιτροπών που έκαναν τις παρατηρήσεις τους. Θέλω ειδικά να ευχαριστήσω τις αξιότιμες συναδέλφους μου και συντονίστριες, κ. Pack και κ. Prets, διότι, ως μέλος της μικρότερης Ομάδας, δεν θα κατάφερνα να εκπονήσω αυτήν την έκθεση χωρίς την υποστήριξή σας. Είμαι επίσης ευγνώμων για το εξαιρετικό ομαδικό πνεύμα και τη συνεργασία που επιδείξατε στην επιτροπή μας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερις τομείς δράσης. Ο πρώτος είναι μια Ευρώπη ενεργών πολιτών και περιλαμβάνει την αδελφοποίηση πόλεων και σχέδια πολιτών. Η αδελφοποίηση πόλεων έχει ήδη αποδειχθεί επιτυχής, και ελπίζω ότι αυτή η επιτυχία θα συνεχιστεί και θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο με αυτό το πρόγραμμα. Επίσης, τα σχέδια των πολιτών είναι πολύ σημαντικά. Μια κεντρική ιδέα για τη θέσπιση αυτού του προγράμματος ήταν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε πράγματι να έχει ένα πρόγραμμα βάσης, το οποίο δεν θα ήταν εκλεκτικό και το οποίο οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσαν να θεωρούν δικό τους. Ο δεύτερος τομέας δράσης είναι η ενεργή κοινωνία των πολιτών στην Ευρώπη. Αυτή θα μπορούσε να συμβάλει στην παροχή διαρθρωτικής στήριξης στους ερευνητικούς οργανισμούς στον τομέα των ευρωπαϊκών δημόσιων πολιτικών (ομάδες προβληματισμού) και στις ΜΚΟ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και στην παροχή στήριξης σε σχέδια που συντονίζονται από αυτές τις ΜΚΟ. Εκτιμώ ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουν τα ανοιχτά κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων και τα επαγγελματικά κολέγια, οι πάροχοι εκπαίδευσης πέραν αυτής που απαιτεί πτυχία, έναν μεγαλύτερο ρόλο, διότι αυτοί ακριβώς οι οργανισμοί είναι οι καλύτεροι για την προσέγγιση των απλών πολιτών σε επίπεδο βάσης. Έτσι, αυτό το πρόγραμμα ελπίζουμε ότι θα ανοίξει επίσης τις πόρτες του στους πολίτες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι εκείνοι θα θεωρήσουν ότι τους αφορά. Ο τρίτος τομέας δράσης είναι το «Μαζί για την Ευρώπη», ο οποίος στηρίζει εκδηλώσεις ευρείας προβολής, μελέτες και εργαλεία ενημέρωσης και διάδοσης πληροφοριών. Όπως γνωρίζουμε, είναι σημαντικό να προωθήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση με τον κατάλληλο τρόπο και να την φέρουμε πιο κοντά στους πολίτες, διότι υπάρχουν ελλείψεις και στον τομέα της πληροφόρησης και των επικοινωνιών. Οι πολίτες αισθάνονται ότι βρίσκονται πολύ μακριά από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και γι’ αυτό πιστεύουν ότι τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απόμακρα. Έχουμε πολύ δουλειά να κάνουμε για να φέρουμε την Ένωση πιο κοντά στους πολίτες της παρέχοντας πληροφόρηση αλλά και μέσω διάφορων εκδηλώσεων. Ένας τέταρτος τομέας δράσης προστέθηκε στο πρόγραμμα και αυτός είναι η διατήρηση της Ενεργού Ευρωπαϊκής Μνήμης. Πραγματοποιήθηκε έντονη συζήτηση επ’ αυτού στην επιτροπή μας. Καταλήξαμε τελικά στην ιδέα ότι, όταν αυτή η δράση μεταφέρθηκε από το πρόγραμμα Πολιτισμός 2000, οι μόνες μνήμες που έπρεπε να διατηρήσουμε ήταν αυτές του ναζισμού και του σταλινισμού, ώστε να μην ξανασυμβούν ποτέ στην Ευρώπη τέτοιες αποτρόπαιες πράξεις. Εκτιμούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορούν να κατανοήσουν και οι μελλοντικές γενιές ποια είναι η ταυτότητα της Ευρώπης, τι είναι ειρήνη και τι είναι σταθερότητα και γι’ αυτό είναι επίσης σημαντικό να διασφαλιστεί η ενεργός μνήμη. Ασφαλώς, θα ήταν επίσης επιθυμητό να είχε επικαιροποιηθεί ο προϋπολογισμός κατά την ανάπτυξη αυτού του προγράμματος. Γνωρίζουμε, ωστόσο, ότι για κάποιον λόγο δεν υπάρχει ακόμα επαρκής συμπαράσταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ή τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή στο Συμβούλιο, για πολιτιστικά σχέδια ή επαρκής εκτίμηση της σημασίας τους. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ο πολιτισμός και η κοινωνία των πολιτών μας δημιουργούν μια βάση επί της οποίας μπορεί επίσης να αναπτυχθεί μια δυναμική και αποδοτική οικονομία. Εμείς στην Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, ως πολιτισμένοι άνθρωποι, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ο προϋπολογισμός θα είναι πιο αποτελεσματικός στο μέλλον. Αυτήν τη φορά υποχρεωθήκαμε ως έναν βαθμό να τον μειώσουμε από την αρχική πρόταση της Επιτροπής, υπό την πίεση του Συμβουλίου, αλλά ελπίζω ότι το πρόγραμμα μπορεί να δρομολογηθεί εδώ και ότι θα είναι επιτυχές. Τέλος, θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για τη συνεργασία και τη γενική συμφωνία που επετεύχθη ανάμεσα στην Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος διότι οι ΜΚΟ, τα ανοιχτά πανεπιστήμια και τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία εντάχθηκαν στο πρόγραμμα. Ελπίζω ότι, όταν ξεκινήσει αυτό το πρόγραμμα στις αρχές του 2007, θα γίνει άλλη μία επιτυχία."@el10
"Mr President, Commissioner, I would first like to thank everyone who has been involved in the deliberations on this report, especially the shadow rapporteurs and members of other committees who have made their comments. I wish in particular to thank my esteemed colleagues and coordinators, Mrs Pack and Mrs Prets, because, being a member of the smallest group, I would not have been able to produce this report without your support. I am also grateful for the excellent team spirit and cooperation which you have shown in our committee. The programme consists of four areas of action. The first is a Europe of active citizens, which includes town-twinning and citizens’ projects. Town-twinning has already proven to be a success story, and I hope that this success story will continue and go from strength to strength with this programme. Furthermore, the citizens’ projects are very important. One central idea in establishing this programme was that the European Union could indeed have a grassroots programme which would not be elitist and which the people, the citizens of the European Union, could think of as theirs. The second area of action is active civil society in Europe. This could help provide structural support for EU public policy research organisations (think-tanks) and for NGOs at European level, as well as support for projects coordinated by these NGOs. I think it is vitally important that open adult education centres and vocational colleges, non-degree-based organisations, have a bigger role, because these are just the sort of organisations that are best at reaching out to ordinary people at grassroots level. This way, this programme will hopefully also open its doors to people all over the European Union, and they will feel it is something relevant to them. The third area of action is ‘Together for Europe’, supporting high visibility events, studies and information and dissemination tools. As we know, it is important to promote the European Union in the appropriate way and to bring it closer to people, because there are shortcomings too in the area of information and communications. People feel that they are a long way from the decision-making process, and therefore they feel that European Union programmes are remote. We have much work to do to bring the Union closer to the people by providing information and through various events. A fourth area of action was added to the programme, and this is the preservation of Active European Remembrance. There was intense discussion on this in our committee. We finally hit on the idea that, when this action was transferred from the Culture 2000 Programme, it was just this memory of Nazism and Stalinism that we needed to preserve, so that no horrors like this can ever occur again in Europe. We think that it is very important that future generations are also able to understand what the European identity is, what peace is, and what stability is, and it is therefore also important to guarantee active remembrance. It would also obviously have been desirable for the budget to be up-to-date when this programme was being put together. We know, however, that for some reason there is not as yet enough sympathy in the European Parliament, or at least not in the European Commission or the Council, for cultural projects, or enough appreciation of their importance. I myself believe that culture and our civil society create a basis on which a dynamic and thriving economy can also be built. We on the Committee on Culture and Education, being cultured people, should ensure that the budget will be more effective in the future. This time we were obliged to some extent to cut it from the Commission’s original proposal under pressure from the Council, but I hope that the programme can be got underway here, and that it will become a success story. Finally, I would like to express my gratitude for the cooperation and general understanding that has been reached between the Commission, the Council and Parliament. I am especially glad that NGOs, open universities and amateur sports clubs have been included in the programme. I hope that when this programme starts in early 2007 it might become another success story."@en4
". Señor Presidente, señor Comisario, en primer lugar quiero dar las gracias a todos los que han participado en las deliberaciones relativas a este informe, especialmente a los ponentes alternativos y a los miembros de otras comisiones que han hecho sus comentarios. En particular, quiero dar las gracias a mis estimadas colegas y coordinadoras, la señora Pack y la señora Prets, porque, al pertenecer al Grupo más pequeño, no habría podido elaborar este informe sin su ayuda. También estoy agradecido por el excelente espíritu de equipo y por la cooperación que han demostrado en nuestra comisión. El programa abarca cuatro ámbitos de acción. El primero es una Europa de ciudadanos activos, que incluye el hermanamiento de ciudades y proyectos ciudadanos. El hermanamiento de ciudades ya ha demostrado ser todo un acierto y espero que esto continúe y se refuerce con este programa. Asimismo, los proyectos ciudadanos son muy importantes. Una idea central para el establecimiento del programa fue que la Unión Europea podría, en efecto, contar con un programa básico que no fuese elitista y que la gente, los ciudadanos de la Unión Europea, pudiesen considerar suyo. El segundo ámbito de acción es la sociedad civil activa en Europa. Esto podría ayudar a ofrecer ayuda estructural a las organizaciones de investigación públicas (grupos de estudio) y a las ONG a nivel europeo, además de a los proyectos coordinados por estas ONG. Creo que es de vital importancia que las escuelas de formación profesional y los centros de enseñanza abiertos para adultos, las organizaciones no basadas en titulaciones, tengan un papel más importante, porque estas son precisamente el tipo de organizaciones que mejor consiguen llegar a los ciudadanos de a pie. De este modo, cabe esperar que este programa también abra sus puertas a las personas de toda la Unión Europea y que sientan que es algo importante para ellos. El tercer ámbito de acción es «Juntos con Europa», que apoya los estudios y eventos de gran repercusión, así como las herramientas de información y difusión. Como sabemos, es importante promocionar la Unión Europea de forma apropiada y acercar a los pueblos, porque también existen carencias en el ámbito de la información y las comunicaciones. Los ciudadanos sienten que se encuentran muy apartados del proceso de toma de decisiones y, por lo tanto, que los programas de la Unión Europea quedan lejos. Tenemos mucho trabajo que hacer para acercar la Unión a los ciudadanos, facilitando información y a través de diversos actos. Se ha añadido al programa un cuarto ámbito de acción, que es el de la preservación de la «conmemoración europea activa». Ha habido un debate intenso sobre esto en nuestra comisión. Finalmente se nos ocurrió la idea de que, al transferir esta acción desde el programa Cultura 2000, era precisamente este recuerdo del nazismo y del estalinismo el que necesitábamos preservar, para que nunca jamás se repitiesen horrores similares en Europa. Creemos que es muy importante que las generaciones futuras también puedan entender qué es la identidad europea, qué es la paz, qué es la estabilidad y, por lo tanto, también es importante garantizar el recuerdo activo. Evidentemente también habría sido recomendable actualizar el presupuesto cuando se elaboró este programa. No obstante, sabemos que por alguna razón todavía no existe una simpatía suficiente en el Parlamento Europeo –o al menos no en la Comisión Europea o el Consejo– por los proyectos culturales, o bien no se aprecia lo suficiente su importancia. Yo personalmente creo que la cultura y nuestra sociedad civil crean una base sobre la que también se puede construir una economía dinámica y próspera. Los miembros de la Comisión de Cultura y Educación, siendo personas cultivadas, deberíamos asegurarnos de que el presupuesto sea más efectivo en el futuro. En esta ocasión nos hemos visto obligados en cierto modo a introducir recortes con respecto a la propuesta original de la Comisión, por la presión del Consejo, pero espero que el programa pueda ponerse en marcha aquí y que tenga mucho éxito. Finalmente, quiero expresar mi gratitud por la cooperación y el entendimiento general que se ha conseguido entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento. Me satisface especialmente que las ONG, las universidades abiertas y los clubes deportivos de aficionados se hayan incluido en el programa. Espero que cuando este programa comience a principios de 2007, se vea también coronado por el éxito."@es20
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, haluan aluksi kiittää kaikkia, jotka ovat osallistuneet tämän mietinnön käsittelyyn, ennen muuta varjoesittelijöitä sekä muiden valiokuntien jäseniä, jotka ovat kommentoineet tätä. Haluan kiittää erityisesti arvostamiani kollegoja ja koordinaattoreita Doris Packia ja Christa Pretsiä, sillä minulla ei pienimmän ryhmän jäsenenä olisi ollut mahdollista saada tätä mietintöä ilman teidän tukeanne. Olen kiitollinen myös siitä hyvästä yhteishengestä ja yhteistyöstä, mitä olette valiokunnassamme osoittaneet. Ohjelma sisältää neljä tointa. Ensimmäinen toimi on aktiivisten kansalaisten Eurooppa, joka sisältää ystävyyskuntatoiminnan ja kansalaishankkeet. Ystävyyskuntatoiminta on jo osoittanut olevansa menestystarina, ja toivon, että tämän ohjelman myötä tämä menestystarina voi jatkua ja vahvistua entisestään. Myös kansalaishankkeet ovat erittäin tärkeitä. Yksi keskeinen ajatus tätä ohjelmaa luotaessa oli juuri se, että saataisiin myös Euroopan unioniin ruohonjuuritason ohjelma, joka ei olisi elitistinen ja jonka myös niin kutsuttu tavallinen rahvas eli Euroopan unionin kansalaiset voisivat kokea omakseen. Toinen toimi on aktiivinen kansalaisyhteiskunta Euroopassa. Sen kautta voidaan antaa rakennetukea EU-politiikan tutkimusorganisaatiolle sekä Euroopan tason kansalaisjärjestöille ja tukea näiden kansalaisjärjestöjen hankkeita. Pidän erittäin tärkeänä sitä, että myös kansalaisopistot ja työväenopistot, ei-tutkintopohjaiset organisaatiot saavat vahvemman roolin, koska ne ovat nimenomaan juuri niitä organisaatioita, jotka saavuttavat parhaiten ruohonjuuritason tavalliset ihmiset. Toivottavasti tämä ohjelma avautuu myös tätä kautta ihmisille eri puolella Euroopan unionia ja he kokevat sen läheiseksi. Kolmantena toimena on yhteinen Eurooppa, laajan näkyvyyden tapahtumat, tutkimus, tiedotus ja tiedonvälitys. Kuten tiedämme, on tärkeää promotoida, tuoda oikealla tavalla Euroopan unionia esille ja lähelle ihmisiä, koska myös tiedotuksen alalla on puutteita. Ihmiset kokevat, että päätöksenteko on heistä hyvin kaukana, ja he kokevat tätäkin kautta Euroopan unionin ohjelmat etäisiksi. Meillä on paljon työtä ja tehtävää, jotta unioni voidaan viedä ihmisiä lähelle myös tiedotuksen ja erilaisten tapahtumien kautta. Ohjelmaan lisättiin neljäs toimi, joka on aktiivisen muistiperinnön säilyttäminen Euroopan laajuisesti. Tästä toimesta keskusteltiin valiokunnassamme voimakkaasti. Lopulta päädyimme siihen ajatukseen, että kun tämä toimi siirrettiin Kulttuuri 2000 -ohjelmasta, juuri natsismin ja stalinismin muisto on se, jota meidän tulee vaalia niin, etteivät vastaavat hirveydet ja kauheudet pääse enää koskaan toistumaan Euroopassa. Pidämme hyvin tärkeänä, että myös tulevat sukupolvet voisivat ymmärtää, mitä on eurooppalainen identiteetti, mitä on rauha, mitä on vakaus, ja siksi on tärkeätä huolehtia myös aktiivisesta muistiperinnöstä. Olisi ollut tietenkin toivottavaa, että myös budjetti olisi ollut ajan tasalla tätä ohjelmaa tehtäessä. Tiedämme kuitenkin sen, että jostakin syystä tällä hetkellä ei vielä Euroopan parlamentissa, tai ainakaan Euroopan komissiosta taikka neuvostosta, löydy tarpeeksi ymmärtämystä kulttuurihankkeille ja niiden tärkeydelle. Itse uskon, että kulttuuri ja kansalaisyhteiskuntamme muodostaa sen perustan, minkä päälle myös aktiivinen ja kukoistava talous voi rakentua. Meidän, jotka olemme kulttuuri-ihmisiä, jotka olemme valiokunnan jäseniä, on huolehdittava siitä, että budjetti voisi olla jatkossa toimivampi. Nyt me jouduimme sitä hieman leikkaamaan komission alkuperäisestä esityksestä neuvoston painostuksesta, mutta toivon, että tällä saadaan ohjelma alkuun, ja että ohjelmasta voi jatkossa tulla menestystarina. Lopuksi haluan kiittää komission, neuvoston ja parlamentin välisestä yhteistyöstä ja yhteisymmärryksestä. Olen erityisen iloinen siitä, että kansalaisjärjestöt, kansalaisopistot ja amatööriurheiluseurat on sisällytetty ohjelmaan. Toivon, että kun tämä ohjelma käynnistyy vuoden 2007 alussa, siitä voisi tulla uusi menestystarina."@et5
". Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, je voudrais remercier tous ceux qui ont pris part aux débats sur ce rapport, en particulier les rapporteurs fictifs ainsi que les membres d’autres commissions qui ont fait part de leurs commentaires. Je tiens tout particulièrement à remercier mes chères collègues et coordinatrices, Mmes Pack et Prets, car, étant membre du plus petit groupe, je n’aurais pu élaborer ce rapport sans leur soutien. Je vous suis par ailleurs reconnaissant pour l’excellent esprit d’équipe et la coopération dont vous avez fait preuve au sein de notre commission. Le programme comporte quatre domaines d’action. Le premier a trait à une Europe de citoyens actifs, ce qui inclut le jumelage des villes et des projets de citoyens. Le jumelage des villes s’est déjà avéré être un succès et j’espère qu’il subsistera et s’amplifiera à travers ce programme. Par ailleurs, les projets de citoyens sont très importants. Ce programme a notamment été établi en partant du principe que l’Union européenne peut en effet disposer d’un programme populaire non élitiste et que les gens, les citoyens de l’Union européenne, peuvent s’approprier. Le deuxième domaine d’action concerne la société civile en Europe. Il pourrait apporter un soutien structurel aux organismes publics européens de recherche politique (groupes de réflexion) et aux ONG au niveau européen ainsi que soutenir des projets coordonnés par ces ONG. Je pense qu’il est primordial que les centres d’éducation ouverte pour adultes et les instituts de formation professionnelle, des organisations proposant des études ne menant pas à un diplôme, jouent un rôle plus important, car c’est là le type d’organisme le plus apte à toucher les gens ordinaires à la base. De cette façon, il est à espérer que ce programme ouvrira ses portes aux citoyens de toute l’Union européenne et que ces derniers se sentiront concernés par ce programme. Le troisième domaine d’action s’intitule «Ensemble pour l’Europe»; il soutient des événements à haute visibilité, des études et des outils d’information et de diffusion. Comme nous le savons, il est essentiel de promouvoir l’Union européenne comme il se doit et d’en faire une réalité plus concrète pour les citoyens, étant donné que le secteur de l’information et des communications souffre également de lacunes. Les gens se sentent écartés du processus décisionnel et ont donc le sentiment que les programmes de l’Union européenne sont peu accessibles. Nous avons fort à faire pour rapprocher l’Union européenne de ses citoyens en communiquant des informations et en mettant sur pied divers événements. Un quatrième domaine d’action a été ajouté au programme: la préservation d’une mémoire européenne active. Des discussions intenses ont eu lieu à ce sujet au sein de notre commission. Nous avons enfin réalisé que lorsque cette initiative a été récupérée du programme Culture 2000, il s’agissait simplement de la mémoire du nazisme et du stalinisme que nous devions préserver afin qu’aucune horreur de ce genre ne puisse à nouveau être perpétrée en Europe. Nous pensons qu’il est essentiel que les générations futures soient également capables de comprendre ce que l’identité européenne représente, au même titre que la paix et la stabilité. Par conséquent, il est primordial de préserver une mémoire active. Il aurait évidemment été souhaitable que le budget soit mis à jour lors de l’élaboration de ce programme. Nous savons toutefois que pour l’une ou l’autre raison, les projets culturels ne sont pas très appréciés au sein du Parlement européen, ou du moins au sein de l’Union européenne ou du Conseil. On n’en apprécie pas suffisamment l’importance. Je considère que la culture et notre société civile créent une base sur laquelle peut être bâtie une économie dynamique et florissante. Au sein de la commission de la culture et de l’éducation, en tant que personnes cultivées nous devrions veiller à ce que le budget soit affecté plus efficacement à l’avenir. Cette fois, nous avons été contraints de le réduire quelque peu par rapport à la proposition initiale de la Commission, mais j’espère que le programme pourra être mis sur les rails et qu’il rencontrera le succès. Pour conclure, je voudrais faire part de ma gratitude pour la coopération et la compréhension générale auxquelles la Commission, le Conseil et le Parlement sont parvenus. Je me réjouis tout particulièrement du fait que les ONG, les universités ouvertes et les clubs de sports amateurs aient été inclus dans le programme. J’espère que lorsque ce programme sera lancé début 2007, il sera lui aussi couronné de succès."@fr8
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, haluan aluksi kiittää kaikkia, jotka ovat osallistuneet tämän mietinnön käsittelyyn, ennen muuta varjoesittelijöitä sekä muiden valiokuntien jäseniä, jotka ovat kommentoineet tätä. Haluan kiittää erityisesti arvostamiani kollegoja ja koordinaattoreita Doris Packia ja Christa Pretsiä, sillä minulla ei pienimmän ryhmän jäsenenä olisi ollut mahdollista saada tätä mietintöä ilman teidän tukeanne. Olen kiitollinen myös siitä hyvästä yhteishengestä ja yhteistyöstä, mitä olette valiokunnassamme osoittaneet. Ohjelma sisältää neljä tointa. Ensimmäinen toimi on aktiivisten kansalaisten Eurooppa, joka sisältää ystävyyskuntatoiminnan ja kansalaishankkeet. Ystävyyskuntatoiminta on jo osoittanut olevansa menestystarina, ja toivon, että tämän ohjelman myötä tämä menestystarina voi jatkua ja vahvistua entisestään. Myös kansalaishankkeet ovat erittäin tärkeitä. Yksi keskeinen ajatus tätä ohjelmaa luotaessa oli juuri se, että saataisiin myös Euroopan unioniin ruohonjuuritason ohjelma, joka ei olisi elitistinen ja jonka myös niin kutsuttu tavallinen rahvas eli Euroopan unionin kansalaiset voisivat kokea omakseen. Toinen toimi on aktiivinen kansalaisyhteiskunta Euroopassa. Sen kautta voidaan antaa rakennetukea EU-politiikan tutkimusorganisaatiolle sekä Euroopan tason kansalaisjärjestöille ja tukea näiden kansalaisjärjestöjen hankkeita. Pidän erittäin tärkeänä sitä, että myös kansalaisopistot ja työväenopistot, ei-tutkintopohjaiset organisaatiot saavat vahvemman roolin, koska ne ovat nimenomaan juuri niitä organisaatioita, jotka saavuttavat parhaiten ruohonjuuritason tavalliset ihmiset. Toivottavasti tämä ohjelma avautuu myös tätä kautta ihmisille eri puolella Euroopan unionia ja he kokevat sen läheiseksi. Kolmantena toimena on yhteinen Eurooppa, laajan näkyvyyden tapahtumat, tutkimus, tiedotus ja tiedonvälitys. Kuten tiedämme, on tärkeää promotoida, tuoda oikealla tavalla Euroopan unionia esille ja lähelle ihmisiä, koska myös tiedotuksen alalla on puutteita. Ihmiset kokevat, että päätöksenteko on heistä hyvin kaukana, ja he kokevat tätäkin kautta Euroopan unionin ohjelmat etäisiksi. Meillä on paljon työtä ja tehtävää, jotta unioni voidaan viedä ihmisiä lähelle myös tiedotuksen ja erilaisten tapahtumien kautta. Ohjelmaan lisättiin neljäs toimi, joka on aktiivisen muistiperinnön säilyttäminen Euroopan laajuisesti. Tästä toimesta keskusteltiin valiokunnassamme voimakkaasti. Lopulta päädyimme siihen ajatukseen, että kun tämä toimi siirrettiin Kulttuuri 2000 -ohjelmasta, juuri natsismin ja stalinismin muisto on se, jota meidän tulee vaalia niin, etteivät vastaavat hirveydet ja kauheudet pääse enää koskaan toistumaan Euroopassa. Pidämme hyvin tärkeänä, että myös tulevat sukupolvet voisivat ymmärtää, mitä on eurooppalainen identiteetti, mitä on rauha, mitä on vakaus, ja siksi on tärkeätä huolehtia myös aktiivisesta muistiperinnöstä. Olisi ollut tietenkin toivottavaa, että myös budjetti olisi ollut ajan tasalla tätä ohjelmaa tehtäessä. Tiedämme kuitenkin sen, että jostakin syystä tällä hetkellä ei vielä Euroopan parlamentissa, tai ainakaan Euroopan komissiosta taikka neuvostosta, löydy tarpeeksi ymmärtämystä kulttuurihankkeille ja niiden tärkeydelle. Itse uskon, että kulttuuri ja kansalaisyhteiskuntamme muodostaa sen perustan, minkä päälle myös aktiivinen ja kukoistava talous voi rakentua. Meidän, jotka olemme kulttuuri-ihmisiä, jotka olemme valiokunnan jäseniä, on huolehdittava siitä, että budjetti voisi olla jatkossa toimivampi. Nyt me jouduimme sitä hieman leikkaamaan komission alkuperäisestä esityksestä neuvoston painostuksesta, mutta toivon, että tällä saadaan ohjelma alkuun, ja että ohjelmasta voi jatkossa tulla menestystarina. Lopuksi haluan kiittää komission, neuvoston ja parlamentin välisestä yhteistyöstä ja yhteisymmärryksestä. Olen erityisen iloinen siitä, että kansalaisjärjestöt, kansalaisopistot ja amatööriurheiluseurat on sisällytetty ohjelmaan. Toivon, että kun tämä ohjelma käynnistyy vuoden 2007 alussa, siitä voisi tulla uusi menestystarina."@hu11
". Signor Presidente, signor Commissario, vorrei innanzi tutto ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alle delibere relative a questa relazione, soprattutto i relatori ombra e i membri delle altre commissioni che hanno presentato le loro osservazioni. In particolare, vorrei ringraziare le mie stimate colleghe e coordinatrici, le onorevoli Pack e Prets, perché, essendo membro del gruppo più piccolo, senza il loro sostegno non sarei stato in grado di produrre questa relazione. Sono anche grato per lo spirito di squadra e per l’ottima collaborazione offerta dalla loro commissione. Il programma prevede quattro azioni. La prima è un’Europa di cittadini attivi, che comprende il gemellaggio di città e i progetti dei cittadini. Il gemellaggio di città si è già rivelato un successo, e mi auguro che tale successo prosegua e si consolidi con il nuovo programma. Anche i progetti dei cittadini sono molto importanti. Un’idea centrale, nella definizione del programma, è stata che l’Unione europea può realmente avere un programma di base, che non sia elitario e in cui le persone, i cittadini dell’Unione europea, possano riconoscersi. La seconda azione è “Una società civile attiva in Europa”. Questa azione può contribuire a fornire sostegno strutturale ai centri di ricerca sulle politiche dell’Unione (gruppi di riflessione), alle ONG a livello europeo e a progetti promossi da tali ONG. Ritengo sia fondamentale che i centri educativi per adulti, le scuole professionali e le organizzazioni che non rilasciano un diploma svolgano un ruolo più incisivo, perché sono proprio queste le organizzazioni più idonee a raggiungere i comuni cittadini a livello di base. Si auspica che il programma possa così aprire le sue porte ai cittadini di tutta l’Unione europea e che essi comprendano l’importanza di questa iniziativa. La terza azione è “Insieme per l’Europa”, a sostegno di eventi di grande visibilità, studi e strumenti di informazione e di diffusione. Come sappiamo, è importante promuovere l’Unione europea nel modo appropriato e ravvicinarla ai cittadini, perché vi sono carenze anche nel campo dell’informazione e delle comunicazioni. Le persone si sentono molto lontane dal processo decisionale e quindi percepiscono i programmi dell’Unione europea come iniziative remote. Abbiamo molto lavoro da svolgere per ravvicinare l’Unione ai cittadini, fornendo informazioni e organizzando varie manifestazioni. Al programma è stata aggiunta una quarta azione, ovvero la conservazione della “Memoria europea attiva”. Abbiamo discusso a lungo dell’argomento in seno alla nostra commissione. Siamo infine giunti alla conclusione che, quando quest’azione è stata trasferita dal programma Cultura 2000, si doveva conservare solo la memoria del nazismo e dello stalinismo, affinché orrori del genere non si ripetano mai più in Europa. Consideriamo fondamentale far sì che anche le generazioni future possano comprendere che cos’è l’identità europea, che cos’è la pace e che cos’è la stabilità, ed è quindi importante garantire anche la memoria attiva. E’ ovvio che, quando è stato messo a punto il programma, sarebbe stato preferibile aggiornare la dotazione finanziaria. Sappiamo tuttavia che, per qualche motivo, i progetti culturali non trovano ancora sufficiente adesione in seno al Parlamento europeo, o almeno in seno alla Commissione europea e al Consiglio, e non vi è un riconoscimento adeguato della loro importanza. Personalmente, ritengo che la cultura e la società civile creino una base su cui si può costruire anche un’economia dinamica e prospera. Noi della commissione per la cultura e l’istruzione, da persone colte quali siamo, dovremo garantire una dotazione finanziaria più efficace in futuro. Questa volta siamo stati in certa misura obbligati a ridurla rispetto alla proposta iniziale della Commissione, a causa delle pressioni esercitate dal Consiglio. Mi auguro tuttavia che il programma possa essere avviato e che abbia successo. Vorrei infine esprimere la mia gratitudine per la cooperazione e l’intesa generale raggiunta tra la Commissione, il Consiglio e il Parlamento. In particolare, sono lieto che le ONG, le università aperte e le organizzazioni sportive dilettantistiche siano state incluse nel programma. Mi auguro che quando sarà avviato, all’inizio del 2007, possa avere grande successo."@it12
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, haluan aluksi kiittää kaikkia, jotka ovat osallistuneet tämän mietinnön käsittelyyn, ennen muuta varjoesittelijöitä sekä muiden valiokuntien jäseniä, jotka ovat kommentoineet tätä. Haluan kiittää erityisesti arvostamiani kollegoja ja koordinaattoreita Doris Packia ja Christa Pretsiä, sillä minulla ei pienimmän ryhmän jäsenenä olisi ollut mahdollista saada tätä mietintöä ilman teidän tukeanne. Olen kiitollinen myös siitä hyvästä yhteishengestä ja yhteistyöstä, mitä olette valiokunnassamme osoittaneet. Ohjelma sisältää neljä tointa. Ensimmäinen toimi on aktiivisten kansalaisten Eurooppa, joka sisältää ystävyyskuntatoiminnan ja kansalaishankkeet. Ystävyyskuntatoiminta on jo osoittanut olevansa menestystarina, ja toivon, että tämän ohjelman myötä tämä menestystarina voi jatkua ja vahvistua entisestään. Myös kansalaishankkeet ovat erittäin tärkeitä. Yksi keskeinen ajatus tätä ohjelmaa luotaessa oli juuri se, että saataisiin myös Euroopan unioniin ruohonjuuritason ohjelma, joka ei olisi elitistinen ja jonka myös niin kutsuttu tavallinen rahvas eli Euroopan unionin kansalaiset voisivat kokea omakseen. Toinen toimi on aktiivinen kansalaisyhteiskunta Euroopassa. Sen kautta voidaan antaa rakennetukea EU-politiikan tutkimusorganisaatiolle sekä Euroopan tason kansalaisjärjestöille ja tukea näiden kansalaisjärjestöjen hankkeita. Pidän erittäin tärkeänä sitä, että myös kansalaisopistot ja työväenopistot, ei-tutkintopohjaiset organisaatiot saavat vahvemman roolin, koska ne ovat nimenomaan juuri niitä organisaatioita, jotka saavuttavat parhaiten ruohonjuuritason tavalliset ihmiset. Toivottavasti tämä ohjelma avautuu myös tätä kautta ihmisille eri puolella Euroopan unionia ja he kokevat sen läheiseksi. Kolmantena toimena on yhteinen Eurooppa, laajan näkyvyyden tapahtumat, tutkimus, tiedotus ja tiedonvälitys. Kuten tiedämme, on tärkeää promotoida, tuoda oikealla tavalla Euroopan unionia esille ja lähelle ihmisiä, koska myös tiedotuksen alalla on puutteita. Ihmiset kokevat, että päätöksenteko on heistä hyvin kaukana, ja he kokevat tätäkin kautta Euroopan unionin ohjelmat etäisiksi. Meillä on paljon työtä ja tehtävää, jotta unioni voidaan viedä ihmisiä lähelle myös tiedotuksen ja erilaisten tapahtumien kautta. Ohjelmaan lisättiin neljäs toimi, joka on aktiivisen muistiperinnön säilyttäminen Euroopan laajuisesti. Tästä toimesta keskusteltiin valiokunnassamme voimakkaasti. Lopulta päädyimme siihen ajatukseen, että kun tämä toimi siirrettiin Kulttuuri 2000 -ohjelmasta, juuri natsismin ja stalinismin muisto on se, jota meidän tulee vaalia niin, etteivät vastaavat hirveydet ja kauheudet pääse enää koskaan toistumaan Euroopassa. Pidämme hyvin tärkeänä, että myös tulevat sukupolvet voisivat ymmärtää, mitä on eurooppalainen identiteetti, mitä on rauha, mitä on vakaus, ja siksi on tärkeätä huolehtia myös aktiivisesta muistiperinnöstä. Olisi ollut tietenkin toivottavaa, että myös budjetti olisi ollut ajan tasalla tätä ohjelmaa tehtäessä. Tiedämme kuitenkin sen, että jostakin syystä tällä hetkellä ei vielä Euroopan parlamentissa, tai ainakaan Euroopan komissiosta taikka neuvostosta, löydy tarpeeksi ymmärtämystä kulttuurihankkeille ja niiden tärkeydelle. Itse uskon, että kulttuuri ja kansalaisyhteiskuntamme muodostaa sen perustan, minkä päälle myös aktiivinen ja kukoistava talous voi rakentua. Meidän, jotka olemme kulttuuri-ihmisiä, jotka olemme valiokunnan jäseniä, on huolehdittava siitä, että budjetti voisi olla jatkossa toimivampi. Nyt me jouduimme sitä hieman leikkaamaan komission alkuperäisestä esityksestä neuvoston painostuksesta, mutta toivon, että tällä saadaan ohjelma alkuun, ja että ohjelmasta voi jatkossa tulla menestystarina. Lopuksi haluan kiittää komission, neuvoston ja parlamentin välisestä yhteistyöstä ja yhteisymmärryksestä. Olen erityisen iloinen siitä, että kansalaisjärjestöt, kansalaisopistot ja amatööriurheiluseurat on sisällytetty ohjelmaan. Toivon, että kun tämä ohjelma käynnistyy vuoden 2007 alussa, siitä voisi tulla uusi menestystarina."@lt14
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, haluan aluksi kiittää kaikkia, jotka ovat osallistuneet tämän mietinnön käsittelyyn, ennen muuta varjoesittelijöitä sekä muiden valiokuntien jäseniä, jotka ovat kommentoineet tätä. Haluan kiittää erityisesti arvostamiani kollegoja ja koordinaattoreita Doris Packia ja Christa Pretsiä, sillä minulla ei pienimmän ryhmän jäsenenä olisi ollut mahdollista saada tätä mietintöä ilman teidän tukeanne. Olen kiitollinen myös siitä hyvästä yhteishengestä ja yhteistyöstä, mitä olette valiokunnassamme osoittaneet. Ohjelma sisältää neljä tointa. Ensimmäinen toimi on aktiivisten kansalaisten Eurooppa, joka sisältää ystävyyskuntatoiminnan ja kansalaishankkeet. Ystävyyskuntatoiminta on jo osoittanut olevansa menestystarina, ja toivon, että tämän ohjelman myötä tämä menestystarina voi jatkua ja vahvistua entisestään. Myös kansalaishankkeet ovat erittäin tärkeitä. Yksi keskeinen ajatus tätä ohjelmaa luotaessa oli juuri se, että saataisiin myös Euroopan unioniin ruohonjuuritason ohjelma, joka ei olisi elitistinen ja jonka myös niin kutsuttu tavallinen rahvas eli Euroopan unionin kansalaiset voisivat kokea omakseen. Toinen toimi on aktiivinen kansalaisyhteiskunta Euroopassa. Sen kautta voidaan antaa rakennetukea EU-politiikan tutkimusorganisaatiolle sekä Euroopan tason kansalaisjärjestöille ja tukea näiden kansalaisjärjestöjen hankkeita. Pidän erittäin tärkeänä sitä, että myös kansalaisopistot ja työväenopistot, ei-tutkintopohjaiset organisaatiot saavat vahvemman roolin, koska ne ovat nimenomaan juuri niitä organisaatioita, jotka saavuttavat parhaiten ruohonjuuritason tavalliset ihmiset. Toivottavasti tämä ohjelma avautuu myös tätä kautta ihmisille eri puolella Euroopan unionia ja he kokevat sen läheiseksi. Kolmantena toimena on yhteinen Eurooppa, laajan näkyvyyden tapahtumat, tutkimus, tiedotus ja tiedonvälitys. Kuten tiedämme, on tärkeää promotoida, tuoda oikealla tavalla Euroopan unionia esille ja lähelle ihmisiä, koska myös tiedotuksen alalla on puutteita. Ihmiset kokevat, että päätöksenteko on heistä hyvin kaukana, ja he kokevat tätäkin kautta Euroopan unionin ohjelmat etäisiksi. Meillä on paljon työtä ja tehtävää, jotta unioni voidaan viedä ihmisiä lähelle myös tiedotuksen ja erilaisten tapahtumien kautta. Ohjelmaan lisättiin neljäs toimi, joka on aktiivisen muistiperinnön säilyttäminen Euroopan laajuisesti. Tästä toimesta keskusteltiin valiokunnassamme voimakkaasti. Lopulta päädyimme siihen ajatukseen, että kun tämä toimi siirrettiin Kulttuuri 2000 -ohjelmasta, juuri natsismin ja stalinismin muisto on se, jota meidän tulee vaalia niin, etteivät vastaavat hirveydet ja kauheudet pääse enää koskaan toistumaan Euroopassa. Pidämme hyvin tärkeänä, että myös tulevat sukupolvet voisivat ymmärtää, mitä on eurooppalainen identiteetti, mitä on rauha, mitä on vakaus, ja siksi on tärkeätä huolehtia myös aktiivisesta muistiperinnöstä. Olisi ollut tietenkin toivottavaa, että myös budjetti olisi ollut ajan tasalla tätä ohjelmaa tehtäessä. Tiedämme kuitenkin sen, että jostakin syystä tällä hetkellä ei vielä Euroopan parlamentissa, tai ainakaan Euroopan komissiosta taikka neuvostosta, löydy tarpeeksi ymmärtämystä kulttuurihankkeille ja niiden tärkeydelle. Itse uskon, että kulttuuri ja kansalaisyhteiskuntamme muodostaa sen perustan, minkä päälle myös aktiivinen ja kukoistava talous voi rakentua. Meidän, jotka olemme kulttuuri-ihmisiä, jotka olemme valiokunnan jäseniä, on huolehdittava siitä, että budjetti voisi olla jatkossa toimivampi. Nyt me jouduimme sitä hieman leikkaamaan komission alkuperäisestä esityksestä neuvoston painostuksesta, mutta toivon, että tällä saadaan ohjelma alkuun, ja että ohjelmasta voi jatkossa tulla menestystarina. Lopuksi haluan kiittää komission, neuvoston ja parlamentin välisestä yhteistyöstä ja yhteisymmärryksestä. Olen erityisen iloinen siitä, että kansalaisjärjestöt, kansalaisopistot ja amatööriurheiluseurat on sisällytetty ohjelmaan. Toivon, että kun tämä ohjelma käynnistyy vuoden 2007 alussa, siitä voisi tulla uusi menestystarina."@lv13
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, haluan aluksi kiittää kaikkia, jotka ovat osallistuneet tämän mietinnön käsittelyyn, ennen muuta varjoesittelijöitä sekä muiden valiokuntien jäseniä, jotka ovat kommentoineet tätä. Haluan kiittää erityisesti arvostamiani kollegoja ja koordinaattoreita Doris Packia ja Christa Pretsiä, sillä minulla ei pienimmän ryhmän jäsenenä olisi ollut mahdollista saada tätä mietintöä ilman teidän tukeanne. Olen kiitollinen myös siitä hyvästä yhteishengestä ja yhteistyöstä, mitä olette valiokunnassamme osoittaneet. Ohjelma sisältää neljä tointa. Ensimmäinen toimi on aktiivisten kansalaisten Eurooppa, joka sisältää ystävyyskuntatoiminnan ja kansalaishankkeet. Ystävyyskuntatoiminta on jo osoittanut olevansa menestystarina, ja toivon, että tämän ohjelman myötä tämä menestystarina voi jatkua ja vahvistua entisestään. Myös kansalaishankkeet ovat erittäin tärkeitä. Yksi keskeinen ajatus tätä ohjelmaa luotaessa oli juuri se, että saataisiin myös Euroopan unioniin ruohonjuuritason ohjelma, joka ei olisi elitistinen ja jonka myös niin kutsuttu tavallinen rahvas eli Euroopan unionin kansalaiset voisivat kokea omakseen. Toinen toimi on aktiivinen kansalaisyhteiskunta Euroopassa. Sen kautta voidaan antaa rakennetukea EU-politiikan tutkimusorganisaatiolle sekä Euroopan tason kansalaisjärjestöille ja tukea näiden kansalaisjärjestöjen hankkeita. Pidän erittäin tärkeänä sitä, että myös kansalaisopistot ja työväenopistot, ei-tutkintopohjaiset organisaatiot saavat vahvemman roolin, koska ne ovat nimenomaan juuri niitä organisaatioita, jotka saavuttavat parhaiten ruohonjuuritason tavalliset ihmiset. Toivottavasti tämä ohjelma avautuu myös tätä kautta ihmisille eri puolella Euroopan unionia ja he kokevat sen läheiseksi. Kolmantena toimena on yhteinen Eurooppa, laajan näkyvyyden tapahtumat, tutkimus, tiedotus ja tiedonvälitys. Kuten tiedämme, on tärkeää promotoida, tuoda oikealla tavalla Euroopan unionia esille ja lähelle ihmisiä, koska myös tiedotuksen alalla on puutteita. Ihmiset kokevat, että päätöksenteko on heistä hyvin kaukana, ja he kokevat tätäkin kautta Euroopan unionin ohjelmat etäisiksi. Meillä on paljon työtä ja tehtävää, jotta unioni voidaan viedä ihmisiä lähelle myös tiedotuksen ja erilaisten tapahtumien kautta. Ohjelmaan lisättiin neljäs toimi, joka on aktiivisen muistiperinnön säilyttäminen Euroopan laajuisesti. Tästä toimesta keskusteltiin valiokunnassamme voimakkaasti. Lopulta päädyimme siihen ajatukseen, että kun tämä toimi siirrettiin Kulttuuri 2000 -ohjelmasta, juuri natsismin ja stalinismin muisto on se, jota meidän tulee vaalia niin, etteivät vastaavat hirveydet ja kauheudet pääse enää koskaan toistumaan Euroopassa. Pidämme hyvin tärkeänä, että myös tulevat sukupolvet voisivat ymmärtää, mitä on eurooppalainen identiteetti, mitä on rauha, mitä on vakaus, ja siksi on tärkeätä huolehtia myös aktiivisesta muistiperinnöstä. Olisi ollut tietenkin toivottavaa, että myös budjetti olisi ollut ajan tasalla tätä ohjelmaa tehtäessä. Tiedämme kuitenkin sen, että jostakin syystä tällä hetkellä ei vielä Euroopan parlamentissa, tai ainakaan Euroopan komissiosta taikka neuvostosta, löydy tarpeeksi ymmärtämystä kulttuurihankkeille ja niiden tärkeydelle. Itse uskon, että kulttuuri ja kansalaisyhteiskuntamme muodostaa sen perustan, minkä päälle myös aktiivinen ja kukoistava talous voi rakentua. Meidän, jotka olemme kulttuuri-ihmisiä, jotka olemme valiokunnan jäseniä, on huolehdittava siitä, että budjetti voisi olla jatkossa toimivampi. Nyt me jouduimme sitä hieman leikkaamaan komission alkuperäisestä esityksestä neuvoston painostuksesta, mutta toivon, että tällä saadaan ohjelma alkuun, ja että ohjelmasta voi jatkossa tulla menestystarina. Lopuksi haluan kiittää komission, neuvoston ja parlamentin välisestä yhteistyöstä ja yhteisymmärryksestä. Olen erityisen iloinen siitä, että kansalaisjärjestöt, kansalaisopistot ja amatööriurheiluseurat on sisällytetty ohjelmaan. Toivon, että kun tämä ohjelma käynnistyy vuoden 2007 alussa, siitä voisi tulla uusi menestystarina."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, ik wil allereerst iedereen bedanken die bij de behandeling van dit verslag betrokken is geweest, vooral de schaduwrapporteurs en de leden van andere commissies die commentaar hebben geleverd. Ik wil in het bijzonder mijn gewaardeerde collega's en coördinatoren mevrouw Pack en mevrouw Prets bedanken, want het zou voor mij als lid van de kleinste fractie onmogelijk zijn geweest dit verslag zonder uw steun op te stellen. Ik ben ook dankbaar voor de uitstekende teamgeest en samenwerking die u in onze commissie heeft getoond. Het programma voorziet in vier acties. De eerste is "Actieve burgers voor Europa", dat stedenbanden en burgerprojecten omvat. Stedenbanden hebben al bewezen een succesverhaal te zijn en ik hoop dat dit succesverhaal met dit programma wordt voortgezet en nog aan kracht wint. Ook de burgerprojecten zijn zeer belangrijk. Een centrale gedachte bij het opstellen van dit programma was dat ook de Europese Unie een burgerprogramma zou kunnen krijgen dat niet elitair is en dat de mensen, de burgers van de Europese Unie, als iets van hen kunnen beschouwen. De tweede actie is "Een actieve civiele samenleving in Europa". Hiermee kan structurele steun worden gegeven aan Europese organisaties die onderzoek naar overheidsbeleid doen (denktanks), aan Europese niet-gouvernementele organisaties en aan projecten van deze organisaties. Ik vind het zeer belangrijk dat ook open universiteiten en volksuniversiteiten, instellingen die geen diploma-eisen stellen, een grotere rol krijgen, omdat dit juist organisaties zijn die het best de gewone mensen weten te bereiken. Hopelijk krijgen op deze manier mensen in de hele Europese Unie toegang tot het programma en beschouwen zij het als iets wat voor hen van belang is. De derde actie is "Samen voor Europa", die evenementen met een hoog zichtbaarheidsgehalte, onderzoek, en hulpmiddelen voor informatievoorziening en -verspreiding ondersteunt. Zoals wij weten, is het belangrijk de Europese Unie op een goede manier te promoten en dichter bij de mensen te brengen, omdat er op het gebied van informatie en communicatie ook tekortkomingen zijn. Mensen hebben het gevoel dat de besluitvorming ver van hen af staat en zij ervaren de communautaire programma's daardoor ook als afstandelijk. Wij moeten nog veel werk verrichten om de Europese Unie via voorlichting en verschillende evenementen dichter bij de mensen te brengen. Aan het programma werd een vierde actie toegevoegd: "Actief Europees gedenken". Over deze actie werd in onze commissie hevig gedebatteerd. Uiteindelijk kwamen wij uit op de gedachte dat, toen deze actie uit het programma Cultuur 2000 werd gehaald, het juist de herinnering aan het nazisme en het stalinisme was die wij moesten behouden, zodat dergelijke verschrikkingen zich in Europa nooit meer kunnen voordoen. Wij vinden het heel belangrijk dat ook de volgende generaties kunnen begrijpen wat de Europese identiteit is, wat vrede is en wat stabiliteit is en daarom is het belangrijk ook een actieve herinnering te waarborgen. Het was natuurlijk ook wenselijk dat de begroting up-to-date zou zijn bij het opstellen van dit programma. Wij weten echter dat er om een of andere reden in het Europees Parlement, of in ieder geval in de Europese Commissie en de Raad, momenteel onvoldoende waardering is voor culturele projecten en hun betekenis. Ik ben zelf van mening dat cultuur en ons maatschappelijk middenveld het fundament vormen waarop ook een actieve en bloeiende economie kan worden gebouwd. Wij van de Commissie cultuur en onderwijs moeten er als cultuur onderlegde mensen voor zorgen dat de begroting in de toekomst effectiever zal zijn. Nu moesten wij onder druk van de Raad enigszins in de begroting snijden ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel van de Commissie, maar ik hoop dat met het programma kan worden begonnen en dat het een succesverhaal zal worden. Tot slot wil mijn dank uitspreken voor de samenwerking en het algemene begrip tussen de Commissie, de Raad en het Parlement. Ik ben zeer blij dat ngo's, open universiteiten en amateursportclubs in het programma zijn opgenomen. Ik hoop dat wanneer dit programma begin 2007 van start gaat, het kan uitgroeien tot een nieuw succesverhaal."@nl3
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, haluan aluksi kiittää kaikkia, jotka ovat osallistuneet tämän mietinnön käsittelyyn, ennen muuta varjoesittelijöitä sekä muiden valiokuntien jäseniä, jotka ovat kommentoineet tätä. Haluan kiittää erityisesti arvostamiani kollegoja ja koordinaattoreita Doris Packia ja Christa Pretsiä, sillä minulla ei pienimmän ryhmän jäsenenä olisi ollut mahdollista saada tätä mietintöä ilman teidän tukeanne. Olen kiitollinen myös siitä hyvästä yhteishengestä ja yhteistyöstä, mitä olette valiokunnassamme osoittaneet. Ohjelma sisältää neljä tointa. Ensimmäinen toimi on aktiivisten kansalaisten Eurooppa, joka sisältää ystävyyskuntatoiminnan ja kansalaishankkeet. Ystävyyskuntatoiminta on jo osoittanut olevansa menestystarina, ja toivon, että tämän ohjelman myötä tämä menestystarina voi jatkua ja vahvistua entisestään. Myös kansalaishankkeet ovat erittäin tärkeitä. Yksi keskeinen ajatus tätä ohjelmaa luotaessa oli juuri se, että saataisiin myös Euroopan unioniin ruohonjuuritason ohjelma, joka ei olisi elitistinen ja jonka myös niin kutsuttu tavallinen rahvas eli Euroopan unionin kansalaiset voisivat kokea omakseen. Toinen toimi on aktiivinen kansalaisyhteiskunta Euroopassa. Sen kautta voidaan antaa rakennetukea EU-politiikan tutkimusorganisaatiolle sekä Euroopan tason kansalaisjärjestöille ja tukea näiden kansalaisjärjestöjen hankkeita. Pidän erittäin tärkeänä sitä, että myös kansalaisopistot ja työväenopistot, ei-tutkintopohjaiset organisaatiot saavat vahvemman roolin, koska ne ovat nimenomaan juuri niitä organisaatioita, jotka saavuttavat parhaiten ruohonjuuritason tavalliset ihmiset. Toivottavasti tämä ohjelma avautuu myös tätä kautta ihmisille eri puolella Euroopan unionia ja he kokevat sen läheiseksi. Kolmantena toimena on yhteinen Eurooppa, laajan näkyvyyden tapahtumat, tutkimus, tiedotus ja tiedonvälitys. Kuten tiedämme, on tärkeää promotoida, tuoda oikealla tavalla Euroopan unionia esille ja lähelle ihmisiä, koska myös tiedotuksen alalla on puutteita. Ihmiset kokevat, että päätöksenteko on heistä hyvin kaukana, ja he kokevat tätäkin kautta Euroopan unionin ohjelmat etäisiksi. Meillä on paljon työtä ja tehtävää, jotta unioni voidaan viedä ihmisiä lähelle myös tiedotuksen ja erilaisten tapahtumien kautta. Ohjelmaan lisättiin neljäs toimi, joka on aktiivisen muistiperinnön säilyttäminen Euroopan laajuisesti. Tästä toimesta keskusteltiin valiokunnassamme voimakkaasti. Lopulta päädyimme siihen ajatukseen, että kun tämä toimi siirrettiin Kulttuuri 2000 -ohjelmasta, juuri natsismin ja stalinismin muisto on se, jota meidän tulee vaalia niin, etteivät vastaavat hirveydet ja kauheudet pääse enää koskaan toistumaan Euroopassa. Pidämme hyvin tärkeänä, että myös tulevat sukupolvet voisivat ymmärtää, mitä on eurooppalainen identiteetti, mitä on rauha, mitä on vakaus, ja siksi on tärkeätä huolehtia myös aktiivisesta muistiperinnöstä. Olisi ollut tietenkin toivottavaa, että myös budjetti olisi ollut ajan tasalla tätä ohjelmaa tehtäessä. Tiedämme kuitenkin sen, että jostakin syystä tällä hetkellä ei vielä Euroopan parlamentissa, tai ainakaan Euroopan komissiosta taikka neuvostosta, löydy tarpeeksi ymmärtämystä kulttuurihankkeille ja niiden tärkeydelle. Itse uskon, että kulttuuri ja kansalaisyhteiskuntamme muodostaa sen perustan, minkä päälle myös aktiivinen ja kukoistava talous voi rakentua. Meidän, jotka olemme kulttuuri-ihmisiä, jotka olemme valiokunnan jäseniä, on huolehdittava siitä, että budjetti voisi olla jatkossa toimivampi. Nyt me jouduimme sitä hieman leikkaamaan komission alkuperäisestä esityksestä neuvoston painostuksesta, mutta toivon, että tällä saadaan ohjelma alkuun, ja että ohjelmasta voi jatkossa tulla menestystarina. Lopuksi haluan kiittää komission, neuvoston ja parlamentin välisestä yhteistyöstä ja yhteisymmärryksestä. Olen erityisen iloinen siitä, että kansalaisjärjestöt, kansalaisopistot ja amatööriurheiluseurat on sisällytetty ohjelmaan. Toivon, että kun tämä ohjelma käynnistyy vuoden 2007 alussa, siitä voisi tulla uusi menestystarina."@pl16
"Senhor Presidente, Senhor Comissário, desejo começar por agradecer a todos os que estiveram envolvidos nas deliberações sobre este relatório, em particular aos relatores-sombra e aos membros de outras comissões que contribuíram com as suas observações. Desejo, em particular, agradecer às minhas estimadas colegas e coordenadoras, senhoras deputadas Pack e Prets, porque, na qualidade de membro do grupo mais pequeno, não teria conseguido elaborar este relatório sem o seu apoio. Agradeço ainda o excelente espírito de equipa e a cooperação que demonstraram na nossa comissão. O programa consiste em quatro áreas de acção. A primeira acção é a dos cidadãos activos pela Europa, que inclui a geminação de cidades e projectos cívicos. A geminação de cidades já deu provas de ser uma história de êxito, e espero que esta história de êxito continue e seja reforçada com este programa. Por outro lado, os projectos cívicos são muito importantes. Uma das ideias centrais ao estabelecer este programa era a de que a União Europeia pudesse contar com um programa popular que não seria elitista e que as pessoas, os cidadãos da União Europeia, pudessem sentir como sendo o seu programa. A acção 2 é "Sociedade civil activa na Europa". Isto poderia servir de apoio estrutural a organizações de investigação sobre as políticas públicas europeias (grupos de reflexão) e às ONG a nível europeu, bem como apoio a projectos coordenados por estas ONG. Penso que é de uma importância vital que os centros de educação de adultos abertos e os institutos profissionais, as organizações que não se baseiam em títulos académicos, tenham um papel maior, porque este é o tipo de organizações que melhor chega às pessoas comuns numa base popular. Desta forma, este programa poderá também abrir as suas portas a pessoas em toda a União Europeia, que sentirão que se trata de algo que é significativo para elas. A acção 3, "Juntos pela Europa", apoia eventos com uma grande visibilidade, estudos e instrumentos de informação e divulgação. Como é do nosso conhecimento, é importante promover a União Europeia de forma adequada e aproximá-la dos cidadãos, porque há lacunas também no domínio da informação e da comunicação. Os cidadãos sentem que estão muito afastados do processo de tomada de decisão e, por isso, sentem que os programas da União Europeia são algo distante. Temos um grande trabalho a fazer para aproximar a União dos cidadãos facultando informação e mediante vários eventos. Foi acrescentada uma quarta acção ao programa para manter viva a memória europeia. Finalmente chegámos à ideia de que, quando esta acção foi transferida do Programa Cultura 2000, apenas precisávamos de manter viva esta memória do Nazismo e do Estalinismo, para que a Europa nunca mais voltasse a viver este tipo de horror. Consideramos que é muito importante que as futuras gerações possam também compreender o que é a identidade europeia, o que é a paz e o que é a estabilidade, pelo que é igualmente importante manter vida a memória. Teria também sido, obviamente, desejável que o orçamento estivesse actualizado quando este programa foi preparado. Todavia, sabemos que, por alguma razão, ainda não existe uma simpatia suficiente no Parlamento Europeu, ou pelo menos na Comissão Europeia ou no Conselho, por projectos culturais, ou uma valorização suficiente da sua importância. Considero, pessoalmente, que a cultura e a nossa sociedade civil criam uma base sobre a qual pode construir-se uma economia dinâmica e próspera. A Comissão da Cultura e da Educação, composta por pessoas cultas, deveria assegurar uma maior efectividade do orçamento no futuro. Desta vez fomos obrigados, de certa forma, a fazer reduções à proposta original da Comissão sob pressão do Conselho, mas espero que o programa possa começar aqui a iniciar a sua marcha, e que venha a revelar-se uma história de sucesso. Por último, desejo agradecer a cooperação e a compreensão geral alcançada entre a Comissão, o Conselho e o Parlamento. Congratulo-me, em particular, por as ONG, as universidades abertas e os clubes desportivos de amadores terem sido incluídos no programa. Espero que quando este programa se inicie no princípio de 2007 se revele outra história de sucesso."@pt17
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, haluan aluksi kiittää kaikkia, jotka ovat osallistuneet tämän mietinnön käsittelyyn, ennen muuta varjoesittelijöitä sekä muiden valiokuntien jäseniä, jotka ovat kommentoineet tätä. Haluan kiittää erityisesti arvostamiani kollegoja ja koordinaattoreita Doris Packia ja Christa Pretsiä, sillä minulla ei pienimmän ryhmän jäsenenä olisi ollut mahdollista saada tätä mietintöä ilman teidän tukeanne. Olen kiitollinen myös siitä hyvästä yhteishengestä ja yhteistyöstä, mitä olette valiokunnassamme osoittaneet. Ohjelma sisältää neljä tointa. Ensimmäinen toimi on aktiivisten kansalaisten Eurooppa, joka sisältää ystävyyskuntatoiminnan ja kansalaishankkeet. Ystävyyskuntatoiminta on jo osoittanut olevansa menestystarina, ja toivon, että tämän ohjelman myötä tämä menestystarina voi jatkua ja vahvistua entisestään. Myös kansalaishankkeet ovat erittäin tärkeitä. Yksi keskeinen ajatus tätä ohjelmaa luotaessa oli juuri se, että saataisiin myös Euroopan unioniin ruohonjuuritason ohjelma, joka ei olisi elitistinen ja jonka myös niin kutsuttu tavallinen rahvas eli Euroopan unionin kansalaiset voisivat kokea omakseen. Toinen toimi on aktiivinen kansalaisyhteiskunta Euroopassa. Sen kautta voidaan antaa rakennetukea EU-politiikan tutkimusorganisaatiolle sekä Euroopan tason kansalaisjärjestöille ja tukea näiden kansalaisjärjestöjen hankkeita. Pidän erittäin tärkeänä sitä, että myös kansalaisopistot ja työväenopistot, ei-tutkintopohjaiset organisaatiot saavat vahvemman roolin, koska ne ovat nimenomaan juuri niitä organisaatioita, jotka saavuttavat parhaiten ruohonjuuritason tavalliset ihmiset. Toivottavasti tämä ohjelma avautuu myös tätä kautta ihmisille eri puolella Euroopan unionia ja he kokevat sen läheiseksi. Kolmantena toimena on yhteinen Eurooppa, laajan näkyvyyden tapahtumat, tutkimus, tiedotus ja tiedonvälitys. Kuten tiedämme, on tärkeää promotoida, tuoda oikealla tavalla Euroopan unionia esille ja lähelle ihmisiä, koska myös tiedotuksen alalla on puutteita. Ihmiset kokevat, että päätöksenteko on heistä hyvin kaukana, ja he kokevat tätäkin kautta Euroopan unionin ohjelmat etäisiksi. Meillä on paljon työtä ja tehtävää, jotta unioni voidaan viedä ihmisiä lähelle myös tiedotuksen ja erilaisten tapahtumien kautta. Ohjelmaan lisättiin neljäs toimi, joka on aktiivisen muistiperinnön säilyttäminen Euroopan laajuisesti. Tästä toimesta keskusteltiin valiokunnassamme voimakkaasti. Lopulta päädyimme siihen ajatukseen, että kun tämä toimi siirrettiin Kulttuuri 2000 -ohjelmasta, juuri natsismin ja stalinismin muisto on se, jota meidän tulee vaalia niin, etteivät vastaavat hirveydet ja kauheudet pääse enää koskaan toistumaan Euroopassa. Pidämme hyvin tärkeänä, että myös tulevat sukupolvet voisivat ymmärtää, mitä on eurooppalainen identiteetti, mitä on rauha, mitä on vakaus, ja siksi on tärkeätä huolehtia myös aktiivisesta muistiperinnöstä. Olisi ollut tietenkin toivottavaa, että myös budjetti olisi ollut ajan tasalla tätä ohjelmaa tehtäessä. Tiedämme kuitenkin sen, että jostakin syystä tällä hetkellä ei vielä Euroopan parlamentissa, tai ainakaan Euroopan komissiosta taikka neuvostosta, löydy tarpeeksi ymmärtämystä kulttuurihankkeille ja niiden tärkeydelle. Itse uskon, että kulttuuri ja kansalaisyhteiskuntamme muodostaa sen perustan, minkä päälle myös aktiivinen ja kukoistava talous voi rakentua. Meidän, jotka olemme kulttuuri-ihmisiä, jotka olemme valiokunnan jäseniä, on huolehdittava siitä, että budjetti voisi olla jatkossa toimivampi. Nyt me jouduimme sitä hieman leikkaamaan komission alkuperäisestä esityksestä neuvoston painostuksesta, mutta toivon, että tällä saadaan ohjelma alkuun, ja että ohjelmasta voi jatkossa tulla menestystarina. Lopuksi haluan kiittää komission, neuvoston ja parlamentin välisestä yhteistyöstä ja yhteisymmärryksestä. Olen erityisen iloinen siitä, että kansalaisjärjestöt, kansalaisopistot ja amatööriurheiluseurat on sisällytetty ohjelmaan. Toivon, että kun tämä ohjelma käynnistyy vuoden 2007 alussa, siitä voisi tulla uusi menestystarina."@sk18
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, haluan aluksi kiittää kaikkia, jotka ovat osallistuneet tämän mietinnön käsittelyyn, ennen muuta varjoesittelijöitä sekä muiden valiokuntien jäseniä, jotka ovat kommentoineet tätä. Haluan kiittää erityisesti arvostamiani kollegoja ja koordinaattoreita Doris Packia ja Christa Pretsiä, sillä minulla ei pienimmän ryhmän jäsenenä olisi ollut mahdollista saada tätä mietintöä ilman teidän tukeanne. Olen kiitollinen myös siitä hyvästä yhteishengestä ja yhteistyöstä, mitä olette valiokunnassamme osoittaneet. Ohjelma sisältää neljä tointa. Ensimmäinen toimi on aktiivisten kansalaisten Eurooppa, joka sisältää ystävyyskuntatoiminnan ja kansalaishankkeet. Ystävyyskuntatoiminta on jo osoittanut olevansa menestystarina, ja toivon, että tämän ohjelman myötä tämä menestystarina voi jatkua ja vahvistua entisestään. Myös kansalaishankkeet ovat erittäin tärkeitä. Yksi keskeinen ajatus tätä ohjelmaa luotaessa oli juuri se, että saataisiin myös Euroopan unioniin ruohonjuuritason ohjelma, joka ei olisi elitistinen ja jonka myös niin kutsuttu tavallinen rahvas eli Euroopan unionin kansalaiset voisivat kokea omakseen. Toinen toimi on aktiivinen kansalaisyhteiskunta Euroopassa. Sen kautta voidaan antaa rakennetukea EU-politiikan tutkimusorganisaatiolle sekä Euroopan tason kansalaisjärjestöille ja tukea näiden kansalaisjärjestöjen hankkeita. Pidän erittäin tärkeänä sitä, että myös kansalaisopistot ja työväenopistot, ei-tutkintopohjaiset organisaatiot saavat vahvemman roolin, koska ne ovat nimenomaan juuri niitä organisaatioita, jotka saavuttavat parhaiten ruohonjuuritason tavalliset ihmiset. Toivottavasti tämä ohjelma avautuu myös tätä kautta ihmisille eri puolella Euroopan unionia ja he kokevat sen läheiseksi. Kolmantena toimena on yhteinen Eurooppa, laajan näkyvyyden tapahtumat, tutkimus, tiedotus ja tiedonvälitys. Kuten tiedämme, on tärkeää promotoida, tuoda oikealla tavalla Euroopan unionia esille ja lähelle ihmisiä, koska myös tiedotuksen alalla on puutteita. Ihmiset kokevat, että päätöksenteko on heistä hyvin kaukana, ja he kokevat tätäkin kautta Euroopan unionin ohjelmat etäisiksi. Meillä on paljon työtä ja tehtävää, jotta unioni voidaan viedä ihmisiä lähelle myös tiedotuksen ja erilaisten tapahtumien kautta. Ohjelmaan lisättiin neljäs toimi, joka on aktiivisen muistiperinnön säilyttäminen Euroopan laajuisesti. Tästä toimesta keskusteltiin valiokunnassamme voimakkaasti. Lopulta päädyimme siihen ajatukseen, että kun tämä toimi siirrettiin Kulttuuri 2000 -ohjelmasta, juuri natsismin ja stalinismin muisto on se, jota meidän tulee vaalia niin, etteivät vastaavat hirveydet ja kauheudet pääse enää koskaan toistumaan Euroopassa. Pidämme hyvin tärkeänä, että myös tulevat sukupolvet voisivat ymmärtää, mitä on eurooppalainen identiteetti, mitä on rauha, mitä on vakaus, ja siksi on tärkeätä huolehtia myös aktiivisesta muistiperinnöstä. Olisi ollut tietenkin toivottavaa, että myös budjetti olisi ollut ajan tasalla tätä ohjelmaa tehtäessä. Tiedämme kuitenkin sen, että jostakin syystä tällä hetkellä ei vielä Euroopan parlamentissa, tai ainakaan Euroopan komissiosta taikka neuvostosta, löydy tarpeeksi ymmärtämystä kulttuurihankkeille ja niiden tärkeydelle. Itse uskon, että kulttuuri ja kansalaisyhteiskuntamme muodostaa sen perustan, minkä päälle myös aktiivinen ja kukoistava talous voi rakentua. Meidän, jotka olemme kulttuuri-ihmisiä, jotka olemme valiokunnan jäseniä, on huolehdittava siitä, että budjetti voisi olla jatkossa toimivampi. Nyt me jouduimme sitä hieman leikkaamaan komission alkuperäisestä esityksestä neuvoston painostuksesta, mutta toivon, että tällä saadaan ohjelma alkuun, ja että ohjelmasta voi jatkossa tulla menestystarina. Lopuksi haluan kiittää komission, neuvoston ja parlamentin välisestä yhteistyöstä ja yhteisymmärryksestä. Olen erityisen iloinen siitä, että kansalaisjärjestöt, kansalaisopistot ja amatööriurheiluseurat on sisällytetty ohjelmaan. Toivon, että kun tämä ohjelma käynnistyy vuoden 2007 alussa, siitä voisi tulla uusi menestystarina."@sl19
". Herr talman, herr kommissionsledamot! Jag vill först tacka alla som deltagit i diskussionerna om betänkandet, framför allt skuggföredragandena och ledamöterna i övriga utskott som lämnat synpunkter. Framför allt vill jag tacka mina högt uppskattade kolleger och samordnare, Doris Pack and Christa Prets. Eftersom jag tillhör den minsta politiska gruppen hade jag aldrig kunnat lägga fram min rekommendation utan ert stöd. Jag är också tacksam för den fantastiska laganda och samarbetsvilja som ni har visat i vårt utskott. Programmet omfattar fyra handlingsområden. Det första är ett Europa med aktiva medborgare som omfattar vänorter och medborgarprojekt. Vänortssystemet är redan en framgång, och jag hoppas att det ska fortsätta gå från klarhet till klarhet i och med det här programmet. Dessutom är medborgarprogrammen väldigt viktiga. En central idé när det gällde att utarbeta programmet var att Europeiska unionen faktiskt kunde ha ett program på gräsrotsnivå som inte skulle vara avsett för en elit, och som vanliga människor, EU:s medborgare, kunde betrakta som sitt eget. Det andra handlingsområdet är ett aktivt civilsamhälle i Europa. Detta skulle kunna ge ett strukturellt stöd till EU:s politiska analysorganisationer (tankesmedjor) och icke-statliga organisationer på europeisk nivå, samt stödja olika projekt som samordnas av icke-statliga organisationer. Jag tror att det är mycket viktigt att man låter öppna vuxenutbildningscentrum och yrkesskolor, organisationer som inte utfärdar några examina, spela en större roll, eftersom det är just den här typen av organisationer som är bäst på att nå ut till vanliga människor på gräsrotsnivå. På det viset kommer programmet förhoppningsvis också att öppna sina dörrar för människor i hela Europeiska unionen, och de kommer att känna att detta är något som verkligen angår dem. Det tredje handlingsområdet är ”Tillsammans för Europa”, som stöder arrangemang, studier och information med hög profil och verktyg för att sprida resultat. Som vi vet är det viktigt att främja Europeiska unionen på rätt sätt och föra den närmare människorna, eftersom det även finns brister inom områdena information och kommunikation. Människor känner att de står långt från beslutsprocessen, och därför upplever de också EU:s program som något avlägset. Mycket arbete återstår för att föra unionen närmare människorna via information och olika arrangemang. Ett fjärde handlingsprogram lades till i programmet: bibehållandet av ”Aktivt europeiskt ihågkommande”. Detta diskuterades intensivt i vårt utskott. Vi kom slutligen fram till att när den här insatsen överfördes från programmet Kultur 2000, så var det just minnet av nazismen och stalinismen som vi behövde bevara, så att sådana fasor aldrig mer ska kunna förekomma i Europa. Vi anser att det är mycket viktigt att även framtida generationer ska kunna förstå vad som menas med europeisk identitet, med fred och med stabilitet, och att det därför också är viktigt att garantera att minnet hålls vid liv. Det hade naturligtvis också varit önskvärt om budgeten varit avklarad när programmet utarbetades. Vi vet emellertid att av vissa skäl finns det ännu inte tillräckligt mycket sympati i Europaparlamentet, eller åtminstone inte i Europeiska kommissionen eller i rådet, för kulturella projekt, eller en tillräcklig uppskattning av deras betydelse. Själv anser jag att kultur och civilsamhälle även skapar den bas på vilken en dynamisk och blomstrande ekonomi kan konstrueras. Eftersom vi som sitter i utskottet för kultur och utbildning är kulturintresserade människor bör vi se till att budgeten blir effektivare i framtiden. Den här gången blev vi i viss mån tvingade att göra nedskärningar i kommissionens ursprungliga förslag efter påtryckningar från rådet, men jag hoppas att programmet nu ska kunna startas och att det ska bli en framgång. Slutligen vill jag tacka för det samarbete och den samsyn som har uppnåtts mellan kommissionen, rådet och parlamentet. Det gläder mig särskilt att de icke-statliga organisationerna, öppna universiteten och amatöridrottsföreningarna har tagits med i programmet. Jag hoppas att det programmet, när det dras i gång i början av 2007, ska bli ytterligare en framgång."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"(Suosionosoituksia)"5,19,15,1,18,14,16,11,7,13
"Hannu Takkula (ALDE ),"5,19,19,15,1,1,18,14,16,11,13
"esittelijä"5,19,15,1,18,14,11,16,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph