Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-10-24-Speech-2-335"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061024.35.2-335"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Voorzitter, commissaris, het is natuurlijk een goede zaak dat we het licht op groen kunnen zetten, zodat deze belangrijke onderwijsprogramma's kunnen doorgaan. En zoals u terecht opmerkt. Toch sta ik hier tezamen met de rapporteur met gemengde gevoelens. De lidstaten hadden nooit op deze programma's mogen besparen. Toch niet met de botte bijl, zoals dat nu gebeurd is, en ik herhaal eigenlijk wat mevrouw Pack al gezegd heeft. Dit zijn programma's waarmee we jongeren omturnen tot Europese burgers, de Europeanen van de toekomst. Hoe is het mogelijk dat we in die programma's zodanig het mes gezet hebben? Dat is bijzonder kortzichtig en in elk geval een enorme gemiste kans voor de toekomst van de EU. Ik denk dat de lidstaten hier op een perfecte manier geïllustreerd hebben hoe je in eigen vlees kunt snijden. Elke Erasmus-student, commissaris, elke Comenius-student, u zult het met mij eens zijn – en ik heb er de voorbije jaren heel veel ontmoet – elke jongere maakt een ervaring mee die hem of haar vormt voor de rest van zijn leven. Het verbreedt je horizon, het verhoogt je kansen op werk, het brengt je in contact met anderen, je ervaart diversiteit, je leert ermee omgaan. Op die manier dragen deze programma's ook bij tot tolerantie en uiteraard tot Europees burgerschap. Eigenlijk had het Parlement dit beperkte budget niet mogen goedkeuren, dat is een andere kwestie natuurlijk. Ook om sociale redenen, want heel wat studenten die uit sociaal zwakkere kringen, families komen, zullen het nu heel moeilijk krijgen om aan Erasmus deel te nemen. Maar het heeft geen zin, zoals gezegd, om aan de klaagmuur te gaan staan. Daarvoor is het nu te laat. Nu moeten we alles op alles zetten om hiervan het beste te maken. Ik denk dat de scholen wel creatief genoeg zijn om aanvullende andere financieringsbronnen te zoeken en ook wel te vinden. Misschien kan het bedrijfsleven, al dan niet gesteund door de Europese Unie of door de nationale overheid, hierbij helpen. Waarom zouden bedrijven geen uitwisselingsprojecten sponsoren? Een fabriek bij mij in de buurt – Ford – zou bijvoorbeeld laatstejaars leerlingen of studenten uit kunnen nodigen voor een bezoek aan hun andere fabriek in een ander land over de grens. Het is maar een idee, misschien liggen daar mogelijkheden. Commissaris, Voorzitter, het is van cruciaal belang dat we de uitwisseling tussen studenten en scholen maximaal stimuleren. Ik hoop nu al, en ik ben er vroeg bij, dat de Raad en de lidstaten bij het volgende meerjarenprogramma wel tot het besef komen dat je niet ongestraft bespaart op dergelijke programma's. Commissaris, ik wens u oprecht heel veel succes bij de uitvoering van het volgende programma 2007-2013."@nl3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Voorzitter, commissaris, het is natuurlijk een goede zaak dat we het licht op groen kunnen zetten, zodat deze belangrijke onderwijsprogramma's kunnen doorgaan. En zoals u terecht opmerkt. Toch sta ik hier tezamen met de rapporteur met gemengde gevoelens. De lidstaten hadden nooit op deze programma's mogen besparen. Toch niet met de botte bijl, zoals dat nu gebeurd is, en ik herhaal eigenlijk wat mevrouw Pack al gezegd heeft. Dit zijn programma's waarmee we jongeren omturnen tot Europese burgers, de Europeanen van de toekomst. Hoe is het mogelijk dat we in die programma's zodanig het mes gezet hebben? Dat is bijzonder kortzichtig en in elk geval een enorme gemiste kans voor de toekomst van de EU. Ik denk dat de lidstaten hier op een perfecte manier geïllustreerd hebben hoe je in eigen vlees kunt snijden. Elke Erasmus-student, commissaris, elke Comenius-student, u zult het met mij eens zijn - en ik heb er de voorbije jaren heel veel ontmoet - elke jongere maakt een ervaring mee die hem of haar vormt voor de rest van zijn leven. Het verbreedt je horizon, het verhoogt je kansen op werk, het brengt je in contact met anderen, je ervaart diversiteit, je leert ermee omgaan. Op die manier dragen deze programma's ook bij tot tolerantie en uiteraard tot Europees burgerschap. Eigenlijk had het Parlement dit beperkte budget niet mogen goedkeuren, dat is een andere kwestie natuurlijk. Ook om sociale redenen, want heel wat studenten die uit sociaal zwakkere kringen, families komen, zullen het nu heel moeilijk krijgen om aan Erasmus deel te nemen. Maar het heeft geen zin, zoals gezegd, om aan de klaagmuur te gaan staan. Daarvoor is het nu te laat. Nu moeten we alles op alles zetten om hiervan het beste te maken. Ik denk dat de scholen wel creatief genoeg zijn om aanvullende andere financieringsbronnen te zoeken en ook wel te vinden. Misschien kan het bedrijfsleven, al dan niet gesteund door de Europese Unie of door de nationale overheid, hierbij helpen. Waarom zouden bedrijven geen uitwisselingsprojecten sponsoren? Een fabriek bij mij in de buurt - Ford - zou bijvoorbeeld laatstejaars leerlingen of studenten uit kunnen nodigen voor een bezoek aan hun andere fabriek in een ander land over de grens. Het is maar een idee, misschien liggen daar mogelijkheden. Commissaris, Voorzitter, het is van cruciaal belang dat we de uitwisseling tussen studenten en scholen maximaal stimuleren. Ik hoop nu al, en ik ben er vroeg bij, dat de Raad en de lidstaten bij het volgende meerjarenprogramma wel tot het besef komen dat je niet ongestraft bespaart op dergelijke programma's. Commissaris, ik wens u oprecht heel veel succes bij de uitvoering van het volgende programma 2007-2013."@cs1
"Hr. formand, hr. kommissær! Det er naturligvis udmærket, at vi kan give grønt lys, således at disse vigtige undervisningsprogrammer kan fortsætte. Og som De med rette bemærker. Alligevel har jeg ligesom ordføreren blandede følelser. Som fru Pack sagde, skulle medlemsstaterne aldrig have sparet på disse programmer, i hvert fald ikke så drastisk, som det nu er sket. Dette er programmer, som kan hjælpe os med at gøre unge til europæiske borgere, fremtidens europæere. Hvordan er det muligt, at vi har skåret så meget ned på disse programmer? Det er særdeles kortsynet, og vi er i hvert fald gået glip af en enorm chance, når det gælder EU's fremtid. Jeg tror, at medlemsstaterne her perfekt har illustreret, hvordan man kan save den gren over, man selv sidder på. Jeg er sikker på, at kommissæren vil give mig ret i, at alle Erasmus-studerende, alle Comenius-studerende - og jeg har i de forløbne år mødt en hel del - alle unge gør erfaringer, som udvikler dem for resten af livet. Det udvider horisonten, det øger chancerne for arbejde, det bringer de unge i kontakt med andre, og de erfarer mangfoldighed, som de lærer at håndtere. På denne måde bidrager disse programmer også til tolerance og selvfølgelig til europæisk borgerskab. Faktisk skulle Parlamentet ikke have godkendt dette begrænsede budget, men det er naturligvis en anden sag. Også af sociale grunde, for en hel del studerende, som kommer fra socialt svage kredse og familier, vil nu få meget svært ved at deltage i Erasmus-programmet. Men som sagt nytter det ikke at klage, da det er for sent. Nu skal vi gøre alt for at få det bedste ud af det. Jeg tror, at skolerne er kreative nok til at søge og også finde andre supplerende finansieringskilder. Måske kan erhvervslivet hjælpe, med støtte fra EU eller de nationale myndigheder. Hvorfor skulle virksomheder ikke sponsorere udvekslingsprogrammer? En fabrik - Ford - i nærheden af min bopæl kunne f.eks. invitere elever i sidste skoleår eller studerende til at besøge en af deres fabrikker i udlandet. Det er bare en idé. Måske findes der muligheder for det. Det er af afgørende betydning, at vi maksimalt opmuntrer til udveksling af studerende og skoleelever. Jeg vil allerede nu udtrykke håb om, at Rådet og medlemsstaterne ved det næste flerårige program indser, at man ikke ustraffet sparer på sådanne programmer. Hr. kommissær, jeg ønsker Dem oprigtigt held og lykke med gennemførelsen af det næste program 2007-2013."@da2
". Herr Präsident, Herr Kommissar! Selbstverständlich ist es begrüßenswert, dass wir für diese wichtigen Bildungsprogramme grünes Licht geben können, denn Bildung ist mehr, wie Sie sehr richtig sagten. Trotzdem habe ich wie die Berichterstatterin gemischte Gefühle. Wie auch Frau Pack vertrete ich den Standpunkt, dass die Mitgliedstaaten bei diesen Programmen nie hätten kürzen dürfen, auf jeden Fall nicht so drastisch, wie es derzeit geschieht. Diese Programme können uns helfen, die jungen Menschen zu europäischen Bürgern, den Europäern der Zukunft, zu formen. Warum nur haben wir bei diesen Programmen derart einschneidende Kürzungen vorgenommen? Das ist überaus kurzsichtig und auf jeden Fall eine vertane Chance für die Zukunft der EU. Meines Erachtens haben die Mitgliedstaaten perfekt veranschaulicht, wie man sich ins eigene Fleisch schneiden kann. Der Kommissar wird mir sicherlich zustimmen, wenn ich sage, dass jeder Erasmus-Student, jeder Comenius-Student – und ich habe im Laufe der Jahre eine Vielzahl getroffen – , jeder Student eine Erfahrung macht, die ihn für den Rest seines Lebens prägt. Sie weitet seinen Horizont, verbessert seine Chancen auf Arbeit, bringt ihn mit anderen in Kontakt, er erlebt Vielfalt und lernt, damit umzugehen. Auf diese Weise tragen diese Programme auch zu Toleranz und – das liegt auf der Hand – zur europäischen Bürgerschaft bei. Im Grunde hätte das Parlament diesen begrenzten Haushalt ablehnen sollen, aber das ist natürlich etwas anderes. Nicht zuletzt aus sozialen Gründen hätte es so verfahren sollen, denn ziemlich vielen Studenten, die aus sozial schwächeren Kreisen und Familien stammen, wird es jetzt schwerer fallen, an Erasmus teilzunehmen. Aber wie bereits erwähnt, hat es keinen Sinn, Vergangenes zu bereuen. Dazu ist es zu spät. Nunmehr müssen wir alle Hebel in Bewegung setzen und das Beste aus dem machen, was wir haben. Ich denke, die Schulen sind kreativ genug, zusätzliche Einnahmequellen zur Finanzierung dieser Programme zu suchen und zu finden. Möglicherweise kann die Wirtschaft, vielleicht mit Unterstützung seitens der Europäischen Union oder nationaler Behörden, behilflich sein. Weshalb sollten Unternehmen keine Austauschprojekte fördern? Eine Betriebsstätte in meiner Nähe – Ford – könnte beispielsweise Schüler oder Studenten im letzten Schul- oder Studienjahr zu einem Besuch ihrer Schwesterfirmen in anderen Ländern jenseits der Grenze einladen. Das ist nur so ein Gedanke, aber vielleicht bestehen da Möglichkeiten. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir den Austausch von Studenten und Schulen bestmöglich fördern. Ich möchte bereits in diesem frühen Stadium der Hoffnung Ausdruck verleihen, dass der Rat und die Mitgliedstaaten beim nächsten Mehrjahresprogramm zu der Erkenntnis gelangen, dass man bei solchen Programmen nicht ungestraft den Rotstift ansetzt. Und Ihnen, Herr Kommissar, wünsche ich bei Ihren Anstrengungen zur Durchführung des nächsten Programms 2007-2013 viel Erfolg."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, είναι φυσικά καλό το γεγονός ότι μπορούμε να δώσουμε το πράσινο φως σε αυτά τα σημαντικά εκπαιδευτικά προγράμματα, καθώς, όπως ορθά λέτε η παιδεία είναι το παν. Εντούτοις, εγώ, όπως και η εισηγήτρια, έχω ανάμικτα αισθήματα. Όπως είπε η κ. Pack πριν από εμένα, πιστεύω ότι τα κράτη μέλη δεν θα έπρεπε να είχαν κάνει ποτέ περικοπές σε αυτά τα προγράμματα – τουλάχιστον, όχι τόσο δραστικές όπως έγινε τώρα. Πρόκειται για προγράμματα που μπορούν να μας βοηθήσουν να μετατρέψουμε τους νέους σε ευρωπαίους πολίτες, τους Ευρωπαίους του μέλλοντος. Γιατί ήμασταν τόσο βάναυσοι στις περικοπές για αυτά τα προγράμματα; Πρόκειται για μια εξαιρετικά κοντόφθαλμη κίνηση και σε κάθε περίπτωση αποτελεί μια χαμένη ευκαιρία για το μέλλον της ΕΕ. Πιστεύω ότι τα κράτη μέλη έδωσαν ένα τέλειο παράδειγμα του πώς μπορεί κανείς να χαλάσει τα ίδια του τα σχέδια. Είμαι βέβαιος ότι η Επιτροπή θα συμφωνήσει μαζί μου ότι κάθε φοιτητής του προγράμματος Erasmus, κάθε μαθητής του προγράμματος Comenius –και γνώρισα πάρα πολλούς κατά τη διάρκεια των ετών– κάθε σπουδαστής καταλήγει να βιώνει μια εμπειρία ζωής. Διευρύνει τον ορίζοντά τους, βελτιώνει τις ευκαιρίες απασχόλησης, τους φέρνει σε επαφή με άλλους, βιώνουν την πολυμορφία και μαθαίνουν πώς να την αντιμετωπίζουν. Με αυτόν τον τρόπο, αυτά τα προγράμματα συμβάλλουν επίσης στην ανοχή και, περιττό να πούμε, στην ευρωπαϊκή ιθαγένεια. Αυτό το Σώμα θα έπρεπε, στην πραγματικότητα, να είχε απορρίψει αυτόν τον περιορισμένο προϋπολογισμό, αλλά αυτό, φυσικά, είναι διαφορετικό θέμα. Θα έπρεπε να το είχε κάνει αυτό, ειδικά συνυπολογίζοντας τους κοινωνικούς λόγους, διότι αρκετοί φοιτητές που προέρχονται από πιο κοινωνικά ευάλωτα περιβάλλοντα και υπόβαθρα θα δυσκολευτούν τώρα να συμμετάσχουν στο Erasmus. Ωστόσο, δεν έχει νόημα, όπως είπε ήδη κάποιος, να μετανιώνουμε για πράξεις του παρελθόντος. Είναι πολύ αργά για αυτό. Τώρα πρέπει να άρουμε όλα τα εμπόδια για να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο αυτά που έχουμε. Πιστεύω ότι οι σχολές είναι αρκετά δημιουργικές στην αναζήτηση και την εξεύρεση πρόσθετων πόρων εσόδων για τη χρηματοδότηση αυτών των προγραμμάτων. Η βιομηχανία, ενδεχομένως με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των εθνικών κυβερνήσεων, μπορεί ίσως να βοηθήσει. Γιατί να μην υποστηρίζουν οικονομικά οι επιχειρήσεις τα προγράμματα ανταλλαγών; Ένα εργοστάσιο που είναι στην περιοχή μου –η Ford– θα μπορούσε, για παράδειγμα, να καλεί μαθητές ή φοιτητές για επισκέψεις στα εργοστάσιά της σε διάφορες χώρες εκτός συνόρων. Είναι απλά μια σκέψη, αλλά μπορεί να υπάρξει πεδίο εφαρμογής εδώ. Είναι πολύ σημαντικό να προωθήσουμε την ανταλλαγή φοιτητών και σχολών όσο καλύτερα μπορούμε. Θα ήθελα, σε αυτό το πρώιμο στάδιο, να εκφράσω την ελπίδα ότι το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη θα συνειδητοποιήσουν πως οι περικοπές στο προσεχές πολυετές πρόγραμμα θα αφήσουν το σημάδι τους σε αυτά τα προγράμματα και σας εύχομαι, κύριε Επίτροπε, ό,τι καλύτερο στις προσπάθειές σας για την εφαρμογή του προσεχούς προγράμματος 2007-2013."@el10
". Mr President, Commissioner, it is, of course, a good thing that we can give the green light to these important learning programmes, for, as you so rightly say education is more. Nevertheless, I, like the rapporteur, have mixed feelings. As Mrs Pack said before me, I would argue that the Member States should never have cut back on these programmes – not as drastically, at any rate, as has now been the case. These are programmes that can help us make young people into European citizens, the Europeans of the future. Why ever have we been so brutal in the cutbacks for those programmes? That is extremely short-sighted and in any event a missed opportunity for the EU’s future. I think that the Member States have given a perfect illustration of how to queer one’s own pitch. I am sure that the Commissioner will agree with me when I say that every Erasmus student, every Comenius student – and I have met a huge number over the years – every student ends up having a life-forming experience. It broadens their horizons, improves their chances of employment, brings them into contact with others, they experience diversity and learn how to deal with it. In that way, these programmes also contribute to tolerance and, needless to say, to European citizenship. This House should, in actual fact, have thrown out this limited budget, but that is a different matter, of course. It should have done that not least with social reasons in mind, for quite a few students who come from more socially vulnerable environments and backgrounds will now find it much more difficult to take part in Erasmus. There is no point, though, as somebody already said, in regretting past actions. It is too late for that. We now have to pull out all the stops to make the most of what we have. I think that schools are sufficiently creative in seeking, and finding, additional sources of income to fund those programmes. Industry, possibly backed by the European Union or national governments, may be able to help. Why could businesses not sponsor exchange projects? A factory that is local to me – Ford – could, for example, invite final-year pupils or students for visits to their sister factories in different countries across the border. It is just a thought, but there may be some scope there. It is crucially important that we promote the exchange of students and schools to the best of our ability. I would, at this early stage, express the hope that the Council and the Member States will realise that cutbacks on the forthcoming multi-annual programme are bound to leave their mark on programmes like these, and I wish you, Commissioner, the very best in your endeavours to implement the next programme 2007-2013."@en4
". Señor Presidente, señor Comisario, indudablemente es positivo que demos luz verde a estos importantes programas de aprendizaje, porque, como usted bien dice la educación es más. No obstante, al igual que la ponente, tengo sentimientos enfrentados. Como ya ha dicho la señora Pack, yo sostengo que los Estados miembros nunca deberían haber aplicado recortes a estos programas, no de forma tan drástica, en todo caso, como se ha hecho. Son programas que pueden ayudarnos a convertir a los jóvenes en ciudadanos europeos, los europeos del futuro. ¿Por qué hemos aplicado unos recortes tan brutales a estos programas? Eso supone tener muy poca vista y, en cualquier caso, una oportunidad perdida para el futuro de la Unión Europea. Creo que los Estados miembros han ilustrado perfectamente cómo uno puede arruinar sus propios planes. No me cabe duda de que el señor Comisario coincidirá conmigo en que todo estudiante acogido a Erasmus, todo estudiante acogido a Comenius –y he conocido a muchos de ellos a lo largo de los años–, todo estudiante termina por tener una experiencia que marcará su vida. Amplía sus horizontes, mejora sus oportunidades de empleo, les pone en contacto con otros, experimentan la diversidad y aprenden a enfrentarse a ella. De ese modo, estos programas también contribuyen a la tolerancia y, sobra decir, a la ciudadanía europea. De hecho, esta Cámara debería haber rechazado este limitado presupuesto, aunque, por supuesto, ese es otro tema. Debería haberlo hecho, entre otras cosas, por motivos sociales, dado que a muchos estudiantes que proceden de familias y entornos más vulnerables en términos sociales ahora les resultará mucho más difícil participar en el programa Erasmus. No obstante, como alguien ya ha dicho, no vale de nada lamentar las acciones del pasado. Es demasiado tarde para eso. Ahora tenemos que tocar todos los registros, para aprovechar al máximo lo que tenemos. Creo que las escuelas tienen la suficiente creatividad para buscar y encontrar fuentes de ingresos adicionales para financiar esos programas. La industria, posiblemente respaldada por la Unión Europea o los Gobiernos nacionales, puede ayudar. ¿Por qué no podrían patrocinar las empresas proyectos de intercambio? Una fábrica de mi país –Ford– podría, por ejemplo, invitar a los estudiantes o alumnos de último curso a visitar sus fábricas en otros países. Es simplemente una idea, pero puede que esto ofrezca posibilidades. Es sumamente importante que fomentemos al máximo posible el intercambio de estudiantes y escuelas. Quiero expresar en esta etapa temprana la esperanza de que el Consejo y los Estados miembros se den cuenta de que los recortes en el próximo programa plurianual seguro que dejarán huella en programas como estos y decir que le deseo todo lo mejor, señor Comisario, en sus esfuerzos por aplicar el próximo programa 2007-2013."@es20
"Voorzitter, commissaris, het is natuurlijk een goede zaak dat we het licht op groen kunnen zetten, zodat deze belangrijke onderwijsprogramma's kunnen doorgaan. En zoals u terecht opmerkt. Toch sta ik hier tezamen met de rapporteur met gemengde gevoelens. De lidstaten hadden nooit op deze programma's mogen besparen. Toch niet met de botte bijl, zoals dat nu gebeurd is, en ik herhaal eigenlijk wat mevrouw Pack al gezegd heeft. Dit zijn programma's waarmee we jongeren omturnen tot Europese burgers, de Europeanen van de toekomst. Hoe is het mogelijk dat we in die programma's zodanig het mes gezet hebben? Dat is bijzonder kortzichtig en in elk geval een enorme gemiste kans voor de toekomst van de EU. Ik denk dat de lidstaten hier op een perfecte manier geïllustreerd hebben hoe je in eigen vlees kunt snijden. Elke Erasmus-student, commissaris, elke Comenius-student, u zult het met mij eens zijn - en ik heb er de voorbije jaren heel veel ontmoet - elke jongere maakt een ervaring mee die hem of haar vormt voor de rest van zijn leven. Het verbreedt je horizon, het verhoogt je kansen op werk, het brengt je in contact met anderen, je ervaart diversiteit, je leert ermee omgaan. Op die manier dragen deze programma's ook bij tot tolerantie en uiteraard tot Europees burgerschap. Eigenlijk had het Parlement dit beperkte budget niet mogen goedkeuren, dat is een andere kwestie natuurlijk. Ook om sociale redenen, want heel wat studenten die uit sociaal zwakkere kringen, families komen, zullen het nu heel moeilijk krijgen om aan Erasmus deel te nemen. Maar het heeft geen zin, zoals gezegd, om aan de klaagmuur te gaan staan. Daarvoor is het nu te laat. Nu moeten we alles op alles zetten om hiervan het beste te maken. Ik denk dat de scholen wel creatief genoeg zijn om aanvullende andere financieringsbronnen te zoeken en ook wel te vinden. Misschien kan het bedrijfsleven, al dan niet gesteund door de Europese Unie of door de nationale overheid, hierbij helpen. Waarom zouden bedrijven geen uitwisselingsprojecten sponsoren? Een fabriek bij mij in de buurt - Ford - zou bijvoorbeeld laatstejaars leerlingen of studenten uit kunnen nodigen voor een bezoek aan hun andere fabriek in een ander land over de grens. Het is maar een idee, misschien liggen daar mogelijkheden. Commissaris, Voorzitter, het is van cruciaal belang dat we de uitwisseling tussen studenten en scholen maximaal stimuleren. Ik hoop nu al, en ik ben er vroeg bij, dat de Raad en de lidstaten bij het volgende meerjarenprogramma wel tot het besef komen dat je niet ongestraft bespaart op dergelijke programma's. Commissaris, ik wens u oprecht heel veel succes bij de uitvoering van het volgende programma 2007-2013."@et5
". Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, on toki myönteistä, että voimme näyttää vihreää valoa näille merkittäville oppimisohjelmille, sillä kuten niin osuvasti sanoitte, "Bildung ist mehr", koulutus on enemmän. Tunteeni ovat kuitenkin ristiriitaiset, kuten esittelijälläkin. Ennen minua puhuneen jäsen Packin tavoin väitän, ettei jäsenvaltioiden olisi koskaan pitänyt supistaa ohjelmia, ei ainakaan niin voimakkaasti kuin nyt on tehty. Kyse on ohjelmista, joiden avulla nuorista voidaan kasvattaa Euroopan unionin kansalaisia, tulevaisuuden eurooppalaisia. Minkä kumman vuoksi ohjelmia on leikattu näin merkittävästi? Tämä on erittäin lyhytnäköistä ja Euroopan unionin tulevaisuuden kannalta hukkaan heitetty mahdollisuus. Mielestäni jäsenvaltioiden toiminta on täydellinen esimerkki oman maalin tekemisestä. Olen varma siitä, että komission jäsen yhtyy mielipiteeseeni, jonka mukaan jokainen Erasmus- ja Comenius-opiskelija – joita olen tavannut huimia määriä vuosien mittaan – saa elämäänsä suuresti vaikuttavan kokemuksen. Kokemus avartaa opiskelijoiden maailmankatsomusta, parantaa heidän työllistymismahdollisuuksiaan, saattaa heidät yhteen toisten kanssa sekä mahdollistaa monimuotoisuuden kokemisen ja sen keskellä elämisen. Tässä suhteessa kyseiset ohjelmat edistävät myös suvaitsevaisuutta ja luonnollisesti myös Euroopan kansalaisuutta. Parlamenttimme olisi oikeastaan pitänyt heittää rajallisella talousarviolla vesilintua, mutta se on tietenkin asia erikseen. Parlamentin olisi pitänyt heittää talousarvio menemään tärkeiden sosiaalisten syiden perusteella, sillä useiden opiskelijoiden, joiden ympäristö ja tausta on muita haavoittuvampi, on nyt huomattavasti vaikeampi osallistua Erasmus-ohjelmaan. Kuten sanottu, menneitä on kuitenkin turha murehtia. Se on jo liian myöhäistä. Meidän on nyt tehtävä kaikkemme saadaksemme nykytilanteesta parhaan mahdollisen hyödyn. Koulut ovat mielestäni riittävän kekseliäitä etsimään ja löytämään kyseisten ohjelmien edellyttämät lisätulonlähteet. Myös teollisuus, jota Euroopan unioni tai jäsenvaltioiden hallitukset kenties tukevat, voi mahdollisesti auttaa. Mikä estää yrityksiä sponsoroimasta vaihto-ohjelmia? Kotiseudullani sijaitseva Fordin tehdas voisi esimerkiksi kutsua viimeisen kouluvuoden opiskelijoita vierailemaan ulkomaisilla sisartehtaillaan. Tämä on vain ajatus, mutta se saattaisi olla kehityskelpoinen. Oppilasvaihdon ja koulujen välisen vaihdon edistäminen parhaan kykymme mukaan on äärimmäisen tärkeää. Haluankin tässä varhaisessa vaiheessa esittää toiveeni, että neuvosto ja jäsenvaltiot ymmärtävät tulevaan monivuotiseen ohjelmaan tehtyjen leikkausten vääjäämättömät vaikutukset muihin vastaaviin ohjelmiin. Arvoisa komission jäsen, toivon teille parhainta onnea pyrkiessänne panemaan kauden 2007–2013 ohjelman täytäntöön."@fi7
". Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, c’est évidemment une excellente chose que nous puissions donner le feu vert à ces programmes d’apprentissage majeurs. Comme vous le dites si justement l’éducation est un plus. Néanmoins, à l’instar du rapporteur, je suis partagé. Comme Mme Pack l’a indiqué avant moi, je dirais que les États membres n’auraient jamais dû restreindre ces programmes - pas aussi drastiquement, à aucun prix, comme c’est le cas à présent. Ce sont ces programmes qui peuvent nous aider à faire des jeunes les citoyens européens de demain. Pourquoi avons-nous procédé à des réductions si brutales dans ces programmes? C’est manquer de clairvoyance, et il s’agit dans tous les cas d’une opportunité manquée pour l’avenir de l’UE. Je pense que les États membres ont parfaitement illustré la manière de faire échouer ses plans. Je suis convaincu que le commissaire sera d’accord pour dire que tout étudiant Erasmus, tout étudiant Comenius - et j’en ai rencontré un grand nombre au fil des ans -, tout étudiant finit par vivre une expérience qui le forme pour la vie. Cela élargit leurs horizons, renforce leurs chances de trouver un emploi, les met en contact avec d’autres, ils découvrent la diversité et apprennent à la gérer. De cette manière, ces programmes contribuent également à favoriser la tolérance et sans aucun doute la citoyenneté européenne. Cette Assemblée aurait dû en fait rejeter ce budget limité, mais il s’agit là évidemment d’une autre question. Elle aurait dû agir de la sorte en gardant notamment à l’esprit des facteurs sociaux, car pour un certain nombre d’étudiants provenant d’environnements et de contextes socialement plus vulnérables, il sera désormais bien plus difficile de prendre part au programme Erasmus. Il ne sert toutefois à rien, comme quelqu’un l’a déjà dit, de regretter les actions passées. Il est trop tard pour cela. Nous devons désormais remuer ciel et terre pour exploiter au mieux ce que nous avons. Je pense que les écoles sont suffisamment créatives pour chercher et trouver des sources supplémentaires de revenus afin de financer ces programmes. L’industrie, éventuellement soutenue par l’Union européenne ou les gouvernements nationaux, pourrait apporter son concours. Pourquoi des entreprises ne pourraient-elles pas parrainer des projets d’échange? Une entreprise locale pour moi - Ford - pourrait par exemple inviter des étudiants de dernière année à visiter leurs usines associées dans différents pays à l’étranger. Il ne s’agit là que d’une idée, mais il y a là matière à réflexion. Il est crucial que nous encouragions l’échange d’étudiants et d’écoles du mieux que nous pouvons. Permettez-moi à ce stade d’espérer que le Conseil et les États membres prennent conscience que les réductions prévues dans le prochain programme pluriannuel laisseront des traces sur des programmes comme ceux-là. Monsieur le Commissaire, je vous souhaite le meilleur dans vos efforts de mise en œuvre du prochain programme 2007-2013."@fr8
"Voorzitter, commissaris, het is natuurlijk een goede zaak dat we het licht op groen kunnen zetten, zodat deze belangrijke onderwijsprogramma's kunnen doorgaan. En zoals u terecht opmerkt. Toch sta ik hier tezamen met de rapporteur met gemengde gevoelens. De lidstaten hadden nooit op deze programma's mogen besparen. Toch niet met de botte bijl, zoals dat nu gebeurd is, en ik herhaal eigenlijk wat mevrouw Pack al gezegd heeft. Dit zijn programma's waarmee we jongeren omturnen tot Europese burgers, de Europeanen van de toekomst. Hoe is het mogelijk dat we in die programma's zodanig het mes gezet hebben? Dat is bijzonder kortzichtig en in elk geval een enorme gemiste kans voor de toekomst van de EU. Ik denk dat de lidstaten hier op een perfecte manier geïllustreerd hebben hoe je in eigen vlees kunt snijden. Elke Erasmus-student, commissaris, elke Comenius-student, u zult het met mij eens zijn - en ik heb er de voorbije jaren heel veel ontmoet - elke jongere maakt een ervaring mee die hem of haar vormt voor de rest van zijn leven. Het verbreedt je horizon, het verhoogt je kansen op werk, het brengt je in contact met anderen, je ervaart diversiteit, je leert ermee omgaan. Op die manier dragen deze programma's ook bij tot tolerantie en uiteraard tot Europees burgerschap. Eigenlijk had het Parlement dit beperkte budget niet mogen goedkeuren, dat is een andere kwestie natuurlijk. Ook om sociale redenen, want heel wat studenten die uit sociaal zwakkere kringen, families komen, zullen het nu heel moeilijk krijgen om aan Erasmus deel te nemen. Maar het heeft geen zin, zoals gezegd, om aan de klaagmuur te gaan staan. Daarvoor is het nu te laat. Nu moeten we alles op alles zetten om hiervan het beste te maken. Ik denk dat de scholen wel creatief genoeg zijn om aanvullende andere financieringsbronnen te zoeken en ook wel te vinden. Misschien kan het bedrijfsleven, al dan niet gesteund door de Europese Unie of door de nationale overheid, hierbij helpen. Waarom zouden bedrijven geen uitwisselingsprojecten sponsoren? Een fabriek bij mij in de buurt - Ford - zou bijvoorbeeld laatstejaars leerlingen of studenten uit kunnen nodigen voor een bezoek aan hun andere fabriek in een ander land over de grens. Het is maar een idee, misschien liggen daar mogelijkheden. Commissaris, Voorzitter, het is van cruciaal belang dat we de uitwisseling tussen studenten en scholen maximaal stimuleren. Ik hoop nu al, en ik ben er vroeg bij, dat de Raad en de lidstaten bij het volgende meerjarenprogramma wel tot het besef komen dat je niet ongestraft bespaart op dergelijke programma's. Commissaris, ik wens u oprecht heel veel succes bij de uitvoering van het volgende programma 2007-2013."@hu11
"Signor Presidente, signor Commissario, chiaramente è un bene potere dare via libera a questi importanti programmi di apprendimento perché, come lei dice molto giustamente l’istruzione è quel che più conta. Tuttavia anch’io, come la relatrice, ho sentimenti confusi. Come l’onorevole Pack ha affermato prima di me, ritengo che gli Stati membri non avrebbero mai dovuto ridimensionare questi programmi, e comunque non così drasticamente com’è stato fatto. Questi sono programmi che ci possono aiutare a trasformare i giovani in cittadini europei, gli europei del futuro. Perché mai abbiamo apportato tagli così severi ai fondi? E’ una mossa imprevidente e, comunque, un’occasione mancata per il futuro dell’UE. Credo che gli Stati membri abbiano dato un esempio perfetto di come rompersi le uova nel paniere da soli. Sicuramente il Commissario sarà d’accordo con me nel dire che ogni studente ERASMUS, ogni studente COMENIUS – e ne ho incontrati molti nel corso degli anni – ogni studente alla fine fa un’esperienza molto formativa. E’ un’esperienza che amplia gli orizzonti, che aumenta le possibilità di trovare lavoro, che li porta a contatto con altri; sperimentano la diversità e imparano ad affrontarla. Così facendo questi programmi contribuiscono anche alla tolleranza e, inutile dirlo, alla cittadinanza europea. L’Assemblea, in realtà, avrebbe dovuto bocciare una dotazione finanziaria tanto limitata, ma ovviamente questo è un altro discorso. Avrebbe dovuto farlo se non altro per ragioni sociali, perché molti studenti provenienti da ambienti e contesti socialmente vulnerabili ora avranno molte più difficoltà a partecipare al progetto ERASMUS. Tuttavia, come ha già detto qualcuno, è inutile piangere sul latte versato. Ormai è troppo tardi: ora dobbiamo mettercela tutta per sfruttare al massimo le risorse di cui disponiamo. Credo che le scuole siano abbastanza fantasiose nel cercare, e trovare, altre fonti di reddito per finanziare questi programmi. L’industria, soprattutto se appoggiata dall’Unione europea o dai governi nazionali, può essere d’aiuto. Le imprese non potrebbero forse sponsorizzare i progetti di scambio? Un’industria della mia zona – la potrebbe, ad esempio, invitare gli studenti dell’ultimo anno a visitare le proprie filiali nei diversi paesi oltreconfine. E’ solo un’idea, ma potrebbe essere una possibilità. E’ di vitale importanza promuovere lo scambio di scuole e studenti facendo del nostro meglio. Spero che, in questa fase iniziale, il Consiglio e gli Stati membri si rendano conto che i tagli al prossimo programma pluriennale avranno un impatto su programmi come questi e a lei, signor Commissario, auguro ogni bene nei suoi sforzi di attuazione del prossimo programma 2007-2013."@it12
"Voorzitter, commissaris, het is natuurlijk een goede zaak dat we het licht op groen kunnen zetten, zodat deze belangrijke onderwijsprogramma's kunnen doorgaan. En zoals u terecht opmerkt. Toch sta ik hier tezamen met de rapporteur met gemengde gevoelens. De lidstaten hadden nooit op deze programma's mogen besparen. Toch niet met de botte bijl, zoals dat nu gebeurd is, en ik herhaal eigenlijk wat mevrouw Pack al gezegd heeft. Dit zijn programma's waarmee we jongeren omturnen tot Europese burgers, de Europeanen van de toekomst. Hoe is het mogelijk dat we in die programma's zodanig het mes gezet hebben? Dat is bijzonder kortzichtig en in elk geval een enorme gemiste kans voor de toekomst van de EU. Ik denk dat de lidstaten hier op een perfecte manier geïllustreerd hebben hoe je in eigen vlees kunt snijden. Elke Erasmus-student, commissaris, elke Comenius-student, u zult het met mij eens zijn - en ik heb er de voorbije jaren heel veel ontmoet - elke jongere maakt een ervaring mee die hem of haar vormt voor de rest van zijn leven. Het verbreedt je horizon, het verhoogt je kansen op werk, het brengt je in contact met anderen, je ervaart diversiteit, je leert ermee omgaan. Op die manier dragen deze programma's ook bij tot tolerantie en uiteraard tot Europees burgerschap. Eigenlijk had het Parlement dit beperkte budget niet mogen goedkeuren, dat is een andere kwestie natuurlijk. Ook om sociale redenen, want heel wat studenten die uit sociaal zwakkere kringen, families komen, zullen het nu heel moeilijk krijgen om aan Erasmus deel te nemen. Maar het heeft geen zin, zoals gezegd, om aan de klaagmuur te gaan staan. Daarvoor is het nu te laat. Nu moeten we alles op alles zetten om hiervan het beste te maken. Ik denk dat de scholen wel creatief genoeg zijn om aanvullende andere financieringsbronnen te zoeken en ook wel te vinden. Misschien kan het bedrijfsleven, al dan niet gesteund door de Europese Unie of door de nationale overheid, hierbij helpen. Waarom zouden bedrijven geen uitwisselingsprojecten sponsoren? Een fabriek bij mij in de buurt - Ford - zou bijvoorbeeld laatstejaars leerlingen of studenten uit kunnen nodigen voor een bezoek aan hun andere fabriek in een ander land over de grens. Het is maar een idee, misschien liggen daar mogelijkheden. Commissaris, Voorzitter, het is van cruciaal belang dat we de uitwisseling tussen studenten en scholen maximaal stimuleren. Ik hoop nu al, en ik ben er vroeg bij, dat de Raad en de lidstaten bij het volgende meerjarenprogramma wel tot het besef komen dat je niet ongestraft bespaart op dergelijke programma's. Commissaris, ik wens u oprecht heel veel succes bij de uitvoering van het volgende programma 2007-2013."@lt14
"Voorzitter, commissaris, het is natuurlijk een goede zaak dat we het licht op groen kunnen zetten, zodat deze belangrijke onderwijsprogramma's kunnen doorgaan. En zoals u terecht opmerkt. Toch sta ik hier tezamen met de rapporteur met gemengde gevoelens. De lidstaten hadden nooit op deze programma's mogen besparen. Toch niet met de botte bijl, zoals dat nu gebeurd is, en ik herhaal eigenlijk wat mevrouw Pack al gezegd heeft. Dit zijn programma's waarmee we jongeren omturnen tot Europese burgers, de Europeanen van de toekomst. Hoe is het mogelijk dat we in die programma's zodanig het mes gezet hebben? Dat is bijzonder kortzichtig en in elk geval een enorme gemiste kans voor de toekomst van de EU. Ik denk dat de lidstaten hier op een perfecte manier geïllustreerd hebben hoe je in eigen vlees kunt snijden. Elke Erasmus-student, commissaris, elke Comenius-student, u zult het met mij eens zijn - en ik heb er de voorbije jaren heel veel ontmoet - elke jongere maakt een ervaring mee die hem of haar vormt voor de rest van zijn leven. Het verbreedt je horizon, het verhoogt je kansen op werk, het brengt je in contact met anderen, je ervaart diversiteit, je leert ermee omgaan. Op die manier dragen deze programma's ook bij tot tolerantie en uiteraard tot Europees burgerschap. Eigenlijk had het Parlement dit beperkte budget niet mogen goedkeuren, dat is een andere kwestie natuurlijk. Ook om sociale redenen, want heel wat studenten die uit sociaal zwakkere kringen, families komen, zullen het nu heel moeilijk krijgen om aan Erasmus deel te nemen. Maar het heeft geen zin, zoals gezegd, om aan de klaagmuur te gaan staan. Daarvoor is het nu te laat. Nu moeten we alles op alles zetten om hiervan het beste te maken. Ik denk dat de scholen wel creatief genoeg zijn om aanvullende andere financieringsbronnen te zoeken en ook wel te vinden. Misschien kan het bedrijfsleven, al dan niet gesteund door de Europese Unie of door de nationale overheid, hierbij helpen. Waarom zouden bedrijven geen uitwisselingsprojecten sponsoren? Een fabriek bij mij in de buurt - Ford - zou bijvoorbeeld laatstejaars leerlingen of studenten uit kunnen nodigen voor een bezoek aan hun andere fabriek in een ander land over de grens. Het is maar een idee, misschien liggen daar mogelijkheden. Commissaris, Voorzitter, het is van cruciaal belang dat we de uitwisseling tussen studenten en scholen maximaal stimuleren. Ik hoop nu al, en ik ben er vroeg bij, dat de Raad en de lidstaten bij het volgende meerjarenprogramma wel tot het besef komen dat je niet ongestraft bespaart op dergelijke programma's. Commissaris, ik wens u oprecht heel veel succes bij de uitvoering van het volgende programma 2007-2013."@lv13
"Voorzitter, commissaris, het is natuurlijk een goede zaak dat we het licht op groen kunnen zetten, zodat deze belangrijke onderwijsprogramma's kunnen doorgaan. En zoals u terecht opmerkt. Toch sta ik hier tezamen met de rapporteur met gemengde gevoelens. De lidstaten hadden nooit op deze programma's mogen besparen. Toch niet met de botte bijl, zoals dat nu gebeurd is, en ik herhaal eigenlijk wat mevrouw Pack al gezegd heeft. Dit zijn programma's waarmee we jongeren omturnen tot Europese burgers, de Europeanen van de toekomst. Hoe is het mogelijk dat we in die programma's zodanig het mes gezet hebben? Dat is bijzonder kortzichtig en in elk geval een enorme gemiste kans voor de toekomst van de EU. Ik denk dat de lidstaten hier op een perfecte manier geïllustreerd hebben hoe je in eigen vlees kunt snijden. Elke Erasmus-student, commissaris, elke Comenius-student, u zult het met mij eens zijn - en ik heb er de voorbije jaren heel veel ontmoet - elke jongere maakt een ervaring mee die hem of haar vormt voor de rest van zijn leven. Het verbreedt je horizon, het verhoogt je kansen op werk, het brengt je in contact met anderen, je ervaart diversiteit, je leert ermee omgaan. Op die manier dragen deze programma's ook bij tot tolerantie en uiteraard tot Europees burgerschap. Eigenlijk had het Parlement dit beperkte budget niet mogen goedkeuren, dat is een andere kwestie natuurlijk. Ook om sociale redenen, want heel wat studenten die uit sociaal zwakkere kringen, families komen, zullen het nu heel moeilijk krijgen om aan Erasmus deel te nemen. Maar het heeft geen zin, zoals gezegd, om aan de klaagmuur te gaan staan. Daarvoor is het nu te laat. Nu moeten we alles op alles zetten om hiervan het beste te maken. Ik denk dat de scholen wel creatief genoeg zijn om aanvullende andere financieringsbronnen te zoeken en ook wel te vinden. Misschien kan het bedrijfsleven, al dan niet gesteund door de Europese Unie of door de nationale overheid, hierbij helpen. Waarom zouden bedrijven geen uitwisselingsprojecten sponsoren? Een fabriek bij mij in de buurt - Ford - zou bijvoorbeeld laatstejaars leerlingen of studenten uit kunnen nodigen voor een bezoek aan hun andere fabriek in een ander land over de grens. Het is maar een idee, misschien liggen daar mogelijkheden. Commissaris, Voorzitter, het is van cruciaal belang dat we de uitwisseling tussen studenten en scholen maximaal stimuleren. Ik hoop nu al, en ik ben er vroeg bij, dat de Raad en de lidstaten bij het volgende meerjarenprogramma wel tot het besef komen dat je niet ongestraft bespaart op dergelijke programma's. Commissaris, ik wens u oprecht heel veel succes bij de uitvoering van het volgende programma 2007-2013."@mt15
"Voorzitter, commissaris, het is natuurlijk een goede zaak dat we het licht op groen kunnen zetten, zodat deze belangrijke onderwijsprogramma's kunnen doorgaan. En zoals u terecht opmerkt. Toch sta ik hier tezamen met de rapporteur met gemengde gevoelens. De lidstaten hadden nooit op deze programma's mogen besparen. Toch niet met de botte bijl, zoals dat nu gebeurd is, en ik herhaal eigenlijk wat mevrouw Pack al gezegd heeft. Dit zijn programma's waarmee we jongeren omturnen tot Europese burgers, de Europeanen van de toekomst. Hoe is het mogelijk dat we in die programma's zodanig het mes gezet hebben? Dat is bijzonder kortzichtig en in elk geval een enorme gemiste kans voor de toekomst van de EU. Ik denk dat de lidstaten hier op een perfecte manier geïllustreerd hebben hoe je in eigen vlees kunt snijden. Elke Erasmus-student, commissaris, elke Comenius-student, u zult het met mij eens zijn - en ik heb er de voorbije jaren heel veel ontmoet - elke jongere maakt een ervaring mee die hem of haar vormt voor de rest van zijn leven. Het verbreedt je horizon, het verhoogt je kansen op werk, het brengt je in contact met anderen, je ervaart diversiteit, je leert ermee omgaan. Op die manier dragen deze programma's ook bij tot tolerantie en uiteraard tot Europees burgerschap. Eigenlijk had het Parlement dit beperkte budget niet mogen goedkeuren, dat is een andere kwestie natuurlijk. Ook om sociale redenen, want heel wat studenten die uit sociaal zwakkere kringen, families komen, zullen het nu heel moeilijk krijgen om aan Erasmus deel te nemen. Maar het heeft geen zin, zoals gezegd, om aan de klaagmuur te gaan staan. Daarvoor is het nu te laat. Nu moeten we alles op alles zetten om hiervan het beste te maken. Ik denk dat de scholen wel creatief genoeg zijn om aanvullende andere financieringsbronnen te zoeken en ook wel te vinden. Misschien kan het bedrijfsleven, al dan niet gesteund door de Europese Unie of door de nationale overheid, hierbij helpen. Waarom zouden bedrijven geen uitwisselingsprojecten sponsoren? Een fabriek bij mij in de buurt - Ford - zou bijvoorbeeld laatstejaars leerlingen of studenten uit kunnen nodigen voor een bezoek aan hun andere fabriek in een ander land over de grens. Het is maar een idee, misschien liggen daar mogelijkheden. Commissaris, Voorzitter, het is van cruciaal belang dat we de uitwisseling tussen studenten en scholen maximaal stimuleren. Ik hoop nu al, en ik ben er vroeg bij, dat de Raad en de lidstaten bij het volgende meerjarenprogramma wel tot het besef komen dat je niet ongestraft bespaart op dergelijke programma's. Commissaris, ik wens u oprecht heel veel succes bij de uitvoering van het volgende programma 2007-2013."@pl16
"Senhor Presidente, Senhor Comissário, é bom, naturalmente, que possamos dar luz verde a estes importantes programas de aprendizagem, pois, como V. Exa. diz, e muito bem educação é mais. No entanto, tal como com o relator, tenho sentimentos contraditórios. Como a senhora deputada Pack disse antes, eu argumentaria que os Estados-Membros nunca deveriam ter cortado no financiamento destes programas – ou, pelo menos, de uma forma tão drástica como aconteceu agora. Estes são programas que podem ajudar-nos a converter os jovens em cidadãos europeus, os europeus do futuro. Como é possível que tenhamos cortado tão brutalmente no orçamento desses programas? Isso é extremamente míope e constitui, para todos os efeitos, uma oportunidade perdida para o futuro da UE. Penso que os Estados-Membros ilustraram perfeitamente como é possível transtornar os planos de alguém. Penso que o Comissário concordará comigo quando digo que todos os estudantes que participam no programa Erasmus, todos os estudantes que participam no programa Comenius – e encontrei inúmeros ao longo dos anos –, todos eles acabam por viver uma experiência que os forma para a vida. Estes programas alargam-lhes os horizontes, aumentam as suas oportunidades no mercado de emprego, põem-nos em contacto com outros, proporcionam-lhes experimentar a diversidade e ensinam-nos a lidar com ela. Deste modo, estes programas contribuem também para a tolerância e, escusado será dizer, para a cidadania europeia. Este Parlamento deveria, na realidade, ter rejeitado este orçamento limitado, mas essa é outra questão, naturalmente. Deveria tê-lo feito, quanto mais não fosse, por razões sociais, pois muitos estudantes oriundos de meios e contextos socialmente mais vulneráveis irão agora ter muito mais dificuldade em participar no Erasmus. Porém, como já alguém disse, de nada serve chorar sobre o leite derramado. É tarde demais para isso. Temos agora de dar tudo por tudo para fazer o mais possível com aquilo que temos. Penso que as escolas são suficientemente criativas para procurarem, e encontrarem também, fontes de rendimento adicionais para financiar esses programas. A indústria, eventualmente apoiada pela União Europeia ou pelos governos nacionais, poderá talvez ajudar. Por que não haveriam as empresas de patrocinar projectos de intercâmbio? Uma fábrica na minha região – a Ford – poderia, por exemplo, convidar alunos ou estudantes finalistas a visitarem as suas fábricas irmãs em diferentes países do outro lado da fronteira. Esta é apenas uma ideia, mas talvez encerre possibilidades. É crucial que promovamos, tanto quanto nos for possível, o intercâmbio de estudantes e escolas. Gostaria de manifestar desde já a esperança de que o Conselho e os Estados-Membros se compenetrem de que os cortes financeiros no próximo programa irão certamente deixar a sua marca em programas como estes, e, Senhor Comissário, quero desejar-lhe o maior dos sucessos nas suas diligências para implementar o próximo programa 2007-2013."@pt17
"Voorzitter, commissaris, het is natuurlijk een goede zaak dat we het licht op groen kunnen zetten, zodat deze belangrijke onderwijsprogramma's kunnen doorgaan. En zoals u terecht opmerkt. Toch sta ik hier tezamen met de rapporteur met gemengde gevoelens. De lidstaten hadden nooit op deze programma's mogen besparen. Toch niet met de botte bijl, zoals dat nu gebeurd is, en ik herhaal eigenlijk wat mevrouw Pack al gezegd heeft. Dit zijn programma's waarmee we jongeren omturnen tot Europese burgers, de Europeanen van de toekomst. Hoe is het mogelijk dat we in die programma's zodanig het mes gezet hebben? Dat is bijzonder kortzichtig en in elk geval een enorme gemiste kans voor de toekomst van de EU. Ik denk dat de lidstaten hier op een perfecte manier geïllustreerd hebben hoe je in eigen vlees kunt snijden. Elke Erasmus-student, commissaris, elke Comenius-student, u zult het met mij eens zijn - en ik heb er de voorbije jaren heel veel ontmoet - elke jongere maakt een ervaring mee die hem of haar vormt voor de rest van zijn leven. Het verbreedt je horizon, het verhoogt je kansen op werk, het brengt je in contact met anderen, je ervaart diversiteit, je leert ermee omgaan. Op die manier dragen deze programma's ook bij tot tolerantie en uiteraard tot Europees burgerschap. Eigenlijk had het Parlement dit beperkte budget niet mogen goedkeuren, dat is een andere kwestie natuurlijk. Ook om sociale redenen, want heel wat studenten die uit sociaal zwakkere kringen, families komen, zullen het nu heel moeilijk krijgen om aan Erasmus deel te nemen. Maar het heeft geen zin, zoals gezegd, om aan de klaagmuur te gaan staan. Daarvoor is het nu te laat. Nu moeten we alles op alles zetten om hiervan het beste te maken. Ik denk dat de scholen wel creatief genoeg zijn om aanvullende andere financieringsbronnen te zoeken en ook wel te vinden. Misschien kan het bedrijfsleven, al dan niet gesteund door de Europese Unie of door de nationale overheid, hierbij helpen. Waarom zouden bedrijven geen uitwisselingsprojecten sponsoren? Een fabriek bij mij in de buurt - Ford - zou bijvoorbeeld laatstejaars leerlingen of studenten uit kunnen nodigen voor een bezoek aan hun andere fabriek in een ander land over de grens. Het is maar een idee, misschien liggen daar mogelijkheden. Commissaris, Voorzitter, het is van cruciaal belang dat we de uitwisseling tussen studenten en scholen maximaal stimuleren. Ik hoop nu al, en ik ben er vroeg bij, dat de Raad en de lidstaten bij het volgende meerjarenprogramma wel tot het besef komen dat je niet ongestraft bespaart op dergelijke programma's. Commissaris, ik wens u oprecht heel veel succes bij de uitvoering van het volgende programma 2007-2013."@sk18
"Voorzitter, commissaris, het is natuurlijk een goede zaak dat we het licht op groen kunnen zetten, zodat deze belangrijke onderwijsprogramma's kunnen doorgaan. En zoals u terecht opmerkt. Toch sta ik hier tezamen met de rapporteur met gemengde gevoelens. De lidstaten hadden nooit op deze programma's mogen besparen. Toch niet met de botte bijl, zoals dat nu gebeurd is, en ik herhaal eigenlijk wat mevrouw Pack al gezegd heeft. Dit zijn programma's waarmee we jongeren omturnen tot Europese burgers, de Europeanen van de toekomst. Hoe is het mogelijk dat we in die programma's zodanig het mes gezet hebben? Dat is bijzonder kortzichtig en in elk geval een enorme gemiste kans voor de toekomst van de EU. Ik denk dat de lidstaten hier op een perfecte manier geïllustreerd hebben hoe je in eigen vlees kunt snijden. Elke Erasmus-student, commissaris, elke Comenius-student, u zult het met mij eens zijn - en ik heb er de voorbije jaren heel veel ontmoet - elke jongere maakt een ervaring mee die hem of haar vormt voor de rest van zijn leven. Het verbreedt je horizon, het verhoogt je kansen op werk, het brengt je in contact met anderen, je ervaart diversiteit, je leert ermee omgaan. Op die manier dragen deze programma's ook bij tot tolerantie en uiteraard tot Europees burgerschap. Eigenlijk had het Parlement dit beperkte budget niet mogen goedkeuren, dat is een andere kwestie natuurlijk. Ook om sociale redenen, want heel wat studenten die uit sociaal zwakkere kringen, families komen, zullen het nu heel moeilijk krijgen om aan Erasmus deel te nemen. Maar het heeft geen zin, zoals gezegd, om aan de klaagmuur te gaan staan. Daarvoor is het nu te laat. Nu moeten we alles op alles zetten om hiervan het beste te maken. Ik denk dat de scholen wel creatief genoeg zijn om aanvullende andere financieringsbronnen te zoeken en ook wel te vinden. Misschien kan het bedrijfsleven, al dan niet gesteund door de Europese Unie of door de nationale overheid, hierbij helpen. Waarom zouden bedrijven geen uitwisselingsprojecten sponsoren? Een fabriek bij mij in de buurt - Ford - zou bijvoorbeeld laatstejaars leerlingen of studenten uit kunnen nodigen voor een bezoek aan hun andere fabriek in een ander land over de grens. Het is maar een idee, misschien liggen daar mogelijkheden. Commissaris, Voorzitter, het is van cruciaal belang dat we de uitwisseling tussen studenten en scholen maximaal stimuleren. Ik hoop nu al, en ik ben er vroeg bij, dat de Raad en de lidstaten bij het volgende meerjarenprogramma wel tot het besef komen dat je niet ongestraft bespaart op dergelijke programma's. Commissaris, ik wens u oprecht heel veel succes bij de uitvoering van het volgende programma 2007-2013."@sl19
". Herr talman, herr kommissionsledamot! Det är givetvis bra att vi kan ge klartecken för dessa viktiga utbildningsprogram. Ni har helt rätt när ni säger att utbildning är mer. Trots detta har jag precis som föredraganden blandade känslor. Precis som Doris Pack precis sa anser jag att medlemsstaterna aldrig skulle ha skurit ned anslagen till dessa program – i alla fall inte så drastiskt som nu skedde. Detta är program som kan hjälpa oss att göra unga människor till EU-medborgare, framtidens européer. Varför har vi skurit ned anslagen till dessa program så kraftigt? Det är extremt kortsiktigt och under alla omständigheter en missad möjlighet för EU:s framtid. Jag anser att medlemsstaterna på ett utmärkt sätt har visat hur man förstör sina egna saker. Jag är säker på att kommissionen håller med mig när jag säger att varje Erasmusstudent, varje Comeniusstudent – och jag har mött en hel del under årens lopp – varje student får erfarenheter som präglar hela deras liv. Det vidgar deras vyer, förbättrar deras chanser att få ett arbete och gör att de får kontakt med andra. De upplever mångfald och lär sig hantera det. På sätt och vis bidrar dessa program även till tolerans och självklart till känslan av att vara EU-medborgare. Parlamentet borde faktiskt ha förkastat denna begränsade budget. Men det är givetvis en annan fråga. Om inte annat så borde budgeten ha förkastats av sociala skäl. Många studenter som kommer från socialt mer sårbara miljöer och bakgrunder kommer nu att få det svårare att delta i Erasmus. Men det är meningslöst att ångra det som redan har skett. Det är för sent för det. Nu måste vi göra det bästa av vad vi har. Jag anser att skolorna är tillräckligt kreativa i sina försök att hitta extra inkomstkällor för att finansiera dessa program. Näringslivet, eventuellt med stöd av EU eller nationella regeringar, skulle kanske kunna hjälpa till. Varför skulle inte näringslivet kunna sponsra utbytesprojekt? En av mina lokala fabriker – Ford – skulle exempelvis kunna låta avgångselever eller studenter besöka deras systerfabriker i olika länder på andra sidan gränsen. Det är bara en tanke, men det skulle kunna ligga något i den. Det är oerhört viktigt att vi främjar ett så bra utbyte av studenter och skolor som vi kan. I detta inledningsskede hoppas jag att rådet och medlemsstaterna kommer att inse att de nedskurna anslagen till det kommande fleråriga programmet kommer att märkas i dessa program. Herr kommissionsledamot! Lycka till i era ansträngningar för att genomföra nästa program 2007–2013."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Bildung ist mehr"5,19,15,1,18,14,16,11,3,13
"Ivo Belet,"5,19,15,1,18,14,16,11,3,13
"namens de PPE-DE-Fractie"5,19,15,1,18,14,16,11,3,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph