Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-10-24-Speech-2-334"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061024.35.2-334"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, as our German friends say education is more. It is a key to many more answers in life than are possible without education, and it empowers individuals and societies to seek a better economic, social, cultural and political future; and that is why I am sure that an integrated lifelong learning programme could provide many new opportunities in quantitative and qualitative terms, because when we see it in combination with what we are doing in Europe all together, it means much more than just a programme. We are agreeing to create the lifelong learning strategies in Member States by the end of this year. We have a programme from January 2007, and we have a benchmark in our cooperation, in order to increase the participation of adults in the lifelong learning systems in Member States. As Mrs Pack said, lifelong learning is not a luxury, it is a necessity; and I am sure that it gives individuals experiences which enrich their lives and improve their employability. Learning helps institutions to transfer knowledge from one to another across Europe, to innovate, to improve and to modernise. It increases the transparency of Member States’ systems, because when cooperation is open, we see how systems are moving and becoming more and more compatible. In short, it is a valuable European instrument at the direct service of our citizens. The new programme will expand opportunities and will, I am sure, bring even more benefits. So I am delighted that Parliament, the Council and the Commission were able, almost as soon as the financial framework was finalised earlier this year, to reach agreement on the text of the programme decision. I know it was not easy, but if Parliament adopts it without amendment, as your rapporteur proposes, then the programme can be implemented on time from the start of 2007. Given the complexity of the programme, that is a major achievement. If we compare the past with the current complex programme, we can see the hard work that has been done. I would like to extend particular thanks to Mrs Pack, the rapporteur, for using her great expertise and experience in the field to make it possible to reach an agreement so rapidly at second reading. On the text itself, the Commission is fully in agreement that it should not be amended. The financial envelope will be close to EUR 7 billion for seven years at current prices. But we should also see it in broader terms, where opportunities are growing. I do not want to go into details, but I frequently encourage ministers to look into structural funds to see how they could serve the mobility of students; how other programmes like Erasmus Mundus could also help to build a more attractive European educational space. Our services have been working at full speed to have the implementation arrangements in place so that we can publish the first call for proposals under the lifelong learning programme before the end of this year, and to ensure that the programme is more accessible and simpler for the end user. Thank you for providing the possibility of enabling us to be so advanced at this moment."@en4
lpv:translated text
"Mr President, as our German friends say education is more. It is a key to many more answers in life than are possible without education, and it empowers individuals and societies to seek a better economic, social, cultural and political future; and that is why I am sure that an integrated lifelong learning programme could provide many new opportunities in quantitative and qualitative terms, because when we see it in combination with what we are doing in Europe all together, it means much more than just a programme. We are agreeing to create the lifelong learning strategies in Member States by the end of this year. We have a programme from January 2007, and we have a benchmark in our cooperation, in order to increase the participation of adults in the lifelong learning systems in Member States. As Mrs Pack said, lifelong learning is not a luxury, it is a necessity; and I am sure that it gives individuals experiences which enrich their lives and improve their employability. Learning helps institutions to transfer knowledge from one to another across Europe, to innovate, to improve and to modernise. It increases the transparency of Member States’ systems, because when cooperation is open, we see how systems are moving and becoming more and more compatible. In short, it is a valuable European instrument at the direct service of our citizens. The new programme will expand opportunities and will, I am sure, bring even more benefits. So I am delighted that Parliament, the Council and the Commission were able, almost as soon as the financial framework was finalised earlier this year, to reach agreement on the text of the programme decision. I know it was not easy, but if Parliament adopts it without amendment, as your rapporteur proposes, then the programme can be implemented on time from the start of 2007. Given the complexity of the programme, that is a major achievement. If we compare the past with the current complex programme, we can see the hard work that has been done. I would like to extend particular thanks to Mrs Pack, the rapporteur, for using her great expertise and experience in the field to make it possible to reach an agreement so rapidly at second reading. On the text itself, the Commission is fully in agreement that it should not be amended. The financial envelope will be close to EUR 7 billion for seven years at current prices. But we should also see it in broader terms, where opportunities are growing. I do not want to go into details, but I frequently encourage ministers to look into structural funds to see how they could serve the mobility of students; how other programmes like Erasmus Mundus could also help to build a more attractive European educational space. Our services have been working at full speed to have the implementation arrangements in place so that we can publish the first call for proposals under the lifelong learning programme before the end of this year, and to ensure that the programme is more accessible and simpler for the end user. Thank you for providing the possibility of enabling us to be so advanced at this moment."@cs1
"Hr. formand, som vores tyske ven siger uddannelse er mere. Det er nøglen til mange flere svar i livet, end man kan få uden uddannelse, og det sætter enkeltpersoner og samfund i stand til at søge en bedre økonomisk, social, kulturel og politisk fremtid. Og derfor er jeg sikker på, at et integreret program for livslang læring vil kunne give mange nye muligheder, både kvantitativt og kvalitativt, for når vi ser det kombineret med det, vi gør i fællesskab i Europa, så betyder det langt mere end bare et program. Vi er enige om at skabe strategier for livslang læring i medlemsstaterne ved udgangen af indeværende år. Vi har et program fra januar 2007, og vi har et referencepunkt i vores samarbejde, for at kunne øge voksnes deltagelse i medlemsstaternes systemer for livslang læring. Som fru Pack sagde, er livslang læring ikke luksus, det er en nødvendighed. Og jeg er sikker på, at det giver de enkelte individer erfaringer, der beriger deres liv og forbedrer deres beskæftigelsesegnethed. Læring hjælper institutioner med at overføre viden fra person til person i de forskellige lande i Europa samt med innovation, forbedring og modernisering. Læringen øger gennemsigtigheden i medlemsstaternes systemer, for når samarbejdet er åbent, ser vi, hvordan systemerne bevæger sig og bliver mere og mere kompatible. Det er kort sagt et værdifuldt europæisk instrument, der tjener borgerne direkte. Det nye program vil udvide mulighederne samt utvivlsomt give endnu flere fordele. Jeg er derfor lykkelig over, at Parlamentet, Rådet og Kommissionen umiddelbart efter færdiggørelsen af den finansielle ramme tidligere på året kunne nå til enighed om programbeslutningens ordlyd. Jeg ved, at det ikke var nogen let opgave, men hvis Parlamentet vedtager teksten uden ændringsforslag, sådan som Deres ordfører foreslår, så kan programmet gennemføres til tiden fra starten af 2007. I betragtning af programmets kompleksitet er det et stort resultat. Hvis vi sammenligner fortiden med det nuværende komplicerede program, kan vi se, hvor meget arbejde der er gjort. Jeg vil rette en særlig tak til ordføreren fru Pack, der har brugt sin store ekspertise og erfaring på området til at gøre det muligt at nå til enighed så hurtigt under andenbehandlingen. Hvad angår selve teksten, er Kommissionen helt enig i, at den ikke skal ændres. Den finansielle ramme kommer til at ligge tæt på 7 milliarder euro for syv år i løbende priser, men vi bør også se det i et bredere perspektiv, hvor mulighederne vokser. Jeg ønsker ikke at gå i detaljer, men jeg opfordrer ofte ministre til at se nærmere på strukturfondene for at undersøge, hvordan de kan gavne de studerendes mobilitet - hvordan andre programmer som f.eks. Erasmus Mundus også kan medvirke til at opbygge et mere attraktivt europæisk uddannelsesområde. Vores tjenestegrene har arbejdet for fuld tryk for at få gennemførelsesforanstaltningerne på plads, så vi kan offentliggøre første indkaldelse af forslag under programmet for livslang læring inden årets udgang, samt for at gøre programmet mere enkelt og tilgængeligt for slutbrugeren. Tak, fordi De har gjort det muligt for os at være så langt fremme på nuværende tidspunkt."@da2
". Herr Präsident! Wie unsere deutschen Freunde sagen: Bildung ist mehr. Mit ihr erschließen sich im Leben viel mehr Möglichkeiten als ohne sie, und sie befähigt Menschen und Gesellschaften, eine wirtschaftlich, sozial, kulturell und politisch bessere Zukunft anzustreben. Deshalb bin ich überzeugt, dass ein integriertes Programm für lebenslanges Lernen in quantitativer und qualitativer Hinsicht viele neue Chancen bieten könnte, denn wenn wir es in Verbindung mit all dem betrachten, was wir in Europa insgesamt tun, dann ist es viel mehr als nur ein Programm. Wir einigen uns in diesem Moment darauf, bis Ende des Jahres die Strategien für das lebenslange Lernen in den Mitgliedstaaten festzulegen. Wir haben ein Programm, das ab Januar 2007 läuft, und wir haben einen Richtwert für unsere Zusammenarbeit, um die Beteiligung Erwachsener an den Systemen des lebenslangen Lernens in den Mitgliedstaaten zu erhöhen. Wie Frau Pack sagte, ist lebenslanges Lernen kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit; ich bin sicher, dass die Menschen mit seiner Hilfe Erfahrungen machen, die ihr Leben bereichern und ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt verbessern. Durch das Lernen können Einrichtungen in ganz Europa einander Wissen übermitteln, innovativ sein, Verbesserungen einführen und modernisieren. Es erhöht die Transparenz der Systeme der Mitgliedstaaten, denn wenn die Zusammenarbeit offen stattfindet, dann sehen wir, wie die Systeme sich bewegen und immer kompatibler werden. Kurzum: Wir haben hier ein wertvolles europäisches Instrument, das unseren Bürgern unmittelbar zu Diensten steht. Mit dem neuen Programm werden sich mehr Möglichkeiten und, da bin ich sicher, sogar noch mehr Vorteile ergeben. Daher freut es mich sehr, dass sich Parlament, Rat und Kommission fast unmittelbar nach der endgültigen Festlegung des Finanzrahmens Anfang dieses Jahres auf den Wortlaut des Beschlusses zum Programm einigen konnten. Ich weiß, es war nicht leicht, doch wenn das Parlament das Programm ohne Änderungen annimmt, wie Ihre Berichterstatterin vorschlägt, dann kann es ab Januar 2007 fristgerecht umgesetzt werden. In Anbetracht des Umfangs des Programms ist dies eine große Leistung. Wenn wir das letzte Programm mit dem jetzigen umfangreichen Programm vergleichen, können wir sehen, wie hart daran gearbeitet wurde. Ich möchte besonders Frau Pack, der Berichterstatterin, für ihr enormes Fachwissen und ihren Erfahrungsschatz auf diesem Gebiet danken, die eine so rasche Einigung in der zweiten Lesung ermöglichten. Was den Text selbst angeht, so stimmt die Kommission voll und ganz zu, dass er nicht geändert werden sollte. Die Mittelausstattung wird für sieben Jahre knapp 7 Milliarden Euro zu laufenden Preisen betragen. Aber wir sollten sie auch in einem allgemeineren Zusammenhang betrachten, wo die Möglichkeiten zunehmen. Ich möchte keine Einzelheiten nennen, aber ich halte des Öfteren Minister an, sich die Strukturfonds anzusehen, um herauszufinden, wie sie der Mobilität von Schülern und Studenten dienen könnten und wie andere Programme, z. B. Erasmus Mundus, ebenfalls dazu beitragen könnten, einen attraktiveren europäischen Bildungsraum zu schaffen. Unsere Dienststellen arbeiten auf Hochtouren an der Fertigstellung der Durchführungsmodalitäten, damit wir die erste Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen im Rahmen des Programms für lebenslanges Lernen noch vor Jahresende veröffentlichen können und gewährleisten können, dass das Programm einfacher und für die Nutzer zugänglicher wird. Vielen Dank dafür, dass sie es uns ermöglichen, dass wir jetzt schon so weit sind."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, όπως λένε οι Γερμανοί φίλοι μας η εκπαίδευση είναι το παν. Αποτελεί το κλειδί για πολύ περισσότερες απαντήσεις στη ζωή από ό,τι είναι δυνατόν χωρίς αυτήν και δίνει δύναμη στα άτομα και τις κοινωνίες για να επιδιώξουν ένα καλύτερο οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και πολιτικό μέλλον· και για αυτόν τον λόγο είμαι βέβαιος ότι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διά βίου μάθησης μπορεί να παράσχει πολλές νέες ευκαιρίες τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, επειδή όταν το εξετάζουμε σε συνδυασμό με αυτό που κάνουμε στην Ευρώπη όλοι μαζί, είναι κάτι πολύ περισσότερο από απλώς ένα πρόγραμμα. Συμφωνούμε να χαράξουμε τις στρατηγικές διά βίου μάθησης στα κράτη μέλη έως τα τέλη του τρέχοντος έτους. Έχουμε ένα πρόγραμμα από τον Ιανουάριο του 2007 και έχουμε ένα σημείο αναφοράς στη συνεργασία μας, ώστε να αυξήσουμε τη συμμετοχή των ενηλίκων στα συστήματα διά βίου μάθησης στα κράτη μέλη. Όπως είπε η κ. Pack, η διά βίου μάθηση δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη· και είμαι βέβαιος ότι προσφέρει στα άτομα εμπειρίες οι οποίες πλουτίζουν τη ζωή τους και βελτιώνουν την απασχολησιμότητά τους. Η μάθηση βοηθά τα ιδρύματα να μεταφέρουν γνώση από το ένα στο άλλο σε ολόκληρη την Ευρώπη, να καινοτομούν, να βελτιώνονται και να εκσυγχρονίζονται. Αυξάνει τη διαφάνεια των συστημάτων των κρατών μελών, διότι, όταν η συνεργασία είναι ανοιχτή, βλέπουμε πώς κινούνται τα συστήματα και πώς γίνονται ολοένα και περισσότερο συμβατά. Εν συντομία, αποτελεί ένα πολύτιμο ευρωπαϊκό μέσο στην άμεση υπηρεσία των πολιτών μας. Το νέο πρόγραμμα θα διευρύνει τις ευκαιρίες και, είμαι βέβαιος, θα φέρει ακόμα περισσότερα οφέλη. Χαίρομαι πολύ επομένως που το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή μπόρεσαν, σχεδόν αμέσως μόλις οριστικοποιήθηκε το δημοσιονομικό πλαίσιο στις αρχές του τρέχοντος έτους, να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με το κείμενο της απόφασης που αναφέρεται στο πρόγραμμα. Γνωρίζω ότι δεν ήταν εύκολο, αλλά αν το Κοινοβούλιο το εγκρίνει χωρίς τροπολογίες, όπως προτείνει η εισηγήτριά σας, τότε το πρόγραμμα μπορεί να τεθεί εγκαίρως σε εφαρμογή, από τις αρχές του 2007. Λόγω της πολυπλοκότητας του προγράμματος, αυτό αποτελεί μείζον επίτευγμα. Αν συγκρίνουμε το προηγούμενο με το ισχύον πολύπλοκο πρόγραμμα, μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε τη σκληρή εργασία που έχει επιτελεστεί. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την κ. Pack, την εισηγήτρια, που χρησιμοποίησε την τεράστια εμπειρογνωμοσύνη και εμπειρία της στο τομέα για να καταστήσει δυνατή την επίτευξη συμφωνίας τόσο γρήγορα σε δεύτερη ανάγνωση. Όσον αφορά το ίδιο το κείμενο, η Επιτροπή συμφωνεί απολύτως ότι δεν θα πρέπει να τροποποιηθεί. Η συνολική χρηματοδότηση θα ανέλθει σε 7 δισ. ευρώ περίπου για επτά χρόνια σε τρέχουσες τιμές. Θα πρέπει όμως να το δούμε ευρύτερα, και τότε οι ευκαιρίες αυξάνονται. Δεν θέλω να υπεισέλθω σε λεπτομέρειες, αλλά συχνά ενθαρρύνω τους υπουργούς να ενσκήπτουν στα διαρθρωτικά ταμεία για να δουν πώς αυτά μπορούν να εξυπηρετήσουν την κινητικότητα των φοιτητών· πώς άλλα προγράμματα, όπως το Erasmus Mundus, μπορούν επίσης να συμβάλουν στη δημιουργία ενός ελκυστικότερου ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού χώρου. Οι υπηρεσίες μας εργάζονται πυρετωδώς για να διατυπωθούν οι λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής, ώστε να μπορέσουμε να δημοσιεύσουμε την πρώτη προκήρυξη του προγράμματος διά βίου μάθησης πριν από τα τέλη του έτους και να διασφαλίσουμε ότι το πρόγραμμα θα είναι περισσότερο προσβάσιμο και απλούστερο για τον τελικό χρήστη. Σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα να μπορούμε να βρισκόμαστε σε τόσο προχωρημένο στάδιο αυτήν τη στιγμή."@el10
". Señor Presidente, como dicen nuestros amigos alemanes : la educación es más. Es la clave para poder responder en la vida a muchas más cuestiones que sin educación, al tiempo que capacita a los ciudadanos y a las sociedades para la búsqueda de un mejor futuro económico, social, cultural y político. Por este motivo, estoy seguro de que un programa de acción integrado de aprendizaje permanente podrá ofrecer un gran número de nuevas oportunidades en términos cuantitativos y cualitativos porque, en combinación con las actuaciones llevadas a cabo de forma conjunta en Europa, constituirá mucho más que un simple programa. Estamos llegando a un acuerdo sobre la creación de estrategias de aprendizaje permanente en los Estados miembros a finales de este año. Contamos con un programa que se inicia en enero de 2007 y disponemos de un punto de referencia en nuestra colaboración con el fin de aumentar la participación de los adultos en los sistemas de aprendizaje permanente en los Estados miembros. Como ha dicho la señora Pack, el aprendizaje permanente no es un lujo, es una necesidad. Un aprendizaje que, estoy seguro, aporta a las personas experiencias que enriquecen sus vidas y mejoran sus oportunidades laborales. El aprendizaje ayuda a las instituciones a transferir sus conocimientos entre ellas por toda Europa, a innovar, a mejorar y a modernizarse. Aumenta la transparencia de los sistemas de los Estados miembros porque, cuando la cooperación es abierta, se puede apreciar cómo evolucionan dichos sistemas y cómo se vuelven más compatibles. En resumen, se trata de un valioso instrumento europeo al servicio directo de nuestros ciudadanos. El nuevo programa ampliará las oportunidades y, además, tengo la certeza de que generará beneficios adicionales. Por tanto, me complace que el Parlamento, el Consejo y la Comisión pudieran llegar a un acuerdo sobre el texto de la decisión relativa al programa nada más completarse el marco financiero a principios de este año. Sé que no resultó fácil, pero si el Parlamento lo aprueba sin enmiendas, como propone la ponente, el programa se podrá poner en marcha a tiempo desde comienzos de 2007. Dada la complejidad del programa, esto constituye un logro significativo. Al comparar el anterior programa con el actual, se puede apreciar el arduo trabajo realizado. Quiero hacer extensivo mi agradecimiento a la señora Pack, la ponente, por aprovechar su gran pericia y experiencia en este terreno para hacer posible la rápida consecución de un acuerdo en segunda lectura. Con respecto al texto en sí, la Comisión está totalmente de acuerdo con que no debe ser modificado. La dotación financiera se aproximará a la cantidad de 7 000 millones de euros para un período de siete años a precios corrientes. Pero también hay que considerar esta cuestión en términos más amplios, dado el aumento de las oportunidades. No entraré en detalles, pero a menudo animo a los Ministros a que estudien los Fondos Estructurales para ver el modo en que podrían favorecer la movilidad de los estudiantes; el modo en que otros programas como Erasmus Mundus podrían también contribuir a construir un espacio educativo europeo más atractivo. Nuestros servicios han estado trabajando a pleno rendimiento para poner en marcha los acuerdos de implementación, de forma que podamos publicar la primera convocatoria de propuestas correspondientes al programa de aprendizaje permanente antes de finales de este año, y con vistas a asegurar que el programa resulte más accesible y más sencillo para el usuario final. Gracias por darnos la posibilidad de situarnos en una posición tan avanzada en este momento."@es20
"Mr President, as our German friends say education is more. It is a key to many more answers in life than are possible without education, and it empowers individuals and societies to seek a better economic, social, cultural and political future; and that is why I am sure that an integrated lifelong learning programme could provide many new opportunities in quantitative and qualitative terms, because when we see it in combination with what we are doing in Europe all together, it means much more than just a programme. We are agreeing to create the lifelong learning strategies in Member States by the end of this year. We have a programme from January 2007, and we have a benchmark in our cooperation, in order to increase the participation of adults in the lifelong learning systems in Member States. As Mrs Pack said, lifelong learning is not a luxury, it is a necessity; and I am sure that it gives individuals experiences which enrich their lives and improve their employability. Learning helps institutions to transfer knowledge from one to another across Europe, to innovate, to improve and to modernise. It increases the transparency of Member States’ systems, because when cooperation is open, we see how systems are moving and becoming more and more compatible. In short, it is a valuable European instrument at the direct service of our citizens. The new programme will expand opportunities and will, I am sure, bring even more benefits. So I am delighted that Parliament, the Council and the Commission were able, almost as soon as the financial framework was finalised earlier this year, to reach agreement on the text of the programme decision. I know it was not easy, but if Parliament adopts it without amendment, as your rapporteur proposes, then the programme can be implemented on time from the start of 2007. Given the complexity of the programme, that is a major achievement. If we compare the past with the current complex programme, we can see the hard work that has been done. I would like to extend particular thanks to Mrs Pack, the rapporteur, for using her great expertise and experience in the field to make it possible to reach an agreement so rapidly at second reading. On the text itself, the Commission is fully in agreement that it should not be amended. The financial envelope will be close to EUR 7 billion for seven years at current prices. But we should also see it in broader terms, where opportunities are growing. I do not want to go into details, but I frequently encourage ministers to look into structural funds to see how they could serve the mobility of students; how other programmes like Erasmus Mundus could also help to build a more attractive European educational space. Our services have been working at full speed to have the implementation arrangements in place so that we can publish the first call for proposals under the lifelong learning programme before the end of this year, and to ensure that the programme is more accessible and simpler for the end user. Thank you for providing the possibility of enabling us to be so advanced at this moment."@et5
"Arvoisa puhemies, kuten saksalaiset ystävämme sanovat, "Bildung ist mehr" – koulutus on enemmän. Koulutus avaa elämässä monia ovia, jotka muutoin pysyisivät suljettuina, ja se antaa yksilöille ja yhteiskunnille mahdollisuuden parempaan taloudelliseen, sosiaaliseen, kulttuuriseen ja poliittiseen tulevaisuuteen. Olenkin varma, että integroitu elinikäisen oppimisen ohjelma tarjoaisi useita määrällisiä ja laadullisia mahdollisuuksia, sillä kun sitä tarkastellaan osana Euroopan unionissa toteutettavaa kokonaisuutta, kyse on paljon muustakin kuin vain yhdestä yksittäisestä ohjelmasta. Sitoudumme jäsenvaltioiden elinikäisen oppimisen strategioiden laatimiseen vuoden loppuun mennessä. Tammikuussa 2007 käynnistetään ohjelma, joka merkitsee merkkipaalua pyrkiessämme yhteistoimin lisäämään aikuisten osallistumista jäsenvaltioiden elinikäisen oppimisen järjestelmiin. Kuten jäsen Pack mainitsi, elinikäinen oppiminen ei ole ylellisyyttä vaan välttämättömyys. Olen varma, että elinikäinen oppiminen tarjoaa yksilöille elämää rikastuttavia ja työllisyysmahdollisuuksia parantavia kokemuksia. Oppimisen kautta toimielimet voivat siirtää tietämystään eteenpäin Euroopan unionissa, luoda innovaatioita sekä saavuttaa kehitystä ja nykyaikaisia ratkaisuja. Oppiminen lisää jäsenvaltioiden järjestelmien avoimuutta, sillä avoimen yhteistyön kautta järjestelmät kehittyvät ja niiden yhteensopivuus lisääntyy. Lyhyesti sanottuna oppiminen on arvokas eurooppalainen väline, joka on suoraan kansalaistemme ulottuvilla. Uusi ohjelma laajentaa mahdollisuuksia ja tuottaa nähdäkseni epäilemättä entistä suurempaa hyötyä. Olenkin erittäin tyytyväinen, että parlamentti, neuvosto ja komissio pääsivät miltei heti aiemmin tänä vuonna rahoituskehyksestä saavutetun sovun jälkeen sopimukseen ohjelmaa koskevan päätöksen tekstistä. Tiedän, ettei se ollut helppoa, mutta jos parlamentti hyväksyy tekstin esittelijän ehdottamalla tavalla eli sellaisenaan, ohjelma voidaan panna täytäntöön ajallaan vuoden 2007 alussa. Tämä olisi suuri saavutus, kun otetaan huomioon ohjelman monitahoisuus. Jos vertaamme aiempaa tilannetta nykyiseen monitahoiseen ohjelmaan, näemme, miten kovasti asian eteen on tehty työtä. Haluan kiittää erityisesti esittelijä Packia, joka on hyödyntänyt suurta käytännön asiantuntemustaan ja kokemustaan ja mahdollistanut siten sopimuksen saavuttamisen näin joutuisasti toisessa käsittelyssä. Itse tekstistä on sanottava, että komissio on täysin yhtä mieltä siitä, ettei tekstiä tarvitse muuttaa. Seitsemän vuoden kokonaisrahoitustarve on nykyhintatasolla lähes 7 miljardia euroa. Mahdollisuuksien kasvaessa asia on kuitenkin nähtävä myös laajemmassa yhteydessä. En halua mennä yksityiskohtiin, mutta kannustan usein ministereitä tutkimaan rakennerahastoja saadakseen selville, miten niiden avulla voitaisiin lisätä opiskelijoiden liikkuvuutta ja miten myös muita ohjelmia, kuten Erasmus Mundusta, voitaisiin käyttää houkuttelevamman eurooppalaisen koulutusympäristön luomiseen. Yksikkömme ovat työskennelleet erittäin ripeästi saadakseen täytäntöönpanojärjestelyt valmiiksi, jotta voimme julkistaa elinikäisen oppimisen ohjelman ensimmäisen ehdotuspyynnön ennen vuoden loppua ja jotta voimme varmistaa, että ohjelma on loppukäyttäjän kannalta entistä käyttökelpoisempi ja yksinkertaisempi. Kiitos, että tarjositte mahdollisuuden tällaisen edistyksen saavuttamiseen."@fi7
". Monsieur le Président, comme le disent nos amis allemands l’éducation signifie plus. Elle permet de trouver bien plus de réponses dans la vie qu’en l’absence d’éducation, et elle donne la possibilité aux individus et aux sociétés de rechercher un meilleur avenir économique, social, culturel et politique. C’est la raison pour laquelle je suis certain qu’un programme intégré dans le domaine de la formation tout au long de la vie pourrait offrir bon nombre de nouvelles possibilités sur le plan quantitatif et qualitatif, car, lorsque nous l’associons aux actions que nous entreprenons tous ensemble en Europe, il représente bien plus qu’un simple programme. En ce moment, nous nous mettons d’accord sur l’élaboration, d’ici à la fin de cette année, de stratégies d’éducation et de formation tout au long de la vie dans les États membres. Nous disposons d’un programme débutant en janvier 2007 et d’un point de repère dans notre coopération, afin de renforcer la participation des adultes aux systèmes d’éducation et de formation tout au long de la vie dans les États membres. Comme Mme Pack l’a précisé, l’apprentissage tout au long de la vie n’est pas un luxe, c’est une nécessité, et je suis sûr qu’elle apporte aux individus des expériences qui enrichissent leur vie et améliorent leur capacité à trouver du travail. La formation aide les institutions à transmettre la connaissance d’une personne à l’autre au travers de l’Europe, à innover, à s’améliorer et à se moderniser. Elle accroît la transparence des systèmes des États membres, car, lorsque la coopération est ouverte, nous constatons à quel point les systèmes évoluent et deviennent de plus en plus compatibles. Bref, il s’agit d’un instrument européen extrêmement utile, au service direct de nos concitoyens. Le nouveau programme multipliera les possibilités et je suis certain qu’il engendrera encore plus de bénéfices. Je suis donc ravi que le Parlement, le Conseil et la Commission aient pu, presque immédiatement après la mise au point du cadre financier cette année, obtenir un accord sur le texte de la décision établissant le programme. Je sais que ce n’était pas facile, mais, si le Parlement l’adopte sans amendement, comme votre rapporteur le propose, il sera possible de mettre en œuvre le programme à temps, dès le début de 2007. Étant donné la complexité du programme, c’est une formidable réussite. Si nous comparons l’ancien programme avec le programme complexe actuel, nous pouvons nous rendre compte du travail difficile qui a été accompli. Je voudrais remercier en particulier Mme Pack, le rapporteur, d’avoir exploité ses grandes compétences et sa longue expérience dans ce domaine pour permettre l’obtention si rapide d’un accord en deuxième lecture. Sur le texte même, la Commission est absolument d’accord sur le fait qu’il ne convient pas de l’amender. L’enveloppe financière s’élèvera à près de 7 milliards d’euros pour une période de sept ans, aux prix actuels. Cependant, nous devrions également considérer cela d’une manière plus générale, dans le sens où des opportunités s’offrent à nous. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais j’encourage fréquemment les ministres à examiner les Fonds structurels afin de voir dans quelle mesure ceux-ci pourraient s’avérer utiles à la mobilité des étudiants et dans quelle mesure d’autres programmes, comme Erasmus Mundus, pourraient aussi permettre de construire un espace éducatif européen plus attrayant. Nos services ont travaillé à pleine vitesse pour mettre les dispositions d’exécution en place, de sorte que nous puissions publier le premier appel à propositions au titre du programme relatif à l’éducation et à la formation tout au long de la vie avant la fin de cette année et garantir que le programme est plus accessible et plus simple pour l’utilisateur final. Merci de nous avoir permis de nous trouver en ce moment à un stade aussi avancé."@fr8
"Mr President, as our German friends say education is more. It is a key to many more answers in life than are possible without education, and it empowers individuals and societies to seek a better economic, social, cultural and political future; and that is why I am sure that an integrated lifelong learning programme could provide many new opportunities in quantitative and qualitative terms, because when we see it in combination with what we are doing in Europe all together, it means much more than just a programme. We are agreeing to create the lifelong learning strategies in Member States by the end of this year. We have a programme from January 2007, and we have a benchmark in our cooperation, in order to increase the participation of adults in the lifelong learning systems in Member States. As Mrs Pack said, lifelong learning is not a luxury, it is a necessity; and I am sure that it gives individuals experiences which enrich their lives and improve their employability. Learning helps institutions to transfer knowledge from one to another across Europe, to innovate, to improve and to modernise. It increases the transparency of Member States’ systems, because when cooperation is open, we see how systems are moving and becoming more and more compatible. In short, it is a valuable European instrument at the direct service of our citizens. The new programme will expand opportunities and will, I am sure, bring even more benefits. So I am delighted that Parliament, the Council and the Commission were able, almost as soon as the financial framework was finalised earlier this year, to reach agreement on the text of the programme decision. I know it was not easy, but if Parliament adopts it without amendment, as your rapporteur proposes, then the programme can be implemented on time from the start of 2007. Given the complexity of the programme, that is a major achievement. If we compare the past with the current complex programme, we can see the hard work that has been done. I would like to extend particular thanks to Mrs Pack, the rapporteur, for using her great expertise and experience in the field to make it possible to reach an agreement so rapidly at second reading. On the text itself, the Commission is fully in agreement that it should not be amended. The financial envelope will be close to EUR 7 billion for seven years at current prices. But we should also see it in broader terms, where opportunities are growing. I do not want to go into details, but I frequently encourage ministers to look into structural funds to see how they could serve the mobility of students; how other programmes like Erasmus Mundus could also help to build a more attractive European educational space. Our services have been working at full speed to have the implementation arrangements in place so that we can publish the first call for proposals under the lifelong learning programme before the end of this year, and to ensure that the programme is more accessible and simpler for the end user. Thank you for providing the possibility of enabling us to be so advanced at this moment."@hu11
"Signor Presidente, come dicono i nostri amici tedeschi l’istruzione è quel che più conta. E’ fondamentale perché nella vita permette di dare molte più risposte rispetto a quelle che sarebbe possibile fornire senza istruzione, e perché consente agli individui e alle società di cercare un futuro economico, sociale, culturale e politico migliore. Ecco perché sono convinto che un programma integrato di apprendimento permanente possa offrire molte nuove opportunità a livello qualitativo e quantitativo, perché se lo associamo a quanto stiamo facendo tutti insieme in Europa rappresenta molto più di un semplice programma. Siamo d’accordo sulla messa a punto di strategie di apprendimento permanente negli Stati membri entro la fine dell’anno. Abbiamo un programma che diventerà operativo a partire da gennaio 2007, e nella nostra cooperazione abbiamo un punto di riferimento per aumentare la partecipazione degli adulti nei sistemi di apprendimento permanente degli Stati membri. Come ha affermato l’onorevole Pack, l’apprendimento permanente non è lusso bensì una necessità, e sono convinto che possa offrire alle persone esperienze che arricchiscono la vita e migliorano le possibilità occupazionali. L’apprendimento agevola il trasferimento di conoscenze tra le varie istituzioni europee, aiutandole a innovare, migliorare e modernizzare. Inoltre aumenta la trasparenza dei sistemi degli Stati membri, perché quando c’è cooperazione i sistemi si evolvono e diventano sempre più compatibili. In poche parole, si tratta di un prezioso strumento europeo a diretto servizio dei nostri cittadini. Il nuovo programma aumenterà le opportunità e, ne sono certo, apporterà addirittura più benefici. Sono quindi lieto che Parlamento, Consiglio e Commissione siano riusciti, subito dopo il completamento del quadro finanziario degli scorsi mesi, a raggiungere un accordo sul testo della decisione del programma. So che non è stato facile, ma se il Parlamento lo approverà senza emendamenti, come proposto dalla relatrice, il programma potrà essere attuato con tempestività dall’inizio del 2007. Vista la complessità del programma, ci troviamo dinanzi a un risultato importante. Se paragoniamo il programma passato a quello attuale, molto complesso, possiamo renderci conto del duro lavoro svolto. Desidero esprimere un particolare ringraziamento all’onorevole Pack, la relatrice, per essersi avvalsa della sua grande esperienza e competenza nel settore, consentendoci di addivenire rapidamente a un accordo in seconda lettura. Per quanto riguarda il testo, la Commissione concorda pienamente sul fatto che non dovrebbe essere emendato. La dotazione finanziaria si avvicinerà ai 7 miliardi di euro per sette anni ai prezzi attuali. Tuttavia, dobbiamo analizzare le cose a livello più generale, per vedere se esistono opportunità di sviluppo. Non voglio entrare nei dettagli, ma spesso incoraggio i ministri a esaminare i Fondi strutturali per vedere come potrebbero essere usati per la mobilità degli studenti: come, ad esempio, altri programmi quali Erasmus Mundus potrebbero contribuire a creare uno spazio europeo dell’istruzione più stimolante. I nostri servizi hanno lavorato a pieno regime per preparare gli accordi di attuazione e potere pubblicare entro la fine dell’anno il primo invito a presentare proposte nel quadro del programma di apprendimento permanente, e per garantire un programma più facile e più accessibile agli utenti. Grazie per averci dato la possibilità di essere in fase così avanzata in questo momento."@it12
"Mr President, as our German friends say education is more. It is a key to many more answers in life than are possible without education, and it empowers individuals and societies to seek a better economic, social, cultural and political future; and that is why I am sure that an integrated lifelong learning programme could provide many new opportunities in quantitative and qualitative terms, because when we see it in combination with what we are doing in Europe all together, it means much more than just a programme. We are agreeing to create the lifelong learning strategies in Member States by the end of this year. We have a programme from January 2007, and we have a benchmark in our cooperation, in order to increase the participation of adults in the lifelong learning systems in Member States. As Mrs Pack said, lifelong learning is not a luxury, it is a necessity; and I am sure that it gives individuals experiences which enrich their lives and improve their employability. Learning helps institutions to transfer knowledge from one to another across Europe, to innovate, to improve and to modernise. It increases the transparency of Member States’ systems, because when cooperation is open, we see how systems are moving and becoming more and more compatible. In short, it is a valuable European instrument at the direct service of our citizens. The new programme will expand opportunities and will, I am sure, bring even more benefits. So I am delighted that Parliament, the Council and the Commission were able, almost as soon as the financial framework was finalised earlier this year, to reach agreement on the text of the programme decision. I know it was not easy, but if Parliament adopts it without amendment, as your rapporteur proposes, then the programme can be implemented on time from the start of 2007. Given the complexity of the programme, that is a major achievement. If we compare the past with the current complex programme, we can see the hard work that has been done. I would like to extend particular thanks to Mrs Pack, the rapporteur, for using her great expertise and experience in the field to make it possible to reach an agreement so rapidly at second reading. On the text itself, the Commission is fully in agreement that it should not be amended. The financial envelope will be close to EUR 7 billion for seven years at current prices. But we should also see it in broader terms, where opportunities are growing. I do not want to go into details, but I frequently encourage ministers to look into structural funds to see how they could serve the mobility of students; how other programmes like Erasmus Mundus could also help to build a more attractive European educational space. Our services have been working at full speed to have the implementation arrangements in place so that we can publish the first call for proposals under the lifelong learning programme before the end of this year, and to ensure that the programme is more accessible and simpler for the end user. Thank you for providing the possibility of enabling us to be so advanced at this moment."@lt14
"Mr President, as our German friends say education is more. It is a key to many more answers in life than are possible without education, and it empowers individuals and societies to seek a better economic, social, cultural and political future; and that is why I am sure that an integrated lifelong learning programme could provide many new opportunities in quantitative and qualitative terms, because when we see it in combination with what we are doing in Europe all together, it means much more than just a programme. We are agreeing to create the lifelong learning strategies in Member States by the end of this year. We have a programme from January 2007, and we have a benchmark in our cooperation, in order to increase the participation of adults in the lifelong learning systems in Member States. As Mrs Pack said, lifelong learning is not a luxury, it is a necessity; and I am sure that it gives individuals experiences which enrich their lives and improve their employability. Learning helps institutions to transfer knowledge from one to another across Europe, to innovate, to improve and to modernise. It increases the transparency of Member States’ systems, because when cooperation is open, we see how systems are moving and becoming more and more compatible. In short, it is a valuable European instrument at the direct service of our citizens. The new programme will expand opportunities and will, I am sure, bring even more benefits. So I am delighted that Parliament, the Council and the Commission were able, almost as soon as the financial framework was finalised earlier this year, to reach agreement on the text of the programme decision. I know it was not easy, but if Parliament adopts it without amendment, as your rapporteur proposes, then the programme can be implemented on time from the start of 2007. Given the complexity of the programme, that is a major achievement. If we compare the past with the current complex programme, we can see the hard work that has been done. I would like to extend particular thanks to Mrs Pack, the rapporteur, for using her great expertise and experience in the field to make it possible to reach an agreement so rapidly at second reading. On the text itself, the Commission is fully in agreement that it should not be amended. The financial envelope will be close to EUR 7 billion for seven years at current prices. But we should also see it in broader terms, where opportunities are growing. I do not want to go into details, but I frequently encourage ministers to look into structural funds to see how they could serve the mobility of students; how other programmes like Erasmus Mundus could also help to build a more attractive European educational space. Our services have been working at full speed to have the implementation arrangements in place so that we can publish the first call for proposals under the lifelong learning programme before the end of this year, and to ensure that the programme is more accessible and simpler for the end user. Thank you for providing the possibility of enabling us to be so advanced at this moment."@lv13
"Mr President, as our German friends say education is more. It is a key to many more answers in life than are possible without education, and it empowers individuals and societies to seek a better economic, social, cultural and political future; and that is why I am sure that an integrated lifelong learning programme could provide many new opportunities in quantitative and qualitative terms, because when we see it in combination with what we are doing in Europe all together, it means much more than just a programme. We are agreeing to create the lifelong learning strategies in Member States by the end of this year. We have a programme from January 2007, and we have a benchmark in our cooperation, in order to increase the participation of adults in the lifelong learning systems in Member States. As Mrs Pack said, lifelong learning is not a luxury, it is a necessity; and I am sure that it gives individuals experiences which enrich their lives and improve their employability. Learning helps institutions to transfer knowledge from one to another across Europe, to innovate, to improve and to modernise. It increases the transparency of Member States’ systems, because when cooperation is open, we see how systems are moving and becoming more and more compatible. In short, it is a valuable European instrument at the direct service of our citizens. The new programme will expand opportunities and will, I am sure, bring even more benefits. So I am delighted that Parliament, the Council and the Commission were able, almost as soon as the financial framework was finalised earlier this year, to reach agreement on the text of the programme decision. I know it was not easy, but if Parliament adopts it without amendment, as your rapporteur proposes, then the programme can be implemented on time from the start of 2007. Given the complexity of the programme, that is a major achievement. If we compare the past with the current complex programme, we can see the hard work that has been done. I would like to extend particular thanks to Mrs Pack, the rapporteur, for using her great expertise and experience in the field to make it possible to reach an agreement so rapidly at second reading. On the text itself, the Commission is fully in agreement that it should not be amended. The financial envelope will be close to EUR 7 billion for seven years at current prices. But we should also see it in broader terms, where opportunities are growing. I do not want to go into details, but I frequently encourage ministers to look into structural funds to see how they could serve the mobility of students; how other programmes like Erasmus Mundus could also help to build a more attractive European educational space. Our services have been working at full speed to have the implementation arrangements in place so that we can publish the first call for proposals under the lifelong learning programme before the end of this year, and to ensure that the programme is more accessible and simpler for the end user. Thank you for providing the possibility of enabling us to be so advanced at this moment."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, het is zoals onze Duitse vrienden zeggen onderwijs biedt meer. Het is een sleutel voor veel antwoorden in het leven, die zonder onderwijs nooit gegeven zouden kunnen worden, en het stelt individuen en samenlevingen in staat te werken aan een betere economische, sociale, culturele en politieke toekomst. Daarom weet ik zeker dat een geïntegreerd programma voor een leven lang leren kwantitatief en kwalitatief talrijke nieuwe mogelijkheden biedt; immers, wanneer wij dit programma bezien in combinatie met alle andere Europese activiteiten, blijkt het veel meer in te houden. We stemmen ermee in dat er aan het eind van dit jaar in de lidstaten strategieën voor een leven lang leren worden opgesteld. Het programma treedt in januari 2007 in werking en we hebben een toetssteen in onze samenwerking ingebouwd om de deelname van volwassenen aan een leven lang leren in de lidstaten te bevorderen. Mevrouw Pack heeft het reeds gezegd: levenslang leren is geen luxe, maar een noodzaak, en ik weet zeker dat mensen daardoor ervaringen zullen opdoen die hun leven verrijken en hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt vergroten. Leren helpt instellingen in heel Europa kennis aan elkaar over te dragen, te vernieuwen, verbeteringen aan te brengen en te moderniseren. Het verhoogt de transparantie van de systemen van de lidstaten; bij een open samenwerking zien we immers hoe systemen zich ontwikkelen en steeds beter op elkaar aansluiten. Kortom, het is een waardevol Europees instrument dat rechtstreeks ten dienste staat van onze burgers. Het nieuwe programma biedt ruimere mogelijkheden en zal ongetwijfeld nog meer voordelen opleveren. Daarom doet het mij genoegen dat het Parlement, de Raad en de Commissie vrijwel onmiddellijk na de voltooiing van het financiële kader eerder dit jaar de tekst van het programmabesluit konden vaststellen. Dat was niet gemakkelijk maar als het Parlement het besluit ongewijzigd aanneemt, zoals uw rapporteur voorstelt, kan het programma nog op tijd, dus per 1 januari 2007 ten uitvoer worden gelegd. Gezien de complexiteit van het programma is dat een prestatie van formaat. Als we een vergelijking maken tussen het verleden en het huidige ingewikkelde programma, zien we hoe hard er is gewerkt. Ik wil in het bijzonder mevrouw Pack, de rapporteur, bedanken omdat zij het met haar deskundigheid en ervaring op dit gebied mogelijk heeft gemaakt om heel snel in tweede lezing tot overeenstemming te komen. Wat de tekst zelf betreft, staat de Commissie volledig achter het standpunt dat daarin geen wijzigingen moeten worden aangebracht. In lopende prijzen zal er ongeveer 7 miljard euro voor het programma beschikbaar worden gesteld. We moeten echter verder kijken, omdat er steeds meer mogelijkheden komen. Ik wil niet in details treden, maar ik spoor regelmatig ministers aan om te bezien of de mobiliteit van studenten via de structuurfondsen kan worden bevorderd en hoe met behulp van andere programma's als Erasmus Mundus een aantrekkelijker Europese onderwijsruimte tot stand kan worden gebracht. Onze diensten hebben op volle kracht gewerkt zodat de uitvoeringsregelingen operationeel kunnen worden en wij de eerste oproep tot het indienen van voorstellen voor het programma voor een leven lang leren vóór het eind van dit jaar kunnen publiceren, en om het programma voor de eindgebruiker toegankelijker en eenvoudiger te maken dan vorig jaar. Dankzij u zijn we al zo vergevorderd. Bedankt daarvoor."@nl3
"Mr President, as our German friends say education is more. It is a key to many more answers in life than are possible without education, and it empowers individuals and societies to seek a better economic, social, cultural and political future; and that is why I am sure that an integrated lifelong learning programme could provide many new opportunities in quantitative and qualitative terms, because when we see it in combination with what we are doing in Europe all together, it means much more than just a programme. We are agreeing to create the lifelong learning strategies in Member States by the end of this year. We have a programme from January 2007, and we have a benchmark in our cooperation, in order to increase the participation of adults in the lifelong learning systems in Member States. As Mrs Pack said, lifelong learning is not a luxury, it is a necessity; and I am sure that it gives individuals experiences which enrich their lives and improve their employability. Learning helps institutions to transfer knowledge from one to another across Europe, to innovate, to improve and to modernise. It increases the transparency of Member States’ systems, because when cooperation is open, we see how systems are moving and becoming more and more compatible. In short, it is a valuable European instrument at the direct service of our citizens. The new programme will expand opportunities and will, I am sure, bring even more benefits. So I am delighted that Parliament, the Council and the Commission were able, almost as soon as the financial framework was finalised earlier this year, to reach agreement on the text of the programme decision. I know it was not easy, but if Parliament adopts it without amendment, as your rapporteur proposes, then the programme can be implemented on time from the start of 2007. Given the complexity of the programme, that is a major achievement. If we compare the past with the current complex programme, we can see the hard work that has been done. I would like to extend particular thanks to Mrs Pack, the rapporteur, for using her great expertise and experience in the field to make it possible to reach an agreement so rapidly at second reading. On the text itself, the Commission is fully in agreement that it should not be amended. The financial envelope will be close to EUR 7 billion for seven years at current prices. But we should also see it in broader terms, where opportunities are growing. I do not want to go into details, but I frequently encourage ministers to look into structural funds to see how they could serve the mobility of students; how other programmes like Erasmus Mundus could also help to build a more attractive European educational space. Our services have been working at full speed to have the implementation arrangements in place so that we can publish the first call for proposals under the lifelong learning programme before the end of this year, and to ensure that the programme is more accessible and simpler for the end user. Thank you for providing the possibility of enabling us to be so advanced at this moment."@pl16
"Senhor Presidente, tal como dizem os nossos amigos alemães educação significa mais. A educação permite-nos encontrar muito mais respostas ao longo da vida do que seria possível sem ela, e habilita os indivíduos e as sociedades a procurarem um futuro melhor em termos económicos, sociais, culturais e políticos; é por esta razão que estou certo de que um programa integrado de aprendizagem ao longo da vida pode proporcionar muitas novas oportunidades, em termos quantitativos e qualitativos, porque, se o virmos no contexto daquilo que, todos juntos, estamos a fazer na Europa, constatamos que se trata de muito mais do que apenas um programa. Estamos a concordar em criar estratégias de aprendizagem ao longo da vida nos Estados-Membros até ao final deste ano. Temos um programa a partir de Janeiro de 2007, e temos mecanismos de aferição ao nível da cooperação, a fim de aumentar a participação dos adultos nos sistemas de aprendizagem ao longo da vida dos Estados-Membros. Tal como disse a Senhora Deputada Pack, a aprendizagem ao longo da vida não é um luxo, é uma necessidade, e estou certo de que, para as pessoas, traz experiências que enriquecem a sua vida e aumentam a sua capacidade de emprego. Aprender ajuda as instituições a transferirem conhecimentos entre si em toda a Europa, a inovar, a melhorarem e a modernizarem-se. Aumenta a transparência dos sistemas dos Estados-Membros porque, quando a cooperação é aberta, vemos como os sistemas estão a funcionar e a tornar-se cada vez mais compatíveis. Em suma, a aprendizagem é uma instrumento europeu valioso que está directamente ao serviço dos nossos cidadãos. O novo programa irá aumentar as oportunidades e, estou certo, trazer ainda mais benefícios. Por isso, congratulo-me sinceramente pelo facto de o Parlamento, o Conselho e a Comissão terem conseguido chegar a acordo sobre o texto da decisão relativa ao programa quase imediatamente a seguir a termos concluído o quadro financeiro há alguns meses. Sei que não foi fácil mas, se o Parlamento adoptar a decisão sem alterações, tal como propõe a vossa relatora, o programa poderá ser implementado a tempo, logo desde o início de 2007. Dada a complexidade do programa, trata-se de um êxito importante. Se compararmos o programa anterior com este programa complexo, vemos que houve um trabalho esforçado. Gostaria especialmente de manifestar reconhecimento à Senhora Deputada Pack, a relatora, por ter utilizado os seus grandes conhecimentos e a sua experiência neste domínio a fim de permitir que se chegasse a acordo tão rapidamente em segunda leitura. Quanto ao texto em si, a Comissão concorda inteiramente que ele não deve ser alterado. O pacote financeiro é de quase 7 mil milhões de euros, a preços correntes, para um período de sete anos. Mas devemos considerá-lo também em termos mais gerais, no contexto do aumento das oportunidades. Não quero entrar em pormenores, mas procuro frequentemente levar os ministros a examinarem os Fundos Estruturais para estudar formas de poderem ser utilizados em prol da mobilidade dos estudantes, para ver como outros programas - como o Erasmus Mundus, por exemplo - poderão também ajudar a construir um espaço educacional europeu mais atraente. Os nossos serviços têm estado a trabalhar a grande velocidade no sistema de implementação de modo a podermos publicar o primeiro convite à apresentação de propostas no âmbito do programa de acção no domínio da aprendizagem ao longo da vida antes do final deste ano, e para assegurar que o programa seja mais acessível e mais simples para o utilizador final. Agradeço ao Parlamento por nos ter permitido avançar tão depressa de modo a chegarmos ao ponto em que nos encontramos neste momento."@pt17
"Mr President, as our German friends say education is more. It is a key to many more answers in life than are possible without education, and it empowers individuals and societies to seek a better economic, social, cultural and political future; and that is why I am sure that an integrated lifelong learning programme could provide many new opportunities in quantitative and qualitative terms, because when we see it in combination with what we are doing in Europe all together, it means much more than just a programme. We are agreeing to create the lifelong learning strategies in Member States by the end of this year. We have a programme from January 2007, and we have a benchmark in our cooperation, in order to increase the participation of adults in the lifelong learning systems in Member States. As Mrs Pack said, lifelong learning is not a luxury, it is a necessity; and I am sure that it gives individuals experiences which enrich their lives and improve their employability. Learning helps institutions to transfer knowledge from one to another across Europe, to innovate, to improve and to modernise. It increases the transparency of Member States’ systems, because when cooperation is open, we see how systems are moving and becoming more and more compatible. In short, it is a valuable European instrument at the direct service of our citizens. The new programme will expand opportunities and will, I am sure, bring even more benefits. So I am delighted that Parliament, the Council and the Commission were able, almost as soon as the financial framework was finalised earlier this year, to reach agreement on the text of the programme decision. I know it was not easy, but if Parliament adopts it without amendment, as your rapporteur proposes, then the programme can be implemented on time from the start of 2007. Given the complexity of the programme, that is a major achievement. If we compare the past with the current complex programme, we can see the hard work that has been done. I would like to extend particular thanks to Mrs Pack, the rapporteur, for using her great expertise and experience in the field to make it possible to reach an agreement so rapidly at second reading. On the text itself, the Commission is fully in agreement that it should not be amended. The financial envelope will be close to EUR 7 billion for seven years at current prices. But we should also see it in broader terms, where opportunities are growing. I do not want to go into details, but I frequently encourage ministers to look into structural funds to see how they could serve the mobility of students; how other programmes like Erasmus Mundus could also help to build a more attractive European educational space. Our services have been working at full speed to have the implementation arrangements in place so that we can publish the first call for proposals under the lifelong learning programme before the end of this year, and to ensure that the programme is more accessible and simpler for the end user. Thank you for providing the possibility of enabling us to be so advanced at this moment."@sk18
"Mr President, as our German friends say education is more. It is a key to many more answers in life than are possible without education, and it empowers individuals and societies to seek a better economic, social, cultural and political future; and that is why I am sure that an integrated lifelong learning programme could provide many new opportunities in quantitative and qualitative terms, because when we see it in combination with what we are doing in Europe all together, it means much more than just a programme. We are agreeing to create the lifelong learning strategies in Member States by the end of this year. We have a programme from January 2007, and we have a benchmark in our cooperation, in order to increase the participation of adults in the lifelong learning systems in Member States. As Mrs Pack said, lifelong learning is not a luxury, it is a necessity; and I am sure that it gives individuals experiences which enrich their lives and improve their employability. Learning helps institutions to transfer knowledge from one to another across Europe, to innovate, to improve and to modernise. It increases the transparency of Member States’ systems, because when cooperation is open, we see how systems are moving and becoming more and more compatible. In short, it is a valuable European instrument at the direct service of our citizens. The new programme will expand opportunities and will, I am sure, bring even more benefits. So I am delighted that Parliament, the Council and the Commission were able, almost as soon as the financial framework was finalised earlier this year, to reach agreement on the text of the programme decision. I know it was not easy, but if Parliament adopts it without amendment, as your rapporteur proposes, then the programme can be implemented on time from the start of 2007. Given the complexity of the programme, that is a major achievement. If we compare the past with the current complex programme, we can see the hard work that has been done. I would like to extend particular thanks to Mrs Pack, the rapporteur, for using her great expertise and experience in the field to make it possible to reach an agreement so rapidly at second reading. On the text itself, the Commission is fully in agreement that it should not be amended. The financial envelope will be close to EUR 7 billion for seven years at current prices. But we should also see it in broader terms, where opportunities are growing. I do not want to go into details, but I frequently encourage ministers to look into structural funds to see how they could serve the mobility of students; how other programmes like Erasmus Mundus could also help to build a more attractive European educational space. Our services have been working at full speed to have the implementation arrangements in place so that we can publish the first call for proposals under the lifelong learning programme before the end of this year, and to ensure that the programme is more accessible and simpler for the end user. Thank you for providing the possibility of enabling us to be so advanced at this moment."@sl19
". Herr talman! Våra tyska vänner har ett uttryck som lyder utbildning ger mervärde. Den som har utbildning har insikt i många fler livsfrågor än den som saknar utbildning, och utbildning gör det möjligt för enskilda individer och samhällen att skapa sig en bättre ekonomisk, social, kulturell och politisk framtid. Jag är därför övertygad om att ett integrerat program för livslångt lärande leder till många nya möjligheter i såväl kvantitativt som kvalitativt avseende, eftersom det i förening med det vi alla uträttar tillsammans går långt utöver att enbart vara ett program. Vi är eniga om att i slutet av året utarbeta strategierna för livslångt lärande i medlemsstaterna. Vi har ett program som inleds i januari 2007, och vi har ett riktmärke för samarbetet, som syftar till att fler vuxna i medlemsstaterna ska delta i programmen för livslångt lärande. Som Doris Pack konstaterade är det livslånga lärandet inte en lyx utan en nödvändighet, och jag är övertygad om att enskilda människor därmed vinner erfarenheter som bidrar till en ökad livskvalitet och förbättrad anställbarhet. Inlärning innebär att kunskapsöverföringen mellan institutionerna inom EU underlättas, liksom till innovation, förbättring och modernisering. Inlärning bidrar också till att öka öppenheten och insynen i medlemsstaternas olika system, eftersom vi genom att samarbeta öppet ser hur systemen utvecklas och blir alltmer förenliga. Den är kort och gott ett värdefullt europeiskt instrument som direkt står till medborgarnas tjänst. Det nya programmet kommer att leda till nya möjligheter, och jag är övertygad om att det också kommer att medföra ännu fler fördelar. Jag är följaktligen mycket glad över att parlamentet, rådet och kommissionen i praktiskt taget omedelbar anslutning till att budgetramen fastställdes tidigare i år kunde nå en överenskommelse om texten i programbeslutet. Jag vet att det inte var lätt, men om parlamentet, som föredraganden föreslår, antar det utan ändringar kan programmet inledas som planerat i början av 2007. Med tanke på programmets invecklade natur är detta något av en prestation. Vid en jämförelse mellan det föregående och det nuvarande invecklade programmet kan vi se vilket enormt arbete som har lagts ned. Jag vill särskilt tacka föredraganden Doris Pack för att hon har ställt sin stora sakkunskap och erfarenhet på området till förfogande och därmed gjort det möjligt att så snabbt nå en överenskommelse vid den andra behandlingen. Kommissionen håller helt med om att innehållet i texten inte bör ändras. Finansieringsramen kommer i löpande priser att uppgå till närmare 7 miljarder euro under sju år. Vi bör emellertid också se på det hela i ett större perspektiv, där allt fler möjligheter står till buds. Jag vill inte gå in på detaljer, men jag brukar uppmana ministrarna att undersöka hur strukturfonderna kan bidra till studenternas rörlighet och hur andra program, exempelvis Erasmus Mundus-programmet, också kan bidra till att göra EU:s utbildningsutbud mer lockande. Våra avdelningar har arbetat för högtryck både med förberedelserna för genomförandet, så att vi före årsslutet kan gå ut med en första inbjudan att lämna projektförslag inom programmet för livslångt lärande, och med att göra programmet mer lättillgängligt och enklare för slutanvändarna. Tack för att ni har gjort det möjligt för oss att redan nu nå så långt."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Bildung ist mehr"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4
"Ján Figeľ,"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4
"Member of the Commission"5,19,15,1,18,14,16,11,11,13,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph