Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-10-24-Speech-2-328"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061024.34.2-328"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Ďakujem všetkým, ktorí vstúpili do diskusie, ktorá bude istým spôsobom pokračovať – samozrejme, pri ďalších fázach, hlavne pri implementácii programu. Myslím, že konsenzus je evidentný. Nepotrebujem príliš veľa odpovedať alebo reagovať, ale považujem to za veľmi dôležité, že intenzita a úroveň spolupráce alebo angažovanosti v oblasti mládeže v Únii stúpa, a to nielen kvôli demografickým problémom, ale aj kvôli celkovej perspektíve európskej spolupráce, spolupatričnosti a integrácie. Nedávno, pár rokov od prijatia Bielej knihy, bol prijatý Pakt mládeže. Teraz máme šancu začať nový program pre mládež, ktorý znamená tak kvantitatívne, ako aj kvalitatívne väčší priestor. A to je veľmi dôležité. Aj v tom, že sa rozširuje vekový interval, ale aj v tom, že významne narastá rozpočet. My sme samozrejme navrhovali viac, ale aj toto treba vidieť v limitoch, resp. v rozsahu finančnej perspektívy. Okrem toho, pre mládež je viditeľne rastúci priestor napr. v programe celoživotného vzdelávania, ale aj v programe občianstva alebo občianskej spolupráce, aj vo vonkajších programoch v externých akciách Spoločenstva. Napríklad, bol som v Kanade pripravovať bilaterálnu dohodu, ktorá bude pokrývať nielen univerzitnú spoluprácu, ale aj oblasť mládeže – bilaterálne medzi EÚ a Kanadou. Tieto špecifické línie spolupráce v oblasti mládeže s partnerskými krajinami pribúdajú a narastajú. Som presvedčený, že to bude prinášať ovocie. A po tretie, je veľmi dôležité, aby sme neformulovali len politiku pre mládež, ale s mládežou, lebo vtedy je to účinnejšie, úspešnejšie a myslím aj občiansky zrelšie pre budúcnosť spoločnej Európy."@sk18
lpv:translated text
"Ďakujem všetkým, ktorí vstúpili do diskusie, ktorá bude istým spôsobom pokračovať – samozrejme, pri ďalších fázach, hlavne pri implementácii programu. Myslím, že konsenzus je evidentný. Nepotrebujem príliš veľa odpovedať alebo reagovať, ale považujem to za veľmi dôležité, že intenzita a úroveň spolupráce alebo angažovanosti v oblasti mládeže v Únii stúpa, a to nielen kvôli demografickým problémom, ale aj kvôli celkovej perspektíve európskej spolupráce, spolupatričnosti a integrácie. Nedávno, pár rokov od prijatia Bielej knihy, bol prijatý Pakt mládeže. Teraz máme šancu začať nový program pre mládež, ktorý znamená tak kvantitatívne, ako aj kvalitatívne väčší priestor. A to je veľmi dôležité. Aj v tom, že sa rozširuje vekový interval, ale aj v tom, že významne narastá rozpočet. My sme samozrejme navrhovali viac, ale aj toto treba vidieť v limitoch, resp. v rozsahu finančnej perspektívy. Okrem toho, pre mládež je viditeľne rastúci priestor napr. v programe celoživotného vzdelávania, ale aj v programe občianstva alebo občianskej spolupráce, aj vo vonkajších programoch v externých akciách Spoločenstva. Napríklad, bol som v Kanade pripravovať bilaterálnu dohodu, ktorá bude pokrývať nielen univerzitnú spoluprácu, ale aj oblasť mládeže – bilaterálne medzi EÚ a Kanadou. Tieto špecifické línie spolupráce v oblasti mládeže s partnerskými krajinami pribúdajú a narastajú. Som presvedčený, že to bude prinášať ovocie. A po tretie, je veľmi dôležité, aby sme neformulovali len politiku pre mládež, ale s mládežou, lebo vtedy je to účinnejšie, úspešnejšie a myslím aj občiansky zrelšie pre budúcnosť spoločnej Európy."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne takke alle, der har bidraget til denne forhandling, der vil fortsætte på en noget anderledes måde i de efterfølgende faser, specielt hvad angår programmets gennemførelse. Der synes at være bred enighed. Jeg vil ikke bruge lang tid på at tale eller besvare spørgsmål, men jeg finder det meget vigtigt med stigende intensitet, samarbejde og engagement hos de unge i EU, ikke kun som svar på demografiske spørgsmål, men også som svar på de overordnede udsigter for europæisk samarbejde, solidaritet og integration. Den europæiske ungdomspagt blev vedtaget for nylig og adskillige år efter hvidbogen. Nu har vi chancen for at iværksætte et nyt program for unge, der vil forbedre både kvantitet og kvalitet. Det er meget vigtigt, fordi alderskategorien er blevet udvidet, og budgettet er blevet langt større. Vi har selvfølgelig foreslået mere, men dette emne skal også ses i lyset af de finansielle overslags begrænsninger og anvendelsesområde. Endvidere giver programmet for livslang læring og programmet for statsborgerskab eller medborgerskab sammen med visse af Fællesskabets eksterne programmer og aktioner klart flere muligheder for de unge. Jeg har f.eks. været i Canada, hvor jeg har arbejdet med en bilateral aftale mellem EU og Canada, der vil dække ikke kun universitetssamarbejde, men også de unge. Disse specifikke retningslinjer for samarbejdet med partnerskabslandene om de unge formerer sig og vokser. Jeg er overbevist om, at de vil bære frugt. For det tredje er det meget vigtigt ikke kun at formulere politikker for unge, men også sammen med unge, da det vil være mere effektivt, vellykket og modent, hvad angår det civile samfund i fremtidens fælles Europa."@da2
". Ich möchte allen danken, die zu der Debatte beigetragen haben, die, in etwas anderer Weise, in späteren Phasen fortgesetzt werden wird, insbesondere wenn es um die Implementierung des Programms geht. Ich denke, der Konsens ist offensichtlich. Ich möchte hier nicht lange sprechen oder antworten, aber ich halte es für sehr wichtig, dass die Intensität und das Maß an Zusammenarbeit und Engagement in Bezug auf junge Leute in der EU wächst, nicht nur aufgrund demographischer Aspekte, sondern auch in Reaktion auf die allgemeinen Perspektiven für die europäische Zusammenarbeit, Solidarität und Integration. Der Europäische Pakt für die Jugend wurde vor kurzem angenommen, einige Jahre nach dem Weißbuch. Wir haben jetzt eine Gelegenheit, ein neues Programm für junge Leute zu initiieren, das Verbesserungen bewirken würde, sowohl bezüglich der Quantität als auch der Qualität. Dies ist sehr bedeutsam, denn unter anderem wurde die Altersgruppe erweitert und der Haushalt bedeutend aufgestockt. Natürlich haben wir mehr vorgeschlagen, aber dieses Thema sollte auch hinsichtlich der Grenzen und des Spielraums der Finanziellen Vorausschau betrachtet werden. Darüber hinaus bieten das Programm für lebenslanges Lernen und das Programm für Bürgerschaft oder bürgerliche Zusammenarbeit in Verbindung mit einigen externen Programmen und Aktionen der Gemeinschaft deutlich wachsende Möglichkeiten für junge Menschen. Ich war beispielsweise in Kanada, um ein bilaterales Abkommen zwischen der EU und Kanada auszuarbeiten, das nicht nur eine universitäre Zusammenarbeit abdecken wird, sondern auch den Jugendbereich. Die Zahl dieser spezifischen Formen der Zusammenarbeit mit Partnerländern im Jugendbereich nimmt immer mehr zu. Ich bin fest davon überzeugt, dass sie Früchte tragen werden. Drittens ist es sehr wichtig, Politiken für junge Menschen nicht nur zu formulieren, sondern zusammen mit ihnen umzusetzen, da dies im Hinblick auf die Zivilgesellschaft im gemeinsamen Europa der Zukunft effektiver, erfolgreicher und durchdachter sein wird."@de9
"Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν στη συζήτηση, η οποία θα συνεχιστεί, με κάπως διαφορετικό τρόπο, στις επόμενες φάσεις, ειδικά όσον αφορά την εφαρμογή του προγράμματος. Νομίζω ότι η συναίνεση είναι προφανής. Δεν θέλω να μιλήσω ή να απαντήσω επί μακρόν, αλλά θεωρώ πολύ σημαντικό ότι η ένταση και το επίπεδο συνεργασίας και δέσμευσης σχετικά με τους νέους στην ΕΕ αυξάνονται, όχι μόνο ως απάντηση στα δημογραφικά θέματα αλλά και ως απόκριση στις γενικές προοπτικές για ευρωπαϊκή συνεργασία, αλληλεγγύη και ολοκλήρωση. Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία εγκρίθηκε πρόσφατα, πολλά χρόνια μετά τη Λευκή Βίβλο. Τώρα έχουμε την ευκαιρία να ξεκινήσουμε ένα νέο πρόγραμμα για τη νεολαία που θα παρέχει βελτιώσεις τόσο από πλευράς ποσότητας όσο και ποιότητας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι, μεταξύ άλλων, το ηλικιακό εύρος διευρύνθηκε και ο προϋπολογισμός αυξήθηκε σημαντικά. Φυσικά, προτείναμε περισσότερα, αλλά αυτό το θέμα θα πρέπει να εξεταστεί ως προς τα όρια και το πεδίο εφαρμογής των δημοσιονομικών προοπτικών. Επιπροσθέτως, το πρόγραμμα της διά βίου μάθησης και το πρόγραμμα της ευρωπαϊκής ιθαγένειας ή της πολιτικής συνεργασίας, καθώς και ορισμένα εξωτερικά προγράμματα και δράσεις της Κοινότητας, προσφέρουν σαφώς αυξημένες ευκαιρίες για τους νέους. Για παράδειγμα, πήγα στον Καναδά, προκειμένου να εργαστώ για μια διμερή συμφωνία ανάμεσα στην ΕΕ και τον Καναδά, η οποία θα καλύπτει όχι μόνο την πανεπιστημιακή συνεργασία αλλά και τον τομέα των νέων. Αυτές οι ειδικές γραμμές συνεργασίας με χώρες εταιρικής σχέσης στον τομέα των νέων πολλαπλασιάζονται και αναπτύσσονται. Πιστεύω ακράδαντα ότι θα αποφέρουν καρπούς. Τρίτον, είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο να διαμορφώσουμε πολιτικές για τους νέους, αλλά και να το πράξουμε αυτό μαζί με τους νέους, καθώς αυτό θα είναι πιο αποτελεσματικό, πιο επιτυχές και πιο ώριμο ως προς την κοινωνία των πολιτών στην κοινή Ευρώπη του μέλλοντος."@el10
"I would like to thank all those who have contributed to the debate, which will continue, in a somewhat different way, during subsequent phases, especially when it comes to implementing the programme. I think the consensus is evident. I do not want to speak or respond at length, but I consider it very important that the intensity and level of cooperation and commitment regarding young people in the EU is growing, not only in response to demographic issues but also in response to the overall prospects for European cooperation, solidarity and integration. The European Pact for Youth was adopted recently, several years after the White Paper. We now have a chance to launch a new programme for young people that would provide improvements in terms of both quantity and quality. This is very important because, among other things, the age bracket has been widened and the budget has grown significantly. Naturally, we have proposed more, but this issue should also be viewed in terms of the limits and scope of the financial perspective. In addition, the programme of life-long learning and the programme of citizenship or civic cooperation, along with certain external programmes and actions of the Community, clearly offer increasing opportunities for young people. For example, I have been in Canada, working on a bilateral agreement between the EU and Canada that will cover not only university cooperation but also the area of young people. These specific lines of cooperation with partnership countries in the area of young people are multiplying and growing. I firmly believe that they will bear fruit. Thirdly, it is very important not just to formulate policies for young people, but to do it together with young people, as this will be more effective, more successful and more mature in terms of civil society in the common Europe of the future."@en4
". Quiero dar las gracias a todos quienes han contribuido al debate, que continuará, de forma algo diferente, durante las fases subsiguientes, especialmente cuando se trate de aplicar el programa. Creo que el consenso es evidente. No quiero hablar o responder con todo detalle, pero me parece muy importante que aumenten la intensidad y el nivel de cooperación y compromiso con respecto a los jóvenes en la Unión Europea, no solo en respuesta a cuestiones demográficas, sino también a todas las perspectivas generales de la cooperación europea, la solidaridad y la integración. El Pacto Europeo por la Juventud se aprobó hace poco, varios años después del Libro Blanco. Ahora tenemos una oportunidad de lanzar un nuevo programa para jóvenes que acarrearía mejoras desde el punto de vista de la cantidad y la calidad. Esto es muy importante porque, entre otras cosas, el tramo de edad se ha ampliado y el presupuesto ha aumentado notablemente. Por supuesto, hemos propuesto más, pero esta cuestión también debería considerarse desde el punto de vista de los límites y del alcance de las perspectivas financieras. Además, el programa del aprendizaje permanente y el programa de ciudadanía o cooperación cívica, así como ciertos programas y acciones externos de la Comunidad, ofrecen claramente cada vez más oportunidades para los jóvenes. Por ejemplo, he estado en Canadá trabajando sobre un acuerdo bilateral entre la Unión Europea y Canadá que abarcará no solo la cooperación universitaria, sino también el ámbito de la juventud. Estas líneas específicas de cooperación con países asociados en el ámbito de la juventud se están multiplicando y van en aumento. Creo firmemente que darán su fruto. En tercer lugar, es muy importante no solo formular políticas para jóvenes, sino hacerlo con jóvenes, porque será más eficaz, más satisfactorio y más maduro desde el punto de vista de la sociedad civil en la Europa común del futuro."@es20
"Ďakujem všetkým, ktorí vstúpili do diskusie, ktorá bude istým spôsobom pokračovať – samozrejme, pri ďalších fázach, hlavne pri implementácii programu. Myslím, že konsenzus je evidentný. Nepotrebujem príliš veľa odpovedať alebo reagovať, ale považujem to za veľmi dôležité, že intenzita a úroveň spolupráce alebo angažovanosti v oblasti mládeže v Únii stúpa, a to nielen kvôli demografickým problémom, ale aj kvôli celkovej perspektíve európskej spolupráce, spolupatričnosti a integrácie. Nedávno, pár rokov od prijatia Bielej knihy, bol prijatý Pakt mládeže. Teraz máme šancu začať nový program pre mládež, ktorý znamená tak kvantitatívne, ako aj kvalitatívne väčší priestor. A to je veľmi dôležité. Aj v tom, že sa rozširuje vekový interval, ale aj v tom, že významne narastá rozpočet. My sme samozrejme navrhovali viac, ale aj toto treba vidieť v limitoch, resp. v rozsahu finančnej perspektívy. Okrem toho, pre mládež je viditeľne rastúci priestor napr. v programe celoživotného vzdelávania, ale aj v programe občianstva alebo občianskej spolupráce, aj vo vonkajších programoch v externých akciách Spoločenstva. Napríklad, bol som v Kanade pripravovať bilaterálnu dohodu, ktorá bude pokrývať nielen univerzitnú spoluprácu, ale aj oblasť mládeže – bilaterálne medzi EÚ a Kanadou. Tieto špecifické línie spolupráce v oblasti mládeže s partnerskými krajinami pribúdajú a narastajú. Som presvedčený, že to bude prinášať ovocie. A po tretie, je veľmi dôležité, aby sme neformulovali len politiku pre mládež, ale s mládežou, lebo vtedy je to účinnejšie, úspešnejšie a myslím aj občiansky zrelšie pre budúcnosť spoločnej Európy."@et5
"Haluan kiittää kaikkia keskusteluun osallistuneita. Keskustelu jatkuu edelleen, vaikkakin hieman eri muodossa, seuraavissa vaiheissa ja erityisesti ohjelman täytäntöönpanovaiheessa. Yksimielisyys on nähdäkseni ilmiselvä. En halua puhua pitkään tai antaa laajoja vastauksia, mutta mielestäni on erittäin merkittävää, että Euroopan unionin nuorten alalla tehtävän yhteistyön painoarvo ja ulottuvuus sekä sitoutuminen nuoriin ovat kasvussa. Kyse ei ole reaktiosta ainoastaan väestötieteellisiin kysymyksiin vaan myös Euroopan unionin yhteistyön, solidaarisuuden ja yhdentymisen yleisiin tulevaisuudennäkymiin. Eurooppalainen nuorisosopimus hyväksyttiin hiljattain, useita vuosia valkoisen kirjan hyväksymisen jälkeen. Meillä on nyt tilaisuus käynnistää uusi nuoriso-ohjelma, joka mahdollistaisi niin määrällisten kuin laadullistenkin parannusten saavuttamisen. Asia on hyvin merkittävä muun muassa siksi, että ikähaitaria on laajennettu ja määrärahoja lisätty merkittävästi. Olemme luonnollisesti esittäneet suurempaa summaa, mutta asiaa on tarkasteltava myös suhteessa rahoitusnäkymien rajallisuuteen ja soveltamisalaan. Lisäksi elinikäisen oppimisen ohjelma sekä kansalaisuusohjelma ja siviiliyhteistyön ohjelma parantavat yhteisön tiettyjen ulkoisten ohjelmien ja toimien ohella nuorille tarjottavia mahdollisuuksia selvästi. Olen ollut mukana esimerkiksi Kanadassa kehittämässä Euroopan unionin ja Kanadan kahdenvälistä sopimusta, joka kattaisi yliopistoyhteistyön lisäksi myös nuorisoalan. Kumppanimaiden kanssa nuorisoalalla tehtävän yhteistyön erityiset muodot laajenevat ja niiden lukumäärä kasvaa. Uskon vakaasti, että ne tuottavat satoa. Kolmanneksi mainittakoon, että nuoria koskevien toimintalinjojen muodostamisen lisäksi on erittäin tärkeää myös se, että tämä tehdään yhteistyössä nuorten kanssa. Näin toiminta on tehokkaampaa, onnistuneempaa ja kypsempää tulevan yhteisen eurooppalaisen kansalaisyhteiskunnan kannalta."@fi7
". Je voudrais vous remercier tous pour votre contribution au débat, lequel va se poursuivre quelque peu différemment au cours des phases ultérieures, en particulier pour la mise en œuvre du programme. Je pense que le consensus est évident. Je ne veux pas parler ou répondre longuement, mais je pense qu’il est très important que l’intensité et le degré de coopération et d’engagement à l’égard des jeunes au sein de l’UE prennent de l’ampleur, non seulement en réaction à des questions démographiques, mais également en réponse à l’ensemble des perspectives de coopération, de solidarité et d’intégration européennes. Le Pacte européen pour la jeunesse a été adopté récemment, plusieurs années après le livre blanc. Nous avons désormais la possibilité de lancer un nouveau programme pour les jeunes qui apporterait des améliorations sur les plans quantitatifs et qualitatifs. Ces aspects sont très importants, car la tranche d’âge s’est élargie et que le budget a fortement augmenté. Nous avons évidemment proposé davantage, mais cette question doit également être considérée sous l’angle des limites et de la portée des perspectives financières. Par ailleurs, le programme d’éducation et de formation tout au long de la vie et de citoyenneté ou de coopération civique, ainsi que certains programmes et actions externes de la Communauté, proposent indéniablement davantage d’opportunités pour les jeunes. Je me suis ainsi rendu au Canada afin de travailler sur un accord bilatéral entre l’UE et le Canada qui couvrira non seulement la coopération universitaire, mais également les jeunes. Ces axes de coopération spécifiques avec les pays partenaires dans le domaine de la jeunesse se multiplient et se développent. Je suis fermement convaincu qu’ils porteront des fruits. Enfin, il est crucial de ne pas simplement formuler des politiques pour les jeunes, mais de le faire ensemble avec eux. Elles n’en seront que plus efficaces, réussies et abouties pour la société civile au sein de l’Europe commune de demain."@fr8
"Ďakujem všetkým, ktorí vstúpili do diskusie, ktorá bude istým spôsobom pokračovať – samozrejme, pri ďalších fázach, hlavne pri implementácii programu. Myslím, že konsenzus je evidentný. Nepotrebujem príliš veľa odpovedať alebo reagovať, ale považujem to za veľmi dôležité, že intenzita a úroveň spolupráce alebo angažovanosti v oblasti mládeže v Únii stúpa, a to nielen kvôli demografickým problémom, ale aj kvôli celkovej perspektíve európskej spolupráce, spolupatričnosti a integrácie. Nedávno, pár rokov od prijatia Bielej knihy, bol prijatý Pakt mládeže. Teraz máme šancu začať nový program pre mládež, ktorý znamená tak kvantitatívne, ako aj kvalitatívne väčší priestor. A to je veľmi dôležité. Aj v tom, že sa rozširuje vekový interval, ale aj v tom, že významne narastá rozpočet. My sme samozrejme navrhovali viac, ale aj toto treba vidieť v limitoch, resp. v rozsahu finančnej perspektívy. Okrem toho, pre mládež je viditeľne rastúci priestor napr. v programe celoživotného vzdelávania, ale aj v programe občianstva alebo občianskej spolupráce, aj vo vonkajších programoch v externých akciách Spoločenstva. Napríklad, bol som v Kanade pripravovať bilaterálnu dohodu, ktorá bude pokrývať nielen univerzitnú spoluprácu, ale aj oblasť mládeže – bilaterálne medzi EÚ a Kanadou. Tieto špecifické línie spolupráce v oblasti mládeže s partnerskými krajinami pribúdajú a narastajú. Som presvedčený, že to bude prinášať ovocie. A po tretie, je veľmi dôležité, aby sme neformulovali len politiku pre mládež, ale s mládežou, lebo vtedy je to účinnejšie, úspešnejšie a myslím aj občiansky zrelšie pre budúcnosť spoločnej Európy."@hu11
"Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al dibattito, che proseguirà, in un modo leggermente diverso, durante le fasi successive, soprattutto quando si arriverà all’attuazione del programma. Penso che il consenso sia evidente. Non voglio dilungarmi troppo nelle risposte, ma ritengo che sia molto importante che l’intensità e il livello di cooperazione e impegno per i giovani nell’UE stiano crescendo, non solo come reazione alle questioni demografiche, ma anche riguardo alle prospettive per la cooperazione, la solidarietà e l’integrazione europee. Il Patto europeo per la gioventù è stato approvato recentemente, molti anni dopo il Libro bianco. Ora abbiamo l’opportunità di lanciare un nuovo programma per i giovani che apporterebbe miglioramenti in termini di quantità e di qualità. Ciò è importantissimo perché, tra l’altro, la fascia d’età interessata è stata estesa e i finanziamenti sono aumentati notevolmente. Com’è ovvio, abbiamo proposto di più, ma la questione deve essere vista anche in termini di limiti e portata delle prospettive finanziarie. Inoltre, il programma sull’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e il programma di cittadinanza e cooperazione civica, unitamente ad alcuni programmi e azioni esterne della Comunità, offre ulteriori opportunità per i giovani. Ad esempio, sono stato in Canada per discutere di un accordo bilaterale tra l’UE e questo paese che riguarderà non solo la cooperazione universitaria, ma anche i giovani. Queste linee specifiche di cooperazione con paesi in ambito giovanile si stanno moltiplicando e stanno crescendo. Sono fermamente convinto che daranno i loro frutti. In terzo luogo, non basta formulare politiche per i giovani, dobbiamo elaborarle con loro, perché così saranno più efficaci, avranno più successo e saranno più mature per la società civile nell’Europa comune del futuro."@it12
"Ďakujem všetkým, ktorí vstúpili do diskusie, ktorá bude istým spôsobom pokračovať – samozrejme, pri ďalších fázach, hlavne pri implementácii programu. Myslím, že konsenzus je evidentný. Nepotrebujem príliš veľa odpovedať alebo reagovať, ale považujem to za veľmi dôležité, že intenzita a úroveň spolupráce alebo angažovanosti v oblasti mládeže v Únii stúpa, a to nielen kvôli demografickým problémom, ale aj kvôli celkovej perspektíve európskej spolupráce, spolupatričnosti a integrácie. Nedávno, pár rokov od prijatia Bielej knihy, bol prijatý Pakt mládeže. Teraz máme šancu začať nový program pre mládež, ktorý znamená tak kvantitatívne, ako aj kvalitatívne väčší priestor. A to je veľmi dôležité. Aj v tom, že sa rozširuje vekový interval, ale aj v tom, že významne narastá rozpočet. My sme samozrejme navrhovali viac, ale aj toto treba vidieť v limitoch, resp. v rozsahu finančnej perspektívy. Okrem toho, pre mládež je viditeľne rastúci priestor napr. v programe celoživotného vzdelávania, ale aj v programe občianstva alebo občianskej spolupráce, aj vo vonkajších programoch v externých akciách Spoločenstva. Napríklad, bol som v Kanade pripravovať bilaterálnu dohodu, ktorá bude pokrývať nielen univerzitnú spoluprácu, ale aj oblasť mládeže – bilaterálne medzi EÚ a Kanadou. Tieto špecifické línie spolupráce v oblasti mládeže s partnerskými krajinami pribúdajú a narastajú. Som presvedčený, že to bude prinášať ovocie. A po tretie, je veľmi dôležité, aby sme neformulovali len politiku pre mládež, ale s mládežou, lebo vtedy je to účinnejšie, úspešnejšie a myslím aj občiansky zrelšie pre budúcnosť spoločnej Európy."@lt14
"Ďakujem všetkým, ktorí vstúpili do diskusie, ktorá bude istým spôsobom pokračovať – samozrejme, pri ďalších fázach, hlavne pri implementácii programu. Myslím, že konsenzus je evidentný. Nepotrebujem príliš veľa odpovedať alebo reagovať, ale považujem to za veľmi dôležité, že intenzita a úroveň spolupráce alebo angažovanosti v oblasti mládeže v Únii stúpa, a to nielen kvôli demografickým problémom, ale aj kvôli celkovej perspektíve európskej spolupráce, spolupatričnosti a integrácie. Nedávno, pár rokov od prijatia Bielej knihy, bol prijatý Pakt mládeže. Teraz máme šancu začať nový program pre mládež, ktorý znamená tak kvantitatívne, ako aj kvalitatívne väčší priestor. A to je veľmi dôležité. Aj v tom, že sa rozširuje vekový interval, ale aj v tom, že významne narastá rozpočet. My sme samozrejme navrhovali viac, ale aj toto treba vidieť v limitoch, resp. v rozsahu finančnej perspektívy. Okrem toho, pre mládež je viditeľne rastúci priestor napr. v programe celoživotného vzdelávania, ale aj v programe občianstva alebo občianskej spolupráce, aj vo vonkajších programoch v externých akciách Spoločenstva. Napríklad, bol som v Kanade pripravovať bilaterálnu dohodu, ktorá bude pokrývať nielen univerzitnú spoluprácu, ale aj oblasť mládeže – bilaterálne medzi EÚ a Kanadou. Tieto špecifické línie spolupráce v oblasti mládeže s partnerskými krajinami pribúdajú a narastajú. Som presvedčený, že to bude prinášať ovocie. A po tretie, je veľmi dôležité, aby sme neformulovali len politiku pre mládež, ale s mládežou, lebo vtedy je to účinnejšie, úspešnejšie a myslím aj občiansky zrelšie pre budúcnosť spoločnej Európy."@lv13
"Ďakujem všetkým, ktorí vstúpili do diskusie, ktorá bude istým spôsobom pokračovať – samozrejme, pri ďalších fázach, hlavne pri implementácii programu. Myslím, že konsenzus je evidentný. Nepotrebujem príliš veľa odpovedať alebo reagovať, ale považujem to za veľmi dôležité, že intenzita a úroveň spolupráce alebo angažovanosti v oblasti mládeže v Únii stúpa, a to nielen kvôli demografickým problémom, ale aj kvôli celkovej perspektíve európskej spolupráce, spolupatričnosti a integrácie. Nedávno, pár rokov od prijatia Bielej knihy, bol prijatý Pakt mládeže. Teraz máme šancu začať nový program pre mládež, ktorý znamená tak kvantitatívne, ako aj kvalitatívne väčší priestor. A to je veľmi dôležité. Aj v tom, že sa rozširuje vekový interval, ale aj v tom, že významne narastá rozpočet. My sme samozrejme navrhovali viac, ale aj toto treba vidieť v limitoch, resp. v rozsahu finančnej perspektívy. Okrem toho, pre mládež je viditeľne rastúci priestor napr. v programe celoživotného vzdelávania, ale aj v programe občianstva alebo občianskej spolupráce, aj vo vonkajších programoch v externých akciách Spoločenstva. Napríklad, bol som v Kanade pripravovať bilaterálnu dohodu, ktorá bude pokrývať nielen univerzitnú spoluprácu, ale aj oblasť mládeže – bilaterálne medzi EÚ a Kanadou. Tieto špecifické línie spolupráce v oblasti mládeže s partnerskými krajinami pribúdajú a narastajú. Som presvedčený, že to bude prinášať ovocie. A po tretie, je veľmi dôležité, aby sme neformulovali len politiku pre mládež, ale s mládežou, lebo vtedy je to účinnejšie, úspešnejšie a myslím aj občiansky zrelšie pre budúcnosť spoločnej Európy."@mt15
". Ik wil alle deelnemers aan het debat bedanken, dat op een iets andere manier, in opeenvolgende fasen, zal worden voortgezet, met name waar het gaat om de uitvoering van het programma. Ik denk dat de consensus voor zich spreekt. Ik wil niet al te ver meer uitweiden, maar vind het wel van groot belang dat de samenwerking in verband met jongeren in de EU en de aandacht voor hen groeiende is, niet alleen als reactie op demografische kwesties, maar ook met het oog op de algemene vooruitzichten voor Europese samenwerking, solidariteit en integratie. Onlangs is het Europees pact voor de jeugd aangenomen, een paar jaar na het witboek. We hebben nu de kans een nieuw programma voor jongeren te introduceren, dat zowel kwantitatieve als kwalitatieve verbeteringen zou inhouden. Dit is uiterst belangrijk, onder meer omdat de leeftijdsgroep is verruimd en de begroting aanzienlijk is gegroeid. Natuurlijk hebben we méér voorgesteld, maar dit thema moet ook worden bezien in het licht van de beperkingen en reikwijdte van de financiële vooruitzichten. Bovendien bieden het programma op het gebied van een leven lang leren en het programma inzake burgerschap of burgersamenwerking, samen met een aantal externe programma's en maatregelen van de Gemeenschap, jongeren duidelijk meer kansen. Ik ben bijvoorbeeld in Canada geweest voor een bilaterale overeenkomst tussen de EU en Canada, die niet alleen betrekking zal hebben op universitaire samenwerking, maar ook op jongeren. Deze specifieke samenwerkingsverbanden met partnerschapslanden op het gebied van jongeren nemen toe en worden intensiever. Ik heb er alle vertrouwen in dat ze vruchten zullen afwerpen. Ten derde is het van groot belang niet alleen beleid voor, maar ook samen met jongeren te formuleren, aangezien dat meer effect zal sorteren, meer succes zal opleveren en van grotere rijpheid zal getuigen in termen van het maatschappelijk middenveld in het gemeenschappelijke Europa van de toekomst."@nl3
"Ďakujem všetkým, ktorí vstúpili do diskusie, ktorá bude istým spôsobom pokračovať – samozrejme, pri ďalších fázach, hlavne pri implementácii programu. Myslím, že konsenzus je evidentný. Nepotrebujem príliš veľa odpovedať alebo reagovať, ale považujem to za veľmi dôležité, že intenzita a úroveň spolupráce alebo angažovanosti v oblasti mládeže v Únii stúpa, a to nielen kvôli demografickým problémom, ale aj kvôli celkovej perspektíve európskej spolupráce, spolupatričnosti a integrácie. Nedávno, pár rokov od prijatia Bielej knihy, bol prijatý Pakt mládeže. Teraz máme šancu začať nový program pre mládež, ktorý znamená tak kvantitatívne, ako aj kvalitatívne väčší priestor. A to je veľmi dôležité. Aj v tom, že sa rozširuje vekový interval, ale aj v tom, že významne narastá rozpočet. My sme samozrejme navrhovali viac, ale aj toto treba vidieť v limitoch, resp. v rozsahu finančnej perspektívy. Okrem toho, pre mládež je viditeľne rastúci priestor napr. v programe celoživotného vzdelávania, ale aj v programe občianstva alebo občianskej spolupráce, aj vo vonkajších programoch v externých akciách Spoločenstva. Napríklad, bol som v Kanade pripravovať bilaterálnu dohodu, ktorá bude pokrývať nielen univerzitnú spoluprácu, ale aj oblasť mládeže – bilaterálne medzi EÚ a Kanadou. Tieto špecifické línie spolupráce v oblasti mládeže s partnerskými krajinami pribúdajú a narastajú. Som presvedčený, že to bude prinášať ovocie. A po tretie, je veľmi dôležité, aby sme neformulovali len politiku pre mládež, ale s mládežou, lebo vtedy je to účinnejšie, úspešnejšie a myslím aj občiansky zrelšie pre budúcnosť spoločnej Európy."@pl16
"Gostaria de agradecer a todos aqueles que contribuíram para o debate, que prosseguirá, de maneira um tanto diferente, durante as fases subsequentes, especialmente quando se tratar da implementação do programa. Penso que é evidente a existência de um consenso. Não quero gastar muito tempo a falar ou responder, mas considero muito importante o facto de a intensidade e o nível de cooperação e empenhamento no que diz respeito aos jovens na UE estar a aumentar, não só em resposta aos problemas demográficos, mas também à perspectiva de cooperação, solidariedade e integração europeia a nível global. O Pacto Europeu para a Juventude foi aprovado recentemente, alguns anos depois do Livro Branco. Temos agora uma oportunidade de lançar um novo programa para jovens que introduzirá aperfeiçoamentos, tanto em termos quantitativos, como qualitativos. Isto é muito importante, inclusivamente, porque a faixa etária foi alargada e o orçamento aumentou significativamente. Nós propusemos mais, como é óbvio, mas esta questão também deveria ser encarada do ponto de vista dos limites ou do âmbito das perspectivas financeiras. Além disso, o programa de aprendizagem ao longo da vida e o programa para a cidadania ou a cooperação cívica, a par de alguns programas externos e acções da Comunidade, oferecem claramente mais oportunidades para os jovens. Por exemplo, eu estive no Canadá a preparar um acordo bilateral entre a UE e aquele país que abrangerá não só a cooperação universitária, mas também a área da juventude. Estas linhas específicas da cooperação com países parceiros no domínio da juventude estão a multiplicar-se e a crescer. Estou firmemente convencido de que vão dar resultados. Em terceiro lugar, não só é muito importante que formulemos políticas para a juventude, mas também que o façamos com os jovens, porque isso será mais eficaz, mais bem sucedido e mais maduro do ponto de vista da sociedade civil na Europa comum do futuro."@pt17
"Ďakujem všetkým, ktorí vstúpili do diskusie, ktorá bude istým spôsobom pokračovať – samozrejme, pri ďalších fázach, hlavne pri implementácii programu. Myslím, že konsenzus je evidentný. Nepotrebujem príliš veľa odpovedať alebo reagovať, ale považujem to za veľmi dôležité, že intenzita a úroveň spolupráce alebo angažovanosti v oblasti mládeže v Únii stúpa, a to nielen kvôli demografickým problémom, ale aj kvôli celkovej perspektíve európskej spolupráce, spolupatričnosti a integrácie. Nedávno, pár rokov od prijatia Bielej knihy, bol prijatý Pakt mládeže. Teraz máme šancu začať nový program pre mládež, ktorý znamená tak kvantitatívne, ako aj kvalitatívne väčší priestor. A to je veľmi dôležité. Aj v tom, že sa rozširuje vekový interval, ale aj v tom, že významne narastá rozpočet. My sme samozrejme navrhovali viac, ale aj toto treba vidieť v limitoch, resp. v rozsahu finančnej perspektívy. Okrem toho, pre mládež je viditeľne rastúci priestor napr. v programe celoživotného vzdelávania, ale aj v programe občianstva alebo občianskej spolupráce, aj vo vonkajších programoch v externých akciách Spoločenstva. Napríklad, bol som v Kanade pripravovať bilaterálnu dohodu, ktorá bude pokrývať nielen univerzitnú spoluprácu, ale aj oblasť mládeže – bilaterálne medzi EÚ a Kanadou. Tieto špecifické línie spolupráce v oblasti mládeže s partnerskými krajinami pribúdajú a narastajú. Som presvedčený, že to bude prinášať ovocie. A po tretie, je veľmi dôležité, aby sme neformulovali len politiku pre mládež, ale s mládežou, lebo vtedy je to účinnejšie, úspešnejšie a myslím aj občiansky zrelšie pre budúcnosť spoločnej Európy."@sl19
". Jag tackar alla som har bidragit till debatten. Debatten kommer att fortsätta, på ett eller annat sätt, längre fram, särskilt när det blir dags att genomföra programmet. Det verkar råda samförstånd i denna fråga. Därför tänker jag inte tala om eller kommentera frågan särskilt ingående. Jag anser emellertid att det är mycket viktigt att intensiteten och graden av samarbete och åtaganden när det gäller unga människor i EU ökar. Det är viktigt att detta inte bara sker som en reaktion på demografiska förhållanden, utan även på grund av de övergripande utsikterna till samarbete, solidaritet och integration på EU-nivå. Den europeiska ungdomspakten antogs nyligen, flera år efter vitboken. Nu har vi chansen att införa ett nytt ungdomsprogram som innebär såväl kvantitativa som kvalitativa förbättringar. Detta är mycket viktigt eftersom bland annat åldersgruppen har utökats och budgeten har blivit avsevärt större. Vårt förslag var visserligen mer långtgående. Men denna fråga bör även ses mot bakgrund av budgetramens begränsningar och räckvidd. Dessutom erbjuder programmet för livslångt lärande och programmet för medborgarskap eller medborgarsamarbete, tillsammans med vissa av kommissionens externa program och åtgärder, stora möjligheter för unga människor. Jag har exempelvis varit i Kanada där jag arbetade med ett bilateralt avtal mellan EU och Kanada som inte bara kommer att täcka universitetssamarbete utan även samarbete på ungdomsområdet. Dessa specifika typer av samarbete med partnerskapsländer på ungdomsområdet blir allt fler och allt mer omfattande. Jag är övertygad om att de kommer att vara fruktsamma. För det tredje är det mycket viktigt att vi inte bara formulerar politik för ungdomar utan att vi gör detta tillsammans med ungdomarna. Detta är effektivare, mer framgångsrikt och ett mognare uttryck för det civila samhället i det framtida gemensamma EU."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Ján Figeľ,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
"člen Komisie"5,19,15,1,18,14,16,11,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph