Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-10-24-Speech-2-326"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061024.34.2-326"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Poročilo "Mladi v akciji" je zelo pomembno za utrjevanje evropske zavesti in evropskega državljanstva že pri mladini. Vsi vemo, da se naši državljani včasih težko istovetijo z evropsko dimenzijo in se jim evropske institucije zdijo precej odmaknjene, tam nekje daleč v Bruslju. S tem poročilom smo poskušali poiskati načine, da bi evropsko državljanstvo postalo konkretnejše preko spodbujanja solidarnosti, iniciativnosti in ustvarjalnosti. Ker je mladina najbolj dovzetna za novosti, smo se osredotočili na mlade med 13. in 30. letom starosti. Prav je, da mladim, ki vedno bolj prevzemajo odgovorna mesta tudi v politiki, zagotovimo orodja in pogoje, da svoja razmišljanja usmerijo tudi proti skupnim ciljem Evrope. Od petih akcij, ki jih utemeljuje ta program, naj izpostavim drugega: "Evropska prostovoljna služba". Prostovoljno delo ima velik pomen za razvoj in prihodnost družbe. Prispeva k razvijanju obstoječih sistemov, k razvijanju vrednot solidarnosti, k socialnemu in drugemu napredku družbe, zato ga je potrebno spodbujati ter mu dati ustrezno priznanje. Mladi, ki delajo na tem področju, so svetel biser v tem, sicer potrošniškem svetu, ki je vse prevečkrat usmerjen v blagostanje in uživanje posameznika, premalokrat pa se oziramo na ljudi okoli nas, ki jim z malo truda lahko precej polepšamo življenje. In tudi politika je neke vrste prostovoljnost, vsaj na začetku. Tudi večina izmed nas je najbrž v svoji mladosti vstopila v politiko preko prostovoljnega dela. Podpiram to poročilo in si želim, da bi ideale, ki so zapisani v njem, mladi čim bolje uresničevali in uporabili za svoj osebni razvoj in za dobrobit družbe."@sl19
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Poročilo "Mladi v akciji" je zelo pomembno za utrjevanje evropske zavesti in evropskega državljanstva že pri mladini. Vsi vemo, da se naši državljani včasih težko istovetijo z evropsko dimenzijo in se jim evropske institucije zdijo precej odmaknjene, tam nekje daleč v Bruslju. S tem poročilom smo poskušali poiskati načine, da bi evropsko državljanstvo postalo konkretnejše preko spodbujanja solidarnosti, iniciativnosti in ustvarjalnosti. Ker je mladina najbolj dovzetna za novosti, smo se osredotočili na mlade med 13. in 30. letom starosti. Prav je, da mladim, ki vedno bolj prevzemajo odgovorna mesta tudi v politiki, zagotovimo orodja in pogoje, da svoja razmišljanja usmerijo tudi proti skupnim ciljem Evrope. Od petih akcij, ki jih utemeljuje ta program, naj izpostavim drugega: "Evropska prostovoljna služba". Prostovoljno delo ima velik pomen za razvoj in prihodnost družbe. Prispeva k razvijanju obstoječih sistemov, k razvijanju vrednot solidarnosti, k socialnemu in drugemu napredku družbe, zato ga je potrebno spodbujati ter mu dati ustrezno priznanje. Mladi, ki delajo na tem področju, so svetel biser v tem, sicer potrošniškem svetu, ki je vse prevečkrat usmerjen v blagostanje in uživanje posameznika, premalokrat pa se oziramo na ljudi okoli nas, ki jim z malo truda lahko precej polepšamo življenje. In tudi politika je neke vrste prostovoljnost, vsaj na začetku. Tudi večina izmed nas je najbrž v svoji mladosti vstopila v politiko preko prostovoljnega dela. Podpiram to poročilo in si želim, da bi ideale, ki so zapisani v njem, mladi čim bolje uresničevali in uporabili za svoj osebni razvoj in za dobrobit družbe."@cs1
"Hr. formand! Betænkningen "Aktive unge" er meget vigtig for at styrke den europæiske bevidstgørelse blandt de unge. Vi ved alle, at borgerne undertiden finder det vanskeligt at identificere sig med den europæiske dimension, og at EU-institutionerne helt nede i Bruxelles er dem noget fjerntliggende. Med denne betænkning har vi forsøgt at gøre det europæiske statsborgerskab mere håndgribeligt ved at fremme solidaritet, intitiativ og kreativitet. Da de unge er mest modtagelige over for nye idéer, har vi fokuseret på unge mellem 13 og 30. De unge indtager i stigende grad ledende politiske stillinger, og det er rimeligt, at vi giver dem de værktøjer og betingelser, der også vil rette deres opmærksomhed hen imod Europas fælles mål. Af de fem aktioner, der er foreslået i dette program, vil jeg gerne fremhæve det andet om en "europæisk volontørtjeneste". Frivilligt arbejde har stor betydning for samfundets udvikling og fremtid. Det bidrager til udviklingen af eksisterende systemer, sammenhængende systemer, sociale fremskridt og andre udviklinger i samfundet, og derfor skal det fremmes og anerkendes. De unge, der er aktive på dette område, opstiller et lysende eksempel - specielt for et forbrugersamfund, der er alt for optaget af penge og personlig tilfredsstillelse, og som bekymrer sig alt for lidt om andre mennesker, hvis liv kunne blive meget bedre med blot en beskeden indsats. Politik er også en slags frivilligt arbejde - i det mindste, når man starter. Da de fleste af os var unge, var frivilligt arbejde den hurtigste vej ind i politik. Jeg støtter denne betænkning, og jeg håber, at de unge vil få størst mulig glæde af at stræbe efter og leve op til dens idealer til gavn for deres egen personlige vækst og samfundet i almindelighed."@da2
"Der Bericht „Jugend in Aktion“ ist von großer Bedeutung für die Stärkung des europäischen Bewusstseins und des europäischen Bürgersinns bei jungen Leuten. Wir alle wissen, dass unsere Bürger sich bisweilen schwer damit tun, sich mit der europäischen Dimension zu identifizieren, und dass die europäischen Institutionen im fernen Brüssel ihnen eher unnahbar erscheinen. Durch diesen Bericht haben wir Wege erdacht, um die europäische Bürgerschaft greifbarer zu machen, indem Solidarität, Initiative und Kreativität gefördert werden. Da junge Menschen äußerst aufnahmebereit für neue Ideen sind, haben wir uns auf junge Leute von 13 bis 30 Jahren konzentriert. Junge Leute übernehmen immer mehr verantwortungsvolle Positionen in der Politik, und es ist richtig, dass wir für sie die Werkzeuge und Bedingungen sichern sollten, die ihre Aufmerksamkeit auch auf Europas gemeinsame Ziele lenken werden. Von den fünf in diesem Programm geplanten Aktionen möchte ich die zweite hervorheben: den Europäischen Freiwilligendienst. Freiwilligenarbeit ist von großer Bedeutung für die Entwicklung und die Zukunft der Gesellschaft. Sie trägt zur Entwicklung bestehender Systeme, des Zusammenhalts, des sozialen Fortschritts und zu anderen Entwicklungen in der Gesellschaft bei und muss daher gefördert werden und angemessene Beachtung erhalten. Junge Menschen, die sich in diesem Bereich aktiv betätigen, sind damit ein leuchtendes Vorbild, insbesondere für eine Verbrauchergesellschaft, die viel zu sehr mit Geld und persönlicher Erfüllung beschäftigt ist und sich zu wenig mit den Menschen um uns herum befasst, deren Leben mit ein klein wenig Mühe erheblich verbessert werden könnte. Politik ist gleichfalls eine Art von Freiwilligenarbeit, zumindest wenn man damit beginnt. Als die meisten von uns jung waren, war Freiwilligenarbeit der schnellste Weg in die Politik. Ich unterstütze diesen Bericht und hoffe, dass junge Menschen in der Lage sein werden, so viel wie möglich davon zu profitieren, nach den in diesem Bericht enthaltenen Idealen und ihrer Erfüllung zu streben, um ihres persönlichen Wachstums und des Nutzens für die Gesellschaft willen."@de9
"Η έκθεση «Νεολαία εν δράσει» είναι πολύ σημαντική στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής επίγνωσης και της ευρωπαϊκής ιδιότητας στους νέους. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι πολίτες μας ορισμένες φορές δυσκολεύονται να ταυτιστούν με την ευρωπαϊκή διάσταση και ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα μακριά στις Βρυξέλλες τούς φαίνονται απόμακρα. Μέσω αυτής της έκθεσης αναζητήσαμε τρόπους να καταστεί η ευρωπαϊκή ιθαγένεια πιο απτή με την προώθηση της αλληλεγγύης, της πρωτοβουλίας και της δημιουργικότητας. Επειδή οι νέοι είναι πιο δεκτικοί στις νέες ιδέες, εστιάσαμε σε νέους ανθρώπους ηλικίας 13 έως 30 ετών. Οι νέοι αναλαμβάνουν όλο και συχνότερα υπεύθυνες θέσεις στην πολιτική και θα πρέπει να διασφαλίσουμε για αυτούς τα μέσα και τις συνθήκες που θα κατευθύνουν επίσης την προσοχή τους στον κοινό στόχο της Ευρώπης. Από τις πέντε δράσεις που προβλέπονται σε αυτό το πρόγραμμα, επιτρέψτε μου να τονίσω τη δεύτερη, την «Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία». Η εθελοντική εργασία είναι πολύ σημαντική για την ανάπτυξη και το μέλλον της κοινωνίας. Συμβάλλει στην ανάπτυξη των υφιστάμενων συστημάτων, των συναφών αξιών, της κοινωνικής προόδου και άλλων εξελίξεων στην κοινωνία και, επομένως, πρέπει να προωθηθεί και να τύχει δέουσας αναγνώρισης. Οι νέοι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα δίνουν ένα φωτεινό παράδειγμα με αυτόν τον τρόπο, ειδικά σε μια καταναλωτική κοινωνία που την απασχολεί υπερβολικά το χρήμα και η προσωπική εκπλήρωση, ωστόσο όλοι ελάχιστα ενδιαφέρονται για τους ανθρώπους γύρω μας, η ζωή των οποίων θα μπορούσε να βελτιωθεί σε τεράστιο βαθμό με πολύ μικρή προσπάθεια. Η πολιτική είναι και αυτή ένα είδος εθελοντικής εργασίας, ειδικά όταν βρίσκεται κανείς στο ξεκίνημα. Όταν οι περισσότεροι από εμάς ήμασταν νέοι, η εθελοντική εργασία ήταν η ταχύτερη οδός για την πολιτική. Υποστηρίζω αυτήν την έκθεση και ελπίζω ότι οι νέοι θα μπορέσουν να ωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότερο φιλοδοξώντας να επιτύχουν και εκπληρώνοντας τα ιδανικά που περιέχει, υπέρ της δικής τους προσωπικής ανάπτυξης και προς όφελος της κοινωνίας."@el10
"The ‘Youth in Action’ report is very important in strengthening European awareness and European citizenship amongst young people. We all know that our citizens sometimes find it difficult to identify with the European dimension, and that European institutions far away in Brussels seem rather remote to them. Through this report we have sought ways of making European citizenship more tangible by promoting solidarity, initiative and creativity. Because young people are most receptive to new ideas, we have focused on young people between 13 and 30 years of age. Young people are increasingly taking responsible positions in politics, and it is right that we should secure for them the tools and conditions which will also direct their attention towards Europe’s common objective. Of the five actions envisaged by this programme, let me highlight the second: ‘European Voluntary Service’. Voluntary work is of great importance for the development and future of society. It contributes to the development of existing systems, cohesive values, social progress and other developments in society, and therefore needs to be promoted and given due recognition. Young people active in this area set a shining example thereby, especially to a consumer society which is far too preoccupied with money and personal fulfilment, yet all too little concerned about people around us whose lives could be vastly improved with just a little bit of effort. Politics is also a kind of voluntary work, at least when you are starting out. When most of us were young, voluntary work was the quickest route into politics. I support this report and I hope that young people will be able to benefit as much as possible from aspiring to and meeting the ideals contained within it, for the sake of their own personal growth and the benefit of society."@en4
"El informe «La juventud en acción» es muy importante para fortalecer la conciencia europea y la ciudadanía europea entre los jóvenes. Todos sabemos que a nuestros ciudadanos a veces les parece difícil identificarse con la dimensión europea y que las instituciones europeas que se ubican allá lejos en Bruselas les resultan bastante remotas. Mediante este informe hemos buscado formas de que la ciudadanía europea sea más palpable, promoviendo solidaridad, iniciativa y creatividad. Como los jóvenes son más receptivos a nuevas ideas, nos hemos centrado en jóvenes de 13 a 30 años de edad. Los jóvenes adoptan cada vez más posiciones responsables en política, y es correcto que les proporcionemos las herramientas y las condiciones que también dirigirán su atención sobre el objetivo común de Europa. De las cinco acciones contempladas en este programa, permítanme subrayar la segunda: «Servicio Voluntario Europeo» El trabajo voluntario es muy importante para el desarrollo y el futuro de la sociedad. Contribuye al desarrollo de los sistemas existentes, valores cohesivos, progreso social y otros desarrollos de la sociedad y, por tanto, necesita promoverse y recibir el debido reconocimiento. Por tanto, los jóvenes activos en este terreno constituyen un magnífico ejemplo, especialmente para una sociedad de consumo que está demasiado preocupada por el dinero y la realización personal, y muy poco preocupada por personas de nuestro alrededor cuyas vidas podrían mejorar mucho con un poco de esfuerzo. La política es una especie de trabajo voluntario, al menos cuando se está empezando. Cuando la mayoría de nosotros éramos jóvenes, el trabajo voluntario era la vía más rápida a la política. Apoyo este informe y espero que los jóvenes puedan también beneficiarse todo lo posible de la aspiración a los ideales que recoge y a cumplirlos, por mor de su propio crecimiento personal y del beneficio de la sociedad."@es20
"Poročilo "Mladi v akciji" je zelo pomembno za utrjevanje evropske zavesti in evropskega državljanstva že pri mladini. Vsi vemo, da se naši državljani včasih težko istovetijo z evropsko dimenzijo in se jim evropske institucije zdijo precej odmaknjene, tam nekje daleč v Bruslju. S tem poročilom smo poskušali poiskati načine, da bi evropsko državljanstvo postalo konkretnejše preko spodbujanja solidarnosti, iniciativnosti in ustvarjalnosti. Ker je mladina najbolj dovzetna za novosti, smo se osredotočili na mlade med 13. in 30. letom starosti. Prav je, da mladim, ki vedno bolj prevzemajo odgovorna mesta tudi v politiki, zagotovimo orodja in pogoje, da svoja razmišljanja usmerijo tudi proti skupnim ciljem Evrope. Od petih akcij, ki jih utemeljuje ta program, naj izpostavim drugega: "Evropska prostovoljna služba". Prostovoljno delo ima velik pomen za razvoj in prihodnost družbe. Prispeva k razvijanju obstoječih sistemov, k razvijanju vrednot solidarnosti, k socialnemu in drugemu napredku družbe, zato ga je potrebno spodbujati ter mu dati ustrezno priznanje. Mladi, ki delajo na tem področju, so svetel biser v tem, sicer potrošniškem svetu, ki je vse prevečkrat usmerjen v blagostanje in uživanje posameznika, premalokrat pa se oziramo na ljudi okoli nas, ki jim z malo truda lahko precej polepšamo življenje. In tudi politika je neke vrste prostovoljnost, vsaj na začetku. Tudi večina izmed nas je najbrž v svoji mladosti vstopila v politiko preko prostovoljnega dela. Podpiram to poročilo in si želim, da bi ideale, ki so zapisani v njem, mladi čim bolje uresničevali in uporabili za svoj osebni razvoj in za dobrobit družbe."@et5
"Nuorisotoimintaohjelmaa koskeva mietintö on hyvin tärkeä tekijä vahvistettaessa nuorten tietoisuutta Euroopan unionista ja Euroopan kansalaisuudesta. Tiedämme kaikki, että kansalaistemme on ajoittain vaikea samastua eurooppalaiseen ulottuvuuteen ja että kansalaiset kokevat kaukana Brysselissä sijaitsevat Euroopan unionin toimielimet suhteellisen etäisiksi. Mietinnön avulla olemme etsineet keinoja tuoda Euroopan kansalaisuus lähemmäksi kansalaisia. Olemme pyrkineet kannustamaan heitä solidaarisuuteen, aloitteellisuuteen ja luovuuteen. Koska nuoret ottavat uudet ajatukset vastaan muita paremmin, olemme keskittyneet 13–30-vuotiaisiin kansalaisiin. Yhä useampi nuori toimii vastuullisessa poliittisessa tehtävässä, ja onkin oikein, että annamme heille välineet ja olosuhteet, jotka myös ohjaavat heidän huomiotaan Euroopan unionin yhteistä tavoitetta kohti. Haluan korostaa viidestä ohjelmaan sisältyvästä toimesta järjestyksessä toista, joka on Eurooppalainen vapaaehtoistyö. Vapaaehtoistyö on yhteiskunnan kehityksen ja tulevaisuuden kannalta erittäin tärkeää. Vapaaehtoistyötä on tuettava ja sille on annettava asiaankuuluvaa tunnustusta, sillä sen avulla edistetään olemassa olevien järjestelmien kehittymistä, koossapitäviä arvoja, sosiaalista edistyneisyyttä ja muita yhteiskunnan kehityskulkuja. Alalla aktiivisesti toimivat nuoret ovat erinomainen esimerkki erityisesti kulutusyhteiskunnalle, jossa keskitytään liikaa rahaan ja henkilökohtaiseen tyydytykseen ja vastaavasti aivan liian vähän ympärillä oleviin ihmisiin, joiden elämää jo vähäisetkin toimet voisivat parantaa huomattavasti. Myös politiikka on eräänlaista vapaaehtoistyötä, ainakin poliittisen uran alkuvaiheessa. Vapaaehtoistyö oli meistä useimpien nuoruudessa nopein tie politiikkaan. Kannatan mietintöä ja toivon, että nuoret hyötyvät mahdollisimman paljon mietinnössä esitettyjen ihanteiden tavoittelemisesta ja niiden saavuttamisesta, niin oman henkilökohtaisen kasvunsa kuin yhteiskunnalle tuottamansa hyödynkin nimissä."@fi7
"Le rapport «Jeunesse en Action» est vital pour renforcer la conscience européenne et la citoyenneté européenne chez les jeunes. Nous savons tous que nos concitoyens ont parfois du mal à cerner la dimension européenne et que les institutions européennes implantées à Bruxelles leur semblent plutôt éloignées. À travers ce rapport, nous avons cherché des solutions pour rendre la citoyenneté européenne plus tangible en promouvant la solidarité, l’initiative et la créativité. Étant donné que c’est aux nouvelles idées que les jeunes sont les plus réceptifs, nous avons ciblé les jeunes de 13 à 30 ans. Les jeunes endossent de plus en plus de responsabilités en politique et il est normal que nous leur procurions les outils et conditions qui porteront leur attention sur l’objectif commun de l’Europe. Des cinq mesures envisagées par ce programme, permettez-moi de mettre l’accent sur la deuxième: le «Service volontaire européen». Le volontariat est capital pour le développement et l’avenir de la société. Il contribue au développement des systèmes en place, des valeurs de cohésion, du progrès social et à d’autres développements de la société. Il doit donc être encouragé et pleinement reconnu. Les jeunes actifs dans ce secteur sont un exemple éclatant, en particulier pour notre société de consommation bien trop préoccupée par l’argent et l’accomplissement personnel, mais très peu par les gens qui nous entourent dont l’existence pourrait être grandement améliorée grâce à de simples petits efforts. La politique est elle aussi une forme de volontariat, du moins lorsque vous débutez. Pour la plupart d’entre nous, lorsque nous étions jeunes, le bénévolat était le créneau le plus rapide pour entrer en politique. Je défends ce rapport et espère que les jeunes pourront bénéficier autant que possible des aspirations et de la concrétisation des idéaux qu’il contient, au nom de leur propre épanouissement et pour le bien de la société."@fr8
"Poročilo "Mladi v akciji" je zelo pomembno za utrjevanje evropske zavesti in evropskega državljanstva že pri mladini. Vsi vemo, da se naši državljani včasih težko istovetijo z evropsko dimenzijo in se jim evropske institucije zdijo precej odmaknjene, tam nekje daleč v Bruslju. S tem poročilom smo poskušali poiskati načine, da bi evropsko državljanstvo postalo konkretnejše preko spodbujanja solidarnosti, iniciativnosti in ustvarjalnosti. Ker je mladina najbolj dovzetna za novosti, smo se osredotočili na mlade med 13. in 30. letom starosti. Prav je, da mladim, ki vedno bolj prevzemajo odgovorna mesta tudi v politiki, zagotovimo orodja in pogoje, da svoja razmišljanja usmerijo tudi proti skupnim ciljem Evrope. Od petih akcij, ki jih utemeljuje ta program, naj izpostavim drugega: "Evropska prostovoljna služba". Prostovoljno delo ima velik pomen za razvoj in prihodnost družbe. Prispeva k razvijanju obstoječih sistemov, k razvijanju vrednot solidarnosti, k socialnemu in drugemu napredku družbe, zato ga je potrebno spodbujati ter mu dati ustrezno priznanje. Mladi, ki delajo na tem področju, so svetel biser v tem, sicer potrošniškem svetu, ki je vse prevečkrat usmerjen v blagostanje in uživanje posameznika, premalokrat pa se oziramo na ljudi okoli nas, ki jim z malo truda lahko precej polepšamo življenje. In tudi politika je neke vrste prostovoljnost, vsaj na začetku. Tudi večina izmed nas je najbrž v svoji mladosti vstopila v politiko preko prostovoljnega dela. Podpiram to poročilo in si želim, da bi ideale, ki so zapisani v njem, mladi čim bolje uresničevali in uporabili za svoj osebni razvoj in za dobrobit družbe."@hu11
"La relazione “Gioventù in azione” è molto importante per rafforzare il senso europeo e la cittadinanza europea tra i giovani. Sappiamo tutti che a volte per i nostri cittadini è difficile identificarsi nella dimensione europea e che le Istituzioni europee di Bruxelles sembrano molto distanti da loro. Attraverso il presente testo abbiamo cercato di rendere la cittadinanza europea più tangibile, promuovendo la solidarietà, l’iniziativa e la creatività. Poiché i giovani sono i più ricettivi di fronte alle nuove idee, ci siamo concentrati sulla fascia d’età compresa tra i 13 e i 30 anni. I giovani sempre più assumono posizioni responsabili in politica, ed è giusto garantire loro gli strumenti e le condizioni che ne indirizzino l’attenzione verso l’obiettivo comune dell’Europa. Tra le cinque azioni previste dal programma, mi soffermerò sulla seconda: il “servizio volontario europeo”. Il lavoro volontario riveste un’enorme importanza per lo sviluppo e il futuro della società. Contribuisce all’evoluzione dei sistemi esistenti, ai valori coesivi, al progresso sociale e ad altri sviluppi nella società, e pertanto deve essere incentivato e deve ottenere il giusto riconoscimento. I giovani attivi in questo settore sono chiari esempi in merito, soprattutto per una società del consumo che si preoccupa troppo del denaro e della realizzazione personale e troppo poco delle persone che ci circondano e la cui vita potrebbe essere nettamente migliorata con un minimo sforzo. Anche la politica è una sorta di lavoro volontario, se non altro all’inizio. Quando molti di noi erano giovani, il lavoro volontario era il modo più rapido per entrare in politica. Sono favorevole a questa relazione e spero che i giovani possano trarre i massimi benefici dalle aspirazioni e dalla realizzazione degli ideali che essa contiene, per la loro crescita personale e nell’interesse della società."@it12
"Poročilo "Mladi v akciji" je zelo pomembno za utrjevanje evropske zavesti in evropskega državljanstva že pri mladini. Vsi vemo, da se naši državljani včasih težko istovetijo z evropsko dimenzijo in se jim evropske institucije zdijo precej odmaknjene, tam nekje daleč v Bruslju. S tem poročilom smo poskušali poiskati načine, da bi evropsko državljanstvo postalo konkretnejše preko spodbujanja solidarnosti, iniciativnosti in ustvarjalnosti. Ker je mladina najbolj dovzetna za novosti, smo se osredotočili na mlade med 13. in 30. letom starosti. Prav je, da mladim, ki vedno bolj prevzemajo odgovorna mesta tudi v politiki, zagotovimo orodja in pogoje, da svoja razmišljanja usmerijo tudi proti skupnim ciljem Evrope. Od petih akcij, ki jih utemeljuje ta program, naj izpostavim drugega: "Evropska prostovoljna služba". Prostovoljno delo ima velik pomen za razvoj in prihodnost družbe. Prispeva k razvijanju obstoječih sistemov, k razvijanju vrednot solidarnosti, k socialnemu in drugemu napredku družbe, zato ga je potrebno spodbujati ter mu dati ustrezno priznanje. Mladi, ki delajo na tem področju, so svetel biser v tem, sicer potrošniškem svetu, ki je vse prevečkrat usmerjen v blagostanje in uživanje posameznika, premalokrat pa se oziramo na ljudi okoli nas, ki jim z malo truda lahko precej polepšamo življenje. In tudi politika je neke vrste prostovoljnost, vsaj na začetku. Tudi večina izmed nas je najbrž v svoji mladosti vstopila v politiko preko prostovoljnega dela. Podpiram to poročilo in si želim, da bi ideale, ki so zapisani v njem, mladi čim bolje uresničevali in uporabili za svoj osebni razvoj in za dobrobit družbe."@lt14
"Poročilo "Mladi v akciji" je zelo pomembno za utrjevanje evropske zavesti in evropskega državljanstva že pri mladini. Vsi vemo, da se naši državljani včasih težko istovetijo z evropsko dimenzijo in se jim evropske institucije zdijo precej odmaknjene, tam nekje daleč v Bruslju. S tem poročilom smo poskušali poiskati načine, da bi evropsko državljanstvo postalo konkretnejše preko spodbujanja solidarnosti, iniciativnosti in ustvarjalnosti. Ker je mladina najbolj dovzetna za novosti, smo se osredotočili na mlade med 13. in 30. letom starosti. Prav je, da mladim, ki vedno bolj prevzemajo odgovorna mesta tudi v politiki, zagotovimo orodja in pogoje, da svoja razmišljanja usmerijo tudi proti skupnim ciljem Evrope. Od petih akcij, ki jih utemeljuje ta program, naj izpostavim drugega: "Evropska prostovoljna služba". Prostovoljno delo ima velik pomen za razvoj in prihodnost družbe. Prispeva k razvijanju obstoječih sistemov, k razvijanju vrednot solidarnosti, k socialnemu in drugemu napredku družbe, zato ga je potrebno spodbujati ter mu dati ustrezno priznanje. Mladi, ki delajo na tem področju, so svetel biser v tem, sicer potrošniškem svetu, ki je vse prevečkrat usmerjen v blagostanje in uživanje posameznika, premalokrat pa se oziramo na ljudi okoli nas, ki jim z malo truda lahko precej polepšamo življenje. In tudi politika je neke vrste prostovoljnost, vsaj na začetku. Tudi večina izmed nas je najbrž v svoji mladosti vstopila v politiko preko prostovoljnega dela. Podpiram to poročilo in si želim, da bi ideale, ki so zapisani v njem, mladi čim bolje uresničevali in uporabili za svoj osebni razvoj in za dobrobit družbe."@lv13
"Poročilo "Mladi v akciji" je zelo pomembno za utrjevanje evropske zavesti in evropskega državljanstva že pri mladini. Vsi vemo, da se naši državljani včasih težko istovetijo z evropsko dimenzijo in se jim evropske institucije zdijo precej odmaknjene, tam nekje daleč v Bruslju. S tem poročilom smo poskušali poiskati načine, da bi evropsko državljanstvo postalo konkretnejše preko spodbujanja solidarnosti, iniciativnosti in ustvarjalnosti. Ker je mladina najbolj dovzetna za novosti, smo se osredotočili na mlade med 13. in 30. letom starosti. Prav je, da mladim, ki vedno bolj prevzemajo odgovorna mesta tudi v politiki, zagotovimo orodja in pogoje, da svoja razmišljanja usmerijo tudi proti skupnim ciljem Evrope. Od petih akcij, ki jih utemeljuje ta program, naj izpostavim drugega: "Evropska prostovoljna služba". Prostovoljno delo ima velik pomen za razvoj in prihodnost družbe. Prispeva k razvijanju obstoječih sistemov, k razvijanju vrednot solidarnosti, k socialnemu in drugemu napredku družbe, zato ga je potrebno spodbujati ter mu dati ustrezno priznanje. Mladi, ki delajo na tem področju, so svetel biser v tem, sicer potrošniškem svetu, ki je vse prevečkrat usmerjen v blagostanje in uživanje posameznika, premalokrat pa se oziramo na ljudi okoli nas, ki jim z malo truda lahko precej polepšamo življenje. In tudi politika je neke vrste prostovoljnost, vsaj na začetku. Tudi večina izmed nas je najbrž v svoji mladosti vstopila v politiko preko prostovoljnega dela. Podpiram to poročilo in si želim, da bi ideale, ki so zapisani v njem, mladi čim bolje uresničevali in uporabili za svoj osebni razvoj in za dobrobit družbe."@mt15
"Het verslag over "Jeugd in actie" is heel belangrijk om reeds bij de jeugd een Europees bewustzijn en een Europees burgerschap te creëren. We weten allemaal dat onze burgers zich soms moeilijk identificeren met de Europese dimensie en dat de Europese instellingen tamelijk ver van hun bed zijn, ergens daar in Brussel. Aan de hand van dit verslag wilden we methoden zoeken om het Europese burgerschap concreter te maken door solidariteit, initiatief en creativiteit te bevorderen. Omdat vooral de jeugd openstaat voor vernieuwing, hebben we ons gericht op jongeren tussen dertien en dertig jaar. Het is goed dat we jongeren, die steeds vaker ook in de politiek hun verantwoordelijkheid nemen, middelen en omstandigheden bieden om hun aandacht ook op de gemeenschappelijke doelstellingen van Europa te richten. Van de vijf acties die het programma omvat, wil ik de tweede belichten, namelijk "Europees vrijwilligerswerk". Vrijwilligerswerk is van groot belang voor de ontwikkeling en de toekomst van de maatschappij. Het draagt bij tot de ontwikkeling van bestaande systemen en solidariteit, sociale vooruitgang en andere ontwikkelingen in de samenleving. Daarom moeten we vrijwilligerswerk stimuleren en het de gepaste erkenning geven. Jongeren die in dat kader werken, zijn een schitterend voorbeeld in deze verder zo commerciële wereld die maar al te vaak gericht is op geld en het genot van het individu en waarin we te weinig aandacht schenken aan de mensen om ons heen, wier levens we met een beetje moeite heel wat mooier kunnen maken. Ook de politiek is een soort vrijwilligerswerk, tenminste in het begin. De meesten van ons zijn waarschijnlijk in hun jeugd via vrijwilligerswerk in de politiek beland. Ik steun dit verslag en hoop dat de jeugd de idealen die erin beschreven staan, zo veel mogelijk realiseert en gebruikt voor haar eigen persoonlijke ontwikkeling en voor het welzijn van de samenleving."@nl3
"Poročilo "Mladi v akciji" je zelo pomembno za utrjevanje evropske zavesti in evropskega državljanstva že pri mladini. Vsi vemo, da se naši državljani včasih težko istovetijo z evropsko dimenzijo in se jim evropske institucije zdijo precej odmaknjene, tam nekje daleč v Bruslju. S tem poročilom smo poskušali poiskati načine, da bi evropsko državljanstvo postalo konkretnejše preko spodbujanja solidarnosti, iniciativnosti in ustvarjalnosti. Ker je mladina najbolj dovzetna za novosti, smo se osredotočili na mlade med 13. in 30. letom starosti. Prav je, da mladim, ki vedno bolj prevzemajo odgovorna mesta tudi v politiki, zagotovimo orodja in pogoje, da svoja razmišljanja usmerijo tudi proti skupnim ciljem Evrope. Od petih akcij, ki jih utemeljuje ta program, naj izpostavim drugega: "Evropska prostovoljna služba". Prostovoljno delo ima velik pomen za razvoj in prihodnost družbe. Prispeva k razvijanju obstoječih sistemov, k razvijanju vrednot solidarnosti, k socialnemu in drugemu napredku družbe, zato ga je potrebno spodbujati ter mu dati ustrezno priznanje. Mladi, ki delajo na tem področju, so svetel biser v tem, sicer potrošniškem svetu, ki je vse prevečkrat usmerjen v blagostanje in uživanje posameznika, premalokrat pa se oziramo na ljudi okoli nas, ki jim z malo truda lahko precej polepšamo življenje. In tudi politika je neke vrste prostovoljnost, vsaj na začetku. Tudi večina izmed nas je najbrž v svoji mladosti vstopila v politiko preko prostovoljnega dela. Podpiram to poročilo in si želim, da bi ideale, ki so zapisani v njem, mladi čim bolje uresničevali in uporabili za svoj osebni razvoj in za dobrobit družbe."@pl16
"O relatório sobre o programa “Juventude em Acção” é muito importante para o fortalecimento da consciência e da cidadania europeias entre os jovens. Todos sabemos que, por vezes, é difícil aos nossos cidadãos identificarem-se com a dimensão europeia e que as Instituições europeias sediadas em Bruxelas lhes parecem bastante distantes. Neste relatório procurámos encontrar maneiras de tornar a cidadania europeia mais tangível, promovendo a solidariedade, a iniciativa e a criatividade. Dada a receptividade dos jovens às novas ideias, centrámo-nos em jovens entre os 13 e os 30 anos de idade. Há cada vez mais jovens a ocupar cargos de responsabilidade política, pelo que será acertado assegurar-lhes instrumentos e condições que direccionem também a sua atenção para o objectivo comum europeu. Das cinco acções previstas por este programa permitam-me destacar a segunda, o Serviço Voluntário Europeu. O trabalho voluntário é de grande importância para o desenvolvimento e o futuro da sociedade, contribuindo para o desenvolvimento dos sistemas, valores de coesão e progresso social existentes, bem como para outros progressos da sociedade, pelo que necessita de ser promovido e devidamente reconhecido. Os jovens activos nesta área dão um excelente exemplo, nomeadamente a uma sociedade de consumo demasiado preocupada com o dinheiro e a realização pessoal, mas que dá muito pouca atenção às pessoas carenciadas que vivem à nossa volta, cujas vidas podem melhorar sobremaneira apenas com um pequeno esforço. A política é também uma forma de trabalho voluntário, pelo menos no início. Na nossa juventude, o trabalho voluntário foi, para a maior parte de nós, o caminho mais rápido para entrar na política. Apoio este relatório e espero que os jovens possam tirar um máximo de benefícios da aspiração e da realização dos ideais nele expressos, para bem do seu próprio desenvolvimento como pessoas e para benefício da sociedade."@pt17
"Poročilo "Mladi v akciji" je zelo pomembno za utrjevanje evropske zavesti in evropskega državljanstva že pri mladini. Vsi vemo, da se naši državljani včasih težko istovetijo z evropsko dimenzijo in se jim evropske institucije zdijo precej odmaknjene, tam nekje daleč v Bruslju. S tem poročilom smo poskušali poiskati načine, da bi evropsko državljanstvo postalo konkretnejše preko spodbujanja solidarnosti, iniciativnosti in ustvarjalnosti. Ker je mladina najbolj dovzetna za novosti, smo se osredotočili na mlade med 13. in 30. letom starosti. Prav je, da mladim, ki vedno bolj prevzemajo odgovorna mesta tudi v politiki, zagotovimo orodja in pogoje, da svoja razmišljanja usmerijo tudi proti skupnim ciljem Evrope. Od petih akcij, ki jih utemeljuje ta program, naj izpostavim drugega: "Evropska prostovoljna služba". Prostovoljno delo ima velik pomen za razvoj in prihodnost družbe. Prispeva k razvijanju obstoječih sistemov, k razvijanju vrednot solidarnosti, k socialnemu in drugemu napredku družbe, zato ga je potrebno spodbujati ter mu dati ustrezno priznanje. Mladi, ki delajo na tem področju, so svetel biser v tem, sicer potrošniškem svetu, ki je vse prevečkrat usmerjen v blagostanje in uživanje posameznika, premalokrat pa se oziramo na ljudi okoli nas, ki jim z malo truda lahko precej polepšamo življenje. In tudi politika je neke vrste prostovoljnost, vsaj na začetku. Tudi večina izmed nas je najbrž v svoji mladosti vstopila v politiko preko prostovoljnega dela. Podpiram to poročilo in si želim, da bi ideale, ki so zapisani v njem, mladi čim bolje uresničevali in uporabili za svoj osebni razvoj in za dobrobit družbe."@sk18
"Betänkandet om programmet Aktiv ungdom betyder mycket för att öka medborgarnas medvetenhet om EU och EU-medborgarskapet. Vi vet alla att våra medborgare ibland har svårt att identifiera sig med den europeiska dimensionen, och att EU-institutionerna långt borta i Bryssel känns ganska avlägsna. Genom hela detta betänkande har vi försökt att göra EU-medborgarskapet mer konkret genom att främja solidaritet, initiativ och kreativitet. Eftersom ungdomar är de som är mest mottagliga för nya idéer har vi inriktat oss på ungdomar mellan 13 och 30 år. Unga människor får allt oftare ansvarsfulla politiska positioner. Det är inte mer än rätt att vi ser till att de får de verktyg och förutsättningar som behövs för att få dem att inrikta sig på EU:s gemensamma mål. Av de fem insatser som föreslås i programmet vill jag lyfta fram den andra: Europeiska volontärtjänsten. Volontärverksamhet betyder mycket för samhällsutvecklingen och ett samhälles framtidsutsikter. Den bidrar till att befintliga system utvecklas och leder till sammanhållna värderingar, sociala framsteg och annan samhällsutveckling. Denna verksamhet måste därför främjas och få den uppskattning den förtjänar. Unga människor som är verksamma på området föregår därför med gott exempel: Detta gäller särskilt i ett konsumtionssamhälle där man tänker alldeles för mycket på pengar och på att förverkliga sig själv men alldeles för lite på de medmänniskor vars liv kan förbättras avsevärt genom bara en liten insats. Politik är också en slags volontärverksamhet, åtminstone när man börjar med det. När vi var unga var volontärverksamhet det snabbaste sättet in i politiken. Jag stöder detta betänkande och hoppas att unga människor kommer att kunna dra så stor nytta som möjligt av att sträva efter och uppfylla de mål som anges i betänkandet. Det skulle gynna både deras egen personliga utveckling och samhället."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Ljudmila Novak (PPE-DE ). –"5,19,15,1,18,14,16,11,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph