Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-10-24-Speech-2-281"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061024.33.2-281"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Fair Trade has made enormous progress in getting labelled products onto supermarket shelves and into mainstream buying habits and practices. The same cannot yet be claimed for crafts and garments. The Commission will consider, as part of the follow-up to Parliament’s report, whether there is scope for action in this area. When I said in Parliament in July that ‘what is required to tackle poverty and to enhance development is a fair and coherent policy framework’, this was not limited to Fair Trade – though I acknowledged the helpful role that the report on Fair Trade and development would play. So whilst the Commission is considering how to capitalise further on the role of the Fair Trade movement, there are a number of other wider actions that it can undertake. In cooperation with developing countries, we can promote decent work and international labour standards, as well as the interaction between decent work and other policies. The new thematic programme on investing in people, which comprises awareness-raising, training, information-sharing and the development of a set of indicators to monitor progress, will be an important tool. The close link between decent work and poverty reduction is increasingly well understood in the EU. In the ‘European Consensus on Development’ – a document published in 2005 – employment and social cohesion are recognised as one of the nine areas of Community action. Employment, decent work and social cohesion are also central in the EU-Africa strategy. In May 2006, the Commission adopted a communication on decent work for all, which will be presented at the Commission Conference on Decent Work and Globalisation in December, where the issues will be tackled in a comprehensive framework. We are also contributing to the adoption of international norms and standards for all products, including textiles, through ongoing trade-related activities at bilateral and regional level. One example is a quality support programme in Bangladesh, which focuses on the improvement of the quality standards, metrology and accreditation systems in the country to help national laboratories ensure regional and multilateral recognition and acceptability of the conformity assessment certificates. The Bangladesh Standards and Testing Institute will also be strengthened in its basic capacity as a standards-setting body and in the area of metrology. The programme will help to enable Bangladesh to address multilateral requirements, as well as to increase the competitiveness of its export industry. The project aims to create public-private partnerships and promote in particular awareness of quality and environmental managements systems and social standards – ISO 14000 and SA 8000 certified companies have increased in number – as well as strengthening the Consumer Association, through which pressure for change and control will be built up."@en4
lpv:translated text
"Fair Trade has made enormous progress in getting labelled products onto supermarket shelves and into mainstream buying habits and practices. The same cannot yet be claimed for crafts and garments. The Commission will consider, as part of the follow-up to Parliament’s report, whether there is scope for action in this area. When I said in Parliament in July that ‘what is required to tackle poverty and to enhance development is a fair and coherent policy framework’, this was not limited to Fair Trade – though I acknowledged the helpful role that the report on Fair Trade and development would play. So whilst the Commission is considering how to capitalise further on the role of the Fair Trade movement, there are a number of other wider actions that it can undertake. In cooperation with developing countries, we can promote decent work and international labour standards, as well as the interaction between decent work and other policies. The new thematic programme on investing in people, which comprises awareness-raising, training, information-sharing and the development of a set of indicators to monitor progress, will be an important tool. The close link between decent work and poverty reduction is increasingly well understood in the EU. In the ‘European Consensus on Development’ – a document published in 2005 – employment and social cohesion are recognised as one of the nine areas of Community action. Employment, decent work and social cohesion are also central in the EU-Africa strategy. In May 2006, the Commission adopted a communication on decent work for all, which will be presented at the Commission Conference on Decent Work and Globalisation in December, where the issues will be tackled in a comprehensive framework. We are also contributing to the adoption of international norms and standards for all products, including textiles, through ongoing trade-related activities at bilateral and regional level. One example is a quality support programme in Bangladesh, which focuses on the improvement of the quality standards, metrology and accreditation systems in the country to help national laboratories ensure regional and multilateral recognition and acceptability of the conformity assessment certificates. The Bangladesh Standards and Testing Institute will also be strengthened in its basic capacity as a standards-setting body and in the area of metrology. The programme will help to enable Bangladesh to address multilateral requirements, as well as to increase the competitiveness of its export industry. The project aims to create public-private partnerships and promote in particular awareness of quality and environmental managements systems and social standards – ISO 14000 and SA 8000 certified companies have increased in number – as well as strengthening the Consumer Association, through which pressure for change and control will be built up."@cs1
"Hr. formand! Der er gjort enorme fremskridt inden for med indførelsen af mærkede produkter på supermarkedernes hylder samt disse varers udbredelse i befolkningens indkøbsvaner og -praksis. Det samme gør sig ikke gældende på håndværks- og beklædningsområdet. I forbindelse med opfølgningen på Parlamentets beslutning vil Kommissionen overveje, om der er handlefrihed på dette område. Da jeg i juli i Parlamentet sagde, at "det, der skal til for at bekæmpe fattigdom og styrke udviklingen, er retfærdige og sammenhængende politiske rammer", var det ikke begrænset til selv om jeg anerkendte den nyttige rolle, som beslutningen om retfærdig handel og udvikling ville spille. Så mens Kommissionen overvejer, hvordan den yderligere kan udnytte bevægelsens rolle, kan den iværksætte en række yderligere tiltag. I samarbejde med udviklingslandene kan vi fremme et anstændigt arbejde og internationale arbejdstagerrettigheder samt samspillet mellem et anstændigt arbejde og andre politikker. Det nye tematiske program om investering i mennesker, der omfatter øget bevidstgørelse, uddannelse, informationsdeling og udvikling af et sæt indikatorer til overvågning af fremskridt, bliver et vigtigt værktøj. Der er en stigende forståelse i EU for den tætte sammenhæng mellem anstændigt arbejde og fattigdomsreduktion. I dokumentet "den europæiske konsensus om udviklingspolitik" - der blev offentliggjort i 2005 - anerkendes beskæftigelse og social samhørighed som et af Fællesskabets ni aktionsområder. Beskæftigelse, anstændigt arbejde og social samhørighed er også centrale elementer i EU-Afrika-strategien. I maj 2006 vedtog Kommissionen en meddelelse om anstændigt arbejde for alle, som bliver præsenteret på Kommissionens konference om anstændigt arbejde og globalisering i december, hvor disse emner bliver behandlet i omfattende rammer. Vi bidrager også til vedtagelsen af internationale normer og standarder for alle produkter inklusive tekstiler gennem igangværende handelsrelaterede aktiviteter på bilateralt og regionalt plan. Et eksempel er et kvalitetsfremmeprogram i Bangladesh, der fokuserer på at forbedre kvalitetsstandarder, metrologi og akkrediteringssystemer i landet for at hjælpe de nationale laboratorier med at sikre regional og multilateral anerkendelse og accept af overensstemmelsesvurderingscertifikaterne. Det bangladeshiske standardiserings- og prøvningsinstitut vil også blive styrket i sin primære kapacitet som et organ, der fastsætter standarder, samt inden for metrologi. Programmet vil hjælpe Bangladesh med at tage fat på multilaterale krav samt med at øge konkurrenceevnen i dens eksportindustri. Projektet sigter mod at skabe partnerskaber mellem den offentlige og den private sektor, mod at fremme specielt kendskabet til kvalitets- og miljøforvaltningssystemer og sociale standarder - der er sket en stigning i antallet af ISO 14000- og SA 8000-certificerede virksomheder - samt mod at styrke forbrugersammenslutningen, gennem hvilken der vil blive opbygget et stigende pres for forandring og kontrol."@da2
". Im Bereich des fairen Handels konnten enorme Fortschritte erzielt werden. So sind inzwischen entsprechend gekennzeichnete Produkte in den Regalen der Supermärkte zu finden, und der faire Handel hat Eingang in die Kaufgewohnheiten und –praktiken der Öffentlichkeit gefunden. Für handwerkliche Erzeugnisse und Bekleidung gilt dies jedoch noch nicht. Die Kommission wird auf der Grundlage des Berichts des Parlaments prüfen, ob in diesem Bereich Handlungsbedarf besteht. Als ich im Juli hier im Parlament sagte: „Was wir zur Bekämpfung der Armut und zur Förderung der Entwicklung brauchen, ist ein allgemeiner und kohärenter politischer Rahmen“, beschränkte sich das nicht auf den fairen Handel, obwohl ich auf die hilfreiche Rolle verwies, die der Bericht über fairen Handel und Entwicklung spielen würde. Während die Kommission also prüft, wie die von der Fair-Trade-Bewegung ausgehenden Impulse noch besser genutzt werden können, gibt es eine Reihe weiterer Maßnahmen allgemeinerer Natur, die ergriffen werden können. In Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern können wir uns für menschenwürdige Arbeit und internationale Arbeitsnormen sowie das Zusammenwirken zwischen menschenwürdiger Arbeit und anderen Politiken einsetzen. Dabei wird das neue thematische Programm „In die Menschen investieren“, das Öffentlichkeitsarbeit, Ausbildung, den Transfer von Informationen und die Entwicklung eines Pakets von Indikatoren zur Überwachung der Fortschritte umfasst, ein wichtiges Instrument sein. Die enge Verbindung zwischen menschenwürdiger Arbeit und der Verringerung der Armut wird in der EU immer besser verstanden. In dem 2005 veröffentlichen „Europäischen Konsens über die Entwicklungspolitik“ werden Beschäftigung und sozialer Zusammenhalt als einer von neun Bereichen für Gemeinschaftsaktionen herausgearbeitet. Beschäftigung, menschenwürdige Arbeit und sozialer Zusammenhalt stehen auch im Mittelpunkt der EU-Strategie für Afrika. Im Mai 2006 nahm die Kommission eine Mitteilung über menschenwürdige Arbeit für alle an, die auf der Konferenz der Kommission zum Thema menschenwürdige Arbeit und Globalisierung im Dezember vorgestellt werden wird. Die Konferenz wird sich in einem umfassenden Rahmen mit diesen Fragen befassen. Wir setzen uns ferner im Rahmen laufender handelsbezogener Aktivitäten auf bilateraler und regionaler Ebene für die Annahme internationaler Normen und Standards für alle Produkte einschließlich von Textilien ein. Ein Beispiel dafür ist ein Programm zur Qualitätsförderung in Bangladesch, in dessen Mittelpunkt die Verbesserung der dortigen Qualitätsstandards, Metrologie und Akkreditierungssysteme steht. Damit sollen die nationalen Labors in ihrem Bemühen um die regionale und multilaterale Anerkennung und Akzeptanz von Konformitätsbewertungszertifikaten unterstützt werden. Diese Maßnahmen dienen außerdem der Stärkung des Bangladesh Standards and Testing Institute im Bereich Normung und Metrologie. Das Programm wird Bangladesch helfen, sich auf multilaterale Anforderungen einzustellen und die Wettbewerbsfähigkeit seiner Exportindustrie zu steigern. Das Vorhaben zielt ferner auf die Schaffung öffentlich-privater Partnerschaften und vor allem die Information über Qualitäts- und Umweltmanagementsysteme und Sozialstandards ab. So hat sich die Zahl der Unternehmen, die über eine Zertifizierung nach ISO 14000 und SA 8000 verfügen, erhöht. Ferner soll der Verbraucherschutzverband gestärkt werden, über den dann Druck zur Durchführung von Veränderungen und Kontrollen ausgeübt werden wird."@de9
". Το Δίκαιο Εμπόριο έχει σημειώσει τεράστια πρόοδο στην τοποθέτηση προϊόντων με σήμανση στα ράφια των σούπερ μάρκετ και στις επικρατούσες αγοραστικές συνήθειες και πρακτικές. Ωστόσο, δεν μπορεί κανείς να ισχυρισθεί το ίδιο για τα είδη τέχνης και ένδυσης. Η Επιτροπή θα εξετάσει, στο πλαίσιο της συνέχειας που δίνεται στην έκθεση του Κοινοβουλίου, αν υπάρχει πεδίο δράσης στον εν λόγω τομέα. Όταν είπα στο Κοινοβούλιο τον Ιούλιο ότι «αυτό που χρειάζεται για την καταπολέμηση της φτώχειας και για την ενίσχυση της ανάπτυξης είναι ένα δίκαιο και συνεκτικό πλαίσιο πολιτικής», αυτό δεν περιοριζόταν στο Δίκαιο Εμπόριο – αν και αναγνώρισα τον χρήσιμο ρόλο της έκθεσης για το Διεθνές Εμπόριο και την ανάπτυξη. Έτσι, ενόσω η Επιτροπή εξετάζει το πώς θα κεφαλαιοποιήσει περαιτέρω τον ρόλο του κινήματος Δίκαιου Εμπορίου, υπάρχει μια σειρά άλλων ευρύτερων ενεργειών στις οποίες μπορεί να προχωρήσει. Σε συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες, μπορούμε να προωθήσουμε την αξιοπρεπή εργασία και τους διεθνείς κανόνες εργασίας, καθώς και την αλληλεπίδραση μεταξύ της αξιοπρεπούς εργασίας και άλλων πολιτικών. Το νέο θεματικό πρόγραμμα σχετικά με την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο περιλαμβάνει ευαισθητοποίηση, κατάρτιση, ανταλλαγή πληροφοριών και ανάπτυξη μιας δέσμης δεικτών για την παρακολούθηση της προόδου, θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο. Η στενή σύνδεση μεταξύ της αξιοπρεπούς εργασίας και της μείωσης της φτώχειας γίνεται όλο και πιο κατανοητή στην ΕΕ. Στην «Ευρωπαϊκή Συναίνεση για την Ανάπτυξη» –ένα έγγραφο που δημοσιεύτηκε το 2005– η απασχόληση και η κοινωνική συνοχή αναγνωρίζονται ως ένας από τους εννέα τομείς κοινοτικής δράσης. Η απασχόληση, η αξιοπρεπής εργασία και η κοινωνική συνοχή είναι επίσης εξέχουσας σημασίας στη στρατηγική ΕΕ-Αφρικής. Τον Μάιο του 2006, η Επιτροπή ενέκρινε μια ανακοίνωση σχετικά με την αξιοπρεπή εργασία για όλους, η οποία θα παρουσιαστεί τον Δεκέμβριο στη Διάσκεψη της Επιτροπής για την Αξιοπρεπή Εργασία και την Παγκοσμιοποίηση, όπου θα εξεταστούν τα θέματα σε ένα συνεκτικό πλαίσιο. Συμβάλουμε, επίσης, στην έγκριση διεθνών κανόνων και προτύπων για όλα τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των υφαντουργικών, μέσω συνεχούς δραστηριότητας που άπτεται του εμπορίου σε διμερές και περιφερειακό επίπεδο. Ένα παράδειγμα αποτελεί ένα πρόγραμμα υποστήριξης της ποιότητας στο Μπαγκλαντές, το οποίο εστιάζει στη βελτίωση των προτύπων ποιότητας, της μετρολογίας και των συστημάτων διαπίστευσης στη χώρα, ώστε να βοηθηθούν τα εθνικά εργαστήρια να διασφαλίσουν την περιφερειακή και πολυμερή αναγνώριση και αποδοχή των πιστοποιητικών αξιολόγησης ποιότητας. Το Ινστιτούτο Προτύπων και Δοκιμών του Μπαγκλαντές θα ενισχυθεί επίσης ως προς τη βασική του ιδιότητα του φορέα καθορισμού προτύπων και στον τομέα της μετρολογίας. Το πρόγραμμα θα βοηθήσει το Μπαγκλαντές να μπορέσει να ανταποκριθεί σε πολυμερείς απαιτήσεις, καθώς και να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα της εξαγωγικής του βιομηχανίας. Στόχος του σχεδίου είναι η δημιουργία εταιρικών σχέσεων δημοσίου-ιδιωτικού τομέα και η προώθηση ιδιαίτερα της ευαισθητοποίησης σχετικά με συστήματα διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος και με κοινωνικά πρότυπα –έχει αυξηθεί ο αριθμός των εταιρειών που έχουν πιστοποίηση ISO 14000 και SA 8000– καθώς και η ενίσχυση της Ένωσης Καταναλωτών, μέσω της οποίας θα ενταθεί η πίεση για αλλαγή και έλεγχο."@el10
". El comercio justo ha dado un enorme salto adelante colocando productos etiquetados en los estantes de los supermercados e integrándolos en las prácticas y hábitos de compra de la población en general. Sin embargo, no se puede decir lo mismo en el caso de los productos de artesanía y prendas de vestir. La Comisión analizará, en el marco del seguimiento del informe del Parlamento, si se puede tomar medidas en este terreno. Cuando en el mes de julio dije en el Parlamento que lo que se necesita para combatir la pobreza y mejorar el desarrollo es un marco político justo y coherente, no me refería solamente al comercio justo, aunque reconocí el valioso papel que desempeñaría el informe sobre comercio justo y desarrollo. Así pues, a pesar de que la Comisión está estudiando cómo continuar potenciando el papel del movimiento de comercio justo, existen algunas otras acciones más amplias que puede emprender. En cooperación con los países en desarrollo podemos promover el trabajo digno y la aplicación de normas laborales internacionales, así como la interacción entre el trabajo digno y otras políticas. El nuevo programa temático sobre la inversión en las personas, que comprende la sensibilización, la formación, el intercambio de información y el desarrollo de un conjunto de indicadores para supervisar el progreso, será una herramienta importante. El estrecho vínculo existente entre el trabajo digno y la reducción de la pobreza se entiende cada vez mejor en la Unión Europea. En el «Consenso europeo sobre desarrollo» –un documento publicado en 2005–, el empleo y la cohesión social constituyen uno de los nueve campos de acción comunitaria. El empleo, el trabajo digno y la cohesión social también son fundamentales en la estrategia UE-África. En mayo de 2006, la Comisión aprobó una Comunicación sobre un trabajo digno para todos, que será presentada en la Conferencia de la Comisión sobre trabajo digno y globalización en diciembre, donde se tratarán las cuestiones en un marco amplio. También contribuimos a la adopción de reglas y normas internacionales para todos los productos, incluidos los textiles, a través de constantes actividades relacionadas con el comercio a escala bilateral y regional. Un ejemplo es un programa de apoyo a la calidad en Bangladesh, que se concentra en la mejora de las normas de calidad, los sistemas de metrología y acreditación en el país para ayudar a los laboratorios nacionales a garantizar el reconocimiento regional y multilateral y la aceptabilidad de los certificados de evaluación de conformidad. El Instituto de Pruebas y Normas de Bangladesh también se verá reforzado en su capacidad básica como organismo que establece las normas y en el ámbito de la metrología. El programa ayudará a Bangladesh a hacer frente a requisitos multilaterales, así como a incrementar la competitividad de su industria exportadora. El proyecto pretende crear asociaciones entre el sector público y el privado y promover en particular el conocimiento de los sistemas de gestión de la calidad y ambientales y las normas sociales –las empresas certificadas por las normas ISO 14000 y SA 8000 han aumentado–, además de reforzar la Asociación de Consumidores a través de la que se ejercerá presión a favor del cambio y el control."@es20
"Fair Trade has made enormous progress in getting labelled products onto supermarket shelves and into mainstream buying habits and practices. The same cannot yet be claimed for crafts and garments. The Commission will consider, as part of the follow-up to Parliament’s report, whether there is scope for action in this area. When I said in Parliament in July that ‘what is required to tackle poverty and to enhance development is a fair and coherent policy framework’, this was not limited to Fair Trade – though I acknowledged the helpful role that the report on Fair Trade and development would play. So whilst the Commission is considering how to capitalise further on the role of the Fair Trade movement, there are a number of other wider actions that it can undertake. In cooperation with developing countries, we can promote decent work and international labour standards, as well as the interaction between decent work and other policies. The new thematic programme on investing in people, which comprises awareness-raising, training, information-sharing and the development of a set of indicators to monitor progress, will be an important tool. The close link between decent work and poverty reduction is increasingly well understood in the EU. In the ‘European Consensus on Development’ – a document published in 2005 – employment and social cohesion are recognised as one of the nine areas of Community action. Employment, decent work and social cohesion are also central in the EU-Africa strategy. In May 2006, the Commission adopted a communication on decent work for all, which will be presented at the Commission Conference on Decent Work and Globalisation in December, where the issues will be tackled in a comprehensive framework. We are also contributing to the adoption of international norms and standards for all products, including textiles, through ongoing trade-related activities at bilateral and regional level. One example is a quality support programme in Bangladesh, which focuses on the improvement of the quality standards, metrology and accreditation systems in the country to help national laboratories ensure regional and multilateral recognition and acceptability of the conformity assessment certificates. The Bangladesh Standards and Testing Institute will also be strengthened in its basic capacity as a standards-setting body and in the area of metrology. The programme will help to enable Bangladesh to address multilateral requirements, as well as to increase the competitiveness of its export industry. The project aims to create public-private partnerships and promote in particular awareness of quality and environmental managements systems and social standards – ISO 14000 and SA 8000 certified companies have increased in number – as well as strengthening the Consumer Association, through which pressure for change and control will be built up."@et5
". Reilun kaupan alalla on edistytty valtavasti merkittyjen tuotteiden saattamisessa supermarkettien hyllyille ja osaksi valtavirran ostotottumuksia ja -käytäntöjä. Samaa ei voida vielä sanoa käsiteollisuuden tuotteista ja vaatteista. Komissio aikoo tarkastella parlamentin mietintöön liittyvien jatkotoimien yhteydessä, onko tällä alalla syytä ryhtyä toimiin. Kun totesin parlamentissa heinäkuussa, että "köyhyyden torjumiseen ja kehityksen parantamiseen tarvitaan oikeudenmukainen ja yhdenmukainen poliittinen kehys", en tarkoittanut sillä yksistään reilua kauppaa – vaikka tunnustinkin reilua kauppaa ja kehitystä koskevan mietinnön mahdollisen edistävän merkityksen. Samalla kun komissio pohtii, miten hyödyntää jatkossakin reilun kaupan liikkeen roolia, se voi näin ollen ryhtyä myös muutamiin muihin laajempiin toimiin. Voimme edistää yhteistyössä kehitysmaiden kanssa ihmisarvoista työtä ja kansainvälisiä työoikeudellisia standardeja sekä vuorovaikutusta ihmisarvoisen työn ja muiden toimintapolitiikkojen kanssa. Ihmisiin investoimista koskeva uusi temaattinen ohjelma, johon sisältyy valistustyötä, koulutusta, tiedon jakamista ja edistyksen seurantaindikaattorien kehittämistä, on tältä osin tärkeä väline. Ihmisarvoisen työn ja köyhyyden vähentämisen välinen tiivis yhteys ymmärretään EU:ssa yhä paremmin. Vuonna 2005 julkaistussa asiakirjassa "Kehityspolitiikkaa koskeva eurooppalainen konsensus" työllisyys ja sosiaalinen koheesio tunnustetaan yhdeksi yhteisön yhdeksästä toiminta-alasta. Työllisyys, ihmisarvoinen työ ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus ovat keskeisiä painopisteitä myös EU:n Afrikka-strategiassa. Komissio hyväksyi toukokuussa 2006 tiedonannon ihmisarvoisesta työstä. Tiedonanto esitellään komission marraskuussa järjestämässä ihmisarvoista työtä ja globalisaatiota koskevassa konferenssissa, jossa kysymyksiä tarkastellaan kokonaisvaltaisesti. Edistämme niin ikään kaikkia tuotteita, myös tekstiilejä, koskevien kansainvälisten normien ja standardien hyväksymistä jatkuvilla kauppaan liittyvillä toimilla, joita toteutetaan kahdenvälisellä ja alueellisella tasolla. Eräs esimerkki tällaisista toimista on Bangladeshissa toteutettava laadunparantamisen tukiohjelma, jossa keskitytään laatustandardien ja maan metrologia- ja akkreditointijärjestelmien parantamiseen. Tarkoituksena on auttaa kansallisia laboratorioita varmistamaan vaatimustenmukaisuuden arviointitodistusten alueellinen ja monenvälinen tunnustaminen ja hyväksyminen. Lisäksi on määrä lujittaa Bangladeshin standardointi- ja testauslaitoksen perusvalmiuksia standardeja antavana laitoksena ja metrologian alalla. Ohjelmalla autetaan Bangladeshia täyttämään monenväliset vaatimukset sekä lisäämään sen vientiteollisuuden kilpailukykyä. Hankkeen tavoitteena on luoda julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia ja etenkin edistää tietoisuutta laatu- ja ympäristönhallintajärjestelmistä ja sosiaalisista standardeista, mikä onkin lisännyt standardien ISO 14000 ja SA 8000 mukaisesti sertifioitujen yritysten määrää. Tavoitteena on lisäksi lujittaa kuluttajayhdistystä, jonka myötävaikutuksella painostetaan muutoksiin ja valvontaan."@fi7
". Le commerce équitable a réalisé des progrès colossaux en introduisant des produits étiquetés dans les rayons des supermarchés et dans les principales pratiques et habitudes de consommation. On ne peut en dire de même de l’artisanat et des vêtements. Dans le cadre du suivi du rapport du Parlement, la Commission étudiera les possibilités d’action dans ce domaine. Lorsqu’au mois de juillet, j’ai déclaré devant ce Parlement que ce qu’il fallait pour éradiquer la pauvreté et promouvoir le développement, c’était un cadre politique cohérent et équitable, mes propos ne se limitaient pas au commerce équitable - bien que j’aie reconnu le rôle utile que jouerait le rapport sur le commerce équitable et le développement. Par conséquent, tandis que la Commission étudie comment exploiter davantage encore le rôle du mouvement en faveur du commerce équitable, elle peut entreprendre bien d’autres actions de plus large envergure. En coopération avec les pays en développement, nous pouvons promouvoir le travail décent et les normes internationales en matière de travail, de même que l’interaction entre le travail décent et d’autres politiques. Le nouveau programme thématique sur l’investissement dans les personnes, qui comprend la sensibilisation, la formation, le partage d’informations et la mise au point de toute une série d’indicateurs pour surveiller les progrès, constituera un instrument précieux. Le lien étroit qui existe entre des conditions de travail décentes et la réduction de la pauvreté est de plus en plus compris au sein de l’UE. Dans le document intitulé «Consensus européen sur le développement», qui a été publié en 2005, l’emploi et la cohésion sociale sont reconnus comme étant l’un des neuf domaines d’action communautaire. L’emploi, le travail décent et la cohésion sociale sont en outre des pièces maîtresses de la stratégie UE-Afrique. En mai 2006, la Commission a adopté une communication sur des conditions de travail décentes pour tous, laquelle sera présentée à l’occasion de la conférence de la Commission sur le travail décent et la mondialisation en décembre, où ces questions seront abordées dans un cadre global. Nous contribuons aussi à l’adoption de normes internationales pour tous les produits, en ce compris les produits textiles, grâce à des activités permanentes dans le domaine du commerce à l’échelon bilatéral et régional. Citons par exemple le programme de soutien à la qualité au Bangladesh, qui se concentre sur l’amélioration des normes de qualité, sur la métrologie et sur les systèmes d’accréditation dans le pays, de sorte à aider les laboratoires nationaux à garantir la reconnaissance régionale et multilatérale et l’acceptabilité des certificats d’évaluation de la conformité. L’Institut des normes et des analyses du Bangladesh sera aussi renforcé dans sa capacité de base en tant qu’organisme de normalisation et dans le domaine de la métrologie. Le programme contribuera à permettre au Bangladesh de répondre aux exigences multilatérales, ainsi qu’à accroître la compétitivité de son secteur des exportations. Le projet a pour objectif de mettre en place des partenariats public-privé, de sensibiliser en particulier à la qualité des systèmes de gestion environnementale et aux normes sociales - le nombre d’entreprises certifiées ISO 14000 et SA 8000 s’est accru - et de renforcer l’Association des consommateurs, par l’intermédiaire de laquelle la pression en faveur du changement et du contrôle se construira."@fr8
"Fair Trade has made enormous progress in getting labelled products onto supermarket shelves and into mainstream buying habits and practices. The same cannot yet be claimed for crafts and garments. The Commission will consider, as part of the follow-up to Parliament’s report, whether there is scope for action in this area. When I said in Parliament in July that ‘what is required to tackle poverty and to enhance development is a fair and coherent policy framework’, this was not limited to Fair Trade – though I acknowledged the helpful role that the report on Fair Trade and development would play. So whilst the Commission is considering how to capitalise further on the role of the Fair Trade movement, there are a number of other wider actions that it can undertake. In cooperation with developing countries, we can promote decent work and international labour standards, as well as the interaction between decent work and other policies. The new thematic programme on investing in people, which comprises awareness-raising, training, information-sharing and the development of a set of indicators to monitor progress, will be an important tool. The close link between decent work and poverty reduction is increasingly well understood in the EU. In the ‘European Consensus on Development’ – a document published in 2005 – employment and social cohesion are recognised as one of the nine areas of Community action. Employment, decent work and social cohesion are also central in the EU-Africa strategy. In May 2006, the Commission adopted a communication on decent work for all, which will be presented at the Commission Conference on Decent Work and Globalisation in December, where the issues will be tackled in a comprehensive framework. We are also contributing to the adoption of international norms and standards for all products, including textiles, through ongoing trade-related activities at bilateral and regional level. One example is a quality support programme in Bangladesh, which focuses on the improvement of the quality standards, metrology and accreditation systems in the country to help national laboratories ensure regional and multilateral recognition and acceptability of the conformity assessment certificates. The Bangladesh Standards and Testing Institute will also be strengthened in its basic capacity as a standards-setting body and in the area of metrology. The programme will help to enable Bangladesh to address multilateral requirements, as well as to increase the competitiveness of its export industry. The project aims to create public-private partnerships and promote in particular awareness of quality and environmental managements systems and social standards – ISO 14000 and SA 8000 certified companies have increased in number – as well as strengthening the Consumer Association, through which pressure for change and control will be built up."@hu11
". Il commercio equo e solidale ha compiuto enormi progressi grazie all’offerta di prodotti certificati negli scaffali dei supermercati e nelle tradizionali abitudini e pratiche di consumo. Non si può dire lo stesso per quanto riguarda i prodotti artigianali e i capi d’abbigliamento. La Commissione esaminerà, nell’ambito del seguito da dare alla relazione del Parlamento, l’opportunità di intervenire in questo ambito. Quando a luglio ho affermato in Parlamento che “per combattere la povertà e promuovere lo sviluppo occorre un quadro politico coerente ed equo”, non mi riferivo soltanto al commercio equo e solidale – pur riconoscendo il prezioso ruolo che svolgeva la relazione sul commercio equo e solidale e lo sviluppo. Pertanto, sebbene la Commissione stia esaminando le modalità per trarre ulteriori vantaggi dal movimento commercio equo e solidale, è possibile adottare una serie di misure più ampie. In cooperazione con i paesi in via di sviluppo, possiamo promuovere condizioni di lavoro dignitose e norme internazionali di lavoro, nonché l’interazione tra lavoro dignitoso e altre politiche. Il nuovo programma tematico che riguarda l’investimento sulle persone, che contempla campagne di sensibilizzazione, formazione professionale, condivisione di informazioni e lo sviluppo di una serie di indicatori atti a controllare i progressi compiuti, costituirà uno strumento importante. Lo stretto legame tra condizioni di lavoro dignitose e riduzione della povertà appare sempre più evidente nell’Unione europea. Nel “Consenso europeo sullo sviluppo” – un documento pubblicato nel 2005 – l’occupazione e la coesione sociale vengono riconosciute come una delle nove aree dell’azione comunitaria. Occupazione, condizioni di lavoro dignitose e coesione sociale sono aspetti essenziali anche della strategia UE-Africa. La Commissione, nel maggio 2006, ha adottato una comunicazione sul lavoro dignitoso per tutti, che sarà presentata a dicembre durante la Conferenza della Commissione sul lavoro dignitoso e la globalizzazione, in cui le questioni verranno affrontate nell’ambito di un quadro globale. Stiamo inoltre contribuendo all’adozione di norme e internazionali applicabili a tutti i prodotti, tra cui quelli tessili, attraverso le attività in corso relative al commercio a livello regionale e bilaterale. Un esempio di ciò è un programma di sostegno alla qualità in Bangladesh, che riguarda il miglioramento delle norme di qualità, della metrologia e dei sistemi di accreditamento nel paese volto ad aiutare i laboratori nazionali a garantire il riconoscimento multilaterale e regionale e l’accettabilità dei certificati di valutazione della conformità. Inoltre, l’Istituto del Bangladesh per la valutazione e la normazione sarà rafforzato nella sua capacità di base quale ente preposto all’elaborazione di norme e competente per il settore della metrologia. Il programma offrirà al Bangladesh gli strumenti per far fronte ai requisiti di carattere multilaterale, nonché a rafforzare la competitività del comparto delle esportazioni. Il progetto mira a creare partenariati tra il settore pubblico e quello privato, a promuovere in particolare la conoscenza dei sistemi di gestione ambientale e della qualità, e delle norme sociali – le aziende certificate ISO 14 000 e SA 8000 sono aumentate –, nonché a potenziare l’associazione dei consumatori, attraverso la quale esercitare pressione per procedere al cambiamento e al controllo."@it12
"Fair Trade has made enormous progress in getting labelled products onto supermarket shelves and into mainstream buying habits and practices. The same cannot yet be claimed for crafts and garments. The Commission will consider, as part of the follow-up to Parliament’s report, whether there is scope for action in this area. When I said in Parliament in July that ‘what is required to tackle poverty and to enhance development is a fair and coherent policy framework’, this was not limited to Fair Trade – though I acknowledged the helpful role that the report on Fair Trade and development would play. So whilst the Commission is considering how to capitalise further on the role of the Fair Trade movement, there are a number of other wider actions that it can undertake. In cooperation with developing countries, we can promote decent work and international labour standards, as well as the interaction between decent work and other policies. The new thematic programme on investing in people, which comprises awareness-raising, training, information-sharing and the development of a set of indicators to monitor progress, will be an important tool. The close link between decent work and poverty reduction is increasingly well understood in the EU. In the ‘European Consensus on Development’ – a document published in 2005 – employment and social cohesion are recognised as one of the nine areas of Community action. Employment, decent work and social cohesion are also central in the EU-Africa strategy. In May 2006, the Commission adopted a communication on decent work for all, which will be presented at the Commission Conference on Decent Work and Globalisation in December, where the issues will be tackled in a comprehensive framework. We are also contributing to the adoption of international norms and standards for all products, including textiles, through ongoing trade-related activities at bilateral and regional level. One example is a quality support programme in Bangladesh, which focuses on the improvement of the quality standards, metrology and accreditation systems in the country to help national laboratories ensure regional and multilateral recognition and acceptability of the conformity assessment certificates. The Bangladesh Standards and Testing Institute will also be strengthened in its basic capacity as a standards-setting body and in the area of metrology. The programme will help to enable Bangladesh to address multilateral requirements, as well as to increase the competitiveness of its export industry. The project aims to create public-private partnerships and promote in particular awareness of quality and environmental managements systems and social standards – ISO 14000 and SA 8000 certified companies have increased in number – as well as strengthening the Consumer Association, through which pressure for change and control will be built up."@lt14
"Fair Trade has made enormous progress in getting labelled products onto supermarket shelves and into mainstream buying habits and practices. The same cannot yet be claimed for crafts and garments. The Commission will consider, as part of the follow-up to Parliament’s report, whether there is scope for action in this area. When I said in Parliament in July that ‘what is required to tackle poverty and to enhance development is a fair and coherent policy framework’, this was not limited to Fair Trade – though I acknowledged the helpful role that the report on Fair Trade and development would play. So whilst the Commission is considering how to capitalise further on the role of the Fair Trade movement, there are a number of other wider actions that it can undertake. In cooperation with developing countries, we can promote decent work and international labour standards, as well as the interaction between decent work and other policies. The new thematic programme on investing in people, which comprises awareness-raising, training, information-sharing and the development of a set of indicators to monitor progress, will be an important tool. The close link between decent work and poverty reduction is increasingly well understood in the EU. In the ‘European Consensus on Development’ – a document published in 2005 – employment and social cohesion are recognised as one of the nine areas of Community action. Employment, decent work and social cohesion are also central in the EU-Africa strategy. In May 2006, the Commission adopted a communication on decent work for all, which will be presented at the Commission Conference on Decent Work and Globalisation in December, where the issues will be tackled in a comprehensive framework. We are also contributing to the adoption of international norms and standards for all products, including textiles, through ongoing trade-related activities at bilateral and regional level. One example is a quality support programme in Bangladesh, which focuses on the improvement of the quality standards, metrology and accreditation systems in the country to help national laboratories ensure regional and multilateral recognition and acceptability of the conformity assessment certificates. The Bangladesh Standards and Testing Institute will also be strengthened in its basic capacity as a standards-setting body and in the area of metrology. The programme will help to enable Bangladesh to address multilateral requirements, as well as to increase the competitiveness of its export industry. The project aims to create public-private partnerships and promote in particular awareness of quality and environmental managements systems and social standards – ISO 14000 and SA 8000 certified companies have increased in number – as well as strengthening the Consumer Association, through which pressure for change and control will be built up."@lv13
"Fair Trade has made enormous progress in getting labelled products onto supermarket shelves and into mainstream buying habits and practices. The same cannot yet be claimed for crafts and garments. The Commission will consider, as part of the follow-up to Parliament’s report, whether there is scope for action in this area. When I said in Parliament in July that ‘what is required to tackle poverty and to enhance development is a fair and coherent policy framework’, this was not limited to Fair Trade – though I acknowledged the helpful role that the report on Fair Trade and development would play. So whilst the Commission is considering how to capitalise further on the role of the Fair Trade movement, there are a number of other wider actions that it can undertake. In cooperation with developing countries, we can promote decent work and international labour standards, as well as the interaction between decent work and other policies. The new thematic programme on investing in people, which comprises awareness-raising, training, information-sharing and the development of a set of indicators to monitor progress, will be an important tool. The close link between decent work and poverty reduction is increasingly well understood in the EU. In the ‘European Consensus on Development’ – a document published in 2005 – employment and social cohesion are recognised as one of the nine areas of Community action. Employment, decent work and social cohesion are also central in the EU-Africa strategy. In May 2006, the Commission adopted a communication on decent work for all, which will be presented at the Commission Conference on Decent Work and Globalisation in December, where the issues will be tackled in a comprehensive framework. We are also contributing to the adoption of international norms and standards for all products, including textiles, through ongoing trade-related activities at bilateral and regional level. One example is a quality support programme in Bangladesh, which focuses on the improvement of the quality standards, metrology and accreditation systems in the country to help national laboratories ensure regional and multilateral recognition and acceptability of the conformity assessment certificates. The Bangladesh Standards and Testing Institute will also be strengthened in its basic capacity as a standards-setting body and in the area of metrology. The programme will help to enable Bangladesh to address multilateral requirements, as well as to increase the competitiveness of its export industry. The project aims to create public-private partnerships and promote in particular awareness of quality and environmental managements systems and social standards – ISO 14000 and SA 8000 certified companies have increased in number – as well as strengthening the Consumer Association, through which pressure for change and control will be built up."@mt15
"Dankzij de eerlijke handel (Fair Trade) is er aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het streven om geëtiketteerde producten in de schappen van de supermarkten te krijgen en te integreren in de dagelijkse koopgewoonten en -praktijken. Helaas kan dit nog niet gezegd worden voor ambachtelijke producten en kleding. Als onderdeel van de follow-up op het verslag van het Parlement zal de Commissie overwegen of er ruimte voor acties is op dit gebied. Toen ik in juli in dit Parlement heb gezegd dat wij een eerlijk en coherent beleidskader nodig hebben om de armoede aan te pakken en ontwikkeling te bevorderen doelde ik daarmee niet alleen op Fair Trade. Ik heb toen overigens wel gezegd dat het verslag over eerlijke handel en ontwikkeling een nuttige rol zou kunnen spelen. De Commissie bestudeert thans de manier waarop er nog meer profijt getrokken kan worden van de rol van de Fair Trade-beweging. Daarnaast kan zij echter ook nog een aantal andere en bredere maatregelen nemen. In samenwerking met ontwikkelingslanden kunnen wij niet alleen fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en internationale arbeidsnormen bevorderen, maar ook een betere interactie tussen fatsoenlijke werkomstandigheden en andere beleidsterreinen. Het nieuwe thematische programma voor het investeren in mensen is daarvoor een belangrijk instrument. Dit programma omvat onder andere voorlichting, opleidingen, het uitwisselen van informatie en de ontwikkeling van een aantal indicatoren om de vooruitgang te kunnen controleren. Het besef dat er een relatie bestaat tussen fatsoenlijk werk en het terugdringen van armoede wordt in Europa steeds groter. In de Europese Consensus inzake ontwikkeling – een document dat in 2005 is gepubliceerd – worden werkgelegenheid en sociale cohesie aangemerkt als een van de negen gebieden voor communautaire acties. Werkgelegenheid, fatsoenlijk werk en sociale cohesie staan daarnaast ook centraal in de EU-Afrika-strategie. In mei 2006 heeft de Commissie een mededeling aangenomen over fatsoenlijk werk voor iedereen. Deze zal in december tijdens de conferentie van de Commissie over fatsoenlijk werk en globalisering worden gepresenteerd. Tijdens die conferentie zullen deze onderwerpen binnen een veel ruimer kader uitgebreid worden besproken. Wij leveren via onze permanente handelsgerelateerde activiteiten op bilateraal en regionaal niveau ook een bijdrage aan het vaststellen van internationale normen voor alle producten, inclusief textiel. Een voorbeeld hiervan is een programma ter ondersteuning van een hogere kwaliteit in Bangladesh dat gericht is op het verbeteren van kwaliteitsnormen, metrologie en accreditatiesystemen in dit land. Hierdoor willen wij ervoor zorgen dat de nationale laboratoria regionale en multilaterale erkenning krijgen en waarborgen dat de certificaten voor de overeenstemmingsbeoordeling ook worden geaccepteerd. Daarnaast zal de basisfunctie van het normalisatie- en testinstituut van Bangladesh versterkt worden om beter te kunnen functioneren als normalisatie-instantie op het gebied van de metrologie. Door dit programma is Bangladesh in staat om niet alleen aan de multilaterale vereisten te voldoen, maar om ook het concurrentievermogen van zijn exportindustrie te verbeteren. Doel van het project is het tot stand brengen van publiek-private partnerschappen. Daarnaast dient met name het bewustzijn vergroot te worden van het belang van systemen voor kwaliteits- en milieubeheer en sociale normen (het aantal bedrijven met een ISO 14000- en SA 800- certificatie is inmiddels al toegenomen). Bovendien moet de consumentenbond in het land meer mogelijkheden krijgen om druk uit te kunnen oefenen teneinde veranderingen door te voeren en te zorgen dat er effectiever op de naleving van de normen wordt gecontroleerd."@nl3
"Fair Trade has made enormous progress in getting labelled products onto supermarket shelves and into mainstream buying habits and practices. The same cannot yet be claimed for crafts and garments. The Commission will consider, as part of the follow-up to Parliament’s report, whether there is scope for action in this area. When I said in Parliament in July that ‘what is required to tackle poverty and to enhance development is a fair and coherent policy framework’, this was not limited to Fair Trade – though I acknowledged the helpful role that the report on Fair Trade and development would play. So whilst the Commission is considering how to capitalise further on the role of the Fair Trade movement, there are a number of other wider actions that it can undertake. In cooperation with developing countries, we can promote decent work and international labour standards, as well as the interaction between decent work and other policies. The new thematic programme on investing in people, which comprises awareness-raising, training, information-sharing and the development of a set of indicators to monitor progress, will be an important tool. The close link between decent work and poverty reduction is increasingly well understood in the EU. In the ‘European Consensus on Development’ – a document published in 2005 – employment and social cohesion are recognised as one of the nine areas of Community action. Employment, decent work and social cohesion are also central in the EU-Africa strategy. In May 2006, the Commission adopted a communication on decent work for all, which will be presented at the Commission Conference on Decent Work and Globalisation in December, where the issues will be tackled in a comprehensive framework. We are also contributing to the adoption of international norms and standards for all products, including textiles, through ongoing trade-related activities at bilateral and regional level. One example is a quality support programme in Bangladesh, which focuses on the improvement of the quality standards, metrology and accreditation systems in the country to help national laboratories ensure regional and multilateral recognition and acceptability of the conformity assessment certificates. The Bangladesh Standards and Testing Institute will also be strengthened in its basic capacity as a standards-setting body and in the area of metrology. The programme will help to enable Bangladesh to address multilateral requirements, as well as to increase the competitiveness of its export industry. The project aims to create public-private partnerships and promote in particular awareness of quality and environmental managements systems and social standards – ISO 14000 and SA 8000 certified companies have increased in number – as well as strengthening the Consumer Association, through which pressure for change and control will be built up."@pl16
"O comércio equitativo fez enormes progressos no que toca à rotulagem dos produtos nas prateleiras dos supermercados e à integração de práticas e hábitos de compra. O mesmo não se pode afirmar para o artesanato e vestuário. A Comissão considerará, no quadro da avaliação do relatório do Parlamento, se há ou não espaço para actuar neste domínio. Quando disse no Parlamento em Julho que “o que é necessário para fazer face à pobreza e reforçar o desenvolvimento é um quadro político equitativo e coerente”, isto não se limitava ao Comércio Equitativo – muito embora reconheça a utilidade que o relatório sobre o Comércio Equitativo e o Desenvolvimento poderá ter. Logo, embora a Comissão esteja a ponderar a forma como capitalizar mais o papel do movimento “Comércio Equitativo”, há uma série de outras acções mais alargadas que podem ser empreendidas. Em colaboração com os países em desenvolvimento, podemos promover trabalho decente e normas internacionais do trabalho, bem como a interacção entre trabalho decente e outras políticas. O novo programa temático sobre o investimento em pessoas, que compreende sensibilização, formação, partilha de informação e o desenvolvimento de um conjunto de indicadores para acompanhar os progressos realizados, constituirá um instrumento importante. A estreita relação entre trabalho decente e redução da pobreza está cada mais clara para a UE. No “Consenso Europeu para o Desenvolvimento” – um documento publicado em 2005 – emprego e coesão social são reconhecidos como uma das nove áreas de acção comunitária. Emprego, trabalho decente e coesão social são igualmente questões centrais na estratégia UE-África. Em Maio de 2006, a Comissão adoptou uma comunicação sobre trabalho decente para todos, que será apresentada na Conferência da Comissão sobre Trabalho Decente e Globalização, em Dezembro, em que as questões serão abordadas num quadro abrangente. Estamos também a dar o nosso contributo para a adopção de padrões e normas internacionais para todos os produtos, incluindo têxteis, através de actividades relacionadas com o comércio actual, quer a nível bilateral, quer a nível regional. Um exemplo é um programa de apoio à qualidade em Bangladesh, que se concentra na melhoria das normas de qualidade, dos sistemas de metrologia e acreditação no país, a fim de ajudar os laboratórios nacionais a assegurar o reconhecimento e aceitabilidade multilateral e regional dos certificados de avaliação da conformidade. O Bangladesh Standards and Testing Institute (Instituto de Normalização e Inspecção de Bangladesh) será reforçado na sua capacidade de base como organismo de fixação de normas e na área da metrologia. O programa ajudará o Bangladesh a dar resposta aos requisitos multilaterais, assim como a aumentar a competitividade do seu sector de exportação. O projecto visa criar parcerias publico-privadas e promover, em especial, a sensibilização dos sistemas de gestão da qualidade e ambiente e normas sociais – as empresas certificadas ISO 14000 e SA 8000 aumentaram em número – bem como o reforço da Associação do Consumidor, através do qual será exercida pressão no sentido da mudança e do controlo."@pt17
"Fair Trade has made enormous progress in getting labelled products onto supermarket shelves and into mainstream buying habits and practices. The same cannot yet be claimed for crafts and garments. The Commission will consider, as part of the follow-up to Parliament’s report, whether there is scope for action in this area. When I said in Parliament in July that ‘what is required to tackle poverty and to enhance development is a fair and coherent policy framework’, this was not limited to Fair Trade – though I acknowledged the helpful role that the report on Fair Trade and development would play. So whilst the Commission is considering how to capitalise further on the role of the Fair Trade movement, there are a number of other wider actions that it can undertake. In cooperation with developing countries, we can promote decent work and international labour standards, as well as the interaction between decent work and other policies. The new thematic programme on investing in people, which comprises awareness-raising, training, information-sharing and the development of a set of indicators to monitor progress, will be an important tool. The close link between decent work and poverty reduction is increasingly well understood in the EU. In the ‘European Consensus on Development’ – a document published in 2005 – employment and social cohesion are recognised as one of the nine areas of Community action. Employment, decent work and social cohesion are also central in the EU-Africa strategy. In May 2006, the Commission adopted a communication on decent work for all, which will be presented at the Commission Conference on Decent Work and Globalisation in December, where the issues will be tackled in a comprehensive framework. We are also contributing to the adoption of international norms and standards for all products, including textiles, through ongoing trade-related activities at bilateral and regional level. One example is a quality support programme in Bangladesh, which focuses on the improvement of the quality standards, metrology and accreditation systems in the country to help national laboratories ensure regional and multilateral recognition and acceptability of the conformity assessment certificates. The Bangladesh Standards and Testing Institute will also be strengthened in its basic capacity as a standards-setting body and in the area of metrology. The programme will help to enable Bangladesh to address multilateral requirements, as well as to increase the competitiveness of its export industry. The project aims to create public-private partnerships and promote in particular awareness of quality and environmental managements systems and social standards – ISO 14000 and SA 8000 certified companies have increased in number – as well as strengthening the Consumer Association, through which pressure for change and control will be built up."@sk18
"Fair Trade has made enormous progress in getting labelled products onto supermarket shelves and into mainstream buying habits and practices. The same cannot yet be claimed for crafts and garments. The Commission will consider, as part of the follow-up to Parliament’s report, whether there is scope for action in this area. When I said in Parliament in July that ‘what is required to tackle poverty and to enhance development is a fair and coherent policy framework’, this was not limited to Fair Trade – though I acknowledged the helpful role that the report on Fair Trade and development would play. So whilst the Commission is considering how to capitalise further on the role of the Fair Trade movement, there are a number of other wider actions that it can undertake. In cooperation with developing countries, we can promote decent work and international labour standards, as well as the interaction between decent work and other policies. The new thematic programme on investing in people, which comprises awareness-raising, training, information-sharing and the development of a set of indicators to monitor progress, will be an important tool. The close link between decent work and poverty reduction is increasingly well understood in the EU. In the ‘European Consensus on Development’ – a document published in 2005 – employment and social cohesion are recognised as one of the nine areas of Community action. Employment, decent work and social cohesion are also central in the EU-Africa strategy. In May 2006, the Commission adopted a communication on decent work for all, which will be presented at the Commission Conference on Decent Work and Globalisation in December, where the issues will be tackled in a comprehensive framework. We are also contributing to the adoption of international norms and standards for all products, including textiles, through ongoing trade-related activities at bilateral and regional level. One example is a quality support programme in Bangladesh, which focuses on the improvement of the quality standards, metrology and accreditation systems in the country to help national laboratories ensure regional and multilateral recognition and acceptability of the conformity assessment certificates. The Bangladesh Standards and Testing Institute will also be strengthened in its basic capacity as a standards-setting body and in the area of metrology. The programme will help to enable Bangladesh to address multilateral requirements, as well as to increase the competitiveness of its export industry. The project aims to create public-private partnerships and promote in particular awareness of quality and environmental managements systems and social standards – ISO 14000 and SA 8000 certified companies have increased in number – as well as strengthening the Consumer Association, through which pressure for change and control will be built up."@sl19
". Rättvis handel har gjort mycket stora framsteg i att få märkta produkter på snabbköpens hyllor och i de ordinarie köpvanorna. Detsamma kan ännu inte påstås för hantverk och kläder. Som en del av uppföljningen av parlamentets betänkande kommer kommissionen att överväga om det finns möjlighet att agera på området. I parlamentet i juli sa jag: ”Det som krävs för att utrota fattigdomen och stärka utvecklingen är en rättvis och konsekvent politisk ram.” Detta uttalande begränsades inte till rättvis handel, även om jag framhöll den hjälpfulla roll som betänkandet om rättvis handel och utveckling skulle spela. Det finns ett antal andra omfattande åtgärder som kommissionen kan företa sig medan den överväger hur den ytterligare ska kunna dra fördel av rörelsen för rättvis handel. Genom samarbete med utvecklingsländer kan vi främja såväl drägliga arbetsvillkor och internationella arbetsnormer som samverkan mellan drägliga arbetsvillkor och annan politik. Det nya tematiska programmet om att investera i människor kommer att bli ett viktigt redskap. Programmet omfattar att öka medvetenheten, utbildning, utbyte av information samt utveckling av en uppsättning indikatorer för att övervaka framstegen. I EU förstår man allt mer det nära sambandet mellan drägliga arbetsvillkor och minskning av fattigdom. I dokumentet ”Europeiskt samförstånd om utveckling” som utgavs 2005 är sysselsättning och social sammanhållning erkända som ett av de nio områdena för gemenskapsåtgärder. Sysselsättning, drägliga arbetsvillkor och social sammanhållning är också centrala i strategin EU–Afrika. I maj 2006 antog kommissionen ett meddelande om drägliga arbetsvillkor för alla. Meddelandet kommer att läggas fram vid kommissionens konferens om drägliga arbetsvillkor och globalisering i december, där man kommer att gripa sig an frågorna inom en omfattande ram. Genom pågående handelsrelaterade aktiviteter på bilateral och regional nivå bidrar vi även till antagandet av internationella normer och standarder för alla varor, även textilier. Ett exempel är ett program för kvalitetsstöd i Bangladesh i vilket man inriktar sig på förbättringar av kvalitetsnormer, metrologi och ackrediteringssystem i landet för att hjälpa de nationella laboratorierna att kunna garantera ett regionalt och multilateralt erkännande och accepterande av intygen för överensstämmelsebedömning. [Institutet för standardisering och provtagning i Bangladesh] kommer också att förstärkas när det gäller dess grundläggande förmåga som normativt organ för metrologi. Programmet kommer att göra det möjligt för Bangladesh att ta itu med de multilaterala kraven liksom att öka konkurrenskraften hos sin exportindustri. Syftet med projektet är att skapa samarbete mellan den offentliga och privata sektorn och att i synnerhet främja medvetenheten om förvaltningssystem för kvalitet och miljö samt om sociala normer. Företag som är certifierade för ISO 14000 och SA8000 har ökat i antal. Syftet är vidare även att stärka konsumentorganisationen genom vilken man kommer att skapa ett tryck för förändring och kontroll."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Bangladesh Standards and Testing Institute"21
"Member of the Commission"5,19,15,1,18,14,16,11,11,13,4
"Peter Mandelson,"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4,9

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph