Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-10-24-Speech-2-277"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061024.33.2-277"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"My answer to the honourable Member is that, according to information from the registry, the number of applications submitted during the sunrise period was 346 218, of which 181 306 were filed during the first phase and 164 912 during the second. The current rate of rejection for applications from Ireland is 46%, compared to an overall EU rejection rate of 34%. The complete table with a breakdown of all applications per prior right and country of applicant can be found on the registry’s website. The kind of documentary evidence to be provided by an applicant depends on the national law of the Member State in which the prior right is established. There are huge differences between the legal systems of the Member States, which are reflected in the more or less complicated means needed to prove the existence of a prior right. This results in a higher or lower rate of rejection of applications in certain countries, such as Ireland. As to the question of whether the registry provided Irish registrars with the necessary means to comply fully with the application process, the Commission is not aware of any specific discrimination in this respect. From October 2005 – that is, two months before the launch of the sunrise period – the registry published on its website and in all the official languages a detailed description of all technical and administrative measures concerning the registration procedures. This information, by the way, is still available online to any interested party. During that same period, the registry also set up a call centre, where applicants could obtain quick responses to their questions in 20 official languages. As to the alternative dispute resolution procedure, its purpose is promptly to resolve disputes between domain name holders on matters such as cyber-squatting or intellectual property rights, as well as in relation to individual decisions by the registry. Should an Irish applicant consider that he or she falls within either of these two categories, the Commission is of the opinion that the alternative dispute resolution procedure is indeed a fair method for remedying the problem. In conclusion, the Commission considers that the information made available by the public registry is sufficient for applicants and for registrars to proceed with the registration of domain names during the registration period and afterwards."@en4
lpv:translated text
"My answer to the honourable Member is that, according to information from the registry, the number of applications submitted during the sunrise period was 346 218, of which 181 306 were filed during the first phase and 164 912 during the second. The current rate of rejection for applications from Ireland is 46%, compared to an overall EU rejection rate of 34%. The complete table with a breakdown of all applications per prior right and country of applicant can be found on the registry’s website. The kind of documentary evidence to be provided by an applicant depends on the national law of the Member State in which the prior right is established. There are huge differences between the legal systems of the Member States, which are reflected in the more or less complicated means needed to prove the existence of a prior right. This results in a higher or lower rate of rejection of applications in certain countries, such as Ireland. As to the question of whether the registry provided Irish registrars with the necessary means to comply fully with the application process, the Commission is not aware of any specific discrimination in this respect. From October 2005 – that is, two months before the launch of the sunrise period – the registry published on its website and in all the official languages a detailed description of all technical and administrative measures concerning the registration procedures. This information, by the way, is still available online to any interested party. During that same period, the registry also set up a call centre, where applicants could obtain quick responses to their questions in 20 official languages. As to the alternative dispute resolution procedure, its purpose is promptly to resolve disputes between domain name holders on matters such as cyber-squatting or intellectual property rights, as well as in relation to individual decisions by the registry. Should an Irish applicant consider that he or she falls within either of these two categories, the Commission is of the opinion that the alternative dispute resolution procedure is indeed a fair method for remedying the problem. In conclusion, the Commission considers that the information made available by the public registry is sufficient for applicants and for registrars to proceed with the registration of domain names during the registration period and afterwards."@cs1
"Hr. formand! Mit svar til det ærede medlem er det, at antallet af indsendte registreringer i Sunrise-fasen ifølge registret var 346.218. Af disse blev 181.306 indsendt i første fase, mens 164.912 blev indsendt i anden fase. Den aktuelle sats for forkastelse af irske ansøgninger er 46 %, mens EU-gennemsnittet ligger på 34 %. På registrets hjemmeside findes en komplet fortegnelse med en fordeling af alle ansøgninger efter ældre rettighed og ansøgerland. Hvilen dokumentation en ansøger skal indsende, afhænger af de nationale retsforskrifter i den medlemsstat, hvori den ældre rettighed er etableret. Der er enorme forskelle i medlemsstaternes retssystemer, hvilket afspejles i de mere eller mindre komplicerede metoder, der kræves for at bevise tilstedeværelsen af en ældre rettighed. Det resulterer i en højere eller lavere forkastelsessats i visse lande som f.eks. Irland. Hvad angår spørgsmålet om, hvorvidt registret har givet de irske registreringsorganer de nødvendige oplysninger til, at disse kunne følge ansøgningsproceduren til punkt og prikke, kender Kommissionen ikke til nogen konkret forskelsbehandling på dette område. Fra oktober 2005 - dvs. to måneder inden lanceringen af Sunrise-perioden - offentliggjorde registret på sin hjemmeside og på alle officielle sprog en udførlig beskrivelse af alle tekniske og administrative foranstaltninger vedrørende registreringsprocedurerne. Disse oplysninger findes iøvrigt stadig på hjemmesiden, hvis nogen skulle være interesseret deri. I den samme periode oprettede registret også et call-center, hvor ansøgerne hurtigt kunne få besvaret deres spørgsmål på de 20 officielle sprog. Hvad angår den alternative tvistbilæggelsesprocedure, har den til formål prompte at løse tvister mellem indehavere af domænenavne om f.eks. domænenavnspirateri eller intellektuelle ejendomsrettigheder eller tvister vedrørende registrets individuelle afgørelser. Hvis en irsk ansøger mener, at vedkommende falder ind under en af disse to kategorier, mener Kommissionen bestemt, at den alternative tvistbilæggelsesprocedure er en rimelig metode til at løse problemet. Afslutningsvis vil jeg sige, at det offentlige register efter Kommissionens mening har offentliggjort tilstrækkeligt med oplysninger til, at ansøgere og registratorer kan registrere domænenavne i registreringsperioden og efterfølgende."@da2
". Darauf kann ich dem Herrn Abgeordneten antworten, dass den Informationen des Registers zufolge die Zahl der während der Sunrise-Periode eingereichten Anträge 346 218 betrug, von denen 181 306 während der ersten Phase und 164 912 während der zweiten Phase eingereicht wurden. Die derzeitige Ablehnungsquote für Anträge aus Irland beträgt 46 %, während sie für die EU insgesamt bei 34 % liegt. Die vollständige Tabelle mit einer Aufschlüsselung sämtlicher Anträge nach früheren Rechten und Land des Antragstellers ist auf der Webseite des Registers zu finden. Welche Art von Nachweisdokumentation von einem Antragsteller vorzulegen ist, richtet sich nach dem nationalen Recht des Mitgliedstaats, in dem das Vorrecht besteht. Zwischen den Rechtssystemen der Mitgliedstaaten bestehen gewaltige Unterschiede, die sich in den mehr oder weniger komplizierten Auflagen zum Nachweis der Existenz eines früheren Rechts widerspiegeln. Das wiederum hat eine höhere oder niedrigere Ablehnungsquote der Anträge in bestimmten Ländern wie Irland zur Folge. Zu der Frage, ob das Register die irischen Registrierstellen nicht mit den erforderlichen Mitteln ausgestattet hat, um dem Antragsverfahren in vollem Umfang zu entsprechen, ist festzustellen, dass sich die Kommission keiner speziellen diesbezüglichen Diskriminierung bewusst ist. Ab Oktober 2005 – also zwei Monate vor Beginn der Sunrise-Periode – veröffentlichte das Register auf seiner Webseite in allen Amtssprachen eine ausführliche Beschreibung sämtlicher technischer und administrativer Maßnahmen in Verbindung mit den Registrierungsverfahren. Diese Informationen können übrigens noch immer von jedem, den es interessiert, im Internet eingesehen werden. Im gleichen Zeitraum richtete das Register ein Call-Center ein, wo Bewerber in den 20 Amtssprachen rasch Rat einholen konnten. Ein Wort zum alternativen Streitbeilegungsverfahren. Es dient der raschen Beilegung von Streitigkeiten zwischen Inhabern von Domänennamen zu Fragen wie dem Cybersquatting oder geistigen Eigentumsrechten sowie in Bezug auf einzelne Entscheidungen des Registers. Sollte ein irischer Antragsteller der Meinung sein, dass eine dieser beiden Kategorien auf ihn zutrifft, dann stellt das alternative Streitbeilegungsverfahren nach Auffassung der Kommission in der Tat eine faire Möglichkeit zur Beilegung der Unstimmigkeit dar. Die Kommission vertritt abschließend den Standpunkt, dass das öffentliche Register ausreichend Informationen bereitstellt, um Antragstellern und Registrierstellen während des Registrierzeitraums und danach die Eintragung von Domänennamen zu ermöglichen."@de9
"Η απάντησή μου στον αξιότιμο βουλευτή είναι ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες από το μητρώο, ο αριθμός των αιτήσεων που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αναβολής της ισχύος ήταν 346 218, εκ των οποίων οι 181 306 καλύφθηκαν κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης και οι 164 912 κατά τη διάρκεια της δεύτερης. Το τρέχον ποσοστό απόρριψης των αιτήσεων από την Ιρλανδία είναι 46%, σε σύγκριση με το συνολικό ευρωπαϊκό ποσοστό απόρριψης ύψους 34%. Ο πλήρης πίνακας κατανομής όλων των αιτήσεων ανά προγενέστερο δικαίωμα και χώρα αιτούντα μπορεί να βρεθεί στον ιστότοπο του μητρώου. Το είδος των αποδεικτικών εγγράφων που προσκομίζονται από έναν αιτούντα εξαρτάται από το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο έχει θεμελιωθεί το προγενέστερο δικαίωμα. Υπάρχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ των νομικών συστημάτων των κρατών μελών, οι οποίες αντικατοπτρίζονται στα λιγότερο ή περισσότερο περίπλοκα μέσα που απαιτούνται για την απόδειξη της ύπαρξης προγενέστερου δικαιώματος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερο ή χαμηλότερο ποσοστό απόρριψης των αιτήσεων σε ορισμένες χώρες, όπως η Ιρλανδία. Όσον αφορά το ερώτημα του κατά πόσον το μητρώο παρείχε στους ιρλανδούς υπευθύνους τήρησης μητρώων τα απαραίτητα μέσα προκειμένου να συμμορφωθούν πλήρως με τη διαδικασία αίτησης, η Επιτροπή δεν είναι ενήμερη για συγκεκριμένες διακρίσεις από την άποψη αυτή. Από τον Οκτώβριο του 2005 –δηλαδή, δύο μήνες πριν από την έναρξη της περιόδου αναβολής της ισχύος– το μητρώο δημοσίευσε στον ιστότοπό του και σε όλες τις επίσημες γλώσσες λεπτομερή περιγραφή όλων των τεχνικών και διοικητικών μέτρων σχετικά με τις διαδικασίες καταχώρησης. Αυτή η πληροφορία, παρεμπιπτόντως, εξακολουθεί να είναι διαθέσιμη στο Διαδίκτυο για οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο . Κατά τη διάρκεια της ίδιας αυτής περιόδου, το μητρώο συνέστησε επίσης ένα κέντρο κλήσεων, όπου οι αιτούντες μπορούν να λάβουν γρήγορες απαντήσεις στις ερωτήσεις τους σε 20 επίσημες γλώσσες. Όσον αφορά την εναλλακτική διαδικασία επίλυσης διαφορών, σκοπός της είναι να επιλύσει άμεσα διαφορές μεταξύ κατόχων ονομάτων περιοχών σε θέματα όπως η κατάληψη του κυβερνοχώρου ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και σε σχέση με μεμονωμένες αποφάσεις του μητρώου. Σε περίπτωση που ένας ιρλανδός αιτών θεωρεί ότι εμπίπτει σε μία από τις δύο αυτές κατηγορίες, η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι η εναλλακτική διαδικασία επίλυσης των διαφορών αποτελεί πράγματι μια δίκαιη μέθοδο για την αποκατάσταση του προβλήματος. Εν κατακλείδι, η Επιτροπή θεωρεί ότι η πληροφόρηση που καθίσταται διαθέσιμη από το δημόσιο μητρώο είναι αρκετή προκειμένου οι αιτούντες και οι υπεύθυνοι τήρησης μητρώων να προχωρήσουν με την καταχώρηση των ονομάτων περιοχών κατά τη διάρκεια της περιόδου καταχώρησης και μετά από αυτήν."@el10
"Mi respuesta a su Señoría es que, según la información del registro, el número de solicitudes presentadas durante el periodo Sunrise fue de 346 218, de las cuales 181 306 se presentaron durante la primera fase y 164 912 durante la segunda. La tasa actual de rechazo de solicitudes procedentes de Irlanda es del 46 %, en comparación con una tasa de rechazo general de la Unión Europea del 34 %. La tabla completa con un desglose de todas las solicitudes por derecho anterior y país del solicitante se puede encontrar en el sitio web del registro. El tipo de pruebas documentales que debe aportar un solicitante depende de la legislación nacional del Estado miembro en el que existe el derecho anterior. Existen grandes diferencias entre los sistemas jurídicos de los Estados miembros, que se reflejan en los medios más o menos complicados necesarios para demostrar la existencia de un derecho anterior. Esto comporta una tasa de rechazo mayor o menos de solicitudes en ciertos países, como Irlanda. Con respecto a la pregunta de si el registro facilitó a los registradores irlandeses los medios necesarios para cumplir plenamente el proceso de solicitud, la Comisión no conoce ninguna discriminación específica a este respecto. Desde octubre de 2005 –es decir, dos meses antes del comienzo del periodo Sunrise–, el registro publicó en su sitio web y en todas las lenguas oficiales una descripción detallada de todas las medidas técnicas y administrativas relacionadas con los procedimientos de registro. Por cierto, esta información sigue estando disponible en línea, para cualquier parte interesada. Durante ese mismo período, el registro también estableció un centro de llamadas, donde los solicitantes podían obtener respuestas rápidas a sus preguntas en 20 lenguas oficiales. Con respecto al procedimiento alternativo de resolución de conflictos, su objetivo es resolver rápidamente los conflictos entre los titulares de nombres de dominios relacionados con cuestiones como las ocupaciones ilegales de dominios o los derechos de propiedad intelectual, así como con las decisiones individuales del registro. En caso de que un solicitante irlandés considere que se encuentra dentro de una de esas categorías, la Comisión opina que el procedimiento de resolución de conflictos alternativo es, en efecto, un método apropiado para solucionar el problema. En conclusión, la Comisión considera que la información publicada por el registro público es suficiente para los solicitantes y para que los registradores procedan al registro de nombres de dominios durante el período de registro y posteriormente."@es20
"My answer to the honourable Member is that, according to information from the registry, the number of applications submitted during the sunrise period was 346 218, of which 181 306 were filed during the first phase and 164 912 during the second. The current rate of rejection for applications from Ireland is 46%, compared to an overall EU rejection rate of 34%. The complete table with a breakdown of all applications per prior right and country of applicant can be found on the registry’s website. The kind of documentary evidence to be provided by an applicant depends on the national law of the Member State in which the prior right is established. There are huge differences between the legal systems of the Member States, which are reflected in the more or less complicated means needed to prove the existence of a prior right. This results in a higher or lower rate of rejection of applications in certain countries, such as Ireland. As to the question of whether the registry provided Irish registrars with the necessary means to comply fully with the application process, the Commission is not aware of any specific discrimination in this respect. From October 2005 – that is, two months before the launch of the sunrise period – the registry published on its website and in all the official languages a detailed description of all technical and administrative measures concerning the registration procedures. This information, by the way, is still available online to any interested party. During that same period, the registry also set up a call centre, where applicants could obtain quick responses to their questions in 20 official languages. As to the alternative dispute resolution procedure, its purpose is promptly to resolve disputes between domain name holders on matters such as cyber-squatting or intellectual property rights, as well as in relation to individual decisions by the registry. Should an Irish applicant consider that he or she falls within either of these two categories, the Commission is of the opinion that the alternative dispute resolution procedure is indeed a fair method for remedying the problem. In conclusion, the Commission considers that the information made available by the public registry is sufficient for applicants and for registrars to proceed with the registration of domain names during the registration period and afterwards."@et5
"Vastaan arvoisalle parlamentin jäsenelle siten, että rekisterinpitäjän antamien tietojen mukaan ennakkorekisteröintijaksolla toimitettujen hakemusten määrä oli 346 218, joista 181 306 rekisteröitiin ensimmäisessä vaiheessa ja 164 912 toisessa vaiheessa. Irlannista toimitettujen hakemusten hylkäämisaste on nykyään 46 prosenttia, kun koko EU:ssa hylkäämisaste on 34 prosenttia. Rekisterin verkkosivuilla on nähtävänä täydellinen taulukko, jossa kaikki hakemukset on jaoteltu aiempien oikeuksien ja hakijan valtion mukaan. Se, minkä tyyppisiä asiakirjoja hakijan on toimitettava, määräytyy sen jäsenvaltion kansallisen oikeuden mukaan, jossa aiemmat oikeudet on vahvistettu. Jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmien välillä on valtavia eroja, joita ilmentävät aiempien oikeuksien todistamisen edellyttämät enemmän tai vähemmän monimutkaiset keinot. Tämä johtaa hakemusten suurempaan tai pienempään hylkäämisasteeseen tietyissä maissa, kuten Irlannissa. Kysymykseen siitä, onko rekisterinpitäjä toimittanut irlantilaisille osoiterekistereille tarvittavat välineet hakuprosessin kaikkien vaatimusten noudattamiseksi, vastaan, ettei komissio ole tietoinen mistään tietystä syrjinnästä tämän osalta. Vuoden 2005 lokakuusta alkaen – toisin sanoen kaksi kuukautta ennen ennakkorekisteröintijakson alkua – rekisterinpitäjä julkaisi verkkosivuillaan kaikilla virallisilla kielillä yksityiskohtaisen kuvauksen kaikista rekisteröintimenettelyihin liittyvistä teknisistä ja hallinnollisista toimenpiteistä. Nämä tiedot ovat muuten edelleen kaikkien asiasta kiinnostuneiden nähtävänä verkkosivuilla. Samoihin aikoihin rekisterinpitäjä perusti myös puhelinpalvelukeskuksen vastatakseen nopeasti hakijoiden esittämiin kysymyksiin 20 virallisella kielellä. Vaihtoehtoisesta riidanratkaisumenettelystä totean, että sen tarkoituksena on ratkaista nopeasti verkkotunnusten haltijoiden väliset riidat verkkotunnuskaappausten tai tekijänoikeuksien kaltaisissa tapauksissa, kuten myös rekisterinpitäjän tekemissä yksittäisissä päätöksissä. Jos irlantilainen hakija katsoo kuuluvansa jompaankumpaan näistä kahdesta tapauksesta, komission mielestä vaihtoehtoinen riidanratkaisumenettely olisi todellakin oikeudenmukainen menetelmä ongelman ratkaisemiseksi. Lopuksi totean, että komissio katsoo, että julkisen rekisterinpitäjän käyttöön antama tieto on riittävää, jotta hakijat ja rekisteröityjät voivat jatkaa verkkotunnusnimien rekisteröintiä rekisteröintikauden aikana ja sen jälkeen."@fi7
". Ma réponse à l’honorable parlementaire est que, d’après les informations issues du registre, le nombre de demandes déposées au cours de la période s’élevait à 346 218, dont 181 306 ont été déposées lors de la première phase et 164 912 durant la deuxième. Le taux de refus actuel pour l’Irlande est de 46%, contre 34% pour l’ensemble de l’UE. Le tableau complet avec une ventilation de toutes les demandes en fonction des droits antérieurs et par pays du demandeur est disponible sur le site web du registre. Le type de preuves documentaires que les demandeurs doivent apporter dépend du droit national de l’État membre dans lequel le droit antérieur est établi. Il existe de profondes différences entre les systèmes juridiques des États membres, lesquelles se reflètent dans la façon plus ou moins compliquée de prouver l’existence d’un droit antérieur. Il en résulte un taux plus ou moins élevé de rejet des demandes dans certains pays, comme c’est le cas pour l’Irlande. Quant à savoir si le registre fourni par l’Irlande avec les conditions à réunir respecte pleinement le processus de candidature, la Commission n’est au courant d’aucune discrimination spécifique à cet égard. Depuis octobre 2005 - c’est-à-dire deux mois avant le lancement de la période le registre a publié sur son site web et dans toutes les langues officielles une description détaillée de toutes les mesures techniques et administratives concernant les procédures d’enregistrement. À ce propos, ces informations sont toujours disponibles en ligne pour les parties intéressées. Au cours de la même période, le registre a également mis en place un centre d’appel auprès duquel les demandeurs pouvaient obtenir des réponses rapides à leurs questions dans les 20 langues officielles. S’agissant de la procédure alternative de règlement des litiges, elle a pour objectif de résoudre les litiges entre les détenteurs d’un nom de domaine concernant des questions telles que le cybersquattage ou les droits de propriété intellectuelle, ainsi que les litiges concernant des décisions particulières rendues par le registre. Si un demandeur irlandais estime qu’il ou elle entre dans une de ces deux catégories, la Commission est d’avis que la procédure alternative de règlement des litiges est en effet une méthode équitable de remédier à ce problème. Pour conclure, la Commission estime que les informations publiées par le registre public sont suffisantes pour que les demandeurs et les responsables du registre puissent poursuivre l’enregistrement de noms de domaine pendant la période d’enregistrement et par la suite."@fr8
"My answer to the honourable Member is that, according to information from the registry, the number of applications submitted during the sunrise period was 346 218, of which 181 306 were filed during the first phase and 164 912 during the second. The current rate of rejection for applications from Ireland is 46%, compared to an overall EU rejection rate of 34%. The complete table with a breakdown of all applications per prior right and country of applicant can be found on the registry’s website. The kind of documentary evidence to be provided by an applicant depends on the national law of the Member State in which the prior right is established. There are huge differences between the legal systems of the Member States, which are reflected in the more or less complicated means needed to prove the existence of a prior right. This results in a higher or lower rate of rejection of applications in certain countries, such as Ireland. As to the question of whether the registry provided Irish registrars with the necessary means to comply fully with the application process, the Commission is not aware of any specific discrimination in this respect. From October 2005 – that is, two months before the launch of the sunrise period – the registry published on its website and in all the official languages a detailed description of all technical and administrative measures concerning the registration procedures. This information, by the way, is still available online to any interested party. During that same period, the registry also set up a call centre, where applicants could obtain quick responses to their questions in 20 official languages. As to the alternative dispute resolution procedure, its purpose is promptly to resolve disputes between domain name holders on matters such as cyber-squatting or intellectual property rights, as well as in relation to individual decisions by the registry. Should an Irish applicant consider that he or she falls within either of these two categories, the Commission is of the opinion that the alternative dispute resolution procedure is indeed a fair method for remedying the problem. In conclusion, the Commission considers that the information made available by the public registry is sufficient for applicants and for registrars to proceed with the registration of domain names during the registration period and afterwards."@hu11
"Posso rispondere all’onorevole deputato che Higgins: secondo i dati del registro, il numero delle domande presentate durante il periodo è stato 346 218, di cui 181 306 depositate durante la prima fase e 164 912 durante la seconda. L’attuale tasso di rifiuto delle domande provenienti dall’Irlanda è pari al 46 per cento, mentre il tasso di rifiuto globale a livello comunitario è del 34 per cento. La tabella completa con l’analisi di tutte le domande per diritto di priorità e per paese del richiedente è consultabile sul sito del registro. Il tipo di prova documentale che un richiedente deve fornire dipende dal diritto nazionale dello Stato membro in cui viene stabilito il diritto di priorità. Ci sono differenze enormi tra i sistemi giuridici degli Stati membri; queste differenze si riflettono sulle modalità più o meno complesse necessarie per dimostrare l’esistenza di un diritto di priorità. Tale situazione si traduce in un tasso più o meno alto di rifiuto delle domande in alcuni paesi come l’Irlanda. Per quanto riguarda il problema di stabilire se il registro abbia fornito o meno i conservatori irlandesi degli strumenti per soddisfare pienamente la procedura di domanda, la Commissione non è al corrente di alcuna specifica discriminazione a tale riguardo. A partire dall’ottobre 2005 – ovvero due mesi prima che fosse avviato il periodo il registro ha pubblicato sul proprio sito e in tutte le lingue ufficiali una descrizione dettagliata di tutte le misure tecniche e amministrative riguardanti le procedure di registrazione. Questa informazione, tra l’altro, è ancora disponibile in linea per tutte le parti interessate. Durante quello stesso periodo, il registro ha anche istituito un da cui i richiedenti hanno potuto ottenere risposte rapide alle proprie domande nelle 20 lingue ufficiali. Per quanto riguarda la procedura alternativa di risoluzione delle controversie, la sua finalità consiste nel risolvere tempestivamente le controversie fra i titolari del nome di dominio su questioni come il o i diritti di proprietà intellettuale, nonché riguardo a singole decisioni del registro. Se un richiedente irlandese pensa di rientrare in una di queste due categorie, la Commissione è dell’avviso che la procedura alternativa di risoluzione delle controversie sia senz’altro un metodo equo per ovviare al problema. Concludendo, la Commissione ritiene che i dati resi disponibili dal pubblico registro siano sufficienti ai richiedenti e ai conservatori per procedere alla registrazione di nomi di dominio durante e dopo il periodo di registrazione."@it12
"My answer to the honourable Member is that, according to information from the registry, the number of applications submitted during the sunrise period was 346 218, of which 181 306 were filed during the first phase and 164 912 during the second. The current rate of rejection for applications from Ireland is 46%, compared to an overall EU rejection rate of 34%. The complete table with a breakdown of all applications per prior right and country of applicant can be found on the registry’s website. The kind of documentary evidence to be provided by an applicant depends on the national law of the Member State in which the prior right is established. There are huge differences between the legal systems of the Member States, which are reflected in the more or less complicated means needed to prove the existence of a prior right. This results in a higher or lower rate of rejection of applications in certain countries, such as Ireland. As to the question of whether the registry provided Irish registrars with the necessary means to comply fully with the application process, the Commission is not aware of any specific discrimination in this respect. From October 2005 – that is, two months before the launch of the sunrise period – the registry published on its website and in all the official languages a detailed description of all technical and administrative measures concerning the registration procedures. This information, by the way, is still available online to any interested party. During that same period, the registry also set up a call centre, where applicants could obtain quick responses to their questions in 20 official languages. As to the alternative dispute resolution procedure, its purpose is promptly to resolve disputes between domain name holders on matters such as cyber-squatting or intellectual property rights, as well as in relation to individual decisions by the registry. Should an Irish applicant consider that he or she falls within either of these two categories, the Commission is of the opinion that the alternative dispute resolution procedure is indeed a fair method for remedying the problem. In conclusion, the Commission considers that the information made available by the public registry is sufficient for applicants and for registrars to proceed with the registration of domain names during the registration period and afterwards."@lt14
"My answer to the honourable Member is that, according to information from the registry, the number of applications submitted during the sunrise period was 346 218, of which 181 306 were filed during the first phase and 164 912 during the second. The current rate of rejection for applications from Ireland is 46%, compared to an overall EU rejection rate of 34%. The complete table with a breakdown of all applications per prior right and country of applicant can be found on the registry’s website. The kind of documentary evidence to be provided by an applicant depends on the national law of the Member State in which the prior right is established. There are huge differences between the legal systems of the Member States, which are reflected in the more or less complicated means needed to prove the existence of a prior right. This results in a higher or lower rate of rejection of applications in certain countries, such as Ireland. As to the question of whether the registry provided Irish registrars with the necessary means to comply fully with the application process, the Commission is not aware of any specific discrimination in this respect. From October 2005 – that is, two months before the launch of the sunrise period – the registry published on its website and in all the official languages a detailed description of all technical and administrative measures concerning the registration procedures. This information, by the way, is still available online to any interested party. During that same period, the registry also set up a call centre, where applicants could obtain quick responses to their questions in 20 official languages. As to the alternative dispute resolution procedure, its purpose is promptly to resolve disputes between domain name holders on matters such as cyber-squatting or intellectual property rights, as well as in relation to individual decisions by the registry. Should an Irish applicant consider that he or she falls within either of these two categories, the Commission is of the opinion that the alternative dispute resolution procedure is indeed a fair method for remedying the problem. In conclusion, the Commission considers that the information made available by the public registry is sufficient for applicants and for registrars to proceed with the registration of domain names during the registration period and afterwards."@lv13
"My answer to the honourable Member is that, according to information from the registry, the number of applications submitted during the sunrise period was 346 218, of which 181 306 were filed during the first phase and 164 912 during the second. The current rate of rejection for applications from Ireland is 46%, compared to an overall EU rejection rate of 34%. The complete table with a breakdown of all applications per prior right and country of applicant can be found on the registry’s website. The kind of documentary evidence to be provided by an applicant depends on the national law of the Member State in which the prior right is established. There are huge differences between the legal systems of the Member States, which are reflected in the more or less complicated means needed to prove the existence of a prior right. This results in a higher or lower rate of rejection of applications in certain countries, such as Ireland. As to the question of whether the registry provided Irish registrars with the necessary means to comply fully with the application process, the Commission is not aware of any specific discrimination in this respect. From October 2005 – that is, two months before the launch of the sunrise period – the registry published on its website and in all the official languages a detailed description of all technical and administrative measures concerning the registration procedures. This information, by the way, is still available online to any interested party. During that same period, the registry also set up a call centre, where applicants could obtain quick responses to their questions in 20 official languages. As to the alternative dispute resolution procedure, its purpose is promptly to resolve disputes between domain name holders on matters such as cyber-squatting or intellectual property rights, as well as in relation to individual decisions by the registry. Should an Irish applicant consider that he or she falls within either of these two categories, the Commission is of the opinion that the alternative dispute resolution procedure is indeed a fair method for remedying the problem. In conclusion, the Commission considers that the information made available by the public registry is sufficient for applicants and for registrars to proceed with the registration of domain names during the registration period and afterwards."@mt15
"Ik kan de geachte afgevaardigde antwoorden dat volgens de informatie die ik van het register heb ontvangen het aantal aanvragen tijdens de Sunrise-periode 346 218 bedroeg, waarbij er 181 306 tijdens de eerste fase en 164 912 tijdens de tweede fase zijn ingediend. Op dit moment is 46 procent van de Ierse aanvragen afgewezen ten opzichte van 34 procent van alle Europese aanvragen. De volledige tabel met een overzicht van alle aanvragen opgesplitst naar eventuele oudere rechten en landen van herkomst is te vinden op de website van het register. De aard van de bewijsstukken die aanvragers dienen te overleggen, is afhankelijk van de nationale wetgeving van de lidstaat waar dat oudere recht is vastgesteld. Er bestaan enorme verschillen tussen de rechtsstelsels van de lidstaten en dat uit zich ook in de mate van ingewikkeldheid van de bewijzen die nodig zijn om het bestaan van een ouder recht aan te tonen. Dit veroorzaakt hogere of lagere afwijzingspercentages voor aanvragen uit bepaalde landen zoals Ierland. Met betrekking tot de vraag of het register de Ierse van de benodigde middelen heeft voorzien om aan alle vereisten van de aanvraagprocedure te kunnen voldoen, is de Commissie zich niet bewust van enige specifieke discriminatie op dit punt. Vanaf oktober 2005 – dat is twee maanden voor aanvang van de Sunrise-periode – heeft het register op zijn website in alle officiële talen een uitgebreide beschrijving gepubliceerd van alle technische en administratieve vereisten met betrekking tot de registratieprocedures. Die informatie is overigens nog steeds voor alle belangstellenden online beschikbaar. Voor diezelfde periode heeft het register een helpdesk opgezet waar aanvragers in een van de twintig officiële talen met hun vragen terecht konden voor een snel antwoord. Het doel van ADR, de procedure voor alternatieve geschillenbeslechting, is het op korte termijn beslechten van geschillen tussen houders van domeinnamen over zaken als ofwel het ‘kraken’ van slapende domeinnamen, en intellectuele eigendomsrechten. Ook individuele afwijzingen kunnen via een dergelijke procedure worden betwist. Indien een Ierse aanvrager van mening is dat hij of zij onder een van deze categorieën valt, is de Commissie van mening dat de procedure voor alternatieve geschillenbeslechting inderdaad de aangewezen en eerlijkste methode is om het probleem op te lossen. Samengevat is de Commissie van mening dat de informatie die door het openbaar register is verstrekt, afdoende is voor aanvragers en om de registratie van domeinnamen voort te kunnen zetten gedurende de registratieperiode en ook daarna."@nl3
"My answer to the honourable Member is that, according to information from the registry, the number of applications submitted during the sunrise period was 346 218, of which 181 306 were filed during the first phase and 164 912 during the second. The current rate of rejection for applications from Ireland is 46%, compared to an overall EU rejection rate of 34%. The complete table with a breakdown of all applications per prior right and country of applicant can be found on the registry’s website. The kind of documentary evidence to be provided by an applicant depends on the national law of the Member State in which the prior right is established. There are huge differences between the legal systems of the Member States, which are reflected in the more or less complicated means needed to prove the existence of a prior right. This results in a higher or lower rate of rejection of applications in certain countries, such as Ireland. As to the question of whether the registry provided Irish registrars with the necessary means to comply fully with the application process, the Commission is not aware of any specific discrimination in this respect. From October 2005 – that is, two months before the launch of the sunrise period – the registry published on its website and in all the official languages a detailed description of all technical and administrative measures concerning the registration procedures. This information, by the way, is still available online to any interested party. During that same period, the registry also set up a call centre, where applicants could obtain quick responses to their questions in 20 official languages. As to the alternative dispute resolution procedure, its purpose is promptly to resolve disputes between domain name holders on matters such as cyber-squatting or intellectual property rights, as well as in relation to individual decisions by the registry. Should an Irish applicant consider that he or she falls within either of these two categories, the Commission is of the opinion that the alternative dispute resolution procedure is indeed a fair method for remedying the problem. In conclusion, the Commission considers that the information made available by the public registry is sufficient for applicants and for registrars to proceed with the registration of domain names during the registration period and afterwards."@pl16
"A minha resposta ao senhor deputado é a seguinte: de acordo com a informação da entidade de registo, o número de pedidos apresentado durante um período de arranque foi de 346 218, dos quais 181 306 foram satisfeitos durante a primeira fase e 164 912 durante a segunda. A percentagem actual de rejeições aos pedidos da Irlanda é de 46%, comparada com uma percentagem geral de rejeição da UE de 34%. A tabela completa com a discriminação de todos os pedidos por direito anterior e país do requerente pode ser encontrada no website dos agentes de registo. O tipo de prova documental que um pedido deve fornecer depende da legislação nacional de um Estado-membro em que o direito anterior é estabelecido. Existem enormes diferenças entre os sistemas jurídicos dos Estados-Membros, que se reflectem nos meios mais ou menos complicados que são necessários para provar a existência de um direito anterior. Isto resulta numa percentagem mais ou menos elevada de rejeição de pedidos em determinados países, como por exemplo a Irlanda. Quanto à questão de saber se a entidade de registo não forneceu aos agentes de registo irlandeses os meios necessários ao total preenchimento dos requisitos da apresentação de pedidos, a Comissão não tem conhecimento de qualquer discriminação a este respeito. Desde Outubro de 2005 – isto é, dois meses depois de se lançar o período de arranque – a entidade de registo publicou no seu website e em todas as línguas oficiais uma descrição detalhada de todas as medidas técnicas e administrativas respeitantes aos procedimentos de registo. Esta informação, a propósito, ainda está disponível a quem interessar. Durante esse mesmo período, a entidade de registo também criou um centro de chamada, em que os requerentes poderão obter respostas rápidas às suas perguntas em 20 línguas oficiais. Quanto à resolução alternativa de litígios, o seu objectivo é resolver prontamente os litígios entre titulares de nomes de domínio em questões como a ou os direitos de propriedade intelectual, bem como em questões que se prendem com decisões individuais da entidade de registo. No caso de um requerente irlandês considerar que ele ou ela integra uma destas categorias, a Comissão é de opinião que a resolução alternativa de litígios é de facto um método equitativo para solucionar o problema. A concluir, a Comissão considera que a informação disponibilizada pela entidade pública de registo é suficiente para os requerentes e para os agentes de registos procederem ao registo dos nomes de domínio durante o período de registo e posteriormente."@pt17
"My answer to the honourable Member is that, according to information from the registry, the number of applications submitted during the sunrise period was 346 218, of which 181 306 were filed during the first phase and 164 912 during the second. The current rate of rejection for applications from Ireland is 46%, compared to an overall EU rejection rate of 34%. The complete table with a breakdown of all applications per prior right and country of applicant can be found on the registry’s website. The kind of documentary evidence to be provided by an applicant depends on the national law of the Member State in which the prior right is established. There are huge differences between the legal systems of the Member States, which are reflected in the more or less complicated means needed to prove the existence of a prior right. This results in a higher or lower rate of rejection of applications in certain countries, such as Ireland. As to the question of whether the registry provided Irish registrars with the necessary means to comply fully with the application process, the Commission is not aware of any specific discrimination in this respect. From October 2005 – that is, two months before the launch of the sunrise period – the registry published on its website and in all the official languages a detailed description of all technical and administrative measures concerning the registration procedures. This information, by the way, is still available online to any interested party. During that same period, the registry also set up a call centre, where applicants could obtain quick responses to their questions in 20 official languages. As to the alternative dispute resolution procedure, its purpose is promptly to resolve disputes between domain name holders on matters such as cyber-squatting or intellectual property rights, as well as in relation to individual decisions by the registry. Should an Irish applicant consider that he or she falls within either of these two categories, the Commission is of the opinion that the alternative dispute resolution procedure is indeed a fair method for remedying the problem. In conclusion, the Commission considers that the information made available by the public registry is sufficient for applicants and for registrars to proceed with the registration of domain names during the registration period and afterwards."@sk18
"My answer to the honourable Member is that, according to information from the registry, the number of applications submitted during the sunrise period was 346 218, of which 181 306 were filed during the first phase and 164 912 during the second. The current rate of rejection for applications from Ireland is 46%, compared to an overall EU rejection rate of 34%. The complete table with a breakdown of all applications per prior right and country of applicant can be found on the registry’s website. The kind of documentary evidence to be provided by an applicant depends on the national law of the Member State in which the prior right is established. There are huge differences between the legal systems of the Member States, which are reflected in the more or less complicated means needed to prove the existence of a prior right. This results in a higher or lower rate of rejection of applications in certain countries, such as Ireland. As to the question of whether the registry provided Irish registrars with the necessary means to comply fully with the application process, the Commission is not aware of any specific discrimination in this respect. From October 2005 – that is, two months before the launch of the sunrise period – the registry published on its website and in all the official languages a detailed description of all technical and administrative measures concerning the registration procedures. This information, by the way, is still available online to any interested party. During that same period, the registry also set up a call centre, where applicants could obtain quick responses to their questions in 20 official languages. As to the alternative dispute resolution procedure, its purpose is promptly to resolve disputes between domain name holders on matters such as cyber-squatting or intellectual property rights, as well as in relation to individual decisions by the registry. Should an Irish applicant consider that he or she falls within either of these two categories, the Commission is of the opinion that the alternative dispute resolution procedure is indeed a fair method for remedying the problem. In conclusion, the Commission considers that the information made available by the public registry is sufficient for applicants and for registrars to proceed with the registration of domain names during the registration period and afterwards."@sl19
". Mitt svar till ledamoten är att enligt informationen från registreringsenheten var antalet ansökningar som kom in under Sunrise-perioden 346 218 stycken, av vilka 181 306 arkiverades under den första fasen och 164 912 under den andra. Den nuvarande avslagsfrekvensen för ansökningar från Irland är 46 procent jämfört med en total avslagsfrekvens på 34 procent i EU. Den fullständiga förteckningen med en uppdelning av samtliga ansökningar enligt tidigare rättigheter och ansökarland finns på registreringsenhetens webbplats. Vilken form av dokumentation för kontroll som ska tillhandahållas av den sökande beror på den nationella lagstiftningen i det medlemsland där den tidigare rättigheten upprättades. Rättssystemen i medlemsstaterna skiljer sig väldigt mycket åt. Detta återspeglas i de mer eller mindre komplicerade metoder som krävs för att bevisa förekomsten av en tidigare rättighet. Detta resulterar i en högre eller lägre avslagsfrekvens av ansökningarna i vissa länder, som exempelvis Irland. När det gäller frågan om registreringsenheten har tillhandahållit de irländska registreringsorganen den nödvändiga information som krävs för ett korrekt ansökningsförfarande, känner kommissionen inte till att det har förekommit någon särskild diskriminering. I oktober 2005, det vill säga två månader innan Sunrise-perioden inleddes, publicerade registreringsenheten en detaljerad beskrivning av samtliga tekniska och administrativa steg för registreringsförfarandet. Denna publicerades på deras webbplats på alla de officiella språken. Denna information finns förresten fortfarande tillgänglig på Internet för den som är intresserad. Under samma period inrättade registreringsenheten även en teletjänstcentral där sökanden kunde få snabba svar på sina frågor på tjugo officiella språk. När det gäller det alternativa tvistlösningsförfarandet är dess syfte att snabbt lösa tvister mellan innehavare av domännamn om exempelvis oegentlig registrering av domännamn eller immateriella rättigheter samt om beslut från registreringsenheten. Om en irländsk sökande anser att han eller hon hamnar inom någon av dessa två kategorier, är det kommissionens uppfattning att det alternativa tvistlösningsförfarandet verkligen är en rättvis metod för att rätta till problemet. Slutligen anser kommissionen att den information som den officiella registreringsenheten har gjort tillgänglig är tillräcklig för att både sökande och registreringsorgan ska kunna fullfölja registrering av domännamn både under och efter registreringsperioden."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Member of the Commission"5,19,15,1,18,14,16,11,11,13,4
"Sun-Rise"12
"Sunrise"8
"Viviane Reding,"5,19,15,1,18,14,16,11,10,13,4
"registrars"3

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph