Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-10-24-Speech-2-228"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061024.31.2-228"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, οι προτεραιότητες του προϋπολογισμού αυτού θα έπρεπε να ήταν σαφείς και χρηματοδοτικά επαρκείς, έτσι ώστε να προωθηθεί και η ενσωμάτωση των νέων κρατών μελών. Αντ’ αυτού, στο Συμβούλιο επεκράτησε μια λογιστική λογική για την μείωση των πιστώσεων και στην Επιτροπή, η φοβική της στάση. Πώς θα πραγματοποιηθεί η στρατηγική της Λισαβόνας; Πώς θα ολοκληρωθούν τα προγράμματα διαρθρωτικών ταμείων; Με 425 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα; Πώς θα υλοποιηθεί η πολιτική της αγροτικής ανάπτυξης; Με την πλασματική μεταφορά από τον πυλώνα ένα διαμέσου του μηχανισμού εθελοντικής διακύμανσης, ή της δέσμευσης στο αποθεματικό –όπως προτείνεται– πόρων της αγροτικής ανάπτυξης μέχρι η Επιτροπή να αποφασίσει και να δώσει εξηγήσεις για το εθελοντικό modulation; Πώς θα ενισχυθεί ο ρόλος της Ένωσης στις εξωτερικές της δράσεις, στα Βαλκάνια, στην Παλαιστίνη, στη μετανάστευση; Με τη μείωση της ΚΕΠΠΑ κατά 50%; Πώς θα ανταγωνιστεί η Ευρώπη την Αμερική στον τομέα της έρευνας και της ανταγωνιστικότητας; Δεν γίνεται να θέτουμε πολιτικές προτεραιότητες και να μη διαθέτουμε τα απαραίτητα δημοσιονομικά εργαλεία για την υλοποίησή τους. Γινόμαστε αναξιόπιστοι και αυτό υποσκάπτει το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, οι προτεραιότητες του προϋπολογισμού αυτού θα έπρεπε να ήταν σαφείς και χρηματοδοτικά επαρκείς, έτσι ώστε να προωθηθεί και η ενσωμάτωση των νέων κρατών μελών. Αντ’ αυτού, στο Συμβούλιο επεκράτησε μια λογιστική λογική για την μείωση των πιστώσεων και στην Επιτροπή, η φοβική της στάση. Πώς θα πραγματοποιηθεί η στρατηγική της Λισσαβόνας; Πώς θα ολοκληρωθούν τα προγράμματα διαρθρωτικών ταμείων; Με 425 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα; Πώς θα υλοποιηθεί η πολιτική της αγροτικής ανάπτυξης; Με την πλασματική μεταφορά από τον πυλώνα ένα δια μέσου του μηχανισμού εθελοντικής διακύμανσης, ή της δέσμευσης στο αποθεματικό –όπως προτείνεται- πόρων της αγροτικής ανάπτυξης μέχρι η Επιτροπή να αποφασίσει και να δώσει εξηγήσεις για το εθελοντικό modulation; Πώς θα ενισχυθεί ο ρόλος της Ένωσης στις εξωτερικές της δράσεις, στα Βαλκάνια, στην Παλαιστίνη, στη μετανάστευση; Με τη μείωση της ΚΕΠΠΑ κατά 50%; Πώς θα ανταγωνιστεί η Ευρώπη την Αμερική στον τομέα της έρευνας και της ανταγωνιστικότητας; Δεν γίνεται να θέτουμε πολιτικές προτεραιότητες και να μη διαθέτουμε τα απαραίτητα δημοσιονομικά εργαλεία για την υλοποίησή τους. Γινόμαστε αναξιόπιστοι και αυτό υποσκάπτει το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης."@cs1
"Hr. formand! Prioriteringerne i dette budget burde være klare og med tilstrækkelige midler til, at man også fremmer integrationen af de nye medlemsstater. I stedet for har man i Rådet anlagt en regnskabsmæssig indstilling, så man kunne skære ned på bevillingerne, og i Kommissionen ses dens frygtsomme holdning. Hvordan skal Lissabon-strategien føres ud i livet? Hvordan skal strukturfondsprogrammerne gennemføres? Med 425 millioner euro mindre? Hvordan skal landbrugsudviklingspolitikken gennemføres? Med en kunstig overførsel fra den første søjle via den frivillige modulationsmekanisme eller - som det foreslås - ved at binde landbrugsudviklingsmidler i reserven, indtil Kommissionen beslutter at komme med garantier for frivillig modulation? Hvordan skal EU's rolle i de eksterne aktiviteter styrkes - på Balkan, i Palæstina, med hensyn til udvandring? Ved at skære ned på FUSP med 50 %? Hvordan skal Europa konkurrere med Amerika inden for forskning og konkurrenceevne? Det går ikke, at vi opstiller politiske prioriteringer uden at stille de nødvendige finansielle redskaber til rådighed til at gennemføre dem. Det gør os utroværdige og undergraver EU's fremtid."@da2
"Herr Präsident! Die Prioritäten dieses Haushaltsplans hätten im Hinblick auf die Finanzierung klar und angemessen zur Förderung der Integration der neuen Mitgliedstaaten gesetzt werden müssen. Stattdessen überwog im Rat eine Buchhaltermentalität der Mittelkürzung und in der Kommission eine ängstliche Haltung. Wie soll die Lissabon-Strategie verwirklicht werden? Wie sollen die Strukturfondsprogramme abgeschlossen werden? Mit 425 Millionen Euro weniger? Wie soll die Politik für die Entwicklung des ländlichen Raums umgesetzt werden? Mit der fiktiven Übertragung von der ersten Säule über den Mechanismus der freiwilligen Modulation oder – wie vorgeschlagen – durch die Einstellung der Mittel für die ländliche Entwicklung in die Reserve, bis die Kommission entscheidet und Garantien für die freiwillige Modulation gibt? Wie soll die Rolle der Union bei ihren außenpolitischen Aktivitäten, auf dem Balkan, in Palästina und bei der Einwanderung gestärkt werden? Indem man die Mittel für die GASP um 50 % kürzt? Wie soll Europa bei Forschung und Wettbewerbsfähigkeit mit Amerika konkurrieren? Wir können doch nicht politische Prioritäten festlegen und dann nicht die erforderlichen Finanzinstrumente für ihre Umsetzung zur Verfügung stellen. Wir verlieren an Glaubwürdigkeit, und das schadet der Zukunft der Europäischen Union."@de9
"Mr President, the priorities of this budget should have been clear and adequate in terms of funding, so as to promote the integration of the new Member States. Instead, in the Council an accounting attitude prevailed in order to reduce appropriations and in the Commission its fearful stand. How will the Lisbon Strategy be accomplished? How will the Structural Fund programmes be completed? With EUR 425 million less? How will the rural development policy be implemented? With the fictional transfer from the first pillar though the voluntary modulation mechanism or – as proposed – by putting rural development funds in reserve until the Commission decides and gives guarantees for voluntary modulation? How will the role of the Union be strengthened in its foreign actions, in the Balkans, in Palestine, in immigration? By reducing the CFSP by 50%? How will Europe compete with America in the field of research and competitiveness? We cannot set political priorities and not provide the necessary financial tools to implement them. We are losing credibility and this is undermining the future of the European Union."@en4
"Señor Presidente, las prioridades de este presupuesto deberían haber estado claras y haber sido suficientes, a efectos de financiación, para promover la integración de los nuevos Estados miembros. En su lugar, en el Consejo ha prevalecido una actitud cicatera con vistas a reducir créditos y en la Comisión su postura temerosa. ¿Cómo se realizará la Estrategia de Lisboa? ¿Cómo se llevarán a cabo los programas de los Fondos Estructurales? ¿Con 425 millones de euros menos? ¿Cómo se aplicará la política de desarrollo rural? ¿Con la transferencia ficticia del primer pilar a pesar del mecanismo de modulación voluntaria o, tal como se propone, destinando a la reserva los fondos de desarrollo rural hasta que la Comisión decida y ofrezca garantías para la modulación voluntaria? ¿Cómo se fortalecerá el papel de la Unión en sus acciones exteriores, en los Balcanes, en Palestina, en materia de inmigración? ¿Reduciendo la PESC a la mitad? ¿Cómo competirá Europa con los Estados Unidos en el ámbito de la investigación y la competitividad? No podemos fijar prioridades políticas y no poner los medios financieros necesarios para aplicarlas. Estamos perdiendo credibilidad y esto socava el futuro de la Unión Europea."@es20
"Κύριε Πρόεδρε, οι προτεραιότητες του προϋπολογισμού αυτού θα έπρεπε να ήταν σαφείς και χρηματοδοτικά επαρκείς, έτσι ώστε να προωθηθεί και η ενσωμάτωση των νέων κρατών μελών. Αντ’ αυτού, στο Συμβούλιο επεκράτησε μια λογιστική λογική για την μείωση των πιστώσεων και στην Επιτροπή, η φοβική της στάση. Πώς θα πραγματοποιηθεί η στρατηγική της Λισσαβόνας; Πώς θα ολοκληρωθούν τα προγράμματα διαρθρωτικών ταμείων; Με 425 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα; Πώς θα υλοποιηθεί η πολιτική της αγροτικής ανάπτυξης; Με την πλασματική μεταφορά από τον πυλώνα ένα δια μέσου του μηχανισμού εθελοντικής διακύμανσης, ή της δέσμευσης στο αποθεματικό –όπως προτείνεται- πόρων της αγροτικής ανάπτυξης μέχρι η Επιτροπή να αποφασίσει και να δώσει εξηγήσεις για το εθελοντικό modulation; Πώς θα ενισχυθεί ο ρόλος της Ένωσης στις εξωτερικές της δράσεις, στα Βαλκάνια, στην Παλαιστίνη, στη μετανάστευση; Με τη μείωση της ΚΕΠΠΑ κατά 50%; Πώς θα ανταγωνιστεί η Ευρώπη την Αμερική στον τομέα της έρευνας και της ανταγωνιστικότητας; Δεν γίνεται να θέτουμε πολιτικές προτεραιότητες και να μη διαθέτουμε τα απαραίτητα δημοσιονομικά εργαλεία για την υλοποίησή τους. Γινόμαστε αναξιόπιστοι και αυτό υποσκάπτει το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης."@et5
"Arvoisa puhemies, talousarvion painopisteiden olisi pitänyt olla selkeitä, ja niihin olisi pitänyt myöntää riittävästi varoja, jotta uusien jäsenvaltioiden integroitumista voidaan edistää. Neuvosto sen sijaan omaksui tulosvastuuta korostavan asenteen ja vähensi määrärahoja, ja komissio omaksui pelokkaan asenteen. Miten Lissabonin strategia pannaan täytäntöön ja miten rakennerahasto-ohjelmat saatetaan päätökseen alle 425 miljoonalla eurolla? Miten maaseudun kehittämispolitiikka toteutetaan? Toteutetaanko se ensimmäisestä pilarista tehtävällä kuvitteellisella siirrolla vapaaehtoisen mukauttamismekanismin avulla vai – kuten ehdotetaan – laittamalla maaseudun kehittämiseen tarkoitetut määrärahat varaukseen, kunnes komissio tekee päätöksen ja antaa takeita vapaaehtoisesta mukauttamisesta? Miten EU:n asemaa vahvistetaan sen ulkoisissa toimissa, Balkanilla, Palestiinassa ja maahanmuuton alalla? Tehdäänkö se vähentämällä YUTP:hen osoitettavia määrärahoja 50 prosenttia? Miten Euroopan unioni aikoo kilpailla Yhdysvaltojen kanssa tutkimuksen ja kilpailukyvyn aloilla? Emme voi asettaa poliittisia painopisteitä tarjoamatta tarvittavia rahoitusvälineitä niiden toteuttamiseksi. Menetämme uskottavuutemme, mikä huonontaa Euroopan unionin tulevaisuuden näkymiä."@fi7
"Monsieur le Président, les priorités de ce budget auraient dû être claires et appropriées en termes de financement, de sorte à promouvoir l’intégration des nouveaux États membres. En lieu et place, ce sont des considérations comptables qui ont prévalu au sein du Conseil en vue de réduire les crédits et, au sein de la Commission, une attitude craintive. Comment la stratégie de Lisbonne sera-t-elle accomplie? Comment les programmes des Fonds structurels seront-ils achevés? Avec 425 millions d’euros de moins? Comment la politique du développement rural sera-t-elle mise en œuvre? Grâce au transfert fictif du premier pilier vers le mécanisme de modulation volontaire ou - comme proposé - en mettant les fonds du développement rural en réserve jusqu’à ce que la Commission prenne une décision et donne des garanties pour la modulation volontaire? Comment le rôle de l’Union sera-t-il renforcé dans ses activités extérieures, dans les Balkans, en Palestine, dans le domaine de l’immigration? En réduisant de 50% les fonds pour la PESC? Comment l’Europe rivalisera-t-elle avec l’Amérique dans le domaine de la recherche et de la compétitivité? Nous ne pouvons pas arrêter des priorités politiques et ne pas fournir les instruments financiers nécessaires pour les mettre en œuvre. Nous perdons notre crédibilité, ce qui sape l’avenir de l’Union européenne."@fr8
"Κύριε Πρόεδρε, οι προτεραιότητες του προϋπολογισμού αυτού θα έπρεπε να ήταν σαφείς και χρηματοδοτικά επαρκείς, έτσι ώστε να προωθηθεί και η ενσωμάτωση των νέων κρατών μελών. Αντ’ αυτού, στο Συμβούλιο επεκράτησε μια λογιστική λογική για την μείωση των πιστώσεων και στην Επιτροπή, η φοβική της στάση. Πώς θα πραγματοποιηθεί η στρατηγική της Λισσαβόνας; Πώς θα ολοκληρωθούν τα προγράμματα διαρθρωτικών ταμείων; Με 425 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα; Πώς θα υλοποιηθεί η πολιτική της αγροτικής ανάπτυξης; Με την πλασματική μεταφορά από τον πυλώνα ένα δια μέσου του μηχανισμού εθελοντικής διακύμανσης, ή της δέσμευσης στο αποθεματικό –όπως προτείνεται- πόρων της αγροτικής ανάπτυξης μέχρι η Επιτροπή να αποφασίσει και να δώσει εξηγήσεις για το εθελοντικό modulation; Πώς θα ενισχυθεί ο ρόλος της Ένωσης στις εξωτερικές της δράσεις, στα Βαλκάνια, στην Παλαιστίνη, στη μετανάστευση; Με τη μείωση της ΚΕΠΠΑ κατά 50%; Πώς θα ανταγωνιστεί η Ευρώπη την Αμερική στον τομέα της έρευνας και της ανταγωνιστικότητας; Δεν γίνεται να θέτουμε πολιτικές προτεραιότητες και να μη διαθέτουμε τα απαραίτητα δημοσιονομικά εργαλεία για την υλοποίησή τους. Γινόμαστε αναξιόπιστοι και αυτό υποσκάπτει το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης."@hu11
"Signor Presidente, le priorità in questo bilancio avrebbero dovuto essere chiare e adeguate in termini di finanziamenti, così da promuovere l’integrazione dei nuovi Stati membri. Invece in seno al Consiglio è prevalso un atteggiamento ispirato a criteri contabili per ridurre gli stanziamenti e in seno alla Commissione un atteggiamento spaurito. Come sarà realizzata la strategia di Lisbona? Come saranno completati i programmi dei Fondi strutturali? Con 425 milioni di euro in meno? Come sarà attuata la politica di sviluppo rurale? Con gli storni fittizi dal primo pilastro tramite il meccanismo di modulazione volontaria o – come proposto – iscrivendo nella riserva i fondi per lo sviluppo rurale fino a quando la Commissione deciderà e fornirà garanzie per la modulazione volontaria? Come sarà rafforzato il ruolo dell’Unione europea nelle azioni esterne, nei Balcani, in Palestina, nel settore dell’immigrazione? Riducendo la PESC del 50 per cento? L’Unione europea come competerà con l’America nell’ambito della ricerca e della competitività? Non possiamo fissare priorità politiche e non fornire gli strumenti finanziari necessari per realizzarle. Stiamo perdendo credibilità e ciò sta minando il futuro dell’Unione europea."@it12
"Κύριε Πρόεδρε, οι προτεραιότητες του προϋπολογισμού αυτού θα έπρεπε να ήταν σαφείς και χρηματοδοτικά επαρκείς, έτσι ώστε να προωθηθεί και η ενσωμάτωση των νέων κρατών μελών. Αντ’ αυτού, στο Συμβούλιο επεκράτησε μια λογιστική λογική για την μείωση των πιστώσεων και στην Επιτροπή, η φοβική της στάση. Πώς θα πραγματοποιηθεί η στρατηγική της Λισσαβόνας; Πώς θα ολοκληρωθούν τα προγράμματα διαρθρωτικών ταμείων; Με 425 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα; Πώς θα υλοποιηθεί η πολιτική της αγροτικής ανάπτυξης; Με την πλασματική μεταφορά από τον πυλώνα ένα δια μέσου του μηχανισμού εθελοντικής διακύμανσης, ή της δέσμευσης στο αποθεματικό –όπως προτείνεται- πόρων της αγροτικής ανάπτυξης μέχρι η Επιτροπή να αποφασίσει και να δώσει εξηγήσεις για το εθελοντικό modulation; Πώς θα ενισχυθεί ο ρόλος της Ένωσης στις εξωτερικές της δράσεις, στα Βαλκάνια, στην Παλαιστίνη, στη μετανάστευση; Με τη μείωση της ΚΕΠΠΑ κατά 50%; Πώς θα ανταγωνιστεί η Ευρώπη την Αμερική στον τομέα της έρευνας και της ανταγωνιστικότητας; Δεν γίνεται να θέτουμε πολιτικές προτεραιότητες και να μη διαθέτουμε τα απαραίτητα δημοσιονομικά εργαλεία για την υλοποίησή τους. Γινόμαστε αναξιόπιστοι και αυτό υποσκάπτει το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης."@lt14
"Κύριε Πρόεδρε, οι προτεραιότητες του προϋπολογισμού αυτού θα έπρεπε να ήταν σαφείς και χρηματοδοτικά επαρκείς, έτσι ώστε να προωθηθεί και η ενσωμάτωση των νέων κρατών μελών. Αντ’ αυτού, στο Συμβούλιο επεκράτησε μια λογιστική λογική για την μείωση των πιστώσεων και στην Επιτροπή, η φοβική της στάση. Πώς θα πραγματοποιηθεί η στρατηγική της Λισσαβόνας; Πώς θα ολοκληρωθούν τα προγράμματα διαρθρωτικών ταμείων; Με 425 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα; Πώς θα υλοποιηθεί η πολιτική της αγροτικής ανάπτυξης; Με την πλασματική μεταφορά από τον πυλώνα ένα δια μέσου του μηχανισμού εθελοντικής διακύμανσης, ή της δέσμευσης στο αποθεματικό –όπως προτείνεται- πόρων της αγροτικής ανάπτυξης μέχρι η Επιτροπή να αποφασίσει και να δώσει εξηγήσεις για το εθελοντικό modulation; Πώς θα ενισχυθεί ο ρόλος της Ένωσης στις εξωτερικές της δράσεις, στα Βαλκάνια, στην Παλαιστίνη, στη μετανάστευση; Με τη μείωση της ΚΕΠΠΑ κατά 50%; Πώς θα ανταγωνιστεί η Ευρώπη την Αμερική στον τομέα της έρευνας και της ανταγωνιστικότητας; Δεν γίνεται να θέτουμε πολιτικές προτεραιότητες και να μη διαθέτουμε τα απαραίτητα δημοσιονομικά εργαλεία για την υλοποίησή τους. Γινόμαστε αναξιόπιστοι και αυτό υποσκάπτει το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης."@lv13
"Κύριε Πρόεδρε, οι προτεραιότητες του προϋπολογισμού αυτού θα έπρεπε να ήταν σαφείς και χρηματοδοτικά επαρκείς, έτσι ώστε να προωθηθεί και η ενσωμάτωση των νέων κρατών μελών. Αντ’ αυτού, στο Συμβούλιο επεκράτησε μια λογιστική λογική για την μείωση των πιστώσεων και στην Επιτροπή, η φοβική της στάση. Πώς θα πραγματοποιηθεί η στρατηγική της Λισσαβόνας; Πώς θα ολοκληρωθούν τα προγράμματα διαρθρωτικών ταμείων; Με 425 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα; Πώς θα υλοποιηθεί η πολιτική της αγροτικής ανάπτυξης; Με την πλασματική μεταφορά από τον πυλώνα ένα δια μέσου του μηχανισμού εθελοντικής διακύμανσης, ή της δέσμευσης στο αποθεματικό –όπως προτείνεται- πόρων της αγροτικής ανάπτυξης μέχρι η Επιτροπή να αποφασίσει και να δώσει εξηγήσεις για το εθελοντικό modulation; Πώς θα ενισχυθεί ο ρόλος της Ένωσης στις εξωτερικές της δράσεις, στα Βαλκάνια, στην Παλαιστίνη, στη μετανάστευση; Με τη μείωση της ΚΕΠΠΑ κατά 50%; Πώς θα ανταγωνιστεί η Ευρώπη την Αμερική στον τομέα της έρευνας και της ανταγωνιστικότητας; Δεν γίνεται να θέτουμε πολιτικές προτεραιότητες και να μη διαθέτουμε τα απαραίτητα δημοσιονομικά εργαλεία για την υλοποίησή τους. Γινόμαστε αναξιόπιστοι και αυτό υποσκάπτει το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, de prioriteiten van deze begroting zouden duidelijk moeten zijn en daarvoor zouden voldoende middelen moeten zijn uitgetrokken, teneinde de integratie van de nieuwe lidstaten te bevorderden. In plaats daarvan heeft in de Raad een boekhoudersmentaliteit, een mentaliteit van kredietverminderingen, de overhand gehad en bleef de Commissie gevangen zitten in haar angstvallige standpunt. Hoe moeten wij nu de strategie van Lissabon verwezenlijken? Hoe moet men nu de programma’s voor de structuurfondsen voltooien? Met 425 miljoen euro minder? Hoe moet men nu het beleid voor plattelandsontwikkeling uitvoeren? Met het artificiële overhevelen van de eerste pijler via het vrijwillige modulatiemechanisme, of door – zoals wordt voorgesteld – de middelen voor de landbouwontwikkeling in de reserve te stoppen, in afwachting van een besluit van de Commissie en van uitleg over de vrijwillige modulatie? Hoe moeten wij de rol van de Unie in het extern optreden versterken, in de Balkan, in Palestina, en op immigratiegebied? Met een vermindering van de GBVB-kredieten met 50 procent? Hoe moet Europa de Amerikaanse concurrentie op het gebied van onderzoek en mededingingsvermogen het hoofd bieden? Enerzijds beleidsprioriteiten vaststellen maar anderzijds niet de nodige begrotingsmiddelen ter beschikking stellen voor de verwezenlijking ervan: dat kan niet. Wij worden ongeloofwaardig en dat zal de toekomst van de Europese Unie ondermijnen."@nl3
"Κύριε Πρόεδρε, οι προτεραιότητες του προϋπολογισμού αυτού θα έπρεπε να ήταν σαφείς και χρηματοδοτικά επαρκείς, έτσι ώστε να προωθηθεί και η ενσωμάτωση των νέων κρατών μελών. Αντ’ αυτού, στο Συμβούλιο επεκράτησε μια λογιστική λογική για την μείωση των πιστώσεων και στην Επιτροπή, η φοβική της στάση. Πώς θα πραγματοποιηθεί η στρατηγική της Λισσαβόνας; Πώς θα ολοκληρωθούν τα προγράμματα διαρθρωτικών ταμείων; Με 425 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα; Πώς θα υλοποιηθεί η πολιτική της αγροτικής ανάπτυξης; Με την πλασματική μεταφορά από τον πυλώνα ένα δια μέσου του μηχανισμού εθελοντικής διακύμανσης, ή της δέσμευσης στο αποθεματικό –όπως προτείνεται- πόρων της αγροτικής ανάπτυξης μέχρι η Επιτροπή να αποφασίσει και να δώσει εξηγήσεις για το εθελοντικό modulation; Πώς θα ενισχυθεί ο ρόλος της Ένωσης στις εξωτερικές της δράσεις, στα Βαλκάνια, στην Παλαιστίνη, στη μετανάστευση; Με τη μείωση της ΚΕΠΠΑ κατά 50%; Πώς θα ανταγωνιστεί η Ευρώπη την Αμερική στον τομέα της έρευνας και της ανταγωνιστικότητας; Δεν γίνεται να θέτουμε πολιτικές προτεραιότητες και να μη διαθέτουμε τα απαραίτητα δημοσιονομικά εργαλεία για την υλοποίησή τους. Γινόμαστε αναξιόπιστοι και αυτό υποσκάπτει το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης."@pl16
"Senhor Presidente, as prioridades deste orçamento deviam ter sido claras e adequadas em termos de financiamento, por forma a promover a integração dos novos Estados-Membros. Em vez disso, prevaleceu no Conselho uma lógica contabilística no sentido da redução das dotações, enquanto que na Comissão prevaleceu a sua atitude receosa. Como é que se vai concretizar a Estratégia de Lisboa? Como vão ser concluídos os programas dos Fundos Estruturais? Com 425 milhões de euros a menos? Como vai ser aplicada a política de desenvolvimento rural? Com a transferência fictícia do primeiro pilar, através do mecanismo da modulação voluntária, ou – como se propõe – colocando em reserva os fundos do desenvolvimento rural até que a Comissão decida e dê garantias relativamente à modulação voluntária? Como se irá reforçar o papel da União nas suas acções externas, nos Balcãs, na Palestina, na imigração? Reduzindo a PESC em 50%? Como irá a Europa competir com a América no domínio da investigação e da competitividade? Não podemos estabelecer prioridades políticas sem providenciar as ferramentas financeiras necessárias para as concretizar. Estamos a perder credibilidade e isso está a comprometer o futuro da União Europeia."@pt17
"Κύριε Πρόεδρε, οι προτεραιότητες του προϋπολογισμού αυτού θα έπρεπε να ήταν σαφείς και χρηματοδοτικά επαρκείς, έτσι ώστε να προωθηθεί και η ενσωμάτωση των νέων κρατών μελών. Αντ’ αυτού, στο Συμβούλιο επεκράτησε μια λογιστική λογική για την μείωση των πιστώσεων και στην Επιτροπή, η φοβική της στάση. Πώς θα πραγματοποιηθεί η στρατηγική της Λισσαβόνας; Πώς θα ολοκληρωθούν τα προγράμματα διαρθρωτικών ταμείων; Με 425 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα; Πώς θα υλοποιηθεί η πολιτική της αγροτικής ανάπτυξης; Με την πλασματική μεταφορά από τον πυλώνα ένα δια μέσου του μηχανισμού εθελοντικής διακύμανσης, ή της δέσμευσης στο αποθεματικό –όπως προτείνεται- πόρων της αγροτικής ανάπτυξης μέχρι η Επιτροπή να αποφασίσει και να δώσει εξηγήσεις για το εθελοντικό modulation; Πώς θα ενισχυθεί ο ρόλος της Ένωσης στις εξωτερικές της δράσεις, στα Βαλκάνια, στην Παλαιστίνη, στη μετανάστευση; Με τη μείωση της ΚΕΠΠΑ κατά 50%; Πώς θα ανταγωνιστεί η Ευρώπη την Αμερική στον τομέα της έρευνας και της ανταγωνιστικότητας; Δεν γίνεται να θέτουμε πολιτικές προτεραιότητες και να μη διαθέτουμε τα απαραίτητα δημοσιονομικά εργαλεία για την υλοποίησή τους. Γινόμαστε αναξιόπιστοι και αυτό υποσκάπτει το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης."@sk18
"Κύριε Πρόεδρε, οι προτεραιότητες του προϋπολογισμού αυτού θα έπρεπε να ήταν σαφείς και χρηματοδοτικά επαρκείς, έτσι ώστε να προωθηθεί και η ενσωμάτωση των νέων κρατών μελών. Αντ’ αυτού, στο Συμβούλιο επεκράτησε μια λογιστική λογική για την μείωση των πιστώσεων και στην Επιτροπή, η φοβική της στάση. Πώς θα πραγματοποιηθεί η στρατηγική της Λισσαβόνας; Πώς θα ολοκληρωθούν τα προγράμματα διαρθρωτικών ταμείων; Με 425 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα; Πώς θα υλοποιηθεί η πολιτική της αγροτικής ανάπτυξης; Με την πλασματική μεταφορά από τον πυλώνα ένα δια μέσου του μηχανισμού εθελοντικής διακύμανσης, ή της δέσμευσης στο αποθεματικό –όπως προτείνεται- πόρων της αγροτικής ανάπτυξης μέχρι η Επιτροπή να αποφασίσει και να δώσει εξηγήσεις για το εθελοντικό modulation; Πώς θα ενισχυθεί ο ρόλος της Ένωσης στις εξωτερικές της δράσεις, στα Βαλκάνια, στην Παλαιστίνη, στη μετανάστευση; Με τη μείωση της ΚΕΠΠΑ κατά 50%; Πώς θα ανταγωνιστεί η Ευρώπη την Αμερική στον τομέα της έρευνας και της ανταγωνιστικότητας; Δεν γίνεται να θέτουμε πολιτικές προτεραιότητες και να μη διαθέτουμε τα απαραίτητα δημοσιονομικά εργαλεία για την υλοποίησή τους. Γινόμαστε αναξιόπιστοι και αυτό υποσκάπτει το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης."@sl19
"Herr talman! Prioriteringarna i den här budgeten borde ha varit klara och finansieringen tillräcklig för att främja integrationen av de nya medlemsstaterna. I stället har det rått en bokföringsmentalitet i rådet för att minska bemyndigandena, och kommissionen har gjort ett ängsligt ställningstagande. Hur ska Lissabonstrategin kunna genomföras? Hur ska strukturfondsprogrammen kunna fullbordas? Med 425 miljoner euro mindre? Hur ska politiken för landsbygdens utveckling kunna genomföras? Genom en fiktiv överföring från den första pelaren genom den frivilliga moduleringsmekanismen eller – som man föreslår – genom att lägga medlen för landsbygdens utveckling i reserven tills kommissionen beslutar om och ger garantier för frivillig modulering? Hur ska unionens roll i utrikessammanhang förstärkas, på Balkan, i Palestina, i fråga om invandringen? Genom att den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken reduceras med 50 procent? Hur ska Europa kunna konkurrera med USA i fråga om forskning och konkurrenskraft? Vi kan inte sätta upp politiska prioriteringar utan att tillhandahålla de finansiella verktyg som behövs för att genomföra dem. Vi förlorar trovärdighet, och detta underminerar Europeiska unionens framtid."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph