Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-10-24-Speech-2-215"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061024.31.2-215"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident, Frau Kommissarin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir knüpfen mit diesem Haushalt 2007 erstmals klar an den Haushalt 2005 an. Dem Berichterstatter sei Dank! Bei der Haushaltsausführung müssen wir die Verschwendung von EU-Geldern stärker bekämpfen – die schlichten Mitnahmeeffekte und die mangelnde Effizienz. Heiß umstritten sind bis jetzt die Stellenstreichungen in der Kommission. Wir sagen Nein, aber mit Einschränkungen – und machen die Nagelprobe. Welche Effizienzgewinne ist der Rat bereit, der Kommission – etwa in ihren Außenstellen in Luxemburg – einzuräumen? Wie gut ist die Kommission selbst für ihre Zukunftsaufgaben gerüstet, die weniger die Rechtsetzung als die Kontrolle der Implementierung des Gemeinschaftsrechts betreffen. Ganze zwei Stellen gibt es für die Überwachung des Gemeinschaftsrechts im Umweltbereich, das immerhin 40 % unserer Gesetzgebung ausmacht. Die Bekämpfung eines weiteren Verlusts des Ansehens Europas – auch das müssen wir im Haushalt des Parlaments berücksichtigen. Wir stellen 2007 neun Übersetzer und Dolmetscher für Irisch ein, obwohl acht von dreizehn Kollegen aus Irland kein Irisch sprechen. 60 Kollegen gehen in der neuen Parlamentarischen Versammlung EUROLAT auf Reisen und halten sich dabei an keine Gepflogenheiten für parlamentarische Versammlungen, also etwa intergouvernementale Abkommen. Wir bauen als Parlament 2007 an allen drei Standorten, und es fällt mir zunehmend schwer, dies den Besuchergruppen und den Wählerinnen und Wählern zuhause zu erklären. Das alles sind viele gute Themen, anhand derer wir beweisen können, dass wir es sowohl mit der Kritik des Rechnungshofes als auch mit einer besseren Implementierung des EU-Haushalts ernst meinen."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Herr Präsident, Frau Kommissarin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir knüpfen mit diesem Haushalt 2007 erstmals klar an den Haushalt 2005 an. Dem Berichterstatter sei Dank! Bei der Haushaltsausführung müssen wir die Verschwendung von EU-Geldern stärker bekämpfen – die schlichten Mitnahmeeffekte und die mangelnde Effizienz. Heiß umstritten sind bis jetzt die Stellenstreichungen in der Kommission. Wir sagen Nein, aber mit Einschränkungen – und machen die Nagelprobe. Welche Effizienzgewinne ist der Rat bereit, der Kommission – etwa in ihren Außenstellen in Luxemburg – einzuräumen? Wie gut ist die Kommission selbst für ihre Zukunftsaufgaben gerüstet, die weniger die Rechtsetzung als die Kontrolle der Implementierung des Gemeinschaftsrechts betreffen. Ganze zwei Stellen gibt es für die Überwachung des Gemeinschaftsrechts im Umweltbereich, das immerhin 40 % unserer Gesetzgebung ausmacht. Die Bekämpfung eines weiteren Verlusts des Ansehens Europas – auch das müssen wir im Haushalt des Parlaments berücksichtigen. Wir stellen 2007 neun Übersetzer und Dolmetscher für Irisch ein, obwohl acht von dreizehn Kollegen aus Irland kein Irisch sprechen. 60 Kollegen gehen in der neuen Parlamentarischen Versammlung EUROLAT auf Reisen und halten sich dabei an keine Gepflogenheiten für parlamentarische Versammlungen, also etwa intergouvernementale Abkommen. Wir bauen als Parlament 2007 an allen drei Standorten, und es fällt mir zunehmend schwer, dies den Besuchergruppen und den Wählerinnen und Wählern zuhause zu erklären. Das alles sind viele gute Themen, anhand derer wir beweisen können, dass wir es sowohl mit der Kritik des Rechnungshofes als auch mit einer besseren Implementierung des EU-Haushalts ernst meinen."@cs1
"Hr. formand, fru kommissær, mine damer og herrer! Med dette budget for 2007 knytter vi for første gang klart en forbindelse til budgettet for 2005. Tak til ordføreren! Ved gennemførelsen af budgettet må vi i højere grad bekæmpe ødselhed med EU-midler - de rene følgeeffekter og den manglende effektivitet. Et meget omdiskuteret spørgsmål indtil nu er nedlæggelsen af stillinger i Kommissionen. Vi siger nej, men med begrænsninger, og den afgørende test vil være, hvilke effektivitetsgevinster Rådet er indstillet på at give Kommissionen, f.eks. i afdelingerne i Luxembourg. Hvor godt er Kommissionen selv rustet til sine fremtidige opgaver, som i mindre grad har med lovgivningen at gøre og i højere grad med kontrollen med gemmenførelsen af fællesskabslovgivningen? Hele to stillinger findes der til kontrol af fællesskabslovgivningen på miljøområdet, som trods alt udgør 40 % af vores lovgivning. Bekæmpelse af yderligere tab af anseelse for Europa - også det må vi tage højde for i Parlamentets budget. I 2007 ansætter vi ni oversættere og tolke i irsk, selv om otte af de 13 medlemmer fra Irland ikke taler irsk. 60 medlemmer tager på rejse i den nye parlamentariske forsamling EUROLAT, og de holder sig ikke til gængs praksis for parlamentariske forsamlinger, altså f.eks. mellemstatslige aftaler. Parlamentet bygger i 2007 på alle tre domiciler, og jeg får stadig vanskeligere ved at forklare dette for grupper af besøgende og vælgerne derhjemme. Det er mange gode emner, som vi kunne bruge til at bevise, at vi mener det seriøst både med kritikken af Revisionsretten og med en bedre gennemførelse af EU-budgettet."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισμός του 2007 αποτελεί άμεση συνέχεια του προϋπολογισμού του 2005 και ο εισηγητής αξίζει τις ευχαριστίες μας διότι κατάφερε κάτι χωρίς προηγούμενο. Κατά τη δημοσιονομική διαχείριση πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να αντιμετωπίσουμε τη σπατάλη κοινοτικών πόρων με τη μορφή παρεπομένων και έλλειψης αποτελεσματικότητας Οι καταργήσεις θέσεων στην Επιτροπή παραμένουν ένα εξαιρετικά επίμαχο ζήτημα. Εμείς λέμε «όχι» μολονότι διατηρούμε επιφυλάξεις και το καθοριστικό μας κριτήριο είναι: ποιο κέρδος είναι διατεθειμένο το Συμβούλιο να παραδεχτεί ότι πέτυχε ως προς την αποτελεσματικότητα η Επιτροπή, για παράδειγμα ως προς τα εξωτερικά γραφεία της στο Λουξεμβούργο; Πόσο καλά εξοπλισμένη είναι η Επιτροπή για την εκτέλεση των καθηκόντων της στο μέλλον, που θα αφορούν λιγότερο τη νομοθεσία και περισσότερο την παρακολούθηση της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου; Υπάρχουν μόλις δύο θέσεις για την παρακολούθηση της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, που συνιστά το 40% των νόμων που θεσπίζουμε. Κάτι άλλο που πρέπει να προβλέψουμε στον κοινοβουλευτικό προϋπολογισμό είναι πόροι για να αντιμετωπίσουμε περαιτέρω μείωση του γοήτρου της Ευρώπης. Το 2007 θα προσλάβουμε εννέα μεταφραστές και διερμηνείς ιρλανδικών, μολονότι οκτώ από τα δεκατρία μέλη του Σώματος από την Ιρλανδία δεν μιλούν ιρλανδικά. 60 μέλη ταξιδεύουν με τη νέα κοινοβουλευτική συνέλευση EUROLAT χωρίς να τηρούν καμία από τις συνήθεις πρακτικές των κοινοβουλευτικών συνελεύσεων όπως για παράδειγμα διακυβερνητικές συμφωνίες. Το Σώμα θα εκτελέσει το 2007 οικοδομικές εργασίες και στις τρεις έδρες του και αυτό θεωρώ ότι δύσκολα μπορεί να εξηγηθεί στις ομάδες επισκεπτών ή στους ψηφοφόρους στις πατρίδες μας. Όλα αυτά είναι καλά θέματα που μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να δείξουμε ότι παίρνουμε σοβαρά τις επικρίσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μια καλύτερη διαχείριση του κοινοτικού προϋπολογισμού."@el10
"Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, colleagues, This budget for 2007 follows on seamlessly from that for 2005, and the rapporteur deserves thanks for accomplishing something so unprecedented. What we have to do in managing the budget is to do more to combat the waste of EU funds in the shape of displacement effects and lack of efficiency. The job cuts in the Commission remain highly controversial; we say ‘no’ to them, albeit with reservations, and the acid test we apply is what gains in efficiency is the Council prepared to concede that the Commission – in its field offices in Luxembourg, for example – has achieved? How well equipped is the Commission itself to perform its future functions, which will have less to do with making laws and more with the monitoring of how Community law is implemented? There are no more than two posts for monitoring Community environmental law, which accounts for 40% of the laws we adopt. Something else that we have to make provision for in the parliamentary budget is the means for dealing with a further loss of credibility on the part of Europe. In 2007, we will be appointing nine translators and interpreters of the Irish language, even though eight of the thirteen Irish MEPs do not speak Irish. Sixty Members are travelling around with the new EUROLAT parliamentary assembly, adhering, in so doing, to none of the customary practices of parliamentary assemblies, such as intergovernmental agreements, for example. This Parliament of ours is having building work carried out at all three of its sites in 2007, and this is something I find difficult to explain to groups of visitors or to the voters back home. These are all good issues that we can use to demonstrate that we are taking the Court of Auditors’ criticisms seriously and also that we are serious about managing the EU’s budget better."@en4
"Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, colegas, este presupuesto para 2007 sigue la línea del de 2005 y el ponente se merece nuestro agradecimiento por lograr algo sin precedentes. Lo que tenemos que hacer al gestionar el presupuesto es hacer más para luchar contra el despilfarro de los fondos comunitarios en la forma de beneficios a terceros y falta de eficiencia. El recorte de puestos de trabajo en la Comisión sigue siendo una cuestión muy controvertida; nos negamos, aunque con reservas, y hacemos la prueba de fuego: ¿Qué mejoras de eficiencia está dispuesto el Consejo a conceder que la Comisión ha conseguido, por ejemplo en sus oficinas en Luxemburgo? ¿Cómo de bien preparada está la propia Comisión para llevar a cabo sus funciones en el futuro, que tendrán un carácter menos legislativo pero más de control de implementación de la legislación comunitaria? Solo hay dos puestos encargados del control de la legislación comunitaria en materia de medio ambiente, que representa el 40 % de las leyes que aprobamos. Otro elemento que tenemos que tener en cuenta en el presupuesto parlamentario son los recursos para hacer frente a la pérdida de credibilidad de Europa. En 2007, contrataremos nueve traductores e intérpretes de lengua irlandesa, incluso aunque ocho de los trece diputados al PE irlandeses no hablan irlandés. Sesenta diputados viajan por todo el mundo con la nueva Asamblea Parlamentaria EUROLAT sin cumplir ninguna de las prácticas habituales de las asambleas parlamentarias, como los acuerdos intergubernamentales, por ejemplo. Nuestro Parlamento realizará obras en sus tres sedes en 2007 y esto es algo que me resulta difícil explicar a los grupos de visitantes o a nuestros votantes en nuestros respectivos países de origen. Todo esto son bueno ejemplos que podemos usar para demostrar que nos estamos tomando en serio las críticas del Tribunal de Cuentas y que también tenemos intención de gestionar mejor el presupuesto de la UE."@es20
"Herr Präsident, Frau Kommissarin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir knüpfen mit diesem Haushalt 2007 erstmals klar an den Haushalt 2005 an. Dem Berichterstatter sei Dank! Bei der Haushaltsausführung müssen wir die Verschwendung von EU-Geldern stärker bekämpfen – die schlichten Mitnahmeeffekte und die mangelnde Effizienz. Heiß umstritten sind bis jetzt die Stellenstreichungen in der Kommission. Wir sagen Nein, aber mit Einschränkungen – und machen die Nagelprobe. Welche Effizienzgewinne ist der Rat bereit, der Kommission – etwa in ihren Außenstellen in Luxemburg – einzuräumen? Wie gut ist die Kommission selbst für ihre Zukunftsaufgaben gerüstet, die weniger die Rechtsetzung als die Kontrolle der Implementierung des Gemeinschaftsrechts betreffen. Ganze zwei Stellen gibt es für die Überwachung des Gemeinschaftsrechts im Umweltbereich, das immerhin 40 % unserer Gesetzgebung ausmacht. Die Bekämpfung eines weiteren Verlusts des Ansehens Europas – auch das müssen wir im Haushalt des Parlaments berücksichtigen. Wir stellen 2007 neun Übersetzer und Dolmetscher für Irisch ein, obwohl acht von dreizehn Kollegen aus Irland kein Irisch sprechen. 60 Kollegen gehen in der neuen Parlamentarischen Versammlung EUROLAT auf Reisen und halten sich dabei an keine Gepflogenheiten für parlamentarische Versammlungen, also etwa intergouvernementale Abkommen. Wir bauen als Parlament 2007 an allen drei Standorten, und es fällt mir zunehmend schwer, dies den Besuchergruppen und den Wählerinnen und Wählern zuhause zu erklären. Das alles sind viele gute Themen, anhand derer wir beweisen können, dass wir es sowohl mit der Kritik des Rechnungshofes als auch mit einer besseren Implementierung des EU-Haushalts ernst meinen."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kuulijat, hyvät kollegat, vuoden 2007 talousarvio liittyy saumattomasti vuoden 2005 talousarvioon, ja esittelijä ansaitsee kiitokset tästä ennenkuulumattomasta saavutuksesta. Talousarviota toteutettaessa on torjuttava tehokkaammin EU:n varojen tuhlausta, joka johtuu nollavaikutuksesta ja tehottomuudesta. Komission virkojen vähennykset ovat erittäin kiistanalaisia. Emme hyväksy niitä, mutta kantamme on kuitenkin varauksellinen. Arvioimme tilannetta sen perusteella, onko neuvosto valmis myöntämään, että komissio on onnistunut lisäämään tehokkuutta esimerkiksi Luxemburgin toimipaikassaan. Miten hyvin komissio on itse valmistautunut tuleviin tehtäviinsä, jotka liittyvät pikemminkin yhteisön lainsäädännön täytäntöönpanon valvontaan kuin sen laadintaan? Yhteisön ympäristölainsäädännön valvontaa varten on vain kaksi virkaa, vaikka 40 prosenttia lainsäädännöstämme on ympäristölainsäädäntöä. Parlamentin talousarviossa on otettava huomioon keinot, joilla voidaan torjua Euroopan unionin jo muutenkin heikentyneen uskottavuuden menetystä. Vuonna 2007 palkataan yhdeksän iirin kielen kääntäjää ja tulkkia, vaikka kahdeksan kolmestatoista irlantilaisesta parlamentin jäsenestä ei puhu iiriä. Kaikkiaan 60 kollegaa matkustaa uuden parlamentaarisen edustajakokouksen EUROLATin kokouksiin eikä noudata niiden yhteydessä parlamentaaristen kokousten tavanomaisia käytäntöjä, esimerkiksi hallitusten välisiä sopimuksia. Euroopan parlamentti rakennuttaa vuonna 2007 kaikissa kolmessa toimipaikassaan, mitä on mielestäni vaikea selittää vierailijaryhmille ja kotona oleville äänestäjille. Nämä kaikki ovat hyviä asioita, joilla voimme osoittaa, että suhtaudumme vakavasti tilintarkastustuomioistuimen esittämään kritiikkiin sekä EU:n talousarvion toteuttamisen parantamiseen."@fi7
"Monsieur le Président, Madame la Commissaire, Mesdames et Messieurs, chers collègues, ce budget pour 2007 est la continuité parfaite de celui de 2005 et le rapporteur mérite nos remerciements pour avoir accompli un travail sans précédent. Ce que nous avons à faire dans la gestion du budget, c’est lutter davantage contre le gaspillage des fonds de l’UE sous la forme d’effets de déplacement et de manque d’efficience. La proposition de suppressions d’emplois au sein de la Commission reste très controversée. Nous la refusons, bien qu’avec certaines réserves, et la soumettons au test suivant: quels gains d’efficience réalisés par la Commission - dans ses antennes à Luxembourg, par exemple - le Conseil est-il prêt à reconnaître? La Commission est-elle elle-même suffisamment équipée pour accomplir ses futures fonctions, qui auront moins trait à l’activité législative qu’au suivi de l’application du droit communautaire? Il n’existe pas plus de deux postes pour surveiller l’exécution du droit environnemental communautaire, qui représente 40% des lois que nous adoptons. Une autre question dont nous devons tenir compte dans le budget parlementaire concerne le moyen de pallier une nouvelle perte de crédibilité de la part de l’Europe. En 2007, nous désignerons neuf traducteurs et interprètes de langue irlandaise, même si huit des treize députés irlandais ne parlent pas cette langue. Soixante députés voyagent avec la nouvelle assemblée parlementaire EUROLAT, renonçant ainsi à toutes les pratiques coutumières des assemblées parlementaires, telles que des accords intergouvernementaux, par exemple. Ce Parlement fait faire des travaux dans la totalité de ses trois bâtiments en 2007, ce que j’ai du mal à expliquer aux groupes de visiteurs ou à d’autres électeurs dans mon pays. Ce sont là toutes des questions intéressantes que nous pouvons utiliser pour démontrer que nous prenons à cœur les critiques de la Cour des comptes et que nous sommes réellement désireux de gérer plus efficacement le budget de l’Union européenne."@fr8
"Herr Präsident, Frau Kommissarin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir knüpfen mit diesem Haushalt 2007 erstmals klar an den Haushalt 2005 an. Dem Berichterstatter sei Dank! Bei der Haushaltsausführung müssen wir die Verschwendung von EU-Geldern stärker bekämpfen – die schlichten Mitnahmeeffekte und die mangelnde Effizienz. Heiß umstritten sind bis jetzt die Stellenstreichungen in der Kommission. Wir sagen Nein, aber mit Einschränkungen – und machen die Nagelprobe. Welche Effizienzgewinne ist der Rat bereit, der Kommission – etwa in ihren Außenstellen in Luxemburg – einzuräumen? Wie gut ist die Kommission selbst für ihre Zukunftsaufgaben gerüstet, die weniger die Rechtsetzung als die Kontrolle der Implementierung des Gemeinschaftsrechts betreffen. Ganze zwei Stellen gibt es für die Überwachung des Gemeinschaftsrechts im Umweltbereich, das immerhin 40 % unserer Gesetzgebung ausmacht. Die Bekämpfung eines weiteren Verlusts des Ansehens Europas – auch das müssen wir im Haushalt des Parlaments berücksichtigen. Wir stellen 2007 neun Übersetzer und Dolmetscher für Irisch ein, obwohl acht von dreizehn Kollegen aus Irland kein Irisch sprechen. 60 Kollegen gehen in der neuen Parlamentarischen Versammlung EUROLAT auf Reisen und halten sich dabei an keine Gepflogenheiten für parlamentarische Versammlungen, also etwa intergouvernementale Abkommen. Wir bauen als Parlament 2007 an allen drei Standorten, und es fällt mir zunehmend schwer, dies den Besuchergruppen und den Wählerinnen und Wählern zuhause zu erklären. Das alles sind viele gute Themen, anhand derer wir beweisen können, dass wir es sowohl mit der Kritik des Rechnungshofes als auch mit einer besseren Implementierung des EU-Haushalts ernst meinen."@hu11
"Signor Presidente, signora Commissario, onorevoli colleghi, il bilancio 2007 prende le mosse senza soluzione di continuità dal bilancio 2005. E’ doveroso un ringraziamento al relatore per aver realizzato qualcosa che non ha precedenti. Nell’esecuzione del bilancio dobbiamo combattere con maggiore fermezza lo spreco di risorse dell’UE nel senso degli effetti di dispersione e della scarsa efficienza. La soppressione di posti nella Commissione rimane altamente controversa. Noi ci opponiamo, anche se con qualche riserva. Per noi la prova decisiva è la seguente: quali guadagni in termini di efficienza il Consiglio è disposto ad ammettere che la Commissione abbia ottenuto, ad esempio negli uffici a Lussemburgo? Quanto è organizzata la Commissione stessa per svolgere i futuri compiti che riguarderanno meno l’emanazione di norme e più il controllo dell’applicazione del diritto comunitario. Per il controllo della legislazione comunitaria in materia ambientale, che rappresenta comunque il 40 per cento della nostra legislazione, sono previsti solo due posti. Nel bilancio del Parlamento dobbiamo anche prevedere le risorse necessarie per contrastare l’ulteriore perdita di credibilità dell’Europa. Nel 2007 assumeremo nove traduttori e interpreti di lingua irlandese, sebbene otto deputati irlandesi su tredici non la parlino. Sessanta deputati si recheranno in missione con la nuova Assemblea parlamentare EUROLAT senza attenersi ad alcuna delle prassi consuetudinarie delle assemblee parlamentari, come ad esempio gli accordi intergovernativi. Nel 2007 si svolgeranno lavori edili in tutte e tre le sedi del Parlamento europeo, e mi risulta sempre più difficile spiegarlo ai gruppi di visitatori e agli elettori in patria. Si tratta di ottimi temi, senza eccezioni, tramite i quali possiamo dimostrare che prendiamo sul serio le critiche della Corte dei conti e che intendiamo seriamente migliorare l’esecuzione del bilancio dell’UE."@it12
"Herr Präsident, Frau Kommissarin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir knüpfen mit diesem Haushalt 2007 erstmals klar an den Haushalt 2005 an. Dem Berichterstatter sei Dank! Bei der Haushaltsausführung müssen wir die Verschwendung von EU-Geldern stärker bekämpfen – die schlichten Mitnahmeeffekte und die mangelnde Effizienz. Heiß umstritten sind bis jetzt die Stellenstreichungen in der Kommission. Wir sagen Nein, aber mit Einschränkungen – und machen die Nagelprobe. Welche Effizienzgewinne ist der Rat bereit, der Kommission – etwa in ihren Außenstellen in Luxemburg – einzuräumen? Wie gut ist die Kommission selbst für ihre Zukunftsaufgaben gerüstet, die weniger die Rechtsetzung als die Kontrolle der Implementierung des Gemeinschaftsrechts betreffen. Ganze zwei Stellen gibt es für die Überwachung des Gemeinschaftsrechts im Umweltbereich, das immerhin 40 % unserer Gesetzgebung ausmacht. Die Bekämpfung eines weiteren Verlusts des Ansehens Europas – auch das müssen wir im Haushalt des Parlaments berücksichtigen. Wir stellen 2007 neun Übersetzer und Dolmetscher für Irisch ein, obwohl acht von dreizehn Kollegen aus Irland kein Irisch sprechen. 60 Kollegen gehen in der neuen Parlamentarischen Versammlung EUROLAT auf Reisen und halten sich dabei an keine Gepflogenheiten für parlamentarische Versammlungen, also etwa intergouvernementale Abkommen. Wir bauen als Parlament 2007 an allen drei Standorten, und es fällt mir zunehmend schwer, dies den Besuchergruppen und den Wählerinnen und Wählern zuhause zu erklären. Das alles sind viele gute Themen, anhand derer wir beweisen können, dass wir es sowohl mit der Kritik des Rechnungshofes als auch mit einer besseren Implementierung des EU-Haushalts ernst meinen."@lt14
"Herr Präsident, Frau Kommissarin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir knüpfen mit diesem Haushalt 2007 erstmals klar an den Haushalt 2005 an. Dem Berichterstatter sei Dank! Bei der Haushaltsausführung müssen wir die Verschwendung von EU-Geldern stärker bekämpfen – die schlichten Mitnahmeeffekte und die mangelnde Effizienz. Heiß umstritten sind bis jetzt die Stellenstreichungen in der Kommission. Wir sagen Nein, aber mit Einschränkungen – und machen die Nagelprobe. Welche Effizienzgewinne ist der Rat bereit, der Kommission – etwa in ihren Außenstellen in Luxemburg – einzuräumen? Wie gut ist die Kommission selbst für ihre Zukunftsaufgaben gerüstet, die weniger die Rechtsetzung als die Kontrolle der Implementierung des Gemeinschaftsrechts betreffen. Ganze zwei Stellen gibt es für die Überwachung des Gemeinschaftsrechts im Umweltbereich, das immerhin 40 % unserer Gesetzgebung ausmacht. Die Bekämpfung eines weiteren Verlusts des Ansehens Europas – auch das müssen wir im Haushalt des Parlaments berücksichtigen. Wir stellen 2007 neun Übersetzer und Dolmetscher für Irisch ein, obwohl acht von dreizehn Kollegen aus Irland kein Irisch sprechen. 60 Kollegen gehen in der neuen Parlamentarischen Versammlung EUROLAT auf Reisen und halten sich dabei an keine Gepflogenheiten für parlamentarische Versammlungen, also etwa intergouvernementale Abkommen. Wir bauen als Parlament 2007 an allen drei Standorten, und es fällt mir zunehmend schwer, dies den Besuchergruppen und den Wählerinnen und Wählern zuhause zu erklären. Das alles sind viele gute Themen, anhand derer wir beweisen können, dass wir es sowohl mit der Kritik des Rechnungshofes als auch mit einer besseren Implementierung des EU-Haushalts ernst meinen."@lv13
"Herr Präsident, Frau Kommissarin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir knüpfen mit diesem Haushalt 2007 erstmals klar an den Haushalt 2005 an. Dem Berichterstatter sei Dank! Bei der Haushaltsausführung müssen wir die Verschwendung von EU-Geldern stärker bekämpfen – die schlichten Mitnahmeeffekte und die mangelnde Effizienz. Heiß umstritten sind bis jetzt die Stellenstreichungen in der Kommission. Wir sagen Nein, aber mit Einschränkungen – und machen die Nagelprobe. Welche Effizienzgewinne ist der Rat bereit, der Kommission – etwa in ihren Außenstellen in Luxemburg – einzuräumen? Wie gut ist die Kommission selbst für ihre Zukunftsaufgaben gerüstet, die weniger die Rechtsetzung als die Kontrolle der Implementierung des Gemeinschaftsrechts betreffen. Ganze zwei Stellen gibt es für die Überwachung des Gemeinschaftsrechts im Umweltbereich, das immerhin 40 % unserer Gesetzgebung ausmacht. Die Bekämpfung eines weiteren Verlusts des Ansehens Europas – auch das müssen wir im Haushalt des Parlaments berücksichtigen. Wir stellen 2007 neun Übersetzer und Dolmetscher für Irisch ein, obwohl acht von dreizehn Kollegen aus Irland kein Irisch sprechen. 60 Kollegen gehen in der neuen Parlamentarischen Versammlung EUROLAT auf Reisen und halten sich dabei an keine Gepflogenheiten für parlamentarische Versammlungen, also etwa intergouvernementale Abkommen. Wir bauen als Parlament 2007 an allen drei Standorten, und es fällt mir zunehmend schwer, dies den Besuchergruppen und den Wählerinnen und Wählern zuhause zu erklären. Das alles sind viele gute Themen, anhand derer wir beweisen können, dass wir es sowohl mit der Kritik des Rechnungshofes als auch mit einer besseren Implementierung des EU-Haushalts ernst meinen."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, mevrouw de commissaris, dames en heren, geachte collega’s, deze begroting voor 2007 is voor het eerst een duidelijke voorzetting van de begroting voor 2005. Daarvoor ben ik de rapporteur heel dankbaar! Bij de uitvoering van de begroting moeten we meer doen om de verspilling van Europees geld te bestrijden. Er wordt vaak ten onrechte van dat geld geprofiteerd, en het beleid is vaak niet doeltreffend. Het voorstel om bij de Commissie posten te schrappen is tot nu toe zeer omstreden. Wij zeggen nee, maar met een slag om de arm, en nemen de proef op de som. Hoever wil de Raad gaan om de Commissie de kans te geven om haar efficiëntie te verhogen, bijvoorbeeld in haar kantoren in Luxemburg? Hoe goed is de Commissie zelf voorbereid op haar toekomstige taken? Ze zal zich namelijk minder met de wetgeving bezighouden, en meer met de omzetting van het gemeenschapsrecht. Er zijn maar twee posten voor ambtenaren die zich bezig houden met de controle op toepassing van het gemeenschapsrecht op het gebied van de milieubescherming, en daarover gaat maar liefst veertig procent van onze wetgeving. Iets anders waarmee we in de begroting van het Parlement rekening moeten houden, zijn de middelen om een verder verlies van de geloofwaardigheid van Europa te voorkomen. In 2007 zullen we negen vertalers en tolken voor het Iers in dienst nemen, hoewel acht van de dertien Ierse collega´s die taal niet spreken. Zestig leden reizen rond met de nieuwe parlementaire vergadering van EUROLAT en houden zich door dat te doen geenszins aan de usances voor parlementaire vergaderingen, zoals intergouvernementele overeenkomsten. Het Parlement laat in 2007 bouwwerkzaamheden uitvoeren in alle drie de vergaderplaatsen, en ik vind het steeds moeilijker om dit uit te leggen aan bezoekersgroepen en aan mijn kiezers thuis. Dat zijn allemaal interessante onderwerpen, aan de hand waarvan we kunnen aantonen dat we de kritiek van de Rekenkamer serieus nemen en dat we vastberaden zijn om de begroting van de EU beter uit te voeren."@nl3
"Herr Präsident, Frau Kommissarin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir knüpfen mit diesem Haushalt 2007 erstmals klar an den Haushalt 2005 an. Dem Berichterstatter sei Dank! Bei der Haushaltsausführung müssen wir die Verschwendung von EU-Geldern stärker bekämpfen – die schlichten Mitnahmeeffekte und die mangelnde Effizienz. Heiß umstritten sind bis jetzt die Stellenstreichungen in der Kommission. Wir sagen Nein, aber mit Einschränkungen – und machen die Nagelprobe. Welche Effizienzgewinne ist der Rat bereit, der Kommission – etwa in ihren Außenstellen in Luxemburg – einzuräumen? Wie gut ist die Kommission selbst für ihre Zukunftsaufgaben gerüstet, die weniger die Rechtsetzung als die Kontrolle der Implementierung des Gemeinschaftsrechts betreffen. Ganze zwei Stellen gibt es für die Überwachung des Gemeinschaftsrechts im Umweltbereich, das immerhin 40 % unserer Gesetzgebung ausmacht. Die Bekämpfung eines weiteren Verlusts des Ansehens Europas – auch das müssen wir im Haushalt des Parlaments berücksichtigen. Wir stellen 2007 neun Übersetzer und Dolmetscher für Irisch ein, obwohl acht von dreizehn Kollegen aus Irland kein Irisch sprechen. 60 Kollegen gehen in der neuen Parlamentarischen Versammlung EUROLAT auf Reisen und halten sich dabei an keine Gepflogenheiten für parlamentarische Versammlungen, also etwa intergouvernementale Abkommen. Wir bauen als Parlament 2007 an allen drei Standorten, und es fällt mir zunehmend schwer, dies den Besuchergruppen und den Wählerinnen und Wählern zuhause zu erklären. Das alles sind viele gute Themen, anhand derer wir beweisen können, dass wir es sowohl mit der Kritik des Rechnungshofes als auch mit einer besseren Implementierung des EU-Haushalts ernst meinen."@pl16
"Senhor Presidente, Senhora Comissária, Senhoras e Senhores Deputados, meus caros colegas, este orçamento para 2007 vem dar uma perfeita continuidade ao de 2005 e o relator merece os nossos agradecimentos por ter conseguido algo sem precedentes. O que temos que fazer ao gerir o orçamento é combater melhor o desperdício de verbas da UE que é provocado pelos efeitos das deslocações e da falta de eficiência. A supressão de lugares na Comissão continua a ser algo de extremamente controverso. A isso nós dizemos não, embora com reservas, e a forma de pormos à prova esta temática é perguntarmos que ganhos em termos de eficiência está o Conselho disposto a admitir que a Comissão obteve, por exemplo, com os seus escritórios no Luxemburgo. Até que ponto estará a Comissão equipada para desempenhar as suas futuras funções, que terão menos a ver com a elaboração de leis e mais a ver com o acompanhamento da maneira como é posto em prática a legislação comunitária? São apenas dois os lugares para a verificação do cumprimento da legislação ambiental da União Europeia, que no entanto representa 40% do total da nossa actividade legislativa. Outro ponto a considerar no orçamento do Parlamento Europeu é o dos meios de que dispomos para lidar com a crescente perda de credibilidade da Europa. Em 2007 iremos contratar nove tradutores e intérpretes de língua irlandesa, ainda que oito dos treze Deputados da Irlanda no PE não falem este idioma. Sessenta Deputados andam neste momento a viajar no âmbito da recém-criada Assembleia Parlamentar EUROLAT sem cumprir as práticas comuns em assembleias parlamentares, como por exemplo os acordos intergovernamentais. Este Parlamento irá proceder a obras nos seus três locais de trabalho em 2007 e custa-me explicar isto aos nossos grupos de visitantes e aos eleitores dos nossos países. Todas estas questões são pertinentes e podemos usá-las para demonstrar que estamos a levar a sério as críticas do Tribunal de Contas e que também estamos empenhados em melhorar a gestão do orçamento da UE."@pt17
"Herr Präsident, Frau Kommissarin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir knüpfen mit diesem Haushalt 2007 erstmals klar an den Haushalt 2005 an. Dem Berichterstatter sei Dank! Bei der Haushaltsausführung müssen wir die Verschwendung von EU-Geldern stärker bekämpfen – die schlichten Mitnahmeeffekte und die mangelnde Effizienz. Heiß umstritten sind bis jetzt die Stellenstreichungen in der Kommission. Wir sagen Nein, aber mit Einschränkungen – und machen die Nagelprobe. Welche Effizienzgewinne ist der Rat bereit, der Kommission – etwa in ihren Außenstellen in Luxemburg – einzuräumen? Wie gut ist die Kommission selbst für ihre Zukunftsaufgaben gerüstet, die weniger die Rechtsetzung als die Kontrolle der Implementierung des Gemeinschaftsrechts betreffen. Ganze zwei Stellen gibt es für die Überwachung des Gemeinschaftsrechts im Umweltbereich, das immerhin 40 % unserer Gesetzgebung ausmacht. Die Bekämpfung eines weiteren Verlusts des Ansehens Europas – auch das müssen wir im Haushalt des Parlaments berücksichtigen. Wir stellen 2007 neun Übersetzer und Dolmetscher für Irisch ein, obwohl acht von dreizehn Kollegen aus Irland kein Irisch sprechen. 60 Kollegen gehen in der neuen Parlamentarischen Versammlung EUROLAT auf Reisen und halten sich dabei an keine Gepflogenheiten für parlamentarische Versammlungen, also etwa intergouvernementale Abkommen. Wir bauen als Parlament 2007 an allen drei Standorten, und es fällt mir zunehmend schwer, dies den Besuchergruppen und den Wählerinnen und Wählern zuhause zu erklären. Das alles sind viele gute Themen, anhand derer wir beweisen können, dass wir es sowohl mit der Kritik des Rechnungshofes als auch mit einer besseren Implementierung des EU-Haushalts ernst meinen."@sk18
"Herr Präsident, Frau Kommissarin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir knüpfen mit diesem Haushalt 2007 erstmals klar an den Haushalt 2005 an. Dem Berichterstatter sei Dank! Bei der Haushaltsausführung müssen wir die Verschwendung von EU-Geldern stärker bekämpfen – die schlichten Mitnahmeeffekte und die mangelnde Effizienz. Heiß umstritten sind bis jetzt die Stellenstreichungen in der Kommission. Wir sagen Nein, aber mit Einschränkungen – und machen die Nagelprobe. Welche Effizienzgewinne ist der Rat bereit, der Kommission – etwa in ihren Außenstellen in Luxemburg – einzuräumen? Wie gut ist die Kommission selbst für ihre Zukunftsaufgaben gerüstet, die weniger die Rechtsetzung als die Kontrolle der Implementierung des Gemeinschaftsrechts betreffen. Ganze zwei Stellen gibt es für die Überwachung des Gemeinschaftsrechts im Umweltbereich, das immerhin 40 % unserer Gesetzgebung ausmacht. Die Bekämpfung eines weiteren Verlusts des Ansehens Europas – auch das müssen wir im Haushalt des Parlaments berücksichtigen. Wir stellen 2007 neun Übersetzer und Dolmetscher für Irisch ein, obwohl acht von dreizehn Kollegen aus Irland kein Irisch sprechen. 60 Kollegen gehen in der neuen Parlamentarischen Versammlung EUROLAT auf Reisen und halten sich dabei an keine Gepflogenheiten für parlamentarische Versammlungen, also etwa intergouvernementale Abkommen. Wir bauen als Parlament 2007 an allen drei Standorten, und es fällt mir zunehmend schwer, dies den Besuchergruppen und den Wählerinnen und Wählern zuhause zu erklären. Das alles sind viele gute Themen, anhand derer wir beweisen können, dass wir es sowohl mit der Kritik des Rechnungshofes als auch mit einer besseren Implementierung des EU-Haushalts ernst meinen."@sl19
"Herr talman, fru kommissionsledamot, mina damer och herrar, kolleger! Denna budget för 2007 är en direkt fortsättning på den för 2005, och föredraganden förtjänar ett tack för ett utmärkt resultat. Vi behöver göra mer när det gäller hanteringen av budgeten för att bekämpa slöseriet med EU:s medel i form av omflyttningar och bristande effektivitet. Nedskärningarna av arbetstillfällen i kommissionen är fortsatt högst kontroversiella. Vi säger nej till dem, även om vi har vissa förbehåll, och det elddop vi tillämpar är: vilka effektivitetsvinster är rådet berett att medge att kommissionen har uppnått, exempelvis i sina kontor i Luxemburg? Hur välutrustad är kommissionen själv för att klara sina framtida åtaganden, som kommer att ha mindre att göra med att stifta lagar och mer med att övervaka hur gemenskapslagarna genomförs? Det finns endast två tjänster för att övervaka gemenskapens miljölagstiftning, och den utgör ändå 40 procent av de lagar vi antar. Något annat som vi måste avsätta medel för i parlamentets budget är resurser för att hantera ytterligare förlust av EU:s trovärdighet. Under 2007 kommer vi att anställa nio översättare och tolkar för det iriska språket, trots att åtta av de tretton irländska parlamentsledamöterna inte talar iriska. Sextio ledamöter reser runt med den nya parlamentariska församlingen Eurolat och ansluter sig på detta sätt inte till någon vedertagen praxis för parlamentariska församlingar, exempelvis mellanstatliga avtal. Vårt parlament låter utföra byggnadsarbete vid alla våra tre anläggningar under 2007, och det är något som jag tycker är svårt att förklara för besöksgrupper eller för väljarna hemma. Alla dessa är bra frågor som vi kan använda för att visa att vi tar revisionsrättens kritik på allvar och även att vi menar allvar när det gäller att hantera EU:s budget bättre."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Ingeborg Gräßle (PPE-DE ). –"5,19,15,1,18,14,11,16,13,9

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph