Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-10-24-Speech-2-201"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061024.31.2-201"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Hr. formand! Det budget, vi fremlægger i dag, er et ansvarligt og fornuftigt budget. Vi har ikke accepteret Rådets grønthøsterbesparelser på de administrative udgifter, men vi har på den anden side lagt 50 millioner euro fra Kommissionens administrative budget i reserve med krav om bedre forklaring af udviklingen i dele af udgifterne. Vi skal ikke tage hovedet under armen, når vi fastlægger budgettet, men gå ned i detaljen og sikre, at der er præcist de midler til rådighed, som er nødvendige. I den forbindelse vil jeg takke vores ordfører James Ellis for den tilgang, han har valgt i dette års arbejde med budgettet. Jeg tænker på den såkaldte "value for money"- tankegang, hvor der følges op på kritik fra Revisionsretten, cost-benefit-studier og andre rapporter. Særligt vil jeg fremhæve cost-benefit-studierne som en god nyskabelse, hvor vi har fået skabt et langt bedre overblik over f.eks. udviklingen i Kommissionens informations- og kommunikationspolitik og udviklingen i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Særligt for den liberale gruppe vil jeg fremhæve behovene for tilstrækkelige midler til rets- og asylpolitikken og til udenrigspolitikken. Der er en skærende kontrast imellem de smukke ord, som EU's statsledere melder ud i skåltaler, og så i de midler, deres finansministre vil stille til rådighed. Samtidig med at statslederne fremhæver, at EU skal stå sammen i flygtningepolitikken og styrke det fælles grænseagentur, Frontex, sidder finansministrene og skærer bevillingerne til agenturet ned. Det hænger jo ikke sammen! Og jeg er glad for, at vi har skullet skabe enighed om at rette op på det her. I forbindelse med de finansielle perspektiver blev EU's udenrigspolitik ganske givet dårligt behandlet. Den klare ansvarlighed i det budget, som vi fremlægger i dag, viser sig imidlertid ved, at Parlamentet ikke har søgt at udfordre den interinstitutionelle aftale. Vi har etableret et budget inden for rammerne af aftalen. Men det udenrigspolitiske område er et område, der vil kræve tæt opmærksomhed i de kommende år. Specielt over for de nære naboer i Central- og Østeuropa synes jeg, at vi i EU har en forpligtelse til at fremme en bedre økonomisk udvikling og et perspektiv i retning af at se den demokratiske udvikling som et håb og som noget positivt. Pengene skal anvendes godt, og derfor forlanger vi, at Kommissionen sørger for at indarbejde Revisionsrettens kritik af støtten til Rusland i de nye programmer. Med hensyn til Parlamentets og andre institutioners budget har min gruppe fulgt linjen fra vores ordfører, Louis Grech, som jeg også gerne vil takke for et godt og seriøst stykke arbejde. Det betyder, at budgettet ligger noget under niveauet oprindeligt udmeldt fra institutionerne, men efter grundig gennemgang af hver enkelt institution, er der taget stilling til de reelle behov og dermed skabt en passende margen. Vi har haft en del diskussioner om, hvorvidt Parlamentet har behov for 20 % af de samlede administrative udgifter, og vi er landet på et tal i underkanten. Min gruppe bakker op om de senere års politik med, at Parlamentet køber de bygninger, som vi beboer, men vi skal sikre et mere klart overblik over behovene for midler til bygninger i de kommende år."@da2
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand! Det budget, vi fremlægger i dag, er et ansvarligt og fornuftigt budget. Vi har ikke accepteret Rådets grønthøsterbesparelser på de administrative udgifter, men vi har på den anden side lagt 50 mio. euro fra Kommissionens administrative budget i reserve med krav om bedre forklaring af udviklingen i dele af udgifterne. Vi skal ikke tage hovedet under armen, når vi fastlægger budgettet, men gå ned i detaljen og sikre, at der er præcist de midler til rådighed, som er nødvendige. I den forbindelse vil jeg takke vores ordfører James Ellis for den tilgang, han har valgt i dette års arbejde med budgettet. Jeg tænker på den såkaldte "value for money"- tankegang, hvor der følges op på kritik fra Revisionsretten, cost-benefit-studier og andre rapporter. Særligt vil jeg fremhæve cost-benefit-studierne som en god nyskabelse, hvor vi har fået skabt et langt bedre overblik over f.eks. udviklingen i Kommissionens informations- og kommunikationspolitik og udviklingen i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Særligt for den liberale gruppe vil jeg fremhæve behovene for tilstrækkelige midler til rets- og asylpolitikken og til udenrigspolitikken. Der er en skærende kontrast imellem de smukke ord, som EU's statsledere melder ud i skåltaler, og så i de midler, deres finansministre vil stille til rådighed. Samtidig med at statslederne fremhæver, at EU skal stå sammen i flygtningepolitikken og styrke det fælles grænseagentur, Frontex, sidder finansministrene og skærer bevillingerne til agenturet ned. Det hænger jo ikke sammen! Og jeg er glad for, at vi har skullet skabe enighed om at rette op på det her. I forbindelse med de finansielle perspektiver blev EU's udenrigspolitik ganske givet dårligt behandlet. Den klare ansvarlighed i det budget, som vi fremlægger i dag, viser sig imidlertid ved, at Parlamentet ikke har søgt at udfordre den interinstitutionelle aftale. Vi har etableret et budget inden for rammerne af aftalen. Men det udenrigspolitiske område er et område, der vil kræve tæt opmærksomhed i de kommende år. Specielt over for de nære naboer i Central- og Østeuropa synes jeg, at vi i EU har en forpligtelse til at fremme en bedre økonomisk udvikling og et perspektiv i retning af at se den demokratiske udvikling som et håb og som noget positivt. Pengene skal anvendes godt, og derfor forlanger vi, at Kommissionen sørger for at indarbejde Revisionsrettens kritik af støtten til Rusland i de nye programmer. Med hensyn til Parlamentets og andre institutioners budget har min gruppe fulgt linjen fra vores ordfører, Louis Grech, som jeg også gerne vil takke for et godt og seriøst stykke arbejde. Det betyder, at budgettet ligger noget under niveauet oprindeligt udmeldt fra institutionerne, men efter grundig gennemgang af hver enkelt institution, er der taget stilling til de reelle behov og dermed skabt en passende margin. Vi har haft en del diskussioner om, hvorvidt Parlamentet har behov for 20 % af de samlede administrative udgifter, og vi er landet på et tal i underkanten. Min gruppe bakker op om de senere års politik med, at Parlamentet køber de bygninger, som vi beboer, men vi skal sikre et mere klart overblik over behovene for midler til bygninger i de kommende år."@cs1
". Herr Präsident! Der von uns heute vorgelegte Haushalt ist ein verantwortungsbewusster und vernünftiger Haushalt. Wir haben die willkürlichen Kürzungen der Verwaltungsausgaben durch den Rat nicht akzeptiert, aber wir haben andererseits 50 Millionen Euro aus dem Verwaltungshaushalt der Kommission in die Reserve eingestellt und eine bessere Erklärung für die Tendenzen in bestimmten Ausgabenbereichen gefordert. Wir dürfen bei der Aufstellung des Haushalts nicht unsere Augen vor den Tatsachen verschließen, sondern müssen jedes Detail genau prüfen und dafür sorgen, dass genau die Ressourcen zur Verfügung stehen, die benötigt werden. In diesem Zusammenhang möchte ich Herrn Elles, unserem Berichterstatter, für den Ansatz danken, den er für die diesjährige Arbeit zum Haushalt gewählt hat. Ausgehend von der Kritik des Rechnungshofs sowie von Kosten-Nutzen-Studien und anderen Berichten denke ich dabei an das Konzept der Kostenwirksamkeit. Vor allem möchte ich auf die Kosten-Nutzen-Studien als eine konstruktive Innovation verweisen, die uns einen weit besseren Überblick beispielsweise über Tendenzen in der Informations- und Kommunikationspolitik der Kommission und der Entwicklung der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik bietet. Im Namen der Fraktion der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa möchte ich ganz besonders unterstreichen, dass die Bereiche der Rechts- und Asylpolitik sowie der Außenpolitik angemessen finanziell ausgestattet sein müssen. Es besteht ein großer Widerspruch zwischen den schönen Worten, mit denen die EU-Regierungschefs ihre offiziellen Reden schmücken, und den Ressourcen, die ihre Finanzminister bereit sind, zur Verfügung zu stellen. Während die Regierungschefs betonen, dass die EU in ihrer Asylpolitik Geschlossenheit demonstrieren und die gemeinsame Grenzschutzagentur FRONTEX stärken sollte, bewilligen die Finanzminister gezielt weniger Mittel für die Agentur. Das passt doch nicht zusammen. Ich bin jedoch froh darüber, dass wir uns darauf einigen mussten, diese Probleme zu klären. Was die Finanzielle Vorausschau betrifft, so wird deutlich, dass im Bereich der Außenpolitik nicht eben geschickt vorgegangen wurde. Dass der heute von uns vorgelegte Haushalt von Verantwortung zeugt, ist daran zu erkennen, dass das Parlament nicht versucht hat, die Interinstitutionelle Vereinbarung in Frage zu stellen. Wir haben einen Haushalt im Rahmen der Vereinbarung erarbeitet. Die Außenpolitik ist ein Bereich, der jedoch in den nächsten Jahren große Aufmerksamkeit erfordern wird. Meines Erachtens haben wir in der EU vor allem im Hinblick auf unsere unmittelbaren Nachbarn in Mittel- und Osteuropa die Pflicht, die wirtschaftliche Entwicklung verstärkt zu fördern und den Aufbau der Demokratie als eine positive und Hoffnung gebende Aussicht voranzutreiben. Die Gelder müssen sinnvoll eingesetzt werden, und deshalb bitten wir die Kommission, dafür zu sorgen, dass die Kritik des Rechnungshofs an der Hilfe für Russland Berücksichtigung findet. Was den Haushalt des Parlaments und anderer Institutionen betrifft, so hat sich meine Fraktion den Ansatz von Herrn Grech, unseres Berichterstatters, zu eigen gemacht, dem ich ebenfalls für ein konstruktives und umfangreiches Stück Arbeit danken möchte. Der Haushalt bleibt etwas unter dem ursprünglich von den Institutionen angekündigten Niveau, aber nach gründlicher Analyse jeder einzelnen Institution wurde ein Standpunkt zum tatsächlichen Bedarf erarbeitet und damit eine geeignete Marge geschaffen. Wir haben eine Reihe von Debatten darüber geführt, ob das Parlament 20 % der gesamten Verwaltungsausgaben braucht, und wir sind bei einem Betrag angelangt, der eher etwas niedrig ist. Meine Fraktion unterstützt die Politik der letzten Jahre, die auf den Kauf der vom Parlament genutzten Gebäude hinausläuft, aber wir müssen uns einen besseren Gesamteindruck davon verschaffen, welche Ressourcen in den nächsten Jahren für Gebäude benötigt werden."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, ο προϋπολογισμός που παρουσιάζουμε σήμερα είναι υπεύθυνος και ορθολογικός. Δεν δεχθήκαμε τις περικοπές που αδιακρίτως έκανε το Συμβούλιο στις διοικητικές δαπάνες αλλά, από την άλλη πλευρά, εγγράψαμε 50 εκατ. ευρώ από τον διοικητικό προϋπολογισμό της Επιτροπής στο αποθεματικό και απαιτήσαμε μια σαφέστερη εξήγηση των τάσεων σε ορισμένους τομείς δαπανών. Δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια στα γεγονότα όταν καταρτίζουμε τον προϋπολογισμό, αλλά να προχωρούμε σε λεπτομέρειες και να διασφαλίζουμε ότι είναι διαθέσιμοι οι απαραίτητοι πόροι. Σε αυτό το πλαίσιο, θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή, κ. Elles, για την προσέγγιση που επέλεξε να υιοθετήσει στο φετινό έργο για τον προϋπολογισμό. Σκέφτομαι την ιδέα της αξιοποίησης των πόρων, μετά από επικρίσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και σε μελέτες κόστους-οφέλους και άλλες εκθέσεις. Συγκεκριμένα, θα ήθελα να επιστήσω προσοχή στις μελέτες κόστους-οφέλους ως εποικοδομητική καινοτομία, η οποία μας προσφέρει μια πολύ καλύτερη έρευνα, για παράδειγμα, των τάσεων στην πολιτική πληροφόρησης και επικοινωνίας της Επιτροπής και της ανάπτυξης της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Ειδικά εξ ονόματος της Ομάδας της Συμμαχίας Φιλελεύθερων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, θα τόνιζα την ανάγκη για επαρκείς πόρους για τη νομική πολιτική, την πολιτική ασύλου και για την εξωτερική πολιτική. Υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στα ωραία λόγια που λένε οι αρχηγοί κυβερνήσεων της ΕΕ στις επίσημες ομιλίες και στους πόρους που είναι πρόθυμοι να διαθέσουν οι υπουργοί οικονομικών τους. Την ίδια στιγμή που οι αρχηγοί κυβερνήσεων τονίζουν ότι η ΕΕ πρέπει να παρουσιάσει ένα ενωμένο μέτωπο στη μεταναστευτική πολιτική και να ενισχύσει τον οργανισμό διαχείρισης των κοινών συνόρων, FRONTEX, οι υπουργοί οικονομικών τονίζουν την περικοπή των πιστώσεων στον οργανισμό. Ασφαλώς αυτό είναι αντιφατικό. Χαίρομαι, επίσης, διότι χρειάστηκε να επιτύχουμε συμφωνία για να διευθετήσουμε αυτά τα θέματα. Όσον αφορά τις δημοσιονομικές προοπτικές, είναι απολύτως σαφές ότι η διαχείριση της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ δεν έγινε σωστά. Ωστόσο, το ότι σήμερα παρουσιάζουμε έναν προϋπολογισμό σαφώς υπεύθυνο αποδεικνύεται από το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο δεν προσπάθησε να αμφισβητήσει τη διοργανική συμφωνία. Καταρτίσαμε έναν προϋπολογισμό στο πλαίσιο της συμφωνίας. Εντούτοις, η εξωτερική πολιτική είναι ένας τομέας που θα απαιτήσει ιδιαίτερη προσοχή τα προσεχή έτη. Εκτιμώ ότι, ειδικά όσον αφορά τους κοντινούς γείτονές μας στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, εμείς στην ΕΕ έχουμε υποχρέωση να προωθήσουμε εντονότερη οικονομική ανάπτυξη και να προάγουμε την άποψη της δημοκρατικής ανάπτυξης ως κάτι αισιόδοξο και θετικό. Τα χρήματα πρέπει να χρησιμοποιηθούν σωστά και γι’ αυτό ζητούμε από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα νέα προγράμματα θα λάβουν υπόψη την κριτική του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη βοήθεια προς τη Ρωσία. Όσον αφορά τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου και των άλλων θεσμικών οργάνων, η Ομάδα μου υιοθέτησε την προσέγγιση του εισηγητή μας, κ. Grech, τον οποίο θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω για ένα εποικοδομητικό και ουσιαστικό έργο. Αυτό σημαίνει ότι ο προϋπολογισμός είναι κάπως χαμηλότερος από το ύψος που αρχικά ανακοινώθηκε από τα θεσμικά όργανα, αλλά, μετά από ενδελεχή ανάλυση κάθε θεσμικού οργάνου ξεχωριστά, εγκρίθηκε μια θέση σχετικά με το τι είναι πραγματικά απαραίτητο και δημιουργήθηκε έτσι ένα κατάλληλο περιθώριο. Διεξαγάγαμε πολλές συζητήσεις σχετικά με το αν το Κοινοβούλιο χρειάζεται το 20% της συνολικής διοικητικής δαπάνης και καταλήξαμε σε ένα ποσό σχετικά μικρό. Η Ομάδα μου υποστηρίζει την πολιτική των τελευταίων ετών σύμφωνα με την οποία το Κοινοβούλιο πρέπει να αγοράσει τα κτίρια που χρησιμοποιεί, αλλά πρέπει να διασφαλίσουμε μια σαφέστερη γενική άποψη των πόρων που απαιτούνται για τα κτίρια τα προσεχή έτη."@el10
"Mr President, the budget we are presenting today is a responsible and sensible budget. We have not accepted the Council’s indiscriminate cuts to administrative expenditure but we have, on the other hand, put EUR 50 million from the Commission’s administrative budget into the reserves and demanded a clearer explanation of trends in certain areas of expenditure. We must not close our eyes to the facts when we establish the budget, but go into details and ensure that precisely those resources that are necessary are available. In that connection, I wish to thank our rapporteur, Mr Elles, for the approach he has chosen to adopt in this year’s work on the budget. I am thinking of the idea of ‘value for money’, following on from criticism by the Court of Auditors and in cost-benefit studies and other reports. In particular, I would draw attention to the cost-benefit studies as a constructive innovation, offering us a far better survey of, for example, trends in the Commission’s information and communication policy and the development of the common foreign and security policy. Specifically on behalf of the Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe, I would emphasise the need for adequate resources for the legal and asylum policy and for the foreign policy. There is a sharp contrast between the fine words uttered by EU Heads of Government in formal speeches and the resources that their finance ministers are prepared to make available. At the same time as Heads of Government emphasise that the EU should present a united front in refugee policy and strengthen the common border management agency, FRONTEX, finance ministers make a point of cutting back on appropriations to the agency. Clearly, this is inconsistent. I am pleased, moreover, that we have had to reach agreement to sort these matters out. In connection with the financial perspective, it is quite clear that the EU’s foreign policy was badly handled. That the budget we are presenting today is clearly a responsible one is shown, however, by the fact that Parliament has not tried to challenge the interinstitutional agreement. We have established a budget within the framework of the agreement. Foreign policy is an area that will demand close attention over the next few years, however. I think that, especially in regard to our close neighbours in Central and Eastern Europe, we in the EU have an obligation to promote stronger economic development and to encourage a view of democratic development as something hopeful and positive. The money needs to be used well, and we therefore ask that the Commission ensure that the new programmes take account of the Court of Auditors’ criticism of the aid to Russia. With regard to Parliament’s and other institutions’ budget, my group has adopted the approach of our rapporteur, Mr Grech, whom I should also like to thank for a constructive and substantial piece of work. It means that the budget is somewhat below the level originally announced by the institutions but, after thorough analysis of each individual institution, a position has been adopted on what is in reality needed and a suitable margin thus created. We have had a number of debates about whether Parliament needs 20% of the total administrative expenditure, and we have ended up with a figure that is rather on the small side. My group supports the policy of recent years to the effect that Parliament should purchase the buildings it uses, but we must ensure that we have a clearer overall view of what resources are needed for buildings over the next few years."@en4
"Señor Presidente, el presupuesto que presentamos hoy es responsable y sensato. No hemos aceptado los recortes indiscriminados del gasto administrativo por parte del Consejo, pero por otro lado hemos destinado 50 millones del presupuesto administrativo de la Comisión a las reservas y exigido una explicación más clara de las tendencias en determinados capítulos del gasto. No debemos cerrar los ojos ante los hechos a la hora de determinar el presupuesto, sino entrar en los detalles y garantizar que dispongamos de los recursos necesarios. A este respecto, quiero dar las gracias a nuestro ponente, el señor Elles, por el enfoque que ha decidido adoptar a la hora de trabajar sobre el presupuesto de este año. Estoy pensando en la idea del tras las críticas vertidas por el Tribunal de Cuentas y en estudios de costes y beneficios y otros informes. En particular, me gustaría llamar la atención sobre los estudios de costes y beneficios como innovación constructiva, que nos ofrecen una imagen más fiel, por ejemplo, de las tendencias de la política de información y comunicación de la Comisión y del desarrollo de la Política Exterior y de Seguridad Común. En concreto, en nombre de Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, me gustaría destacar la necesidad de contar con recursos adecuados para la política jurídica y de asilo y para la política exterior. Existe un gran contraste entre las buenas palabras pronunciadas por los Jefes de Gobierno de la UE en discursos formales y los recursos que sus Ministros de Hacienda están dispuestos a ofrecer. Al mismo tiempo que los Jefes de Gobierno subrayan que la UE debe presentar un frente unido en su política de refugiados y consolidar la agencia para la gestión de las fronteras comunes, Frontex, los Ministros de Hacienda plantean recortes en los créditos destinados a la agencia. Es obvio que esto no es coherente. Asimismo, me complace que hayamos llegado a un acuerdo para solucionar estas cuestiones. En cuanto a las perspectivas financieras, está bastante claro que la política exterior de la UE ha salido mal parada. Sin embargo, que el presupuesto que estamos presentando hoy es un presupuesto responsable queda demostrado por el hecho de que el Parlamento no ha intentado cuestionar el Acuerdo Interinstitucional. Hemos establecido un presupuesto en el marco del acuerdo. Sin embargo, la política exterior es un ámbito que habrá que seguir de cerca en los próximos años. Creo que, especialmente con respecto a nuestros vecinos más próximos en Europa Central y Oriental, en la UE tenemos la obligación de fomentar un desarrollo económico más sólido y alentar una concepción del desarrollo democrático como algo esperanzador y positivo. Hay que usar bien el dinero y, por tanto, pedimos que la Comisión garantice que los nuevos programas tengan en cuenta las críticas del Tribunal de Cuentas con respecto a la ayuda a Rusia. Con respecto al presupuesto del Parlamento y de otras instituciones, mi Grupo ha adoptado el enfoque de nuestro ponente, el señor Grech, al que quiero dar las gracias por su trabajo constructivo y exhaustivo. El presupuesto está algo por debajo del nivel anunciado en un principio por las instituciones, pero, tras un análisis detenido de cada institución, se ha adoptado una posición sobre lo que realmente se necesita y, así pues, se ha creado un margen adecuado. Hemos celebrado una serie de debates sobre si el Parlamento necesita el 20 % del total del gasto administrativo y hemos concluido con una cifra más bien a la baja. Mi Grupo apoya la política de los últimos años que aboga por que el Parlamento debería comprar los edificios que usa, pero debemos tener una idea general clara de los recursos que deben destinarse a instalaciones en los próximos años."@es20
"Hr. formand! Det budget, vi fremlægger i dag, er et ansvarligt og fornuftigt budget. Vi har ikke accepteret Rådets grønthøsterbesparelser på de administrative udgifter, men vi har på den anden side lagt 50 mio. euro fra Kommissionens administrative budget i reserve med krav om bedre forklaring af udviklingen i dele af udgifterne. Vi skal ikke tage hovedet under armen, når vi fastlægger budgettet, men gå ned i detaljen og sikre, at der er præcist de midler til rådighed, som er nødvendige. I den forbindelse vil jeg takke vores ordfører James Ellis for den tilgang, han har valgt i dette års arbejde med budgettet. Jeg tænker på den såkaldte "value for money"- tankegang, hvor der følges op på kritik fra Revisionsretten, cost-benefit-studier og andre rapporter. Særligt vil jeg fremhæve cost-benefit-studierne som en god nyskabelse, hvor vi har fået skabt et langt bedre overblik over f.eks. udviklingen i Kommissionens informations- og kommunikationspolitik og udviklingen i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Særligt for den liberale gruppe vil jeg fremhæve behovene for tilstrækkelige midler til rets- og asylpolitikken og til udenrigspolitikken. Der er en skærende kontrast imellem de smukke ord, som EU's statsledere melder ud i skåltaler, og så i de midler, deres finansministre vil stille til rådighed. Samtidig med at statslederne fremhæver, at EU skal stå sammen i flygtningepolitikken og styrke det fælles grænseagentur, Frontex, sidder finansministrene og skærer bevillingerne til agenturet ned. Det hænger jo ikke sammen! Og jeg er glad for, at vi har skullet skabe enighed om at rette op på det her. I forbindelse med de finansielle perspektiver blev EU's udenrigspolitik ganske givet dårligt behandlet. Den klare ansvarlighed i det budget, som vi fremlægger i dag, viser sig imidlertid ved, at Parlamentet ikke har søgt at udfordre den interinstitutionelle aftale. Vi har etableret et budget inden for rammerne af aftalen. Men det udenrigspolitiske område er et område, der vil kræve tæt opmærksomhed i de kommende år. Specielt over for de nære naboer i Central- og Østeuropa synes jeg, at vi i EU har en forpligtelse til at fremme en bedre økonomisk udvikling og et perspektiv i retning af at se den demokratiske udvikling som et håb og som noget positivt. Pengene skal anvendes godt, og derfor forlanger vi, at Kommissionen sørger for at indarbejde Revisionsrettens kritik af støtten til Rusland i de nye programmer. Med hensyn til Parlamentets og andre institutioners budget har min gruppe fulgt linjen fra vores ordfører, Louis Grech, som jeg også gerne vil takke for et godt og seriøst stykke arbejde. Det betyder, at budgettet ligger noget under niveauet oprindeligt udmeldt fra institutionerne, men efter grundig gennemgang af hver enkelt institution, er der taget stilling til de reelle behov og dermed skabt en passende margin. Vi har haft en del diskussioner om, hvorvidt Parlamentet har behov for 20 % af de samlede administrative udgifter, og vi er landet på et tal i underkanten. Min gruppe bakker op om de senere års politik med, at Parlamentet køber de bygninger, som vi beboer, men vi skal sikre et mere klart overblik over behovene for midler til bygninger i de kommende år."@et5
"Arvoisa puhemies, tänään esittelemämme talousarvio on vastuullinen ja järkevä. Emme ole hyväksyneet neuvoston tekemiä hallintomenojen mielivaltaisia leikkauksia, mutta olemme toisaalta laittaneet 50 miljoonaa euroa komission hallintomäärärahoja varaukseen ja vaatineet tarkempaa selvitystä joidenkin alojen menojen suuntauksista. Emme saa sulkea silmiämme tosiasioilta talousarviota laatiessamme, vaan meidän on käsiteltävä asioita yksityiskohtaisesti ja varmistettava, että nimenomaan välttämättömät varat ovat saatavilla. Tässä yhteydessä haluan kiittää esittelijä Ellesiä lähestymistavasta, jota hän on päättänyt soveltaa tämänvuotisessa talousarviotyössä. Tarkoitan "vastinetta rahalle" -ajatusta, joka syntyi tilintarkastustuomioistuimen esittämän kritiikin sekä kustannus-hyötytutkimusten ja muiden raporttien perusteella. Kiinnittäisin huomiota erityisesti kustannus-hyötytutkimuksiin rakentavina innovaatioina, jotka tarjoavat meille huomattavasti paremman katsauksen esimerkiksi komission tiedotus- ja viestintäpolitiikan suuntauksista sekä yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kehityksestä. Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmän puolesta haluan erityisesti korostaa, että oikeus- ja turvapaikkapolitiikalle sekä ulkopolitiikalle on myönnettävä riittävästi varoja. EU:n hallitusten päämiesten virallisissa puheissaan lausumat hienot sanat poikkeavat jyrkästi siitä, kuinka paljon varoja heidän valtiovarainministerinsä ovat valmiita asettamaan käyttöön. Hallitusten päämiehet painottavat, että EU:n on harjoitettava yhtenäistä pakolaispolitiikkaa ja vahvistettava yhteistä rajaturvallisuusvirastoa Frontexia, mutta valtiovarainministerit vähentävät viraston määrärahoja. Tämä on selvästikin epäjohdonmukaista. Olenkin iloinen, että meidän on täytynyt tehdä sopimus, jotta tällaiset asiat saadaan selvitettyä. On täysin selvää, että EU:n ulkopolitiikkaa kohdeltiin kaltoin rahoituskehyksessä. Tänään esittelemämme talousarvio on ilmiselvästi kuitenkin vastuullinen talousarvio, koska parlamentti ei ole yrittänyt kyseenalaistaa toimielinten välistä sopimusta. Olemme laatineet talousarvion sopimuksen mukaisesti. Ulkopolitiikka on kuitenkin ala, joka on muutaman seuraavan vuoden aikana otettava tarkasti huomioon. EU:lla on nähdäkseni velvollisuus edistää etenkin Keski- ja Itä-Euroopassa olevien lähinaapureidemme talouskehitystä sekä vahvistaa näkemystä demokraattisesta kehityksestä toivottavana ja myönteisenä asiana. Varat on käytettävä hyvin, ja pyydämme siksi komissiota varmistamaan, että uusissa ohjelmissa otetaan huomioon Venäjälle myönnettävää apua koskeva tilintarkastustuomioistuimen kritiikki. Parlamentin ja muiden toimielinten talousarvion kohdalla ryhmäni kannattaa esittelijä Grechin lähestymistapaa, ja haluan kiittää häntä rakentavan ja merkityksellisen asiakirjan laadinnasta. Siinä ehdotettu talousarvio on hieman toimielinten alun perin ilmoittamaa talousarviota pienempi, mutta kunkin toimielimen perusteellisen analysoinnin jälkeen muodostettiin kanta sen perusteella, mikä on todella tarpeellista, ja luotiin asianmukainen liikkumavara. Olemme käyneet useita keskusteluja siitä, tarvitseeko parlamentti 20 prosenttia kokonaishallintomenoista, ja päädyimme hieman pienempään lukuun. Ryhmäni kannattaa viime vuosien menettelytapaa ja katsoo, että parlamentin olisi ostettava käyttämänsä rakennukset. On kuitenkin varmistettava, että saamme selkeämmän yleiskuvan siitä, kuinka paljon varoja rakennuksiin tarvitaan muutaman seuraavan vuoden aikana."@fi7
"Monsieur le Président, le budget que nous présentons aujourd’hui est raisonnable et sensé. Nous n’avons pas accepté les réductions systématiques du Conseil pour les dépenses administratives, mais nous avons par ailleurs mis en réserve les 50 millions d’euros du budget administratif de la Commission et réclamé une explication plus claire quant aux tendances de certains domaines de dépenses. Nous ne devons pas nous cacher la réalité lorsque nous établissons le budget, mais aller dans le détail et veiller à rendre disponibles ces ressources mêmes qui sont nécessaires. À cet égard, je tiens à remercier notre rapporteur, M. Elles, pour l’approche qu’il a choisi d’adopter au cours de cette année de travail sur le budget. Je réfléchis à l’idée de l’efficience à la suite des critiques formulées par la Cour des comptes, ainsi que dans des études sur l’efficience et dans d’autres rapports. J’attire en particulier l’attention sur les études coût/bénéfices en tant qu’innovations constructives, en ce sens qu’elles nous offrent un aperçu bien meilleur des tendances au niveau de la politique d’information et de communication et de l’évolution de notre politique étrangère et de sécurité commune, par exemple. En particulier au nom du groupe de l’Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe, je tiens à insister sur la nécessité de ressources adéquates pour la politique d’immigration légale et d’asile, ainsi que pour la politique étrangère. Il existe un contraste marqué entre les belles paroles prononcées par les chefs de gouvernement de l’UE lors des discours officiels et les ressources que leurs ministres des finances sont préparés à dégager. Au moment même où les chefs de gouvernement soulignent que l’UE doit présenter un front uni en matière de politique à l’égard des réfugiés et renforcer l’agence de gestion des frontières communes, Frontex, les ministres des finances ne manquent pas de réduire les crédits alloués à l’agence. C’est clairement incohérent. Je suis en outre ravie que nous ayons dû trouver un accord pour régler cette situation. En rapport avec les perspectives financières, il est assez évident que la politique étrangère de l’Union européenne a été mal gérée. Le fait que le Parlement n’ait pas tenté de remettre en question l’accord interinstitutionnel montre que le budget que nous présentons aujourd’hui est raisonnable. Nous avons établi un budget dans le cadre de l’accord. La politique étrangère exigera toutefois une attention toute particulière au cours des prochaines années. Je pense que, notamment en ce qui concerne nos voisins proches d’Europe centrale et orientale, l’Union européenne a le devoir de promouvoir un développement économique plus marqué et d’encourager la perspective d’un développement démocratique comme quelque chose de prometteur et positif. Les fonds doivent être utilisés correctement et nous invitons donc la Commission à veiller à ce que les nouveaux programmes tiennent compte des critiques formulées par la Cour des comptes au sujet de l’aide en faveur de la Russie. S’agissant du budget du Parlement et des autres institutions, mon groupe a adopté l’approche de notre rapporteur, M. Grech, que je tiens également à remercier pour le travail énorme et constructif qu’il a réalisé. Il en résulte un budget quelque peu inférieur au niveau initialement annoncé par les institutions, mais, après une analyse approfondie de chaque institution, une position a été adoptée sur ce qui est réellement nécessaire, et une marge adéquate a ainsi été créée. Plusieurs débats ont eu lieu sur la nécessité des 20% de dépenses administratives totales pour le Parlement et nous nous sommes retrouvés avec un pourcentage inférieur. Mon groupe soutient la politique qui prévaut ces dernières années, laquelle vise à ce que le Parlement achète les bâtiments qu’il utilise, mais nous devons veiller à avoir une vue d’ensemble plus nette des ressources nécessaires pour les bâtiments au cours des quelques années à venir."@fr8
"Hr. formand! Det budget, vi fremlægger i dag, er et ansvarligt og fornuftigt budget. Vi har ikke accepteret Rådets grønthøsterbesparelser på de administrative udgifter, men vi har på den anden side lagt 50 mio. euro fra Kommissionens administrative budget i reserve med krav om bedre forklaring af udviklingen i dele af udgifterne. Vi skal ikke tage hovedet under armen, når vi fastlægger budgettet, men gå ned i detaljen og sikre, at der er præcist de midler til rådighed, som er nødvendige. I den forbindelse vil jeg takke vores ordfører James Ellis for den tilgang, han har valgt i dette års arbejde med budgettet. Jeg tænker på den såkaldte "value for money"- tankegang, hvor der følges op på kritik fra Revisionsretten, cost-benefit-studier og andre rapporter. Særligt vil jeg fremhæve cost-benefit-studierne som en god nyskabelse, hvor vi har fået skabt et langt bedre overblik over f.eks. udviklingen i Kommissionens informations- og kommunikationspolitik og udviklingen i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Særligt for den liberale gruppe vil jeg fremhæve behovene for tilstrækkelige midler til rets- og asylpolitikken og til udenrigspolitikken. Der er en skærende kontrast imellem de smukke ord, som EU's statsledere melder ud i skåltaler, og så i de midler, deres finansministre vil stille til rådighed. Samtidig med at statslederne fremhæver, at EU skal stå sammen i flygtningepolitikken og styrke det fælles grænseagentur, Frontex, sidder finansministrene og skærer bevillingerne til agenturet ned. Det hænger jo ikke sammen! Og jeg er glad for, at vi har skullet skabe enighed om at rette op på det her. I forbindelse med de finansielle perspektiver blev EU's udenrigspolitik ganske givet dårligt behandlet. Den klare ansvarlighed i det budget, som vi fremlægger i dag, viser sig imidlertid ved, at Parlamentet ikke har søgt at udfordre den interinstitutionelle aftale. Vi har etableret et budget inden for rammerne af aftalen. Men det udenrigspolitiske område er et område, der vil kræve tæt opmærksomhed i de kommende år. Specielt over for de nære naboer i Central- og Østeuropa synes jeg, at vi i EU har en forpligtelse til at fremme en bedre økonomisk udvikling og et perspektiv i retning af at se den demokratiske udvikling som et håb og som noget positivt. Pengene skal anvendes godt, og derfor forlanger vi, at Kommissionen sørger for at indarbejde Revisionsrettens kritik af støtten til Rusland i de nye programmer. Med hensyn til Parlamentets og andre institutioners budget har min gruppe fulgt linjen fra vores ordfører, Louis Grech, som jeg også gerne vil takke for et godt og seriøst stykke arbejde. Det betyder, at budgettet ligger noget under niveauet oprindeligt udmeldt fra institutionerne, men efter grundig gennemgang af hver enkelt institution, er der taget stilling til de reelle behov og dermed skabt en passende margin. Vi har haft en del diskussioner om, hvorvidt Parlamentet har behov for 20 % af de samlede administrative udgifter, og vi er landet på et tal i underkanten. Min gruppe bakker op om de senere års politik med, at Parlamentet køber de bygninger, som vi beboer, men vi skal sikre et mere klart overblik over behovene for midler til bygninger i de kommende år."@hu11
"Signor Presidente, il bilancio che presentiamo oggi è un bilancio responsabile e ragionevole. Non abbiamo accettato i tagli indiscriminati del Consiglio alla spesa amministrativa, ma d’altro canto abbiamo collocato nella riserva 50 milioni di euro per il bilancio amministrativo della Commissione, chiedendo migliori spiegazioni sull’andamento di alcune voci di spesa. Non dobbiamo chiudere gli occhi di fronte ai fatti quando stiliamo il bilancio, ma dobbiamo esaminare il dettaglio e garantire che siano disponibili proprio le risorse necessarie. A tale riguardo desidero ringraziare il relatore, onorevole Elles, per l’impostazione che ha scelto di seguire nel lavoro di quest’anno sul bilancio. Mi riferisco al concetto di “ottimizzazione delle risorse”, sulla scia delle critiche della Corte dei conti, delle analisi costi-benefici e di altre relazioni. Desidero porre in rilievo, in particolare, le analisi costi-benefici, che sono un’innovazione costruttiva che ci offre una panoramica di gran lunga migliore, ad esempio dell’evoluzione della politica di informazione e di comunicazione della Commissione e dello sviluppo della politica estera e di sicurezza comune. A nome del gruppo dell’Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l’Europa, desidero insistere in particolare sulla necessità di rendere disponibili risorse adeguate per la politica in materia di giustizia e asilo e per la politica estera. Esiste un forte contrasto tra le belle parole pronunciate dai capi di governo dell’UE nei discorsi ufficiali e le risorse che i ministri delle Finanze sono disposti a stanziare. Mentre i capi di governo sottolineano che l’UE deve avere un fronte unito in materia di politica per i profughi e rafforzare FRONTEX, l’Agenzia comune per la gestione delle frontiere esterne, i ministri delle Finanze tagliano i fondi a tale scopo. Non è coerente. Sono lieta tuttavia che si sia raggiunto un accordo per correggere la rotta. Quanto alle prospettive finanziarie, la politica estera dell’UE ha decisamente ottenuto un pessimo trattamento. Il bilancio che presentiamo oggi è chiaramente responsabile. Lo dimostra il fatto che il Parlamento non ha cercato di uscire dal quadro sull’accordo interistituzionale. Abbiamo stabilito un bilancio nei limiti dell’accordo. La politica estera è un ambito che richiederà una grande attenzione nei prossimi anni. Soprattutto rispetto ai vicini nell’Europa centrale e orientale, penso che abbiamo il dovere di promuovere uno sviluppo economico migliore e di incoraggiare una prospettiva che favorisca lo sviluppo democratico come una speranza e come qualcosa di positivo. Le risorse finanziarie devono essere utilizzate bene e pertanto pretendiamo che la Commissione si adoperi per fare in modo che i nuovi programmi tengano conto delle critiche della Corte dei conti in merito agli aiuti alla Russia. In merito al bilancio per il Parlamento e le altre Istituzioni, il mio gruppo ha seguito la linea del relatore, onorevole Grech, che desidero altresì ringraziare per il suo lavoro, costruttivo e valido. Ciò significa che il bilancio si colloca leggermente al di sotto della proposta iniziale delle Istituzioni, ma dopo un esame approfondito di ciascuna Istituzione abbiamo preso posizione sul fabbisogno reale e dunque creato un margine adeguato. Abbiamo tenuto una serie di discussioni sulla reale necessità per il Parlamento di destinare il 20 per cento alla spesa amministrativa, e siamo arrivati a una cifra leggermente inferiore. Il mio gruppo sostiene la politica che il Parlamento porta avanti da qualche anno di acquistare gli edifici che occupiamo, ma dobbiamo ottenere un quadro generale più chiaro sulle risorse necessarie per gli edifici per i prossimi anni."@it12
"Hr. formand! Det budget, vi fremlægger i dag, er et ansvarligt og fornuftigt budget. Vi har ikke accepteret Rådets grønthøsterbesparelser på de administrative udgifter, men vi har på den anden side lagt 50 mio. euro fra Kommissionens administrative budget i reserve med krav om bedre forklaring af udviklingen i dele af udgifterne. Vi skal ikke tage hovedet under armen, når vi fastlægger budgettet, men gå ned i detaljen og sikre, at der er præcist de midler til rådighed, som er nødvendige. I den forbindelse vil jeg takke vores ordfører James Ellis for den tilgang, han har valgt i dette års arbejde med budgettet. Jeg tænker på den såkaldte "value for money"- tankegang, hvor der følges op på kritik fra Revisionsretten, cost-benefit-studier og andre rapporter. Særligt vil jeg fremhæve cost-benefit-studierne som en god nyskabelse, hvor vi har fået skabt et langt bedre overblik over f.eks. udviklingen i Kommissionens informations- og kommunikationspolitik og udviklingen i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Særligt for den liberale gruppe vil jeg fremhæve behovene for tilstrækkelige midler til rets- og asylpolitikken og til udenrigspolitikken. Der er en skærende kontrast imellem de smukke ord, som EU's statsledere melder ud i skåltaler, og så i de midler, deres finansministre vil stille til rådighed. Samtidig med at statslederne fremhæver, at EU skal stå sammen i flygtningepolitikken og styrke det fælles grænseagentur, Frontex, sidder finansministrene og skærer bevillingerne til agenturet ned. Det hænger jo ikke sammen! Og jeg er glad for, at vi har skullet skabe enighed om at rette op på det her. I forbindelse med de finansielle perspektiver blev EU's udenrigspolitik ganske givet dårligt behandlet. Den klare ansvarlighed i det budget, som vi fremlægger i dag, viser sig imidlertid ved, at Parlamentet ikke har søgt at udfordre den interinstitutionelle aftale. Vi har etableret et budget inden for rammerne af aftalen. Men det udenrigspolitiske område er et område, der vil kræve tæt opmærksomhed i de kommende år. Specielt over for de nære naboer i Central- og Østeuropa synes jeg, at vi i EU har en forpligtelse til at fremme en bedre økonomisk udvikling og et perspektiv i retning af at se den demokratiske udvikling som et håb og som noget positivt. Pengene skal anvendes godt, og derfor forlanger vi, at Kommissionen sørger for at indarbejde Revisionsrettens kritik af støtten til Rusland i de nye programmer. Med hensyn til Parlamentets og andre institutioners budget har min gruppe fulgt linjen fra vores ordfører, Louis Grech, som jeg også gerne vil takke for et godt og seriøst stykke arbejde. Det betyder, at budgettet ligger noget under niveauet oprindeligt udmeldt fra institutionerne, men efter grundig gennemgang af hver enkelt institution, er der taget stilling til de reelle behov og dermed skabt en passende margin. Vi har haft en del diskussioner om, hvorvidt Parlamentet har behov for 20 % af de samlede administrative udgifter, og vi er landet på et tal i underkanten. Min gruppe bakker op om de senere års politik med, at Parlamentet køber de bygninger, som vi beboer, men vi skal sikre et mere klart overblik over behovene for midler til bygninger i de kommende år."@lt14
"Hr. formand! Det budget, vi fremlægger i dag, er et ansvarligt og fornuftigt budget. Vi har ikke accepteret Rådets grønthøsterbesparelser på de administrative udgifter, men vi har på den anden side lagt 50 mio. euro fra Kommissionens administrative budget i reserve med krav om bedre forklaring af udviklingen i dele af udgifterne. Vi skal ikke tage hovedet under armen, når vi fastlægger budgettet, men gå ned i detaljen og sikre, at der er præcist de midler til rådighed, som er nødvendige. I den forbindelse vil jeg takke vores ordfører James Ellis for den tilgang, han har valgt i dette års arbejde med budgettet. Jeg tænker på den såkaldte "value for money"- tankegang, hvor der følges op på kritik fra Revisionsretten, cost-benefit-studier og andre rapporter. Særligt vil jeg fremhæve cost-benefit-studierne som en god nyskabelse, hvor vi har fået skabt et langt bedre overblik over f.eks. udviklingen i Kommissionens informations- og kommunikationspolitik og udviklingen i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Særligt for den liberale gruppe vil jeg fremhæve behovene for tilstrækkelige midler til rets- og asylpolitikken og til udenrigspolitikken. Der er en skærende kontrast imellem de smukke ord, som EU's statsledere melder ud i skåltaler, og så i de midler, deres finansministre vil stille til rådighed. Samtidig med at statslederne fremhæver, at EU skal stå sammen i flygtningepolitikken og styrke det fælles grænseagentur, Frontex, sidder finansministrene og skærer bevillingerne til agenturet ned. Det hænger jo ikke sammen! Og jeg er glad for, at vi har skullet skabe enighed om at rette op på det her. I forbindelse med de finansielle perspektiver blev EU's udenrigspolitik ganske givet dårligt behandlet. Den klare ansvarlighed i det budget, som vi fremlægger i dag, viser sig imidlertid ved, at Parlamentet ikke har søgt at udfordre den interinstitutionelle aftale. Vi har etableret et budget inden for rammerne af aftalen. Men det udenrigspolitiske område er et område, der vil kræve tæt opmærksomhed i de kommende år. Specielt over for de nære naboer i Central- og Østeuropa synes jeg, at vi i EU har en forpligtelse til at fremme en bedre økonomisk udvikling og et perspektiv i retning af at se den demokratiske udvikling som et håb og som noget positivt. Pengene skal anvendes godt, og derfor forlanger vi, at Kommissionen sørger for at indarbejde Revisionsrettens kritik af støtten til Rusland i de nye programmer. Med hensyn til Parlamentets og andre institutioners budget har min gruppe fulgt linjen fra vores ordfører, Louis Grech, som jeg også gerne vil takke for et godt og seriøst stykke arbejde. Det betyder, at budgettet ligger noget under niveauet oprindeligt udmeldt fra institutionerne, men efter grundig gennemgang af hver enkelt institution, er der taget stilling til de reelle behov og dermed skabt en passende margin. Vi har haft en del diskussioner om, hvorvidt Parlamentet har behov for 20 % af de samlede administrative udgifter, og vi er landet på et tal i underkanten. Min gruppe bakker op om de senere års politik med, at Parlamentet køber de bygninger, som vi beboer, men vi skal sikre et mere klart overblik over behovene for midler til bygninger i de kommende år."@lv13
"Hr. formand! Det budget, vi fremlægger i dag, er et ansvarligt og fornuftigt budget. Vi har ikke accepteret Rådets grønthøsterbesparelser på de administrative udgifter, men vi har på den anden side lagt 50 mio. euro fra Kommissionens administrative budget i reserve med krav om bedre forklaring af udviklingen i dele af udgifterne. Vi skal ikke tage hovedet under armen, når vi fastlægger budgettet, men gå ned i detaljen og sikre, at der er præcist de midler til rådighed, som er nødvendige. I den forbindelse vil jeg takke vores ordfører James Ellis for den tilgang, han har valgt i dette års arbejde med budgettet. Jeg tænker på den såkaldte "value for money"- tankegang, hvor der følges op på kritik fra Revisionsretten, cost-benefit-studier og andre rapporter. Særligt vil jeg fremhæve cost-benefit-studierne som en god nyskabelse, hvor vi har fået skabt et langt bedre overblik over f.eks. udviklingen i Kommissionens informations- og kommunikationspolitik og udviklingen i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Særligt for den liberale gruppe vil jeg fremhæve behovene for tilstrækkelige midler til rets- og asylpolitikken og til udenrigspolitikken. Der er en skærende kontrast imellem de smukke ord, som EU's statsledere melder ud i skåltaler, og så i de midler, deres finansministre vil stille til rådighed. Samtidig med at statslederne fremhæver, at EU skal stå sammen i flygtningepolitikken og styrke det fælles grænseagentur, Frontex, sidder finansministrene og skærer bevillingerne til agenturet ned. Det hænger jo ikke sammen! Og jeg er glad for, at vi har skullet skabe enighed om at rette op på det her. I forbindelse med de finansielle perspektiver blev EU's udenrigspolitik ganske givet dårligt behandlet. Den klare ansvarlighed i det budget, som vi fremlægger i dag, viser sig imidlertid ved, at Parlamentet ikke har søgt at udfordre den interinstitutionelle aftale. Vi har etableret et budget inden for rammerne af aftalen. Men det udenrigspolitiske område er et område, der vil kræve tæt opmærksomhed i de kommende år. Specielt over for de nære naboer i Central- og Østeuropa synes jeg, at vi i EU har en forpligtelse til at fremme en bedre økonomisk udvikling og et perspektiv i retning af at se den demokratiske udvikling som et håb og som noget positivt. Pengene skal anvendes godt, og derfor forlanger vi, at Kommissionen sørger for at indarbejde Revisionsrettens kritik af støtten til Rusland i de nye programmer. Med hensyn til Parlamentets og andre institutioners budget har min gruppe fulgt linjen fra vores ordfører, Louis Grech, som jeg også gerne vil takke for et godt og seriøst stykke arbejde. Det betyder, at budgettet ligger noget under niveauet oprindeligt udmeldt fra institutionerne, men efter grundig gennemgang af hver enkelt institution, er der taget stilling til de reelle behov og dermed skabt en passende margin. Vi har haft en del diskussioner om, hvorvidt Parlamentet har behov for 20 % af de samlede administrative udgifter, og vi er landet på et tal i underkanten. Min gruppe bakker op om de senere års politik med, at Parlamentet køber de bygninger, som vi beboer, men vi skal sikre et mere klart overblik over behovene for midler til bygninger i de kommende år."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, de door ons ingediende begroting is een verantwoorde en verstandige begroting. De lukrake bezuinigingen van de Raad op de administratieve uitgaven hebben wij niet geaccepteerd, maar aan de andere kant hebben we 50 miljoen euro van de administratieve begroting van de Commissie in reserve gehouden, en geëist dat we een betere verklaring krijgen van de ontwikkeling in bepaalde onderdelen van de uitgaven. We moeten onze ogen niet sluiten voor de feiten als we de begroting vaststellen, maar we moeten in detail treden en ervoor zorgen dat precies die middelen beschikbaar zijn die nodig zijn. In dit verband wil ik onze rapporteur, de heer Elles, bedanken voor de aanpak die hij in de begrotingswerkzaamheden van dit jaar heeft gekozen. Ik denk aan de zogeheten ‘waarde voor ons geld’-gedachtegang, waarbij rekening wordt gehouden met de kritiek van de Rekenkamer, kosten-batenanalyses en andere verslagen. Speciaal wil ik wijzen op de kosten-batenanalyses als een goed nieuw middel, waarmee we een veel beter overzicht hebben over bijvoorbeeld de ontwikkeling in het voorlichtings- en communicatiebeleid van de Commissie en de ontwikkeling van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid. Speciaal namens de liberale fractie wil ik met nadruk wijzen op de behoefte aan voldoende middelen voor het mensenrechten- en asielbeleid en voor het buitenlands beleid. Er is een schril contrast tussen enerzijds de mooie woorden van de regeringsleiders in hun formele toespraken en anderzijds de middelen die hun ministers van financiën ter beschikking willen stellen. Op hetzelfde moment dat de regeringsleiders benadrukken dat de EU een eendrachtig vluchtelingenbeleid moet voeren en dat ze steun moet geven aan Frontex, het agentschap voor het beheer van de gemeenschappelijke grens, zijn de ministers van financiën bezig om op de middelen voor dat agentschap te bezuinigen. Dat is natuurlijk inconsequent. Ik ben blij dat we moesten afspreken om dit recht te zetten. In verband met de financiële vooruitzichten is het buitenlands beleid van de EU slecht aangepakt. Dat de begroting die wij vandaag presenteren echter duidelijk een verantwoorde begroting is, blijkt uit het feit dat het Parlement niet heeft geprobeerd om het interinstitutioneel akkoord op het spel te zetten. We hebben een begroting opgesteld binnen het kader van de overeenkomst. Het buitenlands beleid is echter een gebied dat de komende jaren nauwe aandacht vereist. Ik vind dat wij in de EU speciaal tegenover de nabije buren in Midden- en Oost-Europa de verplichting hebben om te bevorderen dat de economie zich beter ontwikkelt en dat men er een reëel uitzicht en een reële hoop heeft op een positieve democratische ontwikkeling. Het geld moet goed gebruikt worden en daarom verlangen wij dat de Commissie ervoor zorgt dat de kritiek van de Rekenkamer op de steun aan Rusland in de nieuwe programma’s wordt verwerkt. Wat betreft de begroting van het Parlement en andere instellingen heeft mijn fractie de lijn gevolgd van onze rapporteur, de heer Grech, die ik ook graag wil bedanken voor zijn goede en serieuze werk. Dat werk betekent dat de begroting iets onder het niveau ligt dat oorspronkelijk door de instellingen werd aangekondigd, maar nadat elke instelling grondig is geanalyseerd, heeft men de reële behoeften vastgesteld en daarmee is een passende marge geschapen. We hebben een aantal discussies gewijd aan de vraag in hoeverre het Parlement behoefte heeft aan 20 procent van de gezamenlijke administratieve uitgaven, en we zijn uitgekomen op een getal dat aan de lage kant is. Mijn fractie steunt het beleid van de laatste jaren waarbij het Parlement de gebouwen koopt die het gebruikt, maar we moeten een duidelijker totaaloverzicht krijgen van de financiële middelen die de komende jaren nodig zullen zijn voor gebouwen."@nl3
"Hr. formand! Det budget, vi fremlægger i dag, er et ansvarligt og fornuftigt budget. Vi har ikke accepteret Rådets grønthøsterbesparelser på de administrative udgifter, men vi har på den anden side lagt 50 mio. euro fra Kommissionens administrative budget i reserve med krav om bedre forklaring af udviklingen i dele af udgifterne. Vi skal ikke tage hovedet under armen, når vi fastlægger budgettet, men gå ned i detaljen og sikre, at der er præcist de midler til rådighed, som er nødvendige. I den forbindelse vil jeg takke vores ordfører James Ellis for den tilgang, han har valgt i dette års arbejde med budgettet. Jeg tænker på den såkaldte "value for money"- tankegang, hvor der følges op på kritik fra Revisionsretten, cost-benefit-studier og andre rapporter. Særligt vil jeg fremhæve cost-benefit-studierne som en god nyskabelse, hvor vi har fået skabt et langt bedre overblik over f.eks. udviklingen i Kommissionens informations- og kommunikationspolitik og udviklingen i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Særligt for den liberale gruppe vil jeg fremhæve behovene for tilstrækkelige midler til rets- og asylpolitikken og til udenrigspolitikken. Der er en skærende kontrast imellem de smukke ord, som EU's statsledere melder ud i skåltaler, og så i de midler, deres finansministre vil stille til rådighed. Samtidig med at statslederne fremhæver, at EU skal stå sammen i flygtningepolitikken og styrke det fælles grænseagentur, Frontex, sidder finansministrene og skærer bevillingerne til agenturet ned. Det hænger jo ikke sammen! Og jeg er glad for, at vi har skullet skabe enighed om at rette op på det her. I forbindelse med de finansielle perspektiver blev EU's udenrigspolitik ganske givet dårligt behandlet. Den klare ansvarlighed i det budget, som vi fremlægger i dag, viser sig imidlertid ved, at Parlamentet ikke har søgt at udfordre den interinstitutionelle aftale. Vi har etableret et budget inden for rammerne af aftalen. Men det udenrigspolitiske område er et område, der vil kræve tæt opmærksomhed i de kommende år. Specielt over for de nære naboer i Central- og Østeuropa synes jeg, at vi i EU har en forpligtelse til at fremme en bedre økonomisk udvikling og et perspektiv i retning af at se den demokratiske udvikling som et håb og som noget positivt. Pengene skal anvendes godt, og derfor forlanger vi, at Kommissionen sørger for at indarbejde Revisionsrettens kritik af støtten til Rusland i de nye programmer. Med hensyn til Parlamentets og andre institutioners budget har min gruppe fulgt linjen fra vores ordfører, Louis Grech, som jeg også gerne vil takke for et godt og seriøst stykke arbejde. Det betyder, at budgettet ligger noget under niveauet oprindeligt udmeldt fra institutionerne, men efter grundig gennemgang af hver enkelt institution, er der taget stilling til de reelle behov og dermed skabt en passende margin. Vi har haft en del diskussioner om, hvorvidt Parlamentet har behov for 20 % af de samlede administrative udgifter, og vi er landet på et tal i underkanten. Min gruppe bakker op om de senere års politik med, at Parlamentet køber de bygninger, som vi beboer, men vi skal sikre et mere klart overblik over behovene for midler til bygninger i de kommende år."@pl16
"Senhor Presidente, o orçamento que apresentamos hoje é um orçamento responsável e sensato. Não aceitámos os cortes indiscriminados efectuados pelo Conselho nas despesas administrativas, mas, por outro lado, inscrevemos 50 milhões de euros do orçamento administrativo da Comissão em reserva, com um pedido para que nos seja dada uma explicação mais clara das tendências que se verificam em determinadas áreas de despesas. Ao definirmos os orçamentos não podemos, simplesmente, fechar os olhos aos factos, sendo necessário ir ao pormenor para assegurar que sejam disponibilizados os recursos necessários. Nesse contexto, gostaria de agradecer ao nosso relator, o senhor deputado Ellis, pela abordagem que adoptou no trabalho que desenvolveu este ano relativo ao orçamento. Estou a referir-me ao raciocínio de uma boa relação custo-benefício, seguindo a crítica apresentada pelo Tribunal de Contas, e aos estudos sobre o custo-benefício e outros relatórios. Gostaria de salientar, em especial, os estudos sobre o custo-benefício como uma inovação construtiva que nos permite uma visão muito melhor, por exemplo, em relação às tendências da política de informação e de comunicação da Comissão e ao desenvolvimento da Política Externa e de Segurança Comum. Gostaria, concretamente em nome do Grupo da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa, de salientar a necessidade de existirem recursos adequados para a política de direito e de asilo e para a política externa. Existe um contraste muito grande entre as palavras simpáticas proferidas nos discursos formais pelos Chefes de Governo da UE e os recursos que os respectivos Ministros das Finanças estão dispostos a disponibilizar. Ao mesmo tempo que os Chefes de Governo salientam que a UE deve apresentar uma frente unida em matéria de política de refugiados e reforçar a Agência Europeia das Fronteiras, FRONTEX, os Ministros das Finanças fazem questão de aplicar cortes nas dotações destinadas à Agência. Isto é, claramente, inconsistente. Para além disso, congratulo-me com o facto de termos tido de chegar a acordo para resolver estas questões. No âmbito das Perspectivas Financeiras, é óbvio que a política externa da UE não foi tratada convenientemente. O facto de o orçamento que estamos a apresentar hoje ser claramente um orçamento responsável é demonstrado pelo facto de o Parlamento não ter tentado pôr em causa o Acordo Interinstitucional. Estabelecemos um orçamento dentro do quadro deste Acordo. Todavia, a política externa é uma área que exigirá uma atenção muito particular nos próximos anos. Penso que, especialmente no que diz respeito aos nossos vizinhos próximos, da Europa Central e Oriental, a UE tem a obrigação de promover um desenvolvimento económico mais forte e encorajar a visão do desenvolvimento democrático como uma esperança e como algo positivo. O dinheiro também deve ser correctamente aplicado, pelo que agradecemos que a Comissão assegure que os novos programas tomem em consideração as críticas do Tribunal de Contas relativas à ajuda concedida à Rússia. Quanto ao orçamento relativo às outras Instituições e ao Parlamento, o meu grupo adoptou a abordagem do nosso relator, senhor deputado Grech, a quem também gostaria de agradecer o trabalho construtivo e substancial que realizou. Significa que o orçamento está um pouco aquém do nível inicialmente anunciado pelas Instituições, mas, depois de uma análise circunstanciada de cada Instituição individual, foi tomada uma posição relativamente às necessidades reais, o que permitiu a criação de uma margem adequada. Realizaram-se debates sobre a necessidade efectiva do Parlamento de 20% das despesas administrativas totais, e acabámos com um número que se situa ligeiramente abaixo do previsto. O meu grupo apoia a política desenvolvida ao longo dos últimos anos no sentido que o Parlamento adquira os edifícios que utiliza, mas temos de assegurar uma perspectiva global mais clara acerca dos recursos necessários, em termos de edifícios, para os próximos anos."@pt17
"Hr. formand! Det budget, vi fremlægger i dag, er et ansvarligt og fornuftigt budget. Vi har ikke accepteret Rådets grønthøsterbesparelser på de administrative udgifter, men vi har på den anden side lagt 50 mio. euro fra Kommissionens administrative budget i reserve med krav om bedre forklaring af udviklingen i dele af udgifterne. Vi skal ikke tage hovedet under armen, når vi fastlægger budgettet, men gå ned i detaljen og sikre, at der er præcist de midler til rådighed, som er nødvendige. I den forbindelse vil jeg takke vores ordfører James Ellis for den tilgang, han har valgt i dette års arbejde med budgettet. Jeg tænker på den såkaldte "value for money"- tankegang, hvor der følges op på kritik fra Revisionsretten, cost-benefit-studier og andre rapporter. Særligt vil jeg fremhæve cost-benefit-studierne som en god nyskabelse, hvor vi har fået skabt et langt bedre overblik over f.eks. udviklingen i Kommissionens informations- og kommunikationspolitik og udviklingen i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Særligt for den liberale gruppe vil jeg fremhæve behovene for tilstrækkelige midler til rets- og asylpolitikken og til udenrigspolitikken. Der er en skærende kontrast imellem de smukke ord, som EU's statsledere melder ud i skåltaler, og så i de midler, deres finansministre vil stille til rådighed. Samtidig med at statslederne fremhæver, at EU skal stå sammen i flygtningepolitikken og styrke det fælles grænseagentur, Frontex, sidder finansministrene og skærer bevillingerne til agenturet ned. Det hænger jo ikke sammen! Og jeg er glad for, at vi har skullet skabe enighed om at rette op på det her. I forbindelse med de finansielle perspektiver blev EU's udenrigspolitik ganske givet dårligt behandlet. Den klare ansvarlighed i det budget, som vi fremlægger i dag, viser sig imidlertid ved, at Parlamentet ikke har søgt at udfordre den interinstitutionelle aftale. Vi har etableret et budget inden for rammerne af aftalen. Men det udenrigspolitiske område er et område, der vil kræve tæt opmærksomhed i de kommende år. Specielt over for de nære naboer i Central- og Østeuropa synes jeg, at vi i EU har en forpligtelse til at fremme en bedre økonomisk udvikling og et perspektiv i retning af at se den demokratiske udvikling som et håb og som noget positivt. Pengene skal anvendes godt, og derfor forlanger vi, at Kommissionen sørger for at indarbejde Revisionsrettens kritik af støtten til Rusland i de nye programmer. Med hensyn til Parlamentets og andre institutioners budget har min gruppe fulgt linjen fra vores ordfører, Louis Grech, som jeg også gerne vil takke for et godt og seriøst stykke arbejde. Det betyder, at budgettet ligger noget under niveauet oprindeligt udmeldt fra institutionerne, men efter grundig gennemgang af hver enkelt institution, er der taget stilling til de reelle behov og dermed skabt en passende margin. Vi har haft en del diskussioner om, hvorvidt Parlamentet har behov for 20 % af de samlede administrative udgifter, og vi er landet på et tal i underkanten. Min gruppe bakker op om de senere års politik med, at Parlamentet køber de bygninger, som vi beboer, men vi skal sikre et mere klart overblik over behovene for midler til bygninger i de kommende år."@sk18
"Hr. formand! Det budget, vi fremlægger i dag, er et ansvarligt og fornuftigt budget. Vi har ikke accepteret Rådets grønthøsterbesparelser på de administrative udgifter, men vi har på den anden side lagt 50 mio. euro fra Kommissionens administrative budget i reserve med krav om bedre forklaring af udviklingen i dele af udgifterne. Vi skal ikke tage hovedet under armen, når vi fastlægger budgettet, men gå ned i detaljen og sikre, at der er præcist de midler til rådighed, som er nødvendige. I den forbindelse vil jeg takke vores ordfører James Ellis for den tilgang, han har valgt i dette års arbejde med budgettet. Jeg tænker på den såkaldte "value for money"- tankegang, hvor der følges op på kritik fra Revisionsretten, cost-benefit-studier og andre rapporter. Særligt vil jeg fremhæve cost-benefit-studierne som en god nyskabelse, hvor vi har fået skabt et langt bedre overblik over f.eks. udviklingen i Kommissionens informations- og kommunikationspolitik og udviklingen i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Særligt for den liberale gruppe vil jeg fremhæve behovene for tilstrækkelige midler til rets- og asylpolitikken og til udenrigspolitikken. Der er en skærende kontrast imellem de smukke ord, som EU's statsledere melder ud i skåltaler, og så i de midler, deres finansministre vil stille til rådighed. Samtidig med at statslederne fremhæver, at EU skal stå sammen i flygtningepolitikken og styrke det fælles grænseagentur, Frontex, sidder finansministrene og skærer bevillingerne til agenturet ned. Det hænger jo ikke sammen! Og jeg er glad for, at vi har skullet skabe enighed om at rette op på det her. I forbindelse med de finansielle perspektiver blev EU's udenrigspolitik ganske givet dårligt behandlet. Den klare ansvarlighed i det budget, som vi fremlægger i dag, viser sig imidlertid ved, at Parlamentet ikke har søgt at udfordre den interinstitutionelle aftale. Vi har etableret et budget inden for rammerne af aftalen. Men det udenrigspolitiske område er et område, der vil kræve tæt opmærksomhed i de kommende år. Specielt over for de nære naboer i Central- og Østeuropa synes jeg, at vi i EU har en forpligtelse til at fremme en bedre økonomisk udvikling og et perspektiv i retning af at se den demokratiske udvikling som et håb og som noget positivt. Pengene skal anvendes godt, og derfor forlanger vi, at Kommissionen sørger for at indarbejde Revisionsrettens kritik af støtten til Rusland i de nye programmer. Med hensyn til Parlamentets og andre institutioners budget har min gruppe fulgt linjen fra vores ordfører, Louis Grech, som jeg også gerne vil takke for et godt og seriøst stykke arbejde. Det betyder, at budgettet ligger noget under niveauet oprindeligt udmeldt fra institutionerne, men efter grundig gennemgang af hver enkelt institution, er der taget stilling til de reelle behov og dermed skabt en passende margin. Vi har haft en del diskussioner om, hvorvidt Parlamentet har behov for 20 % af de samlede administrative udgifter, og vi er landet på et tal i underkanten. Min gruppe bakker op om de senere års politik med, at Parlamentet køber de bygninger, som vi beboer, men vi skal sikre et mere klart overblik over behovene for midler til bygninger i de kommende år."@sl19
"Herr talman! Den budget vi i dag lägger fram är en ansvarsfull och förnuftig budget. Vi har inte accepterat rådets godtyckliga nedskärningar av de administrativa utgifterna utan i stället placerat 50 miljoner euro från kommissionens administrativa budget i reserven och begärt en tydligare förklaring av inriktningarna inom vissa utgiftsområden. Vi får inte blunda för fakta när vi upprättar budgeten utan gå in på detaljer och se till att exakt de resurser som krävs också är tillgängliga. I detta sammanhang vill jag tacka föredraganden James Elles för det synsätt han har valt att använda under årets arbete med budgeten. Jag tänker på idén med ”valuta för pengarna” som kommer efter kritik från revisionsrätten och kostnads–nyttoanalyser och andra rapporter. Jag vill särskilt framhålla kostnads–nyttoanalyserna som en konstruktiv innovation som ger oss en betydligt bättre överblick över exempelvis tendenser i kommissionens informations- och kommunikationspolitik och utvecklingen av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Jag vill som talesman för gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa särskilt betona att det krävs lämpliga resurser för rätts- och asylpolitiken men även för utrikespolitiken. Det är stor skillnad mellan de vackra ord som yttras av EU:s stats- och regeringschefer i formella tal och de resurser som deras finansministrar är beredda att göra tillgängliga. Samtidigt som stats- och regeringscheferna betonar att EU bör bilda enad front när det gäller flyktingpolitik och stärka gränsförvaltningsbyrån som ska hantera den gemensamma gränsen, gör finansministrarna det till en hederssak att minska byråns anslag. Det är verkligen inkonsekvent. Jag är dessutom glad över att vi varit tvungna att nå en överenskommelse för att reda ut dessa frågor. I anslutning till budgetramen är det helt klart att EU:s utrikespolitik sköttes illa. Att den budget vi i dag lägger fram tydligt är en ansvarsfull sådan framgår emellertid av att parlamentet inte har försökt att utmana det interinstitutionella avtalet. Vi har upprättat en budget inom ramen för avtalet. Utrikespolitik är emellertid ett område som kommer att kräva nära samarbete under de närmaste åren. Särskilt när det gäller våra nära grannländer i Central- och Östeuropa anser jag att vi i EU är skyldiga att främja en starkare ekonomisk utveckling och uppmuntra en demokratisk utveckling som något hoppfullt och positivt. Pengarna måste emellertid användas väl, och vi ber därför kommissionen att se till att det tas hänsyn till revisionsrättens kritik mot stödet till Ryssland i de nya programmen. När det gäller parlamentets och andra institutioners budget har min grupp antagit samma synsätt som vår föredragande Louis Grech, och jag vill tacka också honom för ett konstruktivt och gediget arbete. Det innebär att budgeten ligger något under den nivå som institutionerna ursprungligen aviserade, men efter att varje institution noggrant har analyserat har vi en ståndpunkt om vad som verkligen behövs och har slagit fast en lämplig marginal. Vi har haft ett antal debatter om huruvida parlamentet behöver 20 procent av den totala administrativa kostnaden, och vi har till slut hamnat på en siffra som snarare ligger lägre. Min grupp stöder de senaste årens politik att parlamentet bör köpa de byggnader vi använder, men vi måste se till att vi har en tydligare överblick över vilka resurser som krävs för byggnader under de närmaste åren."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Anne E. Jensen,"5,19,15,1,18,14,16,11,2,13
"for ALDE-Gruppen"5,19,15,1,18,14,16,11,2,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph