Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-10-24-Speech-2-198"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061024.31.2-198"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Az Európai Ombudsman költségvetéséről szeretnék a Petíciós Bizottság nevében szólni. Nagyon gyakran beszélünk arról, hogy közelebb vigyük Európát a polgáraikhoz, segítsünk az állampolgároknak jobban megérteni, hogy mi is az Európai Unió valójában. Az Európai Ombudsman hivatala kicsi intézmény, amely ebben a kérdésben igen sok munkát végez. Ezért nagyon fontos, hogy az Ombudsmannak megfelelő költségvetési forrás álljon rendelkezésére, lehetővé téve számára, hogy sikeresen és hatékonyan tudja ellátni vállalt funkcióit. Idén áprilisban a mentesítési-eljárásban az Európai Ombudsmanról elismerően nyilatkoztunk. Arra szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy mint egy modellről (más intézmények számára, tisztán meghatározott kompetenciával) és egy jól adminisztrált költségvetésről beszéltünk. Az Európai Ombudsman takarékoskodik a fordítási költségén, új posztokat nem kíván kialakítani, éppen ezért kérem a bizottságom nevében, hogy az Európai Ombudsman által kért költségvetés mérsékelt növelését támogatjuk, szükségszerűen számolva az elkövetkezendő bővítésre, hangsúlyozva és szem előtt tartva a költségvetési diszciplínákat és az állampolgároknak nyújtandó szolgáltatások magas színvonalát."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne på vegne af Udvalget for Andragender tale om budgettet for Den Europæiske Ombudsmand. Vi taler ofte om at bringe Europa tættere på borgerne, om at hjælpe borgerne med at få en bedre forståelse af, hvad EU egentlig er. Den Europæiske Ombudsmands embede er en lille institution, som udfører et betragteligt arbejde på dette område. Derfor er det meget vigtigt, at ombudsmanden har tilstrækkelige budgetmidler til rådighed, så han kan udføre sine pligter positivt og effektivt. I april i år talte vi meget positivt om Den Europæiske Ombudsmand under dechargeproceduren. Jeg vil gerne minde om, at vi talte om dette embede som en model (for andre institutioner, med klart definerede kompetencer) og et dygtigt forvaltet budget. Den Europæiske Ombudsmand sparer på oversættelsesudgifterne og ønsker ikke nye anskaffelser, og det er netop grunden til, at jeg på vegne af mit udvalg anmoder om, at vi for at tage højde for den kommende udvidelse støtter en moderat stigning i det budget, Den Europæiske Ombudsmand har bedt om, samtidig med at vi understreger behovet for budgetdisciplin og for et højt serviceniveau over for borgerne."@da2
". Ich möchte im Namen des Petitionsausschusses etwas zum Haushalt für den Europäischen Bürgerbeauftragten sagen. Wir sprechen oft darüber, wie wir den Bürgern Europa näher bringen können, wie wir ihnen helfen können, besser zu verstehen, worum es bei der Europäischen Union überhaupt geht. Das Büro des Europäischen Bürgerbeauftragten ist eine kleine Einrichtung, die umfangreiche Arbeiten in diesem Bereich leistet. Deshalb ist es sehr wichtig, dass der Bürgerbeauftragte über ausreichende Haushaltmittel verfügt, damit er in der Lage ist, diese Aufgaben erfolgreich und effektiv zu erfüllen. Während des Entlastungsverfahrens im April sprachen wir sehr positiv über den Europäischen Bürgerbeauftragten. Ich möchte Sie daran erinnern, dass wir von der Vorbildwirkung seines Büros (für andere Einrichtungen und mit klar umrissenen Kompetenzen) und von einem gut verwalteten Haushalt sprachen. Der Europäische Bürgerbeauftragte spart bei den Übersetzungsausgaben und möchte keine neuen Positionen aufnehmen. Aus eben diesem Grund bitte ich im Namen meines Ausschusses und mit Blick auf die bevorstehende Erweiterung darum, dass wir der vom Europäischen Bürgerbeauftragten beantragten moderaten Aufstockung seines Haushalts zustimmen, während wir gleichzeitig auf das Erfordernis der Haushaltsdisziplin sowie darauf verweisen, dass die Bürger Anspruch auf Leistungen auf hohem Niveau haben."@de9
". Θέλω να μιλήσω εξ ονόματος της Επιτροπής Αναφορών σχετικά με τον προϋπολογισμό του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Μιλούμε συχνά για την προσπάθεια να φέρουμε την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της, να βοηθήσουμε τους πολίτες να κατανοήσουν καλύτερα αυτό που είναι πραγματικά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η υπηρεσία του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή είναι ένα μικρό θεσμικό όργανο, το οποίο επιτελεί σημαντικό όγκο έργου σε αυτόν τον τομέα. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να διαθέτει ο Διαμεσολαβητής επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους ώστε να είναι σε θέση να εκτελεί τα καθήκοντά του επιτυχώς και αποτελεσματικώς. Φέτος τον Απρίλιο μιλήσαμε πολύ θετικά για τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή κατά τη διαδικασία απαλλαγής. Θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους ότι μιλήσαμε για αυτή την υπηρεσία ως πρότυπο (για άλλα θεσμικά όργανα, με σαφώς καθορισμένες αρμοδιότητες) και για την καλή διαχείριση του προϋπολογισμού. Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής μειώνει τις μεταφραστικές δαπάνες και δεν επιθυμεί να προσθέσει νέες και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, εξ ονόματος της επιτροπής μου, ζητώ, επειδή πρέπει να λάβουμε υπόψη την επερχόμενη διεύρυνση, να υποστηρίξουμε μια μετριοπαθή αύξηση στον προϋπολογισμό που ζήτησε ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, τονίζοντας ταυτόχρονα την ανάγκη για δημοσιονομική πειθαρχία και για την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στους πολίτες."@el10
". I wish to speak on behalf of the Committee on Petitions about the budget for the European Ombudsman. We often speak of bringing Europe closer to its citizens, of helping the citizens to gain a better understanding of what the European Union really is. The office of the European Ombudsman is a small institution, one that does a considerable amount of work in this area. It is therefore very important for the Ombudsman to have sufficient budgetary resources available to be able to perform his duties successfully and effectively. In April of this year, we spoke very positively about the European Ombudsman during the discharge process. I would like to remind everyone that we spoke of this office as a model (for other institutions, with clearly defined competencies) and a well-administered budget. The European Ombudsman is sparing with translation charges and does not wish to add new items, and it is precisely for this reason that, on behalf of my committee, I request that, because we have to take account of the forthcoming enlargement, we support a moderate increase in the budget requested by the European Ombudsman, while emphasising the need for budgetary discipline and for citizens to be provided high levels of services."@en4
". Quiero hablar en nombre de la Comisión de Peticiones sobre el presupuesto para el Defensor del Pueblo Europeo. A menudo hablamos de acercar Europa a sus ciudadanos, de ayudar a los ciudadanos a entender mejor lo que la Unión Europea es realmente. La oficina del Defensor del Pueblo Europeo es una institución pequeña que realiza una labor considerable en este ámbito. Por tanto, es muy importante que el Defensor del Pueblo disponga de recursos presupuestarios suficientes para poder llevar a cabo sus obligaciones con éxito y de forma eficaz. En abril de este año, tuvimos palabras de elogio para el Defensor del Pueblo Europeo durante el proceso de aprobación de la gestión. Me gustaría recordar a todo el mundo que hablamos de esta oficina como un modelo (para otras instituciones, con competencias claramente definidas) de buena administración presupuestaria. El Defensor del Pueblo Europeo está ahorrando costes de traducción y no desea añadir nuevos elementos, y precisamente por este motivo, en nombre de mi comisión, pido que, dado que hemos de tener en cuenta la próxima ampliación, apoyemos un aumento moderado del presupuesto solicitado por el Defensor del Pueblo Europeo, al tiempo que destacamos la necesidad de mantener la disciplina presupuestaria y de ofrecer a los ciudadanos unos servicios de calidad."@es20
"Az Európai Ombudsman költségvetéséről szeretnék a Petíciós Bizottság nevében szólni. Nagyon gyakran beszélünk arról, hogy közelebb vigyük Európát a polgáraikhoz, segítsünk az állampolgároknak jobban megérteni, hogy mi is az Európai Unió valójában. Az Európai Ombudsman hivatala kicsi intézmény, amely ebben a kérdésben igen sok munkát végez. Ezért nagyon fontos, hogy az Ombudsmannak megfelelő költségvetési forrás álljon rendelkezésére, lehetővé téve számára, hogy sikeresen és hatékonyan tudja ellátni vállalt funkcióit. Idén áprilisban a mentesítési-eljárásban az Európai Ombudsmanról elismerően nyilatkoztunk. Arra szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy mint egy modellről (más intézmények számára, tisztán meghatározott kompetenciával) és egy jól adminisztrált költségvetésről beszéltünk. Az Európai Ombudsman takarékoskodik a fordítási költségén, új posztokat nem kíván kialakítani, éppen ezért kérem a bizottságom nevében, hogy az Európai Ombudsman által kért költségvetés mérsékelt növelését támogatjuk, szükségszerűen számolva az elkövetkezendő bővítésre, hangsúlyozva és szem előtt tartva a költségvetési diszciplínákat és az állampolgároknak nyújtandó szolgáltatások magas színvonalát."@et5
". Haluan puhua vetoomusvaliokunnan puolesta oikeusasiamiehen talousarviosta. Puhumme usein siitä, että haluamme lähentää EU:ta kansalaisiin ja auttaa kansalaisia ymmärtämään paremmin, mikä Euroopan unioni tosiasiassa on. Euroopan oikeusasiamiehen virasto on pieni toimielin, joka tekee huomattavan paljon työtä tällä alalla. Tästä syystä on erittäin tärkeää, että oikeusasiamiehellä on käytettävissään riittävästi määrärahoja, jotta virasto voi hoitaa tehtävänsä menestyksekkäästi ja tehokkaasti. Viime huhtikuussa puhuimme oikeusasiamiehestä erittäin myönteiseen sävyyn vastuuvapausmenettelyssä. Muistutan kaikille, että sanoimme oikeusasiamiehen viraston olevan esikuva (muille toimielimille selkeästi määritettyine toimivaltuuksineen), ja totesimme, että sen talousarvio on hyvin hallinnoitu. Oikeusasiamies säästää käännösmenoissa eikä halua talousarvioonsa uusia budjettikohtia. Nimenomaan tästä syystä pyydän valiokuntani puolesta, että tulevaa laajentumista ajatellen kannatamme oikeusasiamiehen toivomaa talousarviomäärärahojen vähäistä lisäystä ja korostamme samalla, että talousarvion kurinalaisuuden periaatetta on noudatettava ja että kansalaisille on tarjottava runsaasti palveluja."@fi7
". Je tiens à m’exprimer au nom de la commission des pétitions sur le budget alloué au médiateur européen. Nous parlons souvent de la nécessité de rapprocher l’Europe de ses citoyens et d’aider les citoyens à mieux comprendre ce qu’est vraiment l’Union européenne. Le bureau du médiateur européen est une petite institution, qui accomplit une quantité considérable de travail dans ce domaine. Il est donc capital que le médiateur dispose des ressources budgétaires suffisantes pour pouvoir s’acquitter de ses fonctions avec succès et efficacité. En avril de cette année, nous avons discuté de façon très positive du médiateur européen lors du processus de décharge. Je tiens à rappeler à tout le monde que nous avons parlé de ce bureau comme d’un modèle (pour les autres institutions, avec des compétences clairement définies) et comme d’un budget bien géré. Le médiateur européen économise sur les frais de traduction et ne souhaite pas ajouter de nouveaux postes. C’est précisément pour cette raison que, au nom de ma commission, je réclame, puisque nous devons tenir compte du prochain élargissement, une augmentation modérée du budget réclamé par le médiateur européen, tout en insistant sur la nécessité d’une discipline budgétaire et de la mise à la disposition des citoyens de services de haut niveau."@fr8
"Desidero intervenire, a nome della commissione per le petizioni, sul bilancio per il Mediatore europeo. Si parla spesso di avvicinare l’Europa ai cittadini, di aiutare i cittadini a comprendere meglio in che cosa l’Unione europea consiste realmente. L’Ufficio del Mediatore europeo è una piccola istituzione che svolge un lavoro considerevole in questo senso. Pertanto è molto importante che il Mediatore disponga di risorse di bilancio sufficienti per adempiere i suoi doveri in modo efficace e con successo. Nell’aprile di quest’anno abbiamo parlato molto positivamente del Mediatore europeo durante la procedura di discarico. Desidero ricordare a tutti che abbiamo parlato del suo Ufficio come di un modello (per altre Istituzioni, con competenze chiaramente definite) e di un bilancio ben amministrato. Il Mediatore europeo risparmia sui costi di traduzione e non desidera aggiungere nuove voci, ed è proprio per questo motivo che, a nome della mia commissione, chiedo che, dovendo tenere conto del prossimo allargamento, si sostenga un moderato aumento del bilancio richiesto dal Mediatore europeo, sottolineando al contempo che è necessario rispettare la disciplina di bilancio e offrire ai cittadini un livello elevato di servizi."@it12
"Az Európai Ombudsman költségvetéséről szeretnék a Petíciós Bizottság nevében szólni. Nagyon gyakran beszélünk arról, hogy közelebb vigyük Európát a polgáraikhoz, segítsünk az állampolgároknak jobban megérteni, hogy mi is az Európai Unió valójában. Az Európai Ombudsman hivatala kicsi intézmény, amely ebben a kérdésben igen sok munkát végez. Ezért nagyon fontos, hogy az Ombudsmannak megfelelő költségvetési forrás álljon rendelkezésére, lehetővé téve számára, hogy sikeresen és hatékonyan tudja ellátni vállalt funkcióit. Idén áprilisban a mentesítési-eljárásban az Európai Ombudsmanról elismerően nyilatkoztunk. Arra szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy mint egy modellről (más intézmények számára, tisztán meghatározott kompetenciával) és egy jól adminisztrált költségvetésről beszéltünk. Az Európai Ombudsman takarékoskodik a fordítási költségén, új posztokat nem kíván kialakítani, éppen ezért kérem a bizottságom nevében, hogy az Európai Ombudsman által kért költségvetés mérsékelt növelését támogatjuk, szükségszerűen számolva az elkövetkezendő bővítésre, hangsúlyozva és szem előtt tartva a költségvetési diszciplínákat és az állampolgároknak nyújtandó szolgáltatások magas színvonalát."@lt14
"Az Európai Ombudsman költségvetéséről szeretnék a Petíciós Bizottság nevében szólni. Nagyon gyakran beszélünk arról, hogy közelebb vigyük Európát a polgáraikhoz, segítsünk az állampolgároknak jobban megérteni, hogy mi is az Európai Unió valójában. Az Európai Ombudsman hivatala kicsi intézmény, amely ebben a kérdésben igen sok munkát végez. Ezért nagyon fontos, hogy az Ombudsmannak megfelelő költségvetési forrás álljon rendelkezésére, lehetővé téve számára, hogy sikeresen és hatékonyan tudja ellátni vállalt funkcióit. Idén áprilisban a mentesítési-eljárásban az Európai Ombudsmanról elismerően nyilatkoztunk. Arra szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy mint egy modellről (más intézmények számára, tisztán meghatározott kompetenciával) és egy jól adminisztrált költségvetésről beszéltünk. Az Európai Ombudsman takarékoskodik a fordítási költségén, új posztokat nem kíván kialakítani, éppen ezért kérem a bizottságom nevében, hogy az Európai Ombudsman által kért költségvetés mérsékelt növelését támogatjuk, szükségszerűen számolva az elkövetkezendő bővítésre, hangsúlyozva és szem előtt tartva a költségvetési diszciplínákat és az állampolgároknak nyújtandó szolgáltatások magas színvonalát."@lv13
"Az Európai Ombudsman költségvetéséről szeretnék a Petíciós Bizottság nevében szólni. Nagyon gyakran beszélünk arról, hogy közelebb vigyük Európát a polgáraikhoz, segítsünk az állampolgároknak jobban megérteni, hogy mi is az Európai Unió valójában. Az Európai Ombudsman hivatala kicsi intézmény, amely ebben a kérdésben igen sok munkát végez. Ezért nagyon fontos, hogy az Ombudsmannak megfelelő költségvetési forrás álljon rendelkezésére, lehetővé téve számára, hogy sikeresen és hatékonyan tudja ellátni vállalt funkcióit. Idén áprilisban a mentesítési-eljárásban az Európai Ombudsmanról elismerően nyilatkoztunk. Arra szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy mint egy modellről (más intézmények számára, tisztán meghatározott kompetenciával) és egy jól adminisztrált költségvetésről beszéltünk. Az Európai Ombudsman takarékoskodik a fordítási költségén, új posztokat nem kíván kialakítani, éppen ezért kérem a bizottságom nevében, hogy az Európai Ombudsman által kért költségvetés mérsékelt növelését támogatjuk, szükségszerűen számolva az elkövetkezendő bővítésre, hangsúlyozva és szem előtt tartva a költségvetési diszciplínákat és az állampolgároknak nyújtandó szolgáltatások magas színvonalát."@mt15
"Ik wil namens de Commissie verzoekschriften het woord voeren over de begroting voor de Europese Ombudsman. We hebben het er vaak over dat Europa dichter bij zijn burgers moet worden gebracht, dat we de burgers moeten helpen een beter beeld te krijgen van wat de Europese Unie werkelijk inhoudt. Het bureau van de Europese Ombudsman is een kleine instelling, en een die op dit gebied een enorme hoeveelheid werk verzet. Het is dan ook uitermate belangrijk dat de Ombudsman over voldoende begrotingsmiddelen kan beschikken om zijn taken succesvol en effectief uit te voeren. Afgelopen april hebben we ons tijdens de kwijtingsprocedure uiterst lovend uitgelaten over de Europese Ombudsman. Ik zou iedereen eraan willen herinneren dat wij deze instelling een voorbeeld noemden voor andere instellingen, met duidelijk afgebakende bevoegdheden en een goed beheerde begroting. De Europese Ombudsman is spaarzaam waar het vertaalkosten betreft en wil ook geen nieuwe posten opvoeren. Het is precies om die reden dat ik namens mijn commissie het Parlement verzoek om, met het oog op de komende uitbreiding, een bescheiden begrotingsverhoging te steunen waar de Ombudsman om verzocht heeft, daarbij benadrukkend dat er begrotingsdiscipline betracht moet worden en dat de burgers diensten van hoog niveau verleend moeten worden."@nl3
"Az Európai Ombudsman költségvetéséről szeretnék a Petíciós Bizottság nevében szólni. Nagyon gyakran beszélünk arról, hogy közelebb vigyük Európát a polgáraikhoz, segítsünk az állampolgároknak jobban megérteni, hogy mi is az Európai Unió valójában. Az Európai Ombudsman hivatala kicsi intézmény, amely ebben a kérdésben igen sok munkát végez. Ezért nagyon fontos, hogy az Ombudsmannak megfelelő költségvetési forrás álljon rendelkezésére, lehetővé téve számára, hogy sikeresen és hatékonyan tudja ellátni vállalt funkcióit. Idén áprilisban a mentesítési-eljárásban az Európai Ombudsmanról elismerően nyilatkoztunk. Arra szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy mint egy modellről (más intézmények számára, tisztán meghatározott kompetenciával) és egy jól adminisztrált költségvetésről beszéltünk. Az Európai Ombudsman takarékoskodik a fordítási költségén, új posztokat nem kíván kialakítani, éppen ezért kérem a bizottságom nevében, hogy az Európai Ombudsman által kért költségvetés mérsékelt növelését támogatjuk, szükségszerűen számolva az elkövetkezendő bővítésre, hangsúlyozva és szem előtt tartva a költségvetési diszciplínákat és az állampolgároknak nyújtandó szolgáltatások magas színvonalát."@pl16
". Em nome da Comissão das Petições, gostava de referir-me ao orçamento relativo ao Provedor de Justiça Europeu. Falamos muitas vezes em aproximar a Europa dos seus cidadãos, em ajudá-los a compreender melhor o que é, de facto, a União Europeia. O gabinete do Provedor de Justiça Europeu é uma pequena instituição que desenvolve um volume de trabalho considerável nesta área. É, pois, da maior relevância que o Provedor de Justiça disponha de recursos orçamentais suficientes para poder desempenhar com êxito e eficácia as suas funções. Durante o processo de quitação, em Abril deste ano, referimo-nos em termos muito positivos ao Provedor de Justiça Europeu. Gostaria de lembrar que este gabinete foi destacado como um modelo (para outras instituições com competências claramente definidas) e um exemplo de boa gestão financeira. O Provedor de Justiça Europeu está a poupar nos custos de tradução e não deseja acrescentar novas necessidades. Por este motivo e ainda porque é preciso ter em conta o próximo alargamento, em nome da minha comissão, peço o vosso apoio para um aumento moderado do orçamento solicitado pelo Provedor de Justiça Europeu, sem no entanto deixar de dar ênfase à necessidade de disciplina orçamental e de um nível elevado de serviço público."@pt17
"Az Európai Ombudsman költségvetéséről szeretnék a Petíciós Bizottság nevében szólni. Nagyon gyakran beszélünk arról, hogy közelebb vigyük Európát a polgáraikhoz, segítsünk az állampolgároknak jobban megérteni, hogy mi is az Európai Unió valójában. Az Európai Ombudsman hivatala kicsi intézmény, amely ebben a kérdésben igen sok munkát végez. Ezért nagyon fontos, hogy az Ombudsmannak megfelelő költségvetési forrás álljon rendelkezésére, lehetővé téve számára, hogy sikeresen és hatékonyan tudja ellátni vállalt funkcióit. Idén áprilisban a mentesítési-eljárásban az Európai Ombudsmanról elismerően nyilatkoztunk. Arra szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy mint egy modellről (más intézmények számára, tisztán meghatározott kompetenciával) és egy jól adminisztrált költségvetésről beszéltünk. Az Európai Ombudsman takarékoskodik a fordítási költségén, új posztokat nem kíván kialakítani, éppen ezért kérem a bizottságom nevében, hogy az Európai Ombudsman által kért költségvetés mérsékelt növelését támogatjuk, szükségszerűen számolva az elkövetkezendő bővítésre, hangsúlyozva és szem előtt tartva a költségvetési diszciplínákat és az állampolgároknak nyújtandó szolgáltatások magas színvonalát."@sk18
"Az Európai Ombudsman költségvetéséről szeretnék a Petíciós Bizottság nevében szólni. Nagyon gyakran beszélünk arról, hogy közelebb vigyük Európát a polgáraikhoz, segítsünk az állampolgároknak jobban megérteni, hogy mi is az Európai Unió valójában. Az Európai Ombudsman hivatala kicsi intézmény, amely ebben a kérdésben igen sok munkát végez. Ezért nagyon fontos, hogy az Ombudsmannak megfelelő költségvetési forrás álljon rendelkezésére, lehetővé téve számára, hogy sikeresen és hatékonyan tudja ellátni vállalt funkcióit. Idén áprilisban a mentesítési-eljárásban az Európai Ombudsmanról elismerően nyilatkoztunk. Arra szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy mint egy modellről (más intézmények számára, tisztán meghatározott kompetenciával) és egy jól adminisztrált költségvetésről beszéltünk. Az Európai Ombudsman takarékoskodik a fordítási költségén, új posztokat nem kíván kialakítani, éppen ezért kérem a bizottságom nevében, hogy az Európai Ombudsman által kért költségvetés mérsékelt növelését támogatjuk, szükségszerűen számolva az elkövetkezendő bővítésre, hangsúlyozva és szem előtt tartva a költségvetési diszciplínákat és az állampolgároknak nyújtandó szolgáltatások magas színvonalát."@sl19
". Jag vill som talesman för utskottet för framställningar tala om budgeten för Europeiska ombudsmannen. Vi talar ofta om att föra EU närmare medborgarna och hjälpa dem att bättre förstå vad Europeiska unionen verkligen är. Europeiska ombudsmannens sekretariat är en liten institution, men den utför mycket arbete på området. Det är därför mycket viktigt att ombudsmannen får tillräckliga budgetresurser för att kunna sköta sina åtaganden framgångsrikt och effektivt. I april i år talade vi mycket positivt om Europeiska ombudsmannen i samband med ansvarsfrihetsförfarandet. Jag skulle vilja erinra alla om att vi talade om detta sekretariat som en förebild (för övriga institutioner, med tydligt definierade befogenheter) och en korrekt skött budget. Europeiska ombudsmannen är måttlig när det gäller översättningsutgifter och vill inte lägga till nya frågor, och det är just därför som jag för utskottets räkning, med tanke på att vi måste ta hänsyn till den kommande utvidgningen, vill att vi stöder en måttlig ökning av den budget som Europeiska ombudsmannen begärt, samtidigt som vi betonar behovet av budgetdisciplin och av att medborgarna måste få service på hög nivå."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Alexandra Dobolyi (PSE ),"5,19,15,1,18,14,11,16,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph