Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-10-24-Speech-2-195"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061024.31.2-195"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". - Monsieur le Président, Mesdames, chers collègues, au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, je veux en tout premier lieu - il ne s’en étonnera pas - exprimer mes remerciements au rapporteur général, notre collègue et ami James Elles, et à la commission des budgets dans son ensemble pour la manière dont elle a tenu compte des priorités de la commission des libertés civiles. Parmi ces priorités, il y en a deux qui, à l’évidence, méritaient un effort tout à fait particulier sur le plan budgétaire. La première priorité concernait un meilleur contrôle des frontières extérieures de l’Union, qui font l’objet actuellement de pressions migratoires permanentes et considérables, en particulier sur l’ensemble du flanc sud. Il suffit pour s’en convaincre de regarder la télé et de lire les journaux tous les jours. Pour cela, il s’imposait de renforcer les moyens opérationnels de l’Agence Frontex, que nous avons créée à cette fin. C’est heureusement fait, avec le soutien en particulier de notre rapporteur général et des collègues espagnols qui nous ont aidés à corriger - j’hésite, Madame la Présidente du Conseil, entre les mots stupidité et incohérence, je vais choisir stupidité - la stupidité du Conseil qui avait, lui, réduit les moyens de l’Agence Frontex malgré les circonstances actuelles. Nous avions une deuxième priorité reconnue, elle aussi, par l’ensemble de notre Assemblée et plébiscitée par les citoyens européens à en croire tous les sondages disponibles. Cette priorité concerne le renforcement des moyens consacrés à la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, lesquels, vous le savez bien, se jouent des frontières intérieures de l’Union. À ce sujet aussi, notre message a été entendu par la commission des budgets avec en particulier le renforcement des moyens consacrés à Eurojust, qui avaient été eux aussi - Madame la Présidente du Conseil vous choisirez le qualificatif vous-même - réduits dans le projet de budget du Conseil. Je vous le dis, Madame la Présidente, dans le secteur «liberté, sécurité et justice», le Conseil n’est pas à la hauteur des enjeux ni des attentes des citoyens et notre Parlement pourra s’honorer de corriger par son vote les incohérences de la position du Conseil, dont les membres raffolent de déclarations incantatoires mais rechignent à agir ensemble pour faire face à des problèmes graves et communs. C’est désolant!"@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Monsieur le Président, Mesdames, chers collègues, au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, je veux en tout premier lieu - il ne s'en étonnera pas - exprimer mes remerciements au rapporteur général, notre collègue et ami James Elles, et à la commission des budgets dans son ensemble pour la manière dont elle a tenu compte des priorités de la commission des libertés civiles. Parmi ces priorités, il y en a deux qui, à l'évidence, méritaient un effort tout à fait particulier sur le plan budgétaire. La première priorité concernait un meilleur contrôle des frontières extérieures de l'Union, qui font l'objet actuellement de pressions migratoires permanentes et considérables, en particulier sur l'ensemble du flanc sud. Il suffit pour s'en convaincre de regarder la télé et de lire les journaux tous les jours. Pour cela, il s'imposait de renforcer les moyens opérationnels de l'Agence Frontex, que nous avons créée à cette fin. C'est heureusement fait, avec le soutien en particulier de notre rapporteur général et des collègues espagnols qui nous ont aidés à corriger - j'hésite, Madame la Présidente du Conseil, entre les mots stupidité et incohérence, je vais choisir stupidité - la stupidité du Conseil qui avait, lui, réduit les moyens de l'Agence Frontex malgré les circonstances actuelles. Nous avions une deuxième priorité reconnue, elle aussi, par l'ensemble de notre Assemblée et plébiscitée par les citoyens européens à en croire tous les sondages disponibles. Cette priorité concerne le renforcement des moyens consacrés à la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, lesquels, vous le savez bien, se jouent des frontières intérieures de l'Union. À ce sujet aussi, notre message a été entendu par la commission des budgets avec en particulier le renforcement des moyens consacrés à Eurojust, qui avaient été eux aussi - Madame la Présidente du Conseil vous choisirez le qualificatif vous-même - réduits dans le projet de budget du Conseil. Je vous le dis, Madame la Présidente, dans le secteur "liberté, sécurité et justice", le Conseil n'est pas à la hauteur des enjeux ni des attentes des citoyens et notre Parlement pourra s'honorer de corriger par son vote les incohérences de la position du Conseil, dont les membres raffolent de déclarations incantatoires mais rechignent à agir ensemble pour faire face à des problèmes graves et communs. C'est désolant!"@cs1
"Hr. formand, fru Wideroos, fru Grybauskaitė, mine damer og herrer! På vegne af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender vil jeg allerførst gerne sende en velfortjent tak til hovedordføreren, vores kollega og ven, hr. Elles, og Budgetudvalget i sin helhed for den måde, hvorpå de har taget højde for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggenders prioriteringer. Blandt disse prioriteringer er der to, der åbenlyst fortjener en helt særlig indsats på budgetfronten. Den første prioritering vedrører en bedre kontrol ved Unionens ydre grænser, som for øjeblikket udsættes for et voldsomt, permanent migrationspres, navnlig på sydsiden. Det kan man se i fjernsynet og læse i aviserne hver dag. Dette kræver en styrkelse af de operationelle midler til FRONTEX-agenturet, som vi har oprettet til dette formål. Agenturets midler er heldigvis blevet styrket, navnlig takket være hovedordføreren og vores spanske kolleger, som har hjulpet os med at råde bod på - jeg ved ikke, fru Wideroos, om jeg skal bruge ordet dumhed eller inkonsekvens, men jeg vælger dumhed - Rådets dumhed, da det skar ned i FRONTEX-agenturets midler på trods af de aktuelle omstændigheder. Vi har endnu en prioritering, og også den er anerkendt af hele Parlamentet og støttes entusiastisk af de europæiske borgere, hvis man skal tro alle de til rådighed stående opinionsundersøgelser. Denne prioritering vedrører styrkelsen af midlerne til kampen mod terrorismen og den organiserede kriminalitet, der, som De ved, lader hånt om Unionens indre grænser. Også her har Budgetudvalget hørt vores budskab, især med styrkelsen af ressourcerne til Eurojust. Også disse var blevet reduceret i Rådets budgetforslag. Og her kan De selv få lov til at vælge et adjektiv, som kendetegner denne situation, fru Wideroos. Jeg skal ikke lægge skjul på, at Rådet, for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, hverken er på højde med udfordringerne eller borgernes forventninger, og Parlamentet kan rose sig af med sin stemme at dæmme op for den inkonsekvens, der præger holdningen i Rådet, hvis medlemmer er henrykte over at komme med besværgende erklæringer, men rynker på næsen, når det gælder om at handle sammen for at tage fat på de alvorlige fælles problemer. Det er en forfærdelig skam!"@da2
"Herr Präsident, Frau Ratspräsidentin, Frau Kommissarin, meine Damen und Herren! Im Namen des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres möchte ich vor allem dem Berichterstatter, unserem Kollegen und Freund James Elles, sowie dem gesamten Haushaltsausschuss für die Art und Weise danken, in der er die Prioritäten des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten berücksichtigt hat. Zwei dieser Prioritäten verdienten ganz besondere haushaltpolitische Anstrengungen. Das ist erstens die bessere Kontrolle an den Außengrenzen der Union, die heute ständig einem hohen Migrationsdruck ausgesetzt sind, vor allem an der gesamten Südflanke. Davon kann man sich täglich im Fernsehen und in den Zeitungen überzeugen. Deshalb galt es, die operativen Mittel der Frontex-Agentur zu verstärken, die wir zum Zwecke der Kontrolle der Außengrenzen geschaffen haben. Dabei erhielten wir glücklicherweise Unterstützung besonders seitens unseres Berichterstatters und unserer spanischen Kollegen, die uns behilflich waren, die – hier schwanke ich zwischen den Worten Dummheit und Inkonsequenz, Frau Ratspräsidentin, ich entscheide mich für Dummheit – die Dummheit des Rates zu korrigieren, der trotz der derzeitigen Umstände die Mittel für die Agentur Frontex gekürzt hatte. Nun zu unserer zweiten Priorität, die ebenfalls von unserem Hohen Hause voll anerkannt und von den europäischen Bürgern umfassend unterstützt wird, wie aus allen verfügbaren Meinungsumfragen hervorgeht. Diese Priorität betrifft die Verstärkung der Mittel zur Bekämpfung des Terrorismus und des organisierten Verbrechens, für die, wie Sie wissen, die Binnengrenzen der Union nicht zählen. Auch in dieser Frage wurde unsere Botschaft vom Haushaltsausschuss verstanden, indem insbesondere die Mittel für Eurojust erhöht wurden, welche ebenfalls – wählen sie selbst das passende Wort, Frau Ratspräsidentin – im Entwurf des Rates gekürzt wurden. Ich muss weiterhin feststellen, dass der Rat im Bereich „Freiheit, Sicherheit und Justiz“ den Herausforderungen und den Erwartungen der Bürger nicht gerecht wird, und unser Parlament kann es sich als Ehre anrechnen, mit seinem Votum die Inkonsequenzen in der Haltung des Rates zu korrigieren, dessen Mitglieder sich in wohltönenden Erklärungen ergehen, aber davor zurückschrecken, gemeinsam zu handeln, um ernste gemeinsame Probleme zu bewältigen. Das ist eine Schande!"@de9
". Κύριε Πρόεδρε, κυρία Wideroos, κυρία Grybauskaitė, κυρίες και κύριοι, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, θέλω καταρχάς να πω ένα πανάξιο ευχαριστώ στον γενικό εισηγητή, τον συνάδελφο και φίλο μας κ. Elles, καθώς και στην Επιτροπή Προϋπολογισμών στο σύνολό της, για τον τρόπο με τον οποίο έλαβε υπόψη τις προτεραιότητες της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Μεταξύ αυτών των προτεραιοτήτων, υπάρχουν δύο για τις οποίες προφανώς άξιζε να καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια όσον αφορά τον προϋπολογισμό. Η πρώτη προτεραιότητα ήταν ο καλύτερος έλεγχος των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, τα οποία τώρα υπόκεινται σε μόνιμες και σημαντικές μεταναστευτικές πιέσεις, με το σύνολο των νοτίων συνόρων να βρίσκεται υπό ιδιαίτερη πίεση. Οιοσδήποτε χρειάζεται να πειστεί γι’ αυτή την ανάγκη δεν έχει παρά να βλέπει καθημερινά τηλεόραση και να διαβάζει εφημερίδες. Επ’ αυτού, είναι ουσιώδες να ενισχυθούν οι επιχειρησιακοί πόροι του Οργανισμού Διαχείρισης Εξωτερικών Συνόρων, τον οποίο ιδρύσαμε με σκοπό τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων. Ευτυχώς, οι πόροι του οργανισμού όντως ενισχύθηκαν, με τη στήριξη, κυρίως, του γενικού εισηγητή και των ισπανών συναδέλφων μας οι οποίοι μας βοήθησαν να διορθώσουμε –δεν γνωρίζω, κυρία Wideroos, κατά πόσον πρέπει να χρησιμοποιήσω τη λέξη «ανοησία» ή «ασυναρτησία»· θα επιλέξω τη λέξη «ανοησία»– την ανοησία του Συμβουλίου, το οποίο είχε μειώσει τους πόρους του Οργανισμού Διαχείρισης Εξωτερικών Συνόρων παρά τις επικρατούσες συνθήκες. Είχαμε μια δεύτερη προτεραιότητα, την οποία και αυτή επίσης αναγνώρισε το Κοινοβούλιο και με ενθουσιασμό υποστήριξαν οι Ευρωπαίοι, αν πρέπει να πιστέψουμε όλες τις διαθέσιμες δημοσκοπήσεις: συνίστατο στην αύξηση των πόρων που διατίθενται για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, τα οποία, όπως καλώς γνωρίζετε, αγνοούν τα εσωτερικά σύνορα της ΕΕ. Επ’ αυτού του θέματος επίσης, το μήνυμά μας έχει εισακουστεί από την Επιτροπή Προϋπολογισμών η οποία έχει αυξήσει ιδιαίτερα τους πόρους που διατίθενται για τη Eurojust. Και αυτοί οι πόροι μειώθηκαν στο σχέδιο προϋπολογισμού του Συμβουλίου. Κυρία Wideroos, αφήνω σε σας την επιλογή της κατάλληλης λέξης για τον χαρακτηρισμό αυτής της μείωσης. Όσον αφορά τον τομέα της «ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης», δεν θα διστάσω να πω ότι το Συμβούλιο δεν ήρθη στο ύψος των περιστάσεων, ούτε στο ύψος των προσδοκιών των Ευρωπαίων, και το Κοινοβούλιό μας θα έχει την ευκαιρία να είναι υπερήφανο που θα κάνει χρήση της ψήφου του για να διορθώσει τις ανακολουθίες της θέσης του Συμβουλίου, τα μέλη του οποίου αρέσκονται σε ωραία λόγια αλλά διστάζουν να δράσουν μαζί για να αντιμετωπίσουν τα σοβαρά κοινά τους προβλήματα. Αυτό είναι πραγματικά πολύ λυπηρό."@el10
"Mr President, Mrs Wideroos, Mrs Grybauskaitė, ladies and gentlemen, on behalf of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, I want first of all to say a well-deserved thank you to the general rapporteur, our fellow Member and friend Mr Elles, as well as to the Committee on Budgets as a whole, for the way in which it has taken account of the priorities of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs. Among these priorities, there are two that obviously deserved a very special effort when it came to the budget. The first priority was better control of the EU’s external borders, which are now subject to permanent and considerable migratory pressures, with the whole of the southern border under particular pressure. Anyone who needs convincing of this need only watch television and read the newspapers every day. In this connection, it was essential to strengthen the operational resources of the FRONTEX Agency, which we established for the purposes of external border control. Happily, the Agency’s resources were, indeed, strengthened, with the support, in particular, of our general rapporteur and Spanish fellow Members who helped us correct – I do not know, Mrs Wideroos, whether to use the word ‘stupidity’ or ‘incoherence’; I shall opt for ‘stupidity’ – the stupidity of the Council, which had, for its part, reduced the resources of the FRONTEX Agency in spite of current circumstances. We had a second priority, this too recognised by the whole of Parliament and enthusiastically supported by Europeans, if all the available polls are to be believed, which was to increase the resources earmarked for the fight against terrorism and organised crime which, as you well know, make a mockery of the EU’s internal borders. On this subject too, our message has been heard by the Committee on Budgets which has, in particular, increased the resources set aside for Eurojust. These too had been reduced in the Council’s draft budget. Mrs Wideroos, I shall leave it to you to choose a suitable adverb to characterise this reduction. I make no bones about the fact that, where the ‘freedom, security and justice’ sector is concerned, the Council is equal neither to what is at stake nor to Europeans’ expectations, and our Parliament will be able to take pride in using its vote to correct the inconsistencies in the position of the Council, whose members delight in making all the right noises but balk at acting together to confront serious problems they have in common. It is a terrible shame."@en4
". Señor Presidente, señora Wideroos, señora Grybauskaitė, Señorías, en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior quisiera expresar en primer lugar un merecido agradecimiento al ponente general, nuestro colega y amigo, el señor Elles, y a la Comisión de Presupuestos en su conjunto por el modo en que han tenido en cuenta las prioridades de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior. Entre esas prioridades hay dos que, evidentemente, merecían un esfuerzo muy especial desde el punto de vista presupuestario. La primera es la mejora del control de las fronteras exteriores de la Unión, que actualmente sufren presiones migratorias permanentes y considerables, en especial en todo el flanco sur. Para convencerse, basta ver la televisión y leer la prensa cada día. En este contexto era esencial reforzar los medios operativos de la Agencia FRONTEX, que creamos a tal fin. Felizmente se ha hecho, en especial con el apoyo de nuestro ponente general y de los colegas españoles, que nos ayudaron a corregir –dudo, señora Wideroos, entre las palabras «estupidez» e «incoherencia»; voy a elegir «estupidez»– la estupidez del Consejo, que había reducido los medios de la Agencia FRONTEX a pesar de las circunstancias actuales. Teníamos una segunda prioridad reconocida también por toda esta Cámara y avalada por los ciudadanos europeos, a juzgar por todos los sondeos disponibles. Se trataba de incrementar los medios consagrados a la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada, que, como saben, se burlan de las fronteras interiores de la Unión. También a este respecto, nuestro mensaje ha sido oído por la Comisión de Presupuestos, en particular con el aumento de los recursos consagrados a Eurojust, que también habían sido recortados en el proyecto de presupuesto del Consejo. Señora Wideroos, dejaré en sus manos la elección del adverbio adecuado para caracterizar esta reducción. No oculto el hecho de que en lo que respecta al sector «libertad, seguridad y justicia», el Consejo no está a la altura de lo que está en juego ni de las expectativas de los europeos, y nuestro Parlamento podrá enorgullecerse de corregir con su voto las incoherencias de la posición del Consejo, cuyos miembros se complacen en exclamar bonitas palabras pero se resisten a actuar juntos para hacer frente a problemas graves que tienen en común. Es una verdadera vergüenza."@es20
"Monsieur le Président, Mesdames, chers collègues, au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, je veux en tout premier lieu - il ne s'en étonnera pas - exprimer mes remerciements au rapporteur général, notre collègue et ami James Elles, et à la commission des budgets dans son ensemble pour la manière dont elle a tenu compte des priorités de la commission des libertés civiles. Parmi ces priorités, il y en a deux qui, à l'évidence, méritaient un effort tout à fait particulier sur le plan budgétaire. La première priorité concernait un meilleur contrôle des frontières extérieures de l'Union, qui font l'objet actuellement de pressions migratoires permanentes et considérables, en particulier sur l'ensemble du flanc sud. Il suffit pour s'en convaincre de regarder la télé et de lire les journaux tous les jours. Pour cela, il s'imposait de renforcer les moyens opérationnels de l'Agence Frontex, que nous avons créée à cette fin. C'est heureusement fait, avec le soutien en particulier de notre rapporteur général et des collègues espagnols qui nous ont aidés à corriger - j'hésite, Madame la Présidente du Conseil, entre les mots stupidité et incohérence, je vais choisir stupidité - la stupidité du Conseil qui avait, lui, réduit les moyens de l'Agence Frontex malgré les circonstances actuelles. Nous avions une deuxième priorité reconnue, elle aussi, par l'ensemble de notre Assemblée et plébiscitée par les citoyens européens à en croire tous les sondages disponibles. Cette priorité concerne le renforcement des moyens consacrés à la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, lesquels, vous le savez bien, se jouent des frontières intérieures de l'Union. À ce sujet aussi, notre message a été entendu par la commission des budgets avec en particulier le renforcement des moyens consacrés à Eurojust, qui avaient été eux aussi - Madame la Présidente du Conseil vous choisirez le qualificatif vous-même - réduits dans le projet de budget du Conseil. Je vous le dis, Madame la Présidente, dans le secteur "liberté, sécurité et justice", le Conseil n'est pas à la hauteur des enjeux ni des attentes des citoyens et notre Parlement pourra s'honorer de corriger par son vote les incohérences de la position du Conseil, dont les membres raffolent de déclarations incantatoires mais rechignent à agir ensemble pour faire face à des problèmes graves et communs. C'est désolant!"@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja Wideroos, arvoisa komission jäsen Grybauskaitė, hyvät kollegat, aluksi haluan kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta lausua ansaitut kiitokset yleisesittelijälle, kollegallemme ja ystävällemme Ellesille sekä koko budjettivaliokunnalle siitä, että kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan asettamat painopisteet on otettu huomioon. Niiden joukossa on kaksi sellaista painopistettä, joihin talousarviossa on selvästikin syytä kiinnittää erityishuomiota. Ensimmäisenä painopisteenä oli EU:n ulkorajojen valvonnan tehostaminen, sillä jatkuvat ja huomattavan suuret maahanmuuttovirrat aiheuttavat paineita ulkorajoilla, etenkin koko etelärajalla. Tämän voi todeta katsomalla päivittäin televisiota ja lukemalla sanomalehtiä. Tässä yhteydessä oli oleellista vahvistaa ulkorajavalvontaa varten perustetun rajaturvallisuusvirasto Frontexin toimintamäärärahoja. Näin onneksi tehtiinkin erityisesti yleisesittelijämme ja espanjalaisten kollegojen tuella. He auttoivat meitä korjaamaan neuvoston teon. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja Wideroos, en tiedä, sanoisinko neuvoston tekoa typeräksi vai epäjohdonmukaiseksi. Sanon sitä nyt vaikka typeräksi, sillä neuvosto oli vähentänyt Frontexin määrärahoja nykytilanteesta huolimatta. Koko parlamentti on hyväksynyt myös toisen painopisteemme, ja EU:n kansalaiset ovat tukeneet sitä innokkaasti, jos kaikkiin saatavilla oleviin mielipidetutkimuksiin on uskomista. Toisena painopisteenämme oli terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan tarkoitettujen varojen lisääminen. Kuten hyvin tiedätte, terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden edustajat pitävät EU:n sisärajoja pilkkanaan. Tässäkin asiassa budjettivaliokunta kuuli viestimme ja lisäsi erityisesti Eurojustille osoitettavia varoja. Niitäkin oli vähennetty neuvoston talousarvioesityksessä. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja Wideroos, saatte itse valita sopivan adjektiivin kuvaamaan näitä vähennyksiä. Sanon suoraan, ettei neuvosto ota vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aloilla huomioon, mitä on vaakalaudalla, eikä myöskään eurooppalaisten odotuksia. Parlamentti voi olla ylpeä siitä, että se korjaa äänestyksellään neuvoston kannassa olevat epäjohdonmukaisuudet. Neuvoston jäsenet sanovat mielellään, mitä pitääkin, mutta ovat vastahakoisia käsittelemään yhdessä vakavia, yhteisiä ongelmia. Tämä on kerrassaan häpeällistä."@fi7
"Monsieur le Président, Mesdames, chers collègues, au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, je veux en tout premier lieu - il ne s'en étonnera pas - exprimer mes remerciements au rapporteur général, notre collègue et ami James Elles, et à la commission des budgets dans son ensemble pour la manière dont elle a tenu compte des priorités de la commission des libertés civiles. Parmi ces priorités, il y en a deux qui, à l'évidence, méritaient un effort tout à fait particulier sur le plan budgétaire. La première priorité concernait un meilleur contrôle des frontières extérieures de l'Union, qui font l'objet actuellement de pressions migratoires permanentes et considérables, en particulier sur l'ensemble du flanc sud. Il suffit pour s'en convaincre de regarder la télé et de lire les journaux tous les jours. Pour cela, il s'imposait de renforcer les moyens opérationnels de l'Agence Frontex, que nous avons créée à cette fin. C'est heureusement fait, avec le soutien en particulier de notre rapporteur général et des collègues espagnols qui nous ont aidés à corriger - j'hésite, Madame la Présidente du Conseil, entre les mots stupidité et incohérence, je vais choisir stupidité - la stupidité du Conseil qui avait, lui, réduit les moyens de l'Agence Frontex malgré les circonstances actuelles. Nous avions une deuxième priorité reconnue, elle aussi, par l'ensemble de notre Assemblée et plébiscitée par les citoyens européens à en croire tous les sondages disponibles. Cette priorité concerne le renforcement des moyens consacrés à la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, lesquels, vous le savez bien, se jouent des frontières intérieures de l'Union. À ce sujet aussi, notre message a été entendu par la commission des budgets avec en particulier le renforcement des moyens consacrés à Eurojust, qui avaient été eux aussi - Madame la Présidente du Conseil vous choisirez le qualificatif vous-même - réduits dans le projet de budget du Conseil. Je vous le dis, Madame la Présidente, dans le secteur "liberté, sécurité et justice", le Conseil n'est pas à la hauteur des enjeux ni des attentes des citoyens et notre Parlement pourra s'honorer de corriger par son vote les incohérences de la position du Conseil, dont les membres raffolent de déclarations incantatoires mais rechignent à agir ensemble pour faire face à des problèmes graves et communs. C'est désolant!"@hu11
"Signor Presidente, signora Presidente Wideroos, signora Commissario Grybauskaitė, onorevoli colleghi, a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, vorrei innanzi tutto esprimere un meritato ringraziamento al relatore generale, il nostro collega e amico onorevole Elles, e alla commissione per i bilanci nel suo insieme, per il modo in cui ha tenuto conto delle priorità della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni. Tra tali priorità ne figurano due che, ovviamente, meritavano uno sforzo tutto particolare in termini di bilancio. La prima priorità riguardava un migliore controllo delle frontiere esterne dell’Unione europea, che sono attualmente oggetto di pressioni migratorie permanenti e considerevoli, in particolare tutta la parte meridionale. Per convincersene basta guardare la televisione e leggere i giornali tutti i giorni. In tale contesto, era d’obbligo rafforzare i mezzi operativi dell’Agenzia FRONTEX, che abbiamo istituito ai fini del controllo delle frontiere esterne. Fortunatamente, i mezzi dell’Agenzia sono stati rafforzati, grazie al sostegno in particolare del relatore generale e dei colleghi spagnoli che ci hanno aiutato a correggere – esito, signora Presidente Wideroos, tra il termine stupidità e incoerenza, ma opterò per stupidità – la stupidità del Consiglio che, dal canto suo, aveva ridotto i finanziamenti per l’Agenzia FRONTEX nonostante le attuali circostanze. Avevamo una seconda priorità, anch’essa riconosciuta dall’intero Parlamento ed entusiasticamente sostenuta dai cittadini europei, stando ai risultati di tutti i sondaggi disponibili. Tale priorità riguarda il rafforzamento degli strumenti consacrati alla lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata che, come ben sapete, si fanno beffa delle frontiere interne dell’Unione. Anche a tale riguardo, il nostro messaggio è stato ascoltato dalla commissione per i bilanci, in particolare in merito all’incremento delle risorse destinate a Eurojust, anch’esse decurtate nel progetto di bilancio del Consiglio, e lascio a lei, signora Ministro, un modo per qualificare tale riduzione. In tutta franchezza, nel settore “libertà, sicurezza e giustizia”, il Consiglio non è all’altezza delle sfide, né delle attese dei cittadini, e il Parlamento potrà avere l’onore di correggere con il suo voto le incongruenze della posizione del Consiglio, i cui membri abusano di dichiarazioni incantatorie, ma rifuggono dall’agire insieme per far fronte a problemi gravi e comuni. E’ davvero desolante!"@it12
"Monsieur le Président, Mesdames, chers collègues, au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, je veux en tout premier lieu - il ne s'en étonnera pas - exprimer mes remerciements au rapporteur général, notre collègue et ami James Elles, et à la commission des budgets dans son ensemble pour la manière dont elle a tenu compte des priorités de la commission des libertés civiles. Parmi ces priorités, il y en a deux qui, à l'évidence, méritaient un effort tout à fait particulier sur le plan budgétaire. La première priorité concernait un meilleur contrôle des frontières extérieures de l'Union, qui font l'objet actuellement de pressions migratoires permanentes et considérables, en particulier sur l'ensemble du flanc sud. Il suffit pour s'en convaincre de regarder la télé et de lire les journaux tous les jours. Pour cela, il s'imposait de renforcer les moyens opérationnels de l'Agence Frontex, que nous avons créée à cette fin. C'est heureusement fait, avec le soutien en particulier de notre rapporteur général et des collègues espagnols qui nous ont aidés à corriger - j'hésite, Madame la Présidente du Conseil, entre les mots stupidité et incohérence, je vais choisir stupidité - la stupidité du Conseil qui avait, lui, réduit les moyens de l'Agence Frontex malgré les circonstances actuelles. Nous avions une deuxième priorité reconnue, elle aussi, par l'ensemble de notre Assemblée et plébiscitée par les citoyens européens à en croire tous les sondages disponibles. Cette priorité concerne le renforcement des moyens consacrés à la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, lesquels, vous le savez bien, se jouent des frontières intérieures de l'Union. À ce sujet aussi, notre message a été entendu par la commission des budgets avec en particulier le renforcement des moyens consacrés à Eurojust, qui avaient été eux aussi - Madame la Présidente du Conseil vous choisirez le qualificatif vous-même - réduits dans le projet de budget du Conseil. Je vous le dis, Madame la Présidente, dans le secteur "liberté, sécurité et justice", le Conseil n'est pas à la hauteur des enjeux ni des attentes des citoyens et notre Parlement pourra s'honorer de corriger par son vote les incohérences de la position du Conseil, dont les membres raffolent de déclarations incantatoires mais rechignent à agir ensemble pour faire face à des problèmes graves et communs. C'est désolant!"@lt14
"Monsieur le Président, Mesdames, chers collègues, au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, je veux en tout premier lieu - il ne s'en étonnera pas - exprimer mes remerciements au rapporteur général, notre collègue et ami James Elles, et à la commission des budgets dans son ensemble pour la manière dont elle a tenu compte des priorités de la commission des libertés civiles. Parmi ces priorités, il y en a deux qui, à l'évidence, méritaient un effort tout à fait particulier sur le plan budgétaire. La première priorité concernait un meilleur contrôle des frontières extérieures de l'Union, qui font l'objet actuellement de pressions migratoires permanentes et considérables, en particulier sur l'ensemble du flanc sud. Il suffit pour s'en convaincre de regarder la télé et de lire les journaux tous les jours. Pour cela, il s'imposait de renforcer les moyens opérationnels de l'Agence Frontex, que nous avons créée à cette fin. C'est heureusement fait, avec le soutien en particulier de notre rapporteur général et des collègues espagnols qui nous ont aidés à corriger - j'hésite, Madame la Présidente du Conseil, entre les mots stupidité et incohérence, je vais choisir stupidité - la stupidité du Conseil qui avait, lui, réduit les moyens de l'Agence Frontex malgré les circonstances actuelles. Nous avions une deuxième priorité reconnue, elle aussi, par l'ensemble de notre Assemblée et plébiscitée par les citoyens européens à en croire tous les sondages disponibles. Cette priorité concerne le renforcement des moyens consacrés à la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, lesquels, vous le savez bien, se jouent des frontières intérieures de l'Union. À ce sujet aussi, notre message a été entendu par la commission des budgets avec en particulier le renforcement des moyens consacrés à Eurojust, qui avaient été eux aussi - Madame la Présidente du Conseil vous choisirez le qualificatif vous-même - réduits dans le projet de budget du Conseil. Je vous le dis, Madame la Présidente, dans le secteur "liberté, sécurité et justice", le Conseil n'est pas à la hauteur des enjeux ni des attentes des citoyens et notre Parlement pourra s'honorer de corriger par son vote les incohérences de la position du Conseil, dont les membres raffolent de déclarations incantatoires mais rechignent à agir ensemble pour faire face à des problèmes graves et communs. C'est désolant!"@lv13
"Monsieur le Président, Mesdames, chers collègues, au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, je veux en tout premier lieu - il ne s'en étonnera pas - exprimer mes remerciements au rapporteur général, notre collègue et ami James Elles, et à la commission des budgets dans son ensemble pour la manière dont elle a tenu compte des priorités de la commission des libertés civiles. Parmi ces priorités, il y en a deux qui, à l'évidence, méritaient un effort tout à fait particulier sur le plan budgétaire. La première priorité concernait un meilleur contrôle des frontières extérieures de l'Union, qui font l'objet actuellement de pressions migratoires permanentes et considérables, en particulier sur l'ensemble du flanc sud. Il suffit pour s'en convaincre de regarder la télé et de lire les journaux tous les jours. Pour cela, il s'imposait de renforcer les moyens opérationnels de l'Agence Frontex, que nous avons créée à cette fin. C'est heureusement fait, avec le soutien en particulier de notre rapporteur général et des collègues espagnols qui nous ont aidés à corriger - j'hésite, Madame la Présidente du Conseil, entre les mots stupidité et incohérence, je vais choisir stupidité - la stupidité du Conseil qui avait, lui, réduit les moyens de l'Agence Frontex malgré les circonstances actuelles. Nous avions une deuxième priorité reconnue, elle aussi, par l'ensemble de notre Assemblée et plébiscitée par les citoyens européens à en croire tous les sondages disponibles. Cette priorité concerne le renforcement des moyens consacrés à la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, lesquels, vous le savez bien, se jouent des frontières intérieures de l'Union. À ce sujet aussi, notre message a été entendu par la commission des budgets avec en particulier le renforcement des moyens consacrés à Eurojust, qui avaient été eux aussi - Madame la Présidente du Conseil vous choisirez le qualificatif vous-même - réduits dans le projet de budget du Conseil. Je vous le dis, Madame la Présidente, dans le secteur "liberté, sécurité et justice", le Conseil n'est pas à la hauteur des enjeux ni des attentes des citoyens et notre Parlement pourra s'honorer de corriger par son vote les incohérences de la position du Conseil, dont les membres raffolent de déclarations incantatoires mais rechignent à agir ensemble pour faire face à des problèmes graves et communs. C'est désolant!"@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, mevrouw Wideroos, mevrouw Grybauskaitė, dames en heren, namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken wil ik allereerst mijn welverdiende dank betuigen aan de algemeen rapporteur, onze collega en vriend James Elles, en aan de Begrotingscommissie als geheel, voor de wijze waarop zij de prioriteiten van onze commissie in aanmerking heeft genomen. Van die prioriteiten zijn er twee die wat de begroting betreft overduidelijk een heel speciale inspanning verdienden. De eerste betrof een betere controle van de buitengrenzen van de Unie, die op dit moment voortdurend blootstaan aan een aanzienlijke migratiedruk, in het bijzonder op de zuidflank. Men hoeft maar iedere dag naar de televisie te kijken en de kranten te lezen om daar niet langer aan te twijfelen. Deze situatie noopte tot een verhoging van de operationele middelen van het agentschap Frontex dat wij hiervoor hebben opgericht. Dit is gelukkig gebeurd, met name dankzij de steun van onze algemeen rapporteur en van onze Spaanse collega's die ons hebben geholpen bij het rechtzetten van – ik aarzel, mevrouw de fungerend voorzitter van de Raad, tussen de woorden stupiditeit en incoherentie, maar ik kies stupiditeit – de stupiditeit van de Raad, die zelf in weerwil van de huidige omstandigheden de middelen van Frontex juist had verlaagd. Daarnaast hadden wij nog een tweede prioriteit, die eveneens door ons gehele Parlement wordt erkend en waar ook de Europese burgers in grote meerderheid – afgaande op alle beschikbare opiniepeilingen – achter staan, namelijk de verhoging van de middelen voor de strijd tegen het terrorisme en de georganiseerde misdaad, die, zoals u weet, de binnengrenzen van de Unie overschrijden. Ook op dat punt is onze boodschap overgekomen bij de Begrotingscommissie, die met name de middelen voor Eurojust verhoogd heeft. Ook deze waren verlaagd op de ontwerpbegroting van de Raad. Mevrouw Wideroos, u mag zelf een passende kwalificatie voor deze verlaging kiezen. Ik zal ronduit zeggen dat, wat betreft de rubriek “vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid”, de Raad noch aan de behoeften, noch aan de verwachtingen van de burgers voldoet. Het zal ons Parlement tot eer strekken als het via zijn stemming de inconsistenties rechtzet van het standpunt van de Raad, waarvan de leden maar al te graag mooie woorden uiten, maar geen zin hebben om gezamenlijk ernstige, gemeenschappelijke problemen aan te pakken. Het is bedroevend!"@nl3
"Monsieur le Président, Mesdames, chers collègues, au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, je veux en tout premier lieu - il ne s'en étonnera pas - exprimer mes remerciements au rapporteur général, notre collègue et ami James Elles, et à la commission des budgets dans son ensemble pour la manière dont elle a tenu compte des priorités de la commission des libertés civiles. Parmi ces priorités, il y en a deux qui, à l'évidence, méritaient un effort tout à fait particulier sur le plan budgétaire. La première priorité concernait un meilleur contrôle des frontières extérieures de l'Union, qui font l'objet actuellement de pressions migratoires permanentes et considérables, en particulier sur l'ensemble du flanc sud. Il suffit pour s'en convaincre de regarder la télé et de lire les journaux tous les jours. Pour cela, il s'imposait de renforcer les moyens opérationnels de l'Agence Frontex, que nous avons créée à cette fin. C'est heureusement fait, avec le soutien en particulier de notre rapporteur général et des collègues espagnols qui nous ont aidés à corriger - j'hésite, Madame la Présidente du Conseil, entre les mots stupidité et incohérence, je vais choisir stupidité - la stupidité du Conseil qui avait, lui, réduit les moyens de l'Agence Frontex malgré les circonstances actuelles. Nous avions une deuxième priorité reconnue, elle aussi, par l'ensemble de notre Assemblée et plébiscitée par les citoyens européens à en croire tous les sondages disponibles. Cette priorité concerne le renforcement des moyens consacrés à la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, lesquels, vous le savez bien, se jouent des frontières intérieures de l'Union. À ce sujet aussi, notre message a été entendu par la commission des budgets avec en particulier le renforcement des moyens consacrés à Eurojust, qui avaient été eux aussi - Madame la Présidente du Conseil vous choisirez le qualificatif vous-même - réduits dans le projet de budget du Conseil. Je vous le dis, Madame la Présidente, dans le secteur "liberté, sécurité et justice", le Conseil n'est pas à la hauteur des enjeux ni des attentes des citoyens et notre Parlement pourra s'honorer de corriger par son vote les incohérences de la position du Conseil, dont les membres raffolent de déclarations incantatoires mais rechignent à agir ensemble pour faire face à des problèmes graves et communs. C'est désolant!"@pl16
"Senhor Presidente, Senhora Presidente Wideroos, Senhora Comissária Grybauskaitė, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos, gostaria de, antes de mais nada, dirigir umas palavras de merecido agradecimento ao relator geral, o nosso colega e amigo senhor deputado Elles, bem como à Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos. Entre estas prioridades, há duas que obviamente mereceram um esforço muito especial, quando se tratou do orçamento. A primeira prioridade era melhor controlo das fronteiras externas da UE, que actualmente se encontram sujeitas a consideráveis pressões migratórias permanentes, sobretudo toda a fronteira meridional. Quem quer que tenha necessidade de comprovativo tem apenas de ver a televisão e ler os jornais todos os dias. Neste contexto, era essencial reforçar os recursos operacionais da Agência FRONTEX, que criámos tendo em vista o controlo das fronteiras externas. Felizmente, os recursos da Agência foram, de facto, reforçados, com o apoio, em particular, do nosso relator geral e dos nossos colegas deputados espanhóis que nos ajudaram a corrigir – não sei, Senhora Presidente em exercício do Conselho, se usar a palavra “estupidez” ou “incoerência”, mas vou optar por “estupidez” – a estupidez do Conselho, que, pela sua parte, e apesar das actuais circunstâncias, tinha reduzido os recursos da Agência FRONTEX. Tínhamos uma segunda prioridade e, a acreditar em todas as sondagens disponíveis, igualmente reconhecida por todo o Parlamento e entusiasticamente apoiada pelos Europeus, que era aumentar os recursos consagrados à luta contra o terrorismo e o crime organizado, que, como muito bem sabem, se estão a rir para as fronteiras internas da UE. Relativamente a este assunto, também, a nossa mensagem foi escutada pela Comissão dos Orçamentos que, especialmente, aumentou os recursos reservados para o Eurojust, que também tinham sido reduzidos no projecto de orçamento do Conselho. Senhora Presidente em exercício do Conselho, deixo ao livre alvedrio de Vossa Excelência a escolha do advérbio adequado para classificar esta redução. Não vou estar com rodeios quanto ao facto de que, no que respeita ao sector da “liberdade, da segurança e da justiça”, o Conselho não está à altura nem do que está em jogo, nem das expectativas dos Europeus. O nosso Parlamento poderá orgulhar-se de usar o seu voto para corrigir as incoerências da posição do Conselho, cujos membros se comprazem em fazer todas as declarações adequadas, mas se recusam a agir em conjunto para fazerem frente aos problemas graves que têm em comum. É uma verdadeira vergonha!"@pt17
"Monsieur le Président, Mesdames, chers collègues, au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, je veux en tout premier lieu - il ne s'en étonnera pas - exprimer mes remerciements au rapporteur général, notre collègue et ami James Elles, et à la commission des budgets dans son ensemble pour la manière dont elle a tenu compte des priorités de la commission des libertés civiles. Parmi ces priorités, il y en a deux qui, à l'évidence, méritaient un effort tout à fait particulier sur le plan budgétaire. La première priorité concernait un meilleur contrôle des frontières extérieures de l'Union, qui font l'objet actuellement de pressions migratoires permanentes et considérables, en particulier sur l'ensemble du flanc sud. Il suffit pour s'en convaincre de regarder la télé et de lire les journaux tous les jours. Pour cela, il s'imposait de renforcer les moyens opérationnels de l'Agence Frontex, que nous avons créée à cette fin. C'est heureusement fait, avec le soutien en particulier de notre rapporteur général et des collègues espagnols qui nous ont aidés à corriger - j'hésite, Madame la Présidente du Conseil, entre les mots stupidité et incohérence, je vais choisir stupidité - la stupidité du Conseil qui avait, lui, réduit les moyens de l'Agence Frontex malgré les circonstances actuelles. Nous avions une deuxième priorité reconnue, elle aussi, par l'ensemble de notre Assemblée et plébiscitée par les citoyens européens à en croire tous les sondages disponibles. Cette priorité concerne le renforcement des moyens consacrés à la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, lesquels, vous le savez bien, se jouent des frontières intérieures de l'Union. À ce sujet aussi, notre message a été entendu par la commission des budgets avec en particulier le renforcement des moyens consacrés à Eurojust, qui avaient été eux aussi - Madame la Présidente du Conseil vous choisirez le qualificatif vous-même - réduits dans le projet de budget du Conseil. Je vous le dis, Madame la Présidente, dans le secteur "liberté, sécurité et justice", le Conseil n'est pas à la hauteur des enjeux ni des attentes des citoyens et notre Parlement pourra s'honorer de corriger par son vote les incohérences de la position du Conseil, dont les membres raffolent de déclarations incantatoires mais rechignent à agir ensemble pour faire face à des problèmes graves et communs. C'est désolant!"@sk18
"Monsieur le Président, Mesdames, chers collègues, au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, je veux en tout premier lieu - il ne s'en étonnera pas - exprimer mes remerciements au rapporteur général, notre collègue et ami James Elles, et à la commission des budgets dans son ensemble pour la manière dont elle a tenu compte des priorités de la commission des libertés civiles. Parmi ces priorités, il y en a deux qui, à l'évidence, méritaient un effort tout à fait particulier sur le plan budgétaire. La première priorité concernait un meilleur contrôle des frontières extérieures de l'Union, qui font l'objet actuellement de pressions migratoires permanentes et considérables, en particulier sur l'ensemble du flanc sud. Il suffit pour s'en convaincre de regarder la télé et de lire les journaux tous les jours. Pour cela, il s'imposait de renforcer les moyens opérationnels de l'Agence Frontex, que nous avons créée à cette fin. C'est heureusement fait, avec le soutien en particulier de notre rapporteur général et des collègues espagnols qui nous ont aidés à corriger - j'hésite, Madame la Présidente du Conseil, entre les mots stupidité et incohérence, je vais choisir stupidité - la stupidité du Conseil qui avait, lui, réduit les moyens de l'Agence Frontex malgré les circonstances actuelles. Nous avions une deuxième priorité reconnue, elle aussi, par l'ensemble de notre Assemblée et plébiscitée par les citoyens européens à en croire tous les sondages disponibles. Cette priorité concerne le renforcement des moyens consacrés à la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, lesquels, vous le savez bien, se jouent des frontières intérieures de l'Union. À ce sujet aussi, notre message a été entendu par la commission des budgets avec en particulier le renforcement des moyens consacrés à Eurojust, qui avaient été eux aussi - Madame la Présidente du Conseil vous choisirez le qualificatif vous-même - réduits dans le projet de budget du Conseil. Je vous le dis, Madame la Présidente, dans le secteur "liberté, sécurité et justice", le Conseil n'est pas à la hauteur des enjeux ni des attentes des citoyens et notre Parlement pourra s'honorer de corriger par son vote les incohérences de la position du Conseil, dont les membres raffolent de déclarations incantatoires mais rechignent à agir ensemble pour faire face à des problèmes graves et communs. C'est désolant!"@sl19
"Herr talman, fru Wideroos, fru Grybauskaitė, mina damer och herrar! Som talesman för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor vill jag först av allt säga ett välförtjänt tack till huvudföredraganden, vår ledamot och vän James Elles, liksom till budgetutskottet som helhet, för hur de har tagit hänsyn till prioriteringarna från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Bland dessa prioriteringar finns två som uppenbarligen krävde en mycket speciell satsning när det gäller budgeten. Den första gällde bättre kontroll över EU:s yttre gränser, vilka nu utsätts för kontinuerliga och avsevärda påtryckningar från migrationen och där särskilt hela den södra gränsen utsätts för press. För att övertygas om detta behöver man bara titta på tv och läsa tidningarna varje dag. Det var därför mycket viktigt att stärka de operativa resurserna för gränsförvaltningsbyrån som vi inrättade för att kontrollera de yttre gränserna. Som tur var fick byrån verkligen stärkta resurser, med stöd framför allt av vår huvudföredragande och spanska parlamentsledamot som hjälpte oss att korrigera – jag vet inte, fru Wideroos, om jag ska använda ordet ”galenskap”, eller ”inkonsekvens”, men jag väljer ”galenskap” – den galenskap som trots de rådande omständigheterna har fått rådet att minska resurserna till gränsförvaltningsbyrån. Vi hade också en andra prioritet, som hela parlamentet erkände och EU-medborgarna entusiastiskt stödde, om vi ska tro tillgängliga undersökningar, och det var att öka de resurser som öronmärkts för kampen mot terrorism och organiserad brottslighet, vilka som ni vet gör EU:s internationella gränser till ett skämt. Även här har budgetutskottet uppmärksammat vårt budskap, och man har framför allt har ökat resurserna till Eurojust. Också dessa minskades i rådets förslag till budget. Fru Wideroos! Jag låter er välja ett lämpligt adverb för att beskriva den här minskningen. Jag sticker inte under stol med att när det gäller området för ”frihet, säkerhet och rättvisa” motsvarar rådet varken det som står på spel eller EU-medborgarnas förväntningar, och vårt parlament kommer att stolt kunna använda sin röst för att korrigera inkonsekvenser i ståndpunkterna från rådet, vars ledamöter njuter av att göra stort väsen men stegrar sig när det gäller att agera gemensamt för att bemöta allvarliga gemensamma problem. Det är verkligen en skam."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Gérard Deprez (ALDE ),"5,19,15,1,18,14,16,11,13,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph