Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-10-24-Speech-2-163"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061024.26.2-163"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". - Le délire est au rendez-vous dans ce rapport, tous les fantasmes de la gauche et des verts y sont réunis. Quelques exemples parmi tant d’autres: au point 7, les États membres sont invités à accorder aux femmes migrantes en situation irrégulière dont les enfants sont scolarisés le droit aux prestations et allocations familiales. Au point 10, c’est la simplification des procédures d’octroi des permis de séjour qui est souhaitée. Enfin, au point 17, il s’agit de faire participer plus activement les femmes immigrées à la vie sociale et politique des pays d’accueil. Décidément, tout est fait pour transformer comme par magie ce qui dérange, l’immigration illégale, en ce qui est bien, moral et humaniste: l’immigration légale. Pas un mot sur la mise en place de politiques de retour au pays d’origine de ces clandestins, pas un mot non plus sur la possibilité de mise en œuvre d’une politique cohérente et efficace d’aide au codéveloppement dans ces pays afin que cesse l’hémorragie croissante en provenance notamment des pays d’Afrique. Rien, juste la volonté affirmée du début à la fin de ce rapport d’accueillir toujours plus d’immigrés et de leur donner toujours plus de droits. Des rapports comme celui-ci ne contribuent pas à construire l’Europe: ils la tuent."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Le délire est au rendez-vous dans ce rapport, tous les fantasmes de la gauche et des verts y sont réunis. Quelques exemples parmi tant d'autres: au point 7, les États membres sont invités à accorder aux femmes migrantes en situation irrégulière dont les enfants sont scolarisés le droit aux prestations et allocations familiales. Au point 10, c'est la simplification des procédures d'octroi des permis de séjour qui est souhaitée. Enfin, au point 17, il s'agit de faire participer plus activement les femmes immigrées à la vie sociale et politique des pays d'accueil. Décidément, tout est fait pour transformer comme par magie ce qui dérange, l'immigration illégale, en ce qui est bien, moral et humaniste : l'immigration légale. Pas un mot sur la mise en place de politiques de retour au pays d'origine de ces clandestins, pas un mot non plus sur la possibilité de mise en oeuvre d'une politique cohérente et efficace d'aide au codéveloppement dans ces pays afin que cesse l'hémorragie croissante en provenance notamment des pays d'Afrique. Rien, juste la volonté affirmée du début à la fin de ce rapport d'accueillir toujours plus d'immigrés et de leur donner toujours plus de droits. Des rapports comme celui-ci ne contribuent pas à construire l'Europe: ils la tuent."@cs1
"Denne betænkning er et stort vanvid, som forener alle de venstreorienterede og grønnes fantasier. Her følger et par eksempler. I punkt 7 opfordres medlemsstaterne til at give kvindelige indvandrere med ulovligt ophold, hvis børn går i skole, ret til familieydelser og børnetilskud. I punkt 10 er det en forenkling af procedurerne for opholdstilladelser, der opfordres til. Endelig handler det i punkt 17 om at få indvandrerkvinderne til at deltage mere aktivt i det sociale og politiske liv i modtagerlandet. Man må sige, at man gør alt for som ved et trylleslag at ændre alt det, der er ubelejligt, dvs. den ulovlige indvandring, til det, der er godt, moralsk og humanistisk, nemlig den lovlige indvandring. Ikke et ord om at gennemføre politikker for disse ulovlige indvandreres tilbagesendelse til deres hjemland. Ikke et ord om muligheden for at føre en sammenhængende og effektiv udviklingsstøttepolitik for disse lande med henblik på at stoppe denne tiltagende flugt fra navnlig de afrikanske lande. Intet. Kun den vilje til at modtage endnu flere indvandrere og give dem endnu flere rettigheder, der går igen gennem hele betænkningen. Betænkninger som denne bidrager ikke til den europæiske konstruktion. De tilintetgør den."@da2
"In diesem Bericht sind alle Maßstäbe verloren gegangen, denn er vereint sämtliche Phantastereien der Linken und der Grünen. Hier nur einige Beispiele von vielen: In Ziffer 7 werden die Mitgliedstaaten aufgefordert, Migrantinnen, die sich in einer rechtswidrigen Situation befinden und deren Kinder regelmäßig eine Schule besuchen, Anspruch auf Familienleistungen zu gewähren. In Ziffer 10 wird dazu aufgefordert, die Verfahren für die Bewilligung von Aufenthaltsgenehmigungen zu vereinfachen. In Ziffer 17 schließlich geht es darum, die Migrantinnen aktiver am sozialen und politischen Leben im Aufnahmeland zu beteiligen. So wird alles getan, um etwas höchst Problematisches – nämlich die illegale Zuwanderung – wie durch Zauberkraft in etwas Gutes, Moralisches und Humanistisches zu verwandeln – nämlich die legale Zuwanderung. Kein Wort über die Einführung von Politiken zur Rückführung illegaler Einwanderer in ihr Herkunftsland. Ebenfalls kein Wort über die Möglichkeit einer schlüssigen und effizienten Politik der Entwicklungshilfe in diesen Ländern, damit die zunehmenden Migrationsströme, vor allem aus den afrikanischen Ländern, gestoppt werden können. In dem Bericht ist nichts anderes zu finden als der von Anfang bis Ende bekundete Wille, immer mehr Zuwanderer aufzunehmen und ihnen immer mehr Rechte zu gewähren. Berichte wie dieser leisten keinen Beitrag zur Errichtung Europas, sondern sie zerstören Europa vielmehr."@de9
". Η έκθεση αυτή είναι σκέτος παραλογισμός, αφού συνδυάζει όλες τις φαντασιώσεις της Αριστεράς και των Πρασίνων. Παραθέτω μερικά παραδείγματα. Στην παράγραφο 7 ζητείται από τα κράτη μέλη να χορηγούν στις μετανάστριες που διαβιούν παρανόμως και των οποίων τα παιδιά φοιτούν στο σχολείο το δικαίωμα σε οικογενειακές παροχές και επιδόματα. Στην παράγραφο 10 ζητείται η απλούστευση των διαδικασιών χορήγησης άδειας παραμονής. Τέλος, στην παράγραφο 17 ζητείται να ενθαρρύνονται οι μετανάστριες να συμμετέχουν ενεργότερα στην κοινωνική και πολιτική ζωή των χωρών υποδοχής. Είναι φανερό ότι γίνονται τα πάντα προκειμένου να μεταμορφωθεί, ως διά μαγείας, ένα πρόβλημα –η παράνομη μετανάστευση– σε κάτι που από κάθε άποψη είναι θαυμάσιο, ηθικό και ανθρωπιστικό, όπως η νόμιμη μετανάστευση. Δεν υπάρχει η παραμικρή αναφορά στην εφαρμογή πολιτικών για την επιστροφή των παράνομων μεταναστών στις χώρες καταγωγής τους. Ούτε αναφέρεται οτιδήποτε σχετικά με τη δυνατότητα εφαρμογής μιας συνεκτικής και αποτελεσματικής πολιτικής αναπτυξιακής βοήθειας στις χώρες αυτές, με σκοπό να σταματήσει η αυξανόμενη έξοδος, κυρίως, από τις αφρικανικές χώρες. Στην έκθεση δεν υπάρχει τίποτε άλλο παρά μόνον η επιθυμία, που εκφράζεται από την αρχή έως το τέλος του κειμένου, να υποδεχτούμε ακόμη περισσότερους μετανάστες και να τους παράσχουμε ακόμη περισσότερα δικαιώματα. Εκθέσεις όπως η συγκεκριμένη δεν βοηθούν στην οικοδόμηση της Ευρώπης. Το αντίθετο μάλιστα: την καταστρέφουν."@el10
"This report has completely lost the plot, combining as it does all the fantasies of the Left and the Greens. Here are just a few examples. Paragraph 7 calls on Member States to grant immigrant women whose status is irregular and whose children are attending school the right to family benefits and allowances. Paragraph 10 calls for the procedures for granting a residence permit to be simplified. Finally, paragraph 17 calls for women immigrants to be encouraged to participate more actively in the social and political life of host countries. Obviously, everything is being done to transform, as if by magic, something that is a problem – namely illegal immigration – into something that is all very fine, moral and humanistic, namely legal immigration. There is not a single word about putting policies in place for returning illegal immigrants to their countries of origin. Nor is there anything about the possibility of implementing a coherent and effective codevelopment aid policy in these countries in order to put a stop to the growing exodus from, in particular, African countries. There is nothing but the desire, expressed from the beginning to the end of this report, to welcome ever more immigrants and to give them ever more rights. Reports like this one do not help build Europe. Rather, they destroy Europe."@en4
". Este informe ha perdido totalmente los estribos al combinar todas las fantasías de la izquierda y de los verdes. Algunos ejemplos entre tantos otros: en el apartado 7 se pide a los Estados miembros que concedan a las mujeres inmigrantes que se hallan en situación ilegal y cuyos hijos estén escolarizados el derecho a prestaciones y subsidios familiares. En el apartado 10 se propone simplificar los procedimientos de concesión de permisos de residencia. Por último, en el apartado 17 se propone animar a las mujeres inmigrantes a participar más activamente en la vida social y política de los países de acogida. Evidentemente, se hace todo por transformar como por arte de magia una cosa que es un problema –a saber, la inmigración ilegal– en algo que está bien, es moral y humanista: la inmigración legal. Ni una palabra sobre la adopción de políticas de retorno al país de origen de los inmigrantes ilegales, ni una palabra tampoco sobre la posibilidad de aplicar una política coherente y eficaz de ayuda al codesarrollo en esos países, para que cese el éxodo creciente, procedente en particular de los países de África. Nada, solo la voluntad afirmada de principio a fin de este informe de acoger a cada vez más inmigrantes y darles cada vez más derechos. Informes como este no ayudan a construir Europa. Más bien destruyen a Europa."@es20
"Le délire est au rendez-vous dans ce rapport, tous les fantasmes de la gauche et des verts y sont réunis. Quelques exemples parmi tant d'autres: au point 7, les États membres sont invités à accorder aux femmes migrantes en situation irrégulière dont les enfants sont scolarisés le droit aux prestations et allocations familiales. Au point 10, c'est la simplification des procédures d'octroi des permis de séjour qui est souhaitée. Enfin, au point 17, il s'agit de faire participer plus activement les femmes immigrées à la vie sociale et politique des pays d'accueil. Décidément, tout est fait pour transformer comme par magie ce qui dérange, l'immigration illégale, en ce qui est bien, moral et humaniste : l'immigration légale. Pas un mot sur la mise en place de politiques de retour au pays d'origine de ces clandestins, pas un mot non plus sur la possibilité de mise en oeuvre d'une politique cohérente et efficace d'aide au codéveloppement dans ces pays afin que cesse l'hémorragie croissante en provenance notamment des pays d'Afrique. Rien, juste la volonté affirmée du début à la fin de ce rapport d'accueillir toujours plus d'immigrés et de leur donner toujours plus de droits. Des rapports comme celui-ci ne contribuent pas à construire l'Europe: ils la tuent."@et5
"Tämä mietintö on täysin järjenvastainen, sillä siinä yhdistyvät kaikki vasemmiston ja vihreiden fantasiat. Mainitsen seuraavaksi vain muutamia esimerkkejä tästä. Päätöslauselmaesityksen 7 kohdassa kehotetaan jäsenvaltioita myöntämään sääntöjenvastaisesti maassa oleville maahanmuuttajanaisille, joiden lapset käyvät koulua, oikeus perhe-etuuksiin. Päätöslauselmaesityksen 10 kohdassa kehotetaan yksinkertaistamaan oleskeluluvan myöntämismenettelyjä. Lopuksi päätöslauselmaesityksen 17 kohdassa kehotetaan kannustamaan maahanmuuttajanaisia osallistumaan aktiivisemmin vastaanottajamaan sosiaaliseen ja poliittiseen elämään. Mietinnössä pyritään ilmeisesti kaikin tavoin muuttamaan tämä ongelma – nimittäin laiton maahanmuutto – aivan kuin taikaiskusta erittäin hyväksi, moraaliseksi ja humanistiseksi asiaksi, nimittäin lailliseksi maahanmuutoksi. Mietinnössä ei mainita sanallakaan toimien käyttöönottoa laittomien maahanmuuttajien palauttamiseksi lähtömaahan. Siinä ei mainita myöskään mahdollisuutta toteuttaa yhtenäistä ja tehokasta kehitysyhteistyöpolitiikkaa lähtömaissa, jotta kasvava maastamuutto erityisesti Afrikan maista voidaan pysäyttää. Mietinnössä esitetään kautta linjan vain toive toivottaa yhä useammat maahanmuuttajat tervetulleiksi ja antaa heille yhä enemmän oikeuksia. Tämänkaltaiset mietinnöt eivät auta rakentamaan Eurooppaa. Ne pikemminkin tuhoavat Euroopan."@fi7
"Le délire est au rendez-vous dans ce rapport, tous les fantasmes de la gauche et des verts y sont réunis. Quelques exemples parmi tant d'autres: au point 7, les États membres sont invités à accorder aux femmes migrantes en situation irrégulière dont les enfants sont scolarisés le droit aux prestations et allocations familiales. Au point 10, c'est la simplification des procédures d'octroi des permis de séjour qui est souhaitée. Enfin, au point 17, il s'agit de faire participer plus activement les femmes immigrées à la vie sociale et politique des pays d'accueil. Décidément, tout est fait pour transformer comme par magie ce qui dérange, l'immigration illégale, en ce qui est bien, moral et humaniste : l'immigration légale. Pas un mot sur la mise en place de politiques de retour au pays d'origine de ces clandestins, pas un mot non plus sur la possibilité de mise en oeuvre d'une politique cohérente et efficace d'aide au codéveloppement dans ces pays afin que cesse l'hémorragie croissante en provenance notamment des pays d'Afrique. Rien, juste la volonté affirmée du début à la fin de ce rapport d'accueillir toujours plus d'immigrés et de leur donner toujours plus de droits. Des rapports comme celui-ci ne contribuent pas à construire l'Europe: ils la tuent."@hu11
"La relazione è totalmente fuori dalla realtà, dal momento che mette insieme tutte le chimere della Sinistra e dei Verdi. Giusto qualche esempio: il paragrafo 7 invita gli Stati membri a concedere alle donne migranti in situazione irregolare, i cui figli frequentino la scuola, il diritto alle prestazioni e agli assegni familiari. Il paragrafo 10 chiede la semplificazione delle procedure relative alla concessione del permesso di soggiorno. Il paragrafo 17, infine, chiede di rendere più attiva la partecipazione delle donne migranti alla vita sociale e politica dei paesi di accoglienza. Naturalmente tutto è concepito per trasformare, come per magia, qualcosa che costituisce un problema – ovvero l’immigrazione clandestina – in qualcosa che è buono, morale e umanitario, ovvero l’immigrazione regolare. Non c’è una sola parola sull’attuazione di politiche per il rimpatrio degli immigrati clandestini nel paese di origine. Non c’è niente neppure sulla possibilità di realizzare una politica coerente ed efficace di aiuto al cosviluppo in questi paesi per fermare l’esodo crescente che proviene soprattutto dagli Stati africani. Non c’è nient’altro che il desiderio, espresso dall’inizio alla fine della relazione, di accogliere sempre più immigrati e di dare loro sempre più diritti. Relazioni come questa non contribuiscono a costruire l’Europa: la annientano."@it12
"Le délire est au rendez-vous dans ce rapport, tous les fantasmes de la gauche et des verts y sont réunis. Quelques exemples parmi tant d'autres: au point 7, les États membres sont invités à accorder aux femmes migrantes en situation irrégulière dont les enfants sont scolarisés le droit aux prestations et allocations familiales. Au point 10, c'est la simplification des procédures d'octroi des permis de séjour qui est souhaitée. Enfin, au point 17, il s'agit de faire participer plus activement les femmes immigrées à la vie sociale et politique des pays d'accueil. Décidément, tout est fait pour transformer comme par magie ce qui dérange, l'immigration illégale, en ce qui est bien, moral et humaniste : l'immigration légale. Pas un mot sur la mise en place de politiques de retour au pays d'origine de ces clandestins, pas un mot non plus sur la possibilité de mise en oeuvre d'une politique cohérente et efficace d'aide au codéveloppement dans ces pays afin que cesse l'hémorragie croissante en provenance notamment des pays d'Afrique. Rien, juste la volonté affirmée du début à la fin de ce rapport d'accueillir toujours plus d'immigrés et de leur donner toujours plus de droits. Des rapports comme celui-ci ne contribuent pas à construire l'Europe: ils la tuent."@lt14
"Le délire est au rendez-vous dans ce rapport, tous les fantasmes de la gauche et des verts y sont réunis. Quelques exemples parmi tant d'autres: au point 7, les États membres sont invités à accorder aux femmes migrantes en situation irrégulière dont les enfants sont scolarisés le droit aux prestations et allocations familiales. Au point 10, c'est la simplification des procédures d'octroi des permis de séjour qui est souhaitée. Enfin, au point 17, il s'agit de faire participer plus activement les femmes immigrées à la vie sociale et politique des pays d'accueil. Décidément, tout est fait pour transformer comme par magie ce qui dérange, l'immigration illégale, en ce qui est bien, moral et humaniste : l'immigration légale. Pas un mot sur la mise en place de politiques de retour au pays d'origine de ces clandestins, pas un mot non plus sur la possibilité de mise en oeuvre d'une politique cohérente et efficace d'aide au codéveloppement dans ces pays afin que cesse l'hémorragie croissante en provenance notamment des pays d'Afrique. Rien, juste la volonté affirmée du début à la fin de ce rapport d'accueillir toujours plus d'immigrés et de leur donner toujours plus de droits. Des rapports comme celui-ci ne contribuent pas à construire l'Europe: ils la tuent."@lv13
"Le délire est au rendez-vous dans ce rapport, tous les fantasmes de la gauche et des verts y sont réunis. Quelques exemples parmi tant d'autres: au point 7, les États membres sont invités à accorder aux femmes migrantes en situation irrégulière dont les enfants sont scolarisés le droit aux prestations et allocations familiales. Au point 10, c'est la simplification des procédures d'octroi des permis de séjour qui est souhaitée. Enfin, au point 17, il s'agit de faire participer plus activement les femmes immigrées à la vie sociale et politique des pays d'accueil. Décidément, tout est fait pour transformer comme par magie ce qui dérange, l'immigration illégale, en ce qui est bien, moral et humaniste : l'immigration légale. Pas un mot sur la mise en place de politiques de retour au pays d'origine de ces clandestins, pas un mot non plus sur la possibilité de mise en oeuvre d'une politique cohérente et efficace d'aide au codéveloppement dans ces pays afin que cesse l'hémorragie croissante en provenance notamment des pays d'Afrique. Rien, juste la volonté affirmée du début à la fin de ce rapport d'accueillir toujours plus d'immigrés et de leur donner toujours plus de droits. Des rapports comme celui-ci ne contribuent pas à construire l'Europe: ils la tuent."@mt15
"Dit verslag is het spoor volkomen bijster: alle hersenspinsels van links en van de groenen zijn erin samengebracht. Om maar een paar voorbeelden te noemen: in paragraaf 7 worden de lidstaten opgeroepen vrouwelijke migranten met een onregelmatige status en van wie de kinderen normaal naar school gaan, het recht te geven op gezinstoelagen; in paragraaf 10 wordt de wens geuit de procedures voor de verlening van verblijfsvergunningen te vereenvoudigen; en in paragraaf 17 ten slotte is er sprake van vrouwelijke immigranten actiever te laten deelnemen aan het sociale en politieke leven van de gastlanden. Werkelijk alles wordt gedaan om een probleem – namelijk de illegale immigratie – als het ware om te toveren in wat goed, moreel en humanistisch is, namelijk legale immigratie. Er wordt met geen woord gerept over het opzetten van beleid gericht op de terugkeer van deze illegalen naar het land van herkomst, en al evenmin over de mogelijkheid een samenhangend en doeltreffend beleid op te zetten voor ontwikkelingssamenwerking in deze landen om deze groeiende uittocht uit met name Afrikaanse landen in te dammen. Niets van dat al: dit verslag is van begin tot eind gebaseerd op de wil om almaar meer immigranten binnen te halen en hun almaar meer rechten te verlenen. Verslagen als deze dragen niet bij aan het opbouwen van Europa, ze draaien Europa de nek om."@nl3
"Le délire est au rendez-vous dans ce rapport, tous les fantasmes de la gauche et des verts y sont réunis. Quelques exemples parmi tant d'autres: au point 7, les États membres sont invités à accorder aux femmes migrantes en situation irrégulière dont les enfants sont scolarisés le droit aux prestations et allocations familiales. Au point 10, c'est la simplification des procédures d'octroi des permis de séjour qui est souhaitée. Enfin, au point 17, il s'agit de faire participer plus activement les femmes immigrées à la vie sociale et politique des pays d'accueil. Décidément, tout est fait pour transformer comme par magie ce qui dérange, l'immigration illégale, en ce qui est bien, moral et humaniste : l'immigration légale. Pas un mot sur la mise en place de politiques de retour au pays d'origine de ces clandestins, pas un mot non plus sur la possibilité de mise en oeuvre d'une politique cohérente et efficace d'aide au codéveloppement dans ces pays afin que cesse l'hémorragie croissante en provenance notamment des pays d'Afrique. Rien, juste la volonté affirmée du début à la fin de ce rapport d'accueillir toujours plus d'immigrés et de leur donner toujours plus de droits. Des rapports comme celui-ci ne contribuent pas à construire l'Europe: ils la tuent."@pl16
"Este relatório perdeu completamente a noção das realidades, combinando, como combina, todas as fantasias da Esquerda com as dos Verdes. Eis apenas alguns exemplos. No nº 7, exorta os Estados-Membros a conceder às mulheres imigrantes em situação irregular cujos filhos frequentem a escola o direito aos benefícios e abonos de família. No nº 10, exige a simplificação dos procedimentos para a concessão de autorização de residência. Finalmente, no nº 17, exige que as mulheres imigrantes sejam encorajadas a participar mais activamente na vida social e política dos países de acolhimento. Obviamente, fazem-se todos os esforços para transformar, como por magia, algo que constitui um problema – isto é, a imigração ilegal – em algo de muito bom, moral e humanitário, isto é, a imigração legal. Nem uma palavra sobre a implementação de políticas de regresso destes imigrantes clandestinos aos respectivos países de origem. Nem uma palavra sobre a possibilidade de se implementar uma política coerente e eficaz de ajuda ao co-desenvolvimento nesses países, a fim de pôr termo ao crescente êxodo, sobretudo, dos países africanos. Nada. Apenas o desejo manifesto do princípio ao fim deste relatório de acolher com agrado um número cada vez maior de imigrantes e de lhes conceder cada vez mais direitos. Relatórios como este não ajudam a construir a Europa. Antes a destroem."@pt17
"Le délire est au rendez-vous dans ce rapport, tous les fantasmes de la gauche et des verts y sont réunis. Quelques exemples parmi tant d'autres: au point 7, les États membres sont invités à accorder aux femmes migrantes en situation irrégulière dont les enfants sont scolarisés le droit aux prestations et allocations familiales. Au point 10, c'est la simplification des procédures d'octroi des permis de séjour qui est souhaitée. Enfin, au point 17, il s'agit de faire participer plus activement les femmes immigrées à la vie sociale et politique des pays d'accueil. Décidément, tout est fait pour transformer comme par magie ce qui dérange, l'immigration illégale, en ce qui est bien, moral et humaniste : l'immigration légale. Pas un mot sur la mise en place de politiques de retour au pays d'origine de ces clandestins, pas un mot non plus sur la possibilité de mise en oeuvre d'une politique cohérente et efficace d'aide au codéveloppement dans ces pays afin que cesse l'hémorragie croissante en provenance notamment des pays d'Afrique. Rien, juste la volonté affirmée du début à la fin de ce rapport d'accueillir toujours plus d'immigrés et de leur donner toujours plus de droits. Des rapports comme celui-ci ne contribuent pas à construire l'Europe: ils la tuent."@sk18
"Le délire est au rendez-vous dans ce rapport, tous les fantasmes de la gauche et des verts y sont réunis. Quelques exemples parmi tant d'autres: au point 7, les États membres sont invités à accorder aux femmes migrantes en situation irrégulière dont les enfants sont scolarisés le droit aux prestations et allocations familiales. Au point 10, c'est la simplification des procédures d'octroi des permis de séjour qui est souhaitée. Enfin, au point 17, il s'agit de faire participer plus activement les femmes immigrées à la vie sociale et politique des pays d'accueil. Décidément, tout est fait pour transformer comme par magie ce qui dérange, l'immigration illégale, en ce qui est bien, moral et humaniste : l'immigration légale. Pas un mot sur la mise en place de politiques de retour au pays d'origine de ces clandestins, pas un mot non plus sur la possibilité de mise en oeuvre d'une politique cohérente et efficace d'aide au codéveloppement dans ces pays afin que cesse l'hémorragie croissante en provenance notamment des pays d'Afrique. Rien, juste la volonté affirmée du début à la fin de ce rapport d'accueillir toujours plus d'immigrés et de leur donner toujours plus de droits. Des rapports comme celui-ci ne contribuent pas à construire l'Europe: ils la tuent."@sl19
"I detta betänkande har man helt tappat besinningen och förenar alla vänsterns och De grönas fantasier. Här är bara några få exempel. I punkt 7 uppmanas medlemsstaterna att bevilja invandrarkvinnor utan uppehållstillstånd och vars barn går i skolan rätt till familjeförmåner och bidrag. I punkt 10 krävs att procedurerna för att bevilja uppehållstillstånd ska förenklas. Slutligen krävs i paragraf 17 att kvinnliga invandrare ska uppmuntras att delta mer aktivt i värdländernas samhällsliv och politiska liv. Uppenbarligen görs allt för att liksom med magi omforma något som är ett problem – nämligen olaglig invandring – till något som är helt i sin ordning, moraliskt och humanistiskt, nämligen laglig invandring. Det sägs inte ett ord om att införa en politik för att återsända olagliga invandrare till sina ursprungsländer. Inte heller sägs det något om möjligheten att genomföra en sammanhängande och effektiv biståndspolitik för samutveckling i dessa länder, för att sätta stopp för det växande uttåget från afrikanska länder i synnerhet. I betänkandet framställs inget annat än en önskan, som uttrycks från början till slut, att välkomna allt fler invandrare och att ge dem allt större rättigheter. Betänkanden som detta bidrar inte till att bygga EU. Snarare förstör de EU."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Marine Le Pen (NI ),"5,19,15,1,18,14,16,11,13,8
"par écrit"5,19,15,1,18,14,16,11,13,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph