Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-10-24-Speech-2-162"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061024.26.2-162"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Junilistan har tidigare fastslagit att EU är en värderingsunion. Jag har därmed valt att stödja formuleringar som klargör att samtliga grupper i samhället skall ha likvärdiga rättigheter. Junilistan stödjer konstruktiva åtgärder som syftar till att uppnå ökad integration av utsatta samhällsgrupper. Vi är dock av uppfattningen att de nationella parlamenten och de regionala myndigheterna i allt väsentligt skall arbeta med denna angelägna fråga. Jag är kritisk mot den allmänna trenden att EU:s institutioner eftersträvar att uppnå ökat inflytande och kompetens inom allt fler områden. Det är viktigt att fastslå en tydlig skiljelinje mellan vad EU skall besluta om och vad som skall ligga på nationell och lokal nivå."@sv21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Junilistan har tidigare fastslagit att EU är en värderingsunion. Jag har därmed valt att stödja formuleringar som klargör att samtliga grupper i samhället skall ha likvärdiga rättigheter. Junilistan stödjer konstruktiva åtgärder som syftar till att uppnå ökad integration av utsatta samhällsgrupper. Vi är dock av uppfattningen att de nationella parlamenten och de regionala myndigheterna i allt väsentligt skall arbeta med denna angelägna fråga. Jag är kritisk mot den allmänna trenden att EU:s institutioner eftersträvar att uppnå ökat inflytande och kompetens inom allt fler områden. Det är viktigt att fastslå en tydlig skiljelinje mellan vad EU skall besluta om och vad som skall ligga på nationell och lokal nivå."@cs1
"Junilisten har tidligere fastslået, at EU er en værdiunion. Jeg har dermed valgt at støtte formuleringer, hvor det understreges, at samtlige grupper i samfundet skal have ligeværdige rettigheder. Junilisten støtter konstruktive foranstaltninger, som har til formål at opnå øget integration af udsatte samfundsgrupper. Vi er dog af den opfattelse, at de nationale parlamenter og de regionale myndigheder hovedsageligt skal arbejde med dette vigtige spørgsmål. Jeg er kritisk over for den generelle tendens, at EU's institutioner stræber efter at opnå øget indflydelse og kompetence inden for flere og flere områder. Det er vigtigt at fastsætte en tydelig skillelinje mellem, hvad EU skal træffe afgørelse om, og hvad der skal foregå på nationalt og lokalt niveau."@da2
". Die Juniliste hat bereits früher festgestellt, dass die EU eine Werteunion ist. Angesichts dessen unterstütze ich die Formulierungen, die die Notwendigkeit gleicher Rechte für alle gesellschaftlichen Gruppen deutlich machen. Die Juniliste unterstützt konstruktive Maßnahmen, die auf eine stärkere Integration benachteiligter Gruppen abzielen. Wir meinen jedoch, dass im Wesentlichen die nationalen Parlamente und die regionalen Körperschaften sich mit dieser dringenden Frage beschäftigen sollten. Ich stehe dem allgemeinen Trend kritisch gegenüber, dass die EU-Institutionen größeren Einfluss und mehr Zuständigkeit in immer mehr Bereichen anstreben. Wir müssen deutlich unterscheiden zwischen den Dingen, die durch die EU zu entscheiden sind, und denen, die auf nationaler und lokaler Ebene liegen."@de9
"Η Λίστα του Ιουνίου έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι η ΕΕ είναι ένωση αξιών. Με βάση αυτή τη θεώρηση, επέλεξα να υποστηρίξω τις διατυπώσεις που καθιστούν σαφές ότι όλες οι κοινωνικές ομάδες θα πρέπει να έχουν ίσα δικαιώματα. Η Λίστα του Ιουνίου υποστηρίζει εποικοδομητικά μέτρα που στοχεύουν στην επίτευξη μεγαλύτερης ενσωμάτωσης των ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας. Ωστόσο, έχουμε την άποψη ότι εναπόκειται ουσιαστικά στα εθνικά κοινοβούλια και τις περιφερειακές αρχές να αντιμετωπίσουν αυτό το πιεστικό θέμα. Επικρίνω τη γενική τάση σύμφωνα με την οποία τα θεσμικά όργανα της ΕΕ επιδιώκουν να επεκτείνουν την επιρροή και τις αρμοδιότητές τους σε ακόμη περισσότερους τομείς. Είναι σημαντικό να χαράξουμε μια σαφή διαχωριστική γραμμή ανάμεσα σε αυτό που θα αποφασίζεται από την ΕΕ και αυτό που θα αποφασίζεται σε εθνικό και τοπικό επίπεδο."@el10
"The June List has previously stated that the EU is a union of values. In the light of this, I have chosen to support those wordings which make clear that all groups in society should have equal rights. The June List supports constructive measures designed to attain greater integration of vulnerable groups in society. We are nonetheless of the opinion that it is the national parliaments and the regional authorities that should, essentially, be dealing with this pressing issue. I am critical of the general trend whereby the institutions of the EU seek to extend their influence and competence within more and more areas. It is important to draw a clear dividing line between what is to be decided by the EU and what is to be decided at national and local level."@en4
"La Lista de Junio ya ha indicado en otras ocasiones que la UE es una unión de valores. A la luz de esto, he optado por apoyar las formulaciones que dejan claro que todos los grupos en la sociedad deberían tener los mismos derechos. La Lista de Junio apoya que se diseñen medidas constructivas para lograr una mayor integración de los grupos vulnerables de la sociedad. Sin embargo, consideramos que son los Parlamentos nacionales y las autoridades regionales los que deberían, básicamente, abordar esta acuciante cuestión. Soy crítica con la tendencia general por la que todas las instituciones de la UE intentan ampliar su influencia y competencia cada vez en más áreas. Es importante que tracemos una línea divisoria entre lo que se decide en la UE y lo que se decide a escala nacional y local."@es20
"Junilistan har tidigare fastslagit att EU är en värderingsunion. Jag har därmed valt att stödja formuleringar som klargör att samtliga grupper i samhället skall ha likvärdiga rättigheter. Junilistan stödjer konstruktiva åtgärder som syftar till att uppnå ökad integration av utsatta samhällsgrupper. Vi är dock av uppfattningen att de nationella parlamenten och de regionala myndigheterna i allt väsentligt skall arbeta med denna angelägna fråga. Jag är kritisk mot den allmänna trenden att EU:s institutioner eftersträvar att uppnå ökat inflytande och kompetens inom allt fler områden. Det är viktigt att fastslå en tydlig skiljelinje mellan vad EU skall besluta om och vad som skall ligga på nationell och lokal nivå."@et5
"on aiemmin todennut EU:n olevan arvojen unioni. Tämä huomioon ottaen olen päättänyt tukea niitä sanamuotoja, joissa tehdään selväksi, että kaikilla ryhmillä yhteiskunnassa olisi oltava samat oikeudet. tukee rakentavia toimia, joiden tarkoituksena on haavoittuvassa asemassa olevien yhteiskuntaryhmien kotouttamisen tehostaminen. Katsomme kuitenkin, että kansallisten parlamenttien ja alueviranomaisten pitäisi pääasiallisesti käsitellä tätä tärkeää kysymystä. Suhtaudun kriittisesti yleiseen suuntaukseen, jossa EU:n toimielimet pyrkivät laajentamaan vaikutusvaltaansa ja toimivaltaansa yhä useammilla aloilla. On tärkeää erottaa selvästi, mistä EU:n on päätettävä ja mistä on päätettävä kansallisella ja paikallisella tasolla."@fi7
"La Liste de juin a affirmé précédemment que l’Union européenne était une communauté de valeurs, ce qui m’a décidée à appuyer les formulations qui énoncent clairement que tous les groupes de la société jouissent de droits identiques. La Liste de juin souscrit aux mesures constructives qui tendent à une meilleure intégration des groupes vulnérables au sein de la société. Néanmoins, nous sommes d’avis que ce sont principalement les parlements nationaux et les autorités régionales qui doivent se pencher sur cette question urgente. Je ne vois pas d’un très bon œil la tendance générale actuelle, les institutions européennes cherchant à élargir leur zone d’influence et leurs compétences dans un nombre de domaines sans cesse croissant. Il est primordial de faire clairement la différence entre ce qui doit être décidé au niveau européen et ce qui doit l’être aux niveaux national et local."@fr8
"Junilistan har tidigare fastslagit att EU är en värderingsunion. Jag har därmed valt att stödja formuleringar som klargör att samtliga grupper i samhället skall ha likvärdiga rättigheter. Junilistan stödjer konstruktiva åtgärder som syftar till att uppnå ökad integration av utsatta samhällsgrupper. Vi är dock av uppfattningen att de nationella parlamenten och de regionala myndigheterna i allt väsentligt skall arbeta med denna angelägna fråga. Jag är kritisk mot den allmänna trenden att EU:s institutioner eftersträvar att uppnå ökat inflytande och kompetens inom allt fler områden. Det är viktigt att fastslå en tydlig skiljelinje mellan vad EU skall besluta om och vad som skall ligga på nationell och lokal nivå."@hu11
"La Lista di giugno ha precedentemente affermato che l’Unione europea è un’unione di valori. Alla luce di questo, ho deciso di appoggiare quelle formulazioni che chiariscono che tutti i gruppi della società devono avere pari diritti. La Lista di giugno appoggia misure costruttive intese a conseguire una maggiore integrazione dei gruppi vulnerabili della società. Siamo tuttavia dell’idea che debbano essere fondamentalmente i parlamenti nazionali e le autorità regionali a occuparsi di questo problema urgente. Sono critica nei confronti della tendenza generale in base alla quale le Istituzioni comunitarie cercano di estendere il proprio influsso e la propria competenza a un numero di settori sempre maggiore. E’ importante tracciare una netta linea divisoria tra ciò che dev’essere deciso da parte dell’Unione europea e ciò che va deciso a livello nazionale e locale."@it12
"Junilistan har tidigare fastslagit att EU är en värderingsunion. Jag har därmed valt att stödja formuleringar som klargör att samtliga grupper i samhället skall ha likvärdiga rättigheter. Junilistan stödjer konstruktiva åtgärder som syftar till att uppnå ökad integration av utsatta samhällsgrupper. Vi är dock av uppfattningen att de nationella parlamenten och de regionala myndigheterna i allt väsentligt skall arbeta med denna angelägna fråga. Jag är kritisk mot den allmänna trenden att EU:s institutioner eftersträvar att uppnå ökat inflytande och kompetens inom allt fler områden. Det är viktigt att fastslå en tydlig skiljelinje mellan vad EU skall besluta om och vad som skall ligga på nationell och lokal nivå."@lt14
"Junilistan har tidigare fastslagit att EU är en värderingsunion. Jag har därmed valt att stödja formuleringar som klargör att samtliga grupper i samhället skall ha likvärdiga rättigheter. Junilistan stödjer konstruktiva åtgärder som syftar till att uppnå ökad integration av utsatta samhällsgrupper. Vi är dock av uppfattningen att de nationella parlamenten och de regionala myndigheterna i allt väsentligt skall arbeta med denna angelägna fråga. Jag är kritisk mot den allmänna trenden att EU:s institutioner eftersträvar att uppnå ökat inflytande och kompetens inom allt fler områden. Det är viktigt att fastslå en tydlig skiljelinje mellan vad EU skall besluta om och vad som skall ligga på nationell och lokal nivå."@lv13
"Junilistan har tidigare fastslagit att EU är en värderingsunion. Jag har därmed valt att stödja formuleringar som klargör att samtliga grupper i samhället skall ha likvärdiga rättigheter. Junilistan stödjer konstruktiva åtgärder som syftar till att uppnå ökad integration av utsatta samhällsgrupper. Vi är dock av uppfattningen att de nationella parlamenten och de regionala myndigheterna i allt väsentligt skall arbeta med denna angelägna fråga. Jag är kritisk mot den allmänna trenden att EU:s institutioner eftersträvar att uppnå ökat inflytande och kompetens inom allt fler områden. Det är viktigt att fastslå en tydlig skiljelinje mellan vad EU skall besluta om och vad som skall ligga på nationell och lokal nivå."@mt15
"De Zweedse partij Junilistan heeft al eerder geconstateerd dat de EU een Unie van waarden is. Ik heb daarom besloten om mijn steun te geven aan passages waarin duidelijk wordt gemaakt dat alle groepen in de samenleving gelijke rechten moeten hebben. Junilistan steunt constructieve maatregelen waarmee gestreefd wordt naar meer integratie van kwetsbare sociale groepen. Wij zijn echter van mening dat het in hoofdzaak de taak is van de nationale parlementen en de regionale autoriteiten om dit belangrijke probleem aan te pakken. Ik sta kritisch tegenover de algemene trend dat de instellingen van de EU ernaar streven om meer invloed en bevoegdheden op steeds meer gebieden te verwerven. Het is belangrijk om een duidelijke scheidslijn te trekken tussen de zaken waarover de EU moet beslissen en de zaken die op nationaal en niveau moeten liggen."@nl3
"Junilistan har tidigare fastslagit att EU är en värderingsunion. Jag har därmed valt att stödja formuleringar som klargör att samtliga grupper i samhället skall ha likvärdiga rättigheter. Junilistan stödjer konstruktiva åtgärder som syftar till att uppnå ökad integration av utsatta samhällsgrupper. Vi är dock av uppfattningen att de nationella parlamenten och de regionala myndigheterna i allt väsentligt skall arbeta med denna angelägna fråga. Jag är kritisk mot den allmänna trenden att EU:s institutioner eftersträvar att uppnå ökat inflytande och kompetens inom allt fler områden. Det är viktigt att fastslå en tydlig skiljelinje mellan vad EU skall besluta om och vad som skall ligga på nationell och lokal nivå."@pl16
"A Lista de Junho tem afirmado claramente que a UE é uma união de valores. Assim, decidi apoiar as formulações que estabelecem inequivocamente que todos os grupos na sociedade devem ter iguais direitos. A Lista de Junho apoia medidas construtivas que visem reforçar a integração dos grupos sociais mais vulneráveis. Não obstante, sustentamos que cabe, fundamentalmente, aos parlamentos nacionais e às autoridades regionais o tratamento desta importante questão. Tenho uma posição crítica em relação à tendência geral, nas Instituições da UE, de tentarem ampliar a sua influência e as suas competências num número crescente de domínios. É importante traçar uma clara linha de demarcação entre o que deve ser decidido a nível da UE e o que pertence aos níveis de decisão nacional e local."@pt17
"Junilistan har tidigare fastslagit att EU är en värderingsunion. Jag har därmed valt att stödja formuleringar som klargör att samtliga grupper i samhället skall ha likvärdiga rättigheter. Junilistan stödjer konstruktiva åtgärder som syftar till att uppnå ökad integration av utsatta samhällsgrupper. Vi är dock av uppfattningen att de nationella parlamenten och de regionala myndigheterna i allt väsentligt skall arbeta med denna angelägna fråga. Jag är kritisk mot den allmänna trenden att EU:s institutioner eftersträvar att uppnå ökat inflytande och kompetens inom allt fler områden. Det är viktigt att fastslå en tydlig skiljelinje mellan vad EU skall besluta om och vad som skall ligga på nationell och lokal nivå."@sk18
"Junilistan har tidigare fastslagit att EU är en värderingsunion. Jag har därmed valt att stödja formuleringar som klargör att samtliga grupper i samhället skall ha likvärdiga rättigheter. Junilistan stödjer konstruktiva åtgärder som syftar till att uppnå ökad integration av utsatta samhällsgrupper. Vi är dock av uppfattningen att de nationella parlamenten och de regionala myndigheterna i allt väsentligt skall arbeta med denna angelägna fråga. Jag är kritisk mot den allmänna trenden att EU:s institutioner eftersträvar att uppnå ökat inflytande och kompetens inom allt fler områden. Det är viktigt att fastslå en tydlig skiljelinje mellan vad EU skall besluta om och vad som skall ligga på nationell och lokal nivå."@sl19
lpv:unclassifiedMetadata
"Hélène Goudin (IND/DEM ),"5,19,15,1,18,14,16,11,21,13
"skriftlig"5,19,15,1,18,14,16,11,11,21,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph