Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-10-24-Speech-2-161"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061024.26.2-161"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". - Le rapport consacré aux femmes migrantes est effarant. En effet, les situations qu’il dépeint (absence de statut personnel, exploitation, mutilations, crimes d’honneur, etc...) sont un terrible constat d’échec des politiques d’immigration et d’intégration. Il tend à démontrer que les populations immigrées entendent perpétuer dans l’Union européenne leurs pratiques et leurs coutumes, dont certaines au mépris des lois et des valeurs qui sont les nôtres. Il oublie de mentionner qu’il arrive que les femmes migrantes elles-mêmes, ou celles issues de l’immigration, accordent plus de valeur au respect de leurs traditions qu’à celui des lois, et qu’elles sont alors très loin, comme le pense naïvement le rapporteur, d’être un facteur d’intégration pour leurs enfants. Il oublie également que le mariage d’un national d’origine extra-européenne avec une personne issue de son pays d’origine est devenu, en France et certainement dans d’autres pays de l’UE, la première cause d’immigration, avant le regroupement familial. Ces mariages, quand ils sont «blancs», sont source d’immigration illégale. Quand ils ne le sont pas, ils sont la preuve que malgré sa nationalité de papier, un des mariés n’est pas intégré et pas près de l’être. Si nous continuons sur cette voie, nous ne ferons que renforcer la communautarisation de nos sociétés et les risques d’affrontements communautaires."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Le rapport consacré aux femmes migrantes est effarant. En effet, les situations qu'il dépeint (absence de statut personnel, exploitation, mutilations, crimes d'honneur, etc...) sont un terrible constat d'échec des politiques d'immigration et d'intégration. Il tend à démontrer que les populations immigrées entendent perpétuer dans l'Union européenne leurs pratiques et leurs coutumes, dont certaines au mépris des lois et des valeurs qui sont les nôtres. Il oublie de mentionner qu'il arrive que les femmes migrantes elles-mêmes, ou celles issues de l'immigration, accordent plus de valeur au respect de leurs traditions qu'à celui des lois, et qu'elles sont alors très loin, comme le pense naïvement le rapporteur, d'être un facteur d'intégration pour leurs enfants. Il oublie également que le mariage d'un national d'origine extra-européenne avec une personne issue de son pays d'origine est devenu, en France et certainement dans d'autres pays de l'UE, la première cause d'immigration, avant le regroupement familial. Ces mariages, quand ils sont "blancs", sont source d'immigration illégale. Quand ils ne le sont pas, ils sont la preuve que malgré sa nationalité de papier, un des mariés n'est pas intégré et pas près de l'être. Si nous continuons sur cette voie, nous ne ferons que renforcer la communautarisation de nos sociétés et les risques d'affrontements communautaires."@cs1
"Betænkningen om indvandrerkvinder er frygtindgydende. De situationer, der skildres i den (manglende personlig status, udnyttelse, lemlæstelse, æresforbrydelser osv.), er et bevis på, at indvandrings- og integrationspolitikkerne er slået så grueligt fejl. Det synes at blive påvist, at indvandrerne har til hensigt at videreføre deres sæder og skikke i EU, nogle gange i modstrid med de love og værdier, vi forsvarer. Men det nævnes ikke, at indvandrerkvinderne selv eller de kvinder, der er efterkommere efter indvandrere, nogle gange tillægger overholdelsen af deres traditioner større værdi end overholdelsen af lovene, og at de derfor langt fra, som ordføreren så naivt mener, er en integrationsfaktor for deres børn. Det glemmes ligeledes, at ægteskaber mellem statsborgere fra lande uden for EU og personer fra disses oprindelsesland - i Frankrig og sikkert også i andre EU-medlemsstater - er blevet den vigtigste kilde til indvandring, før familiesammenføring. Når disse ægteskaber er proformaægteskaber, er de en kilde til ulovlig indvandring. Når de ikke er proformaægteskaber, er de et bevis på, at en af ægtefællerne, på trods af at denne har fået papir på sin nationalitet, hverken er integreret eller har tænkt sig at integrere sig. Hvis vi fortsætter ad denne vej, styrker vi blot ghettoiseringen af vores samfund og risikoen for sammenstød mellem de forskellige dele af samfundet."@da2
"Der Bericht über die Stellung von Migrantinnen ist erschreckend. Die hier beschriebenen Situationen (Fehlen eines eigenen Rechtsstatus, Ausbeutung, Verstümmelungen, Ehrenmorde usw.) sind ein schreckliches Eingeständnis des Scheiterns der Zuwanderungs- und Integrationspolitiken. Er macht deutlich, dass die zugewanderten Bevölkerungsgruppen innerhalb der Europäischen Union ihre Praktiken und ihre Bräuche fortzusetzen gedenken, obwohl einige davon in flagrantem Widerspruch zu unseren Gesetzen und Werten stehen. Nicht erwähnt wurde, dass die Migrantinnen bzw. Frauen mit Migrationshintergrund zuweilen selbst der Bewahrung ihrer Traditionen mehr Wert beimessen als der Achtung der Gesetze und dass sie weit davon entfernt sind, wie die Berichterstatterin naiv glaubt, ein wesentlicher Faktor für die Integration ihrer Kinder zu sein. Außer Acht gelassen wurde auch, dass die Eheschließung von Bürgen außereuropäischer Herkunft mit Personen aus ihrem Herkunftsland in Frankreich und sicherlich auch in anderen EU-Ländern zum Hauptzuwanderungsgrund geworden ist, der noch vor der Familienzusammenführung rangiert. Solche Eheschließungen sind, wenn es sich um eine Scheinehe handelt, eine Quelle illegaler Zuwanderung. Ist dies nicht der Fall, so liefern sie den Beweis, dass einer der Eheleute trotz seiner Staatsangehörigkeit auf dem Papier nicht integriert ist und es auch so bald nicht sein wird. Wenn wir diesen Weg fortsetzen, werden wir nur die Ghettoisierung unserer Gesellschaften und die Risiken von Konfrontationen zwischen Bevölkerungsgruppen verstärken."@de9
". Η έκθεση σχετικά με τις μετανάστριες είναι ανησυχητική. Πράγματι, οι καταστάσεις που περιγράφει (απουσία προσωπικού νομικού καθεστώτος, εκμετάλλευση, ακρωτηριασμός, εγκλήματα τιμής κλπ.) υπογραμμίζουν τη φοβερή αποτυχία των πολιτικών σχετικά με τη μετανάστευση και την ένταξη. Η έκθεση φαίνεται να αποδεικνύει ότι οι πληθυσμοί μεταναστών επιμένουν να συνεχίζουν τις πρακτικές και τα έθιμά τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι ορισμένα από αυτά αποτελούν κατάφωρη παραβίαση των νόμων και των αξιών μας. Η έκθεση παραλείπει να αναφέρει ότι οι ίδιες οι μετανάστριες, ή οι γυναίκες που κατάγονται από μετανάστες, ορισμένες φορές δίδουν μεγαλύτερη αξία στην τήρηση των παραδόσεών τους παρά στην τήρηση του νόμου, και τότε απέχουν πολύ από το να συμβάλλουν, όπως η εισηγήτρια αφελώς φαντάζεται, στην προαγωγή της ένταξης των παιδιών τους στην κοινωνία των χωρών υποδοχής. Η έκθεση παραβλέπει επίσης το γεγονός ότι ο γάμος υπηκόου μη ευρωπαϊκής καταγωγής με πρόσωπο από τη χώρα καταγωγής του –στη Γαλλία και βεβαίως και σε άλλες χώρες της ΕΕ– καθίσταται ο βασικός λόγος μετανάστευσης, πριν από την επανένωση της οικογένειας. Όταν είναι λευκοί γάμοι, οι γάμοι αυτοί αποτελούν πηγή παράνομης μετανάστευσης. Όταν δεν είναι, γεγονός παραμένει ότι, παρά την υπηκοότητά του ή της στα χαρτιά, ένας εκ των συζύγων δεν ενσωματώνεται στην κοινωνία και ούτε πρόκειται να ενσωματωθεί. Αν συνεχίσουμε να κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση, θα ενισχύσουμε περαιτέρω την γκετοποίηση στις κοινωνίες μας και θα αυξήσουμε τον κίνδυνο αντιπαράθεσης μεταξύ των κοινοτήτων."@el10
". The report devoted to immigrant women is alarming. Indeed, the situations it depicts (absence of personal status, exploitation, mutilation, crimes of honour etc...) point to the terrible failure of policies on immigration and integration. The report seems to demonstrate that immigrant populations intend to carry on with their practices and customs in the European Union, regardless of the fact that some of these are in flagrant violation of our laws and values. It neglects to mention that immigrant women themselves, or those of immigrant descent, sometimes attach more value to respect for their traditions than to respect for the law and that they are, then, very far from being, as the rapporteur naïvely imagines, instrumental in promoting their children’s integration. It also overlooks the fact that marriage of a national of non-European origin with someone from their country of origin has - in France and certainly in other EU countries - become the mean reason for immigration, ahead of family reunification. When they are marriages of convenience, such marriages are a source of illegal immigration. When they are not, the fact is that, despite his or her nationality on paper, one of the spouses is not integrated and is not about to be, either. If we continue down this road, we shall only promote further ghettoisation in our societies and increase the risk of confrontation between communities."@en4
". El informe dedicado a las mujeres inmigrantes es pavoroso. En efecto, las situaciones que pinta (ausencia de estatuto personal, explotación, mutilaciones, crímenes de honor, etc.) son una terrible constatación del fracaso de las políticas de inmigración e integración. Tiende a demostrar que la población inmigrante quiere perpetuar sus prácticas y costumbres en la Unión Europea, pese al hecho de que algunas de ellas son contrarias a nuestras leyes y valores. Olvida mencionar que las propias mujeres inmigrantes, o procedentes de la inmigración, conceden más valor al respeto de sus tradiciones que a las leyes, y que por tanto distan mucho de ser, como ingenuamente piensa la ponente, un factor de integración para sus hijos. Olvida asimismo que el matrimonio de un nacional de origen no europeo con una persona procedente de su país de origen se ha convertido, en Francia y sin duda en otros países de la UE, en la primera causa de inmigración, por delante de la reagrupación familiar. Esos matrimonios, cuando son de conveniencia, constituyen una fuente de inmigración ilegal. Cuando no lo son, son la prueba de que, a pesar de su nacionalidad sobre el papel, uno de los cónyuges no está integrado ni mucho menos. Si seguimos por esta vía, no haremos sino reforzar la guetoización de nuestras sociedades y el riesgo de enfrentamientos entre comunidades."@es20
"Le rapport consacré aux femmes migrantes est effarant. En effet, les situations qu'il dépeint (absence de statut personnel, exploitation, mutilations, crimes d'honneur, etc...) sont un terrible constat d'échec des politiques d'immigration et d'intégration. Il tend à démontrer que les populations immigrées entendent perpétuer dans l'Union européenne leurs pratiques et leurs coutumes, dont certaines au mépris des lois et des valeurs qui sont les nôtres. Il oublie de mentionner qu'il arrive que les femmes migrantes elles-mêmes, ou celles issues de l'immigration, accordent plus de valeur au respect de leurs traditions qu'à celui des lois, et qu'elles sont alors très loin, comme le pense naïvement le rapporteur, d'être un facteur d'intégration pour leurs enfants. Il oublie également que le mariage d'un national d'origine extra-européenne avec une personne issue de son pays d'origine est devenu, en France et certainement dans d'autres pays de l'UE, la première cause d'immigration, avant le regroupement familial. Ces mariages, quand ils sont "blancs", sont source d'immigration illégale. Quand ils ne le sont pas, ils sont la preuve que malgré sa nationalité de papier, un des mariés n'est pas intégré et pas près de l'être. Si nous continuons sur cette voie, nous ne ferons que renforcer la communautarisation de nos sociétés et les risques d'affrontements communautaires."@et5
". Maahanmuuttajanaisille omistettu mietintö on hälyttävä. Siinä kuvatut tilanteet (oikeudellisen aseman puuttuminen, hyväksikäyttö, silpominen, kunniarikokset ja niin edelleen) viittaavat maahanmuuttoa ja kotouttamista koskevan politiikan kauhistuttavaan epäonnistumiseen. Mietintö näyttää osoittavan, että maahanmuuttajat aikovat jatkaa käytäntöjään ja noudattaa tapojaan Euroopan unionissa huolimatta siitä, että jotkin niistä ovat räikeässä ristiriidassa lakiemme ja arvojemme kanssa. Siinä jätetään mainitsematta, että maahanmuuttajanaiset itse tai maahanmuuttajien naispuoliset jälkeläiset antavat toisinaan enemmän arvoa perinteidensä kunnioittamiselle kuin lain noudattamiselle ja että he ovat siinä tapauksessa kaikkea muuta kuin tärkeä myötävaikuttaja lastensa kotoutumisen edistämisessä, kuten esittelijä naiivisti kuvittelee. Mietinnössä myös sivuutetaan se tosiasia, että muuta kuin eurooppalaista alkuperää olevien EU:n kansalaisten avioliitoista lähtömaansa kansalaisen kanssa on tullut – Ranskassa ja varmasti muissakin EU:n jäsenvaltioissa – maahanmuuton pääasiallinen syy ennen perheiden yhdistämistä. Kun kyseessä ovat lumeavioliitot, tällaiset avioliitot synnyttävät laitonta maahanmuuttoa. Kun kyse ei ole lumeavioliitosta, tosiasia on, että huolimatta kansalaisuudestaan paperilla toinen aviopuolisoista ei ole kotoutunut eikä myöskään aio kotoutua. Jos jatkamme tällä tiellä, edistämme vain gettoutumisen jatkumista yhteiskunnissamme ja lisäämme yhteisöjen välisen vastakkainasettelun vaaraa."@fi7
"Le rapport consacré aux femmes migrantes est effarant. En effet, les situations qu'il dépeint (absence de statut personnel, exploitation, mutilations, crimes d'honneur, etc...) sont un terrible constat d'échec des politiques d'immigration et d'intégration. Il tend à démontrer que les populations immigrées entendent perpétuer dans l'Union européenne leurs pratiques et leurs coutumes, dont certaines au mépris des lois et des valeurs qui sont les nôtres. Il oublie de mentionner qu'il arrive que les femmes migrantes elles-mêmes, ou celles issues de l'immigration, accordent plus de valeur au respect de leurs traditions qu'à celui des lois, et qu'elles sont alors très loin, comme le pense naïvement le rapporteur, d'être un facteur d'intégration pour leurs enfants. Il oublie également que le mariage d'un national d'origine extra-européenne avec une personne issue de son pays d'origine est devenu, en France et certainement dans d'autres pays de l'UE, la première cause d'immigration, avant le regroupement familial. Ces mariages, quand ils sont "blancs", sont source d'immigration illégale. Quand ils ne le sont pas, ils sont la preuve que malgré sa nationalité de papier, un des mariés n'est pas intégré et pas près de l'être. Si nous continuons sur cette voie, nous ne ferons que renforcer la communautarisation de nos sociétés et les risques d'affrontements communautaires."@hu11
"La relazione dedicata alle donne immigrate è allarmante. Infatti le situazioni che descrive (assenza di personale, sfruttamento, mutilazioni, delitti d’onore, eccetera...) mettono in evidenza lo spaventoso fallimento delle politiche in materia d’immigrazione e integrazione. Il documento sembra dimostrare che le popolazioni immigrate intendono perpetuare nell’Unione le loro pratiche e i loro costumi, nonostante siano in alcuni casi in flagrante violazione delle nostre leggi e dei nostri valori. Dimentica di menzionare che, talvolta, le stesse donne immigrate o quelle nate da immigrati attribuiscono un maggior valore al rispetto delle loro tradizioni che al rispetto delle leggi e che sono dunque ben lungi dal diventare determinanti, come ingenuamente pensa il relatore, nel promuovere l’integrazione dei loro figli. La relazione trascura inoltre che il matrimonio di un cittadino di nazionalità extraeuropea con una persona nata nel suo paese d’origine è divenuta, in Francia e certamente in altri paesi dell’Unione europea, la prima causa dell’immigrazione, più ancora del ricongiungimento familiare. Quando questi sono matrimoni di comodo, sono fonte d’immigrazione clandestina. Quando non lo sono, il problema è che, nonostante la nazionalità di lui o di lei riportata sui documenti, uno dei coniugi non è integrato e non è neppure vicino ad esserlo. Se proseguiamo su questa strada, non faremo altro che consolidare la ghettizzazione delle nostre società e incrementare i rischi di contrasto tra comunità."@it12
"Le rapport consacré aux femmes migrantes est effarant. En effet, les situations qu'il dépeint (absence de statut personnel, exploitation, mutilations, crimes d'honneur, etc...) sont un terrible constat d'échec des politiques d'immigration et d'intégration. Il tend à démontrer que les populations immigrées entendent perpétuer dans l'Union européenne leurs pratiques et leurs coutumes, dont certaines au mépris des lois et des valeurs qui sont les nôtres. Il oublie de mentionner qu'il arrive que les femmes migrantes elles-mêmes, ou celles issues de l'immigration, accordent plus de valeur au respect de leurs traditions qu'à celui des lois, et qu'elles sont alors très loin, comme le pense naïvement le rapporteur, d'être un facteur d'intégration pour leurs enfants. Il oublie également que le mariage d'un national d'origine extra-européenne avec une personne issue de son pays d'origine est devenu, en France et certainement dans d'autres pays de l'UE, la première cause d'immigration, avant le regroupement familial. Ces mariages, quand ils sont "blancs", sont source d'immigration illégale. Quand ils ne le sont pas, ils sont la preuve que malgré sa nationalité de papier, un des mariés n'est pas intégré et pas près de l'être. Si nous continuons sur cette voie, nous ne ferons que renforcer la communautarisation de nos sociétés et les risques d'affrontements communautaires."@lt14
"Le rapport consacré aux femmes migrantes est effarant. En effet, les situations qu'il dépeint (absence de statut personnel, exploitation, mutilations, crimes d'honneur, etc...) sont un terrible constat d'échec des politiques d'immigration et d'intégration. Il tend à démontrer que les populations immigrées entendent perpétuer dans l'Union européenne leurs pratiques et leurs coutumes, dont certaines au mépris des lois et des valeurs qui sont les nôtres. Il oublie de mentionner qu'il arrive que les femmes migrantes elles-mêmes, ou celles issues de l'immigration, accordent plus de valeur au respect de leurs traditions qu'à celui des lois, et qu'elles sont alors très loin, comme le pense naïvement le rapporteur, d'être un facteur d'intégration pour leurs enfants. Il oublie également que le mariage d'un national d'origine extra-européenne avec une personne issue de son pays d'origine est devenu, en France et certainement dans d'autres pays de l'UE, la première cause d'immigration, avant le regroupement familial. Ces mariages, quand ils sont "blancs", sont source d'immigration illégale. Quand ils ne le sont pas, ils sont la preuve que malgré sa nationalité de papier, un des mariés n'est pas intégré et pas près de l'être. Si nous continuons sur cette voie, nous ne ferons que renforcer la communautarisation de nos sociétés et les risques d'affrontements communautaires."@lv13
"Le rapport consacré aux femmes migrantes est effarant. En effet, les situations qu'il dépeint (absence de statut personnel, exploitation, mutilations, crimes d'honneur, etc...) sont un terrible constat d'échec des politiques d'immigration et d'intégration. Il tend à démontrer que les populations immigrées entendent perpétuer dans l'Union européenne leurs pratiques et leurs coutumes, dont certaines au mépris des lois et des valeurs qui sont les nôtres. Il oublie de mentionner qu'il arrive que les femmes migrantes elles-mêmes, ou celles issues de l'immigration, accordent plus de valeur au respect de leurs traditions qu'à celui des lois, et qu'elles sont alors très loin, comme le pense naïvement le rapporteur, d'être un facteur d'intégration pour leurs enfants. Il oublie également que le mariage d'un national d'origine extra-européenne avec une personne issue de son pays d'origine est devenu, en France et certainement dans d'autres pays de l'UE, la première cause d'immigration, avant le regroupement familial. Ces mariages, quand ils sont "blancs", sont source d'immigration illégale. Quand ils ne le sont pas, ils sont la preuve que malgré sa nationalité de papier, un des mariés n'est pas intégré et pas près de l'être. Si nous continuons sur cette voie, nous ne ferons que renforcer la communautarisation de nos sociétés et les risques d'affrontements communautaires."@mt15
"Le rapport consacré aux femmes migrantes est effarant. En effet, les situations qu'il dépeint (absence de statut personnel, exploitation, mutilations, crimes d'honneur, etc...) sont un terrible constat d'échec des politiques d'immigration et d'intégration. Il tend à démontrer que les populations immigrées entendent perpétuer dans l'Union européenne leurs pratiques et leurs coutumes, dont certaines au mépris des lois et des valeurs qui sont les nôtres. Il oublie de mentionner qu'il arrive que les femmes migrantes elles-mêmes, ou celles issues de l'immigration, accordent plus de valeur au respect de leurs traditions qu'à celui des lois, et qu'elles sont alors très loin, comme le pense naïvement le rapporteur, d'être un facteur d'intégration pour leurs enfants. Il oublie également que le mariage d'un national d'origine extra-européenne avec une personne issue de son pays d'origine est devenu, en France et certainement dans d'autres pays de l'UE, la première cause d'immigration, avant le regroupement familial. Ces mariages, quand ils sont "blancs", sont source d'immigration illégale. Quand ils ne le sont pas, ils sont la preuve que malgré sa nationalité de papier, un des mariés n'est pas intégré et pas près de l'être. Si nous continuons sur cette voie, nous ne ferons que renforcer la communautarisation de nos sociétés et les risques d'affrontements communautaires."@pl16
"O relatório dedicado às mulheres migrantes é verdadeiramente alarmante. Com efeito, as situações que descreve (ausência de estatuto pessoal, exploração, mutilações, crimes de honra, etc….) apontam para um terrível fracasso das políticas de imigração e integração. O relatório parece demonstrar que as populações imigrantes tencionam continuar na União Europeia as suas práticas e os seus costumes, mostrando indiferença absoluta pelo facto de alguns deles constituírem flagrantes violações das nossas leis e dos nossos valores. O relatório esquece-se, porém, de mencionar que as próprias mulheres imigrantes, ou descendentes de imigrantes, atribuem, por vezes, mais valor ao respeito das suas tradições do que ao respeito das leis, e que, nesses casos, elas estão muito longe de ser, como, ingenuamente, imagina a relatora, instrumento de promoção da integração dos filhos. A relatora esquece igualmente o facto de que o casamento de um nacional de origem não-europeia com uma pessoa do seu país de origem se tornou – em França, e certamente em outros países da UE – a principal causa de imigração, à frente da reunificação familiar. Quando esses casamentos são casamentos simulados são origem de imigração ilegal. Quando o não são, o facto é que, apesar da nacionalidade dela ou dele no papel, um dos cônjuges não está integrado, nem estará tão depressa. Se prosseguirmos nesta via, apenas iremos promover a constituição de guetos nas nossas sociedades, bem como aumentar o risco de confrontos entre as comunidades."@pt17
"Le rapport consacré aux femmes migrantes est effarant. En effet, les situations qu'il dépeint (absence de statut personnel, exploitation, mutilations, crimes d'honneur, etc...) sont un terrible constat d'échec des politiques d'immigration et d'intégration. Il tend à démontrer que les populations immigrées entendent perpétuer dans l'Union européenne leurs pratiques et leurs coutumes, dont certaines au mépris des lois et des valeurs qui sont les nôtres. Il oublie de mentionner qu'il arrive que les femmes migrantes elles-mêmes, ou celles issues de l'immigration, accordent plus de valeur au respect de leurs traditions qu'à celui des lois, et qu'elles sont alors très loin, comme le pense naïvement le rapporteur, d'être un facteur d'intégration pour leurs enfants. Il oublie également que le mariage d'un national d'origine extra-européenne avec une personne issue de son pays d'origine est devenu, en France et certainement dans d'autres pays de l'UE, la première cause d'immigration, avant le regroupement familial. Ces mariages, quand ils sont "blancs", sont source d'immigration illégale. Quand ils ne le sont pas, ils sont la preuve que malgré sa nationalité de papier, un des mariés n'est pas intégré et pas près de l'être. Si nous continuons sur cette voie, nous ne ferons que renforcer la communautarisation de nos sociétés et les risques d'affrontements communautaires."@sk18
"Le rapport consacré aux femmes migrantes est effarant. En effet, les situations qu'il dépeint (absence de statut personnel, exploitation, mutilations, crimes d'honneur, etc...) sont un terrible constat d'échec des politiques d'immigration et d'intégration. Il tend à démontrer que les populations immigrées entendent perpétuer dans l'Union européenne leurs pratiques et leurs coutumes, dont certaines au mépris des lois et des valeurs qui sont les nôtres. Il oublie de mentionner qu'il arrive que les femmes migrantes elles-mêmes, ou celles issues de l'immigration, accordent plus de valeur au respect de leurs traditions qu'à celui des lois, et qu'elles sont alors très loin, comme le pense naïvement le rapporteur, d'être un facteur d'intégration pour leurs enfants. Il oublie également que le mariage d'un national d'origine extra-européenne avec une personne issue de son pays d'origine est devenu, en France et certainement dans d'autres pays de l'UE, la première cause d'immigration, avant le regroupement familial. Ces mariages, quand ils sont "blancs", sont source d'immigration illégale. Quand ils ne le sont pas, ils sont la preuve que malgré sa nationalité de papier, un des mariés n'est pas intégré et pas près de l'être. Si nous continuons sur cette voie, nous ne ferons que renforcer la communautarisation de nos sociétés et les risques d'affrontements communautaires."@sl19
". Detta betänkande som handlar om invandrarkvinnor är oroväckande. Faktiskt visar de situationer som skildras i betänkandet (avsaknad av personlig status, utnyttjande, stympning, hedersbrott etc.) på invandrings- och integrationspolitikens fruktansvärda misslyckande. Betänkandet förefaller visa att invandrade grupper avser att fortsätta med sina seder och bruk i EU, trots att vissa av dessa står i uppenbar strid med våra lagar och värderingar. I betänkandet försummar man att nämna att invandrarkvinnorna själva, eller de som är av utländsk härkomst, ibland sätter större värde på respekt för sina traditioner än på respekt för lagen och att de då är mycket långt ifrån att bidra till att främja sina barns integration, som föredraganden naivt föreställer sig. I betänkandet förbiser man också att giftermål mellan medborgare av icke-europeiskt ursprung och någon från deras ursprungsland – i Frankrike och givetvis i andra EU-länder – har blivit det huvudsakliga skälet till invandring, före familjeåterförening. När dessa äktenskap är skenäktenskap är de en källa till olaglig invandring. När de inte är det är det ett faktum att en av makarna trots hans eller hennes nationalitet på papperet inte är integrerad och inte står i begrepp att bli det heller. Om vi fortsätter längs denna väg kommer vi bara att främja ytterligare gettobildning i våra samhällen och öka risken för konfrontation mellan samhällsgrupper."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Bruno Gollnisch (NI ),"5,19,15,1,18,14,16,11,13,8
"par écrit"5,19,15,1,18,14,16,11,13,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph