Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-10-24-Speech-2-159"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:translated text
"Moderaterna har idag röstat för betänkandet om kvinnors invandring. Invandrares grundläggande rättigheter måste respekteras och bör inte vara avhängigt kön eller en specificerad grupp av människor. Vi stödjer en gemensam reglering av migrationspolitiken, vilket är en naturlig fortsättning av Schengensamarbetet. Däremot motsätter vi oss en gemensam integrationspolitik, då detta bäst hanteras av medlemsstaterna själva. Vi vill inte heller ha några register över kvinnlig könsstympning, då detta utgör ett integritetsintrång vilket vi inte kan stödja."@et5
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"5,19,15,1,18,14,16,11,11,21,13
lpv:translated text
"Moderaterna har idag röstat för betänkandet om kvinnors invandring. Invandrares grundläggande rättigheter måste respekteras och bör inte vara avhängigt kön eller en specificerad grupp av människor. Vi stödjer en gemensam reglering av migrationspolitiken, vilket är en naturlig fortsättning av Schengensamarbetet. Däremot motsätter vi oss en gemensam integrationspolitik, då detta bäst hanteras av medlemsstaterna själva. Vi vill inte heller ha några register över kvinnlig könsstympning, då detta utgör ett integritetsintrång vilket vi inte kan stödja."@sl19
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"5,19,15,1,18,14,16,11,11,21,13
lpv:translated text
"Moderaterna har idag röstat för betänkandet om kvinnors invandring. Invandrares grundläggande rättigheter måste respekteras och bör inte vara avhängigt kön eller en specificerad grupp av människor. Vi stödjer en gemensam reglering av migrationspolitiken, vilket är en naturlig fortsättning av Schengensamarbetet. Däremot motsätter vi oss en gemensam integrationspolitik, då detta bäst hanteras av medlemsstaterna själva. Vi vill inte heller ha några register över kvinnlig könsstympning, då detta utgör ett integritetsintrång vilket vi inte kan stödja."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"5,19,15,1,18,14,16,11,11,21,13
lpv:translated text
"Moderaterna har idag röstat för betänkandet om kvinnors invandring. Invandrares grundläggande rättigheter måste respekteras och bör inte vara avhängigt kön eller en specificerad grupp av människor. Vi stödjer en gemensam reglering av migrationspolitiken, vilket är en naturlig fortsättning av Schengensamarbetet. Däremot motsätter vi oss en gemensam integrationspolitik, då detta bäst hanteras av medlemsstaterna själva. Vi vill inte heller ha några register över kvinnlig könsstympning, då detta utgör ett integritetsintrång vilket vi inte kan stödja."@cs1
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"5,19,15,1,18,14,16,11,11,21,13
lpv:translated text
"Moderaterna har idag röstat för betänkandet om kvinnors invandring. Invandrares grundläggande rättigheter måste respekteras och bör inte vara avhängigt kön eller en specificerad grupp av människor. Vi stödjer en gemensam reglering av migrationspolitiken, vilket är en naturlig fortsättning av Schengensamarbetet. Däremot motsätter vi oss en gemensam integrationspolitik, då detta bäst hanteras av medlemsstaterna själva. Vi vill inte heller ha några register över kvinnlig könsstympning, då detta utgör ett integritetsintrång vilket vi inte kan stödja."@sk18
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"5,19,15,1,18,14,16,11,11,21,13
lpv:translated text
"Moderaterna har idag röstat för betänkandet om kvinnors invandring. Invandrares grundläggande rättigheter måste respekteras och bör inte vara avhängigt kön eller en specificerad grupp av människor. Vi stödjer en gemensam reglering av migrationspolitiken, vilket är en naturlig fortsättning av Schengensamarbetet. Däremot motsätter vi oss en gemensam integrationspolitik, då detta bäst hanteras av medlemsstaterna själva. Vi vill inte heller ha några register över kvinnlig könsstympning, då detta utgör ett integritetsintrång vilket vi inte kan stödja."@lt14
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"5,19,15,1,18,14,16,11,11,21,13
lpv:translated text
"Moderaterna har idag röstat för betänkandet om kvinnors invandring. Invandrares grundläggande rättigheter måste respekteras och bör inte vara avhängigt kön eller en specificerad grupp av människor. Vi stödjer en gemensam reglering av migrationspolitiken, vilket är en naturlig fortsättning av Schengensamarbetet. Däremot motsätter vi oss en gemensam integrationspolitik, då detta bäst hanteras av medlemsstaterna själva. Vi vill inte heller ha några register över kvinnlig könsstympning, då detta utgör ett integritetsintrång vilket vi inte kan stödja."@pl16
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"5,19,15,1,18,14,16,11,11,21,13
lpv:translated text
"Moderaterna har idag röstat för betänkandet om kvinnors invandring. Invandrares grundläggande rättigheter måste respekteras och bör inte vara avhängigt kön eller en specificerad grupp av människor. Vi stödjer en gemensam reglering av migrationspolitiken, vilket är en naturlig fortsättning av Schengensamarbetet. Däremot motsätter vi oss en gemensam integrationspolitik, då detta bäst hanteras av medlemsstaterna själva. Vi vill inte heller ha några register över kvinnlig könsstympning, då detta utgör ett integritetsintrång vilket vi inte kan stödja."@hu11
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"5,19,15,1,18,14,16,11,11,21,13
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"5,19,15,1,18,14,16,11,11,21,13
lpv:translated text
"DE Moderate har i dag stemt for betænkningen om kvinders indvandring. Indvandreres grundlæggende rettigheder skal respekteres og bør ikke være afhængige af køn eller en specifik gruppe af mennesker. Vi støtter en fælles regulering af indvandringspolitikken, hvilket er en naturlig fortsættelse af Schengen-samarbejdet. Derimod modsætter vi os en fælles integrationspolitik, da en sådan håndteres bedst af medlemsstaterne selv. Vi vil heller ikke have noget register over kvindelige omskæringer, da det udgør en overskridelse af integriteten, hvilket vi ikke kan støtte."@da2
lpv:spoken text
"Moderaterna har idag röstat för betänkandet om kvinnors invandring. Invandrares grundläggande rättigheter måste respekteras och bör inte vara avhängigt kön eller en specificerad grupp av människor. Vi stödjer en gemensam reglering av migrationspolitiken, vilket är en naturlig fortsättning av Schengensamarbetet. Däremot motsätter vi oss en gemensam integrationspolitik, då detta bäst hanteras av medlemsstaterna själva. Vi vill inte heller ha några register över kvinnlig könsstympning, då detta utgör ett integritetsintrång vilket vi inte kan stödja."@sv21
lpv:translated text
"Ruotsalaiset konservatiivit ovat tänään äänestäneet naisten maahanmuuttoa koskevan mietinnön puolesta. Maahanmuuttajien perusoikeuksia on kunnioitettava, eivätkä nämä oikeudet saa olla riippuvaisia sukupuolesta tai tiettyyn yhteiskuntaryhmään kuulumisesta. Tuemme maahanmuuttopolitiikan yhteistä hallinnointia, joka on Schengenin sopimuksen nojalla tehtävän yhteistyön luonnollinen jatke. Vastustamme kuitenkin yhteistä kotouttamispolitiikkaa, koska jäsenvaltiot hoitavat tämän alan parhaiten itse. Vastustamme myös naisten sukuelinten silpomista koskevien rekisterien käyttöönottoa, koska tämä tarkoittaisi yksityisyyden loukkaamista, mitä emme voi tukea."@fi7
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"5,19,15,1,18,14,16,11,11,21,13
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"De Zweedse conservatieven hebben vandaag gestemd voor het verslag over de immigratie van vrouwen. De fundamentele rechten van immigranten moeten worden gerespecteerd en mogen niet afhangen van het geslacht of van de sociale groep waartoe men behoort. Wij steunen een gemeenschappelijke regeling voor het migratiebeleid, en dat is een natuurlijke voortzetting van de samenwerking in het kader van Schengen. Wij zijn echter tegen een gemeenschappelijk integratiebeleid, omdat deze kwestie het beste kan worden geregeld door de lidstaten zelf. Wij willen ook geen registratie van verminking van vrouwelijke geslachtsdelen, omdat dat een inbreuk op de persoonlijke integriteit vormt, die wij niet kunnen steunen."@nl3
lpv:translated text
lpv:translated text
"Οι σουηδοί συντηρητικοί ψήφισαν σήμερα υπέρ της έκθεσης σχετικά με τη γυναικεία μετανάστευση. Τα θεμελιώδη δικαιώματα των μεταναστών πρέπει να είναι σεβαστά και να μην εξαρτώνται από το φύλο ή από το αν ανήκουν σε συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα. Υποστηρίζουμε την από κοινού διαχείριση της μεταναστευτικής πολιτικής, η οποία αποτελεί φυσική προέκταση της συνεργασίας υπό τη συνθήκη του Σένγκεν. Από την άλλη πλευρά, αντιτιθέμενα σε μια κοινή πολιτική ενσωμάτωσης διότι ο τομέας αυτός αντιμετωπίζεται καλύτερα από τα ίδια τα κράτη μέλη. Είμαστε επίσης αντίθετοι στη δημιουργία μητρώου καταγραφής περιπτώσεων ακρωτηριασμού γυναικείων γεννητικών οργάνων, καθώς αυτό θα ισοδυναμούσε με εισβολή στην ιδιωτική ζωή, πράγμα που δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε"@el10
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"5,19,15,1,18,14,16,11,11,21,13
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
lpv:translated text
". Die schwedischen Konservativen haben heute für den Bericht über die Immigration von Frauen gestimmt. Die Achtung der Grundrechte von Migranten muss gewährleistet werden und sollte nicht vom Geschlecht oder der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gesellschaftsgruppe abhängig sein. Wir unterstützen die gemeinsame Regelung der Migrationspolitik, die eine natürliche Fortsetzung der Schengen-Zusammenarbeit ist. Allerdings widersetzen wir uns einer gemeinsamen Integrationspolitik, da diese Fragen am besten durch die Mitgliedstaaten selbst behandelt werden. Darüber hinaus lehnen wir eine Registrierung der weiblichen Genitalverstümmelung ab, denn dies stellt eine Verletzung der Privatsphäre dar, die wir nicht gutheißen können."@de9
lpv:translated text
"The Swedish Conservatives have today voted in favour of the report on women’s immigration. The fundamental rights of immigrants must be respected and should not be dependent on gender or on belonging to a specific group within society. We support joint management of migration policy, which is a natural extension of cooperation under the Schengen Agreement. We are, on the other hand, opposed to a common integration policy because this area is best dealt with by the Member States themselves. We are also against the introduction of registers of female genital mutilation as this would represent an intrusion into privacy that we cannot support."@en4
lpv:translated text
"Os conservadores suecos votaram hoje a favor do relatório sobre o papel e lugar das mulheres imigradas na UE. Os direitos fundamentais dos imigrantes têm de ser respeitados e não podem estar condicionados ao género ou a um grupo específico de pessoas. Apoiamos a regulamentação comum da política de migração, que é uma continuação natural da cooperação Schengen. Opomo-nos, porém, a uma política de integração comum, pois esta será melhor conduzida por cada Estado-Membro. Não aceitamos também o registo dos casos de mutilação genital feminina, pois constitui uma violação da privacidade que não podemos apoiar."@pt17
lpv:translated text
"Los conservadores suecos hemos votado hoy a favor del informe sobre la inmigración femenina. Los derechos fundamentales de los inmigrantes deben ser respetados y no deberían depender del sexo ni de la pertenencia a un grupo específico dentro de la sociedad. Apoyamos una gestión conjunta de la política migratoria, que es una ampliación natural de la cooperación en el marco del Acuerdo de Schengen. Por otro lado, nos oponemos a una política común de integración, porque este ámbito lo abordan mejor los propios Estados miembros. También estamos en contra de la introducción de registros de mutilación genital femenina, ya que esto representaría una intrusión en la intimidad que no podemos apoyar."@es20
lpv:translated text
"Oggi i Conservatori svedesi hanno votato a favore della relazione sull’immigrazione femminile. I diritti fondamentali degli immigrati devono essere rispettati e non devono dipendere dal genere o dall’appartenenza a uno specifico gruppo della società. Appoggiamo la gestione congiunta della politica d’immigrazione, che costituisce un’estensione naturale della cooperazione prevista dall’accordo di Schengen. D’altra parte, siamo contrari a una politica comune d’integrazione perché di questo settore si occupano meglio gli Stati membri stessi. Siamo inoltre contrari all’introduzione di registri delle mutilazioni genitali femminili, perché ciò rappresenterebbe un’intrusione nella che noi non possiamo appoggiare."@it12
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Les conservateurs suédois ont voté aujourd’hui en faveur du rapport sur les femmes migrantes. Les droits fondamentaux des immigrants doivent être respectés, quel que soit leur sexe ou le groupe social auxquels ils appartiennent. Nous sommes favorables à la cogestion en ce qui concerne la politique migratoire, qui n’est que le prolongement naturel de la coopération au titre de l’accord Schengen. En revanche, nous sommes contre une politique commune en matière d’intégration. En effet, le niveau le plus approprié pour traiter cette matière est celui des États membres eux-mêmes. Nous sommes également opposés à l’introduction de registres des mutilations génitales chez les femmes, une violation, à notre sens, de la vie privée, ce que nous ne pouvons accepter."@fr8
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061024.26.2-159"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph