Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-10-24-Speech-2-147"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061024.26.2-147"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Η ανάπτυξη ισχυρών και επαρκών μηχανισμών πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών είναι ουσιαστική για την προστασία, βοήθεια και ανακούφιση των πληγέντων από φυσικές καταστροφές και την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών καταστροφών. Στην Ελλάδα, η ανεπάρκεια τέτοιων μηχανισμών αποκαλύφθηκε ξανά στις πρόσφατες πλημμύρες σε αρκετές περιοχές. Ιδιαίτερα στη στρατηγική πρόληψης και αποκατάστασης καταστροφών (αντιπλημμυρική προστασία, αντισεισμική θωράκιση) και ανακούφισης των πληγέντων, η πολιτική των Ελληνικών κυβερνήσεων παρουσιάζει εγκληματικές ελλείψεις. Ένας διακρατικός μηχανισμός πολιτικής προστασίας μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Δεν πρέπει όμως επουδενί να υποκαταστήσει την επέκταση και ενίσχυση αυτοτελών μηχανισμών των κρατών - μελών. Όμοια, δεν μπορεί οι μηχανισμοί πολιτικής προστασίας να λειτουργούν για την συγκάλυψη ευθυνών που προκύπτουν από την εκούσια πρόκληση περιβαλλοντικών καταστροφών. Η δημιουργία μηχανισμών που αναλαμβάνουν την αντιμετώπιση καταστροφών που οφείλονται σε σκόπιμη δράση ή αμέλεια (όπως προτείνεται), δίνει ακόμα μεγαλύτερα περιθώρια στην ασύδοτη δράση των επιχειρήσεων, με ολέθριες επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Κυρίως όμως δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η συγκρότηση μηχανισμών απάντησης σε «τρομοκρατικές ενέργειες». Η πράξη των τελευταίων χρόνων επιβεβαιώνει ότι η πάλη εναντίον της «τρομοκρατίας» στοχεύει στην κατάπνιξη και χειραγώγηση του λαϊκού κινήματος του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος. Η «πρόληψη της τρομοκρατίας», μέσω μηχανισμών παρακολούθησης των οποίων προτείνεται η ενίσχυση, οδηγεί σε περαιτέρω περιορισμό στοιχειωδών δημοκρατικών δικαιωμάτων."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Η ανάπτυξη ισχυρών και επαρκών μηχανισμών πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών είναι ουσιαστική για την προστασία, βοήθεια και ανακούφιση των πληγέντων από φυσικές καταστροφές και την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών καταστροφών. Στην Ελλάδα, η ανεπάρκεια τέτοιων μηχανισμών αποκαλύφθηκε ξανά στις πρόσφατες πλημμύρες σε αρκετές περιοχές. Ιδιαίτερα στη στρατηγική πρόληψης και αποκατάστασης καταστροφών (αντιπλημμυρική προστασία, αντισεισμική θωράκιση) και ανακούφισης των πληγέντων, η πολιτική των Ελληνικών κυβερνήσεων παρουσιάζει εγκληματικές ελλείψεις. Ένας διακρατικός μηχανισμός πολιτικής προστασίας μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Δεν πρέπει όμως επουδενί να υποκαταστήσει την επέκταση και ενίσχυση αυτοτελών μηχανισμών των κρατών - μελών. Όμοια, δεν μπορεί οι μηχανισμοί πολιτικής προστασίας να λειτουργούν για την συγκάλυψη ευθυνών που προκύπτουν από την εκούσια πρόκληση περιβαλλοντικών καταστροφών. Η δημιουργία μηχανισμών που αναλαμβάνουν την αντιμετώπιση καταστροφών που οφείλονται σε σκόπιμη δράση ή αμέλεια (όπως προτείνεται), δίνει ακόμα μεγαλύτερα περιθώρια στην ασύδοτη δράση των επιχειρήσεων, με ολέθριες επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Κυρίως όμως δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η συγκρότηση μηχανισμών απάντησης σε «τρομοκρατικές ενέργειες». Η πράξη των τελευταίων χρόνων επιβεβαιώνει ότι η πάλη εναντίον της «τρομοκρατίας» στοχεύει στην κατάπνιξη και χειραγώγηση του λαϊκού κινήματος - του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος. Η «πρόληψη της τρομοκρατίας», μέσω μηχανισμών παρακολούθησης των οποίων προτείνεται η ενίσχυση, οδηγεί σε περαιτέρω περιορισμό στοιχειωδών δημοκρατικών δικαιωμάτων."@cs1
"Udviklingen af stærke og fyldestgørende mekanismer til forebyggelse og håndtering af naturkatastrofer er vigtig, så man kan beskytte, hjælpe og lindre smerten for ofrene for naturkatastrofer samt håndtere miljøødelæggelserne. I Grækenland blev det endnu en gang afsløret, hvor utilstrækkelige disse mekanismer var, i forbindelse med de seneste oversvømmelser i flere områder. Især i forbindelse med strategien for forebyggelse og genopretning af ødelæggelser (beskyttelse mod oversvømmelser og mod jordskælv) samt lindring til ofrene har de græske regeringers politik udvist forbryderiske mangler. En mellemstatslig civilbeskyttelsesordning kan bidrage til at imødegå naturkatastrofer. Den må dog på ingen måde erstatte udvidelsen og styrkelsen af medlemsstaternes egne ordninger. Civilbeskyttelsesordningerne må heller ikke fungere på den måde, at de dækker over ansvar for forsætlig fremkaldelse af miljøkatastrofer. Oprettelse af mekanismer, som overtager håndteringen af katastrofer, der skyldes en forsætlig eller skødesløs handling (som det er foreslået) giver endnu mere plads til virksomheders hæmningsløse aktiviteter med katastrofale konsekvenser for miljøet og folkesundheden. Først og fremmest kan vi dog ikke acceptere oprettelsen af mekanismer, som skal sættes ind ved "terrorhandlinger". De sidste års praksis bekræfter, at kampen mod "terrorisme" har til formål at kvæle og manipulere den folkelige bevægelse, klassebevægelsen og fagbevægelsen. "Forebyggelse af terrorisme" via overvågningsmekanismer, som det foreslås at styrke, fører til endnu større indskrænkning af de fundamentale demokratiske rettigheder."@da2
"Die Entwicklung starker und geeigneter Mechanismen zur Verhinderung bzw. Bewältigung von Naturkatastrophen ist für den Schutz, die Unterstützung und Hilfe der Opfer von Naturkatastrophen sowie für den Umgang mit Umweltkatastrophen unerlässlich. In Griechenland hat sich während den jüngsten Überschwemmungen in mehreren Gebieten einmal mehr gezeigt, wie unzulänglich solche Mechanismen sind. Vor allem bei der Strategie zur Vermeidung von Katastrophen und für den anschließenden Wiederaufbau (Überschwemmungsschutz, Befestigungen gegen Erdbeben) und bei der Opferhilfe weisen die Maßnahmen der griechischen Regierung kriminelle Mängel auf. Ein grenzübergreifendes Verfahren für den Katastrophenschutz kann zur Bewältigung von Naturkatastrophen beitragen. Es kann und darf jedoch nicht die Erweiterung und den Ausbau unabhängiger Verfahren in den Mitgliedstaaten ersetzen. Ebenso dürfen Verfahren für den Katastrophenschutz nicht dazu herhalten, von der Verantwortung für die vorsätzliche Verursachung von Naturkatastrophen abzulenken. Mit der Schaffung von Mechanismen zur Bewältigung vorsätzlich oder fahrlässig herbeigeführter Katastrophen (wie sie vorgeschlagen wurden) würde man unverantwortlichem Handeln von Unternehmen noch mehr Raum geben, mit katastrophalen Folgen für die Umwelt und die Volksgesundheit. Vor allem aber kann die Schaffung von Mechanismen zur Bewältigung „terroristischer Anschläge“ nicht hingenommen werden. Die Praxis der letzten Jahre bestätigt, dass der Kampf gegen „Terrorismus“ dazu gedacht ist, die Volksbewegung, die Klassen- und Gewerkschaftsbewegung zu dämpfen und zu lenken. Die „Verhütung von Terrorismus“ anhand der Überwachungsmechanismen, die gestärkt werden sollen, führt zu noch größeren Einschränkungen der demokratischen Grundrechte."@de9
"The development of strong and adequate mechanisms to prevent and deal with natural disasters is fundamental for the protection, assistance and relief of the victims of natural disasters and for dealing with environmental disasters. In Greece, the inadequacy of such mechanisms was revealed again during the recent floods in several areas. In particular in the strategy for preventing and restoring disasters (anti-flood protection, reinforcement against earthquakes) and relieving victims, the policy of the Greek Government presents criminal shortcomings. One transnational civil protection mechanism may help in dealing with natural disasters. However, it cannot and must not replace the extension and reinforcement of independent mechanisms in the Member States. Similarly, civil protection mechanisms cannot operate to cover up responsibilities for deliberately causing environmental disasters. The creation of mechanisms which undertake to deal with disasters due to deliberate action or negligence (as proposed) gives an even larger margin for unaccountable action by companies, with disastrous consequences for the environment and public health. Primarily, however, the establishment of mechanisms to respond to 'terrorist action' cannot be accepted. Practice over recent years confirms that the fight against 'terrorism' is designed to stifle and direct the grassroots movement, the class, trade-union movement. The 'prevention of terrorism' through the monitoring mechanisms which it is proposed to strengthen is leading to more restrictions on fundamental democratic rights."@en4
"El desarrollo de mecanismos sólidos y suficientes para prevenir y tratar las catástrofes naturales es fundamental para la protección, asistencia y ayuda de las víctimas de estas catástrofes y para resolver las catástrofes ambientales. En Grecia, la deficiencia de este tipo de mecanismos volvió manifestarse durante las últimas inundaciones ocurridas en varias zonas. En particular en la estrategia para prevenir las catástrofes y la restauración de los daños (protección contra inundaciones, reforzamiento contra los terremotos) y la prestación de ayuda a las víctimas, la política del Gobierno griego presenta deficiencias delictivas. Un mecanismo de protección civil transnacional podría ayudar a abordar las catástrofes naturales. Sin embargo, no puede ni debe sustituir la ampliación y fortalecimiento de mecanismos independientes en los Estados miembros. De la misma manera, los mecanismos de protección civil no pueden funcionar de manera que encubran responsabilidades por causar deliberadamente catástrofes ambientales. La creación de mecanismos que se comprometan a ocuparse de las catástrofes debidas a la acción deliberada o a la negligencia (como se ha propuesto) da incluso un margen más amplio para que las empresas actúen de manera irresponsable, con consecuencias desastrosas para el medio ambiente y la salud pública. Ante todo, no obstante, el establecimiento de mecanismos para responder a las «acciones terroristas» no se puede aceptar. La práctica durante los últimos años confirma que la lucha contra el «terrorismo» ha sido concebida para reprimir y dirigir el movimiento popular, el movimiento de clases y sindicalista. La «prevención del terrorismo», con mecanismos de seguimiento, que se propone reforzar, da lugar a más restricciones de los derechos democráticos fundamentales."@es20
"Η ανάπτυξη ισχυρών και επαρκών μηχανισμών πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών είναι ουσιαστική για την προστασία, βοήθεια και ανακούφιση των πληγέντων από φυσικές καταστροφές και την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών καταστροφών. Στην Ελλάδα, η ανεπάρκεια τέτοιων μηχανισμών αποκαλύφθηκε ξανά στις πρόσφατες πλημμύρες σε αρκετές περιοχές. Ιδιαίτερα στη στρατηγική πρόληψης και αποκατάστασης καταστροφών (αντιπλημμυρική προστασία, αντισεισμική θωράκιση) και ανακούφισης των πληγέντων, η πολιτική των Ελληνικών κυβερνήσεων παρουσιάζει εγκληματικές ελλείψεις. Ένας διακρατικός μηχανισμός πολιτικής προστασίας μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Δεν πρέπει όμως επουδενί να υποκαταστήσει την επέκταση και ενίσχυση αυτοτελών μηχανισμών των κρατών - μελών. Όμοια, δεν μπορεί οι μηχανισμοί πολιτικής προστασίας να λειτουργούν για την συγκάλυψη ευθυνών που προκύπτουν από την εκούσια πρόκληση περιβαλλοντικών καταστροφών. Η δημιουργία μηχανισμών που αναλαμβάνουν την αντιμετώπιση καταστροφών που οφείλονται σε σκόπιμη δράση ή αμέλεια (όπως προτείνεται), δίνει ακόμα μεγαλύτερα περιθώρια στην ασύδοτη δράση των επιχειρήσεων, με ολέθριες επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Κυρίως όμως δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η συγκρότηση μηχανισμών απάντησης σε «τρομοκρατικές ενέργειες». Η πράξη των τελευταίων χρόνων επιβεβαιώνει ότι η πάλη εναντίον της «τρομοκρατίας» στοχεύει στην κατάπνιξη και χειραγώγηση του λαϊκού κινήματος - του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος. Η «πρόληψη της τρομοκρατίας», μέσω μηχανισμών παρακολούθησης των οποίων προτείνεται η ενίσχυση, οδηγεί σε περαιτέρω περιορισμό στοιχειωδών δημοκρατικών δικαιωμάτων."@et5
"Tehokkaiden ja riittävien mekanismien kehittäminen luonnonkatastrofien ehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi on erittäin tärkeää luonnonkatastrofien uhrien suojelemisen, auttamisen ja tilanteen helpottamisen sekä ympäristökatastrofien hoitamisen kannalta. Kreikassa tällaisten mekanismien riittämättömyys paljastui jälleen useita alueita äskettäin koetelleiden tulvien aikana. Kreikan hallituksen politiikassa on erittäin pahoja puutteita erityisesti strategiassa, joka koskee katastrofien ehkäisemistä ja niiden tuhojen korjaamista (tulvantorjunta, rakennusten vahvistaminen maanjäristysten varalta) sekä uhrien kärsimysten lievittämistä. Yksi ylikansallinen pelastuspalvelumekanismi saattaa auttaa luonnonkatastrofien hallitsemisessa. Se ei kuitenkaan voi eikä saa korvata jäsenvaltioiden omien mekanismien laajentamista ja tehostamista. Pelastuspalvelumekanismit eivät myöskään voi auttaa peittelemään vastuuta ympäristökatastrofien tahallisesta aiheuttamisesta. Sellaisten mekanismien luominen, joissa käsitellään tahallisesta toiminnasta tai laiminlyönneistä aiheutuvia katastrofeja (kuten on ehdotettu), antaa vieläkin suuremman liikkumavaran yritysten vastuuttomalle toiminnalle, millä on tuhoisia seurauksia ympäristölle ja kansanterveydelle. "Terroritekoihin" vastaamiseksi perustettavia mekanismeja ei kuitenkaan voida hyväksyä. Viime vuosien käytäntö vahvistaa, että "terrorismin" torjunnalla pyritään tukahduttamaan ja hallitsemaan ruohonjuuritason liikettä, työväenliikettä ja ammattiyhdistysliikettä. "Terrorismin ehkäisy" valvontamekanismeilla, joita ehdotetaan vahvistettaviksi, johtaa demokraattisten perusoikeuksien uusiin rajoituksiin."@fi7
"La mise au point de mécanismes solides et adéquats pour la prévention et la gestion des catastrophes naturelles est fondamentale pour la protection, l’aide et les secours dispensés aux victimes de catastrophes naturelles, ainsi que pour la gestion des catastrophes écologiques. En Grèce, l’inadéquation de tels mécanismes a éclaté une fois de plus au grand jour lors des dernières inondations qui ont frappé plusieurs régions. C’est en particulier au niveau de la stratégie de prévention et de gestion des catastrophes (protection contre les inondations, renforcement contre les tremblements de terre) et des secours aux victimes que la politique du gouvernement grec présente des lacunes criminelles. Notre mécanisme transnational de protection civile peut certes aider à gérer les catastrophes naturelles. Néanmoins, il ne peut et ne doit pas se substituer au développement et au renforcement de mécanismes nationaux indépendants. De la même manière, il ne peut être fait appel aux mécanismes de protection civile pour couvrir les responsabilités de ceux qui causent délibérément des catastrophes écologiques. La création de mécanismes chargés de gérer les catastrophes causées à dessein ou par négligence (comme proposé) fournit une liberté d’action encore plus grande, sans obligation de rendre compte, aux entreprises, avec toutes les conséquences désastreuses que l’on sait sur l’environnement et la santé publique. Néanmoins, il convient, en particulier, de rejeter l’établissement de mécanismes visant à répondre aux «actes terroristes». En effet, nous avons pu constater ces dernières années que la lutte contre le «terrorisme» tend à étouffer et à diriger le mouvement de la base, le mouvement syndicaliste de classe. La «prévention du terrorisme», au travers de mécanismes de contrôle dont le renforcement est proposé, conduit à davantage de restrictions en ce qui concerne les droits démocratiques fondamentaux."@fr8
"Η ανάπτυξη ισχυρών και επαρκών μηχανισμών πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών είναι ουσιαστική για την προστασία, βοήθεια και ανακούφιση των πληγέντων από φυσικές καταστροφές και την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών καταστροφών. Στην Ελλάδα, η ανεπάρκεια τέτοιων μηχανισμών αποκαλύφθηκε ξανά στις πρόσφατες πλημμύρες σε αρκετές περιοχές. Ιδιαίτερα στη στρατηγική πρόληψης και αποκατάστασης καταστροφών (αντιπλημμυρική προστασία, αντισεισμική θωράκιση) και ανακούφισης των πληγέντων, η πολιτική των Ελληνικών κυβερνήσεων παρουσιάζει εγκληματικές ελλείψεις. Ένας διακρατικός μηχανισμός πολιτικής προστασίας μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Δεν πρέπει όμως επουδενί να υποκαταστήσει την επέκταση και ενίσχυση αυτοτελών μηχανισμών των κρατών - μελών. Όμοια, δεν μπορεί οι μηχανισμοί πολιτικής προστασίας να λειτουργούν για την συγκάλυψη ευθυνών που προκύπτουν από την εκούσια πρόκληση περιβαλλοντικών καταστροφών. Η δημιουργία μηχανισμών που αναλαμβάνουν την αντιμετώπιση καταστροφών που οφείλονται σε σκόπιμη δράση ή αμέλεια (όπως προτείνεται), δίνει ακόμα μεγαλύτερα περιθώρια στην ασύδοτη δράση των επιχειρήσεων, με ολέθριες επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Κυρίως όμως δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η συγκρότηση μηχανισμών απάντησης σε «τρομοκρατικές ενέργειες». Η πράξη των τελευταίων χρόνων επιβεβαιώνει ότι η πάλη εναντίον της «τρομοκρατίας» στοχεύει στην κατάπνιξη και χειραγώγηση του λαϊκού κινήματος - του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος. Η «πρόληψη της τρομοκρατίας», μέσω μηχανισμών παρακολούθησης των οποίων προτείνεται η ενίσχυση, οδηγεί σε περαιτέρω περιορισμό στοιχειωδών δημοκρατικών δικαιωμάτων."@hu11
"Lo sviluppo di meccanismi forti e adeguati per prevenire le calamità naturali e farvi fronte è essenziale per la tutela, l’assistenza e il sostegno delle vittime di calamità naturali e per reagire alle catastrofi ambientali. In Grecia l’inadeguatezza di tali meccanismi si è palesata durante le recenti inondazioni in diverse zone. Soprattutto nella strategia di prevenzione e ripristino in occasione di catastrofi (protezione dalle inondazioni, maggiore sicurezza contro i terremoti) e di sostegno per le vittime, la politica del governo greco palesa limiti criminali. Un meccanismo di protezione civile transnazionale può servire ad affrontare calamità naturali. Tuttavia non può né deve sostituirsi all’estensione e al consolidamento di meccanismi indipendenti negli Stati membri. Analogamente, i meccanismi di protezione civile non possono contribuire a nascondere le responsabilità relative a catastrofi ambientali provocate deliberatamente. La creazione di meccanismi che hanno l’obiettivo di fare fronte alle catastrofi dovute a un atto intenzionale o a negligenza – com’è stato proposto – consente un margine ancora maggiore per l’azione irresponsabile delle aziende, con conseguenze disastrose per l’ambiente e la salute pubblica. Tuttavia, tanto per cominciare, l’istituzione di meccanismi per rispondere ad “atti terroristici” non è accettabile. La pratica degli ultimi anni conferma che la lotta al “terrorismo” ha lo scopo di soffocare e indirizzare il movimento popolare e il movimento sindacale di classe. La “prevenzione del terrorismo” mediante i meccanismi di monitoraggio che si propone di rafforzare sta portando a un maggior numero di restrizioni nei confronti dei diritti democratici fondamentali."@it12
"Η ανάπτυξη ισχυρών και επαρκών μηχανισμών πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών είναι ουσιαστική για την προστασία, βοήθεια και ανακούφιση των πληγέντων από φυσικές καταστροφές και την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών καταστροφών. Στην Ελλάδα, η ανεπάρκεια τέτοιων μηχανισμών αποκαλύφθηκε ξανά στις πρόσφατες πλημμύρες σε αρκετές περιοχές. Ιδιαίτερα στη στρατηγική πρόληψης και αποκατάστασης καταστροφών (αντιπλημμυρική προστασία, αντισεισμική θωράκιση) και ανακούφισης των πληγέντων, η πολιτική των Ελληνικών κυβερνήσεων παρουσιάζει εγκληματικές ελλείψεις. Ένας διακρατικός μηχανισμός πολιτικής προστασίας μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Δεν πρέπει όμως επουδενί να υποκαταστήσει την επέκταση και ενίσχυση αυτοτελών μηχανισμών των κρατών - μελών. Όμοια, δεν μπορεί οι μηχανισμοί πολιτικής προστασίας να λειτουργούν για την συγκάλυψη ευθυνών που προκύπτουν από την εκούσια πρόκληση περιβαλλοντικών καταστροφών. Η δημιουργία μηχανισμών που αναλαμβάνουν την αντιμετώπιση καταστροφών που οφείλονται σε σκόπιμη δράση ή αμέλεια (όπως προτείνεται), δίνει ακόμα μεγαλύτερα περιθώρια στην ασύδοτη δράση των επιχειρήσεων, με ολέθριες επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Κυρίως όμως δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η συγκρότηση μηχανισμών απάντησης σε «τρομοκρατικές ενέργειες». Η πράξη των τελευταίων χρόνων επιβεβαιώνει ότι η πάλη εναντίον της «τρομοκρατίας» στοχεύει στην κατάπνιξη και χειραγώγηση του λαϊκού κινήματος - του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος. Η «πρόληψη της τρομοκρατίας», μέσω μηχανισμών παρακολούθησης των οποίων προτείνεται η ενίσχυση, οδηγεί σε περαιτέρω περιορισμό στοιχειωδών δημοκρατικών δικαιωμάτων."@lt14
"Η ανάπτυξη ισχυρών και επαρκών μηχανισμών πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών είναι ουσιαστική για την προστασία, βοήθεια και ανακούφιση των πληγέντων από φυσικές καταστροφές και την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών καταστροφών. Στην Ελλάδα, η ανεπάρκεια τέτοιων μηχανισμών αποκαλύφθηκε ξανά στις πρόσφατες πλημμύρες σε αρκετές περιοχές. Ιδιαίτερα στη στρατηγική πρόληψης και αποκατάστασης καταστροφών (αντιπλημμυρική προστασία, αντισεισμική θωράκιση) και ανακούφισης των πληγέντων, η πολιτική των Ελληνικών κυβερνήσεων παρουσιάζει εγκληματικές ελλείψεις. Ένας διακρατικός μηχανισμός πολιτικής προστασίας μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Δεν πρέπει όμως επουδενί να υποκαταστήσει την επέκταση και ενίσχυση αυτοτελών μηχανισμών των κρατών - μελών. Όμοια, δεν μπορεί οι μηχανισμοί πολιτικής προστασίας να λειτουργούν για την συγκάλυψη ευθυνών που προκύπτουν από την εκούσια πρόκληση περιβαλλοντικών καταστροφών. Η δημιουργία μηχανισμών που αναλαμβάνουν την αντιμετώπιση καταστροφών που οφείλονται σε σκόπιμη δράση ή αμέλεια (όπως προτείνεται), δίνει ακόμα μεγαλύτερα περιθώρια στην ασύδοτη δράση των επιχειρήσεων, με ολέθριες επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Κυρίως όμως δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η συγκρότηση μηχανισμών απάντησης σε «τρομοκρατικές ενέργειες». Η πράξη των τελευταίων χρόνων επιβεβαιώνει ότι η πάλη εναντίον της «τρομοκρατίας» στοχεύει στην κατάπνιξη και χειραγώγηση του λαϊκού κινήματος - του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος. Η «πρόληψη της τρομοκρατίας», μέσω μηχανισμών παρακολούθησης των οποίων προτείνεται η ενίσχυση, οδηγεί σε περαιτέρω περιορισμό στοιχειωδών δημοκρατικών δικαιωμάτων."@lv13
"Η ανάπτυξη ισχυρών και επαρκών μηχανισμών πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών είναι ουσιαστική για την προστασία, βοήθεια και ανακούφιση των πληγέντων από φυσικές καταστροφές και την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών καταστροφών. Στην Ελλάδα, η ανεπάρκεια τέτοιων μηχανισμών αποκαλύφθηκε ξανά στις πρόσφατες πλημμύρες σε αρκετές περιοχές. Ιδιαίτερα στη στρατηγική πρόληψης και αποκατάστασης καταστροφών (αντιπλημμυρική προστασία, αντισεισμική θωράκιση) και ανακούφισης των πληγέντων, η πολιτική των Ελληνικών κυβερνήσεων παρουσιάζει εγκληματικές ελλείψεις. Ένας διακρατικός μηχανισμός πολιτικής προστασίας μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Δεν πρέπει όμως επουδενί να υποκαταστήσει την επέκταση και ενίσχυση αυτοτελών μηχανισμών των κρατών - μελών. Όμοια, δεν μπορεί οι μηχανισμοί πολιτικής προστασίας να λειτουργούν για την συγκάλυψη ευθυνών που προκύπτουν από την εκούσια πρόκληση περιβαλλοντικών καταστροφών. Η δημιουργία μηχανισμών που αναλαμβάνουν την αντιμετώπιση καταστροφών που οφείλονται σε σκόπιμη δράση ή αμέλεια (όπως προτείνεται), δίνει ακόμα μεγαλύτερα περιθώρια στην ασύδοτη δράση των επιχειρήσεων, με ολέθριες επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Κυρίως όμως δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η συγκρότηση μηχανισμών απάντησης σε «τρομοκρατικές ενέργειες». Η πράξη των τελευταίων χρόνων επιβεβαιώνει ότι η πάλη εναντίον της «τρομοκρατίας» στοχεύει στην κατάπνιξη και χειραγώγηση του λαϊκού κινήματος - του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος. Η «πρόληψη της τρομοκρατίας», μέσω μηχανισμών παρακολούθησης των οποίων προτείνεται η ενίσχυση, οδηγεί σε περαιτέρω περιορισμό στοιχειωδών δημοκρατικών δικαιωμάτων."@mt15
"De ontwikkeling van sterke en toereikende mechanismen voor preventie en bestrijding van natuurrampen is van doorslaggevend belang voor de bescherming en ondersteuning van en hulpverlening aan de slachtoffers van natuurrampen en voor de aanpak van milieurampen. In Griekenland is tijdens de recente overstromingen in een vrij groot aantal gebieden weer eens gebleken hoe ontoereikend de bestaande mechanismen zijn. Het beleid van de Griekse regeringen vertoont misdadige tekortkomingen, vooral als het gaat om de strategie voor preventie en herstel van verwoestingen (bescherming tegen overstroming en tegen aardbevingen) en voor hulpverlening aan slachtoffers. Een grensoverschrijdend mechanisme voor civiele bescherming kan bijdragen aan de bestrijding van natuurrampen. Een dergelijke mechanisme mag echter onder geen beding de taak overnemen van de mechanismen van de lidstaten, die moeten worden uitgebreid en op autonome wijze moeten worden versterkt. Evenmin mogen de mechanismen voor civiele bescherming worden gebruikt om eventuele verantwoordelijkheden te verhullen, die aan het daglicht komen bij opzettelijk veroorzaakte milieurampen. De instelling van mechanismen voor de bestrijding van rampen die het gevolg zijn van opzettelijk of nalatig gedrag (zoals voorgesteld) geeft de bedrijven nog meer ruimte om te doen en laten wat zij willen, met alle negatieve gevolgen van dien voor het milieu en de volksgezondheid. Met name kunnen wij niet instemmen met de instelling van een mechanisme voor respons in geval van ‘terreurdaden’. De praktijk van de afgelopen jaren heeft bevestigd dat de strijd tegen het ‘terrorisme’ erop is gericht de volksbeweging, de klassenbeweging, de vakbeweging, te verstikken en te manipuleren. De ‘preventie van terrorisme’ via de bewakingsmechanismen, die volgens het voorstel moeten worden versterkt, leidt tot een nog grotere beknotting van de democratische vrijheden."@nl3
"Η ανάπτυξη ισχυρών και επαρκών μηχανισμών πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών είναι ουσιαστική για την προστασία, βοήθεια και ανακούφιση των πληγέντων από φυσικές καταστροφές και την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών καταστροφών. Στην Ελλάδα, η ανεπάρκεια τέτοιων μηχανισμών αποκαλύφθηκε ξανά στις πρόσφατες πλημμύρες σε αρκετές περιοχές. Ιδιαίτερα στη στρατηγική πρόληψης και αποκατάστασης καταστροφών (αντιπλημμυρική προστασία, αντισεισμική θωράκιση) και ανακούφισης των πληγέντων, η πολιτική των Ελληνικών κυβερνήσεων παρουσιάζει εγκληματικές ελλείψεις. Ένας διακρατικός μηχανισμός πολιτικής προστασίας μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Δεν πρέπει όμως επουδενί να υποκαταστήσει την επέκταση και ενίσχυση αυτοτελών μηχανισμών των κρατών - μελών. Όμοια, δεν μπορεί οι μηχανισμοί πολιτικής προστασίας να λειτουργούν για την συγκάλυψη ευθυνών που προκύπτουν από την εκούσια πρόκληση περιβαλλοντικών καταστροφών. Η δημιουργία μηχανισμών που αναλαμβάνουν την αντιμετώπιση καταστροφών που οφείλονται σε σκόπιμη δράση ή αμέλεια (όπως προτείνεται), δίνει ακόμα μεγαλύτερα περιθώρια στην ασύδοτη δράση των επιχειρήσεων, με ολέθριες επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Κυρίως όμως δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η συγκρότηση μηχανισμών απάντησης σε «τρομοκρατικές ενέργειες». Η πράξη των τελευταίων χρόνων επιβεβαιώνει ότι η πάλη εναντίον της «τρομοκρατίας» στοχεύει στην κατάπνιξη και χειραγώγηση του λαϊκού κινήματος - του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος. Η «πρόληψη της τρομοκρατίας», μέσω μηχανισμών παρακολούθησης των οποίων προτείνεται η ενίσχυση, οδηγεί σε περαιτέρω περιορισμό στοιχειωδών δημοκρατικών δικαιωμάτων."@pl16
"O desenvolvimento de mecanismos fortes e adequados para prevenir e enfrentar as catástrofes naturais é fundamental para a protecção, assistência e socorro às vítimas dessas catástrofes e para a resposta às catástrofes ambientais. Na Grécia, ficou patente a inadequação desses mecanismos durante as últimas cheias em várias regiões. Nomeadamente, na estratégia de prevenção e recuperação de catástrofes (protecção contra as cheias, reforço contra os sismos) e de socorro às vítimas, a política do Governo grego apresenta deficiências criminosas. Um mecanismo transnacional de protecção civil pode ajudar a lidar com as catástrofes naturais. No entanto, não pode nem deve substituir a extensão e reforço de mecanismos independentes dos Estados-Membros. De modo semelhante, os mecanismos de protecção civil não podem servir para encobrir as responsabilidades pela provocação deliberada de catástrofes ambientais. A criação de mecanismos para fazer frente a catástrofes causadas por acção intencional ou por negligência (como se propõe) oferece uma margem ainda mais ampla para uma acção irresponsável das empresas, com consequências devastadoras para o ambiente e a saúde pública. Acima de tudo, porém, não se pode aceitar a criação de mecanismos para responder a “acções terroristas”. A prática dos últimos anos confirma que o combate ao “terrorismo” visa abafar e manipular o movimento das classes populares, o movimento sindical e de classe. O resultado da “prevenção do terrorismo” através de mecanismos de monitorização é a imposição de mais restrições aos direitos democráticos fundamentais."@pt17
"Η ανάπτυξη ισχυρών και επαρκών μηχανισμών πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών είναι ουσιαστική για την προστασία, βοήθεια και ανακούφιση των πληγέντων από φυσικές καταστροφές και την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών καταστροφών. Στην Ελλάδα, η ανεπάρκεια τέτοιων μηχανισμών αποκαλύφθηκε ξανά στις πρόσφατες πλημμύρες σε αρκετές περιοχές. Ιδιαίτερα στη στρατηγική πρόληψης και αποκατάστασης καταστροφών (αντιπλημμυρική προστασία, αντισεισμική θωράκιση) και ανακούφισης των πληγέντων, η πολιτική των Ελληνικών κυβερνήσεων παρουσιάζει εγκληματικές ελλείψεις. Ένας διακρατικός μηχανισμός πολιτικής προστασίας μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Δεν πρέπει όμως επουδενί να υποκαταστήσει την επέκταση και ενίσχυση αυτοτελών μηχανισμών των κρατών - μελών. Όμοια, δεν μπορεί οι μηχανισμοί πολιτικής προστασίας να λειτουργούν για την συγκάλυψη ευθυνών που προκύπτουν από την εκούσια πρόκληση περιβαλλοντικών καταστροφών. Η δημιουργία μηχανισμών που αναλαμβάνουν την αντιμετώπιση καταστροφών που οφείλονται σε σκόπιμη δράση ή αμέλεια (όπως προτείνεται), δίνει ακόμα μεγαλύτερα περιθώρια στην ασύδοτη δράση των επιχειρήσεων, με ολέθριες επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Κυρίως όμως δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η συγκρότηση μηχανισμών απάντησης σε «τρομοκρατικές ενέργειες». Η πράξη των τελευταίων χρόνων επιβεβαιώνει ότι η πάλη εναντίον της «τρομοκρατίας» στοχεύει στην κατάπνιξη και χειραγώγηση του λαϊκού κινήματος - του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος. Η «πρόληψη της τρομοκρατίας», μέσω μηχανισμών παρακολούθησης των οποίων προτείνεται η ενίσχυση, οδηγεί σε περαιτέρω περιορισμό στοιχειωδών δημοκρατικών δικαιωμάτων."@sk18
"Η ανάπτυξη ισχυρών και επαρκών μηχανισμών πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών είναι ουσιαστική για την προστασία, βοήθεια και ανακούφιση των πληγέντων από φυσικές καταστροφές και την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών καταστροφών. Στην Ελλάδα, η ανεπάρκεια τέτοιων μηχανισμών αποκαλύφθηκε ξανά στις πρόσφατες πλημμύρες σε αρκετές περιοχές. Ιδιαίτερα στη στρατηγική πρόληψης και αποκατάστασης καταστροφών (αντιπλημμυρική προστασία, αντισεισμική θωράκιση) και ανακούφισης των πληγέντων, η πολιτική των Ελληνικών κυβερνήσεων παρουσιάζει εγκληματικές ελλείψεις. Ένας διακρατικός μηχανισμός πολιτικής προστασίας μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Δεν πρέπει όμως επουδενί να υποκαταστήσει την επέκταση και ενίσχυση αυτοτελών μηχανισμών των κρατών - μελών. Όμοια, δεν μπορεί οι μηχανισμοί πολιτικής προστασίας να λειτουργούν για την συγκάλυψη ευθυνών που προκύπτουν από την εκούσια πρόκληση περιβαλλοντικών καταστροφών. Η δημιουργία μηχανισμών που αναλαμβάνουν την αντιμετώπιση καταστροφών που οφείλονται σε σκόπιμη δράση ή αμέλεια (όπως προτείνεται), δίνει ακόμα μεγαλύτερα περιθώρια στην ασύδοτη δράση των επιχειρήσεων, με ολέθριες επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Κυρίως όμως δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η συγκρότηση μηχανισμών απάντησης σε «τρομοκρατικές ενέργειες». Η πράξη των τελευταίων χρόνων επιβεβαιώνει ότι η πάλη εναντίον της «τρομοκρατίας» στοχεύει στην κατάπνιξη και χειραγώγηση του λαϊκού κινήματος - του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος. Η «πρόληψη της τρομοκρατίας», μέσω μηχανισμών παρακολούθησης των οποίων προτείνεται η ενίσχυση, οδηγεί σε περαιτέρω περιορισμό στοιχειωδών δημοκρατικών δικαιωμάτων."@sl19
". Utvecklingen av starka och lämpliga mekanismer för att förebygga och hantera naturkatastrofer är av grundläggande betydelse för att kunna skydda, stödja och hjälpa offren för naturkatastrofer och för att kunna hantera miljökatastrofer. I Grekland visade det sig åter hur otillräckliga dessa mekanismer var under de översvämningar som nyligen drabbade flera områden. Särskilt när det gäller strategin för förebyggande och återställning efter katastrofer (skydd mot katastrofer, förstärkning mot jordbävningar) och undsättning av offer, uppvisar den grekiska regeringens politik brottsliga brister. En gränsöverskridande räddningstjänstmekanism skulle kunna bidra vid hanteringen av naturkatastrofer. Emellertid kan detta inte och får inte ersätta utvidgningen och förstärkningen av oberoende mekanismer i medlemsstaterna. På liknande sätt kan inte räddningstjänstmekanismernas funktion vara att skyla över ansvaret för att avsiktligen ha orsakat miljökatastrofer. Skapandet av mekanismer för att hantera katastrofer som orsakats av avsiktligt handlande eller oaktsamhet (såsom föreslaget) ger en ännu större marginal för oansvarigt handlande från företags sida, med katastrofala konsekvenser för miljön och allmänhetens hälsa. Men framför allt kan inte införandet av mekanismer för att reagera på terroristangrepp godtas. De senaste årens erfarenhet bekräftar att kampen mot terrorismen är utformad för att undertrycka och styra folkrörelser, klassrörelser och fackföreningsrörelser. ”Förebyggandet av terrorism” genom de övervakningsmekanismer som det förslås att man ska stärka leder till mer restriktioner av grundläggande demokratiska rättigheter."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"γραπτώς"5,19,15,1,18,14,16,11,10,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph