Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-10-24-Speech-2-146"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061024.26.2-146"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Vi välkomnar kommissionens förslag om att förbättra den räddningstjänstmekanism som infördes 2001. Europa och resten av världen drabbas av alla typer av olyckshändelser och kriser, och intensiv samordning för att bemöta dessa är givetvis önskvärt. Dessvärre har vi varit tvungna att konstatera att kommissionens förslag såväl som Papadimoulis betänkande ger tydliga hänvisningar till att militära resurser ska finnas till förfogande för räddningstjänsten. Alla slags initiativ till militärt samarbete inom Europeiska unionen tar vi starkt avstånd från. Därför valde vi att lägga ner våra röster i slutomröstningen om Papadimoulis betänkande idag och vi valde dessutom att rösta emot kommissionens förslag."@sv21
lpv:translated text
"Vi välkomnar kommissionens förslag om att förbättra den räddningstjänstmekanism som infördes 2001. Europa och resten av världen drabbas av alla typer av olyckshändelser och kriser, och intensiv samordning för att bemöta dessa är givetvis önskvärt. Dessvärre har vi varit tvungna att konstatera att kommissionens förslag såväl som Papadimoulis betänkande ger tydliga hänvisningar till att militära resurser ska finnas till förfogande för räddningstjänsten. Alla slags initiativ till militärt samarbete inom Europeiska unionen tar vi starkt avstånd från. Därför valde vi att lägga ner våra röster i slutomröstningen om Papadimoulis betänkande idag och vi valde dessutom att rösta emot kommissionens förslag."@cs1
"Vi bifalder Kommissionens forslag om at forbedre den civilbeskyttelsesordning, som blev indført i 2001. Europa og resten af verden rammes af alle typer ulykker og kriser, og en intensiv koordinering for at imødegå disse er selvfølgelig ønskelig. Desværre har vi måttet konstatere, at Kommissionens forslag såvel som hr. Papadimoulis betænkning giver tydelige henvisninger til, at militære ressourcer skal være til rådighed for civilbeskyttelsesordningen. Alle slags initiativer til militært samarbejde inden for EU tager vi stærk afstand fra. Derfor valgte vi at undlade at stemme i den endelige afstemning om hr. Papadimoulis betænkning i dag, og vi valgte desuden at stemme imod Kommissionens forslag."@da2
". Wir begrüßen den Vorschlag der Kommission zur Verbesserung des 2001 geschaffenen Gemeinschaftsverfahrens für den Katastrophenschutz. Europa und die übrige Welt werden von allen Arten von Katastrophen und Krisen heimgesucht, was eine umfassende Koordinierung als Antwort auf derartige Ereignisse wünschenswert macht. Leider mussten wir feststellen, dass sowohl im Kommissionsvorschlag als auch im Bericht Papadimoulis deutliche Verweise darauf zu finden sind, dass militärische Mittel für den zivilen Katastrophenschutz verfügbar sein müssen. Wir distanzieren uns ausdrücklich von jeder Art von Initiative für eine militärische Zusammenarbeit innerhalb der Europäischen Union. Aus diesem Grund haben wir uns bei der heutigen Schlussabstimmung über den Bericht Papadimoulis der Stimme enthalten und außerdem gegen den Vorschlag der Kommission gestimmt."@de9
"Χαιρετίζουμε την πρόταση της Επιτροπής να βελτιώσει τον μηχανισμό κοινωνικής προστασίας που δημιουργήθηκε το 2001. Η Ευρώπη, όπως και ο υπόλοιπος κόσμος, πλήττεται από κάθε είδους καταστροφές και κρίσεις, και δημιουργείται βεβαίως η επιθυμία θέσπισης ενός εντατικού συντονισμού με σκοπό να αντιδρούμε σε τέτοια συμβάντα. Δυστυχώς, είμαστε υποχρεωμένοι να σημειώσουμε ότι τόσο η πρόταση της Επιτροπής όσο και η έκθεση του κ. Παπαδημούλη κάνουν ρητή αναφορά σε στρατιωτικούς πόρους που θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι για δραστηριότητες πολιτικής προστασίας. Είμαστε σφόδρα αντίθετοι σε κάθε μορφής πρωτοβουλία που αφορά στρατιωτική συνεργασία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά συνέπεια επιλέγουμε να απόσχουμε από την τελική ψηφοφορία επί της έκθεσης του κ. Παπαδημούλη σήμερα και να καταψηφίσουμε την πρόταση της Επιτροπής."@el10
"We welcome the Commission’s proposal to improve the civil protection mechanism introduced in 2001. Europe, like the rest of the world, is hit by all kinds of disasters and crises, and it is clearly desirable to institute intensive coordination in order to respond to such events. Unfortunately, we have been forced to note that both the Commission’s proposal and Mr Papadimoulis’ report make explicit reference to military resources having to be available for civil protection activities. We are strongly opposed to all forms of initiative relating to military cooperation within the European Union. We therefore chose to abstain in the final vote on Mr Papadimoulis’ report today and to vote against the Commission’s proposal."@en4
"Apreciamos la propuesta de la Comisión de mejorar el mecanismo de protección civil introducido en 2001. Europa, al igual que el resto del mundo, está azotada por todo tipo de catástrofes y crisis, y está claro que es deseable establecer una coordinación intensiva para responder a estos sucesos. Por desgracia, nos hemos visto obligados a observar que tanto la propuesta de la Comisión como el informe del señor Papadimoulis se refieren explícitamente a que los recursos militares estén disponibles para llevar a cabo actividades de protección civil. Nos oponemos categóricamente a todas las formas de iniciativas que tengan que ver con la cooperación militar en el seno de la Unión Europea. Por lo tanto, hemos optado por abstenernos en la votación final de hoy del informe del señor Papadimoulis y votamos en contra de la propuesta de la Comisión."@es20
"Vi välkomnar kommissionens förslag om att förbättra den räddningstjänstmekanism som infördes 2001. Europa och resten av världen drabbas av alla typer av olyckshändelser och kriser, och intensiv samordning för att bemöta dessa är givetvis önskvärt. Dessvärre har vi varit tvungna att konstatera att kommissionens förslag såväl som Papadimoulis betänkande ger tydliga hänvisningar till att militära resurser ska finnas till förfogande för räddningstjänsten. Alla slags initiativ till militärt samarbete inom Europeiska unionen tar vi starkt avstånd från. Därför valde vi att lägga ner våra röster i slutomröstningen om Papadimoulis betänkande idag och vi valde dessutom att rösta emot kommissionens förslag."@et5
"Pidämme myönteisenä komission ehdotusta parantaa vuonna 2001 käyttöön otettua pelastuspalvelumekanismia. Eurooppaa koettelevat muun maailman tavoin kaikenlaiset katastrofit ja kriisit, ja on selvästi suotavaa käynnistää tehokas koordinointi tällaisiin tapahtumiin reagoimista varten. Valitettavasti olemme pakostakin huomanneet, että sekä komission ehdotuksessa että Papadimoulisin mietinnössä viitataan nimenomaisesti sotilaallisiin voimavaroihin, joita olisi oltava käytettävissä pelastuspalvelutoimia varten. Vastustamme jyrkästi kaikenlaisia aloitteita, jotka liittyvät sotilaalliseen yhteistyöhön Euroopan unionissa. Päätimme näin ollen äänestää tyhjää tämänpäiväisessä Papadimoulisin mietintöä koskevassa lopullisessa äänestyksessä ja äänestää komission ehdotusta vastaan."@fi7
"Nous nous félicitons de la proposition de la Commission par laquelle elle entend améliorer le mécanisme de protection civile introduit en 2001. L’Europe, à l’instar du reste de la planète, est frappée par des catastrophes et crises les plus diverses. Il est dès lors plus que souhaitable d’instaurer une coordination intensive afin de répondre comme il se doit à de tels événements. Malheureusement, force est de constater que tant la proposition de la Commission que le rapport de M. Papadimoulis renvoient explicitement à l’obligation de mettre les ressources militaires à disposition des activités de protection civile. Nous sommes fermement opposés à toutes les formes d’initiatives en rapport avec la coopération militaire au sein de l’Union européenne. C’est la raison pour laquelle nous avons choisi de ne pas prendre part au vote final sur le rapport de M. Papadimoulis et de voter contre la proposition de la Commission."@fr8
"Vi välkomnar kommissionens förslag om att förbättra den räddningstjänstmekanism som infördes 2001. Europa och resten av världen drabbas av alla typer av olyckshändelser och kriser, och intensiv samordning för att bemöta dessa är givetvis önskvärt. Dessvärre har vi varit tvungna att konstatera att kommissionens förslag såväl som Papadimoulis betänkande ger tydliga hänvisningar till att militära resurser ska finnas till förfogande för räddningstjänsten. Alla slags initiativ till militärt samarbete inom Europeiska unionen tar vi starkt avstånd från. Därför valde vi att lägga ner våra röster i slutomröstningen om Papadimoulis betänkande idag och vi valde dessutom att rösta emot kommissionens förslag."@hu11
"Approviamo la proposta della Commissione per migliorare il meccanismo di protezione civile introdotto nel 2001. L’Europa, come il resto del mondo, è colpita da ogni sorta di catastrofi e crisi, ed è naturalmente auspicabile istituire un forte coordinamento per reagire a queste eventualità. Dobbiamo purtroppo osservare che sia la proposta della Commissione che la relazione dell’onorevole Papadimoulis fanno esplicito riferimento al fatto che le risorse militari devono essere disponibili per attività di protezione civile. Siamo fermamente contrari a ogni forma di iniziativa legata alla cooperazione militare all’interno dell’Unione europea. Pertanto abbiamo deciso di astenerci dalla votazione finale odierna sulla relazione dell’onorevole Papadimoulis e di votare contro la proposta della Commissione."@it12
"Vi välkomnar kommissionens förslag om att förbättra den räddningstjänstmekanism som infördes 2001. Europa och resten av världen drabbas av alla typer av olyckshändelser och kriser, och intensiv samordning för att bemöta dessa är givetvis önskvärt. Dessvärre har vi varit tvungna att konstatera att kommissionens förslag såväl som Papadimoulis betänkande ger tydliga hänvisningar till att militära resurser ska finnas till förfogande för räddningstjänsten. Alla slags initiativ till militärt samarbete inom Europeiska unionen tar vi starkt avstånd från. Därför valde vi att lägga ner våra röster i slutomröstningen om Papadimoulis betänkande idag och vi valde dessutom att rösta emot kommissionens förslag."@lt14
"Vi välkomnar kommissionens förslag om att förbättra den räddningstjänstmekanism som infördes 2001. Europa och resten av världen drabbas av alla typer av olyckshändelser och kriser, och intensiv samordning för att bemöta dessa är givetvis önskvärt. Dessvärre har vi varit tvungna att konstatera att kommissionens förslag såväl som Papadimoulis betänkande ger tydliga hänvisningar till att militära resurser ska finnas till förfogande för räddningstjänsten. Alla slags initiativ till militärt samarbete inom Europeiska unionen tar vi starkt avstånd från. Därför valde vi att lägga ner våra röster i slutomröstningen om Papadimoulis betänkande idag och vi valde dessutom att rösta emot kommissionens förslag."@lv13
"Vi välkomnar kommissionens förslag om att förbättra den räddningstjänstmekanism som infördes 2001. Europa och resten av världen drabbas av alla typer av olyckshändelser och kriser, och intensiv samordning för att bemöta dessa är givetvis önskvärt. Dessvärre har vi varit tvungna att konstatera att kommissionens förslag såväl som Papadimoulis betänkande ger tydliga hänvisningar till att militära resurser ska finnas till förfogande för räddningstjänsten. Alla slags initiativ till militärt samarbete inom Europeiska unionen tar vi starkt avstånd från. Därför valde vi att lägga ner våra röster i slutomröstningen om Papadimoulis betänkande idag och vi valde dessutom att rösta emot kommissionens förslag."@mt15
". Wij verwelkomen het voorstel van de Commissie ter verbetering van het mechanisme voor civiele bescherming dat in 2001 is ingevoerd. Europa en de rest van de wereld worden getroffen door allerlei rampen en crises, en een intensieve coördinatie om deze aan te pakken is natuurlijk wenselijk. Helaas hebben we moeten constateren dat het voorstel van de Commissie en het verslag van de heer Papadimoulis expliciet aangeven dat er militaire middelen ter beschikking van de civiele bescherming moeten worden gesteld. Wij zijn sterk tegen alle soorten initiatieven tot militaire samenwerking in de Europese Unie. Daarom hebben wij besloten om bij de eindstemming van vandaag tegen het verslag-Papadimoulis en tevens tegen het voorstel van de Commissie te stemmen."@nl3
"Vi välkomnar kommissionens förslag om att förbättra den räddningstjänstmekanism som infördes 2001. Europa och resten av världen drabbas av alla typer av olyckshändelser och kriser, och intensiv samordning för att bemöta dessa är givetvis önskvärt. Dessvärre har vi varit tvungna att konstatera att kommissionens förslag såväl som Papadimoulis betänkande ger tydliga hänvisningar till att militära resurser ska finnas till förfogande för räddningstjänsten. Alla slags initiativ till militärt samarbete inom Europeiska unionen tar vi starkt avstånd från. Därför valde vi att lägga ner våra röster i slutomröstningen om Papadimoulis betänkande idag och vi valde dessutom att rösta emot kommissionens förslag."@pl16
"Congratulamo-nos com a proposta da Comissão de melhorar o mecanismo de protecção civil introduzido em 2001. A Europa, tal como o resto do mundo, é atingida por desastres e crises de toda a espécie, para os quais é desejável, naturalmente, uma resposta fortemente coordenada. Infelizmente, fomos forçados a constatar que a proposta da Comissão, tal como o relatório Papadimoulis, apontam claramente para a disponibilização de recursos militares para fins de protecção civil. Nós opomo-nos a qualquer iniciativa de cooperação militar no seio da União Europeia. Por esse motivo, decidimos abster-nos na votação final do relatório Papadimoulis e votar contra a proposta da Comissão."@pt17
"Vi välkomnar kommissionens förslag om att förbättra den räddningstjänstmekanism som infördes 2001. Europa och resten av världen drabbas av alla typer av olyckshändelser och kriser, och intensiv samordning för att bemöta dessa är givetvis önskvärt. Dessvärre har vi varit tvungna att konstatera att kommissionens förslag såväl som Papadimoulis betänkande ger tydliga hänvisningar till att militära resurser ska finnas till förfogande för räddningstjänsten. Alla slags initiativ till militärt samarbete inom Europeiska unionen tar vi starkt avstånd från. Därför valde vi att lägga ner våra röster i slutomröstningen om Papadimoulis betänkande idag och vi valde dessutom att rösta emot kommissionens förslag."@sk18
"Vi välkomnar kommissionens förslag om att förbättra den räddningstjänstmekanism som infördes 2001. Europa och resten av världen drabbas av alla typer av olyckshändelser och kriser, och intensiv samordning för att bemöta dessa är givetvis önskvärt. Dessvärre har vi varit tvungna att konstatera att kommissionens förslag såväl som Papadimoulis betänkande ger tydliga hänvisningar till att militära resurser ska finnas till förfogande för räddningstjänsten. Alla slags initiativ till militärt samarbete inom Europeiska unionen tar vi starkt avstånd från. Därför valde vi att lägga ner våra röster i slutomröstningen om Papadimoulis betänkande idag och vi valde dessutom att rösta emot kommissionens förslag."@sl19
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"5,19,15,1,18,14,16,11,11,21,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph