Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-10-24-Speech-2-144"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061024.26.2-144"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". O relatório hoje aprovado é globalmente positivo e torna a resposta às emergências mais coerente e eficaz por parte da União Europeia e dos Estados-Membros, embora tenhamos algumas divergências relativamente a aspectos parcelares. Sabemos que os objectivos fundamentais da protecção civil são a prevenção dos riscos colectivos e as ocorrências de acidentes graves ou de catástrofes deles resultantes, pelo que se impõe a necessidade de atenuar os riscos colectivos e limitar os seus efeitos em caso de ocorrência, socorrer e assistir as pessoas e outros seres vivos em perigo, proteger bens e outros valores culturais, ambientais e de elevado interesse público e apoiar a reposição da normalidade da vida das pessoas afectadas. Assim, consideramos positiva a possibilidade de se apostar na realização de estudos, na formação, na prevenção e na vigilância, bem como no fomento da troca de experiências, de forma a aproveitar os ensinamentos, positivos e negativos, das intervenções e de proceder à sua correcção. Apoiamos igualmente a criação de uma rede de comunicações de emergência específica e apropriada e a realização de amplas campanhas de informação, bem como a adopção de iniciativas de educação e de consciencialização destinadas ao público, em especial ao mais jovem."@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". O relatório hoje aprovado é globalmente positivo e torna a resposta às emergências mais coerente e eficaz por parte da União Europeia e dos Estados-Membros, embora tenhamos algumas divergências relativamente a aspectos parcelares. Sabemos que os objectivos fundamentais da protecção civil são a prevenção dos riscos colectivos e as ocorrências de acidentes graves ou de catástrofes deles resultantes, pelo que se impõe a necessidade de atenuar os riscos colectivos e limitar os seus efeitos em caso de ocorrência, socorrer e assistir as pessoas e outros seres vivos em perigo, proteger bens e outros valores culturais, ambientais e de elevado interesse público e apoiar a reposição da normalidade da vida das pessoas afectadas. Assim, consideramos positiva a possibilidade de se apostar na realização de estudos, na formação, na prevenção e na vigilância, bem como no fomento da troca de experiências, de forma a aproveitar os ensinamentos, positivos e negativos, das intervenções e de proceder à sua correcção. Apoiamos igualmente a criação de uma rede de comunicações de emergência específica e apropriada e a realização de amplas campanhas de informação, bem como a adopção de iniciativas de educação e de consciencialização destinadas ao público, em especial ao mais jovem."@cs1
"Denne i dag vedtagne betænkning har til formål at gøre EU's og medlemsstaternes indsats over for nødsituationer mere sammenhængende og effektiv, og vi støtter den, selv om vi har visse forbehold på specifikke punkter. Civilbeskyttelse har som primært mål at forebygge kollektive risici og heraf følgende alvorlige ulykker eller katstrofer, hvorfor de kollektive risici skal mindskes, og deres følger begrænses, hvis de indtræffer, mennesker og andre levende væsner reddes og bistås, kultur- og miljøværdier og andre værdier af høj samfundsmæssig interesse beskyttes, og de berørte mennesker hjælpes med at bringe deres tilværelse tilbage til normale forhold. Vi bifalder derfor, at det bliver muligt at investere i undersøgelser, faglig uddannelse, forebyggelse og overvågning, og at der skal ske fremme af udveksling af erfaringer, positive som negative, fra hidtidig indsats og dermed udbedre mangler. Vi støtter også, at der oprettes et specifikt kommunikationsnetværk med henblik på nødsituationer, og at der gennemføres brede oplysningskampagner samt uddannelsesinitiativer og opmærksomhedsskabende initiativer rettet mod offentligheden og særlig mod de unge."@da2
". Trotz einiger Vorbehalte begrüßen wir im Großen und Ganzen den heute angenommenen Bericht, dessen Anliegen eine geschlossenere und wirksamere Gestaltung der Noteinsatzmaßnahmen der EU und der Mitgliedstaaten ist. Wir wissen, dass das oberste Ziel des Katastrophenschutzes darin besteht, kollektive Risiken und daraus entstehende schwere Unfälle und Katastrophen zu verhüten. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, diese kollektiven Risiken so gering wie möglich zu halten und die Folgen bei einem eventuell eintretenden Krisenfall auszugleichen, Menschen und anderen Lebewesen zu helfen, die Kulturgüter und die Umwelt von hohem öffentlichen Interesse zu schützen und den betroffenen Menschen bei der Rückkehr in ein normales Leben Hilfestellung zu geben. Dementsprechend begrüßen wir die Möglichkeit von Investitionen in Studien, Ausbildung, Prävention und Überwachung sowie in die Förderung eines Erfahrungsaustauschs, um aus bisherigen Erfahrungen – guten und schlechten – zu lernen und etwaige Mängel zu beheben. Außerdem unterstützen wir die Schaffung eines zielgerichteten zweckmäßigen Notfallkommunikationsnetzes, die Durchführung von umfassenden Informationskampagnen und die Annahme von Initiativen zur Aufklärung und Sensibilisierung der Öffentlichkeit und vor allem der jüngsten Mitglieder der Gesellschaft."@de9
". Η έκθεση που εγκρίνεται σήμερα, και η οποία στοχεύει να καταστήσει συνεπέστερη και αποτελεσματικότερη την αντίδραση της ΕΕ και των κρατών μελών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, είναι μια έκθεση που χαιρετίζουμε ευρέως, παρά τις κάποιες επιφυλάξεις. Γνωρίζουμε ότι ο πρωταρχικός στόχος της πολιτικής προστασίας είναι η πρόληψη των συλλογικών κινδύνων και σοβαρών ατυχημάτων ή καταστροφών που προξενούνται από αυτούς. Για τον λόγο αυτόν, είναι ανάγκη να ελαχιστοποιούνται αυτοί οι συλλογικοί κίνδυνοι και να αντισταθμίζονται οι επιπτώσεις αν προκύψουν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, να γίνεται διάσωση και να παρέχεται βοήθεια στον κόσμο και στα λοιπά έμβια όντα, να προστατεύονται πολιτιστικά και περιβαλλοντικά στοιχεία σημαντικού δημοσίου συμφέροντος, και να παρέχεται βοήθεια προκειμένου οι πληγέντες για να επανέρχονται σε μια φυσιολογική ζωή. Κατά συνέπεια, χαιρετίζουμε τη δυνατότητα επενδύσεων στην εκπόνηση μελετών, στην κατάρτιση, την πρόληψη και την παρακολούθηση, και στην ανάπτυξη ανταλλαγής εμπειριών με σκοπό να μαθαίνουμε από προηγούμενες εμπειρίες θετικές και αρνητικές και να διορθώνουμε τυχόν αδυναμίες. Υποστηρίζουμε επίσης τη δημιουργία ενός στοχευμένου, κατάλληλου δικτύου επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης, την έναρξη εκτεταμένων ενημερωτικών εκστρατειών, και την έγκριση εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών και πρωτοβουλιών ενίσχυσης της ευαισθητοποίησης που θα απευθύνονται στο κοινό και ιδιαίτερα στα νεότερα μέλη της κοινωνίας."@el10
". The report adopted today, which is aimed at making the emergency response by the EU and the Member States more consistent and effective, is one that we broadly welcome, despite a few reservations. We know that the primary objective of civil protection is to prevent collective risks and the serious accidents or disasters arising from them. Hence the need to minimise these collective risks and to offset the impact should an emergency arise, to rescue and provide assistance to people and other living things, to protect cultural and environmental assets of major public interest, and to help the people affected to return to a normal life. Accordingly, we welcome the possibility of investing in studies, training, prevention and monitoring, and in fostering an exchange of experiences in order to learn from past experience – positive and negative – and to rectify any shortcomings. We also support the creation of a targeted, appropriate emergency communications network, the launch of extensive information campaigns, and the adoption of educational and awareness-raising initiatives aimed at the public and in particular the youngest members of society."@en4
". A pesar de algunas reservas, acogemos con gran satisfacción el informe que hoy se ha aprobado y que está dirigido a que la respuesta de la UE y de los Estados miembros en caso de emergencia sea más coherente y eficaz. Sabemos que el principal objetivo de la protección civil es prevenir los riesgos colectivos y los accidentes o catástrofes graves que se derivan de ellos. De ahí la necesidad de minimizar estos riesgos colectivos y paliar el impacto en caso de emergencia, para rescatar y prestar asistencia a las personas y otros seres vivos, para proteger los activos culturales y ambientales de interés público de mayor importancia, y ayudar a las personas afectadas a que vuelvan a su vida normal. Por consiguiente, acogemos con satisfacción la posibilidad de invertir en estudios, formación, prevención y supervisión, así como en el fomento de un intercambio de experiencias para aprender de experiencias previas, tanto positivas como negativas, y rectificar cualquier deficiencia. También respaldamos la creación de una red de comunicaciones de emergencias, específica y adecuada; el despliegue de campañas de información exhaustiva, y la adopción de iniciativas educativas y de sensibilización destinadas a los ciudadanos y, en particular, a los miembros más jóvenes de la sociedad."@es20
". O relatório hoje aprovado é globalmente positivo e torna a resposta às emergências mais coerente e eficaz por parte da União Europeia e dos Estados-Membros, embora tenhamos algumas divergências relativamente a aspectos parcelares. Sabemos que os objectivos fundamentais da protecção civil são a prevenção dos riscos colectivos e as ocorrências de acidentes graves ou de catástrofes deles resultantes, pelo que se impõe a necessidade de atenuar os riscos colectivos e limitar os seus efeitos em caso de ocorrência, socorrer e assistir as pessoas e outros seres vivos em perigo, proteger bens e outros valores culturais, ambientais e de elevado interesse público e apoiar a reposição da normalidade da vida das pessoas afectadas. Assim, consideramos positiva a possibilidade de se apostar na realização de estudos, na formação, na prevenção e na vigilância, bem como no fomento da troca de experiências, de forma a aproveitar os ensinamentos, positivos e negativos, das intervenções e de proceder à sua correcção. Apoiamos igualmente a criação de uma rede de comunicações de emergência específica e apropriada e a realização de amplas campanhas de informação, bem como a adopção de iniciativas de educação e de consciencialização destinadas ao público, em especial ao mais jovem."@et5
". Tänään hyväksytty mietintö, jonka tarkoituksena on yhtenäistää ja tehostaa EU:n ja jäsenvaltioiden välittömiä hätäaputoimia, on asiakirja, jota pidämme yleisesti ottaen myönteisenä muutamista varauksista huolimatta. Tiedämme, että pelastuspalvelun ensisijaisena tavoitteena on ehkäistä kollektiivisia riskejä ja niistä aiheutuvia vakavia onnettomuuksia tai katastrofeja. Siten on tarpeen minimoida nämä kollektiiviset riskit ja tasata niiden vaikutuksia mahdollisessa hätätilanteessa, pelastaa ja auttaa ihmisiä ja muita eläviä olentoja, suojella yleisen edun kannalta hyvin tärkeitä kulttuuri- ja ympäristöarvoja sekä auttaa kärsimään joutuneita ihmisiä palaamaan normaaliin elämään. Pidämme siten myönteisenä mahdollisuutta investoida tutkimukseen, koulutukseen, ennaltaehkäisyyn ja valvontaan sekä kokemustenvaihdon edistämiseen, jotta opitaan aiemmista kokemuksista, niin myönteisistä kuin kielteisistäkin, ja korjataan kaikki mahdolliset puutteet. Tuemme myös kohdennetun ja tarkoituksenmukaisen tiedotusverkoston luomista hätätilanteita varten, laajojen tiedotuskampanjoiden käynnistämistä sekä yleisölle ja etenkin yhteiskunnan nuorimmille jäsenille suunnattujen koulutusta ja tietämystä parantavien aloitteiden käyttöönottoa."@fi7
"Malgré quelques réserves, nous accueillons très favorablement le rapport adopté aujourd’hui, qui vise à rendre la réaction de l’UE et des États membres en cas d’urgence plus cohérente et plus efficace. Nous savons que l’objectif premier de la protection civile est de prévenir les risques collectifs et les accidents graves ou catastrophes qui peuvent en découler. D’où la nécessité de réduire ces risques collectifs au maximum et d’en compenser l’impact en cas d’urgence, de porter secours et assistance aux citoyens et autres êtres vivants, de protéger les ressources culturelles et environnementales d’intérêt public majeur, ainsi que d’aider les personnes touchées à reprendre une vie normale. En conséquence, nous nous félicitons de la possibilité d’investir dans les études, la formation, la prévention et le contrôle, ainsi que dans la promotion de l’échange d’expériences, ce qui permettra de tirer les leçons du passé - positives comme négatives - et de rectifier le tir. Nous souscrivons également à l’établissement d’un réseau ciblé et approprié de communications d’urgence, au lancement de vastes campagnes d’information et à l’adoption d’initiatives de formation et de sensibilisation destinées au public, et aux plus jeunes en particulier."@fr8
". O relatório hoje aprovado é globalmente positivo e torna a resposta às emergências mais coerente e eficaz por parte da União Europeia e dos Estados-Membros, embora tenhamos algumas divergências relativamente a aspectos parcelares. Sabemos que os objectivos fundamentais da protecção civil são a prevenção dos riscos colectivos e as ocorrências de acidentes graves ou de catástrofes deles resultantes, pelo que se impõe a necessidade de atenuar os riscos colectivos e limitar os seus efeitos em caso de ocorrência, socorrer e assistir as pessoas e outros seres vivos em perigo, proteger bens e outros valores culturais, ambientais e de elevado interesse público e apoiar a reposição da normalidade da vida das pessoas afectadas. Assim, consideramos positiva a possibilidade de se apostar na realização de estudos, na formação, na prevenção e na vigilância, bem como no fomento da troca de experiências, de forma a aproveitar os ensinamentos, positivos e negativos, das intervenções e de proceder à sua correcção. Apoiamos igualmente a criação de uma rede de comunicações de emergência específica e apropriada e a realização de amplas campanhas de informação, bem como a adopção de iniciativas de educação e de consciencialização destinadas ao público, em especial ao mais jovem."@hu11
"La relazione approvata oggi, volta a rendere più coerente ed efficace la risposta dell’UE e degli Stati membri alle emergenze, è nel complesso apprezzabile, a nostro avviso, nonostante alcune riserve. Sappiamo che l’obiettivo principale della protezione civile è la prevenzione dei rischi collettivi e degli incidenti gravi o delle catastrofi che ne derivano. Perciò s’impone la necessità di ridurre al minimo i rischi collettivi e di limitarne l’impatto in caso di emergenza, di soccorrere e assistere le persone e altri esseri viventi, di proteggere beni e valori culturali e ambientali di alto interesse pubblico, nonché di aiutare le persone colpite a tornare a una vita normale. Pertanto riteniamo positiva l’opportunità di investire nella realizzazione di studi, nella formazione, nella prevenzione e nella vigilanza, nonché nella promozione d’uno scambio di esperienze, in modo da imparare dall’esperienza maturata, positiva o negativa, e porre rimedio a eventuali carenze. Appoggiamo anche l’istituzione di una rete mirata e adeguata di comunicazioni di emergenza e il lancio di ampie campagne informative, nonché l’adozione di iniziative di educazione e sensibilizzazione destinate al pubblico, e in particolare alle fasce più giovani della società."@it12
". O relatório hoje aprovado é globalmente positivo e torna a resposta às emergências mais coerente e eficaz por parte da União Europeia e dos Estados-Membros, embora tenhamos algumas divergências relativamente a aspectos parcelares. Sabemos que os objectivos fundamentais da protecção civil são a prevenção dos riscos colectivos e as ocorrências de acidentes graves ou de catástrofes deles resultantes, pelo que se impõe a necessidade de atenuar os riscos colectivos e limitar os seus efeitos em caso de ocorrência, socorrer e assistir as pessoas e outros seres vivos em perigo, proteger bens e outros valores culturais, ambientais e de elevado interesse público e apoiar a reposição da normalidade da vida das pessoas afectadas. Assim, consideramos positiva a possibilidade de se apostar na realização de estudos, na formação, na prevenção e na vigilância, bem como no fomento da troca de experiências, de forma a aproveitar os ensinamentos, positivos e negativos, das intervenções e de proceder à sua correcção. Apoiamos igualmente a criação de uma rede de comunicações de emergência específica e apropriada e a realização de amplas campanhas de informação, bem como a adopção de iniciativas de educação e de consciencialização destinadas ao público, em especial ao mais jovem."@lt14
". O relatório hoje aprovado é globalmente positivo e torna a resposta às emergências mais coerente e eficaz por parte da União Europeia e dos Estados-Membros, embora tenhamos algumas divergências relativamente a aspectos parcelares. Sabemos que os objectivos fundamentais da protecção civil são a prevenção dos riscos colectivos e as ocorrências de acidentes graves ou de catástrofes deles resultantes, pelo que se impõe a necessidade de atenuar os riscos colectivos e limitar os seus efeitos em caso de ocorrência, socorrer e assistir as pessoas e outros seres vivos em perigo, proteger bens e outros valores culturais, ambientais e de elevado interesse público e apoiar a reposição da normalidade da vida das pessoas afectadas. Assim, consideramos positiva a possibilidade de se apostar na realização de estudos, na formação, na prevenção e na vigilância, bem como no fomento da troca de experiências, de forma a aproveitar os ensinamentos, positivos e negativos, das intervenções e de proceder à sua correcção. Apoiamos igualmente a criação de uma rede de comunicações de emergência específica e apropriada e a realização de amplas campanhas de informação, bem como a adopção de iniciativas de educação e de consciencialização destinadas ao público, em especial ao mais jovem."@lv13
". O relatório hoje aprovado é globalmente positivo e torna a resposta às emergências mais coerente e eficaz por parte da União Europeia e dos Estados-Membros, embora tenhamos algumas divergências relativamente a aspectos parcelares. Sabemos que os objectivos fundamentais da protecção civil são a prevenção dos riscos colectivos e as ocorrências de acidentes graves ou de catástrofes deles resultantes, pelo que se impõe a necessidade de atenuar os riscos colectivos e limitar os seus efeitos em caso de ocorrência, socorrer e assistir as pessoas e outros seres vivos em perigo, proteger bens e outros valores culturais, ambientais e de elevado interesse público e apoiar a reposição da normalidade da vida das pessoas afectadas. Assim, consideramos positiva a possibilidade de se apostar na realização de estudos, na formação, na prevenção e na vigilância, bem como no fomento da troca de experiências, de forma a aproveitar os ensinamentos, positivos e negativos, das intervenções e de proceder à sua correcção. Apoiamos igualmente a criação de uma rede de comunicações de emergência específica e apropriada e a realização de amplas campanhas de informação, bem como a adopção de iniciativas de educação e de consciencialização destinadas ao público, em especial ao mais jovem."@mt15
". Het verslag dat vandaag is aangenomen, is over het algemeen positief en leidt tot een consistentere en efficiëntere reactie van de Europese Unie en de lidstaten op noodsituaties. Over een aantal deelaspecten verschillen we echter nog van mening. Zoals bekend is de hoofddoelstelling van civiele bescherming het voorkomen van collectieve risico’s en ernstige ongevallen of rampen die daarvan het gevolg kunnen zijn. Daarom dienen we de collectieve risico’s te beperken en wanneer zich een ramp voltrekt de gevolgen ervan te neutraliseren, hulp en bijstand te verlenen aan mensen of andere levende wezens die in gevaar verkeren, goederen en andere zaken van culturele of ecologische waarde en groot publiek belang te beschermen en de getroffenen te helpen de draad van hun normale dagelijkse leven weer op te pakken. Wij vinden het belangrijk dat er nadruk wordt gelegd op onderzoek, scholing, preventie en toezicht en dat de uitwisseling van informatie gestimuleerd wordt om lessen te kunnen trekken uit positieve en negatieve ervaringen bij bijstandsverlening en eventuele tekortkomingen te kunnen verhelpen. Wij spreken ook onze steun uit voor het opzetten van een specifiek en gepast netwerk voor communicatie bij noodsituaties en uitgebreide informatiecampagnes en het nemen van op het publiek, met name jongeren, gerichte initiatieven op het gebied van onderwijs en bewustmaking."@nl3
". O relatório hoje aprovado é globalmente positivo e torna a resposta às emergências mais coerente e eficaz por parte da União Europeia e dos Estados-Membros, embora tenhamos algumas divergências relativamente a aspectos parcelares. Sabemos que os objectivos fundamentais da protecção civil são a prevenção dos riscos colectivos e as ocorrências de acidentes graves ou de catástrofes deles resultantes, pelo que se impõe a necessidade de atenuar os riscos colectivos e limitar os seus efeitos em caso de ocorrência, socorrer e assistir as pessoas e outros seres vivos em perigo, proteger bens e outros valores culturais, ambientais e de elevado interesse público e apoiar a reposição da normalidade da vida das pessoas afectadas. Assim, consideramos positiva a possibilidade de se apostar na realização de estudos, na formação, na prevenção e na vigilância, bem como no fomento da troca de experiências, de forma a aproveitar os ensinamentos, positivos e negativos, das intervenções e de proceder à sua correcção. Apoiamos igualmente a criação de uma rede de comunicações de emergência específica e apropriada e a realização de amplas campanhas de informação, bem como a adopção de iniciativas de educação e de consciencialização destinadas ao público, em especial ao mais jovem."@pl16
". O relatório hoje aprovado é globalmente positivo e torna a resposta às emergências mais coerente e eficaz por parte da União Europeia e dos Estados-Membros, embora tenhamos algumas divergências relativamente a aspectos parcelares. Sabemos que os objectivos fundamentais da protecção civil são a prevenção dos riscos colectivos e as ocorrências de acidentes graves ou de catástrofes deles resultantes, pelo que se impõe a necessidade de atenuar os riscos colectivos e limitar os seus efeitos em caso de ocorrência, socorrer e assistir as pessoas e outros seres vivos em perigo, proteger bens e outros valores culturais, ambientais e de elevado interesse público e apoiar a reposição da normalidade da vida das pessoas afectadas. Assim, consideramos positiva a possibilidade de se apostar na realização de estudos, na formação, na prevenção e na vigilância, bem como no fomento da troca de experiências, de forma a aproveitar os ensinamentos, positivos e negativos, das intervenções e de proceder à sua correcção. Apoiamos igualmente a criação de uma rede de comunicações de emergência específica e apropriada e a realização de amplas campanhas de informação, bem como a adopção de iniciativas de educação e de consciencialização destinadas ao público, em especial ao mais jovem."@sk18
". O relatório hoje aprovado é globalmente positivo e torna a resposta às emergências mais coerente e eficaz por parte da União Europeia e dos Estados-Membros, embora tenhamos algumas divergências relativamente a aspectos parcelares. Sabemos que os objectivos fundamentais da protecção civil são a prevenção dos riscos colectivos e as ocorrências de acidentes graves ou de catástrofes deles resultantes, pelo que se impõe a necessidade de atenuar os riscos colectivos e limitar os seus efeitos em caso de ocorrência, socorrer e assistir as pessoas e outros seres vivos em perigo, proteger bens e outros valores culturais, ambientais e de elevado interesse público e apoiar a reposição da normalidade da vida das pessoas afectadas. Assim, consideramos positiva a possibilidade de se apostar na realização de estudos, na formação, na prevenção e na vigilância, bem como no fomento da troca de experiências, de forma a aproveitar os ensinamentos, positivos e negativos, das intervenções e de proceder à sua correcção. Apoiamos igualmente a criação de uma rede de comunicações de emergência específica e apropriada e a realização de amplas campanhas de informação, bem como a adopção de iniciativas de educação e de consciencialização destinadas ao público, em especial ao mais jovem."@sl19
". Det betänkandet som antogs i dag, som syftar till att göra EU:s och medlemsstaternas ingripanden vid nödsituationer mer konsekventa och effektivare, är ett betänkande som vi i stort sett välkomnar, trots några reservationer. Vi vet att det främsta målet med räddningstjänsten är att förebygga kollektiva risker och de allvarliga olyckor och katastrofer som orsakas av dessa. Därför finns det ett behov av att minimera dessa kollektiva risker och att kompensera för effekten om en nödsituation skulle uppstå, att rädda och ge stöd till personer och andra levande organismer, att skydda kulturella och miljömässiga tillgångar av stort allmänintresse, och att hjälpa de drabbade personerna att återgå till ett normalt liv. I enlighet med detta välkomnar vi möjligheten att investera i utredningar, utbildning, förebyggande åtgärder och övervakning, och att främja erfarenhetsutbyte för att lära av tidigare erfarenheter – positiva och negativa – och rätta till eventuella brister. Vi stöder också skapandet av ett målinriktat och lämpligt kommunikationsnätverk för nödsituationer, inledandet av omfattande informationskampanjer och antagandet av initiativ för utbildning och medvetenhetshöjande initiativ riktade mot allmänheten, särskilt mot de yngsta samhällsmedlemmarna."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Ilda Figueiredo (GUE/NGL ),"5,19,15,1,18,14,16,11,13,17
"por escrito"5,19,15,1,18,14,16,11,13,17

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph