Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-10-24-Speech-2-140"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
"Sérgio Marques (PPE-DE ),"5,19,15,1,18,14,14,16,16,11,11,13,17
lpv:unclassifiedMetadata
"por escrito"5,19,15,1,18,14,16,11,13,17
lpv:translated text
". Felicito o colega Graça Moura pela posição assumida, em sede de segunda leitura, sobre a posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a adopção da Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que institui o programa «Cultura 2007» (2007-2013). Manifesto o meu apoio em particular à alteração introduzida à posição comum no que respeita ao apoio financeiro às acções referenciadas no artigo 8.º, nº 2, alínea d) da Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que institui o programa «Cultura 2007»."@et5
lpv:unclassifiedMetadata
"Sérgio Marques (PPE-DE ),"5,19,15,1,18,14,14,16,16,11,11,13,17
lpv:unclassifiedMetadata
"por escrito"5,19,15,1,18,14,16,11,13,17
lpv:translated text
". Felicito o colega Graça Moura pela posição assumida, em sede de segunda leitura, sobre a posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a adopção da Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que institui o programa «Cultura 2007» (2007-2013). Manifesto o meu apoio em particular à alteração introduzida à posição comum no que respeita ao apoio financeiro às acções referenciadas no artigo 8.º, nº 2, alínea d) da Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que institui o programa «Cultura 2007»."@sl19
lpv:unclassifiedMetadata
"Sérgio Marques (PPE-DE ),"5,19,15,1,18,14,14,16,16,11,11,13,17
lpv:unclassifiedMetadata
"por escrito"5,19,15,1,18,14,16,11,13,17
lpv:translated text
". Felicito o colega Graça Moura pela posição assumida, em sede de segunda leitura, sobre a posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a adopção da Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que institui o programa «Cultura 2007» (2007-2013). Manifesto o meu apoio em particular à alteração introduzida à posição comum no que respeita ao apoio financeiro às acções referenciadas no artigo 8.º, nº 2, alínea d) da Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que institui o programa «Cultura 2007»."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
"Sérgio Marques (PPE-DE ),"5,19,15,1,18,14,14,16,16,11,11,13,17
lpv:unclassifiedMetadata
"por escrito"5,19,15,1,18,14,16,11,13,17
lpv:translated text
". Felicito o colega Graça Moura pela posição assumida, em sede de segunda leitura, sobre a posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a adopção da Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que institui o programa «Cultura 2007» (2007-2013). Manifesto o meu apoio em particular à alteração introduzida à posição comum no que respeita ao apoio financeiro às acções referenciadas no artigo 8.º, nº 2, alínea d) da Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que institui o programa «Cultura 2007»."@cs1
lpv:unclassifiedMetadata
"Sérgio Marques (PPE-DE ),"5,19,15,1,18,14,14,16,16,11,11,13,17
lpv:unclassifiedMetadata
"por escrito"5,19,15,1,18,14,16,11,13,17
lpv:translated text
". Felicito o colega Graça Moura pela posição assumida, em sede de segunda leitura, sobre a posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a adopção da Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que institui o programa «Cultura 2007» (2007-2013). Manifesto o meu apoio em particular à alteração introduzida à posição comum no que respeita ao apoio financeiro às acções referenciadas no artigo 8.º, nº 2, alínea d) da Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que institui o programa «Cultura 2007»."@sk18
lpv:unclassifiedMetadata
"Sérgio Marques (PPE-DE ),"5,19,15,1,18,14,14,16,16,11,11,13,17
lpv:unclassifiedMetadata
"por escrito"5,19,15,1,18,14,16,11,13,17
lpv:translated text
". Felicito o colega Graça Moura pela posição assumida, em sede de segunda leitura, sobre a posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a adopção da Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que institui o programa «Cultura 2007» (2007-2013). Manifesto o meu apoio em particular à alteração introduzida à posição comum no que respeita ao apoio financeiro às acções referenciadas no artigo 8.º, nº 2, alínea d) da Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que institui o programa «Cultura 2007»."@lt14
lpv:unclassifiedMetadata
"Sérgio Marques (PPE-DE ),"5,19,15,1,18,14,14,16,16,11,11,13,17
lpv:unclassifiedMetadata
"Sérgio Marques (PPE-DE ),"5,19,15,1,18,14,14,16,16,11,11,13,17
lpv:unclassifiedMetadata
"por escrito"5,19,15,1,18,14,16,11,13,17
lpv:translated text
". Felicito o colega Graça Moura pela posição assumida, em sede de segunda leitura, sobre a posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a adopção da Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que institui o programa «Cultura 2007» (2007-2013). Manifesto o meu apoio em particular à alteração introduzida à posição comum no que respeita ao apoio financeiro às acções referenciadas no artigo 8.º, nº 2, alínea d) da Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que institui o programa «Cultura 2007»."@pl16
lpv:unclassifiedMetadata
"Sérgio Marques (PPE-DE ),"5,19,15,1,18,14,14,16,16,11,11,13,17
lpv:unclassifiedMetadata
"Sérgio Marques (PPE-DE ),"5,19,15,1,18,14,14,16,16,11,11,13,17
lpv:unclassifiedMetadata
"por escrito"5,19,15,1,18,14,16,11,13,17
lpv:translated text
". Felicito o colega Graça Moura pela posição assumida, em sede de segunda leitura, sobre a posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a adopção da Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que institui o programa «Cultura 2007» (2007-2013). Manifesto o meu apoio em particular à alteração introduzida à posição comum no que respeita ao apoio financeiro às acções referenciadas no artigo 8.º, nº 2, alínea d) da Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que institui o programa «Cultura 2007»."@hu11
lpv:unclassifiedMetadata
"Sérgio Marques (PPE-DE ),"5,19,15,1,18,14,14,16,16,11,11,13,17
lpv:translated text
"Jeg takker Vasco Graça Moura for den holdning, som indtages ved andenbehandlingen af Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om oprettelse af kulturprogrammet 2007-2013. Jeg støtter særlig ændringsforslaget til den fælles holdning, hvad angår den finansielle støtte til de foranstaltninger, der omtales i artikel 8, stk. 2, litra d), i Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om oprettelse af kulturprogrammet 2007-2013."@da2
lpv:translated text
". Jag skulle vilja gratulera Vasco Graça Moura till den synpunkt han framställde vid andra behandlingen av rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av programmet Kultur (2007–2013). Jag vill särskilt uttrycka mitt stöd för ändringen av den gemensamma ståndpunkten när det gäller finansiellt stöd för de åtgärder som nämnts i artikel 8.2 d i Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av programmet Kultur (2007–2013)."@sv21
lpv:translated text
". Haluan onnitella jäsen Graça Mouraa näkökannasta, jonka hän esitti toisessa käsittelyssä neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen tekemiseksi Kulttuuri-ohjelman perustamisesta (2007–2013). Tuen erityisesti yhteiseen kantaan tehtyä tarkistusta, joka koskee Kulttuuri 2007–2013 -ohjelman perustamiseksi tehtävän Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen 8 artiklan 2 kohdan d alakohdassa mainituille toimenpiteille annettavaa yhteisön rahoitustukea."@fi7
lpv:translated text
". Ik feliciteer de heer Graça Moura met zijn aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van het besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Cultuur (2007-2013). Ik steun in het bijzonder het in het gemeenschappelijk standpunt opgenomen amendement over de financiële steun voor de in artikel 8, lid 2, letter d) van het besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Cultuur (2007-2013) genoemde acties."@nl3
lpv:translated text
". Θα ήθελα να συγχαρώ τον κ. Graça Moura για τη θέση που παρουσίασε στη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος Πολιτισμός (2007-2013). Επιθυμώ να εκφράσω την υποστήριξή μου ιδιαίτερα για την τροπολογία σχετικά με τη δημοσιονομική στήριξη για τις δράσεις που αναφέρονται στο άρθρο 8, παράγραφος 2, σημείο δ, της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που θεσπίζει το πρόγραμμα Πολιτισμός (2007-2013)."@el10
lpv:unclassifiedMetadata
"por escrito"5,19,15,1,18,14,16,11,13,17
lpv:translated text
". Felicito o colega Graça Moura pela posição assumida, em sede de segunda leitura, sobre a posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a adopção da Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que institui o programa «Cultura 2007» (2007-2013). Manifesto o meu apoio em particular à alteração introduzida à posição comum no que respeita ao apoio financeiro às acções referenciadas no artigo 8.º, nº 2, alínea d) da Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que institui o programa «Cultura 2007»."@lv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Sérgio Marques (PPE-DE ),"5,19,15,1,18,14,14,16,16,11,11,13,17
lpv:translated text
". I should like to congratulate Mr Graça Moura on the position he put forward at second reading on the Council common position for adopting a decision of the European Parliament and of the Council establishing the Culture Programme (2007-2013). I wish to express my support in particular for the amendment to the common position as regards financial support for the actions mentioned in Article 8(2)(d) of the decision of the European Parliament and of the Council establishing the Culture Programme (2007-2013)"@en4
lpv:translated text
". Ich möchte Herrn Graça Moura zu der Position beglückwünschen, die er in der zweiten Lesung zum Gemeinsamen Standpunkt des Rates im Hinblick auf den Erlass des Beschlusses des Europäischen Parlaments und des Rates über das Programm „Kultur“ (2007-2013) vertreten hat. Ich erkläre meine Unterstützung insbesondere für die Abänderung des Gemeinsamen Standpunkts hinsichtlich der finanziellen Förderung für die nach Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe d) des Beschlusses des Europäischen Parlaments und des Rates über das Programm „Kultur“ (2007-2013) vorgeschlagenen Maßnahmen."@de9
lpv:unclassifiedMetadata
"por escrito"5,19,15,1,18,14,16,11,13,17
lpv:translated text
". Quiero felicitar al señor Graça Moura por la posición que ha presentado en segunda lectura sobre la Posición Común del Consejo para la aprobación de una Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo que establece el Programa Cultura 2007-2013. Quiero expresar mi apoyo, en particular a la enmienda a la Posición Común con respecto a la ayuda financiera para las medidas mencionadas en la letra d) del apartado 2 del artículo 8 de la Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo que establece el Programa Cultura 2007-2013."@es20
lpv:spoken text
". Felicito o colega Graça Moura pela posição assumida, em sede de segunda leitura, sobre a posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a adopção da Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que institui o programa «Cultura 2007» (2007-2013). Manifesto o meu apoio em particular à alteração introduzida à posição comum no que respeita ao apoio financeiro às acções referenciadas no artigo 8.º, nº 2, alínea d) da Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que institui o programa «Cultura 2007»."@pt17
lpv:translated text
"Vorrei congratularmi con l’onorevole Graça Moura per la posizione assunta, in sede di seconda lettura, sulla posizione comune del Consiglio in vista dell’adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Cultura (2007-2013). Vorrei esprimere il mio appoggio soprattutto all’emendamento alla posizione comune per quanto riguarda il sostegno finanziario a favore delle azioni cui si fa riferimento nell’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Cultura (2007-2013)."@it12
lpv:unclassifiedMetadata
"Sérgio Marques (PPE-DE ),"5,19,15,1,18,14,14,16,16,11,11,13,17
lpv:translated text
"Je tiens à féliciter M. Graça Moura pour l’avis qu’il a soumis en deuxième lecture sur la position commune du Conseil en vue de l’adoption de la décision du Parlement européen et du Conseil établissant le programme Culture (2007-2013). Je voudrais faire part de mon soutien, en particulier, à l’amendement à la position commune qui porte sur le soutien financier aux actions mentionnées à l’article 8, paragraphe 2, point d, de la décision du Parlement européen et du Conseil établissant le programme Culture (2007-2013)."@fr8
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061024.26.2-140"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph