Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-10-24-Speech-2-131"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061024.26.2-131"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". O programa LIFE + e os seus antecessores são o principal instrumento de financiamento de projectos no domínio ambiental da União Europeia. O Conselho, de forma errada e insensível, reduz substancialmente o valor orçamentado. O Parlamento Europeu reintroduz o valor inicialmente acordado, de acordo com as perspectivas financeiras, para o financiamento da Rede Natura 2000 para a conservação da natureza e da biodiversidade. É introduzida uma alteração que visa garantir que os fundos europeus destinados ao ambiente não sejam utilizados para outros fins relacionados com o programa LIFE+, como, por exemplo, despesas com o pessoal, uma vez que está prevista uma delegação da gestão dos projectos aos Estados-Membros, em vez da habitual gestão efectuada por pessoal destacado. Há ainda uma alteração de compromisso que estabelece que caso não se chegue a acordo em segunda leitura serão tomadas medidas para dar continuidade ao financiamento de projectos que estão a decorrer. Para Portugal este relatório reveste-se de grande importância uma vez que uma área significativa do território continental e ultraperiférico faz parte da Rede Natura 2000, cujo financiamento é definido neste relatório. Os deputados do PSD apoiam assim o relatório de Marie Anne Isler Béguin."@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". O programa LIFE + e os seus antecessores são o principal instrumento de financiamento de projectos no domínio ambiental da União Europeia. O Conselho, de forma errada e insensível, reduz substancialmente o valor orçamentado. O Parlamento Europeu reintroduz o valor inicialmente acordado, de acordo com as perspectivas financeiras, para o financiamento da Rede Natura 2000 para a conservação da natureza e da biodiversidade. É introduzida uma alteração que visa garantir que os fundos europeus destinados ao ambiente não sejam utilizados para outros fins relacionados com o programa LIFE+, como, por exemplo, despesas com o pessoal, uma vez que está prevista uma delegação da gestão dos projectos aos Estados-Membros, em vez da habitual gestão efectuada por pessoal destacado. Há ainda uma alteração de compromisso que estabelece que caso não se chegue a acordo em segunda leitura serão tomadas medidas para dar continuidade ao financiamento de projectos que estão a decorrer. Para Portugal este relatório reveste-se de grande importância uma vez que uma área significativa do território continental e ultraperiférico faz parte da Rede Natura 2000, cujo financiamento é definido neste relatório. Os deputados do PSD apoiam assim o relatório de Marie Anne Isler Béguin."@cs1
"Programmet Life+ og dets forløbere er det vigtigste finansieringsinstrument for EU's miljøprojekter. Forkert og ufølsomt har Rådet beskåret kraftigt i budgetbeløbet. Europa-Parlamentet genindfører i overensstemmelse med de finansielle overslag det oprindeligt aftalte beløb til finansiering af Natura 2000-netværket, hvis formål er at bevare natur og biodiversitet. Der indføres en ændring for at sikre, at de europæiske midler, der er afsat til miljøpolitikken, ikke anvendes til andre formål under Life+, som f.eks. personaleudgifter, da projektforvaltningen skal uddelegeres til medlemsstaterne i stedet for den sædvanlige forvaltning ved udstationeret personale. Der er også en kompromisændring, hvoraf fremgår, at der, såfremt der ikke opnås en aftale ved andenbehandlingen, skal træffes foranstaltninger for at sikre fortsat finansiering af igangværende projekter. For Portugal har denne betænkning stor betydning, eftersom en væsentlig del af dets territorium såvel på fastlandet som på øerne i den yderste periferi indgår i Natura 2000-netværket, hvis finansiering defineres i betænkningen. Medlemmerne fra det portugisiske Partido Social Democrata støtter derfor Marie Anne Isler Béguins betænkning."@da2
". Das Programm LIFE+ und seine Vorgänger sind das wichtigste Finanzierungsinstrument für die Umweltprojekte der EU. Der Rat hat falsch und unsensibel gehandelt, als er das zugewiesene Budget erheblich kürzte. Das Parlament hat den ursprünglich entsprechend der Finanziellen Vorausschau abgestimmten Betrag zur Finanzierung des Natura-2000-Netzes, das der Erhaltung der Natur und der biologischen Vielfalt dient, wieder aufgenommen. Es wurde eine Änderung aufgenommen, um sicherzustellen, dass die für die Umwelt vorgesehenen Gemeinschaftsmittel nicht für andere Zwecke in Verbindung mit dem Programm LIFE+ verwendet werden, wie etwa Ausgaben für Humanressourcen, denn die Mitgliedstaaten sollen statt des üblichen Managements durch abgestelltes Personal ein Projektmanagementteam haben. Wir haben ferner einen Kompromissänderungsantrag, wonach Schritte unternommen werden, um sicherzustellen, dass die Finanzierung laufender Projekte weitergeht, falls in der zweiten Lesung keine Einigung zustande kommt. Dieser Bericht ist für Portugal sehr wichtig, denn ein großer Teil seines Festlands und seiner Überseegebiete gehört zum Natura-2000-Netz, dessen Finanzierung in diesem Bericht niedergelegt ist. Deshalb unterstützen die portugiesischen sozialdemokratischen Europaabgeordneten den Bericht Isler Béguin."@de9
". Το πρόγραμμα LIFE + και οι προκάτοχοί του είναι το κύριο χρηματοδοτικό μέσο για τα περιβαλλοντικά έργα της ΕΕ. Το Συμβούλιο ενήργησε εσφαλμένα και χωρίς ευαισθησία μειώνοντας σημαντικά το εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό ποσό. Το Κοινοβούλιο επανέφερε το ποσό που είχε συμφωνηθεί αρχικά, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές προοπτικές, για τη χρηματοδότηση του δικτύου Natura 2000, το οποίο στοχεύει στην προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας. Ενσωματώθηκε μια τροπολογία που στοχεύει στη διασφάλιση ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια που προβλέπονται για το περιβάλλον δεν θα χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς που συνδέονται με το πρόγραμμα LIFE+, όπως οι δαπάνες σε ανθρώπινους πόρους, διότι τα κράτη μέλη πρόκειται να έχουν ομάδα διαχείρισης έργου, και όχι τη συνήθη διαχείριση με αποσπασμένο προσωπικό. Υπάρχει επίσης μια συμβιβαστική τροπολογία που ορίζει ότι αν δεν επιτευχθεί συμφωνία στη δεύτερη ανάγνωση, θα ληφθούν μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η χρηματοδότηση των εν εξελίξει έργων θα συνεχιστεί. Για την Πορτογαλία, αυτή η έκθεση είναι πολύ σημαντική επειδή ένα μεγάλο τμήμα της ηπειρωτικής χώρας και οι απομακρυσμένες περιοχές αποτελούν τμήμα του δικτύου Natura 2000, για το οποίο η χρηματοδότηση παρουσιάζεται στην έκθεση αυτή. Κατά συνέπεια, οι βουλευτές του ΕΚ που ανήκουν στο Πορτογαλικό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα στηρίζουν την έκθεση Isler Béguin."@el10
". The LIFE+ Programme and its predecessors are the main funding instrument for the EU’s environmental projects. The Council has acted wrongly and insensitively in substantially reducing the budgeted amount. Parliament has reintroduced the amount originally agreed upon, in line with the financial perspective, for funding the Natura 2000 network, which is aimed at preserving nature and biodiversity. An amendment has been incorporated aimed at ensuring that the European funds earmarked for the environment are not used for other purposes relating to the LIFE+ Programme, such as spending on human resources, because the Member States are to have a project management team, rather than the usual management by seconded staff. There is also a compromise amendment laying down that if no agreement is reached at second reading steps will be taken to ensure that funding of ongoing projects will continue. For Portugal, this report is very important because a large proportion of the mainland and the outlying areas forms part of the Natura 2000 network, funding for which is set out in this report. The Portuguese Social Democrat MEPs therefore support the Isler Béguin report."@en4
". El Programa LIFE+ y sus predecesores son el principal instrumento de financiación para los proyectos relativos al medio ambiente de la UE. El Consejo ha actuado de manera equivocada y sin sensibilidad al reducir sustancialmente la cantidad presupuestada. El Parlamento ha vuelto a introducir el importe que se había acordado en un principio, de acuerdo con las perspectivas financieras, para la financiación de la red Natura 2000, cuyo objetivo es la protección de la naturaleza y la biodiversidad. Se ha introducido una enmienda cuyo objeto es asegurar que los fondos europeos asignados al medio ambiente no se utilicen para otros fines relacionados con el Programa LIFE+, como pueden ser los gastos en recursos humanos, debido a que los Estados miembros quieren tener un equipo de gestión de proyectos, en vez de la gestión habitual por personal en comisión de servicios. También existe una enmienda de compromiso que establece que, en caso de no alcanzar un acuerdo en segunda lectura, se adoptarán medidas para garantizar que continúe la financiación de los proyectos en curso. Para Portugal, este informe es muy importante debido a que gran parte del territorio y de las zonas periféricas forman parte de la red Natura 2000, cuya financiación se establece en este informe. Por lo tanto, los diputados socialdemócratas portugueses al Parlamento Europeo apoyan el informe Isler Béguin."@es20
". O programa LIFE + e os seus antecessores são o principal instrumento de financiamento de projectos no domínio ambiental da União Europeia. O Conselho, de forma errada e insensível, reduz substancialmente o valor orçamentado. O Parlamento Europeu reintroduz o valor inicialmente acordado, de acordo com as perspectivas financeiras, para o financiamento da Rede Natura 2000 para a conservação da natureza e da biodiversidade. É introduzida uma alteração que visa garantir que os fundos europeus destinados ao ambiente não sejam utilizados para outros fins relacionados com o programa LIFE+, como, por exemplo, despesas com o pessoal, uma vez que está prevista uma delegação da gestão dos projectos aos Estados-Membros, em vez da habitual gestão efectuada por pessoal destacado. Há ainda uma alteração de compromisso que estabelece que caso não se chegue a acordo em segunda leitura serão tomadas medidas para dar continuidade ao financiamento de projectos que estão a decorrer. Para Portugal este relatório reveste-se de grande importância uma vez que uma área significativa do território continental e ultraperiférico faz parte da Rede Natura 2000, cujo financiamento é definido neste relatório. Os deputados do PSD apoiam assim o relatório de Marie Anne Isler Béguin."@et5
". Life+-ohjelma ja sen edeltäjät muodostavat EU:n ympäristöhankkeiden pääasiallisen rahoitusvälineen. Neuvosto on toiminut väärin ja välinpitämättömästi supistaessaan huomattavasti budjetoitua summaa. Parlamentti on palauttanut summan, josta alun perin sovittiin rahoitusnäkymien mukaisesti ja jolla rahoitetaan luonnon ja biologisen monimuotoisuuden suojelemiseen tarkoitettua Natura 2000 -verkostoa. Yhteiseen kantaan on tehty tarkistus, jonka tarkoituksena on varmistaa, ettei ympäristöön varattuja EU:n varoja käytetä muihin Life+-ohjelmaan liittyviin tarkoituksiin, kuten henkilöstöresursseihin suunnattuihin menoihin. Tähän on syynä se, ettei hankkeiden hallinnoinnista vastaa siirretty henkilöstö, kuten yleensä, vaan jäsenvaltioilla on oltava oma hankkeen hallinnoinnista vastaava ryhmä. Yhteiseen kantaan on tehty myös kompromissitarkistus, jossa todetaan, että mikäli asiasta ei päästä yhteisymmärrykseen toisessa käsittelyssä, ryhdytään toimiin sen varmistamiseksi, että käynnissä olevien hankkeiden rahoitus jatkuu. Tämä mietintö on hyvin tärkeä Portugalille, koska suuri osa mantereesta ja syrjäisistä alueista kuuluu Natura 2000 -verkostoon, jonka rahoittamista on käsitelty mietinnössä. Euroopan parlamentin sosialidemokraattisen ryhmän portugalilaiset jäsenet tukevat näin ollen Isler Béguinin mietintöä."@fi7
". Le programme LIFE+ et ses prédécesseurs constituent le principal outil de financement des projets environnementaux de l’Union européenne. En taillant dans le montant budgétisé, le Conseil a, d’une part, commis une erreur et, d’autre part, agi avec indélicatesse. Le Parlement a réintroduit la somme convenue initialement, conformément aux perspectives financières, pour le financement du réseau Natura 2000, dont le but est de préserver la nature et la biodiversité. Un amendement, dont l’objectif est d’éviter que les fonds européens réservés à l’environnement soient affectés à des projets autres que ceux liés au programme Life+, tels que les ressources humaines, a été intégré dans le texte. En effet, les États membres doivent mettre sur pied une équipe de gestion du projet, et non pas affecter provisoirement du personnel à ces tâches. À cet amendement s’ajoute un amendement de compromis selon lequel, en l’absence d’accord en deuxième lecture, des mesures seront prises en vue de la poursuite du financement des projets en cours. Ce rapport revêt une importance capitale pour le Portugal, car une grande partie des terres et des zones reculées sont intégrées au réseau Natura 2000, dont le financement est détaillé dans le présent rapport. Aussi les députés sociaux-démocrates portugais soutiennent-ils le rapport Isler Béguin."@fr8
". O programa LIFE + e os seus antecessores são o principal instrumento de financiamento de projectos no domínio ambiental da União Europeia. O Conselho, de forma errada e insensível, reduz substancialmente o valor orçamentado. O Parlamento Europeu reintroduz o valor inicialmente acordado, de acordo com as perspectivas financeiras, para o financiamento da Rede Natura 2000 para a conservação da natureza e da biodiversidade. É introduzida uma alteração que visa garantir que os fundos europeus destinados ao ambiente não sejam utilizados para outros fins relacionados com o programa LIFE+, como, por exemplo, despesas com o pessoal, uma vez que está prevista uma delegação da gestão dos projectos aos Estados-Membros, em vez da habitual gestão efectuada por pessoal destacado. Há ainda uma alteração de compromisso que estabelece que caso não se chegue a acordo em segunda leitura serão tomadas medidas para dar continuidade ao financiamento de projectos que estão a decorrer. Para Portugal este relatório reveste-se de grande importância uma vez que uma área significativa do território continental e ultraperiférico faz parte da Rede Natura 2000, cujo financiamento é definido neste relatório. Os deputados do PSD apoiam assim o relatório de Marie Anne Isler Béguin."@hu11
"Il programma LIFE+ e i suoi predecessori costituiscono lo strumento principale di finanziamento per i progetti ambientali dell’Unione. Il Consiglio, riducendo sostanzialmente l’importo iscritto in bilancio, ha agito in modo erroneo e insensato. Il Parlamento ha ripristinato l’importo concordato inizialmente, in linea con le prospettive finanziarie, per il finanziamento della rete Natura 2000 finalizzato alla conservazione della natura e della biodiversità. E’ stato introdotto un emendamento volto a garantire che i fondi europei destinati all’ambiente non siano utilizzati per altri fini legati al programma LIFE+, come le spese relative alle risorse umane, dal momento che gli Stati membri vogliono disporre di un gruppo di gestione dei progetti anziché dell’abituale gestione svolta da personale distaccato. C’è un altro emendamento di compromesso in base al quale, nel caso non si pervenga a un accordo in seconda lettura, saranno presi provvedimenti per garantire la prosecuzione del finanziamento dei progetti in corso. Per il Portogallo, la relazione è importantissima dal momento che un’area significativa del territorio continentale e ultraperiferico fa parte della rete Natura 2000, il cui finanziamento è esposto nella relazione. I deputati socialdemocratici portoghesi al Parlamento europeo appoggiano pertanto la relazione Isler Béguin."@it12
". O programa LIFE + e os seus antecessores são o principal instrumento de financiamento de projectos no domínio ambiental da União Europeia. O Conselho, de forma errada e insensível, reduz substancialmente o valor orçamentado. O Parlamento Europeu reintroduz o valor inicialmente acordado, de acordo com as perspectivas financeiras, para o financiamento da Rede Natura 2000 para a conservação da natureza e da biodiversidade. É introduzida uma alteração que visa garantir que os fundos europeus destinados ao ambiente não sejam utilizados para outros fins relacionados com o programa LIFE+, como, por exemplo, despesas com o pessoal, uma vez que está prevista uma delegação da gestão dos projectos aos Estados-Membros, em vez da habitual gestão efectuada por pessoal destacado. Há ainda uma alteração de compromisso que estabelece que caso não se chegue a acordo em segunda leitura serão tomadas medidas para dar continuidade ao financiamento de projectos que estão a decorrer. Para Portugal este relatório reveste-se de grande importância uma vez que uma área significativa do território continental e ultraperiférico faz parte da Rede Natura 2000, cujo financiamento é definido neste relatório. Os deputados do PSD apoiam assim o relatório de Marie Anne Isler Béguin."@lt14
". O programa LIFE + e os seus antecessores são o principal instrumento de financiamento de projectos no domínio ambiental da União Europeia. O Conselho, de forma errada e insensível, reduz substancialmente o valor orçamentado. O Parlamento Europeu reintroduz o valor inicialmente acordado, de acordo com as perspectivas financeiras, para o financiamento da Rede Natura 2000 para a conservação da natureza e da biodiversidade. É introduzida uma alteração que visa garantir que os fundos europeus destinados ao ambiente não sejam utilizados para outros fins relacionados com o programa LIFE+, como, por exemplo, despesas com o pessoal, uma vez que está prevista uma delegação da gestão dos projectos aos Estados-Membros, em vez da habitual gestão efectuada por pessoal destacado. Há ainda uma alteração de compromisso que estabelece que caso não se chegue a acordo em segunda leitura serão tomadas medidas para dar continuidade ao financiamento de projectos que estão a decorrer. Para Portugal este relatório reveste-se de grande importância uma vez que uma área significativa do território continental e ultraperiférico faz parte da Rede Natura 2000, cujo financiamento é definido neste relatório. Os deputados do PSD apoiam assim o relatório de Marie Anne Isler Béguin."@lv13
". O programa LIFE + e os seus antecessores são o principal instrumento de financiamento de projectos no domínio ambiental da União Europeia. O Conselho, de forma errada e insensível, reduz substancialmente o valor orçamentado. O Parlamento Europeu reintroduz o valor inicialmente acordado, de acordo com as perspectivas financeiras, para o financiamento da Rede Natura 2000 para a conservação da natureza e da biodiversidade. É introduzida uma alteração que visa garantir que os fundos europeus destinados ao ambiente não sejam utilizados para outros fins relacionados com o programa LIFE+, como, por exemplo, despesas com o pessoal, uma vez que está prevista uma delegação da gestão dos projectos aos Estados-Membros, em vez da habitual gestão efectuada por pessoal destacado. Há ainda uma alteração de compromisso que estabelece que caso não se chegue a acordo em segunda leitura serão tomadas medidas para dar continuidade ao financiamento de projectos que estão a decorrer. Para Portugal este relatório reveste-se de grande importância uma vez que uma área significativa do território continental e ultraperiférico faz parte da Rede Natura 2000, cujo financiamento é definido neste relatório. Os deputados do PSD apoiam assim o relatório de Marie Anne Isler Béguin."@mt15
". Het programma Life+ en zijn voorlopers zijn het belangrijkste financieringsinstrument voor milieuprojecten in de Europese Unie. De Raad heeft zich hardvochtig opgesteld en de fout gemaakt het begrote bedrag aanzienlijk te reduceren. Het Europees Parlement heeft, in overeenstemming met de financiële vooruitzichten, het oorspronkelijk overeengekomen bedrag voor de financiering van het netwerk Natura 2000 voor natuurbehoud en biodiversiteit weer opgevoerd. In het voorstel is een amendement opgenomen dat beoogt ervoor te zorgen dat de Europese subsidies niet besteed worden aan andere met het programma Life+ verbonden bestemmingen, zoals personeelskosten, daar het beheer van de projecten gedelegeerd is aan de lidstaten en er geen sprake is van het gebruikelijke beheer door gedetacheerd personeel. Voorts staat er in een compromisamendement dat bij het uitblijven van een akkoord tijdens de tweede lezing, er maatregelen zullen worden genomen om de financiering van de lopende projecten veilig te stellen. Voor Portugal is dit verslag erg belangrijk, daar een groot deel van het vasteland en de ultraperifere regio’s deel uitmaakt van het netwerk Natura 2000, waarvan de financiering in dit verslag wordt bepaald. De afgevaardigden van de Portugese sociaaldemocratische partij PSD steunen derhalve het verslag van mevrouw Isler Béguin."@nl3
". O programa LIFE + e os seus antecessores são o principal instrumento de financiamento de projectos no domínio ambiental da União Europeia. O Conselho, de forma errada e insensível, reduz substancialmente o valor orçamentado. O Parlamento Europeu reintroduz o valor inicialmente acordado, de acordo com as perspectivas financeiras, para o financiamento da Rede Natura 2000 para a conservação da natureza e da biodiversidade. É introduzida uma alteração que visa garantir que os fundos europeus destinados ao ambiente não sejam utilizados para outros fins relacionados com o programa LIFE+, como, por exemplo, despesas com o pessoal, uma vez que está prevista uma delegação da gestão dos projectos aos Estados-Membros, em vez da habitual gestão efectuada por pessoal destacado. Há ainda uma alteração de compromisso que estabelece que caso não se chegue a acordo em segunda leitura serão tomadas medidas para dar continuidade ao financiamento de projectos que estão a decorrer. Para Portugal este relatório reveste-se de grande importância uma vez que uma área significativa do território continental e ultraperiférico faz parte da Rede Natura 2000, cujo financiamento é definido neste relatório. Os deputados do PSD apoiam assim o relatório de Marie Anne Isler Béguin."@pl16
". O programa LIFE + e os seus antecessores são o principal instrumento de financiamento de projectos no domínio ambiental da União Europeia. O Conselho, de forma errada e insensível, reduz substancialmente o valor orçamentado. O Parlamento Europeu reintroduz o valor inicialmente acordado, de acordo com as perspectivas financeiras, para o financiamento da Rede Natura 2000 para a conservação da natureza e da biodiversidade. É introduzida uma alteração que visa garantir que os fundos europeus destinados ao ambiente não sejam utilizados para outros fins relacionados com o programa LIFE+, como, por exemplo, despesas com o pessoal, uma vez que está prevista uma delegação da gestão dos projectos aos Estados-Membros, em vez da habitual gestão efectuada por pessoal destacado. Há ainda uma alteração de compromisso que estabelece que caso não se chegue a acordo em segunda leitura serão tomadas medidas para dar continuidade ao financiamento de projectos que estão a decorrer. Para Portugal este relatório reveste-se de grande importância uma vez que uma área significativa do território continental e ultraperiférico faz parte da Rede Natura 2000, cujo financiamento é definido neste relatório. Os deputados do PSD apoiam assim o relatório de Marie Anne Isler Béguin."@sk18
". O programa LIFE + e os seus antecessores são o principal instrumento de financiamento de projectos no domínio ambiental da União Europeia. O Conselho, de forma errada e insensível, reduz substancialmente o valor orçamentado. O Parlamento Europeu reintroduz o valor inicialmente acordado, de acordo com as perspectivas financeiras, para o financiamento da Rede Natura 2000 para a conservação da natureza e da biodiversidade. É introduzida uma alteração que visa garantir que os fundos europeus destinados ao ambiente não sejam utilizados para outros fins relacionados com o programa LIFE+, como, por exemplo, despesas com o pessoal, uma vez que está prevista uma delegação da gestão dos projectos aos Estados-Membros, em vez da habitual gestão efectuada por pessoal destacado. Há ainda uma alteração de compromisso que estabelece que caso não se chegue a acordo em segunda leitura serão tomadas medidas para dar continuidade ao financiamento de projectos que estão a decorrer. Para Portugal este relatório reveste-se de grande importância uma vez que uma área significativa do território continental e ultraperiférico faz parte da Rede Natura 2000, cujo financiamento é definido neste relatório. Os deputados do PSD apoiam assim o relatório de Marie Anne Isler Béguin."@sl19
". Programmet Life+ och dess föregångare är de huvudsakliga finansieringsinstrumenten för EU:s miljöprojekt. Rådet har handlat felaktigt och okänsligt när man kraftigt har minskat det budgeterade beloppet. Parlamentet har återinfört det belopp som man ursprungligen enades om, i linje med budgetramen, för att finansiera Natura 2000-nätverket, vars syfte är att bevara naturen och den biologiska mångfalden. Ett ändringsförslag har inlemmats med syfte att se till att de EU-medel som är öronmärkta för miljön inte används för andra ändamål i samband med programmet Life+, såsom utgifter för personal, eftersom medlemsstaterna ska ha en projektledningsgrupp i stället för den vanliga förvaltningen av tillfälligt anställda. Det finns också ett kompromissändringsförslag där det fastslås att om inget avtal nås vid andra behandlingen så kommer åtgärder att vidtas för att se till att finansiering av pågående projekt kommer att fortsätta. För Portugal är detta betänkande mycket viktigt eftersom en stor del av fastlandet och de avlägsna regionerna utgör en del av Natura 2000-nätverket, för vilket finansiering läggs fram i detta betänkande. De portugisiska socialdemokratiska parlamentsledamöterna stöder därför Marie Anne Isler Béguins betänkande."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Vasco Graça Moura (PPE-DE ),"5,19,15,1,18,14,16,11,13,17
"por escrito"5,19,15,1,18,14,16,11,13,17

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph