Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-10-24-Speech-2-125"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061024.26.2-125"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"I welcome this report. It endorses the EU proposal for a Strategic Partnership with South Africa which is comprehensive and which moves towards real political cooperation with the most significant political power in Sub-Saharan Africa and the strongest economy in Sub-Saharan Africa, accounting for 50% of the region’s GDP. Whilst praising the considerable progress made in post-apartheid South Africa in consolidating a functioning parliamentary democracy as well as the economic strides made as a middle-income developing country and as a leader of the Southern African Development Community, the report focuses on the need to address the considerable social challenges still facing the country. These challenges include particularly the high incidence of HIV/AIDS (with 18.8% of the population currently infected) and rates of unemployment of more than 40%. I fully support the report’s call for HIV/AIDS to be tackled as a priority for economic development, as well as its emphasis on the Strategic Partnership providing a single framework under which the existing EU cooperation instruments can improve performance in the interests of the South African population and economy."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"I welcome this report. It endorses the EU proposal for a Strategic Partnership with South Africa which is comprehensive and which moves towards real political cooperation with the most significant political power in Sub-Saharan Africa and the strongest economy in Sub-Saharan Africa, accounting for 50% of the region’s GDP. Whilst praising the considerable progress made in post-apartheid South Africa in consolidating a functioning parliamentary democracy as well as the economic strides made as a middle-income developing country and as a leader of the Southern African Development Community, the report focuses on the need to address the considerable social challenges still facing the country. These challenges include particularly the high incidence of HIV/AIDS (with 18.8% of the population currently infected) and rates of unemployment of more than 40%. I fully support the report’s call for HIV/AIDS to be tackled as a priority for economic development, as well as its emphasis on the Strategic Partnership providing a single framework under which the existing EU cooperation instruments can improve performance in the interests of the South African population and economy."@cs1
"Hr. formand! Jeg glæder mig over denne betænkning. Den støtter EU's forslag om et strategisk partnerskab med Sydafrika, der er omfattende og bevæger sig i retning af virkeligt politisk samarbejde med den væsentligste politiske kraft i Afrika syd for Sahara og den stærkeste økonomi i dette område, der tegner sig for 50 % af dets bruttonationalprodukt. Samtidig med at prise de betydelige fremskridt, der er sket i Sydafrika efter apartheid med at konsolidere et funktionsdueligt parlamentarisk demokrati, såvel som de økonomiske kæmpeskridt, dette land har taget som et udviklingsland med en mellemindkomst og som leder af det sydafrikanske udviklingssamfund, sætter betænkningen fokus på nødvendigheden af at tage fat på de betydelige sociale udfordringer, som landet stadig står over for. Disse udfordringer indbefatter i særdeleshed den høje forekomst af hiv og aids (idet 18,8 % af befolkningen i øjeblikket er smittet) og arbejdsløshedstallet på mere end 40 %. Jeg støtter helt betænkningens opfordring til, at bekæmpelsen af hiv og aids skal have høj prioritet for den økonomiske udvikling, såvel som den understregning af det strategiske partnerskab, der giver en enkel ramme, hvorunder de eksisterende EU-samarbejdsinstrumenter kan forbedre resultaterne til gavn for den sydafrikanske befolkning og økonomi."@da2
". Ich begrüße diesen Bericht. Er befürwortet den EU-Vorschlag für eine Strategische Partnerschaft mit Südafrika, die umfassend ist und die in Richtung einer wirklichen politischen Zusammenarbeit mit der bedeutendsten politischen Macht und stärksten Volkswirtschaft im Afrika südlich der Sahara, die 50 % des BIP der Region erwirtschaftet, geht. Im Bericht werden die deutlichen Fortschritte, die in Südafrika nach der Apartheid bei der Festigung einer funktionierenden parlamentarischen Demokratie erzielt wurden, wie auch die wirtschaftlichen Schritte gelobt, die als Entwicklungsland mit mittlerem Einkommen und als führende Kraft der Südafrikanischen Entwicklungsgemeinschaft vollzogen wurden, aber das Hauptaugenmerk liegt auf der Notwendigkeit, die erheblichen sozialen Herausforderungen zu bewältigen, mit denen das Land immer noch zu kämpfen hat. Zu diesen Herausforderungen gehören insbesondere die hohe Zahl der HIV/AIDS-Fälle (derzeit sind 18,8 % der Bevölkerung infiziert) und Arbeitslosenquoten von über 40 %. Ich unterstütze voll und ganz die Forderung im Bericht, HIV/AIDS als Priorität für die wirtschaftliche Entwicklung in Angriff zu nehmen, sowie die Betonung darauf, dass die Strategische Partnerschaft einen einheitlichen Rahmen bieten sollte, innerhalb dessen die bestehenden Kooperationsinstrumente der EU im Interesse der südafrikanischen Bevölkerung und Wirtschaft leistungsfähiger werden können."@de9
"Χαιρετίζω την παρούσα έκθεση. Προσυπογράφει την πρόταση της ΕΕ για μια στρατηγική εταιρική σχέση με τη Νότια Αφρική η οποία είναι ολοκληρωμένη και κινείται προς μια πραγματική πολιτική συνεργασία με την πλέον σημαντική πολιτική δύναμη στην υποσαχάρια Αφρική και την ισχυρότερη οικονομία στην υποσαχάρια Αφρική, η οποία αντιστοιχεί στο 50% του ΑΕγχΠ της περιοχής. Αν και εγκωμιάζει τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί στη μετά το απαρτχάιντ Νότια Αφρική όσον αφορά την εδραίωση μιας εύρυθμης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, καθώς και τα οικονομικά άλματα που έχουν επιτευχθεί ως μιας αναπτυσσόμενης χώρας μέσου εισοδήματος και ως ηγέτη της Κοινότητας για την Ανάπτυξη της Μεσημβρινής Αφρικής, η έκθεση εστιάζει στην ανάγκη αντιμετώπισης των σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η χώρα. Αυτές οι προκλήσεις περιλαμβάνουν ειδικότερα το υψηλό ποσοστό εμφάνισης του HIV/AIDS (με 18,8% του πληθυσμού να έχει επί του παρόντος προσβληθεί) και ποσοστά ανεργίας υψηλότερα του 40%. Στηρίζω πλήρως την έκκληση της έκθεσης να αντιμετωπιστεί το HIV/AIDS ως προτεραιότητα για την οικονομική ανάπτυξη, καθώς και την έμφασή της στη στρατηγική εταιρική σχέση που παρέχει ένα ενιαίο πλαίσιο υπό το οποίο τα υφιστάμενα μέσα συνεργασίας της ΕΕ μπορούν να βελτιώσουν την απόδοση προς όφελος του νοτιοαφρικανικού πληθυσμού και της οικονομίας."@el10
". Acojo con agrado este informe. Respalda la propuesta de la UE de una asociación estratégica con Sudáfrica que es amplia y avanza hacia una verdadera cooperación política con la potencia política más significativa y con la economía más sólida del África subsahariana, que representa el 50 % del PIB de la región. Aunque el informe alaba los progresos realizados en la Sudáfrica de después del a la hora de consolidar una democracia parlamentaria operativa, así como los avances económicos realizados por un país en desarrollo de renta media y líder de la Comunidad de Desarrollo del África Austral, se centra también en la necesidad de abordar los considerables retos sociales a los que todavía se enfrenta el país. Entre estos retos se incluyen la incidencia particularmente elevada del VIH/sida (el 18,8 % de la población está actualmente infectada) y unas tasas de desempleo de más del 40 %. Apoyo plenamente el llamamiento que hace el informe a abordar el problema del VIH/sida como una prioridad para el desarrollo económico, así como su insistencia en la asociación estratégica como garante de un marco único en el que los instrumentos de cooperación vigentes de la UE pueden mejorar la situación en beneficio de la población y la economía de Sudáfrica."@es20
"I welcome this report. It endorses the EU proposal for a Strategic Partnership with South Africa which is comprehensive and which moves towards real political cooperation with the most significant political power in Sub-Saharan Africa and the strongest economy in Sub-Saharan Africa, accounting for 50% of the region’s GDP. Whilst praising the considerable progress made in post-apartheid South Africa in consolidating a functioning parliamentary democracy as well as the economic strides made as a middle-income developing country and as a leader of the Southern African Development Community, the report focuses on the need to address the considerable social challenges still facing the country. These challenges include particularly the high incidence of HIV/AIDS (with 18.8% of the population currently infected) and rates of unemployment of more than 40%. I fully support the report’s call for HIV/AIDS to be tackled as a priority for economic development, as well as its emphasis on the Strategic Partnership providing a single framework under which the existing EU cooperation instruments can improve performance in the interests of the South African population and economy."@et5
"Pidän mietintöä myönteisenä. Siinä kannatetaan ehdotusta EU:n ja Etelä-Afrikan strategisesta kumppanuudesta, joka on laaja-alainen ja jossa edetään kohti todellista poliittista yhteistyötä Saharan eteläpuolisen Afrikan merkittävimmän poliittisen vaikuttajan ja alueen vahvimman talouden kanssa. Etelä-Afrikan talous vastaa 50:tä prosenttia Saharan eteläpuolisen Afrikan BKT:sta. Mietinnössä kiitetään Etelä-Afrikassa rotusortokauden jälkeen saavutettua merkittävää edistystä toimivan parlamentaarisen demokratian vakiinnuttamisessa samoin kuin taloudellista kehitystä, jota tässä keskitulotason kehitysmaassa ja eteläisen Afrikan kehitysyhteisön johtajana toimivassa maassa on tapahtunut. Mietinnössä keskitytään kuitenkin myös tarpeeseen käsitellä maassa edelleen olevia huomattavia sosiaalisia haasteita. Näihin haasteisiin kuuluvat erityisesti korkea HIV/aids-tartunnan kantajien määrä (tällä hetkellä tartunnan on saanut 18,8 prosenttia väestöstä) ja yli 40 prosentin työttömyysaste. Tuen täysin mietinnössä esitettyä vaatimusta, jonka mukaan HIV/aids-kriisin ratkaiseminen on asetettava talouskehityksen painopisteeksi. Annan samoin täyden tukeni mietinnössä korostetulle näkemykselle, jonka mukaan strategisella kumppanuudella olisi tarjottava yhtenäiset puitteet sille, että nykyisiä yhteisövälineitä voidaan hyödyntää tehokkaammin Etelä-Afrikan väestön ja talouden hyväksi."@fi7
"Je salue ce rapport. Il appuie la proposition européenne de partenariat stratégique avec l’Afrique du Sud, qui est complète et axée sur une réelle coopération politique avec la première puissance politique et la principale économie de l’Afrique sub-saharienne, représentant 50 % du PIB de la région. Tout en louant les progrès considérables qui ont été accomplis dans l’Afrique du Sud post-apartheid pour consolider une démocratie parlementaire qui fonctionne, ainsi que les énormes progrès économiques réalisés en tant que pays en développement aux revenus moyens et membre de premier plan de la Communauté pour le développement de l’Afrique australe, le rapport se concentre sur la nécessité d’aborder les énormes problèmes sociaux auxquels le pays est encore confronté. Il s’agit surtout de l’incidence élevée du VIH/SIDA (18,8 % de la population étant actuellement infectée) et du taux de chômage supérieur à 40 %. Je soutiens pleinement l’appel que lance le rapport de s’attaquer en priorité au VIH/SIDA pour le développement économique, ainsi que l’accent qu’il met sur le partenariat stratégique, qui fournit un cadre unique dans lequel les instruments de coopération européens existants peuvent améliorer les performances dans l’intérêt de la population et de l’économie sud-africaines."@fr8
"I welcome this report. It endorses the EU proposal for a Strategic Partnership with South Africa which is comprehensive and which moves towards real political cooperation with the most significant political power in Sub-Saharan Africa and the strongest economy in Sub-Saharan Africa, accounting for 50% of the region’s GDP. Whilst praising the considerable progress made in post-apartheid South Africa in consolidating a functioning parliamentary democracy as well as the economic strides made as a middle-income developing country and as a leader of the Southern African Development Community, the report focuses on the need to address the considerable social challenges still facing the country. These challenges include particularly the high incidence of HIV/AIDS (with 18.8% of the population currently infected) and rates of unemployment of more than 40%. I fully support the report’s call for HIV/AIDS to be tackled as a priority for economic development, as well as its emphasis on the Strategic Partnership providing a single framework under which the existing EU cooperation instruments can improve performance in the interests of the South African population and economy."@hu11
"Approvo la relazione, che sostiene la proposta dell’UE di un partenariato strategico col Sudafrica, un partenariato esaustivo e volto a una vera e propria cooperazione politica con la principale potenza politica e la più forte economia dell’Africa subsahariana, che rappresenta il 50 per cento del PIL di questa regione. Pur elogiando i rimarchevoli progressi compiuti nel Sudafrica del dopo per quanto riguarda il consolidamento di una democrazia parlamentare funzionante e i miglioramenti economici registrati da un paese in via di sviluppo a reddito medio e della Comunità per lo sviluppo dell’Africa australe, la relazione è incentrata sulla necessità di affrontare le sfide sociali considerevoli che il paese sta sostenendo. Queste sfide comprendono in particolare l’elevato impatto dell’HIV/AIDS – che colpisce attualmente il 18,8 per cento della popolazione – e i tassi di disoccupazione superiori al 40 per cento. Sostengo l’appello della relazione di affrontare il problema dell’HIV/AIDS come priorità per lo sviluppo economico e il risalto che la relazione conferisce al fatto che il partenariato strategico fornisca un quadro unico che consenta di migliorare l’efficacia degli strumenti di cooperazione esistenti nell’interesse della popolazione e dell’economia sudafricane."@it12
"I welcome this report. It endorses the EU proposal for a Strategic Partnership with South Africa which is comprehensive and which moves towards real political cooperation with the most significant political power in Sub-Saharan Africa and the strongest economy in Sub-Saharan Africa, accounting for 50% of the region’s GDP. Whilst praising the considerable progress made in post-apartheid South Africa in consolidating a functioning parliamentary democracy as well as the economic strides made as a middle-income developing country and as a leader of the Southern African Development Community, the report focuses on the need to address the considerable social challenges still facing the country. These challenges include particularly the high incidence of HIV/AIDS (with 18.8% of the population currently infected) and rates of unemployment of more than 40%. I fully support the report’s call for HIV/AIDS to be tackled as a priority for economic development, as well as its emphasis on the Strategic Partnership providing a single framework under which the existing EU cooperation instruments can improve performance in the interests of the South African population and economy."@lt14
"I welcome this report. It endorses the EU proposal for a Strategic Partnership with South Africa which is comprehensive and which moves towards real political cooperation with the most significant political power in Sub-Saharan Africa and the strongest economy in Sub-Saharan Africa, accounting for 50% of the region’s GDP. Whilst praising the considerable progress made in post-apartheid South Africa in consolidating a functioning parliamentary democracy as well as the economic strides made as a middle-income developing country and as a leader of the Southern African Development Community, the report focuses on the need to address the considerable social challenges still facing the country. These challenges include particularly the high incidence of HIV/AIDS (with 18.8% of the population currently infected) and rates of unemployment of more than 40%. I fully support the report’s call for HIV/AIDS to be tackled as a priority for economic development, as well as its emphasis on the Strategic Partnership providing a single framework under which the existing EU cooperation instruments can improve performance in the interests of the South African population and economy."@lv13
"I welcome this report. It endorses the EU proposal for a Strategic Partnership with South Africa which is comprehensive and which moves towards real political cooperation with the most significant political power in Sub-Saharan Africa and the strongest economy in Sub-Saharan Africa, accounting for 50% of the region’s GDP. Whilst praising the considerable progress made in post-apartheid South Africa in consolidating a functioning parliamentary democracy as well as the economic strides made as a middle-income developing country and as a leader of the Southern African Development Community, the report focuses on the need to address the considerable social challenges still facing the country. These challenges include particularly the high incidence of HIV/AIDS (with 18.8% of the population currently infected) and rates of unemployment of more than 40%. I fully support the report’s call for HIV/AIDS to be tackled as a priority for economic development, as well as its emphasis on the Strategic Partnership providing a single framework under which the existing EU cooperation instruments can improve performance in the interests of the South African population and economy."@mt15
"Ik sta positief tegenover dit verslag omdat het een ondersteuning vormt van het voorstel van de EU voor een strategisch partnerschap met Zuid-Afrika. Het gaat om een uitgebreid voorstel waarbij gestreefd wordt naar een echte politieke samenwerking met de belangrijkste politieke machtsfactor en de sterkste economie in subsaharaans Afrika; Zuid-Afrika is immers verantwoordelijk voor 50 procent van het bbp in de deze regio. In het verslag wordt waardering geuit voor de vooruitgang die er in Zuid-Afrika na het afschaffen van de apartheid is bereikt bij het opbouwen en verstevigen van een functionerende parlementaire democratie. Ook zijn er door Zuid-Afrika als ‘een ontwikkelingsland van middeninkomens’ nieuwe economische stappen gezet en presenteert het land zich nadrukkelijker als leider van de Ontwikkelingsgemeenschap van Zuidelijk Afrika. Desalniettemin ligt de nadruk in het verslag op de noodzaak om de aanzienlijke sociale uitdagingen aan te pakken waarmee het land wordt geconfronteerd, zoals met name de hoge incidentie van hiv/aids (op dit moment is 18,8 procent van de bevolking geïnfecteerd) en het enorme werkloosheidspercentage van meer dan 40 procent. Ik sta dan ook achter de oproep in het verslag om het aanpakken van hiv/aids prioriteit te geven bij de economische ontwikkeling. Ik sluit mij ook aan bij de nadruk die erop wordt gelegd dat het om een strategisch partnerschap dient te gaan. Hierbij moet één enkel coherent en duidelijk kader worden gecreëerd dat alle samenwerkingsgebieden omvat met het oog op betere resultaten in het belang van de bevolking en economie van Zuid-Afrika."@nl3
"I welcome this report. It endorses the EU proposal for a Strategic Partnership with South Africa which is comprehensive and which moves towards real political cooperation with the most significant political power in Sub-Saharan Africa and the strongest economy in Sub-Saharan Africa, accounting for 50% of the region’s GDP. Whilst praising the considerable progress made in post-apartheid South Africa in consolidating a functioning parliamentary democracy as well as the economic strides made as a middle-income developing country and as a leader of the Southern African Development Community, the report focuses on the need to address the considerable social challenges still facing the country. These challenges include particularly the high incidence of HIV/AIDS (with 18.8% of the population currently infected) and rates of unemployment of more than 40%. I fully support the report’s call for HIV/AIDS to be tackled as a priority for economic development, as well as its emphasis on the Strategic Partnership providing a single framework under which the existing EU cooperation instruments can improve performance in the interests of the South African population and economy."@pl16
"Congratulo-me com o presente relatório. Subscreve a proposta da UE no sentido de uma Parceria Estratégica com a África do Sul, uma parceria abrangente e que avança no sentido da cooperação política real com a potência política mais significativa da África Subsariana e a mais forte economia da África Subsariana, representando 50% do PIB da região. Ao mesmo tempo que louva os consideráveis progressos alcançados pela África do Sul pós na consolidação de uma democracia parlamentar eficiente, bem como os progressos obtidos a nível económico por este país em desenvolvimento (rendimento médio) e líder da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, o relatório faz incidir a sua atenção sobre a necessidade de fazer face aos consideráveis desafios sociais com que o país ainda se depara. Estes desafios incluem em particular a elevada incidência de VIH/SIDA (actualmente, 18,8% da população encontra-se infectada) e as taxas de desemprego de mais de 40%. Dou o meu inteiro apoio ao relatório quando este exorta no sentido de a luta contra o VIH/SIDA ser encarada como uma prioridade do desenvolvimento estratégico, bem como a sua ênfase na possibilidade de a Parceria Estratégica proporcionar um quadro único, mediante o qual os actuais instrumentos de cooperação da UE possam melhorar o seu desempenho a bem dos interesses da população e da economia da África do Sul."@pt17
"I welcome this report. It endorses the EU proposal for a Strategic Partnership with South Africa which is comprehensive and which moves towards real political cooperation with the most significant political power in Sub-Saharan Africa and the strongest economy in Sub-Saharan Africa, accounting for 50% of the region’s GDP. Whilst praising the considerable progress made in post-apartheid South Africa in consolidating a functioning parliamentary democracy as well as the economic strides made as a middle-income developing country and as a leader of the Southern African Development Community, the report focuses on the need to address the considerable social challenges still facing the country. These challenges include particularly the high incidence of HIV/AIDS (with 18.8% of the population currently infected) and rates of unemployment of more than 40%. I fully support the report’s call for HIV/AIDS to be tackled as a priority for economic development, as well as its emphasis on the Strategic Partnership providing a single framework under which the existing EU cooperation instruments can improve performance in the interests of the South African population and economy."@sk18
"I welcome this report. It endorses the EU proposal for a Strategic Partnership with South Africa which is comprehensive and which moves towards real political cooperation with the most significant political power in Sub-Saharan Africa and the strongest economy in Sub-Saharan Africa, accounting for 50% of the region’s GDP. Whilst praising the considerable progress made in post-apartheid South Africa in consolidating a functioning parliamentary democracy as well as the economic strides made as a middle-income developing country and as a leader of the Southern African Development Community, the report focuses on the need to address the considerable social challenges still facing the country. These challenges include particularly the high incidence of HIV/AIDS (with 18.8% of the population currently infected) and rates of unemployment of more than 40%. I fully support the report’s call for HIV/AIDS to be tackled as a priority for economic development, as well as its emphasis on the Strategic Partnership providing a single framework under which the existing EU cooperation instruments can improve performance in the interests of the South African population and economy."@sl19
". Jag välkomnar detta betänkande. Det ger uttryck för stöd åt EU:s förslag om ett strategiskt partnerskap med Sydafrika, som är heltäckande och är ett steg mot verkligt politiskt samarbete med den viktigaste politiska makten och den starkaste ekonomin i Afrika söder om Sahara. Landet står för 50 procent av regionens BNP. Samtidigt som vi berömmer de betydande framsteg som gjorts i Sydafrika efter apartheid med att konsolidera en fungerande parlamentarisk demokrati och den ekonomiska utveckling som utförts av ett utvecklingsland med medelinkomst med ledande ställning inom Södra Afrikas utvecklingsgemenskap, fokuserar man sig i betänkandet på behovet att ta itu med den avsevärda sociala utmaning som landet fortfarande står inför. Dessa utmaningar inbegriper i synnerhet den stora utbredningen av hiv/aids (18,8 procent av befolkningen bär för närvarande på viruset) och arbetslöshetssiffror på över 40 procent. Jag stöder till fullo uppmaningen i betänkandet om att hiv/aids ska hanteras med prioritet för att främja ekonomisk utveckling och betoningen på att det strategiska partnerskapet bör medföra en enda ram inom vilken de existerande samarbetsinstrumenten kan fungera mer effektivt i den sydafrikanska befolkningens och ekonomins intresse."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"David Martin (PSE ),"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4
"apartheid"20,17,12
"in writing"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph