Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-10-24-Speech-2-123"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061024.26.2-123"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Ändringsbudgeten utgörs av tre olika delar inom helt olika områden. Jag har valt att rösta nej till hela paketet såsom det har lagts fram. När det gäller de sammanlagt 259 miljoner euro som finansiellt stöd för att stimulera den ekonomiska utvecklingen inom den turkcypriotiska befolkningsgruppen, kan man ställa sig frågan: Finns det ännu en samlad lösning för en fredlig och stabil utveckling på Cypern när EU i detta läge går in och bidrar med betydande ekonomiska medel? Beträffande anslaget till Europeiska året för lika möjligheter för alla har Junilistan redan tidigare uttryckt skepsis till hela projektet. Vad avser budgetjusteringar till följd av moderniseringen av redovisningssystemet är det snarare en teknisk fråga, även om jag är skeptisk till Europeiska utvecklingsfondens verksamhet i sin helhet."@sv21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Ändringsbudgeten utgörs av tre olika delar inom helt olika områden. Jag har valt att rösta nej till hela paketet såsom det har lagts fram. När det gäller de sammanlagt 259 miljoner euro som finansiellt stöd för att stimulera den ekonomiska utvecklingen inom den turkcypriotiska befolkningsgruppen, kan man ställa sig frågan: Finns det ännu en samlad lösning för en fredlig och stabil utveckling på Cypern när EU i detta läge går in och bidrar med betydande ekonomiska medel? Beträffande anslaget till Europeiska året för lika möjligheter för alla har Junilistan redan tidigare uttryckt skepsis till hela projektet. Vad avser budgetjusteringar till följd av moderniseringen av redovisningssystemet är det snarare en teknisk fråga, även om jag är skeptisk till Europeiska utvecklingsfondens verksamhet i sin helhet."@cs1
"Ændringsbudgettet omfatter tre forskellige dele inden for helt forskellige områder. Jeg har valgt at stemme nej til hele pakken, således som den er blevet fremlagt. Hvad angår de i alt 259 millioner euro som økonomisk støtte til at stimulere den økonomiske udvikling for den tyrkisk-cypriotiske befolkningsgruppe, kan man stille sig følgende spørgsmål: Er der en samlet løsning på en fredelig og stabil udvikling på Cypern, når EU i denne situation går ind og bidrager med betydelige økonomiske midler? Med hensyn til tiltaget i anledning af det europæiske år for lige muligheder for alle har Junilisten allerede tidligere udtrykt skepsis over for hele projektet. Hvad angår budgetjusteringer som følge af moderniseringen af regnskabssystemet, er det snarere et teknisk spørgsmål, selv om jeg er skeptisk over for Den Europæiske Udviklingsfonds virksomhed i sin helhed."@da2
". Der Berichtigungshaushaltsplan besteht aus drei verschiedenen Elementen aus völlig unterschiedlichen Bereichen. Ich habe gegen das gesamte vorgelegte Paket gestimmt. Was die finanzielle Unterstützung zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung der türkisch-zyprischen Gemeinschaft in Höhe von insgesamt 259 Millionen Euro betrifft, kann man sich folgende Frage stellen: Gibt es noch eine Gesamtlösung für eine friedliche und stabile Entwicklung auf Zypern, wenn die EU sich einbringt und Zypern erhebliche finanzielle Mittel zur Verfügung stellt? Im Hinblick auf die Mittel für das Europäische Jahr der Chancengleichheit ist die Juniliste bereits aktenkundig für ihre Skepsis gegenüber dem gesamten Projekt. Die Haushaltsberichtigungen im Zuge der Modernisierung der Rechnungsführung sind eher eine technische Frage, auch wenn ich dem Europäischen Entwicklungsfonds generell skeptisch gegenüberstehe."@de9
"Το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αποτελείται από τρία διακριτά στοιχεία που καλύπτουν πλήρως διαφορετικούς τομείς. Επέλεξα να καταψηφίσω το συνολικό πακέτο όπως αυτό προτάθηκε. Όσον αφορά το σύνολο των 259 εκατομμυρίων ευρώ που θα εξασφαλιστεί μέσω της δημοσιονομικής υποστήριξης για την ενθάρρυνση της οικονομικής ανάπτυξης στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, τίθεται το εξής ερώτημα: μήπως υπάρχει ήδη συνολική λύση με σκοπό την προαγωγή της ειρηνικής και σταθερής ανάπτυξης στην Κύπρο σε μια στιγμή κατά την οποία η ΕΕ αρχίζει να συμμετέχει σε αυτή την κατάσταση και συνεισφέρει σημαντικούς οικονομικούς πόρους στην Κύπρο; Όσον αφορά την κατανομή πιστώσεων για το Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών για Όλους, η Λίστα του Ιουνίου έχει ήδη διατυπώσει τον σκεπτικισμό της σε σχέση με ολόκληρο το έργο. Σχετικά με τις δημοσιονομικές προσαρμογές μετά τον εκσυγχρονισμό του λογιστικού συστήματος, αυτό είναι περισσότερο τεχνικό θέμα, ακόμη και αν είμαι σκεπτικίστρια όσον αφορά τις συνολικές δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης."@el10
"The amending budget is made up of three distinct elements covering completely different fields. I have chosen to vote against the whole package as put forward. When it comes to the total of EUR 259 million to be provided by way of financial support to encourage economic development within the Turkish Cypriot community, the following question arises: is there yet an overall solution designed to promote peaceful and stable development on Cyprus at a time when the EU is getting involved in this situation and contributing significant financial resources to Cyprus? In respect of the appropriation for the European Year of Equal Opportunities for All, the June List is already on record as being sceptical towards the entire project. With regard to budgetary adjustments following modernisation of the accounting system, this is more of a technical issue, even if I am sceptical about the overall activities of the European Development Fund."@en4
"El presupuesto rectificativo está constituido por tres elementos bien definidos que abarcan completamente ámbitos diferentes. He decidido votar en contra de todo el paquete tal como se ha presentado. Cuando se trata de la suma total de 259 millones de euros que hay que asignar a modo de ayuda financiera para alentar el desarrollo económico en el seno de la comunidad turcochipriota, se plantea la pregunta siguiente: ¿existe ya una solución global concebida para promover un desarrollo pacífico y estable en Chipre en una época en que la UE se está involucrando en esta situación y contribuyendo con recursos financieros considerables en Chipre? Con respecto a la asignación para el Año europeo de la igualdad de oportunidades para todos, ya consta en acta que la Lista de Junio se muestra escéptica en lo que se refiere a todo el proyecto. Con respecto a los ajustes presupuestarios tras la modernización del sistema contable, se trata más bien de una cuestión técnica, incluso si soy escéptica sobre las actividades globales del Fondo Europeo de Desarrollo."@es20
"Ändringsbudgeten utgörs av tre olika delar inom helt olika områden. Jag har valt att rösta nej till hela paketet såsom det har lagts fram. När det gäller de sammanlagt 259 miljoner euro som finansiellt stöd för att stimulera den ekonomiska utvecklingen inom den turkcypriotiska befolkningsgruppen, kan man ställa sig frågan: Finns det ännu en samlad lösning för en fredlig och stabil utveckling på Cypern när EU i detta läge går in och bidrar med betydande ekonomiska medel? Beträffande anslaget till Europeiska året för lika möjligheter för alla har Junilistan redan tidigare uttryckt skepsis till hela projektet. Vad avser budgetjusteringar till följd av moderniseringen av redovisningssystemet är det snarare en teknisk fråga, även om jag är skeptisk till Europeiska utvecklingsfondens verksamhet i sin helhet."@et5
"Lisätalousarvio koostuu kolmesta eri asiakokonaisuudesta, jotka koskevat aivan eri aloja. Olen päättänyt äänestää koko pakettia vastaan nyt ehdotetussa muodossa. Tarkasteltaessa niitä yhteensä 259:ää miljoonaa euroa, jotka on määrä osoittaa taloudellisena tukena Kyproksen turkkilaisen yhteisön taloudellisen kehityksen edistämiseen, herää seuraava kysymys: onko vielä olemassa kokonaisratkaisua Kyproksen rauhanomaisen ja vakaan kehityksen edistämiseksi silloin, kun EU on tulossa mukaan tähän tilanteeseen ja myöntää huomattavia varoja Kyprokselle? Yhdenvertaisten mahdollisuuksien eurooppalaista teemavuotta koskevien määrärahojen osalta in tiedetään jo suhtautuvan epäillen koko hankkeeseen. Kahden uuden budjettikohdan lisääminen komission kirjanpitouudistuksen vuoksi on pikemminkin tekninen kysymys, vaikka suhtaudunkin epäillen Euroopan kehitysrahaston toimintaan yleensä."@fi7
"Le budget rectificatif se compose de trois éléments distincts couvrant des domaines complètement différents. J’ai décidé de voter contre la proposition dans son ensemble, sous sa version actuelle. Lorsqu’il est question de 259 millions d’euros au total à débloquer afin de financer le développement économique au sein de la communauté chypriote turque, on doit se poser la question suivante: dispose-t-on déjà d’une solution globale pour promouvoir le développement pacifique et stable de Chypre à l’heure où l’Union européenne s’implique dans cette situation et alloue des ressources financières considérables à l’île chypriote? En ce qui concerne le crédit destiné à l’Année européenne de l’égalité des chances pour tous, la Liste de juin a déjà fait savoir qu’elle était sceptique vis-à-vis du projet dans son intégralité. La question des ajustements budgétaires résultant de la modernisation du système comptable est plus technique, même si je ne suis pas convaincue par les activités générales menées dans le cadre du Fonds européen de développement."@fr8
"Ändringsbudgeten utgörs av tre olika delar inom helt olika områden. Jag har valt att rösta nej till hela paketet såsom det har lagts fram. När det gäller de sammanlagt 259 miljoner euro som finansiellt stöd för att stimulera den ekonomiska utvecklingen inom den turkcypriotiska befolkningsgruppen, kan man ställa sig frågan: Finns det ännu en samlad lösning för en fredlig och stabil utveckling på Cypern när EU i detta läge går in och bidrar med betydande ekonomiska medel? Beträffande anslaget till Europeiska året för lika möjligheter för alla har Junilistan redan tidigare uttryckt skepsis till hela projektet. Vad avser budgetjusteringar till följd av moderniseringen av redovisningssystemet är det snarare en teknisk fråga, även om jag är skeptisk till Europeiska utvecklingsfondens verksamhet i sin helhet."@hu11
"Il bilancio rettificativo è composto da tre elementi distinti che riguardano campi totalmente diversi. Ho deciso di votare contro l’intero pacchetto proposto. Se si tratta di erogare la somma di 259 milioni di euro mediante l’assistenza finanziaria per incoraggiare lo sviluppo economico nella comunità turcocipriota, sorge la seguente domanda: c’è ancora una soluzione globale volta a promuovere uno sviluppo pacifico e stabile per Cipro in un momento in cui l’Unione si sta interessando a questa situazione e sta corrispondendo a Cipro considerevoli risorse finanziarie? Per quanto riguarda lo stanziamento destinato all’Anno europeo delle pari opportunità per tutti, è già noto che la Lista di giugno è scettica nei confronti dell’intero progetto. Quanto alle regolarizzazioni di bilancio a seguito della modernizzazione del sistema contabile, si tratta di qualcosa di più di una questione tecnica, benché io sia scettica sulle attività del Fondo europeo di sviluppo nel loro complesso."@it12
"Ändringsbudgeten utgörs av tre olika delar inom helt olika områden. Jag har valt att rösta nej till hela paketet såsom det har lagts fram. När det gäller de sammanlagt 259 miljoner euro som finansiellt stöd för att stimulera den ekonomiska utvecklingen inom den turkcypriotiska befolkningsgruppen, kan man ställa sig frågan: Finns det ännu en samlad lösning för en fredlig och stabil utveckling på Cypern när EU i detta läge går in och bidrar med betydande ekonomiska medel? Beträffande anslaget till Europeiska året för lika möjligheter för alla har Junilistan redan tidigare uttryckt skepsis till hela projektet. Vad avser budgetjusteringar till följd av moderniseringen av redovisningssystemet är det snarare en teknisk fråga, även om jag är skeptisk till Europeiska utvecklingsfondens verksamhet i sin helhet."@lt14
"Ändringsbudgeten utgörs av tre olika delar inom helt olika områden. Jag har valt att rösta nej till hela paketet såsom det har lagts fram. När det gäller de sammanlagt 259 miljoner euro som finansiellt stöd för att stimulera den ekonomiska utvecklingen inom den turkcypriotiska befolkningsgruppen, kan man ställa sig frågan: Finns det ännu en samlad lösning för en fredlig och stabil utveckling på Cypern när EU i detta läge går in och bidrar med betydande ekonomiska medel? Beträffande anslaget till Europeiska året för lika möjligheter för alla har Junilistan redan tidigare uttryckt skepsis till hela projektet. Vad avser budgetjusteringar till följd av moderniseringen av redovisningssystemet är det snarare en teknisk fråga, även om jag är skeptisk till Europeiska utvecklingsfondens verksamhet i sin helhet."@lv13
"Ändringsbudgeten utgörs av tre olika delar inom helt olika områden. Jag har valt att rösta nej till hela paketet såsom det har lagts fram. När det gäller de sammanlagt 259 miljoner euro som finansiellt stöd för att stimulera den ekonomiska utvecklingen inom den turkcypriotiska befolkningsgruppen, kan man ställa sig frågan: Finns det ännu en samlad lösning för en fredlig och stabil utveckling på Cypern när EU i detta läge går in och bidrar med betydande ekonomiska medel? Beträffande anslaget till Europeiska året för lika möjligheter för alla har Junilistan redan tidigare uttryckt skepsis till hela projektet. Vad avser budgetjusteringar till följd av moderniseringen av redovisningssystemet är det snarare en teknisk fråga, även om jag är skeptisk till Europeiska utvecklingsfondens verksamhet i sin helhet."@mt15
"De gewijzigde begroting betreft drie verschillende onderdelen op drie volstrekt verschillende gebieden. Ik heb besloten tegen het hele pakket te stemmen zoals dat is gepresenteerd. Wat betreft de in totaal 259 miljoen euro als financiële steun voor het stimuleren van de economische ontwikkeling in de Turks-Cypriotische bevolkingsgroep, kan men zich afvragen: is er nog een allesomvattende oplossing voor een vreedzame en stabiele ontwikkeling op Cyprus als de EU in deze situatie aanzienlijke financiële middelen aan Cyprus verschaft? Wat betreft de bijdrage voor het Europees jaar van gelijke kansen, heeft de Zweedse partij Junilistan al eerder haar twijfel aan het hele project geuit. Wat begrotingsaanpassingen ten gevolge van moderniseringen van het boekhoudsysteem betreft: dat is eerder een technische kwestie, al sta ik sceptisch tegenover de activiteiten van het Europees Ontwikkelingsfonds in het algemeen."@nl3
"Ändringsbudgeten utgörs av tre olika delar inom helt olika områden. Jag har valt att rösta nej till hela paketet såsom det har lagts fram. När det gäller de sammanlagt 259 miljoner euro som finansiellt stöd för att stimulera den ekonomiska utvecklingen inom den turkcypriotiska befolkningsgruppen, kan man ställa sig frågan: Finns det ännu en samlad lösning för en fredlig och stabil utveckling på Cypern när EU i detta läge går in och bidrar med betydande ekonomiska medel? Beträffande anslaget till Europeiska året för lika möjligheter för alla har Junilistan redan tidigare uttryckt skepsis till hela projektet. Vad avser budgetjusteringar till följd av moderniseringen av redovisningssystemet är det snarare en teknisk fråga, även om jag är skeptisk till Europeiska utvecklingsfondens verksamhet i sin helhet."@pl16
"O orçamento rectificativo é constituído por três partes distintas, em três domínios diferentes. Decidi votar contra todo o pacote, na forma como ele nos foi apresentado. No que respeita ao total de 259 milhões de euros de ajuda financeira destinada a estimular o desenvolvimento económico no grupo populacional cipriota turco, cabe perguntar se ainda existe uma solução global para um desenvolvimento estável e pacífico em Chipre, para que a UE intervenha nesta altura contribuindo com recursos financeiros consideráveis? Quanto ao montante destinado ao Ano Europeu para a Igualdade de Oportunidades para Todos, a Lista de Junho já exprimiu o seu cepticismo relativamente a este projecto. No que respeita aos ajustamentos orçamentais resultantes da modernização do sistema contabilístico, trata-se de uma questão de carácter mais técnico, se bem que eu tenha uma posição céptica em relação à actividade do Fundo Europeu de Desenvolvimento em geral."@pt17
"Ändringsbudgeten utgörs av tre olika delar inom helt olika områden. Jag har valt att rösta nej till hela paketet såsom det har lagts fram. När det gäller de sammanlagt 259 miljoner euro som finansiellt stöd för att stimulera den ekonomiska utvecklingen inom den turkcypriotiska befolkningsgruppen, kan man ställa sig frågan: Finns det ännu en samlad lösning för en fredlig och stabil utveckling på Cypern när EU i detta läge går in och bidrar med betydande ekonomiska medel? Beträffande anslaget till Europeiska året för lika möjligheter för alla har Junilistan redan tidigare uttryckt skepsis till hela projektet. Vad avser budgetjusteringar till följd av moderniseringen av redovisningssystemet är det snarare en teknisk fråga, även om jag är skeptisk till Europeiska utvecklingsfondens verksamhet i sin helhet."@sk18
"Ändringsbudgeten utgörs av tre olika delar inom helt olika områden. Jag har valt att rösta nej till hela paketet såsom det har lagts fram. När det gäller de sammanlagt 259 miljoner euro som finansiellt stöd för att stimulera den ekonomiska utvecklingen inom den turkcypriotiska befolkningsgruppen, kan man ställa sig frågan: Finns det ännu en samlad lösning för en fredlig och stabil utveckling på Cypern när EU i detta läge går in och bidrar med betydande ekonomiska medel? Beträffande anslaget till Europeiska året för lika möjligheter för alla har Junilistan redan tidigare uttryckt skepsis till hela projektet. Vad avser budgetjusteringar till följd av moderniseringen av redovisningssystemet är det snarare en teknisk fråga, även om jag är skeptisk till Europeiska utvecklingsfondens verksamhet i sin helhet."@sl19
lpv:unclassifiedMetadata
"Hélène Goudin (IND/DEM ),"5,19,15,1,18,14,16,11,21,13
"skriftlig"5,19,15,1,18,14,16,11,11,21,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph