Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-10-24-Speech-2-083"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061024.7.2-083"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I am pleased to be here at the end of the second round of negotiations. I sense a very positive feeling about proceeding with the final vote and decision. We are now looking at the range of programmes for which I am responsible, including youth, education and the citizenship programme. We start with culture. This is highly symbolic and very important because we believe that, as in the past, culture can provide many important answers to the future of Europe. Let me remind you that in December 2004 President Barroso said that cultural values rank higher than economic ones, because the economy helps us to live, but it is culture that makes life worth living. I am pleased to say that an excellent climate of cooperation between our institutions characterised the whole legislative process and brought us to a very satisfactory compromise. I should particularly like to thank the rapporteur, Mr Graça Moura, for his excellent work and, for similar reasons, the whole Committee on Culture and Education, under its chairman Mr Sifunakis. Its support for this programme is an important contribution to the forthcoming decision. I am also very pleased that the general line proposed by the Commission in the original proposal has been welcomed by both Parliament and the Council. The next Culture Programme will thus promote, firstly, the transnational mobility of people working in the cultural sector, secondly, the transnational circulation of works of art, as well as of artistic and cultural products, and, thirdly, intercultural dialogue. I am equally convinced that the programme will contribute to the flourishing of multilateral cooperation within Europe, as well as to the development of a European identity, thanks to the interactions which we encourage between citizens. We will have EUR 400 million at our disposal. I also wish to thank the European Parliament for its support. We might envisage more support, but we first have to be aware of the limits and, secondly, support is growing and there will be more opportunities to organise cooperation. However, as Mr Graça Moura has just said, we need to be efficient. I want to confirm that the Commission is able to accept the three amendments contained in the report; they correspond to the compromise between our three institutions. I very much hope that the next Culture Ministers’ Council in November will reach a final decision."@en4
lpv:translated text
"Mr President, I am pleased to be here at the end of the second round of negotiations. I sense a very positive feeling about proceeding with the final vote and decision. We are now looking at the range of programmes for which I am responsible, including youth, education and the citizenship programme. We start with culture. This is highly symbolic and very important because we believe that, as in the past, culture can provide many important answers to the future of Europe. Let me remind you that in December 2004 President Barroso said that cultural values rank higher than economic ones, because the economy helps us to live, but it is culture that makes life worth living. I am pleased to say that an excellent climate of cooperation between our institutions characterised the whole legislative process and brought us to a very satisfactory compromise. I should particularly like to thank the rapporteur, Mr Graça Moura, for his excellent work and, for similar reasons, the whole Committee on Culture and Education, under its chairman Mr Sifunakis. Its support for this programme is an important contribution to the forthcoming decision. I am also very pleased that the general line proposed by the Commission in the original proposal has been welcomed by both Parliament and the Council. The next Culture Programme will thus promote, firstly, the transnational mobility of people working in the cultural sector, secondly, the transnational circulation of works of art, as well as of artistic and cultural products, and, thirdly, intercultural dialogue. I am equally convinced that the programme will contribute to the flourishing of multilateral cooperation within Europe, as well as to the development of a European identity, thanks to the interactions which we encourage between citizens. We will have EUR 400 million at our disposal. I also wish to thank the European Parliament for its support. We might envisage more support, but we first have to be aware of the limits and, secondly, support is growing and there will be more opportunities to organise cooperation. However, as Mr Graça Moura has just said, we need to be efficient. I want to confirm that the Commission is able to accept the three amendments contained in the report; they correspond to the compromise between our three institutions. I very much hope that the next Culture Ministers’ Council in November will reach a final decision."@cs1
"Hr. formand! Jeg er glad for at være her ved afslutningen af den anden runde af forhandlingerne. Jeg fornemmer en meget positiv følelse, nu når vi går til den endelige afstemning og beslutning. Vi ser nu frem til en række programmer, som jeg er ansvarlig for, herunder ungdoms-, uddannelses- og borgerskabsprogrammet. Lad os begynde med kulturen. Det er yderst symbolsk og meget vigtigt, for vi mener, at kulturen nu som tidligere kan give mange vigtige svar på Europas fremtid. Lad mig minde Dem om, at hr. Barroso i december 2004 sagde, at de kulturelle værdier er vigtigere end de økonomiske, for økonomien hjælper os til at leve, men det er kulturen, der gør livet værd at leve. Jeg er glad for at kunne sige, at hele lovgivningsprocessen har været karakteriseret af et udmærket samarbejdsklima mellem vores institutioner, og det har bragt os frem til et meget tilfredsstillende kompromis. I særdeleshed vil jeg gerne takke ordføreren, hr. Graça Moura, for hans udmærkede arbejde, og af samme grund hele Kultur- og Uddannelsesudvalget under dets formand, hr. Sifunakis. Dets støtte til dette program er et vigtigt bidrag til den forestående beslutning. Jeg er også meget glad for, at den generelle linje, som Kommissionen har foreslået i det oprindelige forslag, er blevet budt velkommen både af Parlamentet og Rådet. Det næste kulturprogram vil således for det første fremme mobilitet på tværs af landegrænserne for folk, der arbejder i kultursektoren, for det andet udveksling af kunstværker over grænserne såvel som af kunstneriske og kulturelle produkter, og for det tredje en interkulturel dialog. Jeg er også overbevist om, at programmet vil bidrage til, at det multilaterale samarbejde kan trives i Europa, såvel som til udviklingen af en europæisk identitet, takket være interaktionen mellem borgerne, som vi støtter. Vi vil have 400 millioner euro til rådighed. Jeg vil også gerne takke Parlamentet for dets støtte. Vi kunne se frem til mere støtte, men for det første må vi være opmærksomme på grænserne, og for det andet er støtten voksende, og der vil være flere lejligheder til at organisere samarbejdet. Men som hr. Graça Moura lige har sagt, vi må være effektive. Jeg vil gerne bekræfte, at Kommissionen kan acceptere de tre ændringsforslag, som beslutningsforslaget indeholder. De svarer til kompromiset mellem vores tre institutioner. Jeg håber meget, at det næste møde i Rådet (kultur) i november vil nå frem til en endelig afgørelse."@da2
". Herr Präsident! Ich freue mich, am Ende der zweiten Verhandlungsrunde hier zu sein. Ich spüre ein sehr gutes Gefühl über den Fortgang bei der Schlussabstimmung und dem Beschluss. Wir betrachten jetzt die Bandbreite der Programme, für die ich zuständig bin, wozu Jugend, Bildung und die Bürgerschaft gehören. Wir beginnen mit der Kultur. Dies ist von großer Symbolkraft und Bedeutung, denn unserer Meinung nach kann Kultur – wie in der Vergangenheit – viele wichtige Antworten zur Zukunft Europas geben. Ich erinnere nur daran, dass Präsident Barroso im Dezember 2004 feststellte, dass kulturelle Werte über den wirtschaftlichen rangieren, denn die Wirtschaft hilft uns zu leben, aber die Kultur macht das Leben erst lebenswert. Ich freue mich sagen zu können, dass das gesamte Gesetzgebungsverfahren von einer ausgezeichneten Atmosphäre der Zusammenarbeit zwischen unseren Institutionen geprägt war und uns zu einem sehr befriedigenden Kompromiss geführt hat. Besonders möchte ich dem Berichterstatter, Herrn Graça Moura, für seine hervorragende Arbeit danken, und aus den gleichen Gründen dem gesamten Ausschuss für Kultur und Bildung unter Leitung seines Vorsitzenden, Herrn Sifunakis. Die Unterstützung des Ausschusses für dieses Programm ist ein wichtiger Beitrag für den anstehenden Beschluss. Ebenfalls erfreut bin ich darüber, dass die von der Kommission im ursprünglichen Vorschlag angeregte generelle Linie sowohl vom Parlament als auch vom Rat begrüßt wurde. Somit wird das nächste Programm „Kultur“ erstens die grenzüberschreitende Mobilität von Menschen, die im Kultursektor tätig sind, zweitens die internationale Verbreitung von Kunstwerken und drittens den interkulturellen Dialog fördern. Ich bin ebenfalls überzeugt, dass das Programm dank der von uns geförderten wechselseitigen Aktionen zwischen den Bürgern zum Gedeihen der multilateralen Zusammenarbeit innerhalb Europas wie auch zur Entwicklung einer europäischen Identität beitragen wird. Wir werden 400 Millionen Euro zur Verfügung haben. Ich möchte auch dem Europäischen Parlament für seine Unterstützung danken. Wir stellen uns vielleicht eine größere Unterstützung vor, aber zuerst müssen wir die Grenzen kennen und dann wächst die Unterstützung und es wird mehr Gelegenheiten geben, eine Zusammenarbeit zu organisieren. Doch wir müssen, wie Herr Graça Moura gerade erklärt hat, effektiv sein. Ich kann bestätigen, dass die Kommission die drei Änderungsanträge im Bericht akzeptiert; sie entsprechen dem Kompromiss zwischen unseren drei Organen. Ich hoffe sehr, dass der nächste Rat der Kulturminister im November zu einer abschließenden Entscheidung kommt."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ στο τέλος του δεύτερου γύρου των διαπραγματεύσεων. Έχω ένα πολύ θετικό προαίσθημα για τη διαδικασία της τελικής ψηφοφορίας και της απόφασης. Εξετάζουμε τώρα το εύρος των προγραμμάτων για τα οποία είμαι αρμόδιος, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων για τη νεολαία, την εκπαίδευση και την ιθαγένεια. Ξεκινούμε με τον πολιτισμό. Αυτό είναι ιδιαίτερα συμβολικό και πολύ σημαντικό, διότι πιστεύουμε ότι, όπως συνέβη και στο παρελθόν, ο πολιτισμός μπορεί να παράσχει πολλές σημαντικές απαντήσεις για το μέλλον της Ευρώπης. Σας υπενθυμίζω ότι τον Δεκέμβριο του 2004 ο Πρόεδρος Barroso δήλωσε ότι οι πολιτιστικές αξίες τίθενται υψηλότερα από τις οικονομικές, διότι η οικονομία μάς βοηθά να ζήσουμε, αλλά ο πολιτισμός είναι που δίνει νόημα στη ζωή μας. Με χαρά δηλώνω ότι η όλη νομοθετική διαδικασία χαρακτηρίσθηκε από ένα εξαιρετικό κλίμα συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών μας οργάνων και μας οδήγησε σε έναν πολύ ικανοποιητικό συμβιβασμό. Θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, κ. Graça Moura, για την εξαιρετική εργασία του και, για τους ίδιους λόγους, ολόκληρη την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, υπό την προεδρία του κ. Σηφουνάκη. Η στήριξή της προς το πρόγραμμα αυτό αποτελεί σημαντική συνεισφορά στην επικείμενη απόφαση. Είμαι επίσης πολύ ικανοποιημένος, διότι η γενική γραμμή που προτάθηκε από την Επιτροπή κατά την αρχική πρόταση επικροτήθηκε τόσο από το Κοινοβούλιο όσο και από το Συμβούλιο. Το επόμενο πρόγραμμα για τον πολιτισμό θα προαγάγει έτσι, πρώτον, τη διακρατική κυκλοφορία των ατόμων που εργάζονται στον πολιτιστικό τομέα, δεύτερον, τη διακρατική κυκλοφορία των έργων τέχνης, καθώς και των καλλιτεχνικών και πολιτιστικών προϊόντων και, τρίτον, τον διαπολιτισμικό διάλογο. Είμαι εξίσου πεπεισμένος ότι το πρόγραμμα θα συνεισφέρει στην άνθιση της πολυμερούς συνεργασίας εντός της Ευρώπης, καθώς και στην ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας, χάρη στις αλληλεπιδράσεις που ενθαρρύνονται μεταξύ των πολιτών. Θα έχουμε 400 εκατομμύρια ευρώ στη διάθεσή μας. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την υποστήριξή του. Μπορεί να ελπίζαμε σε μεγαλύτερη υποστήριξη, αλλά πρέπει καταρχάς να λάβουμε υπόψη τους περιορισμούς που υφίστανται και, δεύτερον, ότι η υποστήριξη αυξάνεται και ότι θα υπάρξουν περισσότερες ευκαιρίες συνεργασίας. Ωστόσο, όπως μόλις δήλωσε ο κ. Graça Moura, πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί. Θέλω να επιβεβαιώσω ότι η Επιτροπή είναι σε θέση να δεχθεί τις τρεις τροπολογίες που περιλαμβάνονται στην έκθεση, διότι ανταποκρίνονται στον συμβιβασμό μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων μας. Ευελπιστώ ότι το επόμενο Συμβούλιο των υπουργών Πολιτισμού τον Νοέμβριο θα καταλήξει σε οριστική απόφαση."@el10
". Señor Presidente, me complace estar presente al final de la segunda ronda de negociaciones. Me alegra que lleguemos a la votación final y decidamos. Estamos examinando toda una serie de programas de los que soy responsable, entre ellos los programas juventud, educación y ciudadanía. Empecemos con la cultura. Se trata de un programa muy simbólico y muy importante, porque creemos que, al igual que en el pasado, la cultura puede ofrecer muchas respuestas importantes para el futuro de Europa. Quiero recordarles que en diciembre de 2004 el Presidente Barroso dijo que los valores culturales revisten más importancia que los económicos, porque la economía nos ayuda a vivir, pero la cultura hace que la vida merezca la pena. Me complace decirles que todo el proceso legislativo se ha visto caracterizado por un excelente clima de cooperación entre nuestras instituciones y ahora tenemos como resultado un compromiso satisfactorio. Quiero dar las gracias en particular al ponente, el señor Graça Moura, por su excelente trabajo y, por motivos similares, a toda la Comisión de Cultura y Educación, y al señor Sifunakis, su presidente. Su apoyo a este programa constituye una contribución importante a la posterior decisión. También me complace en buena medida que la línea general planteada por la Comisión en la propuesta original haya sido acogida satisfactoriamente por el Parlamento y el Consejo. El próximo Programa Cultura fomentará, en primer lugar, la movilidad transnacional de las personas que trabajen en el sector de la cultura, la circulación transnacional de obras de arte, así como de productos artísticos y culturales, y, en tercer lugar, el diálogo intercultural. Estoy igualmente convencido de que el programa contribuirá al florecimiento de la cooperación multilateral en Europa, así como al desarrollo de una identidad europea, gracias a las interacciones que alentamos entre ciudadanos. Dispondremos de 400 millones de euros. También quiero dar las gracias al Parlamento Europeo por su apoyo. Podríamos buscar más apoyos, pero primero tenemos que ser conscientes de los límites y, en segundo lugar, el apoyo está creciendo y habrá más oportunidades de organizar la cooperación. Sin embargo, como acaba de decir el señor Graça Moura, tenemos que ser eficientes. Quiero confirmar que la Comisión puede aceptar las tres enmiendas contenidas en el informe; se corresponden con el compromiso entre nuestras tres instituciones. Espero realmente que el próximo Consejo de Ministros de Cultura en noviembre llegue a una decisión definitiva."@es20
"Mr President, I am pleased to be here at the end of the second round of negotiations. I sense a very positive feeling about proceeding with the final vote and decision. We are now looking at the range of programmes for which I am responsible, including youth, education and the citizenship programme. We start with culture. This is highly symbolic and very important because we believe that, as in the past, culture can provide many important answers to the future of Europe. Let me remind you that in December 2004 President Barroso said that cultural values rank higher than economic ones, because the economy helps us to live, but it is culture that makes life worth living. I am pleased to say that an excellent climate of cooperation between our institutions characterised the whole legislative process and brought us to a very satisfactory compromise. I should particularly like to thank the rapporteur, Mr Graça Moura, for his excellent work and, for similar reasons, the whole Committee on Culture and Education, under its chairman Mr Sifunakis. Its support for this programme is an important contribution to the forthcoming decision. I am also very pleased that the general line proposed by the Commission in the original proposal has been welcomed by both Parliament and the Council. The next Culture Programme will thus promote, firstly, the transnational mobility of people working in the cultural sector, secondly, the transnational circulation of works of art, as well as of artistic and cultural products, and, thirdly, intercultural dialogue. I am equally convinced that the programme will contribute to the flourishing of multilateral cooperation within Europe, as well as to the development of a European identity, thanks to the interactions which we encourage between citizens. We will have EUR 400 million at our disposal. I also wish to thank the European Parliament for its support. We might envisage more support, but we first have to be aware of the limits and, secondly, support is growing and there will be more opportunities to organise cooperation. However, as Mr Graça Moura has just said, we need to be efficient. I want to confirm that the Commission is able to accept the three amendments contained in the report; they correspond to the compromise between our three institutions. I very much hope that the next Culture Ministers’ Council in November will reach a final decision."@et5
"Arvoisa puhemies, olen iloinen voidessani olla täällä parlamentissa toisen neuvottelukierroksen päättyessä. Aistin hyvin myönteisen mielialan lopullisen äänestyksen toimittamisen ja päätöksen suhteen. Tarkastelemme nyt useita eri ohjelmia, jotka kuuluvat vastuualueeseeni, mukaan luettuina nuorisotoimintaohjelma, elinikäisen oppimisen toimintaohjelma ja "Kansalaisten Eurooppa" -ohjelma. Aloitamme kulttuurilla. Kyseessä on hyvin symbolinen ja erittäin tärkeä ohjelma, koska kulttuuri voi, kuten aiemminkin, nähdäksemme tarjota monia tärkeitä vastauksia Euroopan unionin tulevaisuuden kannalta. Saanen muistuttaa teitä siitä, että puheenjohtaja Barroso totesi joulukuussa 2004 kulttuuriarvojen tulevan arvojärjestyksessä ennen taloudellisia arvoja, koska talous helpottaa elämistä, mutta juuri kulttuuri tekee elämästä elämisen arvoisen. Minulla on ilo todeta, että koko lainsäädäntöprosessille oli tunnusomaista toimielintemme välinen erinomainen yhteistyöilmapiiri, joka mahdollisti hyvin tyydyttävän kompromissin löytämisen. Haluan erityisesti kiittää esittelijä Graça Mouraa erinomaisesta työstä ja samasta syystä koko kulttuuri- ja koulutusvaliokuntaa sekä sen puheenjohtajaa Sifunakisia. Valiokunnan ohjelmalle antamalla tuella on tärkeä merkitys tulevalle päätökselle. Olen myös hyvin tyytyväinen, että sekä parlamentti että neuvosto ovat suhtautuneet myönteisesti komission alkuperäisessä ehdotuksessa esittämään yleiseen linjaan. Seuraavassa Kulttuuri-ohjelmassa edistetään siten ensinnäkin kulttuurialalla työskentelevien henkilöiden liikkumista kansallisten rajojen yli, toiseksi kannustetaan teosten ja taide- ja kulttuurituotteiden levitystä yli rajojen ja kolmanneksi suositaan kulttuurien välistä vuoropuhelua. Olen yhtä vakuuttunut siitä, että ohjelmalla edistetään kukoistavaa monenvälistä yhteistyötä Euroopan unionissa samoin kuin eurooppalaisen identiteetin kehittymistä kansalaisten välisen vuorovaikutuksen kannustamisen ansiosta. Käytettävissämme on 400 miljoonaa euroa. Haluan myös kiittää Euroopan parlamenttia sen antamasta tuesta. Voimme mahdollisesti tarkastella tuen lisäämistä, mutta meidän on ensinnäkin oltava tietoisia rajoista. Toiseksi tuki on kasvussa ja mahdollisuuksia yhteistyön organisoimiseen on jatkossa enemmän. Kuten jäsen Graça Moura äsken totesi, tarvitsemme kuitenkin tehokkuutta. Haluan vahvistaa, että komissio voi hyväksyä mietintöön sisältyvät kolme tarkistusta, sillä ne ovat sopusoinnussa kolmen toimielimen välisen kompromissin kanssa. Toivon hartaasti, että lopullinen päätös asiasta tehdään seuraavassa kulttuurineuvoston kokouksessa marraskuussa."@fi7
"Monsieur le Président, je suis heureux d’être ici, à la fin du deuxième tour de négociations. J’ai un pressentiment très positif concernant la décision et le vote final. Nous examinons à présent l’éventail de programmes dont je suis responsable, y compris le programme sur la jeunesse, l’éducation et la citoyenneté. Nous commençons par la culture. C’est très important et hautement symbolique, car nous pensons que, comme par le passé, la culture peut apporter de nombreuses réponses importantes pour l’avenir de l’Europe. Permettez-moi de vous rappeler qu’en décembre 2004, le président Barroso a déclaré que les valeurs culturelles étaient plus importantes que les valeurs économiques, car l’économie nous aide à vivre, mais c’est la culture qui fait que la vie vaut la peine d’être vécue. Je suis heureux que l’ensemble de la procédure législative ait été caractérisée par un excellent climat de coopération entre nos institutions, qui a donné naissance à un compromis très satisfaisant. Je voudrais remercier particulièrement le rapporteur, M. Graça Moura, pour l’excellent travail qu’il a réalisé et, pour des raisons similaires, l’ensemble de la commission de la culture et de l’éducation, et son président, M. Sifunakis. Le soutien qu’ils ont apporté à ce programme est un élément important de la décision à venir. Je suis également très heureux que le Parlement et le Conseil aient tous deux bien accueilli la ligne générale proposée par la Commission dans la proposition initiale. Le prochain programme Culture encouragera donc d’abord la mobilité transnationale des personnes travaillant dans le domaine culture; puis la circulation transnationale des œuvres d’art et des produits artistiques et culturels; et enfin, le dialogue interculturel. Je suis également convaincu que le programme contribuera à l’épanouissement de la coopération multilatérale en Europe, ainsi qu’au développement d’une identité européenne, grâce aux interactions que nous encourageons entre les citoyens. Nous disposerons de 400 millions d’euros. Je voudrais également remercier le Parlement européen pour son soutien. Nous pourrions imaginer un plus grand soutien, mais nous devons connaître les limites, et le soutien augmente et nous aurons d’autres occasions d’organiser la coopération. Toutefois, comme M. Graça Moura vient de le dire, nous devons être efficaces. Je voudrais confirmer que la Commission est en mesure d’accepter les trois amendements du rapport, qui vont dans le sens du compromis atteint entre nos trois institutions. J’espère très sincèrement que le prochain Conseil des ministres de la culture qui se tiendra en novembre parviendra à une décision finale."@fr8
"Mr President, I am pleased to be here at the end of the second round of negotiations. I sense a very positive feeling about proceeding with the final vote and decision. We are now looking at the range of programmes for which I am responsible, including youth, education and the citizenship programme. We start with culture. This is highly symbolic and very important because we believe that, as in the past, culture can provide many important answers to the future of Europe. Let me remind you that in December 2004 President Barroso said that cultural values rank higher than economic ones, because the economy helps us to live, but it is culture that makes life worth living. I am pleased to say that an excellent climate of cooperation between our institutions characterised the whole legislative process and brought us to a very satisfactory compromise. I should particularly like to thank the rapporteur, Mr Graça Moura, for his excellent work and, for similar reasons, the whole Committee on Culture and Education, under its chairman Mr Sifunakis. Its support for this programme is an important contribution to the forthcoming decision. I am also very pleased that the general line proposed by the Commission in the original proposal has been welcomed by both Parliament and the Council. The next Culture Programme will thus promote, firstly, the transnational mobility of people working in the cultural sector, secondly, the transnational circulation of works of art, as well as of artistic and cultural products, and, thirdly, intercultural dialogue. I am equally convinced that the programme will contribute to the flourishing of multilateral cooperation within Europe, as well as to the development of a European identity, thanks to the interactions which we encourage between citizens. We will have EUR 400 million at our disposal. I also wish to thank the European Parliament for its support. We might envisage more support, but we first have to be aware of the limits and, secondly, support is growing and there will be more opportunities to organise cooperation. However, as Mr Graça Moura has just said, we need to be efficient. I want to confirm that the Commission is able to accept the three amendments contained in the report; they correspond to the compromise between our three institutions. I very much hope that the next Culture Ministers’ Council in November will reach a final decision."@hu11
". Signor Presidente, sono molto lieto di essere presente in Aula al termine della seconda lettura. La mia sensazione rispetto alla votazione finale e alla decisione è molto positiva. Ora stiamo esaminando la serie di programmi dei quali sono responsabile, compreso il programma gioventù, istruzione e cittadinanza. Iniziamo con la cultura. E’ un tema estremamente emblematico e molto importante perché crediamo che, come nel passato, la cultura possa fornire molte risposte importanti per il futuro dell’Europa. Vorrei ricordarvi che, nel dicembre 2004, il Presidente Barroso aveva affermato che i valori culturali prevalgono sui valori economici, perché l’economia ci aiuta a vivere, ma è la cultura che rende la vita degna di essere vissuta. Sono lieto di poter dire che un eccellente clima di cooperazione tra le nostre Istituzioni ha caratterizzato tutto il processo legislativo e ci ha permesso di raggiungere un compromesso molto soddisfacente. Vorrei in particolare ringraziare il relatore, onorevole Graça Moura, per l’ottimo lavoro svolto e, per ragioni analoghe, tutta la commissione per la cultura e l’istruzione, diretta dal suo presidente, onorevole Sifunakis. Il suo sostegno a questo programma costituisce un contributo importante all’imminente decisione. Mi fa anche molto piacere che la linea generale suggerita dalla Commissione nella proposta originaria sia stata accolta con favore sia dal Parlamento sia dal Consiglio. Il prossimo programma Cultura promuoverà pertanto, in primo luogo, la mobilità transnazionale degli operatori culturali, in secondo luogo, la circolazione transnazionale delle opere d’arte e dei prodotti artistici e culturali e, terzo, il dialogo interculturale. Sono analogamente convinto che il programma contribuirà all’espansione della cooperazione multilaterale in Europa, nonché allo sviluppo di un’identità europea, grazie alle interazioni che incoraggiamo tra i cittadini. Avremo a nostra disposizione 400 milioni di euro. Desidero altresì ringraziare il Parlamento europeo del suo appoggio. Potremmo auspicare un sostegno maggiore, ma innanzi tutto dobbiamo essere consapevoli dei limiti e, in secondo luogo, sappiamo che il sostegno sta crescendo e ci saranno maggiori opportunità per organizzare la cooperazione. Tuttavia, come ha appena affermato l’onorevole Graça Moura, dobbiamo essere efficienti. Desidero confermare che la Commissione può accettare i tre emendamenti contenuti nella relazione, in quanto corrispondono al compromesso tra le nostre tre Istituzioni. Spero davvero che il prossimo Consiglio dei ministri della Cultura di novembre possa adottare una decisione definitiva."@it12
"Mr President, I am pleased to be here at the end of the second round of negotiations. I sense a very positive feeling about proceeding with the final vote and decision. We are now looking at the range of programmes for which I am responsible, including youth, education and the citizenship programme. We start with culture. This is highly symbolic and very important because we believe that, as in the past, culture can provide many important answers to the future of Europe. Let me remind you that in December 2004 President Barroso said that cultural values rank higher than economic ones, because the economy helps us to live, but it is culture that makes life worth living. I am pleased to say that an excellent climate of cooperation between our institutions characterised the whole legislative process and brought us to a very satisfactory compromise. I should particularly like to thank the rapporteur, Mr Graça Moura, for his excellent work and, for similar reasons, the whole Committee on Culture and Education, under its chairman Mr Sifunakis. Its support for this programme is an important contribution to the forthcoming decision. I am also very pleased that the general line proposed by the Commission in the original proposal has been welcomed by both Parliament and the Council. The next Culture Programme will thus promote, firstly, the transnational mobility of people working in the cultural sector, secondly, the transnational circulation of works of art, as well as of artistic and cultural products, and, thirdly, intercultural dialogue. I am equally convinced that the programme will contribute to the flourishing of multilateral cooperation within Europe, as well as to the development of a European identity, thanks to the interactions which we encourage between citizens. We will have EUR 400 million at our disposal. I also wish to thank the European Parliament for its support. We might envisage more support, but we first have to be aware of the limits and, secondly, support is growing and there will be more opportunities to organise cooperation. However, as Mr Graça Moura has just said, we need to be efficient. I want to confirm that the Commission is able to accept the three amendments contained in the report; they correspond to the compromise between our three institutions. I very much hope that the next Culture Ministers’ Council in November will reach a final decision."@lt14
"Mr President, I am pleased to be here at the end of the second round of negotiations. I sense a very positive feeling about proceeding with the final vote and decision. We are now looking at the range of programmes for which I am responsible, including youth, education and the citizenship programme. We start with culture. This is highly symbolic and very important because we believe that, as in the past, culture can provide many important answers to the future of Europe. Let me remind you that in December 2004 President Barroso said that cultural values rank higher than economic ones, because the economy helps us to live, but it is culture that makes life worth living. I am pleased to say that an excellent climate of cooperation between our institutions characterised the whole legislative process and brought us to a very satisfactory compromise. I should particularly like to thank the rapporteur, Mr Graça Moura, for his excellent work and, for similar reasons, the whole Committee on Culture and Education, under its chairman Mr Sifunakis. Its support for this programme is an important contribution to the forthcoming decision. I am also very pleased that the general line proposed by the Commission in the original proposal has been welcomed by both Parliament and the Council. The next Culture Programme will thus promote, firstly, the transnational mobility of people working in the cultural sector, secondly, the transnational circulation of works of art, as well as of artistic and cultural products, and, thirdly, intercultural dialogue. I am equally convinced that the programme will contribute to the flourishing of multilateral cooperation within Europe, as well as to the development of a European identity, thanks to the interactions which we encourage between citizens. We will have EUR 400 million at our disposal. I also wish to thank the European Parliament for its support. We might envisage more support, but we first have to be aware of the limits and, secondly, support is growing and there will be more opportunities to organise cooperation. However, as Mr Graça Moura has just said, we need to be efficient. I want to confirm that the Commission is able to accept the three amendments contained in the report; they correspond to the compromise between our three institutions. I very much hope that the next Culture Ministers’ Council in November will reach a final decision."@lv13
"Mr President, I am pleased to be here at the end of the second round of negotiations. I sense a very positive feeling about proceeding with the final vote and decision. We are now looking at the range of programmes for which I am responsible, including youth, education and the citizenship programme. We start with culture. This is highly symbolic and very important because we believe that, as in the past, culture can provide many important answers to the future of Europe. Let me remind you that in December 2004 President Barroso said that cultural values rank higher than economic ones, because the economy helps us to live, but it is culture that makes life worth living. I am pleased to say that an excellent climate of cooperation between our institutions characterised the whole legislative process and brought us to a very satisfactory compromise. I should particularly like to thank the rapporteur, Mr Graça Moura, for his excellent work and, for similar reasons, the whole Committee on Culture and Education, under its chairman Mr Sifunakis. Its support for this programme is an important contribution to the forthcoming decision. I am also very pleased that the general line proposed by the Commission in the original proposal has been welcomed by both Parliament and the Council. The next Culture Programme will thus promote, firstly, the transnational mobility of people working in the cultural sector, secondly, the transnational circulation of works of art, as well as of artistic and cultural products, and, thirdly, intercultural dialogue. I am equally convinced that the programme will contribute to the flourishing of multilateral cooperation within Europe, as well as to the development of a European identity, thanks to the interactions which we encourage between citizens. We will have EUR 400 million at our disposal. I also wish to thank the European Parliament for its support. We might envisage more support, but we first have to be aware of the limits and, secondly, support is growing and there will be more opportunities to organise cooperation. However, as Mr Graça Moura has just said, we need to be efficient. I want to confirm that the Commission is able to accept the three amendments contained in the report; they correspond to the compromise between our three institutions. I very much hope that the next Culture Ministers’ Council in November will reach a final decision."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, het doet mij deugd dat ik hier aan het eind van de tweede onderhandelingsronde aanwezig mag zijn. Ik heb de indruk dat er met het oog op de definitieve stemming en besluitvorming een zeer positieve sfeer heerst. Wij buigen ons thans over de programma’s waarvoor ik verantwoordelijk ben, waaronder de programma’s voor de jeugd, het onderwijs en het burgerschap. Laat ons met het thema cultuur beginnen. Dat is niet alleen zeer symbolisch, maar ook uiterst belangrijk, omdat wij ervan overtuigd zijn dat cultuur – net als in het verleden – de basis vormt voor veel belangrijke antwoorden in verband met de toekomst van Europa. Sta mij toe om in herinnering te roepen dat voorzitter Barroso in december 2004 heeft gezegd dat culturele waarden belangrijker zijn dan economische waarden omdat de economie ons weliswaar helpt om te leven, maar dat dat leven pas door de cultuur de moeite waard wordt. Het doet mij genoegen dat ik mag constateren dat onze instellingen tijdens het wetgevingsproces een uitstekende samenwerkingsbereidheid hebben getoond waardoor een zeer bevredigend resultaat tot stand is gebracht. Ik wil met name de rapporteur, de heer Graça Moura, bedanken voor zijn voortreffelijke bijdrage. Dat geldt overigens ook voor de gehele Commissie cultuur en onderwijs onder voorzitterschap van de heer Sifunakis. De steun van de Cultuurcommissie voor dit programma heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de komende besluitvorming. Het doet mij ook veel plezier dat de algemene lijn zoals die door de Commissie in het oorspronkelijke voorstel is uitgezet, zowel op de steun van het Parlement als van de Raad kan rekenen. In het volgende programma Cultuur zal de nadruk dan ook in de eerste plaats liggen op het bevorderen van de transnationale mobiliteit van mensen die in de cultuursector werken en in de tweede plaats op de transnationale roulatie van kunstwerken en artistieke en culturele producten. Tot slot zal de aandacht ook uitgaan naar het bevorderen van een interculturele dialoog. Ik ben ervan overtuigd dat dit programma – dankzij het bevorderen van de interacties tussen burgers – een bijdrage zal leveren aan zowel het opbloeien van de multilaterale samenwerking binnen Europa als aan de ontwikkeling van een Europese identiteit. Wij hebben daarvoor 400 miljoen euro tot onze beschikking. Ik wil ook het Europees Parlement voor zijn steun bedanken. Wellicht dat wij op iets meer steun hadden gehoopt, maar van belang is dat wij ons ten eerste bewust zijn van de beperkingen en ten tweede gelukkig hebben kunnen constateren dat de steun wel toeneemt. Er komen nog meer mogelijkheden om een samenwerking op touw te zetten. Zoals de heer Graça Moura zojuist al zei, moeten wij daarbij wel efficiënt te werk gaan. Ik kan hierbij bevestigen dat de Commissie de drie amendementen uit het verslag kan overnemen omdat zij in overeenstemming zijn met het compromis dat tussen onze drie instellingen is gesloten. Ik hoop van ganser harte dat de volgende Raad Cultuur hierover in november een definitief besluit zal nemen."@nl3
"Mr President, I am pleased to be here at the end of the second round of negotiations. I sense a very positive feeling about proceeding with the final vote and decision. We are now looking at the range of programmes for which I am responsible, including youth, education and the citizenship programme. We start with culture. This is highly symbolic and very important because we believe that, as in the past, culture can provide many important answers to the future of Europe. Let me remind you that in December 2004 President Barroso said that cultural values rank higher than economic ones, because the economy helps us to live, but it is culture that makes life worth living. I am pleased to say that an excellent climate of cooperation between our institutions characterised the whole legislative process and brought us to a very satisfactory compromise. I should particularly like to thank the rapporteur, Mr Graça Moura, for his excellent work and, for similar reasons, the whole Committee on Culture and Education, under its chairman Mr Sifunakis. Its support for this programme is an important contribution to the forthcoming decision. I am also very pleased that the general line proposed by the Commission in the original proposal has been welcomed by both Parliament and the Council. The next Culture Programme will thus promote, firstly, the transnational mobility of people working in the cultural sector, secondly, the transnational circulation of works of art, as well as of artistic and cultural products, and, thirdly, intercultural dialogue. I am equally convinced that the programme will contribute to the flourishing of multilateral cooperation within Europe, as well as to the development of a European identity, thanks to the interactions which we encourage between citizens. We will have EUR 400 million at our disposal. I also wish to thank the European Parliament for its support. We might envisage more support, but we first have to be aware of the limits and, secondly, support is growing and there will be more opportunities to organise cooperation. However, as Mr Graça Moura has just said, we need to be efficient. I want to confirm that the Commission is able to accept the three amendments contained in the report; they correspond to the compromise between our three institutions. I very much hope that the next Culture Ministers’ Council in November will reach a final decision."@pl16
"Senhor Presidente, é com satisfação que me encontro aqui no final desta segunda ronda de negociações. Tenho uma sensação muito positiva quanto à realização da votação final e à decisão. Encontramo-nos, neste momento, perante o leque de programas pelos quais sou responsável, que inclui os programas nos domínios da juventude, educação e cidadania. Comecemos pela cultura. Trata-se de algo altamente simbólico e extremamente importante, pois cremos que, tal como no passado, a cultura pode fornecer muitas respostas importantes para o futuro da Europa. Permitam-me recordar que, em Dezembro de 2004, o Presidente Barroso referiu que os valores culturais são hierarquicamente superiores aos valores económicos, pois a economia ajuda-nos a viver, mas é a cultura que faz com que a vida valha a pena ser vivida. Apraz-me referir que todo o processo legislativo se caracterizou por um excelente clima de cooperação entre as nossas instituições, tendo-nos conduzido a um compromisso extremamente satisfatório. Gostaria em particular de agradecer ao relator, senhor deputado Graça Moura, pelo seu excelente trabalho, e, pelas mesmas razões, a toda a Comissão da Cultura e da Educação, presidida pelo senhor deputado Sifunakis. O apoio recebido para este programa constitui um importante contributo para a decisão que vai ter lugar. Também me apraz muito registar o facto de a linha de orientação geral, proposta pela Comissão na proposta inicial, tenha sido bem recebida, quer pelo Parlamento quer pelo Conselho. Nesta perspectiva, o próximo Programa Cultura vai promover em primeiro lugar a mobilidade transnacional das pessoas que trabalham no sector cultural, em segundo lugar, a circulação transnacional de obras de arte, bem como de produtos artísticos e culturais, e, em terceiro lugar, o diálogo intercultural. Estou igualmente convencido de que o programa vai contribuir para o florescimento da cooperação multilateral no seio da Europa, bem como para o desenvolvimento de uma identidade europeia, graças às interacções que encorajamos entre os cidadãos. Vamos colocar 400 milhões de euros à vossa disposição. Quero igualmente agradecer ao Parlamento Europeu o apoio dado. Poderíamos imaginar um apoio mais expressivo, mas a verdade é que, primeiro, temos de ter noção dos limites e que, depois, o apoio está a crescer, e haverá mais oportunidades para organizar a cooperação. No entanto, tal como foi referido pelo senhor deputado Graça Moura, precisamos de ser eficientes. Quero confirmar que a Comissão está em condições de aceitar as três alterações contidas no relatório, correspondendo estas a um compromisso entre as nossas três Instituições. Tenho grande esperança de que o próximo Conselho de Ministros da Cultura, em Novembro, possa tomar uma decisão definitiva."@pt17
"Mr President, I am pleased to be here at the end of the second round of negotiations. I sense a very positive feeling about proceeding with the final vote and decision. We are now looking at the range of programmes for which I am responsible, including youth, education and the citizenship programme. We start with culture. This is highly symbolic and very important because we believe that, as in the past, culture can provide many important answers to the future of Europe. Let me remind you that in December 2004 President Barroso said that cultural values rank higher than economic ones, because the economy helps us to live, but it is culture that makes life worth living. I am pleased to say that an excellent climate of cooperation between our institutions characterised the whole legislative process and brought us to a very satisfactory compromise. I should particularly like to thank the rapporteur, Mr Graça Moura, for his excellent work and, for similar reasons, the whole Committee on Culture and Education, under its chairman Mr Sifunakis. Its support for this programme is an important contribution to the forthcoming decision. I am also very pleased that the general line proposed by the Commission in the original proposal has been welcomed by both Parliament and the Council. The next Culture Programme will thus promote, firstly, the transnational mobility of people working in the cultural sector, secondly, the transnational circulation of works of art, as well as of artistic and cultural products, and, thirdly, intercultural dialogue. I am equally convinced that the programme will contribute to the flourishing of multilateral cooperation within Europe, as well as to the development of a European identity, thanks to the interactions which we encourage between citizens. We will have EUR 400 million at our disposal. I also wish to thank the European Parliament for its support. We might envisage more support, but we first have to be aware of the limits and, secondly, support is growing and there will be more opportunities to organise cooperation. However, as Mr Graça Moura has just said, we need to be efficient. I want to confirm that the Commission is able to accept the three amendments contained in the report; they correspond to the compromise between our three institutions. I very much hope that the next Culture Ministers’ Council in November will reach a final decision."@sk18
"Mr President, I am pleased to be here at the end of the second round of negotiations. I sense a very positive feeling about proceeding with the final vote and decision. We are now looking at the range of programmes for which I am responsible, including youth, education and the citizenship programme. We start with culture. This is highly symbolic and very important because we believe that, as in the past, culture can provide many important answers to the future of Europe. Let me remind you that in December 2004 President Barroso said that cultural values rank higher than economic ones, because the economy helps us to live, but it is culture that makes life worth living. I am pleased to say that an excellent climate of cooperation between our institutions characterised the whole legislative process and brought us to a very satisfactory compromise. I should particularly like to thank the rapporteur, Mr Graça Moura, for his excellent work and, for similar reasons, the whole Committee on Culture and Education, under its chairman Mr Sifunakis. Its support for this programme is an important contribution to the forthcoming decision. I am also very pleased that the general line proposed by the Commission in the original proposal has been welcomed by both Parliament and the Council. The next Culture Programme will thus promote, firstly, the transnational mobility of people working in the cultural sector, secondly, the transnational circulation of works of art, as well as of artistic and cultural products, and, thirdly, intercultural dialogue. I am equally convinced that the programme will contribute to the flourishing of multilateral cooperation within Europe, as well as to the development of a European identity, thanks to the interactions which we encourage between citizens. We will have EUR 400 million at our disposal. I also wish to thank the European Parliament for its support. We might envisage more support, but we first have to be aware of the limits and, secondly, support is growing and there will be more opportunities to organise cooperation. However, as Mr Graça Moura has just said, we need to be efficient. I want to confirm that the Commission is able to accept the three amendments contained in the report; they correspond to the compromise between our three institutions. I very much hope that the next Culture Ministers’ Council in November will reach a final decision."@sl19
"Herr talman! Det gläder mig att vara här i slutet av den andra förhandlingsrundan. Jag får ett mycket positivt intryck när det gäller att gå vidare med den slutliga omröstningen och beslutet. Vi ser nu över den rad av program som jag har ansvar för, inbegripet program för unga, utbildning och medborgare. Vi inleder med kultur. Detta är mycket symboliskt och ytterst viktigt, eftersom vi anser att kultur, liksom i det förflutna, kan ge många viktiga svar om EU:s framtid. Låt mig påminna er om att ordförande José Manuel Barroso i december 2004 sa att kulturella värden rankas högre än ekonomiska värden, eftersom ekonomin hjälper oss att leva, men det är kulturen som gör livet värt att leva. Det gläder mig att kunna säga att hela lagstiftningsförfarandet karakteriserades av ett utmärkt samarbetsklimat mellan våra institutioner och ledde oss fram till en mycket tillfredsställande kompromiss. Jag skulle i synnerhet vilja tacka föredraganden, Vasco Graça Moura, för hans utmärkta arbete och av liknande anledningar hela utskottet för kultur och utbildning, under ledning av ordförande Nikolaos Sifunakis. Utskottets stöd för detta program är ett viktigt bidrag till det kommande beslutet. Det gläder mig också att den allmänna linje som kommissionen föreslog i det ursprungliga förslaget har välkomnats av både parlamentet och rådet. Nästa kulturprogram kommer således för det första att främja den gränsöverskridande rörligheten för människor som arbetar inom den kulturella sektorn, för det andra den gränsöverskridande spridningen av konstverk och av konstnärliga och kulturella produkter, och för tredje interkulturell dialog. Jag är likaså övertygad om att programmet kommer att bidra till det blomstrande multilaterala samarbetet inom EU, liksom till utvecklingen av en europeisk identitet, tack vare den interaktivitet som vi uppmuntrar till mellan medborgare. Vi kommer att ha 400 miljoner euro till vårt förfogande. Jag skulle också vilja tacka Europaparlamentet för dess stöd. Vi kanske räknar med mer stöd, men för det första måste vi bli medvetna om begränsningarna, och för det andra växer stödet, och det kommer fler tillfällen att organisera samarbete. Men, som Vasco Graça Moura just sa, måste vi vara effektiva. Jag vill bekräfta att kommissionen är beredd att godta de tre ändringsförslagen som finns i betänkandet. De motsvarar kompromissen mellan våra tre institutioner. Jag hoppas i mycket hög grad att man vid nästa möte med rådet (kultur) i november kommer att nå ett slutligt beslut."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Ján Figeľ,"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4
"Member of the Commission"5,19,15,1,18,14,16,11,11,13,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph