Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-10-24-Speech-2-078"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061024.6.2-078"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". - Monsieur le Président je voudrais une fois de plus remercier le Parlement européen, et avant tout la commission de la culture et de l’éducation, son président et son rapporteur pour leur aide précieuse, dans l’intérêt de la créativité européenne et de la diversité cinématographique. Je partage l’avis et les préoccupations des parlementaires qui disent que, malheureusement, le financement n’est pas à la hauteur de nos ambitions. Nous n’avons pas reçu le financement que nous avions demandé. Je le regrette mais c’est un état de fait. Il faudra donc faire en sorte que le nouveau programme, moins bien doté, soit une occasion de remettre les compteurs à zéro et de se concentrer sur les actions qui ont une réelle plus-value européenne, en demandant aux gouvernements nationaux de prendre en charge les autres actions. Ainsi que l’a déjà très bien expliqué le rapporteur, on en restera aux actions qui ont fait leurs preuves au fil des ans. Cela dit, on y ajoutera, par exemple, le soutien à la vidéo à la demande qui deviendra une priorité. Par ailleurs, nous soutiendrons la numérisation, qui est une chance surtout pour la circulation des œuvres européennes, et nous améliorerons le soutien à la distribution pour créer les synergies nécessaires à l’heure du film en ligne. Nous introduirons aussi une nouvelle action consistant à soutenir la présence des films européens sur les marchés émergents d’autres continents. Voilà pour les éléments les plus importants de cette initiative, qui recueille l’accord presque unanime du Parlement européen, du Conseil des Ministres et, aussi, de la profession. Merci, Monsieur le Président pour l’aide du Parlement, une aide qui, à l’extérieur, sera comprise aussi bien par les spectateurs que par les créateurs d’image."@fr8
lpv:translated text
"Monsieur le Président je voudrais une fois de plus remercier le Parlement européen, et avant tout la commission de la culture et de l'éducation, son président et son rapporteur pour leur aide précieuse, dans l'intérêt de la créativité européenne et de la diversité cinématographique. Je partage l'avis et les préoccupations des parlementaires qui disent que, malheureusement, le financement n'est pas à la hauteur de nos ambitions. Nous n'avons pas reçu le financement que nous avions demandé. Je le regrette mais c'est un état de fait. Il faudra donc faire en sorte que le nouveau programme, moins bien doté, soit une occasion de remettre les compteurs à zéro et de se concentrer sur les actions qui ont une réelle plus-value européenne, en demandant aux gouvernements nationaux de prendre en charge les autres actions. Ainsi que l'a déjà très bien expliqué le rapporteur, on en restera aux actions qui ont fait leurs preuves au fil des ans. Cela dit, on y ajoutera, par exemple, le soutien à la vidéo à la demande qui deviendra une priorité. Par ailleurs, nous soutiendrons la numérisation, qui est une chance surtout pour la circulation des œuvres européennes, et nous améliorerons le soutien à la distribution pour créer les synergies nécessaires à l'heure du film en ligne. Nous introduirons aussi une nouvelle action consistant à soutenir la présence des films européens sur les marchés émergents d'autres continents. Voilà pour les éléments les plus importants de cette initiative, qui recueille l'accord presque unanime du Parlement européen, du Conseil des Ministres et, aussi, de la profession. Merci, Monsieur le Président pour l'aide du Parlement, une aide qui, à l'extérieur, sera comprise aussi bien par les spectateurs que par les créateurs d'image."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil endnu en gang gerne takke Parlamentet og frem for alt Kultur- og Uddannelsesudvalget, dets formand og dets ordfører for deres værdifulde hjælp i den europæiske kreativitets og cinematografiske mangfoldigheds interesse. Jeg er enig med de af Parlamentets medlemmer, der bekymrer sig over, at finansieringen desværre ikke er på højde med vores ambitioner. Vi har ikke fået den finansiering, vi anmodede om. Det beklager jeg, men det er en kendsgerning. Vi skal derfor sørge for, at det nye program, som har fået tildelt færre midler, giver anledning til at nulstille tællerne og koncentrere sig om de aktioner, der har en reel europæisk merværdi, og anmode de nationale regeringer om at påtage sig ansvaret for de øvrige aktioner. Som ordføreren allerede har forklaret det så godt, bliver vi således ved de aktioner, der har bevist deres værd gennem årene. Vi tilføjer imidlertid også f.eks. støtte til bestillings-tv, som bliver en prioritet. Vi vil i øvrigt støtte digitaliseringen, som er en enestående mulighed for især de europæiske værkers frie bevægelighed, og vi vil skærpe støtten til distributionssektoren for at skabe de nødvendige synergier i forbindelse med onlinefilm. Vi vil endvidere iværksætte en ny aktion, som består i at støtte europæiske films tilstedeværelse på de nye markeder på andre kontinenter. Det var de vigtigste elementer i dette initiativ, som der stort set hersker enighed om i Parlamentet, Ministerrådet og også i industrien. Jeg vil gerne sige Parlamentet tak for hjælpen, en hjælp, som uden for vil blive opfattet af såvel publikum som de audiovisuelle producenter."@da2
". Herr Präsident, lassen Sie mich dem Europäischen Parlament und vor allem dem Ausschuss für Kultur und Bildung, seinem Vorsitzenden und seiner Berichterstatterin nochmals für ihre wertvolle Unterstützung im Interesse der europäischen Kreativität und der Vielfalt des Filmschaffens danken. Ich teile die Auffassung und die Anliegen der Abgeordneten, die sagen, dass die Finanzausstattung leider nicht unseren Ambitionen entspricht. Wir haben nicht die Mittel erhalten, die wir beantragt hatten. Ich bedauere das, aber es ist eine Tatsache. Wir müssen daher alles tun, um das neue Programm trotz der geringeren Finanzausstattung zum Anlass zu nehmen, um einen Neuanfang zu wagen, uns auf die Maßnahmen zu konzentrieren, die einen echten europäischen Mehrwert aufweisen, und die nationalen Regierungen zu bitten, die übrigen Aktionen zu übernehmen. Wie die Berichterstatterin sehr gut erläutert hat, werden wir an den Aktionen festhalten, die sich im Laufe der Jahre bewährt haben. Weiterhin werden wir beispielsweise die Förderung von Video-on-demand hinzufügen, das immer größere Priorität einnimmt. Im Übrigen werden wir die Digitalisierung fördern, die eine Chance vor allem für den Vertrieb europäischer Werke darstellt, und wir werden die Vertriebsförderung verbessern, um die notwendigen Synergien für die Ausstrahlung von Online-Filmen zu schaffen. Darüber hinaus werden wir eine neue Aktion starten, um die Präsenz europäischer Filme auf den jungen Märkten anderer Kontinente zu fördern. Soweit zu den wichtigsten Elementen dieser Initiative, die auf fast einmütige Zustimmung beim Europäischen Parlament, beim Ministerrat und auch bei den Fachleuten stößt. Danke, Herr Präsident, für die Hilfe des Parlaments, die außerhalb unseres Rahmens von den Zuschauern wie auch von den Filmschaffenden gewürdigt werden wird."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, θέλω ακόμη μια φορά να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και ιδίως την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, καθώς και τον πρόεδρο και την εισηγήτριά της, για την πολύτιμη βοήθειά τους προς όφελος της ευρωπαϊκής δημιουργικότητας και της κινηματογραφικής πολυμορφίας. Συμμερίζομαι τις απόψεις και τις ανησυχίες εκείνων των βουλευτών οι οποίοι λέγουν ότι, δυστυχώς, η χρηματοδότηση δεν είναι επαρκής για τις φιλοδοξίες μας. Δεν λάβαμε τη χρηματοδότηση που ζητήσαμε: είναι λυπηρό αλλά αληθές. Συνεπώς, πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε το νέο πρόγραμμα, με μικρότερη χρηματοδότηση, να αποτελέσει ευκαιρία να αρχίσουμε από νέα αφετηρία και να επικεντρωθούμε σε εκείνες τις δράσεις που έχουν πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, καλώντας τις εθνικές κυβερνήσεις να αναλάβουν τις υπόλοιπες δράσεις. Όπως έχει ήδη πολύ καλά εξηγήσει η εισηγήτρια, θα παραμείνουμε λοιπόν στις δράσεις που στη διάρκεια του χρόνου έχουν αποδείξει την αξία τους. Τούτου λεχθέντος, θα προσθέσουμε επίσης, για παράδειγμα, τη στήριξη για βίντεο κατά παραγγελία, το οποίο καθίσταται προϊόν προτεραιότητας. Θα στηρίξουμε επίσης την ψηφιοποίηση, η οποία αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία για την κυκλοφορία των ευρωπαϊκών παραγωγών, και θα αυξήσουμε τη στήριξη για τη διανομή με σκοπό τη δημιουργία των αναγκαίων συνεργειών για την εποχή της κινηματογραφικής ταινίας στο Διαδίκτυο. Θα εισαγάγουμε επίσης μια νέα δράση για τη στήριξη της παρουσίας των ευρωπαϊκών ταινιών στις αναδυόμενες αγορές άλλων ηπείρων. Αυτά είναι τα σημαντικότερα στοιχεία αυτής της πρωτοβουλίας, η οποία απολαμβάνει της σχεδόν ομόφωνης στήριξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου Υπουργών και των επαγγελματιών του χώρου. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για τη βοήθεια του Κοινοβουλίου, η οποία θα γίνει αντιληπτή, από τους εξωτερικούς παρατηρητές, τόσο από τους θεατές όσο και από τους δημιουργούς οπτικοακουστικών παραγωγών."@el10
"Mr President, I would once again like to thank the European Parliament, and in particular the Committee on Culture and Education and its chairman and rapporteur, for their valuable assistance in the interests of European creativity and cinematographic diversity. I share the opinions and the concerns of those Members who say that, unfortunately, the funding is not adequate for our ambitions. We have not received the funding we asked for: it is regrettable but true. We must therefore act to ensure that the new programme, with less funding, is an opportunity to wipe the slate clean and to concentrate on those actions that have real European added value, while calling on the national governments to take responsibility for the other actions. As the rapporteur has already explained very well, we will then stick with the actions that have proven themselves over the years. Having said that, we will also add, for example, support for video on demand, which is becoming a priority. We will also support digitisation, which is a particular opportunity for the circulation of European productions, and we will increase support for distribution in order to create the necessary synergies for the era of online film. We are also going to introduce a new action to support the presence of European films on the emerging markets in other continents. Those are the most important elements of this initiative, which enjoys the almost unanimous support of the European Parliament, the Council of Ministers and those in the sector. Mr President, thank you for Parliament's assistance, which will be understood, from the outside, by both viewers and creators of audiovisual productions."@en4
". Señor Presidente, quisiera agradecer una vez más al Parlamento Europeo, y ante todo a la Comisión de Cultura y Educación, a su presidente y a su ponente, su valiosa ayuda, en interés de la creatividad europea y la diversidad cinematográfica. Comparto la opinión y las preocupaciones de los diputados que opinan que, por desgracia, la financiación no está a la altura de nuestras ambiciones. No hemos recibido la financiación que pedimos. Lo lamento, pero es un hecho. Por tanto, habrá que hacer de forma que el nuevo programa, peor dotado, nos brinde la ocasión de poner los contadores a cero y concentrarnos en las acciones que tienen un valor añadido europeo real, pidiendo a los Gobiernos nacionales que se hagan cargo de las demás acciones. Tal como ya ha explicado el ponente muy bien, nos quedaremos entonces con las acciones que han demostrado su valor a lo largo de los años. Dicho esto, añadiremos, por ejemplo, el apoyo al vídeo a la carta, que está convirtiéndose en una prioridad. Por otra parte, apoyaremos la digitalización, que representa una oportunidad ante todo para la circulación de las obras europeas, y mejoraremos el apoyo a la distribución para crear las sinergias necesarias para la era del cine en línea. Introduciremos también una nueva acción consistente en apoyar la presencia de películas europeas en los mercados emergentes de otros continentes. Esto por lo que se refiere a los elementos más importantes de esta iniciativa, que cuenta con el acuerdo casi unánime del Parlamento Europeo, del Consejo de Ministros y, también, de quienes trabajan en el sector. Gracias, señor Presidente, por la ayuda del Parlamento, una ayuda que, desde el exterior, será entendida tanto por los espectadores como por los creadores de producciones audiovisuales."@es20,20
"Monsieur le Président je voudrais une fois de plus remercier le Parlement européen, et avant tout la commission de la culture et de l'éducation, son président et son rapporteur pour leur aide précieuse, dans l'intérêt de la créativité européenne et de la diversité cinématographique. Je partage l'avis et les préoccupations des parlementaires qui disent que, malheureusement, le financement n'est pas à la hauteur de nos ambitions. Nous n'avons pas reçu le financement que nous avions demandé. Je le regrette mais c'est un état de fait. Il faudra donc faire en sorte que le nouveau programme, moins bien doté, soit une occasion de remettre les compteurs à zéro et de se concentrer sur les actions qui ont une réelle plus-value européenne, en demandant aux gouvernements nationaux de prendre en charge les autres actions. Ainsi que l'a déjà très bien expliqué le rapporteur, on en restera aux actions qui ont fait leurs preuves au fil des ans. Cela dit, on y ajoutera, par exemple, le soutien à la vidéo à la demande qui deviendra une priorité. Par ailleurs, nous soutiendrons la numérisation, qui est une chance surtout pour la circulation des œuvres européennes, et nous améliorerons le soutien à la distribution pour créer les synergies nécessaires à l'heure du film en ligne. Nous introduirons aussi une nouvelle action consistant à soutenir la présence des films européens sur les marchés émergents d'autres continents. Voilà pour les éléments les plus importants de cette initiative, qui recueille l'accord presque unanime du Parlement européen, du Conseil des Ministres et, aussi, de la profession. Merci, Monsieur le Président pour l'aide du Parlement, une aide qui, à l'extérieur, sera comprise aussi bien par les spectateurs que par les créateurs d'image."@et5
"Arvoisa puhemies, haluan kiittää vielä kerran Euroopan parlamenttia sekä erityisesti kulttuuri- ja koulutusvaliokuntaa, sen puheenjohtajaa ja esittelijää arvokkaasta tuesta eurooppalaiselle luovalle toiminnalle ja elokuvatuotannon monimuotoisuudelle. Yhdyn niiden jäsenten esittämiin mielipiteisiin ja huolenaiheisiin, joiden mielestä ohjelman rahoitus ei valitettavasti ole riittävä tavoitteitamme silmällä pitäen. On valitettavaa mutta totta, ettemme saaneet pyytämämme suuruista rahoitusta. Meidän on näin ollen toimittava sen varmistamiseksi, että uusi ohjelma, jonka rahoitusta on supistettu, on tilaisuus aloittaa puhtaalta pöydältä ja keskittyä niihin toimiin, joilla on todellista eurooppalaista lisäarvoa, samalla kun kehotamme jäsenvaltioiden hallituksia ottamaan vastuuta muista toimista. Kuten esittelijä on jo selittänyt erittäin hyvin, pitäydymme toimissa, jotka ovat osoittautuneet hyviksi vuosien saatossa. Lisäämme kuitenkin myös tukea esimerkiksi tilausvideopalvelulle, josta on tulossa yksi painopistealue. Tuemme myös digitalisointia, joka tarjoaa erityisen tilaisuuden eurooppalaisten tuotantojen liikkuvuudelle, ja lisäämme levitykseen osoitettavaa tukea luodaksemme tarvittavaa synergiaa online-elokuvan aikakautta varten. Aiomme myös ottaa käyttöön uusia toimia tukeaksemme eurooppalaisten elokuvien esittämistä muiden maanosien nousevilla markkinoilla. Nämä ovat tärkeimmät osa-alueet aloitteessa, joka nauttii Euroopan parlamentin, ministerineuvoston ja alalla työskentelevien lähes yksimielistä tukea. Arvoisa puhemies, kiitos parlamentin tuesta, jota sekä katsojat että audiovisuaalituotantojen tekijät osaavat arvostaa."@fi7
"Monsieur le Président je voudrais une fois de plus remercier le Parlement européen, et avant tout la commission de la culture et de l'éducation, son président et son rapporteur pour leur aide précieuse, dans l'intérêt de la créativité européenne et de la diversité cinématographique. Je partage l'avis et les préoccupations des parlementaires qui disent que, malheureusement, le financement n'est pas à la hauteur de nos ambitions. Nous n'avons pas reçu le financement que nous avions demandé. Je le regrette mais c'est un état de fait. Il faudra donc faire en sorte que le nouveau programme, moins bien doté, soit une occasion de remettre les compteurs à zéro et de se concentrer sur les actions qui ont une réelle plus-value européenne, en demandant aux gouvernements nationaux de prendre en charge les autres actions. Ainsi que l'a déjà très bien expliqué le rapporteur, on en restera aux actions qui ont fait leurs preuves au fil des ans. Cela dit, on y ajoutera, par exemple, le soutien à la vidéo à la demande qui deviendra une priorité. Par ailleurs, nous soutiendrons la numérisation, qui est une chance surtout pour la circulation des œuvres européennes, et nous améliorerons le soutien à la distribution pour créer les synergies nécessaires à l'heure du film en ligne. Nous introduirons aussi une nouvelle action consistant à soutenir la présence des films européens sur les marchés émergents d'autres continents. Voilà pour les éléments les plus importants de cette initiative, qui recueille l'accord presque unanime du Parlement européen, du Conseil des Ministres et, aussi, de la profession. Merci, Monsieur le Président pour l'aide du Parlement, une aide qui, à l'extérieur, sera comprise aussi bien par les spectateurs que par les créateurs d'image."@hu11
". Signor Presidente, vorrei ringraziare ancora una volta il Parlamento europeo, soprattutto la commissione per la cultura e l’istruzione, il suo presidente e la sua relatrice, per il prezioso aiuto fornito nell’interesse della creatività europea e della diversità cinematografica. Condivido i pareri e le preoccupazioni dei parlamentari che affermano che, purtroppo, i finanziamenti non sono all’altezza delle nostre ambizioni. Non abbiamo ottenuto la dotazione finanziaria che avevamo richiesto: è deplorevole, ma vero. Si dovrà dunque garantire che il nuovo programma, con meno fondi a disposizione, sia un’occasione per riazzerare i contatori e concentrarsi sulle azioni che hanno un reale valore aggiunto europeo, chiedendo ai governi nazionali di farsi carico delle altre azioni. Come ha già spiegato molto bene la relatrice, ci dedicheremo quindi alle azioni che hanno dimostrato il loro valore nel corso degli anni. Ciò detto, aggiungeremo anche, per esempio, il sostegno al video a richiesta, che sarà una priorità. Sosterremo inoltre la digitalizzazione, che rappresenta una particolare opportunità per la circolazione delle opere europee, e aumenteremo il sostegno alla distribuzione, al fine di creare le sinergie necessarie per l’era dei . Introdurremo altresì una nuova azione, volta a sostenere la presenza di europei sui mercati emergenti in altri continenti. Questi sono gli elementi più importanti dell’iniziativa in esame, che gode del sostegno quasi unanime del Parlamento europeo, del Consiglio dei ministri e del settore. Signor Presidente, la ringrazio per il contributo del Parlamento, un contributo che, all’esterno, sarà ben compreso sia dagli spettatori sia dai creatori di audiovisivi."@it12
"Monsieur le Président je voudrais une fois de plus remercier le Parlement européen, et avant tout la commission de la culture et de l'éducation, son président et son rapporteur pour leur aide précieuse, dans l'intérêt de la créativité européenne et de la diversité cinématographique. Je partage l'avis et les préoccupations des parlementaires qui disent que, malheureusement, le financement n'est pas à la hauteur de nos ambitions. Nous n'avons pas reçu le financement que nous avions demandé. Je le regrette mais c'est un état de fait. Il faudra donc faire en sorte que le nouveau programme, moins bien doté, soit une occasion de remettre les compteurs à zéro et de se concentrer sur les actions qui ont une réelle plus-value européenne, en demandant aux gouvernements nationaux de prendre en charge les autres actions. Ainsi que l'a déjà très bien expliqué le rapporteur, on en restera aux actions qui ont fait leurs preuves au fil des ans. Cela dit, on y ajoutera, par exemple, le soutien à la vidéo à la demande qui deviendra une priorité. Par ailleurs, nous soutiendrons la numérisation, qui est une chance surtout pour la circulation des œuvres européennes, et nous améliorerons le soutien à la distribution pour créer les synergies nécessaires à l'heure du film en ligne. Nous introduirons aussi une nouvelle action consistant à soutenir la présence des films européens sur les marchés émergents d'autres continents. Voilà pour les éléments les plus importants de cette initiative, qui recueille l'accord presque unanime du Parlement européen, du Conseil des Ministres et, aussi, de la profession. Merci, Monsieur le Président pour l'aide du Parlement, une aide qui, à l'extérieur, sera comprise aussi bien par les spectateurs que par les créateurs d'image."@lt14
"Monsieur le Président je voudrais une fois de plus remercier le Parlement européen, et avant tout la commission de la culture et de l'éducation, son président et son rapporteur pour leur aide précieuse, dans l'intérêt de la créativité européenne et de la diversité cinématographique. Je partage l'avis et les préoccupations des parlementaires qui disent que, malheureusement, le financement n'est pas à la hauteur de nos ambitions. Nous n'avons pas reçu le financement que nous avions demandé. Je le regrette mais c'est un état de fait. Il faudra donc faire en sorte que le nouveau programme, moins bien doté, soit une occasion de remettre les compteurs à zéro et de se concentrer sur les actions qui ont une réelle plus-value européenne, en demandant aux gouvernements nationaux de prendre en charge les autres actions. Ainsi que l'a déjà très bien expliqué le rapporteur, on en restera aux actions qui ont fait leurs preuves au fil des ans. Cela dit, on y ajoutera, par exemple, le soutien à la vidéo à la demande qui deviendra une priorité. Par ailleurs, nous soutiendrons la numérisation, qui est une chance surtout pour la circulation des œuvres européennes, et nous améliorerons le soutien à la distribution pour créer les synergies nécessaires à l'heure du film en ligne. Nous introduirons aussi une nouvelle action consistant à soutenir la présence des films européens sur les marchés émergents d'autres continents. Voilà pour les éléments les plus importants de cette initiative, qui recueille l'accord presque unanime du Parlement européen, du Conseil des Ministres et, aussi, de la profession. Merci, Monsieur le Président pour l'aide du Parlement, une aide qui, à l'extérieur, sera comprise aussi bien par les spectateurs que par les créateurs d'image."@lv13
"Monsieur le Président je voudrais une fois de plus remercier le Parlement européen, et avant tout la commission de la culture et de l'éducation, son président et son rapporteur pour leur aide précieuse, dans l'intérêt de la créativité européenne et de la diversité cinématographique. Je partage l'avis et les préoccupations des parlementaires qui disent que, malheureusement, le financement n'est pas à la hauteur de nos ambitions. Nous n'avons pas reçu le financement que nous avions demandé. Je le regrette mais c'est un état de fait. Il faudra donc faire en sorte que le nouveau programme, moins bien doté, soit une occasion de remettre les compteurs à zéro et de se concentrer sur les actions qui ont une réelle plus-value européenne, en demandant aux gouvernements nationaux de prendre en charge les autres actions. Ainsi que l'a déjà très bien expliqué le rapporteur, on en restera aux actions qui ont fait leurs preuves au fil des ans. Cela dit, on y ajoutera, par exemple, le soutien à la vidéo à la demande qui deviendra une priorité. Par ailleurs, nous soutiendrons la numérisation, qui est une chance surtout pour la circulation des œuvres européennes, et nous améliorerons le soutien à la distribution pour créer les synergies nécessaires à l'heure du film en ligne. Nous introduirons aussi une nouvelle action consistant à soutenir la présence des films européens sur les marchés émergents d'autres continents. Voilà pour les éléments les plus importants de cette initiative, qui recueille l'accord presque unanime du Parlement européen, du Conseil des Ministres et, aussi, de la profession. Merci, Monsieur le Président pour l'aide du Parlement, une aide qui, à l'extérieur, sera comprise aussi bien par les spectateurs que par les créateurs d'image."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, ik wil het Europees Parlement, en vooral de Commissie cultuur en onderwijs, haar voorzitter en haar rapporteur, nog eens bedanken voor hun waardevolle hulp, die in het belang is van de Europese creativiteit en van de verscheidenheid op het gebied van de filmkunst. Ik deel de mening en de bezorgdheid van de afgevaardigden die zeggen dat de middelen helaas achterblijven bij onze ambities. Wij hebben niet de middelen ontvangen waarom we hadden gevraagd; dat is jammer maar waar. Wij moeten er derhalve voor zorgen dat het nieuwe programma ondanks de geringere middelen de gelegenheid biedt met een schone lei te beginnen, en ons concentreren op de acties die een echte Europese meerwaarde hebben terwijl we de nationale regeringen vragen de andere acties voor hun rekening te nemen. Zoals de rapporteur reeds zeer goed heeft uitgelegd, gaan we door met de acties die in de loop der jaren hun vruchten hebben afgeworpen. Daarom zullen wij bijvoorbeeld de steun voor toevoegen, die prioriteit krijgt. Tevens zullen wij de digitalisering ondersteunen, die met name kansen biedt voor het verkeer van Europese producties, en wij zullen de steun voor de distributie verhogen om de synergieën te creëren die noodzakelijk zijn in het tijdperk van de onlinefilm. Wij zullen tevens een nieuwe actie invoeren om de Europese film te ondersteunen op de opkomende markten in andere werelddelen. Dit zijn de belangrijkste onderdelen van dit initiatief, dat de praktisch unanieme steun geniet van het Europees Parlement, van de Raad van ministers en van degenen die in deze sector werken. Mijnheer de Voorzitter, hartelijk bedankt voor de hulp van het Parlement, die van buitenaf zowel door de toeschouwers als de makers van audiovisuele producties op zijn juiste waarde wordt geschat."@nl3
"Monsieur le Président je voudrais une fois de plus remercier le Parlement européen, et avant tout la commission de la culture et de l'éducation, son président et son rapporteur pour leur aide précieuse, dans l'intérêt de la créativité européenne et de la diversité cinématographique. Je partage l'avis et les préoccupations des parlementaires qui disent que, malheureusement, le financement n'est pas à la hauteur de nos ambitions. Nous n'avons pas reçu le financement que nous avions demandé. Je le regrette mais c'est un état de fait. Il faudra donc faire en sorte que le nouveau programme, moins bien doté, soit une occasion de remettre les compteurs à zéro et de se concentrer sur les actions qui ont une réelle plus-value européenne, en demandant aux gouvernements nationaux de prendre en charge les autres actions. Ainsi que l'a déjà très bien expliqué le rapporteur, on en restera aux actions qui ont fait leurs preuves au fil des ans. Cela dit, on y ajoutera, par exemple, le soutien à la vidéo à la demande qui deviendra une priorité. Par ailleurs, nous soutiendrons la numérisation, qui est une chance surtout pour la circulation des œuvres européennes, et nous améliorerons le soutien à la distribution pour créer les synergies nécessaires à l'heure du film en ligne. Nous introduirons aussi une nouvelle action consistant à soutenir la présence des films européens sur les marchés émergents d'autres continents. Voilà pour les éléments les plus importants de cette initiative, qui recueille l'accord presque unanime du Parlement européen, du Conseil des Ministres et, aussi, de la profession. Merci, Monsieur le Président pour l'aide du Parlement, une aide qui, à l'extérieur, sera comprise aussi bien par les spectateurs que par les créateurs d'image."@pl16
"Senhor Presidente, queria, uma vez mais, agradecer ao Parlamento Europeu, e em particular à Comissão da Cultura e da Educação, ao seu presidente e à sua relatora a preciosa ajuda que prestaram em prol da criatividade europeia e da diversidade cinematográfica. Partilho da opinião e das preocupações dos deputados que dizem que o financiamento não está, infelizmente, à altura das nossas ambições. Não obtivemos o financiamento que solicitámos: é lamentável, mas é verdade. Temos, pois, de agir de modo a garantir que o novo programa, dotado de menos fundos, represente uma ocasião de pôr o contador a zeros e de concentrar os esforços nas acções que tenham uma real mais-valia europeia, solicitando aos governos nacionais que assumam a responsabilidade pelas outras acções. Como muito bem já explicou a relatora, vamos manter-nos fiéis às acções que deram provas ao longo dos anos. Dito isto, acrescentaremos também, por exemplo, o apoio ao vídeo a pedido, que está a tornar-se uma prioridade. Apoiaremos igualmente a digitalização, que constitui uma oportunidade especial para a circulação de produções europeias, e melhoraremos o apoio à distribuição a fim de criar as sinergias necessárias à era dos filmes . Vamos introduzir também uma nova acção para apoiar a presença de filmes europeus nos mercados emergentes de outros continentes. São estes os elementos mais importantes desta iniciativa, que recolhe o acordo quase unânime do Parlamento Europeu, do Conselho de Ministros e, também, dos profissionais do sector. Senhor Presidente, quero agradecer-lhe a ajuda do Parlamento, uma ajuda que, no exterior, será entendida tanto por espectadores como por criadores de produções audiovisuais."@pt17
"Monsieur le Président je voudrais une fois de plus remercier le Parlement européen, et avant tout la commission de la culture et de l'éducation, son président et son rapporteur pour leur aide précieuse, dans l'intérêt de la créativité européenne et de la diversité cinématographique. Je partage l'avis et les préoccupations des parlementaires qui disent que, malheureusement, le financement n'est pas à la hauteur de nos ambitions. Nous n'avons pas reçu le financement que nous avions demandé. Je le regrette mais c'est un état de fait. Il faudra donc faire en sorte que le nouveau programme, moins bien doté, soit une occasion de remettre les compteurs à zéro et de se concentrer sur les actions qui ont une réelle plus-value européenne, en demandant aux gouvernements nationaux de prendre en charge les autres actions. Ainsi que l'a déjà très bien expliqué le rapporteur, on en restera aux actions qui ont fait leurs preuves au fil des ans. Cela dit, on y ajoutera, par exemple, le soutien à la vidéo à la demande qui deviendra une priorité. Par ailleurs, nous soutiendrons la numérisation, qui est une chance surtout pour la circulation des œuvres européennes, et nous améliorerons le soutien à la distribution pour créer les synergies nécessaires à l'heure du film en ligne. Nous introduirons aussi une nouvelle action consistant à soutenir la présence des films européens sur les marchés émergents d'autres continents. Voilà pour les éléments les plus importants de cette initiative, qui recueille l'accord presque unanime du Parlement européen, du Conseil des Ministres et, aussi, de la profession. Merci, Monsieur le Président pour l'aide du Parlement, une aide qui, à l'extérieur, sera comprise aussi bien par les spectateurs que par les créateurs d'image."@sk18
"Monsieur le Président je voudrais une fois de plus remercier le Parlement européen, et avant tout la commission de la culture et de l'éducation, son président et son rapporteur pour leur aide précieuse, dans l'intérêt de la créativité européenne et de la diversité cinématographique. Je partage l'avis et les préoccupations des parlementaires qui disent que, malheureusement, le financement n'est pas à la hauteur de nos ambitions. Nous n'avons pas reçu le financement que nous avions demandé. Je le regrette mais c'est un état de fait. Il faudra donc faire en sorte que le nouveau programme, moins bien doté, soit une occasion de remettre les compteurs à zéro et de se concentrer sur les actions qui ont une réelle plus-value européenne, en demandant aux gouvernements nationaux de prendre en charge les autres actions. Ainsi que l'a déjà très bien expliqué le rapporteur, on en restera aux actions qui ont fait leurs preuves au fil des ans. Cela dit, on y ajoutera, par exemple, le soutien à la vidéo à la demande qui deviendra une priorité. Par ailleurs, nous soutiendrons la numérisation, qui est une chance surtout pour la circulation des œuvres européennes, et nous améliorerons le soutien à la distribution pour créer les synergies nécessaires à l'heure du film en ligne. Nous introduirons aussi une nouvelle action consistant à soutenir la présence des films européens sur les marchés émergents d'autres continents. Voilà pour les éléments les plus importants de cette initiative, qui recueille l'accord presque unanime du Parlement européen, du Conseil des Ministres et, aussi, de la profession. Merci, Monsieur le Président pour l'aide du Parlement, une aide qui, à l'extérieur, sera comprise aussi bien par les spectateurs que par les créateurs d'image."@sl19
". Herr talman! Jag vill återigen tacka Europaparlamentet, och i synnerhet utskottet för kultur och utbildning och dess ordförande och föredragande, för det värdefulla stödet till förmån för den europeiska kreativiteten och filmkonstens mångfald. Jag delar de åsikter och bekymmer som de ledamöter har som säger att finansieringen olyckligtvis inte räcker till för våra ambitioner. Vi fick inte det ekonomiska stöd som vi bad om: det är beklagligt men sant. Därför måste vi agera för att säkerställa att det nya programmet, med en lägre finansiering, blir en möjlighet att dra ett streck över det förflutna så att vi kan koncentrera oss på de åtgärder som verkligen har ett mervärde för Europa, samtidigt som vi uppmanar de nationella regeringarna att ta ansvar för övriga åtgärder. Liksom föredraganden redan har förklarat kommer vi därefter att hålla oss till de åtgärder som har visat sig vara effektiva under tidigare år. Vi kommer dock samtidigt att tillfoga exempelvis stöd för beställvideo, som håller på att bli en prioritering. Vi kommer också att stödja digitalisering, vilket särskilt är en möjlighet för spridning av europeiska produktioner, och vi kommer att ge större stöd till distribution för att skapa den samverkan som är nödvändig för webbfilmens tidsålder. Vi kommer också att införa en ny åtgärd till stöd för europeiska filmer på nya marknader på andra kontinenter. Dessa är de viktigaste delarna i detta initiativ, som får ett nästan enhälligt stöd från Europaparlamentet, ministerrådet och sektorn. Jag vill tacka för parlamentets stöd, som kommer att erkännas externt både av de audiovisuella produktionernas publik och skapare."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Viviane Reding,"5,19,15,1,18,14,16,11,13,8
"film on line"12
"membre de la Commission"5,19,15,1,18,14,16,11,13,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph