Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-10-24-Speech-2-041"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061024.5.2-041"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Dovoľte mi informovať vás o výsledkoch rokovania najväčšej a jednej z najstarších ženských organizácii na Slovensku, Únie žien Slovenska, z 20. októbra 2006. Na tomto rokovaní sa ženy zaoberali neúnosnou situáciou na Slovensku, ale aj v iných štátoch Európy, spojenou s rakovinou prsníka. Rakovina je dnes už liečiteľná choroba, ak sa zistí vo včasnom štádiu. Teda dá sa povedať, že toto ochorenie je odvrátiteľné a ženy zomierajú aj pre našu ignoranciu. A preto tu stojím a informujem vás o tom, že 20. októbra vznikla iniciatíva pod názvom „Nedovoľte, aby sme zomierali“, a tak vás vyzývam – politici, lekári, pacienti a široká verejnosť – nedovoľte, aby vaše mamy, manželky, partnerky, alebo dcéry dnes zomierali na ochorenie, na ktoré zomierať nemusia. Európsky parlament dnes vytyčuje normy na ochranu prírody, stavajú sa európske diaľnice, no zabúda sa na investície do zdravia. Európska únia sa snaží vyrovnávať rozdiely medzi životným štýlom v rôznych členských štátoch. V mnohých oblastiach sa jej to darí, avšak v štatistikách liečiteľnosti rakoviny existujú medzi členskými štátmi značné rozdiely, čo sa týka napríklad aj štatistiky prežitia rakoviny prsníka. Občania Slovenska majú o 30 % nižšiu šancu, že prežijú tento druh rakoviny, ako mnohé ženy zo západnej Európy. Je len poľutovaniahodné, že nevieme efektívne zabezpečiť preventívne prehliadky, ktoré by šancu prežitia zvýšili. Je nutné zabezpečiť, aby ženy mohli ísť na preventívne prehliadky aj vo večerných hodinách, respektíve cez víkend, a zároveň zabezpečiť náležitú odmenu lekárom a zdravotníckym pracovníkom za túto prácu navyše. Dovolím si tvrdiť, že väčšina žien je uvedomelých a zodpovedných, len sa im musia vytvoriť vhodné podmienky na návštevu lekára. Lenže ani prevencia nie je zadarmo a stojí nemalé finančné prostriedky, preto všetci musíme vyvíjať tlak, aby prioritu nedostali iné problémy. Pri schvaľovaní rozpočtu sa musí myslieť na investície do prevencie, a to nielen do vybavenia nemocníc alebo nákupu mamografov či ultrazvukov, ale predovšetkým na investíciu do ľudského faktora, aby sme mali dostatok pracovníkov, ktorí vedia tieto prístroje obsluhovať."@sk18
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Dovoľte mi informovať vás o výsledkoch rokovania najväčšej a jednej z najstarších ženských organizácii na Slovensku, Únie žien Slovenska, z 20. októbra 2006. Na tomto rokovaní sa ženy zaoberali neúnosnou situáciou na Slovensku, ale aj v iných štátoch Európy, spojenou s rakovinou prsníka. Rakovina je dnes už liečiteľná choroba, ak sa zistí vo včasnom štádiu. Teda dá sa povedať, že toto ochorenie je odvrátiteľné a ženy zomierajú aj pre našu ignoranciu. A preto tu stojím a informujem vás o tom, že 20. októbra vznikla iniciatíva pod názvom „Nedovoľte, aby sme zomierali“, a tak vás vyzývam – politici, lekári, pacienti a široká verejnosť – nedovoľte, aby vaše mamy, manželky, partnerky, alebo dcéry dnes zomierali na ochorenie, na ktoré zomierať nemusia. Európsky parlament dnes vytyčuje normy na ochranu prírody, stavajú sa európske diaľnice, no zabúda sa na investície do zdravia. Európska únia sa snaží vyrovnávať rozdiely medzi životným štýlom v rôznych členských štátoch. V mnohých oblastiach sa jej to darí, avšak v štatistikách liečiteľnosti rakoviny existujú medzi členskými štátmi značné rozdiely, čo sa týka napríklad aj štatistiky prežitia rakoviny prsníka. Občania Slovenska majú o 30 % nižšiu šancu, že prežijú tento druh rakoviny, ako mnohé ženy zo západnej Európy. Je len poľutovaniahodné, že nevieme efektívne zabezpečiť preventívne prehliadky, ktoré by šancu prežitia zvýšili. Je nutné zabezpečiť, aby ženy mohli ísť na preventívne prehliadky aj vo večerných hodinách, respektíve cez víkend, a zároveň zabezpečiť náležitú odmenu lekárom a zdravotníckym pracovníkom za túto prácu navyše. Dovolím si tvrdiť, že väčšina žien je uvedomelých a zodpovedných, len sa im musia vytvoriť vhodné podmienky na návštevu lekára. Lenže ani prevencia nie je zadarmo a stojí nemalé finančné prostriedky, preto všetci musíme vyvíjať tlak, aby prioritu nedostali iné problémy. Pri schvaľovaní rozpočtu sa musí myslieť na investície do prevencie, a to nielen do vybavenia nemocníc alebo nákupu mamografov či ultrazvukov, ale predovšetkým na investíciu do ľudského faktora, aby sme mali dostatok pracovníkov, ktorí vedia tieto prístroje obsluhovať."@cs1
"Fru formand! Jeg vil gerne orientere Dem om resultaterne af diskussioner den 20. oktober 2006 i en af de største og ældste kvindeorganisationer i Slovakiet, De Slovakiske Kvinders Union. På mødet diskuterede kvinderne den utålelige brystkræftsituation i Slovakiet og andre europæiske lande. I dag kan kræft helbredes, hvis den diagnosticeres tidligt nok. Eftersom sygdommen kan forhindres, dør kvinder til dels på grund af vores uvidenhed. Derfor vil jeg gerne informere Dem om initiativet som blev skabt den 20. oktober. Jeg opfordrer politikere, læger, patienter og offentligheden til at forhindre, at deres mødre, hustruer, partnere og døtre dør af en sygdom, som ikke behøver være dødelig. Europa-Parlamentet vedtager forordninger om miljøbeskyttelse, og der bygges europæiske motorveje, men man overser investeringerne i sundheden. EU forsøger også at mindske livsstilsforskellene mellem medlemsstaterne. Faktisk gør vi det godt på mange områder. Statistikkerne om helbredelse for kræft indikerer imidlertid, at der er store forskelle mellem medlemsstaterne, og det gælder også overlevelsesraterne for brystkræft. Slovakiske kvinders chance for at overleve denne kræfttype er 30 % mindre end for mange kvinder fra Vesteuropa. Det er beklageligt, at vi ikke effektivt kan garantere den screening, der er nødvendig for at forhøje overlevelsesraten. Det er nødvendigt at give kvinderne mulighed for at gå til screeningen om aftenen eller i weekenderne og samtidig belønne lægerne og det medicinske personale ordentligt for dette ekstra arbejde. Jeg tror, at de fleste kvinder er opmærksomme på dette problem og handler ansvarligt. De skal bare have ordentlig adgang til en læge. Forebyggelse er imidlertid ikke gratis, den kræver store midler. Derfor bør alle lægge større pres på for at sikre, at udgifterne til forebyggelse ikke bliver skubbet ud til fordel for andre prioriteringer. Vi bør godkende et budget, som afsætter midler til investering i forebyggelse, hvilket ikke bare betyder at udstyre hospitaler og indkøbe mammografer eller sonografer, men frem for alt at investere i menneskelige ressourcer, så der er tilstrækkeligt medicinsk personale til at betjene dette udstyr."@da2
"Ich möchte Sie über das Ergebnis der Zusammenkunft informieren, die am 20. Oktober 2006 bei einer der größten und ältesten Frauenorganisation in der Slowakei, der Slowakischen Frauenunion, stattgefunden hat. Bei diesem Treffen diskutierten die Frauen über die untragbare Brustkrebs-Situation in der Slowakei und anderen europäischen Ländern. Heutzutage ist Krebs heilbar, wenn er früh genug entdeckt wird. Diese Krankheit ist vermeidbar, mithin sterben Frauen zum Teil aufgrund von Unwissenheit. Ich bin daher hier, um Sie über die Initiative „Lasst uns nicht sterben“ zu informieren, die am 20. Oktober ins Leben gerufen wurde. Ich appelliere an Politiker, Ärzte, Patienten und die Allgemeinheit, ihre Mütter, Ehefrauen, Partnerinnen und Töchter davor zu bewahren, an einer Krankheit zu sterben, die nicht tödlich verlaufen muss. Das Europäische Parlament erlässt Rechtsvorschriften zum Naturschutz, es werden europäische Autobahnen gebaut, aber Investitionen in Gesundheit werden außer Acht gelassen. Die Europäische Union strebt auch danach, Unterschiede im Lebensstandard zwischen den Mitgliedstaaten auszugleichen. In der Tat leisten wir in vielen Bereichen gute Arbeit. Statistiken über die Heilbarkeit von Krebs zeigen jedoch, dass es ein großes Gefälle zwischen den Mitgliedstaaten gibt, und dies schließt die Überlebensquoten bei Brustkrebs ein. Slowakische Frauen haben eine um 30 % geringere Chance, diese Form von Krebs zu überleben, als viele Frauen in Westeuropa. Es ist bedauerlich, dass wir das Screening, das für eine Erhöhung der Überlebensrate erforderlich ist, nicht wirklich garantieren können. Frauen müssen die Möglichkeit erhalten, ihren Arzt am Abend oder am Wochenende für ein Screening aufzusuchen, gleichzeitig müssen Ärzte und medizinisches Personal für diese zusätzliche Arbeit angemessen entschädigt werden. Ich glaube, dass die Mehrheit der Frauen sich dieses Problems bewusst ist und sich verantwortungsvoll verhält. Sie benötigen nur adäquaten Zugang zu medizinischer Versorgung. Prävention ist jedoch nicht kostenlos; sie erfordert erhebliche Mittel. Daher sollte jeder mehr Druck ausüben um zu gewährleisten, dass Ausgaben für Prävention nicht durch andere Prioritäten verdrängt werden. Wir sollten einen Haushalt bewilligen, der für Investitionen in Prävention sorgt, was nicht nur die Ausstattung von Krankenhäusern und die Anschaffung von Mammographie- und Sonographiegeräten bedeutet, sondern vor allem Investitionen in Humanressourcen, damit eine ausreichende Zahl von qualifiziertem medizinischem Personal zur Verfügung steht, um diese Geräte zu bedienen."@de9
"Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι το αποτέλεσμα των συζητήσεων που έλαβαν χώρα στις 20 Οκτωβρίου 2006 σε μία από τις μεγαλύτερες και αρχαιότερες γυναικείες οργανώσεις στην Σλοβακία, την Ένωση Σλοβάκων Γυναικών. Στη συνεδρίαση οι γυναίκες συζητούσαν για την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί όσον αφορά τον καρκίνο του μαστού στη Σλοβακία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σήμερα, ο καρκίνος είναι ιάσιμος αν διαγνωστεί αρκετά έγκαιρα. Έτσι, ενώ η νόσος μπορεί να προληφθεί, οι γυναίκες πεθαίνουν εν μέρει λόγω άγνοιας. Κατά συνέπεια, βρίσκομαι εδώ για να σας ενημερώσω για την πρωτοβουλία με τίτλο «Μην μας αφήνετε να πεθάνουμε» που δημιουργήθηκε στις 20 Οκτωβρίου. Ζητώ από τους πολιτικούς, το ιατρικό προσωπικό, τους ασθενείς και το ευρύ κοινό να εμποδίσουν τις μητέρες, τις συζύγους, τις συνεργάτιδες και τις κόρες τους να πεθάνουν από μια νόσο που δεν είναι ανάγκη να αποβαίνει θανατηφόρα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεσπίζει κανονισμούς σχετικά με την προστασία της φύσης, κατασκευάζονται ευρωπαϊκοί αυτοκινητόδρομοι, ωστόσο, οι επενδύσεις στην υγεία αγνοούνται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί επίσης να μειώσει τις διαφορές στον τρόπο ζωής μεταξύ τω κρατών μελών. Πράγματι, σημειώνουμε πρόοδο σε πολλούς τομείς. Ωστόσο, τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με το ιάσιμο του καρκίνου δείχνουν ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, και αυτές περιλαμβάνουν τα ποσοστά επιβίωσης από τον καρκίνο του μαστού. Οι Σλοβάκες έχουν 30% λιγότερες πιθανότητες να επιβιώσουν από αυτό το είδος καρκίνου σε σύγκριση με πολλές γυναίκες από τη Δυτική Ευρώπη. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι αδυνατούμε να εγγυηθούμε αποτελεσματικά τον προληπτικό μαστογραφικό έλεγχο που απαιτείται προκειμένου να βελτιωθεί σημαντικά το ποσοστό επιβίωσης. Είναι απαραίτητο να δοθεί στις γυναίκες η δυνατότητα να βλέπουν τον γιατρό τους για διενέργεια προληπτικού ελέγχου τις βραδινές ώρες ή τα Σαββατοκύριακα, και ταυτόχρονα στους γιατρούς και το ιατρικό προσωπικό να παρέχεται η αρμόζουσα αμοιβή γι’ αυτήν την υπερωριακή εργασία. Πιστεύω ότι η πλειοψηφία των γυναικών γνωρίζουν αυτό το πρόβλημα και συμπεριφέρονται υπεύθυνα. Το μόνο που χρειάζονται είναι η κατάλληλη πρόσβαση στο γιατρό. Η πρόληψη, ωστόσο, δεν είναι δωρεάν· απαιτεί σημαντική χρηματοδότηση. Κατά συνέπεια, όλοι θα πρέπει να ασκούμε περισσότερη πίεση προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι δαπάνες για την πρόληψη δεν θα περιορίζονται από άλλες προτεραιότητες. Θα πρέπει να εγκρίνουμε έναν προϋπολογισμό που θα εξασφαλίζει επενδύσεις για την πρόληψη, πράγμα που σημαίνει όχι μόνον νοσοκομειακό εξοπλισμό και αγορά μαστογράφων ή υπερηχογράφων, αλλά κυρίως επενδύσεις σε ανθρώπινους πόρους έτσι ώστε να υπάρχει διαθέσιμος επαρκής αριθμός ιατρικού και τεχνολογικού προσωπικού για να χειρίζεται αυτόν τον εξοπλισμό."@el10
"I would like to inform you of the outcome of discussions held on 20 October 2006 at one of the largest and oldest women’s organisations in Slovakia, the Union of Slovak Women. At the meeting the women were discussing the intolerable breast cancer situation in Slovakia and other European countries. Nowadays, cancer is curable if diagnosed early enough. Thus, given that the disease is preventable, women are dying partly because of our ignorance. Therefore, I am here to inform you of the ‘Don’t Let Us Die’ initiative conceived on 20 October. I call on politicians, physicians, patients and the general public to prevent their mothers, wives, partners and daughters from dying of a disease that need not be fatal. The European Parliament enacts regulations on nature protection, European motorways are being built, but investment in health is overlooked. The European Union is also striving to reduce life-style differences between Member States. Indeed, we are doing well in many areas. However, statistics on cancer curability indicate that there are major differences between Member States, and these include breast cancer survival rates. Slovak women have a 30% lower chance of surviving this kind of cancer than many women from Western Europe. It is deplorable that we cannot effectively guarantee the screening needed to boost the survival rate. It is necessary to give women the opportunity to see their doctors for screening in the evening or at weekends, and at the same time to reward doctors and medical professionals properly for this additional work. I believe that the majority of women are aware of this problem and behave responsibly. They only need the appropriate access to a doctor. Prevention, however, is not free; it requires considerable funding. Therefore, everyone should be exerting more pressure to ensure that spending on prevention is not crowded out by other priorities. We should approve a budget that provides for investing in prevention, which means not only fitting out hospitals and purchasing mammographs or sonographs, but above all investing in human resources so that a sufficient number of health professionals are available to operate this equipment."@en4
"Quiero informarles del resultado de los debates celebrados el 20 de octubre de 2006 en una de las organizaciones más grandes y antiguas de mujeres de Eslovaquia, la Unión de Mujeres Eslovacas. En la reunión, las mujeres debatieron la intolerable situación del cáncer de mama en Eslovaquia y otros países europeos. Hoy en día el cáncer puede curarse si se diagnostica a tiempo. Por lo tanto, dado que la enfermedad puede prevenirse, las mujeres mueren en parte debido a nuestra ignorancia. Por lo tanto, estoy aquí para informarles de la iniciativa «No nos dejéis morir», lanzada el 20 de octubre. Insto a los políticos, a los médicos, a los pacientes y al público en general a que impidan que sus madres, sus mujeres, sus parejas y sus hijas mueran a causa de una enfermedad que no tiene por qué ser mortal. El Parlamento Europeo promulga normativas sobre la protección de la naturaleza, se construyen autopistas, pero la inversión en materia de salud se pasa por alto. La Unión Europea también lucha por reducir las diferencias de estilo de vida entre los Estados miembros. De hecho, estamos obteniendo resultados satisfactorios en muchos ámbitos. No obstante, las estadísticas relativas a la curación del cáncer indican que existen diferencias importantes entre los Estados miembros, incluidas las tasas de supervivencia del cáncer de mama. Las mujeres eslovacas tienen un 30 % menos posibilidades de sobrevivir a este tipo de cáncer que muchas mujeres de Europa Occidental. Es deplorable que no podamos garantizar de manera efectiva el cribado necesario para reforzar la tasa de supervivencia. Es necesario dar a las mujeres la oportunidad de visitar a sus médicos para realizar cribados por las tardes o durante los fines de semana, y al mismo tiempo recompensar de manera adecuada a los médicos y al profesional sanitario por estas horas extras. Creo que la mayoría de mujeres son conscientes de este problema y se comportan de manera responsable. Lo único que necesitan es poder acceder adecuadamente a un médico. No obstante, la prevención no es gratis; exige una financiación considerable. Por lo tanto, todos deberíamos ejercer más presión para garantizar que el gasto en materia de prevención no se quede al margen en aras de otras prioridades. Debemos aprobar un presupuesto que incluya inversiones en materia de prevención, lo cual no solo significa dotar a los hospitales de equipos, incluidos los mamógrafos o los sonógrafos, sino sobre todo invertir en recursos humanos para que haya un número de profesionales sanitarios disponibles para manejar estos equipos."@es20
"Dovoľte mi informovať vás o výsledkoch rokovania najväčšej a jednej z najstarších ženských organizácii na Slovensku, Únie žien Slovenska, z 20. októbra 2006. Na tomto rokovaní sa ženy zaoberali neúnosnou situáciou na Slovensku, ale aj v iných štátoch Európy, spojenou s rakovinou prsníka. Rakovina je dnes už liečiteľná choroba, ak sa zistí vo včasnom štádiu. Teda dá sa povedať, že toto ochorenie je odvrátiteľné a ženy zomierajú aj pre našu ignoranciu. A preto tu stojím a informujem vás o tom, že 20. októbra vznikla iniciatíva pod názvom „Nedovoľte, aby sme zomierali“, a tak vás vyzývam – politici, lekári, pacienti a široká verejnosť – nedovoľte, aby vaše mamy, manželky, partnerky, alebo dcéry dnes zomierali na ochorenie, na ktoré zomierať nemusia. Európsky parlament dnes vytyčuje normy na ochranu prírody, stavajú sa európske diaľnice, no zabúda sa na investície do zdravia. Európska únia sa snaží vyrovnávať rozdiely medzi životným štýlom v rôznych členských štátoch. V mnohých oblastiach sa jej to darí, avšak v štatistikách liečiteľnosti rakoviny existujú medzi členskými štátmi značné rozdiely, čo sa týka napríklad aj štatistiky prežitia rakoviny prsníka. Občania Slovenska majú o 30 % nižšiu šancu, že prežijú tento druh rakoviny, ako mnohé ženy zo západnej Európy. Je len poľutovaniahodné, že nevieme efektívne zabezpečiť preventívne prehliadky, ktoré by šancu prežitia zvýšili. Je nutné zabezpečiť, aby ženy mohli ísť na preventívne prehliadky aj vo večerných hodinách, respektíve cez víkend, a zároveň zabezpečiť náležitú odmenu lekárom a zdravotníckym pracovníkom za túto prácu navyše. Dovolím si tvrdiť, že väčšina žien je uvedomelých a zodpovedných, len sa im musia vytvoriť vhodné podmienky na návštevu lekára. Lenže ani prevencia nie je zadarmo a stojí nemalé finančné prostriedky, preto všetci musíme vyvíjať tlak, aby prioritu nedostali iné problémy. Pri schvaľovaní rozpočtu sa musí myslieť na investície do prevencie, a to nielen do vybavenia nemocníc alebo nákupu mamografov či ultrazvukov, ale predovšetkým na investíciu do ľudského faktora, aby sme mali dostatok pracovníkov, ktorí vedia tieto prístroje obsluhovať."@et5
"Yksi Slovakian suurimmista ja vanhimmista naisjärjestöistä, Slovakian naisunioni, järjesti 20. lokakuuta 2006 keskustelutilaisuuden, jonka tulokset haluan ilmoittaa teille. Kokouksessa naiset keskustelivat Slovakian ja muiden Euroopan maiden sietämättömästä rintasyöpätilanteesta. Riittävän aikaisin havaittu syöpä voidaan nykyisin parantaa. Koska sairaus on siis ehkäistävissä, naiset kuolevat osaksi tietämättömyytemme takia. Näin ollen haluan kertoa teille 20. lokakuuta laaditusta "Älkää antako meidän kuolla" -aloitteesta. Kehotan poliitikkoja, lääkäreitä, potilaita ja kansalaisia estämään äitiensä, vaimojensa, kumppaniensa ja tyttäriensä menehtymisen sairauteen, jonka ei tarvitse johtaa kuolemaan. Euroopan parlamentti antaa asetuksia luonnonsuojelusta ja EU:hun rakennetaan moottoriteitä, mutta investoinnit terveydenhuoltoon laiminlyödään. Euroopan unioni pyrkii myös kaventamaan jäsenvaltioiden välisiä elintapaeroja. Olemme toki menestyneet monilla aloilla. Syövän parannettavuutta koskevat tilastot kuitenkin osoittavat, että myös rintasyöpäpotilaiden eloonjäämismahdollisuuksissa on jäsenvaltioiden välillä suuria eroja. Slovakialaisnaisilla on 30 prosenttia pienemmät mahdollisuudet selvitä tämänkaltaisesta syövästä kuin monilla länsieurooppalaisilla naisilla. On valitettavaa, ettemme pysty tehokkaasti järjestämään selviämismahdollisuuksia parantavaa seulontaa. Naisten on voitava käydä lääkärillä seulonnassa iltaisin tai viikonloppuisin, ja samalla lääkäreille ja terveydenhuollon ammattilaisille on maksettava asianmukainen korvaus tästä lisätyöstä. Uskoakseni suurin osa naisista tiedostaa tämän ongelman ja käyttäytyy vastuullisesti. Heillä on vain oltava asianmukainen mahdollisuus käydä lääkärillä. Ennaltaehkäisy ei kuitenkaan ole ilmaista vaan edellyttää huomattavasti varoja. Siksi kaikkien tahojen olisi voimakkaammalla painostuksella varmistettava, etteivät muut painopisteet mene ennaltaehkäisykustannusten edelle. On hyväksyttävä sellainen talousarvio, jossa turvataan investoinnit ennaltaehkäisyyn. mikä ei tarkoita ainoastaan sairaaloiden varustamista mammografia- ja kaikukuvauslaittein vaan ennen kaikkea investoimista henkilöstöön, jotta näitä laitteita käyttää riittävä määrä terveydenhuollon ammattilaisia."@fi7
"Je voudrais vous informer des résultats des discussions qui se sont déroulées le 20 octobre 2006 au sein de l’une des organisations de femmes les plus importantes et les plus anciennes de Slovaquie, l’Union des femmes slovaques. Lors de cette réunion, les femmes ont débattu de la situation intolérable présente en Slovaquie et dans d’autres pays européens en ce qui concerne le cancer du sein. De nos jours, à condition d’être diagnostiqué à un stade précoce, le cancer est curable. Ainsi, comme la maladie est évitable, des femmes meurent aujourd’hui en partie dû à notre ignorance. Je suis donc ici pour vous informer de l’initiative «Ne nous laissez pas mourir» mise au point le 20 octobre. Je demande aux politiques, aux médecins, aux malades et au grand public d’agir pour empêcher qu’une maladie qui n’est pas obligatoirement mortelle n’emporte leur mère, leur femme, leur conjointe ou leur fille. Le Parlement européen adopte des règlements sur la protection de la nature. Des autoroutes européennes sont construites. Par contre, les investissements en faveur de la santé sont négligés. L’Union européenne tente également de lutter pour réduire les écarts entre les États membres en termes de style de vie. Il est vrai que nous faisons du bon travail dans de nombreux domaines. Toutefois, les statistiques concernant la «curabilité» du cancer révèlent de grandes disparités entre les États membres, notamment concernant les taux de survie: les femmes slovaques ont 30 % de chances en moins de survivre à ce type de cancer que de nombreuses femmes d’Europe occidentale. Il est regrettable que nous ne puissions pas assurer efficacement le dépistage nécessaire pour augmenter les taux de survie. Il faut permettre aux femmes de consulter leur médecin en soirée ou en week-end pour un dépistage, et dans le même temps, récompenser dûment les médecins et le personnel médical pour ce travail supplémentaire. Je pense que la majorité des femmes sont conscientes de ce problème et qu’elles ont un comportement responsable. Elles ont seulement besoin de pouvoir consulter correctement un médecin. La prévention n’est cependant pas gratuite, elle requiert des fonds considérables. En conséquence, nous devrions tous insister davantage pour que les dépenses dans la prévention ne soient pas évincées par d’autres priorités. Nous devrions approuver un budget qui prévoie l’investissement dans la prévention, ce qui signifie non seulement l’équipement des hôpitaux et l’achat d’appareils de mammographie et d’échographie, mais surtout l’investissement dans les ressources humaines, de sorte que les professionnels de la santé assignés à ces appareils soient suffisamment nombreux."@fr8
"Dovoľte mi informovať vás o výsledkoch rokovania najväčšej a jednej z najstarších ženských organizácii na Slovensku, Únie žien Slovenska, z 20. októbra 2006. Na tomto rokovaní sa ženy zaoberali neúnosnou situáciou na Slovensku, ale aj v iných štátoch Európy, spojenou s rakovinou prsníka. Rakovina je dnes už liečiteľná choroba, ak sa zistí vo včasnom štádiu. Teda dá sa povedať, že toto ochorenie je odvrátiteľné a ženy zomierajú aj pre našu ignoranciu. A preto tu stojím a informujem vás o tom, že 20. októbra vznikla iniciatíva pod názvom „Nedovoľte, aby sme zomierali“, a tak vás vyzývam – politici, lekári, pacienti a široká verejnosť – nedovoľte, aby vaše mamy, manželky, partnerky, alebo dcéry dnes zomierali na ochorenie, na ktoré zomierať nemusia. Európsky parlament dnes vytyčuje normy na ochranu prírody, stavajú sa európske diaľnice, no zabúda sa na investície do zdravia. Európska únia sa snaží vyrovnávať rozdiely medzi životným štýlom v rôznych členských štátoch. V mnohých oblastiach sa jej to darí, avšak v štatistikách liečiteľnosti rakoviny existujú medzi členskými štátmi značné rozdiely, čo sa týka napríklad aj štatistiky prežitia rakoviny prsníka. Občania Slovenska majú o 30 % nižšiu šancu, že prežijú tento druh rakoviny, ako mnohé ženy zo západnej Európy. Je len poľutovaniahodné, že nevieme efektívne zabezpečiť preventívne prehliadky, ktoré by šancu prežitia zvýšili. Je nutné zabezpečiť, aby ženy mohli ísť na preventívne prehliadky aj vo večerných hodinách, respektíve cez víkend, a zároveň zabezpečiť náležitú odmenu lekárom a zdravotníckym pracovníkom za túto prácu navyše. Dovolím si tvrdiť, že väčšina žien je uvedomelých a zodpovedných, len sa im musia vytvoriť vhodné podmienky na návštevu lekára. Lenže ani prevencia nie je zadarmo a stojí nemalé finančné prostriedky, preto všetci musíme vyvíjať tlak, aby prioritu nedostali iné problémy. Pri schvaľovaní rozpočtu sa musí myslieť na investície do prevencie, a to nielen do vybavenia nemocníc alebo nákupu mamografov či ultrazvukov, ale predovšetkým na investíciu do ľudského faktora, aby sme mali dostatok pracovníkov, ktorí vedia tieto prístroje obsluhovať."@hu11
"Desidero informarvi sull’esito delle discussioni svoltesi il 20 ottobre 2006 presso una delle più grandi e antiche organizzazioni femminili in Slovacchia, l’Unione delle donne slovacche. In occasione della riunione, le donne hanno discusso dell’intollerabile situazione in materia di tumore al seno in Slovacchia e in altri paesi europei. Al giorno d’oggi, di cancro si guarisce, se la diagnosi è sufficientemente precoce. Quindi, visto che la prevenzione è possibile, le donne muoiono in parte a causa della nostra ignoranza. Per questo, desidero informarvi dell’iniziativa “Non lasciateci morire” avviata proprio il 20 ottobre. Lancio un appello ai politici, ai medici, ai pazienti e al grande pubblico perché risparmino alle loro madri, mogli, compagne e figlie di morire di una malattia che non necessariamente è fatale. Il Parlamento europeo adotta normative sulla protezione della natura, si costruiscono autostrade europee, ma si trascurano gli investimenti per la salute. L’Unione europea si sta impegnando anche per ridurre le differenze tra gli Stati membri in termini di stile di vita, e i risultati in vari settori sono ottimi. Le statistiche sulla curabilità del cancro indicano tuttavia che esistono differenze rilevanti tra gli Stati membri, anche per quanto riguarda i tassi di sopravvivenza in caso di carcinoma della mammella. Le donne slovacche hanno il 30 per cento di probabilità in meno di sopravvivere a questo tipo di tumore di molte donne dell’Europa occidentale. E’ deplorevole che non si possa effettivamente garantire lo necessario per elevare il tasso di sopravvivenza. E’ necessario offrire alle donne l’opportunità di recarsi dal medico per sottoporsi allo la sera o durante il fine settimana, e allo stesso tempo retribuire adeguatamente i medici e gli operatori sanitari per questo lavoro supplementare che svolgono. Credo che la maggior parte delle donne sia conscia del problema e si comporti in modo responsabile. Ora le donne hanno semplicemente bisogno di avere accesso ad un medico. La prevenzione non è tuttavia priva di costi e richiede finanziamenti considerevoli. Pertanto, dovremmo tutti esercitare più pressione per garantire che la spesa per la prevenzione non sia scavalcata da altre priorità. Dovremmo approvare un bilancio che preveda investimenti per la prevenzione, e questo non significa solo attrezzare gli ospedali e acquistare mammografi o sonografi, ma soprattutto investire in risorse umane affinché sia possibile disporre del personale sanitario sufficiente e in grado di utilizzare queste apparecchiature."@it12
"Dovoľte mi informovať vás o výsledkoch rokovania najväčšej a jednej z najstarších ženských organizácii na Slovensku, Únie žien Slovenska, z 20. októbra 2006. Na tomto rokovaní sa ženy zaoberali neúnosnou situáciou na Slovensku, ale aj v iných štátoch Európy, spojenou s rakovinou prsníka. Rakovina je dnes už liečiteľná choroba, ak sa zistí vo včasnom štádiu. Teda dá sa povedať, že toto ochorenie je odvrátiteľné a ženy zomierajú aj pre našu ignoranciu. A preto tu stojím a informujem vás o tom, že 20. októbra vznikla iniciatíva pod názvom „Nedovoľte, aby sme zomierali“, a tak vás vyzývam – politici, lekári, pacienti a široká verejnosť – nedovoľte, aby vaše mamy, manželky, partnerky, alebo dcéry dnes zomierali na ochorenie, na ktoré zomierať nemusia. Európsky parlament dnes vytyčuje normy na ochranu prírody, stavajú sa európske diaľnice, no zabúda sa na investície do zdravia. Európska únia sa snaží vyrovnávať rozdiely medzi životným štýlom v rôznych členských štátoch. V mnohých oblastiach sa jej to darí, avšak v štatistikách liečiteľnosti rakoviny existujú medzi členskými štátmi značné rozdiely, čo sa týka napríklad aj štatistiky prežitia rakoviny prsníka. Občania Slovenska majú o 30 % nižšiu šancu, že prežijú tento druh rakoviny, ako mnohé ženy zo západnej Európy. Je len poľutovaniahodné, že nevieme efektívne zabezpečiť preventívne prehliadky, ktoré by šancu prežitia zvýšili. Je nutné zabezpečiť, aby ženy mohli ísť na preventívne prehliadky aj vo večerných hodinách, respektíve cez víkend, a zároveň zabezpečiť náležitú odmenu lekárom a zdravotníckym pracovníkom za túto prácu navyše. Dovolím si tvrdiť, že väčšina žien je uvedomelých a zodpovedných, len sa im musia vytvoriť vhodné podmienky na návštevu lekára. Lenže ani prevencia nie je zadarmo a stojí nemalé finančné prostriedky, preto všetci musíme vyvíjať tlak, aby prioritu nedostali iné problémy. Pri schvaľovaní rozpočtu sa musí myslieť na investície do prevencie, a to nielen do vybavenia nemocníc alebo nákupu mamografov či ultrazvukov, ale predovšetkým na investíciu do ľudského faktora, aby sme mali dostatok pracovníkov, ktorí vedia tieto prístroje obsluhovať."@lt14
"Dovoľte mi informovať vás o výsledkoch rokovania najväčšej a jednej z najstarších ženských organizácii na Slovensku, Únie žien Slovenska, z 20. októbra 2006. Na tomto rokovaní sa ženy zaoberali neúnosnou situáciou na Slovensku, ale aj v iných štátoch Európy, spojenou s rakovinou prsníka. Rakovina je dnes už liečiteľná choroba, ak sa zistí vo včasnom štádiu. Teda dá sa povedať, že toto ochorenie je odvrátiteľné a ženy zomierajú aj pre našu ignoranciu. A preto tu stojím a informujem vás o tom, že 20. októbra vznikla iniciatíva pod názvom „Nedovoľte, aby sme zomierali“, a tak vás vyzývam – politici, lekári, pacienti a široká verejnosť – nedovoľte, aby vaše mamy, manželky, partnerky, alebo dcéry dnes zomierali na ochorenie, na ktoré zomierať nemusia. Európsky parlament dnes vytyčuje normy na ochranu prírody, stavajú sa európske diaľnice, no zabúda sa na investície do zdravia. Európska únia sa snaží vyrovnávať rozdiely medzi životným štýlom v rôznych členských štátoch. V mnohých oblastiach sa jej to darí, avšak v štatistikách liečiteľnosti rakoviny existujú medzi členskými štátmi značné rozdiely, čo sa týka napríklad aj štatistiky prežitia rakoviny prsníka. Občania Slovenska majú o 30 % nižšiu šancu, že prežijú tento druh rakoviny, ako mnohé ženy zo západnej Európy. Je len poľutovaniahodné, že nevieme efektívne zabezpečiť preventívne prehliadky, ktoré by šancu prežitia zvýšili. Je nutné zabezpečiť, aby ženy mohli ísť na preventívne prehliadky aj vo večerných hodinách, respektíve cez víkend, a zároveň zabezpečiť náležitú odmenu lekárom a zdravotníckym pracovníkom za túto prácu navyše. Dovolím si tvrdiť, že väčšina žien je uvedomelých a zodpovedných, len sa im musia vytvoriť vhodné podmienky na návštevu lekára. Lenže ani prevencia nie je zadarmo a stojí nemalé finančné prostriedky, preto všetci musíme vyvíjať tlak, aby prioritu nedostali iné problémy. Pri schvaľovaní rozpočtu sa musí myslieť na investície do prevencie, a to nielen do vybavenia nemocníc alebo nákupu mamografov či ultrazvukov, ale predovšetkým na investíciu do ľudského faktora, aby sme mali dostatok pracovníkov, ktorí vedia tieto prístroje obsluhovať."@lv13
"Dovoľte mi informovať vás o výsledkoch rokovania najväčšej a jednej z najstarších ženských organizácii na Slovensku, Únie žien Slovenska, z 20. októbra 2006. Na tomto rokovaní sa ženy zaoberali neúnosnou situáciou na Slovensku, ale aj v iných štátoch Európy, spojenou s rakovinou prsníka. Rakovina je dnes už liečiteľná choroba, ak sa zistí vo včasnom štádiu. Teda dá sa povedať, že toto ochorenie je odvrátiteľné a ženy zomierajú aj pre našu ignoranciu. A preto tu stojím a informujem vás o tom, že 20. októbra vznikla iniciatíva pod názvom „Nedovoľte, aby sme zomierali“, a tak vás vyzývam – politici, lekári, pacienti a široká verejnosť – nedovoľte, aby vaše mamy, manželky, partnerky, alebo dcéry dnes zomierali na ochorenie, na ktoré zomierať nemusia. Európsky parlament dnes vytyčuje normy na ochranu prírody, stavajú sa európske diaľnice, no zabúda sa na investície do zdravia. Európska únia sa snaží vyrovnávať rozdiely medzi životným štýlom v rôznych členských štátoch. V mnohých oblastiach sa jej to darí, avšak v štatistikách liečiteľnosti rakoviny existujú medzi členskými štátmi značné rozdiely, čo sa týka napríklad aj štatistiky prežitia rakoviny prsníka. Občania Slovenska majú o 30 % nižšiu šancu, že prežijú tento druh rakoviny, ako mnohé ženy zo západnej Európy. Je len poľutovaniahodné, že nevieme efektívne zabezpečiť preventívne prehliadky, ktoré by šancu prežitia zvýšili. Je nutné zabezpečiť, aby ženy mohli ísť na preventívne prehliadky aj vo večerných hodinách, respektíve cez víkend, a zároveň zabezpečiť náležitú odmenu lekárom a zdravotníckym pracovníkom za túto prácu navyše. Dovolím si tvrdiť, že väčšina žien je uvedomelých a zodpovedných, len sa im musia vytvoriť vhodné podmienky na návštevu lekára. Lenže ani prevencia nie je zadarmo a stojí nemalé finančné prostriedky, preto všetci musíme vyvíjať tlak, aby prioritu nedostali iné problémy. Pri schvaľovaní rozpočtu sa musí myslieť na investície do prevencie, a to nielen do vybavenia nemocníc alebo nákupu mamografov či ultrazvukov, ale predovšetkým na investíciu do ľudského faktora, aby sme mali dostatok pracovníkov, ktorí vedia tieto prístroje obsluhovať."@mt15
"Ik wil u op de hoogte brengen van de resultaten van de besprekingen die op 20 oktober 2006 zijn gehouden in een van de grootste en oudste vrouwenorganisaties van Slowakije, de Unie van Slowaakse Vrouwen. Tijdens de bijeenkomst discussieerden de vrouwen over de onduldbare situatie met betrekking tot borstkanker in Slowakije en andere Europese landen. Tegenwoordig is kanker te genezen als het vroeg genoeg wordt geconstateerd. Gezien het feit dat de ziekte te voorkomen is, sterven er dus vrouwen mede door onze onwetendheid. Dat is de reden waarom ik u hier op de hoogte wil stellen van het initiatief ‘Don’t Let Us Die’ waartoe op 20 oktober besloten is. Ik roep politici, artsen, patiënten en het grote publiek op te voorkomen dat hun moeders, echtgenotes, partners en dochters sterven aan een ziekte die niet dodelijk hoeft te zijn. Het Europees Parlement stelt verordeningen vast voor natuurbescherming, er worden Europese snelwegen gebouwd, maar aan investering in de volksgezondheid wordt te weinig aandacht besteed. De Europese Unie streeft er ook naar de verschillen in levensstijl tussen lidstaten te verkleinen. Zeker, we doen het op veel gebieden goed. De statistieken over de mate waarin kanker geneeslijk is – en de overlevingspercentages voor borstkanker zijn daarbij inbegrepen – wijzen echter op grote verschillen tussen de lidstaten. Slowaakse vrouwen hebben 30 procent minder kans om dit type kanker te overleven dan veel vrouwen in West-Europa. Het is betreurenswaardig dat we niet daadwerkelijk de screening kunnen garanderen die nodig is om het overlevingspercentage te verhogen. Vrouwen moeten in de gelegenheid worden gesteld zich ’s avonds of in het weekend door hun arts te laten onderzoeken en tegelijkertijd moeten artsen en medisch personeel naar behoren worden beloond voor dit extra werk. Ik denk dat de meerderheid van de vrouwen zich bewust is van dit probleem en zich verantwoordelijk gedraagt. Het enige wat ze nodig hebben is een geschikte toegang tot een arts. Preventie is echter niet gratis; daar zijn aanzienlijke financiële middelen voor nodig. Daarom moet iedereen meer druk uitoefenen om ervoor te zorgen dat de uitgaven ten behoeve van preventie niet ondergesneeuwd raken door andere prioriteiten. We moeten een begroting aannemen die voorziet in het investeren in preventie, wat niet alleen betekent dat ziekenhuizen goed worden uitgerust en dat er mammografie- en echografieapparatuur wordt aangeschaft, maar vooral dat er geïnvesteerd wordt in personele middelen zodat er voldoende medisch personeel beschikbaar is om die apparatuur te bedienen."@nl3
"Dovoľte mi informovať vás o výsledkoch rokovania najväčšej a jednej z najstarších ženských organizácii na Slovensku, Únie žien Slovenska, z 20. októbra 2006. Na tomto rokovaní sa ženy zaoberali neúnosnou situáciou na Slovensku, ale aj v iných štátoch Európy, spojenou s rakovinou prsníka. Rakovina je dnes už liečiteľná choroba, ak sa zistí vo včasnom štádiu. Teda dá sa povedať, že toto ochorenie je odvrátiteľné a ženy zomierajú aj pre našu ignoranciu. A preto tu stojím a informujem vás o tom, že 20. októbra vznikla iniciatíva pod názvom „Nedovoľte, aby sme zomierali“, a tak vás vyzývam – politici, lekári, pacienti a široká verejnosť – nedovoľte, aby vaše mamy, manželky, partnerky, alebo dcéry dnes zomierali na ochorenie, na ktoré zomierať nemusia. Európsky parlament dnes vytyčuje normy na ochranu prírody, stavajú sa európske diaľnice, no zabúda sa na investície do zdravia. Európska únia sa snaží vyrovnávať rozdiely medzi životným štýlom v rôznych členských štátoch. V mnohých oblastiach sa jej to darí, avšak v štatistikách liečiteľnosti rakoviny existujú medzi členskými štátmi značné rozdiely, čo sa týka napríklad aj štatistiky prežitia rakoviny prsníka. Občania Slovenska majú o 30 % nižšiu šancu, že prežijú tento druh rakoviny, ako mnohé ženy zo západnej Európy. Je len poľutovaniahodné, že nevieme efektívne zabezpečiť preventívne prehliadky, ktoré by šancu prežitia zvýšili. Je nutné zabezpečiť, aby ženy mohli ísť na preventívne prehliadky aj vo večerných hodinách, respektíve cez víkend, a zároveň zabezpečiť náležitú odmenu lekárom a zdravotníckym pracovníkom za túto prácu navyše. Dovolím si tvrdiť, že väčšina žien je uvedomelých a zodpovedných, len sa im musia vytvoriť vhodné podmienky na návštevu lekára. Lenže ani prevencia nie je zadarmo a stojí nemalé finančné prostriedky, preto všetci musíme vyvíjať tlak, aby prioritu nedostali iné problémy. Pri schvaľovaní rozpočtu sa musí myslieť na investície do prevencie, a to nielen do vybavenia nemocníc alebo nákupu mamografov či ultrazvukov, ale predovšetkým na investíciu do ľudského faktora, aby sme mali dostatok pracovníkov, ktorí vedia tieto prístroje obsluhovať."@pl16
"Gostaria de vos informar do resultado dos debates realizados no dia 20 de Outubro de 2006 numa das maiores e mais antigas organizações de mulheres da Eslováquia, a União das Mulheres Eslovacas. Neste encontro, as mulheres debateram a situação intolerável existente na Eslováquia e noutros países europeus no que diz respeito ao cancro da mama. Hoje em dia, o cancro é curável, se for diagnosticado a tempo. Portanto, sendo possível prevenir a doença, as mulheres continuam a morrer, em parte, devido à nossa ignorância. Assim sendo, gostaria de vos informar da iniciativa intitulada “Não nos deixem morrer”, lançada no dia 20 de Outubro. Exorto os políticos, médicos, doentes e o público em geral a evitar que as suas mães, esposas, companheiras ou filhas morram por causa de uma doença que não tem de ser fatal. O Parlamento Europeu aprova normas relativas à protecção da natureza, constroem-se auto-estradas europeias, mas esquecem-se os investimentos na saúde. A União Europeia está também a esforçar-se por reduzir as desigualdades existentes entre os Estados-Membros no que toca ao estilo de vida. Estamos, de facto, a obter bons resultados em muitos domínios. No entanto, as estatísticas relativas à probabilidade de cura do cancro indicam que existem grandes diferenças entre os Estados-Membros, incluindo nas taxas de sobrevivência ao cancro da mama. As mulheres eslovacas têm uma probabilidade de sobreviver a este tipo de cancro que é inferior em 30% à de muitas mulheres na Europa Ocidental. É lamentável que não consigamos garantir efectivamente o rastreio necessário para aumentar a taxa de sobrevivência. É necessário dar às mulheres a oportunidade de consultarem os seus médicos para fazer rastreios à noite ou aos fins-de-semana, remunerando, simultaneamente os médicos e os profissionais da saúde como é devido por este trabalho adicional. Penso que a maioria das mulheres tem consciência deste problema e se comporta de forma responsável. Basta-lhes ter o acesso adequado a um médico. No entanto, a prevenção não é gratuita; exige um financiamento considerável. Por isso, todos deveriam exercer mais pressão para assegurar que os gastos relacionados com a prevenção não sejam suplantados por outras prioridades. Deveríamos aprovar um orçamento que garanta investimento na prevenção, o que significa não só equipar hospitais e adquirir mamógrafos ou ecógrafos, mas sobretudo investir em recursos humanos, de modo a haver um número suficiente de profissionais de saúde para manejar este equipamento."@pt17
"Dovoľte mi informovať vás o výsledkoch rokovania najväčšej a jednej z najstarších ženských organizácii na Slovensku, Únie žien Slovenska, z 20. októbra 2006. Na tomto rokovaní sa ženy zaoberali neúnosnou situáciou na Slovensku, ale aj v iných štátoch Európy, spojenou s rakovinou prsníka. Rakovina je dnes už liečiteľná choroba, ak sa zistí vo včasnom štádiu. Teda dá sa povedať, že toto ochorenie je odvrátiteľné a ženy zomierajú aj pre našu ignoranciu. A preto tu stojím a informujem vás o tom, že 20. októbra vznikla iniciatíva pod názvom „Nedovoľte, aby sme zomierali“, a tak vás vyzývam – politici, lekári, pacienti a široká verejnosť – nedovoľte, aby vaše mamy, manželky, partnerky, alebo dcéry dnes zomierali na ochorenie, na ktoré zomierať nemusia. Európsky parlament dnes vytyčuje normy na ochranu prírody, stavajú sa európske diaľnice, no zabúda sa na investície do zdravia. Európska únia sa snaží vyrovnávať rozdiely medzi životným štýlom v rôznych členských štátoch. V mnohých oblastiach sa jej to darí, avšak v štatistikách liečiteľnosti rakoviny existujú medzi členskými štátmi značné rozdiely, čo sa týka napríklad aj štatistiky prežitia rakoviny prsníka. Občania Slovenska majú o 30 % nižšiu šancu, že prežijú tento druh rakoviny, ako mnohé ženy zo západnej Európy. Je len poľutovaniahodné, že nevieme efektívne zabezpečiť preventívne prehliadky, ktoré by šancu prežitia zvýšili. Je nutné zabezpečiť, aby ženy mohli ísť na preventívne prehliadky aj vo večerných hodinách, respektíve cez víkend, a zároveň zabezpečiť náležitú odmenu lekárom a zdravotníckym pracovníkom za túto prácu navyše. Dovolím si tvrdiť, že väčšina žien je uvedomelých a zodpovedných, len sa im musia vytvoriť vhodné podmienky na návštevu lekára. Lenže ani prevencia nie je zadarmo a stojí nemalé finančné prostriedky, preto všetci musíme vyvíjať tlak, aby prioritu nedostali iné problémy. Pri schvaľovaní rozpočtu sa musí myslieť na investície do prevencie, a to nielen do vybavenia nemocníc alebo nákupu mamografov či ultrazvukov, ale predovšetkým na investíciu do ľudského faktora, aby sme mali dostatok pracovníkov, ktorí vedia tieto prístroje obsluhovať."@sl19
"Jag skulle vilja upplysa er om resultatet av en diskussion som fördes den 20 oktober 2006 vid en av de största och äldsta kvinnoorganisationerna i Slovakien, Slovakiska kvinnounionen. Under mötet diskuterade kvinnor den oacceptabla bröstcancersituationen i Slovakien och i övriga EU-länder. Nu för tiden kan man bota cancer om diagnosen ställs tidigt nog. Det innebär, med tanke på att sjukdomen går att bota, att kvinnor delvis dör på grund av vår okunnighet. Jag är därför här för att upplysa er om initiativet ”Låt oss inte dö” som formulerades den 20 oktober. Jag uppmanar politiker, läkare, patienter och allmänheten att förhindra att deras mödrar, fruar, partner och döttrar dör i en sjukdom som inte nödvändigtvis är dödlig. Europaparlamentet antar förordningar om naturskydd, det byggs europeiska motorvägar, men man förbiser investeringar i hälsa. Europeiska unionen strävar också efter att minska skillnaderna i livsstil mellan medlemsstaterna. Vi klarar oss faktiskt bra på många områden. Men statistiken över möjligheterna att bota cancer indikerar att det finns en stor skillnad mellan medlemsstaterna, och dessa siffror innefattar överlevnad i bröstcancer. Slovakiska kvinnor har 30 procents lägre möjlighet att överleva denna typ av cancer än många kvinnor från Västeuropa. Det är beklagligt att vi inte effektivt kan garantera den screening som behövs för att höja överlevnadsprocenten. Det är nödvändigt att ge kvinnor möjligheten att träffa sina läkare för screening på kvällar och helger, och samtidigt ge läkare och vårdpersonal ordentlig ersättning för detta extraarbete. Jag tror att flertalet kvinnor känner till detta problem och beter sig ansvarsfullt. De behöver bara passande tillgång till en läkare. Men det är inte gratis att förebygga; det kräver betydande finansiering. Alla borde därför utöva mer påtryckningar för att se till att användningen av resurser för förebyggande inte trängs ut av andra prioriteringar. Vi borde därför godkänna en budget som tillhandahåller investeringar i förebyggande, vilket inte bara innebär att utrusta sjukhus och köpa mammografi- eller sonografiutrustning, utan framför allt investeringar i mänskliga resurser, så att tillräckligt mycket vårdpersonal finns tillgänglig för att använda denna utrustning."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Irena Belohorská (NI ). –"5,19,15,1,18,14,11,16,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph