Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-09-26-Speech-2-107"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20060926.20.2-107"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Dovolte mi, abych se vyjádřil ke zprávě pana Mavrommatise, o které jsme hlasovali bez předchozí rozpravy. Zpráva obsahuje vedle řady podnětných a nezpochybnitelných myšlenek a závěrů rovněž velké množství prázdných a zbytečných frází, které nejen že nereflektují reálnou situaci v členských státech EU, ale ani nepřispívají k řešení problémů, kterými by se Unie v dané věci měla zabývat. Chci zejména upozornit na skutečnost, že v některých členských státech nejsou média zdaleka nezávislá ani profesionální, a už vůbec nepředstavují zmiňovaný "rozhodující a základní faktor pro vývoj člověka". Například v České republice jsou média pouhou součástí trhu a přeneseně nástrojem politické manipulace a dezinformování veřejnosti. Není tajemstvím, že klíčová média v České republice patří cizím koncernům a regionální tisk patří jedinému německému vydavatelství. Příznačným rysem souvisejícím s tímto stavem je segregace zejména levicových názorů, skandalizování a kriminalizování celých skupin obyvatelstva, a snižování role novinářů v pouhé námezdní pracovní síly, které musí bezvýhradně respektovat a hájit politickou platformu vydavatele. Pro vydavatele pak neplatí žádná omezení z hlediska koncentrace mediální moci. Prázdná a líbivá slova o etice a humanitě musím proto chápat jako hlubokou naivitu a též jako vyhýbání se skutečným problémům existujícím ve sféře médií na teritoriu EU."@cs1
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Jeg vil gerne kommentere Mavrommatis-betænkningen, som vi stemte om uden forudgående forhandling. Selv om betænkningen indeholder en række uomtvisteligt interessante idéer og konklusioner, indeholder den også en masse tom, overflødig snak, som ikke blot ikke afspejler, hvad der rent faktisk foregår i EU's medlemsstater, men heller ikke bidrager til en løsning af de problemer, som Unionen burde tage sig af på dette område. Jeg vil gerne fremhæve det forhold, at i nogle medlemsstater findes der ingen medier, som selv med den bedste vilje kan betegnes som uafhængige eller professionelle. Medierne i disse lande er helt klart ikke en "afgørende og grundlæggende proces for den menneskelige udvikling" for at citere betænkningens ordlyd. I Den Tjekkiske Republik er medierne f.eks. blot en del af markedet og helt klart et instrument til politisk manipulation, der benyttes til at misinformere offentligheden. Det er ingen hemmelighed, at de vigtigste medier i Den Tjekkiske Republik tilhører udenlandske koncerner, og at den regionale presse tilhører en tysk forlagsvirksomhed. Et af kendetegnene ved denne situation er marginaliseringen af især venstrefløjens holdninger, at store befolkningsgrupper behandles som kriminelle og snyltere og en degradering af journalisterne til at være håndlangere, som uden at stille spørgsmål tvinges til at respektere og forsvare udgiverens politiske platform. Der gælder ingen restriktioner for forlagene med hensyn til koncentration af mediernes magt. De tomme ord om moral og humanisme er helt klart dybt naive og betyder, at man vender det blinde øje til de reelle problemer, som medierne står over for i EU."@da2
". Ich möchte eine Anmerkung zum Bericht Mavrommatis machen, über den wir ohne vorherige Aussprache abgestimmt haben. Obwohl er eine Reihe unbestreitbar interessanter Gedanken und Schlussfolgerungen enthält, weist der Bericht über weite Strecken leere und überflüssige Phrasen auf, die nicht nur keinerlei Bezug zu den tatsächlichen Ereignissen in den EU-Mitgliedstaaten haben, sondern auch keinen Beitrag zur Lösung der Probleme leisten, mit denen sich die Union in diesem Bereich befassen sollte. Ich möchte zudem unterstreichen, dass es in einigen Mitgliedstaaten keine Medien gibt, die man auch nur ansatzweise als unabhängig oder professionell bezeichnen könnte. Die Medien in diesem Ländern sind keinesfalls „ein entscheidender und wesentlicher Prozess für die menschliche Entwicklung“, um den Bericht zu zitieren. In der Tschechischen Republik beispielsweise sind die Medien nichts weiter als Komponenten des Marktes und eindeutig ein Instrument der politischen Manipulation, das zur Desinformation der Öffentlichkeit eingesetzt wird. Es ist kein Geheimnis, dass die wichtigsten Medien in der Tschechischen Republik ausländischen Konzernen gehören und dass ein deutscher Verlag die regionale Presse besitzt. Kennzeichnend für diese Situation ist, dass vor allem linke Ansichten an den Rand gedrängt, ganze Teile der Bevölkerung wie Kriminelle und Ausgestoßene behandelt werden und Journalisten zu Lohnarbeitern verkommen, die gezwungen sind, die politische Plattform des Herausgebers blind zu respektieren und zu vertreten. Für Herausgeber gelten keinerlei Restriktionen in Bezug auf die Konzentration medialer Macht. Die leeren Lippenbekenntnisse zu Ethik und Menschlichkeit sind eindeutig vollkommen naiv, und sie ignorieren die wahren Probleme, denen sich der Mediensektor in der EU gegenübersieht."@de9
". Θέλω να σχολιάσω την έκθεση Μαυρομμάτη, επί της οποίας ψηφίσαμε χωρίς να προηγηθεί συζήτηση. Παρότι προσφέρει αρκετές αναμφίβολα ενδιαφέρουσες ιδέες και συμπεράσματα, η έκθεση περιλαμβάνει πάρα πολλές κενές περιεχομένου, περιττές γενικολογίες οι οποίες όχι μόνο δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική κατάσταση στα κράτη μέλη της ΕΕ, αλλά και δεν συμβάλλουν στην επίλυση των προβλημάτων που θα έπρεπε να αντιμετωπίζει η Ένωση σε αυτόν τον τομέα. Θέλω επίσης να υπογραμμίσω το γεγονός ότι σε ορισμένα κράτη μέλη δεν υπάρχουν μέσα ενημέρωσης τα οποία θα μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει έστω και ελάχιστα ανεξάρτητα ή επαγγελματικά. Τα μέσα ενημέρωσης στις χώρες αυτές δεν αποτελούν επ’ ουδενί «ουσιώδη και θεμελιώδη διαδικασία για την ανθρώπινη ανάπτυξη», για να αναφέρω τη διατύπωση της έκθεσης. Στην Τσεχική Δημοκρατία, λόγου χάρη, τα μέσα ενημέρωσης είναι απλώς εξαρτήματα της αγοράς και σαφές όργανο πολιτικής χειραγώγησης με σκοπό την παραπληροφόρηση του κοινού. Είναι άλλωστε γνωστό ότι τα μεγαλύτερα μέσα ενημέρωσης στην Τσεχική Δημοκρατία ανήκουν σε ξένα συμφέροντα, ενώ ο περιφερειακός Τύπος ανήκει σε μια γερμανική εκδοτική εταιρεία. Ένα χαρακτηριστικό στοιχείο αυτής της κατάστασης είναι η περιθωριοποίηση, κυρίως, των αριστερών απόψεων, η αντιμετώπιση μεγάλων ομάδων του πληθυσμού ως εγκληματιών και περιθωριακών, καθώς και ο υποβιβασμός του ρόλου των δημοσιογράφων σε μισθοφόρους οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να υπερασπίζονται τυφλά τις πολιτικές θέσεις των εκδοτών. Δεν ισχύουν περιορισμοί όσον αφορά τη συγκέντρωση μέσων ενημέρωσης στα χέρια των εκδοτών. Η κενή περιεχομένου φραστική υπεράσπιση της ηθικής και της ανθρωπότητας είναι σαφώς βαθύτατα αφελής και ισοδυναμεί με εθελοτυφλία έναντι των πραγματικών προβλημάτων στον τομέα των μέσων ενημέρωσης στην ΕΕ."@el10
". I should like to comment on the Mavrommatis report, on which we voted without holding a debate beforehand. Although it offers a series of indisputably interesting ideas and conclusions, the report contains a great deal of empty, superfluous waffle that not only fails to reflect what is actually happening in EU Member States but also fails to contribute towards solving the problems that the Union should be addressing in this area. I should also like to highlight the fact that in some Member States there are no media that one might remotely call independent or professional. The media in those countries are categorically not a ‘vital and fundamental process for human development’, to quote the words of the report. In the Czech Republic, for example, the media are merely components of the market and clearly an instrument of political manipulation used to misinform the public. It is no secret that the key media in the Czech Republic belong to foreign concerns and that the regional press belongs to a German publishing company. One characteristic feature of this state of affairs is the marginalisation of, in the main, left-wing opinions, the treatment of whole sections of the population as criminals and pariahs, and the downgrading of the role of journalists to that of mere hired hands, who are forced unquestioningly to respect and defend the editor’s political platform. There are no restrictions applying to editors in respect of the concentration of media power. The empty lip–service that is paid to ethics and humanity is clearly deeply naive and tantamount to turning a blind eye to the real problems facing the media sector in the EU."@en4
". Quisiera hacer algún comentario sobre el informe Mavrommatis, que se ha votado sin un debate previo. Aunque este ofrece una serie de ideas y conclusiones sin duda interesantes, también contiene mucha palabrería vacía y superflua que no solo no refleja la situación real en los Estados miembros de la Unión Europea, sino que tampoco contribuye a resolver los problemas que la Unión debería abordar en este ámbito. Asimismo, quiero destacar que en algunos Estados miembros no existen medios de comunicación que se puedan considerar ni siquiera remotamente independientes o profesionales. En dichos países, los medios de comunicación desde luego no constituyen un «proceso vital y fundamental para el desarrollo humano», por citar las palabras del informe. En la República Checa, por ejemplo, son meros componentes del mercado y un instrumento evidente de manipulación política que se utiliza para desinformar a la población. No es un secreto que los principales medios de comunicación de la República Checa son propiedad de sociedades extranjeras y que la prensa regional pertenece a una empresa editora alemana. Esta situación se caracteriza por la marginación de las opiniones de izquierda, en particular, el tratamiento de sectores enteros de población como criminales y parias, y la degradación del papel de los periodistas al de mero personal contratado, que está obligado a respetar y defender ciegamente la plataforma política del editor. No se aplican restricciones a los editores con respecto a la concentración de poder de los medios de comunicación. La invocación sin fundamento de la ética y a la humanidad es sin duda de una gran ingenuidad y equivale a cerrar los ojos a los verdaderos problemas con que se enfrenta el sector de los medios de comunicación en la Unión Europea."@es20
"Dovolte mi, abych se vyjádřil ke zprávě pana Mavrommatise, o které jsme hlasovali bez předchozí rozpravy. Zpráva obsahuje vedle řady podnětných a nezpochybnitelných myšlenek a závěrů rovněž velké množství prázdných a zbytečných frází, které nejen že nereflektují reálnou situaci v členských státech EU, ale ani nepřispívají k řešení problémů, kterými by se Unie v dané věci měla zabývat. Chci zejména upozornit na skutečnost, že v některých členských státech nejsou média zdaleka nezávislá ani profesionální, a už vůbec nepředstavují zmiňovaný "rozhodující a základní faktor pro vývoj člověka". Například v České republice jsou média pouhou součástí trhu a přeneseně nástrojem politické manipulace a dezinformování veřejnosti. Není tajemstvím, že klíčová média v České republice patří cizím koncernům a regionální tisk patří jedinému německému vydavatelství. Příznačným rysem souvisejícím s tímto stavem je segregace zejména levicových názorů, skandalizování a kriminalizování celých skupin obyvatelstva, a snižování role novinářů v pouhé námezdní pracovní síly, které musí bezvýhradně respektovat a hájit politickou platformu vydavatele. Pro vydavatele pak neplatí žádná omezení z hlediska koncentrace mediální moci. Prázdná a líbivá slova o etice a humanitě musím proto chápat jako hlubokou naivitu a též jako vyhýbání se skutečným problémům existujícím ve sféře médií na teritoriu EU."@et5
". Haluan esittää muutaman huomion Mavrommatisin mietinnöstä, josta äänestimme käymättä siitä ensin keskustelua. Mietinnössä kieltämättä esitetään joukko mielenkiintoisia ajatuksia ja päätelmiä, mutta siihen sisältyy myös paljon tyhjää, pinnallista löpinää, joka ei kuvaa EU:n jäsenvaltioissa vallitsevaa todellisuutta eikä myöskään edistä niiden ongelmien ratkaisemista, joihin EU:n tulisi kohdistaa huomionsa tällä alalla. Haluan myös korostaa, että joissakin jäsenvaltioissa ei ole lainkaan tiedotusvälineitä, joita voitaisiin kutsua missään määrin itsenäisiksi tai ammattimaisiksi. Noissa maissa tiedotusvälineet eivät ehdottomasti ole mietinnön sanoja lainatakseni "elintärkeä ja olennainen tekijä inhimillisessä kehityksessä". Esimerkiksi Tšekissä tiedotusvälineet ovat pelkkiä markkinoiden pelinappuloita ja niitä käytetään selkeästi poliittisen manipuloinnin välineenä, jolla harhaanjohdetaan kansaa. Ei ole mikään salaisuus, että Tšekin tärkeimmät tiedotusvälineet ovat ulkomaisten konsernien omistuksessa ja että alueelliset sanomalehdet omistaa saksalainen kustantamo. Yksi tälle tilanteelle tyypillinen piirre on se, että vasemmistolaiset mielipiteet enimmäkseen syrjäytetään, kokonaisia kansanosia kohdellaan rikollisina ja paarialuokkana ja että toimittajille on jäänyt pelkkä kätyrin rooli, jossa heidän on pakko kyseenalaistamatta kunnioittaa ja puolustaa päätoimittajan poliittista kantaa. Mikään ei rajoita päätoimittajia keskittämästä tiedotusvälineiden valtaa itselleen. Etiikkaan ja inhimillisyyteen vetoavat tyhjät puheet ovat todella naiiveja ja merkitsevät käytännössä sitä, että suljemme silmämme EU:n media-alan todellisilta ongelmilta."@fi7
". Je voudrais faire des commentaires sur le rapport Mavrommatis, sur lequel nous avons voté sans tenir de débats préalables. Bien qu’il propose toute une série d’idées et de conclusions incontestablement intéressantes, le rapport contient beaucoup de remplissage creux et superflu qui, non seulement ne réussit pas à refléter ce qui se passe réellement dans les États membres de l’UE, mais ne réussit pas non plus à aider l’UE à résoudre les problèmes qu’elle doit affronter dans ce domaine. Je voudrais également souligner le fait que dans certains États membres il n’existe aucun média que l’on puisse de près ou de loin appeler indépendant ou professionnel. Les médias de ces pays ne sont absolument pas «un processus indispensable et fondamental pour le développement humain», pour citer le rapport. En République tchèque, par exemple, les médias font tout simplement partie du marché et sont clairement un instrument de manipulation politique utilisé pour désinformer le public. Ce n’est pas un secret que les principaux d’entre eux appartiennent à des entreprises étrangères et que la presse régionale appartient à une maison d’édition allemande. Une des particularités de cet état de choses est la marginalisation, principalement, des opinions de gauche, le traitement de parties entières de la population comme des criminels et des parias, et la dévalorisation du rôle des journalistes qui deviennent de simples pantins, forcés de respecter et de défendre de façon inconditionnelle la plateforme politique de l’éditeur. Il n’existe pas de restrictions s’appliquant aux éditeurs en ce qui concerne la concentration du pouvoir des médias. L’intérêt de pure forme qui est manifesté envers l’éthique et l’humanité est tout simplement profondément naïf et équivaut à avoir un regard aveugle sur les réels problèmes auxquels le secteur des médias dans l’UE doit faire face."@fr8
"Dovolte mi, abych se vyjádřil ke zprávě pana Mavrommatise, o které jsme hlasovali bez předchozí rozpravy. Zpráva obsahuje vedle řady podnětných a nezpochybnitelných myšlenek a závěrů rovněž velké množství prázdných a zbytečných frází, které nejen že nereflektují reálnou situaci v členských státech EU, ale ani nepřispívají k řešení problémů, kterými by se Unie v dané věci měla zabývat. Chci zejména upozornit na skutečnost, že v některých členských státech nejsou média zdaleka nezávislá ani profesionální, a už vůbec nepředstavují zmiňovaný "rozhodující a základní faktor pro vývoj člověka". Například v České republice jsou média pouhou součástí trhu a přeneseně nástrojem politické manipulace a dezinformování veřejnosti. Není tajemstvím, že klíčová média v České republice patří cizím koncernům a regionální tisk patří jedinému německému vydavatelství. Příznačným rysem souvisejícím s tímto stavem je segregace zejména levicových názorů, skandalizování a kriminalizování celých skupin obyvatelstva, a snižování role novinářů v pouhé námezdní pracovní síly, které musí bezvýhradně respektovat a hájit politickou platformu vydavatele. Pro vydavatele pak neplatí žádná omezení z hlediska koncentrace mediální moci. Prázdná a líbivá slova o etice a humanitě musím proto chápat jako hlubokou naivitu a též jako vyhýbání se skutečným problémům existujícím ve sféře médií na teritoriu EU."@hu11
"Vorrei esprimere un commento sulla relazione Mavrommatis, che abbiamo votato senza prima dibatterla. Benché offra una serie di idee e conclusioni indubbiamente interessanti, la relazione contiene una gran quantità di chiacchiere vacue e superflue che, oltre a non rispecchiare ciò che sta effettivamente avvenendo negli Stati membri dell’Unione, non contribuisce neppure a risolvere i problemi che l’Unione deve affrontare in questo settore. Vorrei anche sottolineare che in alcuni Stati membri non ci sono che si possano anche lontanamente chiamare indipendenti o professionali. I in quei paesi non sono assolutamente un “processo vitale ed essenziale per lo sviluppo umano”, per citare le parole della relazione. Nella Repubblica ceca, per esempio, i sono soltanto componenti del mercato e sono chiaramente uno strumento di manipolazione politica usata per disinformare il pubblico. Non è un segreto che i più importanti della Repubblica ceca appartengano a società straniere e che la stampa locale appartiene a una casa editrice tedesca. Una caratteristica peculiare di questo stato di cose è la ghettizzazione, nel complesso, delle opinioni di sinistra, il trattamento da criminali e da paria riservato a interi settori della popolazione, nonché il declassamento della funzione dei giornalisti a meri braccianti, obbligati senza discutere a rispettare e difendere la piattaforma politica del loro editore. Non ci sono limitazioni applicabili agli editori relativamente al rispetto della concentrazione del potere mediatico. E’ ovvio che una devozione puramente formale nei confronti dell’etica e dell’umanità è profondamente ingenua ed equivale a chiudere un occhio sui reali problemi con cui è alle prese il settore dei nell’Unione."@it12
"Dovolte mi, abych se vyjádřil ke zprávě pana Mavrommatise, o které jsme hlasovali bez předchozí rozpravy. Zpráva obsahuje vedle řady podnětných a nezpochybnitelných myšlenek a závěrů rovněž velké množství prázdných a zbytečných frází, které nejen že nereflektují reálnou situaci v členských státech EU, ale ani nepřispívají k řešení problémů, kterými by se Unie v dané věci měla zabývat. Chci zejména upozornit na skutečnost, že v některých členských státech nejsou média zdaleka nezávislá ani profesionální, a už vůbec nepředstavují zmiňovaný "rozhodující a základní faktor pro vývoj člověka". Například v České republice jsou média pouhou součástí trhu a přeneseně nástrojem politické manipulace a dezinformování veřejnosti. Není tajemstvím, že klíčová média v České republice patří cizím koncernům a regionální tisk patří jedinému německému vydavatelství. Příznačným rysem souvisejícím s tímto stavem je segregace zejména levicových názorů, skandalizování a kriminalizování celých skupin obyvatelstva, a snižování role novinářů v pouhé námezdní pracovní síly, které musí bezvýhradně respektovat a hájit politickou platformu vydavatele. Pro vydavatele pak neplatí žádná omezení z hlediska koncentrace mediální moci. Prázdná a líbivá slova o etice a humanitě musím proto chápat jako hlubokou naivitu a též jako vyhýbání se skutečným problémům existujícím ve sféře médií na teritoriu EU."@lt14
"Dovolte mi, abych se vyjádřil ke zprávě pana Mavrommatise, o které jsme hlasovali bez předchozí rozpravy. Zpráva obsahuje vedle řady podnětných a nezpochybnitelných myšlenek a závěrů rovněž velké množství prázdných a zbytečných frází, které nejen že nereflektují reálnou situaci v členských státech EU, ale ani nepřispívají k řešení problémů, kterými by se Unie v dané věci měla zabývat. Chci zejména upozornit na skutečnost, že v některých členských státech nejsou média zdaleka nezávislá ani profesionální, a už vůbec nepředstavují zmiňovaný "rozhodující a základní faktor pro vývoj člověka". Například v České republice jsou média pouhou součástí trhu a přeneseně nástrojem politické manipulace a dezinformování veřejnosti. Není tajemstvím, že klíčová média v České republice patří cizím koncernům a regionální tisk patří jedinému německému vydavatelství. Příznačným rysem souvisejícím s tímto stavem je segregace zejména levicových názorů, skandalizování a kriminalizování celých skupin obyvatelstva, a snižování role novinářů v pouhé námezdní pracovní síly, které musí bezvýhradně respektovat a hájit politickou platformu vydavatele. Pro vydavatele pak neplatí žádná omezení z hlediska koncentrace mediální moci. Prázdná a líbivá slova o etice a humanitě musím proto chápat jako hlubokou naivitu a též jako vyhýbání se skutečným problémům existujícím ve sféře médií na teritoriu EU."@lv13
"Dovolte mi, abych se vyjádřil ke zprávě pana Mavrommatise, o které jsme hlasovali bez předchozí rozpravy. Zpráva obsahuje vedle řady podnětných a nezpochybnitelných myšlenek a závěrů rovněž velké množství prázdných a zbytečných frází, které nejen že nereflektují reálnou situaci v členských státech EU, ale ani nepřispívají k řešení problémů, kterými by se Unie v dané věci měla zabývat. Chci zejména upozornit na skutečnost, že v některých členských státech nejsou média zdaleka nezávislá ani profesionální, a už vůbec nepředstavují zmiňovaný "rozhodující a základní faktor pro vývoj člověka". Například v České republice jsou média pouhou součástí trhu a přeneseně nástrojem politické manipulace a dezinformování veřejnosti. Není tajemstvím, že klíčová média v České republice patří cizím koncernům a regionální tisk patří jedinému německému vydavatelství. Příznačným rysem souvisejícím s tímto stavem je segregace zejména levicových názorů, skandalizování a kriminalizování celých skupin obyvatelstva, a snižování role novinářů v pouhé námezdní pracovní síly, které musí bezvýhradně respektovat a hájit politickou platformu vydavatele. Pro vydavatele pak neplatí žádná omezení z hlediska koncentrace mediální moci. Prázdná a líbivá slova o etice a humanitě musím proto chápat jako hlubokou naivitu a též jako vyhýbání se skutečným problémům existujícím ve sféře médií na teritoriu EU."@mt15
"Ik zou willen reageren op het verslag van de heer Mavrommatis, een verslag waarover we zonder voorafgaand debat hebben gestemd. Het bevat naast een reeks inspirerende en onweerlegbare gedachten eveneens een grote hoeveelheid lege en overbodige frases. Niet alleen wordt hiermee op generlei wijze een waarheidsgetrouw beeld geschetst van de situatie in de EU-lidstaten, ze leveren ook geenszins een bijdrage aan de oplossing van de problemen waarmee de Unie zich op dit gebied zou moeten bezighouden. Met name wil ik wijzen op het feit dat in een aantal lidstaten de media verre van onafhankelijk of professioneel zijn, en al helemaal niet de genoemde “beslissende en fundamentele factor voor de ontwikkeling van het individu” is. Zo zijn in de Tsjechische Republiek de media volledig onderworpen aan de markt en overduidelijk een middel voor politieke manipulatie en misleiding van de publieke opinie. Het is geen geheim dat de belangrijkste media in de Tsjechische Republiek in handen zijn van buitenlandse bedrijven, en dat de regionale pers in handen is van één enkele Duitse uitgever. Een kenmerkend fenomeen dat met deze situatie samenhangt, is de segregatie van met name linkse opinies, verder het te kijk zetten en criminaliseren van volledige bevolkingsgroepen, alsook het reduceren van de rol van journalisten tot loonslaven die het politieke platform van de uitgever moeten respecteren en uitdragen. Wat betreft de samenballing van mediamacht is er voor de uitgever geen enkele beperking. De lege maar innemende woorden over ethiek en menselijkheid kan ik dan ook niet anders opvatten dan als flagrante naïviteit, en eveneens als het uit de weg gaan van de werkelijke problemen die er in de Europese Unie op mediagebied bestaan."@nl3
"Dovolte mi, abych se vyjádřil ke zprávě pana Mavrommatise, o které jsme hlasovali bez předchozí rozpravy. Zpráva obsahuje vedle řady podnětných a nezpochybnitelných myšlenek a závěrů rovněž velké množství prázdných a zbytečných frází, které nejen že nereflektují reálnou situaci v členských státech EU, ale ani nepřispívají k řešení problémů, kterými by se Unie v dané věci měla zabývat. Chci zejména upozornit na skutečnost, že v některých členských státech nejsou média zdaleka nezávislá ani profesionální, a už vůbec nepředstavují zmiňovaný "rozhodující a základní faktor pro vývoj člověka". Například v České republice jsou média pouhou součástí trhu a přeneseně nástrojem politické manipulace a dezinformování veřejnosti. Není tajemstvím, že klíčová média v České republice patří cizím koncernům a regionální tisk patří jedinému německému vydavatelství. Příznačným rysem souvisejícím s tímto stavem je segregace zejména levicových názorů, skandalizování a kriminalizování celých skupin obyvatelstva, a snižování role novinářů v pouhé námezdní pracovní síly, které musí bezvýhradně respektovat a hájit politickou platformu vydavatele. Pro vydavatele pak neplatí žádná omezení z hlediska koncentrace mediální moci. Prázdná a líbivá slova o etice a humanitě musím proto chápat jako hlubokou naivitu a též jako vyhýbání se skutečným problémům existujícím ve sféře médií na teritoriu EU."@pl16
"Gostaria de comentar o relatório Mavrommatis, que votámos sem um debate prévio. Embora ofereça uma série de ideias e conclusões indiscutivelmente interessantes, este relatório contém uma grande quantidade de frases vazias e supérfluas, que não só não reflectem aquilo que está de facto a acontecer nos Estados-Membros da UE, mas também não contribuem para a solução dos problemas nos quais a União deveria concentrar-se neste domínio. Gostaria ainda de realçar o facto de, em alguns Estados-Membros, não existirem meios de comunicação social que possam ser considerados vagamente como independentes ou profissionais. Os meios de comunicação social nestes países não representam, de maneira alguma, "um processo indispensável e fundamental para o desenvolvimento humano", para citar as palavras do relatório. Por exemplo, na República Checa, os meios de comunicação social são meros componentes do mercado e, claramente, um instrumento de manipulação política utilizado para desinformar o público. Não é segredo que os meios de comunicação social decisivos na República Checa pertencem a grandes empresas estrangeiras e que a imprensa regional pertence a uma editora alemã. Um dos traços característicos desta situação é a marginalização, sobretudo, de opiniões da Esquerda, o tratamento de sectores inteiros da população como criminosos e párias, e a redução do papel dos jornalistas a meros assalariados, obrigados a respeitar e defender incondicionalmente a plataforma política do editor. Não existem quaisquer restrições que se apliquem a editores no que diz respeito à concentração do poder mediático. A invocação vazia da ética e do humanitarismo é, claramente, muitíssimo ingénua e equivale a ignorar os verdadeiros problemas que o sector dos meios de comunicação social enfrenta na UE."@pt17
"Dovolte mi, abych se vyjádřil ke zprávě pana Mavrommatise, o které jsme hlasovali bez předchozí rozpravy. Zpráva obsahuje vedle řady podnětných a nezpochybnitelných myšlenek a závěrů rovněž velké množství prázdných a zbytečných frází, které nejen že nereflektují reálnou situaci v členských státech EU, ale ani nepřispívají k řešení problémů, kterými by se Unie v dané věci měla zabývat. Chci zejména upozornit na skutečnost, že v některých členských státech nejsou média zdaleka nezávislá ani profesionální, a už vůbec nepředstavují zmiňovaný "rozhodující a základní faktor pro vývoj člověka". Například v České republice jsou média pouhou součástí trhu a přeneseně nástrojem politické manipulace a dezinformování veřejnosti. Není tajemstvím, že klíčová média v České republice patří cizím koncernům a regionální tisk patří jedinému německému vydavatelství. Příznačným rysem souvisejícím s tímto stavem je segregace zejména levicových názorů, skandalizování a kriminalizování celých skupin obyvatelstva, a snižování role novinářů v pouhé námezdní pracovní síly, které musí bezvýhradně respektovat a hájit politickou platformu vydavatele. Pro vydavatele pak neplatí žádná omezení z hlediska koncentrace mediální moci. Prázdná a líbivá slova o etice a humanitě musím proto chápat jako hlubokou naivitu a též jako vyhýbání se skutečným problémům existujícím ve sféře médií na teritoriu EU."@sk18
"Dovolte mi, abych se vyjádřil ke zprávě pana Mavrommatise, o které jsme hlasovali bez předchozí rozpravy. Zpráva obsahuje vedle řady podnětných a nezpochybnitelných myšlenek a závěrů rovněž velké množství prázdných a zbytečných frází, které nejen že nereflektují reálnou situaci v členských státech EU, ale ani nepřispívají k řešení problémů, kterými by se Unie v dané věci měla zabývat. Chci zejména upozornit na skutečnost, že v některých členských státech nejsou média zdaleka nezávislá ani profesionální, a už vůbec nepředstavují zmiňovaný "rozhodující a základní faktor pro vývoj člověka". Například v České republice jsou média pouhou součástí trhu a přeneseně nástrojem politické manipulace a dezinformování veřejnosti. Není tajemstvím, že klíčová média v České republice patří cizím koncernům a regionální tisk patří jedinému německému vydavatelství. Příznačným rysem souvisejícím s tímto stavem je segregace zejména levicových názorů, skandalizování a kriminalizování celých skupin obyvatelstva, a snižování role novinářů v pouhé námezdní pracovní síly, které musí bezvýhradně respektovat a hájit politickou platformu vydavatele. Pro vydavatele pak neplatí žádná omezení z hlediska koncentrace mediální moci. Prázdná a líbivá slova o etice a humanitě musím proto chápat jako hlubokou naivitu a též jako vyhýbání se skutečným problémům existujícím ve sféře médií na teritoriu EU."@sl19
". Jag vill kommentera Mavrommatisbetänkandet, som vi röstade om utan att föra någon debatt dessförinnan. Även om det erbjuder en rad obestridligt intressanta idéer och slutsatser innehåller betänkandet en hel del tomt, onödigt svammel, som inte bara är ett misslyckande av att spegla vad som egentligen sker i medlemsstaterna utan också ett misslyckande av att bidra till att lösa de problem som Europeiska unionen borde ta itu med på detta område. Jag vill betona att det i vissa medlemsstater inte finns några medier som man på långa vägar skulle kunna kalla oberoende eller professionella. Medierna i dessa länder är kategoriskt inte en ”livsviktig och grundläggande process för mänsklig utveckling”, för att citera betänkandet. I Tjeckien t.ex. är medierna bara komponenter för marknaden och helt uppenbart ett instrument för politisk manipulation som används för att vilseleda allmänheten. Det är ingen hemlighet att de mest betydelsefulla medierna i Tjeckien tillhör utländska koncerner och att den regionala pressen tillhör ett tyskt förlag. Ett karakteristiskt drag på det här området är marginaliseringen av huvudsakligen vänsterorienterade åsikter, behandlingen av hela befolkningsgrupper som brottslingar och parias, och nedgraderingen av journalisternas roll till tjänstefolk som tvingas att orubbligt respektera och försvara redaktörens politiska plattform. Det finns inga restriktioner som tillämpas på redaktörer i fråga om koncentrerad mediemakt. De tomma ord man tillägnar etik och humanitet är uppenbarligen mycket naiva och är liktydiga med att blunda för de verkliga problem som mediesektorn i EU befinner sig i."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Daniel Strož (GUE/NGL ),"5,19,15,1,18,14,11,16,13
"v písemné formě"5,19,15,1,18,14,16,11,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph