Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-09-25-Speech-1-122"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20060925.15.1-122"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I want to use my minute to speak on paragraph 88 about the MEP pension scheme and the way the contributions are paid. Firstly, I deplore very strongly the fact that some colleagues in this Parliament have been casting slurs on other colleagues. Those who are casting the slurs are not present in this debate, and they have no evidence. It is a disgrace that they can go to the press and try to make their names by casting slurs on honourable Members of this Parliament. Let them produce the evidence before they go around saying such things. I have no objection – and I have heard no objections – to our contributions to the pension scheme being deducted directly from our bank accounts. That is perfectly okay. But it should be borne in mind that Parliament would apparently have to recruit five extra full-time staff to do this, at an annual cost of EUR 400 000, in order to check that the right amounts have been transferred from each of the national bank accounts to the central pot. This is because some banks make bank charges to transfer the money and some do not, so that the amounts will vary. Furthermore, as there is no euro currency in 13 of our Member States, the monthly payments will also vary with fluctuations in the exchange rate of national currencies against the euro. All this involves very considerable expense, and we should keep cool heads and refrain from insults."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Mr President, I want to use my minute to speak on paragraph 88 about the MEP pension scheme and the way the contributions are paid. Firstly, I deplore very strongly the fact that some colleagues in this Parliament have been casting slurs on other colleagues. Those who are casting the slurs are not present in this debate, and they have no evidence. It is a disgrace that they can go to the press and try to make their names by casting slurs on honourable Members of this Parliament. Let them produce the evidence before they go around saying such things. I have no objection – and I have heard no objections – to our contributions to the pension scheme being deducted directly from our bank accounts. That is perfectly okay. But it should be borne in mind that Parliament would apparently have to recruit five extra full-time staff to do this, at an annual cost of EUR 400 000, in order to check that the right amounts have been transferred from each of the national bank accounts to the central pot. This is because some banks make bank charges to transfer the money and some do not, so that the amounts will vary. Furthermore, as there is no euro currency in 13 of our Member States, the monthly payments will also vary with fluctuations in the exchange rate of national currencies against the euro. All this involves very considerable expense, and we should keep cool heads and refrain from insults."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne bruge mit ene minuts taletid til at tale om punkt 88 om parlamentsmedlemmernes pensionsordning og måden, hvorpå bidragene indbetales. For det første beklager jeg dybt det faktum, at nogle af Europa-Parlamentets medlemmer har fremsat nedsættende bemærkninger om deres kolleger. De personer, der har fremsat sådanne nedsættende bemærkninger, er ikke til stede under denne forhandling, og de har ingen beviser. Det er en skændsel, at de kan gå til pressen og forsøge at profilere sig ved at fremsætte nedsættende bemærkninger om deres kolleger her i Europa-Parlamentet. De skulle hellere se at finde beviser, inden de kommer med sådanne udtalelser. Jeg har ingen indvendinger - og jeg har ikke hørt indvendinger - mod, at vores bidrag til pensionsordningen trækkes direkte fra vores bankkonti. Det er helt ok. Men man skal huske på, at Parlamentet åbenbart skal fuldtidsansætte fem ekstra personer til en årsløn på i alt 400.000 euro til at kontrollere, at de korrekte beløb er overført fra de nationale bankkonti til den centrale pulje. Det skyldes, at nogle banker opkræver gebyrer for at overføre pengene, mens andre ikke gør det, således at beløbene vil variere. Og da 13 af medlemsstaterne ikke har indført euroen, vil de månedlige indbetalinger også variere efter de nationale valutaers kurs i forhold til euroen. Alt dette medfører betydelige udgifter, og vi skal bevare hovederne kolde og undgå fornærmelser."@da2
"Herr Präsident! Ich möchte meine Redezeit von einer Minute nutzen, um einige Bemerkungen zu Ziffer 88, die Ruhegehaltsregelung, und zu der Art und Weise zu machen, wie die Beiträge gezahlt werden. Erstens verurteile ich nachdrücklich die beleidigenden Äußerungen, die einige Kollegen in diesem Parlament über andere gemacht haben. Die das getan haben, sind jetzt nicht anwesend, und sie haben keinerlei Beweise. Es ist eine Schande, dass sie sich so einfach an die Presse wenden können und sich hervortun, indem sie ehrenwerte Abgeordnete dieses Hohen Hauses verleumden. Sie sollten erst die Beweise vorlegen, bevor sie solche Dinge von sich geben. Ich habe nichts dagegen – und ich habe auch keine Einwände dahingehend gehört – dass unsere Beiträge direkt von unserem Konto abgebucht werden. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass das Parlament dafür fünf zusätzliche Vollzeitkräfte einstellen müsste, die uns jährlich 400 000 Euro kosten, damit sie kontrollieren, dass auch die richtigen Beträge von unseren Konten bei den nationalen Banken in den zentralen Topf überwiesen werden. Der Grund dafür ist, dass Geldüberweisungen bei einigen Banken gebührenpflichtig sind und bei anderen wiederum nicht, so dass die Beträge unterschiedlich sind. Da es ferner in 13 der Mitgliedstaaten noch keinen Euro gibt, werden die monatlichen Zahlungen entsprechend dem Wechselkurs der nationalen Währungen gegenüber dem Euro schwanken. Mit all dem sind beträchtliche Ausgaben verbunden, und wir sollten einen kühlen Kopf bewahren und von Beleidigungen Abstand nehmen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να διαθέσω τον χρόνο ενός λεπτού που μου διατίθεται για να μιλήσω σχετικά με την παράγραφο 88 και το σύστημα συνταξιοδότησης των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τον τρόπο με τον οποίο καταβάλλονται οι εισφορές. Πρώτον, εκφράζω τη βαθιά λύπη μου για το γεγονός ότι μερικοί συνάδελφοι του Κοινοβουλίου σπιλώνουν άλλους συναδέλφους. Αυτοί που σπιλώνουν συναδέλφους δεν είναι παρόντες σε αυτήν τη συζήτηση και δεν έχουν αποδείξεις. Είναι ντροπή να κάνουν δηλώσεις στον Τύπο και να προσπαθούν να αναδειχθούν σπιλώνοντας αξιότιμους βουλευτές αυτού του Κοινοβουλίου. Ας προσκομίσουν αποδείξεις προτού διαδώσουν τέτοια πράγματα. Δεν έχω αντίρρηση –και δεν έχω ακούσει αντιρρήσεις– για την απευθείας παρακράτηση των εισφορών μας στο σύστημα συνταξιοδότησης από τους τραπεζικούς λογαριασμούς μας. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα με αυτό. Πρέπει όμως να έχουμε υπόψη ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει προφανώς να προσλάβει πέντε επιπλέον υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης για αυτήν τη δουλειά, με ετήσιο κόστος 400 000 ευρώ, προκειμένου να ελέγχεται ότι μεταφέρονται τα σωστά ποσά από τους λογαριασμούς των εθνικών τραπεζών στον κεντρικό κορβανά. Αυτό θα συμβεί επειδή ορισμένες τράπεζες χρεώνουν έξοδα εμβάσματος και άλλες όχι, με αποτέλεσμα τα ποσά να ποικίλλουν. Επιπλέον, εφόσον 13 από τα κράτη μέλη μας δεν έχουν ως νόμισμα το ευρώ, οι μηνιαίες καταβολές θα ποικίλλουν και αυτές, με διακυμάνσεις στη συναλλαγματική ισοτιμία των εθνικών νομισμάτων έναντι του ευρώ. Όλα αυτά συνεπάγονται πολύ σημαντικές δαπάνες και πρέπει να είμαστε ψύχραιμοι και να μην εκτοξεύουμε ύβρεις."@el10
"Señor Presidente, quiero utilizar mi minuto de intervención para hablar del apartado 88 relativo al régimen de pensiones de los diputados al Parlamento Europeo y la forma de pago de las cotizaciones. Primero, lamento enormemente el hecho de que algunos colegas en este Parlamento hayan estado hablando mal de otros colegas. Los difamadores no se encuentran presentes en este debate y no tienen pruebas. Es lamentable que puedan hablar ante la prensa y que para hacerse notar tengan que calumniar a distinguidos diputados a este Parlamento. Antes de decir estas cosas deberían poder demostrarlo. No me opongo –y no he oído que otros se opongan– a que nuestras cotizaciones al régimen de pensiones se deduzcan directamente de nuestra cuenta bancaria. Esto está bien. Sin embargo, habría que tener en cuenta que el Parlamento tendría que contratar por lo visto a cinco personas más a tiempo completo, con un coste anual de 400 000 euros, encargadas de comprobar si se han transferido las cantidades correctas de cada una de las cuentas bancarias nacionales al fondo central. Esto es así porque algunos bancos cobran comisiones por las transferencias de dinero y algunos no, por lo que las cantidades variarán. Asimismo, 13 de nuestros Estados miembros no tienen el euro, por lo que los pagos mensuales también variarán en función de las fluctuaciones de los tipos de cambio de las monedas nacionales con respecto al euro. Todo esto conlleva un gasto considerable, y deberíamos mantener la calma y abstenernos de proferir insultos."@es20
"Mr President, I want to use my minute to speak on paragraph 88 about the MEP pension scheme and the way the contributions are paid. Firstly, I deplore very strongly the fact that some colleagues in this Parliament have been casting slurs on other colleagues. Those who are casting the slurs are not present in this debate, and they have no evidence. It is a disgrace that they can go to the press and try to make their names by casting slurs on honourable Members of this Parliament. Let them produce the evidence before they go around saying such things. I have no objection – and I have heard no objections – to our contributions to the pension scheme being deducted directly from our bank accounts. That is perfectly okay. But it should be borne in mind that Parliament would apparently have to recruit five extra full-time staff to do this, at an annual cost of EUR 400 000, in order to check that the right amounts have been transferred from each of the national bank accounts to the central pot. This is because some banks make bank charges to transfer the money and some do not, so that the amounts will vary. Furthermore, as there is no euro currency in 13 of our Member States, the monthly payments will also vary with fluctuations in the exchange rate of national currencies against the euro. All this involves very considerable expense, and we should keep cool heads and refrain from insults."@et5
"Arvoisa puhemies, käsittelen minuutin puheenvuorossani Euroopan parlamentin jäsenten eläkejärjestelmää ja maksuosuuksien suorittamista koskevaa 88 kohtaa. Ensinnäkin on mielestäni hyvin valitettavaa, että jotkut Euroopan parlamentin jäsenet ovat mustamaalanneet kollegojaan. Panettelijat eivät ole läsnä tässä keskustelussa, eikä heillä ole todisteita. On häpeällistä, että he voivat kääntyä lehdistön puoleen ja yrittää hankkia mainetta lokaamalla muita parlamentin jäseniä. Hankkikoot todisteita ennen kuin levittelevät tällaisia huhuja. Minulla ei ole mitään sitä vastaan, että maksuosuudet vähennetään suoraan pankkitileiltämme, enkä myöskään ole kuullut vastaväitteitä tästä. Tämä on aivan paikallaan. On kuitenkin pidettävä mielessä, että parlamentti joutuisi ilmeisesti palkkaamaan tätä varten 400 000 euron vuosikustannuksilla viisi kokopäiväistä lisätyöntekijää tarkistamaan, että kultakin kansalliselta pankkitililtä on siirretty oikeat määrät keskusrahastoon. Tämä johtuu siitä, että jotkut pankit veloittavat palvelumaksun rahojen siirrosta ja jotkut taas eivät, joten määrät vaihtelevat. Koska 13:ssa EU:n jäsenvaltiossa ei ole otettu käyttöön euroa, myös kansallisten valuuttojen kurssivaihtelut muuttavat euromääräisiä kuukausimaksuja. Tämä kaikki aiheuttaa huomattavia kustannuksia, ja meidän on pidettävä järki kädessä ja vältettävä loanheittoa."@fi7
"Monsieur le Président, je souhaite utiliser la minute dont je dispose pour aborder le paragraphe 88 sur le plan de retraite des députés européens et la façon dont les contributions sont versées. Premièrement, je déplore très fortement le fait que certains collègues de ce Parlement aient porté atteinte à la réputation d’autres collègues. Ces calomniateurs ne sont pas présents à ce débat et n’ont aucune preuve. C’est une honte qu’ils puissent s’adresser à la presse pour tenter de se faire un nom en calomniant d’honorables députés de ce Parlement. Ils devraient fournir des preuves avant de se pavaner avec de tels discours. Je n’ai pas d’objection - et je n’en ai entendu aucune - concernant le prélèvement direct de nos contributions au plan de retraite sur nos comptes bancaires. Il n’y a aucun problème de ce côté-là, mais il ne faut pas oublier que le Parlement devra vraisemblablement recruter cinq personnes supplémentaires à plein-temps pour ce faire, ce qui représente un coût annuel de 400 000 euros, afin de vérifier que les bons montants ont été transférés de chaque compte bancaire national dans le pot commun. Les montants seront variables, car certaines banques perçoivent des frais pour les transferts d’argent et d’autres non. De plus, comme l’euro n’a pas cours dans 13 de nos États membres, le versement mensuel variera également en fonction des fluctuations de change des monnaies nationales face à l’euro. Tout cela engendre des dépenses considérables et nous devrions garder la tête froide et nous abstenir de toute insulte."@fr8
"Mr President, I want to use my minute to speak on paragraph 88 about the MEP pension scheme and the way the contributions are paid. Firstly, I deplore very strongly the fact that some colleagues in this Parliament have been casting slurs on other colleagues. Those who are casting the slurs are not present in this debate, and they have no evidence. It is a disgrace that they can go to the press and try to make their names by casting slurs on honourable Members of this Parliament. Let them produce the evidence before they go around saying such things. I have no objection – and I have heard no objections – to our contributions to the pension scheme being deducted directly from our bank accounts. That is perfectly okay. But it should be borne in mind that Parliament would apparently have to recruit five extra full-time staff to do this, at an annual cost of EUR 400 000, in order to check that the right amounts have been transferred from each of the national bank accounts to the central pot. This is because some banks make bank charges to transfer the money and some do not, so that the amounts will vary. Furthermore, as there is no euro currency in 13 of our Member States, the monthly payments will also vary with fluctuations in the exchange rate of national currencies against the euro. All this involves very considerable expense, and we should keep cool heads and refrain from insults."@hu11
"Signor Presidente, intendo usare il minuto a mia disposizione per parlare del paragrafo 88 che riguarda il regime pensionistico dei deputati europei e il modo in cui vengono versati i contributi. In primo luogo deploro energicamente il fatto che alcuni deputati di quest’Assemblea abbiano calunniato altri colleghi. Gli autori di queste calunnie non sono presenti e non hanno alcuna prova. E’ una vergogna quindi che si rivolgano alla stampa per acquistare un’effimera notorietà infangando la reputazione di altri colleghi. Prima di pronunciare simili affermazioni, dovrebbero essere in grado di fornire le prove. Non mi oppongo – né mi sembra che altri lo abbiano fatto – all’idea di dedurre direttamente i contributi per il regime pensionistico dai nostri conti bancari; non ho niente in contrario. Teniamo presente, però, che, a quanto pare, il Parlamento dovrebbe assumere altri cinque dipendenti a tempo pieno per farlo, con un costo annuo di 400 000 euro, per controllare che nel conto centrale vengano trasferiti gli importi giusti da ognuno dei conti ubicati presso le banche nazionali. Questo è dovuto al fatto che alcune banche impongono oneri per trasferire il denaro, mentre altre non lo fanno, e quindi gli importi variano. Inoltre, poiché in tredici dei nostri Stati membri la valuta in circolazione non è l’euro, i pagamenti mensili varieranno con il fluttuare dei tassi di cambio delle valute nazionali rispetto all’euro. Tutto ciò comporta spese considerevoli, e dobbiamo quindi mantenere i nervi saldi e astenerci dagli insulti."@it12
"Mr President, I want to use my minute to speak on paragraph 88 about the MEP pension scheme and the way the contributions are paid. Firstly, I deplore very strongly the fact that some colleagues in this Parliament have been casting slurs on other colleagues. Those who are casting the slurs are not present in this debate, and they have no evidence. It is a disgrace that they can go to the press and try to make their names by casting slurs on honourable Members of this Parliament. Let them produce the evidence before they go around saying such things. I have no objection – and I have heard no objections – to our contributions to the pension scheme being deducted directly from our bank accounts. That is perfectly okay. But it should be borne in mind that Parliament would apparently have to recruit five extra full-time staff to do this, at an annual cost of EUR 400 000, in order to check that the right amounts have been transferred from each of the national bank accounts to the central pot. This is because some banks make bank charges to transfer the money and some do not, so that the amounts will vary. Furthermore, as there is no euro currency in 13 of our Member States, the monthly payments will also vary with fluctuations in the exchange rate of national currencies against the euro. All this involves very considerable expense, and we should keep cool heads and refrain from insults."@lt14
"Mr President, I want to use my minute to speak on paragraph 88 about the MEP pension scheme and the way the contributions are paid. Firstly, I deplore very strongly the fact that some colleagues in this Parliament have been casting slurs on other colleagues. Those who are casting the slurs are not present in this debate, and they have no evidence. It is a disgrace that they can go to the press and try to make their names by casting slurs on honourable Members of this Parliament. Let them produce the evidence before they go around saying such things. I have no objection – and I have heard no objections – to our contributions to the pension scheme being deducted directly from our bank accounts. That is perfectly okay. But it should be borne in mind that Parliament would apparently have to recruit five extra full-time staff to do this, at an annual cost of EUR 400 000, in order to check that the right amounts have been transferred from each of the national bank accounts to the central pot. This is because some banks make bank charges to transfer the money and some do not, so that the amounts will vary. Furthermore, as there is no euro currency in 13 of our Member States, the monthly payments will also vary with fluctuations in the exchange rate of national currencies against the euro. All this involves very considerable expense, and we should keep cool heads and refrain from insults."@lv13
"Mr President, I want to use my minute to speak on paragraph 88 about the MEP pension scheme and the way the contributions are paid. Firstly, I deplore very strongly the fact that some colleagues in this Parliament have been casting slurs on other colleagues. Those who are casting the slurs are not present in this debate, and they have no evidence. It is a disgrace that they can go to the press and try to make their names by casting slurs on honourable Members of this Parliament. Let them produce the evidence before they go around saying such things. I have no objection – and I have heard no objections – to our contributions to the pension scheme being deducted directly from our bank accounts. That is perfectly okay. But it should be borne in mind that Parliament would apparently have to recruit five extra full-time staff to do this, at an annual cost of EUR 400 000, in order to check that the right amounts have been transferred from each of the national bank accounts to the central pot. This is because some banks make bank charges to transfer the money and some do not, so that the amounts will vary. Furthermore, as there is no euro currency in 13 of our Member States, the monthly payments will also vary with fluctuations in the exchange rate of national currencies against the euro. All this involves very considerable expense, and we should keep cool heads and refrain from insults."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik wil tijdens mijn minuut stilstaan bij paragraaf 88 over de pensioenregeling voor leden van het Europees Parlement en de betalingswijze van de pensioenbijdragen. Allereerst betreur ik het ten zeerste dat enkele parlementsleden verdachtmakingen hebben geuit aan het adres van collega’s. Degenen van wie deze verdachtmakingen afkomstig zijn, zijn niet bij dit debat aanwezig en ze beschikken over geen enkel bewijs. Het is een schande dat ze gewoon naar de pers toe stappen en hun naam proberen te vestigen door geachte afgevaardigden van dit Parlement verdacht te maken. Laat ze eerst met bewijzen komen voordat ze zulke zaken rondbazuinen. Ik heb geen bezwaar – en ook geen bezwaren gehoord – tegen het rechtstreeks, per automatische incasso, van onze bankrekening betalen van onze pensioenbijdrage. Dat is prima. Maar we moeten wel bedenken dat het Parlement naar het schijnt dan vijf extra voltijdse arbeidskrachten zal moet aantrekken, waarmee jaarlijks een bedrag van 400 000 euro gemoeid zal zijn, om te kunnen controleren of de juiste bedragen van alle nationale bankrekeningen naar de centrale kas zijn overgemaakt. Dat is nodig omdat sommige banken kosten in rekening brengen voor het overmaken van geld en andere niet, waardoor de bedragen variëren. Aangezien dertien lidstaten niet de euro hebben, zullen de maandelijkse betalingen ook variëren afhankelijk van de fluctuerende wisselkoers van de nationale valuta ten opzichte van de euro. Dit brengt aanzienlijke kosten met zich mee. Verder moeten we het hoofd koel houden en ons onthouden van beledigingen."@nl3
"Mr President, I want to use my minute to speak on paragraph 88 about the MEP pension scheme and the way the contributions are paid. Firstly, I deplore very strongly the fact that some colleagues in this Parliament have been casting slurs on other colleagues. Those who are casting the slurs are not present in this debate, and they have no evidence. It is a disgrace that they can go to the press and try to make their names by casting slurs on honourable Members of this Parliament. Let them produce the evidence before they go around saying such things. I have no objection – and I have heard no objections – to our contributions to the pension scheme being deducted directly from our bank accounts. That is perfectly okay. But it should be borne in mind that Parliament would apparently have to recruit five extra full-time staff to do this, at an annual cost of EUR 400 000, in order to check that the right amounts have been transferred from each of the national bank accounts to the central pot. This is because some banks make bank charges to transfer the money and some do not, so that the amounts will vary. Furthermore, as there is no euro currency in 13 of our Member States, the monthly payments will also vary with fluctuations in the exchange rate of national currencies against the euro. All this involves very considerable expense, and we should keep cool heads and refrain from insults."@pl16
"Senhor Presidente, queria aproveitar o minuto de tempo de palavra de que disponho para falar do nº 88, relativo ao sistema de pensões dos deputados ao Parlamento Europeu e da forma como são pagas as respectivas contribuições. Em primeiro lugar, lamento profundamente que alguns deputados deste Parlamento tenham lançado suspeitas sobre outros colegas. Quem lançou essas suspeitas não se encontra neste momento presente e não dispõe de provas. É uma pena que se dirijam à imprensa e tentem chamar a atenção sobre si próprios lançando suspeitas sobre respeitáveis deputados a este Parlamento. Seria bom que apresentassem provas antes de fazerem acusações dessa natureza. Não tenho objecções – nem ouvi quaisquer objecções – a que as nossas contribuições para esse sistema sejam directamente deduzidas das nossas contas bancárias. Não tenho qualquer problema. Mas não esqueçamos que, para tal, o Parlamento teria de recrutar mais cinco funcionários a tempo inteiro, a um custo anual de 400 000 euros, para verificar a transferência dos devidos montantes de cada uma das contas nos bancos nacionais para a conta central. É que alguns bancos cobram comissões para transferir o dinheiro e outros não, pelo que os montantes serão diferentes. Acresce que, como em 13 dos nossos Estados-Membros não circula o euro, os pagamentos mensais divergirão também consoante as flutuações da taxa de câmbio das moedas nacionais em relação ao euro. Todas estas operações envolvem custos consideráveis e seria bom que nos mantivéssemos calmos e dispensássemos os insultos."@pt17
"Mr President, I want to use my minute to speak on paragraph 88 about the MEP pension scheme and the way the contributions are paid. Firstly, I deplore very strongly the fact that some colleagues in this Parliament have been casting slurs on other colleagues. Those who are casting the slurs are not present in this debate, and they have no evidence. It is a disgrace that they can go to the press and try to make their names by casting slurs on honourable Members of this Parliament. Let them produce the evidence before they go around saying such things. I have no objection – and I have heard no objections – to our contributions to the pension scheme being deducted directly from our bank accounts. That is perfectly okay. But it should be borne in mind that Parliament would apparently have to recruit five extra full-time staff to do this, at an annual cost of EUR 400 000, in order to check that the right amounts have been transferred from each of the national bank accounts to the central pot. This is because some banks make bank charges to transfer the money and some do not, so that the amounts will vary. Furthermore, as there is no euro currency in 13 of our Member States, the monthly payments will also vary with fluctuations in the exchange rate of national currencies against the euro. All this involves very considerable expense, and we should keep cool heads and refrain from insults."@sk18
"Mr President, I want to use my minute to speak on paragraph 88 about the MEP pension scheme and the way the contributions are paid. Firstly, I deplore very strongly the fact that some colleagues in this Parliament have been casting slurs on other colleagues. Those who are casting the slurs are not present in this debate, and they have no evidence. It is a disgrace that they can go to the press and try to make their names by casting slurs on honourable Members of this Parliament. Let them produce the evidence before they go around saying such things. I have no objection – and I have heard no objections – to our contributions to the pension scheme being deducted directly from our bank accounts. That is perfectly okay. But it should be borne in mind that Parliament would apparently have to recruit five extra full-time staff to do this, at an annual cost of EUR 400 000, in order to check that the right amounts have been transferred from each of the national bank accounts to the central pot. This is because some banks make bank charges to transfer the money and some do not, so that the amounts will vary. Furthermore, as there is no euro currency in 13 of our Member States, the monthly payments will also vary with fluctuations in the exchange rate of national currencies against the euro. All this involves very considerable expense, and we should keep cool heads and refrain from insults."@sl19
"Herr talman! Jag vill använda mitt minutanförande till att tala om punkt 88 angående pensionsplanen för Europaparlamentets ledamöter, och hur dessa inbetalningar sker. För det första beklagar jag djupt att vissa kolleger här i parlamentet har förtalat andra kolleger. De som har stått för detta förtal är inte närvarande under denna debatt, och de har inga bevis. Det är skandal att de kan gå till pressen och försöka skapa sig ett namn genom att förtala ledamöter av parlamentet. Låt dem lägga fram bevis innan de går runt och uttalar sådana saker. Jag har inga invändningar – och jag har inte heller hört några invändningar – mot att våra inbetalningar till pensionsplanen dras direkt från våra bankkonton. Det är helt och hållet i sin ordning. Men man bör ha i åtanke att parlamentet uppenbarligen är tvunget att rekrytera fem extra heltidsanställda för denna uppgift, till en årlig kostnad av 400 000 euro, i syfte att kontrollera att rätt belopp har överförts från alla de nationella bankkontona till den centrala potten. Detta på grund av att vissa banker tar ut bankavgifter för överföring av pengar, medan andra inte gör det, så beloppen kommer att variera. Eftersom 13 av våra medlemsstater dessutom inte har euro som valuta kommer de månatliga betalningarna även att variera till följd av fluktuationer i de nationella valutornas växelkurser gentemot euron. Allt detta innebär mycket stora utgifter, och vi bör hålla huvudet kallt och avstå från förolämpningar."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Bill Newton Dunn (ALDE ). –"5,19,15,1,18,14,16,11,10,13,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph