Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-09-06-Speech-3-232"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20060906.22.3-232"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, aivan aluksi on syytä korostaa eurooppalaisen nuorisosopimuksen laaja-alaisuutta. Nuorten tarpeet on otettava huomioon kaikilla asianmukaisilla politiikan aloilla. Monet toimet esimerkiksi koulutuksen ja liikkuvuuden esteiden poistamisen alalla voivat olla tärkeitä pyrittäessä parantamaan nuorten työllisyyttä. Parlamentin jäsenen kysymys koskee erityisesti sitä, miten puheenjohtajavaltio Suomi aikoo tukea jäsenvaltioiden hallitusten sitoumuksia nuorten työllisyyden parantamiseksi. Jäsenvaltiot vastaavat omien työllisyyspolitiikkojensa, myös nuorisoa koskevan työllisyyspolitiikkansa, suunnittelusta ja täytäntöönpanosta. Jäsenvaltiot vastaavat myös useimmista muista tätä asiaa koskevista politiikoista, kuten koulutuspolitiikasta. Puheenjohtajavaltiolla voi kuitenkin olla tärkeä tehtävä asioiden esille tuomisessa, etenkin silloin kun ministerineuvoston työtä organisoidaan. Suomen puheenjohtajakaudella joulukuussa kokoontuvan neuvoston on tarkoitus käsitellä useita kysymyksiä, jotka ovat suoraan yhteydessä nuorison työllisyyteen. Neuvostolle esitellään työllisyyskomitean raportti, jossa tarkastellaan jäsenvaltioiden kansallisia uudistusohjelmia niiden työllisyyspolitiikat mukaan lukien. Jo viime vuonna työllisyyskomitean tarkastelun tuloksena oli, että kaikki jäsenvaltiot hoitivat nuorisotyöttömyyttä nuorisosopimuksen mukaisesti ja mainitsivat laaja-alaisesti toimenpiteitä asianmukaisten työllistymispolkujen rakentamiseksi nuorille. Kytkentää toiseen painopistealaan, henkiseen pääomaan investoimiseen, oli kehitelty erittäin hyvin muun muassa edistämällä siirtymistä koulutuksesta työelämään. Suomi odottaa, että tänä vuonna jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikoissa kiinnitetään huomiota myös nuorison työllisyyteen ja sen parantamiseen tähtääviin keinoihin. Nuorison työllisyys on varmasti merkittävästi esillä myös niissä keskusteluissa, joita työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvostossa käydään 1. joulukuuta väestönkehityksestä ja tuottavuuden lisäämisestä uusien ja parempien työpaikkojen avulla. Suomen puheenjohtajakaudella neuvostossa käsitellään kahta asiaa, jotka liittyvät suoraan nuorten työllisyyden parantamiseen. Ensinnäkin elinikäistä oppimista koskevien mahdollisuuksien parantaminen on asia, joka koskee kaikkia, myös nuoria. Toiseksi puheenjohtajavaltio Suomi pyrkii ehdottamaan konkreettisia toimia, joilla parannetaan nuorten tietopalvelujen käyttömahdollisuuksia ja tarjotaan laadukasta tietoa kaikille nuorille merkityksellisistä asioista, kuten työllisyydestä. Erityistä huomiota kiinnitetään heikoimmassa asemassa oleviin nuoriin. Maaliskuussa kokoontunut Eurooppa-neuvosto pyysi jäsenvaltioita ottamaan nuoret ja nuorisojärjestöt mukaan eurooppalaisen nuorisosopimuksen täytäntöönpanoon. Suomen puheenjohtajakaudella on tarkoitus keskustella neuvoston tasolla jäsennellyn vuoropuhelun käynnistämisestä kaikkien nuorisoalan toimijoiden, myös nuorten ja nuorisojärjestöjen, kanssa ja niiden välillä. Yhteenvetona voidaan todeta, että Suomen puheenjohtajuuskaudella nuorten työllisyyden parantaminen on neuvostossa esillä useissa yhteyksissä. Suomi kannustaa kaikkia jäsenvaltioita kiinnittämään vastedeskin huomiota eurooppalaiseen nuorisosopimukseen ja eri tapoihin, joilla nuorison työllisyyttä voidaan parantaa."@fi7
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, aivan aluksi on syytä korostaa eurooppalaisen nuorisosopimuksen laaja-alaisuutta. Nuorten tarpeet on otettava huomioon kaikilla asianmukaisilla politiikan aloilla. Monet toimet esimerkiksi koulutuksen ja liikkuvuuden esteiden poistamisen alalla voivat olla tärkeitä pyrittäessä parantamaan nuorten työllisyyttä. Parlamentin jäsenen kysymys koskee erityisesti sitä, miten puheenjohtajavaltio Suomi aikoo tukea jäsenvaltioiden hallitusten sitoumuksia nuorten työllisyyden parantamiseksi. Jäsenvaltiot vastaavat omien työllisyyspolitiikkojensa, myös nuorisoa koskevan työllisyyspolitiikkansa, suunnittelusta ja täytäntöönpanosta. Jäsenvaltiot vastaavat myös useimmista muista tätä asiaa koskevista politiikoista, kuten koulutuspolitiikasta. Puheenjohtajavaltiolla voi kuitenkin olla tärkeä tehtävä asioiden esille tuomisessa, etenkin silloin kun ministerineuvoston työtä organisoidaan. Suomen puheenjohtajakaudella joulukuussa kokoontuvan neuvoston on tarkoitus käsitellä useita kysymyksiä, jotka ovat suoraan yhteydessä nuorison työllisyyteen. Neuvostolle esitellään työllisyyskomitean raportti, jossa tarkastellaan jäsenvaltioiden kansallisia uudistusohjelmia niiden työllisyyspolitiikat mukaan lukien. Jo viime vuonna työllisyyskomitean tarkastelun tuloksena oli, että kaikki jäsenvaltiot hoitivat nuorisotyöttömyyttä nuorisosopimuksen mukaisesti ja mainitsivat laaja-alaisesti toimenpiteitä asianmukaisten työllistymispolkujen rakentamiseksi nuorille. Kytkentää toiseen painopistealaan, henkiseen pääomaan investoimiseen, oli kehitelty erittäin hyvin muun muassa edistämällä siirtymistä koulutuksesta työelämään. Suomi odottaa, että tänä vuonna jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikoissa kiinnitetään huomiota myös nuorison työllisyyteen ja sen parantamiseen tähtääviin keinoihin. Nuorison työllisyys on varmasti merkittävästi esillä myös niissä keskusteluissa, joita työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvostossa käydään 1. joulukuuta väestönkehityksestä ja tuottavuuden lisäämisestä uusien ja parempien työpaikkojen avulla. Suomen puheenjohtajakaudella neuvostossa käsitellään kahta asiaa, jotka liittyvät suoraan nuorten työllisyyden parantamiseen. Ensinnäkin elinikäistä oppimista koskevien mahdollisuuksien parantaminen on asia, joka koskee kaikkia, myös nuoria. Toiseksi puheenjohtajavaltio Suomi pyrkii ehdottamaan konkreettisia toimia, joilla parannetaan nuorten tietopalvelujen käyttömahdollisuuksia ja tarjotaan laadukasta tietoa kaikille nuorille merkityksellisistä asioista, kuten työllisyydestä. Erityistä huomiota kiinnitetään heikoimmassa asemassa oleviin nuoriin. Maaliskuussa kokoontunut Eurooppa-neuvosto pyysi jäsenvaltioita ottamaan nuoret ja nuorisojärjestöt mukaan eurooppalaisen nuorisosopimuksen täytäntöönpanoon. Suomen puheenjohtajakaudella on tarkoitus keskustella neuvoston tasolla jäsennellyn vuoropuhelun käynnistämisestä kaikkien nuorisoalan toimijoiden, myös nuorten ja nuorisojärjestöjen, kanssa ja niiden välillä. Yhteenvetona voidaan todeta, että Suomen puheenjohtajuuskaudella nuorten työllisyyden parantaminen on neuvostossa esillä useissa yhteyksissä. Suomi kannustaa kaikkia jäsenvaltioita kiinnittämään vastedeskin huomiota eurooppalaiseen nuorisosopimukseen ja eri tapoihin, joilla nuorison työllisyyttä voidaan parantaa."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg ønsker først og fremmest at understrege, hvor vigtigt det er, at den europæiske ungdomspagt dækker et bredt område. Der skal på alle relevante politiske områder tages højde for unge menneskers behov. F.eks. vil det i forsøget på at øge beskæftigelsen for unge muligvis være relevant at træffe forskellige foranstaltninger til fjernelse af hindringer for uddannelse og mobilitet. Spørgsmålet, som fru Panayotopoulos-Cassiotou stiller, er især rettet imod, hvordan det finske formandskab har i sinde at støtte de forpligtelser, som medlemsstaternes regeringer har påtaget sig med henblik på at øge beskæftigelsen. Medlemsstaterne er ansvarlige for planlægningen og gennemførelsen af deres egne beskæftigelsespolitikker, herunder politikker vedrørende unge mennesker. Medlemsstaterne har endvidere ansvaret for de fleste af de øvrige politikker, der er forbundet med dette spørgsmål, f.eks. uddannelsespolitik. Formandskabet vil ikke desto mindre have en vigtig opgave med at rejse disse spørgsmål, især mens Ministerrådets arbejde organiseres. Rådet mødtes i december under det finske formandskab for at drøfte flere spørgsmål, som er direkte forbundet med beskæftigelsen af unge. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender vil fremlægge en betænkning for Rådet, hvori medlemsstaternes nationale reformprogrammer undersøges, herunder deres beskæftigelsespolitikker. Resultatet af Beskæftigelsesudvalgets undersøgelse sidste år klarlagde, at alle medlemsstaterne håndterede ungdomsarbejdsløshed med henvisning til den europæiske ungdomspagt og en række foranstaltninger, som var truffet til udarbejdelse af beskæftigelsesplaner for unge. Der er sket store fremskridt ved at sammenkæde dette område med et andet prioriteret område, investeringen i menneskelig kapital. Denne sammenkædning er f.eks. gennemført ved at udvikle overgangen fra uddannelse til beskæftigelse. Finland forventer, at der i medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker i år vil blive fokuseret på ressourcer til ungdomsbeskæftigelse og planer om øget beskæftigelse. Ungdomsbeskæftigelse er også øverst på dagsordenen for de kommende forhandlinger i Rådet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik) den 1. december om demografi og forbedring af produktiviteten gennem flere og bedre arbejdspladser. Under det finske formandskab vil Rådet drøfte to spørgsmål, som er direkte forbundet med forbedring af beskæftigelsen for unge. For det første er bedre muligheder for livslang læring noget, der har betydning for alle, herunder unge mennesker. For det andet vil det finske formandskab forsøge at træffe konkrete foranstaltninger til forbedring af informationstjenester for unge og formidle relevant information til alle unge mennesker om vigtige anliggender, f.eks. beskæftigelse. Der skal lægges særlig vægt på ugunstigt stillede unge mennesker. I marts anmodede Det Europæiske Råd medlemsstaterne om at inkludere unge og ungdomsorganisationer i gennemførelsesprocessen for den europæiske ungdomspagt. Det finske formandskab foreslår at drøfte indledningen af en analytisk dialog på rådsplan med og blandt alle aktører i ungdomssektorerne, herunder unge og ungdomsorganisationer. Som opsummering ønsker jeg at understrege, at spørgsmålet om at øge beskæftigelsen for unge vil indgå i Rådets dagsorden i mange sammenhæng under det finske formandskab. Finland opfordrer indtrængende alle medlemsstaterne til at fokusere på den europæiske ungdomspagt og de forskellige måder, hvorpå ungdomsbeskæftigelse kan forbedres."@da2
". Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zunächst möchte ich betonen, wie wichtig es ist, dass der Europäische Pakt für die Jugend so breit angelegt ist. Die Bedürfnisse Jugendlicher müssen in allen relevanten Politikbereichen berücksichtigt werden. In dem Bestreben, den Beschäftigungsgrad von Jugendlichen zu verbessern, kann es beispielsweise wichtig sein, bestimmte Maßnahmen zum Abbau von Hindernissen bei der Bildung und der Mobilität zu ergreifen. Die Frage der Frau Abgeordneten zielt insbesondere darauf, was der finnische Vorsitz zu unternehmen gedenkt, um die Verpflichtungen der Regierungen der Mitgliedstaaten zur Verbesserung der Beschäftigungsmöglichkeiten von Jugendlichen zu unterstützen. Die Mitgliedstaaten selbst sind für die Planung und Umsetzung ihrer Beschäftigungspolitiken, einschließlich derer für Jugendliche, zuständig. Die Mitgliedstaaten sind auch für die meisten anderen Politikbereiche zuständig, die damit im Zusammenhang stehen, wie die Bildungspolitik. Dennoch kann der Vorsitz auch in diesem Bereich eine wichtige Rolle spielen, um Dinge voranzutreiben, insbesondere bei der Gestaltung der Arbeit im Ministerrat. Die Tagung des Europäischen Rates, die während der finnischen Ratspräsidentschaft im Dezember stattfindet, wird sich mit mehreren Fragen befassen, die direkt mit der Beschäftigung von Jugendlichen zu tun haben. Dem Rat wird ein Bericht des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten vorgelegt werden, in dem die nationalen Reformprogramme der Mitgliedstaaten, einschließlich ihrer Beschäftigungspolitiken, analysiert werden. Eine Untersuchung des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten aus dem Vorjahr zeigte, dass sich alle Mitgliedstaaten bei der Frage der Jugendarbeitslosigkeit auf den Europäischen Pakt für die Jugend berufen und jede Menge Maßnahmen aufgeführt hatten, die ergriffen worden waren, um Jugendlichen geeignete Wege zur Beschäftigung zu ebnen. Ausgesprochen große Fortschritte waren bei der Verbindung zu einem anderen Schwerpunktbereich, den Investitionen in Humankapital, zu verzeichnen gewesen. Diese waren z. B. durch eine Verbesserung des Übergangs von der Schule ins Erwerbsleben erreicht worden. Finnland erwartet, dass sich die Beschäftigungspolitiken der Mitgliedstaaten in diesem Jahr auch stärker mit Ressourcen zur Schaffung von Arbeitsplätzen für Jugendliche sowie Möglichkeiten ihrer Verbesserung befassen. Die Beschäftigung von Jugendlichen wird mit Sicherheit auch ein Schwerpunktthema sein, wenn sich der Rat „Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und Verbraucherschutz“ am 1. Dezember mit den Fragen der Bevölkerungsentwicklung und der Steigerung der Produktivität durch neue und bessere Arbeitsplätze befassen wird. Im Verlaufe des finnischen Vorsitzes wird sich der Rat mit zwei Dingen befassen, die direkt mit der Schaffung von Arbeitsplätzen für Jugendliche zu tun haben. Das ist erstens die Verbesserung der Bedingungen für das lebenslange Lernen, das alle betrifft, auch Jugendliche. Zweitens möchte der finnische Vorsitz konkrete Maßnahmen anregen, um die Möglichkeiten des Zugangs zu Informationsdiensten für Jugendliche zu verbessern und so allen Jugendlichen hochwertige Informationen zu wichtigen Angelegenheiten wie der Beschäftigung anbieten zu können. Besondere Aufmerksamkeit muss benachteiligten Jugendlichen gewidmet werden. Der Europäische Rat hat die Mitgliedstaaten auf seiner Tagung im März aufgefordert, Jugendliche und Jugendorganisationen an der Umsetzung des Europäischen Pakts für die Jugend zu beteiligen. Der finnische Vorsitz hat vorgeschlagen, während seiner Ratspräsidentschaft auf Ebene des Rates einen analytischen Dialog mit und unter allen in diesem Bereich Tätigen, einschließlich der Kinder- und Jugendorganisationen, in Gang zu bringen. Zusammenfassend kann ich erklären, dass die Schaffung von Arbeitsplätzen für Jugendliche im Verlaufe des finnischen Vorsitzes im Rat in unterschiedlichen Zusammenhängen auf der Tagesordnung stehen wird. Finnland ruft alle Mitgliedstaaten auf, ihre Aufmerksamkeit auch künftig auf den Europäischen Pakt für die Jugend sowie auf die unterschiedlichen Möglichkeiten, Arbeitsplätze für Jugendliche zu schaffen, zu richten."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς θα τονίσω πόσο σημαντικό είναι το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία να καλύψει έναν ευρύ τομέα. Οι ανάγκες των νέων πρέπει να ληφθούν υπόψη σε όλους τους σχετικούς τομείς πολιτικής. Για παράδειγμα, στην προσπάθεια βελτίωσης της απασχόλησης των νέων, είναι ίσως σημαντικό να θεσπιστούν διάφορα μέτρα που θα εξαλείψουν τα εμπόδια για την εκπαίδευση και την κινητικότητα. Η ερώτηση της αξιότιμης βουλευτού αφορά ιδιαίτερα τον τρόπο με τον οποίο η φινλανδική Προεδρία σκοπεύει να στηρίξει τις δεσμεύσεις των κυβερνήσεων των κρατών μελών για τη βελτίωση της απασχόλησης. Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των δικών τους πολιτικών απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων όσων αφορούν τους νέους. Τα κράτη μέλη είναι επίσης υπεύθυνα για τις περισσότερες από τις υπόλοιπες πολιτικές που αφορούν αυτό το θέμα, όπως η εκπαιδευτική πολιτική. Παρόλα αυτά, η Προεδρία ίσως έχει σημαντικό ρόλο σχετικά με την αναφορά αυτών των θεμάτων, ιδιαίτερα τη στιγμή που οργανώνεται το έργο του Συμβουλίου των Υπουργών. Κατά τη θητεία της φινλανδικής Προεδρίας, το Συμβούλιο που θα συνέλθει τον Δεκέμβριο σκοπεύει να ασχοληθεί με διάφορα θέματα που σχετίζονται άμεσα με την απασχόληση των νέων. Η Επιτροπή Απασχόλησης θα παρουσιάσει στο Συμβούλιο μια έκθεση, η οποία θα εξετάζει τα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών τους για την απασχόληση. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας της Επιτροπής Απασχόλησης μόλις τον περασμένο χρόνο, όλα τα κράτη μέλη αντιμετώπισαν την ανεργία των νέων σε σχέση με το Σύμφωνο για τη Νεολαία και έγινε αναφορά σε ένα σύνολο μέτρων που είχαν θεσπιστεί με στόχο τη δημιουργία των κατάλληλων μέσων για τη δημιουργία θέσεων εργασίας για τους νέους. Σημειώθηκε πολύ μεγάλη πρόοδος όσον αφορά τη σύνδεση αυτού του τομέα με έναν άλλον τομέα προτεραιότητας, την επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο. Αυτό έγινε, για παράδειγμα, με την ανάπτυξη της μετάβασης από την εκπαίδευση στην απασχόληση. Η Φινλανδία αναμένει ότι οι πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών φέτος θα επικεντρώσουν επίσης την προσοχή τους σε πόρους για την απασχόληση των νέων και τρόπους για τη βελτίωσή της. Η απασχόληση των νέων επίσης έχει σίγουρα εξέχουσα θέση στην ατζέντα των συνομιλιών που θα διεξαγάγει το Συμβούλιο «Απασχόληση, Κοινωνική Πολιτική, Υγεία και Καταναλωτές» την 1η Δεκεμβρίου σχετικά με τη δημογραφία και την ενίσχυση της παραγωγικότητας μέσω περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας. Κατά τη διάρκεια της θητείας της φινλανδικής Προεδρίας, το Συμβούλιο θα συζητήσει δύο θέματα που αφορούν άμεσα τη βελτίωση της απασχόλησης για τους νέους. Πρώτον, οι καλύτερες ευκαιρίες για διά βίου μάθηση είναι κάτι που επηρεάζει όλους, συμπεριλαμβανομένων των νέων. Δεύτερον, η φινλανδική Προεδρία θα προσπαθήσει να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση της προσβασιμότητας σε υπηρεσίες πληροφοριών για τους νέους και την παροχή ποιοτικών πληροφοριών για όλους τους νέους σχετικά με σημαντικά ζητήματα όπως η απασχόληση. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους νέους που έχουν βιώσει τη στέρηση. Τον Μάρτιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε από τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν τις οργανώσεις νεολαίας στη διαδικασία εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Νεολαία. Η φινλανδική Προεδρία προτείνει τη συζήτηση σχετικά με την έναρξη ενός αναλυτικού διαλόγου σε επίπεδο Συμβουλίου με και μεταξύ όλων των φορέων του τομέα της νεολαίας, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων νεολαίας. Εν κατακλείδι, θα πω ότι κατά τη θητεία της φινλανδικής Προεδρίας το θέμα της βελτίωσης της απασχόλησης των νέων θα βρεθεί στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου σε πολλές περιπτώσεις. Η Φινλανδία καλεί μετ’ επιτάσεως όλα τα κράτη μέλη να επικεντρώσουν την προσοχή τους από εδώ και στο εξής στους διάφορους τρόπους βελτίωσης της απασχόλησης των νέων."@el10
". Mr President, ladies and gentlemen, first of all I should stress how important it is that the European Youth Pact should cover a wide area. The needs of the young have to be taken into account in all relevant policy areas. For example, in attempting to improve employment for young people, it may be important to enact various measures removing barriers to education and mobility. The question by the honourable Member relates in particular to how the Finnish Presidency intends to support the commitments of the governments of the Member States to improve employment. The Member States are responsible for planning and implementing their own employment policies, including those concerning young people. Member States are also responsible for most of the other policies connected with this issue, such as education policy. The Presidency may nevertheless have an important job to do in raising these issues, especially while the work of the Council of Ministers is being organised. During the Finnish presidential term, the Council convening in December intends to deal with several questions directly connected with employment of young people. The Council will be presented with a report by the Employment Committee which examines the Member States’ national reform programmes, including their employment policies. The result of the survey by the Employment Committee just last year was that all the Member States tackled youth unemployment with reference to the Youth Pact and mentioned a raft of measures that had been introduced to build appropriate paths to employment for the young. There had been very great progress made in linking this to another priority area, the investment in human capital. This had been done, for example, by developing the transition from education to employment. Finland expects that the Member States’ employment policies this year will also focus attention on resources for youth employment and ways of improving it. Youth employment is also certainly high up on the agenda in the talks to be held by the Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs Council on 1 December on demography and enhancing productivity through more and better jobs. During the Finnish presidential term, the Council will discuss two issues that directly relate to improving employment for young people. Firstly, improving opportunities for lifelong learning is something that affects everyone, including the young. Secondly, the Finnish Presidency will try to propose concrete measures to improve accessibility to young people’s information services and provide quality information for all young people on important matters such as employment. Special attention needs to be paid to deprived young people. In March, the European Council asked Member States to include young people and youth organisations in the implementation process relating to the European Youth Pact. The Finnish Presidency proposes to discuss initiation of an analytical dialogue at Council level with and between all youth sector actors, including young people and youth organisations. To sum up, I will say that during the Finnish presidential term the matter of improving youth employment will be on the Council’s agenda in many connections. Finland urges all Member States to focus attention henceforth on the European Youth Pact and on the various ways of improving youth employment."@en4
"Señor Presidente, señorías, en primer lugar me gustaría recalcar la importancia que reviste que el Pacto Europeo para la Juventud abarque un amplio ámbito. Las necesidades de los jóvenes tienen que tomarse en consideración en todos los ámbitos políticos correspondientes. Por ejemplo, para mejorar las posibilidades de empleo de los jóvenes puede ser importante adoptar diversas medidas para eliminar los obstáculos con los que se topan la educación y la movilidad. La pregunta de su Señoría se refiere concretamente a la forma en que la Presidencia finlandesa piensa apoyar los compromisos que han asumido los Gobiernos de los Estados miembros para mejorar el empleo. Los Estados miembros son responsables de la planificación y aplicación de sus propias políticas de empleo, incluidas las relativas a los jóvenes. Asimismo, los Estados miembros son responsables de la mayoría de las demás políticas relacionadas con este tema, como la política de educación. No obstante, la Presidencia puede tener que llevar a cabo una importante tarea al plantear estas cuestiones, en particular durante la organización de los trabajos del Consejo de Ministros. Durante la Presidencia finlandesa, la reunión del Consejo que tendrá lugar en diciembre abordará diversas cuestiones relacionadas directamente con el empleo de los jóvenes. El Comité de Empleo presentará al Consejo un informe en el que se examinan los programas nacionales de reforma de los Estados miembros, en los que se incluyen las políticas de empleo. El resultado de la encuesta que el Comité de Empleo realizó el año pasado indica que todos los Estados miembros hicieron frente al desempleo juvenil con arreglo a lo previsto en el Pacto para la Juventud, y menciona una serie de medidas que se han introducido para establecer las vías adecuadas para que los jóvenes alcancen un empleo. Se han logrado grandes avances a la hora de vincular este ámbito a otro ámbito prioritario, a saber, la inversión en el capital humano. Para ello se ha procedido, por ejemplo, a desarrollar la transición de la educación al empleo. Finlandia espera que las políticas de empleo de los Estados miembros se concentren este año en los recursos para el empleo juvenil y las formas de mejorarlo. Igualmente, el empleo juvenil ocupa un lugar destacado en el orden del día de la reunión que el Consejo de Empleo, Política Social, Salud y Política del Consumidor celebrará el 1 de diciembre sobre el tema de la demografía y el incremento de la productividad mediante el aumento del empleo y de la calidad de este. El Consejo debatirá durante la Presidencia finlandesa dos temas que están directamente relacionados con la mejora del empleo juvenil. En primer lugar, la mejora de las oportunidades de aprendizaje permanente es un aspecto que afecta a todos, también a los jóvenes. En segundo lugar, la Presidencia finlandesa propondrá medidas concretas para mejorar el acceso de los jóvenes a los servicios de información y facilitará información de calidad a todos los jóvenes sobre cuestiones de importancia, como el empleo. Deberá prestarse especial atención a los jóvenes más desfavorecidos. En el mes de marzo, el Consejo Europeo pidió a los Estados miembros que incluyeran a los jóvenes y sus organizaciones en el proceso de aplicación del Pacto Europeo para los Jóvenes. La Presidencia finlandesa propone poner en marcha un diálogo analítico dentro del Consejo y entre todos los actores del sector de la juventud, que incluya a los jóvenes y sus organizaciones. En resumen diré que durante la Presidencia finlandesa, la mejora del empleo juvenil figurará en numerosos aspectos en el orden del día del Consejo. Finlandia invita a todos los Estados miembros a que centren su atención en lo sucesivo en el Pacto Europeo para la Juventud y en la manera de mejorar el empleo de los jóvenes."@es20
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, aivan aluksi on syytä korostaa eurooppalaisen nuorisosopimuksen laaja-alaisuutta. Nuorten tarpeet on otettava huomioon kaikilla asianmukaisilla politiikan aloilla. Monet toimet esimerkiksi koulutuksen ja liikkuvuuden esteiden poistamisen alalla voivat olla tärkeitä pyrittäessä parantamaan nuorten työllisyyttä. Parlamentin jäsenen kysymys koskee erityisesti sitä, miten puheenjohtajavaltio Suomi aikoo tukea jäsenvaltioiden hallitusten sitoumuksia nuorten työllisyyden parantamiseksi. Jäsenvaltiot vastaavat omien työllisyyspolitiikkojensa, myös nuorisoa koskevan työllisyyspolitiikkansa, suunnittelusta ja täytäntöönpanosta. Jäsenvaltiot vastaavat myös useimmista muista tätä asiaa koskevista politiikoista, kuten koulutuspolitiikasta. Puheenjohtajavaltiolla voi kuitenkin olla tärkeä tehtävä asioiden esille tuomisessa, etenkin silloin kun ministerineuvoston työtä organisoidaan. Suomen puheenjohtajakaudella joulukuussa kokoontuvan neuvoston on tarkoitus käsitellä useita kysymyksiä, jotka ovat suoraan yhteydessä nuorison työllisyyteen. Neuvostolle esitellään työllisyyskomitean raportti, jossa tarkastellaan jäsenvaltioiden kansallisia uudistusohjelmia niiden työllisyyspolitiikat mukaan lukien. Jo viime vuonna työllisyyskomitean tarkastelun tuloksena oli, että kaikki jäsenvaltiot hoitivat nuorisotyöttömyyttä nuorisosopimuksen mukaisesti ja mainitsivat laaja-alaisesti toimenpiteitä asianmukaisten työllistymispolkujen rakentamiseksi nuorille. Kytkentää toiseen painopistealaan, henkiseen pääomaan investoimiseen, oli kehitelty erittäin hyvin muun muassa edistämällä siirtymistä koulutuksesta työelämään. Suomi odottaa, että tänä vuonna jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikoissa kiinnitetään huomiota myös nuorison työllisyyteen ja sen parantamiseen tähtääviin keinoihin. Nuorison työllisyys on varmasti merkittävästi esillä myös niissä keskusteluissa, joita työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvostossa käydään 1. joulukuuta väestönkehityksestä ja tuottavuuden lisäämisestä uusien ja parempien työpaikkojen avulla. Suomen puheenjohtajakaudella neuvostossa käsitellään kahta asiaa, jotka liittyvät suoraan nuorten työllisyyden parantamiseen. Ensinnäkin elinikäistä oppimista koskevien mahdollisuuksien parantaminen on asia, joka koskee kaikkia, myös nuoria. Toiseksi puheenjohtajavaltio Suomi pyrkii ehdottamaan konkreettisia toimia, joilla parannetaan nuorten tietopalvelujen käyttömahdollisuuksia ja tarjotaan laadukasta tietoa kaikille nuorille merkityksellisistä asioista, kuten työllisyydestä. Erityistä huomiota kiinnitetään heikoimmassa asemassa oleviin nuoriin. Maaliskuussa kokoontunut Eurooppa-neuvosto pyysi jäsenvaltioita ottamaan nuoret ja nuorisojärjestöt mukaan eurooppalaisen nuorisosopimuksen täytäntöönpanoon. Suomen puheenjohtajakaudella on tarkoitus keskustella neuvoston tasolla jäsennellyn vuoropuhelun käynnistämisestä kaikkien nuorisoalan toimijoiden, myös nuorten ja nuorisojärjestöjen, kanssa ja niiden välillä. Yhteenvetona voidaan todeta, että Suomen puheenjohtajuuskaudella nuorten työllisyyden parantaminen on neuvostossa esillä useissa yhteyksissä. Suomi kannustaa kaikkia jäsenvaltioita kiinnittämään vastedeskin huomiota eurooppalaiseen nuorisosopimukseen ja eri tapoihin, joilla nuorison työllisyyttä voidaan parantaa."@et5
"Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d’abord insister sur le fait qu’il est important que le Pacte européen pour la jeunesse soit aussi large que possible. Les besoins des jeunes doivent être pris en considération dans tous les domaines politiques qui les concernent. Par exemple, en tentant d’améliorer l’emploi des jeunes, il est peut-être important d’adopter différentes mesures supprimant les obstacles à la mobilité et à l’éducation. La question de la députée porte particulièrement sur la manière dont la présidence finlandaise compte promouvoir les engagements pris par les gouvernements des États membres dans le but d’accroître l’emploi des jeunes. Il incombe aux États membres de planifier et de mettre en œuvre leurs politiques d’emploi, y compris celle concernant les jeunes. Les États membres sont également responsables de la plupart des autres politiques liées à cette question, notamment la politique d’éducation. Il se peut toutefois que la présidence ait un rôle important à jouer en soulevant ces questions, en particulier lors de l’organisation du travail du Conseil de ministres. Sous la présidence finlandaise, la réunion du Conseil de décembre devrait aborder plusieurs questions directement liées à l’emploi des jeunes. Le Conseil recevra un rapport du Comité de l’emploi qui examine les programmes de réforme nationaux des États membres, y compris leurs politiques d’emploi. Le dernier rapport du Comité de l’emploi, datant de l’année dernière, concluait que tous les États membres abordaient le chômage des jeunes en se référant explicitement au Pacte pour la jeunesse, et il mentionnait une série de mesures qui avaient été introduites pour favoriser correctement l’emploi des jeunes. D’importants progrès ont été consentis pour relier cette question à un autre domaine prioritaire: l’investissement dans le capital humain. Cela a notamment été réalisé en développant la transition de l’enseignement à l’emploi. La Finlande prévoit que les politiques de l’emploi des États membres se concentreront cette année également sur les ressources destinées à l’emploi des jeunes et sur les manières de les améliorer. L’emploi des jeunes est également en tête de l’ordre du jour des négociations qui se tiendront le 1er décembre lors du Conseil «Emploi, politique sociale, santé et consommateurs» et porteront sur la démographie et l’amélioration de la productivité par des emplois plus nombreux et de meilleure qualité. Sous la présidence finlandaise, le Conseil abordera deux questions qui sont directement liées à l’amélioration de l’emploi des jeunes. Tout d’abord, l’amélioration des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie est un sujet qui touche tout le monde, y compris les jeunes. Ensuite, la présidence finlandaise tentera de proposer des mesures concrètes pour améliorer l’accessibilité aux services d’information des jeunes et de fournir des informations de qualité à tous les membres de cette catégorie d’âge sur des sujets importants tels que l’emploi. Il faut prêter une attention particulière aux jeunes défavorisés. En mars, le Conseil européen a demandé aux États membres de faire participer les jeunes et les organisations de jeunes à la mise en œuvre du Pacte européen pour la jeunesse. La présidence finlandaise propose de débattre le lancement d’un dialogue d’analyse au niveau du Conseil avec et entre tous les acteurs du secteur de la jeunesse, y compris les jeunes et les organisations de jeunes. Pour résumer, je dirai qu’au cours de la présidence finlandaise, la question de l’amélioration de l’emploi des jeunes sera à l’ordre du jour du Conseil à de nombreux égards. La Finlande demande donc à tous les États membres de concentrer leur attention sur le Pacte européen pour la jeunesse et sur les différentes manières d’améliorer l’emploi des jeunes."@fr8
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, aivan aluksi on syytä korostaa eurooppalaisen nuorisosopimuksen laaja-alaisuutta. Nuorten tarpeet on otettava huomioon kaikilla asianmukaisilla politiikan aloilla. Monet toimet esimerkiksi koulutuksen ja liikkuvuuden esteiden poistamisen alalla voivat olla tärkeitä pyrittäessä parantamaan nuorten työllisyyttä. Parlamentin jäsenen kysymys koskee erityisesti sitä, miten puheenjohtajavaltio Suomi aikoo tukea jäsenvaltioiden hallitusten sitoumuksia nuorten työllisyyden parantamiseksi. Jäsenvaltiot vastaavat omien työllisyyspolitiikkojensa, myös nuorisoa koskevan työllisyyspolitiikkansa, suunnittelusta ja täytäntöönpanosta. Jäsenvaltiot vastaavat myös useimmista muista tätä asiaa koskevista politiikoista, kuten koulutuspolitiikasta. Puheenjohtajavaltiolla voi kuitenkin olla tärkeä tehtävä asioiden esille tuomisessa, etenkin silloin kun ministerineuvoston työtä organisoidaan. Suomen puheenjohtajakaudella joulukuussa kokoontuvan neuvoston on tarkoitus käsitellä useita kysymyksiä, jotka ovat suoraan yhteydessä nuorison työllisyyteen. Neuvostolle esitellään työllisyyskomitean raportti, jossa tarkastellaan jäsenvaltioiden kansallisia uudistusohjelmia niiden työllisyyspolitiikat mukaan lukien. Jo viime vuonna työllisyyskomitean tarkastelun tuloksena oli, että kaikki jäsenvaltiot hoitivat nuorisotyöttömyyttä nuorisosopimuksen mukaisesti ja mainitsivat laaja-alaisesti toimenpiteitä asianmukaisten työllistymispolkujen rakentamiseksi nuorille. Kytkentää toiseen painopistealaan, henkiseen pääomaan investoimiseen, oli kehitelty erittäin hyvin muun muassa edistämällä siirtymistä koulutuksesta työelämään. Suomi odottaa, että tänä vuonna jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikoissa kiinnitetään huomiota myös nuorison työllisyyteen ja sen parantamiseen tähtääviin keinoihin. Nuorison työllisyys on varmasti merkittävästi esillä myös niissä keskusteluissa, joita työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvostossa käydään 1. joulukuuta väestönkehityksestä ja tuottavuuden lisäämisestä uusien ja parempien työpaikkojen avulla. Suomen puheenjohtajakaudella neuvostossa käsitellään kahta asiaa, jotka liittyvät suoraan nuorten työllisyyden parantamiseen. Ensinnäkin elinikäistä oppimista koskevien mahdollisuuksien parantaminen on asia, joka koskee kaikkia, myös nuoria. Toiseksi puheenjohtajavaltio Suomi pyrkii ehdottamaan konkreettisia toimia, joilla parannetaan nuorten tietopalvelujen käyttömahdollisuuksia ja tarjotaan laadukasta tietoa kaikille nuorille merkityksellisistä asioista, kuten työllisyydestä. Erityistä huomiota kiinnitetään heikoimmassa asemassa oleviin nuoriin. Maaliskuussa kokoontunut Eurooppa-neuvosto pyysi jäsenvaltioita ottamaan nuoret ja nuorisojärjestöt mukaan eurooppalaisen nuorisosopimuksen täytäntöönpanoon. Suomen puheenjohtajakaudella on tarkoitus keskustella neuvoston tasolla jäsennellyn vuoropuhelun käynnistämisestä kaikkien nuorisoalan toimijoiden, myös nuorten ja nuorisojärjestöjen, kanssa ja niiden välillä. Yhteenvetona voidaan todeta, että Suomen puheenjohtajuuskaudella nuorten työllisyyden parantaminen on neuvostossa esillä useissa yhteyksissä. Suomi kannustaa kaikkia jäsenvaltioita kiinnittämään vastedeskin huomiota eurooppalaiseen nuorisosopimukseen ja eri tapoihin, joilla nuorison työllisyyttä voidaan parantaa."@hu11
"Signor Presidente, onorevoli deputati, innanzi tutto desidero sottolineare quanto sia importante che il Patto europeo per la gioventù abbia un’ampia portata. Occorre tenere conto delle esigenze dei giovani in tutte le aree politiche che li riguardano. Ad esempio, nel tentativo di migliorare la situazione occupazionale dei giovani potrebbe essere utile attuare varie misure che elimino gli ostacoli che si frappongono a istruzione e mobilità. L’interrogazione dell’onorevole deputato chiede in particolare in quale modo la Presidenza finlandese intenda sostenere gli impegni assunti dai governi degli Stati membri per migliorare la situazione occupazionale. Incombe agli Stati membri la responsabilità di programmare e attuare le politiche nazionali in materia di occupazione, non ultime quelle che riguardano i giovani. Rientra nella sfera di competenza degli Stati membri anche la maggior parte delle altre politiche correlate a questo tema, quale la politica nel campo dell’istruzione. La Presidenza può comunque svolgere un ruolo di rilievo nel sollevare tali questioni, soprattutto durante i lavori preparatori del Consiglio dei ministri. Nel corso del mandato presidenziale finlandese è intenzione del Consiglio che si riunirà in dicembre affrontare diversi temi direttamente collegati al mondo del lavoro dei giovani. Al Consiglio verrà sottoposta una relazione elaborata dalla commissione per l’occupazione che esamina i programmi di riforma nazionali dei singoli Stati membri, tra cui le politiche in materia di occupazione. Dall’indagine condotta lo scorso anno dalla commissione per l’occupazione è emerso che tutti gli Stati membri hanno affrontato il problema della disoccupazione giovanile facendo riferimento al Patto per la gioventù e hanno citato un numero esorbitante di misure adottate per offrire percorsi atti a promuovere l’occupazione giovanile. Sono stati compiuti enormi passi avanti instaurando un legame tra questa problematica e un’altra area prioritaria, ossia l’investimento nel capitale umano: ne è un esempio lo sviluppo impresso al passaggio dall’istruzione al mondo del lavoro. Secondo la Finlandia, sarebbe opportuno che quest’anno le politiche in materia occupazionale degli Stati membri si concentrassero sulle risorse riservate all’occupazione giovanile e sulle possibilità di migliorarla. L’occupazione giovanile figura di certo tra i temi prioritari delle consultazioni che il 1° dicembre il Consiglio “Occupazione, politica sociale, salute e consumatori” terrà in merito a demografia e impulso alla produttività grazie a nuovi e migliori posti di lavoro. Durante il mandato presidenziale della Finlandia, il Consiglio affronterà in dibattito due questioni che sono direttamente collegate al miglioramento della condizione dell’occupazione giovanile. In primo luogo, offrire migliori opportunità riguardo all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita è un aspetto che riguarda chiunque, anche i giovani. In secondo luogo, la Presidenza finlandese intende proporre misure concrete per migliorare l’accessibilità ai servizi d’informazione rivolti ai giovani e fornire a questi ultimi informazioni di qualità su temi importanti quali l’occupazione. Occorre prestare particolare attenzione ai giovani svantaggiati. A marzo il Consiglio europeo ha invitato gli Stati membri a coinvolgere i giovani e le organizzazioni giovanili nell’attuazione del Patto europeo per la gioventù. La Presidenza finlandese suggerisce di confrontarsi in merito all’avvio di un dialogo analitico a livello di Consiglio con e tra tutti gli attori del mondo dei giovani, tra cui i giovani stessi e le organizzazioni giovanili. In sintesi, posso affermare che durante il mandato presidenziale finlandese nell’agenda del Consiglio il tema relativo al miglioramento dell’occupazione giovanile verrà affrontato in relazione a molti contesti. La Finlandia esorta tutti gli Stati membri a focalizzare d’ora in avanti l’attenzione sul Patto europeo per la gioventù e sulle varie possibilità di migliorare l’occupazione giovanile."@it12
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, aivan aluksi on syytä korostaa eurooppalaisen nuorisosopimuksen laaja-alaisuutta. Nuorten tarpeet on otettava huomioon kaikilla asianmukaisilla politiikan aloilla. Monet toimet esimerkiksi koulutuksen ja liikkuvuuden esteiden poistamisen alalla voivat olla tärkeitä pyrittäessä parantamaan nuorten työllisyyttä. Parlamentin jäsenen kysymys koskee erityisesti sitä, miten puheenjohtajavaltio Suomi aikoo tukea jäsenvaltioiden hallitusten sitoumuksia nuorten työllisyyden parantamiseksi. Jäsenvaltiot vastaavat omien työllisyyspolitiikkojensa, myös nuorisoa koskevan työllisyyspolitiikkansa, suunnittelusta ja täytäntöönpanosta. Jäsenvaltiot vastaavat myös useimmista muista tätä asiaa koskevista politiikoista, kuten koulutuspolitiikasta. Puheenjohtajavaltiolla voi kuitenkin olla tärkeä tehtävä asioiden esille tuomisessa, etenkin silloin kun ministerineuvoston työtä organisoidaan. Suomen puheenjohtajakaudella joulukuussa kokoontuvan neuvoston on tarkoitus käsitellä useita kysymyksiä, jotka ovat suoraan yhteydessä nuorison työllisyyteen. Neuvostolle esitellään työllisyyskomitean raportti, jossa tarkastellaan jäsenvaltioiden kansallisia uudistusohjelmia niiden työllisyyspolitiikat mukaan lukien. Jo viime vuonna työllisyyskomitean tarkastelun tuloksena oli, että kaikki jäsenvaltiot hoitivat nuorisotyöttömyyttä nuorisosopimuksen mukaisesti ja mainitsivat laaja-alaisesti toimenpiteitä asianmukaisten työllistymispolkujen rakentamiseksi nuorille. Kytkentää toiseen painopistealaan, henkiseen pääomaan investoimiseen, oli kehitelty erittäin hyvin muun muassa edistämällä siirtymistä koulutuksesta työelämään. Suomi odottaa, että tänä vuonna jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikoissa kiinnitetään huomiota myös nuorison työllisyyteen ja sen parantamiseen tähtääviin keinoihin. Nuorison työllisyys on varmasti merkittävästi esillä myös niissä keskusteluissa, joita työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvostossa käydään 1. joulukuuta väestönkehityksestä ja tuottavuuden lisäämisestä uusien ja parempien työpaikkojen avulla. Suomen puheenjohtajakaudella neuvostossa käsitellään kahta asiaa, jotka liittyvät suoraan nuorten työllisyyden parantamiseen. Ensinnäkin elinikäistä oppimista koskevien mahdollisuuksien parantaminen on asia, joka koskee kaikkia, myös nuoria. Toiseksi puheenjohtajavaltio Suomi pyrkii ehdottamaan konkreettisia toimia, joilla parannetaan nuorten tietopalvelujen käyttömahdollisuuksia ja tarjotaan laadukasta tietoa kaikille nuorille merkityksellisistä asioista, kuten työllisyydestä. Erityistä huomiota kiinnitetään heikoimmassa asemassa oleviin nuoriin. Maaliskuussa kokoontunut Eurooppa-neuvosto pyysi jäsenvaltioita ottamaan nuoret ja nuorisojärjestöt mukaan eurooppalaisen nuorisosopimuksen täytäntöönpanoon. Suomen puheenjohtajakaudella on tarkoitus keskustella neuvoston tasolla jäsennellyn vuoropuhelun käynnistämisestä kaikkien nuorisoalan toimijoiden, myös nuorten ja nuorisojärjestöjen, kanssa ja niiden välillä. Yhteenvetona voidaan todeta, että Suomen puheenjohtajuuskaudella nuorten työllisyyden parantaminen on neuvostossa esillä useissa yhteyksissä. Suomi kannustaa kaikkia jäsenvaltioita kiinnittämään vastedeskin huomiota eurooppalaiseen nuorisosopimukseen ja eri tapoihin, joilla nuorison työllisyyttä voidaan parantaa."@lt14
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, aivan aluksi on syytä korostaa eurooppalaisen nuorisosopimuksen laaja-alaisuutta. Nuorten tarpeet on otettava huomioon kaikilla asianmukaisilla politiikan aloilla. Monet toimet esimerkiksi koulutuksen ja liikkuvuuden esteiden poistamisen alalla voivat olla tärkeitä pyrittäessä parantamaan nuorten työllisyyttä. Parlamentin jäsenen kysymys koskee erityisesti sitä, miten puheenjohtajavaltio Suomi aikoo tukea jäsenvaltioiden hallitusten sitoumuksia nuorten työllisyyden parantamiseksi. Jäsenvaltiot vastaavat omien työllisyyspolitiikkojensa, myös nuorisoa koskevan työllisyyspolitiikkansa, suunnittelusta ja täytäntöönpanosta. Jäsenvaltiot vastaavat myös useimmista muista tätä asiaa koskevista politiikoista, kuten koulutuspolitiikasta. Puheenjohtajavaltiolla voi kuitenkin olla tärkeä tehtävä asioiden esille tuomisessa, etenkin silloin kun ministerineuvoston työtä organisoidaan. Suomen puheenjohtajakaudella joulukuussa kokoontuvan neuvoston on tarkoitus käsitellä useita kysymyksiä, jotka ovat suoraan yhteydessä nuorison työllisyyteen. Neuvostolle esitellään työllisyyskomitean raportti, jossa tarkastellaan jäsenvaltioiden kansallisia uudistusohjelmia niiden työllisyyspolitiikat mukaan lukien. Jo viime vuonna työllisyyskomitean tarkastelun tuloksena oli, että kaikki jäsenvaltiot hoitivat nuorisotyöttömyyttä nuorisosopimuksen mukaisesti ja mainitsivat laaja-alaisesti toimenpiteitä asianmukaisten työllistymispolkujen rakentamiseksi nuorille. Kytkentää toiseen painopistealaan, henkiseen pääomaan investoimiseen, oli kehitelty erittäin hyvin muun muassa edistämällä siirtymistä koulutuksesta työelämään. Suomi odottaa, että tänä vuonna jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikoissa kiinnitetään huomiota myös nuorison työllisyyteen ja sen parantamiseen tähtääviin keinoihin. Nuorison työllisyys on varmasti merkittävästi esillä myös niissä keskusteluissa, joita työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvostossa käydään 1. joulukuuta väestönkehityksestä ja tuottavuuden lisäämisestä uusien ja parempien työpaikkojen avulla. Suomen puheenjohtajakaudella neuvostossa käsitellään kahta asiaa, jotka liittyvät suoraan nuorten työllisyyden parantamiseen. Ensinnäkin elinikäistä oppimista koskevien mahdollisuuksien parantaminen on asia, joka koskee kaikkia, myös nuoria. Toiseksi puheenjohtajavaltio Suomi pyrkii ehdottamaan konkreettisia toimia, joilla parannetaan nuorten tietopalvelujen käyttömahdollisuuksia ja tarjotaan laadukasta tietoa kaikille nuorille merkityksellisistä asioista, kuten työllisyydestä. Erityistä huomiota kiinnitetään heikoimmassa asemassa oleviin nuoriin. Maaliskuussa kokoontunut Eurooppa-neuvosto pyysi jäsenvaltioita ottamaan nuoret ja nuorisojärjestöt mukaan eurooppalaisen nuorisosopimuksen täytäntöönpanoon. Suomen puheenjohtajakaudella on tarkoitus keskustella neuvoston tasolla jäsennellyn vuoropuhelun käynnistämisestä kaikkien nuorisoalan toimijoiden, myös nuorten ja nuorisojärjestöjen, kanssa ja niiden välillä. Yhteenvetona voidaan todeta, että Suomen puheenjohtajuuskaudella nuorten työllisyyden parantaminen on neuvostossa esillä useissa yhteyksissä. Suomi kannustaa kaikkia jäsenvaltioita kiinnittämään vastedeskin huomiota eurooppalaiseen nuorisosopimukseen ja eri tapoihin, joilla nuorison työllisyyttä voidaan parantaa."@lv13
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, aivan aluksi on syytä korostaa eurooppalaisen nuorisosopimuksen laaja-alaisuutta. Nuorten tarpeet on otettava huomioon kaikilla asianmukaisilla politiikan aloilla. Monet toimet esimerkiksi koulutuksen ja liikkuvuuden esteiden poistamisen alalla voivat olla tärkeitä pyrittäessä parantamaan nuorten työllisyyttä. Parlamentin jäsenen kysymys koskee erityisesti sitä, miten puheenjohtajavaltio Suomi aikoo tukea jäsenvaltioiden hallitusten sitoumuksia nuorten työllisyyden parantamiseksi. Jäsenvaltiot vastaavat omien työllisyyspolitiikkojensa, myös nuorisoa koskevan työllisyyspolitiikkansa, suunnittelusta ja täytäntöönpanosta. Jäsenvaltiot vastaavat myös useimmista muista tätä asiaa koskevista politiikoista, kuten koulutuspolitiikasta. Puheenjohtajavaltiolla voi kuitenkin olla tärkeä tehtävä asioiden esille tuomisessa, etenkin silloin kun ministerineuvoston työtä organisoidaan. Suomen puheenjohtajakaudella joulukuussa kokoontuvan neuvoston on tarkoitus käsitellä useita kysymyksiä, jotka ovat suoraan yhteydessä nuorison työllisyyteen. Neuvostolle esitellään työllisyyskomitean raportti, jossa tarkastellaan jäsenvaltioiden kansallisia uudistusohjelmia niiden työllisyyspolitiikat mukaan lukien. Jo viime vuonna työllisyyskomitean tarkastelun tuloksena oli, että kaikki jäsenvaltiot hoitivat nuorisotyöttömyyttä nuorisosopimuksen mukaisesti ja mainitsivat laaja-alaisesti toimenpiteitä asianmukaisten työllistymispolkujen rakentamiseksi nuorille. Kytkentää toiseen painopistealaan, henkiseen pääomaan investoimiseen, oli kehitelty erittäin hyvin muun muassa edistämällä siirtymistä koulutuksesta työelämään. Suomi odottaa, että tänä vuonna jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikoissa kiinnitetään huomiota myös nuorison työllisyyteen ja sen parantamiseen tähtääviin keinoihin. Nuorison työllisyys on varmasti merkittävästi esillä myös niissä keskusteluissa, joita työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvostossa käydään 1. joulukuuta väestönkehityksestä ja tuottavuuden lisäämisestä uusien ja parempien työpaikkojen avulla. Suomen puheenjohtajakaudella neuvostossa käsitellään kahta asiaa, jotka liittyvät suoraan nuorten työllisyyden parantamiseen. Ensinnäkin elinikäistä oppimista koskevien mahdollisuuksien parantaminen on asia, joka koskee kaikkia, myös nuoria. Toiseksi puheenjohtajavaltio Suomi pyrkii ehdottamaan konkreettisia toimia, joilla parannetaan nuorten tietopalvelujen käyttömahdollisuuksia ja tarjotaan laadukasta tietoa kaikille nuorille merkityksellisistä asioista, kuten työllisyydestä. Erityistä huomiota kiinnitetään heikoimmassa asemassa oleviin nuoriin. Maaliskuussa kokoontunut Eurooppa-neuvosto pyysi jäsenvaltioita ottamaan nuoret ja nuorisojärjestöt mukaan eurooppalaisen nuorisosopimuksen täytäntöönpanoon. Suomen puheenjohtajakaudella on tarkoitus keskustella neuvoston tasolla jäsennellyn vuoropuhelun käynnistämisestä kaikkien nuorisoalan toimijoiden, myös nuorten ja nuorisojärjestöjen, kanssa ja niiden välillä. Yhteenvetona voidaan todeta, että Suomen puheenjohtajuuskaudella nuorten työllisyyden parantaminen on neuvostossa esillä useissa yhteyksissä. Suomi kannustaa kaikkia jäsenvaltioita kiinnittämään vastedeskin huomiota eurooppalaiseen nuorisosopimukseen ja eri tapoihin, joilla nuorison työllisyyttä voidaan parantaa."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, allereerst moet ik onderstrepen hoe belangrijk het is dat het Europees Jeugdpact zulk een breed terrein bestrijkt. Er moet op alle beleidsterreinen rekening worden gehouden met de behoeften van jongeren. Zo kan het bijvoorbeeld bij de pogingen tot verbetering van de jeugdwerkgelegenheid belangrijk zijn diverse maatregelen te nemen om de belemmeringen voor onderwijs en mobiliteit weg te nemen. De vraag van de geachte afgevaardigde heeft vooral betrekking op de manier waarop het Finse voorzitterschap steun denkt te geven aan de beloften van de regeringen van de lidstaten om de jeugdwerkgelegenheid te verbeteren. De lidstaten zijn verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van hun werkgelegenheidsbeleid, ook van dat voor jongeren. De lidstaten zijn ook verantwoordelijk voor het meeste andere beleidsvormen die verband houden met deze kwestie, zoals het onderwijsbeleid. Het voorzitterschap kan echter een belangrijke taak vervullen door deze kwesties ter sprake te brengen, vooral wanneer het werk van de Raad wordt voorbereid. Het plan is dat, tijdens het Finse voorzitterschap, de voor december geplande Raad zich bezig gaat houden met kwesties die direct verband houden met de jeugdwerkgelegenheid. De Raad krijgt dan een verslag gepresenteerd van het werkgelegenheidscomité, waarin de nationale hervormingsprogramma's van de lidstaten, met inbegrip van het werkgelegenheidsbeleid, worden behandeld. Uit de conclusies van het overzicht van het werkgelegenheidscomité van vorig jaar bleek al dat alle lidstaten de werkloosheid onder jongeren bestreden onder verwijzing naar het Europees Jeugdpact en veel maatregelen noemden die waren ingevoerd om adequate oplossingen te vinden voor de jeugdwerkgelegenheid. Ook bleek dat grote vooruitgang was geboekt met de koppeling van dit vraagstuk aan een andere prioriteit, namelijk het investeren in menselijk kapitaal. Daarbij ging het bijvoorbeeld om het stimuleren van de overstap van onderwijs naar werk. Finland verwacht dat er ook dit jaar in het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten aandacht zal worden besteed aan de jeugdwerkgelegenheid en aan manieren om deze te verbeteren. De jeugdwerkgelegenheid zal ook hoog op de agenda staan van de besprekingen in de Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Gezondheid en Consumentenzaken van 1 december aanstaande, die zullen gaan over demografische ontwikkeling en productiviteitsverhoging door middel van meer en betere banen. Tijdens het Finse voorzitterschap worden in de Raad twee zaken behandeld die direct betrekking hebben op de verbetering van de werkgelegenheid. De eerste betreft het verbeteren van de mogelijkheden voor levenslang leren, hetgeen iedereen aangaat, ook jongeren. Ten tweede probeert het Finse voorzitterschap concrete maatregelen voor te stellen om de toegang van jongeren tot informatiediensten te verbeteren en om alle jongeren hoogwaardige informatie te bieden over belangrijke zaken, zoals werkgelegenheid. Er wordt speciale aandacht besteed aan jongeren die zich in de zwakste positie bevinden. In maart vroeg de Europese Raad de lidstaten om jongeren en jongerenorganisaties te betrekken bij de tenuitvoerlegging van het Europees Jeugdpact. Het is de bedoeling tijdens het Finse voorzitterschap te praten over het opzetten van een analytische dialoog op Raadsniveau met en tussen alle actoren in de jongerensector, met inbegrip van jongeren en jongerenorganisaties. Samenvattend kan ik zeggen dat het verbeteren van de jeugdwerkgelegenheid tijdens het Finse voorzitterschap herhaaldelijk op de Raadsagenda zal staan. Finland roept alle lidstaten op voortaan aandacht te schenken aan het Europees Jeugdpact en de verschillende manieren waarop de werkgelegenheid onder jongeren kan worden verbeterd."@nl3
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, aivan aluksi on syytä korostaa eurooppalaisen nuorisosopimuksen laaja-alaisuutta. Nuorten tarpeet on otettava huomioon kaikilla asianmukaisilla politiikan aloilla. Monet toimet esimerkiksi koulutuksen ja liikkuvuuden esteiden poistamisen alalla voivat olla tärkeitä pyrittäessä parantamaan nuorten työllisyyttä. Parlamentin jäsenen kysymys koskee erityisesti sitä, miten puheenjohtajavaltio Suomi aikoo tukea jäsenvaltioiden hallitusten sitoumuksia nuorten työllisyyden parantamiseksi. Jäsenvaltiot vastaavat omien työllisyyspolitiikkojensa, myös nuorisoa koskevan työllisyyspolitiikkansa, suunnittelusta ja täytäntöönpanosta. Jäsenvaltiot vastaavat myös useimmista muista tätä asiaa koskevista politiikoista, kuten koulutuspolitiikasta. Puheenjohtajavaltiolla voi kuitenkin olla tärkeä tehtävä asioiden esille tuomisessa, etenkin silloin kun ministerineuvoston työtä organisoidaan. Suomen puheenjohtajakaudella joulukuussa kokoontuvan neuvoston on tarkoitus käsitellä useita kysymyksiä, jotka ovat suoraan yhteydessä nuorison työllisyyteen. Neuvostolle esitellään työllisyyskomitean raportti, jossa tarkastellaan jäsenvaltioiden kansallisia uudistusohjelmia niiden työllisyyspolitiikat mukaan lukien. Jo viime vuonna työllisyyskomitean tarkastelun tuloksena oli, että kaikki jäsenvaltiot hoitivat nuorisotyöttömyyttä nuorisosopimuksen mukaisesti ja mainitsivat laaja-alaisesti toimenpiteitä asianmukaisten työllistymispolkujen rakentamiseksi nuorille. Kytkentää toiseen painopistealaan, henkiseen pääomaan investoimiseen, oli kehitelty erittäin hyvin muun muassa edistämällä siirtymistä koulutuksesta työelämään. Suomi odottaa, että tänä vuonna jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikoissa kiinnitetään huomiota myös nuorison työllisyyteen ja sen parantamiseen tähtääviin keinoihin. Nuorison työllisyys on varmasti merkittävästi esillä myös niissä keskusteluissa, joita työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvostossa käydään 1. joulukuuta väestönkehityksestä ja tuottavuuden lisäämisestä uusien ja parempien työpaikkojen avulla. Suomen puheenjohtajakaudella neuvostossa käsitellään kahta asiaa, jotka liittyvät suoraan nuorten työllisyyden parantamiseen. Ensinnäkin elinikäistä oppimista koskevien mahdollisuuksien parantaminen on asia, joka koskee kaikkia, myös nuoria. Toiseksi puheenjohtajavaltio Suomi pyrkii ehdottamaan konkreettisia toimia, joilla parannetaan nuorten tietopalvelujen käyttömahdollisuuksia ja tarjotaan laadukasta tietoa kaikille nuorille merkityksellisistä asioista, kuten työllisyydestä. Erityistä huomiota kiinnitetään heikoimmassa asemassa oleviin nuoriin. Maaliskuussa kokoontunut Eurooppa-neuvosto pyysi jäsenvaltioita ottamaan nuoret ja nuorisojärjestöt mukaan eurooppalaisen nuorisosopimuksen täytäntöönpanoon. Suomen puheenjohtajakaudella on tarkoitus keskustella neuvoston tasolla jäsennellyn vuoropuhelun käynnistämisestä kaikkien nuorisoalan toimijoiden, myös nuorten ja nuorisojärjestöjen, kanssa ja niiden välillä. Yhteenvetona voidaan todeta, että Suomen puheenjohtajuuskaudella nuorten työllisyyden parantaminen on neuvostossa esillä useissa yhteyksissä. Suomi kannustaa kaikkia jäsenvaltioita kiinnittämään vastedeskin huomiota eurooppalaiseen nuorisosopimukseen ja eri tapoihin, joilla nuorison työllisyyttä voidaan parantaa."@pl16
". Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, devo começar por frisar quão importante é que o Acordo Europeu para a Juventude seja bastante abrangente. Há que tomar em consideração as necessidades dos jovens em todos os domínios políticos de relevo. Por exemplo, quando se pretende melhorar a situação do emprego para os jovens pode ser positivo promover diversas medidas que removam os obstáculos à educação e à mobilidade. A pergunta da senhora deputada prende-se, em particular, com a forma como a Presidência finlandesa pensa apoiar os compromissos assumidos pelos governos dos Estados-Membros para aumentar a taxa de emprego. É da responsabilidade dos Estados-Membros planificar e aplicar as suas políticas de emprego, incluindo as relativas aos jovens. Os Estados-Membros são, também, responsáveis por grande parte das outras políticas relacionadas com este sector, como a política da educação. Posto isto, a Presidência pode também desempenhar um papel importante suscitando as questões, especialmente ao organizar o trabalho do Conselho de Ministros. Durante a Presidência finlandesa o Conselho, na sua reunião de Dezembro, tem a intenção de se debruçar sobre diversas questões directamente relacionadas com o emprego dos jovens. Nesse Conselho será apresentado um relatório da Comissão do Emprego que faz uma análise dos programas nacionais de reforma dos Estados-Membros, incluindo as suas políticas de emprego. Segundo o inquérito efectuado pela Comissão do Emprego no ano passado, todos os Estados-Membros, ao lidar com o desemprego dos jovens, tomavam como referência o Acordo Europeu para a Juventude e mencionavam uma série de medidas que tinham sido tomadas para abrir vias adequadas para o emprego dos jovens. Verificaram-se grandes progressos na ligação desta área a outra área prioritária, o investimento em capital humano, que se processou, por exemplo, desenvolvendo a transição dos estudos para o emprego. A Finlândia espera que as políticas de emprego dos Estados-Membros este ano prestem atenção também aos recursos para o emprego dos jovens e a formas de melhorar a sua utilização. O emprego dos jovens ocupará, sem dúvida, lugar prioritário na ordem de trabalhos das discussões sobre demografia e aumento da produtividade mediante mais e melhores postos de trabalho no âmbito do Conselho Emprego, Política Social, Saúde e Defesa do Consumidor de 1 de Dezembro. Durante a Presidência finlandesa o Conselho debaterá duas questões que se relacionam directamente com o aumento do emprego para os jovens. Primeira: aumentar as oportunidades de aprendizagem ao longo da vida afecta todos, incluindo os jovens. Segunda: a Presidência finlandesa vai tentar propor medidas concretas para melhorar a acessibilidade aos serviços de informação de jovens e oferecer a todos os jovens informação de qualidade sobre assuntos de relevo como o emprego. Há que prestar especial atenção aos jovens com menos recursos económicos. Em Março o Conselho Europeu pediu aos Estados-Membros que incluíssem os jovens e suas organizações no processo de concretização do Acordo Europeu para a Juventude. A Presidência finlandesa propõe que se discuta o lançamento de um diálogo analítico, a nível do Conselho, com e entre todos os sectores que representam a juventude, incluindo os jovens e as organizações de jovens. Em suma, diria que, durante a Presidência finlandesa, o aumento da taxa de emprego dos jovens fará parte da ordem de trabalhos do Conselho de diversas formas. A Finlândia insta todos os Estados-Membros a centrarem a atenção, a partir de agora, no Acordo Europeu para a Juventude e nas diversas formas de aumentar a taxa de emprego dos jovens."@pt17
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, aivan aluksi on syytä korostaa eurooppalaisen nuorisosopimuksen laaja-alaisuutta. Nuorten tarpeet on otettava huomioon kaikilla asianmukaisilla politiikan aloilla. Monet toimet esimerkiksi koulutuksen ja liikkuvuuden esteiden poistamisen alalla voivat olla tärkeitä pyrittäessä parantamaan nuorten työllisyyttä. Parlamentin jäsenen kysymys koskee erityisesti sitä, miten puheenjohtajavaltio Suomi aikoo tukea jäsenvaltioiden hallitusten sitoumuksia nuorten työllisyyden parantamiseksi. Jäsenvaltiot vastaavat omien työllisyyspolitiikkojensa, myös nuorisoa koskevan työllisyyspolitiikkansa, suunnittelusta ja täytäntöönpanosta. Jäsenvaltiot vastaavat myös useimmista muista tätä asiaa koskevista politiikoista, kuten koulutuspolitiikasta. Puheenjohtajavaltiolla voi kuitenkin olla tärkeä tehtävä asioiden esille tuomisessa, etenkin silloin kun ministerineuvoston työtä organisoidaan. Suomen puheenjohtajakaudella joulukuussa kokoontuvan neuvoston on tarkoitus käsitellä useita kysymyksiä, jotka ovat suoraan yhteydessä nuorison työllisyyteen. Neuvostolle esitellään työllisyyskomitean raportti, jossa tarkastellaan jäsenvaltioiden kansallisia uudistusohjelmia niiden työllisyyspolitiikat mukaan lukien. Jo viime vuonna työllisyyskomitean tarkastelun tuloksena oli, että kaikki jäsenvaltiot hoitivat nuorisotyöttömyyttä nuorisosopimuksen mukaisesti ja mainitsivat laaja-alaisesti toimenpiteitä asianmukaisten työllistymispolkujen rakentamiseksi nuorille. Kytkentää toiseen painopistealaan, henkiseen pääomaan investoimiseen, oli kehitelty erittäin hyvin muun muassa edistämällä siirtymistä koulutuksesta työelämään. Suomi odottaa, että tänä vuonna jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikoissa kiinnitetään huomiota myös nuorison työllisyyteen ja sen parantamiseen tähtääviin keinoihin. Nuorison työllisyys on varmasti merkittävästi esillä myös niissä keskusteluissa, joita työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvostossa käydään 1. joulukuuta väestönkehityksestä ja tuottavuuden lisäämisestä uusien ja parempien työpaikkojen avulla. Suomen puheenjohtajakaudella neuvostossa käsitellään kahta asiaa, jotka liittyvät suoraan nuorten työllisyyden parantamiseen. Ensinnäkin elinikäistä oppimista koskevien mahdollisuuksien parantaminen on asia, joka koskee kaikkia, myös nuoria. Toiseksi puheenjohtajavaltio Suomi pyrkii ehdottamaan konkreettisia toimia, joilla parannetaan nuorten tietopalvelujen käyttömahdollisuuksia ja tarjotaan laadukasta tietoa kaikille nuorille merkityksellisistä asioista, kuten työllisyydestä. Erityistä huomiota kiinnitetään heikoimmassa asemassa oleviin nuoriin. Maaliskuussa kokoontunut Eurooppa-neuvosto pyysi jäsenvaltioita ottamaan nuoret ja nuorisojärjestöt mukaan eurooppalaisen nuorisosopimuksen täytäntöönpanoon. Suomen puheenjohtajakaudella on tarkoitus keskustella neuvoston tasolla jäsennellyn vuoropuhelun käynnistämisestä kaikkien nuorisoalan toimijoiden, myös nuorten ja nuorisojärjestöjen, kanssa ja niiden välillä. Yhteenvetona voidaan todeta, että Suomen puheenjohtajuuskaudella nuorten työllisyyden parantaminen on neuvostossa esillä useissa yhteyksissä. Suomi kannustaa kaikkia jäsenvaltioita kiinnittämään vastedeskin huomiota eurooppalaiseen nuorisosopimukseen ja eri tapoihin, joilla nuorison työllisyyttä voidaan parantaa."@sk18
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, aivan aluksi on syytä korostaa eurooppalaisen nuorisosopimuksen laaja-alaisuutta. Nuorten tarpeet on otettava huomioon kaikilla asianmukaisilla politiikan aloilla. Monet toimet esimerkiksi koulutuksen ja liikkuvuuden esteiden poistamisen alalla voivat olla tärkeitä pyrittäessä parantamaan nuorten työllisyyttä. Parlamentin jäsenen kysymys koskee erityisesti sitä, miten puheenjohtajavaltio Suomi aikoo tukea jäsenvaltioiden hallitusten sitoumuksia nuorten työllisyyden parantamiseksi. Jäsenvaltiot vastaavat omien työllisyyspolitiikkojensa, myös nuorisoa koskevan työllisyyspolitiikkansa, suunnittelusta ja täytäntöönpanosta. Jäsenvaltiot vastaavat myös useimmista muista tätä asiaa koskevista politiikoista, kuten koulutuspolitiikasta. Puheenjohtajavaltiolla voi kuitenkin olla tärkeä tehtävä asioiden esille tuomisessa, etenkin silloin kun ministerineuvoston työtä organisoidaan. Suomen puheenjohtajakaudella joulukuussa kokoontuvan neuvoston on tarkoitus käsitellä useita kysymyksiä, jotka ovat suoraan yhteydessä nuorison työllisyyteen. Neuvostolle esitellään työllisyyskomitean raportti, jossa tarkastellaan jäsenvaltioiden kansallisia uudistusohjelmia niiden työllisyyspolitiikat mukaan lukien. Jo viime vuonna työllisyyskomitean tarkastelun tuloksena oli, että kaikki jäsenvaltiot hoitivat nuorisotyöttömyyttä nuorisosopimuksen mukaisesti ja mainitsivat laaja-alaisesti toimenpiteitä asianmukaisten työllistymispolkujen rakentamiseksi nuorille. Kytkentää toiseen painopistealaan, henkiseen pääomaan investoimiseen, oli kehitelty erittäin hyvin muun muassa edistämällä siirtymistä koulutuksesta työelämään. Suomi odottaa, että tänä vuonna jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikoissa kiinnitetään huomiota myös nuorison työllisyyteen ja sen parantamiseen tähtääviin keinoihin. Nuorison työllisyys on varmasti merkittävästi esillä myös niissä keskusteluissa, joita työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvostossa käydään 1. joulukuuta väestönkehityksestä ja tuottavuuden lisäämisestä uusien ja parempien työpaikkojen avulla. Suomen puheenjohtajakaudella neuvostossa käsitellään kahta asiaa, jotka liittyvät suoraan nuorten työllisyyden parantamiseen. Ensinnäkin elinikäistä oppimista koskevien mahdollisuuksien parantaminen on asia, joka koskee kaikkia, myös nuoria. Toiseksi puheenjohtajavaltio Suomi pyrkii ehdottamaan konkreettisia toimia, joilla parannetaan nuorten tietopalvelujen käyttömahdollisuuksia ja tarjotaan laadukasta tietoa kaikille nuorille merkityksellisistä asioista, kuten työllisyydestä. Erityistä huomiota kiinnitetään heikoimmassa asemassa oleviin nuoriin. Maaliskuussa kokoontunut Eurooppa-neuvosto pyysi jäsenvaltioita ottamaan nuoret ja nuorisojärjestöt mukaan eurooppalaisen nuorisosopimuksen täytäntöönpanoon. Suomen puheenjohtajakaudella on tarkoitus keskustella neuvoston tasolla jäsennellyn vuoropuhelun käynnistämisestä kaikkien nuorisoalan toimijoiden, myös nuorten ja nuorisojärjestöjen, kanssa ja niiden välillä. Yhteenvetona voidaan todeta, että Suomen puheenjohtajuuskaudella nuorten työllisyyden parantaminen on neuvostossa esillä useissa yhteyksissä. Suomi kannustaa kaikkia jäsenvaltioita kiinnittämään vastedeskin huomiota eurooppalaiseen nuorisosopimukseen ja eri tapoihin, joilla nuorison työllisyyttä voidaan parantaa."@sl19
". Herr talman, mina damer och herrar! Först av allt vill jag betona hur viktigt det är att europeiska pakten för ungdomsfrågor omfattar ett brett område. De ungas behov måste beaktas på alla relevanta politiska områden. Vid försök att öka sysselsättningen för ungdomar kan det till exempel vara viktigt att vidta olika åtgärder för att undanröja hinder för utbildning och rörlighet. Frågan från parlamentsledamoten handlar särskilt om hur det finska ordförandeskapet tänker stödja de förpliktelser som medlemsstaternas regeringar åtog sig för att öka sysselsättningen. Medlemsstaterna är ansvariga för planering och genomförande av sin egen sysselsättningspolitik, inklusive den som rör unga människor. Medlemsstaterna är också ansvariga för det mesta av den övriga politiken som rör denna fråga, som utbildningspolitik. Ordförandeskapet kan ändå ha en viktig arbetsuppgift att utföra genom att ta upp dessa frågor, särskilt medan ministerrådets arbete organiseras. Under den finska ordförandeskapsperioden kommer rådet vid sitt möte i december att behandla flera frågor som är direkt kopplade till sysselsättningen för ungdomar. Sysselsättningskommittén, som undersöker medlemsstaternas nationella reformprogram, inklusive deras sysselsättningspolitik, kommer att lägga fram en rapport för rådet. Resultatet av sysselsättningskommitténs undersökning just förra året visade att alla medlemsstater tog itu med ungdomsarbetslösheten med avseende på ungdomspakten, och angav en rad åtgärder som hade införts för att skapa lämpliga vägar till sysselsättning för ungdomar. Det hade gjorts mycket stora framsteg genom att man kopplade detta till ett annat prioriterat område, investeringen i humankapital. Detta har gjorts till exempel genom att utveckla övergången från utbildning till sysselsättning. I Finland förväntar man sig att medlemsstaternas sysselsättningspolitik i år också fokuseras på resurser för sysselsättningen bland ungdomar och hur den kan ökas. Sysselsättningen bland ungdomar står också garanterat högt upp på dagordningen för de diskussioner som ska hållas av rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) den 1 december om befolkningsfrågor och förbättrad produktivitet genom fler och bättre arbetstillfällen. Under den finska ordförandeskapsperioden kommer rådet att diskutera två frågor som direkt hänger samman med ökad sysselsättning för ungdomar. För det första är förbättrade möjligheter för livslångt lärande något som påverkar var och en, inklusive de unga. För det andra kommer det finska ordförandeskapet att försöka föreslå konkreta åtgärder för att förbättra tillgängligheten på informationstjänster för ungdomar och tillhandahålla kvalitetsinformation för alla ungdomar om viktiga frågor som sysselsättningen. Särskild uppmärksamhet behöver riktas mot sämre lottade ungdomar. I mars uppmanade Europeiska rådet medlemsstaterna att innefatta ungdomar och ungdomsorganisationer i genomförandeprocessen rörande europeiska ungdomspakten. Det finska ordförandeskapet föreslår att man diskuterar en initiering av en analytisk dialog på rådsnivå och mellan alla aktörer inom ungdomssektorn, inklusive ungdomar och ungdomsorganisationer. Sammanfattningsvis vill jag säga att under den finska ordförandeskapsperioden kommer frågan om att öka sysselsättningen bland ungdomar att finnas på rådets dagordning i många sammanhang. Finland uppmanar alla medlemsstater att hädanefter rikta uppmärksamheten på europeiska ungdomspakten och på de olika metoderna att öka sysselsättningen bland ungdomar."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Paula Lehtomäki,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
"neuvoston puheenjohtaja"5,19,15,1,18,14,11,16,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph