Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-09-06-Speech-3-046"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20060906.5.3-046"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Odkar se je Albanija odprla, je opravila ogromno, pozitivno pot. V skupini zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo imamo polno razumevanje za njene težave. Desetletja je bila vezana na Kitajsko, zdaj pa se je prebudila kot najbolj nerazvita država Evrope. Zato razumemo njene težave. Zlasti hude gospodarske krize piramidalne strukture, ki so pretresle njeno družbo, še danes odmevajo in se odražajo v težavah te države. Toda vseeno so ob podpisu stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma pred nami in pred njo tudi novi izzivi. Dobila je novo sosedsko državo, samostojno Črno goro. Dobila bo novo sosedo, državo samostojno Kosovo. Ima sosedo Makedonijo, ki je dobila status kandidatke in le še čaka na datum za začetek pogajanj. Vse to so pozitivne spremembe, ki bi jih albanska politična elita morala izkoristiti za pospešen gospodarski, zlasti pa socialni razvoj. Pravna država ne more temeljiti na tradicijah, ki so stare stoletja in ki ne temeljijo na vrednotah Evropske unije. Krvno maščevanje mora v preteklost, sicer Albanija ne bo mogla napredovati proti Evropski uniji. Potrebno je veliko več naporov v albanski politični eliti v boju s korupcijo, zato da bi bil mogoč gospodarski, politični in državno-pravni razvoj. Tisto, kar nas najbolj skrbi, pa je prav neuspešen boj proti kriminalu na nekaterih najbolj občutljivih področjih. Področje zlorabe ljudi, trgovina z ljudmi, zlasti zloraba otrok, je nekaj kar najeda temelje vrednot Evropske unije in naše civilizacije. Stanje v zaporih je nezadovoljivo. S takim stanjem Albanija ne more naprej in bo morala biti deležna naše zelo ostre kritike. Brez svobode tiska, brez odkrite besede ni realne predstave o sebi. Zato je predpogoj, da bi Albanija hitreje napredovala, moč tiska, ki naj težave albanske družbe pokaže v ogledalu. Samo tisti, ki se svojih napak zavedajo, jih lahko tudi odpravljajo. Zato naj nam albanski prijatelji ne zamerijo, da smo ostri z njimi v dialogu, ko poskušamo tisto, kar morajo videti sami, sporočati na najbolj prepričljiv način. Hkrati pa čestitke poročevalcu za opravljeno delo."@sl19
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Odkar se je Albanija odprla, je opravila ogromno, pozitivno pot. V skupini zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo imamo polno razumevanje za njene težave. Desetletja je bila vezana na Kitajsko, zdaj pa se je prebudila kot najbolj nerazvita država Evrope. Zato razumemo njene težave. Zlasti hude gospodarske krize piramidalne strukture, ki so pretresle njeno družbo, še danes odmevajo in se odražajo v težavah te države. Toda vseeno so ob podpisu stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma pred nami in pred njo tudi novi izzivi. Dobila je novo sosedsko državo, samostojno Črno goro. Dobila bo novo sosedo, državo samostojno Kosovo. Ima sosedo Makedonijo, ki je dobila status kandidatke in le še čaka na datum za začetek pogajanj. Vse to so pozitivne spremembe, ki bi jih albanska politična elita morala izkoristiti za pospešen gospodarski, zlasti pa socialni razvoj. Pravna država ne more temeljiti na tradicijah, ki so stare stoletja in ki ne temeljijo na vrednotah Evropske unije. Krvno maščevanje mora v preteklost, sicer Albanija ne bo mogla napredovati proti Evropski uniji. Potrebno je veliko več naporov v albanski politični eliti v boju s korupcijo, zato da bi bil mogoč gospodarski, politični in državno-pravni razvoj. Tisto, kar nas najbolj skrbi, pa je prav neuspešen boj proti kriminalu na nekaterih najbolj občutljivih področjih. Področje zlorabe ljudi, trgovina z ljudmi, zlasti zloraba otrok, je nekaj kar najeda temelje vrednot Evropske unije in naše civilizacije. Stanje v zaporih je nezadovoljivo. S takim stanjem Albanija ne more naprej in bo morala biti deležna naše zelo ostre kritike. Brez svobode tiska, brez odkrite besede ni realne predstave o sebi. Zato je predpogoj, da bi Albanija hitreje napredovala, moč tiska, ki naj težave albanske družbe pokaže v ogledalu. Samo tisti, ki se svojih napak zavedajo, jih lahko tudi odpravljajo. Zato naj nam albanski prijatelji ne zamerijo, da smo ostri z njimi v dialogu, ko poskušamo tisto, kar morajo videti sami, sporočati na najbolj prepričljiv način. Hkrati pa čestitke poročevalcu za opravljeno delo."@cs1
"Fru formand! Albanien har gjort mange positive fremskridt, siden landet åbnede sig for omverdenen. I Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa forstår vi fuldt ud de vanskeligheder, landet oplever. Efter dets årtier lange troskab over for Kina er det vågnet op som det mindst udviklede land i Europa. Derfor forstår vi dets vanskeligheder. Især er der endnu i dag reminiscenser af den alvorlige økonomiske krise, som rystede det albanske samfund som følge af dets pyramideøkonomi. De afspejles fortsat i de vanskeligheder, som landet oplever. Ikke desto mindre er der nye udfordringer til både Albanien og os, nu da Albanien har underskrevet stabiliserings- og associeringsaftalen. Det har fået en ny nabo, et uafhængigt Montenegro. Det vil få en ny nabo, et uafhængigt Kosovo. En anden nabo, Makedonien, har fået status som kandidatland og venter kun på en startdato for forhandlingerne. Det er alt sammen ændringer til det bedre, og den albanske politiske elite bør udnytte disse ændringer til at sætte skub i den økonomiske udvikling og især den sociale udvikling. Retssamfundet kan ikke baseres på århundredegamle traditioner, som ikke respekterer EU's værdier. Blodfjeder må henvises til historiens skraldespand, ellers vil Albanien ikke kunne bevæge sig i retning af EU. Den albanske politiske elite må gøre en større indsats for at bekæmpe korruption og bane vejen for økonomisk, politisk og juridisk udvikling. Vores største bekymring er imidlertid deres manglende bekæmpelse af kriminalitet på nogle få meget følsomme områder. Overtrædelse af menneskerettigheder, menneskehandel og misbrug af børn er områder, som ødelægger EU's og vores civilisations grundlæggende værdier. Forholdene i fængslerne er utilfredsstillende. Under sådanne omstændigheder kan Albanien ikke gøre fremskridt, og det bør kritiseres skarpt fra vores side. Uden pressefrihed og ytringsfrihed kan Albanien ikke få et realistisk billede af sig selv. Pressefrihed er således en forudsætning for hurtigere fremskridt i Albanien, idet pressen bør fungere som et spejl for det albanske samfunds problemer. Kun hvis man indser sine fejl, kan man gøre noget ved dem. Derfor må vores albanske venner ikke blive fornærmede, hvis vi er ligefremme i vores diskussioner med dem, når vi forsøger at gøre ting helt klare for dem, som de selv må indse. Jeg vil også gerne takke ordføreren for hans arbejde."@da2
". Seit der Öffnung des Landes hat es in Albanien zahlreiche positive Entwicklungen gegeben. Wir in der Fraktion der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa haben volles Verständnis für die Schwierigkeiten, mit denen das Land konfrontiert wird. Nach seiner jahrzehntelangen Loyalität zu China erwachte Albanien als das am wenigsten entwickelte Land in Europa. Wir verstehen daher seine Probleme. Insbesondere sind heute noch immer die Nachwirkungen der schweren Wirtschaftskrise spürbar, von der die albanische Gesellschaft als Ergebnis ihrer Pyramidenwirtschaft erschüttert wurde. Sie spiegeln sich auch weiterhin in den Schwierigkeiten des Landes wider. Die Unterzeichnung des Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommens durch Albanien stellt jedoch sowohl Albanien als auch uns vor neue Herausforderungen. Das Land hat nun einen neuen Nachbarn, ein unabhängiges Montenegro. Es wird noch einen neuen Nachbarn bekommen, ein unabhängiges Kosovo. Ein weiterer Nachbar, Mazedonien, hat den Status eines Beitrittskandidaten erhalten und wartet nur noch auf den Termin zur Aufnahme der Verhandlungen. Dies alles sind Entwicklungen zum Besseren, und die albanische politische Elite sollte diesen Wandel nutzen, um die wirtschaftliche und insbesondere die soziale Entwicklung anzukurbeln. Die Rechtsstaatlichkeit kann nicht auf jahrhundertealten Traditionen aufbauen, in denen die Werte der Europäischen Union keine Bedeutung haben. Blutrache gehört in den Abfalleimer der Geschichte, sonst wird Albanien nicht in der Lage sein, sich in Richtung Europäische Union zu bewegen. Die albanische politische Elite muss größere Anstrengungen unternehmen, um die Korruption zu bekämpfen und den Weg für die Entwicklung der Wirtschaft, der Politik und des Rechtswesens zu ebnen. Unsere größte Sorge gilt jedoch ihrem Unvermögen, die Kriminalität in einigen äußerst sensiblen Bereichen zu bekämpfen. Verletzungen von Menschenrechten, Menschenhandel und Kindesmissbrauch sind Bereiche, die die Grundwerte der Europäischen Union und unserer Zivilisation untergraben. Die Haftbedingungen in den Gefängnissen sind nicht zufrieden stellend. Unter solchen Umständen kann Albanien keine Fortschritte machen und sollte von uns scharf kritisiert werden. Ohne Presse- und Meinungsfreiheit kann Albanien kein realistisches Bild von sich selbst erhalten. Daher ist die Pressefreiheit, die ein Spiegel für die Probleme der albanischen Gesellschaft sein sollte, eine Grundvoraussetzung für Albaniens schnellere Fortschritte. Nur wer seine Fehler erkennt, kann sie beheben. Unsere albanischen Freunde sollten daher keinen Anstoß daran nehmen, wenn wir ganz offen mit ihnen diskutieren, da wir versuchen, ihnen Dinge, die sie selbst sehen müssen, unbedingt klar zu machen. Ich möchte auch dem Berichterstatter für seine Arbeit danken."@de9
". Αφότου άνοιξε τα σύνορά της στον κόσμο, η Αλβανία έχει σημειώσει πολλά θετικά βήματα προόδου. Τα μέλη της Ομάδας της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη κατανοούμε πλήρως τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Μετά τη δεκαετή συμμαχία της με την Κίνα, βρίσκεται πλέον στη θέση της λιγότερο ανεπτυγμένης χώρας της Ευρώπης. Γι’ αυτό κατανοούμε τις δυσκολίες της. Ειδικότερα, ακόμη και σήμερα είναι αισθητός ο αντίκτυπος των σοβαρών οικονομικών κρίσεων που συγκλόνισαν την αλβανική κοινωνία εξαιτίας των πυραμιδικών συστημάτων που αναπτύχθηκαν στην οικονομία της. Αντικατοπτρίζεται ακόμη και σήμερα στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η χώρα. Εντούτοις, τώρα που η Αλβανία υπέγραψε τη συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης, εμφανίζονται νέες προκλήσεις και για εμάς τους ίδιους και για την Αλβανία. Έχει πλέον έναν νέο γείτονα, το ανεξάρτητο Μαυροβούνιο. Θα αποκτήσει έναν ακόμη νέο γείτονα, το ανεξάρτητο Κοσσυφοπέδιο. Ένας επιπλέον γείτονας, η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, έχει καθεστώς υποψήφιας χώρας και αναμένει να της δοθεί ημερομηνία έναρξης διαπραγματεύσεων. Όλες αυτές είναι αλλαγές προς το καλύτερο, και η αλβανική πολιτική ελίτ πρέπει να τις εκμεταλλευτεί για να προαγάγει την οικονομική και, κυρίως, την κοινωνική της ανάπτυξη. Το κράτος δικαίου δεν μπορεί να στηρίζεται σε παραδόσεις αιώνων οι οποίες δεν σέβονται καθόλου τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι βεντέτες πρέπει να καταδικαστούν στο χρονοντούλαπο της ιστορίας, διαφορετικά η Αλβανία δεν θα μπορέσει να προσεγγίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αλβανική πολιτική ελίτ πρέπει να καταβάλει μεγαλύτερες προσπάθειες καταπολέμησης της διαφθοράς και προετοιμασίας του εδάφους για την οικονομική, πολιτική και νομική ανάπτυξη. Εκείνο που μας ανησυχεί περισσότερο, όμως, είναι η αδυναμία της να καταπολεμήσει την εγκληματικότητα σε ορισμένους εξαιρετικά ευαίσθητους τομείς. Οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η εμπορία ανθρώπων και η κακοποίηση παιδιών είναι ζητήματα τα οποία υπονομεύουν τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του πολιτισμού μας. Οι συνθήκες που επικρατούν στις φυλακές δεν είναι ικανοποιητικές. Υπό τις παρούσες συνθήκες, η Αλβανία δεν μπορεί να προοδεύσει και πρέπει να της ασκήσουμε σκληρή κριτική. Χωρίς ελευθεροτυπία και ελευθερία λόγου, η Αλβανία δεν μπορεί να διαμορφώσει ρεαλιστική εικόνα του εαυτού της. Προϋπόθεση λοιπόν για την επιτάχυνση της προόδου της Αλβανίας είναι η ελευθερία του Τύπου, ο οποίος πρέπει να αποτελεί καθρέφτη των προβλημάτων της αλβανικής κοινωνίας. Μόνον όσοι συνειδητοποιούν τα λάθη τους μπορούν να τα διορθώσουν. Οι αλβανοί φίλοι μας δεν πρέπει λοιπόν να δυσανασχετούν όταν είμαστε ειλικρινείς στις συζητήσεις μαζί τους, καθώς προσπαθούμε να τους κάνουμε να αντιληφθούν πράγματα τα οποία οφείλουν να συνειδητοποιούν οι ίδιοι. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το έργο που έχει επιτελέσει."@el10
". Since it opened up to the world, Albania has made many positive strides forward. We in the Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe fully understand the difficulties it is experiencing. After its decade–long allegiance with China, it has woken up as the least developed country in Europe. This is why we understand its difficulties. In particular, there are still echoes today, of the severe economic crises that shocked Albanian society as a result of its pyramid economy. They continue to be reflected in the difficulties the country is experiencing. Nonetheless, now that Albania has signed the Stabilisation and Association Agreement, there are new challenges both for Albania and for us. It now has a new neighbour, an independent Montenegro. It will have a new neighbour, an independent Kosovo. Another neighbour, Macedonia, has been granted the status of a candidate country and is only awaiting a date to begin negotiations. These are all changes for the better and the Albanian political elite should take advantage of these changes to boost economic development and, in particular, social development. The rule of law cannot be based on centuries–old traditions that have no respect for the values of the European Union. Blood feuds have to be relegated to the dustbin of history, otherwise Albania will not be able to move towards the European Union. The Albanian political elite has to make greater efforts to combat corruption and pave the way for economic, political and legal development. Our greatest concern, however, is their failure to combat crime in a few highly sensitive areas. Violations of human rights, human trafficking and child abuse are areas that erode the fundamental values of the European Union and our civilisation. Conditions in prisons are unsatisfactory. Under such circumstances, Albania cannot move forward and should be sharply criticised on our part. Without freedom of the press and freedom of speech, Albania cannot get a realistic picture of itself. So a prerequisite for Albania’s faster progress is freedom of the press, which should be a mirror for the problems of Albanian society. Only those who realise their mistakes can remedy them. So our Albanian friends should not take umbrage if we are candid in our discussions with them as we try to make absolutely clear to them things that they have to see themselves. I should also like to thank the rapporteur for the work that he has done."@en4
". Desde que se abrió al mundo, Albania ha hecho grandes avances positivos. En el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa entendemos perfectamente las dificultades por las que pasa. Después de una década de lealtad hacia China se ha despertado como el país menos desarrollado de Europa. Por eso entendemos sus dificultades. En particular, hoy siguen oyéndose los ecos de las fuertes crisis económicas que sacudieron la sociedad albanesa debido a su economía piramidal. Continúan reflejándose en las dificultades que experimenta el país. Sin embargo, ahora que Albania ha firmado el Acuerdo de Estabilización y Asociación, hay nuevos retos tanto para Albania como para nosotros. Ahora tiene un nuevo vecino, un Montenegro independiente. Tendrá un nuevo vecino, un Kosovo independiente. A otro vecino, Macedonia, se le ha concedido el estatuto de país candidato y espera únicamente la fecha para empezar las negociaciones. Todos estos son cambios para mejor y la elite política albanesa debería aprovecharlos para fomentar el desarrollo económico y, en particular, el desarrollo social. El Estado de Derecho no puede basarse en tradiciones centenarias que no respetan los valores de la Unión Europea. Las venganzas privadas tienen que pasar a la historia, pues de lo contrario Albania no podrá avanzar hacia la Unión Europea. La elite política albanesa tiene que hacer grandes esfuerzos por combatir la corrupción y facilitar el camino para el desarrollo económico, político y legal. Nuestra mayor preocupación, sin embargo, es su incapacidad para combatir el crimen en unos pocos ámbitos muy sensibles. Las violaciones de los derechos humanos, la trata de seres humanos y el abuso de menores son ámbitos que erosionan los valores fundamentales de la Unión Europea y de nuestra civilización. Las condiciones en las prisiones son insatisfactorias. En esas circunstancias, Albania no puede avanzar y debe ser duramente criticada por nuestra parte. Sin libertad de prensa ni libertad de expresión, Albania no puede tener una imagen realista de sí misma. Así que un requisito previo para un progreso más rápido de Albania es la libertad de prensa, que debería reflejar los problemas de la sociedad albanesa. Solo quienes se dan cuenta de sus errores pueden remediarlos. De manera que nuestros amigos albaneses no deberían ofenderse si somos francos en nuestras discusiones con ellos cuando tratamos de dejarles absolutamente claras cosas que tienen que ver ellos mismos. Quisiera dar también las gracias al ponente por el trabajo que ha realizado."@es20
"Odkar se je Albanija odprla, je opravila ogromno, pozitivno pot. V skupini zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo imamo polno razumevanje za njene težave. Desetletja je bila vezana na Kitajsko, zdaj pa se je prebudila kot najbolj nerazvita država Evrope. Zato razumemo njene težave. Zlasti hude gospodarske krize piramidalne strukture, ki so pretresle njeno družbo, še danes odmevajo in se odražajo v težavah te države. Toda vseeno so ob podpisu stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma pred nami in pred njo tudi novi izzivi. Dobila je novo sosedsko državo, samostojno Črno goro. Dobila bo novo sosedo, državo samostojno Kosovo. Ima sosedo Makedonijo, ki je dobila status kandidatke in le še čaka na datum za začetek pogajanj. Vse to so pozitivne spremembe, ki bi jih albanska politična elita morala izkoristiti za pospešen gospodarski, zlasti pa socialni razvoj. Pravna država ne more temeljiti na tradicijah, ki so stare stoletja in ki ne temeljijo na vrednotah Evropske unije. Krvno maščevanje mora v preteklost, sicer Albanija ne bo mogla napredovati proti Evropski uniji. Potrebno je veliko več naporov v albanski politični eliti v boju s korupcijo, zato da bi bil mogoč gospodarski, politični in državno-pravni razvoj. Tisto, kar nas najbolj skrbi, pa je prav neuspešen boj proti kriminalu na nekaterih najbolj občutljivih področjih. Področje zlorabe ljudi, trgovina z ljudmi, zlasti zloraba otrok, je nekaj kar najeda temelje vrednot Evropske unije in naše civilizacije. Stanje v zaporih je nezadovoljivo. S takim stanjem Albanija ne more naprej in bo morala biti deležna naše zelo ostre kritike. Brez svobode tiska, brez odkrite besede ni realne predstave o sebi. Zato je predpogoj, da bi Albanija hitreje napredovala, moč tiska, ki naj težave albanske družbe pokaže v ogledalu. Samo tisti, ki se svojih napak zavedajo, jih lahko tudi odpravljajo. Zato naj nam albanski prijatelji ne zamerijo, da smo ostri z njimi v dialogu, ko poskušamo tisto, kar morajo videti sami, sporočati na najbolj prepričljiv način. Hkrati pa čestitke poročevalcu za opravljeno delo."@et5
"Avautumisensa myötä Albania on ottanut monta myönteistä harppausta eteenpäin. Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä ymmärtää täysin Albanian vaikeudet. Kun vuosikymmenet Kiinan vasallivaltiona olivat ohi, Albania havahtui huomaamaan olevansa Euroopan kehittymättömin maa. Siksi ymmärrämme sen vaikean tilanteen. Varsinkin Albanian pyramiditaloudesta johtuneen ja sen yhteiskuntaa ravisuttaneen vakavan talouskriisin jäljet ovat vielä nykyäänkin nähtävissä. Niistä on edelleen merkkejä maata kohdanneissa vaikeuksissa. Tästä huolimatta Albanian allekirjoitettua vakautus- ja assosiaatiosopimuksen sekä Albanialla että EU:lla on edessään uudet haasteet. Albanialla on nyt uusi naapurimaa, itsenäinen Montenegro, ja se saa vielä uuden naapurimaan, itsenäisen Kosovon. Toiselle naapurimaalle, Makedonialle, on myönnetty ehdokasvaltion asema, ja se vain odottaa neuvottelujen alkamisajankohtaa. Nämä kaikki ovat myönteisiä muutoksia, ja Albanian poliittisen johdon on hyödynnettävä niitä tukeakseen talouskehitystä ja etenkin sosiaalista kehitystä. Oikeusvaltio ei voi perustua vuosisataisiin perinteisiin, jotka eivät vastaa Euroopan unionin arvoja. Verikosto on siirrettävä historian romukoppaan, muuten Albania ei pysty lähentymään Euroopan unionia. Albanian poliittisen eliitin on toteutettava tehokkaampia korruption vastaisi toimia ja valmistettava maaperää talouden, politiikan ja lainsäädännön kehittämiselle. Suurin huolenaiheemme on kuitenkin rikostentorjunnan laiminlyönti muutamilla erittäin arkaluonteisilla aloilla. Ihmisoikeusloukkaukset, ihmiskauppa ja lasten hyväksikäyttö ovat aloja, jotka jäytävät Euroopan unionin ja kulttuurimme perusarvoja. Olot vankiloissa ovat kehnot. Tällaisessa tilanteessa Albania ei voi edistyä, ja meidän on arvosteltava sitä ankarasti. Ilman lehdistön- ja sananvapautta Albania ei saa itsestään totuudenmukaista kuvaa. Niinpä Albanian nopeamman edistymisen edellytys on vapaa lehdistö, jonka on kerrottava albanialaisen yhteiskunnan ongelmista. Vain ne, jotka ymmärtävät omat virheensä, voivat korjata ne. Niinpä albanialaisten ystäviemme ei pidä pahastua, jos keskustelemme heidän kanssaan vilpittömästi yrittäessämme selvittää heille perinpohjaisesti asioita, jotka heidän pitäisi itse huomata. Kiitän myös esittelijää hänen tekemästään työstä."@fi7
". Depuis qu’elle s’est ouverte au monde, l’Albanie a réalisé de nombreuses avancées positives. Au sein du groupe de l’Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe, nous comprenons pleinement les difficultés que le pays a traversées. Après une allégeance d’une décennie à la Chine, elle s’est réveillée avec le statut du pays le moins avancé d’Europe. C’est la raison pour laquelle nous comprenons ses difficultés. Plus particulièrement, il subsiste aujourd’hui encore des réminiscences des graves crises économiques qui ont ébranlé la société albanaise à cause de son économie pyramidale. Ces crises transparaissent toujours dans les difficultés que le pays connaît. Quoi qu’il en soit, maintenant que ce pays a signé l’accord de stabilisation et d’association, l’Albanie et nous-mêmes sommes confrontés à de nouveaux défis. Le pays compte un nouveau voisin, le Monténégro indépendant. Un autre voisin, la Macédoine, a obtenu le statut de pays candidat et n’attend qu’une date pour entamer les négociations. Ce sont là des évolutions positives dont l’élite politique albanaise doit tirer profit pour stimuler son développement économique et son développement social en particulier. L’État de droit ne peut s’appuyer sur des traditions séculaires qui n’ont aucun respect pour les valeurs de l’Union européenne. La vendetta doit être reléguée aux oubliettes de l’histoire, sans quoi l’Albanie ne pourra pas se rapprocher de l’Union européenne. L’élite politique albanaise doit déployer des efforts accrus pour combattre la corruption et paver la voie du développement économique, politique et législatif. Notre plus grande préoccupation porte toutefois sur l’incapacité du pays à combattre la criminalité dans quelques secteurs très sensibles. Les violations des droits de l’homme, la traite d’êtres humains et l’exploitation des enfants sont des crimes qui sapent les valeurs fondamentales de l’Union européenne et de notre civilisation. Dans ces conditions, l’Albanie ne peut progresser et doit accepter nos critiques sévères. Sans liberté de la presse et sans liberté d’opinion, l’Albanie ne pourra pas faire un bilan réaliste d’elle-même. Par conséquent, la liberté de la presse, qui doit être un miroir des problèmes de la société albanaise, est un préalable à toute accélération des progrès du pays. Seuls ceux qui se rendent compte de leurs erreurs peuvent y remédier. Nos amis albanais ne doivent donc pas se froisser si nous nous montrons francs avec eux lors de nos discussions, dans la mesure où nous tentons de leur faire comprendre clairement les choses qu’ils sont censés voir eux-mêmes. Je tiens à remercier le rapporteur pour le travail qu’il a accompli."@fr8
"Odkar se je Albanija odprla, je opravila ogromno, pozitivno pot. V skupini zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo imamo polno razumevanje za njene težave. Desetletja je bila vezana na Kitajsko, zdaj pa se je prebudila kot najbolj nerazvita država Evrope. Zato razumemo njene težave. Zlasti hude gospodarske krize piramidalne strukture, ki so pretresle njeno družbo, še danes odmevajo in se odražajo v težavah te države. Toda vseeno so ob podpisu stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma pred nami in pred njo tudi novi izzivi. Dobila je novo sosedsko državo, samostojno Črno goro. Dobila bo novo sosedo, državo samostojno Kosovo. Ima sosedo Makedonijo, ki je dobila status kandidatke in le še čaka na datum za začetek pogajanj. Vse to so pozitivne spremembe, ki bi jih albanska politična elita morala izkoristiti za pospešen gospodarski, zlasti pa socialni razvoj. Pravna država ne more temeljiti na tradicijah, ki so stare stoletja in ki ne temeljijo na vrednotah Evropske unije. Krvno maščevanje mora v preteklost, sicer Albanija ne bo mogla napredovati proti Evropski uniji. Potrebno je veliko več naporov v albanski politični eliti v boju s korupcijo, zato da bi bil mogoč gospodarski, politični in državno-pravni razvoj. Tisto, kar nas najbolj skrbi, pa je prav neuspešen boj proti kriminalu na nekaterih najbolj občutljivih področjih. Področje zlorabe ljudi, trgovina z ljudmi, zlasti zloraba otrok, je nekaj kar najeda temelje vrednot Evropske unije in naše civilizacije. Stanje v zaporih je nezadovoljivo. S takim stanjem Albanija ne more naprej in bo morala biti deležna naše zelo ostre kritike. Brez svobode tiska, brez odkrite besede ni realne predstave o sebi. Zato je predpogoj, da bi Albanija hitreje napredovala, moč tiska, ki naj težave albanske družbe pokaže v ogledalu. Samo tisti, ki se svojih napak zavedajo, jih lahko tudi odpravljajo. Zato naj nam albanski prijatelji ne zamerijo, da smo ostri z njimi v dialogu, ko poskušamo tisto, kar morajo videti sami, sporočati na najbolj prepričljiv način. Hkrati pa čestitke poročevalcu za opravljeno delo."@hu11
"Da quando si è aperta al mondo, l’Albania ha compiuto numerosi e positivi progressi. Noi del gruppo ALDE comprendiamo pienamente le difficoltà che sta vivendo. Dopo la sua decennale fedeltà alla Cina, l’Albania si è ritrovata ad essere il paese meno sviluppato d’Europa. Ecco perché ne comprendiamo le difficoltà. In particolare permangono strascichi delle gravi crisi economiche che hanno colpito la società albanese a causa della sua struttura economica piramidale. Tali difficoltà continuano a riflettersi sui problemi che sta attraversando il paese. Cionondimeno, adesso che l’Albania ha firmato l’accordo di stabilizzazione e di associazione, vi sono nuove sfide sia per l’Albania che per noi. Ora l’Albania ha un nuovo vicino, un Montenegro indipendente, e ne avrà un altro, un Kosovo indipendente. A un altro vicino, la Macedonia, è stato concesso lo di paese candidato ed esso è soltanto in attesa di una data per iniziare i negoziati. Questi sono tutti cambiamenti in meglio e l’ politica albanese dovrebbe sfruttarli per incrementare lo sviluppo economico e soprattutto quello sociale. Lo Stato di diritto non si può fondare su tradizioni vecchie di secoli che non rispettano i valori dell’Unione europea. Le “vendette di sangue” devono essere relegate nel dimenticatoio della storia, altrimenti l’Albania non sarà in grado di avvicinarsi all’Unione europea. La classe dirigente albanese deve compiere maggiori sforzi per contrastare la corruzione e aprire la via allo sviluppo economico, politico e giuridico. Tuttavia siamo preoccupati soprattutto per gli insuccessi dell’Albania nella lotta alla criminalità in alcuni settori fortemente sensibili. Le violazioni dei diritti umani, il traffico di esseri umani e gli abusi sui minori sono problemi che intaccano i valori fondamentali dell’Unione europea e la nostra civiltà. Le condizioni nelle carceri sono insoddisfacenti. In queste condizioni l’Albania non può procedere e dovremmo criticarla aspramente. Senza la libertà di stampa e di parola l’Albania non può darci un quadro realistico di se stessa. Dunque una condizione preliminare per accelerare i progressi dell’Albania è una stampa libera che rifletta i problemi della società albanese. Solo comprendendo i propri errori si può porvi rimedio. I nostri amici albanesi non dovrebbero dunque adombrarsi se discutiamo con franchezza con loro, in quanto cerchiamo di indicare loro, con assoluta chiarezza, quello che devono vedere da soli. Vorrei inoltre ringraziare il relatore per il lavoro svolto."@it12
"Odkar se je Albanija odprla, je opravila ogromno, pozitivno pot. V skupini zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo imamo polno razumevanje za njene težave. Desetletja je bila vezana na Kitajsko, zdaj pa se je prebudila kot najbolj nerazvita država Evrope. Zato razumemo njene težave. Zlasti hude gospodarske krize piramidalne strukture, ki so pretresle njeno družbo, še danes odmevajo in se odražajo v težavah te države. Toda vseeno so ob podpisu stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma pred nami in pred njo tudi novi izzivi. Dobila je novo sosedsko državo, samostojno Črno goro. Dobila bo novo sosedo, državo samostojno Kosovo. Ima sosedo Makedonijo, ki je dobila status kandidatke in le še čaka na datum za začetek pogajanj. Vse to so pozitivne spremembe, ki bi jih albanska politična elita morala izkoristiti za pospešen gospodarski, zlasti pa socialni razvoj. Pravna država ne more temeljiti na tradicijah, ki so stare stoletja in ki ne temeljijo na vrednotah Evropske unije. Krvno maščevanje mora v preteklost, sicer Albanija ne bo mogla napredovati proti Evropski uniji. Potrebno je veliko več naporov v albanski politični eliti v boju s korupcijo, zato da bi bil mogoč gospodarski, politični in državno-pravni razvoj. Tisto, kar nas najbolj skrbi, pa je prav neuspešen boj proti kriminalu na nekaterih najbolj občutljivih področjih. Področje zlorabe ljudi, trgovina z ljudmi, zlasti zloraba otrok, je nekaj kar najeda temelje vrednot Evropske unije in naše civilizacije. Stanje v zaporih je nezadovoljivo. S takim stanjem Albanija ne more naprej in bo morala biti deležna naše zelo ostre kritike. Brez svobode tiska, brez odkrite besede ni realne predstave o sebi. Zato je predpogoj, da bi Albanija hitreje napredovala, moč tiska, ki naj težave albanske družbe pokaže v ogledalu. Samo tisti, ki se svojih napak zavedajo, jih lahko tudi odpravljajo. Zato naj nam albanski prijatelji ne zamerijo, da smo ostri z njimi v dialogu, ko poskušamo tisto, kar morajo videti sami, sporočati na najbolj prepričljiv način. Hkrati pa čestitke poročevalcu za opravljeno delo."@lt14
"Odkar se je Albanija odprla, je opravila ogromno, pozitivno pot. V skupini zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo imamo polno razumevanje za njene težave. Desetletja je bila vezana na Kitajsko, zdaj pa se je prebudila kot najbolj nerazvita država Evrope. Zato razumemo njene težave. Zlasti hude gospodarske krize piramidalne strukture, ki so pretresle njeno družbo, še danes odmevajo in se odražajo v težavah te države. Toda vseeno so ob podpisu stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma pred nami in pred njo tudi novi izzivi. Dobila je novo sosedsko državo, samostojno Črno goro. Dobila bo novo sosedo, državo samostojno Kosovo. Ima sosedo Makedonijo, ki je dobila status kandidatke in le še čaka na datum za začetek pogajanj. Vse to so pozitivne spremembe, ki bi jih albanska politična elita morala izkoristiti za pospešen gospodarski, zlasti pa socialni razvoj. Pravna država ne more temeljiti na tradicijah, ki so stare stoletja in ki ne temeljijo na vrednotah Evropske unije. Krvno maščevanje mora v preteklost, sicer Albanija ne bo mogla napredovati proti Evropski uniji. Potrebno je veliko več naporov v albanski politični eliti v boju s korupcijo, zato da bi bil mogoč gospodarski, politični in državno-pravni razvoj. Tisto, kar nas najbolj skrbi, pa je prav neuspešen boj proti kriminalu na nekaterih najbolj občutljivih področjih. Področje zlorabe ljudi, trgovina z ljudmi, zlasti zloraba otrok, je nekaj kar najeda temelje vrednot Evropske unije in naše civilizacije. Stanje v zaporih je nezadovoljivo. S takim stanjem Albanija ne more naprej in bo morala biti deležna naše zelo ostre kritike. Brez svobode tiska, brez odkrite besede ni realne predstave o sebi. Zato je predpogoj, da bi Albanija hitreje napredovala, moč tiska, ki naj težave albanske družbe pokaže v ogledalu. Samo tisti, ki se svojih napak zavedajo, jih lahko tudi odpravljajo. Zato naj nam albanski prijatelji ne zamerijo, da smo ostri z njimi v dialogu, ko poskušamo tisto, kar morajo videti sami, sporočati na najbolj prepričljiv način. Hkrati pa čestitke poročevalcu za opravljeno delo."@lv13
"Odkar se je Albanija odprla, je opravila ogromno, pozitivno pot. V skupini zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo imamo polno razumevanje za njene težave. Desetletja je bila vezana na Kitajsko, zdaj pa se je prebudila kot najbolj nerazvita država Evrope. Zato razumemo njene težave. Zlasti hude gospodarske krize piramidalne strukture, ki so pretresle njeno družbo, še danes odmevajo in se odražajo v težavah te države. Toda vseeno so ob podpisu stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma pred nami in pred njo tudi novi izzivi. Dobila je novo sosedsko državo, samostojno Črno goro. Dobila bo novo sosedo, državo samostojno Kosovo. Ima sosedo Makedonijo, ki je dobila status kandidatke in le še čaka na datum za začetek pogajanj. Vse to so pozitivne spremembe, ki bi jih albanska politična elita morala izkoristiti za pospešen gospodarski, zlasti pa socialni razvoj. Pravna država ne more temeljiti na tradicijah, ki so stare stoletja in ki ne temeljijo na vrednotah Evropske unije. Krvno maščevanje mora v preteklost, sicer Albanija ne bo mogla napredovati proti Evropski uniji. Potrebno je veliko več naporov v albanski politični eliti v boju s korupcijo, zato da bi bil mogoč gospodarski, politični in državno-pravni razvoj. Tisto, kar nas najbolj skrbi, pa je prav neuspešen boj proti kriminalu na nekaterih najbolj občutljivih področjih. Področje zlorabe ljudi, trgovina z ljudmi, zlasti zloraba otrok, je nekaj kar najeda temelje vrednot Evropske unije in naše civilizacije. Stanje v zaporih je nezadovoljivo. S takim stanjem Albanija ne more naprej in bo morala biti deležna naše zelo ostre kritike. Brez svobode tiska, brez odkrite besede ni realne predstave o sebi. Zato je predpogoj, da bi Albanija hitreje napredovala, moč tiska, ki naj težave albanske družbe pokaže v ogledalu. Samo tisti, ki se svojih napak zavedajo, jih lahko tudi odpravljajo. Zato naj nam albanski prijatelji ne zamerijo, da smo ostri z njimi v dialogu, ko poskušamo tisto, kar morajo videti sami, sporočati na najbolj prepričljiv način. Hkrati pa čestitke poročevalcu za opravljeno delo."@mt15
". Sinds Albanië zich opengesteld heeft, heeft het een lange, positieve weg afgelegd. In de Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa hebben we het volste begrip voor de moeilijkheden van het land. Decennialang was het gebonden aan China; nu is het ontwaakt als het minst ontwikkelde land van Europa. Daarom hebben we begrip voor zijn problemen. Vooral de enorme economische crises na de piramidespelen die de maatschappij aan het wankelen gebracht hebben, zinderen vandaag nog na en weerspiegelen zich in de moeilijkheden van het land. Bij de ondertekening van de Stabilisatie- en associatieovereenkomst staan wij én zij voor nieuwe uitdagingen. Albanië heeft een nieuw buurland gekregen, het onafhankelijke Montenegro. Het zal een nieuwe buur krijgen, het onafhankelijke land Kosovo. Het heeft Macedonië als buurland, dat de status van kandidaat-lidstaat heeft gekregen en enkel nog wacht op een datum voor het begin van de onderhandelingen. Dat zijn allemaal positieve veranderingen waaruit de Albanese politieke elite voordeel zou moeten halen voor een versnelde economische en vooral sociale ontwikkeling. Een rechtsstaat kan niet gefundeerd zijn op eeuwenoude tradities die niet gebaseerd zijn op de waarden van de Europese Unie. Bloedwraak moet tot het verleden behoren, anders kan Albanië geen stappen kunnen zetten in de richting van de Europese Unie. De Albanese politieke elite moet veel meer inspanningen leveren in de strijd tegen corruptie, opdat een economische, politieke en juridische ontwikkeling mogelijk wordt. Wat ons het meest zorgen baart, is net de vruchteloze strijd tegen criminaliteit op enkele heel gevoelige domeinen. Mishandeling, mensenhandel, vooral kindermisbruik, tasten de basis aan van de waarden van de Europese Unie en onze beschaving. De situatie in de gevangenissen is onbevredigend. In een dergelijke toestand kan Albanië niet vooruit gaan, en wij moeten het land van scherpe kritiek voorzien. Zonder persvrijheid en vrijheid van meningsuiting kan Albanië zich geen reëel zelfbeeld vormen. Daarom is de vrijheid van de pers, die de problemen van de Albanese maatschappij tegen het licht moet houden, een voorwaarde voor snellere vooruitgang van Albanië. Enkel zij die zich van hun fouten bewust zijn, kunnen zich verbeteren. Daarom mogen onze Albanese vrienden het ons niet kwalijk nemen als wij in onze discussies geen blad voor de mond nemen, als we proberen hun dingen duidelijk te maken die zij zelfs zouden moeten inzien. Ik wil ook de rapporteur bedanken voor het verrichte werk."@nl3
"Odkar se je Albanija odprla, je opravila ogromno, pozitivno pot. V skupini zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo imamo polno razumevanje za njene težave. Desetletja je bila vezana na Kitajsko, zdaj pa se je prebudila kot najbolj nerazvita država Evrope. Zato razumemo njene težave. Zlasti hude gospodarske krize piramidalne strukture, ki so pretresle njeno družbo, še danes odmevajo in se odražajo v težavah te države. Toda vseeno so ob podpisu stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma pred nami in pred njo tudi novi izzivi. Dobila je novo sosedsko državo, samostojno Črno goro. Dobila bo novo sosedo, državo samostojno Kosovo. Ima sosedo Makedonijo, ki je dobila status kandidatke in le še čaka na datum za začetek pogajanj. Vse to so pozitivne spremembe, ki bi jih albanska politična elita morala izkoristiti za pospešen gospodarski, zlasti pa socialni razvoj. Pravna država ne more temeljiti na tradicijah, ki so stare stoletja in ki ne temeljijo na vrednotah Evropske unije. Krvno maščevanje mora v preteklost, sicer Albanija ne bo mogla napredovati proti Evropski uniji. Potrebno je veliko več naporov v albanski politični eliti v boju s korupcijo, zato da bi bil mogoč gospodarski, politični in državno-pravni razvoj. Tisto, kar nas najbolj skrbi, pa je prav neuspešen boj proti kriminalu na nekaterih najbolj občutljivih področjih. Področje zlorabe ljudi, trgovina z ljudmi, zlasti zloraba otrok, je nekaj kar najeda temelje vrednot Evropske unije in naše civilizacije. Stanje v zaporih je nezadovoljivo. S takim stanjem Albanija ne more naprej in bo morala biti deležna naše zelo ostre kritike. Brez svobode tiska, brez odkrite besede ni realne predstave o sebi. Zato je predpogoj, da bi Albanija hitreje napredovala, moč tiska, ki naj težave albanske družbe pokaže v ogledalu. Samo tisti, ki se svojih napak zavedajo, jih lahko tudi odpravljajo. Zato naj nam albanski prijatelji ne zamerijo, da smo ostri z njimi v dialogu, ko poskušamo tisto, kar morajo videti sami, sporočati na najbolj prepričljiv način. Hkrati pa čestitke poročevalcu za opravljeno delo."@pl16
". Desde que se abriu ao mundo, a Albânia fez muitos progressos positivos. No Grupo da Aliança dos Liberais e Democratas pela Europa, compreendemos perfeitamente as dificuldades que está a atravessar. Após a sua ligação de décadas à China, a Albânia acordou e viu-se como o país menos desenvolvido da Europa. É por isso que compreendemos as suas dificuldades. Mais particularmente, continua a haver ecos das graves crises económicas que abalaram a sociedade albanesa, em consequência da sua economia piramidal. São fenómenos que continuam a reflectir-se nas dificuldades que o país atravessa. Não obstante, agora que a Albânia assinou o Acordo de Estabilização e Associação, há novos desafios, quer para a Albânia, quer para nós. A Albânia tem agora um novo vizinho, o Montenegro independente. Vai ter um novo vizinho, um Kosovo independente. A outro vizinho, a Macedónia, foi concedido o estatuto de país candidato, estando apenas a aguardar uma data para o início das negociações. Tudo isto são mudanças para melhor, e a elite política da Albânia deveria aproveitar estas mudanças para impulsionar o desenvolvimento económico e, em especial, o desenvolvimento social. O Estado de direito não pode basear-se em tradições seculares que não respeitam os valores da União Europeia. As rivalidades sangrentas têm de ser relegadas para o cesto de papéis da história, caso contrário a Albânia não conseguirá encaminhar-se para a União Europeia. A elite política da Albânia tem de fazer grandes esforços para combater a corrupção e preparar o caminho para o desenvolvimento económico, político e jurídico. A nossa maior preocupação, porém, é o facto de não conseguirem combater a criminalidade em alguns domínios muito sensíveis. As violações dos direitos humanos, o tráfico de seres humanos e o abuso de crianças são domínios que põem em causa os valores fundamentais da União Europeia e da nossa civilização. As condições nas prisões não são satisfatórias. Em tais circunstâncias, a Albânia não pode progredir e deveria ser fortemente criticada por nós. Sem liberdade de imprensa nem liberdade de expressão, a Albânia não pode ter uma imagem realista de si própria. Logo, uma condição prévia de um progresso mais rápido da Albânia é a liberdade de imprensa, que deveria ser um espelho dos problemas da sociedade albanesa. Só quem se apercebe dos seus erros é que pode eliminá-los. Por isso, os nossos amigos albaneses não devem levar a mal se formos francos nas nossas discussões com eles, já que vamos tentar que fiquem absolutamente claras junto deles coisas que eles próprios têm de ver. Gostaria também de agradecer ao relator pelo trabalho que realizou."@pt17
"Odkar se je Albanija odprla, je opravila ogromno, pozitivno pot. V skupini zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo imamo polno razumevanje za njene težave. Desetletja je bila vezana na Kitajsko, zdaj pa se je prebudila kot najbolj nerazvita država Evrope. Zato razumemo njene težave. Zlasti hude gospodarske krize piramidalne strukture, ki so pretresle njeno družbo, še danes odmevajo in se odražajo v težavah te države. Toda vseeno so ob podpisu stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma pred nami in pred njo tudi novi izzivi. Dobila je novo sosedsko državo, samostojno Črno goro. Dobila bo novo sosedo, državo samostojno Kosovo. Ima sosedo Makedonijo, ki je dobila status kandidatke in le še čaka na datum za začetek pogajanj. Vse to so pozitivne spremembe, ki bi jih albanska politična elita morala izkoristiti za pospešen gospodarski, zlasti pa socialni razvoj. Pravna država ne more temeljiti na tradicijah, ki so stare stoletja in ki ne temeljijo na vrednotah Evropske unije. Krvno maščevanje mora v preteklost, sicer Albanija ne bo mogla napredovati proti Evropski uniji. Potrebno je veliko več naporov v albanski politični eliti v boju s korupcijo, zato da bi bil mogoč gospodarski, politični in državno-pravni razvoj. Tisto, kar nas najbolj skrbi, pa je prav neuspešen boj proti kriminalu na nekaterih najbolj občutljivih področjih. Področje zlorabe ljudi, trgovina z ljudmi, zlasti zloraba otrok, je nekaj kar najeda temelje vrednot Evropske unije in naše civilizacije. Stanje v zaporih je nezadovoljivo. S takim stanjem Albanija ne more naprej in bo morala biti deležna naše zelo ostre kritike. Brez svobode tiska, brez odkrite besede ni realne predstave o sebi. Zato je predpogoj, da bi Albanija hitreje napredovala, moč tiska, ki naj težave albanske družbe pokaže v ogledalu. Samo tisti, ki se svojih napak zavedajo, jih lahko tudi odpravljajo. Zato naj nam albanski prijatelji ne zamerijo, da smo ostri z njimi v dialogu, ko poskušamo tisto, kar morajo videti sami, sporočati na najbolj prepričljiv način. Hkrati pa čestitke poročevalcu za opravljeno delo."@sk18
". Sedan Albanien öppnade upp sig för världen har det tagit många positiva steg framåt. Vi i gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa förstår fullt ut de svårigheter som landet går igenom. Efter dess tioåriga lojalitet mot Kina har Albanien vaknat upp som det minst utvecklade landet i Europa. Därför förstår vi dess svårigheter. Framför allt är det så att de allvarliga ekonomiska kriser som drabbade det albanska samhället till följd av pyramidekonomin fortfarande i dag har efterverkningar som lyser igenom i de svårigheter som landet upplever. Nu när Albanien undertecknat stabiliserings- och associeringsavtalet finns det dock nya utmaningar för både Albanien och EU. Albanien har ett nytt grannland, det självständiga Montenegro. Det kommer att få ett nytt grannland, det självständiga Kosovo. Ytterligare ett grannland, Makedonien, har beviljats status som kandidatland och väntar bara på ett datum för att inleda förhandlingarna. Alla dessa förändringar utgör en förbättring och den albanska politiska eliten borde dra nytta av dessa förändringar för att främja den ekonomiska men framför allt den sociala utvecklingen. Rättsstatsprincipen kan inte grundas på hundraåriga traditioner som inte respekterar Europeiska unionens värderingar. Blodshämnd måste förvisas till historien, annars kommer Albanien inte att kunna närma sig EU. Den albanska politiska eliten måste göra större ansträngningar att bekämpa korruption och bereda väg för en ekonomisk, politisk och rättslig utveckling. Vår största oro är dock att de har misslyckats med att bekämpa brottsligheten på ett antal mycket känsliga områden. Kränkningar av de mänskliga rättigheterna, människohandel och övergrepp på barn är områden som undergräver de grundläggande värderingarna för Europeiska unionen och vår civilisation. Förhållandena i fängelserna är otillfredsställande. Under sådana omständigheter kan Albanien inte gå framåt och vi borde kritisera dem skarpt. Utan tryckfrihet och yttrandefrihet kan Albanien inte göra sig en realistisk bild av sig själv. Så en förutsättning för att Albanien ska göra snabbare framsteg är tryckfrihet, vilket borde återspegla det albanska samhällets problem. Endast de som inser sina misstag kan rätta till dem. Så våra albanska vänner får inte bli sårade om vi är frispråkiga i våra diskussioner med dem, eftersom vi försöker att göra saker och ting som de måste se själva fullständigt klara för dem. Jag vill också tacka föredraganden för hans arbete."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Jelko Kacin,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
"v imenu skupine ALDE"5,19,15,1,18,14,11,16,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph