Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-09-06-Speech-3-040"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20060906.5.3-040"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, vakautus- ja assosiaatiosopimuksen allekirjoittaminen 12. kesäkuuta oli merkittävä askel Albanian tiellä kohti Euroopan unionia. Olemme tyytyväisiä, että Albania on edistynyt uudistuksissaan niin, että pitkään jatkuneet sopimusneuvottelut pystyttiin päättämään. Yhdessä muiden vakautus- ja assosiaatioprosessiin kuuluvien mekanismien kanssa sopimuksella luodaan kattavat puitteet EU:n ja Albanian välisten suhteiden edelleen kehittämiselle. Väliaikaisen sopimuksen, joka allekirjoitettiin samassa yhteydessä, on tarkoitus tulla voimaan marraskuun alusta. Se kattaa vakautus- ja assosiaatiosopimuksen kauppaa ja sen liitännäisiä koskevat osat, joita sovelletaan siihen saakka, kunnes jäsenvaltiot ovat ratifioineet varsinaisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen. On tärkeää, että väliaikaista sopimusta ryhdytään sen voimaan tultua tehokkaasti hyödyntämään. Vakautus- ja assosiaatiosopimuksella on erittäin suuri merkitys Albanian tulevaisuudelle. Se edistää EU:n ja Albanian välisiä taloudellisia ja poliittisia suhteita sekä parantaa Albanian valmiuksia lähentyä Euroopan unionia. Albania on kolmas Länsi-Balkanin maa (entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian ja Kroatian jälkeen), jonka kanssa EU on allekirjoittanut vakautus- ja assosiaatiosopimuksen. Vakautus- ja assosiaatiosopimuksen ja väliaikaisen sopimuksen allekirjoittaminen ei tarkoita, että työ olisi päättynyt – päinvastoin, varsinainen työ oikeastaan alkaa vasta nyt. Me edellytämme, että Albania osoittaa nyt jatkuvaa ja tehokasta edistymistä sopimusten toimeenpanossa. Sen tulee tarmokkaasti viedä eteenpäin EU:hun lähentymisen vaatimia uudistuksia. On tärkeää, että edistymistä tapahtuu erityisesti sellaisilla aloilla kuin tiedotusvälineiden vapaus, omaisuuden palauttaminen ja korvaukset, julkishallinnon tehostaminen sekä oikeusvaltioperiaatteiden kunnioittaminen. Korostamme jatkuvasti Albanialle – kuten muillekin Länsi-Balkanin maille – että sen on edelleen tehostettava toimiaan korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden ehkäisemiseksi. Albaniassa on mahdollisesti kunnallisvaalit neljän–kuuden kuukauden kuluttua, ja Albanian olisikin varmistettava, että se pystyy viemään vaalit läpi kansainvälisten normien mukaisesti. Jotta EU:hun lähentymisen edellyttämiä uudistuksia voidaan viedä eteenpäin, tulee kaikkien poliittisten voimien työskennellä yhdessä. Albaniassa tällä hetkellä vallitseva poliittinen ilmapiiri on huolestuttava ja vakava haitta uudistusten etenemiselle. Kannustamme osapuolia rakentavaan vuoropuheluun, ja olemme tyytyväisiä, että ensimmäisiä tuloksia on viime viikolla jo saatukin. Lopuksi haluan muistuttaa, että kesäkuun Eurooppa-neuvostossa Euroopan unioni jälleen vahvisti Länsi-Balkanin maiden EU-perspektiivin. Se tarkoittaa, että myös Albanian tulevaisuus on Euroopan unionissa. On kuitenkin muistettava, että kunkin maan edistyminen EU:hun lähentymisessä riippuu maan omista ansioista sen pyrkiessä täyttämään EU:n vaatimukset. Vakautus- ja assosiaatiosopimus sekä väliaikainen sopimus tarjoavat Albanialle parhaat mahdolliset puitteet näissä sen omissa pyrkimyksissä. Unioni tulee luonnollisesti jatkamaan apuaan, mutta suurimman osan jäljellä olevasta työstä voi tehdä vain Albania itse."@fi7
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, vakautus- ja assosiaatiosopimuksen allekirjoittaminen 12. kesäkuuta oli merkittävä askel Albanian tiellä kohti Euroopan unionia. Olemme tyytyväisiä, että Albania on edistynyt uudistuksissaan niin, että pitkään jatkuneet sopimusneuvottelut pystyttiin päättämään. Yhdessä muiden vakautus- ja assosiaatioprosessiin kuuluvien mekanismien kanssa sopimuksella luodaan kattavat puitteet EU:n ja Albanian välisten suhteiden edelleen kehittämiselle. Väliaikaisen sopimuksen, joka allekirjoitettiin samassa yhteydessä, on tarkoitus tulla voimaan marraskuun alusta. Se kattaa vakautus- ja assosiaatiosopimuksen kauppaa ja sen liitännäisiä koskevat osat, joita sovelletaan siihen saakka, kunnes jäsenvaltiot ovat ratifioineet varsinaisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen. On tärkeää, että väliaikaista sopimusta ryhdytään sen voimaan tultua tehokkaasti hyödyntämään. Vakautus- ja assosiaatiosopimuksella on erittäin suuri merkitys Albanian tulevaisuudelle. Se edistää EU:n ja Albanian välisiä taloudellisia ja poliittisia suhteita sekä parantaa Albanian valmiuksia lähentyä Euroopan unionia. Albania on kolmas Länsi-Balkanin maa (entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian ja Kroatian jälkeen), jonka kanssa EU on allekirjoittanut vakautus- ja assosiaatiosopimuksen. Vakautus- ja assosiaatiosopimuksen ja väliaikaisen sopimuksen allekirjoittaminen ei tarkoita, että työ olisi päättynyt – päinvastoin, varsinainen työ oikeastaan alkaa vasta nyt. Me edellytämme, että Albania osoittaa nyt jatkuvaa ja tehokasta edistymistä sopimusten toimeenpanossa. Sen tulee tarmokkaasti viedä eteenpäin EU:hun lähentymisen vaatimia uudistuksia. On tärkeää, että edistymistä tapahtuu erityisesti sellaisilla aloilla kuin tiedotusvälineiden vapaus, omaisuuden palauttaminen ja korvaukset, julkishallinnon tehostaminen sekä oikeusvaltioperiaatteiden kunnioittaminen. Korostamme jatkuvasti Albanialle – kuten muillekin Länsi-Balkanin maille – että sen on edelleen tehostettava toimiaan korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden ehkäisemiseksi. Albaniassa on mahdollisesti kunnallisvaalit neljän–kuuden kuukauden kuluttua, ja Albanian olisikin varmistettava, että se pystyy viemään vaalit läpi kansainvälisten normien mukaisesti. Jotta EU:hun lähentymisen edellyttämiä uudistuksia voidaan viedä eteenpäin, tulee kaikkien poliittisten voimien työskennellä yhdessä. Albaniassa tällä hetkellä vallitseva poliittinen ilmapiiri on huolestuttava ja vakava haitta uudistusten etenemiselle. Kannustamme osapuolia rakentavaan vuoropuheluun, ja olemme tyytyväisiä, että ensimmäisiä tuloksia on viime viikolla jo saatukin. Lopuksi haluan muistuttaa, että kesäkuun Eurooppa-neuvostossa Euroopan unioni jälleen vahvisti Länsi-Balkanin maiden EU-perspektiivin. Se tarkoittaa, että myös Albanian tulevaisuus on Euroopan unionissa. On kuitenkin muistettava, että kunkin maan edistyminen EU:hun lähentymisessä riippuu maan omista ansioista sen pyrkiessä täyttämään EU:n vaatimukset. Vakautus- ja assosiaatiosopimus sekä väliaikainen sopimus tarjoavat Albanialle parhaat mahdolliset puitteet näissä sen omissa pyrkimyksissä. Unioni tulee luonnollisesti jatkamaan apuaan, mutta suurimman osan jäljellä olevasta työstä voi tehdä vain Albania itse."@cs1
"Fru formand, mine damer og herrer! Stabiliserings- og associeringsaftalen, som blev underskrevet den 12. juni, var et vigtigt skridt på Albaniens vej mod en fremtid med EU. Vi glæder os over, at Albanien har gjort fremskridt med sine reformer, så forhandlingerne om aftalen, som havde stået på så længe, kunne bringes til afslutning. Sammen med de andre mekanismer i stabiliserings- og associeringsaftalen vil pagten skabe en omfattende ramme for den fremtidige udvikling af relationerne mellem EU og Albanien. Det er tanken, at den midlertidige aftale, der blev underskrevet samtidig, skal træde i kraft fra begyndelsen af november. Den dækker handel under stabiliserings- og associeringsaftalen og beslægtede anliggender, som skal gælde, indtil medlemsstaterne har ratificeret stabiliserings- og associeringsaftalen. Det er vigtigt, at vi begynder at gøre effektiv brug af den midlertidige aftale, så snart den er trådt i kraft. Stabiliserings og associeringsaftalen er meget vigtig for Albaniens fremtid. Den vil forbedre de økonomiske og politiske relationer mellem EU og Albanien og gøre det lettere for Albanien at have tætte bånd til EU. Albanien er det tredje land på Vestbalkan (efter Makedonien og Kroatien i det tidligere Jugoslavien), som EU har indgået en stabiliserings- og associeringsaftale med. Underskrivelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen og den midlertidige aftale betyder ikke, at arbejdet er afsluttet. Tværtimod, det virkelige arbejde begynder først rigtig nu. Vi forventer nu, at Albanien viser fortsat og effektivt fremskridt med gennemførelsen af aftalerne. Det må arbejde hårdt for at fremme de reformer, der er nødvendige for tættere bånd til EU. Det er vigtigt, at der især bliver gjort fremskridt på områder som pressefrihed, tilbagelevering af ejendom og betaling af erstatninger, mere effektiv offentlig forvaltning og respekt for retsstatens principper. Vi vil fortsætte med at understrege, at det er vigtigt for Albanien og for de øvrige lande på Vestbalkan at intensivere bestræbelserne for at forhindre korruption og organiseret kriminalitet. Der skal muligvis være lokalvalg i Albanien om et halvt år, og Albanien bør sikre, at de kan gennemføres i overensstemmelse med internationale standarder. Hvis de nødvendige reformer for tættere bånd til EU skal skride fremad, må alle politiske kræfter trække på samme hammel. Det nuværende politiske klima i Albanien er bekymrende, og det er en alvorlig trussel mod reformerne. Vi opfordrer indtrængende parterne til at indgå i en konstruktiv dialog, og vi glæder os over, at der i sidste uge blev opnået nogle indledende resultater. Endelig vil jeg gerne minde alle om, at EU på Det Europæiske Råd i juni endnu en gang bekræftede EU-perspektivet med hensyn til landene på Vestbalkan. Det betyder, at også Albanien har en fremtidig plads i EU. Vi skal ikke desto mindre huske, at ethvert lands fremskridt mod EU-tiltrædelse står og falder med dets egne fortjenester i dets forsøg på at opfylde EU's krav. Stabiliserings- og associeringsaftalen og den midlertidige aftale giver Albanien de bedst mulige rammer for landets egne bestræbelser. EU skal naturligvis fortsat hjælpe, men det meste af det resterende arbejde kan kun gøres af Albanien selv."@da2
". Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Unterzeichnung des Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommens am 12. Juni war ein bedeutender Schritt auf Albaniens Weg in Richtung auf eine Zukunft mit der Europäischen Union. Wir sind froh, dass Albanien bei seinen Reformen so weit vorangekommen ist und dass die lange währenden Vertragsverhandlungen schließlich zum Abschluss gebracht werden konnten. Zusammen mit den anderen Mechanismen des Stabilisierungs- und Assoziierungsprozesses wird mit dem Vertrag ein umfassender Rahmen für die Fortentwicklung der Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Albanien geschaffen. Das gleichzeitig unterzeichnete Interimsabkommen soll Anfang November in Kraft treten. Es regelt den Handel im Rahmen des Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommens sowie damit verbundene Angelegenheiten, die so lange gelten, bis die Mitgliedstaaten das eigentliche Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen ratifiziert haben. Es ist wichtig, dass wir von dem Interimsabkommen, sobald es in Kraft getreten ist, wirksam Gebrauch machen. Das Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen ist für die Zukunft Albaniens äußerst wichtig. Es fördert die wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zwischen der EU und Albanien und erleichtert es Albanien, engere Beziehungen zur Europäischen Union zu unterhalten. Albanien ist, nach der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien und nach Kroatien, das dritte Land auf dem westlichen Balkan, mit dem die EU ein Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen abgeschlossen hat. Der Abschluss des Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommens sowie des Interimsabkommens bedeuten nicht, dass die Arbeit schon beendet ist – im Gegenteil: Die eigentliche Arbeit beginnt in Wirklichkeit erst jetzt. Wir erwarten jetzt von Albanien kontinuierliche und wirksame Fortschritte bei der Umsetzung der Abkommen. Es bedarf hartnäckiger Anstrengungen des Landes, um die notwendigen Reformen für eine Annäherung an die EU voranzutreiben. Wichtig ist, dass Fortschritte insbesondere in Bereichen wie der Medienfreiheit, der Rückgabe von Eigentum und der Zahlung von Entschädigungen, einer effizienteren öffentlichen Verwaltung und der Anerkennung der Rechtsstaatsprinzipien erzielt werden. Wir werden gegenüber Albanien – ebenso wie auch gegenüber den anderen Staaten auf dem westlichen Balkan – stets betonen, dass es wichtig ist, die Maßnahmen zur Bekämpfung der Korruption und des organisierten Verbrechens weiter zu verstärken. In Albanien finden vielleicht innerhalb der nächsten sechs Monate Kommunalwahlen statt, und Albanien sollte dafür Sorge tragen, dass diese nach den internationalen Normen ablaufen. Um die für eine Annäherung an die EU erforderlichen Reformen erfolgreich vorantreiben zu können, bedarf es des Zusammenwirkens aller politischen Kräfte. Das derzeit in Albanien herrschende politische Klima ist Besorgnis erregend und stellt eine ernsthafte Bedrohung für Fortschritte bei den Reformen dar. Wir rufen alle Beteiligten zu einem konstruktiven Dialog auf, und wir sind froh, dass gerade erst in der vergangenen Woche erste Ergebnisse erzielt worden sind. Abschließend möchte ich daran erinnern, dass die Europäische Union die EU-Perspektive für die Staaten des westlichen Balkans beim Treffen des Europäischen Rates im Juni erneut bekräftigt hat. Das heißt, dass auch Albaniens Zukunft in der Europäischen Union liegt. Es sei dennoch daran erinnert, dass die Fortschritte jedes Landes auf dem Weg zum EU-Beitritt von seinen eigenen Verdiensten bei der Erfüllung der Beitrittsbedingungen der EU abhängen. Das Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen sowie das Interimsabkommen bieten Albanien die bestmöglichen Rahmenbedingungen für diese Bestrebungen des Landes. Die Union muss selbstverständlich auch weiterhin Unterstützung gewähren, aber den größten Teil der bevorstehenden Arbeit kann nur Albanien selbst leisten."@de9
". Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης που υπογράφηκε στις 12 Ιουνίου αποτέλεσε σημαντικό βήμα της Αλβανίας προς την κατεύθυνση της μελλοντικής της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την πρόοδο που έχει σημειώσει η Αλβανία όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις της, γεγονός που σημαίνει ότι οι συνομιλίες σχετικά με τη συμφωνία, οι οποίες είχαν διαρκέσει τόσο πολύ, μπορούσαν πλέον να ολοκληρωθούν. Σε συνδυασμό με τους άλλους μηχανισμούς που καλύπτονται από τη συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης, αυτό το σύμφωνο θα δημιουργήσει ένα λεπτομερές πλαίσιο για την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Αλβανίας. Η ενδιάμεση συμφωνία, η οποία υπογράφηκε παράλληλα, πρόκειται να τεθεί σε ισχύ στις αρχές Νοεμβρίου. Καλύπτει το εμπόριο στο πλαίσιο της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης και συναφή θέματα και θα ισχύσει μέχρις ότου κυρώσουν τα κράτη μέλη το κείμενο της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης. Είναι σημαντικό να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε αποτελεσματικά την ενδιάμεση συμφωνία αμέσως μόλις τεθεί σε ισχύ. Η συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης έχει τεράστια σημασία για το μέλλον της Αλβανίας. Θα ενισχύσει τις οικονομικές και πολιτικές σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Αλβανίας και θα διευκολύνει την προσπάθεια της Αλβανίας να αναπτύξει στενότερες σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Αλβανία είναι η τρίτη χώρα των Δυτικών Βαλκανίων (μετά την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και την Κροατία) με την οποία η ΕΕ έχει υπογράψει συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης. Η υπογραφή της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης και της ενδιάμεσης συμφωνίας δεν σημαίνει ότι το έργο μας έχει ολοκληρωθεί. Απεναντίας, η πραγματική προσπάθεια μόλις αρχίζει. Αναμένουμε τώρα από την Αλβανία να σημειώσει διαρκή και ουσιαστική πρόοδο ως προς την υλοποίηση των συμφωνιών. Πρέπει να εργαστεί σκληρά για να προωθήσει τις μεταρρυθμίσεις που θεωρούνται απαραίτητες για τη σύναψη στενότερων σχέσεων με την ΕΕ. Είναι σημαντικό να σημειωθεί πρόοδος κυρίως σε τομείς όπως η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, η επιστροφή περιουσιών που είχαν κατασχεθεί και η καταβολή αποζημιώσεων, η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και ο σεβασμός των αρχών του κράτους δικαίου. Δεν θα πάψουμε να τονίζουμε τη σημασία που έχει, τόσο για την Αλβανία όσο και για τις υπόλοιπες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, η ενίσχυση των μέτρων πρόληψης της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. Μπορεί να διεξαχθούν τοπικές εκλογές στην Αλβανία σε έξι μήνες, οπότε η Αλβανία πρέπει να διασφαλίσει την ομαλή διενέργειά τους σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Προκειμένου να προωθηθούν οι μεταρρυθμίσεις οι οποίες είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη στενότερων σχέσεων με την ΕΕ, όλες οι πολιτικές δυνάμεις πρέπει να συνεργαστούν. Το τρέχον πολιτικό κλίμα στην Αλβανία είναι ανησυχητικό και απειλεί σοβαρά την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων. Απευθύνουμε έκκληση σε όλες τις παρατάξεις να συμμετάσχουν σε εποικοδομητικό διάλογο, και με ικανοποίηση διαπιστώνουμε ότι μόλις την περασμένη εβδομάδα σημειώθηκαν τα πρώτα θετικά αποτελέσματα. Θέλω, τέλος, να υπενθυμίσω σε όλους ότι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαίωσε για μια ακόμη φορά την ευρωπαϊκή προοπτική των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων. Αυτό σημαίνει ότι το μέλλον της Αλβανίας βρίσκεται επίσης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πρέπει, ωστόσο, να λησμονούμε ότι η πρόοδος κάθε χώρας προς την κατεύθυνση της ένταξης στην ΕΕ κρίνεται αυστηρά με βάση τις προσπάθειές της να εκπληρώσει τους όρους της ΕΕ. Η συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης και η ενδιάμεση συμφωνία προσφέρουν στην Αλβανία το καλύτερο δυνατό πλαίσιο για την προσπάθειά της. Η Ένωση πρέπει φυσικά να συνεχίσει να προσφέρει τη βοήθειά της, αλλά τα περισσότερα από όσα μένει ακόμη να γίνουν είναι πλέον στο χέρι μόνο της ίδιας της Αλβανίας."@el10
". Madam President, ladies and gentlemen, the Stabilisation and Association Agreement signed on 12 June was an important step on Albania’s path towards its future with the European Union. We are satisfied that Albania has made progress in its reforms so that the talks on the agreement, which had been going on for so long, could be brought to a conclusion. Together with the other mechanisms covered by the Stabilisation and Association Agreement, the pact will create a comprehensive framework for the further development of relations between the EU and Albania. The Interim Agreement, which was signed at the same time, is intended to enter into force from the start of November. It covers trade under the Stabilisation and Association Agreement and related matters which will apply up until the Member States have ratified the Stabilisation and Association Agreement proper. It is important that we start to make effective use of the Interim Agreement once it has entered into force. The Stabilisation and Association Agreement is of major importance for Albania’s future. It will enhance economic and political relations between the EU and Albania and make it easier for Albania to have closer ties with the European Union. Albania is the third country in the Western Balkans (after Macedonia and Croatia in the former Republic of Yugoslavia) with which the EU has signed a Stabilisation and Association Agreement. Signing the Stabilisation and Association Agreement and the Interim Agreement does not mean that the work has ended. On the contrary, the real work is only really just beginning now. We now expect Albania to demonstrate continued and effective progress in the implementation of the agreements. It must work hard to take forward the reforms necessary for closer ties with the EU. It is important that progress should be made in particular in such areas as freedom of the media, the return of property and compensation being paid, more efficient public administration and a respect for the principles of the rule of law. We will continually stress the importance for Albania, as for the other countries in the Western Balkans, of stepping up measures to prevent corruption and organised crime. There may be local elections in Albania in six months’ time, and Albania should ensure that it can see them through in accordance with international norms. For the reforms necessary for closer ties with the EU to be taken forward, all the political powers will need to pull together. The current political climate in Albania is worrying and is a serious threat to the progress of reform. We are urging the parties concerned to take part in constructive dialogue and we are pleased that some initial first results were achieved just last week. Finally, I would like to remind everyone that at the European Council in June the European Union once again endorsed the EU perspective in respect of the countries in the Western Balkans. That means that Albania too has a future place in the Europe Union. We must nevertheless remember that each country’s progress towards EU accession stands or falls on its own merits in its attempts to meet EU requirements. The Stabilisation and Association Agreement and the Interim Agreement provide Albania with the best possible framework for its own attempts. The Union must of course continue to help, but most of the work still to do can only be done by Albania itself."@en4
"Señora Presidenta, Señorías, el Acuerdo de Estabilización y Asociación firmado el 12 de junio fue un paso importante en el camino de Albania hacia su futuro con la Unión Europea. Nos satisface que Albania haya progresado en sus reformas hasta el punto de que las conversaciones sobre el acuerdo, que han continuado durante tanto tiempo, hayan podido concluir. Junto con los demás mecanismos previstos en el Acuerdo de Estabilización y Asociación, el pacto creará un marco completo para el desarrollo ulterior de las relaciones entre la Unión Europea y Albania. Está previsto que Acuerdo Provisional, firmado al mismo tiempo, entre en vigor a comienzos de noviembre. Regula el comercio al amparo del Acuerdo de Estabilización y Asociación y asuntos relacionados que se aplicarán hasta que los Estados miembros hayan ratificado debidamente el Acuerdo de Estabilización y Asociación. Es importante que empecemos a hacer un uso efectivo del Acuerdo Provisional una vez haya entrado en vigor. El Acuerdo de Estabilización y Asociación reviste la mayor importancia para el futuro de Albania. Intensificará las relaciones políticas y económicas entre la Unión Europea y Albania y facilitará que Albania tenga vínculos más estrechos con la Unión Europea. Albania es el tercer país de los Balcanes Occidentales (después de Macedonia y Croacia, de la antigua República de Yugoslavia) con el que la Unión Europea firma un Acuerdo de Estabilización y Asociación. La firma del Acuerdo de Estabilización y Asociación y del Acuerdo Provisional no significa que el trabajo haya finalizado. Por el contrario, el auténtico trabajo empieza de verdad ahora. Esperamos que Albania demuestre ahora un avance efectivo y continuo en la aplicación de los acuerdos. Debe esforzarse por llevar a cabo las reformas necesarias para estrechar lazos con la Unión Europea. Es importante que progrese en particular en ámbitos como la libertad de los medios de comunicación, la devolución de la propiedad y el pago de compensaciones, una administración pública más eficiente y el respeto de los principios del Estado de Derecho. Subrayaremos continuamente la importancia para Albania, como para los demás países de los Balcanes Occidentales, de incrementar las medidas para prevenir la corrupción y el crimen organizado. Tal vez haya elecciones locales en Albania en un plazo de seis meses, y Albania debe garantizar que se puedan llevar a cabo de acuerdo con las normas internacionales. Todos los poderes políticos tendrán que ponerse de acuerdo en torno a las reformas necesarias para estrechar lazos con la UE. El clima político actual en Albania es preocupante y supone una grave amenaza para el progreso de la reforma. Urgimos a las partes afectadas a participar en un diálogo constructivo y nos complace que justo la semana pasada se hayan conseguido algunos resultados iniciales. Finalmente, quisiera recordar a todo el mundo que en el Consejo Europeo de junio la Unión Europea aprobó nuevamente las perspectivas de la UE con respecto a los países de los Balcanes Occidentales. Eso significa que también Albania tiene una plaza reservada en la Unión Europea. Debemos recordar, sin embargo, que el progreso de cada país para acceder a la Unión Europea avanza o se detiene por sus propios méritos en su intento de satisfacer las exigencias de la Unión Europea. El Acuerdo de Estabilización y Asociación y el Acuerdo Provisional facilitan a Albania el mejor marco posible para sus propios intentos. Por supuesto que la Unión debe continuar ayudando, pero la mayor parte del trabajo que queda por hacer únicamente puede hacerlo la propia Albania."@es20
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, vakautus- ja assosiaatiosopimuksen allekirjoittaminen 12. kesäkuuta oli merkittävä askel Albanian tiellä kohti Euroopan unionia. Olemme tyytyväisiä, että Albania on edistynyt uudistuksissaan niin, että pitkään jatkuneet sopimusneuvottelut pystyttiin päättämään. Yhdessä muiden vakautus- ja assosiaatioprosessiin kuuluvien mekanismien kanssa sopimuksella luodaan kattavat puitteet EU:n ja Albanian välisten suhteiden edelleen kehittämiselle. Väliaikaisen sopimuksen, joka allekirjoitettiin samassa yhteydessä, on tarkoitus tulla voimaan marraskuun alusta. Se kattaa vakautus- ja assosiaatiosopimuksen kauppaa ja sen liitännäisiä koskevat osat, joita sovelletaan siihen saakka, kunnes jäsenvaltiot ovat ratifioineet varsinaisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen. On tärkeää, että väliaikaista sopimusta ryhdytään sen voimaan tultua tehokkaasti hyödyntämään. Vakautus- ja assosiaatiosopimuksella on erittäin suuri merkitys Albanian tulevaisuudelle. Se edistää EU:n ja Albanian välisiä taloudellisia ja poliittisia suhteita sekä parantaa Albanian valmiuksia lähentyä Euroopan unionia. Albania on kolmas Länsi-Balkanin maa (entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian ja Kroatian jälkeen), jonka kanssa EU on allekirjoittanut vakautus- ja assosiaatiosopimuksen. Vakautus- ja assosiaatiosopimuksen ja väliaikaisen sopimuksen allekirjoittaminen ei tarkoita, että työ olisi päättynyt – päinvastoin, varsinainen työ oikeastaan alkaa vasta nyt. Me edellytämme, että Albania osoittaa nyt jatkuvaa ja tehokasta edistymistä sopimusten toimeenpanossa. Sen tulee tarmokkaasti viedä eteenpäin EU:hun lähentymisen vaatimia uudistuksia. On tärkeää, että edistymistä tapahtuu erityisesti sellaisilla aloilla kuin tiedotusvälineiden vapaus, omaisuuden palauttaminen ja korvaukset, julkishallinnon tehostaminen sekä oikeusvaltioperiaatteiden kunnioittaminen. Korostamme jatkuvasti Albanialle – kuten muillekin Länsi-Balkanin maille – että sen on edelleen tehostettava toimiaan korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden ehkäisemiseksi. Albaniassa on mahdollisesti kunnallisvaalit neljän–kuuden kuukauden kuluttua, ja Albanian olisikin varmistettava, että se pystyy viemään vaalit läpi kansainvälisten normien mukaisesti. Jotta EU:hun lähentymisen edellyttämiä uudistuksia voidaan viedä eteenpäin, tulee kaikkien poliittisten voimien työskennellä yhdessä. Albaniassa tällä hetkellä vallitseva poliittinen ilmapiiri on huolestuttava ja vakava haitta uudistusten etenemiselle. Kannustamme osapuolia rakentavaan vuoropuheluun, ja olemme tyytyväisiä, että ensimmäisiä tuloksia on viime viikolla jo saatukin. Lopuksi haluan muistuttaa, että kesäkuun Eurooppa-neuvostossa Euroopan unioni jälleen vahvisti Länsi-Balkanin maiden EU-perspektiivin. Se tarkoittaa, että myös Albanian tulevaisuus on Euroopan unionissa. On kuitenkin muistettava, että kunkin maan edistyminen EU:hun lähentymisessä riippuu maan omista ansioista sen pyrkiessä täyttämään EU:n vaatimukset. Vakautus- ja assosiaatiosopimus sekä väliaikainen sopimus tarjoavat Albanialle parhaat mahdolliset puitteet näissä sen omissa pyrkimyksissä. Unioni tulee luonnollisesti jatkamaan apuaan, mutta suurimman osan jäljellä olevasta työstä voi tehdä vain Albania itse."@et5
". Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, l’accord de stabilisation et d’association signé le 12 juin dernier constitue une étape importante sur le chemin qui doit mener l’Albanie vers l’Union européenne. Nous nous félicitons que le pays ait progressé dans ses réformes, de sorte que les négociations concernant l’accord, qui se poursuivaient depuis tellement longtemps, ont pu être menées à leur terme. En plus des autres mécanismes prévus par l’accord de stabilisation et d’association, le pacte conclu permettra de créer un cadre global pour l’évolution des relations entre l’UE et l’Albanie. L’accord intérimaire qui a été signé simultanément doit entrer en vigueur dès le début du mois de novembre. Il couvre le commerce relevant de l’accord de stabilisation et d’association et les mesures d’accompagnement qui s’appliqueront jusqu’à ce que les États membres ratifient l’accord de stabilisation et d’association en tant que tel. Il importe que nous commencions à faire un usage effectif de l’accord intérimaire dès qu’il sera entré en vigueur. L’accord de stabilisation et d’association revêt une importance majeure pour l’avenir de l’Albanie. Il renforcera les relations économiques et politiques entre l’UE et l’Albanie et permettra plus facilement au pays d’entretenir des liens étroits avec l’UE. L’Albanie est le troisième pays des Balkans occidentaux (après la Macédoine et la Croatie dans l’ancienne République yougoslave) avec lequel l’UE a signé un accord de stabilisation et d’association. La signature de l’accord de stabilisation et d’association et de l’accord intérimaire ne signifie pas que les travaux sont terminés. Au contraire, ils ne font que commencer. Nous attendons à présent de l’Albanie qu’elle réalise des progrès constants et réels dans la mise en œuvre des accords. Elle se doit d’œuvrer résolument à la poursuite des réformes nécessaires au rapprochement des relations avec l’UE. Il importe que des progrès soient réalisés plus particulièrement dans des domaines comme la liberté des médias, le retour du régime de propriété et le versement d’indemnisations, une administration publique plus efficace et le respect des principes de l’État de droit. Nous continuerons de souligner l’importance pour l’Albanie, comme pour les autres pays des Balkans occidentaux, de renforcer les mesures de prévention de la corruption et de la criminalité organisée. Des élections locales pourraient avoir lieu en Albanie dans six mois et le pays doit veiller à ce qu’elles se déroulent dans le respect des normes internationales. Pour mener les réformes nécessaires au rapprochement des relations avec l’UE, tous les pouvoirs politiques devront unir leurs efforts. Le climat politique actuel en Albanie est inquiétant et constitue une sérieuse menace pour la progression des réformes. Nous pressons les partis concernés d’engager un dialogue constructif et nous nous félicitons à cet égard que de premiers résultats aient été obtenus pas plus tard que la semaine dernière. Enfin, je tiens à rappeler à chacun que lors du Conseil européen de juin dernier, l’Union européenne a une nouvelle fois approuvé la perspective européenne des pays des Balkans occidentaux. Autrement dit, l’Albanie aussi aura sa place dans l’Union européenne à l’avenir. Nous devons toutefois rappeler que les progrès réalisés par chaque pays sur la voie de l’adhésion à l’UE afin de satisfaire aux exigences de cette dernière seront jugés selon leurs propres mérites. L’accord de stabilisation et d’association et l’accord intérimaire fournissent à l’Albanie le meilleur cadre possible pour ses propres initiatives. S’il va de soi que l’Union doit continuer d’apporter son aide, la plupart des efforts à réaliser ne pourront être accomplis que par l’Albanie seule."@fr8
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, vakautus- ja assosiaatiosopimuksen allekirjoittaminen 12. kesäkuuta oli merkittävä askel Albanian tiellä kohti Euroopan unionia. Olemme tyytyväisiä, että Albania on edistynyt uudistuksissaan niin, että pitkään jatkuneet sopimusneuvottelut pystyttiin päättämään. Yhdessä muiden vakautus- ja assosiaatioprosessiin kuuluvien mekanismien kanssa sopimuksella luodaan kattavat puitteet EU:n ja Albanian välisten suhteiden edelleen kehittämiselle. Väliaikaisen sopimuksen, joka allekirjoitettiin samassa yhteydessä, on tarkoitus tulla voimaan marraskuun alusta. Se kattaa vakautus- ja assosiaatiosopimuksen kauppaa ja sen liitännäisiä koskevat osat, joita sovelletaan siihen saakka, kunnes jäsenvaltiot ovat ratifioineet varsinaisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen. On tärkeää, että väliaikaista sopimusta ryhdytään sen voimaan tultua tehokkaasti hyödyntämään. Vakautus- ja assosiaatiosopimuksella on erittäin suuri merkitys Albanian tulevaisuudelle. Se edistää EU:n ja Albanian välisiä taloudellisia ja poliittisia suhteita sekä parantaa Albanian valmiuksia lähentyä Euroopan unionia. Albania on kolmas Länsi-Balkanin maa (entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian ja Kroatian jälkeen), jonka kanssa EU on allekirjoittanut vakautus- ja assosiaatiosopimuksen. Vakautus- ja assosiaatiosopimuksen ja väliaikaisen sopimuksen allekirjoittaminen ei tarkoita, että työ olisi päättynyt – päinvastoin, varsinainen työ oikeastaan alkaa vasta nyt. Me edellytämme, että Albania osoittaa nyt jatkuvaa ja tehokasta edistymistä sopimusten toimeenpanossa. Sen tulee tarmokkaasti viedä eteenpäin EU:hun lähentymisen vaatimia uudistuksia. On tärkeää, että edistymistä tapahtuu erityisesti sellaisilla aloilla kuin tiedotusvälineiden vapaus, omaisuuden palauttaminen ja korvaukset, julkishallinnon tehostaminen sekä oikeusvaltioperiaatteiden kunnioittaminen. Korostamme jatkuvasti Albanialle – kuten muillekin Länsi-Balkanin maille – että sen on edelleen tehostettava toimiaan korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden ehkäisemiseksi. Albaniassa on mahdollisesti kunnallisvaalit neljän–kuuden kuukauden kuluttua, ja Albanian olisikin varmistettava, että se pystyy viemään vaalit läpi kansainvälisten normien mukaisesti. Jotta EU:hun lähentymisen edellyttämiä uudistuksia voidaan viedä eteenpäin, tulee kaikkien poliittisten voimien työskennellä yhdessä. Albaniassa tällä hetkellä vallitseva poliittinen ilmapiiri on huolestuttava ja vakava haitta uudistusten etenemiselle. Kannustamme osapuolia rakentavaan vuoropuheluun, ja olemme tyytyväisiä, että ensimmäisiä tuloksia on viime viikolla jo saatukin. Lopuksi haluan muistuttaa, että kesäkuun Eurooppa-neuvostossa Euroopan unioni jälleen vahvisti Länsi-Balkanin maiden EU-perspektiivin. Se tarkoittaa, että myös Albanian tulevaisuus on Euroopan unionissa. On kuitenkin muistettava, että kunkin maan edistyminen EU:hun lähentymisessä riippuu maan omista ansioista sen pyrkiessä täyttämään EU:n vaatimukset. Vakautus- ja assosiaatiosopimus sekä väliaikainen sopimus tarjoavat Albanialle parhaat mahdolliset puitteet näissä sen omissa pyrkimyksissä. Unioni tulee luonnollisesti jatkamaan apuaan, mutta suurimman osan jäljellä olevasta työstä voi tehdä vain Albania itse."@hu11
". Signora Presidente, onorevoli deputati, l’accordo di stabilizzazione e di associazione firmato il 12 giugno è un importante passo nel percorso dell’Albania verso un futuro con l’Unione europea. Ci rallegriamo per i progressi compiuti dall’Albania nel processo di riforma, che hanno permesso di concludere i colloqui sull’accordo che si protraevano ormai da tempo. Insieme ad altri meccanismi previsti dall’accordo di stabilizzazione e di associazione il patto creerà un quadro esaustivo per l’ulteriore approfondimento delle relazioni tra l’UE e l’Albania. L’accordo interinale che è stato firmato contestualmente dovrebbe entrare in vigore all’inizio di novembre. Tale documento ha per oggetto gli scambi commerciali in base all’accordo di stabilizzazione e di associazione e questioni correlate da applicare fino a quando gli Stati membri non avranno adeguatamente ratificato l’accordo di stabilizzazione e di associazione. E’ importante incominciare ad applicare efficacemente l’accordo interinale, una volta entrato in vigore. L’accordo di stabilizzazione e di associazione è di capitale importanza per il futuro dell’Albania, rafforzerà le relazioni economiche e politiche tra l’UE e l’Albania e permetterà a questo paese di stringere più agevolmente più strette relazioni con l’Unione europea. L’Albania è il terzo paese dei Balcani occidentali, dopo la Macedonia e la Croazia nell’ex Repubblica jugoslava, con cui l’UE ha firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione. La firma dell’accordo di stabilizzazione e di associazione e dell’accordo interinale non significa che il lavoro è finito. Al contrario il vero lavoro inizia solo ora. Adesso ci aspettiamo che l’Albania dimostri di compiere progressi continuativi ed effettivi nell’attuazione degli accordi. Deve lavorare sodo per portare avanti le riforme necessarie a rafforzare i legami con l’UE. E’ importante che si compiano progressi soprattutto in settori come la libertà dei mezzi di comunicazione, la restituzione delle proprietà e la corresponsione degli indennizzi, la maggiore efficienza della pubblica amministrazione e il rispetto dei principi dello Stato di diritto. Sottolineeremo costantemente quanto sia importante, per l’Albania e per altri paesi dei Balcani occidentali, adottare misure per impedire la corruzione e la criminalità organizzata. Tra sei mesi in Albania potrebbero tenersi le elezioni amministrative e il paese dovrà essere capace di garantirne lo svolgimento in conformità delle norme internazionali. Per portare avanti le riforme necessarie in vista del rafforzamento dei legami con l’UE, tutti i partiti politici devono collaborare. L’attuale clima politico in Albania è preoccupante e costituisce una grave minaccia per l’avanzamento della riforma. Esortiamo le parti interessate a partecipare a un dialogo costruttivo e ci rallegriamo che già la scorsa settimana siano stati conseguiti alcuni risultati iniziali. Infine desidero ricordare a tutti che al Consiglio europeo di giugno l’Unione europea ha di nuovo sostenuto la prospettiva europea per i paesi dei Balcani occidentali, il che significa che anche l’Albania in futuro avrà un posto nell’Unione europea. Dobbiamo però ricordare che i progressi compiuti da ciascun paese in vista dell’adesione all’UE si incentrano e si basano sui rispettivi meriti ottenuti nei tentativi di soddisfare i requisiti comunitari. L’accordo di stabilizzazione e di associazione e l’accordo interinale forniranno all’Albania il quadro migliore possibile per i suoi sforzi. L’Unione naturalmente dovrà continuare a offrire la propria assistenza, ma molto del lavoro che ancora rimane può essere svolto solo dall’Albania."@it12
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, vakautus- ja assosiaatiosopimuksen allekirjoittaminen 12. kesäkuuta oli merkittävä askel Albanian tiellä kohti Euroopan unionia. Olemme tyytyväisiä, että Albania on edistynyt uudistuksissaan niin, että pitkään jatkuneet sopimusneuvottelut pystyttiin päättämään. Yhdessä muiden vakautus- ja assosiaatioprosessiin kuuluvien mekanismien kanssa sopimuksella luodaan kattavat puitteet EU:n ja Albanian välisten suhteiden edelleen kehittämiselle. Väliaikaisen sopimuksen, joka allekirjoitettiin samassa yhteydessä, on tarkoitus tulla voimaan marraskuun alusta. Se kattaa vakautus- ja assosiaatiosopimuksen kauppaa ja sen liitännäisiä koskevat osat, joita sovelletaan siihen saakka, kunnes jäsenvaltiot ovat ratifioineet varsinaisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen. On tärkeää, että väliaikaista sopimusta ryhdytään sen voimaan tultua tehokkaasti hyödyntämään. Vakautus- ja assosiaatiosopimuksella on erittäin suuri merkitys Albanian tulevaisuudelle. Se edistää EU:n ja Albanian välisiä taloudellisia ja poliittisia suhteita sekä parantaa Albanian valmiuksia lähentyä Euroopan unionia. Albania on kolmas Länsi-Balkanin maa (entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian ja Kroatian jälkeen), jonka kanssa EU on allekirjoittanut vakautus- ja assosiaatiosopimuksen. Vakautus- ja assosiaatiosopimuksen ja väliaikaisen sopimuksen allekirjoittaminen ei tarkoita, että työ olisi päättynyt – päinvastoin, varsinainen työ oikeastaan alkaa vasta nyt. Me edellytämme, että Albania osoittaa nyt jatkuvaa ja tehokasta edistymistä sopimusten toimeenpanossa. Sen tulee tarmokkaasti viedä eteenpäin EU:hun lähentymisen vaatimia uudistuksia. On tärkeää, että edistymistä tapahtuu erityisesti sellaisilla aloilla kuin tiedotusvälineiden vapaus, omaisuuden palauttaminen ja korvaukset, julkishallinnon tehostaminen sekä oikeusvaltioperiaatteiden kunnioittaminen. Korostamme jatkuvasti Albanialle – kuten muillekin Länsi-Balkanin maille – että sen on edelleen tehostettava toimiaan korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden ehkäisemiseksi. Albaniassa on mahdollisesti kunnallisvaalit neljän–kuuden kuukauden kuluttua, ja Albanian olisikin varmistettava, että se pystyy viemään vaalit läpi kansainvälisten normien mukaisesti. Jotta EU:hun lähentymisen edellyttämiä uudistuksia voidaan viedä eteenpäin, tulee kaikkien poliittisten voimien työskennellä yhdessä. Albaniassa tällä hetkellä vallitseva poliittinen ilmapiiri on huolestuttava ja vakava haitta uudistusten etenemiselle. Kannustamme osapuolia rakentavaan vuoropuheluun, ja olemme tyytyväisiä, että ensimmäisiä tuloksia on viime viikolla jo saatukin. Lopuksi haluan muistuttaa, että kesäkuun Eurooppa-neuvostossa Euroopan unioni jälleen vahvisti Länsi-Balkanin maiden EU-perspektiivin. Se tarkoittaa, että myös Albanian tulevaisuus on Euroopan unionissa. On kuitenkin muistettava, että kunkin maan edistyminen EU:hun lähentymisessä riippuu maan omista ansioista sen pyrkiessä täyttämään EU:n vaatimukset. Vakautus- ja assosiaatiosopimus sekä väliaikainen sopimus tarjoavat Albanialle parhaat mahdolliset puitteet näissä sen omissa pyrkimyksissä. Unioni tulee luonnollisesti jatkamaan apuaan, mutta suurimman osan jäljellä olevasta työstä voi tehdä vain Albania itse."@lt14
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, vakautus- ja assosiaatiosopimuksen allekirjoittaminen 12. kesäkuuta oli merkittävä askel Albanian tiellä kohti Euroopan unionia. Olemme tyytyväisiä, että Albania on edistynyt uudistuksissaan niin, että pitkään jatkuneet sopimusneuvottelut pystyttiin päättämään. Yhdessä muiden vakautus- ja assosiaatioprosessiin kuuluvien mekanismien kanssa sopimuksella luodaan kattavat puitteet EU:n ja Albanian välisten suhteiden edelleen kehittämiselle. Väliaikaisen sopimuksen, joka allekirjoitettiin samassa yhteydessä, on tarkoitus tulla voimaan marraskuun alusta. Se kattaa vakautus- ja assosiaatiosopimuksen kauppaa ja sen liitännäisiä koskevat osat, joita sovelletaan siihen saakka, kunnes jäsenvaltiot ovat ratifioineet varsinaisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen. On tärkeää, että väliaikaista sopimusta ryhdytään sen voimaan tultua tehokkaasti hyödyntämään. Vakautus- ja assosiaatiosopimuksella on erittäin suuri merkitys Albanian tulevaisuudelle. Se edistää EU:n ja Albanian välisiä taloudellisia ja poliittisia suhteita sekä parantaa Albanian valmiuksia lähentyä Euroopan unionia. Albania on kolmas Länsi-Balkanin maa (entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian ja Kroatian jälkeen), jonka kanssa EU on allekirjoittanut vakautus- ja assosiaatiosopimuksen. Vakautus- ja assosiaatiosopimuksen ja väliaikaisen sopimuksen allekirjoittaminen ei tarkoita, että työ olisi päättynyt – päinvastoin, varsinainen työ oikeastaan alkaa vasta nyt. Me edellytämme, että Albania osoittaa nyt jatkuvaa ja tehokasta edistymistä sopimusten toimeenpanossa. Sen tulee tarmokkaasti viedä eteenpäin EU:hun lähentymisen vaatimia uudistuksia. On tärkeää, että edistymistä tapahtuu erityisesti sellaisilla aloilla kuin tiedotusvälineiden vapaus, omaisuuden palauttaminen ja korvaukset, julkishallinnon tehostaminen sekä oikeusvaltioperiaatteiden kunnioittaminen. Korostamme jatkuvasti Albanialle – kuten muillekin Länsi-Balkanin maille – että sen on edelleen tehostettava toimiaan korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden ehkäisemiseksi. Albaniassa on mahdollisesti kunnallisvaalit neljän–kuuden kuukauden kuluttua, ja Albanian olisikin varmistettava, että se pystyy viemään vaalit läpi kansainvälisten normien mukaisesti. Jotta EU:hun lähentymisen edellyttämiä uudistuksia voidaan viedä eteenpäin, tulee kaikkien poliittisten voimien työskennellä yhdessä. Albaniassa tällä hetkellä vallitseva poliittinen ilmapiiri on huolestuttava ja vakava haitta uudistusten etenemiselle. Kannustamme osapuolia rakentavaan vuoropuheluun, ja olemme tyytyväisiä, että ensimmäisiä tuloksia on viime viikolla jo saatukin. Lopuksi haluan muistuttaa, että kesäkuun Eurooppa-neuvostossa Euroopan unioni jälleen vahvisti Länsi-Balkanin maiden EU-perspektiivin. Se tarkoittaa, että myös Albanian tulevaisuus on Euroopan unionissa. On kuitenkin muistettava, että kunkin maan edistyminen EU:hun lähentymisessä riippuu maan omista ansioista sen pyrkiessä täyttämään EU:n vaatimukset. Vakautus- ja assosiaatiosopimus sekä väliaikainen sopimus tarjoavat Albanialle parhaat mahdolliset puitteet näissä sen omissa pyrkimyksissä. Unioni tulee luonnollisesti jatkamaan apuaan, mutta suurimman osan jäljellä olevasta työstä voi tehdä vain Albania itse."@lv13
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, vakautus- ja assosiaatiosopimuksen allekirjoittaminen 12. kesäkuuta oli merkittävä askel Albanian tiellä kohti Euroopan unionia. Olemme tyytyväisiä, että Albania on edistynyt uudistuksissaan niin, että pitkään jatkuneet sopimusneuvottelut pystyttiin päättämään. Yhdessä muiden vakautus- ja assosiaatioprosessiin kuuluvien mekanismien kanssa sopimuksella luodaan kattavat puitteet EU:n ja Albanian välisten suhteiden edelleen kehittämiselle. Väliaikaisen sopimuksen, joka allekirjoitettiin samassa yhteydessä, on tarkoitus tulla voimaan marraskuun alusta. Se kattaa vakautus- ja assosiaatiosopimuksen kauppaa ja sen liitännäisiä koskevat osat, joita sovelletaan siihen saakka, kunnes jäsenvaltiot ovat ratifioineet varsinaisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen. On tärkeää, että väliaikaista sopimusta ryhdytään sen voimaan tultua tehokkaasti hyödyntämään. Vakautus- ja assosiaatiosopimuksella on erittäin suuri merkitys Albanian tulevaisuudelle. Se edistää EU:n ja Albanian välisiä taloudellisia ja poliittisia suhteita sekä parantaa Albanian valmiuksia lähentyä Euroopan unionia. Albania on kolmas Länsi-Balkanin maa (entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian ja Kroatian jälkeen), jonka kanssa EU on allekirjoittanut vakautus- ja assosiaatiosopimuksen. Vakautus- ja assosiaatiosopimuksen ja väliaikaisen sopimuksen allekirjoittaminen ei tarkoita, että työ olisi päättynyt – päinvastoin, varsinainen työ oikeastaan alkaa vasta nyt. Me edellytämme, että Albania osoittaa nyt jatkuvaa ja tehokasta edistymistä sopimusten toimeenpanossa. Sen tulee tarmokkaasti viedä eteenpäin EU:hun lähentymisen vaatimia uudistuksia. On tärkeää, että edistymistä tapahtuu erityisesti sellaisilla aloilla kuin tiedotusvälineiden vapaus, omaisuuden palauttaminen ja korvaukset, julkishallinnon tehostaminen sekä oikeusvaltioperiaatteiden kunnioittaminen. Korostamme jatkuvasti Albanialle – kuten muillekin Länsi-Balkanin maille – että sen on edelleen tehostettava toimiaan korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden ehkäisemiseksi. Albaniassa on mahdollisesti kunnallisvaalit neljän–kuuden kuukauden kuluttua, ja Albanian olisikin varmistettava, että se pystyy viemään vaalit läpi kansainvälisten normien mukaisesti. Jotta EU:hun lähentymisen edellyttämiä uudistuksia voidaan viedä eteenpäin, tulee kaikkien poliittisten voimien työskennellä yhdessä. Albaniassa tällä hetkellä vallitseva poliittinen ilmapiiri on huolestuttava ja vakava haitta uudistusten etenemiselle. Kannustamme osapuolia rakentavaan vuoropuheluun, ja olemme tyytyväisiä, että ensimmäisiä tuloksia on viime viikolla jo saatukin. Lopuksi haluan muistuttaa, että kesäkuun Eurooppa-neuvostossa Euroopan unioni jälleen vahvisti Länsi-Balkanin maiden EU-perspektiivin. Se tarkoittaa, että myös Albanian tulevaisuus on Euroopan unionissa. On kuitenkin muistettava, että kunkin maan edistyminen EU:hun lähentymisessä riippuu maan omista ansioista sen pyrkiessä täyttämään EU:n vaatimukset. Vakautus- ja assosiaatiosopimus sekä väliaikainen sopimus tarjoavat Albanialle parhaat mahdolliset puitteet näissä sen omissa pyrkimyksissä. Unioni tulee luonnollisesti jatkamaan apuaan, mutta suurimman osan jäljellä olevasta työstä voi tehdä vain Albania itse."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, de ondertekening op 12 juni van de Stabilisatie- en associatieovereenkomst was een belangrijke stap op de weg van Albanië naar een toekomst met de Europese Unie. Wij zijn blij dat Albanië vooruitgang heeft geboekt bij zijn hervormingen en de onderhandelingen over de overeenkomst, die lang hebben geduurd, konden worden afgesloten. De Stabilisatie- en associatieovereenkomst biedt, samen met de mechanismen die daarvan deel uitmaken, een omvattend kader voor de verdere ontwikkeling van de betrekkingen tussen de Europese Unie en Albanië. Tegelijkertijd werd een interim-overeenkomst ondertekend, die begin november van kracht moet worden. Deze overeenkomst dekt de handel in het kader van de Stabilisatie- en associatieovereenkomst en andere daarmee verband houdende zaken, en zal van toepassing zijn totdat de lidstaten de eigenlijke Stabilisatie- en associatieovereenkomst hebben geratificeerd. Het is belangrijk dat wij effectief gebruik maken van deze interim-overeenkomst, zodra deze van kracht is geworden. De Stabilisatie- en associatieovereenkomst is van zeer groot belang voor de toekomst van Albanië. Daarmee worden de economische en politieke betrekkingen tussen de Europese Unie en Albanië bevorderd en wordt het gemakkelijker gemaakt voor Albanië om nauwer met de Europese Unie samen te werken. Albanië is het derde land in de Westelijke Balkan (na Kroatië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië) waarmee de Europese Unie een Stabilisatie- en associatieovereenkomst heeft gesloten. De ondertekening van de Stabilisatie- en associatieovereenkomst en van de interim-overeenkomst betekent niet dat het werk af is. Integendeel, het echte werk begint in feite nu pas. Wij verwachten nu dat Albanië voortdurende en doeltreffende vooruitgang boekt bij de tenuitvoerlegging van de overeenkomsten. Het moet hard werken om de hervormingen door te voeren die noodzakelijk zijn om nauwere banden met de Europese Unie te kunnen onderhouden. Het is belangrijk dat er vooral vooruitgang wordt geboekt op de gebieden van bijvoorbeeld de persvrijheid, de vergoedingen en teruggave van eigendommen, een efficiënter overheidsbestuur en eerbiediging van de beginselen van de rechtstaat. Wij laten Albanië, en de andere landen op de Westelijke Balkan, voortdurend weten dat het doeltreffender maatregelen moet nemen ter bestrijding van corruptie en georganiseerde misdaad. Binnen zes maanden vinden er in Albanië waarschijnlijk gemeenteraadsverkiezingen plaats en Albanië moet aantonen dat het verkiezingen kan houden overeenkomstig de internationale normen. Om de noodzakelijke hervormingen voor nauwere banden met de Europese Unie te kunnen doorvoeren, moeten alle politieke krachten samenwerken. Het huidige politieke klimaat in Albanië is zorgwekkend en een serieuze bedreiging voor de voortgang van de hervormingen. Wij roepen de partijen op een constructieve dialoog te voeren, en wij zijn blij dat vorige week de eerste resultaten zijn geboekt. Tot slot wil ik iedereen erop wijzen dat op de Europese Raad van juni de Europese Unie nog eens het EU-perspectief van de landen van de Westelijke Balkan heeft bevestigd. Dat betekent dat ook de toekomst van Albanië in de Europese Unie ligt. Wij moeten echter beseffen dat de vooruitgang van elk land in de richting van EU-lidmaatschap afhangt van zijn eigen inspanningen om aan de toetredingscriteria te voldoen. De Stabilisatie- en associatieovereenkomst en de interim-overeenkomst bieden Albanië het best mogelijke kader voor zijn eigen inspanningen. De Europese Unie moet natuurlijk doorgaan met helpen, maar het meeste werk dat nog gedaan moet worden, moet van Albanië komen."@nl3
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, vakautus- ja assosiaatiosopimuksen allekirjoittaminen 12. kesäkuuta oli merkittävä askel Albanian tiellä kohti Euroopan unionia. Olemme tyytyväisiä, että Albania on edistynyt uudistuksissaan niin, että pitkään jatkuneet sopimusneuvottelut pystyttiin päättämään. Yhdessä muiden vakautus- ja assosiaatioprosessiin kuuluvien mekanismien kanssa sopimuksella luodaan kattavat puitteet EU:n ja Albanian välisten suhteiden edelleen kehittämiselle. Väliaikaisen sopimuksen, joka allekirjoitettiin samassa yhteydessä, on tarkoitus tulla voimaan marraskuun alusta. Se kattaa vakautus- ja assosiaatiosopimuksen kauppaa ja sen liitännäisiä koskevat osat, joita sovelletaan siihen saakka, kunnes jäsenvaltiot ovat ratifioineet varsinaisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen. On tärkeää, että väliaikaista sopimusta ryhdytään sen voimaan tultua tehokkaasti hyödyntämään. Vakautus- ja assosiaatiosopimuksella on erittäin suuri merkitys Albanian tulevaisuudelle. Se edistää EU:n ja Albanian välisiä taloudellisia ja poliittisia suhteita sekä parantaa Albanian valmiuksia lähentyä Euroopan unionia. Albania on kolmas Länsi-Balkanin maa (entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian ja Kroatian jälkeen), jonka kanssa EU on allekirjoittanut vakautus- ja assosiaatiosopimuksen. Vakautus- ja assosiaatiosopimuksen ja väliaikaisen sopimuksen allekirjoittaminen ei tarkoita, että työ olisi päättynyt – päinvastoin, varsinainen työ oikeastaan alkaa vasta nyt. Me edellytämme, että Albania osoittaa nyt jatkuvaa ja tehokasta edistymistä sopimusten toimeenpanossa. Sen tulee tarmokkaasti viedä eteenpäin EU:hun lähentymisen vaatimia uudistuksia. On tärkeää, että edistymistä tapahtuu erityisesti sellaisilla aloilla kuin tiedotusvälineiden vapaus, omaisuuden palauttaminen ja korvaukset, julkishallinnon tehostaminen sekä oikeusvaltioperiaatteiden kunnioittaminen. Korostamme jatkuvasti Albanialle – kuten muillekin Länsi-Balkanin maille – että sen on edelleen tehostettava toimiaan korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden ehkäisemiseksi. Albaniassa on mahdollisesti kunnallisvaalit neljän–kuuden kuukauden kuluttua, ja Albanian olisikin varmistettava, että se pystyy viemään vaalit läpi kansainvälisten normien mukaisesti. Jotta EU:hun lähentymisen edellyttämiä uudistuksia voidaan viedä eteenpäin, tulee kaikkien poliittisten voimien työskennellä yhdessä. Albaniassa tällä hetkellä vallitseva poliittinen ilmapiiri on huolestuttava ja vakava haitta uudistusten etenemiselle. Kannustamme osapuolia rakentavaan vuoropuheluun, ja olemme tyytyväisiä, että ensimmäisiä tuloksia on viime viikolla jo saatukin. Lopuksi haluan muistuttaa, että kesäkuun Eurooppa-neuvostossa Euroopan unioni jälleen vahvisti Länsi-Balkanin maiden EU-perspektiivin. Se tarkoittaa, että myös Albanian tulevaisuus on Euroopan unionissa. On kuitenkin muistettava, että kunkin maan edistyminen EU:hun lähentymisessä riippuu maan omista ansioista sen pyrkiessä täyttämään EU:n vaatimukset. Vakautus- ja assosiaatiosopimus sekä väliaikainen sopimus tarjoavat Albanialle parhaat mahdolliset puitteet näissä sen omissa pyrkimyksissä. Unioni tulee luonnollisesti jatkamaan apuaan, mutta suurimman osan jäljellä olevasta työstä voi tehdä vain Albania itse."@pl16
". Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, o Acordo de Estabilização e de Associação assinado no dia 12 de Junho foi um grande passo da Albânia na direcção da União Europeia. Estamos convencidos de que a Albânia progrediu nas suas reformas, pelo que as conversações sobre o Acordo, que há tanto se arrastavam, puderam chegar a bom termo. A par dos outros mecanismos previstos no Acordo de Estabilização e de Associação, o pacto estabelecerá um quadro abrangente para um desenvolvimento mais profundo das relações entre a UE e a Albânia. O acordo provisório, que foi assinado na mesma ocasião, deverá entrar em vigor já no início de Novembro. Cobre o comércio ao abrigo do Acordo de Estabilização e de Associação e matérias conexas e será válido até à devida ratificação do Acordo pelos Estados-Membros. Convém começarmos a fazer uso efectivo do acordo de associação assim que entrar em vigor. O Acordo de Estabilização e de Associação é da maior importância para o futuro da Albânia. Permitirá reforçar as relações económicas e políticas entre a UE e a Albânia e facilitará o estreitamento das relações entre eles. A Albânia é o terceiro país dos Balcãs Ocidentais (após a Macedónia e a Croácia, da antiga República da Jugoslávia) com que a UE assina um Acordo de Estabilização e de Associação. A assinatura do Acordo de Estabilização e de Associação e do acordo provisório não significa o fim dos trabalhos. Pelo contrário, agora é que o verdadeiro trabalho vai começar. Esperamos que a Albânia dê mostras de progresso verdadeiro e continuado na aplicação dos acordos. Tem de trabalhar com afinco para impor as reformas necessárias a uma relação mais estreita com a UE: Convém que se verifiquem progressos em sectores como a liberdade de imprensa, o restabelecimento da propriedade privada acompanhado do pagamento de indemnizações, melhor eficiência da administração pública e respeito pelos princípios do Estado de direito. Não cessaremos de salientar a importância de a Albânia, assim como os outros países dos Balcãs Ocidentais, intensificarem medidas no sentido de prevenir a corrupção e a criminalidade organizada. Poderá haver eleições autárquicas na Albânia dentro de seis meses e o país deve garantir a sua realização em conformidade com as normas internacionais. Para ser possível avançar com as reformas necessárias a uma ligação mais estreita com a UE convirá juntar os esforços de todos os poderes políticos. O actual clima político na Albânia é preocupante e constitui séria ameaça ao avanço da reforma. Temos vindo a pressionar as partes interessadas no sentido de participarem num diálogo construtivo e apraz-nos que na semana passada tenha sido possível atingir alguns resultados iniciais. Para terminar, recordaria que, no Conselho Europeu de Junho, a União Europeia mais uma vez apoiou as perspectivas de adesão à UE dos países dos Balcãs Ocidentais. Significa isto que, na União Europeia do futuro, haverá lugar também para a Albânia. Há que recordar, no entanto, que o progresso de cada país na via da adesão à UE e o cumprimento dos requisitos por esta impostos depende do seu próprio mérito. O Acordo de Estabilização e de Associação e o acordo provisório abrem à Albânia o melhor quadro possível para atingir os seus objectivos. A União deve, obviamente, continuar a ajudar, mas a maior parte do trabalho que resta apenas poderá ser feito pela própria Albânia"@pt17
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, vakautus- ja assosiaatiosopimuksen allekirjoittaminen 12. kesäkuuta oli merkittävä askel Albanian tiellä kohti Euroopan unionia. Olemme tyytyväisiä, että Albania on edistynyt uudistuksissaan niin, että pitkään jatkuneet sopimusneuvottelut pystyttiin päättämään. Yhdessä muiden vakautus- ja assosiaatioprosessiin kuuluvien mekanismien kanssa sopimuksella luodaan kattavat puitteet EU:n ja Albanian välisten suhteiden edelleen kehittämiselle. Väliaikaisen sopimuksen, joka allekirjoitettiin samassa yhteydessä, on tarkoitus tulla voimaan marraskuun alusta. Se kattaa vakautus- ja assosiaatiosopimuksen kauppaa ja sen liitännäisiä koskevat osat, joita sovelletaan siihen saakka, kunnes jäsenvaltiot ovat ratifioineet varsinaisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen. On tärkeää, että väliaikaista sopimusta ryhdytään sen voimaan tultua tehokkaasti hyödyntämään. Vakautus- ja assosiaatiosopimuksella on erittäin suuri merkitys Albanian tulevaisuudelle. Se edistää EU:n ja Albanian välisiä taloudellisia ja poliittisia suhteita sekä parantaa Albanian valmiuksia lähentyä Euroopan unionia. Albania on kolmas Länsi-Balkanin maa (entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian ja Kroatian jälkeen), jonka kanssa EU on allekirjoittanut vakautus- ja assosiaatiosopimuksen. Vakautus- ja assosiaatiosopimuksen ja väliaikaisen sopimuksen allekirjoittaminen ei tarkoita, että työ olisi päättynyt – päinvastoin, varsinainen työ oikeastaan alkaa vasta nyt. Me edellytämme, että Albania osoittaa nyt jatkuvaa ja tehokasta edistymistä sopimusten toimeenpanossa. Sen tulee tarmokkaasti viedä eteenpäin EU:hun lähentymisen vaatimia uudistuksia. On tärkeää, että edistymistä tapahtuu erityisesti sellaisilla aloilla kuin tiedotusvälineiden vapaus, omaisuuden palauttaminen ja korvaukset, julkishallinnon tehostaminen sekä oikeusvaltioperiaatteiden kunnioittaminen. Korostamme jatkuvasti Albanialle – kuten muillekin Länsi-Balkanin maille – että sen on edelleen tehostettava toimiaan korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden ehkäisemiseksi. Albaniassa on mahdollisesti kunnallisvaalit neljän–kuuden kuukauden kuluttua, ja Albanian olisikin varmistettava, että se pystyy viemään vaalit läpi kansainvälisten normien mukaisesti. Jotta EU:hun lähentymisen edellyttämiä uudistuksia voidaan viedä eteenpäin, tulee kaikkien poliittisten voimien työskennellä yhdessä. Albaniassa tällä hetkellä vallitseva poliittinen ilmapiiri on huolestuttava ja vakava haitta uudistusten etenemiselle. Kannustamme osapuolia rakentavaan vuoropuheluun, ja olemme tyytyväisiä, että ensimmäisiä tuloksia on viime viikolla jo saatukin. Lopuksi haluan muistuttaa, että kesäkuun Eurooppa-neuvostossa Euroopan unioni jälleen vahvisti Länsi-Balkanin maiden EU-perspektiivin. Se tarkoittaa, että myös Albanian tulevaisuus on Euroopan unionissa. On kuitenkin muistettava, että kunkin maan edistyminen EU:hun lähentymisessä riippuu maan omista ansioista sen pyrkiessä täyttämään EU:n vaatimukset. Vakautus- ja assosiaatiosopimus sekä väliaikainen sopimus tarjoavat Albanialle parhaat mahdolliset puitteet näissä sen omissa pyrkimyksissä. Unioni tulee luonnollisesti jatkamaan apuaan, mutta suurimman osan jäljellä olevasta työstä voi tehdä vain Albania itse."@sk18
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, vakautus- ja assosiaatiosopimuksen allekirjoittaminen 12. kesäkuuta oli merkittävä askel Albanian tiellä kohti Euroopan unionia. Olemme tyytyväisiä, että Albania on edistynyt uudistuksissaan niin, että pitkään jatkuneet sopimusneuvottelut pystyttiin päättämään. Yhdessä muiden vakautus- ja assosiaatioprosessiin kuuluvien mekanismien kanssa sopimuksella luodaan kattavat puitteet EU:n ja Albanian välisten suhteiden edelleen kehittämiselle. Väliaikaisen sopimuksen, joka allekirjoitettiin samassa yhteydessä, on tarkoitus tulla voimaan marraskuun alusta. Se kattaa vakautus- ja assosiaatiosopimuksen kauppaa ja sen liitännäisiä koskevat osat, joita sovelletaan siihen saakka, kunnes jäsenvaltiot ovat ratifioineet varsinaisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen. On tärkeää, että väliaikaista sopimusta ryhdytään sen voimaan tultua tehokkaasti hyödyntämään. Vakautus- ja assosiaatiosopimuksella on erittäin suuri merkitys Albanian tulevaisuudelle. Se edistää EU:n ja Albanian välisiä taloudellisia ja poliittisia suhteita sekä parantaa Albanian valmiuksia lähentyä Euroopan unionia. Albania on kolmas Länsi-Balkanin maa (entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian ja Kroatian jälkeen), jonka kanssa EU on allekirjoittanut vakautus- ja assosiaatiosopimuksen. Vakautus- ja assosiaatiosopimuksen ja väliaikaisen sopimuksen allekirjoittaminen ei tarkoita, että työ olisi päättynyt – päinvastoin, varsinainen työ oikeastaan alkaa vasta nyt. Me edellytämme, että Albania osoittaa nyt jatkuvaa ja tehokasta edistymistä sopimusten toimeenpanossa. Sen tulee tarmokkaasti viedä eteenpäin EU:hun lähentymisen vaatimia uudistuksia. On tärkeää, että edistymistä tapahtuu erityisesti sellaisilla aloilla kuin tiedotusvälineiden vapaus, omaisuuden palauttaminen ja korvaukset, julkishallinnon tehostaminen sekä oikeusvaltioperiaatteiden kunnioittaminen. Korostamme jatkuvasti Albanialle – kuten muillekin Länsi-Balkanin maille – että sen on edelleen tehostettava toimiaan korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden ehkäisemiseksi. Albaniassa on mahdollisesti kunnallisvaalit neljän–kuuden kuukauden kuluttua, ja Albanian olisikin varmistettava, että se pystyy viemään vaalit läpi kansainvälisten normien mukaisesti. Jotta EU:hun lähentymisen edellyttämiä uudistuksia voidaan viedä eteenpäin, tulee kaikkien poliittisten voimien työskennellä yhdessä. Albaniassa tällä hetkellä vallitseva poliittinen ilmapiiri on huolestuttava ja vakava haitta uudistusten etenemiselle. Kannustamme osapuolia rakentavaan vuoropuheluun, ja olemme tyytyväisiä, että ensimmäisiä tuloksia on viime viikolla jo saatukin. Lopuksi haluan muistuttaa, että kesäkuun Eurooppa-neuvostossa Euroopan unioni jälleen vahvisti Länsi-Balkanin maiden EU-perspektiivin. Se tarkoittaa, että myös Albanian tulevaisuus on Euroopan unionissa. On kuitenkin muistettava, että kunkin maan edistyminen EU:hun lähentymisessä riippuu maan omista ansioista sen pyrkiessä täyttämään EU:n vaatimukset. Vakautus- ja assosiaatiosopimus sekä väliaikainen sopimus tarjoavat Albanialle parhaat mahdolliset puitteet näissä sen omissa pyrkimyksissä. Unioni tulee luonnollisesti jatkamaan apuaan, mutta suurimman osan jäljellä olevasta työstä voi tehdä vain Albania itse."@sl19
"Fru talman, mina damer och herrar! Det stabiliserings- och associeringsavtal som undertecknades den 12 juni var ett viktigt steg på Albaniens väg mot en framtid inom Europeiska unionen. Det gläder oss att Albanien har gjort framsteg i sina reformer så att samtalen om avtalet, som hade varat så länge, kunde slutföras. Tillsammans med de andra mekanismer som omfattas av stabiliserings- och associeringsavtalet kommer avtalet att skapa omfattande ramar för en vidareutveckling av förbindelserna mellan EU och Albanien. Interimsavtalet, som undertecknades samtidigt, är avsett att träda i kraft i början av november. Detta avtal omfattar handelsfrågorna i stabiliserings- och associeringsavtalet och därmed sammanhängande frågor och kommer att gälla fram till dess att medlemsstaterna har ratificerat själva stabiliserings- och associeringsavtalet. Det är viktigt att vi verkligen börjar använda interimsavtalet så snart det trätt i kraft. Stabiliserings- och associeringsavtalet är mycket viktigt för Albaniens framtid. Detta avtal kommer att förbättra de ekonomiska och politiska förbindelserna mellan EU och Albanien och underlätta en nära relation med EU för Albanien. Albanien är det tredje landet på västra Balkan (efter Makedonien och Kroatien i före detta jugoslaviska republiken) med vilket EU har undertecknat ett stabiliserings- och associeringsavtal. Att stabiliserings- och associeringsavtalet och interimsavtalet undertecknats innebär inte att arbetet är slutfört. Tvärtom börjar det verkliga arbetet faktiskt inte förrän nu. Vi förväntar oss nu att Albanien ska uppvisa fortlöpande och faktiska framsteg i genomförandet av avtalen. Landet måste arbeta hårt för att föra de reformer vidare som är nödvändiga för en närmare relation med EU. Det är viktigt att framsteg görs i synnerhet på områden som mediernas frihet, återlämnande av egendom och utbetalning av kompensation, en mer effektiv offentlig administration och respekten för rättsstatsprincipen. Vi kommer att fortsätta att betona hur viktigt det är att Albanien, liksom de övriga länderna på västra Balkan, ökar sina ansträngningar för att förhindra korruption och organiserad brottslighet. Det är möjligt att lokala val kommer att hållas i Albanien om sex månader, och Albanien bör se till att dessa val kan genomföras i enlighet med internationella normer. För att de reformer som krävs för en närmare relation med EU ska utvecklas måste hela den politiska makten samarbeta. Det nuvarande politiska klimatet i Albanien är oroande och utgör ett allvarligt hot mot reformens utveckling. Vi vädjar till de berörda parterna att delta i en konstruktiv dialog och vi är glada över att vissa inledande resultat nåddes så sent som förra veckan. Jag vill slutligen påminna alla om att Europeiska unionen vid Europeiska rådets möte i juni återigen ställde sig bakom EU-perspektivet i fråga om länderna på västra Balkan. Det innebär att också Albanien har en framtida plats i Europeiska unionen. Vi får dock inte glömma att varje lands framsteg mot en EU-anslutning står eller faller med dess egna insatser och ansträngningar att uppfylla EU:s krav. Stabiliserings- och associeringsavtalet och interimsavtalet ger Albanien de bästa möjliga ramarna för dess egna insatser. Unionen måste naturligtvis fortsätta att hjälpa till, men merparten av det arbete som återstår kan endast utföras av Albanien självt."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Paula Lehtomäki,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
"neuvoston puheenjohtaja"5,19,15,1,18,14,11,16,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph