Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-09-06-Speech-3-035"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20060906.4.3-035"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, Kosovon tulevaisuuden kannalta statusratkaisu on kaiken a ja o ja siksi on syytä tukea YK:n erityislähettiläs Ahtisaaren ponnisteluja statusratkaisun löytymiseksi kaikin mahdollisin keinoin. Niin kuin tässä keskustelussa on useita kertoja tuotu esille, kestävän ratkaisun ehdoton edellytys on pystyä ratkaisemaan tämä vähemmistöjä koskeva kysymys, ja se on aika monipolvinen ongelma. Naton KFOR-joukkojen läsnäolo on tärkeää toistaiseksi, mutta nyt ja jatkossa on kiinnitettävä erityistä huomiota tiiviiseen yhteistyöhön sotilaallisen ja siviilitoiminnan välillä. Euroopan unioni on muun muassa valmistautumassa Kosovossa mittavaan siviilikriisinhallintaoperaatioon. Se on niin mittava, että sellaista ei ole ennen nähty ja se siis kohdentuu nimenomaan poliisiin ja oikeusvaltioon. Euroopan unionin jäsenvaltioista tarvitaan tämän operaation suorittamiseksi erittäin paljon asiantuntijoita, ja meidän haasteemme on pystyä löytämään tämä suuri asiantuntijajoukko. Siviilikriisinhallintaoperaation suunnittelutiimin työ on edelleen kesken, mutta raportti on tarkoitus saada neuvoston työryhmälle tämän kuun lopussa. Valmistautuminen siis etenee monella tavalla ja monilla eri sektoreilla, mutta varmasti voimme myös koko ajan parantaa juoksuamme. Täällä on viitattu useita kertoja myös neuvoston ensi vuotta koskevaan talousarvioesitykseen, erityisesti siltä osin kuin se koskee komission henkilöstöresurssien käytön tehostamista. Puheenjohtajavaltio on hyvin sitoutunut etsimään ratkaisua, joka tyydyttää kaikkia osapuolia, mutta puheenjohtajan on luonnollisesti kuunneltava tässä asiassa myös muiden jäsenvaltioiden näkökulmia. Toisekseen, näkemykseni mukaan tilanne ei ole niin synkkä kuin mitä on annettu ymmärtää, varsinkin komissaarin hyvin tunteisiin vetoavassa puheenvuorossa. Laajentuminen on neuvoston silmissä selkeästi prioriteettialue ja sen vuoksi henkilöstöresurssien vähennyksiä ei olla esittämässä laajentumishenkilöstöön. Itse asiassa tämä parjattu talousarvioesitys ensi vuodelle nostaa hallintokuluja 3,4 prosenttia. On myönnettävä, että ne vähennykset joita tavoitellaan vuosille 2007–2013, ovat erittäin kunnianhimoisia, mutta kun komissio samalla suunnittelee lisäyksiä erityisesti laajentumiseen liittyen, komissiossa on joka tapauksessa, vaikka seuraisimme tätä kunnianhimoista polkua, enemmän henkilöstöä vuonna 2013 kuin 2007. Siis henkilöstöä on joka tapauksessa enemmän vuonna 2013 kuin ensi vuonna. Me pyrimme ja olemme sitoutuneita etsimään ratkaisuja, jotka turvaavat riittävän henkilöstömäärän tärkeiden asioiden hoitamiseen. Tämä on tietenkin selvä asia. Lopuksi ihan kevennyksenä voin todeta – kun tässä viitattiin suomalaiseen saunaan – että vaikka puheenjohtajavaltion sisäinen koordinaatio tässä asiassa etenisi kuinka hyvin, niin en varmaan kuitenkaan mene Ahtisaaren ja Rehnin kanssa saunaan."@fi7
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, Kosovon tulevaisuuden kannalta statusratkaisu on kaiken a ja o ja siksi on syytä tukea YK:n erityislähettiläs Ahtisaaren ponnisteluja statusratkaisun löytymiseksi kaikin mahdollisin keinoin. Niin kuin tässä keskustelussa on useita kertoja tuotu esille, kestävän ratkaisun ehdoton edellytys on pystyä ratkaisemaan tämä vähemmistöjä koskeva kysymys, ja se on aika monipolvinen ongelma. Naton KFOR-joukkojen läsnäolo on tärkeää toistaiseksi, mutta nyt ja jatkossa on kiinnitettävä erityistä huomiota tiiviiseen yhteistyöhön sotilaallisen ja siviilitoiminnan välillä. Euroopan unioni on muun muassa valmistautumassa Kosovossa mittavaan siviilikriisinhallintaoperaatioon. Se on niin mittava, että sellaista ei ole ennen nähty ja se siis kohdentuu nimenomaan poliisiin ja oikeusvaltioon. Euroopan unionin jäsenvaltioista tarvitaan tämän operaation suorittamiseksi erittäin paljon asiantuntijoita, ja meidän haasteemme on pystyä löytämään tämä suuri asiantuntijajoukko. Siviilikriisinhallintaoperaation suunnittelutiimin työ on edelleen kesken, mutta raportti on tarkoitus saada neuvoston työryhmälle tämän kuun lopussa. Valmistautuminen siis etenee monella tavalla ja monilla eri sektoreilla, mutta varmasti voimme myös koko ajan parantaa juoksuamme. Täällä on viitattu useita kertoja myös neuvoston ensi vuotta koskevaan talousarvioesitykseen, erityisesti siltä osin kuin se koskee komission henkilöstöresurssien käytön tehostamista. Puheenjohtajavaltio on hyvin sitoutunut etsimään ratkaisua, joka tyydyttää kaikkia osapuolia, mutta puheenjohtajan on luonnollisesti kuunneltava tässä asiassa myös muiden jäsenvaltioiden näkökulmia. Toisekseen, näkemykseni mukaan tilanne ei ole niin synkkä kuin mitä on annettu ymmärtää, varsinkin komissaarin hyvin tunteisiin vetoavassa puheenvuorossa. Laajentuminen on neuvoston silmissä selkeästi prioriteettialue ja sen vuoksi henkilöstöresurssien vähennyksiä ei olla esittämässä laajentumishenkilöstöön. Itse asiassa tämä parjattu talousarvioesitys ensi vuodelle nostaa hallintokuluja 3,4 prosenttia. On myönnettävä, että ne vähennykset joita tavoitellaan vuosille 2007–2013, ovat erittäin kunnianhimoisia, mutta kun komissio samalla suunnittelee lisäyksiä erityisesti laajentumiseen liittyen, komissiossa on joka tapauksessa, vaikka seuraisimme tätä kunnianhimoista polkua, enemmän henkilöstöä vuonna 2013 kuin 2007. Siis henkilöstöä on joka tapauksessa enemmän vuonna 2013 kuin ensi vuonna. Me pyrimme ja olemme sitoutuneita etsimään ratkaisuja, jotka turvaavat riittävän henkilöstömäärän tärkeiden asioiden hoitamiseen. Tämä on tietenkin selvä asia. Lopuksi ihan kevennyksenä voin todeta – kun tässä viitattiin suomalaiseen saunaan – että vaikka puheenjohtajavaltion sisäinen koordinaatio tässä asiassa etenisi kuinka hyvin, niin en varmaan kuitenkaan mene Ahtisaaren ja Rehnin kanssa saunaan."@cs1
"Fru formand, mine damer og herrer! En løsning på statusspørgsmålet er det bedste for Kosovo, og derfor bør vi støtte FN's særlige udsending Martti Ahtisaaris bestræbelser for at finde en løsning med alle til rådighed stående midler. Som det er blevet nævnt mange gange under denne debat, er det en absolut forudsætning for en varig løsning, at mindretalsspørgsmålet kan løses, og det er problem, som omfatter flere generationer. NATO's KFOR-styrkers tilstedeværelse er vigtig i øjeblikket, men nu og i fremtiden skal vi være særligt opmærksomme på det tætte forhold mellem militær og civil aktion. Uafhængigt af andre ting er EU ved at forberede en kæmpemæssig civil krisestyringsoperation i Kosovo. Den bliver i en hidtil uset størrelsesorden, og den vil især fokusere på politiet og retsstaten. Vi får brug for en hel del eksperter fra EU's medlemsstater for at gennemføre denne operation, og det bliver en udfordring at finde så mange eksperter. Planlægningsgruppens arbejde er endnu ikke afsluttet, men det er tanken, at deres rapport skal foreligge for Rådets arbejdsgruppe i slutningen af denne måned. Forberedelserne skrider altså fremad på mange forskellige måder og inden for mange forskellige sektorer, men vi kan helt sikkert forbedre arbejdsgangen. Der er også flere gange blevet henvist til Rådets budgetoverslag for næste år, især med hensyn til, hvordan personaleressourcer kan udnyttes mere effektivt. Formandskabet er meget opsat på at finde en løsning, som kan tilfredsstille alle parter, men det vil naturligvis også skulle lytte til andre medlemsstaters opfattelser. I øvrigt mener jeg ikke, at situationen er så dyster, som man vil have os til at tro, især i kommissærens meget følelsesladede tale. Efter Rådets opfattelse er udvidelse en klar prioritet, og derfor foreslår vi ikke personalenedskæringer på dette område. Faktisk øger dette udskældte budget for næste år forvaltningsudgifterne med 3,4 %. Det er rigtigt, at de ønskede nedskæringer for 2007-2013 er meget ambitiøse, men da Kommissionen samtidig planlægger forhøjelser til udvidelsen, vil der under alle omstændigheder være flere ansatte i Kommissionen i 2013 end i 2007, selv om vi vil overvåge denne ambitiøse trend. Så der vil under alle omstændigheder være flere ansatte i 2013 end næste år. Vi forsøger at finde, og vi er fast besluttede på at finde løsninger, som kan sikre, at der et passende antal ansatte til at behandle vigtige sager. Det er naturligvis indlysende. Endelig kan jeg til beroligelse og fordi den finske sauna har været nævnt her oplyse, at uanset hvordan den interne koordination af det finske formandskab skrider frem, så vil jeg ikke gå i sauna med hr. Ahtisaari eller hr. Rehn."@da2
". Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Lösung der Statusfrage ist das A und O für die Zukunft des Kosovo, und aus diesem Grunde sollten wir die Bemühungen des Sonderbeauftragten des Generalsekretärs der Vereinten Nationen Ahtisaari zur Klärung der Statusfrage mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln unterstützen. Es ist in dieser Aussprache bereits mehrfach gesagt worden: Eine unbedingte Voraussetzung für eine dauerhafte Lösung ist die Klärung der Frage der Minderheiten, und das ist ein Mehrgenerationenproblem. Die Anwesenheit der KFOR-Truppen der NATO ist derzeit noch wichtig, aber ab sofort sollten wir einem verstärkten Zusammenwirken von militärischen und zivilen Aktivitäten größere Beachtung schenken. Neben allem anderen bereitet sich die Europäische Union auf eine massive zivile Krisenbewältigungsoperation im Kosovo vor. Diese wird bisher nicht gekannte Ausmaße annehmen und sich speziell auf die Polizei und den Rechtsstaat konzentrieren. Zur Sicherstellung dieser Operation benötigt die Europäische Union von ihren Mitgliedstaaten eine Vielzahl von Experten, und es wird eine Herausforderung für uns sein, eine solche große Zahl von Experten zu finden. Die Arbeit der EU-Planungsgruppe ist noch nicht abgeschlossen, allerdings soll der Arbeitsgruppe des Rates bis Ende dieses Monats ein Bericht vorliegen. Die Vorbereitungen schreiten also auf verschiedene Art und Weise und auf vielen unterschiedlichen Gebieten voran, wenngleich sich unsere Abläufe sicherlich noch weiter verbessern ließen. Es ist hier auch mehrmals der Haushaltsentwurf des Rates für das kommende Jahr angesprochen worden, vor allem im Hinblick darauf, wie damit die personellen Ressourcen wirksamer eingesetzt werden können. Der Ratsvorsitz wird mit großem Engagement nach einer Lösung suchen, die alle Seiten zufrieden stellt, aber er muss in dieser Angelegenheit natürlich auch die Auffassungen der anderen Mitgliedstaaten hören. Andererseits ist die Lage nach meiner Auffassung nicht so düster, wie man uns hier glauben machen wollte, namentlich in dem sehr emotionalen Redebeitrag des Herrn Kommissars. Die Erweiterung genießt in den Augen der Kommission höchste Priorität, und deshalb werden unsere Vorschläge zu Personaleinsparungen diesen Bereich nicht betreffen. Tatsächlich steigen die Verwaltungsausgaben in dem so geschmähten Haushaltsentwurf für das kommende Jahr um 3,4 %. Zugegeben, die Kürzungen, die wir für den Zeitraum 2007-2013 vorgesehen haben, sind sehr ambitioniert, aber da die Kommission gleichzeitig Aufstockungen im Zusammenhang mit der Erweiterung plant, wird sie, ungeachtet dessen, dass wir diesen ehrgeizigen Weg im Auge haben, im Jahr 2013 mehr Personal haben als 2007. Das heißt, dass wir 2013 in jedem Falle mehr Personal haben werden als im kommenden Jahr. Wir bemühen uns und setzen uns dafür ein, Lösungen zu finden, die sicherstellen, dass für wichtige Angelegenheiten ausreichende personelle Kapazitäten zur Verfügung stehen. Aber das ist ja eine Selbstverständlichkeit. Abschließend möchte ich Ihnen noch, als kleine Abwechslung, und da die finnische Sauna angesprochen wurde, mitteilen, dass, wie gut die interne Koordinierung des Ratsvorsitzes auch immer verlaufen möge, ich nicht mit den Herren Ahtisaari oder Rehn in die Sauna gehen werde."@de9
". Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, μια λύση στο θέμα του καθεστώτος είναι η καλύτερη επιλογή για το Κοσσυφοπέδιο και για τον λόγο αυτόν πρέπει να στηρίξουμε τις προσπάθειες του ειδικού απεσταλμένου των Ηνωμένων Εθνών κ. Ahtisaari για την εξεύρεση μιας τέτοιας λύσης, με κάθε μέσο. Όπως αναφέρθηκε επανειλημμένα σε αυτή τη συζήτηση, αναγκαία προϋπόθεση για μια μακροπρόθεσμη λύση είναι η δυνατότητα διευθέτησης του ζητήματος των μειονοτήτων, το οποίο αφορά μάλλον περισσότερες της μίας γενιές. Η παρουσία των στρατευμάτων της Διεθνούς Δύναμης Ασφαλείας (KFOR) του ΝΑΤΟ είναι σημαντική επί του παρόντος, αλλά τώρα και στο μέλλον θα χρειαστεί να λάβουμε ιδιαιτέρως υπόψη τη σημασία της στενής σχέσης μεταξύ στρατιωτικής και πολιτικής παρέμβασης. Εκτός των άλλων, η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζεται για μια τεράστια επιχείρηση διαχείρισης πολιτικών κρίσεων στο Κοσσυφοπέδιο. Η έκτασή της θα είναι πρωτόγνωρη και θα εστιάζεται κυρίως στην αστυνομία και το κράτος δικαίου. Προκειμένου να επιτελέσουμε αυτό το έργο θα χρειαστούμε μεγάλο αριθμό εμπειρογνωμόνων από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και μια από τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε είναι η εξεύρεση αυτού του μεγάλου αριθμού εμπειρογνωμόνων. Το έργο της ομάδας σχεδιασμού δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, αλλά η έκθεσή της αναμένεται να βρίσκεται στα χέρια της ομάδας εργασίας του Συμβουλίου περί τα τέλη του μήνα. Συνεπώς, οι προετοιμασίες προχωρούν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και σε πολλούς τομείς, αλλά μπορούμε σίγουρα να βελτιώσουμε τους ρυθμούς τους. Έγιναν επίσης πολλές αναφορές στο σχέδιο προϋπολογισμού του Συμβουλίου για το προσεχές έτος, ιδίως όσον αφορά τους τρόπους με τους οποίους θα καταστήσει αποδοτικότερη τη χρήση του ανθρώπινου δυναμικού. Η Προεδρία επιθυμεί διακαώς να βρει μια λύση η οποία θα ικανοποιεί όλες τις πλευρές, αλλά φυσικά οφείλει να ακούσει και τις απόψεις των υπολοίπων κρατών μελών. Εξάλλου, η γνώμη μου είναι ότι η κατάσταση δεν είναι όσο απαισιόδοξη εμφανίστηκε, ιδίως στην πολύ συγκινητική ομιλία του κ. Επιτρόπου. Κατά τη γνώμη του Συμβουλίου, η διεύρυνση αποτελεί προφανώς τομέα προτεραιότητας και, ως εκ τούτου, δεν προτείνουμε περικοπές προσωπικού σε αυτόν τον τομέα. Μάλιστα, στον προϋπολογισμό του προσεχούς έτους, ο οποίος έχει δυσφημιστεί τόσο πολύ, προβλέπεται αύξηση των διοικητικών δαπανών κατά 3,4%. Ομολογουμένως, οι περικοπές που προτείνονται για την περίοδο 2007-2013 είναι πολύ φιλόδοξες, αλλά, δεδομένου ότι η Επιτροπή σχεδιάζει την ίδια περίοδο αυξήσεις λόγω της διεύρυνσης, σε κάθε περίπτωση το προσωπικό της Επιτροπής το 2013 θα έχει αυξηθεί σε σύγκριση με το 2007, αν και θα παρακολουθούμε αυτή τη φιλόδοξη τάση. Συνεπώς, το 2013 θα υπάρχει περισσότερο προσωπικό από ό,τι το προσεχές έτος. Αναζητούμε –και έχουμε δεσμευτεί γι’ αυτό– λύσεις οι οποίες θα διασφαλίσουν την επάρκεια του προσωπικού για την αντιμετώπιση των σοβαρών θεμάτων. Αυτό είναι, βεβαίως, προφανές. Τέλος, χάριν αστεϊσμού και ενόψει της αναφοράς στη φινλανδική σάουνα σε αυτή τη συζήτηση, μπορώ να πω ότι, όσο καλός και αν είναι ο εσωτερικός συντονισμός της φινλανδικής Προεδρίας, δεν θα βρεθώ στην ίδια σάουνα με τον κ. Ahtisaari ή τον κ. Rehn."@el10
". Madam President, ladies and gentlemen, a status solution is the best option for Kosovo and for that reason we should support the efforts of UN Special Envoy Ahtisaari to find one, using all possible means. As has been mentioned so many times in this debate, an unconditional pre-requirement for a lasting solution is to be able to resolve the issue regarding minorities, and that is something of a multigenerational problem. The presence of NATO’s KFOR troops is important for the time being, but now and in the future we will need to pay special heed to the importance of the close relationship between military and civil action. Apart from anything else, the European Union is preparing for a huge civil crisis management operation in Kosovo. It will be on a scale never seen before and its main focus will be on the police and the rule of law. We will need a good number of experts from the Member States of the European Union in order to carry out this operation, and it will be our challenge to find such a large number of experts. The work of the Planning Team is as yet unfinished, but the intention is for their report to be in the hands of the Council’s working group at the end of the month. Preparations are thus making headway in many different ways and in many different sectors, but we can surely improve their steady flow. Several times here there have also been references to the Council’s draft budget for next year, especially with respect to how it will make the use of staff resources more effective. The Presidency is very committed to finding a solution that will satisfy all parties, but it will also naturally have to listen to the views of the other Member States. Besides, my opinion is that the situation is not as gloomy as we have been given to believe, especially in the Commissioner’s very emotive speech. In the Council’s view, enlargement is clearly a priority area and, accordingly, we are not proposing staff cuts there. In fact, this maligned budget for next year increases administrative expenditure by 3.4%. Admittedly, the cuts sought for the period 2007-2013 are very ambitious, but as the Commission is at the same time planning increases for enlargement, there will in any case be more staff in the Commission in 2013 than in 2007, even though we will be monitoring this ambitious trend. So there will be more staff in 2013 than next year anyway. We are trying to find, and we are committed to finding, solutions which will ensure that there are adequate numbers of staff to deal with important matters. This is obvious, of course. Finally, for some light relief and as the Finnish sauna was mentioned here, I will say that, however well the internal coordination of the Finnish Presidency proceeds, I shall not be joining Mr Ahtisaari or Mr Rehn in the sauna."@en4
"Señora Presidenta, Señorías, la solución del estatuto es la mejor opción para Kosovo y por esta razón apoyaré los esfuerzos del Enviado Especial de las Naciones Unidas, el señor Ahtisaari, por hallarla con todos los medios posibles. Como se ha dicho tantas veces en este debate, un requisito previo incondicional para una solución duradera es poder resolver la cuestión relativa a las minorías, y esto es algo así como un problema multigeneracional. La presencia de las tropas KFOR de la OTAN es importante en este momento, pero ahora y en el futuro tendremos que tener muy presente la importancia de una estrecha relación entre la acción militar y la civil. Dejando otras cosas de lado, la Unión Europea se prepara para una enorme operación de gestión de crisis civil en Kosovo. Se desarrollará a una escala nunca vista hasta ahora y su principal foco se centrará en la policía y el Estado de Derecho. Necesitaremos un buen número de expertos de los Estados miembros de la Unión Europea para llevar a cabo esta operación, y nuestro reto será encontrar un número de expertos tan grande. El trabajo del Equipo de Planificación no ha acabado todavía, pero la intención es que su informe esté en las manos del grupo de trabajo del Consejo a finales del mes. Los preparativos progresan así de muy diferentes maneras y en muy diferentes sectores, pero seguramente podemos acelerar su velocidad de crucero. Varias veces se ha hecho aquí referencia al borrador de presupuesto del Consejo para el año que viene, con respecto a cómo hará más efectivo el uso de los recursos de personal. La Presidencia está muy comprometida en encontrar una solución que satisfaga a todas las partes, pero naturalmente también tendrá que escuchar los puntos de vista de los demás Estados miembros. Además, mi opinión es que la situación no es tan sombría como se nos ha hecho creer, especialmente en el muy emotivo discurso del Comisario. Desde el punto de vista del Consejo, la ampliación es claramente un área prioritaria y, en consecuencia, no proponemos recortes de personal en este terreno. De hecho, este difamado presupuesto del año que viene aumenta el gasto administrativo un 3,4 %. Es verdad que los recortes deseados para el periodo 2007-2013 son muy ambiciosos, pero ya que la Comisión planea al mismo tiempo aumentos para la ampliación, habrá en cualquier caso más personal en la Comisión en 2013 que en 2007, aunque supervisaremos esta tendencia ambiciosa. Así que habrá en cualquier caso más personal en 2013 que el año que viene. Intentamos encontrar y nos comprometemos a encontrar soluciones que garanticen que haya un número suficiente de funcionarios para tratar los asuntos importantes. Esto es obvio, por supuesto. Por último, para aliviar un poco las cosas y ya que se ha mencionado aquí la sauna finlandesa, diré que, por muy bien que funcione la coordinación interna de la Presidencia finlandesa, no me meteré en la sauna con el señor Ahtisaari o con el señor Rehn."@es20
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, Kosovon tulevaisuuden kannalta statusratkaisu on kaiken a ja o ja siksi on syytä tukea YK:n erityislähettiläs Ahtisaaren ponnisteluja statusratkaisun löytymiseksi kaikin mahdollisin keinoin. Niin kuin tässä keskustelussa on useita kertoja tuotu esille, kestävän ratkaisun ehdoton edellytys on pystyä ratkaisemaan tämä vähemmistöjä koskeva kysymys, ja se on aika monipolvinen ongelma. Naton KFOR-joukkojen läsnäolo on tärkeää toistaiseksi, mutta nyt ja jatkossa on kiinnitettävä erityistä huomiota tiiviiseen yhteistyöhön sotilaallisen ja siviilitoiminnan välillä. Euroopan unioni on muun muassa valmistautumassa Kosovossa mittavaan siviilikriisinhallintaoperaatioon. Se on niin mittava, että sellaista ei ole ennen nähty ja se siis kohdentuu nimenomaan poliisiin ja oikeusvaltioon. Euroopan unionin jäsenvaltioista tarvitaan tämän operaation suorittamiseksi erittäin paljon asiantuntijoita, ja meidän haasteemme on pystyä löytämään tämä suuri asiantuntijajoukko. Siviilikriisinhallintaoperaation suunnittelutiimin työ on edelleen kesken, mutta raportti on tarkoitus saada neuvoston työryhmälle tämän kuun lopussa. Valmistautuminen siis etenee monella tavalla ja monilla eri sektoreilla, mutta varmasti voimme myös koko ajan parantaa juoksuamme. Täällä on viitattu useita kertoja myös neuvoston ensi vuotta koskevaan talousarvioesitykseen, erityisesti siltä osin kuin se koskee komission henkilöstöresurssien käytön tehostamista. Puheenjohtajavaltio on hyvin sitoutunut etsimään ratkaisua, joka tyydyttää kaikkia osapuolia, mutta puheenjohtajan on luonnollisesti kuunneltava tässä asiassa myös muiden jäsenvaltioiden näkökulmia. Toisekseen, näkemykseni mukaan tilanne ei ole niin synkkä kuin mitä on annettu ymmärtää, varsinkin komissaarin hyvin tunteisiin vetoavassa puheenvuorossa. Laajentuminen on neuvoston silmissä selkeästi prioriteettialue ja sen vuoksi henkilöstöresurssien vähennyksiä ei olla esittämässä laajentumishenkilöstöön. Itse asiassa tämä parjattu talousarvioesitys ensi vuodelle nostaa hallintokuluja 3,4 prosenttia. On myönnettävä, että ne vähennykset joita tavoitellaan vuosille 2007–2013, ovat erittäin kunnianhimoisia, mutta kun komissio samalla suunnittelee lisäyksiä erityisesti laajentumiseen liittyen, komissiossa on joka tapauksessa, vaikka seuraisimme tätä kunnianhimoista polkua, enemmän henkilöstöä vuonna 2013 kuin 2007. Siis henkilöstöä on joka tapauksessa enemmän vuonna 2013 kuin ensi vuonna. Me pyrimme ja olemme sitoutuneita etsimään ratkaisuja, jotka turvaavat riittävän henkilöstömäärän tärkeiden asioiden hoitamiseen. Tämä on tietenkin selvä asia. Lopuksi ihan kevennyksenä voin todeta – kun tässä viitattiin suomalaiseen saunaan – että vaikka puheenjohtajavaltion sisäinen koordinaatio tässä asiassa etenisi kuinka hyvin, niin en varmaan kuitenkaan mene Ahtisaaren ja Rehnin kanssa saunaan."@et5
". Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, la solution d’un statut est la meilleure option pour le Kosovo et pour cette raison, nous devons soutenir les efforts déployés par l’envoyé spécial des Nations unies Ahtisaari pour trouver une solution faisant appel à tous les moyens possibles. Comme cela a été dit à maintes reprises au cours de ce débat, une condition à une solution durable consiste à pouvoir régler la question des minorités, qui constitue un problème transgénérationnel. La présence des troupes de la KFOR sous l’égide de l’OTAN est importante à l’heure actuelle, mais aujourd’hui et demain, nous devrons accorder une attention particulière à l’importance du lien étroit entre action militaire et action civile. L’Union européenne se prépare plus particulièrement à une immense opération de gestion de crise au Kosovo. Cette opération sera d’une ampleur inégalée et portera principalement sur la police et l’État de droit. Nous aurons besoin d’un grand nombre d’experts des États membres de l’Union européenne pour mener à bien cette opération et nous serons mis au défi de trouver autant de spécialistes. Les travaux de la cellule de planification ne sont pas encore terminés, mais son rapport devrait être soumis au groupe de travail du Conseil à la fin du mois. Les préparatifs se poursuivent donc de diverses manières et dans bon nombre de secteurs différents, mais nous pouvons certainement améliorer leur bon déroulement. Cette Assemblée a fait plusieurs fois allusion au projet de budget du Conseil pour l’an prochain, notamment à la manière dont il renforcera l’efficacité des ressources humaines. La présidence est déterminée à trouver une solution qui satisfera toutes les parties, mais il va de soi qu’elle devra aussi écouter les points de vue des autres États membres. Par ailleurs, j’estime que la situation n’est pas aussi désespérante que ce que nous avons été portés à croire, notamment dans le discours plein d’emphase du commissaire. Selon le Conseil, l’élargissement est clairement une priorité et, en conséquence, nous ne proposons aucune réduction de personnel. En réalité, ce budget tant décrié pour l’an prochain accroît les dépenses administratives de 3,4 %. S’il est vrai que les réductions visées pour la période 2007-2013 sont très ambitieuses, comme la Commission prévoit dans le même temps un renforcement des effectifs pour l’élargissement, la Commission aura, quoi qu’il arrive, plus de personnel en 2013 qu’en 2007, même si nous veillerons à contrôler cette tendance ambitieuse. Par conséquent, il y aura de toute façon plus de personnel en 2013 qu’en 2007. Nous nous efforçons de trouver, et nous y sommes déterminés, des solutions qui feront en sorte qu’un effectif suffisant puisse se charger des matières importantes. Cela va de soi. Enfin, sur un ton plus léger et comme il était question du sauna finlandais, je dirai qu’aussi bonne que soit la coordination interne de la présidence finlandaise, je n’accompagnerai pas M. Athisaari ou M. Rehn au sauna."@fr8
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, Kosovon tulevaisuuden kannalta statusratkaisu on kaiken a ja o ja siksi on syytä tukea YK:n erityislähettiläs Ahtisaaren ponnisteluja statusratkaisun löytymiseksi kaikin mahdollisin keinoin. Niin kuin tässä keskustelussa on useita kertoja tuotu esille, kestävän ratkaisun ehdoton edellytys on pystyä ratkaisemaan tämä vähemmistöjä koskeva kysymys, ja se on aika monipolvinen ongelma. Naton KFOR-joukkojen läsnäolo on tärkeää toistaiseksi, mutta nyt ja jatkossa on kiinnitettävä erityistä huomiota tiiviiseen yhteistyöhön sotilaallisen ja siviilitoiminnan välillä. Euroopan unioni on muun muassa valmistautumassa Kosovossa mittavaan siviilikriisinhallintaoperaatioon. Se on niin mittava, että sellaista ei ole ennen nähty ja se siis kohdentuu nimenomaan poliisiin ja oikeusvaltioon. Euroopan unionin jäsenvaltioista tarvitaan tämän operaation suorittamiseksi erittäin paljon asiantuntijoita, ja meidän haasteemme on pystyä löytämään tämä suuri asiantuntijajoukko. Siviilikriisinhallintaoperaation suunnittelutiimin työ on edelleen kesken, mutta raportti on tarkoitus saada neuvoston työryhmälle tämän kuun lopussa. Valmistautuminen siis etenee monella tavalla ja monilla eri sektoreilla, mutta varmasti voimme myös koko ajan parantaa juoksuamme. Täällä on viitattu useita kertoja myös neuvoston ensi vuotta koskevaan talousarvioesitykseen, erityisesti siltä osin kuin se koskee komission henkilöstöresurssien käytön tehostamista. Puheenjohtajavaltio on hyvin sitoutunut etsimään ratkaisua, joka tyydyttää kaikkia osapuolia, mutta puheenjohtajan on luonnollisesti kuunneltava tässä asiassa myös muiden jäsenvaltioiden näkökulmia. Toisekseen, näkemykseni mukaan tilanne ei ole niin synkkä kuin mitä on annettu ymmärtää, varsinkin komissaarin hyvin tunteisiin vetoavassa puheenvuorossa. Laajentuminen on neuvoston silmissä selkeästi prioriteettialue ja sen vuoksi henkilöstöresurssien vähennyksiä ei olla esittämässä laajentumishenkilöstöön. Itse asiassa tämä parjattu talousarvioesitys ensi vuodelle nostaa hallintokuluja 3,4 prosenttia. On myönnettävä, että ne vähennykset joita tavoitellaan vuosille 2007–2013, ovat erittäin kunnianhimoisia, mutta kun komissio samalla suunnittelee lisäyksiä erityisesti laajentumiseen liittyen, komissiossa on joka tapauksessa, vaikka seuraisimme tätä kunnianhimoista polkua, enemmän henkilöstöä vuonna 2013 kuin 2007. Siis henkilöstöä on joka tapauksessa enemmän vuonna 2013 kuin ensi vuonna. Me pyrimme ja olemme sitoutuneita etsimään ratkaisuja, jotka turvaavat riittävän henkilöstömäärän tärkeiden asioiden hoitamiseen. Tämä on tietenkin selvä asia. Lopuksi ihan kevennyksenä voin todeta – kun tässä viitattiin suomalaiseen saunaan – että vaikka puheenjohtajavaltion sisäinen koordinaatio tässä asiassa etenisi kuinka hyvin, niin en varmaan kuitenkaan mene Ahtisaaren ja Rehnin kanssa saunaan."@hu11
"Signora Presidente, onorevoli colleghi, prendere una decisione definitiva sullo è la soluzione migliore per il Kosovo e, a tale proposito, dobbiamo appoggiare gli sforzi dell’inviato speciale dell’ONU Ahtisaari tesi a trovare una soluzione con ogni strumento possibile. Come molte volte è stato ricordato durante il dibattito, condizione indispensabile a una soluzione durevole è riuscire a risolvere la questione delle minoranze, e questo è un problema di natura plurigenerazionale. La presenza delle truppe KFOR della NATO è al momento imprescindibile, ma sia ora che in futuro dovremo prestare particolare attenzione all’importanza della stretta collaborazione tra azione civile e militare. Oltre al resto, l’Unione europea si prepara a una grandissima operazione di gestione delle crisi civili in Kosovo, che avrà una portata senza precedenti e si concentrerà prevalentemente sulla polizia e sullo Stato di diritto. Avremo bisogno di molti esperti provenienti da Stati membri dell’Unione europea per realizzare l’operazione, e la sfida sarà trovarli in così gran numero. Il lavoro del gruppo di programmazione non è ancora finito, ma l’intenzione è che la sua relazione sia nelle mani del gruppo di lavoro del Consiglio entro la fine del mese. I preparativi stanno quindi facendo progressi in vari modi e in diversi settori, ma sicuramente possiamo garantire maggiore continuità. Inoltre, si è fatto più volte riferimento al progetto di bilancio del Consiglio per il prossimo anno, soprattutto al modo in cui renderà più efficace l’utilizzo delle risorse del personale. La Presidenza è estremamente impegnata nella ricerca di una soluzione che soddisfi tutte le parti, ma ovviamente dovrà ascoltare anche i pareri degli altri Stati membri. Oltre a ciò, sono del parere che la situazione non sia così sconfortante come ci appare, soprattutto ascoltando l’intervento carico di emozione del Commissario. Il Consiglio ritiene che l’allargamento sia un settore prioritario e, di conseguenza, non proponiamo tagli di personale in quest’ambito. Al contrario, questo bilancio, tanto calunniato, per il prossimo anno prevede una aumento delle spese amministrative pari al 3,4 per cento. Certamente, i tagli previsti per il periodo 2007-2013 sono molto ambiziosi, ma poiché la Commissione sta pianificando aumenti destinati all’allargamento essa avrà, in ogni caso, più personale nel 2013 che nel 2007, anche se controlleremo da vicino questi ambiziosi sviluppi. In definitiva, ci sarà comunque più personale nel 2013 dell’anno prossimo. Stiamo cercando di trovare soluzioni, e siamo impegnati in tal senso, per poter garantire un’adeguata presenza di personale che possa farsi carico di questioni importanti. E’ ovvio. Infine, per concludere su un tono distensivo e visto che si è citata un’usanza nazionale, vorrei dire che, per quanto positivo possa essere il coordinamento interno della Presidenza finlandese, non andrò a fare la sauna con l’inviato speciale Ahtisaari o con il Commissario Rehn."@it12
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, Kosovon tulevaisuuden kannalta statusratkaisu on kaiken a ja o ja siksi on syytä tukea YK:n erityislähettiläs Ahtisaaren ponnisteluja statusratkaisun löytymiseksi kaikin mahdollisin keinoin. Niin kuin tässä keskustelussa on useita kertoja tuotu esille, kestävän ratkaisun ehdoton edellytys on pystyä ratkaisemaan tämä vähemmistöjä koskeva kysymys, ja se on aika monipolvinen ongelma. Naton KFOR-joukkojen läsnäolo on tärkeää toistaiseksi, mutta nyt ja jatkossa on kiinnitettävä erityistä huomiota tiiviiseen yhteistyöhön sotilaallisen ja siviilitoiminnan välillä. Euroopan unioni on muun muassa valmistautumassa Kosovossa mittavaan siviilikriisinhallintaoperaatioon. Se on niin mittava, että sellaista ei ole ennen nähty ja se siis kohdentuu nimenomaan poliisiin ja oikeusvaltioon. Euroopan unionin jäsenvaltioista tarvitaan tämän operaation suorittamiseksi erittäin paljon asiantuntijoita, ja meidän haasteemme on pystyä löytämään tämä suuri asiantuntijajoukko. Siviilikriisinhallintaoperaation suunnittelutiimin työ on edelleen kesken, mutta raportti on tarkoitus saada neuvoston työryhmälle tämän kuun lopussa. Valmistautuminen siis etenee monella tavalla ja monilla eri sektoreilla, mutta varmasti voimme myös koko ajan parantaa juoksuamme. Täällä on viitattu useita kertoja myös neuvoston ensi vuotta koskevaan talousarvioesitykseen, erityisesti siltä osin kuin se koskee komission henkilöstöresurssien käytön tehostamista. Puheenjohtajavaltio on hyvin sitoutunut etsimään ratkaisua, joka tyydyttää kaikkia osapuolia, mutta puheenjohtajan on luonnollisesti kuunneltava tässä asiassa myös muiden jäsenvaltioiden näkökulmia. Toisekseen, näkemykseni mukaan tilanne ei ole niin synkkä kuin mitä on annettu ymmärtää, varsinkin komissaarin hyvin tunteisiin vetoavassa puheenvuorossa. Laajentuminen on neuvoston silmissä selkeästi prioriteettialue ja sen vuoksi henkilöstöresurssien vähennyksiä ei olla esittämässä laajentumishenkilöstöön. Itse asiassa tämä parjattu talousarvioesitys ensi vuodelle nostaa hallintokuluja 3,4 prosenttia. On myönnettävä, että ne vähennykset joita tavoitellaan vuosille 2007–2013, ovat erittäin kunnianhimoisia, mutta kun komissio samalla suunnittelee lisäyksiä erityisesti laajentumiseen liittyen, komissiossa on joka tapauksessa, vaikka seuraisimme tätä kunnianhimoista polkua, enemmän henkilöstöä vuonna 2013 kuin 2007. Siis henkilöstöä on joka tapauksessa enemmän vuonna 2013 kuin ensi vuonna. Me pyrimme ja olemme sitoutuneita etsimään ratkaisuja, jotka turvaavat riittävän henkilöstömäärän tärkeiden asioiden hoitamiseen. Tämä on tietenkin selvä asia. Lopuksi ihan kevennyksenä voin todeta – kun tässä viitattiin suomalaiseen saunaan – että vaikka puheenjohtajavaltion sisäinen koordinaatio tässä asiassa etenisi kuinka hyvin, niin en varmaan kuitenkaan mene Ahtisaaren ja Rehnin kanssa saunaan."@lt14
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, Kosovon tulevaisuuden kannalta statusratkaisu on kaiken a ja o ja siksi on syytä tukea YK:n erityislähettiläs Ahtisaaren ponnisteluja statusratkaisun löytymiseksi kaikin mahdollisin keinoin. Niin kuin tässä keskustelussa on useita kertoja tuotu esille, kestävän ratkaisun ehdoton edellytys on pystyä ratkaisemaan tämä vähemmistöjä koskeva kysymys, ja se on aika monipolvinen ongelma. Naton KFOR-joukkojen läsnäolo on tärkeää toistaiseksi, mutta nyt ja jatkossa on kiinnitettävä erityistä huomiota tiiviiseen yhteistyöhön sotilaallisen ja siviilitoiminnan välillä. Euroopan unioni on muun muassa valmistautumassa Kosovossa mittavaan siviilikriisinhallintaoperaatioon. Se on niin mittava, että sellaista ei ole ennen nähty ja se siis kohdentuu nimenomaan poliisiin ja oikeusvaltioon. Euroopan unionin jäsenvaltioista tarvitaan tämän operaation suorittamiseksi erittäin paljon asiantuntijoita, ja meidän haasteemme on pystyä löytämään tämä suuri asiantuntijajoukko. Siviilikriisinhallintaoperaation suunnittelutiimin työ on edelleen kesken, mutta raportti on tarkoitus saada neuvoston työryhmälle tämän kuun lopussa. Valmistautuminen siis etenee monella tavalla ja monilla eri sektoreilla, mutta varmasti voimme myös koko ajan parantaa juoksuamme. Täällä on viitattu useita kertoja myös neuvoston ensi vuotta koskevaan talousarvioesitykseen, erityisesti siltä osin kuin se koskee komission henkilöstöresurssien käytön tehostamista. Puheenjohtajavaltio on hyvin sitoutunut etsimään ratkaisua, joka tyydyttää kaikkia osapuolia, mutta puheenjohtajan on luonnollisesti kuunneltava tässä asiassa myös muiden jäsenvaltioiden näkökulmia. Toisekseen, näkemykseni mukaan tilanne ei ole niin synkkä kuin mitä on annettu ymmärtää, varsinkin komissaarin hyvin tunteisiin vetoavassa puheenvuorossa. Laajentuminen on neuvoston silmissä selkeästi prioriteettialue ja sen vuoksi henkilöstöresurssien vähennyksiä ei olla esittämässä laajentumishenkilöstöön. Itse asiassa tämä parjattu talousarvioesitys ensi vuodelle nostaa hallintokuluja 3,4 prosenttia. On myönnettävä, että ne vähennykset joita tavoitellaan vuosille 2007–2013, ovat erittäin kunnianhimoisia, mutta kun komissio samalla suunnittelee lisäyksiä erityisesti laajentumiseen liittyen, komissiossa on joka tapauksessa, vaikka seuraisimme tätä kunnianhimoista polkua, enemmän henkilöstöä vuonna 2013 kuin 2007. Siis henkilöstöä on joka tapauksessa enemmän vuonna 2013 kuin ensi vuonna. Me pyrimme ja olemme sitoutuneita etsimään ratkaisuja, jotka turvaavat riittävän henkilöstömäärän tärkeiden asioiden hoitamiseen. Tämä on tietenkin selvä asia. Lopuksi ihan kevennyksenä voin todeta – kun tässä viitattiin suomalaiseen saunaan – että vaikka puheenjohtajavaltion sisäinen koordinaatio tässä asiassa etenisi kuinka hyvin, niin en varmaan kuitenkaan mene Ahtisaaren ja Rehnin kanssa saunaan."@lv13
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, Kosovon tulevaisuuden kannalta statusratkaisu on kaiken a ja o ja siksi on syytä tukea YK:n erityislähettiläs Ahtisaaren ponnisteluja statusratkaisun löytymiseksi kaikin mahdollisin keinoin. Niin kuin tässä keskustelussa on useita kertoja tuotu esille, kestävän ratkaisun ehdoton edellytys on pystyä ratkaisemaan tämä vähemmistöjä koskeva kysymys, ja se on aika monipolvinen ongelma. Naton KFOR-joukkojen läsnäolo on tärkeää toistaiseksi, mutta nyt ja jatkossa on kiinnitettävä erityistä huomiota tiiviiseen yhteistyöhön sotilaallisen ja siviilitoiminnan välillä. Euroopan unioni on muun muassa valmistautumassa Kosovossa mittavaan siviilikriisinhallintaoperaatioon. Se on niin mittava, että sellaista ei ole ennen nähty ja se siis kohdentuu nimenomaan poliisiin ja oikeusvaltioon. Euroopan unionin jäsenvaltioista tarvitaan tämän operaation suorittamiseksi erittäin paljon asiantuntijoita, ja meidän haasteemme on pystyä löytämään tämä suuri asiantuntijajoukko. Siviilikriisinhallintaoperaation suunnittelutiimin työ on edelleen kesken, mutta raportti on tarkoitus saada neuvoston työryhmälle tämän kuun lopussa. Valmistautuminen siis etenee monella tavalla ja monilla eri sektoreilla, mutta varmasti voimme myös koko ajan parantaa juoksuamme. Täällä on viitattu useita kertoja myös neuvoston ensi vuotta koskevaan talousarvioesitykseen, erityisesti siltä osin kuin se koskee komission henkilöstöresurssien käytön tehostamista. Puheenjohtajavaltio on hyvin sitoutunut etsimään ratkaisua, joka tyydyttää kaikkia osapuolia, mutta puheenjohtajan on luonnollisesti kuunneltava tässä asiassa myös muiden jäsenvaltioiden näkökulmia. Toisekseen, näkemykseni mukaan tilanne ei ole niin synkkä kuin mitä on annettu ymmärtää, varsinkin komissaarin hyvin tunteisiin vetoavassa puheenvuorossa. Laajentuminen on neuvoston silmissä selkeästi prioriteettialue ja sen vuoksi henkilöstöresurssien vähennyksiä ei olla esittämässä laajentumishenkilöstöön. Itse asiassa tämä parjattu talousarvioesitys ensi vuodelle nostaa hallintokuluja 3,4 prosenttia. On myönnettävä, että ne vähennykset joita tavoitellaan vuosille 2007–2013, ovat erittäin kunnianhimoisia, mutta kun komissio samalla suunnittelee lisäyksiä erityisesti laajentumiseen liittyen, komissiossa on joka tapauksessa, vaikka seuraisimme tätä kunnianhimoista polkua, enemmän henkilöstöä vuonna 2013 kuin 2007. Siis henkilöstöä on joka tapauksessa enemmän vuonna 2013 kuin ensi vuonna. Me pyrimme ja olemme sitoutuneita etsimään ratkaisuja, jotka turvaavat riittävän henkilöstömäärän tärkeiden asioiden hoitamiseen. Tämä on tietenkin selvä asia. Lopuksi ihan kevennyksenä voin todeta – kun tässä viitattiin suomalaiseen saunaan – että vaikka puheenjohtajavaltion sisäinen koordinaatio tässä asiassa etenisi kuinka hyvin, niin en varmaan kuitenkaan mene Ahtisaaren ja Rehnin kanssa saunaan."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, de vaststelling van de status is de beste oplossing voor Kosovo en daarom moeten wij de inspanningen van de speciale afgezant van de VN, de heer Ahtisaari, met alle mogelijke middelen ondersteunen. Zoals in dit debat vele malen is gezegd, is er een absolute voorwaarde voor een duurzame oplossing, namelijk het vermogen om de kwestie met betrekking tot minderheden op te lossen. Dat zal vele generaties vergen. De aanwezigheid van KFOR-troepen van de NAVO is vooralsnog belangrijk, maar nu en in de toekomst moeten wij speciale aandacht besteden aan een sterke synergie tussen militaire en civiele acties. De Europese Unie bereidt onder andere een omvangrijke operatie voor civiele crisisbeheersing voor. Die zal van een niet eerder vertoonde omvang zijn en is vooral gericht op politie en rechtsstaat. Er zijn zeer veel deskundigen uit de lidstaten van de Europese Unie nodig om deze operatie uit te voeren, en wij staan voor de uitdaging om zo'n groot aantal deskundigen bijeen te brengen. Het planningsteam voor de operatie voor civiel crisisbeheer is nog niet klaar met zijn werk, maar het is de bedoeling dat zijn verslag eind deze maand aan de werkgroep van de Raad wordt voorgelegd. De voorbereidingen vorderen dus op verschillende manieren en in talrijke sectoren, maar wij kunnen de voortgang beslist voortdurend verbeteren. Hier is ook herhaaldelijk verwezen naar de ontwerpbegroting van de Raad voor volgend jaar, vooral met betrekking tot de vraag hoe het personeel van de Commissie doeltreffender kan worden. Het voorzitterschap spant zich tot het uiterste in om een oplossing te vinden die voor alle partijen tevredenstellend is, maar het moet natuurlijk ook luisteren naar de standpunten van de andere lidstaten. Overigens is de situatie volgens mij niet zo somber als men ons wil doen geloven, vooral via de zeer emotionele toespraak van de commissaris. De uitbreiding is in de ogen van de Raad een duidelijke prioriteit en daarom stellen wij op dat gebied geen inkrimping van personeel voor. In feite worden met deze verguisde ontwerpbegroting voor volgend jaar de beheerskosten met 3,4 procent verhoogd. Ik moet toegeven dat de bezuinigingen die voor de periode 2007-2013 worden nagestreefd zeer ambitieus zijn, maar omdat de Commissie tegelijkertijd aanvullingen plant met het oog op de uitbreiding, zal zij in 2013 in ieder geval meer personeel ter beschikking hebben dan in 2007, ofschoon wij deze ambitieuze trend goed in de gaten zullen houden. Er zal hoe dan ook in 2013 meer personeel beschikbaar zijn dan volgend jaar. Wij proberen - en zijn verplicht - oplossingen te vinden die waarborgen dat er voldoende personeel is voor de aanpak van de belangrijke zaken. Dat is vanzelfsprekend. Aangezien hier naar de Finse sauna werd verwezen, wil ik tot slot schertsend zeggen dat hoe goed de interne coördinatie van het Finse voorzitterschap ook moge zijn, ik beslist niet samen met de heer Ahtisaari en de heer Rehn de sauna in ga."@nl3
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, Kosovon tulevaisuuden kannalta statusratkaisu on kaiken a ja o ja siksi on syytä tukea YK:n erityislähettiläs Ahtisaaren ponnisteluja statusratkaisun löytymiseksi kaikin mahdollisin keinoin. Niin kuin tässä keskustelussa on useita kertoja tuotu esille, kestävän ratkaisun ehdoton edellytys on pystyä ratkaisemaan tämä vähemmistöjä koskeva kysymys, ja se on aika monipolvinen ongelma. Naton KFOR-joukkojen läsnäolo on tärkeää toistaiseksi, mutta nyt ja jatkossa on kiinnitettävä erityistä huomiota tiiviiseen yhteistyöhön sotilaallisen ja siviilitoiminnan välillä. Euroopan unioni on muun muassa valmistautumassa Kosovossa mittavaan siviilikriisinhallintaoperaatioon. Se on niin mittava, että sellaista ei ole ennen nähty ja se siis kohdentuu nimenomaan poliisiin ja oikeusvaltioon. Euroopan unionin jäsenvaltioista tarvitaan tämän operaation suorittamiseksi erittäin paljon asiantuntijoita, ja meidän haasteemme on pystyä löytämään tämä suuri asiantuntijajoukko. Siviilikriisinhallintaoperaation suunnittelutiimin työ on edelleen kesken, mutta raportti on tarkoitus saada neuvoston työryhmälle tämän kuun lopussa. Valmistautuminen siis etenee monella tavalla ja monilla eri sektoreilla, mutta varmasti voimme myös koko ajan parantaa juoksuamme. Täällä on viitattu useita kertoja myös neuvoston ensi vuotta koskevaan talousarvioesitykseen, erityisesti siltä osin kuin se koskee komission henkilöstöresurssien käytön tehostamista. Puheenjohtajavaltio on hyvin sitoutunut etsimään ratkaisua, joka tyydyttää kaikkia osapuolia, mutta puheenjohtajan on luonnollisesti kuunneltava tässä asiassa myös muiden jäsenvaltioiden näkökulmia. Toisekseen, näkemykseni mukaan tilanne ei ole niin synkkä kuin mitä on annettu ymmärtää, varsinkin komissaarin hyvin tunteisiin vetoavassa puheenvuorossa. Laajentuminen on neuvoston silmissä selkeästi prioriteettialue ja sen vuoksi henkilöstöresurssien vähennyksiä ei olla esittämässä laajentumishenkilöstöön. Itse asiassa tämä parjattu talousarvioesitys ensi vuodelle nostaa hallintokuluja 3,4 prosenttia. On myönnettävä, että ne vähennykset joita tavoitellaan vuosille 2007–2013, ovat erittäin kunnianhimoisia, mutta kun komissio samalla suunnittelee lisäyksiä erityisesti laajentumiseen liittyen, komissiossa on joka tapauksessa, vaikka seuraisimme tätä kunnianhimoista polkua, enemmän henkilöstöä vuonna 2013 kuin 2007. Siis henkilöstöä on joka tapauksessa enemmän vuonna 2013 kuin ensi vuonna. Me pyrimme ja olemme sitoutuneita etsimään ratkaisuja, jotka turvaavat riittävän henkilöstömäärän tärkeiden asioiden hoitamiseen. Tämä on tietenkin selvä asia. Lopuksi ihan kevennyksenä voin todeta – kun tässä viitattiin suomalaiseen saunaan – että vaikka puheenjohtajavaltion sisäinen koordinaatio tässä asiassa etenisi kuinka hyvin, niin en varmaan kuitenkaan mene Ahtisaaren ja Rehnin kanssa saunaan."@pl16
". Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, uma solução para o estatuto é a melhor solução para o Kosovo, motivo pelo qual devíamos apoiar os esforços do enviado especial da ONU, Martii Ahtisaari, no sentido de o definir, recorrendo a todos os meios possíveis. Como já tantas vezes foi dito neste debate, a capacidade de resolver a questão das minorias, um problema multi-geracional, é um pré-requisito incondicional para uma solução duradoura. A presença da KFOR, a força da NATO, é, para já, indispensável, mas há que prestar atenção, agora e de futuro, à importância de uma estreita relação entre acção civil e militar. Independentemente de todos os outros aspectos, a União Europeia está a preparar-se para uma operação em grande escala de gestão civil de crises no Kosovo, operação essa que assumirá uma dimensão inédita e se centrará, sobretudo, na polícia e no Estado de direito. O desenvolvimento da operação exigirá uma quantidade significativa de peritos dos Estados-Membros da União Europeia e encontrá-los será, para já, o grande desafio que se nos depara. O trabalho da Equipa de Planeamento não está concluído, mas espera-se que o seu relatório esteja na posse do grupo de trabalho do Conselho no fim do mês. Estamos, assim, a avançar em diversos aspectos e em diversos sectores, mas certamente conseguiremos tornar o ritmo mais constante. Ouvimos já algumas referências, também, ao projecto de orçamento do Conselho para o próximo ano, em especial à necessidade de tornar mais eficaz a utilização do pessoal. A Presidência está muito empenhada em chegar a uma solução que satisfaça todas as partes mas, naturalmente, terá de ouvir a opinião dos outros Estados-Membros. Além disso, creio que a situação não é tão difícil quanto poderíamos pensar, em particular a partir do tão emocionado discurso do Senhor Comissário. Do ponto de vista do Conselho, o alargamento é, claramente, prioritário pelo que, aqui, não propomos reduções do pessoal. Na verdade, este tão difamado orçamento para o próximo ano aumenta as despesas administrativas em 3,4%. É certo que os cortes previstos para 2007-2013 são ambiciosos mas como a Comissão, ao mesmo tempo, está a planear aumentos para o alargamento, haverá, feitas as contas, mais pessoal na Comissão em 2013 do que em 2007, apesar de ser nossa intenção controlar essa ambiciosa tendência. Haverá, portanto, mais pessoal em 2013 do que no próximo ano. Estamos empenhados em encontrar soluções que garantam que há pessoal suficiente para lidar com os assuntos mais importantes; aqui não subsistem dúvidas. Finalmente, para amenizar o tema e porque alguém fez referência à sauna finlandesa, posso dizer que, por muito bem que funcione a coordenação interna da Presidência finlandesa, não me juntarei ao Senhor Ahtisaari e ao Comissário Olli Rehn na sauna."@pt17
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, Kosovon tulevaisuuden kannalta statusratkaisu on kaiken a ja o ja siksi on syytä tukea YK:n erityislähettiläs Ahtisaaren ponnisteluja statusratkaisun löytymiseksi kaikin mahdollisin keinoin. Niin kuin tässä keskustelussa on useita kertoja tuotu esille, kestävän ratkaisun ehdoton edellytys on pystyä ratkaisemaan tämä vähemmistöjä koskeva kysymys, ja se on aika monipolvinen ongelma. Naton KFOR-joukkojen läsnäolo on tärkeää toistaiseksi, mutta nyt ja jatkossa on kiinnitettävä erityistä huomiota tiiviiseen yhteistyöhön sotilaallisen ja siviilitoiminnan välillä. Euroopan unioni on muun muassa valmistautumassa Kosovossa mittavaan siviilikriisinhallintaoperaatioon. Se on niin mittava, että sellaista ei ole ennen nähty ja se siis kohdentuu nimenomaan poliisiin ja oikeusvaltioon. Euroopan unionin jäsenvaltioista tarvitaan tämän operaation suorittamiseksi erittäin paljon asiantuntijoita, ja meidän haasteemme on pystyä löytämään tämä suuri asiantuntijajoukko. Siviilikriisinhallintaoperaation suunnittelutiimin työ on edelleen kesken, mutta raportti on tarkoitus saada neuvoston työryhmälle tämän kuun lopussa. Valmistautuminen siis etenee monella tavalla ja monilla eri sektoreilla, mutta varmasti voimme myös koko ajan parantaa juoksuamme. Täällä on viitattu useita kertoja myös neuvoston ensi vuotta koskevaan talousarvioesitykseen, erityisesti siltä osin kuin se koskee komission henkilöstöresurssien käytön tehostamista. Puheenjohtajavaltio on hyvin sitoutunut etsimään ratkaisua, joka tyydyttää kaikkia osapuolia, mutta puheenjohtajan on luonnollisesti kuunneltava tässä asiassa myös muiden jäsenvaltioiden näkökulmia. Toisekseen, näkemykseni mukaan tilanne ei ole niin synkkä kuin mitä on annettu ymmärtää, varsinkin komissaarin hyvin tunteisiin vetoavassa puheenvuorossa. Laajentuminen on neuvoston silmissä selkeästi prioriteettialue ja sen vuoksi henkilöstöresurssien vähennyksiä ei olla esittämässä laajentumishenkilöstöön. Itse asiassa tämä parjattu talousarvioesitys ensi vuodelle nostaa hallintokuluja 3,4 prosenttia. On myönnettävä, että ne vähennykset joita tavoitellaan vuosille 2007–2013, ovat erittäin kunnianhimoisia, mutta kun komissio samalla suunnittelee lisäyksiä erityisesti laajentumiseen liittyen, komissiossa on joka tapauksessa, vaikka seuraisimme tätä kunnianhimoista polkua, enemmän henkilöstöä vuonna 2013 kuin 2007. Siis henkilöstöä on joka tapauksessa enemmän vuonna 2013 kuin ensi vuonna. Me pyrimme ja olemme sitoutuneita etsimään ratkaisuja, jotka turvaavat riittävän henkilöstömäärän tärkeiden asioiden hoitamiseen. Tämä on tietenkin selvä asia. Lopuksi ihan kevennyksenä voin todeta – kun tässä viitattiin suomalaiseen saunaan – että vaikka puheenjohtajavaltion sisäinen koordinaatio tässä asiassa etenisi kuinka hyvin, niin en varmaan kuitenkaan mene Ahtisaaren ja Rehnin kanssa saunaan."@sk18
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, Kosovon tulevaisuuden kannalta statusratkaisu on kaiken a ja o ja siksi on syytä tukea YK:n erityislähettiläs Ahtisaaren ponnisteluja statusratkaisun löytymiseksi kaikin mahdollisin keinoin. Niin kuin tässä keskustelussa on useita kertoja tuotu esille, kestävän ratkaisun ehdoton edellytys on pystyä ratkaisemaan tämä vähemmistöjä koskeva kysymys, ja se on aika monipolvinen ongelma. Naton KFOR-joukkojen läsnäolo on tärkeää toistaiseksi, mutta nyt ja jatkossa on kiinnitettävä erityistä huomiota tiiviiseen yhteistyöhön sotilaallisen ja siviilitoiminnan välillä. Euroopan unioni on muun muassa valmistautumassa Kosovossa mittavaan siviilikriisinhallintaoperaatioon. Se on niin mittava, että sellaista ei ole ennen nähty ja se siis kohdentuu nimenomaan poliisiin ja oikeusvaltioon. Euroopan unionin jäsenvaltioista tarvitaan tämän operaation suorittamiseksi erittäin paljon asiantuntijoita, ja meidän haasteemme on pystyä löytämään tämä suuri asiantuntijajoukko. Siviilikriisinhallintaoperaation suunnittelutiimin työ on edelleen kesken, mutta raportti on tarkoitus saada neuvoston työryhmälle tämän kuun lopussa. Valmistautuminen siis etenee monella tavalla ja monilla eri sektoreilla, mutta varmasti voimme myös koko ajan parantaa juoksuamme. Täällä on viitattu useita kertoja myös neuvoston ensi vuotta koskevaan talousarvioesitykseen, erityisesti siltä osin kuin se koskee komission henkilöstöresurssien käytön tehostamista. Puheenjohtajavaltio on hyvin sitoutunut etsimään ratkaisua, joka tyydyttää kaikkia osapuolia, mutta puheenjohtajan on luonnollisesti kuunneltava tässä asiassa myös muiden jäsenvaltioiden näkökulmia. Toisekseen, näkemykseni mukaan tilanne ei ole niin synkkä kuin mitä on annettu ymmärtää, varsinkin komissaarin hyvin tunteisiin vetoavassa puheenvuorossa. Laajentuminen on neuvoston silmissä selkeästi prioriteettialue ja sen vuoksi henkilöstöresurssien vähennyksiä ei olla esittämässä laajentumishenkilöstöön. Itse asiassa tämä parjattu talousarvioesitys ensi vuodelle nostaa hallintokuluja 3,4 prosenttia. On myönnettävä, että ne vähennykset joita tavoitellaan vuosille 2007–2013, ovat erittäin kunnianhimoisia, mutta kun komissio samalla suunnittelee lisäyksiä erityisesti laajentumiseen liittyen, komissiossa on joka tapauksessa, vaikka seuraisimme tätä kunnianhimoista polkua, enemmän henkilöstöä vuonna 2013 kuin 2007. Siis henkilöstöä on joka tapauksessa enemmän vuonna 2013 kuin ensi vuonna. Me pyrimme ja olemme sitoutuneita etsimään ratkaisuja, jotka turvaavat riittävän henkilöstömäärän tärkeiden asioiden hoitamiseen. Tämä on tietenkin selvä asia. Lopuksi ihan kevennyksenä voin todeta – kun tässä viitattiin suomalaiseen saunaan – että vaikka puheenjohtajavaltion sisäinen koordinaatio tässä asiassa etenisi kuinka hyvin, niin en varmaan kuitenkaan mene Ahtisaaren ja Rehnin kanssa saunaan."@sl19
"Fru talman, mina damer och herrar! En lösning av statusen är det bästa alternativet för Kosovo, och därför bör vi med alla till buds stående medel stödja FN:s särskilda sändebud Ahtisaari i hans ansträngningar att finna en sådan lösning. En ovillkorlig förutsättning för en varaktig lösning är, liksom nämnts så många gånger i denna debatt, att vi kan lösa frågan om minoriteter, och det är något av ett flergenerationsproblem. Närvaron av Natos KFOR-trupper är viktig för närvarande, men nu och i framtiden måste vi särskilt uppmärksamma vikten av det nära sambandet mellan militära och civila insatser. Europeiska unionen förbereder sig, utöver allt annat, för en enorm civil krishanteringsinsats i Kosovo. Denna insats kommer att ha en aldrig tidigare skådad omfattning och vara inriktad på polisväsendet och rättssäkerheten. Vi kommer att behöva ett stort antal experter från EU:s medlemsstater för att genomföra denna insats, och det kommer att vara en utmaning för oss att finna ett så stort antal experter. Planeringsgruppens arbete är ännu inte slutfört, men avsikten är att deras rapport ska överlämnas till rådets arbetsgrupp i slutet av månaden. Förberedelserna går alltså framåt på många sätt och inom många olika sektorer, men vi kan säkerligen se till att göra dem ännu smidigare. Det har i kammaren också flera gånger hänvisats till rådets förslag till budget för nästa år, i synnerhet när det gäller rådets effektivisering av användningen av personalresurserna. Ordförandeskapet är fast beslutet att finna en lösning som kommer att tillfredsställa alla parter, men det kommer naturligtvis också att behöva lyssna på de övriga medlemsstaternas åsikter. Förresten anser jag inte att situationen är så dyster som vi har tenderat att tro, särskilt genom kommissionsledamotens mycket känslosamma anförande. Enligt rådets åsikt är utvidgningen ett klart prioriterat område, och vi föreslår följaktligen inte några personalnedskärningar där. I denna misskrediterade budget för nästa år ökas faktiskt de administrativa utgifterna med 3,4 procent. De nedskärningar som eftersträvas för perioden 2007–2013 är onekligen mycket ambitiösa, men eftersom kommissionen samtidigt planerar ökningar för utvidgningen, kommer det hur som helst att finnas mer personal inom kommissionen 2013 än 2007, även om vi kommer att övervaka denna ambitiösa trend. Hur som helst kommer det att finnas mer personal 2013 än nästa år. Vi försöker finna, och vi är beslutna att finna, lösningar som kommer att garantera att det finns tillräckligt med personal för att hantera viktiga frågor. Det är naturligtvis självklart. Slutligen, för att lugna er något och med tanke på att den finska bastun nämndes här, vill jag säga att hur bra det finländska ordförandeskapets interna samordning än går, kommer jag inte att göra Martti Ahtisaari eller Olli Rehn sällskap i bastun."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Paula Lehtomäki,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
"neuvoston puheenjohtaja"5,19,15,1,18,14,11,16,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph