Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-09-06-Speech-3-015"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20060906.4.3-015"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, Euroopan unioni on hyvin tietoinen siitä, että Kosovon asemaa koskeva prosessi on kansainväliselle yhteisölle merkittävä haaste. Myönteinen ja kestävä ratkaisu on Euroopan unionin omien etujen mukaista. Kosovon asemaa koskevaa prosessia johtaa YK:n erityislähettiläs Martti Ahtisaari. EU on siinä työssä täysin mukana EU:n erityisedustajan kautta. Samoin unionilla ja varsinkin puheenjohtajavaltiolla on säännölliset suorat kontaktit erityislähettiläs Ahtisaareen, joka viimeksi selosti tilannetta EU:n ulkosuhdeneuvoston kokouksessa 17. heinäkuuta. YK:n erityislähettiläs pyrkii edelleen saamaan sekä Belgradin että Pristinan osallistumaan aktiivisesti neuvotteluihin keskeisistä aiheista, kuten hallinnon hajauttaminen ja uskonnollinen ja kulttuuriperintö samoin kuin taloudelliset kysymykset ja vähemmistöjen oikeudet. Suorat keskustelut ja asiantuntijakonsultaatiot jatkuvat. Osapuolten näkemykset poikkeavat edelleen toisistaan, mutta prosessi on ollut hyödyllinen siinä, että se on selkeyttänyt osapuolten kantoja ja sen avulla on voitu selvittää yhteistä pohjaa tulevalle ratkaisulle. Euroopan unioni tukee täysin näitä pyrkimyksiä. Euroopan unionilla on johtorooli prosessin taloudellisia näkökohtia koskevissa kysymyksissä EU:n edustajan ja komission kautta. EU on tyytyväinen YK:n pääsihteerin erityislähettilään päätökseen siirtyä suoriin poliittisiin keskusteluihin Kosovon asemasta ja kehottaa molempia osapuolia osallistumaan neuvottelujen uuteen vaiheeseen rakentavassa hengessä. Euroopan unioni tukee täysin YK:n pääsihteerin Kosovon erityisedustajan sekä Kosovon väliaikaisten itsehallintoelinten yhteisiä ponnistuksia standardien toimeenpanemiseksi. On myös tarpeen valmistautua vaiheittaiseen siirtymiseen näiden standardien mukaisesta uudistusprosessista Euroopan integraation edellyttämään uudistusprosessiin. Unionin mukana olo Kosovossa statusratkaisun jälkeen tulee käsittämään kolme tekijää: unionin osallistuminen mahdolliseen tulevaan siviililäsnäoloon, mahdollinen siviilikriisinhallintaoperaatio, joka koskee oikeusvaltiota, erityisesti poliisia ja oikeuslaitosta, sekä sellainen EU:n läsnäolo, jonka tarkoituksena on tukea Kosovon eurooppalaista perspektiiviä. Valmistelut ovat käynnissä kaikilla näillä kolmella alueella. EU:n yhteisen toiminnan nojalla on perustettu EU:n suunnittelutyöryhmä, joka on jo lähetetty Kosovoon valmistelemaan edellä mainittua mahdollista oikeusvaltion alaa koskevaa siviilikriisinhallintaoperaatiota. Unionin tulevaa roolia Kosovossa valmistellaan yhdessä Euroopan komission kanssa. Näin pyritään kaikin käytettävissä olevin keinoin varmistamaan Euroopan unionin johdonmukainen toiminta. Tuleva kansainvälinen läsnäolo Kosovossa ei tule olemaan jonkinlainen EUMIK. Ratkaisun saavuttamisen jälkeen ja kun UNMIK on vähitellen purettu, Kosovon omien instituutioiden tulisi itse vastata asioiden hoidosta. Paikallinen omistajuus ja vastuunkanto tulisi olla Kosovolla itsellään. Kansainvälisen toiminnan tulisi auttaa Kosovon omia elimiä ottamaan täysi vastuu Kosovon asioista. Euroopan unioni osallistuu Kosovon asemaa koskevan ratkaisun toimeenpanoon hyvin keskeisellä tavalla. EU osallistuu tulevaan kansainväliseen läsnäoloon ja siviilikriisinhallintaoperaatioon sekä tukee vakauden ja yhteiskunnallistaloudellisen kehityksen lujittamista Kosovossa. EU:n tuleva rooli Kosovossa edellyttää luonnollisesti myös tuntuvaa rahoitusta. Unioni selvittää parhaillaan, miten sen asianmukainen osallistuminen taataan. EU:n ja Kosovon yhteisenä tavoitteena on varmistaa, että Kosovosta tulee luotettava kumppani, joka lähentyy Euroopan unionia yhdessä muiden lähialueiden kanssa. Avaintekijänä tässä on demokraattisen ja monikansallisen Kosovon luominen, jolla on hyvät lähtökohdat taloudelliseen kehitykseen ja syvenevään integraatioon."@fi7
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, Euroopan unioni on hyvin tietoinen siitä, että Kosovon asemaa koskeva prosessi on kansainväliselle yhteisölle merkittävä haaste. Myönteinen ja kestävä ratkaisu on Euroopan unionin omien etujen mukaista. Kosovon asemaa koskevaa prosessia johtaa YK:n erityislähettiläs Martti Ahtisaari. EU on siinä työssä täysin mukana EU:n erityisedustajan kautta. Samoin unionilla ja varsinkin puheenjohtajavaltiolla on säännölliset suorat kontaktit erityislähettiläs Ahtisaareen, joka viimeksi selosti tilannetta EU:n ulkosuhdeneuvoston kokouksessa 17. heinäkuuta. YK:n erityislähettiläs pyrkii edelleen saamaan sekä Belgradin että Pristinan osallistumaan aktiivisesti neuvotteluihin keskeisistä aiheista, kuten hallinnon hajauttaminen ja uskonnollinen ja kulttuuriperintö samoin kuin taloudelliset kysymykset ja vähemmistöjen oikeudet. Suorat keskustelut ja asiantuntijakonsultaatiot jatkuvat. Osapuolten näkemykset poikkeavat edelleen toisistaan, mutta prosessi on ollut hyödyllinen siinä, että se on selkeyttänyt osapuolten kantoja ja sen avulla on voitu selvittää yhteistä pohjaa tulevalle ratkaisulle. Euroopan unioni tukee täysin näitä pyrkimyksiä. Euroopan unionilla on johtorooli prosessin taloudellisia näkökohtia koskevissa kysymyksissä EU:n edustajan ja komission kautta. EU on tyytyväinen YK:n pääsihteerin erityislähettilään päätökseen siirtyä suoriin poliittisiin keskusteluihin Kosovon asemasta ja kehottaa molempia osapuolia osallistumaan neuvottelujen uuteen vaiheeseen rakentavassa hengessä. Euroopan unioni tukee täysin YK:n pääsihteerin Kosovon erityisedustajan sekä Kosovon väliaikaisten itsehallintoelinten yhteisiä ponnistuksia standardien toimeenpanemiseksi. On myös tarpeen valmistautua vaiheittaiseen siirtymiseen näiden standardien mukaisesta uudistusprosessista Euroopan integraation edellyttämään uudistusprosessiin. Unionin mukana olo Kosovossa statusratkaisun jälkeen tulee käsittämään kolme tekijää: unionin osallistuminen mahdolliseen tulevaan siviililäsnäoloon, mahdollinen siviilikriisinhallintaoperaatio, joka koskee oikeusvaltiota, erityisesti poliisia ja oikeuslaitosta, sekä sellainen EU:n läsnäolo, jonka tarkoituksena on tukea Kosovon eurooppalaista perspektiiviä. Valmistelut ovat käynnissä kaikilla näillä kolmella alueella. EU:n yhteisen toiminnan nojalla on perustettu EU:n suunnittelutyöryhmä, joka on jo lähetetty Kosovoon valmistelemaan edellä mainittua mahdollista oikeusvaltion alaa koskevaa siviilikriisinhallintaoperaatiota. Unionin tulevaa roolia Kosovossa valmistellaan yhdessä Euroopan komission kanssa. Näin pyritään kaikin käytettävissä olevin keinoin varmistamaan Euroopan unionin johdonmukainen toiminta. Tuleva kansainvälinen läsnäolo Kosovossa ei tule olemaan jonkinlainen EUMIK. Ratkaisun saavuttamisen jälkeen ja kun UNMIK on vähitellen purettu, Kosovon omien instituutioiden tulisi itse vastata asioiden hoidosta. Paikallinen omistajuus ja vastuunkanto tulisi olla Kosovolla itsellään. Kansainvälisen toiminnan tulisi auttaa Kosovon omia elimiä ottamaan täysi vastuu Kosovon asioista. Euroopan unioni osallistuu Kosovon asemaa koskevan ratkaisun toimeenpanoon hyvin keskeisellä tavalla. EU osallistuu tulevaan kansainväliseen läsnäoloon ja siviilikriisinhallintaoperaatioon sekä tukee vakauden ja yhteiskunnallistaloudellisen kehityksen lujittamista Kosovossa. EU:n tuleva rooli Kosovossa edellyttää luonnollisesti myös tuntuvaa rahoitusta. Unioni selvittää parhaillaan, miten sen asianmukainen osallistuminen taataan. EU:n ja Kosovon yhteisenä tavoitteena on varmistaa, että Kosovosta tulee luotettava kumppani, joka lähentyy Euroopan unionia yhdessä muiden lähialueiden kanssa. Avaintekijänä tässä on demokraattisen ja monikansallisen Kosovon luominen, jolla on hyvät lähtökohdat taloudelliseen kehitykseen ja syvenevään integraatioon."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! EU er helt klar over, at statusprocessen for Kosovo er en stor udfordring for det internationale samfund. En positiv, varig løsning er i EU's egen interesse. Statusprocessen for Kosovo ledes af FN's særlige udsending Martti Ahtisaari. EU er fuldt engageret i arbejdet via sin særlige repræsentant. Ligeledes er EU og især det finske formandskab i jævnlig direkte kontakt med den særlige udsending Martti Ahtisaari, som for nylig redegjorde for situationen på mødet i Rådet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 17. juli. FN's særlige udsending forsøger stadig at overtale både Beograd og Pristina til at deltage aktivt i forhandlinger om centrale spørgsmål, f.eks. decentralisering af regeringen, religiøs og kulturel arv, økonomiske spørgsmål og mindretalsrettigheder. De direkte diskussioner og drøftelser med eksperter fortsætter. Parterne har fortsat forskellige opfattelser, men processen har været nyttig, idet den har afklaret positionerne og har været med til at finde et fælles grundlag for en kommende løsning. EU støtter fuldt ud disse mål. EU har en ledende rolle i spørgsmål angående økonomiske aspekter i processen via sin repræsentant og Kommissionen. EU glæder sig over FN's generalsekretærs særlige udsendings beslutning om at gå videre til politiske diskussioner om Kosovos status og opfordrer begge parter til at deltage konstruktivt i en ny forhandlingsrunde. EU støtter fuldt ud FN's generalsekretærs særlige udsending for Kosovos og Kosovos midlertidige selvstyreorganers fælles bestræbelser for at gennemføre standarder. Der er også behov for at forberede et progressivt skridt fra reformprocessen i henhold til disse standarder og hen til en standard, som er i tråd med den europæiske integration. Når landets status er afgjort, vil EU's engagement i Kosovo omfatte tre områder. Det drejer sig om EU's deltagelse i en fremtidig civil tilstedeværelse, en mulig civil krisestyringsoperation med hensyn til retssamfundet, især med hensyn til politiet og retsvæsenet, og en EU-tilstedeværelse med henblik på at støtte Kosovos bestræbelser på EU-medlemskab. Der er forberedelser i gang på alle tre områder. Der er ved en fælles handling oprettet et EU-planlægningsteam, som allerede er blevet sendt til Kosovo for at træffe forberedelser til en eventuel civil krisestyringsoperation med hensyn til retssamfundet, som jeg nævnte. EU's fremtidige rolle i Kosovo bliver planlagt i samarbejde med Kommissionen. På denne måde vil vi bruge alle til rådighed stående midler for at forsøge at sikre, at der er konsistens i den måde, EU handler på. En kommende international tilstedeværelse i Kosovo vil ikke ske i form af en EU-mission i Kosovo (EUMIK). Når der er fundet en løsning, og når FN's mission i Kosovo (UNMIK) gradvist er afviklet, bør Kosovos egne institutioner selv have ansvaret for at klare egne anliggender. Kosovo bør selv påtage sig lokalt ejerskab og ansvar. Internationale aktioner bør hjælpe Kosovos egne institutioner med at tage det fulde ansvar for Kosovos anliggender. EU er meget centralt involveret i at gennemføre en løsning på Kosovos status. Det vil være en del af en kommende international tilstedeværelse og være involveret i enhver civil krisestyringsoperation, og det vil støtte bestræbelserne på at styrke stabiliteten og den samfundsøkonomiske udvikling i Kosovo. EU's fremtidige rolle i landet vil naturligvis også kræve betydelige midler. EU er i øjeblikket i færd med at undersøge muligheder for at garantere et passende engagement. Det er EU's og Kosovos fælles mål at sikre, at Kosovo bliver en pålidelig partner, som udvikler tættere forbindelser til EU sammen med vores andre naboregioner. En central faktor vil være at etablere et demokratisk, multinationalt Kosovo med et godt grundlag for økonomisk udvikling og større integration."@da2
". Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Europäische Union ist sich der Tatsache wohl bewusst, dass der Prozess zur Klärung des Status des Kosovo für die internationale Gemeinschaft eine bedeutende Herausforderung ist. Es liegt im eigenen Interesse der Europäischen Union, hier zu einer positiven und nachhaltigen Lösung zu gelangen. An der Spitze des Prozesses zur Klärung der Statusfrage steht der UN-Sondergesandte Martti Ahtisaari. Die EU ist durch ihren Sonderbeauftragten voll in diese Arbeit eingebunden. Gleichzeitig pflegen die Union und speziell der finnische Ratsvorsitz regelmäßige direkte Kontakte zum Sondergesandten Ahtisaari, der zuletzt am 17. Juli auf der Tagung des Rates „Allgemeine Angelegenheiten und Außenbeziehungen“ über die Situation Bericht erstattet hat. Der UN-Sondergesandte bemüht sich auch weiterhin, sowohl Belgrad als auch Pristina dazu zu bewegen, sich aktiv an den Verhandlungen zu solchen zentralen Fragen wie Dezentralisierung der staatlichen Verwaltung, geistiges und kulturelles Erbe, wirtschaftliche Fragen und Minderheitenrechte zu beteiligen. Die direkten Gespräche und Konsultationen mit den Experten dauern an. Die Auffassungen der Parteien weichen weiterhin voneinander ab, aber der Prozess war insoweit hilfreich, als er die Haltungen der Parteien klargestellt und es ermöglicht hat, eine gemeinsame Grundlage für eine künftige Lösung zu finden. Die Europäische Union unterstützt diese Bemühungen in vollem Umfang. Durch ihren Vertreter und durch die Kommission nimmt sie eine führende Rolle im Hinblick auf die wirtschaftlichen Aspekte des Prozesses ein. Sie begrüßt die Entscheidung des Sondergesandten des UN-Generalsekretärs, zu direkten politischen Gesprächen über den Status des Kosovo überzugehen und beide Seiten aufzufordern, sich konstruktiv an der neuen Verhandlungsrunde zu beteiligen. Die Europäische Union unterstützt die gemeinsamen Anstrengungen des Sondergesandten des UN-Generalsekretärs für das Kosovo und der provisorischen Selbstverwaltungsorgane des Kosovo zur Einführung von Standards voll und ganz. Es ist aber auch erforderlich, sich auf den allmählichen Übergang von dem Reformprozess im Einklang mit diesen Standards zu jenem Reformprozess einzustellen, der die europäische Integration zum Ziel hat. Nach Klärung der Statusfrage wird das Engagement der Union drei Bereiche erfassen: Das sind die Beteiligung der Union an einer künftigen zivilen Präsenz, mögliche zivile Krisenbewältigungsoperationen zur Gewährleistung der Rechtsstaatlichkeit, insbesondere was die Polizei und die Gerichtsbarkeit angeht, sowie eine Präsenz der EU mit dem Ziel, die europäische Perspektive des Kosovo zu unterstützen. Die Vorbereitungen laufen in allen drei Bereichen. Dank einer Gemeinsamen Aktion der EU wurde die EU-Planungsgruppe ins Leben gerufen und bereits in das Kosovo entsandt, wo sie sich auf eine mögliche zivile Krisenbewältigungsoperation im Bereich der Rechtsstaatlichkeit, die ich bereits erwähnt habe, vorbereiten soll. Die Planung der künftigen Rolle der Union im Kosovo erfolgt im Zusammenwirken mit der Europäischen Kommission. Auf diese Weise werden wir alle uns zur Verfügung stehenden Mittel nutzen, um die bisherige Tätigkeit der Europäischen Union konsequent fortzusetzen. Eine künftige internationale Präsenz im Kosovo wird nicht in Form der EU-Mission für das Kosovo (EUMIK) erfolgen. Sobald eine Lösung erzielt ist und die Mission der Vereinten Nationen für das Kosovo (UNMIK) nach und nach wieder aufgelöst worden ist, sollten die Institutionen des Kosovo selbst in der Lage sein, für die Belange des Landes zu sorgen. Das Kosovo selbst sollte die Macht vor Ort und die volle Eigenverantwortung übernehmen. Internationale Aktivitäten sollten dazu beitragen, dass die eigenen Organe des Kosovo die volle Verantwortung für die Angelegenheiten des Kosovo übernehmen. Die Europäische Union spielt bei der Klärung der Statusfrage des Kosovo eine sehr zentrale Rolle. Sie wird Teil der künftigen internationalen Präsenz sein und sich an einer möglichen internationalen Krisenbewältigungsoperation beteiligen; sie wird außerdem die Anstrengungen zur Stärkung der Stabilität und der sozioökonomischen Entwicklung im Kosovo unterstützen. Die künftige Rolle der EU im Kosovo erfordert natürlich auch eine nicht unerhebliche Finanzausstattung. Die Union ist gegenwärtig dabei zu prüfen, wie sie ihrer Rolle auf angemessene Art und Weise gerecht werden kann. Es ist das gemeinsame Ziel der EU und des Kosovo sicherzustellen, dass das Kosovo zu einem verlässlichen Partner wird, der gemeinsam mit unseren anderen Nachbarregionen engere Beziehungen zur Europäischen Union aufbaut. Ein Schlüsselfaktor dafür ist die Schaffung eines demokratischen und multinationalen Kosovo, das gute Voraussetzungen für die wirtschaftliche Entwicklung und eine stärkere Integration bietet."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση γνωρίζει πολύ καλά ότι η διαδικασία καθορισμού του καθεστώτος του Κοσσυφοπεδίου αποτελεί σημαντική πρόκληση για τη διεθνή κοινότητα. Μια θετική, μακροπρόθεσμη λύση είναι προς το συμφέρον της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία καθορισμού του καθεστώτος του Κοσσυφοπεδίου τελεί υπό την ηγεσία του ειδικού απεσταλμένου των Ηνωμένων Εθνών, Martti Ahtisaari. Η ΕΕ μετέχει πλήρως σε αυτή την προσπάθεια μέσω ειδικού απεσταλμένου της. Ομοίως, η Ένωση, και η φινλανδική Προεδρία ειδικότερα, βρίσκονται σε διαρκή απευθείας επαφή με τον ειδικό απεσταλμένο κ. Ahtisaari, ο οποίος μας εξέθεσε προσφάτως την τρέχουσα κατάσταση στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων της ΕΕ στις 17 Ιουλίου. Ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Εθνών συνεχίζει τις προσπάθειες να πείσει τόσο το Βελιγράδι όσο και την Πρίστινα να λάβουν ενεργά μέρος στις διαπραγματεύσεις για καίρια ζητήματα, όπως η αποκέντρωση της διακυβέρνησης, η θρησκευτική και πολιτισμική κληρονομιά, τα οικονομικά θέματα και τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Οι απευθείας συζητήσεις και διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες συνεχίζονται. Τα εμπλεκόμενα μέρη εξακολουθούν να υποστηρίζουν διαφορετικές απόψεις, αλλά η διαδικασία είναι χρήσιμη στον βαθμό στον οποίο έχουν διευκρινιστεί οι θέσεις των διαπραγματευομένων και έχει αναζητηθεί κοινό έδαφος για μια μελλοντική λύση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει πλήρως αυτούς τους στόχους. Διαδραματίζει ηγετικό ρόλο σε θέματα τα οποία άπτονται των οικονομικών πτυχών της διαδικασίας μέσω του αντιπροσώπου της και της Επιτροπής. Η ΕΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την απόφαση του ειδικού απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών να προχωρήσει σε πολιτικές συζητήσεις σχετικά με το καθεστώς του Κοσσυφοπεδίου και να καλέσει τις δύο πλευρές να μετάσχουν εποικοδομητικά σε νέο γύρο συνομιλιών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει πλήρως τις κοινές προσπάθειες του ειδικού αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κοσσυφοπέδιο και των προσωρινών οργάνων αυτοδιοίκησης του Κοσσυφοπεδίου για την εφαρμογή προτύπων. Πρέπει επίσης να προετοιμαστεί η προοδευτική μετάβαση από τη διαδικασία μεταρρύθμισης σύμφωνα με αυτά τα πρότυπα σε μια διαδικασία η οποία θα συνάδει με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Μετά τον καθορισμό του καθεστώτος, η παρέμβαση της Ένωσης στο Κοσσυφοπέδιο θα καλύπτει τρεις τομείς. Αυτoί είναι η συμμετοχή της Ένωσης σε κάθε μελλοντική πολιτική παρουσία, σε ενδεχόμενες επιχειρήσεις διαχείρισης πολιτικών κρίσεων όσον αφορά το κράτος δικαίου, ιδίως στους τομείς της αστυνόμευσης και του δικαστικού συστήματος, και η παρουσία της ΕΕ με σκοπό την υποστήριξη της ευρωπαϊκής προοπτικής του Κοσσυφοπεδίου. Και στους τρεις αυτούς τομείς βρίσκονται σε εξέλιξη προετοιμασίες. Έχει δημιουργηθεί μια κοινοτική ομάδα σχεδιασμού στο πλαίσιο κοινής δράσης της ΕΕ και έχει ήδη μεταβεί στο Κοσσυφοπέδιο προκειμένου να προετοιμαστεί για ενδεχόμενες επιχειρήσεις διαχείρισης πολιτικών κρίσεων όσον αφορά την πτυχή του κράτους δικαίου στην οποία αναφέρθηκα. Ο μελλοντικός ρόλος της Ένωσης στο Κοσσυφοπέδιο σχεδιάζεται σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για να διασφαλίσουμε τη συνέπεια ως προς τον τρόπο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μελλοντική διεθνής παρουσία στο Κοσσυφοπέδιο δεν θα λάβει τη μορφή μιας αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κοσσυφοπέδιο (EUMIK). Μετά την εξεύρεση λύσης και αφού αποσυρθεί σταδιακά η αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο (UNMIK), τα θεσμικά όργανα του ίδιου του Κοσσυφοπεδίου θα κληθούν να αναλάβουν την ευθύνη διαχείρισης των εσωτερικών τους υποθέσεων. Το ίδιο το Κοσσυφοπέδιο πρέπει να αναλάβει τον έλεγχο και την ευθύνη σε τοπικό επίπεδο. Η διεθνής παρέμβαση θα βοηθήσει τα θεσμικά όργανα του Κοσσυφοπεδίου να αναλάβουν πλήρως την ευθύνη για τις υποθέσεις του Κοσσυφοπεδίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει κεντρικό ρόλο στην εφαρμογή της όποιας λύσης όσον αφορά το τελικό καθεστώς του Κοσσυφοπεδίου. Θα μετέχει στη μελλοντική διεθνή παρουσία και σε τυχόν επιχειρήσεις διαχείρισης πολιτικών κρίσεων, ενώ θα στηρίξει τις προσπάθειες ενίσχυσης της σταθερότητας και της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης στο Κοσσυφοπέδιο. Ο μελλοντικός ρόλος της ΕΕ στην περιοχή θα απαιτήσει βεβαίως σημαντική χρηματοδότηση. Η Ένωση αναζητεί επί του παρόντος τρόπους διασφάλισης της συμμετοχής της, όπως οφείλει. Η ΕΕ και το Κοσσυφοπέδιο έχουν τον κοινό στόχο να διασφαλίσουν ότι το Κοσσυφοπέδιο θα καταστεί αξιόπιστος εταίρος και θα αναπτύξει στενότερες σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση παράλληλα με τις άλλες γειτονικές μας περιοχές. Κεντρικός παράγοντας σε αυτή την προσπάθεια θα είναι η δημιουργία ενός δημοκρατικού, πολυεθνικού Κοσσυφοπεδίου, με υγιείς βάσεις οικονομικής ανάπτυξης και περαιτέρω ολοκλήρωσης."@el10
". Mr President, ladies and gentlemen, the European Union is well aware that the status process for Kosovo is a major challenge for the international community. A positive, lasting solution is in the European Union’s own interests. The status process for Kosovo is led by UN Special Envoy Martti Ahtisaari. The EU is fully involved in the work via its special representative. Likewise, the Union, and the Finnish Presidency in particular, are in regular direct contact with Special Envoy Ahtisaari, who recently gave an account of the situation at the meeting of the EU’s General Affairs and External Relations Council on 17 July. The UN Special Envoy is still trying to persuade both Belgrade and Pristina to take an active part in negotiations on key themes, such as decentralisation of government, religious and cultural heritage, economic issues and the rights of minorities. Direct discussions and consultations with experts are continuing. The parties continue to hold different views, but the process has been useful inasmuch as it has clarified positions and has helped to explore common ground for a future solution. The European Union fully supports these objectives. It has a leading role in matters relating to economic aspects of the process via its representative and the Commission. The EU is pleased with the decision by the Special Envoy of the Secretary-General of the United Nations to move on to political discussions on Kosovo’s status and urge both parties to take part in a new round of talks in a constructive way. The European Union fully supports the combined efforts of the UN Secretary-General’s special representative for Kosovo and Kosovo’s temporary self-governing bodies to implement standards. There is also a need to prepare for a progressive move from the reform process according to these standards to one that is consistent with European integration. Following status determination, the Union’s involvement in Kosovo will cover three areas. These are the Union’s participation in any future civil presence, any possible civil crisis management operation concerning the rule of law, especially with regard to the police and the judicial system, and an EU presence with the purpose of lending support to Kosovo’s European perspective. Preparations are under way in all three areas. An EU Planning Team has been established by an EU Joint Action and has already been sent to Kosovo to prepare for a possible civil crisis management operation relating to the aspect of the rule of law which I have referred to. The Union’s future role in Kosovo is being planned in conjunction with the European Commission. In this way we will use all the means at our disposal to try and ensure that there is consistency in the way the European Union acts. A future international presence in Kosovo will not take the form of a European Union Mission in Kosovo (EUMIK). After a solution has been found and when the United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) has been gradually disbanded, Kosovo’s own institutions should themselves be responsible for dealing with their affairs. Kosovo itself should assume local ownership and take responsibility. International action should help Kosovo’s own institutions to take full responsibility for Kosovo’s affairs. The European Union is very centrally involved in the implementation of a solution to Kosovo’s status. It will be part of a future international presence and involved in any civil crisis management operation, and it will support efforts to strengthen stability and socio-economic development in Kosovo. The EU’s future role there will also of course require a considerable amount of financing. The Union is presently looking into ways of guaranteeing its involvement, as appropriate. It is the common objective of the EU and Kosovo to ensure that Kosovo becomes a dependable partner, developing closer relations with the European Union together with our other neighbouring regions. A key factor here will be the establishment of a democratic, multinational Kosovo, with a good basis for economic development and greater integration."@en4
"Señor Presidente, Señorías, la Unión Europea sabe bien que el proceso del estatuto para Kosovo supone un importante desafío para la comunidad internacional. A la Unión Europea le interesa una solución positiva y duradera. El proceso del estatuto para Kosovo está dirigido por el Enviado Especial de las Naciones Unidas, Martti Ahtisaari. La Unión Europea está plenamente implicada en el trabajo, a través de su representante especial. De igual modo, la Unión y la Presidencia finlandesa en particular, mantienen un contacto directo regular con el Enviado Especial Ahtisaari, que ha dado cuenta recientemente de la situación, en la reunión del Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores de la Unión Europea celebrada el 17 de julio. El Enviado Especial de las Naciones Unidas sigue intentando convencer a Belgrado y Pristina para que participen de forma activa en las negociaciones sobre temas fundamentales, como la descentralización del Gobierno, el patrimonio religioso y cultural, cuestiones económicas y los derechos de las minorías. Continúan las conversaciones directas y consultas con expertos. Las partes continúan teniendo opiniones diferentes, pero el proceso ha sido útil, puesto que ha aclarado las posturas y ha ayudado a explorar terrenos comunes para una futura solución. La Unión Europea apoya plenamente estos objetivos. Mantiene un papel principal en cuestiones relativas a los aspectos económicos del proceso, a través de su representante y la Comisión. La Unión Europea está satisfecha con la decisión del Enviado Especial del Secretario General de las Naciones Unidas de avanzar en las discusiones políticas sobre el estatuto de Kosovo e instar a ambas partes a que participen en una nueva ronda de conversaciones de forma constructiva. La Unión Europea apoya plenamente los esfuerzos combinados del representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas para Kosovo y de los organismos autónomos provisionales de Kosovo para aplicar normas. También existe la necesidad de prepararse para un cambio progresivo del proceso de reforma conforme a estas normas a uno que sea coherente con la integración europea. Tras la determinación del estatuto, la implicación de la Unión en Kosovo abarcará tres ámbitos. Estos ámbitos son la participación de la Unión en cualquier presencia civil futura, cualquier operación de gestión de una posible crisis civil relativa al Estado de Derecho, especialmente con respecto al sistema policial y judicial, y una presencia de la Unión Europea con el fin de prestar apoyo a la perspectiva europea de Kosovo. Los preparativos están en marcha en los tres ámbitos. Se ha establecido un equipo de planificación de la Unión Europea a través de una Acción Común de la misma y este equipo ya se ha desplazado a Kosovo para prepararse para la operación de gestión de una posible crisis civil relacionada con el aspecto del Estado de Derecho que he mencionado. El futuro papel de la Unión en Kosovo se está planificando de forma conjunta con la Comisión Europea. De este modo, utilizaremos todos los medios a nuestra disposición para intentar garantizar que exista una coherencia en la forma de actuar de la Unión Europea. Una futura presencia internacional en Kosovo no adquirirá la forma de una Misión de la Unión Europea en Kosovo (EUMIK). Cuando se haya encontrado una solución y cuando la Misión de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK) se haya disuelto gradualmente, las propias instituciones de Kosovo deberán ser las propias responsables de hacer frente a sus asuntos. Kosovo deberá asumir la responsabilidad a nivel local. La acción internacional deberá ayudar a las propias instituciones de Kosovo a responsabilizarse plenamente de sus asuntos. La Unión Europea está implicada centralmente en la aplicación de una solución para el estatuto de Kosovo. Formará parte de una futura presencia internacional y participará en cualquier operación de gestión de una crisis civil, además de respaldar los esfuerzos por reforzar la estabilidad y el desarrollo socioeconómico en Kosovo. El futuro papel de la Unión Europea allí también exigirá indudablemente un importante nivel de financiación. La Unión está actualmente buscando la forma de garantizar su implicación, cuando se apropiado. El objetivo común de la Unión Europea y Kosovo consiste en garantizar que Kosovo se convierta en un socio formal, desarrollando relaciones más estrechas con la Unión Europea y con otras regiones vecinas. Un factor fundamental aquí será el establecimiento de un Kosovo democrático y multinacional, con una buena base para el desarrollo económico y una mayor integración."@es20
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, Euroopan unioni on hyvin tietoinen siitä, että Kosovon asemaa koskeva prosessi on kansainväliselle yhteisölle merkittävä haaste. Myönteinen ja kestävä ratkaisu on Euroopan unionin omien etujen mukaista. Kosovon asemaa koskevaa prosessia johtaa YK:n erityislähettiläs Martti Ahtisaari. EU on siinä työssä täysin mukana EU:n erityisedustajan kautta. Samoin unionilla ja varsinkin puheenjohtajavaltiolla on säännölliset suorat kontaktit erityislähettiläs Ahtisaareen, joka viimeksi selosti tilannetta EU:n ulkosuhdeneuvoston kokouksessa 17. heinäkuuta. YK:n erityislähettiläs pyrkii edelleen saamaan sekä Belgradin että Pristinan osallistumaan aktiivisesti neuvotteluihin keskeisistä aiheista, kuten hallinnon hajauttaminen ja uskonnollinen ja kulttuuriperintö samoin kuin taloudelliset kysymykset ja vähemmistöjen oikeudet. Suorat keskustelut ja asiantuntijakonsultaatiot jatkuvat. Osapuolten näkemykset poikkeavat edelleen toisistaan, mutta prosessi on ollut hyödyllinen siinä, että se on selkeyttänyt osapuolten kantoja ja sen avulla on voitu selvittää yhteistä pohjaa tulevalle ratkaisulle. Euroopan unioni tukee täysin näitä pyrkimyksiä. Euroopan unionilla on johtorooli prosessin taloudellisia näkökohtia koskevissa kysymyksissä EU:n edustajan ja komission kautta. EU on tyytyväinen YK:n pääsihteerin erityislähettilään päätökseen siirtyä suoriin poliittisiin keskusteluihin Kosovon asemasta ja kehottaa molempia osapuolia osallistumaan neuvottelujen uuteen vaiheeseen rakentavassa hengessä. Euroopan unioni tukee täysin YK:n pääsihteerin Kosovon erityisedustajan sekä Kosovon väliaikaisten itsehallintoelinten yhteisiä ponnistuksia standardien toimeenpanemiseksi. On myös tarpeen valmistautua vaiheittaiseen siirtymiseen näiden standardien mukaisesta uudistusprosessista Euroopan integraation edellyttämään uudistusprosessiin. Unionin mukana olo Kosovossa statusratkaisun jälkeen tulee käsittämään kolme tekijää: unionin osallistuminen mahdolliseen tulevaan siviililäsnäoloon, mahdollinen siviilikriisinhallintaoperaatio, joka koskee oikeusvaltiota, erityisesti poliisia ja oikeuslaitosta, sekä sellainen EU:n läsnäolo, jonka tarkoituksena on tukea Kosovon eurooppalaista perspektiiviä. Valmistelut ovat käynnissä kaikilla näillä kolmella alueella. EU:n yhteisen toiminnan nojalla on perustettu EU:n suunnittelutyöryhmä, joka on jo lähetetty Kosovoon valmistelemaan edellä mainittua mahdollista oikeusvaltion alaa koskevaa siviilikriisinhallintaoperaatiota. Unionin tulevaa roolia Kosovossa valmistellaan yhdessä Euroopan komission kanssa. Näin pyritään kaikin käytettävissä olevin keinoin varmistamaan Euroopan unionin johdonmukainen toiminta. Tuleva kansainvälinen läsnäolo Kosovossa ei tule olemaan jonkinlainen EUMIK. Ratkaisun saavuttamisen jälkeen ja kun UNMIK on vähitellen purettu, Kosovon omien instituutioiden tulisi itse vastata asioiden hoidosta. Paikallinen omistajuus ja vastuunkanto tulisi olla Kosovolla itsellään. Kansainvälisen toiminnan tulisi auttaa Kosovon omia elimiä ottamaan täysi vastuu Kosovon asioista. Euroopan unioni osallistuu Kosovon asemaa koskevan ratkaisun toimeenpanoon hyvin keskeisellä tavalla. EU osallistuu tulevaan kansainväliseen läsnäoloon ja siviilikriisinhallintaoperaatioon sekä tukee vakauden ja yhteiskunnallistaloudellisen kehityksen lujittamista Kosovossa. EU:n tuleva rooli Kosovossa edellyttää luonnollisesti myös tuntuvaa rahoitusta. Unioni selvittää parhaillaan, miten sen asianmukainen osallistuminen taataan. EU:n ja Kosovon yhteisenä tavoitteena on varmistaa, että Kosovosta tulee luotettava kumppani, joka lähentyy Euroopan unionia yhdessä muiden lähialueiden kanssa. Avaintekijänä tässä on demokraattisen ja monikansallisen Kosovon luominen, jolla on hyvät lähtökohdat taloudelliseen kehitykseen ja syvenevään integraatioon."@et5
". Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l’Union européenne est bien consciente que le processus d’élaboration d’un statut pour le Kosovo est un enjeu majeur pour la communauté internationale. Il est dans l’intérêt de l’Union européenne de trouver une solution positive et durable. Le processus d’élaboration d’un statut pour le Kosovo est supervisé par l’envoyé spécial des Nations unies Martti Ahtisaari. L’UE est totalement impliquée dans cette tâche par le biais de son représentant spécial. De la même manière, l’Union et la présidence finlandaise en particulier sont en contact direct régulier avec l’envoyé spécial, M. Ahtisaari, qui a récemment fait un compte rendu de la situation lors de la réunion du Conseil «Affaires générales et relations extérieures» de l’UE le 17 juillet. L’envoyé spécial des Nations unies tente encore de persuader tant Belgrade que Pristina de participer activement aux négociations sur des thèmes clés, tels que la décentralisation du gouvernement, l’héritage religieux et culturel, les questions économiques et les droits des minorités. Des discussions et des consultations directes avec des experts se poursuivent. Les parties ont toujours des points de vue différents, mais le processus s’est révélé utile, en ce sens qu’il a clarifié les positions et a permis d’explorer une base commune en vue d’une future solution. L’union européenne soutient totalement ces objectifs. Elle joue également un rôle majeur dans des questions relatives aux aspects économiques du processus par l’intermédiaire de son représentant et de la Commission. L’UE est satisfaite de la décision de l’envoyé spécial du Secrétaire général des Nations unies de passer aux discussions politiques sur le statut du Kosovo et d’encourager vivement les deux parties à participer à une nouvelle série de pourparlers de manière constructive. L’Union européenne soutient totalement les efforts combinés du représentant spécial du Secrétaire des Nations unies pour le Kosovo et des organes autonomes temporaires du Kosovo visant à mettre des normes en application. Il est également nécessaire de se préparer à passer progressivement du processus de réforme correspondant à ces normes à un processus s’inscrivant dans l’intégration européenne. Suivant la détermination du statut, l’intervention de l’Union au Kosovo couvrira trois domaines. Il s’agit de la participation de l’Union à toute présence civile à venir, toute opération civile de gestion de crise relative à l’État de droit, en particulier en ce qui concerne la police et le système judiciaire, et une présence de l’UE dans le but d’apporter un soutien dans le cadre de la perspective européenne du Kosovo. Les préparations sont en cours dans ces trois domaines. Une équipe de planification de l’UE a été établie par une action commune menée par celle-ci et a déjà été envoyée au Kosovo en vue de se préparer à une éventuelle opération civile de gestion de crise relative à l’aspect de l’État de droit auquel j’ai fait référence. Le futur rôle de l’Union au Kosovo est planifié en collaboration avec la Commission européenne. De cette manière, nous utiliserons tous les moyens à notre disposition pour tâcher de garantir une certaine cohérence dans la manière dont l’Union européenne agit. Une future présence internationale au Kosovo ne prendra pas la forme d’une mission de l’Union européenne au Kosovo (MIUEK). Quand une solution aura été trouvée et quand la mission des Nations unies au Kosovo (MINUK) aura progressivement été dissoute, les institutions du Kosovo devraient être elles-mêmes chargées d’administrer leurs affaires. Le Kosovo lui-même devrait assumer l’appropriation locale et prendre ses responsabilités. L’action internationale devrait aider les institutions du Kosovo à prendre l’entière responsabilité des affaires de ce territoire. L’Union européenne joue un rôle très central dans la mise en œuvre d’une solution à la question du statut du Kosovo. Elle fera partie de la future présence internationale et participera à toute opération civile de gestion de crise, et elle soutiendra les efforts visant à renforcer la stabilité et le développement socio-économique au Kosovo. Naturellement, le futur rôle de l’UE nécessitera aussi un financement considérable. L’Union examine actuellement des moyens de garantir sa participation, le cas échéant. C’est l’objectif commun de l’UE et du Kosovo de veiller à ce que ce celui-ci devienne un partenaire fiable, développant des relations étroites avec l’Union européenne ainsi qu’avec nos autres régions voisines. Un facteur clé dans ce cadre sera la création d’un Kosovo démocratique et multinational, reposant sur de bonnes bases en vue du développement économique et d’une plus grande intégration."@fr8
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, Euroopan unioni on hyvin tietoinen siitä, että Kosovon asemaa koskeva prosessi on kansainväliselle yhteisölle merkittävä haaste. Myönteinen ja kestävä ratkaisu on Euroopan unionin omien etujen mukaista. Kosovon asemaa koskevaa prosessia johtaa YK:n erityislähettiläs Martti Ahtisaari. EU on siinä työssä täysin mukana EU:n erityisedustajan kautta. Samoin unionilla ja varsinkin puheenjohtajavaltiolla on säännölliset suorat kontaktit erityislähettiläs Ahtisaareen, joka viimeksi selosti tilannetta EU:n ulkosuhdeneuvoston kokouksessa 17. heinäkuuta. YK:n erityislähettiläs pyrkii edelleen saamaan sekä Belgradin että Pristinan osallistumaan aktiivisesti neuvotteluihin keskeisistä aiheista, kuten hallinnon hajauttaminen ja uskonnollinen ja kulttuuriperintö samoin kuin taloudelliset kysymykset ja vähemmistöjen oikeudet. Suorat keskustelut ja asiantuntijakonsultaatiot jatkuvat. Osapuolten näkemykset poikkeavat edelleen toisistaan, mutta prosessi on ollut hyödyllinen siinä, että se on selkeyttänyt osapuolten kantoja ja sen avulla on voitu selvittää yhteistä pohjaa tulevalle ratkaisulle. Euroopan unioni tukee täysin näitä pyrkimyksiä. Euroopan unionilla on johtorooli prosessin taloudellisia näkökohtia koskevissa kysymyksissä EU:n edustajan ja komission kautta. EU on tyytyväinen YK:n pääsihteerin erityislähettilään päätökseen siirtyä suoriin poliittisiin keskusteluihin Kosovon asemasta ja kehottaa molempia osapuolia osallistumaan neuvottelujen uuteen vaiheeseen rakentavassa hengessä. Euroopan unioni tukee täysin YK:n pääsihteerin Kosovon erityisedustajan sekä Kosovon väliaikaisten itsehallintoelinten yhteisiä ponnistuksia standardien toimeenpanemiseksi. On myös tarpeen valmistautua vaiheittaiseen siirtymiseen näiden standardien mukaisesta uudistusprosessista Euroopan integraation edellyttämään uudistusprosessiin. Unionin mukana olo Kosovossa statusratkaisun jälkeen tulee käsittämään kolme tekijää: unionin osallistuminen mahdolliseen tulevaan siviililäsnäoloon, mahdollinen siviilikriisinhallintaoperaatio, joka koskee oikeusvaltiota, erityisesti poliisia ja oikeuslaitosta, sekä sellainen EU:n läsnäolo, jonka tarkoituksena on tukea Kosovon eurooppalaista perspektiiviä. Valmistelut ovat käynnissä kaikilla näillä kolmella alueella. EU:n yhteisen toiminnan nojalla on perustettu EU:n suunnittelutyöryhmä, joka on jo lähetetty Kosovoon valmistelemaan edellä mainittua mahdollista oikeusvaltion alaa koskevaa siviilikriisinhallintaoperaatiota. Unionin tulevaa roolia Kosovossa valmistellaan yhdessä Euroopan komission kanssa. Näin pyritään kaikin käytettävissä olevin keinoin varmistamaan Euroopan unionin johdonmukainen toiminta. Tuleva kansainvälinen läsnäolo Kosovossa ei tule olemaan jonkinlainen EUMIK. Ratkaisun saavuttamisen jälkeen ja kun UNMIK on vähitellen purettu, Kosovon omien instituutioiden tulisi itse vastata asioiden hoidosta. Paikallinen omistajuus ja vastuunkanto tulisi olla Kosovolla itsellään. Kansainvälisen toiminnan tulisi auttaa Kosovon omia elimiä ottamaan täysi vastuu Kosovon asioista. Euroopan unioni osallistuu Kosovon asemaa koskevan ratkaisun toimeenpanoon hyvin keskeisellä tavalla. EU osallistuu tulevaan kansainväliseen läsnäoloon ja siviilikriisinhallintaoperaatioon sekä tukee vakauden ja yhteiskunnallistaloudellisen kehityksen lujittamista Kosovossa. EU:n tuleva rooli Kosovossa edellyttää luonnollisesti myös tuntuvaa rahoitusta. Unioni selvittää parhaillaan, miten sen asianmukainen osallistuminen taataan. EU:n ja Kosovon yhteisenä tavoitteena on varmistaa, että Kosovosta tulee luotettava kumppani, joka lähentyy Euroopan unionia yhdessä muiden lähialueiden kanssa. Avaintekijänä tässä on demokraattisen ja monikansallisen Kosovon luominen, jolla on hyvät lähtökohdat taloudelliseen kehitykseen ja syvenevään integraatioon."@hu11
"Signor Presidente, onorevoli deputati, l’Unione europea è pienamente cosciente del fatto che i colloqui sullo del Kosovo sono una sfida fondamentale per la comunità internazionale. Una soluzione positiva e durevole è nell’interesse della stessa Unione europea. I colloqui sullo del Kosovo sono gestiti dall’inviato speciale dell’ONU, Martti Athisaari. L’UE partecipa attivamente a questo processo nella figura del proprio rappresentante speciale. Allo stesso modo l’Unione, e la Presidenza finlandese in particolare, sono regolarmente in contatto diretto con l’inviato speciale Athisaari che, di recente, ha fatto un resoconto della situazione in occasione di un incontro del Consiglio “Affari generali e Relazioni esterne” dell’UE tenutosi il 17 luglio. L’inviato speciale dell’ONU sta ancora cercando di convincere Belgrado e Pristina a partecipare attivamente ai negoziati su temi chiave quali il decentramento di governo, il patrimonio religioso e culturale, le questioni economiche e i diritti delle minoranze. Nel frattempo continuano i dibattiti e le consultazioni dirette con gli esperti. Le parti in causa continuano ad avere pareri diversi, ma il processo è stato utile in quanto ha chiarito le posizioni e ha contribuito a valutare un possibile punto d’incontro per una soluzione futura. L’Unione europea sostiene appieno questi obiettivi e svolge un ruolo da protagonista nelle questioni legate agli aspetti economici del processo tramite il proprio rappresentante e la Commissione. L’UE si rallegra della decisione presa dall’inviato speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite di procedere al dibattito politico sullo del Kosovo, ed esorta entrambe le parti a partecipare con spirito costruttivo a una nuova tornata di consultazioni. L’UE sostiene appieno gli sforzi congiunti del rappresentante speciale del Segretario generale dell’ONU per il Kosovo e degli organi autonomi temporanei della regione nell’applicazione delle norme. Occorre altresì prepararsi al progressivo passaggio dal processo di riforma conforme a tali norme a un processo rispondente all’integrazione europea. Una volta determinato lo l’Unione ricoprirà un ruolo preciso in tre settori. Sarà presente a livello civile, parteciperà a eventuali operazioni di gestione delle crisi civili sullo Stato di diritto, soprattutto nei settori di polizia e del sistema giudiziario, e fornirà sostegno alla prospettiva europea del Kosovo. In tutti e tre i settori i preparativi sono in corso. Un gruppo di programmazione UE, istituito mediante un’azione comune, è già stato inviato in Kosovo per predisporre un’eventuale operazione di gestione di crisi civili nel citato settore dello Stato di diritto. Il futuro ruolo dell’Unione europea in Kosovo viene pianificato insieme alla Commissione europea. In tal modo useremo tutti gli strumenti a disposizione per cercare di garantire coerenza nelle azioni comunitarie. La futura presenza internazionale nella regione non sarà garantita da una missione UE in Kosovo (EUMIK). Una volta raggiunta una soluzione e dopo la graduale smobilitazione della missione ONU in Kosovo (UNMIK), le istituzioni stesse della regione dovrebbero farsi carico delle proprie competenze. Lo stesso Kosovo dovrebbe occuparsi della gestione a livello locale e assumersi le responsabilità. L’intervento internazionale dovrebbe assistere le istituzioni locali ad assumersi piena responsabilità degli affari della regione. L’Unione europea è impegnata a fondo nella ricerca di una soluzione sullo del Kosovo. Essa farà parte di una futura presenza internazionale e sarà coinvolta nelle operazioni di gestione delle crisi civili, sostenendo le iniziative per consolidare la stabilità e lo sviluppo socioeconomico del Kosovo. Ovviamente, il futuro ruolo della Comunità nella regione richiederà finanziamenti considerevoli. L’Unione sta ora valutando il modo per assicurare la propria partecipazione nella maniera più adeguata. Obiettivo comune dell’UE e del Kosovo è garantire che la regione diventi un affidabile, che sviluppi strette relazioni con l’Unione europea e le altre regioni a noi confinanti. In tal senso, la creazione di un Kosovo democratico e multinazionale, con buoni presupposti di sviluppo economico e maggiore integrazione, rappresenta un fattore chiave."@it12
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, Euroopan unioni on hyvin tietoinen siitä, että Kosovon asemaa koskeva prosessi on kansainväliselle yhteisölle merkittävä haaste. Myönteinen ja kestävä ratkaisu on Euroopan unionin omien etujen mukaista. Kosovon asemaa koskevaa prosessia johtaa YK:n erityislähettiläs Martti Ahtisaari. EU on siinä työssä täysin mukana EU:n erityisedustajan kautta. Samoin unionilla ja varsinkin puheenjohtajavaltiolla on säännölliset suorat kontaktit erityislähettiläs Ahtisaareen, joka viimeksi selosti tilannetta EU:n ulkosuhdeneuvoston kokouksessa 17. heinäkuuta. YK:n erityislähettiläs pyrkii edelleen saamaan sekä Belgradin että Pristinan osallistumaan aktiivisesti neuvotteluihin keskeisistä aiheista, kuten hallinnon hajauttaminen ja uskonnollinen ja kulttuuriperintö samoin kuin taloudelliset kysymykset ja vähemmistöjen oikeudet. Suorat keskustelut ja asiantuntijakonsultaatiot jatkuvat. Osapuolten näkemykset poikkeavat edelleen toisistaan, mutta prosessi on ollut hyödyllinen siinä, että se on selkeyttänyt osapuolten kantoja ja sen avulla on voitu selvittää yhteistä pohjaa tulevalle ratkaisulle. Euroopan unioni tukee täysin näitä pyrkimyksiä. Euroopan unionilla on johtorooli prosessin taloudellisia näkökohtia koskevissa kysymyksissä EU:n edustajan ja komission kautta. EU on tyytyväinen YK:n pääsihteerin erityislähettilään päätökseen siirtyä suoriin poliittisiin keskusteluihin Kosovon asemasta ja kehottaa molempia osapuolia osallistumaan neuvottelujen uuteen vaiheeseen rakentavassa hengessä. Euroopan unioni tukee täysin YK:n pääsihteerin Kosovon erityisedustajan sekä Kosovon väliaikaisten itsehallintoelinten yhteisiä ponnistuksia standardien toimeenpanemiseksi. On myös tarpeen valmistautua vaiheittaiseen siirtymiseen näiden standardien mukaisesta uudistusprosessista Euroopan integraation edellyttämään uudistusprosessiin. Unionin mukana olo Kosovossa statusratkaisun jälkeen tulee käsittämään kolme tekijää: unionin osallistuminen mahdolliseen tulevaan siviililäsnäoloon, mahdollinen siviilikriisinhallintaoperaatio, joka koskee oikeusvaltiota, erityisesti poliisia ja oikeuslaitosta, sekä sellainen EU:n läsnäolo, jonka tarkoituksena on tukea Kosovon eurooppalaista perspektiiviä. Valmistelut ovat käynnissä kaikilla näillä kolmella alueella. EU:n yhteisen toiminnan nojalla on perustettu EU:n suunnittelutyöryhmä, joka on jo lähetetty Kosovoon valmistelemaan edellä mainittua mahdollista oikeusvaltion alaa koskevaa siviilikriisinhallintaoperaatiota. Unionin tulevaa roolia Kosovossa valmistellaan yhdessä Euroopan komission kanssa. Näin pyritään kaikin käytettävissä olevin keinoin varmistamaan Euroopan unionin johdonmukainen toiminta. Tuleva kansainvälinen läsnäolo Kosovossa ei tule olemaan jonkinlainen EUMIK. Ratkaisun saavuttamisen jälkeen ja kun UNMIK on vähitellen purettu, Kosovon omien instituutioiden tulisi itse vastata asioiden hoidosta. Paikallinen omistajuus ja vastuunkanto tulisi olla Kosovolla itsellään. Kansainvälisen toiminnan tulisi auttaa Kosovon omia elimiä ottamaan täysi vastuu Kosovon asioista. Euroopan unioni osallistuu Kosovon asemaa koskevan ratkaisun toimeenpanoon hyvin keskeisellä tavalla. EU osallistuu tulevaan kansainväliseen läsnäoloon ja siviilikriisinhallintaoperaatioon sekä tukee vakauden ja yhteiskunnallistaloudellisen kehityksen lujittamista Kosovossa. EU:n tuleva rooli Kosovossa edellyttää luonnollisesti myös tuntuvaa rahoitusta. Unioni selvittää parhaillaan, miten sen asianmukainen osallistuminen taataan. EU:n ja Kosovon yhteisenä tavoitteena on varmistaa, että Kosovosta tulee luotettava kumppani, joka lähentyy Euroopan unionia yhdessä muiden lähialueiden kanssa. Avaintekijänä tässä on demokraattisen ja monikansallisen Kosovon luominen, jolla on hyvät lähtökohdat taloudelliseen kehitykseen ja syvenevään integraatioon."@lt14
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, Euroopan unioni on hyvin tietoinen siitä, että Kosovon asemaa koskeva prosessi on kansainväliselle yhteisölle merkittävä haaste. Myönteinen ja kestävä ratkaisu on Euroopan unionin omien etujen mukaista. Kosovon asemaa koskevaa prosessia johtaa YK:n erityislähettiläs Martti Ahtisaari. EU on siinä työssä täysin mukana EU:n erityisedustajan kautta. Samoin unionilla ja varsinkin puheenjohtajavaltiolla on säännölliset suorat kontaktit erityislähettiläs Ahtisaareen, joka viimeksi selosti tilannetta EU:n ulkosuhdeneuvoston kokouksessa 17. heinäkuuta. YK:n erityislähettiläs pyrkii edelleen saamaan sekä Belgradin että Pristinan osallistumaan aktiivisesti neuvotteluihin keskeisistä aiheista, kuten hallinnon hajauttaminen ja uskonnollinen ja kulttuuriperintö samoin kuin taloudelliset kysymykset ja vähemmistöjen oikeudet. Suorat keskustelut ja asiantuntijakonsultaatiot jatkuvat. Osapuolten näkemykset poikkeavat edelleen toisistaan, mutta prosessi on ollut hyödyllinen siinä, että se on selkeyttänyt osapuolten kantoja ja sen avulla on voitu selvittää yhteistä pohjaa tulevalle ratkaisulle. Euroopan unioni tukee täysin näitä pyrkimyksiä. Euroopan unionilla on johtorooli prosessin taloudellisia näkökohtia koskevissa kysymyksissä EU:n edustajan ja komission kautta. EU on tyytyväinen YK:n pääsihteerin erityislähettilään päätökseen siirtyä suoriin poliittisiin keskusteluihin Kosovon asemasta ja kehottaa molempia osapuolia osallistumaan neuvottelujen uuteen vaiheeseen rakentavassa hengessä. Euroopan unioni tukee täysin YK:n pääsihteerin Kosovon erityisedustajan sekä Kosovon väliaikaisten itsehallintoelinten yhteisiä ponnistuksia standardien toimeenpanemiseksi. On myös tarpeen valmistautua vaiheittaiseen siirtymiseen näiden standardien mukaisesta uudistusprosessista Euroopan integraation edellyttämään uudistusprosessiin. Unionin mukana olo Kosovossa statusratkaisun jälkeen tulee käsittämään kolme tekijää: unionin osallistuminen mahdolliseen tulevaan siviililäsnäoloon, mahdollinen siviilikriisinhallintaoperaatio, joka koskee oikeusvaltiota, erityisesti poliisia ja oikeuslaitosta, sekä sellainen EU:n läsnäolo, jonka tarkoituksena on tukea Kosovon eurooppalaista perspektiiviä. Valmistelut ovat käynnissä kaikilla näillä kolmella alueella. EU:n yhteisen toiminnan nojalla on perustettu EU:n suunnittelutyöryhmä, joka on jo lähetetty Kosovoon valmistelemaan edellä mainittua mahdollista oikeusvaltion alaa koskevaa siviilikriisinhallintaoperaatiota. Unionin tulevaa roolia Kosovossa valmistellaan yhdessä Euroopan komission kanssa. Näin pyritään kaikin käytettävissä olevin keinoin varmistamaan Euroopan unionin johdonmukainen toiminta. Tuleva kansainvälinen läsnäolo Kosovossa ei tule olemaan jonkinlainen EUMIK. Ratkaisun saavuttamisen jälkeen ja kun UNMIK on vähitellen purettu, Kosovon omien instituutioiden tulisi itse vastata asioiden hoidosta. Paikallinen omistajuus ja vastuunkanto tulisi olla Kosovolla itsellään. Kansainvälisen toiminnan tulisi auttaa Kosovon omia elimiä ottamaan täysi vastuu Kosovon asioista. Euroopan unioni osallistuu Kosovon asemaa koskevan ratkaisun toimeenpanoon hyvin keskeisellä tavalla. EU osallistuu tulevaan kansainväliseen läsnäoloon ja siviilikriisinhallintaoperaatioon sekä tukee vakauden ja yhteiskunnallistaloudellisen kehityksen lujittamista Kosovossa. EU:n tuleva rooli Kosovossa edellyttää luonnollisesti myös tuntuvaa rahoitusta. Unioni selvittää parhaillaan, miten sen asianmukainen osallistuminen taataan. EU:n ja Kosovon yhteisenä tavoitteena on varmistaa, että Kosovosta tulee luotettava kumppani, joka lähentyy Euroopan unionia yhdessä muiden lähialueiden kanssa. Avaintekijänä tässä on demokraattisen ja monikansallisen Kosovon luominen, jolla on hyvät lähtökohdat taloudelliseen kehitykseen ja syvenevään integraatioon."@lv13
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, Euroopan unioni on hyvin tietoinen siitä, että Kosovon asemaa koskeva prosessi on kansainväliselle yhteisölle merkittävä haaste. Myönteinen ja kestävä ratkaisu on Euroopan unionin omien etujen mukaista. Kosovon asemaa koskevaa prosessia johtaa YK:n erityislähettiläs Martti Ahtisaari. EU on siinä työssä täysin mukana EU:n erityisedustajan kautta. Samoin unionilla ja varsinkin puheenjohtajavaltiolla on säännölliset suorat kontaktit erityislähettiläs Ahtisaareen, joka viimeksi selosti tilannetta EU:n ulkosuhdeneuvoston kokouksessa 17. heinäkuuta. YK:n erityislähettiläs pyrkii edelleen saamaan sekä Belgradin että Pristinan osallistumaan aktiivisesti neuvotteluihin keskeisistä aiheista, kuten hallinnon hajauttaminen ja uskonnollinen ja kulttuuriperintö samoin kuin taloudelliset kysymykset ja vähemmistöjen oikeudet. Suorat keskustelut ja asiantuntijakonsultaatiot jatkuvat. Osapuolten näkemykset poikkeavat edelleen toisistaan, mutta prosessi on ollut hyödyllinen siinä, että se on selkeyttänyt osapuolten kantoja ja sen avulla on voitu selvittää yhteistä pohjaa tulevalle ratkaisulle. Euroopan unioni tukee täysin näitä pyrkimyksiä. Euroopan unionilla on johtorooli prosessin taloudellisia näkökohtia koskevissa kysymyksissä EU:n edustajan ja komission kautta. EU on tyytyväinen YK:n pääsihteerin erityislähettilään päätökseen siirtyä suoriin poliittisiin keskusteluihin Kosovon asemasta ja kehottaa molempia osapuolia osallistumaan neuvottelujen uuteen vaiheeseen rakentavassa hengessä. Euroopan unioni tukee täysin YK:n pääsihteerin Kosovon erityisedustajan sekä Kosovon väliaikaisten itsehallintoelinten yhteisiä ponnistuksia standardien toimeenpanemiseksi. On myös tarpeen valmistautua vaiheittaiseen siirtymiseen näiden standardien mukaisesta uudistusprosessista Euroopan integraation edellyttämään uudistusprosessiin. Unionin mukana olo Kosovossa statusratkaisun jälkeen tulee käsittämään kolme tekijää: unionin osallistuminen mahdolliseen tulevaan siviililäsnäoloon, mahdollinen siviilikriisinhallintaoperaatio, joka koskee oikeusvaltiota, erityisesti poliisia ja oikeuslaitosta, sekä sellainen EU:n läsnäolo, jonka tarkoituksena on tukea Kosovon eurooppalaista perspektiiviä. Valmistelut ovat käynnissä kaikilla näillä kolmella alueella. EU:n yhteisen toiminnan nojalla on perustettu EU:n suunnittelutyöryhmä, joka on jo lähetetty Kosovoon valmistelemaan edellä mainittua mahdollista oikeusvaltion alaa koskevaa siviilikriisinhallintaoperaatiota. Unionin tulevaa roolia Kosovossa valmistellaan yhdessä Euroopan komission kanssa. Näin pyritään kaikin käytettävissä olevin keinoin varmistamaan Euroopan unionin johdonmukainen toiminta. Tuleva kansainvälinen läsnäolo Kosovossa ei tule olemaan jonkinlainen EUMIK. Ratkaisun saavuttamisen jälkeen ja kun UNMIK on vähitellen purettu, Kosovon omien instituutioiden tulisi itse vastata asioiden hoidosta. Paikallinen omistajuus ja vastuunkanto tulisi olla Kosovolla itsellään. Kansainvälisen toiminnan tulisi auttaa Kosovon omia elimiä ottamaan täysi vastuu Kosovon asioista. Euroopan unioni osallistuu Kosovon asemaa koskevan ratkaisun toimeenpanoon hyvin keskeisellä tavalla. EU osallistuu tulevaan kansainväliseen läsnäoloon ja siviilikriisinhallintaoperaatioon sekä tukee vakauden ja yhteiskunnallistaloudellisen kehityksen lujittamista Kosovossa. EU:n tuleva rooli Kosovossa edellyttää luonnollisesti myös tuntuvaa rahoitusta. Unioni selvittää parhaillaan, miten sen asianmukainen osallistuminen taataan. EU:n ja Kosovon yhteisenä tavoitteena on varmistaa, että Kosovosta tulee luotettava kumppani, joka lähentyy Euroopan unionia yhdessä muiden lähialueiden kanssa. Avaintekijänä tässä on demokraattisen ja monikansallisen Kosovon luominen, jolla on hyvät lähtökohdat taloudelliseen kehitykseen ja syvenevään integraatioon."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, de Europese Unie is zich er terdege van bewust dat het proces met betrekking tot de status van Kosovo een grote uitdaging voor de internationale gemeenschap is. Een positieve en duurzame oplossing is in het belang van de Europese Unie. Het proces met betrekking tot de status van Kosovo wordt geleid door de speciale afgezant van de Verenigde Naties, de heer Martti Ahtisaari. De Europese Unie is via haar speciale vertegenwoordiger volledig bij dit werk betrokken. De Europese Unie en vooral het Finse voorzitterschap hebben ook regelmatig rechtstreeks contact met de speciale afgezant, de heer Ahtisaari, die op 17 juli jongstleden, tijdens de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen, een uiteenzetting heeft gegeven van de situatie. De speciale afgezant van de VN probeert nog steeds zowel Belgrado als Pristina over te halen actief deel te nemen aan de onderhandelingen over de belangrijkste onderwerpen, zoals de decentralisatie van het bestuur, het religieus en cultureel erfgoed, de economische kwesties en de rechten van minderheden. De rechtstreekse besprekingen en het overleg met deskundigen worden voortgezet. De partijen hebben nog steeds uiteenlopende standpunten, maar het proces is nuttig geweest, omdat de posities van de partijen duidelijk zijn geworden en het mogelijk is geworden een gemeenschappelijke basis voor een toekomstige oplossing te vinden. De Europese Unie steunt deze pogingen volledig. De Europese Unie speelt via haar vertegenwoordiger en de Commissie een leidende rol bij de vraagstukken met betrekking tot de economische aspecten van het proces. De Europese Unie is tevreden over het besluit van de speciale afgezant van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties om rechtstreekse politieke besprekingen te beginnen over de status van Kosovo, en roept beide partijen op constructief aan deze nieuwe fase in de onderhandelingen deel te nemen. De Europese Unie staat volledig achter de inspanningen van de speciale afgezant van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties en de tijdelijke organen van het Kosovaarse zelfbestuur om normen te implementeren. Het is ook noodzakelijk zich om voor te bereiden op een gefaseerde overstap van het hervormingsproces overeenkomstig deze normen naar een hervormingsproces dat vereist is voor Europese integratie. Na de vaststelling van de status van Kosovo zal de betrokkenheid van de Unie in Kosovo drie gebieden omvatten. Deze zijn: de deelname van de Europese Unie aan een toekomstige civiele aanwezigheid, een mogelijke operatie van civiel crisisbeheer met betrekking tot de rechtstaat, voornamelijk op het gebied van politie en justitie, alsmede een aanwezigheid van de Europese Unie ter ondersteuning van het Europese perspectief van Kosovo. De voorbereidingen op al deze drie gebieden zijn in volle gang. Door een gemeenschappelijk optreden van de Europese Unie is een planningsteam van de Europese Unie opgericht dat naar Kosovo is gestuurd om een mogelijke operatie voor civiel crisisbeheer voor te bereiden met betrekking tot het zojuist door mij genoemde aspect van de rechtstaat. De toekomstige rol van de Europese Unie wordt in samenwerking met de Europese Commissie voorbereid. Op die manier proberen wij met alle beschikbare middelen een consistente aanpak van de Europese Unie te waarborgen. Een toekomstige internationale aanwezigheid in Kosovo zal niet een soort EUMIK (European Union Mission in Kosovo) worden. Nadat er een oplossing is gevonden en UNMIK (United Nations Mission in Kosovo) stapsgewijs is ontmanteld, moeten de eigen instellingen van Kosovo zelf de verantwoordelijkheid dragen voor hun zaken. Kosovo moet zorgen voor plaatselijk ‘eigenaarschap’ en de verantwoordelijkheid op zich nemen. Het internationale optreden moet de eigen instellingen van Kosovo helpen de volledige verantwoordelijkheid voor Kosovaarse zaken op zich te nemen. De Europese Unie speelt een centrale rol bij de uitvoering van een oplossing voor de status van Kosovo. Zij zal deelnemen aan een toekomstige internationale aanwezigheid en een operatie voor civiel crisisbeheer, en steunt de pogingen om de stabiliteit en de sociaaleconomische ontwikkeling in Kosovo te versterken. De toekomstige rol van de Europese Unie in Kosovo vereist natuurlijk ook een omvangrijke financiering. De Europese Unie zoekt momenteel naar manieren om een adequate deelname te waarborgen. Het is het gemeenschappelijke doel van de Europese Unie en Kosovo om te waarborgen dat Kosovo een betrouwbare partner wordt, die samen met de andere regio’s in de buurt nauwere betrekkingen met de Europese Unie ontwikkelt. De cruciale factor is hierbij het stichten van een democratisch, multinationaal Kosovo met een goede basis voor economische ontwikkeling en verdere integratie."@nl3
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, Euroopan unioni on hyvin tietoinen siitä, että Kosovon asemaa koskeva prosessi on kansainväliselle yhteisölle merkittävä haaste. Myönteinen ja kestävä ratkaisu on Euroopan unionin omien etujen mukaista. Kosovon asemaa koskevaa prosessia johtaa YK:n erityislähettiläs Martti Ahtisaari. EU on siinä työssä täysin mukana EU:n erityisedustajan kautta. Samoin unionilla ja varsinkin puheenjohtajavaltiolla on säännölliset suorat kontaktit erityislähettiläs Ahtisaareen, joka viimeksi selosti tilannetta EU:n ulkosuhdeneuvoston kokouksessa 17. heinäkuuta. YK:n erityislähettiläs pyrkii edelleen saamaan sekä Belgradin että Pristinan osallistumaan aktiivisesti neuvotteluihin keskeisistä aiheista, kuten hallinnon hajauttaminen ja uskonnollinen ja kulttuuriperintö samoin kuin taloudelliset kysymykset ja vähemmistöjen oikeudet. Suorat keskustelut ja asiantuntijakonsultaatiot jatkuvat. Osapuolten näkemykset poikkeavat edelleen toisistaan, mutta prosessi on ollut hyödyllinen siinä, että se on selkeyttänyt osapuolten kantoja ja sen avulla on voitu selvittää yhteistä pohjaa tulevalle ratkaisulle. Euroopan unioni tukee täysin näitä pyrkimyksiä. Euroopan unionilla on johtorooli prosessin taloudellisia näkökohtia koskevissa kysymyksissä EU:n edustajan ja komission kautta. EU on tyytyväinen YK:n pääsihteerin erityislähettilään päätökseen siirtyä suoriin poliittisiin keskusteluihin Kosovon asemasta ja kehottaa molempia osapuolia osallistumaan neuvottelujen uuteen vaiheeseen rakentavassa hengessä. Euroopan unioni tukee täysin YK:n pääsihteerin Kosovon erityisedustajan sekä Kosovon väliaikaisten itsehallintoelinten yhteisiä ponnistuksia standardien toimeenpanemiseksi. On myös tarpeen valmistautua vaiheittaiseen siirtymiseen näiden standardien mukaisesta uudistusprosessista Euroopan integraation edellyttämään uudistusprosessiin. Unionin mukana olo Kosovossa statusratkaisun jälkeen tulee käsittämään kolme tekijää: unionin osallistuminen mahdolliseen tulevaan siviililäsnäoloon, mahdollinen siviilikriisinhallintaoperaatio, joka koskee oikeusvaltiota, erityisesti poliisia ja oikeuslaitosta, sekä sellainen EU:n läsnäolo, jonka tarkoituksena on tukea Kosovon eurooppalaista perspektiiviä. Valmistelut ovat käynnissä kaikilla näillä kolmella alueella. EU:n yhteisen toiminnan nojalla on perustettu EU:n suunnittelutyöryhmä, joka on jo lähetetty Kosovoon valmistelemaan edellä mainittua mahdollista oikeusvaltion alaa koskevaa siviilikriisinhallintaoperaatiota. Unionin tulevaa roolia Kosovossa valmistellaan yhdessä Euroopan komission kanssa. Näin pyritään kaikin käytettävissä olevin keinoin varmistamaan Euroopan unionin johdonmukainen toiminta. Tuleva kansainvälinen läsnäolo Kosovossa ei tule olemaan jonkinlainen EUMIK. Ratkaisun saavuttamisen jälkeen ja kun UNMIK on vähitellen purettu, Kosovon omien instituutioiden tulisi itse vastata asioiden hoidosta. Paikallinen omistajuus ja vastuunkanto tulisi olla Kosovolla itsellään. Kansainvälisen toiminnan tulisi auttaa Kosovon omia elimiä ottamaan täysi vastuu Kosovon asioista. Euroopan unioni osallistuu Kosovon asemaa koskevan ratkaisun toimeenpanoon hyvin keskeisellä tavalla. EU osallistuu tulevaan kansainväliseen läsnäoloon ja siviilikriisinhallintaoperaatioon sekä tukee vakauden ja yhteiskunnallistaloudellisen kehityksen lujittamista Kosovossa. EU:n tuleva rooli Kosovossa edellyttää luonnollisesti myös tuntuvaa rahoitusta. Unioni selvittää parhaillaan, miten sen asianmukainen osallistuminen taataan. EU:n ja Kosovon yhteisenä tavoitteena on varmistaa, että Kosovosta tulee luotettava kumppani, joka lähentyy Euroopan unionia yhdessä muiden lähialueiden kanssa. Avaintekijänä tässä on demokraattisen ja monikansallisen Kosovon luominen, jolla on hyvät lähtökohdat taloudelliseen kehitykseen ja syvenevään integraatioon."@pl16
". Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, a União Europeia está consciente de que o processo de definição do estatuto do Kosovo é um enorme desafio para a comunidade internacional. A União Europeia tem todo o interesse em que se obtenha uma solução positiva e duradoura. O processo do estatuto decorre sob a liderança do enviado especial das Nações Unidas Martii Ahtisaari e a UE está plenamente envolvida nessa tarefa através do seu representante especial. Ao mesmo tempo a União e, em particular, a Presidência finlandesa mantêm contacto directo regular com o enviado especial Ahtisaari que recentemente, na reunião do Conselho Assuntos Gerais e Relações Externas da UE de 17 de Julho, fez o ponto da situação. O enviado especial da ONU continua a tentar persuadir tanto Belgrado como Pristina a tomarem parte activa nas negociações sobre temas fundamentais como a descentralização do governo, o património religioso e cultural, questões económicas e os direitos das minorias. Mantêm-se as negociações directas e consultas a peritos. As partes continuam a defender pontos de vista diferentes, mas o processo tem sido útil porque permitiu esclarecer posições e ajudou a explorar uma base comum para uma solução futura. A União Europeia apoia plenamente esses objectivos. O seu papel é determinante em domínios relacionados com os aspectos económicos do processo, através do seu representante e da Comissão. A UE acolhe com satisfação a decisão do enviado especial do Secretário-Geral das Nações Unidas de avançar para a discussão política do estatuto do Kosovo e insta ambas as partes a participarem numa nova ronda de conversações num espírito construtivo. A União Europeia apoia incondicionalmente os esforços conjuntos do enviado especial do Secretário-Geral das Nações Unidas para o Kosovo e dos órgãos de governo provisório do Kosovo no sentido de estabelecer normas. É igualmente urgente preparar uma passagem progressiva do processo de reforma de acordo com essas normas para um processo coerente com a integração europeia. Após a definição do estatuto, o envolvimento da União no Kosovo abarcará três áreas. São elas a participação em qualquer futura presença civil, uma eventual operação de gestão civil de crises que ameacem o Estado de direito, especialmente no que respeita aos sistemas policial e judicial e uma presença da UE com o objectivo de apoiar a perspectiva europeia do Kosovo. Os trabalhos avançam nas três áreas. Através de uma Acção Comum da UE foi possível criar uma equipa de planeamento que se encontra já no Kosovo, a fim de preparar uma eventual operação de gestão civil de crises nomeadamente para manter o Estado de direito, aspecto que já mencionei. O futuro papel da União no Kosovo está a ser planeado em cooperação com a Comissão Europeia. Recorreremos, assim, a todos os meios à nossa disposição para garantir a coerência da acção da União Europeia. Uma futura presença internacional no Kosovo não assumirá a forma de Missão da União Europeia no Kosovo (EUMIK). Uma vez encontrada uma solução e quando a Missão das Nações Unidas no Kosovo (UNMIK) tiver retirado gradualmente, as próprias instituições do Kosovo devem assumir a responsabilidade de resolver os seus assuntos. O Kosovo deve tomar em mãos a situação e assumir a responsabilidade. A acção internacional deve ajudar as instituições do Kosovo a assumirem plena responsabilidade pelos assuntos do Kosovo. A União Europeia está muito envolvida na aplicação de uma solução para o estatuto do Kosovo. Participará numa futura presença internacional e em qualquer operação civil de gestão de crises, assim como apoiará os esforços para reforçar a estabilidade e o desenvolvimento socioeconómico do Kosovo. O futuro papel da UE nessa região irá também, inevitavelmente, exigir um financiamento de montante considerável. Neste momento a União estuda formas adequadas de garantir o seu envolvimento. É objectivo comum da UE e do Kosovo garantir que este se torne um parceiro digno de confiança e que desenvolva estreitas relações com a União Europeia, assim como com as regiões nossas vizinhas. Para tal, será fundamental estabelecer um Kosovo democrático e multinacional, como uma base segura para o desenvolvimento económico e maior integração."@pt17
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, Euroopan unioni on hyvin tietoinen siitä, että Kosovon asemaa koskeva prosessi on kansainväliselle yhteisölle merkittävä haaste. Myönteinen ja kestävä ratkaisu on Euroopan unionin omien etujen mukaista. Kosovon asemaa koskevaa prosessia johtaa YK:n erityislähettiläs Martti Ahtisaari. EU on siinä työssä täysin mukana EU:n erityisedustajan kautta. Samoin unionilla ja varsinkin puheenjohtajavaltiolla on säännölliset suorat kontaktit erityislähettiläs Ahtisaareen, joka viimeksi selosti tilannetta EU:n ulkosuhdeneuvoston kokouksessa 17. heinäkuuta. YK:n erityislähettiläs pyrkii edelleen saamaan sekä Belgradin että Pristinan osallistumaan aktiivisesti neuvotteluihin keskeisistä aiheista, kuten hallinnon hajauttaminen ja uskonnollinen ja kulttuuriperintö samoin kuin taloudelliset kysymykset ja vähemmistöjen oikeudet. Suorat keskustelut ja asiantuntijakonsultaatiot jatkuvat. Osapuolten näkemykset poikkeavat edelleen toisistaan, mutta prosessi on ollut hyödyllinen siinä, että se on selkeyttänyt osapuolten kantoja ja sen avulla on voitu selvittää yhteistä pohjaa tulevalle ratkaisulle. Euroopan unioni tukee täysin näitä pyrkimyksiä. Euroopan unionilla on johtorooli prosessin taloudellisia näkökohtia koskevissa kysymyksissä EU:n edustajan ja komission kautta. EU on tyytyväinen YK:n pääsihteerin erityislähettilään päätökseen siirtyä suoriin poliittisiin keskusteluihin Kosovon asemasta ja kehottaa molempia osapuolia osallistumaan neuvottelujen uuteen vaiheeseen rakentavassa hengessä. Euroopan unioni tukee täysin YK:n pääsihteerin Kosovon erityisedustajan sekä Kosovon väliaikaisten itsehallintoelinten yhteisiä ponnistuksia standardien toimeenpanemiseksi. On myös tarpeen valmistautua vaiheittaiseen siirtymiseen näiden standardien mukaisesta uudistusprosessista Euroopan integraation edellyttämään uudistusprosessiin. Unionin mukana olo Kosovossa statusratkaisun jälkeen tulee käsittämään kolme tekijää: unionin osallistuminen mahdolliseen tulevaan siviililäsnäoloon, mahdollinen siviilikriisinhallintaoperaatio, joka koskee oikeusvaltiota, erityisesti poliisia ja oikeuslaitosta, sekä sellainen EU:n läsnäolo, jonka tarkoituksena on tukea Kosovon eurooppalaista perspektiiviä. Valmistelut ovat käynnissä kaikilla näillä kolmella alueella. EU:n yhteisen toiminnan nojalla on perustettu EU:n suunnittelutyöryhmä, joka on jo lähetetty Kosovoon valmistelemaan edellä mainittua mahdollista oikeusvaltion alaa koskevaa siviilikriisinhallintaoperaatiota. Unionin tulevaa roolia Kosovossa valmistellaan yhdessä Euroopan komission kanssa. Näin pyritään kaikin käytettävissä olevin keinoin varmistamaan Euroopan unionin johdonmukainen toiminta. Tuleva kansainvälinen läsnäolo Kosovossa ei tule olemaan jonkinlainen EUMIK. Ratkaisun saavuttamisen jälkeen ja kun UNMIK on vähitellen purettu, Kosovon omien instituutioiden tulisi itse vastata asioiden hoidosta. Paikallinen omistajuus ja vastuunkanto tulisi olla Kosovolla itsellään. Kansainvälisen toiminnan tulisi auttaa Kosovon omia elimiä ottamaan täysi vastuu Kosovon asioista. Euroopan unioni osallistuu Kosovon asemaa koskevan ratkaisun toimeenpanoon hyvin keskeisellä tavalla. EU osallistuu tulevaan kansainväliseen läsnäoloon ja siviilikriisinhallintaoperaatioon sekä tukee vakauden ja yhteiskunnallistaloudellisen kehityksen lujittamista Kosovossa. EU:n tuleva rooli Kosovossa edellyttää luonnollisesti myös tuntuvaa rahoitusta. Unioni selvittää parhaillaan, miten sen asianmukainen osallistuminen taataan. EU:n ja Kosovon yhteisenä tavoitteena on varmistaa, että Kosovosta tulee luotettava kumppani, joka lähentyy Euroopan unionia yhdessä muiden lähialueiden kanssa. Avaintekijänä tässä on demokraattisen ja monikansallisen Kosovon luominen, jolla on hyvät lähtökohdat taloudelliseen kehitykseen ja syvenevään integraatioon."@sk18
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, Euroopan unioni on hyvin tietoinen siitä, että Kosovon asemaa koskeva prosessi on kansainväliselle yhteisölle merkittävä haaste. Myönteinen ja kestävä ratkaisu on Euroopan unionin omien etujen mukaista. Kosovon asemaa koskevaa prosessia johtaa YK:n erityislähettiläs Martti Ahtisaari. EU on siinä työssä täysin mukana EU:n erityisedustajan kautta. Samoin unionilla ja varsinkin puheenjohtajavaltiolla on säännölliset suorat kontaktit erityislähettiläs Ahtisaareen, joka viimeksi selosti tilannetta EU:n ulkosuhdeneuvoston kokouksessa 17. heinäkuuta. YK:n erityislähettiläs pyrkii edelleen saamaan sekä Belgradin että Pristinan osallistumaan aktiivisesti neuvotteluihin keskeisistä aiheista, kuten hallinnon hajauttaminen ja uskonnollinen ja kulttuuriperintö samoin kuin taloudelliset kysymykset ja vähemmistöjen oikeudet. Suorat keskustelut ja asiantuntijakonsultaatiot jatkuvat. Osapuolten näkemykset poikkeavat edelleen toisistaan, mutta prosessi on ollut hyödyllinen siinä, että se on selkeyttänyt osapuolten kantoja ja sen avulla on voitu selvittää yhteistä pohjaa tulevalle ratkaisulle. Euroopan unioni tukee täysin näitä pyrkimyksiä. Euroopan unionilla on johtorooli prosessin taloudellisia näkökohtia koskevissa kysymyksissä EU:n edustajan ja komission kautta. EU on tyytyväinen YK:n pääsihteerin erityislähettilään päätökseen siirtyä suoriin poliittisiin keskusteluihin Kosovon asemasta ja kehottaa molempia osapuolia osallistumaan neuvottelujen uuteen vaiheeseen rakentavassa hengessä. Euroopan unioni tukee täysin YK:n pääsihteerin Kosovon erityisedustajan sekä Kosovon väliaikaisten itsehallintoelinten yhteisiä ponnistuksia standardien toimeenpanemiseksi. On myös tarpeen valmistautua vaiheittaiseen siirtymiseen näiden standardien mukaisesta uudistusprosessista Euroopan integraation edellyttämään uudistusprosessiin. Unionin mukana olo Kosovossa statusratkaisun jälkeen tulee käsittämään kolme tekijää: unionin osallistuminen mahdolliseen tulevaan siviililäsnäoloon, mahdollinen siviilikriisinhallintaoperaatio, joka koskee oikeusvaltiota, erityisesti poliisia ja oikeuslaitosta, sekä sellainen EU:n läsnäolo, jonka tarkoituksena on tukea Kosovon eurooppalaista perspektiiviä. Valmistelut ovat käynnissä kaikilla näillä kolmella alueella. EU:n yhteisen toiminnan nojalla on perustettu EU:n suunnittelutyöryhmä, joka on jo lähetetty Kosovoon valmistelemaan edellä mainittua mahdollista oikeusvaltion alaa koskevaa siviilikriisinhallintaoperaatiota. Unionin tulevaa roolia Kosovossa valmistellaan yhdessä Euroopan komission kanssa. Näin pyritään kaikin käytettävissä olevin keinoin varmistamaan Euroopan unionin johdonmukainen toiminta. Tuleva kansainvälinen läsnäolo Kosovossa ei tule olemaan jonkinlainen EUMIK. Ratkaisun saavuttamisen jälkeen ja kun UNMIK on vähitellen purettu, Kosovon omien instituutioiden tulisi itse vastata asioiden hoidosta. Paikallinen omistajuus ja vastuunkanto tulisi olla Kosovolla itsellään. Kansainvälisen toiminnan tulisi auttaa Kosovon omia elimiä ottamaan täysi vastuu Kosovon asioista. Euroopan unioni osallistuu Kosovon asemaa koskevan ratkaisun toimeenpanoon hyvin keskeisellä tavalla. EU osallistuu tulevaan kansainväliseen läsnäoloon ja siviilikriisinhallintaoperaatioon sekä tukee vakauden ja yhteiskunnallistaloudellisen kehityksen lujittamista Kosovossa. EU:n tuleva rooli Kosovossa edellyttää luonnollisesti myös tuntuvaa rahoitusta. Unioni selvittää parhaillaan, miten sen asianmukainen osallistuminen taataan. EU:n ja Kosovon yhteisenä tavoitteena on varmistaa, että Kosovosta tulee luotettava kumppani, joka lähentyy Euroopan unionia yhdessä muiden lähialueiden kanssa. Avaintekijänä tässä on demokraattisen ja monikansallisen Kosovon luominen, jolla on hyvät lähtökohdat taloudelliseen kehitykseen ja syvenevään integraatioon."@sl19
". Herr talman, mina damer och herrar! Europeiska unionen är väl medveten om att statusförhandlingarna för Kosovo är en stor utmaning för det internationella samfundet. En positiv varaktig lösning ligger i Europeiska unionens eget intresse. Förhandlingarna om Kosovos status leds av FN:s särskilda sändebud Martti Ahtisaari. EU är fullständigt delaktigt i arbetet via sin särskilda representant. Likaså har unionen och det finländska ordförandeskapet i synnerhet, regelbunden direktkontakt med det särskilda sändebudet Ahtisaari, som nyligen redogjorde för situationen vid Europeiska rådets möte (allmänna frågor och yttre förbindelser) den 17 juli. FN:s särskilda sändebud försöker fortfarande att övertyga både Belgrad och Pristina att aktivt delta i förhandlingarna om centrala frågor, som exempelvis decentraliseringen av styret, det religiösa och kulturella arvet, ekonomiska frågor och minoriteters rättigheter. De direkta diskussionerna och samråden med experter fortsätter. Parternas åsikter går fortfarande isär, men processen har varit nyttig på så vis att den klargjort ståndpunkterna och bidragit till utforskningen av en gemensam grund för en framtida lösning. Europeiska unionen stöder dessa mål fullt ut. Den har en ledande roll i frågor som rör förhandlingarnas ekonomiska aspekter via sin representant och kommissionen. EU är tillfreds med beslutet från FN:s generalsekreterares särskilda sändebud att gå vidare till de politiska diskussionerna om Kosovos status och uppmanar båda parter att konstruktivt delta i en ny förhandlingsrunda. Europeiska unionen stöder fullt ut de kombinerade ansträngningar som gjorts av FN:s generalsekreterares särskilda sändebud för Kosovo och Kosovos tillfälliga självstyrande organ för att tillämpa normerna. Det finns också ett behov av att förbereda en fortlöpande övergång från reformprocessen enligt dessa normer till en process som är förenlig med ett införlivande i EU. Efter att statusen fastställts kommer unionens delaktighet i Kosovo att omfatta tre områden. Dessa områden består av unionens deltagande genom en eventuell framtida civil närvaro, en eventuell civil krishanteringsinsats på rättsstatsområdet, särskilt i fråga om det polisiära och rättsliga systemet, och en EU-närvaro i syfte att stödja Kosovos framtidsutsikter inom EU. Förberedelserna pågår på tre områden. En planeringsgrupp inom EU som inrättats genom en gemensam EU-åtgärd har redan sänts till Kosovo för att förbereda en eventuell civil krishanteringsinsats på rättsstatsområdet, vilket jag nämnt. Unionens framtida roll i Kosovo planeras i samarbete med Europeiska unionen. På så sätt kommer vi att använda alla till buds stående medel för att försöka att se till att EU agerar på ett konsekvent sätt. En framtida internationell närvaro i Kosovo kommer inte att utformas som ett EU-uppdrag i Kosovo (EUMIK). När man funnit en lösning och då Förenta nationernas uppdrag i Kosovo (UNMIK) gradvis har upplösts, borde Kosovos egna institutioner själva ansvara för att hantera sina angelägenheter. Kosovo självt borde ta på sig ett lokalt egenansvar och ta ansvar för situationen. Syftet med de internationella åtgärderna bör vara att hjälpa Kosovos egna institutioner att ta fullständigt ansvar för Kosovos angelägenheter. Europeiska unionen är mycket centralt delaktig i genomförandet av en lösning på frågan om Kosovos status. EU kommer att vara delaktigt i en framtida internationell närvaro och i en eventuell civil krishanteringsinsats, och kommer att stödja ansträngningarna att stärka stabiliteten och den socioekonomiska utvecklingen i Kosovo. EU:s framtida roll i regionen kommer naturligtvis också att kräva avsevärd finansiering. Unionen undersöker för närvarande hur dess deltagande kan garanteras om det blir aktuellt. Det är EU:s och Kosovos gemensamma mål att se till att Kosovo blir en pålitlig partner som utarbetar närmare förbindelser med Europeiska unionen tillsammans med andra grannregioner. En central faktor här kommer att vara inrättandet av ett demokratiskt och multinationellt Kosovo, med en god grund för ekonomisk utveckling och ökad integration."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Paula Lehtomäki,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
"neuvoston puheenjohtaja"5,19,15,1,18,14,11,16,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph