Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-09-05-Speech-2-166"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20060905.22.2-166"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Arvoisa puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, minulla on kunnia esitellä teille neuvoston puheenjohtajavaltion puolesta Euroopan yhteisöjen varainhoitovuoden 2007 yleinen talousarvioesitys, jonka neuvosto hyväksyi 17. heinäkuuta 2006. Kyseessä on ensimmäinen uuden rahoituskehyksen mukainen talousarviomenettely. Uuteen rahoituskauteen siirtymisen tulee tapahtua sujuvasti ja samalla on varmistettava jatkuvuus ja johdonmukaisuus. Tässä suhteessa uskon budjettivallan käyttäjien eli Euroopan parlamentin ja neuvoston hyvän yhteistyön jatkuvan. Olen vakuuttunut, että molemmilla toimielimillä on sama tavoite eli varainhoitovuoden 2007 talousarviosta sopiminen vuoden loppuun mennessä. Neuvosto korotti otsakkeen 4 maksumäärärahoja rajatylittävän yhteistyön ja Irakin jälleenrakennuksen osalta niiden poliittisen merkityksen vuoksi. Toimielinten välisen sopimuksen mukaisesti neuvosto jätti maksusitoumusmäärärahoihin 220 miljoonan euron liikkumavaran ennakoimattomia tapahtumia varten. Yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa varten neuvosto hyväksyi alustavassa talousarvioesityksessä ehdotetun määrän, joka vastaa myös toimielinten välisen sopimuksen määräyksiä. Hallintomenoja koskevassa otsakkeessa 5 neuvosto sovelsi kokonaisvaltaista näkemystä. Se tutki hyvin huolellisesti kunkin toimielimen määrärahatarpeet. Hallintomenojen lisäys on silti 3,4 prosenttia varainhoitovuoden 2006 talousarvioon verrattuna. Neuvoston hallintomenojen kasvu rajoittui 0,3 prosenttiin, mikä onkin huomionarvoista. Neuvosto pitää uusien työntekijöiden rekrytointia hyvin tärkeänä, kun otetaan huomioon vuoden 2004 laajentuminen ja tuleva laajentuminen. Siksi se on hyväksynyt kaikki uudet laajentumista varten pyydetyt toimet vuodelle 2007. Yksi neuvoston keskeisimmistä tavoitteista on ollut varmistaa todellinen tuottavuuden kasvu EU:n hallinnossa uuden rahoituskehyksen kattamalla ajanjaksolla. Neuvosto antoi tätä varten lausuman kattavasta hallinnon tuottavuuden kasvuohjelmasta vuosiksi 2007–2013. Tunnette erittäin hyvin hallintopaketin eri osat. Painotan voimakkaasti sitä, että kyseessä on neuvoston asettama tavoite, ei yksittäisen jäsenmaan eikä yksin puheenjohtajavaltion tavoite. Otsakkeen 5 yhteydessä haluaisin myös muistuttaa neuvoston toisesta lausumasta, joka koskee vuoden 2004 laajentumiseen liittyvää rekrytointiprosessin täytäntöönpanoa. Neuvosto on erityisen huolestunut rekrytoinnin hidastumisesta tänä vuonna. Odotammekin merkittävää edistymistä rekrytointiprosessissa, jotta mahdollisimman laaja maantieteellinen tasapaino saavutettaisiin mahdollisimman pian. Toivoisin, että parlamentti voisi yhtyä tähän pyrkimykseen ja näin ollen myös kyseiseen lausumaan. Lähtökohtani on, että hallinnolle asetettavia nykyaikaistamisvaatimuksia tulee voida soveltaa myös unionin toimielimiin. EU:n toimielimet eivät poikkea muista organisaatioista. EU:n tulee tehdä työnsä mahdollisimman tehokkaasti. Siten voimme osoittaa kansalaisille, että tuotamme heidän rahoillensa todellista vastinetta, lisäarvoa. Tämä edellyttää budjettivallan käyttäjiltä kykyä priorisoida voimavaroja. Hallinnon tehostaminen lisää samalla kansalaisten luottamusta unionin toimintoihin. Tulevina kuukausina joudumme käsittelemään kattavasti Lähi-idän kriisiä ja tarvittavia EU:n toimia. Emme saa myöskään unohtaa, että tulevaisuutta varten Euroopan parlamentin ja neuvoston on tarkasteltava vuoden 2007 talousarviomenettelyssä unionin globaalisia haasteita. Lopuksi totean suhtautuvani luottavaisesti siihen, että päätavoitteemme toteutuu ja saamme hyvissä ajoin aikaan riittävän, mutta ei ylimitoitetun talousarvion varainhoitovuodelle 2007. Tiedämme, että tämä talousarviomenettely on vasta alkuvaiheissaan ja että varainhoitovuoden 2007 talousarvion lopulliseen hyväksymiseen on vielä pitkä matka. Mutta luotan siihen, että pystymme tutkimaan kaikki mahdollisuudet, jotta pääsemme lopulliseen sopimukseen, jonka kaikki osapuolet ja ennen kaikkea kansalaiset voivat hyväksyä. Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, kiitän mielenkiinnostanne. Ennen kuin esittelen neuvoston hyväksymän talousarvioesityksen yksityiskohtaisemmin, haluaisin palauttaa mieleen neuvoston päätöksentekoa ohjanneita pääperiaatteita. Ensinnäkin korostan, että neuvosto noudatti kaikilta osin 17. toukokuuta 2006 tehtyä uutta toimielinten välistä sopimusta. Näin neuvosto vahvisti jälleen pitävänsä erittäin tärkeänä, että EU:n tasollakin noudatetaan yleistä budjettikuria kansalliseen tapaan. Erityistä huomiota kiinnitettiin siihen, että noudatetaan uudessa rahoituskehyksessä vahvistettuja menojen vuotuisia enimmäismääriä ja että eri otsakkeiden enimmäismääriin jätetään riittävä liikkumavara ennakoimattomia tilanteita varten. Keskeisenä periaatteenamme talousarvion käsittelyssä on ollut tarkasti määriteltyjen ja todellisten menotarpeiden arviointi. Vaikka kaikkia Euroopan unionin painopistealueita on rahoitettava riittävästi ja asianmukaisena ajankohtana, tämä ei tarkoita sitä, että määrärahat olisi arvioitava ylisuuriksi. Neuvosto on moitteetonta ja kurinalaista varainhoitoa harjoittaakseen analysoinut yksityiskohtaisesti kaikkien politiikan alojen tarpeet. Otettuaan huomioon talousarvion aiemman toteutumisen, tutkittuaan perusteellisesti valikoituja toimintakohtaisia selvityksiä, vastaanottokykyä ja todellisia tarpeita vuoden 2007 osalta, neuvosto päätyi talousarvioesityksessä hallittuun maksumäärärahojen kasvuun. Neuvoston mielestä tällainen maksumäärärahojen taso on riittävä eikä liian alhainen. Arvoisat parlamentin jäsenet, haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että neuvosto on noudattanut johdonmukaisesti alhaalta ylöspäin suuntautuvaa lähestymistapaa. Siten talousarvioesityksessämme olevat lopulliset luvut ovat objektiivisiin tekijöihin perustuvien kohdennettujen toimenpiteiden tulosta. Neuvoston ensimmäinen käsittely ei näin ollen missään nimessä perustu kautta linjan tehtyihin leikkauksiin. Edellä kuvattu pätee myös hallintoon. Toiseksi noudatimme kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Tutkimme nimittäin joukon komission toimintakohtaisia selvityksiä, jotka kattoivat kaikki talousarvioon liittyvät politiikan alat. Kolmanneksi EU:n talousarviomenettely kaipaa innovatiivisuutta. Se toteutuu parhaiten budjettivallan käyttäjien yhdenvertaisella ja aktiivisella tarkastelulla. Ilman innovatiivisia budjettiratkaisuja emme voi edistää unionin kilpailukykyä emmekä toimielinten hallinnon tehostamista. Tämän talousarvioesityksen maksusitoumusmäärärahat ovat yhteensä 125,8 miljardia euroa. Lisäys on 3,7 prosenttia vuoden 2006 talousarvioon verrattuna. Maksumäärärahat ovat yhteensä 114,6 miljardia euroa, mikä on 2,3 prosenttia enemmän kuin varainhoitovuoden 2006 talousarviossa. Alaotsakkeen 1a maksusitoumusmäärärahoja ei ole juurikaan supistettu, koska neuvosto pitää kilpailukykyä ja globaalisiin haasteisiin vastaamista hyvin tärkeinä. Neuvosto ehdotti lisäksi tähän alaotsakkeeseen kahta uutta pilottihanketta, joista toinen koskee oppimiskolmiota ja toinen unionin omaa energiavarmuutta. Neuvosto hyväksyy myös lausuman pilottihankkeista ja valmistelutoimista. Uuden toimielinten välisen sopimuksen mukaan molempien budjettivallan käyttäjien on esiteltävä pilottihankkeita tai valmistelutoimia koskevat aikomuksensa. Neuvoston esityksessä esitetään Euroopan unionin ensisijaisia toimia varten neljä erityisalaa, joilla neuvoston mielestä olisi toteutettava pilottihankkeita tai valmistelutoimia. Toivottavasti saavutamme yhteistyön avulla yhteisen näkemyksen. Alaotsakkeen 1b osalta neuvosto hyväksyi alustavan talousarvioesityksen mukaiset maksusitoumusmäärärahat. Neuvosto supisti maksumäärärahoja 425 miljoonalla eurolla niissä budjettikohdissa, jota koskevat ennen vuotta 2000 aloitettujen ohjelmien ja vuosien 2000–2006 ohjelmien loppuunsaattamista, kun otetaan huomioon näiden ohjelmien nykyinen toteutumisaste. Uuden ohjelmointikauden osalta neuvosto ei tehnyt vähennyksiä ja antoi lisäksi lausuman, jossa se ilmaisi pitävänsä tärkeänä sitä, että komissio pystyisi hyväksymään nopeasti jäsenvaltioiden esittämät toimenpideohjelmat ja hankkeet. Otsakkeeseen 2 neuvosto teki 365 miljoonan euron suuruisen rajoitetun vähennyksen kaikkien maatalousmarkkinoiden interventioita koskevien budjettikohtien osalta lukuun ottamatta niitä budjettikohtia, joihin samansuuruinen erityisvähennys oli jo tehty. Näissä vähennyksissä noudatetaan yleisperiaatetta, jonka mukaan otetaan huomioon aikaisempi toteutumisaste sekä todellisia tarpeita koskevat arviot. Neuvosto kuitenkin totesi, että maatalousmenoja ja kansainvälisiä kalastussopimuksia koskevia menoja tarkastellaan uudelleen syksyllä komission oikaisukirjelmän pohjalta. Alaotsakkeen 3a maksusitoumusmäärärahoihin neuvosto jätti 75 miljoonan euron liikkumavaran. Neuvosto lisäsi kuitenkin ulkorajarahaston määrärahoja, koska se pitää tätä tärkeänä poliittisena painopisteenä."@fi7
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, minulla on kunnia esitellä teille neuvoston puheenjohtajavaltion puolesta Euroopan yhteisöjen varainhoitovuoden 2007 yleinen talousarvioesitys, jonka neuvosto hyväksyi 17. heinäkuuta 2006. Kyseessä on ensimmäinen uuden rahoituskehyksen mukainen talousarviomenettely. Uuteen rahoituskauteen siirtymisen tulee tapahtua sujuvasti ja samalla on varmistettava jatkuvuus ja johdonmukaisuus. Tässä suhteessa uskon budjettivallan käyttäjien eli Euroopan parlamentin ja neuvoston hyvän yhteistyön jatkuvan. Olen vakuuttunut, että molemmilla toimielimillä on sama tavoite eli varainhoitovuoden 2007 talousarviosta sopiminen vuoden loppuun mennessä. Neuvosto korotti otsakkeen 4 maksumäärärahoja rajatylittävän yhteistyön ja Irakin jälleenrakennuksen osalta niiden poliittisen merkityksen vuoksi. Toimielinten välisen sopimuksen mukaisesti neuvosto jätti maksusitoumusmäärärahoihin 220 miljoonan euron liikkumavaran ennakoimattomia tapahtumia varten. Yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa varten neuvosto hyväksyi alustavassa talousarvioesityksessä ehdotetun määrän, joka vastaa myös toimielinten välisen sopimuksen määräyksiä. Hallintomenoja koskevassa otsakkeessa 5 neuvosto sovelsi kokonaisvaltaista näkemystä. Se tutki hyvin huolellisesti kunkin toimielimen määrärahatarpeet. Hallintomenojen lisäys on silti 3,4 prosenttia varainhoitovuoden 2006 talousarvioon verrattuna. Neuvoston hallintomenojen kasvu rajoittui 0,3 prosenttiin, mikä onkin huomionarvoista. Neuvosto pitää uusien työntekijöiden rekrytointia hyvin tärkeänä, kun otetaan huomioon vuoden 2004 laajentuminen ja tuleva laajentuminen. Siksi se on hyväksynyt kaikki uudet laajentumista varten pyydetyt toimet vuodelle 2007. Yksi neuvoston keskeisimmistä tavoitteista on ollut varmistaa todellinen tuottavuuden kasvu EU:n hallinnossa uuden rahoituskehyksen kattamalla ajanjaksolla. Neuvosto antoi tätä varten lausuman kattavasta hallinnon tuottavuuden kasvuohjelmasta vuosiksi 2007–2013. Tunnette erittäin hyvin hallintopaketin eri osat. Painotan voimakkaasti sitä, että kyseessä on neuvoston asettama tavoite, ei yksittäisen jäsenmaan eikä yksin puheenjohtajavaltion tavoite. Otsakkeen 5 yhteydessä haluaisin myös muistuttaa neuvoston toisesta lausumasta, joka koskee vuoden 2004 laajentumiseen liittyvää rekrytointiprosessin täytäntöönpanoa. Neuvosto on erityisen huolestunut rekrytoinnin hidastumisesta tänä vuonna. Odotammekin merkittävää edistymistä rekrytointiprosessissa, jotta mahdollisimman laaja maantieteellinen tasapaino saavutettaisiin mahdollisimman pian. Toivoisin, että parlamentti voisi yhtyä tähän pyrkimykseen ja näin ollen myös kyseiseen lausumaan. Lähtökohtani on, että hallinnolle asetettavia nykyaikaistamisvaatimuksia tulee voida soveltaa myös unionin toimielimiin. EU:n toimielimet eivät poikkea muista organisaatioista. EU:n tulee tehdä työnsä mahdollisimman tehokkaasti. Siten voimme osoittaa kansalaisille, että tuotamme heidän rahoillensa todellista vastinetta, lisäarvoa. Tämä edellyttää budjettivallan käyttäjiltä kykyä priorisoida voimavaroja. Hallinnon tehostaminen lisää samalla kansalaisten luottamusta unionin toimintoihin. Tulevina kuukausina joudumme käsittelemään kattavasti Lähi-idän kriisiä ja tarvittavia EU:n toimia. Emme saa myöskään unohtaa, että tulevaisuutta varten Euroopan parlamentin ja neuvoston on tarkasteltava vuoden 2007 talousarviomenettelyssä unionin globaalisia haasteita. Lopuksi totean suhtautuvani luottavaisesti siihen, että päätavoitteemme toteutuu ja saamme hyvissä ajoin aikaan riittävän, mutta ei ylimitoitetun talousarvion varainhoitovuodelle 2007. Tiedämme, että tämä talousarviomenettely on vasta alkuvaiheissaan ja että varainhoitovuoden 2007 talousarvion lopulliseen hyväksymiseen on vielä pitkä matka. Mutta luotan siihen, että pystymme tutkimaan kaikki mahdollisuudet, jotta pääsemme lopulliseen sopimukseen, jonka kaikki osapuolet ja ennen kaikkea kansalaiset voivat hyväksyä. Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, kiitän mielenkiinnostanne. Ennen kuin esittelen neuvoston hyväksymän talousarvioesityksen yksityiskohtaisemmin, haluaisin palauttaa mieleen neuvoston päätöksentekoa ohjanneita pääperiaatteita. Ensinnäkin korostan, että neuvosto noudatti kaikilta osin 17. toukokuuta 2006 tehtyä uutta toimielinten välistä sopimusta. Näin neuvosto vahvisti jälleen pitävänsä erittäin tärkeänä, että EU:n tasollakin noudatetaan yleistä budjettikuria kansalliseen tapaan. Erityistä huomiota kiinnitettiin siihen, että noudatetaan uudessa rahoituskehyksessä vahvistettuja menojen vuotuisia enimmäismääriä ja että eri otsakkeiden enimmäismääriin jätetään riittävä liikkumavara ennakoimattomia tilanteita varten. Keskeisenä periaatteenamme talousarvion käsittelyssä on ollut tarkasti määriteltyjen ja todellisten menotarpeiden arviointi. Vaikka kaikkia Euroopan unionin painopistealueita on rahoitettava riittävästi ja asianmukaisena ajankohtana, tämä ei tarkoita sitä, että määrärahat olisi arvioitava ylisuuriksi. Neuvosto on moitteetonta ja kurinalaista varainhoitoa harjoittaakseen analysoinut yksityiskohtaisesti kaikkien politiikan alojen tarpeet. Otettuaan huomioon talousarvion aiemman toteutumisen, tutkittuaan perusteellisesti valikoituja toimintakohtaisia selvityksiä, vastaanottokykyä ja todellisia tarpeita vuoden 2007 osalta, neuvosto päätyi talousarvioesityksessä hallittuun maksumäärärahojen kasvuun. Neuvoston mielestä tällainen maksumäärärahojen taso on riittävä eikä liian alhainen. Arvoisat parlamentin jäsenet, haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että neuvosto on noudattanut johdonmukaisesti alhaalta ylöspäin suuntautuvaa lähestymistapaa. Siten talousarvioesityksessämme olevat lopulliset luvut ovat objektiivisiin tekijöihin perustuvien kohdennettujen toimenpiteiden tulosta. Neuvoston ensimmäinen käsittely ei näin ollen missään nimessä perustu kautta linjan tehtyihin leikkauksiin. Edellä kuvattu pätee myös hallintoon. Toiseksi noudatimme kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Tutkimme nimittäin joukon komission toimintakohtaisia selvityksiä, jotka kattoivat kaikki talousarvioon liittyvät politiikan alat. Kolmanneksi EU:n talousarviomenettely kaipaa innovatiivisuutta. Se toteutuu parhaiten budjettivallan käyttäjien yhdenvertaisella ja aktiivisella tarkastelulla. Ilman innovatiivisia budjettiratkaisuja emme voi edistää unionin kilpailukykyä emmekä toimielinten hallinnon tehostamista. Tämän talousarvioesityksen maksusitoumusmäärärahat ovat yhteensä 125,8 miljardia euroa. Lisäys on 3,7 prosenttia vuoden 2006 talousarvioon verrattuna. Maksumäärärahat ovat yhteensä 114,6 miljardia euroa, mikä on 2,3 prosenttia enemmän kuin varainhoitovuoden 2006 talousarviossa. Alaotsakkeen 1a maksusitoumusmäärärahoja ei ole juurikaan supistettu, koska neuvosto pitää kilpailukykyä ja globaalisiin haasteisiin vastaamista hyvin tärkeinä. Neuvosto ehdotti lisäksi tähän alaotsakkeeseen kahta uutta pilottihanketta, joista toinen koskee oppimiskolmiota ja toinen unionin omaa energiavarmuutta. Neuvosto hyväksyy myös lausuman pilottihankkeista ja valmistelutoimista. Uuden toimielinten välisen sopimuksen mukaan molempien budjettivallan käyttäjien on esiteltävä pilottihankkeita tai valmistelutoimia koskevat aikomuksensa. Neuvoston esityksessä esitetään Euroopan unionin ensisijaisia toimia varten neljä erityisalaa, joilla neuvoston mielestä olisi toteutettava pilottihankkeita tai valmistelutoimia. Toivottavasti saavutamme yhteistyön avulla yhteisen näkemyksen. Alaotsakkeen 1b osalta neuvosto hyväksyi alustavan talousarvioesityksen mukaiset maksusitoumusmäärärahat. Neuvosto supisti maksumäärärahoja 425 miljoonalla eurolla niissä budjettikohdissa, jota koskevat ennen vuotta 2000 aloitettujen ohjelmien ja vuosien 2000–2006 ohjelmien loppuunsaattamista, kun otetaan huomioon näiden ohjelmien nykyinen toteutumisaste. Uuden ohjelmointikauden osalta neuvosto ei tehnyt vähennyksiä ja antoi lisäksi lausuman, jossa se ilmaisi pitävänsä tärkeänä sitä, että komissio pystyisi hyväksymään nopeasti jäsenvaltioiden esittämät toimenpideohjelmat ja hankkeet. Otsakkeeseen 2 neuvosto teki 365 miljoonan euron suuruisen rajoitetun vähennyksen kaikkien maatalousmarkkinoiden interventioita koskevien budjettikohtien osalta lukuun ottamatta niitä budjettikohtia, joihin samansuuruinen erityisvähennys oli jo tehty. Näissä vähennyksissä noudatetaan yleisperiaatetta, jonka mukaan otetaan huomioon aikaisempi toteutumisaste sekä todellisia tarpeita koskevat arviot. Neuvosto kuitenkin totesi, että maatalousmenoja ja kansainvälisiä kalastussopimuksia koskevia menoja tarkastellaan uudelleen syksyllä komission oikaisukirjelmän pohjalta. Alaotsakkeen 3a maksusitoumusmäärärahoihin neuvosto jätti 75 miljoonan euron liikkumavaran. Neuvosto lisäsi kuitenkin ulkorajarahaston määrärahoja, koska se pitää tätä tärkeänä poliittisena painopisteenä."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg har på vegne af Rådets formandskab æren af at forelægge forslaget til De Europæiske Fællesskabers almindelige budget for regnskabsåret 2007, som Rådet vedtog den 17. juli 2006. Dette er den første budgetprocedure under den nye finansielle ramme. Overgangen til det nye regnskabsår bør være let, samtidig med at kontinuiteten og sammenhængen sikres. På dette punkt mener jeg, at samarbejdet mellem budgetmyndighedens to parter, Europa-Parlamentet og Rådet, vil fortsætte. Jeg er overbevist om, at de to institutioner har det samme mål, nemlig at opnå enighed om 2007-budgettet inden årets udgang. Rådet hævede betalingsbevillingerne under udgiftsområde 4 til grænseoverskridende samarbejde og genopbygning i Irak på grund af deres politiske betydning. I overensstemmelse med den interinstitutionelle aftale gav Rådet mulighed for 220 millioner euro i forpligtelsesbevillinger i tilfælde af uventede omstændigheder. Det godkendte beløbet i det foreløbige budgetforslag for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, som også overholder bestemmelserne i den interinstitutionelle aftale. Rådet indtog en overordnet holdning til udgiftsområde 5, administrationsudgifter. Det undersøgte de enkelte institutioners bevillingsbehov meget nøje. Alligevel stiger administrationsudgifterne med 3,4 % i forhold til 2006-budgettet. Stigningen i Rådets administrationsudgifter var kun 0,3 %, hvilket er værd at bemærke. Rådet mener, at det er meget vigtigt at rekruttere nyt personale på grund af udvidelsen i 2004 og den fremtidige udvidelse. Derfor har det godkendt alle de nye udvidelsesforanstaltninger, der er blevet anmodet om for 2007. Et af Rådets vigtigste mål har været at sikre, at der er en reel produktivitetsstigning i EU's administration i den periode, der indgår i den nye finansielle ramme. Med tanke på dette udstedte Rådet en erklæring om et omfattende program for administrationens produktivitetsstigning for perioden 2007-2013. De kender udmærket de forskellige dele af den administrative pakke. Jeg vil gerne understrege, at dette er Rådets mål og ikke bare en enkelt medlemsstats eller det finske formandskabs mål. I forbindelse med udgiftsområde 5 vil jeg gerne minde om en anden erklæring fra Rådet om rekrutteringsprocessen i forbindelse med udvidelsen i 2004. Rådet er især bekymret over, at rekrutteringen er taget af i år. Vi forventer, at der bliver gjort store fremskridt i rekrutteringsprocessen for at opnå størst mulig geografisk balance hurtigst muligt. Jeg håber, at Parlamentet vil støtte vores bestræbelser og dermed også vores erklæring. Jeg antager, at disse seneste krav til administration også kan finde anvendelse på EU's institutioner, som ikke adskiller sig fra andre organisationer. EU må gøre sit arbejde så effektivt som muligt. På den måde kan vi vise offentligheden, at den virkelig får noget for pengene, nemlig merværdi. Det kræver, at budgetmyndigheden er i stand til at prioritere midlerne. Samtidig øger en mere effektiv administration offentlighedens tillid til Unionens arbejde. I de kommende måneder skal vi beskæftige os indgående med krisen i Mellemøsten og den nødvendige indsats fra EU's side. Vi må heller ikke glemme, at Europa-Parlamentet og Rådet må tænke på fremtiden og undersøge Unionens globale udfordringer under budgetproceduren i 2007. Til sidst vil jeg sige, at jeg er er overbevist om, at vi når vores hovedmål, at vi afslutter budgettet for regnskabsåret 2007 i god tid, og at det bliver tilstrækkeligt uden at være for stort. Vi ved, at dette kun er første fase af budgetproceduren, og at der går langt tid, før 2007-budgettet er endeligt vedtaget. Jeg har imidlertid tiltro til, at vi vil kunne se sagen fra alle sider, så vi opnår en endelig aftale, der er acceptabel for alle parter og navnlig for offentligheden. Inden jeg går i detaljer med det budgetforslag, som Rådet har vedtaget, vil jeg gerne skitsere hovedprincipperne for Rådets beslutningstagning. For det første vil jeg understrege, at Rådet overholdt den nye interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 på alle punkter. Dermed bekræftede Rådet, at det mener, at det er meget vigtigt, at den almindelige budgetdisciplin på EU-plan overholdes på samme måde, som den overholdes på nationalt plan. Der blev især lagt vægt på, at de årlige lofter for udgifter, der er godkendt i den nye finansielle ramme, blev overholdt, og at der var tilstrækkeligt spillerum til maksimale udgifter under de forskellige udgiftsområder til uforudsete situationer. Under budgetdrøftelserne var det hovedprincip, som vi anvendte, en nøje vurdering af angivne og reelle udgiftsbehov. Selv om alle EU's prioriterede områder skal finansieres behørigt og betimeligt, betyder det ikke, at bevillingerne skal overvurderes. I sine bestræbelser på at udøve formfuldendt og disciplineret finansiel forvaltning har Rådet gennemført en detaljeret analyse af behovene på alle politikområder. Efter at have gjort status over tidligere budgetter og nøje at have undersøgt udvalgte aktivitetsrelaterede rapporter, absorptionskapacitet og de reelle behov for 2007 valgte Rådet til sidst en kontrolleret stigning i budgetforslagets betalingsbevillinger. Det er Rådets opfattelse, at dette niveau for betalingsbevillingerne er passende og ikke for lavt. Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at Rådet hele tiden har holdt sig til en bottom-up-tilgang. Således er de endelige tal i vores budgetforslag resultatet af en målrettet indsats baseret på objektive faktorer. Rådets førstebehandling er altså på ingen måde baseret på nedskæringer over hele linjen. Det samme gælder administration. For det andet valgte vi en omfattende tilgang. Faktisk undersøgte vi en række aktivitetsrelaterede rapporter fra Kommissionen, som omfattede alle politikområder i budgettet. For det tredje trænger EU's budgetprocedure til innovation. Det opnås bedst ved, at budgetmyndigheden foretager en retfærdig og proaktiv granskning. Uden innovative budgetløsninger kan vi ikke forbedre Unionens konkurrenceevne eller den administrative effektivitet i institutionerne. Forpligtelsesbevillingerne i dette budgetforslag udgør 125,8 milliarder euro. Det er en stigning på 3,7 % i forhold til budgettet for 2006. Betalingsbevillingerne udgør 114,6 milliarder euro, hvilket er 2,3 % mere end i budgettet for 2006. Forpligtelsesbevillingerne under underudgiftsområde 1a er næsten ikke skåret ned, fordi Rådet mener, at konkurrenceevne og reaktion på de globale udfordringer er meget vigtigt. Rådet foreslog også to nye pilotprojekter under dette underudgiftsområde, hvor det ene drejer sig om læringstrekanten, og det andet drejer sig om energiforsyningssikkerhed i EU. Rådet vil også godkende erklæringen om pilotprojekter og forberedende foranstaltninger. I henhold til den nye interinstitutionelle aftale skal begge budgetmyndighedens parter give udtryk for deres holdning til pilotprojekter og forberedende foranstaltninger. I Rådets forslag fastslås det, at der er fire særligt prioriterede indsatsområder i EU, hvor Rådet mener, at der bør gennemføres pilotprojekter eller forberedende foranstaltninger. Vi opnår forhåbentlig enighed gennem samarbejde. Hvad angår underudgiftsområde 1b, vedtog Rådet forpligtelsesbevillingerne i det foreløbige budgetforslag. Rådet nedskar betalingsbevillingerne med 425 millioner euro i de budgetposter, der vedrører gennemførelsen af de programmer, der var indledt inden 2000 og programmerne for perioden 2000-2006 under hensyntagen til deres aktuelle gennemførelsesgrad. Hvad angår den nye programmeringsperiode, foretog Rådet ingen nedskæringer, og det udsendte tillige en erklæring om, at det mente, at det var vigtigt, at Kommissionen hurtigt godkendte de handlingsprogrammer og projekter, som medlemsstaterne havde foreslået. Under udgiftsområde 2 gennemførte Rådet en begrænset nedskæring på 365 millioner euro for budgetposter vedrørende interventioner på alle landbrugsmarkeder undtagen for de budgetposter, hvor der allerede var foretaget særfradrag i samme størrelsesorden. Der blev anvendt et generelt princip, hvor tidligere gennemførelsesgrader og vurderinger af reelle behov blev taget i betragtning. Rådet erklærede imidlertid, at landbrugsudgifter og udgifter til internationale fiskeriaftaler burde evalueres i efteråret på grundlag af Kommissionens reviderede meddelelse. Rådet gav mulighed for 75 millioner euro til forpligtelsesbevillinger under underudgiftsområde 3a. Rådet hævede imidlertid bevillingerne til Fonden for De Ydre Grænser, fordi vi betragter dette som en vigtig politisk prioritering."@da2
". Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist mir eine Ehre, Ihnen im Namen der Ratspräsidentschaft den Entwurf des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Gemeinschaften für das Jahr 2007 vorzulegen, den der Rat am 17. Juli 2006 angenommen hat. Dies ist das erste Haushaltsverfahren auf der Grundlage des neuen Finanzrahmens. Es kommt darauf an, dass der Übergang ins neue Haushaltsjahr reibungslos und bei gleichzeitiger Gewährleistung von Kontinuität und Folgerichtigkeit vonstatten geht. Ich gehe davon aus, dass die beiden Teile der Haushaltsbehörde – das Europäische Parlament und der Rat – ihre Zusammenarbeit in diesem Sinne fortsetzen werden. Überzeugt bin ich auch davon, dass beide Institutionen ein und dasselbe Ziel verfolgen – bis Ende des Jahres eine Einigung über den Haushaltsplan 2007 zu erzielen. Der Rat erhöhte die Zahlungsermächtigungen unter Rubrik 4 für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und den Wiederaufbau in Irak in Anbetracht ihrer politischen Bedeutung. Im Einklang mit der interinstitutionellen Vereinbarung ließ der Rat bei den Verpflichtungsermächtigungen einen Spielraum von 220 Millionen Euro für unvorhergesehene Ereignisse. Er akzeptierte den im Haushaltsvorentwurf vorgeschlagenen Betrag für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, womit er ebenfalls den Festlegungen in der Interinstitutionellen Vereinbarung entsprach. Bei Rubrik 5 – Verwaltungsausgaben – ging der Rat von einer Gesamtkonzeption aus. Er nahm eine sehr sorgfältige Prüfung des Mittelbedarfs der einzelnen Organe vor. Dennoch sind die Verwaltungsausgaben 3,4 % höher als im Haushaltsplan 2006. Bemerkenswert ist, dass der Anstieg bei den Verwaltungsausgaben des Rates auf 0,3 % begrenzt wurde. In Anbetracht der Erweiterung von 2004 und künftiger Erweiterungen misst der Rat der Neueinstellung von Personal große Bedeutung bei. Aus diesem Grunde billigte er für 2007 alle neu beantragten Maßnahmen im Zusammenhang mit der Erweiterung. Eines der Hauptziele des Rates besteht darin, im Geltungszeitraum des neuen Finanzrahmens einen echten Produktivitätszuwachs in der EU-Verwaltung sicherzustellen. Deshalb gab er eine Erklärung über ein umfassendes Programm zur Steigerung der Produktivität in der Verwaltung für die Jahre 2007–2013 ab. Die verschiedenen Bestandteile des Verwaltungs-Pakets sind Ihnen bekannt. Ich möchte betonen, dass dies eine Zielsetzung des Rates und nicht nur eines einzelnen Mitgliedstaats oder der finnischen Präsidentschaft ist. Im Zusammenhang mit Rubrik 5 möchte ich auch an eine andere Erklärung des Rates erinnern, die die Besetzung von Stellen im Zusammenhang mit der Erweiterung von 2004 betrifft. Besonders besorgt ist der Rat über die Verzögerungen beim Einstellungsverfahren in diesem Jahr. Wir gehen von deutlichen Fortschritten bei der Besetzung von Planstellen aus, damit so bald wie möglich eine weitestgehende geografische Ausgewogenheit erreicht wird. Ich hoffe, dass das Parlament unsere diesbezüglichen Absichten und auch unsere Erklärung unterstützt. Ich meine, dass diese letztgenannten Anforderungen an die Verwaltung auch auf die Organe der Union anwendbar sein müssen. Die EU-Institutionen unterscheiden sich nicht von anderen Instanzen. Die EU muss so effektiv wie möglich arbeiten. Auf diese Weise können wir der Öffentlichkeit gegenüber demonstrieren, dass ihr Geld bei uns gut angelegt ist, weil wir einen Mehrwert erwirtschaften. Dazu müssen die Haushaltsbehörden in der Lage sein, bei der Ressourcenverwendung Prioritäten zu setzen. Zugleich fördert eine effizientere Verwaltung das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Arbeit der Union. In den nächsten Monaten werden wir uns eingehend mit der Krise im Nahen Osten und den erforderlichen Aktionen seitens der EU befassen müssen. Außerdem sollten wir nicht außer Acht lassen, dass das Europäische Parlament und der Rat beim Haushaltsverfahren 2007 auch an die Zukunft und an die globalen Aufgaben der Union denken müssen. Abschließend möchte ich meine Zuversicht zum Ausdruck bringen, dass wir unsere Hauptziele verwirklichen werden, dass wir den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2007 rechtzeitig unter Dach und Fach bringen können und dass er angemessen sein, aber nicht ausufern wird. Wir wissen, dass dies nur die erste Phase des Haushaltsverfahrens ist und dass es bis zur endgültigen Annahme des Haushaltsplans 2007 noch ein weiter Weg ist. Dennoch vertraue ich auf unsere Fähigkeit, die Thematik von allen Seiten zu beleuchten und zu einer abschließenden Übereinkunft zu gelangen, die für alle Parteien und vor allem für die Öffentlichkeit akzeptabel ist. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ehe ich im Einzelnen auf den vom Rat angenommenen Entwurf des Haushaltsplans eingehe, möchte ich an die wichtigsten Grundsätze erinnern, von denen sich der Rat bei seiner Entscheidung leiten ließ. Als Erstes möchte ich hervorheben, dass der Rat die neue Interinstitutionelle Vereinbarung vom 17. Mai 2006 in jeder Hinsicht befolgt hat. Damit hat er erneut seiner Überzeugung Ausdruck verliehen, dass die allgemeine Haushaltsdisziplin auf EU-Ebene unbedingt ebenso eingehalten werden muss wie auf einzelstaatlicher Ebene. Besonders beachtet wurde, dass die jährlichen Ausgabenobergrenzen des neuen Finanzrahmens einzuhalten sind und dass in den einzelnen Rubriken bis zu den jeweiligen Obergrenzen ausreichende Spielräume für unvorhergesehene Situationen bestehen müssen. Unser wichtigstes Prinzip bei der Beratung des Haushalts war die eingehende Beurteilung des angegebenen und des realen Ausgabenbedarfs. Zwar muss die ausreichende und pünktliche Finanzierung aller Schwerpunktbereiche der Europäischen Union gewährleistet werden, doch bedeutet das nicht, dass die Mittel zu hoch angesetzt werden sollten. In dem Bemühen um ein sorgfältiges und diszipliniertes Finanzmanagement nahm der Rat eine detaillierte Bedarfsanalyse für alle Politikbereiche vor. Nach Auswertung früherer Haushaltspläne und nach gründlicher Untersuchung ausgewählter Tätigkeitsberichte, der Aufnahmekapazitäten und der tatsächlichen Erfordernisse im Jahr 2007 entschied sich der Rat beim Entwurf des Haushaltsplans letztendlich für einen kontrollierten Anstieg der Zahlungsermächtigungen. Der Rat vertritt die Auffassung, dass sich die Zahlungsermächtigungen damit auf einem angemessenen und nicht zu niedrigen Niveau bewegen. Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass der Rat konsequent einen Bottom-up-Ansatz verfolgt hat. Daher sind die endgültigen Zahlen in unserem Haushaltsplanentwurf das Ergebnis gezielter Maßnahmen auf der Grundlage objektiver Faktoren. Bei der ersten Lesung des Rates ging es also keineswegs um pauschale Kürzungen. Dasselbe gilt für die Verwaltung. Zweitens haben wir einen ganzheitlichen Ansatz verfolgt. Dazu wurden mehrere Tätigkeitsberichte der Kommission ausgewertet, die sich auf alle Politikbereiche im Haushaltsplan bezogen. Drittens besteht im Haushaltsverfahren der EU Innovationsbedarf. Der geeignetste Weg dazu wäre eine gleichberechtigte und engagierte Überprüfung durch die Haushaltsbehörden. Ohne innovative haushaltspolitische Lösungen können wir weder die Wettbewerbsfähigkeit der Union noch die Effizienz der Verwaltung in den Institutionen steigern. In diesem Haushaltsentwurf sind Verpflichtungsermächtigungen von insgesamt 125,8 Milliarden Euro vorgesehen. Das ist eine Steigerung von 3,7 % gegenüber dem Haushalt 2006. Die Zahlungsermächtigungen belaufen sich insgesamt auf 114,6 Milliarden Euro; das sind 2,3 % mehr als im Haushalt 2006. Die Verpflichtungsermächtigungen unter Teilrubrik 1a sind kaum beschnitten worden, da der Rat großes Gewicht auf Wettbewerbsfähigkeit und auf die Bewältigung globaler Herausforderungen legt. Darüber hinaus schlägt der Rat unter dieser Teilrubrik zwei neue Pilotprojekte vor, von denen eines das Wissensdreieck und das andere die Zuverlässigkeit der Energieversorgung der Union betrifft. Ferner wird der Rat die Erklärung zu den Pilotprojekten und vorbereitenden Maßnahmen bestätigen. Nach der neuen Interinstitutionellen Vereinbarung müssen beide Teile der Haushaltsbehörde ihre Absichten hinsichtlich der Pilotprojekte bzw. vorbereitenden Maßnahmen mitteilen. Dem Entwurf des Rates zufolge gibt es vier spezifische Bereiche für vorrangige Maßnahmen in der Europäischen Union, in denen nach Ansicht des Rates Pilotprojekte oder vorbereitende Maßnahmen durchgeführt werden sollten. Hoffentlich gelangen wir durch unsere Zusammenarbeit zu einem Konsens. Was die Teilrubrik 1b angeht, so hat der Rat die im Haushaltsvorentwurf enthaltenen Verpflichtungsermächtigungen akzeptiert. Er nahm eine Kürzung der Zahlungsermächtigungen um 425 Millionen Euro bei denjenigen Haushaltslinien vor, die sich auf die Fertigstellung der vor 2000 angelaufenen Programme und der Programme für den Zeitraum 2000–2006 beziehen, wobei deren derzeitige Ausführungsquote berücksichtigt wurde. Für den neuen Programmzeitraum nahm der Rat keine Reduzierungen vor und wies außerdem in einer Erklärung darauf hin, dass er es für wichtig hält, dass die Kommission die von den Mitgliedstaaten vorgeschlagenen Aktionsprogramme und Projekte rasch genehmigt. Unter der Rubrik 2 nahm der Rat eine begrenzte Reduzierung von 365 Millionen Euro bei Haushaltslinien vor, die Interventionen in allen Agrarmärkten betreffen, mit Ausnahme derjenigen Haushaltslinien, bei denen bereits spezifische Kürzungen gleichen Umfangs erfolgt waren. Dies steht im Einklang mit dem Gesamtkonzept, wonach die bisherigen Ausführungsquoten berücksichtigt werden und der tatsächliche Bedarf eingeschätzt wird. Allerdings hat der Rat erklärt, dass die Agrarausgaben und die Ausgaben im Zusammenhang mit internationalen Fischereiabkommen im Herbst auf der Grundlage des Berichtigungsschreibens der Kommission weiter geprüft werden sollen. Unter Rubrik 3a ließ der Rat Spielraum für Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 75 Millionen Euro. Die Ermächtigungen für den Außengrenzenfonds stockte er auf, weil er dies als politische Schwerpunktmaßnahme ansieht."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, εξ ονόματος της Προεδρίας του Συμβουλίου, έχω την τιμή να σας παρουσιάσω το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2007, το οποίο το Συμβούλιο ενέκρινε στις 17 Ιουλίου 2006. Αυτή είναι η πρώτη δημοσιονομική διαδικασία βάσει του νέου δημοσιονομικού πλαισίου. Η μετάβαση στο νέο οικονομικό έτος θα πρέπει να είναι ομαλή, ενώ ταυτόχρονα θα διασφαλίζεται η συνέχεια. Από την άποψη αυτή πιστεύω ότι η συνεργασία μεταξύ των δύο βραχιόνων των αρμόδιων για τον προϋπολογισμό αρχών, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, θα συνεχιστεί. Είμαι πεπεισμένη ότι αμφότερα τα όργανα συμμερίζονται τον ίδιο στόχο να συμφωνήσουν επί του προϋπολογισμού του 2007 έως τα τέλη του έτους. Το Συμβούλιο αύξησε τις πιστώσεις πληρωμών στο κεφάλαιο 4 για τη διασυνοριακή συνεργασία και ανασυγκρότηση στο Ιράκ λόγω της πολιτικής σημασίας τους. Σύμφωνα με τη διοργανική συνεργασία, το Συμβούλιο άφησε περιθώριο 220 εκατομμυρίων ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων σε περίπτωση απρόσμενων περιστάσεων. Ενέκρινε το ποσό που προτεινόταν στο προσχέδιο προϋπολογισμού για την κοινή εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας, το οποίο πληροί τις διατάξεις της διοργανικής συμφωνίας. Σχετικά με το κεφάλαιο 5, τις διοικητικές δαπάνες, το Συμβούλιο υιοθέτησε μια συνολική άποψη. Εξέτασε προσεκτικά τις ανάγκες πιστώσεων εκάστου θεσμικού οργάνου. Οι διοικητικές δαπάνες αυξάνονται ωστόσο κατά 3,4% σε σύγκριση με το ποσό του προϋπολογισμού του 2006. Η αύξηση στις διοικητικές δαπάνες του Συμβουλίου περιορίστηκε στο 0,3%, το οποίο αξίζει να σημειωθεί. Το Συμβούλιο πιστεύει ότι είναι πολύ σημαντικό να προσληφθεί νέο προσωπικό, λαμβάνοντας υπόψη τη διεύρυνση του 2004, καθώς και τη μελλοντική διεύρυνση. Για τον λόγο αυτόν, ενέκρινε όλα τα προσφάτως αιτηθέντα μέτρα που αφορούν τη διεύρυνση για το έτος 2007. Ένας από τους βασικούς στόχους του Συμβουλίου ήταν να διασφαλιστεί ότι υπάρχει πραγματική αύξηση της παραγωγικότητας στη διοίκηση της ΕΕ κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτεται από το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο. Για τον σκοπό αυτόν, το Συμβούλιο εξέδωσε δήλωση σχετικά με ένα περιεκτικό πρόγραμμα ανάπτυξης της παραγωγικότητας στη διοίκηση για την περίοδο 2007–2013. Γνωρίζετε πολύ καλά τις διάφορες συνιστώσες του πακέτου διοίκησης. Θα υπογραμμίσω ότι αυτό είναι στόχος του Συμβουλίου και όχι στόχος μεμονωμένου κράτους μέλους ή μόνο της Φινλανδικής Προεδρίας. Σε σχέση με το κεφάλαιο 5, θα ήθελα επίσης να υπενθυμίσω σε όλους μια άλλη δήλωση του Συμβουλίου, η οποία αφορά τη διαδικασία προσλήψεων που συνδέεται με τον κύκλο διεύρυνσης του 2004. Το Συμβούλιο απασχολεί ιδιαίτερα ο τρόπος με τον οποίο επιβραδύνθηκαν οι προσλήψεις το έτος αυτό. Αναμένουμε να υπάρξει σημαντική πρόοδος στη διαδικασία προσλήψεων με σκοπό να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή γεωγραφική ισορροπία το συντομότερο δυνατόν. Ελπίζω ότι το Κοινοβούλιο θα στηρίξει τις προθέσεις μας εδώ και, ως εκ τούτου, και τη δήλωσή μας. Η υπόθεσή μου είναι ότι αυτά τα τελευταία αιτήματα που γίνονται σχετικά με τη διοίκηση πρέπει να μπορούν επίσης να εφαρμόζονται στα θεσμικά όργανα της Ένωσης. Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ δεν διαφέρουν από άλλους οργανισμούς. Η ΕΕ πρέπει να επιτελεί το έργο της όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα. Με τον τρόπο αυτόν, μπορούμε να δείξουμε στο κοινό ότι παράγουμε πραγματική απόδοση για τα χρήματά τους: προστιθέμενη αξία. Αυτή απαιτεί μια ικανότητα εκ μέρους των αρμόδιων για τον προϋπολογισμό αρχών να χρησιμοποιούν τους πόρους με καθορισμό προτεραιοτήτων. Ταυτόχρονα, μια αποτελεσματική διοίκηση αυξάνει την εμπιστοσύνη του κοινού έναντι του έργου της Ένωσης. Τους επόμενους μήνες, θα πρέπει να ασχοληθούμε περιεκτικά με την κρίση στη Μέση Ανατολή και την αναγκαία δράση της ΕΕ. Δεν θα πρέπει επίσης να αγνοούμε το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει να σκεφτούν το μέλλον και να εξετάσουν τις παγκόσμιες προκλήσεις της ΕΕ στη δημοσιονομική διαδικασία το 2007. Tέλος, θέλω να πω ότι είμαι βέβαιη ότι οι βασικοί στόχοι μας θα πραγματοποιηθούν, ότι θα οριστικοποιήσουμε έγκαιρα τον προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος 2007 και ότι θα είναι επαρκής, αν και όχι υπερβολικός. Γνωρίζουμε ότι αυτή είναι η πρώτη φάση της δημοσιονομικής διαδικασίας και ότι απομένει ακόμη πολύς δρόμος μέχρι την τελική έγκριση του προϋπολογισμού του 2007. Είμαι, ωστόσο, βέβαιη ότι θα μπορέσουμε να κοιτάξουμε το θέμα από όλες τις γωνίες, έτσι ώστε να καταλήξουμε σε τελική συμφωνία, μια συμφωνία η οποία θα είναι αποδεκτή από όλα τα μέρη και, προ παντός, από τους πολίτες. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Πριν παρουσιάσω αναλυτικότερα το σχέδιο προϋπολογισμού που ενέκρινε το Συμβούλιο, θα ήθελα να υπενθυμίσω τις βασικές αρχές που διέπουν τη λήψη αποφάσεων του Συμβουλίου. Πρώτον, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι το Συμβούλιο τήρησε από κάθε άποψη τη νέα διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006. Με τον τρόπο αυτόν, το Συμβούλιο επαναβεβαίωσε την πεποίθησή του ότι είναι πολύ σημαντικό να τηρείται η γενική δημοσιονομική πειθαρχία σε επίπεδο ΕΕ όπως αυτή τηρείται σε εθνικό επίπεδο. Ειδική προσοχή δόθηκε στο γεγονός ότι τα ετήσια ανώτατα όρια για δαπάνες που εγκρίθηκαν στο νέο δημοσιονομικό πλαίσιο έπρεπε να τηρηθούν και ότι έπρεπε να προβλεφθεί επαρκής παρέκκλιση για μέγιστες δαπάνες βάσει των διαφόρων κεφαλαίων για απρόβλεπτες καταστάσεις. Στην κατάρτιση του προϋπολογισμού, η βασική αρχή που χρησιμοποιήσαμε ήταν η προσεκτική αξιολόγηση των καθοριζόμενων και πραγματικών αναγκών για δαπάνες. Παρότι πρέπει να υπάρχει επαρκής και έγκαιρη χρηματοδότηση όλων των τομέων προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό δεν σημαίνει ότι οι πιστώσεις πρέπει να υπερεκτιμούνται. Στην προσπάθειά του να ασκεί άψογη και πειθαρχημένη δημοσιονομική διαχείριση, το Συμβούλιο προέβη σε λεπτομερή ανάλυση των αναγκών σε όλους τους τομείς πολιτικής. Έχοντας εξετάσει προσεκτικά προηγούμενους προϋπολογισμούς και έχοντας εξετάσει σε βάθος επιλεγμένες εκθέσεις σχετικές με δραστηριότητα, την ικανότητα απορρόφησης και τις πραγματικές απαιτήσεις για το 2007, το Συμβούλιο τελικά αποφάσισε μια ελεγχόμενη αύξηση των πιστώσεων πληρωμών στο σχέδιο προϋπολογισμού. Η γνώμη του Συμβουλίου είναι ότι αυτό το επίπεδο πιστώσεων πληρωμών είναι επαρκές και όχι πάρα πολύ χαμηλό. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στο γεγονός ότι το Συμβούλιο έχει σε σταθερή βάση τηρήσει μία εκ των κάτω προς τα άνω προσέγγιση. Έτσι, τα τελικά μεγέθη στο ημέτερο σχέδιο προϋπολογισμού είναι αποτέλεσμα στοχευμένης δράσης βασισμένης σε αντικειμενικά στοιχεία. Έτσι, η πρώτη ανάγνωση του Συμβουλίου με κανέναν τρόπο δεν βασίζεται σε γενικευμένες περικοπές. Το ίδιο ισχύει και για τη διοίκηση. Δεύτερον, υιοθετήσαμε μια περιεκτική προσέγγιση. Στην πραγματικότητα, εξετάσαμε έναν αριθμό εκθέσεων της Επιτροπής σχετικών με δραστηριότητα, οι οποίες κάλυπταν όλους τους τομείς πολιτικής του προϋπολογισμού. Τρίτον, η δημοσιονομική διαδικασία της ΕΕ χρειάζεται καινοτόμες αλλαγές Αυτό θα επιτυγχανόταν καλύτερα με εξ ίσου και προληπτικό έλεγχο εκ μέρους των αρμόδιων για τον προϋπολογισμού αρχών. Χωρίς καινοτόμες δημοσιονομικές λύσεις, δεν μπορούμε να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης ούτε να βελτιώσουμε τη διοικητική αποτελεσματικότητα εντός των θεσμικών οργάνων. Οι πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων σε αυτό το σχέδιο προϋπολογισμού ανέρχονται σε 125,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση 3,7% επί του προϋπολογισμού του 2006. Οι πιστώσεις πληρωμών ανέρχονται σε 114,6 δισεκατομμύρια ευρώ και αντιπροσωπεύουν αύξηση 2,3% επί του προϋπολογισμού του 2006. Οι πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων του υποκεφαλαίου 1α ελάχιστα έχουν περικοπεί, καθώς το Συμβούλιο πιστεύει ότι η ανταγωνιστικότητα και η απάντηση στις παγκόσμιες προκλήσεις είναι πολύ σημαντική. Το Συμβούλιο πρότεινε επίσης δύο νέα πιλοτικά σχέδια σε αυτό το υποκεφάλαιο, το ένα εκ των οποίων αφορά το τρίγωνο της διά βίου μάθησης, και το άλλο αφορά την αξιοπιστία της προμήθειας ενέργειας στην Ένωση. Το Συμβούλιο θα εγκρίνει επίσης τη δήλωση σχετικά μα τα πιλοτικά σχέδια και την προπαρασκευαστική δράση. Βάσει της νέας διοργανικής συμφωνίας, αμφότερες οι δημοσιονομικές αρχές πρέπει να δηλώσουν την πρόθεσή τους σχετικά με τα πιλοτικά σχέδια ή την προπαρασκευαστική δράση. Το σχέδιο του Συμβουλίου αναφέρει ότι υπάρχουν τέσσερις ειδικοί τομείς για δράση προτεραιότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στους οποίους το Συμβούλιο πιστεύει ότι πρέπει να υλοποιηθούν πιλοτικά σχέδια ή προπαρασκευαστική δράση. Αισιοδοξούμε ότι με τη συνεργασία θα επιτύχουμε συναίνεση. Σχετικά με το υποκεφάλαιο 1β, το Συμβούλιο ενέκρινε τις πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων στο προσχέδιο προϋπολογισμού. Το Συμβούλιο περιέκοψε πιστώσεις πληρωμών κατά 425 εκατομμύρια ευρώ στις γραμμές προϋπολογισμού που αναφέρονται στην ολοκλήρωση των προγραμμάτων που είχαν αρχίσει πριν το έτος 2000 και στα προγράμματα της περιόδου 2000–2006, λαμβάνοντας υπόψη τον τρέχοντα ρυθμό υλοποίησής τους. Όσον αφορά τη νέα περίοδο προγραμματισμού, το Συμβούλιο δεν προέβη σε οποιεσδήποτε μειώσεις και, επιπλέον, εξέδωσε δήλωση λέγοντας ότι πιστεύει ότι είναι σημαντικό η Επιτροπή να εγκρίνει ταχέως τα προγράμματα δράσης και τα έργα που προτείνονται από τα κράτη μέλη. Στο κεφάλαιο 2, το Συμβούλιο προέβη σε περιορισμένη μείωση 365 εκατομμυρίων ευρώ για τις γραμμές προϋπολογισμού που αφορούν παρεμβάσεις σχετικά με όλες τις γεωργικές αγορές με εξαίρεση τις γραμμές προϋπολογισμού όπου είχε ήδη γίνει ειδική μείωση ιδίου μεγέθους. Εδώ υπήρξε τήρηση μιας γενικής αρχής, η οποία έλαβε υπόψη προηγούμενους ρυθμούς υλοποίησης και εκτιμήσεις των πραγματικών αναγκών. Το Συμβούλιο, ωστόσο, δήλωσε ότι οι γεωργικές δαπάνες και οι δαπάνες που αφορούν διεθνείς συμφωνίες αλιείας θα πρέπει να επανεξεταστούν το φθινόπωρο με βάση την αναθεωρημένη ανακοίνωση της Επιτροπής. Το Συμβούλιο άφησε περιθώριο 75 εκατομμυρίων ευρώ για πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων στο υποκεφάλαιο 3α. Το Συμβούλιο, παρά ταύτα, αύξησε τις πιστώσεις στο ταμείο εξωτερικών συνόρων, επειδή το θεωρεί σημαντική πολιτική προτεραιότητα."@el10
". Mr President, ladies and gentlemen, on behalf of the Presidency of the Council, I have the honour to present to you the draft general budget of the European Communities for the financial year 2007, which the Council adopted on 17 July 2006. This is the first budgetary procedure under the new financial framework. The transition to the new financial year should be smooth and at the same time continuity and consistency must be ensured. In this respect I believe that cooperation between both arms of the budgetary authorities, the European Parliament and the Council, will continue. I am convinced that both institutions share the same objective – to agree on the 2007 budget by the end of the year. The Council raised payment appropriations under heading 4 for cross-border cooperation and reconstruction in Iraq because of their political importance. In accordance with the interinstitutional agreement, the Council left room for EUR 220 million in commitment appropriations in case of unexpected circumstances. It approved the amount proposed in the preliminary draft budget for the Common Foreign and Security Policy, which also meets the stipulations in the interinstitutional agreement. With regard to heading 5, administrative expenditure, the Council adopted an overall view. It very carefully examined the appropriation needs of each institution. Administrative expenditure is nevertheless 3.4% up on the figure in the 2006 budget. The increase in the Council’s administrative expenditure was limited to 0.3%, which is worthy of note. The Council believes that it is very important to recruit new staff, in consideration of enlargement in 2004 and future enlargement too. For that reason it has approved all the newly requested measures for enlargement for the year 2007. One of the Council’s main aims has been to ensure that there is a genuine increase in productivity in the administration of the EU during the period covered by the new financial framework. To this end, the Council issued a statement on a comprehensive programme of growth in productivity in administration for the period 2007–2013. You are very well aware of the different components of the administration package. I would stress that this is an objective of the Council and not of a single Member State or the Finnish Presidency alone. In connection with heading 5, I would also like to remind everyone of another statement by the Council, which concerns the recruitment process connected with the 2004 round of enlargement. The Council is especially concerned about the way recruitment has slowed down this year. We expect there to be significant progress made in the recruitment process in order to achieve the greatest possible geographical balance as soon as possible. I hope that Parliament will support our intentions here and thus also our statement. My assumption is that these latest demands made in respect of administration must also be capable of being applied to the Union’s institutions. The EU institutions are no different from other organisations. The EU needs to do its work as efficiently as possible. In this way we can show the public that we produce a real return for their money: value added. This requires an ability on the part of the budgetary authorities to prioritise resources. At the same time, more efficient administration increases public confidence in the work of the Union. In the months to come, we will have to deal comprehensively with the crisis in the Middle East and the necessary EU action. Nor should we ignore the fact that the European Parliament and the Council need to think about the future and examine the Union’s global challenges in the budgetary procedure in 2007. Finally, I want to say that I am confident that our main objectives will be realised, that we will finalise the budget for the financial year 2007 in good time and that it will be adequate though not excessive. We know that this is only the first phase of the budgetary procedure, and that there is still a long way to go before the 2007 budget is finally adopted. I am confident, however, that we will be able to look at the matter from all angles so as to reach a final agreement, one that is acceptable to all parties and, above all, to the public. Mr President, ladies and gentlemen, I thank you for your attention. Before I present the draft budget adopted by the Council in more detail, I would like to recall the main principles that guided the Council’s decision-making. Firstly, I would stress that the Council complied with the new interinstitutional agreement of 17 May 2006 in all respects. The Council thereby reconfirmed its belief that it is very important for general budgetary discipline to be observed at EU level in the way it is at national level. Special attention was paid to the fact that the annual ceilings for expenditure endorsed in the new financial framework were to be adhered to, and that sufficient leeway was to be left for maximum expenditure under the different headings for unpredictable situations. In dealing with the budget, the main principle we employed was close assessment of specified and real expenditure needs. Although there needs to be adequate and timely financing of all the European Union’s priority areas, this does not mean that appropriations should be overestimated. In its efforts to exercise impeccable and disciplined financial management, the Council has made a detailed analysis of the needs in all policy areas. Having taken stock of previous budgets, and having thoroughly examined selected activity-related reports, absorption capacity and the real requirements for 2007, the Council finally decided on a controlled increase in payment appropriations in the draft budget. It is the Council’s opinion that this level of payment appropriations is adequate and not too low. I would like to focus attention on the fact that the Council has consistently adhered to a bottom-up approach. Thus, the final figures in our draft budget are the result of targeted action based on objective factors. The Council’s first reading is thus in no way based on cuts made across the board. The same is also true for administration. Secondly, we adopted a comprehensive approach. In fact, we examined a number of activity-related reports by the Commission, which covered all areas of policy in the budget. Thirdly, the EU’s budgetary procedure is in need of innovation. That would be best accomplished by equal and proactive scrutiny on the part of the budgetary authorities. Without innovative budgetary solutions, we cannot enhance the Union’s competitiveness or improve administrative efficiency within the institutions. Commitment appropriations in this draft budget total EUR 125.8 billion. This is 3.7% up on the budget for 2006. Payment appropriations total EUR 114.6 billion, which is 2.3% more than in the 2006 budget. The commitment appropriations under subheading 1a have barely been cut, as the Council believes that competitiveness and responding to global challenges is very important. The Council also proposed two new pilot projects under this subheading, one of which concerns the learning triangle, and the other of which concerns the reliability of the supply of energy to the Union. The Council will also approve the statement on pilot projects and preparatory action. Under the new interinstitutional agreement, both budgetary authorities must state their intentions regarding the pilot projects or preparatory action. The Council’s draft states that there are four special areas for priority action in the European Union in which the Council believes pilot projects or preparatory action should be implemented. Hopefully, we will achieve consensus through cooperation. With regard to subheading 1b, the Council adopted the commitment appropriations in the preliminary draft budget. The Council cut payment appropriations by EUR 425 million in those budget lines that relate to the completion of the programmes that were begun prior to the year 2000 and the programmes for the period 2000–2006, taking account of the current rate of implementation for them. With respect to the new programming period, the Council did not make any reductions and, furthermore, issued a statement saying that it thought it was important that the Commission should quickly approve the action programmes and projects proposed by the Member States. Under heading 2, the Council effected a limited reduction of EUR 365 million for budget lines relating to interventions in respect of all agricultural markets, except for those budget lines where the same size special deduction had already been made. There was a general principle obtaining here, which took account of former implementation rates and estimates of real needs. The Council, however, stated that agricultural expenditure and expenditure relating to international fishing agreements should be re-examined in the autumn on the basis of the Commission’s revised communication. The Council left room for EUR 75 million for commitment appropriations under subheading 3a. The Council nevertheless increased appropriations in the External Borders Fund, because it regards this as a major political priority."@en4
". Señor Presidente, Señorías, en nombre de la Presidencia del Consejo tengo el honor de presentarles el anteproyecto de presupuesto general de las Comunidades Europeas para el ejercicio financiero de 2007, que el Consejo adoptó el 17 de julio de 2006. Se trata del primer procedimiento presupuestario del nuevo marco financiero. La transición al nuevo ejercicio financiero debería producirse sin problemas y, al mismo tiempo, habría que garantizar la continuidad y la coherencia. A este respecto, creo que la cooperación entre las dos ramas de la autoridad presupuestaria, el Parlamento Europeo y el Consejo, seguirá adelante. Estoy convencida de que las dos instituciones compartimos el mismo objetivo: acordar el presupuesto para 2007 antes de que acabe el año. El Consejo ha aumentado los créditos de pago de la subrúbrica 4 para la cooperación transfronteriza y la reconstrucción de Iraq, dada su importancia política. En virtud del acuerdo interinstitucional, el Consejo ha dejado un margen de 220 millones de euros en créditos de compromiso para circunstancias inesperadas. Ha aprobado la cantidad propuesta en el anteproyecto de presupuesto para la Política Exterior y de Seguridad Común, lo que también satisface las disposiciones del acuerdo interinstitucional. Con respecto a la rúbrica 5, los gastos administrativos, el Consejo ha adoptado un planteamiento general. Hemos examinado muy detenidamente las necesidades de crédito de cada institución. Sin embargo, el gasto administrativo es un 3,4 % más elevado que el del presupuesto de 2006. El aumento del gasto administrativo del Consejo se limitó al 0,3 %, algo que es digno de destacar. El Consejo considera que es muy importante contratar nuevo personal, dada la ampliación en 2004 y también de cara a la futura ampliación. Por ese motivo, ha adoptado todas las medidas recientemente solicitadas para la ampliación del año 2007. Uno de los principales objetivos del Consejo ha sido garantizar que se produzca un verdadero aumento de la productividad en la administración de la UE durante el periodo cubierto por el nuevo marco financiero. Para ello, el Consejo hizo pública una declaración sobre un programa exhaustivo relativo al crecimiento de la productividad en la administración para el periodo 2007-2013. Sus Señorías son conscientes de los diferentes componentes del paquete administrativo. Quiero destacar que este es un objetivo del Consejo y no de un solo Estado miembro o de la Presidencia finlandesa. En relación con la rúbrica 5, me gustaría recordar a todo el mundo otra declaración del Consejo, que se refiere al proceso de contratación en relación con la ronda de la ampliación de 2004. El Consejo está especialmente preocupado por la ralentización experimentada por dicho proceso durante este año. Esperamos que se realicen avances en el proceso de contratación a fin de lograr el máximo equilibrio geográfico tan pronto como sea posible. Espero que el Parlamento apoye nuestras intenciones y, por ende, también nuestra declaración. Creo que estas últimas exigencias realizadas en relación con la administración también pueden ser aplicadas a las instituciones de la Unión. Las instituciones de la UE no son diferentes de otras organizaciones. La UE necesita hacer su trabajo del modo más eficaz posible. De este modo, podemos demostrar a los ciudadanos que su dinero resulta realmente rentable: valor añadido. Esto requiere que las autoridades presupuestarias sean capaces de priorizar los recursos. Al mismo tiempo, una mayor eficiencia administrativa aumenta la confianza de los ciudadanos en el trabajo de la Unión. En los meses venideros, tendremos que hacer frente de forma exhaustiva a la crisis en Oriente Próximo y a las consiguientes acciones necesarias de la UE. Tampoco deberíamos ignorar el hecho de que el Parlamento Europeo y el Consejo tienen que pensar sobre el futuro y examinar los retos globales de la Unión en el procedimiento presupuestario en 2007. Por ultimo, quiero decir que estoy convencida de que nuestros principales objetivos se harán realidad, que finalizaremos el presupuesto para el ejercicio financiero de 2007 a tiempo y que será adecuado, aunque no excesivo. Sabemos que esto es solo la primera fase del procedimiento presupuestario y que todavía queda mucho camino por recorrer antes de que adoptemos finalmente el presupuesto para 2007. Sin embargo, estoy convencida de que podremos examinar esta cuestión desde todos los ángulos a fin de alcanzar un acuerdo definitivo, que sea aceptable para todas las partes y, sobre todo, para los ciudadanos. Señor Presidente, Señorías, les doy las gracias por su atención. Antes de presentar el proyecto de presupuesto adoptado por el Consejo con más detalle, me gustaría recordar los principios fundamentales que han guiado al Consejo a la hora de tomar sus decisiones. En primer lugar, quiero destacar que el Consejo cumplió el nuevo acuerdo interinstitucional de 17 de mayo de 2006 en todos sus aspectos. De este modo, el Consejo confirmó de nuevo su creencia de que es muy importante cumplir la disciplina presupuestaria general en la UE, al igual que se hace a escala nacional. Se prestó una especial atención a la necesidad de atenerse a los límites de gasto anuales aprobados en el nuevo marco financiero y de dejar suficiente margen de maniobra para el gasto máximo en las distintas rúbricas para situaciones impredecibles. A la hora de abordar el presupuesto, el principio fundamental que utilizamos fue el examen pormenorizado de las necesidades de gasto específicas y reales. Aunque es necesario que todas las áreas prioritarias de la Unión Europea cuenten con una financiación adecuada y puntual, esto no quiere decir que haya que sobrestimar los créditos. En sus esfuerzos para ejercer una gestión financiera impecable y disciplinada, el Consejo ha realizado un análisis detallado de las necesidades en todos los ámbitos políticos. Tras realizar un balance de los presupuestos anteriores y tras haber examinado detenidamente los informes relacionados con esta actividad, la capacidad de absorción y las necesidades reales para 2007, el Consejo decidió finalmente aumentar de forma controlada los créditos de pago en el proyecto de presupuesto. El Consejo considera que este nivel de créditos de pago es adecuado y no demasiado bajo. Me gustaría centrar la atención en el hecho de que el Consejo se ha atenido de forma coherente a un enfoque ascendente Así pues, las cifras definitivas de nuestro proyecto de presupuesto son el resultado de una acción selectiva basada en factores objetivos. La primera lectura del Consejo, por tanto, no se basa en modo alguno en recortes en todos los sectores. Lo mismo se puede decir en el caso de la administración. En segundo lugar, adoptamos un enfoque exhaustivo. De hecho, examinamos varios informes de actividad elaborados por la Comisión, que cubrían todos los ámbitos políticos en relación con el presupuesto. En tercer lugar, el procedimiento presupuestario de la UE necesita innovación. La mejor forma de lograr esto sería mediante un control igualitario y activo por parte de las autoridades presupuestarias. Sin soluciones presupuestarias innovadoras no podemos mejorar la competitividad de la Unión ni mejorar la eficiencia administrativa dentro de las instituciones. Los créditos de compromiso en este proyecto de presupuesto ascienden a 125 800 millones de euros. Esto representa un 3,7 % más con respecto al presupuesto para 2006. Los créditos de pago ascienden a 114 600 millones de euros, un 2,3 % más que en el presupuesto de 2006. Los créditos de compromiso en la subrúbrica 1a apenas se han recortado, ya que el Consejo considera que la competitividad y la respuesta a los retos mundiales son muy importantes. El Consejo también ha propuesto dos nuevos proyectos piloto en esta subrúbrica, uno de los cuales se refiere al triángulo del aprendizaje, y el otro a la fiabilidad del abastecimiento energético en la Unión. El Consejo también aprobará la declaración sobre los proyectos piloto y la acción preparatoria. En virtud del nuevo acuerdo interinstitucional, ambas autoridades presupuestarias deben declarar sus intenciones en relación con los proyectos piloto o la acción preparatoria. El proyecto del Consejo señala que hay cuatro áreas especiales de acción prioritaria en la Unión Europea, en las que el Consejo considera que habría que implementar los proyectos piloto o la acción preparatoria. Esperamos que podamos lograr el consenso a través de la cooperación. Con respecto a la subrúbrica 1b, el Consejo adoptó los créditos de compromiso en el anteproyecto de presupuesto. El Consejo ha recortado los créditos de pago en 425 millones de euros en las líneas presupuestarias relacionadas con la realización de los programas que comenzaron antes del año 2000 y los programas para el periodo 2000-2006, teniendo en cuenta el estado actual de su implementación. Con respecto al nuevo periodo de programación, el Consejo no ha hecho reducciones y, asimismo, hizo pública una declaración en la que afirmaba que pensaba que es importante que la Comisión apruebe rápidamente los programas y proyectos de acción propuestos por los Estados miembros. En la rúbrica 2, el Consejo ha realizado una reducción limitada de 365 millones de euros en las líneas presupuestarias relacionadas con las intervenciones en todos los mercados agrícolas, excepto para aquellas líneas presupuestarias en las que ya se había aplicado la misma deducción especial por tamaño. Acordamos un principio general, en el que se han tenido en cuenta los anteriores índices de implementación y las estimaciones de necesidades reales. Sin embargo, el Consejo indicó que el gasto agrícola y el gasto relacionado con los acuerdos de pesca tendrían que ser examinados otra vez en otoño sobre la base de la comunicación revisada de la Comisión. El Consejo dejó un margen de 75 millones de euros en créditos de compromiso en la subrúbrica 3a. Sin embargo, el Consejo aumentó los créditos en el Fondo para las Fronteras Exteriores, porque considera que se trata de una prioridad política fundamental."@es20
"Arvoisa puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, minulla on kunnia esitellä teille neuvoston puheenjohtajavaltion puolesta Euroopan yhteisöjen varainhoitovuoden 2007 yleinen talousarvioesitys, jonka neuvosto hyväksyi 17. heinäkuuta 2006. Kyseessä on ensimmäinen uuden rahoituskehyksen mukainen talousarviomenettely. Uuteen rahoituskauteen siirtymisen tulee tapahtua sujuvasti ja samalla on varmistettava jatkuvuus ja johdonmukaisuus. Tässä suhteessa uskon budjettivallan käyttäjien eli Euroopan parlamentin ja neuvoston hyvän yhteistyön jatkuvan. Olen vakuuttunut, että molemmilla toimielimillä on sama tavoite eli varainhoitovuoden 2007 talousarviosta sopiminen vuoden loppuun mennessä. Neuvosto korotti otsakkeen 4 maksumäärärahoja rajatylittävän yhteistyön ja Irakin jälleenrakennuksen osalta niiden poliittisen merkityksen vuoksi. Toimielinten välisen sopimuksen mukaisesti neuvosto jätti maksusitoumusmäärärahoihin 220 miljoonan euron liikkumavaran ennakoimattomia tapahtumia varten. Yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa varten neuvosto hyväksyi alustavassa talousarvioesityksessä ehdotetun määrän, joka vastaa myös toimielinten välisen sopimuksen määräyksiä. Hallintomenoja koskevassa otsakkeessa 5 neuvosto sovelsi kokonaisvaltaista näkemystä. Se tutki hyvin huolellisesti kunkin toimielimen määrärahatarpeet. Hallintomenojen lisäys on silti 3,4 prosenttia varainhoitovuoden 2006 talousarvioon verrattuna. Neuvoston hallintomenojen kasvu rajoittui 0,3 prosenttiin, mikä onkin huomionarvoista. Neuvosto pitää uusien työntekijöiden rekrytointia hyvin tärkeänä, kun otetaan huomioon vuoden 2004 laajentuminen ja tuleva laajentuminen. Siksi se on hyväksynyt kaikki uudet laajentumista varten pyydetyt toimet vuodelle 2007. Yksi neuvoston keskeisimmistä tavoitteista on ollut varmistaa todellinen tuottavuuden kasvu EU:n hallinnossa uuden rahoituskehyksen kattamalla ajanjaksolla. Neuvosto antoi tätä varten lausuman kattavasta hallinnon tuottavuuden kasvuohjelmasta vuosiksi 2007–2013. Tunnette erittäin hyvin hallintopaketin eri osat. Painotan voimakkaasti sitä, että kyseessä on neuvoston asettama tavoite, ei yksittäisen jäsenmaan eikä yksin puheenjohtajavaltion tavoite. Otsakkeen 5 yhteydessä haluaisin myös muistuttaa neuvoston toisesta lausumasta, joka koskee vuoden 2004 laajentumiseen liittyvää rekrytointiprosessin täytäntöönpanoa. Neuvosto on erityisen huolestunut rekrytoinnin hidastumisesta tänä vuonna. Odotammekin merkittävää edistymistä rekrytointiprosessissa, jotta mahdollisimman laaja maantieteellinen tasapaino saavutettaisiin mahdollisimman pian. Toivoisin, että parlamentti voisi yhtyä tähän pyrkimykseen ja näin ollen myös kyseiseen lausumaan. Lähtökohtani on, että hallinnolle asetettavia nykyaikaistamisvaatimuksia tulee voida soveltaa myös unionin toimielimiin. EU:n toimielimet eivät poikkea muista organisaatioista. EU:n tulee tehdä työnsä mahdollisimman tehokkaasti. Siten voimme osoittaa kansalaisille, että tuotamme heidän rahoillensa todellista vastinetta, lisäarvoa. Tämä edellyttää budjettivallan käyttäjiltä kykyä priorisoida voimavaroja. Hallinnon tehostaminen lisää samalla kansalaisten luottamusta unionin toimintoihin. Tulevina kuukausina joudumme käsittelemään kattavasti Lähi-idän kriisiä ja tarvittavia EU:n toimia. Emme saa myöskään unohtaa, että tulevaisuutta varten Euroopan parlamentin ja neuvoston on tarkasteltava vuoden 2007 talousarviomenettelyssä unionin globaalisia haasteita. Lopuksi totean suhtautuvani luottavaisesti siihen, että päätavoitteemme toteutuu ja saamme hyvissä ajoin aikaan riittävän, mutta ei ylimitoitetun talousarvion varainhoitovuodelle 2007. Tiedämme, että tämä talousarviomenettely on vasta alkuvaiheissaan ja että varainhoitovuoden 2007 talousarvion lopulliseen hyväksymiseen on vielä pitkä matka. Mutta luotan siihen, että pystymme tutkimaan kaikki mahdollisuudet, jotta pääsemme lopulliseen sopimukseen, jonka kaikki osapuolet ja ennen kaikkea kansalaiset voivat hyväksyä. Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, kiitän mielenkiinnostanne. Ennen kuin esittelen neuvoston hyväksymän talousarvioesityksen yksityiskohtaisemmin, haluaisin palauttaa mieleen neuvoston päätöksentekoa ohjanneita pääperiaatteita. Ensinnäkin korostan, että neuvosto noudatti kaikilta osin 17. toukokuuta 2006 tehtyä uutta toimielinten välistä sopimusta. Näin neuvosto vahvisti jälleen pitävänsä erittäin tärkeänä, että EU:n tasollakin noudatetaan yleistä budjettikuria kansalliseen tapaan. Erityistä huomiota kiinnitettiin siihen, että noudatetaan uudessa rahoituskehyksessä vahvistettuja menojen vuotuisia enimmäismääriä ja että eri otsakkeiden enimmäismääriin jätetään riittävä liikkumavara ennakoimattomia tilanteita varten. Keskeisenä periaatteenamme talousarvion käsittelyssä on ollut tarkasti määriteltyjen ja todellisten menotarpeiden arviointi. Vaikka kaikkia Euroopan unionin painopistealueita on rahoitettava riittävästi ja asianmukaisena ajankohtana, tämä ei tarkoita sitä, että määrärahat olisi arvioitava ylisuuriksi. Neuvosto on moitteetonta ja kurinalaista varainhoitoa harjoittaakseen analysoinut yksityiskohtaisesti kaikkien politiikan alojen tarpeet. Otettuaan huomioon talousarvion aiemman toteutumisen, tutkittuaan perusteellisesti valikoituja toimintakohtaisia selvityksiä, vastaanottokykyä ja todellisia tarpeita vuoden 2007 osalta, neuvosto päätyi talousarvioesityksessä hallittuun maksumäärärahojen kasvuun. Neuvoston mielestä tällainen maksumäärärahojen taso on riittävä eikä liian alhainen. Arvoisat parlamentin jäsenet, haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että neuvosto on noudattanut johdonmukaisesti alhaalta ylöspäin suuntautuvaa lähestymistapaa. Siten talousarvioesityksessämme olevat lopulliset luvut ovat objektiivisiin tekijöihin perustuvien kohdennettujen toimenpiteiden tulosta. Neuvoston ensimmäinen käsittely ei näin ollen missään nimessä perustu kautta linjan tehtyihin leikkauksiin. Edellä kuvattu pätee myös hallintoon. Toiseksi noudatimme kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Tutkimme nimittäin joukon komission toimintakohtaisia selvityksiä, jotka kattoivat kaikki talousarvioon liittyvät politiikan alat. Kolmanneksi EU:n talousarviomenettely kaipaa innovatiivisuutta. Se toteutuu parhaiten budjettivallan käyttäjien yhdenvertaisella ja aktiivisella tarkastelulla. Ilman innovatiivisia budjettiratkaisuja emme voi edistää unionin kilpailukykyä emmekä toimielinten hallinnon tehostamista. Tämän talousarvioesityksen maksusitoumusmäärärahat ovat yhteensä 125,8 miljardia euroa. Lisäys on 3,7 prosenttia vuoden 2006 talousarvioon verrattuna. Maksumäärärahat ovat yhteensä 114,6 miljardia euroa, mikä on 2,3 prosenttia enemmän kuin varainhoitovuoden 2006 talousarviossa. Alaotsakkeen 1a maksusitoumusmäärärahoja ei ole juurikaan supistettu, koska neuvosto pitää kilpailukykyä ja globaalisiin haasteisiin vastaamista hyvin tärkeinä. Neuvosto ehdotti lisäksi tähän alaotsakkeeseen kahta uutta pilottihanketta, joista toinen koskee oppimiskolmiota ja toinen unionin omaa energiavarmuutta. Neuvosto hyväksyy myös lausuman pilottihankkeista ja valmistelutoimista. Uuden toimielinten välisen sopimuksen mukaan molempien budjettivallan käyttäjien on esiteltävä pilottihankkeita tai valmistelutoimia koskevat aikomuksensa. Neuvoston esityksessä esitetään Euroopan unionin ensisijaisia toimia varten neljä erityisalaa, joilla neuvoston mielestä olisi toteutettava pilottihankkeita tai valmistelutoimia. Toivottavasti saavutamme yhteistyön avulla yhteisen näkemyksen. Alaotsakkeen 1b osalta neuvosto hyväksyi alustavan talousarvioesityksen mukaiset maksusitoumusmäärärahat. Neuvosto supisti maksumäärärahoja 425 miljoonalla eurolla niissä budjettikohdissa, jota koskevat ennen vuotta 2000 aloitettujen ohjelmien ja vuosien 2000–2006 ohjelmien loppuunsaattamista, kun otetaan huomioon näiden ohjelmien nykyinen toteutumisaste. Uuden ohjelmointikauden osalta neuvosto ei tehnyt vähennyksiä ja antoi lisäksi lausuman, jossa se ilmaisi pitävänsä tärkeänä sitä, että komissio pystyisi hyväksymään nopeasti jäsenvaltioiden esittämät toimenpideohjelmat ja hankkeet. Otsakkeeseen 2 neuvosto teki 365 miljoonan euron suuruisen rajoitetun vähennyksen kaikkien maatalousmarkkinoiden interventioita koskevien budjettikohtien osalta lukuun ottamatta niitä budjettikohtia, joihin samansuuruinen erityisvähennys oli jo tehty. Näissä vähennyksissä noudatetaan yleisperiaatetta, jonka mukaan otetaan huomioon aikaisempi toteutumisaste sekä todellisia tarpeita koskevat arviot. Neuvosto kuitenkin totesi, että maatalousmenoja ja kansainvälisiä kalastussopimuksia koskevia menoja tarkastellaan uudelleen syksyllä komission oikaisukirjelmän pohjalta. Alaotsakkeen 3a maksusitoumusmäärärahoihin neuvosto jätti 75 miljoonan euron liikkumavaran. Neuvosto lisäsi kuitenkin ulkorajarahaston määrärahoja, koska se pitää tätä tärkeänä poliittisena painopisteenä."@et5
". Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, au nom de la présidence du Conseil, j’ai l’honneur de vous présenter le projet de budget général des Communautés européennes pour l’exercice financier 2007, que le Conseil a adopté le 17 juillet 2006. Il s’agit là de la première procédure budgétaire au sein du nouveau cadre financier. Autant que possible, la transition vers le nouvel exercice financier doit se faire sans heurt et, dans le même temps, la continuité et la cohérence doivent être assurées. À cet égard, je pense que la coopération entre les deux branches de l’autorité budgétaire, le Parlement européen et le Conseil, se poursuivra. Je suis convaincue que ces deux institutions partagent le même objectif - dégager un accord sur le budget 2007 d’ici la fin de l’année. Le Conseil a augmenté les crédits de paiement de la rubrique 4 pour la coopération transfrontière et la reconstruction en Irak en raison de leur portée politique. Conformément à l’accord interinstitutionnel, le Conseil a dégagé 220 millions d’euros de crédits d’engagement en cas de circonstances imprévues. Il a approuvé le montant proposé dans l’avant-projet de budget pour la politique étrangère et de sécurité commune, qui réunit elle aussi les conditions précisées dans l’accord interinstitutionnel. Quant à la rubrique 5, les dépenses administratives, le Conseil a adopté une vision globale. Il a étudié très attentivement les besoins de chaque institution. Les dépenses administratives sont toutefois 3,4% supérieures à celle du budget 2006. La hausse des dépenses administratives du Conseil a toutefois été limitée à 0,3%, il faut le souligner. Le Conseil estime qu’il est fondamental de recruter du nouveau personnel en raison de l’élargissement de 2004 et des élargissements futurs. C’est pourquoi il a approuvé toutes les nouvelles mesures réclamées en faveur de l’élargissement pour l’exercice 2007. L’un des buts premiers du Conseil a été de garantir une véritable augmentation de la productivité au niveau de l’administration de l’UE pendant la période couverte par le nouveau cadre financier. À cet effet, le Conseil a publié une déclaration sur un programme global sur la croissance de la productivité dans l’administration pour la période 2007-2013. Vous connaissez bien les différents éléments qui composent le paquet sur l’administration. Je soulignerais que c’est un objectif du Conseil et non celui d’un État membre en particulier ou de la seule présidence finlandaise. Concernant la rubrique 5, je tiens aussi à vous rappeler une autre déclaration du Conseil au sujet du processus de recrutement en rapport avec le cycle d’élargissement de 2004. Le Conseil est particulièrement préoccupé par le ralentissement du recrutement cette année. Nous espérons que des progrès significatifs seront réalisés au niveau du processus de recrutement, de sorte à parvenir au meilleur équilibre géographique possible dans les plus brefs délais. J’espère que le Parlement soutiendra nos intentions et, partant, notre déclaration. Je suppose que les dernières exigences formulées à propos de l’administration doivent aussi pouvoir s’appliquer aux institutions de l’Union. Ces dernières ne sont pas différentes d’autres organisations. L’UE doit s’acquitter de ses tâches le plus efficacement possible. Ainsi, nous pourrons montrer à nos concitoyens qu’ils en ont pour leur argent: nous produisons de la valeur ajoutée. Pour ce faire, les autorités budgétaires doivent être capables d’identifier les priorités. Dans le même temps, une administration plus efficace aide à renforcer la confiance de l’opinion publique dans les activités de l’Union. Dans les mois à venir, nous devrons nous atteler pleinement à résoudre la crise au Moyen Orient et à apporter l’action communautaire qui s’impose. N’oublions pas que le Parlement européen et le Conseil doivent réfléchir à l’avenir et examiner les défis mondiaux que l’Union a à relever dans le cadre de la procédure budgétaire en 2007. Enfin, je tiens à dire que je pense que nos objectifs fondamentaux seront réalisés, que nous clôturerons le budget à temps pour l’exercice financier 2007 et qu’il sera adéquat, et pas excessif. Nous sommes conscients de n’en être qu’à la première phase de la procédure budgétaire et qu’il nous reste beaucoup de pain sur la planche avant que le budget 2007 soit finalement adopté. J’ai toutefois confiance en notre capacité à analyser la question sous tous ses angles de sorte à dégager un accord final qui soit acceptable pour toutes les parties et, surtout, pour l’opinion publique. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je vous remercie pour votre attention. Avant de présenter plus en détail le projet de budget adopté par le Conseil, je tiens à rappeler les principes fondamentaux qui ont guidé le Conseil dans cette prise de décision. Tout d’abord, je voudrais souligner que le Conseil a respecté dans tous ses points le nouvel accord interinstitutionnel du 17 mai 2006. Ce faisant, le Conseil a donc confirmé à nouveau sa foi dans la nécessité de respecter la discipline budgétaire générale à l’échelon de l’UE comme c’est le cas au niveau national. Une attention toute particulière a été portée au fait qu’il fallait respecter les plafonds annuels prévus pour les dépenses approuvées dans le nouveau cadre financier et permettre une certaine marge pour les dépenses maximales des différents postes pour les situations imprévisibles. En ce qui concerne le budget, le principe essentiel sur lequel nous nous sommes appuyés a été un examen minutieux des dépenses spécifiées et des dépenses réelles. Si un financement adéquat et en temps utile de tous les domaines prioritaires de l’Union européenne est de mise, cela ne veut pas dire que les crédits doivent être surestimés. Dans ses efforts de gestion financière impeccable et disciplinée, le Conseil a procédé à une analyse détaillée des besoins dans tous les domaines politiques. Après avoir fait le point sur les budgets précédents et examiné en profondeur certains rapports par activité, la capacité d’absorption et les exigences réelles pour 2007, le Conseil a finalement décidé d’une augmentation sous contrôle des crédits de paiement dans le projet de budget. Le Conseil est d’avis que ce niveau de crédits de paiement est approprié et qu’il n’est pas trop faible. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que le Conseil a toujours été favorable à une approche ascendante. Ainsi, les derniers chiffres de notre projet de budget sont le résultat d’une action ciblée basée sur des facteurs objectifs. La première lecture du Conseil ne repose donc en aucune manière sur des réductions à tous les niveaux. Il en va de même pour l’administration. Deuxièmement, nous avons adopté une approche globale. En réalité, nous avons examiné toute une série de rapports par activité rédigés par la Commission et couvrant tous les domaines d’action politique repris dans le budget. Troisièmement, la procédure budgétaire de l’UE a besoin d’innovation. Pour ce faire, le mieux serait un examen minutieux, égal et proactif de la part des autorités budgétaires. Sans solutions budgétaires novatrices, nous ne serons pas à même de renforcer la compétitivité de l’Union ou d’améliorer l’efficacité administrative au sein des institutions. Les crédits d’engagement mentionnés dans le projet de budget s’élèvent au total à 125,8 milliards d’euros, soit 3,7% de plus que pour le budget 2006. Les crédits de paiement se chiffrent à 114,6 milliards d’euros, ce qui représente 2,3% de plus que dans le budget 2006. Les crédits d’engagement de la sous-rubrique 1a ont à peine été réduits, dès lors que le Conseil estime que la compétitivité est capitale, tout comme la nécessité de relever les défis mondiaux. Le Conseil a également proposé deux nouveaux projets pilotes pour cette sous-rubrique, dont l’un concerne le triangle de la connaissance et l’autre la fiabilité de l’approvisionnement énergétique de l’Union. Le Conseil approuvera en outre la déclaration relative aux projets pilotes et à l’action préparatoire. Conformément au nouvel accord interinstitutionnel, les deux autorités budgétaires doivent faire connaître leurs intentions concernant les projets pilotes et les actions préparatoires. Le projet du Conseil détermine quatre domaines spéciaux pour les actions prioritaires de l’Union européenne, dans lesquels le Conseil estime que des projets pilotes ou des actions préparatoires devraient être mis en œuvre. Espérons que nous parviendrons à un consensus grâce à la coopération. En ce qui concerne la sous-rubrique 1b, le Conseil a adopté des crédits d’engagement dans l’avant-projet de budget. Le Conseil a réduit les crédits de paiement de 425 millions d’euros pour les lignes budgétaires liées à la réalisation des programmes entamés avant 2000 et des programmes de la période 2000-2006, en tentant compte du taux actuel de mise en œuvre de ces programmes. Pour ce qui est de la nouvelle période de programmation, le Conseil n’a prévu aucune réduction et, mieux encore, il a émis une déclaration suivant laquelle il estimait nécessaire que la Commission approuve dans les plus brefs délais les programmes d’action et les projets proposés par les États membres. S’agissant de la rubrique 2, le Conseil a opéré une réduction limitée de 365 millions d’euros pour les lignes budgétaires liées aux interventions pour tous les marchés agricoles, à l’exception des lignes budgétaires où la déduction spéciale de même ampleur avait déjà été appliquée. À cet égard, le Conseil a appliqué un principe général, qui a tenu compte des taux de mise en œuvre précédents et des estimations des besoins réels. Il a toutefois indiqué que les dépenses agricoles et les dépenses liées aux accords de pêche internationaux devaient être réexaminées en automne à la lumière de la communication révisée de la Commission. Le Conseil a laissé une marge de 75 millions d’euros pour les crédits d’engagement de la sous-rubrique 3a. Il a cependant relevé les crédits en faveur du fonds pour les frontières extérieures, dès lors qu’il considère ce domaine comme une priorité politique de premier ordre."@fr8
"Arvoisa puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, minulla on kunnia esitellä teille neuvoston puheenjohtajavaltion puolesta Euroopan yhteisöjen varainhoitovuoden 2007 yleinen talousarvioesitys, jonka neuvosto hyväksyi 17. heinäkuuta 2006. Kyseessä on ensimmäinen uuden rahoituskehyksen mukainen talousarviomenettely. Uuteen rahoituskauteen siirtymisen tulee tapahtua sujuvasti ja samalla on varmistettava jatkuvuus ja johdonmukaisuus. Tässä suhteessa uskon budjettivallan käyttäjien eli Euroopan parlamentin ja neuvoston hyvän yhteistyön jatkuvan. Olen vakuuttunut, että molemmilla toimielimillä on sama tavoite eli varainhoitovuoden 2007 talousarviosta sopiminen vuoden loppuun mennessä. Neuvosto korotti otsakkeen 4 maksumäärärahoja rajatylittävän yhteistyön ja Irakin jälleenrakennuksen osalta niiden poliittisen merkityksen vuoksi. Toimielinten välisen sopimuksen mukaisesti neuvosto jätti maksusitoumusmäärärahoihin 220 miljoonan euron liikkumavaran ennakoimattomia tapahtumia varten. Yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa varten neuvosto hyväksyi alustavassa talousarvioesityksessä ehdotetun määrän, joka vastaa myös toimielinten välisen sopimuksen määräyksiä. Hallintomenoja koskevassa otsakkeessa 5 neuvosto sovelsi kokonaisvaltaista näkemystä. Se tutki hyvin huolellisesti kunkin toimielimen määrärahatarpeet. Hallintomenojen lisäys on silti 3,4 prosenttia varainhoitovuoden 2006 talousarvioon verrattuna. Neuvoston hallintomenojen kasvu rajoittui 0,3 prosenttiin, mikä onkin huomionarvoista. Neuvosto pitää uusien työntekijöiden rekrytointia hyvin tärkeänä, kun otetaan huomioon vuoden 2004 laajentuminen ja tuleva laajentuminen. Siksi se on hyväksynyt kaikki uudet laajentumista varten pyydetyt toimet vuodelle 2007. Yksi neuvoston keskeisimmistä tavoitteista on ollut varmistaa todellinen tuottavuuden kasvu EU:n hallinnossa uuden rahoituskehyksen kattamalla ajanjaksolla. Neuvosto antoi tätä varten lausuman kattavasta hallinnon tuottavuuden kasvuohjelmasta vuosiksi 2007–2013. Tunnette erittäin hyvin hallintopaketin eri osat. Painotan voimakkaasti sitä, että kyseessä on neuvoston asettama tavoite, ei yksittäisen jäsenmaan eikä yksin puheenjohtajavaltion tavoite. Otsakkeen 5 yhteydessä haluaisin myös muistuttaa neuvoston toisesta lausumasta, joka koskee vuoden 2004 laajentumiseen liittyvää rekrytointiprosessin täytäntöönpanoa. Neuvosto on erityisen huolestunut rekrytoinnin hidastumisesta tänä vuonna. Odotammekin merkittävää edistymistä rekrytointiprosessissa, jotta mahdollisimman laaja maantieteellinen tasapaino saavutettaisiin mahdollisimman pian. Toivoisin, että parlamentti voisi yhtyä tähän pyrkimykseen ja näin ollen myös kyseiseen lausumaan. Lähtökohtani on, että hallinnolle asetettavia nykyaikaistamisvaatimuksia tulee voida soveltaa myös unionin toimielimiin. EU:n toimielimet eivät poikkea muista organisaatioista. EU:n tulee tehdä työnsä mahdollisimman tehokkaasti. Siten voimme osoittaa kansalaisille, että tuotamme heidän rahoillensa todellista vastinetta, lisäarvoa. Tämä edellyttää budjettivallan käyttäjiltä kykyä priorisoida voimavaroja. Hallinnon tehostaminen lisää samalla kansalaisten luottamusta unionin toimintoihin. Tulevina kuukausina joudumme käsittelemään kattavasti Lähi-idän kriisiä ja tarvittavia EU:n toimia. Emme saa myöskään unohtaa, että tulevaisuutta varten Euroopan parlamentin ja neuvoston on tarkasteltava vuoden 2007 talousarviomenettelyssä unionin globaalisia haasteita. Lopuksi totean suhtautuvani luottavaisesti siihen, että päätavoitteemme toteutuu ja saamme hyvissä ajoin aikaan riittävän, mutta ei ylimitoitetun talousarvion varainhoitovuodelle 2007. Tiedämme, että tämä talousarviomenettely on vasta alkuvaiheissaan ja että varainhoitovuoden 2007 talousarvion lopulliseen hyväksymiseen on vielä pitkä matka. Mutta luotan siihen, että pystymme tutkimaan kaikki mahdollisuudet, jotta pääsemme lopulliseen sopimukseen, jonka kaikki osapuolet ja ennen kaikkea kansalaiset voivat hyväksyä. Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, kiitän mielenkiinnostanne. Ennen kuin esittelen neuvoston hyväksymän talousarvioesityksen yksityiskohtaisemmin, haluaisin palauttaa mieleen neuvoston päätöksentekoa ohjanneita pääperiaatteita. Ensinnäkin korostan, että neuvosto noudatti kaikilta osin 17. toukokuuta 2006 tehtyä uutta toimielinten välistä sopimusta. Näin neuvosto vahvisti jälleen pitävänsä erittäin tärkeänä, että EU:n tasollakin noudatetaan yleistä budjettikuria kansalliseen tapaan. Erityistä huomiota kiinnitettiin siihen, että noudatetaan uudessa rahoituskehyksessä vahvistettuja menojen vuotuisia enimmäismääriä ja että eri otsakkeiden enimmäismääriin jätetään riittävä liikkumavara ennakoimattomia tilanteita varten. Keskeisenä periaatteenamme talousarvion käsittelyssä on ollut tarkasti määriteltyjen ja todellisten menotarpeiden arviointi. Vaikka kaikkia Euroopan unionin painopistealueita on rahoitettava riittävästi ja asianmukaisena ajankohtana, tämä ei tarkoita sitä, että määrärahat olisi arvioitava ylisuuriksi. Neuvosto on moitteetonta ja kurinalaista varainhoitoa harjoittaakseen analysoinut yksityiskohtaisesti kaikkien politiikan alojen tarpeet. Otettuaan huomioon talousarvion aiemman toteutumisen, tutkittuaan perusteellisesti valikoituja toimintakohtaisia selvityksiä, vastaanottokykyä ja todellisia tarpeita vuoden 2007 osalta, neuvosto päätyi talousarvioesityksessä hallittuun maksumäärärahojen kasvuun. Neuvoston mielestä tällainen maksumäärärahojen taso on riittävä eikä liian alhainen. Arvoisat parlamentin jäsenet, haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että neuvosto on noudattanut johdonmukaisesti alhaalta ylöspäin suuntautuvaa lähestymistapaa. Siten talousarvioesityksessämme olevat lopulliset luvut ovat objektiivisiin tekijöihin perustuvien kohdennettujen toimenpiteiden tulosta. Neuvoston ensimmäinen käsittely ei näin ollen missään nimessä perustu kautta linjan tehtyihin leikkauksiin. Edellä kuvattu pätee myös hallintoon. Toiseksi noudatimme kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Tutkimme nimittäin joukon komission toimintakohtaisia selvityksiä, jotka kattoivat kaikki talousarvioon liittyvät politiikan alat. Kolmanneksi EU:n talousarviomenettely kaipaa innovatiivisuutta. Se toteutuu parhaiten budjettivallan käyttäjien yhdenvertaisella ja aktiivisella tarkastelulla. Ilman innovatiivisia budjettiratkaisuja emme voi edistää unionin kilpailukykyä emmekä toimielinten hallinnon tehostamista. Tämän talousarvioesityksen maksusitoumusmäärärahat ovat yhteensä 125,8 miljardia euroa. Lisäys on 3,7 prosenttia vuoden 2006 talousarvioon verrattuna. Maksumäärärahat ovat yhteensä 114,6 miljardia euroa, mikä on 2,3 prosenttia enemmän kuin varainhoitovuoden 2006 talousarviossa. Alaotsakkeen 1a maksusitoumusmäärärahoja ei ole juurikaan supistettu, koska neuvosto pitää kilpailukykyä ja globaalisiin haasteisiin vastaamista hyvin tärkeinä. Neuvosto ehdotti lisäksi tähän alaotsakkeeseen kahta uutta pilottihanketta, joista toinen koskee oppimiskolmiota ja toinen unionin omaa energiavarmuutta. Neuvosto hyväksyy myös lausuman pilottihankkeista ja valmistelutoimista. Uuden toimielinten välisen sopimuksen mukaan molempien budjettivallan käyttäjien on esiteltävä pilottihankkeita tai valmistelutoimia koskevat aikomuksensa. Neuvoston esityksessä esitetään Euroopan unionin ensisijaisia toimia varten neljä erityisalaa, joilla neuvoston mielestä olisi toteutettava pilottihankkeita tai valmistelutoimia. Toivottavasti saavutamme yhteistyön avulla yhteisen näkemyksen. Alaotsakkeen 1b osalta neuvosto hyväksyi alustavan talousarvioesityksen mukaiset maksusitoumusmäärärahat. Neuvosto supisti maksumäärärahoja 425 miljoonalla eurolla niissä budjettikohdissa, jota koskevat ennen vuotta 2000 aloitettujen ohjelmien ja vuosien 2000–2006 ohjelmien loppuunsaattamista, kun otetaan huomioon näiden ohjelmien nykyinen toteutumisaste. Uuden ohjelmointikauden osalta neuvosto ei tehnyt vähennyksiä ja antoi lisäksi lausuman, jossa se ilmaisi pitävänsä tärkeänä sitä, että komissio pystyisi hyväksymään nopeasti jäsenvaltioiden esittämät toimenpideohjelmat ja hankkeet. Otsakkeeseen 2 neuvosto teki 365 miljoonan euron suuruisen rajoitetun vähennyksen kaikkien maatalousmarkkinoiden interventioita koskevien budjettikohtien osalta lukuun ottamatta niitä budjettikohtia, joihin samansuuruinen erityisvähennys oli jo tehty. Näissä vähennyksissä noudatetaan yleisperiaatetta, jonka mukaan otetaan huomioon aikaisempi toteutumisaste sekä todellisia tarpeita koskevat arviot. Neuvosto kuitenkin totesi, että maatalousmenoja ja kansainvälisiä kalastussopimuksia koskevia menoja tarkastellaan uudelleen syksyllä komission oikaisukirjelmän pohjalta. Alaotsakkeen 3a maksusitoumusmäärärahoihin neuvosto jätti 75 miljoonan euron liikkumavaran. Neuvosto lisäsi kuitenkin ulkorajarahaston määrärahoja, koska se pitää tätä tärkeänä poliittisena painopisteenä."@hu11
"Signor Presidente, onorevoli parlamentari, a nome della Presidenza del Consiglio, ho l’onore di presentarvi il progetto di bilancio generale delle Comunità europee per l’esercizio finanziario 2007, approvato dal Consiglio il 17 luglio 2006. Questa è la prima procedura di bilancio a titolo del nuovo quadro finanziario. La transizione al nuovo esercizio finanziario dovrebbe procedere senza scossoni e al contempo occorre garantire continuità e coerenza. In tal senso credo che la cooperazione tra i due rami dell’autorità di bilancio, il Parlamento europeo e il Consiglio, continuerà. Sono convinta che le due Istituzioni condividano il medesimo obiettivo: ottenere un accordo sul bilancio 2007 entro la fine dell’anno. Il Consiglio ha incrementato gli stanziamenti di pagamento a titolo della rubrica 4 per la cooperazione transfrontaliera e la ricostruzione in Iraq, trattandosi di questioni di rilevanza politica. In conformità all’Accordo interistituzionale, il Consiglio ha creato un margine di 220 milioni di euro in stanziamenti d’impegno per imprevisti. Ha approvato l’importo proposto nel progetto preliminare di bilancio per la politica estera e di sicurezza comune, che corrisponde altresì a quanto stipulato nell’Accordo interistituzionale. Quanto alla rubrica 5, “Amministrazione”, il Consiglio ha adottato una visione generale, esaminando attentamente il fabbisogno di stanziamenti per ciascuna Istituzione. La spesa amministrativa, tuttavia, è aumentata del 3,4 per cento rispetto al bilancio 2006. L’aumento della spesa amministrativa per il Consiglio è limitato allo 0,3 per cento, fatto degno di nota. Il Consiglio ritiene importantissimo assumere nuovo personale, in considerazione dell’allargamento del 2004 e anche del futuro allargamento. Per tale motivo ha approvato tutte le misure recentemente richieste per l’allargamento del 2007. Uno degli obiettivi principali del Consiglio è stato quello di garantire un genuino aumento della produttività nell’ambito dell’amministrazione dell’UE nel periodo coperto dal nuovo quadro finanziario. A tale scopo il Consiglio ha rilasciato una dichiarazione su un programma completo relativo agli incrementi della produttività nell’amministrazione per il periodo 2007-2013. Il Parlamento è perfettamente consapevole delle diverse componenti del pacchetto amministrativo. Vorrei sottolineare che si tratta di un obiettivo del Consiglio e non di un singolo Stato membro o della sola Presidenza finlandese. In relazione alla rubrica 5, desidero ricordare a tutti un’altra dichiarazione del Consiglio sulle procedure di assunzione collegate all’allargamento del 2004. Il Consiglio è particolarmente preoccupato per il rallentamento delle assunzioni nel corso di quest’anno. Ci aspettiamo un progresso significativo delle procedure di assunzione per ottenere quanto prima il miglior equilibrio geografico possibile. Spero che il Parlamento sosterrà le nostre intenzioni al riguardo, e dunque anche la nostra dichiarazione. Suppongo che le ultime richieste in ordine di tempo relativamente all’amministrazione debbano anche essere applicabili alle Istituzioni dell’Unione, le quali non sono diverse da altre organizzazioni. L’UE deve operare nel modo più efficiente possibile. In tale maniera possiamo dimostrare ai cittadini che otteniamo un ritorno reale dal denaro dei contribuenti: un valore aggiunto. Ciò richiede una capacità da parte delle autorità di bilancio di fissare le priorità per le risorse. Al contempo, un’amministrazione più efficiente aumenta la fiducia dei cittadini nell’operato dell’Unione. Nei prossimi mesi, dovremo gestire in modo completo la crisi del Medio Oriente e l’azione necessaria dell’UE. Nemmeno dovremmo ignorare il fatto che il Parlamento europeo e il Consiglio devono riflettere sul futuro ed esaminare le sfide globali per l’Unione nella procedura di bilancio per il 2007. Infine, desidero dire che confido che i nostri obiettivi principali saranno realizzati, che finalizzeremo il bilancio per l’esercizio finanziario 2007 in tempo e che esso sarà adeguato anche se non eccessivo. Sappiamo che questa è soltanto la prima fase della procedura di bilancio e che rimane ancora molta strada da percorrere prima dell’adozione definitiva del bilancio per il 2007. Confido, tuttavia, che riusciremo ad esaminare la materia in tutte le sue sfaccettature, così da addivenire ad un accordo finale accettabile per tutte le parti, e soprattutto per i cittadini. Signor Presidente, onorevoli parlamentari, vi ringrazio per l’attenzione. Prima di presentare maggiormente nel dettaglio il progetto di bilancio approvato dal Consiglio, desidero ricordare i principi cardine che hanno informato la decisione del Consiglio. Innanzi tutto, vorrei sottolineare che il Consiglio ha ottemperato al nuovo Accordo interistituzionale del 17 maggio in tutti i suoi aspetti. Il Consiglio pertanto ha ribadito la sua convinzione che è fondamentale osservare la disciplina di bilancio generale a livello dell’Unione europea, come avviene a livello nazionale. Particolare attenzione è stata dedicata al fatto che devono essere rispettati i massimali annuali di spesa consentiti dal nuovo quadro finanziario e che occorre lasciare un margine adeguato al di sotto del massimale di spesa a titolo delle diverse rubriche per le situazioni imprevedibili. Nelle discussioni sul bilancio, il principio centrale che abbiamo applicato è stato l’attenta valutazione delle necessità di spesa indicate e reali. Per quanto sia necessario finanziare in modo adeguato e tempestivo tutti gli ambiti prioritari dell’Unione europea, ciò non significa che gli stanziamenti debbano essere sovrastimati. Nell’impegno di esercitare una gestione finanziaria impeccabile e disciplinata, il Consiglio ha proceduto ad un’analisi dettagliata del fabbisogno in tutte le aree politiche. Dopo aver valutato i bilanci precedenti ed esaminato i rapporti di attività prescelti, la capacità di assorbimento e i bisogni reali per il 2007, il Consiglio alla fine ha optato per un incremento controllato degli stanziamenti di pagamento nel progetto di bilancio. Il Consiglio reputa che tale livello degli stanziamenti di pagamento sia adeguato e non troppo basso. Vorrei attirare l’attenzione sul fatto che il Consiglio coerentemente ha aderito all’approccio dal basso verso l’alto. Pertanto le cifre definitive nel nostro progetto di bilancio sono il risultato di azioni mirate sulla base di fattori oggettivi. La prima lettura del Consiglio, dunque, non si basa affatto su tagli generalizzati. Lo stesso vale per l’amministrazione. Secondo, abbiamo adottato un approccio a tutto campo: infatti, abbiamo analizzato una serie di rapporti di attività della Commissione che riguardano tutte le aree politiche iscritte a bilancio. Terzo, la procedura di bilancio dell’UE necessita di un’innovazione. Il modo migliore per ottenerla sarebbe una disamina equa e proattiva da parte delle autorità di bilancio. In assenza di soluzioni di bilancio innovative, non possiamo promuovere la competitività dell’Unione o migliorare l’efficacia amministrativa all’interno delle Istituzioni. Gli stanziamenti d’impegno nel progetto di bilancio ammontano a 125,8 miliardi di euro, il che equivale ad un incremento del 3,7 per cento rispetto all’esercizio del 2006. Gli stanziamenti di pagamento sono pari a 114,6 miliardi di euro, cioè il 2,3 per cento in più rispetto al bilancio del 2006. Gli stanziamenti d’impegno a titolo della sottorubrica 1a non hanno pressoché subito tagli, in quanto il Consiglio ritiene che la competitività e la risposta ai cambiamenti globali siano molto importanti. Il Consiglio ha proposto inoltre due nuovi progetti pilota a titolo di tale sottorubrica, uno dei quali concerne il triangolo della conoscenza e l’altro l’affidabilità delle forniture di energia all’Unione. Il Consiglio approverà inoltre la dichiarazione sui progetti pilota e le azioni preparatorie. Ai sensi del nuovo Accordo interistituzionale, le due autorità di bilancio devono dichiarare le proprie intenzioni in merito ai progetti pilota e alle azioni preparatorie. Il progetto del Consiglio sancisce l’esistenza di quattro ambiti speciali per l’azione prioritaria nell’Unione europea in cui il Consiglio ritiene che dovrebbero essere realizzati i progetti pilota o le azioni preparatorie. Speriamo che tramite la cooperazione si addiverrà al consenso. In ordine alla sottorubrica 1b, il Consiglio ha adottato gli stanziamenti d’impegno nel progetto preliminare di bilancio. Il Consiglio ha operato un taglio di 425 milioni di euro a carico degli stanziamenti di pagamento nelle linee di bilancio relative al completamento dei programmi avviati prima del 2000 e dei programmi per il periodo 2000-2006, tenendo conto del tasso attuale di esecuzione. In merito al nuovo periodo di programmazione, il Consiglio non ha introdotto riduzioni e inoltre ha rilasciato una dichiarazione nella quale afferma che ritiene importante che la Commissione approvi rapidamente i programmi d’azione e i progetti proposti dagli Stati membri. A titolo della rubrica 2, il Consiglio ha introdotto una riduzione limitata pari a 365 milioni di euro per le linee di bilancio relative agli interventi su tutti i mercati agricoli, ad eccezione delle linee di bilancio alle quali è stata già applicata una deduzione speciale della medesima dimensione. In questo caso si è applicato un principio generale che teneva conto dei precedenti tassi di esecuzione e delle stime relative al fabbisogno reale. Il Consiglio, tuttavia, ha affermato che la spesa agricola e la spesa relativa agli accordi di pesca internazionali dovrebbero essere riesaminate in autunno sulla base della comunicazione rivista della Commissione. Il Consiglio ha lasciato un margine di 75 milioni di euro a titolo degli stanziamenti d’impegno della sottorubrica 3a. Il Consiglio, tuttavia, ha aumentato gli stanziamenti a favore del Fondo per le frontiere esterne, in quanto ritiene si tratti di una priorità politica forte."@it12
"Arvoisa puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, minulla on kunnia esitellä teille neuvoston puheenjohtajavaltion puolesta Euroopan yhteisöjen varainhoitovuoden 2007 yleinen talousarvioesitys, jonka neuvosto hyväksyi 17. heinäkuuta 2006. Kyseessä on ensimmäinen uuden rahoituskehyksen mukainen talousarviomenettely. Uuteen rahoituskauteen siirtymisen tulee tapahtua sujuvasti ja samalla on varmistettava jatkuvuus ja johdonmukaisuus. Tässä suhteessa uskon budjettivallan käyttäjien eli Euroopan parlamentin ja neuvoston hyvän yhteistyön jatkuvan. Olen vakuuttunut, että molemmilla toimielimillä on sama tavoite eli varainhoitovuoden 2007 talousarviosta sopiminen vuoden loppuun mennessä. Neuvosto korotti otsakkeen 4 maksumäärärahoja rajatylittävän yhteistyön ja Irakin jälleenrakennuksen osalta niiden poliittisen merkityksen vuoksi. Toimielinten välisen sopimuksen mukaisesti neuvosto jätti maksusitoumusmäärärahoihin 220 miljoonan euron liikkumavaran ennakoimattomia tapahtumia varten. Yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa varten neuvosto hyväksyi alustavassa talousarvioesityksessä ehdotetun määrän, joka vastaa myös toimielinten välisen sopimuksen määräyksiä. Hallintomenoja koskevassa otsakkeessa 5 neuvosto sovelsi kokonaisvaltaista näkemystä. Se tutki hyvin huolellisesti kunkin toimielimen määrärahatarpeet. Hallintomenojen lisäys on silti 3,4 prosenttia varainhoitovuoden 2006 talousarvioon verrattuna. Neuvoston hallintomenojen kasvu rajoittui 0,3 prosenttiin, mikä onkin huomionarvoista. Neuvosto pitää uusien työntekijöiden rekrytointia hyvin tärkeänä, kun otetaan huomioon vuoden 2004 laajentuminen ja tuleva laajentuminen. Siksi se on hyväksynyt kaikki uudet laajentumista varten pyydetyt toimet vuodelle 2007. Yksi neuvoston keskeisimmistä tavoitteista on ollut varmistaa todellinen tuottavuuden kasvu EU:n hallinnossa uuden rahoituskehyksen kattamalla ajanjaksolla. Neuvosto antoi tätä varten lausuman kattavasta hallinnon tuottavuuden kasvuohjelmasta vuosiksi 2007–2013. Tunnette erittäin hyvin hallintopaketin eri osat. Painotan voimakkaasti sitä, että kyseessä on neuvoston asettama tavoite, ei yksittäisen jäsenmaan eikä yksin puheenjohtajavaltion tavoite. Otsakkeen 5 yhteydessä haluaisin myös muistuttaa neuvoston toisesta lausumasta, joka koskee vuoden 2004 laajentumiseen liittyvää rekrytointiprosessin täytäntöönpanoa. Neuvosto on erityisen huolestunut rekrytoinnin hidastumisesta tänä vuonna. Odotammekin merkittävää edistymistä rekrytointiprosessissa, jotta mahdollisimman laaja maantieteellinen tasapaino saavutettaisiin mahdollisimman pian. Toivoisin, että parlamentti voisi yhtyä tähän pyrkimykseen ja näin ollen myös kyseiseen lausumaan. Lähtökohtani on, että hallinnolle asetettavia nykyaikaistamisvaatimuksia tulee voida soveltaa myös unionin toimielimiin. EU:n toimielimet eivät poikkea muista organisaatioista. EU:n tulee tehdä työnsä mahdollisimman tehokkaasti. Siten voimme osoittaa kansalaisille, että tuotamme heidän rahoillensa todellista vastinetta, lisäarvoa. Tämä edellyttää budjettivallan käyttäjiltä kykyä priorisoida voimavaroja. Hallinnon tehostaminen lisää samalla kansalaisten luottamusta unionin toimintoihin. Tulevina kuukausina joudumme käsittelemään kattavasti Lähi-idän kriisiä ja tarvittavia EU:n toimia. Emme saa myöskään unohtaa, että tulevaisuutta varten Euroopan parlamentin ja neuvoston on tarkasteltava vuoden 2007 talousarviomenettelyssä unionin globaalisia haasteita. Lopuksi totean suhtautuvani luottavaisesti siihen, että päätavoitteemme toteutuu ja saamme hyvissä ajoin aikaan riittävän, mutta ei ylimitoitetun talousarvion varainhoitovuodelle 2007. Tiedämme, että tämä talousarviomenettely on vasta alkuvaiheissaan ja että varainhoitovuoden 2007 talousarvion lopulliseen hyväksymiseen on vielä pitkä matka. Mutta luotan siihen, että pystymme tutkimaan kaikki mahdollisuudet, jotta pääsemme lopulliseen sopimukseen, jonka kaikki osapuolet ja ennen kaikkea kansalaiset voivat hyväksyä. Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, kiitän mielenkiinnostanne. Ennen kuin esittelen neuvoston hyväksymän talousarvioesityksen yksityiskohtaisemmin, haluaisin palauttaa mieleen neuvoston päätöksentekoa ohjanneita pääperiaatteita. Ensinnäkin korostan, että neuvosto noudatti kaikilta osin 17. toukokuuta 2006 tehtyä uutta toimielinten välistä sopimusta. Näin neuvosto vahvisti jälleen pitävänsä erittäin tärkeänä, että EU:n tasollakin noudatetaan yleistä budjettikuria kansalliseen tapaan. Erityistä huomiota kiinnitettiin siihen, että noudatetaan uudessa rahoituskehyksessä vahvistettuja menojen vuotuisia enimmäismääriä ja että eri otsakkeiden enimmäismääriin jätetään riittävä liikkumavara ennakoimattomia tilanteita varten. Keskeisenä periaatteenamme talousarvion käsittelyssä on ollut tarkasti määriteltyjen ja todellisten menotarpeiden arviointi. Vaikka kaikkia Euroopan unionin painopistealueita on rahoitettava riittävästi ja asianmukaisena ajankohtana, tämä ei tarkoita sitä, että määrärahat olisi arvioitava ylisuuriksi. Neuvosto on moitteetonta ja kurinalaista varainhoitoa harjoittaakseen analysoinut yksityiskohtaisesti kaikkien politiikan alojen tarpeet. Otettuaan huomioon talousarvion aiemman toteutumisen, tutkittuaan perusteellisesti valikoituja toimintakohtaisia selvityksiä, vastaanottokykyä ja todellisia tarpeita vuoden 2007 osalta, neuvosto päätyi talousarvioesityksessä hallittuun maksumäärärahojen kasvuun. Neuvoston mielestä tällainen maksumäärärahojen taso on riittävä eikä liian alhainen. Arvoisat parlamentin jäsenet, haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että neuvosto on noudattanut johdonmukaisesti alhaalta ylöspäin suuntautuvaa lähestymistapaa. Siten talousarvioesityksessämme olevat lopulliset luvut ovat objektiivisiin tekijöihin perustuvien kohdennettujen toimenpiteiden tulosta. Neuvoston ensimmäinen käsittely ei näin ollen missään nimessä perustu kautta linjan tehtyihin leikkauksiin. Edellä kuvattu pätee myös hallintoon. Toiseksi noudatimme kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Tutkimme nimittäin joukon komission toimintakohtaisia selvityksiä, jotka kattoivat kaikki talousarvioon liittyvät politiikan alat. Kolmanneksi EU:n talousarviomenettely kaipaa innovatiivisuutta. Se toteutuu parhaiten budjettivallan käyttäjien yhdenvertaisella ja aktiivisella tarkastelulla. Ilman innovatiivisia budjettiratkaisuja emme voi edistää unionin kilpailukykyä emmekä toimielinten hallinnon tehostamista. Tämän talousarvioesityksen maksusitoumusmäärärahat ovat yhteensä 125,8 miljardia euroa. Lisäys on 3,7 prosenttia vuoden 2006 talousarvioon verrattuna. Maksumäärärahat ovat yhteensä 114,6 miljardia euroa, mikä on 2,3 prosenttia enemmän kuin varainhoitovuoden 2006 talousarviossa. Alaotsakkeen 1a maksusitoumusmäärärahoja ei ole juurikaan supistettu, koska neuvosto pitää kilpailukykyä ja globaalisiin haasteisiin vastaamista hyvin tärkeinä. Neuvosto ehdotti lisäksi tähän alaotsakkeeseen kahta uutta pilottihanketta, joista toinen koskee oppimiskolmiota ja toinen unionin omaa energiavarmuutta. Neuvosto hyväksyy myös lausuman pilottihankkeista ja valmistelutoimista. Uuden toimielinten välisen sopimuksen mukaan molempien budjettivallan käyttäjien on esiteltävä pilottihankkeita tai valmistelutoimia koskevat aikomuksensa. Neuvoston esityksessä esitetään Euroopan unionin ensisijaisia toimia varten neljä erityisalaa, joilla neuvoston mielestä olisi toteutettava pilottihankkeita tai valmistelutoimia. Toivottavasti saavutamme yhteistyön avulla yhteisen näkemyksen. Alaotsakkeen 1b osalta neuvosto hyväksyi alustavan talousarvioesityksen mukaiset maksusitoumusmäärärahat. Neuvosto supisti maksumäärärahoja 425 miljoonalla eurolla niissä budjettikohdissa, jota koskevat ennen vuotta 2000 aloitettujen ohjelmien ja vuosien 2000–2006 ohjelmien loppuunsaattamista, kun otetaan huomioon näiden ohjelmien nykyinen toteutumisaste. Uuden ohjelmointikauden osalta neuvosto ei tehnyt vähennyksiä ja antoi lisäksi lausuman, jossa se ilmaisi pitävänsä tärkeänä sitä, että komissio pystyisi hyväksymään nopeasti jäsenvaltioiden esittämät toimenpideohjelmat ja hankkeet. Otsakkeeseen 2 neuvosto teki 365 miljoonan euron suuruisen rajoitetun vähennyksen kaikkien maatalousmarkkinoiden interventioita koskevien budjettikohtien osalta lukuun ottamatta niitä budjettikohtia, joihin samansuuruinen erityisvähennys oli jo tehty. Näissä vähennyksissä noudatetaan yleisperiaatetta, jonka mukaan otetaan huomioon aikaisempi toteutumisaste sekä todellisia tarpeita koskevat arviot. Neuvosto kuitenkin totesi, että maatalousmenoja ja kansainvälisiä kalastussopimuksia koskevia menoja tarkastellaan uudelleen syksyllä komission oikaisukirjelmän pohjalta. Alaotsakkeen 3a maksusitoumusmäärärahoihin neuvosto jätti 75 miljoonan euron liikkumavaran. Neuvosto lisäsi kuitenkin ulkorajarahaston määrärahoja, koska se pitää tätä tärkeänä poliittisena painopisteenä."@lt14
"Arvoisa puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, minulla on kunnia esitellä teille neuvoston puheenjohtajavaltion puolesta Euroopan yhteisöjen varainhoitovuoden 2007 yleinen talousarvioesitys, jonka neuvosto hyväksyi 17. heinäkuuta 2006. Kyseessä on ensimmäinen uuden rahoituskehyksen mukainen talousarviomenettely. Uuteen rahoituskauteen siirtymisen tulee tapahtua sujuvasti ja samalla on varmistettava jatkuvuus ja johdonmukaisuus. Tässä suhteessa uskon budjettivallan käyttäjien eli Euroopan parlamentin ja neuvoston hyvän yhteistyön jatkuvan. Olen vakuuttunut, että molemmilla toimielimillä on sama tavoite eli varainhoitovuoden 2007 talousarviosta sopiminen vuoden loppuun mennessä. Neuvosto korotti otsakkeen 4 maksumäärärahoja rajatylittävän yhteistyön ja Irakin jälleenrakennuksen osalta niiden poliittisen merkityksen vuoksi. Toimielinten välisen sopimuksen mukaisesti neuvosto jätti maksusitoumusmäärärahoihin 220 miljoonan euron liikkumavaran ennakoimattomia tapahtumia varten. Yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa varten neuvosto hyväksyi alustavassa talousarvioesityksessä ehdotetun määrän, joka vastaa myös toimielinten välisen sopimuksen määräyksiä. Hallintomenoja koskevassa otsakkeessa 5 neuvosto sovelsi kokonaisvaltaista näkemystä. Se tutki hyvin huolellisesti kunkin toimielimen määrärahatarpeet. Hallintomenojen lisäys on silti 3,4 prosenttia varainhoitovuoden 2006 talousarvioon verrattuna. Neuvoston hallintomenojen kasvu rajoittui 0,3 prosenttiin, mikä onkin huomionarvoista. Neuvosto pitää uusien työntekijöiden rekrytointia hyvin tärkeänä, kun otetaan huomioon vuoden 2004 laajentuminen ja tuleva laajentuminen. Siksi se on hyväksynyt kaikki uudet laajentumista varten pyydetyt toimet vuodelle 2007. Yksi neuvoston keskeisimmistä tavoitteista on ollut varmistaa todellinen tuottavuuden kasvu EU:n hallinnossa uuden rahoituskehyksen kattamalla ajanjaksolla. Neuvosto antoi tätä varten lausuman kattavasta hallinnon tuottavuuden kasvuohjelmasta vuosiksi 2007–2013. Tunnette erittäin hyvin hallintopaketin eri osat. Painotan voimakkaasti sitä, että kyseessä on neuvoston asettama tavoite, ei yksittäisen jäsenmaan eikä yksin puheenjohtajavaltion tavoite. Otsakkeen 5 yhteydessä haluaisin myös muistuttaa neuvoston toisesta lausumasta, joka koskee vuoden 2004 laajentumiseen liittyvää rekrytointiprosessin täytäntöönpanoa. Neuvosto on erityisen huolestunut rekrytoinnin hidastumisesta tänä vuonna. Odotammekin merkittävää edistymistä rekrytointiprosessissa, jotta mahdollisimman laaja maantieteellinen tasapaino saavutettaisiin mahdollisimman pian. Toivoisin, että parlamentti voisi yhtyä tähän pyrkimykseen ja näin ollen myös kyseiseen lausumaan. Lähtökohtani on, että hallinnolle asetettavia nykyaikaistamisvaatimuksia tulee voida soveltaa myös unionin toimielimiin. EU:n toimielimet eivät poikkea muista organisaatioista. EU:n tulee tehdä työnsä mahdollisimman tehokkaasti. Siten voimme osoittaa kansalaisille, että tuotamme heidän rahoillensa todellista vastinetta, lisäarvoa. Tämä edellyttää budjettivallan käyttäjiltä kykyä priorisoida voimavaroja. Hallinnon tehostaminen lisää samalla kansalaisten luottamusta unionin toimintoihin. Tulevina kuukausina joudumme käsittelemään kattavasti Lähi-idän kriisiä ja tarvittavia EU:n toimia. Emme saa myöskään unohtaa, että tulevaisuutta varten Euroopan parlamentin ja neuvoston on tarkasteltava vuoden 2007 talousarviomenettelyssä unionin globaalisia haasteita. Lopuksi totean suhtautuvani luottavaisesti siihen, että päätavoitteemme toteutuu ja saamme hyvissä ajoin aikaan riittävän, mutta ei ylimitoitetun talousarvion varainhoitovuodelle 2007. Tiedämme, että tämä talousarviomenettely on vasta alkuvaiheissaan ja että varainhoitovuoden 2007 talousarvion lopulliseen hyväksymiseen on vielä pitkä matka. Mutta luotan siihen, että pystymme tutkimaan kaikki mahdollisuudet, jotta pääsemme lopulliseen sopimukseen, jonka kaikki osapuolet ja ennen kaikkea kansalaiset voivat hyväksyä. Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, kiitän mielenkiinnostanne. Ennen kuin esittelen neuvoston hyväksymän talousarvioesityksen yksityiskohtaisemmin, haluaisin palauttaa mieleen neuvoston päätöksentekoa ohjanneita pääperiaatteita. Ensinnäkin korostan, että neuvosto noudatti kaikilta osin 17. toukokuuta 2006 tehtyä uutta toimielinten välistä sopimusta. Näin neuvosto vahvisti jälleen pitävänsä erittäin tärkeänä, että EU:n tasollakin noudatetaan yleistä budjettikuria kansalliseen tapaan. Erityistä huomiota kiinnitettiin siihen, että noudatetaan uudessa rahoituskehyksessä vahvistettuja menojen vuotuisia enimmäismääriä ja että eri otsakkeiden enimmäismääriin jätetään riittävä liikkumavara ennakoimattomia tilanteita varten. Keskeisenä periaatteenamme talousarvion käsittelyssä on ollut tarkasti määriteltyjen ja todellisten menotarpeiden arviointi. Vaikka kaikkia Euroopan unionin painopistealueita on rahoitettava riittävästi ja asianmukaisena ajankohtana, tämä ei tarkoita sitä, että määrärahat olisi arvioitava ylisuuriksi. Neuvosto on moitteetonta ja kurinalaista varainhoitoa harjoittaakseen analysoinut yksityiskohtaisesti kaikkien politiikan alojen tarpeet. Otettuaan huomioon talousarvion aiemman toteutumisen, tutkittuaan perusteellisesti valikoituja toimintakohtaisia selvityksiä, vastaanottokykyä ja todellisia tarpeita vuoden 2007 osalta, neuvosto päätyi talousarvioesityksessä hallittuun maksumäärärahojen kasvuun. Neuvoston mielestä tällainen maksumäärärahojen taso on riittävä eikä liian alhainen. Arvoisat parlamentin jäsenet, haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että neuvosto on noudattanut johdonmukaisesti alhaalta ylöspäin suuntautuvaa lähestymistapaa. Siten talousarvioesityksessämme olevat lopulliset luvut ovat objektiivisiin tekijöihin perustuvien kohdennettujen toimenpiteiden tulosta. Neuvoston ensimmäinen käsittely ei näin ollen missään nimessä perustu kautta linjan tehtyihin leikkauksiin. Edellä kuvattu pätee myös hallintoon. Toiseksi noudatimme kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Tutkimme nimittäin joukon komission toimintakohtaisia selvityksiä, jotka kattoivat kaikki talousarvioon liittyvät politiikan alat. Kolmanneksi EU:n talousarviomenettely kaipaa innovatiivisuutta. Se toteutuu parhaiten budjettivallan käyttäjien yhdenvertaisella ja aktiivisella tarkastelulla. Ilman innovatiivisia budjettiratkaisuja emme voi edistää unionin kilpailukykyä emmekä toimielinten hallinnon tehostamista. Tämän talousarvioesityksen maksusitoumusmäärärahat ovat yhteensä 125,8 miljardia euroa. Lisäys on 3,7 prosenttia vuoden 2006 talousarvioon verrattuna. Maksumäärärahat ovat yhteensä 114,6 miljardia euroa, mikä on 2,3 prosenttia enemmän kuin varainhoitovuoden 2006 talousarviossa. Alaotsakkeen 1a maksusitoumusmäärärahoja ei ole juurikaan supistettu, koska neuvosto pitää kilpailukykyä ja globaalisiin haasteisiin vastaamista hyvin tärkeinä. Neuvosto ehdotti lisäksi tähän alaotsakkeeseen kahta uutta pilottihanketta, joista toinen koskee oppimiskolmiota ja toinen unionin omaa energiavarmuutta. Neuvosto hyväksyy myös lausuman pilottihankkeista ja valmistelutoimista. Uuden toimielinten välisen sopimuksen mukaan molempien budjettivallan käyttäjien on esiteltävä pilottihankkeita tai valmistelutoimia koskevat aikomuksensa. Neuvoston esityksessä esitetään Euroopan unionin ensisijaisia toimia varten neljä erityisalaa, joilla neuvoston mielestä olisi toteutettava pilottihankkeita tai valmistelutoimia. Toivottavasti saavutamme yhteistyön avulla yhteisen näkemyksen. Alaotsakkeen 1b osalta neuvosto hyväksyi alustavan talousarvioesityksen mukaiset maksusitoumusmäärärahat. Neuvosto supisti maksumäärärahoja 425 miljoonalla eurolla niissä budjettikohdissa, jota koskevat ennen vuotta 2000 aloitettujen ohjelmien ja vuosien 2000–2006 ohjelmien loppuunsaattamista, kun otetaan huomioon näiden ohjelmien nykyinen toteutumisaste. Uuden ohjelmointikauden osalta neuvosto ei tehnyt vähennyksiä ja antoi lisäksi lausuman, jossa se ilmaisi pitävänsä tärkeänä sitä, että komissio pystyisi hyväksymään nopeasti jäsenvaltioiden esittämät toimenpideohjelmat ja hankkeet. Otsakkeeseen 2 neuvosto teki 365 miljoonan euron suuruisen rajoitetun vähennyksen kaikkien maatalousmarkkinoiden interventioita koskevien budjettikohtien osalta lukuun ottamatta niitä budjettikohtia, joihin samansuuruinen erityisvähennys oli jo tehty. Näissä vähennyksissä noudatetaan yleisperiaatetta, jonka mukaan otetaan huomioon aikaisempi toteutumisaste sekä todellisia tarpeita koskevat arviot. Neuvosto kuitenkin totesi, että maatalousmenoja ja kansainvälisiä kalastussopimuksia koskevia menoja tarkastellaan uudelleen syksyllä komission oikaisukirjelmän pohjalta. Alaotsakkeen 3a maksusitoumusmäärärahoihin neuvosto jätti 75 miljoonan euron liikkumavaran. Neuvosto lisäsi kuitenkin ulkorajarahaston määrärahoja, koska se pitää tätä tärkeänä poliittisena painopisteenä."@lv13
"Arvoisa puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, minulla on kunnia esitellä teille neuvoston puheenjohtajavaltion puolesta Euroopan yhteisöjen varainhoitovuoden 2007 yleinen talousarvioesitys, jonka neuvosto hyväksyi 17. heinäkuuta 2006. Kyseessä on ensimmäinen uuden rahoituskehyksen mukainen talousarviomenettely. Uuteen rahoituskauteen siirtymisen tulee tapahtua sujuvasti ja samalla on varmistettava jatkuvuus ja johdonmukaisuus. Tässä suhteessa uskon budjettivallan käyttäjien eli Euroopan parlamentin ja neuvoston hyvän yhteistyön jatkuvan. Olen vakuuttunut, että molemmilla toimielimillä on sama tavoite eli varainhoitovuoden 2007 talousarviosta sopiminen vuoden loppuun mennessä. Neuvosto korotti otsakkeen 4 maksumäärärahoja rajatylittävän yhteistyön ja Irakin jälleenrakennuksen osalta niiden poliittisen merkityksen vuoksi. Toimielinten välisen sopimuksen mukaisesti neuvosto jätti maksusitoumusmäärärahoihin 220 miljoonan euron liikkumavaran ennakoimattomia tapahtumia varten. Yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa varten neuvosto hyväksyi alustavassa talousarvioesityksessä ehdotetun määrän, joka vastaa myös toimielinten välisen sopimuksen määräyksiä. Hallintomenoja koskevassa otsakkeessa 5 neuvosto sovelsi kokonaisvaltaista näkemystä. Se tutki hyvin huolellisesti kunkin toimielimen määrärahatarpeet. Hallintomenojen lisäys on silti 3,4 prosenttia varainhoitovuoden 2006 talousarvioon verrattuna. Neuvoston hallintomenojen kasvu rajoittui 0,3 prosenttiin, mikä onkin huomionarvoista. Neuvosto pitää uusien työntekijöiden rekrytointia hyvin tärkeänä, kun otetaan huomioon vuoden 2004 laajentuminen ja tuleva laajentuminen. Siksi se on hyväksynyt kaikki uudet laajentumista varten pyydetyt toimet vuodelle 2007. Yksi neuvoston keskeisimmistä tavoitteista on ollut varmistaa todellinen tuottavuuden kasvu EU:n hallinnossa uuden rahoituskehyksen kattamalla ajanjaksolla. Neuvosto antoi tätä varten lausuman kattavasta hallinnon tuottavuuden kasvuohjelmasta vuosiksi 2007–2013. Tunnette erittäin hyvin hallintopaketin eri osat. Painotan voimakkaasti sitä, että kyseessä on neuvoston asettama tavoite, ei yksittäisen jäsenmaan eikä yksin puheenjohtajavaltion tavoite. Otsakkeen 5 yhteydessä haluaisin myös muistuttaa neuvoston toisesta lausumasta, joka koskee vuoden 2004 laajentumiseen liittyvää rekrytointiprosessin täytäntöönpanoa. Neuvosto on erityisen huolestunut rekrytoinnin hidastumisesta tänä vuonna. Odotammekin merkittävää edistymistä rekrytointiprosessissa, jotta mahdollisimman laaja maantieteellinen tasapaino saavutettaisiin mahdollisimman pian. Toivoisin, että parlamentti voisi yhtyä tähän pyrkimykseen ja näin ollen myös kyseiseen lausumaan. Lähtökohtani on, että hallinnolle asetettavia nykyaikaistamisvaatimuksia tulee voida soveltaa myös unionin toimielimiin. EU:n toimielimet eivät poikkea muista organisaatioista. EU:n tulee tehdä työnsä mahdollisimman tehokkaasti. Siten voimme osoittaa kansalaisille, että tuotamme heidän rahoillensa todellista vastinetta, lisäarvoa. Tämä edellyttää budjettivallan käyttäjiltä kykyä priorisoida voimavaroja. Hallinnon tehostaminen lisää samalla kansalaisten luottamusta unionin toimintoihin. Tulevina kuukausina joudumme käsittelemään kattavasti Lähi-idän kriisiä ja tarvittavia EU:n toimia. Emme saa myöskään unohtaa, että tulevaisuutta varten Euroopan parlamentin ja neuvoston on tarkasteltava vuoden 2007 talousarviomenettelyssä unionin globaalisia haasteita. Lopuksi totean suhtautuvani luottavaisesti siihen, että päätavoitteemme toteutuu ja saamme hyvissä ajoin aikaan riittävän, mutta ei ylimitoitetun talousarvion varainhoitovuodelle 2007. Tiedämme, että tämä talousarviomenettely on vasta alkuvaiheissaan ja että varainhoitovuoden 2007 talousarvion lopulliseen hyväksymiseen on vielä pitkä matka. Mutta luotan siihen, että pystymme tutkimaan kaikki mahdollisuudet, jotta pääsemme lopulliseen sopimukseen, jonka kaikki osapuolet ja ennen kaikkea kansalaiset voivat hyväksyä. Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, kiitän mielenkiinnostanne. Ennen kuin esittelen neuvoston hyväksymän talousarvioesityksen yksityiskohtaisemmin, haluaisin palauttaa mieleen neuvoston päätöksentekoa ohjanneita pääperiaatteita. Ensinnäkin korostan, että neuvosto noudatti kaikilta osin 17. toukokuuta 2006 tehtyä uutta toimielinten välistä sopimusta. Näin neuvosto vahvisti jälleen pitävänsä erittäin tärkeänä, että EU:n tasollakin noudatetaan yleistä budjettikuria kansalliseen tapaan. Erityistä huomiota kiinnitettiin siihen, että noudatetaan uudessa rahoituskehyksessä vahvistettuja menojen vuotuisia enimmäismääriä ja että eri otsakkeiden enimmäismääriin jätetään riittävä liikkumavara ennakoimattomia tilanteita varten. Keskeisenä periaatteenamme talousarvion käsittelyssä on ollut tarkasti määriteltyjen ja todellisten menotarpeiden arviointi. Vaikka kaikkia Euroopan unionin painopistealueita on rahoitettava riittävästi ja asianmukaisena ajankohtana, tämä ei tarkoita sitä, että määrärahat olisi arvioitava ylisuuriksi. Neuvosto on moitteetonta ja kurinalaista varainhoitoa harjoittaakseen analysoinut yksityiskohtaisesti kaikkien politiikan alojen tarpeet. Otettuaan huomioon talousarvion aiemman toteutumisen, tutkittuaan perusteellisesti valikoituja toimintakohtaisia selvityksiä, vastaanottokykyä ja todellisia tarpeita vuoden 2007 osalta, neuvosto päätyi talousarvioesityksessä hallittuun maksumäärärahojen kasvuun. Neuvoston mielestä tällainen maksumäärärahojen taso on riittävä eikä liian alhainen. Arvoisat parlamentin jäsenet, haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että neuvosto on noudattanut johdonmukaisesti alhaalta ylöspäin suuntautuvaa lähestymistapaa. Siten talousarvioesityksessämme olevat lopulliset luvut ovat objektiivisiin tekijöihin perustuvien kohdennettujen toimenpiteiden tulosta. Neuvoston ensimmäinen käsittely ei näin ollen missään nimessä perustu kautta linjan tehtyihin leikkauksiin. Edellä kuvattu pätee myös hallintoon. Toiseksi noudatimme kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Tutkimme nimittäin joukon komission toimintakohtaisia selvityksiä, jotka kattoivat kaikki talousarvioon liittyvät politiikan alat. Kolmanneksi EU:n talousarviomenettely kaipaa innovatiivisuutta. Se toteutuu parhaiten budjettivallan käyttäjien yhdenvertaisella ja aktiivisella tarkastelulla. Ilman innovatiivisia budjettiratkaisuja emme voi edistää unionin kilpailukykyä emmekä toimielinten hallinnon tehostamista. Tämän talousarvioesityksen maksusitoumusmäärärahat ovat yhteensä 125,8 miljardia euroa. Lisäys on 3,7 prosenttia vuoden 2006 talousarvioon verrattuna. Maksumäärärahat ovat yhteensä 114,6 miljardia euroa, mikä on 2,3 prosenttia enemmän kuin varainhoitovuoden 2006 talousarviossa. Alaotsakkeen 1a maksusitoumusmäärärahoja ei ole juurikaan supistettu, koska neuvosto pitää kilpailukykyä ja globaalisiin haasteisiin vastaamista hyvin tärkeinä. Neuvosto ehdotti lisäksi tähän alaotsakkeeseen kahta uutta pilottihanketta, joista toinen koskee oppimiskolmiota ja toinen unionin omaa energiavarmuutta. Neuvosto hyväksyy myös lausuman pilottihankkeista ja valmistelutoimista. Uuden toimielinten välisen sopimuksen mukaan molempien budjettivallan käyttäjien on esiteltävä pilottihankkeita tai valmistelutoimia koskevat aikomuksensa. Neuvoston esityksessä esitetään Euroopan unionin ensisijaisia toimia varten neljä erityisalaa, joilla neuvoston mielestä olisi toteutettava pilottihankkeita tai valmistelutoimia. Toivottavasti saavutamme yhteistyön avulla yhteisen näkemyksen. Alaotsakkeen 1b osalta neuvosto hyväksyi alustavan talousarvioesityksen mukaiset maksusitoumusmäärärahat. Neuvosto supisti maksumäärärahoja 425 miljoonalla eurolla niissä budjettikohdissa, jota koskevat ennen vuotta 2000 aloitettujen ohjelmien ja vuosien 2000–2006 ohjelmien loppuunsaattamista, kun otetaan huomioon näiden ohjelmien nykyinen toteutumisaste. Uuden ohjelmointikauden osalta neuvosto ei tehnyt vähennyksiä ja antoi lisäksi lausuman, jossa se ilmaisi pitävänsä tärkeänä sitä, että komissio pystyisi hyväksymään nopeasti jäsenvaltioiden esittämät toimenpideohjelmat ja hankkeet. Otsakkeeseen 2 neuvosto teki 365 miljoonan euron suuruisen rajoitetun vähennyksen kaikkien maatalousmarkkinoiden interventioita koskevien budjettikohtien osalta lukuun ottamatta niitä budjettikohtia, joihin samansuuruinen erityisvähennys oli jo tehty. Näissä vähennyksissä noudatetaan yleisperiaatetta, jonka mukaan otetaan huomioon aikaisempi toteutumisaste sekä todellisia tarpeita koskevat arviot. Neuvosto kuitenkin totesi, että maatalousmenoja ja kansainvälisiä kalastussopimuksia koskevia menoja tarkastellaan uudelleen syksyllä komission oikaisukirjelmän pohjalta. Alaotsakkeen 3a maksusitoumusmäärärahoihin neuvosto jätti 75 miljoonan euron liikkumavaran. Neuvosto lisäsi kuitenkin ulkorajarahaston määrärahoja, koska se pitää tätä tärkeänä poliittisena painopisteenä."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, ik heb de eer namens het Finse voorzitterschap het voorontwerp van algemene begroting van de Europese Gemeenschappen voor het begrotingsjaar 2007 te presenteren, dat de Raad op 17 juli 2006 heeft aangenomen. Dit is de eerste begrotingsprocedure overeenkomstig het nieuwe financiële kader. De overgang naar het nieuwe boekjaar moet soepel verlopen en tegelijkertijd moeten de continuïteit en de samenhang worden gewaarborgd. Ik denk dat in dit verband de goede samenwerking tussen beide takken van de begrotingsautoriteit, het Europees Parlement en de Raad, wordt voortgezet. Ik ben ervan overtuigd dat beide instellingen hetzelfde doel hebben, namelijk om eind dit jaar overeenstemming te bereiken over de begroting voor 2007. De Raad verhoogde de betalingskredieten van rubriek 4 voor grensoverschrijdende samenwerking en de wederopbouw in Irak vanwege hun politieke betekenis. Overeenkomstig het Interinstitutioneel Akkoord liet de Raad voor de vastleggingkredieten een speelruimte van 220 miljoen euro voor onvoorziene gebeurtenissen. Voor het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid keurde de Raad het in het voorontwerp van begroting voorgestelde bedrag goed, dat ook overeenkomt met de bepalingen van het Interinstitutioneel Akkoord. Wat rubriek 5, administratieve uitgaven, betreft paste de Raad een alomvattende benadering toe. Hij onderzocht zeer zorgvuldig de behoefte aan kredieten van elke instelling. De administratieve uitgaven zijn desondanks 3,4 procent hoger in vergelijking met de begroting van 2006. De toename van de administratieve uitgaven van de Raad beperkte zich tot 0,3 procent, wat opvallend is. De Raad vindt de aanstelling van nieuw personeel zeer belangrijk, rekening houdend met de uitbreiding van 2004 en de komende uitbreiding. Daarom heeft hij alle nieuwe, met het oog op de uitbreiding gevraagde maatregelen voor 2007 goedgekeurd. Een van de belangrijkste doelstellingen van de Raad is het waarborgen van een werkelijke toename van de productiviteit in de administratie van de EU in de periode die door het nieuwe financiële kader wordt gedekt. De Raad gaf hiervoor een verklaring uit over een veelomvattend programma voor groei van de productiviteit van de administratie voor de periode 2007-2013. U bent goed op de hoogte van de verschillende onderdelen van het pakket administratie. Ik wijs er met nadruk op dat het gaat om een doel van de Raad en niet van een afzonderlijke lidstaat of van het Finse voorzitterschap alleen. In verband met rubriek 5 wil ik iedereen ook wijzen op een andere verklaring van de Raad, die betrekking heeft op de aanwervingprocedure in verband met de uitbreiding van 2004. De Raad maakt zich vooral zorgen om de vertraging die zich dit jaar bij de aanwerving heeft voorgedaan. Wij verwachten dan ook een aanzienlijke vooruitgang in de aanwervingprocedure, zodat zo snel mogelijk een zo groot mogelijk geografisch evenwicht wordt bereikt. Ik hoop dat het Parlement dit streven, en zodoende onze verklaring, zal steunen. Mijn uitgangspunt is dat de moderniseringseisen die op het stuk van beheer worden gesteld ook op de communautaire instellingen moeten kunnen worden toegepast. De communautaire instellingen verschillen niet van andere organisaties. De Europese Unie moet haar werk zo doeltreffend mogelijk uitvoeren. Op die manier kunnen wij de burgers laten zien dat wij voor hun geld echt iets produceren, namelijk meerwaarde. Dit vereist van de begrotingsautoriteiten het vermogen prioriteit te geven aan bepaalde middelen. Een effectievere administratie vergroot tegelijkertijd het vertrouwen bij de burgers in het werk van de Europese Unie. De komende maanden moeten wij de crisis in het Midden-Oosten en de benodigde actie van de Europese Unie uitvoerig behandelen. Wij mogen ook niet vergeten dat het Europees Parlement en de Raad aan de toekomst moeten denken en in de begrotingsprocedure voor 2007 de mondiale uitdagingen moeten bekijken. Tot slot wil ik zeggen dat ik vol vertrouwen ben dat ons hoofddoel wordt verwezenlijkt, namelijk dat wij op tijd een adequate, maar geen excessieve begroting voor 2007 tot stand zullen brengen. Wij weten dat dit pas de eerste fase van de begrotingsprocedure is en dat er nog een lange weg te gaan is voordat de begroting voor 2007 uiteindelijk wordt aangenomen. Maar ik vertrouw erop dat wij deze kwestie van alle kanten zullen kunnen bekijken om tot een definitieve overeenstemming te komen, die aanvaardbaar is voor alle partijen en vooral voor alle burgers. Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, ik dank u voor uw aandacht. Voordat ik gedetailleerder inga op de door de Raad aangenomen ontwerpbegroting, wil ik wijzen op de hoofdbeginselen die tot de besluitvorming van de Raad hebben geleid. Ik wil allereerst benadrukken dat de Raad zich in elk opzicht heeft gehouden aan het op 17 mei 2006 gesloten nieuwe Interinstitutioneel Akkoord. Op die manier bevestigde de Raad weer eens dat hij het zeer belangrijk vindt dat men zich op communautair niveau aan een algemene begrotingsdiscipline houdt, zoals ook op nationaal niveau gebeurt. Er was specifieke aandacht voor het feit dat men zich moet houden aan de jaarlijkse maximumuitgaven die in het nieuwe financiële kader zijn vastgelegd en dat er voor de maximumbedragen van de verschillende rubrieken voldoende speelruimte overblijft voor onvoorziene situaties. Ons belangrijkste principe bij de behandeling van de begroting is de zorgvuldige beoordeling van de aangegeven en de daadwerkelijke behoeften op het stuk van de uitgaven. Ook al moeten alle prioriteiten van de Europese Unie in voldoende mate en op tijd worden gefinancierd, betekent dit niet dat de kredieten te hoog mogen worden geschat. In zijn streven naar een onberispelijk en gedisciplineerd financieel beheer, heeft de Raad de behoeften van alle beleidssectoren gedetailleerd geanalyseerd. Na de balans te hebben opgemaakt van eerdere begrotingen en na de specifieke activiteitsoverzichten, het absorptievermogen en de daadwerkelijke behoeften voor 2007 grondig te hebben bestudeerd, besloot de Raad tot een beheerste verhoging van de betalingskredieten in de ontwerpbegroting. Naar de mening van de Raad is dit niveau van betalingskredieten toereikend en niet te laag. Ik wil de aandacht vestigen op het feit dat de Raad zich consequent heeft gehouden aan een benaderingswijze die van beneden naar boven is gericht. Op die manier zijn de uiteindelijke bedragen in onze ontwerpbegroting het resultaat van gerichte maatregelen die op objectieve factoren zijn gebaseerd. De eerste lezing van de Raad is op die manier absoluut niet gebaseerd op bezuinigingen die over de hele linie zijn uitgevoerd. Ditzelfde geldt ook voor de administratie. Ten tweede hebben wij voor een allesomvattende benadering gekozen. Wij onderzochten namelijk een aantal activiteitsoverzichten van de Commissie, die alle beleidssectoren in de begroting omvatten. Ten derde heeft de begrotingsprocedure van de Europese Unie behoefte aan innovatie. Die wordt het beste gerealiseerd door een gelijkwaardige en proactieve controle door de begrotingsautoriteiten. Zonder innovatieve begrotingsmaatregelen kunnen wij het concurrentievermogen van de Europese Unie en een effectiever beheer van de instellingen niet bevorderen. De vastleggingkredieten in deze ontwerpbegroting bedragen in totaal 125,8 miljard euro. De toename is 3,7 procent in vergelijking met de begroting van 2006. De betalingskredieten bedragen in totaal 114,6 miljard euro, wat 2,3 procent meer is dan in de begroting van 2006. De vastleggingkredieten van subrubriek 1a zijn nauwelijks verlaagd, omdat de Raad concurrentievermogen en het aangaan van mondiale uitdagingen zeer belangrijk vindt. De Raad stelde bovendien twee nieuwe proefprojecten voor deze subrubriek voor, waarvan het ene betrekking heeft op de leerdriehoek en het andere op het waarborgen van de energievoorziening in de Europese Unie. De Raad zal ook de verklaring over de proefprojecten en voorbereidende maatregelen goedkeuren. Volgens het nieuwe Interinstitutioneel Akkoord moeten beide begrotingsautoriteiten hun plannen met betrekking tot proefprojecten en voorbereidende maatregelen presenteren. In het ontwerp van de Raad staat dat er vier specifieke sectoren zijn die voor prioritaire maatregelen van de Europese Unie in aanmerking komen en waarin volgens de Raad proefprojecten of voorbereidende maatregelen moeten worden gerealiseerd. Hopelijk kunnen wij door samenwerking consensus hierover bereiken. Wat subrubriek 1b betreft keurde de Raad de vastleggingkredieten goed overeenkomstig het voorontwerp van begroting. De Raad verlaagde de betalingskredieten met 425 miljoen euro in de begrotingslijnen die betrekking hebben op de afronding van programma's die vóór 2000 zijn begonnen en programma's voor de periode 2000-2006, rekening houdend met de mate waarin deze programma's op dit moment ten uitvoer zijn gelegd. De Raad heeft wat de nieuwe programmeringperiode betreft geen reducties doorgevoerd en gaf bovendien een verklaring uit waarin hij aangaf het belangrijk te vinden dat de Commissie de door de lidstaten voorgestelde actieprogramma's en projecten snel goedkeurt. In rubriek 2 paste de Raad een beperkte reductie toe ter grootte van 365 miljoen euro voor alle begrotingslijnen met betrekking tot interventies op de landbouwmarkten met uitzondering van de begrotingslijnen die al speciaal met een even hoog bedrag waren gekort. Bij deze reducties wordt het algemene principe gehanteerd dat er rekening wordt gehouden met het eerdere uitvoeringsniveau en de schattingen van de daadwerkelijke behoeften. De Raad zei echter dat de landbouwuitgaven en de uitgaven met betrekking tot internationale visserijverdragen in het najaar opnieuw moeten worden bekeken op basis van de nota van wijzigingen van de Commissie. Voor de vastleggingkredieten van subrubriek 3a heeft de Raad 75 miljoen euro speelruimte gelaten. De Raad verhoogde echter de kredieten voor het Buitengrenzenfonds, omdat hij dit een belangrijke politieke speerpunt vindt."@nl3
"Arvoisa puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, minulla on kunnia esitellä teille neuvoston puheenjohtajavaltion puolesta Euroopan yhteisöjen varainhoitovuoden 2007 yleinen talousarvioesitys, jonka neuvosto hyväksyi 17. heinäkuuta 2006. Kyseessä on ensimmäinen uuden rahoituskehyksen mukainen talousarviomenettely. Uuteen rahoituskauteen siirtymisen tulee tapahtua sujuvasti ja samalla on varmistettava jatkuvuus ja johdonmukaisuus. Tässä suhteessa uskon budjettivallan käyttäjien eli Euroopan parlamentin ja neuvoston hyvän yhteistyön jatkuvan. Olen vakuuttunut, että molemmilla toimielimillä on sama tavoite eli varainhoitovuoden 2007 talousarviosta sopiminen vuoden loppuun mennessä. Neuvosto korotti otsakkeen 4 maksumäärärahoja rajatylittävän yhteistyön ja Irakin jälleenrakennuksen osalta niiden poliittisen merkityksen vuoksi. Toimielinten välisen sopimuksen mukaisesti neuvosto jätti maksusitoumusmäärärahoihin 220 miljoonan euron liikkumavaran ennakoimattomia tapahtumia varten. Yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa varten neuvosto hyväksyi alustavassa talousarvioesityksessä ehdotetun määrän, joka vastaa myös toimielinten välisen sopimuksen määräyksiä. Hallintomenoja koskevassa otsakkeessa 5 neuvosto sovelsi kokonaisvaltaista näkemystä. Se tutki hyvin huolellisesti kunkin toimielimen määrärahatarpeet. Hallintomenojen lisäys on silti 3,4 prosenttia varainhoitovuoden 2006 talousarvioon verrattuna. Neuvoston hallintomenojen kasvu rajoittui 0,3 prosenttiin, mikä onkin huomionarvoista. Neuvosto pitää uusien työntekijöiden rekrytointia hyvin tärkeänä, kun otetaan huomioon vuoden 2004 laajentuminen ja tuleva laajentuminen. Siksi se on hyväksynyt kaikki uudet laajentumista varten pyydetyt toimet vuodelle 2007. Yksi neuvoston keskeisimmistä tavoitteista on ollut varmistaa todellinen tuottavuuden kasvu EU:n hallinnossa uuden rahoituskehyksen kattamalla ajanjaksolla. Neuvosto antoi tätä varten lausuman kattavasta hallinnon tuottavuuden kasvuohjelmasta vuosiksi 2007–2013. Tunnette erittäin hyvin hallintopaketin eri osat. Painotan voimakkaasti sitä, että kyseessä on neuvoston asettama tavoite, ei yksittäisen jäsenmaan eikä yksin puheenjohtajavaltion tavoite. Otsakkeen 5 yhteydessä haluaisin myös muistuttaa neuvoston toisesta lausumasta, joka koskee vuoden 2004 laajentumiseen liittyvää rekrytointiprosessin täytäntöönpanoa. Neuvosto on erityisen huolestunut rekrytoinnin hidastumisesta tänä vuonna. Odotammekin merkittävää edistymistä rekrytointiprosessissa, jotta mahdollisimman laaja maantieteellinen tasapaino saavutettaisiin mahdollisimman pian. Toivoisin, että parlamentti voisi yhtyä tähän pyrkimykseen ja näin ollen myös kyseiseen lausumaan. Lähtökohtani on, että hallinnolle asetettavia nykyaikaistamisvaatimuksia tulee voida soveltaa myös unionin toimielimiin. EU:n toimielimet eivät poikkea muista organisaatioista. EU:n tulee tehdä työnsä mahdollisimman tehokkaasti. Siten voimme osoittaa kansalaisille, että tuotamme heidän rahoillensa todellista vastinetta, lisäarvoa. Tämä edellyttää budjettivallan käyttäjiltä kykyä priorisoida voimavaroja. Hallinnon tehostaminen lisää samalla kansalaisten luottamusta unionin toimintoihin. Tulevina kuukausina joudumme käsittelemään kattavasti Lähi-idän kriisiä ja tarvittavia EU:n toimia. Emme saa myöskään unohtaa, että tulevaisuutta varten Euroopan parlamentin ja neuvoston on tarkasteltava vuoden 2007 talousarviomenettelyssä unionin globaalisia haasteita. Lopuksi totean suhtautuvani luottavaisesti siihen, että päätavoitteemme toteutuu ja saamme hyvissä ajoin aikaan riittävän, mutta ei ylimitoitetun talousarvion varainhoitovuodelle 2007. Tiedämme, että tämä talousarviomenettely on vasta alkuvaiheissaan ja että varainhoitovuoden 2007 talousarvion lopulliseen hyväksymiseen on vielä pitkä matka. Mutta luotan siihen, että pystymme tutkimaan kaikki mahdollisuudet, jotta pääsemme lopulliseen sopimukseen, jonka kaikki osapuolet ja ennen kaikkea kansalaiset voivat hyväksyä. Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, kiitän mielenkiinnostanne. Ennen kuin esittelen neuvoston hyväksymän talousarvioesityksen yksityiskohtaisemmin, haluaisin palauttaa mieleen neuvoston päätöksentekoa ohjanneita pääperiaatteita. Ensinnäkin korostan, että neuvosto noudatti kaikilta osin 17. toukokuuta 2006 tehtyä uutta toimielinten välistä sopimusta. Näin neuvosto vahvisti jälleen pitävänsä erittäin tärkeänä, että EU:n tasollakin noudatetaan yleistä budjettikuria kansalliseen tapaan. Erityistä huomiota kiinnitettiin siihen, että noudatetaan uudessa rahoituskehyksessä vahvistettuja menojen vuotuisia enimmäismääriä ja että eri otsakkeiden enimmäismääriin jätetään riittävä liikkumavara ennakoimattomia tilanteita varten. Keskeisenä periaatteenamme talousarvion käsittelyssä on ollut tarkasti määriteltyjen ja todellisten menotarpeiden arviointi. Vaikka kaikkia Euroopan unionin painopistealueita on rahoitettava riittävästi ja asianmukaisena ajankohtana, tämä ei tarkoita sitä, että määrärahat olisi arvioitava ylisuuriksi. Neuvosto on moitteetonta ja kurinalaista varainhoitoa harjoittaakseen analysoinut yksityiskohtaisesti kaikkien politiikan alojen tarpeet. Otettuaan huomioon talousarvion aiemman toteutumisen, tutkittuaan perusteellisesti valikoituja toimintakohtaisia selvityksiä, vastaanottokykyä ja todellisia tarpeita vuoden 2007 osalta, neuvosto päätyi talousarvioesityksessä hallittuun maksumäärärahojen kasvuun. Neuvoston mielestä tällainen maksumäärärahojen taso on riittävä eikä liian alhainen. Arvoisat parlamentin jäsenet, haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että neuvosto on noudattanut johdonmukaisesti alhaalta ylöspäin suuntautuvaa lähestymistapaa. Siten talousarvioesityksessämme olevat lopulliset luvut ovat objektiivisiin tekijöihin perustuvien kohdennettujen toimenpiteiden tulosta. Neuvoston ensimmäinen käsittely ei näin ollen missään nimessä perustu kautta linjan tehtyihin leikkauksiin. Edellä kuvattu pätee myös hallintoon. Toiseksi noudatimme kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Tutkimme nimittäin joukon komission toimintakohtaisia selvityksiä, jotka kattoivat kaikki talousarvioon liittyvät politiikan alat. Kolmanneksi EU:n talousarviomenettely kaipaa innovatiivisuutta. Se toteutuu parhaiten budjettivallan käyttäjien yhdenvertaisella ja aktiivisella tarkastelulla. Ilman innovatiivisia budjettiratkaisuja emme voi edistää unionin kilpailukykyä emmekä toimielinten hallinnon tehostamista. Tämän talousarvioesityksen maksusitoumusmäärärahat ovat yhteensä 125,8 miljardia euroa. Lisäys on 3,7 prosenttia vuoden 2006 talousarvioon verrattuna. Maksumäärärahat ovat yhteensä 114,6 miljardia euroa, mikä on 2,3 prosenttia enemmän kuin varainhoitovuoden 2006 talousarviossa. Alaotsakkeen 1a maksusitoumusmäärärahoja ei ole juurikaan supistettu, koska neuvosto pitää kilpailukykyä ja globaalisiin haasteisiin vastaamista hyvin tärkeinä. Neuvosto ehdotti lisäksi tähän alaotsakkeeseen kahta uutta pilottihanketta, joista toinen koskee oppimiskolmiota ja toinen unionin omaa energiavarmuutta. Neuvosto hyväksyy myös lausuman pilottihankkeista ja valmistelutoimista. Uuden toimielinten välisen sopimuksen mukaan molempien budjettivallan käyttäjien on esiteltävä pilottihankkeita tai valmistelutoimia koskevat aikomuksensa. Neuvoston esityksessä esitetään Euroopan unionin ensisijaisia toimia varten neljä erityisalaa, joilla neuvoston mielestä olisi toteutettava pilottihankkeita tai valmistelutoimia. Toivottavasti saavutamme yhteistyön avulla yhteisen näkemyksen. Alaotsakkeen 1b osalta neuvosto hyväksyi alustavan talousarvioesityksen mukaiset maksusitoumusmäärärahat. Neuvosto supisti maksumäärärahoja 425 miljoonalla eurolla niissä budjettikohdissa, jota koskevat ennen vuotta 2000 aloitettujen ohjelmien ja vuosien 2000–2006 ohjelmien loppuunsaattamista, kun otetaan huomioon näiden ohjelmien nykyinen toteutumisaste. Uuden ohjelmointikauden osalta neuvosto ei tehnyt vähennyksiä ja antoi lisäksi lausuman, jossa se ilmaisi pitävänsä tärkeänä sitä, että komissio pystyisi hyväksymään nopeasti jäsenvaltioiden esittämät toimenpideohjelmat ja hankkeet. Otsakkeeseen 2 neuvosto teki 365 miljoonan euron suuruisen rajoitetun vähennyksen kaikkien maatalousmarkkinoiden interventioita koskevien budjettikohtien osalta lukuun ottamatta niitä budjettikohtia, joihin samansuuruinen erityisvähennys oli jo tehty. Näissä vähennyksissä noudatetaan yleisperiaatetta, jonka mukaan otetaan huomioon aikaisempi toteutumisaste sekä todellisia tarpeita koskevat arviot. Neuvosto kuitenkin totesi, että maatalousmenoja ja kansainvälisiä kalastussopimuksia koskevia menoja tarkastellaan uudelleen syksyllä komission oikaisukirjelmän pohjalta. Alaotsakkeen 3a maksusitoumusmäärärahoihin neuvosto jätti 75 miljoonan euron liikkumavaran. Neuvosto lisäsi kuitenkin ulkorajarahaston määrärahoja, koska se pitää tätä tärkeänä poliittisena painopisteenä."@pl16
". Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, em nome da Presidência do Conselho, tenho a honra de vos apresentar o projecto de orçamento geral das Comunidades Europeias para o exercício de 2007, aprovado pelo Conselho em 17 de Julho de 2006. Este é o primeiro processo orçamental do novo quadro financeiro. A transição para o novo exercício deve ser tranquila e, ao mesmo tempo, deve ser assegurada a continuidade e a coerência. A este respeito, creio que continuará a haver cooperação entre os dois ramos da autoridade orçamental, o Parlamento Europeu e o Conselho. Estou convicta de que as duas instituições têm um objectivo comum – aprovar o orçamento para 2007 até ao final do ano. O Conselho aumentou as dotações de pagamento da rubrica 4 para a cooperação transfronteiriça e a reconstrução no Iraque, devido à sua importância política. Em conformidade com o acordo interinstitucional, o Conselho deixou margem para 220 milhões de euros em dotações de autorização, para eventuais situações imprevistas. Aprovou o montante proposto no anteprojecto de orçamento para a política externa e de segurança comum, o que também corresponde ao estipulado no acordo interinstitucional. Relativamente à rubrica 5, despesas administrativas, o Conselho aprovou uma visão geral. Analisou cuidadosamente as necessidades de dotações de cada instituição. Não obstante, as despesas administrativas são superiores em 3,4% às do orçamento de 2006. O aumento das despesas administrativas do Conselho foi limitado a 0,3%, o que é digno de referência. O Conselho considera que é muito importante recrutar pessoal novo, tendo em consideração o alargamento de 2004 e ainda o futuro alargamento. Por esse motivo, aprovou todas as medidas recentemente pedidas para o alargamento de 2007. Um dos principais objectivos do Conselho foi assegurar um verdadeiro aumento da produtividade da administração da UE durante o período abrangido pelo novo quadro financeiro. Para este efeito, o Conselho emitiu uma declaração sobre um programa completo de aumento da produtividade da administração para o período 2007-2013. Conheceis bem as diferentes componentes do pacote administrativo. Gostaria de sublinhar que este é um objectivo do Conselho e não apenas de um determinado Estado-Membro ou da Presidência finlandesa. Em relação à rubrica 5, gostaria de recordar a todos outra declaração do Conselho, a respeito do processo de recrutamento ligado ao alargamento de 2004. O Conselho está especialmente preocupado com o abrandamento que se verificou no recrutamento este ano. Esperamos que haja progressos significativos no processo de recrutamento, para que se consiga rapidamente o maior equilíbrio geográfico possível. Espero que o Parlamento apoie as nossas intenções a este respeito e também a nossa declaração. Estou convicta de que os últimos pedidos feitos relativamente à administração podem ser igualmente aplicados às instituições da União. As instituições da UE não são diferentes das outras organizações. A UE precisa de fazer o seu trabalho da forma mais eficiente possível. Deste modo, podemos mostrar aos cidadãos que produzimos um verdadeiro retorno pelo seu dinheiro: um valor acrescentado. Isto exige que as autoridades orçamentais tenham capacidade para estabelecer prioridades para a utilização dos recursos. Ao mesmo tempo, uma administração mais eficiente aumenta a confiança dos cidadãos no trabalho da União. Nos próximos meses, teremos de nos ocupar intensamente com a crise no Médio Oriente e com a necessária acção da UE. Mas não podemos esquecer que o Parlamento Europeu e o Conselho precisam de pensar no futuro e de analisar os desafios globais da União no processo orçamental em 2007. Por último, gostaria de dizer que estou confiante na realização dos nossos principais objectivos, em que concluiremos o orçamento para o exercício de 2007 em tempo útil e que este será adequado mas não excessivo. Sabemos que esta é apenas a primeira fase do processo orçamental e que ainda há um longo caminho a percorrer até à aprovação final do orçamento para 2007. Estou, no entanto, confiante em que seremos capazes de ver esta questão de todos os ângulos, de modo a chegarmos a um acordo final, que seja aceitável por todas as partes e, sobretudo, pelos cidadãos. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, obrigada pela vossa atenção. Antes de apresentar mais detalhadamente o projecto de orçamento aprovado pelo Conselho, gostaria de recordar os princípios fundamentais que orientaram as decisões do Conselho. Em primeiro lugar, sublinharia que o Conselho respeitou, em todos os seus aspectos, o novo acordo interinstitucional de 17 de Maio de 2006. Deste modo, o Conselho reiterou a sua convicção de que é muito importante que a disciplina orçamental em geral seja respeitada ao nível da UE tal como ao nível nacional. Foi dada especial atenção ao facto de os limites máximos de despesa aprovados no novo quadro financeiro terem de ser cumpridos e de ter de ser deixada uma margem suficiente nas diferentes rubricas para o máximo de despesas em situações imprevistas. Na elaboração do orçamento, o princípio fundamental que aplicámos foi o da avaliação rigorosa das necessidades especificadas e reais de despesa. Se bem que seja necessário o financiamento adequado e atempado de todos os domínios prioritários da União Europeia, isto não significa que as dotações devam ser sobrestimadas. Nos seus esforços para praticar uma gestão financeira impecável e disciplinada, o Conselho fez uma análise detalhada das necessidades em todos os domínios políticos. Tendo em conta os orçamentos anteriores e tendo examinado atentamente um conjunto seleccionado de relatórios sectoriais, a capacidade de absorção e as necessidades concretas para 2007, o Conselho decidiu, por fim, um aumento controlado das dotações para pagamentos no projecto de orçamento. Na opinião do Conselho, este nível de dotações para pagamentos é adequado e não baixo demais. Gostaria de chamar a atenção para o facto de o Conselho ter optado coerentemente por uma abordagem de baixo para cima. Assim, os números finais do nosso projecto de orçamento são o resultado de uma acção orientada que teve por base factores objectivos. Por conseguinte, a primeira leitura do Conselho não é, de forma alguma, baseada em cortes feitos em cima da mesa. O mesmo se aplica à administração. Em segundo lugar, adoptámos uma abordagem global. Com efeito, examinámos uma série de relatórios sectoriais da Comissão, cobrindo todos os domínios do orçamento. Em terceiro lugar, o processo orçamental da UE necessita de inovação. A melhor forma de a conseguir é através de um controlo uniforme e pró-activo por parte das autoridades orçamentais. Sem soluções orçamentais inovadoras, não poderemos aumentar a competitividade da União nem melhorar a eficiência administrativa nas instituições. As dotações para autorizações deste projecto de orçamento totalizam 125,8 mil milhões de euros. Este é um valor 3,7% superior ao de 2006. As dotações para pagamento elevam-se a 114,6 mil milhões de euros, mais 2,3% do que no orçamento de 2006. As dotações para autorizações da sub-rubrica 1A foram apenas ligeiramente reduzidas, uma vez que o Conselho considera que a competitividade e a resposta aos desafios globais são muito importantes. O Conselho propôs ainda dois novos projectos-piloto nesta sub-rubrica, um dos quais relativo ao triângulo da aprendizagem e o outro relativo à fiabilidade do aprovisionamento energético da União. O Conselho irá igualmente aprovar a declaração sobre projectos-piloto e acção preparatória. Nos termos do novo acordo interinstitucional, ambas as autoridades orçamentais devem declarar as suas intenções em relação aos projectos-piloto ou acção preparatória. O projecto do Conselho declara que há quatro domínios especiais de acção prioritária na União Europeia nos quais o Conselho considera que devem ser implementados projectos-piloto ou acção preparatória. Esperamos conseguir, através da cooperação, chegar a um consenso. Em relação à sub-rubrica 1B, o Conselho adoptou as dotações de autorização no anteprojecto de orçamento. O Conselho reduziu as dotações para pagamentos em 425 milhões de euros nas rubricas orçamentais relativas à conclusão dos programas iniciados antes de 2000 e dos programas para o período 2000-2006, tendo em conta a sua actual taxa de execução. A respeito do novo período de programação, o Conselho não fez quaisquer reduções e, além disso, emitiu uma declaração dizendo que era importante que a Comissão aprovasse rapidamente os programas de acção e os projectos propostos pelos Estados-Membros. Na rubrica 2, o Conselho efectuou uma redução limitada de 365 milhões de euros nas rubricas orçamentais relativas a intervenções em todos os mercados agrícolas, à excepção das rubricas orçamentais nas quais já tinham sido feitas deduções específicas da mesma dimensão. Aplicou-se aqui um princípio geral, que teve em conta as anteriores taxas de execução e a estimativa das necessidades reais. O Conselho declarou, porém, que as despesas agrícolas e as despesas relativas aos acordos de pesca internacionais deveriam ser reexaminadas no Outono com base na Comunicação revista da Comissão. O Conselho deixou margem para 75 milhões de euros em dotações de autorização na sub-rubrica 3A. Todavia, aumentou as dotações do Fundo para as Fronteiras Externas, porque o considera uma importante prioridade política."@pt17
"Arvoisa puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, minulla on kunnia esitellä teille neuvoston puheenjohtajavaltion puolesta Euroopan yhteisöjen varainhoitovuoden 2007 yleinen talousarvioesitys, jonka neuvosto hyväksyi 17. heinäkuuta 2006. Kyseessä on ensimmäinen uuden rahoituskehyksen mukainen talousarviomenettely. Uuteen rahoituskauteen siirtymisen tulee tapahtua sujuvasti ja samalla on varmistettava jatkuvuus ja johdonmukaisuus. Tässä suhteessa uskon budjettivallan käyttäjien eli Euroopan parlamentin ja neuvoston hyvän yhteistyön jatkuvan. Olen vakuuttunut, että molemmilla toimielimillä on sama tavoite eli varainhoitovuoden 2007 talousarviosta sopiminen vuoden loppuun mennessä. Neuvosto korotti otsakkeen 4 maksumäärärahoja rajatylittävän yhteistyön ja Irakin jälleenrakennuksen osalta niiden poliittisen merkityksen vuoksi. Toimielinten välisen sopimuksen mukaisesti neuvosto jätti maksusitoumusmäärärahoihin 220 miljoonan euron liikkumavaran ennakoimattomia tapahtumia varten. Yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa varten neuvosto hyväksyi alustavassa talousarvioesityksessä ehdotetun määrän, joka vastaa myös toimielinten välisen sopimuksen määräyksiä. Hallintomenoja koskevassa otsakkeessa 5 neuvosto sovelsi kokonaisvaltaista näkemystä. Se tutki hyvin huolellisesti kunkin toimielimen määrärahatarpeet. Hallintomenojen lisäys on silti 3,4 prosenttia varainhoitovuoden 2006 talousarvioon verrattuna. Neuvoston hallintomenojen kasvu rajoittui 0,3 prosenttiin, mikä onkin huomionarvoista. Neuvosto pitää uusien työntekijöiden rekrytointia hyvin tärkeänä, kun otetaan huomioon vuoden 2004 laajentuminen ja tuleva laajentuminen. Siksi se on hyväksynyt kaikki uudet laajentumista varten pyydetyt toimet vuodelle 2007. Yksi neuvoston keskeisimmistä tavoitteista on ollut varmistaa todellinen tuottavuuden kasvu EU:n hallinnossa uuden rahoituskehyksen kattamalla ajanjaksolla. Neuvosto antoi tätä varten lausuman kattavasta hallinnon tuottavuuden kasvuohjelmasta vuosiksi 2007–2013. Tunnette erittäin hyvin hallintopaketin eri osat. Painotan voimakkaasti sitä, että kyseessä on neuvoston asettama tavoite, ei yksittäisen jäsenmaan eikä yksin puheenjohtajavaltion tavoite. Otsakkeen 5 yhteydessä haluaisin myös muistuttaa neuvoston toisesta lausumasta, joka koskee vuoden 2004 laajentumiseen liittyvää rekrytointiprosessin täytäntöönpanoa. Neuvosto on erityisen huolestunut rekrytoinnin hidastumisesta tänä vuonna. Odotammekin merkittävää edistymistä rekrytointiprosessissa, jotta mahdollisimman laaja maantieteellinen tasapaino saavutettaisiin mahdollisimman pian. Toivoisin, että parlamentti voisi yhtyä tähän pyrkimykseen ja näin ollen myös kyseiseen lausumaan. Lähtökohtani on, että hallinnolle asetettavia nykyaikaistamisvaatimuksia tulee voida soveltaa myös unionin toimielimiin. EU:n toimielimet eivät poikkea muista organisaatioista. EU:n tulee tehdä työnsä mahdollisimman tehokkaasti. Siten voimme osoittaa kansalaisille, että tuotamme heidän rahoillensa todellista vastinetta, lisäarvoa. Tämä edellyttää budjettivallan käyttäjiltä kykyä priorisoida voimavaroja. Hallinnon tehostaminen lisää samalla kansalaisten luottamusta unionin toimintoihin. Tulevina kuukausina joudumme käsittelemään kattavasti Lähi-idän kriisiä ja tarvittavia EU:n toimia. Emme saa myöskään unohtaa, että tulevaisuutta varten Euroopan parlamentin ja neuvoston on tarkasteltava vuoden 2007 talousarviomenettelyssä unionin globaalisia haasteita. Lopuksi totean suhtautuvani luottavaisesti siihen, että päätavoitteemme toteutuu ja saamme hyvissä ajoin aikaan riittävän, mutta ei ylimitoitetun talousarvion varainhoitovuodelle 2007. Tiedämme, että tämä talousarviomenettely on vasta alkuvaiheissaan ja että varainhoitovuoden 2007 talousarvion lopulliseen hyväksymiseen on vielä pitkä matka. Mutta luotan siihen, että pystymme tutkimaan kaikki mahdollisuudet, jotta pääsemme lopulliseen sopimukseen, jonka kaikki osapuolet ja ennen kaikkea kansalaiset voivat hyväksyä. Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, kiitän mielenkiinnostanne. Ennen kuin esittelen neuvoston hyväksymän talousarvioesityksen yksityiskohtaisemmin, haluaisin palauttaa mieleen neuvoston päätöksentekoa ohjanneita pääperiaatteita. Ensinnäkin korostan, että neuvosto noudatti kaikilta osin 17. toukokuuta 2006 tehtyä uutta toimielinten välistä sopimusta. Näin neuvosto vahvisti jälleen pitävänsä erittäin tärkeänä, että EU:n tasollakin noudatetaan yleistä budjettikuria kansalliseen tapaan. Erityistä huomiota kiinnitettiin siihen, että noudatetaan uudessa rahoituskehyksessä vahvistettuja menojen vuotuisia enimmäismääriä ja että eri otsakkeiden enimmäismääriin jätetään riittävä liikkumavara ennakoimattomia tilanteita varten. Keskeisenä periaatteenamme talousarvion käsittelyssä on ollut tarkasti määriteltyjen ja todellisten menotarpeiden arviointi. Vaikka kaikkia Euroopan unionin painopistealueita on rahoitettava riittävästi ja asianmukaisena ajankohtana, tämä ei tarkoita sitä, että määrärahat olisi arvioitava ylisuuriksi. Neuvosto on moitteetonta ja kurinalaista varainhoitoa harjoittaakseen analysoinut yksityiskohtaisesti kaikkien politiikan alojen tarpeet. Otettuaan huomioon talousarvion aiemman toteutumisen, tutkittuaan perusteellisesti valikoituja toimintakohtaisia selvityksiä, vastaanottokykyä ja todellisia tarpeita vuoden 2007 osalta, neuvosto päätyi talousarvioesityksessä hallittuun maksumäärärahojen kasvuun. Neuvoston mielestä tällainen maksumäärärahojen taso on riittävä eikä liian alhainen. Arvoisat parlamentin jäsenet, haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että neuvosto on noudattanut johdonmukaisesti alhaalta ylöspäin suuntautuvaa lähestymistapaa. Siten talousarvioesityksessämme olevat lopulliset luvut ovat objektiivisiin tekijöihin perustuvien kohdennettujen toimenpiteiden tulosta. Neuvoston ensimmäinen käsittely ei näin ollen missään nimessä perustu kautta linjan tehtyihin leikkauksiin. Edellä kuvattu pätee myös hallintoon. Toiseksi noudatimme kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Tutkimme nimittäin joukon komission toimintakohtaisia selvityksiä, jotka kattoivat kaikki talousarvioon liittyvät politiikan alat. Kolmanneksi EU:n talousarviomenettely kaipaa innovatiivisuutta. Se toteutuu parhaiten budjettivallan käyttäjien yhdenvertaisella ja aktiivisella tarkastelulla. Ilman innovatiivisia budjettiratkaisuja emme voi edistää unionin kilpailukykyä emmekä toimielinten hallinnon tehostamista. Tämän talousarvioesityksen maksusitoumusmäärärahat ovat yhteensä 125,8 miljardia euroa. Lisäys on 3,7 prosenttia vuoden 2006 talousarvioon verrattuna. Maksumäärärahat ovat yhteensä 114,6 miljardia euroa, mikä on 2,3 prosenttia enemmän kuin varainhoitovuoden 2006 talousarviossa. Alaotsakkeen 1a maksusitoumusmäärärahoja ei ole juurikaan supistettu, koska neuvosto pitää kilpailukykyä ja globaalisiin haasteisiin vastaamista hyvin tärkeinä. Neuvosto ehdotti lisäksi tähän alaotsakkeeseen kahta uutta pilottihanketta, joista toinen koskee oppimiskolmiota ja toinen unionin omaa energiavarmuutta. Neuvosto hyväksyy myös lausuman pilottihankkeista ja valmistelutoimista. Uuden toimielinten välisen sopimuksen mukaan molempien budjettivallan käyttäjien on esiteltävä pilottihankkeita tai valmistelutoimia koskevat aikomuksensa. Neuvoston esityksessä esitetään Euroopan unionin ensisijaisia toimia varten neljä erityisalaa, joilla neuvoston mielestä olisi toteutettava pilottihankkeita tai valmistelutoimia. Toivottavasti saavutamme yhteistyön avulla yhteisen näkemyksen. Alaotsakkeen 1b osalta neuvosto hyväksyi alustavan talousarvioesityksen mukaiset maksusitoumusmäärärahat. Neuvosto supisti maksumäärärahoja 425 miljoonalla eurolla niissä budjettikohdissa, jota koskevat ennen vuotta 2000 aloitettujen ohjelmien ja vuosien 2000–2006 ohjelmien loppuunsaattamista, kun otetaan huomioon näiden ohjelmien nykyinen toteutumisaste. Uuden ohjelmointikauden osalta neuvosto ei tehnyt vähennyksiä ja antoi lisäksi lausuman, jossa se ilmaisi pitävänsä tärkeänä sitä, että komissio pystyisi hyväksymään nopeasti jäsenvaltioiden esittämät toimenpideohjelmat ja hankkeet. Otsakkeeseen 2 neuvosto teki 365 miljoonan euron suuruisen rajoitetun vähennyksen kaikkien maatalousmarkkinoiden interventioita koskevien budjettikohtien osalta lukuun ottamatta niitä budjettikohtia, joihin samansuuruinen erityisvähennys oli jo tehty. Näissä vähennyksissä noudatetaan yleisperiaatetta, jonka mukaan otetaan huomioon aikaisempi toteutumisaste sekä todellisia tarpeita koskevat arviot. Neuvosto kuitenkin totesi, että maatalousmenoja ja kansainvälisiä kalastussopimuksia koskevia menoja tarkastellaan uudelleen syksyllä komission oikaisukirjelmän pohjalta. Alaotsakkeen 3a maksusitoumusmäärärahoihin neuvosto jätti 75 miljoonan euron liikkumavaran. Neuvosto lisäsi kuitenkin ulkorajarahaston määrärahoja, koska se pitää tätä tärkeänä poliittisena painopisteenä."@sk18
"Arvoisa puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, minulla on kunnia esitellä teille neuvoston puheenjohtajavaltion puolesta Euroopan yhteisöjen varainhoitovuoden 2007 yleinen talousarvioesitys, jonka neuvosto hyväksyi 17. heinäkuuta 2006. Kyseessä on ensimmäinen uuden rahoituskehyksen mukainen talousarviomenettely. Uuteen rahoituskauteen siirtymisen tulee tapahtua sujuvasti ja samalla on varmistettava jatkuvuus ja johdonmukaisuus. Tässä suhteessa uskon budjettivallan käyttäjien eli Euroopan parlamentin ja neuvoston hyvän yhteistyön jatkuvan. Olen vakuuttunut, että molemmilla toimielimillä on sama tavoite eli varainhoitovuoden 2007 talousarviosta sopiminen vuoden loppuun mennessä. Neuvosto korotti otsakkeen 4 maksumäärärahoja rajatylittävän yhteistyön ja Irakin jälleenrakennuksen osalta niiden poliittisen merkityksen vuoksi. Toimielinten välisen sopimuksen mukaisesti neuvosto jätti maksusitoumusmäärärahoihin 220 miljoonan euron liikkumavaran ennakoimattomia tapahtumia varten. Yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa varten neuvosto hyväksyi alustavassa talousarvioesityksessä ehdotetun määrän, joka vastaa myös toimielinten välisen sopimuksen määräyksiä. Hallintomenoja koskevassa otsakkeessa 5 neuvosto sovelsi kokonaisvaltaista näkemystä. Se tutki hyvin huolellisesti kunkin toimielimen määrärahatarpeet. Hallintomenojen lisäys on silti 3,4 prosenttia varainhoitovuoden 2006 talousarvioon verrattuna. Neuvoston hallintomenojen kasvu rajoittui 0,3 prosenttiin, mikä onkin huomionarvoista. Neuvosto pitää uusien työntekijöiden rekrytointia hyvin tärkeänä, kun otetaan huomioon vuoden 2004 laajentuminen ja tuleva laajentuminen. Siksi se on hyväksynyt kaikki uudet laajentumista varten pyydetyt toimet vuodelle 2007. Yksi neuvoston keskeisimmistä tavoitteista on ollut varmistaa todellinen tuottavuuden kasvu EU:n hallinnossa uuden rahoituskehyksen kattamalla ajanjaksolla. Neuvosto antoi tätä varten lausuman kattavasta hallinnon tuottavuuden kasvuohjelmasta vuosiksi 2007–2013. Tunnette erittäin hyvin hallintopaketin eri osat. Painotan voimakkaasti sitä, että kyseessä on neuvoston asettama tavoite, ei yksittäisen jäsenmaan eikä yksin puheenjohtajavaltion tavoite. Otsakkeen 5 yhteydessä haluaisin myös muistuttaa neuvoston toisesta lausumasta, joka koskee vuoden 2004 laajentumiseen liittyvää rekrytointiprosessin täytäntöönpanoa. Neuvosto on erityisen huolestunut rekrytoinnin hidastumisesta tänä vuonna. Odotammekin merkittävää edistymistä rekrytointiprosessissa, jotta mahdollisimman laaja maantieteellinen tasapaino saavutettaisiin mahdollisimman pian. Toivoisin, että parlamentti voisi yhtyä tähän pyrkimykseen ja näin ollen myös kyseiseen lausumaan. Lähtökohtani on, että hallinnolle asetettavia nykyaikaistamisvaatimuksia tulee voida soveltaa myös unionin toimielimiin. EU:n toimielimet eivät poikkea muista organisaatioista. EU:n tulee tehdä työnsä mahdollisimman tehokkaasti. Siten voimme osoittaa kansalaisille, että tuotamme heidän rahoillensa todellista vastinetta, lisäarvoa. Tämä edellyttää budjettivallan käyttäjiltä kykyä priorisoida voimavaroja. Hallinnon tehostaminen lisää samalla kansalaisten luottamusta unionin toimintoihin. Tulevina kuukausina joudumme käsittelemään kattavasti Lähi-idän kriisiä ja tarvittavia EU:n toimia. Emme saa myöskään unohtaa, että tulevaisuutta varten Euroopan parlamentin ja neuvoston on tarkasteltava vuoden 2007 talousarviomenettelyssä unionin globaalisia haasteita. Lopuksi totean suhtautuvani luottavaisesti siihen, että päätavoitteemme toteutuu ja saamme hyvissä ajoin aikaan riittävän, mutta ei ylimitoitetun talousarvion varainhoitovuodelle 2007. Tiedämme, että tämä talousarviomenettely on vasta alkuvaiheissaan ja että varainhoitovuoden 2007 talousarvion lopulliseen hyväksymiseen on vielä pitkä matka. Mutta luotan siihen, että pystymme tutkimaan kaikki mahdollisuudet, jotta pääsemme lopulliseen sopimukseen, jonka kaikki osapuolet ja ennen kaikkea kansalaiset voivat hyväksyä. Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, kiitän mielenkiinnostanne. Ennen kuin esittelen neuvoston hyväksymän talousarvioesityksen yksityiskohtaisemmin, haluaisin palauttaa mieleen neuvoston päätöksentekoa ohjanneita pääperiaatteita. Ensinnäkin korostan, että neuvosto noudatti kaikilta osin 17. toukokuuta 2006 tehtyä uutta toimielinten välistä sopimusta. Näin neuvosto vahvisti jälleen pitävänsä erittäin tärkeänä, että EU:n tasollakin noudatetaan yleistä budjettikuria kansalliseen tapaan. Erityistä huomiota kiinnitettiin siihen, että noudatetaan uudessa rahoituskehyksessä vahvistettuja menojen vuotuisia enimmäismääriä ja että eri otsakkeiden enimmäismääriin jätetään riittävä liikkumavara ennakoimattomia tilanteita varten. Keskeisenä periaatteenamme talousarvion käsittelyssä on ollut tarkasti määriteltyjen ja todellisten menotarpeiden arviointi. Vaikka kaikkia Euroopan unionin painopistealueita on rahoitettava riittävästi ja asianmukaisena ajankohtana, tämä ei tarkoita sitä, että määrärahat olisi arvioitava ylisuuriksi. Neuvosto on moitteetonta ja kurinalaista varainhoitoa harjoittaakseen analysoinut yksityiskohtaisesti kaikkien politiikan alojen tarpeet. Otettuaan huomioon talousarvion aiemman toteutumisen, tutkittuaan perusteellisesti valikoituja toimintakohtaisia selvityksiä, vastaanottokykyä ja todellisia tarpeita vuoden 2007 osalta, neuvosto päätyi talousarvioesityksessä hallittuun maksumäärärahojen kasvuun. Neuvoston mielestä tällainen maksumäärärahojen taso on riittävä eikä liian alhainen. Arvoisat parlamentin jäsenet, haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että neuvosto on noudattanut johdonmukaisesti alhaalta ylöspäin suuntautuvaa lähestymistapaa. Siten talousarvioesityksessämme olevat lopulliset luvut ovat objektiivisiin tekijöihin perustuvien kohdennettujen toimenpiteiden tulosta. Neuvoston ensimmäinen käsittely ei näin ollen missään nimessä perustu kautta linjan tehtyihin leikkauksiin. Edellä kuvattu pätee myös hallintoon. Toiseksi noudatimme kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Tutkimme nimittäin joukon komission toimintakohtaisia selvityksiä, jotka kattoivat kaikki talousarvioon liittyvät politiikan alat. Kolmanneksi EU:n talousarviomenettely kaipaa innovatiivisuutta. Se toteutuu parhaiten budjettivallan käyttäjien yhdenvertaisella ja aktiivisella tarkastelulla. Ilman innovatiivisia budjettiratkaisuja emme voi edistää unionin kilpailukykyä emmekä toimielinten hallinnon tehostamista. Tämän talousarvioesityksen maksusitoumusmäärärahat ovat yhteensä 125,8 miljardia euroa. Lisäys on 3,7 prosenttia vuoden 2006 talousarvioon verrattuna. Maksumäärärahat ovat yhteensä 114,6 miljardia euroa, mikä on 2,3 prosenttia enemmän kuin varainhoitovuoden 2006 talousarviossa. Alaotsakkeen 1a maksusitoumusmäärärahoja ei ole juurikaan supistettu, koska neuvosto pitää kilpailukykyä ja globaalisiin haasteisiin vastaamista hyvin tärkeinä. Neuvosto ehdotti lisäksi tähän alaotsakkeeseen kahta uutta pilottihanketta, joista toinen koskee oppimiskolmiota ja toinen unionin omaa energiavarmuutta. Neuvosto hyväksyy myös lausuman pilottihankkeista ja valmistelutoimista. Uuden toimielinten välisen sopimuksen mukaan molempien budjettivallan käyttäjien on esiteltävä pilottihankkeita tai valmistelutoimia koskevat aikomuksensa. Neuvoston esityksessä esitetään Euroopan unionin ensisijaisia toimia varten neljä erityisalaa, joilla neuvoston mielestä olisi toteutettava pilottihankkeita tai valmistelutoimia. Toivottavasti saavutamme yhteistyön avulla yhteisen näkemyksen. Alaotsakkeen 1b osalta neuvosto hyväksyi alustavan talousarvioesityksen mukaiset maksusitoumusmäärärahat. Neuvosto supisti maksumäärärahoja 425 miljoonalla eurolla niissä budjettikohdissa, jota koskevat ennen vuotta 2000 aloitettujen ohjelmien ja vuosien 2000–2006 ohjelmien loppuunsaattamista, kun otetaan huomioon näiden ohjelmien nykyinen toteutumisaste. Uuden ohjelmointikauden osalta neuvosto ei tehnyt vähennyksiä ja antoi lisäksi lausuman, jossa se ilmaisi pitävänsä tärkeänä sitä, että komissio pystyisi hyväksymään nopeasti jäsenvaltioiden esittämät toimenpideohjelmat ja hankkeet. Otsakkeeseen 2 neuvosto teki 365 miljoonan euron suuruisen rajoitetun vähennyksen kaikkien maatalousmarkkinoiden interventioita koskevien budjettikohtien osalta lukuun ottamatta niitä budjettikohtia, joihin samansuuruinen erityisvähennys oli jo tehty. Näissä vähennyksissä noudatetaan yleisperiaatetta, jonka mukaan otetaan huomioon aikaisempi toteutumisaste sekä todellisia tarpeita koskevat arviot. Neuvosto kuitenkin totesi, että maatalousmenoja ja kansainvälisiä kalastussopimuksia koskevia menoja tarkastellaan uudelleen syksyllä komission oikaisukirjelmän pohjalta. Alaotsakkeen 3a maksusitoumusmäärärahoihin neuvosto jätti 75 miljoonan euron liikkumavaran. Neuvosto lisäsi kuitenkin ulkorajarahaston määrärahoja, koska se pitää tätä tärkeänä poliittisena painopisteenä."@sl19
". Herr talman, mina damer och herrar! På ordförandeskapets vägnar har jag äran att presentera det preliminära förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007, som godkändes av rådet den 17 juli 2006. Detta är det första budgetförfarandet enligt den nya budgetramen. Övergången till det nya budgetåret bör ske mjukt, samtidigt som kontinuitet och samstämmighet måste säkerställas. Mot den bakgrunden tror jag att samarbetet mellan budgetmyndighetens båda grenar kommer att fortsätta. Jag är övertygad om att båda institutionerna delar samma mål – att enas om 2007 års budget före årets utgång. Rådet har ökat betalningsbemyndiganden under rubrik 4 till gränsöverskridande samarbete och återuppbyggnaden av Irak på grund av deras politiska betydelse. I enlighet med det interinstitutionella avtalet har rådet lämnat utrymme för åtagandebemyndiganden på 220 miljoner euro i händelse av oförutsedda omständigheter. Rådet har godkänt det belopp som föreslogs till den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken i det preliminära budgetförslaget. Det beloppet uppfyller också kraven i det interinstitutionella avtalet. När det gäller rubrik 5, administrativa utgifter, har rådet anlagt ett helhetsperspektiv. Vi har mycket noga undersökt anslagsbehoven inom varje institution. De administrativa utgifterna ökar trots det med 3,4 procent i förhållande till 2006 års budget. Värt att notera är att ökningen av rådets administrativa utgifter har begränsats till 0,3 procent. Rådet anser att det är mycket viktigt att rekrytera ny personal, med beaktande av 2004 års utvidgning liksom den kommande utvidgningen. Av det skälet har man godkänt alla nyligen begärda utvidgningsåtgärder för budgetåret 2007. Ett av rådets huvudmål har varit att säkerställa att det sker en reell effektivitetsökning inom EU:s förvaltning under den period som omfattas av den nya budgetramen. För detta ändamål har rådet gjort ett uttalande om ett heltäckande program för att effektivisera administrationen under perioden 2007–2013. Ni är väl medvetna om de olika komponenterna i det administrativa paketet. Jag vill betona att detta är ett mål som omfattas av hela rådet och inte en enskild medlemsstat eller enbart det finska ordförandeskapet. I anslutning till rubrik 5 vill jag också påminna alla om ett annat uttalande av rådet, som berör rekryteringsprocessen i anslutning till 2004 års utvidgning. Rådet är särskilt oroat över att rekryteringen har tappat fart under innevarande år. Vi förväntar oss märkbara framsteg i rekryteringsprocessen, så att vi så snart som möjligt får största möjliga geografiska balans. Jag hoppas att parlamentet stöder oss i våra ansträngningar på detta område och även ställer sig bakom vårt uttalande. Jag utgår från att dessa krav vad gäller administrationen också ska kunna tillämpas på unionens institutioner. EU:s institutioner skiljer sig inte från andra organisationer. EU måste utföra sitt arbete så effektivt som möjligt. På så vis kan vi visa allmänheten att vi ger dem verklig valuta för pengarna: ett mervärde. Det kräver att budgetmyndigheterna har förmågan att prioritera resurser. Samtidigt ökar en effektiv administration allmänhetens förtroende för unionens arbete. Under de kommande månaderna måste vi ta ett helhetsgrepp på krisen i Mellanöstern och de EU-insatser som krävs. Vi får inte heller blunda för att Europaparlamentet och rådet måste tänka framåt och titta på unionens globala utmaningar i budgetförfarandet för 2007. Till sist vill jag säga att jag hyser gott hopp om att våra huvudmål ska uppnås, att vi slutför budgetarbetet för budgetåret 2007 i god tid och att budgeten ska ligga på en rimlig om än inte överdådig nivå. Vi vet att detta bara är den inledande fasen i budgetförfarandet och att mycket arbete återstår innan 2007 års budget slutligt har antagits. Jag hyser dock gott hopp om att vi ska kunna belysa frågan från alla håll, så att vi når en slutlig överenskommelse som är godtagbar för alla parter och framför allt för medborgarna. Herr talman, mina damer och herrar! Jag tackar för er uppmärksamhet. Innan jag mer ingående presenterar det preliminära budgetförslag som har antagits av rådet vill jag erinra om vilka huvudprinciper rådet har följt i sina beslut. För det första vill jag framhålla att rådet i alla avseenden har följt det nya interinstitutionella avtalet från den 17 maj 2006. Rådet har således på nytt slagit fast att det anser det vara ytterst viktigt att den allmänna budgetdisciplinen iakttas på EU-nivå, precis som i medlemsstaterna. Man uppmärksammade särskilt att de årliga utgiftstaken i den nya budgetramen måste hållas, och att utgiftstaket under de olika budgetrubrikerna måste ha tillräckliga marginaler för att kunna möta oförutsedda situationer. I budgetarbetet har vi huvudsakligen följt principen att noggrant uppskatta de specifika och verkliga behoven. Även om vi behöver adekvat finansiering i tid inom alla EU:s prioriterade områden betyder inte det att anslagen ska beräknas i överkant. I sin strävan att utöva en klanderfri och disciplinerad finansförvaltning har rådet gjort en ingående analys av behoven inom alla politikområden. Efter att ha inventerat tidigare budgetar och grundligt gått igenom valda verksamhetsrelaterade rapporter, absorptionskapacitet och verkliga behov för 2007, har rådet slutligen fattat beslut om en måttlig ökning av betalningsanslagen i budgetförslaget. Rådet anser att nivån på betalningsanslagen är rimlig och inte för låg. Jag vill uppmärksamma er på att rådet konsekvent har intagit ett nedifrån och upp-orienterat förhållningssätt. De slutliga siffrorna i vårt budgetförslag bygger därför på riktade åtgärder som utgår från objektiva faktorer. Rådets första behandling baserar sig därför ingalunda på nedskärningar över hela linjen. Detsamma gäller för administrationen. För det andra har vi anlagt ett helhetsperspektiv. Vi har i själva verket granskat ett antal av kommissionens verksamhetsrelaterade rapporter, som omfattar samtliga politikområden i budgeten. För det tredje behöver EU:s budgetförfarande förnyas. Det kan bäst uppnås genom en balanserad och proaktiv granskning från budgetmyndigheternas sida. Utan innovativa budgetlösningar kan vi inte öka unionens konkurrenskraft eller effektivisera administrationen inom institutionerna. Åtagandebemyndigandena i budgetförslaget uppgår till totalt 125,8 miljarder euro. Det är 3,7 procent mer än i 2006 års budget. Betalningsbemyndigandena uppgår till totalt 114,6 miljarder euro, vilket är 2,3 procent mer än i 2006 års budget. Åtagandebemyndigandena under underrubrik 1a har skurits ned något, eftersom rådet anser att konkurrenskraft och åtgärder för att bemöta globala utmaningar är mycket viktiga. Rådet har också föreslagit två nya pilotprojekt under denna underrubrik. Det ena handlar om lärandets triangel, och det andra om en säker energiförsörjning inom EU. Rådet kommer också att godkänna uttalandet om pilotprojekt och förberedande åtgärder. Enligt det nya interinstitutionella avtalet ska båda budgetmyndigheterna redovisa sina avsikter i fråga om pilotprojekt och förberedande åtgärder. Rådet anger i sitt förslag fyra särskilda områden för prioriterade åtgärder inom EU, där rådet anser att pilotprojekt och förberedande åtgärder bör genomföras. Förhoppningsvis ska vi kunna enas om ett gemensamt förslag. När det gäller underrubrik 1b har rådet antagit åtagandebemyndigandena i det preliminära budgetförslaget. Rådet har minskat betalningsbemyndigandena med 425 miljoner euro i de budgetkategorier som hänför sig till fullgörandet av program som påbörjades före 2000 och till program för perioden 2000–2006, med beaktande av den nuvarande genomförandegraden för dessa program. När det gäller den nya programperioden har rådet inte gjort några minskningar. Vidare har man gjort ett uttalande där man säger att det är viktigt att kommissionen snabbt godkänner de åtgärdsprogram och projekt som medlemsstaterna har föreslagit. Under budgetrubrik 2 har rådet gjort en mindre nedskärning med 365 miljoner euro för de budgetposter som hänför sig till insatser på jordbruksmarknaderna, med undantag för de budgetposter där särskilda nedskärningar i samma storleksordning redan har gjorts. Här har en allmän princip fått råda, där man har beaktat tidigare genomförandegrad och beräkningar av verkliga behov. Rådet har emellertid deklarerat att jordbruksutgifter och utgifter i anslutning till internationella fiskeavtal ska ses över under hösten med utgångspunkt i kommissionens ändrade meddelande. Rådet har lämnat utrymme för 75 miljoner till åtagandebemyndiganden under underrubrik 3a. Rådet har emellertid ökat anslagen till Fonden för de yttre gränserna, eftersom man anser detta vara ett prioriterat politikområde."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Ulla-Maj Wideroos,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
"neuvoston puheenjohtaja"5,19,15,1,18,14,11,16,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph