Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-09-04-Speech-1-168"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20060904.21.1-168"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, it is unusual for this Parliament to debate an electoral process in the middle of that election taking place. However, there are a number of reasons why that is justified. Firstly, as colleagues have said, the three million deaths in five years; there are still one thousand people a day in the Congo dying from the indirect consequences of that war. Secondly, the electoral process to enable those former belligerents to join the democratic process remains fragile, as the three days of fighting in the Congo following the publication of the preliminary first-round results demonstrates. We should do everything as a Parliament to support the process of post-conflict reconciliation and democratic transformation. Thirdly, this is an electoral process where the EU is playing a central role, as Commissioner Michel has already explained: 80% of the cost of the election is being met by the European Union, the biggest ever EU electoral observation mission in Africa and all of it backed up by an EU military mission assisting our UN partners in providing the necessary protection to enable the election to take place in peace and stability. The electoral observation mission, ably led by our colleague General Morillon – whose work I commend – has made only a preliminary report and any political assessment this Parliament makes must similarly be guarded before drawing our own conclusions in this House. Yet, the Members of the European Parliament present did note the late publication of the voter rolls, the failure in many, if not most, cases for the candidate details to be posted outside the polling stations and the apparent sharp inequalities between the financial means available to different candidates and parties, together with legitimate questions as to how their money was raised. However, in terms of the technical conduct of the elections, I want to emphasise the incredible commitment to the process shown by the mainly young polling officials. In Lubumbashi, where I was based, they worked non-stop throughout the night, without electricity, fuel or water; a 22-hour count conducted in large part by candlelight and where the officials slept for a few minutes by rota in their determination to enable the process to be completed fairly and accurately. I have been taking part in elections since 1979. I have never seen an election like it. Finally, my colleague, Mr Schröder, has already made it quite clear that it was necessary to enable Commissioner Michel last week to answer on the record the questions raised with him, and that process has been completed. Tonight, I want to simply repeat my closing statement to the Commission last week and say that redoubled efforts should be made to insist on the European Union’s neutrality in this process and that the European observation mission must be specifically tasked with monitoring the allegations of bias made in the Democratic Republic of the Congo. I invite the Commissioner to join with his colleague, Commissioner Ferrero-Waldner, to ensure that the results of this monitoring are fully evaluated, both for the second round of the elections in the Congo, and for the benefit of future European electoral missions."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Mr President, it is unusual for this Parliament to debate an electoral process in the middle of that election taking place. However, there are a number of reasons why that is justified. Firstly, as colleagues have said, the three million deaths in five years; there are still one thousand people a day in the Congo dying from the indirect consequences of that war. Secondly, the electoral process to enable those former belligerents to join the democratic process remains fragile, as the three days of fighting in the Congo following the publication of the preliminary first-round results demonstrates. We should do everything as a Parliament to support the process of post-conflict reconciliation and democratic transformation. Thirdly, this is an electoral process where the EU is playing a central role, as Commissioner Michel has already explained: 80% of the cost of the election is being met by the European Union, the biggest ever EU electoral observation mission in Africa and all of it backed up by an EU military mission assisting our UN partners in providing the necessary protection to enable the election to take place in peace and stability. The electoral observation mission, ably led by our colleague General Morillon – whose work I commend – has made only a preliminary report and any political assessment this Parliament makes must similarly be guarded before drawing our own conclusions in this House. Yet, the Members of the European Parliament present did note the late publication of the voter rolls, the failure in many, if not most, cases for the candidate details to be posted outside the polling stations and the apparent sharp inequalities between the financial means available to different candidates and parties, together with legitimate questions as to how their money was raised. However, in terms of the technical conduct of the elections, I want to emphasise the incredible commitment to the process shown by the mainly young polling officials. In Lubumbashi, where I was based, they worked non-stop throughout the night, without electricity, fuel or water; a 22-hour count conducted in large part by candlelight and where the officials slept for a few minutes by rota in their determination to enable the process to be completed fairly and accurately. I have been taking part in elections since 1979. I have never seen an election like it. Finally, my colleague, Mr Schröder, has already made it quite clear that it was necessary to enable Commissioner Michel last week to answer on the record the questions raised with him, and that process has been completed. Tonight, I want to simply repeat my closing statement to the Commission last week and say that redoubled efforts should be made to insist on the European Union’s neutrality in this process and that the European observation mission must be specifically tasked with monitoring the allegations of bias made in the Democratic Republic of the Congo. I invite the Commissioner to join with his colleague, Commissioner Ferrero-Waldner, to ensure that the results of this monitoring are fully evaluated, both for the second round of the elections in the Congo, and for the benefit of future European electoral missions."@cs1
"Hr. formand! Det er usædvanligt, at Europa-Parlamentet debatterer en valgproces, mens den finder sted. Der er imidlertid en række grunde til, at man kan forsvare at gøre det. For det første har der, som flere kolleger har sagt, været 3 millioner døde på fem år, og der dør fortsat 1.000 mennesker om dagen i Congo af krigens indirekte følger. For det andet er den valgproces, der skal sætte de tidligere krigsførende parter i stand til at deltage i den demokratiske proces, fortsat skrøbelig, hvilket fremgår af de tre dages kampe i Congo efter offentliggørelsen af de foreløbige resultater af første valgrunde. I Europa-Parlamentet skal vi gøre alt, hvad vi kan, for at støtte forsoningsprocessen og den demokratiske forandring efter konflikten. For det tredje er det en valgproces, hvor EU spiller en vigtig rolle, sådan som hr. kommissær Michel allerede har forklaret. 80 % af udgifterne til valget afholdes af EU, det er den største EU-delegation af valgobservatører i Afrika nogensinde, og det hele støttes af en EU-militærmission, der hjælper vores FN-partnere med at yde den nødvendige beskyttelse til, at valget kan finde sted under fredelige og stabile forhold. Valgobservatørmissionen under dygtig ledelse af vores kollega General Morillon - hvis arbejde jeg roser - har kun udarbejdet en foreløbig rapport, og enhver politisk vurdering, som Europa-Parlamentet måtte lave, skal ligeledes beskyttes, inden vi drager vores egne konklusioner her i Europa-Parlamentet. Alligevel bemærkede de tilstedeværende medlemmer af Europa-Parlamentet den sene offentliggørelse af valgregistre, de mange tilfælde, hvor der ikke var ophængt detaljer om kandidaterne uden for afstemningsstederne, de åbenbare store forskelle i de økonomiske midler, de forskellige kandidater og partier rådede over, samt de rimelige spørgsmål om, hvor pengene stammede fra. Med hensyn til valgenes tekniske afholdelse vil jeg imidlertid understrege det utrolige engagement i processen hos primært de unge valgtilforordnede. I Lubumbashi, hvor jeg var, arbejdede de non-stop hele natten uden elektricitet, brændstof eller vand. Der blev talt stemmer op i 22 timer i primært stearinlysets skær, og de tilforordnede sov på skift i nogle få minutter ad gangen i deres bestræbelser på at få processen gennemført på en retfærdig og præcis måde. Jeg har deltaget i valg siden 1979, og jeg har aldrig oplevet et valg som dette. Endelig har min kollega hr. Schröder allerede gjort det helt klart, at det var nødvendigt at sætte hr. kommissær Michel i stand til i sidste uge officielt at svare på spørgsmål, og den proces er færdig. I aften vil jeg blot gentage mine afsluttende bemærkninger til Kommissionen i sidste uge og sige, at der skal ydes en forstærket indsats for at insistere på EU's neutralitet i processen, og at EU's valgobservatørmission skal have til særlig opgave at kontrollere påstandene om partiskhed i Den Demokratiske Republik Congo. Jeg vil opfordre kommissæren til at gå sammen med sin kollega fru kommissær Ferrero-Waldner for at sikre sig, at resultaterne af denne kontrol vurderes fuldt ud både af hensyn til anden runde af valgene i Congo og til fordel for de fremtidige europæiske valgobservatørmissioner."@da2
"Herr Präsident! Es ist ungewöhnlich, dass dieses Parlament über Wahlen diskutiert, während diese noch im Gange sind. Dies ist jedoch aus mehreren Gründen gerechtfertigt. Erstens, wie meine Vorredner bereits sagten, weil es in fünf Jahren drei Millionen Tote gab; im Kongo sterben täglich noch immer tausend Menschen an den indirekten Auswirkungen dieses Krieges. Zweitens sind die Wahlen, durch die sich die ehemaligen Kriegsparteien an der Demokratisierung beteiligen können, noch immer unsicher, wie die drei Tage anhaltenden Kämpfe im Kongo verdeutlichen, zu denen es nach der Bekanntgabe der vorläufigen Ergebnisse des ersten Wahlgangs kam. Wir sollten als Parlament alles in unserer Macht Stehende tun, um die Versöhnung und den demokratischen Wandel nach Beendigung des Konflikts zu unterstützen. Drittens sind dies Wahlen, bei denen die EU eine zentrale Rolle spielt, wie Kommissar Michel bereits erläuterte: 80 % der Kosten werden von der Europäischen Union getragen; es handelt sich zudem um die größte EU-Wahlbeobachtungsmission in Afrika, die von einer EU-Militärmission unterstützt wird, die wiederum unseren UN-Partnern bei der Sicherung des Schutzes unter die Arme greift, der für einen friedlichen und stabilen Ablauf der Wahlen erforderlich ist. Die Wahlbeobachtungsmission unter der sehr fähigen Leitung unseres Kollegen General Morillon – dessen Arbeit ich sehr schätze – hat nur einen vorläufigen Bericht verfasst, und jedwede politische Beurteilung, die dieses Parlament vornimmt, muss ebenso vorsichtig formuliert werden, bevor wir in diesem Hohen Hause unsere eigenen Schlussfolgerungen ziehen. Die anwesenden Mitglieder des Europäischen Parlaments haben jedoch zur Kenntnis genommen, dass die Wählerlisten spät veröffentlicht wurden, dass in vielen, wenn nicht den meisten Fällen vor den Wahllokalen keine näheren Angaben zu den Kandidaten gemacht wurden und dass die Finanzmittel, über die die verschiedenen Kandidaten und Parteien verfügen, offenbar sehr unterschiedlich sind und berechtigte Fragen bestehen, was die Beschaffung dieser Gelder betrifft. Was die technische Durchführung der Wahlen angeht, so möchte ich jedoch das unglaubliche Engagement hervorheben, das die hauptsächlich jungen Wahlhelfer an den Tag gelegt haben. In Lubumbashi, wo ich war, haben sie die ganze Nacht ohne Pause durchgearbeitet, und zwar ohne Strom, Brennstoff oder Wasser; die 22-stündige Auszählung wurde größtenteils bei Kerzenschein vorgenommen, und die Helfer schliefen abwechselnd nur wenige Minuten, da sie fest entschlossen waren, die Wahl fair und ordentlich zum Abschluss zu bringen. Ich bin seit 1979 Wahlbeobachter und habe nie etwas Ähnliches miterlebt. Abschließend sei gesagt, dass mein Kollege Schröder bereits ziemlich unmissverständlich zum Ausdruck gebracht hat, dass es notwendig war, Kommissar Michel letzte Woche die Beantwortung der an ihn gerichteten Fragen zu ermöglichen, und dass dies nun geschehen ist. Heute möchte ich lediglich meine abschließende Erklärung wiederholen, die ich letzte Woche gegenüber der Kommission abgegeben habe, und sagen, dass unsere Bemühungen verstärkt werden sollten, um auf der Neutralität der Europäischen Union bei diesem Wahlprozess zu bestehen, und dass die EU-Beobachtungsmission speziell mit der Überprüfung der in der Demokratischen Republik Kongo geäußerten Vorwürfe bezüglich ihrer Parteilichkeit beauftragt werden muss. Ich fordere den Kommissar auf, gemeinsam mit seiner Kollegin Ferrero-Waldner dafür Sorge zu tragen, dass die Ergebnisse dieser Überwachung voll und ganz ausgewertet werden, sowohl hinsichtlich des zweiten Wahlgangs im Kongo als auch in Bezug auf künftige europäische Wahlbeobachtungsmissionen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, είναι ασυνήθιστο για το Κοινοβούλιο να συζητά για μια εκλογική διαδικασία εν μέσω της διεξαγωγής της. Ωστόσο, υπάρχουν μερικοί λόγοι που το δικαιολογούν. Πρώτον, όπως είπαν οι συνάδελφοι, τα τρία εκατομμύρια θάνατοι σε πέντε χρόνια· χίλιοι άνθρωποι την ημέρα στο Κονγκό εξακολουθούν να χάνουν τη ζωή τους από τις έμμεσες συνέπειες αυτού του πολέμου. Δεύτερον, η εκλογική διαδικασία για τη διευκόλυνση των πρώην εμπόλεμων μερών να συμμετάσχουν στη δημοκρατική διαδικασία παραμένει ευπαθής, όπως υποδηλώνουν οι τριήμερες συγκρούσεις στο Κονγκό μετά τη δημοσίευση των προκαταρκτικών αποτελεσμάτων του πρώτου γύρου. Πρέπει ως Κοινοβούλιο να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να στηρίξουμε τη διαδικασία συμφιλίωσης και δημοκρατικού μετασχηματισμού μετά τις συγκρούσεις. Τρίτον, πρόκειται για μια εκλογική διαδικασία στην οποία η ΕΕ διαδραματίζει κεντρικό ρόλο, όπως ήδη εξήγησε ο Επίτροπος κ. Michel. Το 80% του κόστους των εκλογών καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η μεγαλύτερη αποστολή όλων των εποχών της ΕΕ για την παρακολούθηση εκλογών στην Αφρική, και όλα αυτά υποστηρίζονται από μια στρατιωτική αποστολή της ΕΕ η οποία βοηθά τους εταίρους μας των Ηνωμένων Εθνών να παράσχουν την απαραίτητη προστασία για τη διευκόλυνση της διεξαγωγής των εκλογών σε κλίμα ειρήνης και σταθερότητας. Η αποστολή για την παρακολούθηση των εκλογών, της οποίας ηγείται επιτυχώς ο συνάδελφός μας στρατηγός Morillon –και το έργο του οποίου επιδοκιμάζω– έχει εκπονήσει μόνον μια προκαταρκτική έκθεση και οποιαδήποτε πολιτική αξιολόγηση κάνει αυτό το Κοινοβούλιο πρέπει ομοίως να προστατευθεί πριν συναχθούν τα συμπεράσματά μας. Ήδη, βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που είναι παρόντες εκεί, επεσήμαναν την καθυστερημένη δημοσίευση των εκλογικών καταλόγων, τη μη τοιχοκόλληση σε πολλές, αν όχι στις περισσότερες, περιπτώσεις των στοιχείων των υποψηφίων έξω από τα εκλογικά τμήματα και τις προφανείς μεγάλες ανισότητες των οικονομικών μέσων που διατίθενται στους διαφόρους υποψηφίους και κόμματα, που συνοδεύονται από τα εύλογα ερωτήματα ως προς τον τρόπο με τον οποίο συγκεντρώθηκαν τα χρήματά τους. Ωστόσο, από την άποψη της τεχνικής διεξαγωγής των εκλογών, θέλω να επισημάνω την τεράστια προσήλωση στη διαδικασία που επέδειξαν κυρίως οι νεαροί υπάλληλοι της εκλογικής διαδικασίας. Στο Lubumbashi, όπου ήταν η βάση μου, εργάστηκαν ασταμάτητα ολόκληρη τη νύχτα, χωρίς ηλεκτρισμό, θέρμανση ή νερό· το μεγαλύτερο μέρος της καταμέτρησης, διάρκειας 22 ωρών, πραγματοποιήθηκε υπό το φως των κεριών και οι υπάλληλοι κοιμόντουσαν για λίγα λεπτά με βάρδιες, όντας αποφασισμένοι να διευκολύνουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας με δίκαιο και ακριβή τρόπο. Συμμετέχω σε εκλογές από το 1979. Ποτέ δεν είδα παρόμοια εκλογική διαδικασία. Τέλος, ο συνάδελφός μου, κ. Schröder, κατέστησε ήδη απολύτως σαφές ότι ήταν απαραίτητο να διευκολυνθεί ο Επίτροπος Michel να απαντήσει την προηγούμενη εβδομάδα στις ερωτήσεις που του υποβλήθηκαν, και αυτή η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. Σήμερα, θέλω απλώς να επαναλάβω τη δήλωση με την οποία έκλεισα την ομιλία μου στην Επιτροπή την προηγούμενη εβδομάδα, λέγοντας ότι πρέπει να καταβάλουμε ακόμη εντονότερες προσπάθειες για να επιμείνουμε στην ουδετερότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτήν τη διαδικασία και ότι η ευρωπαϊκή αποστολή παρακολούθησης των εκλογών πρέπει να επιφορτιστεί συγκεκριμένα με τον έλεγχο των προκατειλημμένων ισχυρισμών που κυκλοφορούν στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Καλώ τον Επίτροπο να διασφαλίσει από κοινού με τον συνάδελφό του, Επίτροπο κ. Ferrero-Waldner, ότι τα αποτελέσματα αυτής της παρακολούθησης θα αξιολογηθούν πλήρως, τόσο κατά τον δεύτερο γύρο των εκλογών στο Κονγκό όσο και προς όφελος των μελλοντικών ευρωπαϊκών αποστολών για παρακολούθηση εκλογών."@el10
"Señor Presidente, en este Parlamento es poco habitual que se debata sobre un proceso electoral mientras tienen lugar esas elecciones. Sin embargo, hay una serie de razones que lo justifican. En primer lugar, tal como han dicho algunos colegas, están los tres millones de muertos que ha habido en cinco años; en el Congo siguen muriendo mil personas al día debido a las consecuencias indirectas de esa guerra. En segundo lugar, el proceso electoral que permitirá que los ex beligerantes se unan al proceso democrático sigue siendo frágil, como demuestran los tres días de lucha en el Congo tras la publicación de los resultados preliminares de la primera ronda. El Parlamento debería hacer cuanto esté en su mano para respaldar el proceso de reconciliación posconflicto y transformación democrática. En tercer lugar, se trata de un proceso electoral en que la UE desempeña un papel principal, como ya ha explicado el Comisario Michel: la Unión Europea sufraga el 80 % del coste de las elecciones y la mayor misión de observación electoral de la UE que nunca haya habido en África, todo ello respaldado por una misión militar de la UE que ayuda a nuestros socios de las Naciones Unidas a prestar la protección necesaria para que las elecciones puedan celebrarse en paz y con estabilidad. La misión de observación electoral, hábilmente dirigida por nuestro colega, el General Morillon –cuya labor merece un aplauso–, solo ha presentado un informe preliminar y conviene guardar de modo similar cualquier evaluación política que haga este Parlamento antes de que en esta Cámara saquemos nuestras propias conclusiones. Sin embargo, los diputados al Parlamento Europeo que se encontraban presentes han observado la publicación tardía del censo electoral, la ausencia en muchos casos, si no en la mayoría, de los datos de los candidatos para exponerlos en el exterior de los colegios electorales y las pronunciadas desigualdades de medios económicos de que disponían los diferentes candidatos y partidos, junto con dudas legítimas sobre cómo se recaudaba su dinero. Sin embargo, desde el punto de vista de la realización técnica de las elecciones, quiero hacer hincapié en la increíble dedicación al proceso que demostraron los funcionarios electorales, casi todos jóvenes. En Lubumbashi, donde estuve destinado yo, trabajaron sin interrupción durante toda la noche, sin electricidad, combustible ni agua, en un recuento que duró 22 horas y que se llevó a cabo en gran parte a la luz de las velas y en un lugar donde los funcionarios durmieron por turnos durante algunos minutos en su deseo de que el proceso pudiera concluir limpiamente. He participado en procesos electorales desde 1979. Nunca había visto unas elecciones como estas. Por último, mi colega, el señor Schröder, ya ha dejado muy claro que era necesario permitir que el Comisario Michel respondiera públicamente la semana pasada a las preguntas que se le formularon, y este proceso ha concluido. Esta noche solo quiero repetir mi última intervención de la semana pasada en la Comisión y decir que conviene redoblar los esfuerzos por recalcar la neutralidad de la Unión Europea en este proceso y que es necesario encomendar específicamente a la misión de observación europea la supervisión de las acusaciones de parcialidad formuladas en la República Democrática del Congo. Invito al Comisario a que se una a su colega, la Comisaria Ferrero-Waldner, para garantizar que los resultados de esta supervisión se evalúen en toda su extensión, tanto en la segunda ronda de las elecciones en el Congo como en beneficio de las futuras misiones electorales europeas."@es20
"Mr President, it is unusual for this Parliament to debate an electoral process in the middle of that election taking place. However, there are a number of reasons why that is justified. Firstly, as colleagues have said, the three million deaths in five years; there are still one thousand people a day in the Congo dying from the indirect consequences of that war. Secondly, the electoral process to enable those former belligerents to join the democratic process remains fragile, as the three days of fighting in the Congo following the publication of the preliminary first-round results demonstrates. We should do everything as a Parliament to support the process of post-conflict reconciliation and democratic transformation. Thirdly, this is an electoral process where the EU is playing a central role, as Commissioner Michel has already explained: 80% of the cost of the election is being met by the European Union, the biggest ever EU electoral observation mission in Africa and all of it backed up by an EU military mission assisting our UN partners in providing the necessary protection to enable the election to take place in peace and stability. The electoral observation mission, ably led by our colleague General Morillon – whose work I commend – has made only a preliminary report and any political assessment this Parliament makes must similarly be guarded before drawing our own conclusions in this House. Yet, the Members of the European Parliament present did note the late publication of the voter rolls, the failure in many, if not most, cases for the candidate details to be posted outside the polling stations and the apparent sharp inequalities between the financial means available to different candidates and parties, together with legitimate questions as to how their money was raised. However, in terms of the technical conduct of the elections, I want to emphasise the incredible commitment to the process shown by the mainly young polling officials. In Lubumbashi, where I was based, they worked non-stop throughout the night, without electricity, fuel or water; a 22-hour count conducted in large part by candlelight and where the officials slept for a few minutes by rota in their determination to enable the process to be completed fairly and accurately. I have been taking part in elections since 1979. I have never seen an election like it. Finally, my colleague, Mr Schröder, has already made it quite clear that it was necessary to enable Commissioner Michel last week to answer on the record the questions raised with him, and that process has been completed. Tonight, I want to simply repeat my closing statement to the Commission last week and say that redoubled efforts should be made to insist on the European Union’s neutrality in this process and that the European observation mission must be specifically tasked with monitoring the allegations of bias made in the Democratic Republic of the Congo. I invite the Commissioner to join with his colleague, Commissioner Ferrero-Waldner, to ensure that the results of this monitoring are fully evaluated, both for the second round of the elections in the Congo, and for the benefit of future European electoral missions."@et5,5
"Arvoisa puhemies, on epätavallista, että parlamenttimme keskustelee vaaliprosessista vaalien ollessa paraikaa käynnissä. Tämä keskusteleminen on kuitenkin monistakin syistä perusteltua. Ensinnäkin, kuten kollegat ovat todenneet, viidessä vuodessa kolme miljoonaa ihmistä on saanut surmansa, ja yhä nykyäänkin Kongossa kuolee tuhat ihmistä päivässä tämän sodan epäsuorien vaikutusten vuoksi. Toiseksi se vaaliprosessi, jolla mahdollistetaan entisten sotaa käyvien tahojen osallistuminen demokraattiseen prosessiin, on hauras, mikä käy ilmi siitä, että Kongossa käytiin kolmen päivän ajan taisteluja ensimmäisen kierroksen alustavien tulosten julkistamisen jälkeen. Meidän on Euroopan parlamentissa tehtävä kaikkemme tukeaksemme konfliktin jälkeistä sovinnon ja demokraattisen kehityksen prosessia. Kolmanneksi EU:lla on tässä vaaliprosessissa keskeinen rooli, kuten komission jäsen Michel jo kertoi: Euroopan unioni vastaa 80-prosenttisesti vaalien kustannuksista, EU:n lähettämä vaalitarkkailijoiden valtuuskunta on suurin EU:n koskaan Afrikkaan lähettämä valtuuskunta ja tätä kaikkea tuetaan EU:n sotilaallisilla joukoilla, jotka auttavat YK-kumppaneitamme riittävän suojelun takaamisessa, jotta vaalit voidaan käydä rauhanomaisissa ja vakaissa oloissa. Vaalitarkkailuvaltuuskunta, jota johtaa ansiokkaasti kollegamme kenraali Morillon – jonka työtä ihailen – on laatinut vasta alustavan raportin, ja kaikkien parlamentin tekemien poliittisten arvioiden on oltava vastaavasti varovaisia, ennen kuin teemme parlamentissa omat päätelmämme. Läsnä olleet Euroopan parlamentin jäsenet panivat kuitenkin merkille äänestäjäluetteloiden myöhäisen julkistamisen, sen, että monissa, vaikkeikaan useimmissa tapauksissa ehdokkaita koskevia tietoja ei ollut esillä äänestyspaikkojen ulkopuolella, ja sen, että eri ehdokkaiden ja puolueiden käytössä olleiden taloudellisten resurssien jakautuminen oli ilmeisen ja räikeän epätasapuolista, mikä oikeutti kysymään, miten ehdokkaat hankkivat rahansa. Vaalien teknisen toteuttamisen osalta haluan korostaa sitä, että vaalivirkailijat, jotka olivat enimmäkseen nuoria, osoittivat uskomatonta sitoutumista prosessiin. Lubumbashissa, joka oli oma tukikohtani, he työskentelivät tauotta yön yli ilman sähköä, polttoainetta tai vettä. Ääntenlaskenta kesti 22 tuntia, ja se suoritettiin suurimmaksi osaksi kynttilänvalossa siten, että virkailijat nukkuivat vuorotellen vain muutamia minuutteja, koska he olivat päättäneet mahdollistaa prosessin saattamisen päätökseen rehellisesti ja tarkasti. Olen osallistunut vaaleihin vuodesta 1979 lähtien. En ole koskaan nähnyt tällaisia vaaleja. Lopuksi totean vielä sen, minkä kollegani Jürgen Schröder jo teki selväksi, että komission jäsenelle Michelille oli viime viikolla tarpeen antaa mahdollisuus vastata hänelle esitettyihin kysymyksiin ja että prosessi on jo saatettu päätökseen. Tänä iltana haluan yksinkertaisesti toistaa viime viikolla komissiolle esittämäni lopputoteamuksen siitä, että meidän on ponnisteltava kaksin verroin Euroopan unionin puolueettomuuden korostamiseksi tässä prosessissa ja annettava Euroopan tarkkailijavaltuuskunnalle erityiseksi tehtäväksi Kongon demokraattisessa tasavallassa esitettyjen puolueellisuutta koskevien väitteiden seurannan. Kehotan komission jäsentä yhteistuumin hänen kollegansa komission jäsenen Ferrero-Waldnerin kanssa varmistamaan, että tämän seurannan tulokset arvioidaan kattavasti Kongon toista vaalikierrosta varten ja myös Euroopan tulevien vaalitarkkailuvaltuuskuntien parhaaksi."@fi7
"Monsieur le Président, il est plutôt inhabituel que ce Parlement débatte d’un processus électoral alors que ces élections battent leur plein. Toutefois, de nombreuses raisons le justifient. Premièrement, comme l’ont dit certains collègues, les trois millions de morts en cinq ans; aujourd’hui encore, près de mille personnes meurent chaque jour au Congo des conséquences indirectes de cette guerre. Ensuite, le processus électoral destiné à permettre à ces anciens belligérants de rejoindre le système démocratique reste fragile, comme le prouvent les trois jours d’affrontements au Congo à la suite de la publication des résultats du premier tour. Nous devons, en tant que Parlement, faire tout notre possible pour soutenir la phase de réconciliation et de transition démocratique à la suite du conflit. Troisièmement, il s’agit d’un processus électoral dans lequel l’UE joue un rôle central, comme l’a déjà expliqué le commissaire Michel: 80% du coût des élections sont pris en charge par l’Union européenne, la plus grande mission d’observation électorale de l’UE en Afrique, soutenue par une mission militaire européenne assistant nos partenaires de l’ONU dans la fourniture de la protection nécessaire à la tenue d’élections dans la paix et la stabilité. La mission d’observation électorale, habilement dirigée par notre collègue Philippe Morillon - dont je loue le travail -, n’a présenté qu’un rapport préliminaire, et toute évaluation politique de ce Parlement doit être mise en suspens de manière analogue avant que cette Assemblée tire ses propres conclusions. Quoi qu’il en soit, les députés présents ont pris note de la publication tardive des listes électorales, l’incapacité dans de nombreux cas, voire la plupart des cas, d’afficher les affiches des candidats ailleurs que dans les bureaux de vote et les inégalités marquées entre les ressources financières disponibles pour les différents candidats et partis, ainsi que les questions légitimes quant à la façon dont leurs fonds ont été collectés. Concernant la conduite technique des élections, je tiens à souligner l’engagement incroyable envers le processus témoigné par les fonctionnaires électoraux, surtout les jeunes. À Lubumbashi, où je me trouvais, ils ont travaillé non-stop tout au long de la nuit, sans électricité, combustible ni eau; un dépouillement de 22 heures réalisé en grande partie à la lueur de la bougie et au cours duquel les fonctionnaires n’ont dormi que quelques minutes par alternance, déterminés qu’ils étaient à ce que le processus soit mené à son terme avec équité et précision. Je participe à des élections depuis 1979. Je n’ai jamais vu une élection telle que celle-ci. Enfin, mon collègue M. Schröder a déjà clairement fait comprendre qu’il était nécessaire de permettre au commissaire Michel de répondre, la semaine dernière, aux questions qui lui avaient été posées, et ce processus a été mené à son terme. Ce soir, je tiens à répéter simplement mon intervention de clôture à la Commission la semaine dernière en disant qu’il convient de redoubler d’efforts dans notre insistance sur la neutralité de l’Union européenne dans ce processus et que la mission d’observation européenne doit avoir spécifiquement pour tâche de vérifier les allégations de cas d’influence dans la République démocratique du Congo. J’invite le commissaire à s’allier à sa collègue, la commissaire Ferrero-Waldner, pour garantir que les résultats de cette vérification seront pleinement étudiés, tant pour le second tour des élections au Congo que dans l’intérêt des futures missions électorales européennes."@fr8
"Mr President, it is unusual for this Parliament to debate an electoral process in the middle of that election taking place. However, there are a number of reasons why that is justified. Firstly, as colleagues have said, the three million deaths in five years; there are still one thousand people a day in the Congo dying from the indirect consequences of that war. Secondly, the electoral process to enable those former belligerents to join the democratic process remains fragile, as the three days of fighting in the Congo following the publication of the preliminary first-round results demonstrates. We should do everything as a Parliament to support the process of post-conflict reconciliation and democratic transformation. Thirdly, this is an electoral process where the EU is playing a central role, as Commissioner Michel has already explained: 80% of the cost of the election is being met by the European Union, the biggest ever EU electoral observation mission in Africa and all of it backed up by an EU military mission assisting our UN partners in providing the necessary protection to enable the election to take place in peace and stability. The electoral observation mission, ably led by our colleague General Morillon – whose work I commend – has made only a preliminary report and any political assessment this Parliament makes must similarly be guarded before drawing our own conclusions in this House. Yet, the Members of the European Parliament present did note the late publication of the voter rolls, the failure in many, if not most, cases for the candidate details to be posted outside the polling stations and the apparent sharp inequalities between the financial means available to different candidates and parties, together with legitimate questions as to how their money was raised. However, in terms of the technical conduct of the elections, I want to emphasise the incredible commitment to the process shown by the mainly young polling officials. In Lubumbashi, where I was based, they worked non-stop throughout the night, without electricity, fuel or water; a 22-hour count conducted in large part by candlelight and where the officials slept for a few minutes by rota in their determination to enable the process to be completed fairly and accurately. I have been taking part in elections since 1979. I have never seen an election like it. Finally, my colleague, Mr Schröder, has already made it quite clear that it was necessary to enable Commissioner Michel last week to answer on the record the questions raised with him, and that process has been completed. Tonight, I want to simply repeat my closing statement to the Commission last week and say that redoubled efforts should be made to insist on the European Union’s neutrality in this process and that the European observation mission must be specifically tasked with monitoring the allegations of bias made in the Democratic Republic of the Congo. I invite the Commissioner to join with his colleague, Commissioner Ferrero-Waldner, to ensure that the results of this monitoring are fully evaluated, both for the second round of the elections in the Congo, and for the benefit of future European electoral missions."@hu11
"Signor Presidente, è inconsueto per il nostro Parlamento discutere di un processo elettorale durante lo stesso svolgimento di quelle elezioni; tuttavia, molteplici ragioni giustificano tale iniziativa. In primo luogo, come alcuni colleghi hanno già notato, nel corso di cinque anni si sono contati tre milioni di morti; ancora oggi, in Congo, mille persone al giorno muoiono per le conseguenze indirette della guerra. In secondo luogo, il processo elettorale che dovrebbe consentire agli antichi belligeranti di partecipare al processo elettorale rimane fragile, come dimostrano i tre giorni di disordini che si sono verificati in Congo dopo la proclamazione dei risultati provvisori del primo turno. Quest’Assemblea deve compiere ogni sforzo per sostenere il processo di riconciliazione postbellica e la trasformazione democratica. In terzo luogo, in questo processo elettorale l’Unione europea sta svolgendo un ruolo di primo piano, come ci ha già illustrato il Commissario Michel: l’Unione europea sostiene l’80 per cento del costo delle elezioni, abbiamo inviato la più consistente missione di osservazione elettorale di tutti i tempi in Africa, e a sostegno di tutto questo una missione militare dell’UE che aiuta i nostri delle Nazioni Unite a svolgere l’opera di protezione necessaria affinché le elezioni possano svolgersi in un’atmosfera di pace e stabilità. La missione di osservazione elettorale, guidata con grande abilità dal collega generale Morillon – alla cui opera rivolgo un caldo elogio – ha prodotto solo una relazione preliminare, e qualsiasi valutazione politica da parte del nostro Parlamento deve essere altrettanto cauta, prima che venga il momento di trarre le conclusioni in Aula. Tuttavia, i deputati al Parlamento europeo presenti sul luogo hanno dovuto notare la tardiva pubblicazione dei registri elettorali, la mancata affissione, in moltissimi casi, dei dati dei candidati presso i seggi elettorali, e le palesi, gravi disparità di disponibilità finanziarie tra diversi partiti e candidati – per non parlare dei legittimi dubbi sulla provenienza di tale denaro. Dal punto di vista della gestione tecnica delle elezioni, però, desidero sottolineare l’incredibile abnegazione con cui i funzionari addetti allo scrutinio – per lo più si trattava di giovani – si sono impegnati nelle operazioni di voto. A Lubumbashi, dove mi trovavo, essi hanno lavorato continuamente per tutta la notte, senza elettricità, combustibile né acqua; il conteggio dei voti è durato 22 ore, si è svolto quasi completamente a lume di candela, e i funzionari hanno dormito, a turno, solo pochi minuti per riuscire a completare le operazioni in maniera corretta e precisa. Partecipo a elezioni sin dal 1979, ma non ho mai visto nulla di simile. Infine, il collega Schröder ha già affermato con chiarezza che la settimana scorsa è stato necessario consentire al Commissario Michel di fornire una risposta ufficiale alle domande poste in merito al suo comportamento; questo processo è stato portato a termine. Stasera desidero semplicemente ribadire la dichiarazione conclusiva che ho fatto la settimana passata alla Commissione; ripeto quindi che mi sembra opportuno riaffermare in maniera ancor più decisa la neutralità dell’Unione europea in questo processo, e che la missione di osservazione europea dev’essere specificamente incaricata di monitorare le accuse di parzialità formulate nella Repubblica democratica del Congo. Invito il Commissario Michel, insieme alla sua collega Ferrero-Waldner, a garantire una valutazione esauriente dei risultati di tale monitoraggio, sia in vista del secondo turno delle elezioni congolesi, sia a beneficio delle future missioni elettorali europee."@it12
"Mr President, it is unusual for this Parliament to debate an electoral process in the middle of that election taking place. However, there are a number of reasons why that is justified. Firstly, as colleagues have said, the three million deaths in five years; there are still one thousand people a day in the Congo dying from the indirect consequences of that war. Secondly, the electoral process to enable those former belligerents to join the democratic process remains fragile, as the three days of fighting in the Congo following the publication of the preliminary first-round results demonstrates. We should do everything as a Parliament to support the process of post-conflict reconciliation and democratic transformation. Thirdly, this is an electoral process where the EU is playing a central role, as Commissioner Michel has already explained: 80% of the cost of the election is being met by the European Union, the biggest ever EU electoral observation mission in Africa and all of it backed up by an EU military mission assisting our UN partners in providing the necessary protection to enable the election to take place in peace and stability. The electoral observation mission, ably led by our colleague General Morillon – whose work I commend – has made only a preliminary report and any political assessment this Parliament makes must similarly be guarded before drawing our own conclusions in this House. Yet, the Members of the European Parliament present did note the late publication of the voter rolls, the failure in many, if not most, cases for the candidate details to be posted outside the polling stations and the apparent sharp inequalities between the financial means available to different candidates and parties, together with legitimate questions as to how their money was raised. However, in terms of the technical conduct of the elections, I want to emphasise the incredible commitment to the process shown by the mainly young polling officials. In Lubumbashi, where I was based, they worked non-stop throughout the night, without electricity, fuel or water; a 22-hour count conducted in large part by candlelight and where the officials slept for a few minutes by rota in their determination to enable the process to be completed fairly and accurately. I have been taking part in elections since 1979. I have never seen an election like it. Finally, my colleague, Mr Schröder, has already made it quite clear that it was necessary to enable Commissioner Michel last week to answer on the record the questions raised with him, and that process has been completed. Tonight, I want to simply repeat my closing statement to the Commission last week and say that redoubled efforts should be made to insist on the European Union’s neutrality in this process and that the European observation mission must be specifically tasked with monitoring the allegations of bias made in the Democratic Republic of the Congo. I invite the Commissioner to join with his colleague, Commissioner Ferrero-Waldner, to ensure that the results of this monitoring are fully evaluated, both for the second round of the elections in the Congo, and for the benefit of future European electoral missions."@lt14
"Mr President, it is unusual for this Parliament to debate an electoral process in the middle of that election taking place. However, there are a number of reasons why that is justified. Firstly, as colleagues have said, the three million deaths in five years; there are still one thousand people a day in the Congo dying from the indirect consequences of that war. Secondly, the electoral process to enable those former belligerents to join the democratic process remains fragile, as the three days of fighting in the Congo following the publication of the preliminary first-round results demonstrates. We should do everything as a Parliament to support the process of post-conflict reconciliation and democratic transformation. Thirdly, this is an electoral process where the EU is playing a central role, as Commissioner Michel has already explained: 80% of the cost of the election is being met by the European Union, the biggest ever EU electoral observation mission in Africa and all of it backed up by an EU military mission assisting our UN partners in providing the necessary protection to enable the election to take place in peace and stability. The electoral observation mission, ably led by our colleague General Morillon – whose work I commend – has made only a preliminary report and any political assessment this Parliament makes must similarly be guarded before drawing our own conclusions in this House. Yet, the Members of the European Parliament present did note the late publication of the voter rolls, the failure in many, if not most, cases for the candidate details to be posted outside the polling stations and the apparent sharp inequalities between the financial means available to different candidates and parties, together with legitimate questions as to how their money was raised. However, in terms of the technical conduct of the elections, I want to emphasise the incredible commitment to the process shown by the mainly young polling officials. In Lubumbashi, where I was based, they worked non-stop throughout the night, without electricity, fuel or water; a 22-hour count conducted in large part by candlelight and where the officials slept for a few minutes by rota in their determination to enable the process to be completed fairly and accurately. I have been taking part in elections since 1979. I have never seen an election like it. Finally, my colleague, Mr Schröder, has already made it quite clear that it was necessary to enable Commissioner Michel last week to answer on the record the questions raised with him, and that process has been completed. Tonight, I want to simply repeat my closing statement to the Commission last week and say that redoubled efforts should be made to insist on the European Union’s neutrality in this process and that the European observation mission must be specifically tasked with monitoring the allegations of bias made in the Democratic Republic of the Congo. I invite the Commissioner to join with his colleague, Commissioner Ferrero-Waldner, to ensure that the results of this monitoring are fully evaluated, both for the second round of the elections in the Congo, and for the benefit of future European electoral missions."@lv13
"Mr President, it is unusual for this Parliament to debate an electoral process in the middle of that election taking place. However, there are a number of reasons why that is justified. Firstly, as colleagues have said, the three million deaths in five years; there are still one thousand people a day in the Congo dying from the indirect consequences of that war. Secondly, the electoral process to enable those former belligerents to join the democratic process remains fragile, as the three days of fighting in the Congo following the publication of the preliminary first-round results demonstrates. We should do everything as a Parliament to support the process of post-conflict reconciliation and democratic transformation. Thirdly, this is an electoral process where the EU is playing a central role, as Commissioner Michel has already explained: 80% of the cost of the election is being met by the European Union, the biggest ever EU electoral observation mission in Africa and all of it backed up by an EU military mission assisting our UN partners in providing the necessary protection to enable the election to take place in peace and stability. The electoral observation mission, ably led by our colleague General Morillon – whose work I commend – has made only a preliminary report and any political assessment this Parliament makes must similarly be guarded before drawing our own conclusions in this House. Yet, the Members of the European Parliament present did note the late publication of the voter rolls, the failure in many, if not most, cases for the candidate details to be posted outside the polling stations and the apparent sharp inequalities between the financial means available to different candidates and parties, together with legitimate questions as to how their money was raised. However, in terms of the technical conduct of the elections, I want to emphasise the incredible commitment to the process shown by the mainly young polling officials. In Lubumbashi, where I was based, they worked non-stop throughout the night, without electricity, fuel or water; a 22-hour count conducted in large part by candlelight and where the officials slept for a few minutes by rota in their determination to enable the process to be completed fairly and accurately. I have been taking part in elections since 1979. I have never seen an election like it. Finally, my colleague, Mr Schröder, has already made it quite clear that it was necessary to enable Commissioner Michel last week to answer on the record the questions raised with him, and that process has been completed. Tonight, I want to simply repeat my closing statement to the Commission last week and say that redoubled efforts should be made to insist on the European Union’s neutrality in this process and that the European observation mission must be specifically tasked with monitoring the allegations of bias made in the Democratic Republic of the Congo. I invite the Commissioner to join with his colleague, Commissioner Ferrero-Waldner, to ensure that the results of this monitoring are fully evaluated, both for the second round of the elections in the Congo, and for the benefit of future European electoral missions."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, het is ongebruikelijk dat dit Parlement debatteert over een verkiezingsproces terwijl die verkiezingen nog in volle gang zijn. Toch is dat om een aantal redenen gerechtvaardigd. Ten eerste, zoals collega's ook hebben gezegd, vanwege de 3 miljoen doden die er in vijf jaar zijn gevallen; er sterven nog altijd duizend mensen per dag in Congo aan de indirecte gevolgen van die oorlog. Ten tweede blijft het verkiezingsproces, dat tot doel heeft de voormalige strijdende partijen in staat te stellen aansluiting te vinden bij het democratische proces, een kwetsbaar proces. Dit blijkt wel uit de drie dagen van gevechten in Congo die volgden op de publicatie van de voorlopige uitslagen van de eerste ronde. We moeten er als Parlement alles aan doen om het proces van naoorlogse verzoening en democratische transformatie te ondersteunen. Ten derde is dit een verkiezingsproces waarin de EU een centrale rol vervult, zoals commissaris Michel al heeft uitgelegd: 80 procent van de kosten van de verkiezingen worden door de Europese Unie voor haar rekening genomen, het is de grootste EU-verkiezingswaarnemingsmissie ooit in Afrika, en dit alles wordt ondersteund met een militaire EU-missie om onze VN-partners te helpen bij het bieden van de noodzakelijke bescherming teneinde de verkiezingen plaats te laten vinden onder vreedzame en stabiele omstandigheden. De verkiezingswaarnemingsmissie, onder de bekwame leiding van onze collega generaal Morillon – wiens werk ik prijs – heeft slechts een voorlopig verslag opgesteld en bij een eventuele politieke beoordeling die dit Parlement maakt, moet dan ook een slag om de arm worden gehouden alvorens conclusies te trekken. De aanwezige leden van het Europees Parlement hebben echter wel de aandacht gevestigd op de late publicatie van de stemlijsten, het verzuim in veel, zo niet de meeste, gevallen om de informatie over de kandidaten buiten de stembureaus op te hangen en het kennelijk grote verschil tussen de financiële middelen waarover de verschillende kandidaten en partijen konden beschikken, plus de legitieme vragen over de wijze waarop zij aan hun geld zijn gekomen. Als het echter gaat om het technisch verloop van de verkiezingen, wil ik de ongelooflijke inzet voor het proces benadrukken die de overwegend jonge verkiezingsfunctionarissen hebben getoond. In Lubumbashi, waar ik gestationeerd was, hebben ze de hele nacht continu doorgewerkt, zonder elektriciteit, brandstof of water; een 22-uur durende telling, die grotendeels bij kaarslicht plaatsvond en waarbij de functionarissen elkaar telkens na een paar minuten slaap aflosten in hun vastberadenheid het proces eerlijk en correct tot een einde te brengen. Ik heb sinds 1979 aan verkiezingen deelgenomen, maar een verkiezing als deze heb ik nog nooit gezien. Tot slot heeft mijn collega, de heer Schröder, al heel duidelijk gemaakt dat het nodig was commissaris Michel vorige week in de gelegenheid te stellen officieel antwoord te geven op de vragen die aan hem waren gesteld, en dat proces is inmiddels voltooid. Vanavond wil ik simpelweg mijn slotopmerking aan de Commissie van vorige week herhalen en zeggen dat de inspanningen om te benadrukken dat de Europese Unie neutraal is in dit proces geïntensiveerd moeten worden en dat de Europese waarnemingsmissie specifiek de taak moet krijgen om de beschuldigingen van vooringenomenheid die in de in de Democratische Republiek Congo zijn geuit te onderzoeken. Ik nodig de commissaris uit de handen ineen te slaan met zijn collega commissaris Ferrero-Waldner, om ervoor te zorgen dat de resultaten van dit onderzoek volledig worden geëvalueerd, zowel ten behoeve van de tweede verkiezingsronde in Congo, als ten behoeve van toekomstige Europese verkiezingsmissies."@nl3
"Mr President, it is unusual for this Parliament to debate an electoral process in the middle of that election taking place. However, there are a number of reasons why that is justified. Firstly, as colleagues have said, the three million deaths in five years; there are still one thousand people a day in the Congo dying from the indirect consequences of that war. Secondly, the electoral process to enable those former belligerents to join the democratic process remains fragile, as the three days of fighting in the Congo following the publication of the preliminary first-round results demonstrates. We should do everything as a Parliament to support the process of post-conflict reconciliation and democratic transformation. Thirdly, this is an electoral process where the EU is playing a central role, as Commissioner Michel has already explained: 80% of the cost of the election is being met by the European Union, the biggest ever EU electoral observation mission in Africa and all of it backed up by an EU military mission assisting our UN partners in providing the necessary protection to enable the election to take place in peace and stability. The electoral observation mission, ably led by our colleague General Morillon – whose work I commend – has made only a preliminary report and any political assessment this Parliament makes must similarly be guarded before drawing our own conclusions in this House. Yet, the Members of the European Parliament present did note the late publication of the voter rolls, the failure in many, if not most, cases for the candidate details to be posted outside the polling stations and the apparent sharp inequalities between the financial means available to different candidates and parties, together with legitimate questions as to how their money was raised. However, in terms of the technical conduct of the elections, I want to emphasise the incredible commitment to the process shown by the mainly young polling officials. In Lubumbashi, where I was based, they worked non-stop throughout the night, without electricity, fuel or water; a 22-hour count conducted in large part by candlelight and where the officials slept for a few minutes by rota in their determination to enable the process to be completed fairly and accurately. I have been taking part in elections since 1979. I have never seen an election like it. Finally, my colleague, Mr Schröder, has already made it quite clear that it was necessary to enable Commissioner Michel last week to answer on the record the questions raised with him, and that process has been completed. Tonight, I want to simply repeat my closing statement to the Commission last week and say that redoubled efforts should be made to insist on the European Union’s neutrality in this process and that the European observation mission must be specifically tasked with monitoring the allegations of bias made in the Democratic Republic of the Congo. I invite the Commissioner to join with his colleague, Commissioner Ferrero-Waldner, to ensure that the results of this monitoring are fully evaluated, both for the second round of the elections in the Congo, and for the benefit of future European electoral missions."@pl16
"Senhor Presidente, este Parlamento não tem por hábito debater um processo eleitoral quando o mesmo já está a decorrer. Há, contudo, uma série de razões que justificam que o façamos. Em primeiro lugar, como referiram alguns colegas, os três milhões de mortos em cinco anos; ainda hoje, no Congo, todos os dias morre um milhar de pessoas, como consequência indirecta dessa guerra. Depois, o processo eleitoral que visa permitir aos antigos beligerantes participarem activamente no processo democrático mantém-se frágil, como comprovam os três dias de combates no Congo após a publicação dos resultados provisórios da primeira volta da votação. Como Parlamento, devemos envidar todos os esforços para apoiar o processo de reconciliação pós-conflito e a transformação democrática. Em terceiro lugar, nesse processo eleitoral, a UE desempenha um papel fundamental, como já explicou o Comissário Michel: 80% do custo das eleições decorre por conta da União Europeia, trata-se da maior missão de observação eleitoral de sempre da União em África e todo o processo é apoiado por uma missão militar da UE que dá assistência aos nossos parceiros da ONU, garantindo a protecção necessária para que as eleições decorram num clima de paz e estabilidade. A missão de observação eleitoral, habilmente chefiada pelo nosso colega, General Morillon – cujo trabalho merece o maior louvor –, elaborou apenas um relatório preliminar e qualquer afirmação de natureza política deste Parlamento deve ser reservada enquanto não retirarmos as nossas conclusões neste Hemiciclo. Apesar de tudo, os deputados ao Parlamento Europeu presentes registaram a publicação tardia dos cadernos eleitorais, o facto de em muitos, se não na maior parte dos casos, não ter sido possível afixar fora das assembleias eleitorais os pormenores relativos aos candidatos e ainda as evidentes e acentuadas desigualdades dos meios financeiros à disposição dos diferentes candidatos e partidos, a par de dúvidas, legítimas, quanto à proveniência dos fundos. No entanto, no que diz respeito à parte técnica das eleições, queria salientar o impressionante empenhamento no processo de que deram provas os membros das mesas de voto, na sua maioria jovens. Em Lubumbashi, onde sediei as minhas funções, trabalharam ininterruptamente durante toda a noite sem electricidade, combustível ou água; a contagem durou 22 horas e foi feita, em grande parte, à luz das velas, tendo os escrutinadores dormido por turnos apenas alguns minutos, tão determinados estavam em que o processo se completasse de modo justo e rigoroso. Desde 1979 que participo em eleições e nunca tinha assistido a nada semelhante. Finalmente, o meu colega Schröder já explicou que era absolutamente necessário permitir que, na semana passada, o Comissário Michel respondesse oficialmente às questões que lhe foram colocadas, e esse processo está completo. Queria, hoje, apenas repetir à Comissão a minha declaração de encerramento da semana passada e dizer que devíamos redobrar esforços para insistir na neutralidade da União Europeia neste processo e para que a missão de observação europeia tente, como uma das suas tarefas específicas, controlar as insinuações de parcialidade que se ouvem na República Democrática do Congo. Convido o Senhor Comissário e a sua colega, Senhora Comissária Ferrero-Waldner, a juntarem-se a nós, para termos a certeza de que os resultados desse controlo são plenamente satisfatórios, a bem quer da segunda volta das eleições no Congo quer das futuras missões eleitorais europeias."@pt17
"Mr President, it is unusual for this Parliament to debate an electoral process in the middle of that election taking place. However, there are a number of reasons why that is justified. Firstly, as colleagues have said, the three million deaths in five years; there are still one thousand people a day in the Congo dying from the indirect consequences of that war. Secondly, the electoral process to enable those former belligerents to join the democratic process remains fragile, as the three days of fighting in the Congo following the publication of the preliminary first-round results demonstrates. We should do everything as a Parliament to support the process of post-conflict reconciliation and democratic transformation. Thirdly, this is an electoral process where the EU is playing a central role, as Commissioner Michel has already explained: 80% of the cost of the election is being met by the European Union, the biggest ever EU electoral observation mission in Africa and all of it backed up by an EU military mission assisting our UN partners in providing the necessary protection to enable the election to take place in peace and stability. The electoral observation mission, ably led by our colleague General Morillon – whose work I commend – has made only a preliminary report and any political assessment this Parliament makes must similarly be guarded before drawing our own conclusions in this House. Yet, the Members of the European Parliament present did note the late publication of the voter rolls, the failure in many, if not most, cases for the candidate details to be posted outside the polling stations and the apparent sharp inequalities between the financial means available to different candidates and parties, together with legitimate questions as to how their money was raised. However, in terms of the technical conduct of the elections, I want to emphasise the incredible commitment to the process shown by the mainly young polling officials. In Lubumbashi, where I was based, they worked non-stop throughout the night, without electricity, fuel or water; a 22-hour count conducted in large part by candlelight and where the officials slept for a few minutes by rota in their determination to enable the process to be completed fairly and accurately. I have been taking part in elections since 1979. I have never seen an election like it. Finally, my colleague, Mr Schröder, has already made it quite clear that it was necessary to enable Commissioner Michel last week to answer on the record the questions raised with him, and that process has been completed. Tonight, I want to simply repeat my closing statement to the Commission last week and say that redoubled efforts should be made to insist on the European Union’s neutrality in this process and that the European observation mission must be specifically tasked with monitoring the allegations of bias made in the Democratic Republic of the Congo. I invite the Commissioner to join with his colleague, Commissioner Ferrero-Waldner, to ensure that the results of this monitoring are fully evaluated, both for the second round of the elections in the Congo, and for the benefit of future European electoral missions."@sk18
"Mr President, it is unusual for this Parliament to debate an electoral process in the middle of that election taking place. However, there are a number of reasons why that is justified. Firstly, as colleagues have said, the three million deaths in five years; there are still one thousand people a day in the Congo dying from the indirect consequences of that war. Secondly, the electoral process to enable those former belligerents to join the democratic process remains fragile, as the three days of fighting in the Congo following the publication of the preliminary first-round results demonstrates. We should do everything as a Parliament to support the process of post-conflict reconciliation and democratic transformation. Thirdly, this is an electoral process where the EU is playing a central role, as Commissioner Michel has already explained: 80% of the cost of the election is being met by the European Union, the biggest ever EU electoral observation mission in Africa and all of it backed up by an EU military mission assisting our UN partners in providing the necessary protection to enable the election to take place in peace and stability. The electoral observation mission, ably led by our colleague General Morillon – whose work I commend – has made only a preliminary report and any political assessment this Parliament makes must similarly be guarded before drawing our own conclusions in this House. Yet, the Members of the European Parliament present did note the late publication of the voter rolls, the failure in many, if not most, cases for the candidate details to be posted outside the polling stations and the apparent sharp inequalities between the financial means available to different candidates and parties, together with legitimate questions as to how their money was raised. However, in terms of the technical conduct of the elections, I want to emphasise the incredible commitment to the process shown by the mainly young polling officials. In Lubumbashi, where I was based, they worked non-stop throughout the night, without electricity, fuel or water; a 22-hour count conducted in large part by candlelight and where the officials slept for a few minutes by rota in their determination to enable the process to be completed fairly and accurately. I have been taking part in elections since 1979. I have never seen an election like it. Finally, my colleague, Mr Schröder, has already made it quite clear that it was necessary to enable Commissioner Michel last week to answer on the record the questions raised with him, and that process has been completed. Tonight, I want to simply repeat my closing statement to the Commission last week and say that redoubled efforts should be made to insist on the European Union’s neutrality in this process and that the European observation mission must be specifically tasked with monitoring the allegations of bias made in the Democratic Republic of the Congo. I invite the Commissioner to join with his colleague, Commissioner Ferrero-Waldner, to ensure that the results of this monitoring are fully evaluated, both for the second round of the elections in the Congo, and for the benefit of future European electoral missions."@sl19
"Herr talman! Det är ovanligt att parlamentet debatterar ett val medan valet fortfarande pågår. Av många skäl är detta dock berättigat. För det första, som mina kolleger nämnde, de tre miljoner dödsfallen på fem år. Fortfarande dör ett tusen personer per dag i Kongo av de indirekta följderna av kriget. För det andra är det val som ska göra det möjligt för de tidigare krigförande parterna att ansluta sig till ett demokratiskt förfarande fortfarande en bräcklig process, vilket tre dagars strider i Kongo efter offentliggörandet av de preliminära resultaten från den första valomgången visar. Som parlament bör vi göra allt för att stödja försoningen efter konflikten och en övergång till demokrati. För det tredje är detta ett val där EU spelar en central roll, så som kommissionsledamot Louis Michel redan har förklarat: Europeiska unionen finansierar 80 procent av valkostnaderna, den största valobservatörsgruppen någonsin från EU i Afrika och allt detta backas upp av en militär EU-styrka som bistår våra FN-partner i att ge det skydd som krävs för att genomföra valet i fred och stabilitet. Valobservatörsgruppen, kunnigt ledd av vår kollega general Philippe Morillon – vars arbete jag lovordar – har endast lämnat en preliminär rapport och alla politiska bedömningar som Europaparlamentet gör måste garderas på samma sätt innan vi drar våra egna slutsatser här i kammaren. De ledamöter från Europaparlamentet som var närvarande konstaterade dock att röstlängderna offentliggjordes sent, att information om kandidaterna i många fall, kanske i de flesta, inte anslogs utanför vallokalerna och att det rådde en markant ojämlikhet mellan de ekonomiska medel olika kandidater och partier förfogade över samt att det fanns berättigade frågor om var pengarna kom ifrån. När det gäller det tekniska genomförandet av valet vill jag dock betona det oerhörda engagemang för saken som de huvudsakligen unga valförrättarna uppvisade. I Lubumbashi, där jag var stationerad, arbetade de utan avbrott hela natten, utan elektricitet, bränsle eller vatten. En 22-timmars rösträkning genomfördes till stor del i skenet från stearinljus. Valförrättarna turades om att sova i några minuter, eftersom de föresatt sig att se till att det blev en rättvis och korrekt process. Jag har deltagit vid val sedan 1979. Jag har aldrig tidigare sett ett val som detta. Slutligen har min kollega Jürgen Schröder redan förklarat att det var nödvändigt att kommissionsledamot Louis Michel fick möjligheten att lämna officiella svar på de frågor som togs upp med honom i förra veckan, och att den processen har slutförts. I kväll vill jag bara upprepa min avslutande kommentar till kommissionen förra veckan och säga att insatserna bör fördubblas för att insistera på Europeiska unionens neutralitet i denna process och att EU:s valobservatörsgrupp måste få till särskild uppgift att utreda de påståenden om partiskhet som framförts i Demokratiska republiken Kongo. Jag uppmanar kommissionsledamoten att tillsammans med sin kollega Benita Ferrero-Waldner se till att resultaten av denna utredning utvärderas till fullo, både för den andra valomgången i Kongo och till förmån för framtida valobservatörsgrupper från EU."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Richard Howitt (PSE ). –"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph