Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-07-05-Speech-3-226"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20060705.18.3-226"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, käsiteltävä asia on monelta kannalta katsottuna merkittävä, mutta valitettavasti neuvosto ei voi vahvistaa tiedotusvälineiden hiljattain esittämiä tietoja SWIFT-järjestelmän ja USA:n tiedustelupalvelun välisistä tiedonsiirroista eikä kommentoida niitä. Kuten me tässä salissa kaikki tiedämme, neuvostolla ei ole keinoja tutkia tässä asiassa sovellettavan lainsäädännön vastaisia toimia. Tällaisesta tutkinnasta vastaavat kansalliset viranomaiset. Jos taas on kyse yhteisön lainsäädännön vastaisista toimista, vastuu on kansallisilla viranomaisilla ja komissiolla kansallisten tuomioistuinten ja yhteisön tuomioistuinten valvonnassa. Neuvosto olettaa, että SWIFTin kaltaisten yksityisten yritysten ja Yhdysvaltojen viranomaisten välinen nykyinen yhteistyö tapahtuu sovellettavan lain mukaisesti ja perusoikeuksia noudattaen. Neuvosto on – niin kuin parlamenttikin – lainsäätäjä ja sellaisena se haluaa kiinnittää parlamentin huomion ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maksajaa koskevien tietojen toimittamisesta varainsiirtojen mukana. Tämä asetus on käsiteltävänä sekä parlamentissa että neuvostossa. Kun kyseinen asetus on annettu, sitä sovelletaan missä tahansa valuutassa tehtäviin varainsiirtoihin, jotka yhteisön alueelle sijoittautunut maksupalvelujen tarjoaja lähettää tai vastaanottaa. Asetusehdotuksen 14 artiklassa säädetään, että maksupalvelujen tarjoajien on vastattava välittömästi ja perusteellisesti pyyntöihin, joita niiden sijaintijäsenvaltion rahanpesun tai terrorismin rahoituksen torjunnasta vastaavat viranomaiset esittävät ja jotka koskevat varainsiirron mukana maksajasta toimitettavia tietoja sekä näiden tietojen säilyttämistä. Neuvosto katsoo, että tämä perusoikeuksien mukainen yhteisön säädös lujittaa lainsäädäntökehystä, jolla torjutaan varainsiirtojen kautta syntyviä likaisen rahan virtoja, jotka voivat vahingoittaa rahoitusalan vakautta ja mainetta. Samalla asetus estää kaikentyyppiset yhteisön rahoitusjärjestelmään kohdistuvat laittomat toimet. Toiminnan laajuuden tai vaikutusten vuoksi jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa tämän asetuksen tavoitteita, vaan ne voidaan paremmin toteuttaa yhteisön tasolla. Asetuksen antaminen on näin ollen kiireellistä. Kyseinen asetus hyväksytään yhteispäätösmenettelyllä. Neuvosto sopi 6. joulukuuta 2005 ehdotusta koskevasta yleisnäkemyksestä. Parlamentin, neuvoston ja komission edustajien välisten epävirallisten tapaamisten jälkeen puheenjohtajavaltio toivoo, että piakkoin voidaan hyväksyä koko asetusta koskeva välitysratkaisu. Me seuraamme tarkoin lainsäädäntötoimintaa, jolla muun muassa estetään laittomat ja perusteettomat yhteisön rahoitusjärjestelmän vastaiset toimet. Neuvoston käsiteltävänä on myös komission ehdotus neuvoston puitepäätökseksi rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta. Komissio antoi ehdotuksen 4. lokakuuta 2005. Tämän puitepäätöksen tavoitteena on varmistaa, että Euroopan kansalaisten henkilötiedoilla on korkeatasoinen suoja. Se edellyttää yhteisiä säännöksiä, jotta voidaan määrittää jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten käsittelemien tietojen laillisuus ja laatu. Vaikka ehdotus ei suoraan koskekaan rahoitusjärjestelmää, siinä säädetään henkilötietojen suojasta ja sillä voi olla merkitystä myös käsiteltävän asian kannalta. Ehdotusta käsitellään neuvoston toimivaltaisissa elimissä. Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, uskoakseni yhteinen tahtomme on, että myös yhteisön toimenpiteiden ja lainsäädännön avulla suojelemme Euroopan kansalaisia paitsi terrorismilta myös kaikenlaisilta Euroopan rahoitusjärjestelmään kohdistuvilta laittomilta toimilta."@fi7
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, käsiteltävä asia on monelta kannalta katsottuna merkittävä, mutta valitettavasti neuvosto ei voi vahvistaa tiedotusvälineiden hiljattain esittämiä tietoja SWIFT-järjestelmän ja USA:n tiedustelupalvelun välisistä tiedonsiirroista eikä kommentoida niitä. Kuten me tässä salissa kaikki tiedämme, neuvostolla ei ole keinoja tutkia tässä asiassa sovellettavan lainsäädännön vastaisia toimia. Tällaisesta tutkinnasta vastaavat kansalliset viranomaiset. Jos taas on kyse yhteisön lainsäädännön vastaisista toimista, vastuu on kansallisilla viranomaisilla ja komissiolla kansallisten tuomioistuinten ja yhteisön tuomioistuinten valvonnassa. Neuvosto olettaa, että SWIFTin kaltaisten yksityisten yritysten ja Yhdysvaltain viranomaisten välinen nykyinen yhteistyö tapahtuu sovellettavan lain mukaisesti ja perusoikeuksia noudattaen. Neuvosto on – niin kuin parlamenttikin – lainsäätäjä ja sellaisena se haluaa kiinnittää parlamentin huomion ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maksajaa koskevien tietojen toimittamisesta varainsiirtojen mukana. Tämä asetus on käsiteltävänä sekä parlamentissa että neuvostossa. Kun kyseinen asetus on annettu, sitä sovelletaan missä tahansa valuutassa tehtäviin varainsiirtoihin, jotka yhteisön alueelle sijoittautunut maksupalvelujen tarjoaja lähettää tai vastaanottaa. Asetusehdotuksen 14 artiklassa säädetään, että maksupalvelujen tarjoajien on vastattava välittömästi ja perusteellisesti pyyntöihin, joita niiden sijaintijäsenvaltion rahanpesun tai terrorismin rahoituksen torjunnasta vastaavat viranomaiset esittävät ja jotka koskevat varainsiirron mukana maksajasta toimitettavia tietoja sekä näiden tietojen säilyttämistä. Neuvosto katsoo, että tämä perusoikeuksien mukainen yhteisön säädös lujittaa lainsäädäntökehystä, jolla torjutaan varainsiirtojen kautta syntyviä likaisen rahan virtoja, jotka voivat vahingoittaa rahoitusalan vakautta ja mainetta. Samalla asetus estää kaikentyyppiset yhteisön rahoitusjärjestelmään kohdistuvat laittomat toimet. Toiminnan laajuuden tai vaikutusten vuoksi jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa tämän asetuksen tavoitteita, vaan ne voidaan paremmin toteuttaa yhteisön tasolla. Asetuksen antaminen on näin ollen kiireellistä. Kyseinen asetus hyväksytään yhteispäätösmenettelyllä. Neuvosto sopi 6. joulukuuta 2005 ehdotusta koskevasta yleisnäkemyksestä. Parlamentin, neuvoston ja komission edustajien välisten epävirallisten tapaamisten jälkeen puheenjohtajavaltio toivoo, että piakkoin voidaan hyväksyä koko asetusta koskeva välitysratkaisu. Me seuraamme tarkoin lainsäädäntötoimintaa, jolla muun muassa estetään laittomat ja perusteettomat yhteisön rahoitusjärjestelmän vastaiset toimet. Neuvoston käsiteltävänä on myös komission ehdotus neuvoston puitepäätökseksi rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta. Komissio antoi ehdotuksen 4. lokakuuta 2005. Tämän puitepäätöksen tavoitteena on varmistaa, että Euroopan kansalaisten henkilötiedoilla on korkeatasoinen suoja. Se edellyttää yhteisiä säännöksiä, jotta voidaan määrittää jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten käsittelemien tietojen laillisuus ja laatu. Vaikka ehdotus ei suoraan koskekaan rahoitusjärjestelmää, siinä säädetään henkilötietojen suojasta ja sillä voi olla merkitystä myös käsiteltävän asian kannalta. Ehdotusta käsitellään neuvoston toimivaltaisissa elimissä. Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, uskoakseni yhteinen tahtomme on, että myös yhteisön toimenpiteiden ja lainsäädännön avulla suojelemme Euroopan kansalaisia paitsi terrorismilta myös kaikenlaisilta Euroopan rahoitusjärjestelmään kohdistuvilta laittomilta toimilta."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! Mange af aspekterne i denne sag er vigtige, men Rådet kan desværre hverken bekræfte eller kommentere de nylige oplysninger i medierne om dataoverførsler mellem SWIFT-systemet og USA. Som alle medlemmerne af Europa-Parlamentet ved, har Rådet ikke midlerne til at undersøge handlinger, der er i strid med den gældende lov i dette tilfælde. De nationale myndigheder er ansvarlige for sådanne undersøgelser. Hvis det derimod drejer sig om handlinger, der er i strid med fællesskabslovgivningen, ligger ansvaret hos de nationale myndigheder og Kommissionen under tilsyn fra de nationale domstole og Fællesskabets domstole. Rådet antager, at det aktuelle samarbejde mellem private virksomheder som f.eks. SWIFT og de amerikanske myndigheder vil være i overensstemmelse med den relevante lovgivning og de grundlæggende rettigheder. Ligesom Parlamentet er Rådet et lovgivende organ, og som sådant vil det gerne henlede Parlamentets opmærksomhed på et forslag om en forordning fra Europa-Parlamentet og Rådet om oplysninger om indbetaler ved pengeoverførsler. Denne forordning diskuteres af både Parlamentet og Rådet. Når forordningen er vedtaget, vil den gælde for pengeoverførsler i enhver valuta, der sendes eller modtages af enhver betalingsformidler i Fællesskabet. Ifølge artikel 14 i forordningsforslaget skal enhver betalingsformidler øjeblikkeligt og omhyggeligt besvare forespørgsler fra de myndigheder, der er ansvarlige for at bekæmpe hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme i den medlemsstat, hvor de hører hjemme, om data vedrørende indbetaler ved pengeoverførsler. Rådet mener, at denne fællesskabslov, der er i overensstemmelse med de grundlæggende rettigheder, vil styrke de reguleringsmæssige rammer, der er nødvendige for at forhindre strømninger af sorte penge, der skyldes overførsler af midler, og som kan skade den finansielle sektors stabilitet og omdømme. Samtidig vil forordningen forhindre alle typer af ulovlige aktioner, der er rettet mod Fællesskabets finansieringssystem. I betragtning af aktivitetens store udbredelse og virkning kan medlemsstaterne ikke gennemføre målsætningerne i denne forordning på en passende måde, og den vil blive effektueret bedre på fællesskabsniveau. Det haster derfor med at vedtage denne forordning. Forordningen skal vedtages gennem fælles beslutningstagning. Den 6. december 2005 accepterede Rådet forslagets overordnede idé. I kølvandet på nogle uofficielle møder mellem repræsentanter fra Parlamentet, Rådet og Kommissionen håber formandskabet, at man snart kan nå frem til en kompromisløsning for forordningen som helhed. Vi vil nøje følge det lovgivningsmæssige arbejde for bl.a. at undgå ulovlige og uberettigede aktiviteter over for finansieringssystemet. Kommissionen drøfter også Kommissionens forslag til Rådets rammeafgørelse om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med det politimæssige og strafferetlige samarbejde. Kommissionen stillede forslaget den 4. oktober 2005. Rammeafgørelsen skal sikre et højt beskyttelsesniveau for personoplysninger om EU-borgere. Det kræver fælles bestemmelser, så vi kan bestemme lovligheden og kvaliteten af de data, der behandles af de kompetente myndigheder i medlemsstaterne. Selv om forslaget ikke vil gælde direkte for finansieringssystemet, vil det beskytte personoplysninger, og det kan også være vigtigt for en sag, der er under behandling. Forslaget diskuteres af de kompetente organer i Rådet. Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg mener, at det er vores fælles vilje at beskytte EU-borgerne ikke alene mod terrorisme, men også mod alle former for ulovlige aktiviteter, der er rettet mod det europæiske finansieringssystem, også med henvisning til Fællesskabets foranstaltninger og lovgivning."@da2
". Herr Präsident, meine Damen und Herren! Diese Angelegenheit ist zwar unter vielen Gesichtspunkten von Bedeutung, doch leider kann der Rat die jüngsten Medieninformationen über die Übermittlung von Daten zwischen dem SWIFT-System und den Vereinigten Staaten nicht bestätigen und sich auch nicht dazu äußern. Wie uns allen in diesem Hause bekannt ist, verfügt der Rat in diesem Fall nicht über die Mittel zur Untersuchung von Handlungen, die gegen geltendes Recht verstoßen. Für derartige Ermittlungen sind die nationalen Behörden zuständig. Wenn es andererseits um Handlungen geht, die gegen das Gemeinschaftsrecht gerichtet sind, liegt die Zuständigkeit bei den nationalen Behörden und der Kommission unter Aufsicht der einzelstaatlichen und gemeinschaftlichen Gerichte. Der Rat geht davon aus, dass die derzeitige Zusammenarbeit zwischen privaten Unternehmen wie SWIFT und den US-Behörden nach geltendem Recht und unter Einhaltung der Grundrechte erfolgt. Ebenso wie das Parlament ist der Rat ein gesetzgebendes Organ und möchte als solches das Parlament auf einen Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Übermittlung von Angaben zum Auftraggeber bei Geldtransfers aufmerksam machen. Diese Verordnung wird derzeit sowohl im Parlament als auch im Rat erörtert. Nach ihrer Verabschiedung gilt sie für Überweisungen in jeder beliebigen Währung, die ein Zahlungsdienstleistungsanbieter mit Sitz innerhalb der Gemeinschaft in Auftrag gibt oder entgegennimmt. In Artikel 14 des Verordnungsvorschlags heißt es, dass Anfragen der für die Bekämpfung der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in dem ein Zahlungsverkehrsdienstleister seinen Sitz hat, zu den bei einem Geldtransfer weitergeleiteten Angaben zum Auftraggeber sowie zu den entsprechenden Aufzeichnungen von diesem Zahlungsverkehrsdienstleister unverzüglich und umfassend beantwortet werden müssen. Nach Auffassung des Rates wird dieser im Einklang mit den Grundrechten stehende Rechtsakt der Gemeinschaft den Rechtsrahmen stärken, der benötigt wird, um in Geldtransfers eingebundene Schwarzgeldströme zu verhindern, die die Stabilität und das Ansehen des Finanzgewerbes schädigen können. Zugleich wird die Verordnung illegale Handlungen aller Art verhindern, die gegen das gemeinschaftliche Finanzsystem gerichtet sind. In Anbetracht des Ausmaßes und der Auswirkungen dieser Aktivitäten können die Mitgliedstaaten die Ziele dieser Verordnung allein nicht angemessen umsetzen, so dass Handlungsbedarf auf Gemeinschaftsebene besteht. Eine Verabschiedung dieser Verordnung erscheint daher dringend geboten. Die Verordnung soll im Wege des Mitentscheidungsverfahrens angenommen werden. Am 6. Dezember 2005 einigte sich der Rat auf das allgemeine Konzept des Vorschlags. Nach einer Reihe von inoffiziellen Gesprächen zwischen Vertretern des Parlaments, des Rates und der Kommission hofft nun der Ratsvorsitz, dass in Kürze eine Kompromisslösung für die Verordnung insgesamt vereinbart werden kann. Wir werden die Rechtssetzungsarbeiten aufmerksam verfolgen, um unter anderem rechtswidrige und ungerechtfertigte Maßnahmen gegen das Finanzsystem zu verhindern. Die Kommission berät darüber hinaus ihren Vorschlag für einen Rahmenbeschluss des Rates über den Schutz personenbezogener Daten, die im Rahmen der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen verarbeitet werden. Diesen Vorschlag hat die Kommission am 4. Oktober 2005 vorgelegt. Mit dem Rahmenbeschluss soll ein hoher Schutz von personenbezogenen Daten europäischer Bürger gewährleistet werden. Dazu bedarf es einheitlicher Bestimmungen, die die Rechtmäßigkeit und die Qualität der von den zuständigen Behörden in den Mitgliedstaaten verarbeiteten Daten regeln. Obwohl der Vorschlag nicht unmittelbar für das Finanzsystem gilt, sorgt er doch für den Schutz personenbezogener Daten und kann für die Bearbeitung von Fällen von Bedeutung sein. Der Vorschlag wird derzeit von den zuständigen Gremien innerhalb des Rates erörtert. Herr Präsident, meine Damen und Herren, wie ich meine, besteht unser gemeinsamer Wille darin, die europäischen Bürger nicht nur vor Terrorismus, sondern auch vor rechtswidrigen Handlungen aller Art zu schützen, die gegen das europäische Finanzsystem gerichtet sind, wobei auf die entsprechenden gemeinschaftlichen Maßnahmen und Rechtsvorschriften hinzuweisen ist."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το θέμα αυτό είναι από πολλές απόψεις σημαντικό, αλλά, δυστυχώς, το Συμβούλιο δεν μπορεί να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες που δημοσίευσαν τα μέσα ενημέρωσης σχετικά με μεταφορές δεδομένων μεταξύ του συστήματος SWIFT και των Ηνωμένων Πολιτειών, ούτε να τις σχολιάσει. Όλοι μας στην αίθουσα αυτή γνωρίζουμε ότι το Συμβούλιο δεν έχει τα μέσα να διερευνά ενέργειες οι οποίες είναι αντίθετες προς την ισχύουσα νομοθεσία σε αυτή την υπόθεση. Οι εθνικές αρχές είναι υπεύθυνες για τέτοιου είδους έρευνες. Αν, από την άλλη πλευρά, αφορά ενέργειες οι οποίες παραβιάζουν την κοινοτική νομοθεσία, η ευθύνη ανήκει στις εθνικές αρχές και την Επιτροπή υπό την εποπτεία των εθνικών και κοινοτικών δικαστηρίων. Το Συμβούλιο υποθέτει ότι η τρέχουσα συνεργασία μεταξύ ιδιωτικών εταιρειών όπως η SWIFT και των αμερικανικών αρχών είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία και με την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Το Συμβούλιο, όπως και το Κοινοβούλιο, είναι νομοθετικό όργανο και, με την ιδιότητα αυτή, θέλω να επιστήσω την προσοχή του Σώματος στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις πληροφορίες σχετικά με τον πληρωτή που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών. Αυτός ο κανονισμός συζητείται τώρα τόσο από το Κοινοβούλιο όσο και από το Συμβούλιο. Όταν ο κανονισμός αυτός εγκριθεί, θα ισχύει για τη μεταφορά χρηματικών ποσών σε οιοδήποτε νόμισμα αποστέλλεται ή λαμβάνεται από οιονδήποτε πάροχο υπηρεσιών πληρωμών εγκατεστημένο εντός της Κοινότητας. Το άρθρο 14 του προτεινόμενου κανονισμού ορίζει ότι οιοσδήποτε πάροχος υπηρεσιών πληρωμών πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως και χωρίς χρονοτριβή στις έρευνες που διεξάγουν οι αρχές που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών, όσον αφορά τις πληροφορίες σχετικά με τον πληρωτή που συνοδεύουν μεταφορές χρηματικών ποσών και την αποθήκευση αυτών των πληροφοριών. Το Συμβούλιο πιστεύει ότι αυτή η κοινοτική νομοθεσία, εναρμονισμένη ως έχει με τα θεμελιώδη δικαιώματα, θα ενισχύσει το νομοθετικό πλαίσιο που απαιτείται για την πρόληψη ροών βρόμικου χρήματος το οποίο διακινείται μέσω μεταφορών χρηματικών ποσών και το οποίο μπορεί να βλάψει τη σταθερότητα και φήμη του χρηματοπιστωτικού τομέα. Ταυτόχρονα, ο κανονισμός θα προλαμβάνει κάθε τύπο παράνομης δράσης που στοχεύει το χρηματοπιστωτικό σύστημα της κοινότητας. Δεδομένης της ευρείας διάδοσης αυτής της δραστηριότητας και της επίπτωσης που αυτή έχει, τα κράτη μέλη δεν μπορούν να εφαρμόσουν τους στόχους αυτού του κανονισμού επαρκώς: θα πραγματοποιηθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο. Είναι κατά συνέπεια επείγον να εγκρίνουμε αυτόν τον κανονισμό. Ο κανονισμός πρόκειται να εγκριθεί με τη διαδικασία της συναπόφασης. Στις 6 Δεκεμβρίου 2005 το Συμβούλιο συμφώνησε σχετικά με τον γενικό προσανατολισμό του κανονισμού. Μετά από ορισμένες ανεπίσημες συνεδριάσεις μεταξύ εκπροσώπων του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η Προεδρία ελπίζει ότι μπορεί να συμφωνηθεί σύντομα μια συμβιβαστική λύση για τον κανονισμό συνολικά. Θα παρακολουθούμε στενά το νομοθετικό έργο για να προλάβουμε, μεταξύ άλλων, παράνομη και αδικαιολόγητη δραστηριότητα εις βάρος του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η Επιτροπή συζητά επίσης την πρόταση της Επιτροπής για απόφαση πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις. Η Επιτροπή κατέθεσε την πρόταση στις 4 Οκτωβρίου 2005. Η απόφαση πλαίσιο στοχεύει στη διασφάλιση ότι τα προσωπικά δεδομένα των ευρωπαίων πολιτών θα έχουν υψηλό επίπεδο προστασίας. Αυτό απαιτεί κοινούς κανονισμούς, έτσι ώστε να μπορούμε να προσδιορίζουμε τη νομιμότητα και την ποιότητα των δεδομένων που είναι υπό επεξεργασία από τις αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη. Παρότι η πρόταση δεν θα ισχύσει άμεσα στον χρηματοπιστωτικό τομέα, αυτή θα προβλέπει την προστασία προσωπικών δεδομένων και μπορεί επίσης να είναι σημαντική για υπό εξέταση υπόθεση. Η πρόταση συζητείται από τα αρμόδια όργανα εντός του Συμβουλίου. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι κοινή μας βούληση είναι να προστατεύουμε τους ευρωπαίους πολίτες όχι μόνο από την τρομοκρατία αλλά και από παντός είδους παράνομες δραστηριότητες οι οποίες στοχεύουν το ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα, όσον αφορά επίσης κοινοτικά μέτρα και νομοθεσία."@el10
". Mr President, ladies and gentlemen, this matter is in many of its aspects important, but, regrettably, the Council cannot confirm the information recently put out by the media regarding transfers of data between the SWIFT system and the United States, nor comment on them. As all of us in this House know, the Council does not have the means to investigate actions which are contrary to applicable law in this case. The national authorities are responsible for this sort of enquiry. If, on the other hand, it concerns actions that go against Community legislation, the responsibility lies with the national authorities and the Commission under the supervision of national and Community courts of justice. The Council assumes that current cooperation between private companies like SWIFT and the US authorities will be in accordance with applicable law and in compliance with fundamental rights. The Council, like Parliament, is a legislating body and, as such, it would like to draw Parliament’s attention to a proposal for a European Parliament and Council regulation on information on the payer accompanying transfers of funds. This regulation is being discussed by both Parliament and the Council. When this regulation has been passed, it will apply to transfers of funds in any currency sent or received by anyone offering payment services based within the Community. Article 14 of the proposed regulation states that anyone providing payment services must respond immediately and thoroughly to requests made by the authorities responsible for the prevention of money laundering or the financing of terrorism in the Member State in which they are located and which concern data to be disclosed on the payer accompanying transfers of funds and storing this information. The Council believes that this Community act, in line as it is with fundamental rights, will strengthen the legislative framework needed to prevent flows of dirty money which come about through transfers of funds and which can harm the stability and reputation of the financial sector. At the same time, the regulation will prevent all types of illegal action targeted at the Community financing system. Given how widespread the activity is and the impact it has, the Member States cannot implement the aims of this regulation adequately: it will be effected better at Community level. It is therefore urgent to pass this regulation. The regulation is to be adopted by means of the codecision procedure. On 6 December 2005 the Council agreed on the general conception of the proposal. In the wake of some unofficial meetings between representatives of Parliament, the Council and the Commission, the Presidency hopes that a compromise solution for the regulation as a whole can be shortly agreed. We will be closely monitoring the legislative work to prevent illegal and unjustified activity against the financing system. The Commission is also debating the Commission’s Proposal for a Council Framework Decision on the protection of personal data processed in the framework of police and judicial cooperation in criminal matters. The Commission put forward the proposal on 4 October 2005. The framework decision aims to ensure that personal data on European citizens has a high level of protection. That requires common regulations, so that we can determine the legality and quality of data being processed by the competent authorities in the Member States. Although the proposal will not apply to the financing system directly, it will provide for the protection of personal data and may also be important for a case that is being dealt with. The proposal is being discussed by the competent bodies within the Council. Mr President, ladies and gentlemen, I believe that our common will is to protect European citizens not only from terrorism but also all kinds of illegal activity targeted at the European financing system, with reference too to Community measures and legislation."@en4
"Señor Presidente, Señorías, este asunto es importante en aspectos, pero el Consejo, lamentablemente, no puede confirmar la información que han difundido últimamente los medios de comunicación con respecto a la transferencia de datos entre el sistema SWIFT y los Estados Unidos, ni tampoco comentarla. Como todos los presentes sabemos, el Consejo no dispone de medios para investigar actuaciones contrarias a la ley aplicable en este caso. Las autoridades nacionales son responsables de este tipo de investigación. Por otro lado, cuando se trata de acciones que contravengan la legislación comunitaria, la responsabilidad recae en las autoridades nacionales y la Comisión, bajo la supervisión de los tribunales nacionales y comunitarios. El Consejo da por supuesto que la actual cooperación entre empresas privadas como SWIFT y las autoridades estadounidenses será conforme a la ley aplicable y respetará los derechos fundamentales. El Consejo, al igual que el Parlamento, es un órgano legislador y, como tal, quisiera recordar al Parlamento una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la información sobre los ordenantes que acompaña a las transferencias de fondos. Dicho reglamento se está debatiendo tanto en el Parlamento como en el Consejo. Una vez aprobado, será de aplicación a las transferencias de fondos en cualquier divisa remitidas o recibidas por cualquiera que preste servicios de pago con sede en la Comunidad. El artículo 14 de la propuesta de reglamento establece que todos los prestadores de servicios de pago han de responder sin demora y rigurosamente a las peticiones efectuadas por las autoridades competentes en materia de prevención del blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo en el Estado miembro donde tengan su sede relativas a los datos sobre los ordenantes que acompañan a las transferencias de fondos y que se deben revelar, y al almacenamiento de esa información. El Consejo considera que dicho acto comunitario, conforme a los derechos fundamentales, fortalecerá el marco legislativo necesario para impedir la circulación de flujos de dinero negro por el canal de las transferencias de fondos, que puede dañar la estabilidad y el prestigio del sector financiero. Al mismo tiempo, el reglamento impedirá cualquier tipo de acción ilegal dirigida contra el sistema financiero comunitario. Dado que se trata de una actividad muy generalizada y con fuertes repercusiones, los Estados miembros no podrán desarrollar de forma adecuada los objetivos del citado reglamento; esto se logrará mejor a escala comunitaria. Por lo tanto, urge aprobar dicho reglamento. Este se debe aprobar por el procedimiento de codecisión. El 6 de diciembre de 2005, el Consejo llegó a un acuerdo sobre el planteamiento general de la propuesta. Tras algunas reuniones oficiosas entre representantes del Parlamento, el Consejo y la Comisión, la Presidencia espera que pronto se alcance pueda alcanzar un acuerdo de compromiso sobre el conjunto del reglamento. Vamos a seguir atentamente la labor legislativa encaminada a evitar, entre otras cosas, la actividad ilegal e injustificada contra el sistema financiero. La Comisión también está debatiendo la propuesta de una Decisión marco del Consejo sobre la protección del tratamiento de datos personales en el marco de la cooperación policial y judicial en los asuntos penales. La Comisión presentó su propuesta el 4 de octubre de 2005. El objeto de la decisión marco es garantizar que los datos personales de los ciudadanos europeos gocen de un elevado nivel de protección. Esto requiere disposiciones comunes que permitan determinar la legalidad y calidad de los datos tratados por las autoridades competentes en los Estados miembros. Aunque no será directamente aplicable al sistema financiero, la propuesta contemplará la protección de datos personales y, también puede ser importante para un caso que se está examinando. Los órganos competentes en el Consejo están examinando la propuesta. Señor Presidente, Señorías, creo que compartimos la voluntad común de proteger a los ciudadanos europeos, no solo del terrorismo, sino también de cualquier tipo de actividad ilegal dirigida contra el sistema financiero europeo, también en relación con las medidas y la normativa comunitarias."@es20
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, käsiteltävä asia on monelta kannalta katsottuna merkittävä, mutta valitettavasti neuvosto ei voi vahvistaa tiedotusvälineiden hiljattain esittämiä tietoja SWIFT-järjestelmän ja USA:n tiedustelupalvelun välisistä tiedonsiirroista eikä kommentoida niitä. Kuten me tässä salissa kaikki tiedämme, neuvostolla ei ole keinoja tutkia tässä asiassa sovellettavan lainsäädännön vastaisia toimia. Tällaisesta tutkinnasta vastaavat kansalliset viranomaiset. Jos taas on kyse yhteisön lainsäädännön vastaisista toimista, vastuu on kansallisilla viranomaisilla ja komissiolla kansallisten tuomioistuinten ja yhteisön tuomioistuinten valvonnassa. Neuvosto olettaa, että SWIFTin kaltaisten yksityisten yritysten ja Yhdysvaltain viranomaisten välinen nykyinen yhteistyö tapahtuu sovellettavan lain mukaisesti ja perusoikeuksia noudattaen. Neuvosto on – niin kuin parlamenttikin – lainsäätäjä ja sellaisena se haluaa kiinnittää parlamentin huomion ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maksajaa koskevien tietojen toimittamisesta varainsiirtojen mukana. Tämä asetus on käsiteltävänä sekä parlamentissa että neuvostossa. Kun kyseinen asetus on annettu, sitä sovelletaan missä tahansa valuutassa tehtäviin varainsiirtoihin, jotka yhteisön alueelle sijoittautunut maksupalvelujen tarjoaja lähettää tai vastaanottaa. Asetusehdotuksen 14 artiklassa säädetään, että maksupalvelujen tarjoajien on vastattava välittömästi ja perusteellisesti pyyntöihin, joita niiden sijaintijäsenvaltion rahanpesun tai terrorismin rahoituksen torjunnasta vastaavat viranomaiset esittävät ja jotka koskevat varainsiirron mukana maksajasta toimitettavia tietoja sekä näiden tietojen säilyttämistä. Neuvosto katsoo, että tämä perusoikeuksien mukainen yhteisön säädös lujittaa lainsäädäntökehystä, jolla torjutaan varainsiirtojen kautta syntyviä likaisen rahan virtoja, jotka voivat vahingoittaa rahoitusalan vakautta ja mainetta. Samalla asetus estää kaikentyyppiset yhteisön rahoitusjärjestelmään kohdistuvat laittomat toimet. Toiminnan laajuuden tai vaikutusten vuoksi jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa tämän asetuksen tavoitteita, vaan ne voidaan paremmin toteuttaa yhteisön tasolla. Asetuksen antaminen on näin ollen kiireellistä. Kyseinen asetus hyväksytään yhteispäätösmenettelyllä. Neuvosto sopi 6. joulukuuta 2005 ehdotusta koskevasta yleisnäkemyksestä. Parlamentin, neuvoston ja komission edustajien välisten epävirallisten tapaamisten jälkeen puheenjohtajavaltio toivoo, että piakkoin voidaan hyväksyä koko asetusta koskeva välitysratkaisu. Me seuraamme tarkoin lainsäädäntötoimintaa, jolla muun muassa estetään laittomat ja perusteettomat yhteisön rahoitusjärjestelmän vastaiset toimet. Neuvoston käsiteltävänä on myös komission ehdotus neuvoston puitepäätökseksi rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta. Komissio antoi ehdotuksen 4. lokakuuta 2005. Tämän puitepäätöksen tavoitteena on varmistaa, että Euroopan kansalaisten henkilötiedoilla on korkeatasoinen suoja. Se edellyttää yhteisiä säännöksiä, jotta voidaan määrittää jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten käsittelemien tietojen laillisuus ja laatu. Vaikka ehdotus ei suoraan koskekaan rahoitusjärjestelmää, siinä säädetään henkilötietojen suojasta ja sillä voi olla merkitystä myös käsiteltävän asian kannalta. Ehdotusta käsitellään neuvoston toimivaltaisissa elimissä. Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, uskoakseni yhteinen tahtomme on, että myös yhteisön toimenpiteiden ja lainsäädännön avulla suojelemme Euroopan kansalaisia paitsi terrorismilta myös kaikenlaisilta Euroopan rahoitusjärjestelmään kohdistuvilta laittomilta toimilta."@et5
". Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, cette question est importante à de nombreux égards, mais, malheureusement, le Conseil n’est en mesure ni de confirmer ni de commenter les informations récemment révélées par les médias relatives aux transferts de données entre le système SWIFT et les États-Unis. Comme nous le savons tous au sein de cette Assemblée, le Conseil n’a pas les moyens de mener des enquêtes sur des actions contraires au droit applicable dans ce cas. Ce sont les autorités nationales qui sont responsables de ce type d’investigation. Si, en revanche, il s’agit d’actions qui vont à l’encontre du droit communautaire, cette responsabilité relève des autorités nationales et de la Commission sous la supervision des tribunaux nationaux et de la Cour de justice. Le Conseil suppose que la coopération actuelle entre des sociétés privées telles que SWIFT et les autorités américaines est conforme au droit en vigueur et aux droits fondamentaux. Le Conseil, comme le Parlement, est un organe législatif et, en tant que tel, il voudrait attirer l’attention du Parlement sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux informations sur le donneur d’ordre accompagnant les virements de fonds. Cette proposition est actuellement discutée par le Parlement et le Conseil. Lorsque celle-ci aura été adoptée, elle s’appliquera aux virements de fonds dans n’importe quelle devise, envoyés ou reçus par toute personne offrant des services de paiement établie dans la Communauté. L’article 14 de la proposition de règlement établit que toute personne fournissant des services de paiement doit répondre immédiatement et de manière complète aux requêtes des autorités responsables de la prévention du blanchiment d’argent ou du financement du terrorisme dans l’État membre où elle est établie et qui concernent des données devant être divulguées sur le donneur d’ordre accompagnant les virements de fonds et le stockage de ces informations. Le Conseil pense que cet acte communautaire, conforme aux droits fondamentaux, consolidera le cadre législatif nécessaire à la prévention des flux d’argent sale qui arrivent sous la forme de virements de fonds et qui peuvent porter atteinte à la stabilité et à la réputation du secteur financier. Simultanément, le règlement empêchera tout type d’action illégale prenant pour cible le système financier communautaire. Étant donné l’étendue de ces activités et leur impact, les États membres ne peuvent pas mettre en œuvre correctement les objectifs de cette réglementation: celle-ci sera mieux appliquée au niveau communautaire. Il est dès lors urgent d’adopter ce règlement. Il convient pour ce faire de recourir à la procédure de codécision. Le 6 décembre 2005, le Conseil a convenu du concept général de la proposition. Au lendemain de quelques réunions officieuses entre des représentants du Parlement, du Conseil et de la Commission, la présidence espère qu’une solution de compromis pour l’ensemble du règlement pourra être trouvée rapidement. Nous suivrons de près le travail législatif afin de prévenir, entre autres choses, toute activité illégale et injustifiée contre le système financier. La Commission débat également de sa propre proposition de décision-cadre du Conseil sur la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire dans des affaires criminelles. Elle a déposé cette proposition le 4 octobre 2005. La décision-cadre vise à garantir que les données personnelles relatives à des citoyens européens présentent un niveau de protection élevé. Cela exige des réglementations communes, afin que nous puissions déterminer la légalité et la qualité des données traitées par les autorités compétentes dans les États membres. Bien que la proposition ne s’appliquera pas au système financier directement, elle fournira une protection aux données à caractère personnel et pourra également se révéler importante pour l’affaire examinée. La proposition est discutée actuellement par les organes compétents au sein du Conseil. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je pense que notre volonté commune est de protéger les citoyens européens non seulement du terrorisme, mais encore de tous les types d’activité illégale ayant pour cible le système financier européen, en prenant également en considération les mesures et la législation communautaires."@fr8
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, käsiteltävä asia on monelta kannalta katsottuna merkittävä, mutta valitettavasti neuvosto ei voi vahvistaa tiedotusvälineiden hiljattain esittämiä tietoja SWIFT-järjestelmän ja USA:n tiedustelupalvelun välisistä tiedonsiirroista eikä kommentoida niitä. Kuten me tässä salissa kaikki tiedämme, neuvostolla ei ole keinoja tutkia tässä asiassa sovellettavan lainsäädännön vastaisia toimia. Tällaisesta tutkinnasta vastaavat kansalliset viranomaiset. Jos taas on kyse yhteisön lainsäädännön vastaisista toimista, vastuu on kansallisilla viranomaisilla ja komissiolla kansallisten tuomioistuinten ja yhteisön tuomioistuinten valvonnassa. Neuvosto olettaa, että SWIFTin kaltaisten yksityisten yritysten ja Yhdysvaltain viranomaisten välinen nykyinen yhteistyö tapahtuu sovellettavan lain mukaisesti ja perusoikeuksia noudattaen. Neuvosto on – niin kuin parlamenttikin – lainsäätäjä ja sellaisena se haluaa kiinnittää parlamentin huomion ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maksajaa koskevien tietojen toimittamisesta varainsiirtojen mukana. Tämä asetus on käsiteltävänä sekä parlamentissa että neuvostossa. Kun kyseinen asetus on annettu, sitä sovelletaan missä tahansa valuutassa tehtäviin varainsiirtoihin, jotka yhteisön alueelle sijoittautunut maksupalvelujen tarjoaja lähettää tai vastaanottaa. Asetusehdotuksen 14 artiklassa säädetään, että maksupalvelujen tarjoajien on vastattava välittömästi ja perusteellisesti pyyntöihin, joita niiden sijaintijäsenvaltion rahanpesun tai terrorismin rahoituksen torjunnasta vastaavat viranomaiset esittävät ja jotka koskevat varainsiirron mukana maksajasta toimitettavia tietoja sekä näiden tietojen säilyttämistä. Neuvosto katsoo, että tämä perusoikeuksien mukainen yhteisön säädös lujittaa lainsäädäntökehystä, jolla torjutaan varainsiirtojen kautta syntyviä likaisen rahan virtoja, jotka voivat vahingoittaa rahoitusalan vakautta ja mainetta. Samalla asetus estää kaikentyyppiset yhteisön rahoitusjärjestelmään kohdistuvat laittomat toimet. Toiminnan laajuuden tai vaikutusten vuoksi jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa tämän asetuksen tavoitteita, vaan ne voidaan paremmin toteuttaa yhteisön tasolla. Asetuksen antaminen on näin ollen kiireellistä. Kyseinen asetus hyväksytään yhteispäätösmenettelyllä. Neuvosto sopi 6. joulukuuta 2005 ehdotusta koskevasta yleisnäkemyksestä. Parlamentin, neuvoston ja komission edustajien välisten epävirallisten tapaamisten jälkeen puheenjohtajavaltio toivoo, että piakkoin voidaan hyväksyä koko asetusta koskeva välitysratkaisu. Me seuraamme tarkoin lainsäädäntötoimintaa, jolla muun muassa estetään laittomat ja perusteettomat yhteisön rahoitusjärjestelmän vastaiset toimet. Neuvoston käsiteltävänä on myös komission ehdotus neuvoston puitepäätökseksi rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta. Komissio antoi ehdotuksen 4. lokakuuta 2005. Tämän puitepäätöksen tavoitteena on varmistaa, että Euroopan kansalaisten henkilötiedoilla on korkeatasoinen suoja. Se edellyttää yhteisiä säännöksiä, jotta voidaan määrittää jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten käsittelemien tietojen laillisuus ja laatu. Vaikka ehdotus ei suoraan koskekaan rahoitusjärjestelmää, siinä säädetään henkilötietojen suojasta ja sillä voi olla merkitystä myös käsiteltävän asian kannalta. Ehdotusta käsitellään neuvoston toimivaltaisissa elimissä. Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, uskoakseni yhteinen tahtomme on, että myös yhteisön toimenpiteiden ja lainsäädännön avulla suojelemme Euroopan kansalaisia paitsi terrorismilta myös kaikenlaisilta Euroopan rahoitusjärjestelmään kohdistuvilta laittomilta toimilta."@hu11
". Signor Presidente, onorevoli deputati, la presente questione è importante per molti aspetti, purtroppo però il Consiglio non è in grado di confermare le informazioni recentemente diffuse dai sul trasferimento di dati tra il sistema e gli Stati Uniti, né di rilasciare commenti al riguardo. Come tutti in quest’Aula sanno, il Consiglio non ha la possibilità di indagare su azioni in contrasto con il diritto applicabile nel caso di specie. Ad essere responsabili di questo genere di indagini sono le autorità nazionali. D’altro canto, se la questione riguarda azioni che violano la legislazione comunitaria, la responsabilità spetta alle autorità nazionali e alla Commissione sotto la supervisione dei tribunali nazionali e comunitari. Il Consiglio presume che la cooperazione in corso tra imprese private come e le autorità statunitensi sia conforme al diritto applicabile e rispettosa dei diritti fondamentali. Il Consiglio, al pari del Parlamento, è un organo legislativo e, in quanto tale, intende richiamare l’attenzione dell’Assemblea sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi relativi all’ordinante, da allegare ai trasferimenti di fondi. Detto regolamento è in fase di discussione in seno al Parlamento e al Consiglio. Il regolamento, una volta approvato, si applicherà ai trasferimenti di fondi in qualsiasi valuta inviati o ricevuti da un prestatore di servizi di pagamento residente nella Comunità. L’articolo 14 della proposta di regolamento afferma che tutti i prestatori di servizi di pagamento devono fornire risposte esaurienti e sollecite alle richieste riguardanti i dati relativi all’ordinante allegati ai trasferimenti di fondi e la loro registrazione che possono essere loro rivolte dalle autorità responsabili della prevenzione del riciclaggio di denaro o del finanziamento del terrorismo nello Stato membro nel quale risiedono gli stessi prestatori di servizi. Il Consiglio ritiene che tale atto comunitario, essendo conforme ai diritti fondamentali, rafforzerà il quadro legislativo necessario per bloccare i flussi di denaro sporco proveniente dai trasferimenti di fondi e suscettibili di compromettere la stabilità e la reputazione del settore finanziario. Nel contempo il regolamento impedirà ogni genere di azione illegale rivolta contro il sistema finanziario comunitario. In considerazione dell’estensione e dell’impatto di tali attività, gli Stati membri non sono in grado di attuare in modo adeguato gli obiettivi di questo regolamento: ciò può essere fatto con maggiore efficacia a livello comunitario. E’ pertanto urgente approvare questo regolamento. Il regolamento in questione deve essere approvato mediante la procedura di codecisione. Il 6 dicembre 2005 il Consiglio è giunto a un accordo sull’impostazione generale della proposta. A seguito di alcuni incontri informali tra i rappresentanti di Parlamento, Consiglio e Commissione, la Presidenza si augura che sia possibile trovare a breve una soluzione di compromesso per l’intero regolamento. Vigileremo da vicino sul lavoro legislativo per impedire, tra l’altro, attività illegali e ingiustificate ai danni del sistema finanziario. La Commissione sta inoltre discutendo la proposta di decisione quadro del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. La Commissione ha presentato tale proposta il 4 ottobre 2005. La decisione quadro mira a garantire un elevato livello di protezione dei dati personali dei cittadini europei, il che richiede normative comuni al fine di poter valutare la legalità e la qualità dei dati gestiti dalle autorità competenti negli Stati membri. Sebbene la proposta non si applichi direttamente al sistema finanziario, garantirà comunque la tutela dei dati personali e potrebbe essere importante anche per il caso di cui ci stiamo occupando. La proposta è in fase di discussione in seno ai competenti organi del Consiglio. Signor Presidente, onorevoli deputati, credo che la nostra volontà comune sia quella di proteggere i cittadini europei non solo dal terrorismo, ma anche da ogni genere di attività illegale rivolta contro il sistema finanziario europeo, tenendo conto anche delle misure e della legislazione comunitarie."@it12
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, käsiteltävä asia on monelta kannalta katsottuna merkittävä, mutta valitettavasti neuvosto ei voi vahvistaa tiedotusvälineiden hiljattain esittämiä tietoja SWIFT-järjestelmän ja USA:n tiedustelupalvelun välisistä tiedonsiirroista eikä kommentoida niitä. Kuten me tässä salissa kaikki tiedämme, neuvostolla ei ole keinoja tutkia tässä asiassa sovellettavan lainsäädännön vastaisia toimia. Tällaisesta tutkinnasta vastaavat kansalliset viranomaiset. Jos taas on kyse yhteisön lainsäädännön vastaisista toimista, vastuu on kansallisilla viranomaisilla ja komissiolla kansallisten tuomioistuinten ja yhteisön tuomioistuinten valvonnassa. Neuvosto olettaa, että SWIFTin kaltaisten yksityisten yritysten ja Yhdysvaltain viranomaisten välinen nykyinen yhteistyö tapahtuu sovellettavan lain mukaisesti ja perusoikeuksia noudattaen. Neuvosto on – niin kuin parlamenttikin – lainsäätäjä ja sellaisena se haluaa kiinnittää parlamentin huomion ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maksajaa koskevien tietojen toimittamisesta varainsiirtojen mukana. Tämä asetus on käsiteltävänä sekä parlamentissa että neuvostossa. Kun kyseinen asetus on annettu, sitä sovelletaan missä tahansa valuutassa tehtäviin varainsiirtoihin, jotka yhteisön alueelle sijoittautunut maksupalvelujen tarjoaja lähettää tai vastaanottaa. Asetusehdotuksen 14 artiklassa säädetään, että maksupalvelujen tarjoajien on vastattava välittömästi ja perusteellisesti pyyntöihin, joita niiden sijaintijäsenvaltion rahanpesun tai terrorismin rahoituksen torjunnasta vastaavat viranomaiset esittävät ja jotka koskevat varainsiirron mukana maksajasta toimitettavia tietoja sekä näiden tietojen säilyttämistä. Neuvosto katsoo, että tämä perusoikeuksien mukainen yhteisön säädös lujittaa lainsäädäntökehystä, jolla torjutaan varainsiirtojen kautta syntyviä likaisen rahan virtoja, jotka voivat vahingoittaa rahoitusalan vakautta ja mainetta. Samalla asetus estää kaikentyyppiset yhteisön rahoitusjärjestelmään kohdistuvat laittomat toimet. Toiminnan laajuuden tai vaikutusten vuoksi jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa tämän asetuksen tavoitteita, vaan ne voidaan paremmin toteuttaa yhteisön tasolla. Asetuksen antaminen on näin ollen kiireellistä. Kyseinen asetus hyväksytään yhteispäätösmenettelyllä. Neuvosto sopi 6. joulukuuta 2005 ehdotusta koskevasta yleisnäkemyksestä. Parlamentin, neuvoston ja komission edustajien välisten epävirallisten tapaamisten jälkeen puheenjohtajavaltio toivoo, että piakkoin voidaan hyväksyä koko asetusta koskeva välitysratkaisu. Me seuraamme tarkoin lainsäädäntötoimintaa, jolla muun muassa estetään laittomat ja perusteettomat yhteisön rahoitusjärjestelmän vastaiset toimet. Neuvoston käsiteltävänä on myös komission ehdotus neuvoston puitepäätökseksi rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta. Komissio antoi ehdotuksen 4. lokakuuta 2005. Tämän puitepäätöksen tavoitteena on varmistaa, että Euroopan kansalaisten henkilötiedoilla on korkeatasoinen suoja. Se edellyttää yhteisiä säännöksiä, jotta voidaan määrittää jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten käsittelemien tietojen laillisuus ja laatu. Vaikka ehdotus ei suoraan koskekaan rahoitusjärjestelmää, siinä säädetään henkilötietojen suojasta ja sillä voi olla merkitystä myös käsiteltävän asian kannalta. Ehdotusta käsitellään neuvoston toimivaltaisissa elimissä. Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, uskoakseni yhteinen tahtomme on, että myös yhteisön toimenpiteiden ja lainsäädännön avulla suojelemme Euroopan kansalaisia paitsi terrorismilta myös kaikenlaisilta Euroopan rahoitusjärjestelmään kohdistuvilta laittomilta toimilta."@lt14
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, käsiteltävä asia on monelta kannalta katsottuna merkittävä, mutta valitettavasti neuvosto ei voi vahvistaa tiedotusvälineiden hiljattain esittämiä tietoja SWIFT-järjestelmän ja USA:n tiedustelupalvelun välisistä tiedonsiirroista eikä kommentoida niitä. Kuten me tässä salissa kaikki tiedämme, neuvostolla ei ole keinoja tutkia tässä asiassa sovellettavan lainsäädännön vastaisia toimia. Tällaisesta tutkinnasta vastaavat kansalliset viranomaiset. Jos taas on kyse yhteisön lainsäädännön vastaisista toimista, vastuu on kansallisilla viranomaisilla ja komissiolla kansallisten tuomioistuinten ja yhteisön tuomioistuinten valvonnassa. Neuvosto olettaa, että SWIFTin kaltaisten yksityisten yritysten ja Yhdysvaltain viranomaisten välinen nykyinen yhteistyö tapahtuu sovellettavan lain mukaisesti ja perusoikeuksia noudattaen. Neuvosto on – niin kuin parlamenttikin – lainsäätäjä ja sellaisena se haluaa kiinnittää parlamentin huomion ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maksajaa koskevien tietojen toimittamisesta varainsiirtojen mukana. Tämä asetus on käsiteltävänä sekä parlamentissa että neuvostossa. Kun kyseinen asetus on annettu, sitä sovelletaan missä tahansa valuutassa tehtäviin varainsiirtoihin, jotka yhteisön alueelle sijoittautunut maksupalvelujen tarjoaja lähettää tai vastaanottaa. Asetusehdotuksen 14 artiklassa säädetään, että maksupalvelujen tarjoajien on vastattava välittömästi ja perusteellisesti pyyntöihin, joita niiden sijaintijäsenvaltion rahanpesun tai terrorismin rahoituksen torjunnasta vastaavat viranomaiset esittävät ja jotka koskevat varainsiirron mukana maksajasta toimitettavia tietoja sekä näiden tietojen säilyttämistä. Neuvosto katsoo, että tämä perusoikeuksien mukainen yhteisön säädös lujittaa lainsäädäntökehystä, jolla torjutaan varainsiirtojen kautta syntyviä likaisen rahan virtoja, jotka voivat vahingoittaa rahoitusalan vakautta ja mainetta. Samalla asetus estää kaikentyyppiset yhteisön rahoitusjärjestelmään kohdistuvat laittomat toimet. Toiminnan laajuuden tai vaikutusten vuoksi jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa tämän asetuksen tavoitteita, vaan ne voidaan paremmin toteuttaa yhteisön tasolla. Asetuksen antaminen on näin ollen kiireellistä. Kyseinen asetus hyväksytään yhteispäätösmenettelyllä. Neuvosto sopi 6. joulukuuta 2005 ehdotusta koskevasta yleisnäkemyksestä. Parlamentin, neuvoston ja komission edustajien välisten epävirallisten tapaamisten jälkeen puheenjohtajavaltio toivoo, että piakkoin voidaan hyväksyä koko asetusta koskeva välitysratkaisu. Me seuraamme tarkoin lainsäädäntötoimintaa, jolla muun muassa estetään laittomat ja perusteettomat yhteisön rahoitusjärjestelmän vastaiset toimet. Neuvoston käsiteltävänä on myös komission ehdotus neuvoston puitepäätökseksi rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta. Komissio antoi ehdotuksen 4. lokakuuta 2005. Tämän puitepäätöksen tavoitteena on varmistaa, että Euroopan kansalaisten henkilötiedoilla on korkeatasoinen suoja. Se edellyttää yhteisiä säännöksiä, jotta voidaan määrittää jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten käsittelemien tietojen laillisuus ja laatu. Vaikka ehdotus ei suoraan koskekaan rahoitusjärjestelmää, siinä säädetään henkilötietojen suojasta ja sillä voi olla merkitystä myös käsiteltävän asian kannalta. Ehdotusta käsitellään neuvoston toimivaltaisissa elimissä. Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, uskoakseni yhteinen tahtomme on, että myös yhteisön toimenpiteiden ja lainsäädännön avulla suojelemme Euroopan kansalaisia paitsi terrorismilta myös kaikenlaisilta Euroopan rahoitusjärjestelmään kohdistuvilta laittomilta toimilta."@lv13
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, käsiteltävä asia on monelta kannalta katsottuna merkittävä, mutta valitettavasti neuvosto ei voi vahvistaa tiedotusvälineiden hiljattain esittämiä tietoja SWIFT-järjestelmän ja USA:n tiedustelupalvelun välisistä tiedonsiirroista eikä kommentoida niitä. Kuten me tässä salissa kaikki tiedämme, neuvostolla ei ole keinoja tutkia tässä asiassa sovellettavan lainsäädännön vastaisia toimia. Tällaisesta tutkinnasta vastaavat kansalliset viranomaiset. Jos taas on kyse yhteisön lainsäädännön vastaisista toimista, vastuu on kansallisilla viranomaisilla ja komissiolla kansallisten tuomioistuinten ja yhteisön tuomioistuinten valvonnassa. Neuvosto olettaa, että SWIFTin kaltaisten yksityisten yritysten ja Yhdysvaltain viranomaisten välinen nykyinen yhteistyö tapahtuu sovellettavan lain mukaisesti ja perusoikeuksia noudattaen. Neuvosto on – niin kuin parlamenttikin – lainsäätäjä ja sellaisena se haluaa kiinnittää parlamentin huomion ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maksajaa koskevien tietojen toimittamisesta varainsiirtojen mukana. Tämä asetus on käsiteltävänä sekä parlamentissa että neuvostossa. Kun kyseinen asetus on annettu, sitä sovelletaan missä tahansa valuutassa tehtäviin varainsiirtoihin, jotka yhteisön alueelle sijoittautunut maksupalvelujen tarjoaja lähettää tai vastaanottaa. Asetusehdotuksen 14 artiklassa säädetään, että maksupalvelujen tarjoajien on vastattava välittömästi ja perusteellisesti pyyntöihin, joita niiden sijaintijäsenvaltion rahanpesun tai terrorismin rahoituksen torjunnasta vastaavat viranomaiset esittävät ja jotka koskevat varainsiirron mukana maksajasta toimitettavia tietoja sekä näiden tietojen säilyttämistä. Neuvosto katsoo, että tämä perusoikeuksien mukainen yhteisön säädös lujittaa lainsäädäntökehystä, jolla torjutaan varainsiirtojen kautta syntyviä likaisen rahan virtoja, jotka voivat vahingoittaa rahoitusalan vakautta ja mainetta. Samalla asetus estää kaikentyyppiset yhteisön rahoitusjärjestelmään kohdistuvat laittomat toimet. Toiminnan laajuuden tai vaikutusten vuoksi jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa tämän asetuksen tavoitteita, vaan ne voidaan paremmin toteuttaa yhteisön tasolla. Asetuksen antaminen on näin ollen kiireellistä. Kyseinen asetus hyväksytään yhteispäätösmenettelyllä. Neuvosto sopi 6. joulukuuta 2005 ehdotusta koskevasta yleisnäkemyksestä. Parlamentin, neuvoston ja komission edustajien välisten epävirallisten tapaamisten jälkeen puheenjohtajavaltio toivoo, että piakkoin voidaan hyväksyä koko asetusta koskeva välitysratkaisu. Me seuraamme tarkoin lainsäädäntötoimintaa, jolla muun muassa estetään laittomat ja perusteettomat yhteisön rahoitusjärjestelmän vastaiset toimet. Neuvoston käsiteltävänä on myös komission ehdotus neuvoston puitepäätökseksi rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta. Komissio antoi ehdotuksen 4. lokakuuta 2005. Tämän puitepäätöksen tavoitteena on varmistaa, että Euroopan kansalaisten henkilötiedoilla on korkeatasoinen suoja. Se edellyttää yhteisiä säännöksiä, jotta voidaan määrittää jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten käsittelemien tietojen laillisuus ja laatu. Vaikka ehdotus ei suoraan koskekaan rahoitusjärjestelmää, siinä säädetään henkilötietojen suojasta ja sillä voi olla merkitystä myös käsiteltävän asian kannalta. Ehdotusta käsitellään neuvoston toimivaltaisissa elimissä. Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, uskoakseni yhteinen tahtomme on, että myös yhteisön toimenpiteiden ja lainsäädännön avulla suojelemme Euroopan kansalaisia paitsi terrorismilta myös kaikenlaisilta Euroopan rahoitusjärjestelmään kohdistuvilta laittomilta toimilta."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, deze zaak is in vele opzichten belangrijk, maar helaas kan de Raad de onlangs in de media gepresenteerde informatie inzake de overdracht van gegevens tussen het SWIFT-systeem en de Verenigde Staten noch bevestigen noch becommentariëren. Zoals wij in dit Parlement allemaal weten, beschikt de Raad niet over de middelen om activiteiten te onderzoeken die in strijd zijn met de relevante wetgeving. De nationale overheden zijn voor dit soort onderzoeken verantwoordelijk. Als er echter sprake is van maatregelen die in strijd zijn met de communautaire regelgeving, dan ligt de verantwoordelijkheid bij de nationale overheden en de Commissie onder supervisie van de nationale en Europese gerechtshoven. De Raad gaat ervan uit dat de huidige samenwerking tussen private ondernemingen als SWIFT en de Amerikaanse overheid plaatsvindt in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet en met respect voor de mensenrechten. De Raad is, net als het Parlement, een wetgevend orgaan en in die hoedanigheid wil hij het Parlement wijzen op een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bij financiële transacties gevoegde gegevens van de betaler. Deze verordening wordt zowel in het Parlement als in de Raad behandeld. Wanneer de verordening is uitgevaardigd, dan wordt deze toegepast op financiële transacties, in elke munteenheid, die een in de Gemeenschap gevestigde aanbieder van betalingsdiensten verstuurt of ontvangt. In artikel 14 van de ontwerpverordening staat dat elke aanbieder van betalingsdiensten direct en grondig moet antwoorden op verzoeken gedaan door de autoriteiten van de lidstaat van vestiging die verantwoordelijk zijn voor het bestrijden van het witwassen van geld of het financieren van terrorisme en die betrekking hebben op de gegevens van de betaler die bij de financiële transactie worden gevoegd alsmede het bewaren van deze gegevens. De Raad is van mening dat deze communautaire bepaling, die in overeenstemming met de fundamentele rechten is, het wetgevingskader zal versterken dat nodig is om de stromen crimineel geld tegen te gaan die door financiële transacties ontstaan en de stabiliteit en reputatie van de financiële sector kunnen schaden. Tegelijkertijd voorkomt de verordening alle soorten illegale acties die tegen het communautair financieel mechanisme zijn gericht. Gezien de omvang en impact van de activiteiten kunnen de lidstaten de doelen van deze verordening niet adequaat genoeg ten uitvoer leggen en is het beter deze op communautair niveau uit te voeren. Er is daarom haast geboden bij het uitvaardigen van de verordening. De verordening zal worden aangenomen door middel van de medebeslissingsprocedure. Op 6 december 2005 bereikte de Raad overeenstemming over de globale inhoud van het voorstel. Na enige informele ontmoetingen tussen vertegenwoordigers van het Parlement, de Raad en de Commissie hoopt het Finse voorzitterschap dat er spoedig overeenstemming kan worden bereikt over een compromis inzake de verordening als geheel. Wij zullen het wetgevingswerk nauwkeurig volgen om onder andere illegale en onrechtvaardige activiteiten tegen het financieel mechanisme te voorkomen. De Raad behandelt ook het voorstel van de Commissie voor een kaderbesluit van de Raad over de bescherming van persoonsgegevens die in het kader van politiële en justitiële samenwerking bij strafzaken worden verwerkt. De Commissie heeft het voorstel op 4 oktober 2005 gedaan. Dit kaderbesluit is bedoeld om te waarborgen dat persoonsgegevens van Europese burgers zeer goed worden beschermd. Dit vereist communautaire regelgeving, zodat wij de wettigheid en kwaliteit kunnen bepalen van gegevens die worden verwerkt door de bevoegde autoriteiten in de lidstaten. Hoewel het voorstel niet direct betrekking heeft op het financieel mechanisme, staan hierin bepalingen over de bescherming van persoonsgegevens en kan het ook voor de onderhavige kwestie van belang zijn. Het voorstel wordt behandeld in de bevoegde organen in de Raad. Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, volgens mij willen wij allemaal dat wij ook door middel van communautaire maatregelen en regelgeving de Europese burgers beschermen, niet alleen tegen terrorisme maar ook tegen allerlei illegale activiteiten die gericht zijn op het Europees financieel mechanisme."@nl3
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, käsiteltävä asia on monelta kannalta katsottuna merkittävä, mutta valitettavasti neuvosto ei voi vahvistaa tiedotusvälineiden hiljattain esittämiä tietoja SWIFT-järjestelmän ja USA:n tiedustelupalvelun välisistä tiedonsiirroista eikä kommentoida niitä. Kuten me tässä salissa kaikki tiedämme, neuvostolla ei ole keinoja tutkia tässä asiassa sovellettavan lainsäädännön vastaisia toimia. Tällaisesta tutkinnasta vastaavat kansalliset viranomaiset. Jos taas on kyse yhteisön lainsäädännön vastaisista toimista, vastuu on kansallisilla viranomaisilla ja komissiolla kansallisten tuomioistuinten ja yhteisön tuomioistuinten valvonnassa. Neuvosto olettaa, että SWIFTin kaltaisten yksityisten yritysten ja Yhdysvaltain viranomaisten välinen nykyinen yhteistyö tapahtuu sovellettavan lain mukaisesti ja perusoikeuksia noudattaen. Neuvosto on – niin kuin parlamenttikin – lainsäätäjä ja sellaisena se haluaa kiinnittää parlamentin huomion ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maksajaa koskevien tietojen toimittamisesta varainsiirtojen mukana. Tämä asetus on käsiteltävänä sekä parlamentissa että neuvostossa. Kun kyseinen asetus on annettu, sitä sovelletaan missä tahansa valuutassa tehtäviin varainsiirtoihin, jotka yhteisön alueelle sijoittautunut maksupalvelujen tarjoaja lähettää tai vastaanottaa. Asetusehdotuksen 14 artiklassa säädetään, että maksupalvelujen tarjoajien on vastattava välittömästi ja perusteellisesti pyyntöihin, joita niiden sijaintijäsenvaltion rahanpesun tai terrorismin rahoituksen torjunnasta vastaavat viranomaiset esittävät ja jotka koskevat varainsiirron mukana maksajasta toimitettavia tietoja sekä näiden tietojen säilyttämistä. Neuvosto katsoo, että tämä perusoikeuksien mukainen yhteisön säädös lujittaa lainsäädäntökehystä, jolla torjutaan varainsiirtojen kautta syntyviä likaisen rahan virtoja, jotka voivat vahingoittaa rahoitusalan vakautta ja mainetta. Samalla asetus estää kaikentyyppiset yhteisön rahoitusjärjestelmään kohdistuvat laittomat toimet. Toiminnan laajuuden tai vaikutusten vuoksi jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa tämän asetuksen tavoitteita, vaan ne voidaan paremmin toteuttaa yhteisön tasolla. Asetuksen antaminen on näin ollen kiireellistä. Kyseinen asetus hyväksytään yhteispäätösmenettelyllä. Neuvosto sopi 6. joulukuuta 2005 ehdotusta koskevasta yleisnäkemyksestä. Parlamentin, neuvoston ja komission edustajien välisten epävirallisten tapaamisten jälkeen puheenjohtajavaltio toivoo, että piakkoin voidaan hyväksyä koko asetusta koskeva välitysratkaisu. Me seuraamme tarkoin lainsäädäntötoimintaa, jolla muun muassa estetään laittomat ja perusteettomat yhteisön rahoitusjärjestelmän vastaiset toimet. Neuvoston käsiteltävänä on myös komission ehdotus neuvoston puitepäätökseksi rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta. Komissio antoi ehdotuksen 4. lokakuuta 2005. Tämän puitepäätöksen tavoitteena on varmistaa, että Euroopan kansalaisten henkilötiedoilla on korkeatasoinen suoja. Se edellyttää yhteisiä säännöksiä, jotta voidaan määrittää jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten käsittelemien tietojen laillisuus ja laatu. Vaikka ehdotus ei suoraan koskekaan rahoitusjärjestelmää, siinä säädetään henkilötietojen suojasta ja sillä voi olla merkitystä myös käsiteltävän asian kannalta. Ehdotusta käsitellään neuvoston toimivaltaisissa elimissä. Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, uskoakseni yhteinen tahtomme on, että myös yhteisön toimenpiteiden ja lainsäädännön avulla suojelemme Euroopan kansalaisia paitsi terrorismilta myös kaikenlaisilta Euroopan rahoitusjärjestelmään kohdistuvilta laittomilta toimilta."@pl16
". Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, este assunto é, em muitos dos seus aspectos, importante, mas, lamentavelmente, o Conselho não está em condições de confirmar a informação recentemente divulgada pela comunicação social sobre transferências de dados entre o sistema SWIFT e os Estados Unidos, nem de a comentar. Como é do conhecimento de todos nesta Assembleia, o Conselho não dispõe de meios para investigar acções que, neste caso, contrariam a legislação aplicável. As autoridades nacionais são responsáveis por este tipo de inquérito. Se, por outro lado, estiverem em causa acções que vão contra a legislação comunitária, a responsabilidade cabe às autoridades nacionais e à Comissão, sob supervisão dos tribunais de justiça nacionais e comunitário. O Conselho parte do princípio de que a presente cooperação entre empresas privadas, como a SWIFT, e as autoridades dos Estados Unidos estará em conformidade com a legislação aplicável e respeitará os direitos fundamentais. O Conselho, tal como o Parlamento, é uma instituição legisladora e, enquanto tal, gostaria de chamar a atenção do Parlamento para uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a informações sobre o ordenante que acompanham as transferências de fundos. Esse regulamento encontra-se em discussão no Parlamento e no Conselho. Quando este regulamento tiver sido adoptado, aplicar-se-á às transferências de fundos em qualquer moeda, enviados ou recebidos por qualquer entidade que ofereça serviços de pagamento estabelecida na Comunidade. O artigo 14º da proposta de regulamento determina que qualquer entidade que ofereça serviços de pagamento tem de responder imediata e exaustivamente a pedidos emanados das autoridades competentes pela prevenção do branqueamento de capitais ou do financiamento do terrorismo no Estado-Membro em que esses serviços estejam estabelecidos e que digam respeito a dados a revelar sobre o ordenante que acompanhem as transferências de fundos e à preservação dessa informação. O Conselho entende que este acto comunitário, que está em sintonia com os direitos fundamentais, irá reforçar o quadro legislativo necessário para prevenir os fluxos de dinheiro sujo que se dão através das transferências de fundos e que são susceptíveis de prejudicar a estabilidade e a reputação do sector financeiro. Ao mesmo tempo, o regulamento irá prevenir todos os tipos de actuação ilegal dirigida contra o sistema financeiro da Comunidade. Dada a extensão desta actividade e o impacto que tem, os Estados-Membros não conseguem atingir adequadamente os objectivos deste regulamento: essa aplicação efectuar-se-á melhor a nível comunitário. É, por isso, urgente adoptar este regulamento. O regulamento é adoptado através do processo de co-decisão. Em 6 de Dezembro de 2005, o Conselho chegou a acordo quanto à concepção geral da proposta. Na sequência de algumas reuniões não oficiais entre representantes do Parlamento, do Conselho e da Comissão, a Presidência espera que seja possível, em breve, chegar a acordo sobre uma solução de compromisso para o regulamento no seu todo. Vamos seguir de perto o trabalho legislativo de modo a impedir, entre outras coisas, qualquer actividade ilegal e injustificada contra o sistema financeiro. A Comissão está também a debater a proposta da Comissão referente a uma decisão-quadro do Conselho relativa à protecção de dados pessoais processados no âmbito da cooperação policial e judicial em matéria penal. A Comissão apresentou a proposta em 4 de Outubro de 2005. A decisão-quadro visa assegurar que os dados pessoais referentes a cidadãos europeus gozem de um nível de protecção elevado. Isso exige regras comuns, de modo a podermos determinar a legalidade e a qualidade dos dados processados pelas autoridades competentes dos Estados-Membros. Apesar de a proposta não se aplicar directamente ao sistema financeiro, irá proporcionar protecção de dados pessoais, podendo também ser importante para um caso que está actualmente a ser tratado. A proposta encontra-se em discussão nos órgãos competentes do Conselho. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, acredito que a nossa vontade comum é a de proteger os cidadãos europeus não só contra o terrorismo, mas também contra todas as formas de actividade ilegal dirigida contra o sistema financeiro europeu, inclusivamente no que toca a medidas e legislação comunitárias."@pt17
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, käsiteltävä asia on monelta kannalta katsottuna merkittävä, mutta valitettavasti neuvosto ei voi vahvistaa tiedotusvälineiden hiljattain esittämiä tietoja SWIFT-järjestelmän ja USA:n tiedustelupalvelun välisistä tiedonsiirroista eikä kommentoida niitä. Kuten me tässä salissa kaikki tiedämme, neuvostolla ei ole keinoja tutkia tässä asiassa sovellettavan lainsäädännön vastaisia toimia. Tällaisesta tutkinnasta vastaavat kansalliset viranomaiset. Jos taas on kyse yhteisön lainsäädännön vastaisista toimista, vastuu on kansallisilla viranomaisilla ja komissiolla kansallisten tuomioistuinten ja yhteisön tuomioistuinten valvonnassa. Neuvosto olettaa, että SWIFTin kaltaisten yksityisten yritysten ja Yhdysvaltain viranomaisten välinen nykyinen yhteistyö tapahtuu sovellettavan lain mukaisesti ja perusoikeuksia noudattaen. Neuvosto on – niin kuin parlamenttikin – lainsäätäjä ja sellaisena se haluaa kiinnittää parlamentin huomion ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maksajaa koskevien tietojen toimittamisesta varainsiirtojen mukana. Tämä asetus on käsiteltävänä sekä parlamentissa että neuvostossa. Kun kyseinen asetus on annettu, sitä sovelletaan missä tahansa valuutassa tehtäviin varainsiirtoihin, jotka yhteisön alueelle sijoittautunut maksupalvelujen tarjoaja lähettää tai vastaanottaa. Asetusehdotuksen 14 artiklassa säädetään, että maksupalvelujen tarjoajien on vastattava välittömästi ja perusteellisesti pyyntöihin, joita niiden sijaintijäsenvaltion rahanpesun tai terrorismin rahoituksen torjunnasta vastaavat viranomaiset esittävät ja jotka koskevat varainsiirron mukana maksajasta toimitettavia tietoja sekä näiden tietojen säilyttämistä. Neuvosto katsoo, että tämä perusoikeuksien mukainen yhteisön säädös lujittaa lainsäädäntökehystä, jolla torjutaan varainsiirtojen kautta syntyviä likaisen rahan virtoja, jotka voivat vahingoittaa rahoitusalan vakautta ja mainetta. Samalla asetus estää kaikentyyppiset yhteisön rahoitusjärjestelmään kohdistuvat laittomat toimet. Toiminnan laajuuden tai vaikutusten vuoksi jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa tämän asetuksen tavoitteita, vaan ne voidaan paremmin toteuttaa yhteisön tasolla. Asetuksen antaminen on näin ollen kiireellistä. Kyseinen asetus hyväksytään yhteispäätösmenettelyllä. Neuvosto sopi 6. joulukuuta 2005 ehdotusta koskevasta yleisnäkemyksestä. Parlamentin, neuvoston ja komission edustajien välisten epävirallisten tapaamisten jälkeen puheenjohtajavaltio toivoo, että piakkoin voidaan hyväksyä koko asetusta koskeva välitysratkaisu. Me seuraamme tarkoin lainsäädäntötoimintaa, jolla muun muassa estetään laittomat ja perusteettomat yhteisön rahoitusjärjestelmän vastaiset toimet. Neuvoston käsiteltävänä on myös komission ehdotus neuvoston puitepäätökseksi rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta. Komissio antoi ehdotuksen 4. lokakuuta 2005. Tämän puitepäätöksen tavoitteena on varmistaa, että Euroopan kansalaisten henkilötiedoilla on korkeatasoinen suoja. Se edellyttää yhteisiä säännöksiä, jotta voidaan määrittää jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten käsittelemien tietojen laillisuus ja laatu. Vaikka ehdotus ei suoraan koskekaan rahoitusjärjestelmää, siinä säädetään henkilötietojen suojasta ja sillä voi olla merkitystä myös käsiteltävän asian kannalta. Ehdotusta käsitellään neuvoston toimivaltaisissa elimissä. Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, uskoakseni yhteinen tahtomme on, että myös yhteisön toimenpiteiden ja lainsäädännön avulla suojelemme Euroopan kansalaisia paitsi terrorismilta myös kaikenlaisilta Euroopan rahoitusjärjestelmään kohdistuvilta laittomilta toimilta."@sk18
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, käsiteltävä asia on monelta kannalta katsottuna merkittävä, mutta valitettavasti neuvosto ei voi vahvistaa tiedotusvälineiden hiljattain esittämiä tietoja SWIFT-järjestelmän ja USA:n tiedustelupalvelun välisistä tiedonsiirroista eikä kommentoida niitä. Kuten me tässä salissa kaikki tiedämme, neuvostolla ei ole keinoja tutkia tässä asiassa sovellettavan lainsäädännön vastaisia toimia. Tällaisesta tutkinnasta vastaavat kansalliset viranomaiset. Jos taas on kyse yhteisön lainsäädännön vastaisista toimista, vastuu on kansallisilla viranomaisilla ja komissiolla kansallisten tuomioistuinten ja yhteisön tuomioistuinten valvonnassa. Neuvosto olettaa, että SWIFTin kaltaisten yksityisten yritysten ja Yhdysvaltain viranomaisten välinen nykyinen yhteistyö tapahtuu sovellettavan lain mukaisesti ja perusoikeuksia noudattaen. Neuvosto on – niin kuin parlamenttikin – lainsäätäjä ja sellaisena se haluaa kiinnittää parlamentin huomion ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maksajaa koskevien tietojen toimittamisesta varainsiirtojen mukana. Tämä asetus on käsiteltävänä sekä parlamentissa että neuvostossa. Kun kyseinen asetus on annettu, sitä sovelletaan missä tahansa valuutassa tehtäviin varainsiirtoihin, jotka yhteisön alueelle sijoittautunut maksupalvelujen tarjoaja lähettää tai vastaanottaa. Asetusehdotuksen 14 artiklassa säädetään, että maksupalvelujen tarjoajien on vastattava välittömästi ja perusteellisesti pyyntöihin, joita niiden sijaintijäsenvaltion rahanpesun tai terrorismin rahoituksen torjunnasta vastaavat viranomaiset esittävät ja jotka koskevat varainsiirron mukana maksajasta toimitettavia tietoja sekä näiden tietojen säilyttämistä. Neuvosto katsoo, että tämä perusoikeuksien mukainen yhteisön säädös lujittaa lainsäädäntökehystä, jolla torjutaan varainsiirtojen kautta syntyviä likaisen rahan virtoja, jotka voivat vahingoittaa rahoitusalan vakautta ja mainetta. Samalla asetus estää kaikentyyppiset yhteisön rahoitusjärjestelmään kohdistuvat laittomat toimet. Toiminnan laajuuden tai vaikutusten vuoksi jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa tämän asetuksen tavoitteita, vaan ne voidaan paremmin toteuttaa yhteisön tasolla. Asetuksen antaminen on näin ollen kiireellistä. Kyseinen asetus hyväksytään yhteispäätösmenettelyllä. Neuvosto sopi 6. joulukuuta 2005 ehdotusta koskevasta yleisnäkemyksestä. Parlamentin, neuvoston ja komission edustajien välisten epävirallisten tapaamisten jälkeen puheenjohtajavaltio toivoo, että piakkoin voidaan hyväksyä koko asetusta koskeva välitysratkaisu. Me seuraamme tarkoin lainsäädäntötoimintaa, jolla muun muassa estetään laittomat ja perusteettomat yhteisön rahoitusjärjestelmän vastaiset toimet. Neuvoston käsiteltävänä on myös komission ehdotus neuvoston puitepäätökseksi rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta. Komissio antoi ehdotuksen 4. lokakuuta 2005. Tämän puitepäätöksen tavoitteena on varmistaa, että Euroopan kansalaisten henkilötiedoilla on korkeatasoinen suoja. Se edellyttää yhteisiä säännöksiä, jotta voidaan määrittää jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten käsittelemien tietojen laillisuus ja laatu. Vaikka ehdotus ei suoraan koskekaan rahoitusjärjestelmää, siinä säädetään henkilötietojen suojasta ja sillä voi olla merkitystä myös käsiteltävän asian kannalta. Ehdotusta käsitellään neuvoston toimivaltaisissa elimissä. Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, uskoakseni yhteinen tahtomme on, että myös yhteisön toimenpiteiden ja lainsäädännön avulla suojelemme Euroopan kansalaisia paitsi terrorismilta myös kaikenlaisilta Euroopan rahoitusjärjestelmään kohdistuvilta laittomilta toimilta."@sl19
". Herr talman, mina damer och herrar! Detta ärende är viktigt i många aspekter, men tyvärr kan rådet varken bekräfta informationen nyligen i medierna om överföringen av uppgifter mellan systemet Swift och Förenta staterna eller kommentera dem. Alla här i parlamentet vet att rådet inte har medlen att utreda handlingar som i det här fallet strider mot den tillämpliga lagstiftningen. De nationella myndigheterna är ansvariga för den här typen av efterforskningar. Men om det gäller handlingar som strider mot gemenskapslagstiftningen ligger ansvaret hos de nationella myndigheterna och kommissionen under de nationella och gemenskapernas domstolars överinseende. Rådet antar att det nuvarande samarbetet mellan privata företag som Swift och de amerikanska myndigheterna följer tillämplig lag och överensstämmer med de grundläggande rättigheterna. Rådet är liksom parlamentet ett lagstiftande organ, och som sådant vill rådet hänvisa till ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om information om betalaren som ska åtfölja överföringar av medel. Förordningen diskuteras av både parlamentet och rådet. När förordningen antagits kommer den att tillämpas på överföringar av medel i alla valutor som skickas eller tas emot av någon som tillhandahåller betalningstjänster och är etablerad inom gemenskaperna. I artikel 14 i den föreslagna förordningen står det att betalningsleverantörerna till fullo och utan dröjsmål ska besvara förfrågningar från myndigheter, som ansvarar för bekämpning av penningtvätt eller finansiering av terrorism i den medlemsstat där de är etablerade, gällande den information om betalaren som åtföljer överföringar och motsvarande bevarade uppgifter. Rådets mening är att denna gemenskapsrättsakt som ligger i linje med de grundläggande rättigheterna stärker den rättsliga ram som krävs för att förhindra flödet av smutsiga pengar som cirkulerar genom överföringar av medel och som kan skada den finansiella sektorns stabilitet och anseende. Förordningen syftar samtidigt till att förebygga alla typer av olagliga handlingar riktade mot EU:s finansiella system. Med tanke på aktivitetens spridning och följdverkningar kan inte medlemsstaterna nå syftet på ett lämpligt sätt, varför det bättre verkställs på EU-nivå. Därför är det bråttom att anta förordningen. Förordningen ska antas genom medbeslutandeförfarandet. Rådet enades den 6 december 2005 om huvuddragen i förslaget. Efter några inofficiella möten mellan företrädare från parlamentet, rådet och kommissionen hoppas ordförandeskapet att en kompromisslösning till förordningen kan nås inom kort. Vi kommer att övervaka lagstiftningsarbetet nära, bl.a. för att förebygga olagliga och oberättigade handlingar riktade mot det finansiella systemet. Kommissionen debatterar även kommissionens förslag till rådets rambeslut om skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete. Kommissionen lade fram förslaget den 4 oktober 2005. Rambeslutet syftar till att se till att personuppgifter om EU-medborgare har en hög skyddsnivå. Det kräver gemensamma förordningar så att vi kan bedöma legaliteten och kvaliteten hos uppgifterna som behandlas av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna. Även om förslaget inte tillämpas direkt på det finansiella systemet innebär det ett skydd av personuppgifter och kan alltså vara viktigt för ett ärende som är under behandling. Förslaget diskuteras av de behöriga organen inom rådet. Herr talman, mina damer och herrar! Det är vår gemensamma vilja att skydda EU:s medborgare inte bara mot terrorism utan mot alla typer av olaglig verksamhet som riktas mot EU:s finansiella system, med hänvisning också till EU:s åtgärder och lagstiftning."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Paula Lehtomäki,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
"neuvoston puheenjohtaja"5,19,15,1,18,14,11,16,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph