Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-07-05-Speech-3-165"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20060705.17.3-165"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, koska neuvostolta on pyydetty lausuntoa tästä asiasta, olen iloinen, että voin osallistua tähän keskusteluun neuvoston puolesta. Aivan ensimmäiseksi haluaisin sanoa, että väliraportin aihe on äärimmäisen tärkeä, ja pidän hyvin tärkeänä ja merkittävänä Euroopan parlamentin ja Euroopan neuvoston ja sen parlamentaarisen yleiskokouksen aloitteellisuutta tässä asiassa. Kysymys on perusoikeuksien toteutumisesta Euroopassa ja terrorismin vastaisesta toiminnasta. Nämä asiat eivät saa olla keskenään ristiriidassa. Kaikkien terrorismin vastaisten toimenpiteiden on oltava kansainvälisen oikeuden velvoitteiden mukaisia, eikä terrorismin vastaisten toimenpiteiden nimissä voida hyväksyä tinkimistä ihmisoikeuksiin, pakolaisiin tai humanitaarisiin kysymyksiin liittyvistä kansainvälisen oikeuden velvoitteista. Käsiteltävänä olevaan väliraporttiin viitaten haluaisin kuitenkin korostaa, että perustamissopimukset eivät anna Euroopan unionille toimivaltaa käsiteltävissä kysymyksissä, eivätkä kansalliset tiedustelutiedot kuulu perustamissopimuksen soveltamisalaan, koska jäsenvaltiot ovat yksimielisesti päättäneet varata kansallisten tiedustelupalvelujen toiminnan seurannan itselleen. Tämä tosiasia ei tietenkään tarkoita sitä, että neuvosto olisi ollut passiivinen raporttiin liittyvissä kysymyksissä. Viime marraskuusta lähtien julkisuudessa on esitetty epäilyjä Yhdysvaltojen keskustiedustelupalvelu CIA:n vankikuljetuslennoista ja laittomista pidätyskeskuksista Euroopan alueella. Jo 21. marraskuuta Euroopan unionin ulkoministerit keskustelivat yleisten asioiden neuvoston istunnossa näistä tiedoista. Tämän keskustelun johdosta silloisen puheenjohtajavaltion ulkoministeri Jack Straw kirjoitti 29. marraskuuta 2005 Euroopan unionin puolesta Yhdysvaltain ulkoministeri Condoleezza Ricelle, ja yritti saada selville Yhdysvaltain hallituksen näkemykset näistä väitteistä. Yhdysvaltojen ulkoministeri antoi 5. joulukuuta ennen Euroopan vierailuaan yksityiskohtaisen lausunnon asiasta. Lausunnon mukaan Yhdysvallat katsoo kansainvälisten sopimusten sitovan omaa toimintaansa, ja Yhdysvallat kunnioittaa muiden maiden suvereniteettia, eikä kuljeta vangittuja henkilöitä sellaisiin maihin, joissa heitä kuulustelujen yhteydessä tai muutoin kidutettaisiin. Euroopan unionin ulkoministerit ja ulkoministeri Rice keskustelivat vielä myöhemmin asiasta ulkoministeri Ricen Brysselin vierailun aikana. Tämän vuoden alusta alkaen Yhdysvaltojen kanssa on käyty tiivistä vuoropuhelua edellä mainituista kysymyksistä eri tasoilla ja erilaisissa kokoonpanoissa. Ihmisoikeuksia on käsitelty useaan otteeseen Yhdysvaltojen kanssa. Keskustelua on käyty myös siitä, että terrorismin torjunnassa on noudatettava kansainvälistä oikeutta. Viimeksi tämä asia oli esillä Yhdysvaltain ja EU:n välisessä huippukokouksessa Wienissä 21. kesäkuuta. Euroopan unioni on kehottanut Yhdysvaltojen hallitusta useaan otteeseen antamaan Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeusraportoijille täysimääräisen pääsyn Guantánamo Bayhin. EU:n ulkoministerit ovat todenneet, että Euroopan unioni on edelleen vakavasti huolestunut Guantánamo Baysta, ja asiasta on keskustelu Yhdysvaltojen kanssa useaan otteeseen. EU:n mielestä Yhdysvaltojen hallituksen tulisi ryhtyä toimenpiteisiin Guantánamon sulkemiseksi mahdollisimman pian. Tässä suhteessa unioni piti tervetulleena presidentti Bushin Wienin huippukokouksen yhteydessä esittämiä huomioita, joiden mukaan hän on halukas sulkemaan Guantánamo Bayn pidätyskeskuksen. Neuvoston puheenjohtajavaltiona Suomi jatkaa luonnollisesti ihmisoikeuskysymysten esillä pitämistä Yhdysvaltain kanssa käytävässä vuoropuhelussa. Se on meidän puheenjohtajuuskaudellamme erittäin tärkeää."@fi7
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, koska neuvostolta on pyydetty lausuntoa tästä asiasta, olen iloinen, että voin osallistua tähän keskusteluun neuvoston puolesta. Aivan ensimmäiseksi haluaisin sanoa, että väliraportin aihe on äärimmäisen tärkeä, ja pidän hyvin tärkeänä ja merkittävänä Euroopan parlamentin ja Euroopan neuvoston ja sen parlamentaarisen yleiskokouksen aloitteellisuutta tässä asiassa. Kysymys on perusoikeuksien toteutumisesta Euroopassa ja terrorismin vastaisesta toiminnasta. Nämä asiat eivät saa olla keskenään ristiriidassa. Kaikkien terrorismin vastaisten toimenpiteiden on oltava kansainvälisen oikeuden velvoitteiden mukaisia, eikä terrorismin vastaisten toimenpiteiden nimissä voida hyväksyä tinkimistä ihmisoikeuksiin, pakolaisiin tai humanitaarisiin kysymyksiin liittyvistä kansainvälisen oikeuden velvoitteista. Käsiteltävänä olevaan väliraporttiin viitaten haluaisin kuitenkin korostaa, että perustamissopimukset eivät anna Euroopan unionille toimivaltaa käsiteltävissä kysymyksissä, eivätkä kansalliset tiedustelutiedot kuulu perustamissopimuksen soveltamisalaan, koska jäsenvaltiot ovat yksimielisesti päättäneet varata kansallisten tiedustelupalvelujen toiminnan seurannan itselleen. Tämä tosiasia ei tietenkään tarkoita sitä, että neuvosto olisi ollut passiivinen raporttiin liittyvissä kysymyksissä. Viime marraskuusta lähtien julkisuudessa on esitetty epäilyjä Yhdysvaltojen keskustiedustelupalvelu CIA:n vankikuljetuslennoista ja laittomista pidätyskeskuksista Euroopan alueella. Jo 21. marraskuuta Euroopan unionin ulkoministerit keskustelivat yleisten asioiden neuvoston istunnossa näistä tiedoista. Tämän keskustelun johdosta silloisen puheenjohtajavaltion ulkoministeri Jack Straw kirjoitti 29. marraskuuta 2005 Euroopan unionin puolesta Yhdysvaltain ulkoministeri Condoleezza Ricelle, ja yritti saada selville Yhdysvaltain hallituksen näkemykset näistä väitteistä. Yhdysvaltojen ulkoministeri antoi 5. joulukuuta ennen Euroopan vierailuaan yksityiskohtaisen lausunnon asiasta. Lausunnon mukaan Yhdysvallat katsoo kansainvälisten sopimusten sitovan omaa toimintaansa, ja Yhdysvallat kunnioittaa muiden maiden suvereniteettia, eikä kuljeta vangittuja henkilöitä sellaisiin maihin, joissa heitä kuulustelujen yhteydessä tai muutoin kidutettaisiin. Euroopan unionin ulkoministerit ja ulkoministeri Rice keskustelivat vielä myöhemmin asiasta ulkoministeri Ricen Brysselin vierailun aikana. Tämän vuoden alusta alkaen Yhdysvaltojen kanssa on käyty tiivistä vuoropuhelua edellä mainituista kysymyksistä eri tasoilla ja erilaisissa kokoonpanoissa. Ihmisoikeuksia on käsitelty useaan otteeseen Yhdysvaltojen kanssa. Keskustelua on käyty myös siitä, että terrorismin torjunnassa on noudatettava kansainvälistä oikeutta. Viimeksi tämä asia oli esillä Yhdysvaltain ja EU:n välisessä huippukokouksessa Wienissä 21. kesäkuuta. Euroopan unioni on kehottanut Yhdysvaltojen hallitusta useaan otteeseen antamaan Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeusraportoijille täysimääräisen pääsyn Quantanamo Bayhin. EU:n ulkoministerit ovat todenneet, että Euroopan unioni on edelleen vakavasti huolestunut Quantanamo Baysta, ja asiasta on keskustelu Yhdysvaltojen kanssa useaan otteeseen. EU:n mielestä Yhdysvaltojen hallituksen tulisi ryhtyä toimenpiteisiin Quantanamon sulkemiseksi mahdollisimman pian. Tässä suhteessa unioni piti tervetulleena presidentti Bushin Wienin huippukokouksen yhteydessä esittämiä huomioita, joiden mukaan hän on halukas sulkemaan Quantanamo Bayn pidätyskeskuksen. Neuvoston puheenjohtajavaltiona Suomi jatkaa luonnollisesti ihmisoikeuskysymysten esillä pitämistä Yhdysvaltain kanssa käytävässä vuoropuhelussa. Se on meidän puheenjohtajuuskaudellamme erittäin tärkeää."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! Da Rådet er blevet bedt om at udtale sig om denne sag, er jeg glad for at deltage i forhandlingen på Rådets vegne. Allerførst vil jeg sige, at temaet for denne interimsbetænkning er utroligt vigtigt, og at jeg finder Europa-Parlamentets, Europarådets og Europarådets Parlamentariske Forsamlings initiativ vedrørende dette emne meget vigtigt og betydningsfuldt. Det handler om gennemførelsen af grundlæggende rettigheder i Europa og kampen mod terrorismen. Disse to mål må ikke få lov til at komme i konflikt med hinanden. Enhver indsats imod terrorismen skal ske i overensstemmelse med forpligtelserne i henhold til folkeretten, og man kan ikke gå på kompromis med hensyn til menneskerettighedsspørgsmål, flygtningespørgsmål eller humanitære spørgsmål, fordi der kæmpes mod terrorismen. Med henvisning til den aktuelle interimsbetænkning vil jeg imidlertid gerne understrege, at traktaterne ikke giver EU bemyndigelse i sådanne anliggender, og at den nationale efterretningstjeneste ikke ligger inden for traktatens anvendelsesområde, fordi medlemsstaterne enstemmigt har besluttet at forbeholde sig opgaven med at overvåge de nationale efterretningstjenesters arbejde. Dette betyder selvfølgelig ikke, at Rådet forholder sig passivt til emnerne i betænkningen. Siden november 2005 har der været offentlig mistanke om, at den amerikanske efterretningstjeneste, CIA, brugte europæiske lande ved flytransport og ulovlig tilbageholdelse af fanger. Den 21. november diskuterede EU's udenrigsministre disse oplysninger på et møde i Rådet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser). Som følge af denne diskussion skrev udenrigsministeren for det land, der skulle have formandskabet på det tidspunkt, Jack Straw, den 29. november 2005 på EU's vegne til USA's udenrigsminister Condoleezza Rice for at forsøge at finde ud af, hvordan den amerikanske regering ser på disse påstande. Den 5. december udsendte den amerikanske udenrigsminister en detaljeret erklæring om sagen inden hendes besøg i Europa, og ifølge denne mente USA, at internationale aftaler var bindende for dets egne handlinger, at USA respekterede andre landes suverænitet, og at landet ikke transporterede fanger til lande, hvor de ville blive tortureret - f.eks. under afhøringer. EU's udenrigsministre og USA's udenrigsminister Rice diskuterede atter sagen under sidstnævntes besøg i Bruxelles. Siden tidligt i år har der været en intensiv dialog med USA på forskellige niveauer og i forskellige forsamlinger om disse sager. Menneskerettighederne er ved mange lejligheder blevet diskuteret med USA. Der har også været diskussioner om behovet for at overholde folkeretten i kampen imod terrorismen. Det var senest på dagsordenen på topmødet mellem USA og EU i Wien den 21. juni. EU har gentagne bedt den amerikanske regering om at give FN's menneskerettighedsrapportører fuld adgang til Guantánamo. EU's udenrigsministre har erklæret, at EU fortsat er meget bekymret over Guantánamo, og emnet er ved flere lejligheder blevet diskuteret med USA. EU mener, at den amerikanske regering skal træffe foranstaltninger til hurtigst muligt at lukke Guantánamo. Derfor glædede EU sig over præsident Bushs bemærkninger på topmødet i Wien om, at han var villig til at lukke Guantánamo-detentionscentret. Som indehaver af formandskabet vil Finland naturligvis fortsat holde gang i menneskerettighedsdebatten i dialog med USA. Det bliver meget vigtigt under vores formandskab."@da2
". Herr Präsident, meine Damen und Herren! Da der Rat um eine Stellungnahme zu dieser Angelegenheit gebeten wurde, möchte ich mich gern in seinem Namen an dieser Aussprache beteiligen. Vorausschicken möchte ich, dass das Thema dieses Zwischenberichts von außerordentlicher Bedeutung ist, und ich halte die Initiative des Europäischen Parlaments sowie des Europarates und seiner Parlamentarischen Versammlung in dieser Frage für ausgesprochen wichtig. Es geht um die Durchsetzung der Grundrechte in Europa und um Maßnahmen gegen den Terrorismus. Diese beiden Aspekte dürfen nicht miteinander in Konflikt geraten. Alle Maßnahmen gegen den Terrorismus müssen mit den völkerrechtlichen Verpflichtungen im Einklang stehen, und dabei darf es im Hinblick auf Menschenrechte, Flüchtlingsfragen oder humanitäre Angelegenheiten keine Kompromisse im Namen von Aktionen gegen den Terrorismus geben. Mit Bezug auf den hier zur Debatte stehenden Zwischenbericht möchte ich dennoch unterstreichen, dass die Verträge der Europäischen Union keine Kompetenzen in derartigen Angelegenheiten verleihen und dass die nationale nachrichtendienstliche Tätigkeit nicht in den Anwendungsbereich des Vertrags fällt, da die Mitgliedstaaten einstimmig beschlossen haben, sich die Überwachung der Tätigkeit der nationalen Nachrichtendienste selbst vorzubehalten. Das bedeutet selbstverständlich nicht, dass der Rat eine passive Haltung zu den im Bericht angesprochenen Fragen einnimmt. Seit November vergangenen Jahres wurde öffentlich der Verdacht geäußert, dass die Central Intelligence Agency der USA Flugzeuge zur Beförderung von Häftlingen nutzt und illegale Gefängnisse in Europa unterhält. Am 21. November berieten die Außenminister der Europäischen Union auf einer Sitzung des Rates „Allgemeine Angelegenheiten und Außenbeziehungen“ über diese Informationen. Im Ergebnis dieser Beratungen wandte sich der Außenminister des damaligen Präsidentschaftslandes, Jack Straw, im Namen der Europäischen Union mit einem Schreiben an die US-Außenministerin Condoleezza Rice, um die Ansichten der US-Regierung zu diesen Vorwürfen einzuholen. Am 5. Dezember gab die Außenministerin der USA vor ihrem Europabesuch eine ausführliche Erklärung zu dieser Angelegenheit ab, wonach die Vereinigten Staaten die Auffassung vertreten, dass internationale Abkommen für ihre Handlungen verbindlich sind, dass die USA die Souveränität anderer Länder respektieren und dass sie keine Häftlinge in Länder transportieren, in denen sie bei Verhören oder anderweitig gefoltert würden. Während des darauf folgenden Besuchs von Außenministerin Rice in Brüssel besprachen die Außenminister der Europäischen Union die Angelegenheit erneut mit ihr. Seit Anfang dieses Jahres besteht ein intensiver Dialog mit den Vereinigten Staaten zu diesen Fragen, der auf verschiedenen Ebenen und in den verschiedenen Foren geführt wird. Die Menschenrechte sind mit den USA schon bei zahlreichen Gelegenheiten erörtert worden. Zudem gab es Gespräche über die Notwendigkeit der Einhaltung des Völkerrechts im Kampf gegen den Terrorismus. Dieses Thema stand auch auf der Tagesordnung des jüngsten Gipfeltreffens USA-EU am 21. Juni in Wien. Die Europäische Union hat die US-Regierung wiederholt aufgefordert, Menschenrechtsbeobachtern der Vereinten Nationen ungehinderten Zugang zur Guantánamo Bay zu gewähren. Die EU-Außenminister haben erklärt, dass die Europäische Union weiterhin ernsthaft besorgt über Guantánamo Bay ist, und das Thema wurde mit den USA bei mehr als einer Gelegenheit besprochen. Nach Ansicht der EU sollte die US-Regierung Schritte zur baldestmöglichen Schließung von Guantánamo unternehmen. Dementsprechend begrüßte die Union die Bemerkung Präsident Bushs auf dem Wiener Gipfel, dass er bereit sei, das Gefangenenlager von Guantánamo Bay zu schließen. Als Präsidentschaftsland wird Finnland natürlich die Debatte um die Menschenrechte im Dialog mit den Vereinigten Staaten aufrechterhalten. Dies wird während unserer Präsidentschaft breiten Raum einnehmen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καθώς έχει ζητηθεί από το Συμβούλιο να διατυπώσει γνώμη επί του θέματος αυτού, είμαι ευτυχής που συμμετέχω εξ ονόματός του στην παρούσα συζήτηση. Ευθύς εξαρχής, θέλω να πω ότι το θέμα της ενδιάμεσης έκθεσης είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα, και θεωρώ ότι η σχετική πρωτοβουλία, την οποία ανέλαβε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρώπης και η Κοινοβουλευτική Συνέλευσή του, είναι ιδιαίτερα σπουδαία και σημαντική. Το θέμα είναι η εφαρμογή των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρώπη και η δράση κατά της τρομοκρατίας. Αυτά τα δύο θέματα δεν επιτρέπεται να έρχονται σε σύγκρουση μεταξύ τους. Κάθε ενέργεια που στρέφεται κατά της τρομοκρατίας πρέπει να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο, και ουδείς συμβιβασμός σχετικά με αυτά, όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα ή τα ανθρωπιστικά θέματα, μπορεί να γίνεται αποδεκτός στο όνομα της δράσης κατά της τρομοκρατίας. Όσον αφορά την ενδιάμεση έκθεση που συζητούμε, επιθυμώ παρά ταύτα να τονίσω ότι οι Συνθήκες δεν αναγνωρίζουν αρμοδιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για θέματα όπως αυτά, ενώ οι εθνικές υπηρεσίες πληροφοριών δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Συνθήκης, δοθέντος ότι τα κράτη μέλη έχουν ομόφωνα αποφασίσει να διατηρήσουν στο δικό τους πεδίο αρμοδιότητας το καθήκον της παρακολούθησης του έργου των εθνικών υπηρεσιών πληροφοριών. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι το Συμβούλιο έχει υιοθετήσει παθητική στάση σχετικά με τα θέματα που εγείρονται στην έκθεση. Από τον περασμένο Νοέμβριο είχε διατυπωθεί δημοσίως η υποψία ότι η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ χρησιμοποιούσε πτήσεις για τη μεταφορά ατόμων και παράνομες εγκαταστάσεις κράτησης στην Ευρώπη. Στις 21 Νοεμβρίου ο υπουργός Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζήτησε αυτές τις πληροφορίες σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Υποθέσεων. Ως αποτέλεσμα αυτής της συζήτησης, στις 29 Νοεμβρίου 2005, ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας που ασκούσε τότε την Προεδρία, κ. Jack Straw, απηύθυνε επιστολή στην υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Condoleezza Rice, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια προσπάθεια να διαπιστώσει την άποψη της αμερικανικής κυβέρνησης σχετικά με αυτούς τους ισχυρισμούς. Στις 5 Δεκεμβρίου η αμερικανίδα υπουργός Εξωτερικών προέβη σε αναλυτική δήλωση για το θέμα, πριν από την επίσκεψή της στην Ευρώπη, σύμφωνα με την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούσαν ότι οι διεθνείς συμφωνίες ήσαν δεσμευτικές σχετικά με τις δικές τους ενέργειες και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σέβονταν την κυριαρχία των άλλων χωρών και ότι δεν μετέφεραν άτομα σε χώρες όπου αυτά θα υποβάλλονταν σε βασανιστήρια, σε ανάκριση ή σε άλλη τέτοια μεταχείριση. Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ και η ομόλογός τους κ. Rice συζήτησαν το θέμα εκ νέου αργότερα κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της τελευταίας στις Βρυξέλλες. Από τις αρχές του τρέχοντος έτους υπήρξε εντατικός διάλογος με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε διάφορα επίπεδα και σε διαφορετικές συναντήσεις σχετικά με αυτά τα θέματα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν συζητηθεί σε πολλές ευκαιρίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Συζητήσεις υπήρξαν επίσης για την ανάγκη συμμόρφωσης προς το διεθνές δίκαιο κατά τη διαδικασία καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Το θέμα περιλαμβανόταν μόλις πρόσφατα στην ημερήσια διάταξη της διάσκεψης κορυφής ΗΠΑ-ΕΕ που συνήλθε στη Βιέννη στις 21 Ιουνίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε επανειλημμένα από την αμερικανική κυβέρνηση να προσφέρει σε εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πλήρη πρόσβαση στη βάση του Γκουαντάναμο. Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ έχουν δηλώσει ότι την Ευρωπαϊκή Ένωση απασχολεί σοβαρά το θέμα της βάσης του Γκουαντάναμο, και το θέμα έχει συζητηθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αρκετές περιπτώσεις. Η γνώμη της ΕΕ είναι ότι η αμερικανική κυβέρνηση οφείλει να λάβει μέτρα για το κλείσιμο του Γκουαντάναμο το ταχύτερο δυνατόν. Κατά συνέπεια, η Ένωση χαιρέτισε την παρατήρηση του Προέδρου Μπους στη Σύνοδο Κορυφής της Βιέννης ότι είχε τη βούληση να κλείσει το κέντρο κράτησης της βάσης του Γκουαντάναμο. Ως χώρα η οποία ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου, η Φινλανδία θα εξακολουθήσει βεβαίως να διατηρεί ζωντανή τη συζήτηση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στον διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό θα είναι πολύ σημαντικό κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας."@el10
". Mr President, ladies and gentlemen, as the Council has been asked for an opinion on this matter, I am happy to take part in this debate on its behalf. Right at the start, I would like to say that the subject of this interim report is an extremely important one, and I consider that the initiative taken regarding this issue by the European Parliament and the Council of Europe and its Parliamentary Assembly is very important and significant. The issue is the implementation of fundamental rights in Europe and action against terrorism. These must not be allowed to come into conflict with one another. All action taken against terrorism must be in compliance with obligations under international law, and no compromises on these, where it concerns human rights, refugee or humanitarian issues, can be accepted in the name of action against terrorism. With reference to the interim report under discussion, I would nevertheless like to emphasise that the Treaties do not bestow competence on the European Union in such matters as these, and national intelligence is not within the scope of application of the Treaty, because the Member States have unanimously decided to reserve the task of monitoring the work of national intelligence services for themselves. This obviously does not mean that the Council has adopted a passive stance regarding the matters raised in the report. Since last November it has been suspected publicly that the US Central Intelligence Agency was using flights to transport prisoners and illegal detention facilities in Europe. On 21 November the European Union Foreign Affairs Ministers discussed this information at a session of the General Affairs and External Affairs Council. As a result of this discussion, on 29 November 2005, the Foreign Affairs Minister for the country to hold the Presidency at the time, Jack Straw, wrote to US Secretary of State Condoleezza Rice on the European Union’s behalf, trying to discover the US Government’s views regarding these allegations. On 5 December the US Secretary of State made a detailed statement on the matter, prior to her European visit, according to which the United States considered that international agreements were binding on its own actions and that the United States respected other countries’ sovereignty and that it did not transport detained persons to countries where they would be tortured, under interrogation or otherwise. The European Union Foreign Affairs Ministers and Secretary of State Rice discussed the matter again later on during the latter’s visit to Brussels. Since early this year there has been intensive dialogue with the United States at various levels and in different assemblies regarding these matters. Human rights have been discussed on many an occasion with the United States. There have also been discussions on the need for compliance with international law in the fight against terrorism. This was most recently on the agenda at the US-EU Summit in Vienna on 21 June. The European Union has repeatedly asked the US Government to allow United Nations human rights reporters full access to Guantanamo Bay. EU Foreign Affairs Ministers have stated that the European Union is still seriously concerned about Guantanamo Bay, and the topic has been discussed with the United States on more than one occasion. It is the opinion of the EU that the US Government should take steps to close Guantanamo down as soon as possible. Accordingly, the Union welcomed the remark made by President Bush at the Vienna Summit that he was willing to close down the Guantanamo Bay detention centre. As the country to hold the Presidency of the Council, Finland will naturally continue to keep alive the debate on human rights in dialogue with the United States. That will be very important during our Presidency."@en4
"Señor Presidente, Señorías, como se ha pedido la opinión del Consejo sobre este asunto, me complace participar en su nombre en este debate. Para comenzar, quiero decir que el tema de este informe provisional es extremadamente importante y considero que la iniciativa adoptada sobre esta cuestión por el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa y su Asamblea Parlamentaria es muy importante y significativa. La cuestión es la aplicación de los derechos fundamentales en Europa y la acción contra el terrorismo. No debemos permitir que entren en conflicto. Toda acción contra el terrorismo debe ser conforme con las obligaciones emanadas del Derecho internacional y cualquier concesión en este terreno con respecto a los derechos humanos, las cuestiones de los refugiados o humanitarias, no son aceptables en nombre de la acción contra el terrorismo. Con referencia al informe provisional que debatimos, me gustaría sin embargo resaltar que los Tratados no confieren competencias a la Unión Europea en estas materias, y los servicios de inteligencia nacionales no se sitúan dentro del ámbito de aplicación del Tratado, puesto que los Estados miembros han decidido unánimemente reservarse la tarea de controlar la labor de los servicios de inteligencia nacionales. Por supuesto, esto no significa que el Consejo haya adoptado una posición pasiva con respecto a los asuntos planteados en el informe. Desde el pasado mes de noviembre existen sospechas públicas de que la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos ha estado usando vuelos para transportar presos y utilizando centros de detención ilegales en Europa. El 21 de noviembre, los Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea examinaron esta información en una sesión del Consejo de Asuntos Exteriores y Asuntos Generales. A raíz de este debate, el 29 de noviembre de 2005 el Ministro de Asuntos Exteriores del país que ostentaba la Presidencia en ese momento, Jack Straw, escribió a la Secretaria de Estado estadounidense, Condoleezza Rice, en nombre de la Unión Europea, recabando la opinión del Gobierno estadounidense sobre estas acusaciones. El 5 de diciembre, la Secretaria de Estado estadounidense hizo una declaración detallada sobre el asunto, antes de su gira europea, según la cual los Estados Unidos consideraban que los acuerdos internacionales eran vinculantes para sus propias acciones y que los Estados Unidos respetaron la soberanía de los demás países y que no transportaron personas detenidas a países donde pudieran ser torturadas, a efectos de interrogatorio o con otros fines. Los Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y la Secretaria de Estado Rice examinaron nuevamente la cuestión durante la visita de esta a Bruselas. Desde principios de este año ha habido un intenso diálogo con los Estados Unidos en varios niveles y en diferentes reuniones sobre estos asuntos. Se ha analizado la cuestión de los derechos humanos en muchas ocasiones con los Estados Unidos. También se ha conversado sobre la necesidad de respetar el Derecho internacional en la lucha contra el terrorismo. Este asunto se incluyó en la agenda de la Cumbre entre la UE y los Estados Unidos, celebrada en Viena el 21 de junio. La Unión Europea ha pedido repetidamente al Gobierno de los Estados Unidos que permita a los relatores de derechos humanos de las Naciones Unidas acceder sin cortapisas a la Bahía de Guantánamo. Los Ministros de Asuntos Exteriores de la UE han declarado que la Unión Europea sigue muy preocupada por la Bahía de Guantánamo y el tema se ha debatido con los Estados Unidos en más de una ocasión. La opinión de la UE es que el Gobierno de los Estados Unidos debe tomar medidas para cerrar Guantánamo lo antes posible. Por consiguiente, la Unión acogió con satisfacción el comentario hecho por el Presidente Bush en la Cumbre de Viena, de que deseaba cerrar el centro de detención de la Bahía de Guantánamo. En nuestra calidad de país que ostenta la Presidencia del Consejo, Finlandia seguirá manteniendo vivo el debate sobre los derechos humanos en el diálogo con los Estados Unidos. Esto será muy importante durante nuestra Presidencia."@es20
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, koska neuvostolta on pyydetty lausuntoa tästä asiasta, olen iloinen, että voin osallistua tähän keskusteluun neuvoston puolesta. Aivan ensimmäiseksi haluaisin sanoa, että väliraportin aihe on äärimmäisen tärkeä, ja pidän hyvin tärkeänä ja merkittävänä Euroopan parlamentin ja Euroopan neuvoston ja sen parlamentaarisen yleiskokouksen aloitteellisuutta tässä asiassa. Kysymys on perusoikeuksien toteutumisesta Euroopassa ja terrorismin vastaisesta toiminnasta. Nämä asiat eivät saa olla keskenään ristiriidassa. Kaikkien terrorismin vastaisten toimenpiteiden on oltava kansainvälisen oikeuden velvoitteiden mukaisia, eikä terrorismin vastaisten toimenpiteiden nimissä voida hyväksyä tinkimistä ihmisoikeuksiin, pakolaisiin tai humanitaarisiin kysymyksiin liittyvistä kansainvälisen oikeuden velvoitteista. Käsiteltävänä olevaan väliraporttiin viitaten haluaisin kuitenkin korostaa, että perustamissopimukset eivät anna Euroopan unionille toimivaltaa käsiteltävissä kysymyksissä, eivätkä kansalliset tiedustelutiedot kuulu perustamissopimuksen soveltamisalaan, koska jäsenvaltiot ovat yksimielisesti päättäneet varata kansallisten tiedustelupalvelujen toiminnan seurannan itselleen. Tämä tosiasia ei tietenkään tarkoita sitä, että neuvosto olisi ollut passiivinen raporttiin liittyvissä kysymyksissä. Viime marraskuusta lähtien julkisuudessa on esitetty epäilyjä Yhdysvaltojen keskustiedustelupalvelu CIA:n vankikuljetuslennoista ja laittomista pidätyskeskuksista Euroopan alueella. Jo 21. marraskuuta Euroopan unionin ulkoministerit keskustelivat yleisten asioiden neuvoston istunnossa näistä tiedoista. Tämän keskustelun johdosta silloisen puheenjohtajavaltion ulkoministeri Jack Straw kirjoitti 29. marraskuuta 2005 Euroopan unionin puolesta Yhdysvaltain ulkoministeri Condoleezza Ricelle, ja yritti saada selville Yhdysvaltain hallituksen näkemykset näistä väitteistä. Yhdysvaltojen ulkoministeri antoi 5. joulukuuta ennen Euroopan vierailuaan yksityiskohtaisen lausunnon asiasta. Lausunnon mukaan Yhdysvallat katsoo kansainvälisten sopimusten sitovan omaa toimintaansa, ja Yhdysvallat kunnioittaa muiden maiden suvereniteettia, eikä kuljeta vangittuja henkilöitä sellaisiin maihin, joissa heitä kuulustelujen yhteydessä tai muutoin kidutettaisiin. Euroopan unionin ulkoministerit ja ulkoministeri Rice keskustelivat vielä myöhemmin asiasta ulkoministeri Ricen Brysselin vierailun aikana. Tämän vuoden alusta alkaen Yhdysvaltojen kanssa on käyty tiivistä vuoropuhelua edellä mainituista kysymyksistä eri tasoilla ja erilaisissa kokoonpanoissa. Ihmisoikeuksia on käsitelty useaan otteeseen Yhdysvaltojen kanssa. Keskustelua on käyty myös siitä, että terrorismin torjunnassa on noudatettava kansainvälistä oikeutta. Viimeksi tämä asia oli esillä Yhdysvaltain ja EU:n välisessä huippukokouksessa Wienissä 21. kesäkuuta. Euroopan unioni on kehottanut Yhdysvaltojen hallitusta useaan otteeseen antamaan Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeusraportoijille täysimääräisen pääsyn Quantanamo Bayhin. EU:n ulkoministerit ovat todenneet, että Euroopan unioni on edelleen vakavasti huolestunut Quantanamo Baysta, ja asiasta on keskustelu Yhdysvaltojen kanssa useaan otteeseen. EU:n mielestä Yhdysvaltojen hallituksen tulisi ryhtyä toimenpiteisiin Quantanamon sulkemiseksi mahdollisimman pian. Tässä suhteessa unioni piti tervetulleena presidentti Bushin Wienin huippukokouksen yhteydessä esittämiä huomioita, joiden mukaan hän on halukas sulkemaan Quantanamo Bayn pidätyskeskuksen. Neuvoston puheenjohtajavaltiona Suomi jatkaa luonnollisesti ihmisoikeuskysymysten esillä pitämistä Yhdysvaltain kanssa käytävässä vuoropuhelussa. Se on meidän puheenjohtajuuskaudellamme erittäin tärkeää."@et5
". Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, dès lors que l’opinion du Conseil a été sollicitée sur cette affaire, je me réjouis de participer à ce débat en son nom. Pour commencer, je souhaiterais faire remarquer que le sujet de ce rapport intérimaire revêt une importance primordiale. Je considère en outre que l’initiative prise à cet égard par le Parlement européen ainsi que le Conseil de l’Europe et son Assemblée parlementaire est extrêmement importante et significative. La question a trait à la mise en œuvre des droits fondamentaux en Europe et à la lutte contre le terrorisme. Il ne peut être admis que ces deux aspects entrent en conflit l’un par rapport à l’autre. Toutes les mesures prises contre le terrorisme doivent être conformes aux obligations du droit international et aucun compromis, s’agissant des droits de l’homme, des réfugiés ou de la dimension humanitaire, ne peut être accepté à ce sujet au nom de la lutte contre le terrorisme. En ce qui concerne le rapport intérimaire soumis à la discussion, je souhaiterais néanmoins souligner que les Traités n’attribuent à l’Union européenne aucune compétence dans de telles matières et que les services de renseignements nationaux n’appartiennent pas au champ d’application des Traités dès lors que les États membres ont unanimement décidé de se réserver la tâche de surveiller les activités de ces services. De toute évidence, cela ne signifie pas que le Conseil ait adopté une attitude passive à l’égard des questions soulevées dans le rapport. Depuis novembre dernier, la CIA est publiquement soupçonnée d’avoir utilisé des vols pour le transport de prisonniers et des infrastructures de détention illégales en Europe. Le 21 novembre, les ministres des affaires étrangères de l’Union européenne ont examiné ces informations lors d’une réunion du Conseil «Affaires générales et relations extérieures». Dans le sillage de ces discussions, le ministre des affaires étrangères du pays qui exerçait la présidence à ce moment, Jack Straw, a écrit le 29 novembre 2005 à la Secrétaire d’État américaine Condoleezza Rice au nom de l’Union européenne pour tenter de déterminer la position des autorités des États-Unis sur ces allégations. Le 5 décembre, la Secrétaire d’État américaine a prononcé une déclaration circonstanciée sur cette affaire, en préambule à sa visite européenne, selon laquelle les États-Unis estimaient que les accords internationaux étaient contraignants pour leurs propres actions, que les États-Unis respectaient la souveraineté des autres pays et qu’ils ne transportaient pas de détenus dans des pays où ils seraient torturés lors d’un interrogatoire ou dans toute autre circonstance. Les ministres des affaires étrangères de l’Union européenne et Mme Rice ont à nouveau abordé ce thème à l’occasion du déplacement de cette dernière à Bruxelles. Depuis le début de cette année, un dialogue intensif se tient avec les États-Unis à différents niveaux et dans différentes instances à propos de ces allégations. Les droits de l’homme ont fait l’objet de discussions avec les États-Unis à de multiples reprises. Des débats ont également été menés sur la nécessité de respecter le droit international dans la lutte contre le terrorisme. En dernier lieu, le sujet était inscrit à l’ordre du jour du sommet États-Unis/UE du 21 juin à Vienne. L’Union européenne a adressé des demandes répétées au gouvernement américain pour qu’il accorde aux observateurs des droits de l’homme des Nations unies un accès libre à Guantanamo. Les ministres des affaires étrangères de l’UE ont déclaré que l’Union européenne reste profondément préoccupée par cette question, et le sujet a été discuté avec les États-Unis à maintes occasions. L’UE est d’avis que le gouvernement américain devrait prendre des mesures pour fermer Guantanamo dans les plus brefs délais. Elle a par conséquent salué la remarque formulée par le président Bush lors du sommet de Vienne selon laquelle il est disposé à fermer ce centre de détention. En sa qualité de pays détenant la présidence du Conseil, la Finlande entend naturellement continuer d’entretenir le débat sur les droits de l’homme dans le dialogue avec les États-Unis. Nous y accorderons une grande importance au cours de notre présidence."@fr8,8
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, koska neuvostolta on pyydetty lausuntoa tästä asiasta, olen iloinen, että voin osallistua tähän keskusteluun neuvoston puolesta. Aivan ensimmäiseksi haluaisin sanoa, että väliraportin aihe on äärimmäisen tärkeä, ja pidän hyvin tärkeänä ja merkittävänä Euroopan parlamentin ja Euroopan neuvoston ja sen parlamentaarisen yleiskokouksen aloitteellisuutta tässä asiassa. Kysymys on perusoikeuksien toteutumisesta Euroopassa ja terrorismin vastaisesta toiminnasta. Nämä asiat eivät saa olla keskenään ristiriidassa. Kaikkien terrorismin vastaisten toimenpiteiden on oltava kansainvälisen oikeuden velvoitteiden mukaisia, eikä terrorismin vastaisten toimenpiteiden nimissä voida hyväksyä tinkimistä ihmisoikeuksiin, pakolaisiin tai humanitaarisiin kysymyksiin liittyvistä kansainvälisen oikeuden velvoitteista. Käsiteltävänä olevaan väliraporttiin viitaten haluaisin kuitenkin korostaa, että perustamissopimukset eivät anna Euroopan unionille toimivaltaa käsiteltävissä kysymyksissä, eivätkä kansalliset tiedustelutiedot kuulu perustamissopimuksen soveltamisalaan, koska jäsenvaltiot ovat yksimielisesti päättäneet varata kansallisten tiedustelupalvelujen toiminnan seurannan itselleen. Tämä tosiasia ei tietenkään tarkoita sitä, että neuvosto olisi ollut passiivinen raporttiin liittyvissä kysymyksissä. Viime marraskuusta lähtien julkisuudessa on esitetty epäilyjä Yhdysvaltojen keskustiedustelupalvelu CIA:n vankikuljetuslennoista ja laittomista pidätyskeskuksista Euroopan alueella. Jo 21. marraskuuta Euroopan unionin ulkoministerit keskustelivat yleisten asioiden neuvoston istunnossa näistä tiedoista. Tämän keskustelun johdosta silloisen puheenjohtajavaltion ulkoministeri Jack Straw kirjoitti 29. marraskuuta 2005 Euroopan unionin puolesta Yhdysvaltain ulkoministeri Condoleezza Ricelle, ja yritti saada selville Yhdysvaltain hallituksen näkemykset näistä väitteistä. Yhdysvaltojen ulkoministeri antoi 5. joulukuuta ennen Euroopan vierailuaan yksityiskohtaisen lausunnon asiasta. Lausunnon mukaan Yhdysvallat katsoo kansainvälisten sopimusten sitovan omaa toimintaansa, ja Yhdysvallat kunnioittaa muiden maiden suvereniteettia, eikä kuljeta vangittuja henkilöitä sellaisiin maihin, joissa heitä kuulustelujen yhteydessä tai muutoin kidutettaisiin. Euroopan unionin ulkoministerit ja ulkoministeri Rice keskustelivat vielä myöhemmin asiasta ulkoministeri Ricen Brysselin vierailun aikana. Tämän vuoden alusta alkaen Yhdysvaltojen kanssa on käyty tiivistä vuoropuhelua edellä mainituista kysymyksistä eri tasoilla ja erilaisissa kokoonpanoissa. Ihmisoikeuksia on käsitelty useaan otteeseen Yhdysvaltojen kanssa. Keskustelua on käyty myös siitä, että terrorismin torjunnassa on noudatettava kansainvälistä oikeutta. Viimeksi tämä asia oli esillä Yhdysvaltain ja EU:n välisessä huippukokouksessa Wienissä 21. kesäkuuta. Euroopan unioni on kehottanut Yhdysvaltojen hallitusta useaan otteeseen antamaan Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeusraportoijille täysimääräisen pääsyn Quantanamo Bayhin. EU:n ulkoministerit ovat todenneet, että Euroopan unioni on edelleen vakavasti huolestunut Quantanamo Baysta, ja asiasta on keskustelu Yhdysvaltojen kanssa useaan otteeseen. EU:n mielestä Yhdysvaltojen hallituksen tulisi ryhtyä toimenpiteisiin Quantanamon sulkemiseksi mahdollisimman pian. Tässä suhteessa unioni piti tervetulleena presidentti Bushin Wienin huippukokouksen yhteydessä esittämiä huomioita, joiden mukaan hän on halukas sulkemaan Quantanamo Bayn pidätyskeskuksen. Neuvoston puheenjohtajavaltiona Suomi jatkaa luonnollisesti ihmisoikeuskysymysten esillä pitämistä Yhdysvaltain kanssa käytävässä vuoropuhelussa. Se on meidän puheenjohtajuuskaudellamme erittäin tärkeää."@hu11
"Signor Presidente, onorevoli deputati, è per me un onore partecipare alla discussione odierna in rappresentanza del Consiglio, che è stato invitato a esprimere un parere sul tema in discussione. Vorrei dire subito che l’argomento di questa relazione intermedia è estremamente importante e ritengo che l’iniziativa presa al riguardo dal Parlamento europeo e dal Consiglio d’Europa e dalla sua Assemblea parlamentare sia molto importante e significativa. Il tema è l’attuazione dei diritti fondamentali in Europa e l’azione contro il terrorismo. Non si deve permettere che questi due aspetti entrino in conflitto tra loro. Ogni azione intrapresa contro il terrorismo deve essere conforme agli obblighi derivanti dal diritto internazionale, e su questi non si può accettare alcun compromesso, per quanto riguarda i diritti umani, i rifugiati o i problemi umanitari, in nome della lotta contro il terrorismo. In riferimento alla relazione intermedia in discussione, vorrei comunque sottolineare che i Trattati non riconoscono all’Unione europea alcuna competenza in questioni come queste, e i servizi di nazionali non rientrano nel campo di applicazione del Trattato, perché gli Stati membri hanno deciso unanimemente di riservarsi il compito di controllare il lavoro dei servizi di nazionali. Ovviamente ciò non significa che il Consiglio abbia adottato una posizione passiva riguardo alle questioni sollevate nella relazione. Dallo scorso novembre si è sospettato pubblicamente che la (CIA) statunitense stesse utilizzando voli per il trasporto di prigionieri nonché strutture di detenzione illegali in Europa. Il 21 novembre i ministri degli Affari esteri dell’Unione europea hanno discusso queste informazioni durante una sessione del Consiglio “Affari generali e Affari esterni”. In seguito a tale discussione, il 29 novembre 2005 il ministro degli Affari esteri del paese allora alla Presidenza, Jack Straw, ha scritto al Segretario di Stato americano Condoleezza Rice a nome dell’Unione europea, per capire quali fossero i pareri del governo degli Stati Uniti riguardo a tali asserzioni. Il 5 dicembre il Segretario di Stato americano ha reso una dichiarazione particolareggiata sulla questione, prima della sua visita in Europa, affermando che gli Stati Uniti considerano gli accordi internazionali vincolanti per le proprie azioni, rispettano la sovranità degli altri paesi e non trasportano detenuti in paesi dove verranno sottoposti a tortura, durante interrogatori o altrimenti. I ministri degli Affari esteri dell’Unione europea e il Segretario di Stato Rice hanno discusso nuovamente la questione in seguito, durante la visita di quest’ultima a Bruxelles. Sin dall’inizio di quest’anno si è svolto un dialogo intensivo con gli Stati Uniti a vari livelli e in diverse riunioni su questi argomenti. In molte occasioni si è discusso di diritti umani con gli Stati Uniti. Ci sono state discussioni anche sulla necessità di rispettare il diritto internazionale nella lotta contro il terrorismo. Di recente questo punto è stato inserito nell’ordine del giorno del Vertice Stati Uniti-Unione europea tenutosi a Vienna il 21 giugno. L’Unione europea ha chiesto ripetutamente al governo degli Stati Uniti di permettere ai relatori delle Nazioni Unite per i diritti umani il pieno accesso alla base di Guantánamo Bay. I ministri degli Affari esteri dell’Unione europea hanno dichiarato che l’UE è ancora gravemente preoccupata riguardo a Guantánamo Bay e il tema è stato discusso con gli Stati Uniti in più di un’occasione. L’Unione ritiene che il governo degli Stati Uniti dovrebbe compiere passi per chiudere Guantánamo al più presto e ha quindi accolto con favore l’affermazione del Presidente Bush al Vertice di Vienna di essere disposto a chiudere il centro di detenzione. Come paese che esercita la Presidenza del Consiglio, la Finlandia continuerà naturalmente a tenere vivo il dibattito sui diritti umani nel dialogo con gli Stati Uniti. Sarà un aspetto di capitale importanza durante la nostra Presidenza."@it12
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, koska neuvostolta on pyydetty lausuntoa tästä asiasta, olen iloinen, että voin osallistua tähän keskusteluun neuvoston puolesta. Aivan ensimmäiseksi haluaisin sanoa, että väliraportin aihe on äärimmäisen tärkeä, ja pidän hyvin tärkeänä ja merkittävänä Euroopan parlamentin ja Euroopan neuvoston ja sen parlamentaarisen yleiskokouksen aloitteellisuutta tässä asiassa. Kysymys on perusoikeuksien toteutumisesta Euroopassa ja terrorismin vastaisesta toiminnasta. Nämä asiat eivät saa olla keskenään ristiriidassa. Kaikkien terrorismin vastaisten toimenpiteiden on oltava kansainvälisen oikeuden velvoitteiden mukaisia, eikä terrorismin vastaisten toimenpiteiden nimissä voida hyväksyä tinkimistä ihmisoikeuksiin, pakolaisiin tai humanitaarisiin kysymyksiin liittyvistä kansainvälisen oikeuden velvoitteista. Käsiteltävänä olevaan väliraporttiin viitaten haluaisin kuitenkin korostaa, että perustamissopimukset eivät anna Euroopan unionille toimivaltaa käsiteltävissä kysymyksissä, eivätkä kansalliset tiedustelutiedot kuulu perustamissopimuksen soveltamisalaan, koska jäsenvaltiot ovat yksimielisesti päättäneet varata kansallisten tiedustelupalvelujen toiminnan seurannan itselleen. Tämä tosiasia ei tietenkään tarkoita sitä, että neuvosto olisi ollut passiivinen raporttiin liittyvissä kysymyksissä. Viime marraskuusta lähtien julkisuudessa on esitetty epäilyjä Yhdysvaltojen keskustiedustelupalvelu CIA:n vankikuljetuslennoista ja laittomista pidätyskeskuksista Euroopan alueella. Jo 21. marraskuuta Euroopan unionin ulkoministerit keskustelivat yleisten asioiden neuvoston istunnossa näistä tiedoista. Tämän keskustelun johdosta silloisen puheenjohtajavaltion ulkoministeri Jack Straw kirjoitti 29. marraskuuta 2005 Euroopan unionin puolesta Yhdysvaltain ulkoministeri Condoleezza Ricelle, ja yritti saada selville Yhdysvaltain hallituksen näkemykset näistä väitteistä. Yhdysvaltojen ulkoministeri antoi 5. joulukuuta ennen Euroopan vierailuaan yksityiskohtaisen lausunnon asiasta. Lausunnon mukaan Yhdysvallat katsoo kansainvälisten sopimusten sitovan omaa toimintaansa, ja Yhdysvallat kunnioittaa muiden maiden suvereniteettia, eikä kuljeta vangittuja henkilöitä sellaisiin maihin, joissa heitä kuulustelujen yhteydessä tai muutoin kidutettaisiin. Euroopan unionin ulkoministerit ja ulkoministeri Rice keskustelivat vielä myöhemmin asiasta ulkoministeri Ricen Brysselin vierailun aikana. Tämän vuoden alusta alkaen Yhdysvaltojen kanssa on käyty tiivistä vuoropuhelua edellä mainituista kysymyksistä eri tasoilla ja erilaisissa kokoonpanoissa. Ihmisoikeuksia on käsitelty useaan otteeseen Yhdysvaltojen kanssa. Keskustelua on käyty myös siitä, että terrorismin torjunnassa on noudatettava kansainvälistä oikeutta. Viimeksi tämä asia oli esillä Yhdysvaltain ja EU:n välisessä huippukokouksessa Wienissä 21. kesäkuuta. Euroopan unioni on kehottanut Yhdysvaltojen hallitusta useaan otteeseen antamaan Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeusraportoijille täysimääräisen pääsyn Quantanamo Bayhin. EU:n ulkoministerit ovat todenneet, että Euroopan unioni on edelleen vakavasti huolestunut Quantanamo Baysta, ja asiasta on keskustelu Yhdysvaltojen kanssa useaan otteeseen. EU:n mielestä Yhdysvaltojen hallituksen tulisi ryhtyä toimenpiteisiin Quantanamon sulkemiseksi mahdollisimman pian. Tässä suhteessa unioni piti tervetulleena presidentti Bushin Wienin huippukokouksen yhteydessä esittämiä huomioita, joiden mukaan hän on halukas sulkemaan Quantanamo Bayn pidätyskeskuksen. Neuvoston puheenjohtajavaltiona Suomi jatkaa luonnollisesti ihmisoikeuskysymysten esillä pitämistä Yhdysvaltain kanssa käytävässä vuoropuhelussa. Se on meidän puheenjohtajuuskaudellamme erittäin tärkeää."@lt14
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, koska neuvostolta on pyydetty lausuntoa tästä asiasta, olen iloinen, että voin osallistua tähän keskusteluun neuvoston puolesta. Aivan ensimmäiseksi haluaisin sanoa, että väliraportin aihe on äärimmäisen tärkeä, ja pidän hyvin tärkeänä ja merkittävänä Euroopan parlamentin ja Euroopan neuvoston ja sen parlamentaarisen yleiskokouksen aloitteellisuutta tässä asiassa. Kysymys on perusoikeuksien toteutumisesta Euroopassa ja terrorismin vastaisesta toiminnasta. Nämä asiat eivät saa olla keskenään ristiriidassa. Kaikkien terrorismin vastaisten toimenpiteiden on oltava kansainvälisen oikeuden velvoitteiden mukaisia, eikä terrorismin vastaisten toimenpiteiden nimissä voida hyväksyä tinkimistä ihmisoikeuksiin, pakolaisiin tai humanitaarisiin kysymyksiin liittyvistä kansainvälisen oikeuden velvoitteista. Käsiteltävänä olevaan väliraporttiin viitaten haluaisin kuitenkin korostaa, että perustamissopimukset eivät anna Euroopan unionille toimivaltaa käsiteltävissä kysymyksissä, eivätkä kansalliset tiedustelutiedot kuulu perustamissopimuksen soveltamisalaan, koska jäsenvaltiot ovat yksimielisesti päättäneet varata kansallisten tiedustelupalvelujen toiminnan seurannan itselleen. Tämä tosiasia ei tietenkään tarkoita sitä, että neuvosto olisi ollut passiivinen raporttiin liittyvissä kysymyksissä. Viime marraskuusta lähtien julkisuudessa on esitetty epäilyjä Yhdysvaltojen keskustiedustelupalvelu CIA:n vankikuljetuslennoista ja laittomista pidätyskeskuksista Euroopan alueella. Jo 21. marraskuuta Euroopan unionin ulkoministerit keskustelivat yleisten asioiden neuvoston istunnossa näistä tiedoista. Tämän keskustelun johdosta silloisen puheenjohtajavaltion ulkoministeri Jack Straw kirjoitti 29. marraskuuta 2005 Euroopan unionin puolesta Yhdysvaltain ulkoministeri Condoleezza Ricelle, ja yritti saada selville Yhdysvaltain hallituksen näkemykset näistä väitteistä. Yhdysvaltojen ulkoministeri antoi 5. joulukuuta ennen Euroopan vierailuaan yksityiskohtaisen lausunnon asiasta. Lausunnon mukaan Yhdysvallat katsoo kansainvälisten sopimusten sitovan omaa toimintaansa, ja Yhdysvallat kunnioittaa muiden maiden suvereniteettia, eikä kuljeta vangittuja henkilöitä sellaisiin maihin, joissa heitä kuulustelujen yhteydessä tai muutoin kidutettaisiin. Euroopan unionin ulkoministerit ja ulkoministeri Rice keskustelivat vielä myöhemmin asiasta ulkoministeri Ricen Brysselin vierailun aikana. Tämän vuoden alusta alkaen Yhdysvaltojen kanssa on käyty tiivistä vuoropuhelua edellä mainituista kysymyksistä eri tasoilla ja erilaisissa kokoonpanoissa. Ihmisoikeuksia on käsitelty useaan otteeseen Yhdysvaltojen kanssa. Keskustelua on käyty myös siitä, että terrorismin torjunnassa on noudatettava kansainvälistä oikeutta. Viimeksi tämä asia oli esillä Yhdysvaltain ja EU:n välisessä huippukokouksessa Wienissä 21. kesäkuuta. Euroopan unioni on kehottanut Yhdysvaltojen hallitusta useaan otteeseen antamaan Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeusraportoijille täysimääräisen pääsyn Quantanamo Bayhin. EU:n ulkoministerit ovat todenneet, että Euroopan unioni on edelleen vakavasti huolestunut Quantanamo Baysta, ja asiasta on keskustelu Yhdysvaltojen kanssa useaan otteeseen. EU:n mielestä Yhdysvaltojen hallituksen tulisi ryhtyä toimenpiteisiin Quantanamon sulkemiseksi mahdollisimman pian. Tässä suhteessa unioni piti tervetulleena presidentti Bushin Wienin huippukokouksen yhteydessä esittämiä huomioita, joiden mukaan hän on halukas sulkemaan Quantanamo Bayn pidätyskeskuksen. Neuvoston puheenjohtajavaltiona Suomi jatkaa luonnollisesti ihmisoikeuskysymysten esillä pitämistä Yhdysvaltain kanssa käytävässä vuoropuhelussa. Se on meidän puheenjohtajuuskaudellamme erittäin tärkeää."@lv13
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, koska neuvostolta on pyydetty lausuntoa tästä asiasta, olen iloinen, että voin osallistua tähän keskusteluun neuvoston puolesta. Aivan ensimmäiseksi haluaisin sanoa, että väliraportin aihe on äärimmäisen tärkeä, ja pidän hyvin tärkeänä ja merkittävänä Euroopan parlamentin ja Euroopan neuvoston ja sen parlamentaarisen yleiskokouksen aloitteellisuutta tässä asiassa. Kysymys on perusoikeuksien toteutumisesta Euroopassa ja terrorismin vastaisesta toiminnasta. Nämä asiat eivät saa olla keskenään ristiriidassa. Kaikkien terrorismin vastaisten toimenpiteiden on oltava kansainvälisen oikeuden velvoitteiden mukaisia, eikä terrorismin vastaisten toimenpiteiden nimissä voida hyväksyä tinkimistä ihmisoikeuksiin, pakolaisiin tai humanitaarisiin kysymyksiin liittyvistä kansainvälisen oikeuden velvoitteista. Käsiteltävänä olevaan väliraporttiin viitaten haluaisin kuitenkin korostaa, että perustamissopimukset eivät anna Euroopan unionille toimivaltaa käsiteltävissä kysymyksissä, eivätkä kansalliset tiedustelutiedot kuulu perustamissopimuksen soveltamisalaan, koska jäsenvaltiot ovat yksimielisesti päättäneet varata kansallisten tiedustelupalvelujen toiminnan seurannan itselleen. Tämä tosiasia ei tietenkään tarkoita sitä, että neuvosto olisi ollut passiivinen raporttiin liittyvissä kysymyksissä. Viime marraskuusta lähtien julkisuudessa on esitetty epäilyjä Yhdysvaltojen keskustiedustelupalvelu CIA:n vankikuljetuslennoista ja laittomista pidätyskeskuksista Euroopan alueella. Jo 21. marraskuuta Euroopan unionin ulkoministerit keskustelivat yleisten asioiden neuvoston istunnossa näistä tiedoista. Tämän keskustelun johdosta silloisen puheenjohtajavaltion ulkoministeri Jack Straw kirjoitti 29. marraskuuta 2005 Euroopan unionin puolesta Yhdysvaltain ulkoministeri Condoleezza Ricelle, ja yritti saada selville Yhdysvaltain hallituksen näkemykset näistä väitteistä. Yhdysvaltojen ulkoministeri antoi 5. joulukuuta ennen Euroopan vierailuaan yksityiskohtaisen lausunnon asiasta. Lausunnon mukaan Yhdysvallat katsoo kansainvälisten sopimusten sitovan omaa toimintaansa, ja Yhdysvallat kunnioittaa muiden maiden suvereniteettia, eikä kuljeta vangittuja henkilöitä sellaisiin maihin, joissa heitä kuulustelujen yhteydessä tai muutoin kidutettaisiin. Euroopan unionin ulkoministerit ja ulkoministeri Rice keskustelivat vielä myöhemmin asiasta ulkoministeri Ricen Brysselin vierailun aikana. Tämän vuoden alusta alkaen Yhdysvaltojen kanssa on käyty tiivistä vuoropuhelua edellä mainituista kysymyksistä eri tasoilla ja erilaisissa kokoonpanoissa. Ihmisoikeuksia on käsitelty useaan otteeseen Yhdysvaltojen kanssa. Keskustelua on käyty myös siitä, että terrorismin torjunnassa on noudatettava kansainvälistä oikeutta. Viimeksi tämä asia oli esillä Yhdysvaltain ja EU:n välisessä huippukokouksessa Wienissä 21. kesäkuuta. Euroopan unioni on kehottanut Yhdysvaltojen hallitusta useaan otteeseen antamaan Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeusraportoijille täysimääräisen pääsyn Quantanamo Bayhin. EU:n ulkoministerit ovat todenneet, että Euroopan unioni on edelleen vakavasti huolestunut Quantanamo Baysta, ja asiasta on keskustelu Yhdysvaltojen kanssa useaan otteeseen. EU:n mielestä Yhdysvaltojen hallituksen tulisi ryhtyä toimenpiteisiin Quantanamon sulkemiseksi mahdollisimman pian. Tässä suhteessa unioni piti tervetulleena presidentti Bushin Wienin huippukokouksen yhteydessä esittämiä huomioita, joiden mukaan hän on halukas sulkemaan Quantanamo Bayn pidätyskeskuksen. Neuvoston puheenjohtajavaltiona Suomi jatkaa luonnollisesti ihmisoikeuskysymysten esillä pitämistä Yhdysvaltain kanssa käytävässä vuoropuhelussa. Se on meidän puheenjohtajuuskaudellamme erittäin tärkeää."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, aangezien de Raad is gevraagd een verklaring over deze zaak te geven, ben ik blij dat ik namens de Raad aan dit debat kan deelnemen. Allereerst wil ik zeggen dat het onderwerp van dit tussentijds verslag uitermate belangrijk is en ik vind het initiatief dat met betrekking tot deze kwestie is genomen door het Europees Parlement en de Raad van Europa en zijn Parlementaire Vergadering ook van zeer groot belang. Het gaat om de tenuitvoerlegging van fundamentele rechten in Europa en de bestrijding van terrorisme. Deze zaken mogen niet in conflict met elkaar komen. Alle maatregelen tegen het terrorisme moeten in overeenstemming zijn met de verplichtingen van het internationaal recht en wij kunnen niet accepteren dat er onder het mom van terrorismebestrijding wordt afgedongen op de verplichtingen met betrekking tot mensenrechten, vluchtelingen of humanitaire kwesties. Verwijzend naar het onderhavige tussentijdse rapport wil ik echter benadrukken dat de Verdragen wat dit betreft geen bevoegdheden aan de Europese Unie geven en dat de nationale inlichtingen niet onder het toepassingsgebied van het Verdrag vallen, omdat de lidstaten unaniem hebben besloten de monitoring van het werk van nationale inlichtingendiensten zelf uit te voeren. Dit betekent natuurlijk niet dat de Raad een passieve houding aanneemt ten opzichte van de kwesties die in het verslag worden genoemd. Sinds afgelopen november wordt publiekelijk verondersteld dat de Amerikaanse centrale inlichtingendienst CIA gebruik maakt van vluchten voor gevangenenvervoer en illegale detentiecentra in Europa. Al op 21 november bespraken de ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie deze informatie op een vergadering van de Raad Algemene Zaken. Naar aanleiding van dit debat schreef de minister van Buitenlandse Zaken van het toenmalige Britse voorzitterschap, Jack Straw, op 29 november 2005 namens de Europese Unie aan de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Condoleezza Rice, om erachter te komen wat de Amerikaanse regering van deze beweringen vond. Op 5 december, voorafgaand aan haar bezoek aan Europa, gaf de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken een gedetailleerde verklaring over deze zaak. De Verenigde Staten verklaarden dat internationale overeenkomsten bindend waren voor hun eigen acties, dat de Verenigde Staten de soevereiniteit van andere landen respecteerden en dat zij geen gevangenen vervoerden naar landen waar zij, bijvoorbeeld tijdens verhoor, worden gemarteld. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken en minister van Buitenlandse Zaken Rice spraken later ook over deze kwestie tijdens het bezoek van Rice aan Brussel. Sinds begin dit jaar vindt er over deze zaken op verschillende niveaus en op verschillende bijeenkomsten een intensieve dialoog met de Verenigde Staten plaats. Bij veel gelegenheden wordt met de Verenigde Staten over de mensenrechten gesproken. Er zijn ook debatten gevoerd over de noodzaak dat bij terrorismebestrijding het internationaal recht moet worden gerespecteerd. Dit stond recent nog op de agenda van de Top tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie, die op 21 juni in Wenen werd gehouden. De Europese Unie heeft de Amerikaanse regering herhaaldelijk gevraagd om mensenrechtenrapporteurs van de Verenigde Naties volledig toegang te geven tot Guantánamo Bay. De ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie hebben verklaard dat de Europese Unie nog steeds zeer bezorgd is over Guantánamo Bay en hierover is meer dan eens met de Verenigde Staten gesproken. Naar de mening van de Europese Unie moet de Amerikaanse regering maatregelen nemen om Guantánamo zo snel mogelijk te sluiten. In dit verband verwelkomde de Europese Unie de opmerking van president Bush op de Top van Wenen dat hij bereid is het detentiecentrum in Guantánamo Bay te sluiten. Als land dat het voorzitterschap van de Raad bekleedt, zal Finland natuurlijk de mensenrechtenkwesties ter sprake blijven brengen in de dialoog met de Verenigde Staten. Dat zal tijdens ons voorzitterschap zeer belangrijk zijn."@nl3
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, koska neuvostolta on pyydetty lausuntoa tästä asiasta, olen iloinen, että voin osallistua tähän keskusteluun neuvoston puolesta. Aivan ensimmäiseksi haluaisin sanoa, että väliraportin aihe on äärimmäisen tärkeä, ja pidän hyvin tärkeänä ja merkittävänä Euroopan parlamentin ja Euroopan neuvoston ja sen parlamentaarisen yleiskokouksen aloitteellisuutta tässä asiassa. Kysymys on perusoikeuksien toteutumisesta Euroopassa ja terrorismin vastaisesta toiminnasta. Nämä asiat eivät saa olla keskenään ristiriidassa. Kaikkien terrorismin vastaisten toimenpiteiden on oltava kansainvälisen oikeuden velvoitteiden mukaisia, eikä terrorismin vastaisten toimenpiteiden nimissä voida hyväksyä tinkimistä ihmisoikeuksiin, pakolaisiin tai humanitaarisiin kysymyksiin liittyvistä kansainvälisen oikeuden velvoitteista. Käsiteltävänä olevaan väliraporttiin viitaten haluaisin kuitenkin korostaa, että perustamissopimukset eivät anna Euroopan unionille toimivaltaa käsiteltävissä kysymyksissä, eivätkä kansalliset tiedustelutiedot kuulu perustamissopimuksen soveltamisalaan, koska jäsenvaltiot ovat yksimielisesti päättäneet varata kansallisten tiedustelupalvelujen toiminnan seurannan itselleen. Tämä tosiasia ei tietenkään tarkoita sitä, että neuvosto olisi ollut passiivinen raporttiin liittyvissä kysymyksissä. Viime marraskuusta lähtien julkisuudessa on esitetty epäilyjä Yhdysvaltojen keskustiedustelupalvelu CIA:n vankikuljetuslennoista ja laittomista pidätyskeskuksista Euroopan alueella. Jo 21. marraskuuta Euroopan unionin ulkoministerit keskustelivat yleisten asioiden neuvoston istunnossa näistä tiedoista. Tämän keskustelun johdosta silloisen puheenjohtajavaltion ulkoministeri Jack Straw kirjoitti 29. marraskuuta 2005 Euroopan unionin puolesta Yhdysvaltain ulkoministeri Condoleezza Ricelle, ja yritti saada selville Yhdysvaltain hallituksen näkemykset näistä väitteistä. Yhdysvaltojen ulkoministeri antoi 5. joulukuuta ennen Euroopan vierailuaan yksityiskohtaisen lausunnon asiasta. Lausunnon mukaan Yhdysvallat katsoo kansainvälisten sopimusten sitovan omaa toimintaansa, ja Yhdysvallat kunnioittaa muiden maiden suvereniteettia, eikä kuljeta vangittuja henkilöitä sellaisiin maihin, joissa heitä kuulustelujen yhteydessä tai muutoin kidutettaisiin. Euroopan unionin ulkoministerit ja ulkoministeri Rice keskustelivat vielä myöhemmin asiasta ulkoministeri Ricen Brysselin vierailun aikana. Tämän vuoden alusta alkaen Yhdysvaltojen kanssa on käyty tiivistä vuoropuhelua edellä mainituista kysymyksistä eri tasoilla ja erilaisissa kokoonpanoissa. Ihmisoikeuksia on käsitelty useaan otteeseen Yhdysvaltojen kanssa. Keskustelua on käyty myös siitä, että terrorismin torjunnassa on noudatettava kansainvälistä oikeutta. Viimeksi tämä asia oli esillä Yhdysvaltain ja EU:n välisessä huippukokouksessa Wienissä 21. kesäkuuta. Euroopan unioni on kehottanut Yhdysvaltojen hallitusta useaan otteeseen antamaan Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeusraportoijille täysimääräisen pääsyn Quantanamo Bayhin. EU:n ulkoministerit ovat todenneet, että Euroopan unioni on edelleen vakavasti huolestunut Quantanamo Baysta, ja asiasta on keskustelu Yhdysvaltojen kanssa useaan otteeseen. EU:n mielestä Yhdysvaltojen hallituksen tulisi ryhtyä toimenpiteisiin Quantanamon sulkemiseksi mahdollisimman pian. Tässä suhteessa unioni piti tervetulleena presidentti Bushin Wienin huippukokouksen yhteydessä esittämiä huomioita, joiden mukaan hän on halukas sulkemaan Quantanamo Bayn pidätyskeskuksen. Neuvoston puheenjohtajavaltiona Suomi jatkaa luonnollisesti ihmisoikeuskysymysten esillä pitämistä Yhdysvaltain kanssa käytävässä vuoropuhelussa. Se on meidän puheenjohtajuuskaudellamme erittäin tärkeää."@pl16
". Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, uma vez que foi solicitada ao Conselho uma opinião sobre este assunto, é com prazer que participo neste debate em nome do Conselho. Para começar, gostaria de dizer que o assunto deste relatório intercalar é extremamente importante e que considero que a iniciativa tomada relativamente a esta questão pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho da Europa e sua Assembleia Parlamentar é muito importante e significativa. A questão é a aplicação dos direitos fundamentais na Europa e a actuação contra o terrorismo. Não se pode permitir que estes dois aspectos entrem em conflito um com o outro. Qualquer acção adoptada contra o terrorismo deve respeitar as obrigações assumidas no âmbito do direito internacional, não podendo ser aceites quaisquer compromissos dessas obrigações em nome da luta contra o terrorismo, no que diz respeito a direitos humanos ou a questões de refugiados ou questões humanitárias. No que se refere ao relatório intercalar em debate, gostaria, no entanto, de salientar que os Tratados não cometem à União Europeia competências em matérias como estas e que os serviços de informações nacionais não se inscrevem no âmbito de aplicação do Tratado, já que os Estados-Membros decidiram por unanimidade reservar para si próprios a tarefa de controlar a actividade dos serviços de informações nacionais. Isto não significa, naturalmente, que o Conselho tenha adoptado uma posição passiva no que diz respeito às matérias evocadas no relatório. Desde Novembro último, houve a suspeita pública de que a CIA utilizaria voos para transportar prisioneiros e instalações de detenção ilegais na Europa. Em 21 de Novembro, os Ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia discutiram essa informação numa sessão do Conselho Assuntos Gerais e Assuntos Externos. Em resultado dessa discussão, em 29 de Novembro de 2005, o Ministro dos Negócios Estrangeiros do país que então ocupava a Presidência, Jack Straw, escreveu à Secretária de Estado dos EUA, Condoleezza Rice, em nome da União Europeia, tentando descobrir a opinião do Governo dos EUA sobre esses alegados factos. Em 5 de Dezembro, a Secretária de Estado dos EUA apresentou, antes da sua visita à Europa, uma declaração pormenorizada sobre o assunto, nos termos da qual os Estados Unidos da América consideravam que os acordos internacionais eram vinculativos no que tocava ás suas próprias acções e que os Estados Unidos respeitavam a soberania dos outros países e não transportavam pessoas detidas para países onde fossem torturadas, em interrogatórios ou noutras circunstâncias. Os Ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia e a Secretária de Estado Condoleezza Rice voltaram a discutir este assunto mais tarde, durante a visita desta a Bruxelas. Desde o início do corrente ano, houve um diálogo intenso com os Estados Unidos, a vários níveis e em diferentes assembleias, sobre estes assuntos. Os direitos humanos foram discutidos em muitas ocasiões com os Estados unidos. Houve também discussões sobre a necessidade de respeito do direito internacional na luta contra o terrorismo. Este ponto constou, mais recentemente, da agenda da Cimeira EUA-UE, realizada em Viena, em 21 de Junho. Por diversas vezes, a União Europeia pediu ao Governo dos Estados Unidos que desse aos relatores de direitos humanos da Nações Unidas pleno acesso a Guantanamo Bay. Os Ministros dos Negócios Estrangeiros da UE declararam que a União Europeia continuava profundamente preocupada com Guantanamo Bay, tendo este assunto sido discutido com os EUA mais do que uma vez. É opinião da UE que o Governo dos EUA deveria tomar medidas no sentido de encerrar Guantanamo Bay logo que possível. Neste sentido, a União Europeia acolheu favoravelmente a observação feita pelo Presidente Bush na Cimeira de Viena nos termos da qual estava disposto a encerrar o centro de detenção de Guantanamo Bay. Enquanto país que exerce a Presidência do Conselho, a Finlândia irá, naturalmente, continuar a manter vivo o debate sobre os direitos humanos, em diálogo com os Estados Unidos. É algo que vai ser muito importante durante a nossa Presidência."@pt17
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, koska neuvostolta on pyydetty lausuntoa tästä asiasta, olen iloinen, että voin osallistua tähän keskusteluun neuvoston puolesta. Aivan ensimmäiseksi haluaisin sanoa, että väliraportin aihe on äärimmäisen tärkeä, ja pidän hyvin tärkeänä ja merkittävänä Euroopan parlamentin ja Euroopan neuvoston ja sen parlamentaarisen yleiskokouksen aloitteellisuutta tässä asiassa. Kysymys on perusoikeuksien toteutumisesta Euroopassa ja terrorismin vastaisesta toiminnasta. Nämä asiat eivät saa olla keskenään ristiriidassa. Kaikkien terrorismin vastaisten toimenpiteiden on oltava kansainvälisen oikeuden velvoitteiden mukaisia, eikä terrorismin vastaisten toimenpiteiden nimissä voida hyväksyä tinkimistä ihmisoikeuksiin, pakolaisiin tai humanitaarisiin kysymyksiin liittyvistä kansainvälisen oikeuden velvoitteista. Käsiteltävänä olevaan väliraporttiin viitaten haluaisin kuitenkin korostaa, että perustamissopimukset eivät anna Euroopan unionille toimivaltaa käsiteltävissä kysymyksissä, eivätkä kansalliset tiedustelutiedot kuulu perustamissopimuksen soveltamisalaan, koska jäsenvaltiot ovat yksimielisesti päättäneet varata kansallisten tiedustelupalvelujen toiminnan seurannan itselleen. Tämä tosiasia ei tietenkään tarkoita sitä, että neuvosto olisi ollut passiivinen raporttiin liittyvissä kysymyksissä. Viime marraskuusta lähtien julkisuudessa on esitetty epäilyjä Yhdysvaltojen keskustiedustelupalvelu CIA:n vankikuljetuslennoista ja laittomista pidätyskeskuksista Euroopan alueella. Jo 21. marraskuuta Euroopan unionin ulkoministerit keskustelivat yleisten asioiden neuvoston istunnossa näistä tiedoista. Tämän keskustelun johdosta silloisen puheenjohtajavaltion ulkoministeri Jack Straw kirjoitti 29. marraskuuta 2005 Euroopan unionin puolesta Yhdysvaltain ulkoministeri Condoleezza Ricelle, ja yritti saada selville Yhdysvaltain hallituksen näkemykset näistä väitteistä. Yhdysvaltojen ulkoministeri antoi 5. joulukuuta ennen Euroopan vierailuaan yksityiskohtaisen lausunnon asiasta. Lausunnon mukaan Yhdysvallat katsoo kansainvälisten sopimusten sitovan omaa toimintaansa, ja Yhdysvallat kunnioittaa muiden maiden suvereniteettia, eikä kuljeta vangittuja henkilöitä sellaisiin maihin, joissa heitä kuulustelujen yhteydessä tai muutoin kidutettaisiin. Euroopan unionin ulkoministerit ja ulkoministeri Rice keskustelivat vielä myöhemmin asiasta ulkoministeri Ricen Brysselin vierailun aikana. Tämän vuoden alusta alkaen Yhdysvaltojen kanssa on käyty tiivistä vuoropuhelua edellä mainituista kysymyksistä eri tasoilla ja erilaisissa kokoonpanoissa. Ihmisoikeuksia on käsitelty useaan otteeseen Yhdysvaltojen kanssa. Keskustelua on käyty myös siitä, että terrorismin torjunnassa on noudatettava kansainvälistä oikeutta. Viimeksi tämä asia oli esillä Yhdysvaltain ja EU:n välisessä huippukokouksessa Wienissä 21. kesäkuuta. Euroopan unioni on kehottanut Yhdysvaltojen hallitusta useaan otteeseen antamaan Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeusraportoijille täysimääräisen pääsyn Quantanamo Bayhin. EU:n ulkoministerit ovat todenneet, että Euroopan unioni on edelleen vakavasti huolestunut Quantanamo Baysta, ja asiasta on keskustelu Yhdysvaltojen kanssa useaan otteeseen. EU:n mielestä Yhdysvaltojen hallituksen tulisi ryhtyä toimenpiteisiin Quantanamon sulkemiseksi mahdollisimman pian. Tässä suhteessa unioni piti tervetulleena presidentti Bushin Wienin huippukokouksen yhteydessä esittämiä huomioita, joiden mukaan hän on halukas sulkemaan Quantanamo Bayn pidätyskeskuksen. Neuvoston puheenjohtajavaltiona Suomi jatkaa luonnollisesti ihmisoikeuskysymysten esillä pitämistä Yhdysvaltain kanssa käytävässä vuoropuhelussa. Se on meidän puheenjohtajuuskaudellamme erittäin tärkeää."@sk18
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, koska neuvostolta on pyydetty lausuntoa tästä asiasta, olen iloinen, että voin osallistua tähän keskusteluun neuvoston puolesta. Aivan ensimmäiseksi haluaisin sanoa, että väliraportin aihe on äärimmäisen tärkeä, ja pidän hyvin tärkeänä ja merkittävänä Euroopan parlamentin ja Euroopan neuvoston ja sen parlamentaarisen yleiskokouksen aloitteellisuutta tässä asiassa. Kysymys on perusoikeuksien toteutumisesta Euroopassa ja terrorismin vastaisesta toiminnasta. Nämä asiat eivät saa olla keskenään ristiriidassa. Kaikkien terrorismin vastaisten toimenpiteiden on oltava kansainvälisen oikeuden velvoitteiden mukaisia, eikä terrorismin vastaisten toimenpiteiden nimissä voida hyväksyä tinkimistä ihmisoikeuksiin, pakolaisiin tai humanitaarisiin kysymyksiin liittyvistä kansainvälisen oikeuden velvoitteista. Käsiteltävänä olevaan väliraporttiin viitaten haluaisin kuitenkin korostaa, että perustamissopimukset eivät anna Euroopan unionille toimivaltaa käsiteltävissä kysymyksissä, eivätkä kansalliset tiedustelutiedot kuulu perustamissopimuksen soveltamisalaan, koska jäsenvaltiot ovat yksimielisesti päättäneet varata kansallisten tiedustelupalvelujen toiminnan seurannan itselleen. Tämä tosiasia ei tietenkään tarkoita sitä, että neuvosto olisi ollut passiivinen raporttiin liittyvissä kysymyksissä. Viime marraskuusta lähtien julkisuudessa on esitetty epäilyjä Yhdysvaltojen keskustiedustelupalvelu CIA:n vankikuljetuslennoista ja laittomista pidätyskeskuksista Euroopan alueella. Jo 21. marraskuuta Euroopan unionin ulkoministerit keskustelivat yleisten asioiden neuvoston istunnossa näistä tiedoista. Tämän keskustelun johdosta silloisen puheenjohtajavaltion ulkoministeri Jack Straw kirjoitti 29. marraskuuta 2005 Euroopan unionin puolesta Yhdysvaltain ulkoministeri Condoleezza Ricelle, ja yritti saada selville Yhdysvaltain hallituksen näkemykset näistä väitteistä. Yhdysvaltojen ulkoministeri antoi 5. joulukuuta ennen Euroopan vierailuaan yksityiskohtaisen lausunnon asiasta. Lausunnon mukaan Yhdysvallat katsoo kansainvälisten sopimusten sitovan omaa toimintaansa, ja Yhdysvallat kunnioittaa muiden maiden suvereniteettia, eikä kuljeta vangittuja henkilöitä sellaisiin maihin, joissa heitä kuulustelujen yhteydessä tai muutoin kidutettaisiin. Euroopan unionin ulkoministerit ja ulkoministeri Rice keskustelivat vielä myöhemmin asiasta ulkoministeri Ricen Brysselin vierailun aikana. Tämän vuoden alusta alkaen Yhdysvaltojen kanssa on käyty tiivistä vuoropuhelua edellä mainituista kysymyksistä eri tasoilla ja erilaisissa kokoonpanoissa. Ihmisoikeuksia on käsitelty useaan otteeseen Yhdysvaltojen kanssa. Keskustelua on käyty myös siitä, että terrorismin torjunnassa on noudatettava kansainvälistä oikeutta. Viimeksi tämä asia oli esillä Yhdysvaltain ja EU:n välisessä huippukokouksessa Wienissä 21. kesäkuuta. Euroopan unioni on kehottanut Yhdysvaltojen hallitusta useaan otteeseen antamaan Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeusraportoijille täysimääräisen pääsyn Quantanamo Bayhin. EU:n ulkoministerit ovat todenneet, että Euroopan unioni on edelleen vakavasti huolestunut Quantanamo Baysta, ja asiasta on keskustelu Yhdysvaltojen kanssa useaan otteeseen. EU:n mielestä Yhdysvaltojen hallituksen tulisi ryhtyä toimenpiteisiin Quantanamon sulkemiseksi mahdollisimman pian. Tässä suhteessa unioni piti tervetulleena presidentti Bushin Wienin huippukokouksen yhteydessä esittämiä huomioita, joiden mukaan hän on halukas sulkemaan Quantanamo Bayn pidätyskeskuksen. Neuvoston puheenjohtajavaltiona Suomi jatkaa luonnollisesti ihmisoikeuskysymysten esillä pitämistä Yhdysvaltain kanssa käytävässä vuoropuhelussa. Se on meidän puheenjohtajuuskaudellamme erittäin tärkeää."@sl19
". Herr talman, mina damer och herrar! Då rådet har uppmanats att yttra sig i denna fråga är jag glad att kunna delta i debatten på rådets vägnar. Jag vill redan från början säga att ämnet för interimsbetänkandet är mycket viktigt och att jag anser att det initiativ som tagits i denna fråga av Europaparlamentet och Europeiska rådet och dess parlamentariska församling är mycket viktigt och betydelsefullt. Detta handlar om genomförandet av grundläggande rättigheter i Europa och om åtgärder mot terrorism. Dessa saker får inte hamna i konflikt med varandra. Alla åtgärder som vidtas mot terrorism måste vara förenliga med skyldigheterna enligt internationell rätt och inga kompromisser om dessa skyldigheter, vare sig det handlar om mänskliga rättigheter, flyktingfrågor eller humanitära frågor, kan accepteras i terrorismbekämpningens namn. När det gäller det interimsbetänkande som debatteras vill jag dock understryka att Europeiska unionen saknar behörighet i dessa frågor enligt fördragen och att nationell underrättelseverksamhet inte omfattas av fördragets tillämpningsområde, eftersom medlemsstaterna enhälligt har beslutat att uppgiften att övervaka de nationella underrättelsetjänsternas verksamhet ska vara en intern angelägenhet. Detta innebär givetvis inte att rådet ställer sig passivt till de frågor som tas upp i betänkandet. Sedan november förra året har det funnits offentliga misstankar om att CIA har genomfört fångtransporter med flyg och haft olagliga interneringsanläggningar i Europa. Den 21 november diskuterade EU:s utrikesministrar denna information vid ett möte i rådet (allmänna frågor och yttre förbindelser). Till följd av denna diskussion skrev det dåvarande ordförandelandets utrikesminister Jack Straw på EU:s vägnar till den amerikanska utrikesministern Condoleezza Rice den 29 november 2005 för att försöka ta reda på den amerikanska regeringens syn på dessa anklagelser. Den 5 december gav den amerikanska utrikesministern en detaljerad redogörelse i frågan inför sitt besök i Europa. Där betonades att Förenta staterna anser att landets åtgärder omfattas av internationella överenskommelser och att Förenta staterna respekterar andra länders suveränitet, och inte transporterar fångar till länder där de riskerar att utsättas för tortyr under förhör eller under andra omständigheter. Condoleezza Rice tog upp frågan på nytt under sitt besök i Bryssel. Sedan årets början har en intensiv dialog förts med Förenta staterna på olika nivåer och under olika sammankomster om dessa frågor. Mänskliga rättigheter har diskuterats vid ett flertal tillfällen med Förenta staterna. Diskussioner har även förts om behovet av att respektera internationell rätt i kampen mot terrorism. Detta stod på dagordningen senast vid toppmötet mellan EU och Förenta staterna i Wien den 21 juni. Europeiska unionen har upprepade gånger uppmanat den amerikanska regeringen att ge FN:s människorättsobservatörer obegränsat tillträde till Guantánamo Bay. EU:s utrikesministrar har uttalat att Europeiska unionen fortfarande hyser allvarlig oro över Guantánamo Bay, och frågan har tagits upp med Förenta staterna vid fler än ett tillfälle. EU anser att den amerikanska regeringen bör vidta åtgärder för att stänga Guantánamo snarast möjligt. EU välkomnar därför president George Bushs uttalande vid toppmötet i Wien att han var villig att avveckla fängelset i Guantánamo Bay. Som ordförandeland kommer Finland givetvis att fortsätta att hålla liv i debatten om mänskliga rättigheter inom ramen för en dialog med Förenta staterna. Detta blir mycket viktigt under vårt ordförandeskap."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Central Intelligence Agency"12
"Paula Lehtomäki,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
"neuvoston puheenjohtaja"5,19,15,1,18,14,11,16,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph