Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-07-04-Speech-2-239"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20060704.29.2-239"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Najprej se želim zahvaliti poročevalki in to predvsem zato, ker je dokazala, da čeprav v evropski družbi izraz "globalizacija" odmeva kot grožnja, lahko s pravilnim odzivom sodobne družbene procese obrnemo sebi v prid. Opozorila je predvsem na tri šibka področja: ustvarjanje novega znanja, sodelovanje pri ustvarjanju in uporabi novega znanja ter financiranje. Tudi sama želim opozoriti predvsem na tri področja, ki bodo po mojem mnenju ključna za uspešno izvajanje lizbonskega programa: najprej na področje raziskav, potem na sinergijo med nacionalnimi in evropskimi politikami in tretjič - želim spregovoriti o evropskem tehnološkem inštitutu. Prvič: Komisija je ob sodelovanju Evropskega parlamenta in Sveta pripravila ustrezen predlog Sedmega okvirnega programa. Pogajanja o tem raziskovalnem programu moramo kar najhitreje zaključiti, da se bo lahko začel še pravočasno izvajati. Finančna sredstva zanj so bila v postopku pogajanj o finančni perspektivi zelo okleščena, zato mora biti celoten raziskovalni proračun iz finančne perspektive tudi realiziran. Noben razlog ne more biti dovolj dober za dodatno znižanje teh sredstev. Drugič: Ukrepi na evropski ravni lahko le spodbujajo ukrepe posameznih držav članic. Ustrezne rezultate lahko dosežemo le s sinergijo delovanja na evropski ravni in ravni posameznih držav članic. Zato spodbujam Komisijo, da skrbno spremlja tudi delo posameznih držav in javno izpostavi primere uspešnih držav oziroma uspešnih praks. Tretjič: Zelo pomembna je tudi sinergija med področji izobraževanja, znanstveno-raziskovalnega dela ter gospodarstva. Pomembno je, da Komisija aktivno deluje v smeri, da bi to sodelovanje pospešila - govorim o evropskem tehnološkem inštitutu. Da pa predlog ne bi ostal le politični projekt, moramo natančno prisluhniti mnenjem vseh zainteresiranih strani. Spodbujati moramo resnični razvoj evropskega raziskovalnega območja, izogniti se moramo nadaljnjemu drobljenju denarja ter njegovi uporabi za širjenje birokracije. Hvala!"@sl19
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Najprej se želim zahvaliti poročevalki in to predvsem zato, ker je dokazala, da čeprav v evropski družbi izraz "globalizacija" odmeva kot grožnja, lahko s pravilnim odzivom sodobne družbene procese obrnemo sebi v prid. Opozorila je predvsem na tri šibka področja: ustvarjanje novega znanja, sodelovanje pri ustvarjanju in uporabi novega znanja ter financiranje. Tudi sama želim opozoriti predvsem na tri področja, ki bodo po mojem mnenju ključna za uspešno izvajanje lizbonskega programa: najprej na področje raziskav, potem na sinergijo med nacionalnimi in evropskimi politikami in tretjič - želim spregovoriti o evropskem tehnološkem inštitutu. Prvič: Komisija je ob sodelovanju Evropskega parlamenta in Sveta pripravila ustrezen predlog Sedmega okvirnega programa. Pogajanja o tem raziskovalnem programu moramo kar najhitreje zaključiti, da se bo lahko začel še pravočasno izvajati. Finančna sredstva zanj so bila v postopku pogajanj o finančni perspektivi zelo okleščena, zato mora biti celoten raziskovalni proračun iz finančne perspektive tudi realiziran. Noben razlog ne more biti dovolj dober za dodatno znižanje teh sredstev. Drugič: Ukrepi na evropski ravni lahko le spodbujajo ukrepe posameznih držav članic. Ustrezne rezultate lahko dosežemo le s sinergijo delovanja na evropski ravni in ravni posameznih držav članic. Zato spodbujam Komisijo, da skrbno spremlja tudi delo posameznih držav in javno izpostavi primere uspešnih držav oziroma uspešnih praks. Tretjič: Zelo pomembna je tudi sinergija med področji izobraževanja, znanstveno-raziskovalnega dela ter gospodarstva. Pomembno je, da Komisija aktivno deluje v smeri, da bi to sodelovanje pospešila - govorim o evropskem tehnološkem inštitutu. Da pa predlog ne bi ostal le politični projekt, moramo natančno prisluhniti mnenjem vseh zainteresiranih strani. Spodbujati moramo resnični razvoj evropskega raziskovalnega območja, izogniti se moramo nadaljnjemu drobljenju denarja ter njegovi uporabi za širjenje birokracije. Hvala!"@cs1
"Først vil jeg gerne takke ordføreren, fordi hun har bevist, at vi kan vende globaliseringen til vores fordel ved at reagere rigtigt på de nuværende sociale processer, selv om dette ord genlyder over Europa som en trussel. Hun har især gjort os opmærksomme på tre svage områder, nemlig skabelse af ny viden, samarbejde om at skabe og anvende ny viden, samt finansiering. Jeg vil også gerne pege på tre områder, som efter min mening vil være afgørende for en vellykket gennemførelse af Lissabon-dagsordenen, nemlig først og fremmest forskning, for det andet at skabe synergi mellem de nationale og de europæiske politikker og endelig det europæiske teknologiske institut. For det første har Kommissionen i samarbejde med Europa-Parlamentet og Rådet fremsat et rimeligt forslag til det syvende forskningsrammeprogram. Vi må afslutte forhandlingerne om dette forskningsprogram så hurtigt som muligt, så vi kan begynde at gennemføre det i rette tid. De finansielle midler til dette program er blevet beskåret betydeligt under forhandlingerne om de finansielle overslag, og det er derfor nødvendigt at gennemføre forskningsbudgettet som helhed. Der er ingen begrundelse for yderligere nedskæringer af disse midler. For det andet kan foranstaltninger på EU-niveau opmuntre de enkelte medlemsstater til at træffe deres egne foranstaltninger. Vi kan kun opnå tilfredsstillende resultater, hvis vi kombinerer handling på EU-niveau med handling fra de enkelte medlemsstaters side. Jeg opfordrer derfor Kommissionen til nøje at følge de enkelte staters handlinger og offentligt fremhæve eksempler på succesrige stater eller succesrige modeller. For det tredje er det også vigtigt at skabe synergi mellem uddannelses-, forsknings- og udviklingsområdet på den ene side og økonomien på den anden. Det er vigtigt, at Kommissionen gør noget for at fremme et sådant samarbejde - jeg tænker her på det europæiske teknologiske institut. Hvis dette forslag ikke blot skal være et politisk projekt, skal vi være meget opmærksomme på alle de interesserede parters holdninger. Vi skal skabe ægte vækst i det europæiske forskningsområde og forhindre, at de finansielle midler bliver beskåret yderligere og brugt til at udvide bureaukratiet. Tak."@da2
"Zunächst möchte ich der Berichterstatterin danken, die bewiesen hat, dass wir uns die „Globalisierung“ zunutze machen können, indem wir angemessen auf die heutigen gesellschaftlichen Prozesse reagieren, obgleich dieses Wort überall in Europa wie eine Bedrohung klingt. Sie hat unsere Aufmerksamkeit insbesondere auf drei wunde Punkte gelenkt: die Schaffung von neuem Wissen, die Zusammenarbeit bei der Schaffung und Nutzung von neuem Wissen und die Finanzierung. Außerdem darf ich Sie auf drei Felder aufmerksam machen, die meiner Auffassung nach für die erfolgreiche Durchführung des Programms von Lissabon von entscheidender Bedeutung sein werden: erstens, Forschung; zweitens, Synergie zwischen einzelstaatlichen und europäischen Politiken und schließlich das Europäische Technologieinstitut. Erstens, die Kommission hat gemeinsam mit dem Europäischen Parlament und dem Rat einen geeigneten Vorschlag für das 7. Rahmenprogramm für Forschung und Entwicklung vorgelegt. Die Verhandlungen über dieses Forschungsprogramm müssen wir so bald als möglich zum Abschluss bringen, damit wir rechtzeitig mit seiner Umsetzung beginnen können. Die Finanzmittel für dieses Programm wurden während der Verhandlungen über die Finanzielle Vorausschau massiv beschnitten, weshalb der Forschungshaushaltsplan in seiner Gesamtheit ausgeführt werden muss. Weitere Mittelkürzungen sind aus keinerlei Grund gerechtfertigt. Zweitens, Maßnahmen auf Gemeinschaftsebene können Anreiz für einzelne Mitgliedstaaten sein, eigene Maßnahmen zu treffen. Zufrieden stellende Ergebnisse erzielen wir nur dann, wenn wir Maßnahmen auf EU-Ebene und die einzelner Mitgliedstaaten miteinander verbinden. Ich fordere die Kommission deshalb auf, die Maßnahmen einzelner Staaten genau zu verfolgen und Beispiele erfolgreicher Staaten oder erfolgreicher Praktiken öffentlich zu machen. Drittens, dringend geboten erscheinen auch Synergien zwischen Bildung, Forschung und Entwicklung einerseits und der Wirtschaft andererseits. Die Kommission muss unbedingt eine solche Zusammenarbeit fördern ich beziehe mich hier auf das Europäische Technologieinstitut. Damit dieser Vorschlag nicht nur ein politisches Vorhaben bleibt, müssen wir die Ansichten aller Beteiligten genau kennen. Wir müssen echtes Wachstum im Europäischen Forschungsraum fördern und verhindern, dass weiterhin der Rotstift angesetzt und die Mittel zur Ausweitung der Bürokratie verwendet werden. Vielen Dank."@de9
"Καταρχάς, θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια διότι απέδειξε ότι, αν ανταποκριθούμε καταλλήλως στις σύγχρονες κοινωνικές διαδικασίες, μπορούμε να εκμεταλλευτούμε προς όφελός μας την «παγκοσμιοποίηση», παρά το γεγονός ότι η λέξη αυτή ηχεί σε όλη την Ευρώπη ως απειλή. Ειδικότερα, επέστησε την προσοχή μας σε τρεις τομείς στους οποίους παρουσιάζονται αδυναμίες: στη δημιουργία νέας γνώσης, στη συνεργασία για τη δημιουργία και τη χρησιμοποίηση νέας γνώσης, καθώς και στη χρηματοδότηση. Θέλω επίσης να επιστήσω την προσοχή σε τρεις τομείς οι οποίοι θα είναι, κατά τη γνώμη μου, κρίσιμοι για την επιτυχημένη υλοποίηση του προγράμματος της Λισαβόνας: πρώτον, η έρευνα, δεύτερον, η συνέργεια μεταξύ εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών και, τέλος, το Ευρωπαϊκό Τεχνολογικό Ίδρυμα. Πρώτον, η Επιτροπή, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, έχει καταθέσει κατάλληλη πρόταση για το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα. Πρέπει να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις σχετικά με το ερευνητικό αυτό πρόγραμμα το ταχύτερο δυνατόν, έτσι ώστε να ξεκινήσει εγκαίρως η εφαρμογή του. Οι δημοσιονομικοί πόροι για το εν λόγω πρόγραμμα μειώθηκαν σημαντικά κατά τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τις δημοσιονομικές προοπτικές, και γι’ αυτό ο προϋπολογισμός για την έρευνα πρέπει να υλοποιηθεί εξολοκλήρου. Δεν υπάρχει δικαιολογία για περαιτέρω μείωση αυτών των πόρων. Δεύτερον, η λήψη μέτρων σε επίπεδο ΕΕ μπορεί να ενθαρρύνει τα επιμέρους κράτη μέλη να λάβουν δικά τους μέτρα. Ο μόνος τρόπος για να επιτύχουμε ικανοποιητικά αποτελέσματα είναι να συνδυάσουμε τη δράση σε επίπεδο ΕΕ με τις προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη μέλη. Καλώ, συνεπώς, την Επιτροπή να παρακολουθεί προσεκτικά τις ενέργειες των επιμέρους κρατών και να προβάλλει δημοσίως παραδείγματα επιτυχημένων κρατών ή πρακτικών. Τρίτον, είναι επίσης σημαντική η επίτευξη συνέργειας μεταξύ τομέων της εκπαίδευσης, της έρευνας και της ανάπτυξης, αφενός, και της οικονομίας, αφετέρου. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι η Επιτροπή αναλαμβάνει δράση για την προαγωγή αυτής της συνεργασίας – αναφέρομαι εν προκειμένω στο Ευρωπαϊκό Τεχνολογικό Ίδρυμα. Για να μην παραμείνει η πρόταση αυτή απλή πολιτική φιλοδοξία, πρέπει να γνωρίζουμε πολύ καλά τις απόψεις όλων των ενδιαφερομένων. Πρέπει να προαγάγουμε την πραγματική ανάπτυξη εντός του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και να αποτρέψουμε την περαιτέρω περικοπή κονδυλίων για τη χρησιμοποίησή τους στην επέκταση της γραφειοκρατίας. Σας ευχαριστώ!"@el10
"First of all I should like to thank the rapporteur for proving that we can turn ‘globalisation’ to our advantage by responding appropriately to contemporary social processes, despite the fact that this word resonates across Europe as a threat. In particular, she has brought our attention to three areas of weakness: the generation of new knowledge, cooperation in generating and using new knowledge, and funding. I should also like to draw attention to three areas that will, in my opinion, be crucial to the successful implementation of the Lisbon Programme: first of all, research; secondly synergising national and European policies and, finally, the European Technology Institute. Firstly, the Commission has, in cooperation with the European Parliament and the Council, submitted a suitable proposal for the 7th Framework Programme for Research. We must bring negotiations on this research programme to a close as soon as possible so that we can start implementing it in time. Financial resources for this programme were pruned considerably during the financial perspective negotiations, which is why the research budget must be implemented in its entirety. There is no justifiable reason for any further reductions in these resources. Secondly, EU–level measures can encourage individual Member States to take their own measures. We will only achieve satisfactory results if we combine EU–level action with that made by individual Member States. I therefore urge the Commission to follow carefully the action taken by individual states and give public prominence to examples of successful states or successful practice. Thirdly, it is also important to synergise areas of education, research and development, on the one hand, and economy on the other. It is important that the Commission acts to promote such cooperation – I am referring here to the European Technology Institute. In order that this proposal should not remain merely a political project, we must be acutely aware of the views of all interested parties. We have to foster genuine growth within the European Research Area and prevent finances from being cut further and used for the expansion of bureaucracy. Thank you!"@en4
"En primer lugar quiero agradecerle a la ponente que haya demostrado que podemos sacar partido de la «globalización» si respondemos de manera apropiada frente a los procesos sociales contemporáneos, aunque la palabra suene a amenaza en toda Europa. En particular, ha señalado tres ámbitos en los que existen deficiencias: la generación de nuevos conocimientos, la cooperación para generar nuevos conocimientos y para su aplicación, y la financiación. Por mi parte, también quisiera señalar tres ámbitos que, en mi opinión, serán fundamentales para el éxito de la Estrategia de Lisboa: en primer lugar, la investigación; en segundo lugar, las sinergias entre las políticas nacionales y europeas; y por último, el Instituto Europeo de Tecnología. Para empezar, la Comisión ha presentado una buena propuesta para el Séptimo Programa Marco de Investigación, en colaboración con el Parlamento Europeo y el Consejo. Debemos concluir cuanto antes las negociaciones en relación con dicho programa para poder empezar a desarrollarlo a su debido tiempo. Los recursos financieros para el mismo sufrieron recortes considerables durante las negociaciones sobre las perspectivas financieras, motivo por el cual el presupuesto de investigación deberá ejecutarse en su totalidad. No existe razón alguna para reducir aún más dichos recursos. En segundo lugar, las medidas a escala comunitaria pueden animar a los Estados miembros a adoptar sus propias medidas. Solo conseguiremos unos resultados satisfactorios mediante una combinación de las acciones comunitarias con las de los Estados miembros. Insto, por lo tanto, a la Comisión a que haga un detenido seguimiento de las medidas que adopten los distintos Estados miembros y a que difunda públicamente los ejemplos de los Estados o prácticas exitosos. En tercer lugar, es asimismo importante generar sinergias entre la educación, la investigación y el desarrollo tecnológico, por un lado, y la economía, por el otro. Es importante que la Comisión se ocupe de fomentar dicha cooperación y me refiero ahora al Instituto Europeo de la Tecnología. Para evitar que esta propuesta se quede en un simple proyecto político, debemos tener muy presente la opinión de todas las partes interesadas. Tenemos que promover un verdadero crecimiento en el Espacio Europeo de Investigación y evitar que se recorten todavía más los recursos financieros y se destinen a ampliar la burocracia. Muchas gracias."@es20
"Najprej se želim zahvaliti poročevalki in to predvsem zato, ker je dokazala, da čeprav v evropski družbi izraz "globalizacija" odmeva kot grožnja, lahko s pravilnim odzivom sodobne družbene procese obrnemo sebi v prid. Opozorila je predvsem na tri šibka področja: ustvarjanje novega znanja, sodelovanje pri ustvarjanju in uporabi novega znanja ter financiranje. Tudi sama želim opozoriti predvsem na tri področja, ki bodo po mojem mnenju ključna za uspešno izvajanje lizbonskega programa: najprej na področje raziskav, potem na sinergijo med nacionalnimi in evropskimi politikami in tretjič - želim spregovoriti o evropskem tehnološkem inštitutu. Prvič: Komisija je ob sodelovanju Evropskega parlamenta in Sveta pripravila ustrezen predlog Sedmega okvirnega programa. Pogajanja o tem raziskovalnem programu moramo kar najhitreje zaključiti, da se bo lahko začel še pravočasno izvajati. Finančna sredstva zanj so bila v postopku pogajanj o finančni perspektivi zelo okleščena, zato mora biti celoten raziskovalni proračun iz finančne perspektive tudi realiziran. Noben razlog ne more biti dovolj dober za dodatno znižanje teh sredstev. Drugič: Ukrepi na evropski ravni lahko le spodbujajo ukrepe posameznih držav članic. Ustrezne rezultate lahko dosežemo le s sinergijo delovanja na evropski ravni in ravni posameznih držav članic. Zato spodbujam Komisijo, da skrbno spremlja tudi delo posameznih držav in javno izpostavi primere uspešnih držav oziroma uspešnih praks. Tretjič: Zelo pomembna je tudi sinergija med področji izobraževanja, znanstveno-raziskovalnega dela ter gospodarstva. Pomembno je, da Komisija aktivno deluje v smeri, da bi to sodelovanje pospešila - govorim o evropskem tehnološkem inštitutu. Da pa predlog ne bi ostal le politični projekt, moramo natančno prisluhniti mnenjem vseh zainteresiranih strani. Spodbujati moramo resnični razvoj evropskega raziskovalnega območja, izogniti se moramo nadaljnjemu drobljenju denarja ter njegovi uporabi za širjenje birokracije. Hvala!"@et5
"Haluan ensiksi kiittää esittelijää siitä, että hän on osoittanut, että voimme kääntää "globalisaation" omaksi eduksemme reagoimalla asianmukaisesti nykyisiin yhteiskunnallisiin prosesseihin huolimatta siitä, että tämä sana on alkanut kuulostaa kaikkialla Euroopan unionissa uhkaavalta. Hän on tuonut esiin erityisesti kolme aluetta, joilla toiminta on heikkoa. Nämä ovat uuden tiedon luominen, yhteistyö uuden tiedon luomiseksi ja käyttämiseksi sekä tiedon rahoittaminen. Minäkin haluan teidän kiinnittävän huomiota kolmeen asiaan, jotka ovat mielestäni ratkaisevan tärkeitä Lissabon-ohjelman täytäntöönpanon onnistumisen kannalta. Nämä ovat ensinnäkin tutkimus, toiseksi jäsenvaltioiden ja yhteisön toimien välinen synergia ja kolmanneksi Euroopan teknologiainstituutti. Ensiksi toteaisin, että komissio on yhteistyössä Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa esittänyt sopivan ehdotuksen tutkimuksen seitsemänneksi puiteohjelmaksi. Tästä ohjelmasta käytävät neuvottelut on saatettava päätökseen mahdollisimman pian, jotta sen täytäntöönpano voidaan aloittaa ajoissa. Ohjelmaan myönnettyjä varoja karsittiin huomattavasti rahoituskehystä koskevien neuvottelujen aikana, minkä vuoksi kaikki tutkimuksen määrärahat on otettava käyttöön. Ei ole mitään perusteltua syytä enää vähentää kyseisiä varoja. Toiseksi toteaisin, että EU:n yhteisillä toimilla voidaan kannustaa yksittäisiä jäsenvaltioita toteuttamaan omia toimia. Tyydyttäviä tuloksia voidaan saada vain, jos yhdistetään EU:n ja jäsenvaltioiden toimet. Tämän vuoksi kehotan komissiota seuraamaan tarkasti yksittäisten jäsenvaltioiden toteuttamia toimia ja tuomaan julkisuuteen esimerkkejä onnistuneista jäsenvaltioista tai käytännöistä. Kolmanneksi mielestäni olisi myös tärkeää luoda synergiaa koulutuksen, tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä talouden välillä. Komission on toimillaan edistettävä tällaista yhteistyötä. Tarkoitan tällä Euroopan teknologiainstituuttia. Jotta asianomainen ehdotus ei jäisi pelkäksi poliittiseksi hankkeeksi, on otettava tarkasti huomioon kaikkien osapuolten näkemykset. On edistettävä todellista kasvua eurooppalaisen tutkimusalueen sisällä ja estettävä se, että rahoitusta vähennetään entisestään ja varat käytetään byrokratian lisäämiseen. Kiitos!"@fi7
"Avant toute chose, je voudrais remercier le rapporteur pour nous avoir démontré que nous pouvons tourner la «mondialisation» à notre avantage en répondant judicieusement à l’évolution sociale contemporaine, bien que ces termes résonnent en Europe comme une menace. En particulier, elle a attiré notre attention sur nos trois faiblesses: la production de nouvelles connaissances, la coopération à cet égard et l’utilisation de la connaissance, sans oublier le financement. Je souhaite également attirer l’attention sur les trois éléments qui, à mes yeux, seront essentiels pour mener à bien le programme de Lisbonne: la recherche, la synergie des politiques nationales et européennes, et, enfin, l’Institut européen de technologie. En premier lieu, la Commission a, en coopération avec le Parlement européen et le Conseil, présenté une proposition appropriée pour le septième programme-cadre de recherche. Nous devons achever les négociations sur ce programme de recherche le plus rapidement possible afin de pouvoir commencer sa mise en œuvre dans les délais. Les ressources financières allouées à ce programme ont été considérablement revues à la baisse lors des négociations sur les perspectives financières. C’est pourquoi le budget de la recherche doit être pleinement mis en œuvre. Rien ne peut justifier des réductions supplémentaires de ces ressources. En deuxième lieu, les mesures prises à l’échelon communautaire peuvent encourager les États membres à prendre leurs propres mesures. Nous n’obtiendrons de résultats satisfaisants que si nous combinons les actions à l’échelle européenne avec celles des États membres. Je prie dès lors la Commission de suivre très attentivement les actions prises par les États membres et d’attirer l’attention du public sur les États ou les pratiques couronnés de succès. En troisième lieu, il est également important de faire en sorte que les domaines de l’éducation, de la recherche et du développement, d’une part, et l’économie, d’autre part, soient en synergie. Il est important que la Commission prenne des mesures pour promouvoir cette coopération - je fais ici référence à l’Institut européen de technologie. Pour que cette proposition ne reste pas simplement un projet politique, nous devons être parfaitement informés des avis de toutes les parties concernées. Nous devons encourager une croissance véritable au sein de l’espace européen de la recherche et empêcher que les financements ne soient davantage réduits et utilisés pour favoriser l’expansion de la bureaucratie. Je vous remercie!"@fr8
"Najprej se želim zahvaliti poročevalki in to predvsem zato, ker je dokazala, da čeprav v evropski družbi izraz "globalizacija" odmeva kot grožnja, lahko s pravilnim odzivom sodobne družbene procese obrnemo sebi v prid. Opozorila je predvsem na tri šibka področja: ustvarjanje novega znanja, sodelovanje pri ustvarjanju in uporabi novega znanja ter financiranje. Tudi sama želim opozoriti predvsem na tri področja, ki bodo po mojem mnenju ključna za uspešno izvajanje lizbonskega programa: najprej na področje raziskav, potem na sinergijo med nacionalnimi in evropskimi politikami in tretjič - želim spregovoriti o evropskem tehnološkem inštitutu. Prvič: Komisija je ob sodelovanju Evropskega parlamenta in Sveta pripravila ustrezen predlog Sedmega okvirnega programa. Pogajanja o tem raziskovalnem programu moramo kar najhitreje zaključiti, da se bo lahko začel še pravočasno izvajati. Finančna sredstva zanj so bila v postopku pogajanj o finančni perspektivi zelo okleščena, zato mora biti celoten raziskovalni proračun iz finančne perspektive tudi realiziran. Noben razlog ne more biti dovolj dober za dodatno znižanje teh sredstev. Drugič: Ukrepi na evropski ravni lahko le spodbujajo ukrepe posameznih držav članic. Ustrezne rezultate lahko dosežemo le s sinergijo delovanja na evropski ravni in ravni posameznih držav članic. Zato spodbujam Komisijo, da skrbno spremlja tudi delo posameznih držav in javno izpostavi primere uspešnih držav oziroma uspešnih praks. Tretjič: Zelo pomembna je tudi sinergija med področji izobraževanja, znanstveno-raziskovalnega dela ter gospodarstva. Pomembno je, da Komisija aktivno deluje v smeri, da bi to sodelovanje pospešila - govorim o evropskem tehnološkem inštitutu. Da pa predlog ne bi ostal le politični projekt, moramo natančno prisluhniti mnenjem vseh zainteresiranih strani. Spodbujati moramo resnični razvoj evropskega raziskovalnega območja, izogniti se moramo nadaljnjemu drobljenju denarja ter njegovi uporabi za širjenje birokracije. Hvala!"@hu11
"Prima di tutto desidero ringraziare la relatrice poiché ha dimostrato che, reagendo in maniera appropriata ai processi sociali contemporanei, possiamo volgere a nostro vantaggio la globalizzazione, anche se al momento il fenomeno è percepito come una minaccia in tutta Europa. In particolare, ella ha portato alla nostra attenzione tre punti deboli: la produzione di nuove conoscenze, la cooperazione nella produzione e nell’impiego delle nuove conoscenze e il finanziamento. In aggiunta mi preme segnalare tre fattori che a mio parere sono cruciali per attuare con successo il programma di Lisbona: prima di tutto la ricerca, in secondo luogo la sinergia tra politiche nazionali e politiche comunitarie e infine l’Istituto europeo di tecnologia. Innanzi tutto la Commissione, di concerto con il Parlamento e il Consiglio, ha presentato una proposta adeguata in relazione al settimo programma quadro per la ricerca. Dobbiamo quindi portare a termine quanto prima i negoziati su tale programma, in modo da poter cominciare ad attuarlo in tempo. Le risorse finanziarie previste però sono state notevolmente ridotte nel corso dei negoziati sulle prospettive finanziarie, motivo per cui il bilancio per la ricerca deve essere utilizzato appieno. In tale contesto non sussiste quindi alcun motivo fondato per operare ulteriori tagli alle risorse in questo comparto. In secondo luogo le misure comunitarie possono incoraggiare i singoli Stati membri a varare misure proprie. Riusciremo dunque a conseguire risultati soddisfacenti solo se coniugheremo le misure comunitarie con le misure adottate dai singoli Stati membri. Esorto pertanto la Commissione a seguire attentamente gli interventi attuati a livello nazionale e a conferire visibilità ai paesi e alle prassi che presentano i risultati migliori. In terzo luogo è parimenti importante assicurare una sinergia tra il settore dell’istruzione, la ricerca e lo sviluppo, da un lato, e l’economia, dall’altro. E’ importante che la Commissione si adoperi per promuovere questo genere di cooperazione – e mi riferisco in particolare all’Istituto europeo di tecnologia. Affinché la proposta non rimanga solamente un progetto politico, dobbiamo tenere pienamente conto delle posizioni di tutte le parti interessate. In definitiva dobbiamo favorire una crescita genuina nel contesto dello spazio europeo della ricerca e impedire che i fondi vengano ulteriormente tagliati e che siano impiegati per espandere la burocrazia. Grazie."@it12
"Najprej se želim zahvaliti poročevalki in to predvsem zato, ker je dokazala, da čeprav v evropski družbi izraz "globalizacija" odmeva kot grožnja, lahko s pravilnim odzivom sodobne družbene procese obrnemo sebi v prid. Opozorila je predvsem na tri šibka področja: ustvarjanje novega znanja, sodelovanje pri ustvarjanju in uporabi novega znanja ter financiranje. Tudi sama želim opozoriti predvsem na tri področja, ki bodo po mojem mnenju ključna za uspešno izvajanje lizbonskega programa: najprej na področje raziskav, potem na sinergijo med nacionalnimi in evropskimi politikami in tretjič - želim spregovoriti o evropskem tehnološkem inštitutu. Prvič: Komisija je ob sodelovanju Evropskega parlamenta in Sveta pripravila ustrezen predlog Sedmega okvirnega programa. Pogajanja o tem raziskovalnem programu moramo kar najhitreje zaključiti, da se bo lahko začel še pravočasno izvajati. Finančna sredstva zanj so bila v postopku pogajanj o finančni perspektivi zelo okleščena, zato mora biti celoten raziskovalni proračun iz finančne perspektive tudi realiziran. Noben razlog ne more biti dovolj dober za dodatno znižanje teh sredstev. Drugič: Ukrepi na evropski ravni lahko le spodbujajo ukrepe posameznih držav članic. Ustrezne rezultate lahko dosežemo le s sinergijo delovanja na evropski ravni in ravni posameznih držav članic. Zato spodbujam Komisijo, da skrbno spremlja tudi delo posameznih držav in javno izpostavi primere uspešnih držav oziroma uspešnih praks. Tretjič: Zelo pomembna je tudi sinergija med področji izobraževanja, znanstveno-raziskovalnega dela ter gospodarstva. Pomembno je, da Komisija aktivno deluje v smeri, da bi to sodelovanje pospešila - govorim o evropskem tehnološkem inštitutu. Da pa predlog ne bi ostal le politični projekt, moramo natančno prisluhniti mnenjem vseh zainteresiranih strani. Spodbujati moramo resnični razvoj evropskega raziskovalnega območja, izogniti se moramo nadaljnjemu drobljenju denarja ter njegovi uporabi za širjenje birokracije. Hvala!"@lt14
"Najprej se želim zahvaliti poročevalki in to predvsem zato, ker je dokazala, da čeprav v evropski družbi izraz "globalizacija" odmeva kot grožnja, lahko s pravilnim odzivom sodobne družbene procese obrnemo sebi v prid. Opozorila je predvsem na tri šibka področja: ustvarjanje novega znanja, sodelovanje pri ustvarjanju in uporabi novega znanja ter financiranje. Tudi sama želim opozoriti predvsem na tri področja, ki bodo po mojem mnenju ključna za uspešno izvajanje lizbonskega programa: najprej na področje raziskav, potem na sinergijo med nacionalnimi in evropskimi politikami in tretjič - želim spregovoriti o evropskem tehnološkem inštitutu. Prvič: Komisija je ob sodelovanju Evropskega parlamenta in Sveta pripravila ustrezen predlog Sedmega okvirnega programa. Pogajanja o tem raziskovalnem programu moramo kar najhitreje zaključiti, da se bo lahko začel še pravočasno izvajati. Finančna sredstva zanj so bila v postopku pogajanj o finančni perspektivi zelo okleščena, zato mora biti celoten raziskovalni proračun iz finančne perspektive tudi realiziran. Noben razlog ne more biti dovolj dober za dodatno znižanje teh sredstev. Drugič: Ukrepi na evropski ravni lahko le spodbujajo ukrepe posameznih držav članic. Ustrezne rezultate lahko dosežemo le s sinergijo delovanja na evropski ravni in ravni posameznih držav članic. Zato spodbujam Komisijo, da skrbno spremlja tudi delo posameznih držav in javno izpostavi primere uspešnih držav oziroma uspešnih praks. Tretjič: Zelo pomembna je tudi sinergija med področji izobraževanja, znanstveno-raziskovalnega dela ter gospodarstva. Pomembno je, da Komisija aktivno deluje v smeri, da bi to sodelovanje pospešila - govorim o evropskem tehnološkem inštitutu. Da pa predlog ne bi ostal le politični projekt, moramo natančno prisluhniti mnenjem vseh zainteresiranih strani. Spodbujati moramo resnični razvoj evropskega raziskovalnega območja, izogniti se moramo nadaljnjemu drobljenju denarja ter njegovi uporabi za širjenje birokracije. Hvala!"@lv13
"Najprej se želim zahvaliti poročevalki in to predvsem zato, ker je dokazala, da čeprav v evropski družbi izraz "globalizacija" odmeva kot grožnja, lahko s pravilnim odzivom sodobne družbene procese obrnemo sebi v prid. Opozorila je predvsem na tri šibka področja: ustvarjanje novega znanja, sodelovanje pri ustvarjanju in uporabi novega znanja ter financiranje. Tudi sama želim opozoriti predvsem na tri področja, ki bodo po mojem mnenju ključna za uspešno izvajanje lizbonskega programa: najprej na področje raziskav, potem na sinergijo med nacionalnimi in evropskimi politikami in tretjič - želim spregovoriti o evropskem tehnološkem inštitutu. Prvič: Komisija je ob sodelovanju Evropskega parlamenta in Sveta pripravila ustrezen predlog Sedmega okvirnega programa. Pogajanja o tem raziskovalnem programu moramo kar najhitreje zaključiti, da se bo lahko začel še pravočasno izvajati. Finančna sredstva zanj so bila v postopku pogajanj o finančni perspektivi zelo okleščena, zato mora biti celoten raziskovalni proračun iz finančne perspektive tudi realiziran. Noben razlog ne more biti dovolj dober za dodatno znižanje teh sredstev. Drugič: Ukrepi na evropski ravni lahko le spodbujajo ukrepe posameznih držav članic. Ustrezne rezultate lahko dosežemo le s sinergijo delovanja na evropski ravni in ravni posameznih držav članic. Zato spodbujam Komisijo, da skrbno spremlja tudi delo posameznih držav in javno izpostavi primere uspešnih držav oziroma uspešnih praks. Tretjič: Zelo pomembna je tudi sinergija med področji izobraževanja, znanstveno-raziskovalnega dela ter gospodarstva. Pomembno je, da Komisija aktivno deluje v smeri, da bi to sodelovanje pospešila - govorim o evropskem tehnološkem inštitutu. Da pa predlog ne bi ostal le politični projekt, moramo natančno prisluhniti mnenjem vseh zainteresiranih strani. Spodbujati moramo resnični razvoj evropskega raziskovalnega območja, izogniti se moramo nadaljnjemu drobljenju denarja ter njegovi uporabi za širjenje birokracije. Hvala!"@mt15
"Op de eerste plaats wil ik de rapporteur bedanken voor het feit dat zij heeft aangetoond dat we ons voordeel kunnen doen met de globalisering door goed te reageren op de maatschappelijke processen die zich momenteel voltrekken, ondanks dat het woord globalisering in heel Europa een dreigende bijklank heeft. In het bijzonder heeft ze onze aandacht gericht op drie zwakke punten: het creëren van nieuwe kennis, de samenwerking bij het creëren en gebruiken van nieuwe kennis, en de financiering. Ik wil de aandacht eveneens vestigen op drie gebieden die naar mijn mening cruciaal zullen zijn voor een succesvolle tenuitvoerlegging van het Lissabon-programma: ten eerste, onderzoek; ten tweede het creëren van synergie tussen nationaal en Europees beleid en tenslotte het Europees Technologie-instituut. Met betrekking tot het eerste punt heeft de Commissie, in samenwerking met het Europees Parlement en de Raad, een passend voorstel voor het zevende kaderprogramma voor onderzoek gepresenteerd. We moeten de onderhandelingen over dit onderzoeksprogramma zo snel mogelijk afronden zodat we op tijd kunnen beginnen met de uitvoering. Er is tijdens de onderhandelingen over de financiële vooruitzichten flink bezuinigd op de beschikbare financiële middelen voor dit programma, reden waarom het onderzoeksbudget in zijn geheel moet worden geïmplementeerd. Er is geen rechtvaardiging voor verdere verlaging van dit budget. Met betrekking tot het tweede punt kunnen maatregelen op het niveau van de Europese Unie individuele lidstaten aanmoedigen om zelf ook maatregelen te nemen. We zullen alleen bevredigende resultaten halen als we actie op het niveau van de Europese Unie combineren met actie op het niveau van de individuele lidstaten. Ik dring er daarom bij de Commissie op aan om de acties die individuele lidstaten ondernemen nauwlettend te volgen en voorbeelden van succesvolle staten of succesvolle praktijken publiekelijk bekendheid te geven. Met betrekking tot het derde punt is het ook belangrijk om synergie te creëren tussen de gebieden onderwijs, onderzoek en ontwikkeling aan de ene kant en de economie aan de andere kant. Het is belangrijk dat de Commissie die samenwerking actief stimuleert – ik heb het nu over het Europees Technologie-instituut. Om ervoor te zorgen dat dit voorstel niet tot een politiek project beperkt blijft, moeten we ons terdege bewust zijn van de standpunten van alle belanghebbende partijen. We moeten bevorderen dat er echte groei ontstaat in de Europese onderzoeksruimte en zien te voorkomen dat er op dit punt nog meer bezuinigd wordt om de bureaucratie nog verder te kunnen uitbreiden. Dank u!"@nl3
"Najprej se želim zahvaliti poročevalki in to predvsem zato, ker je dokazala, da čeprav v evropski družbi izraz "globalizacija" odmeva kot grožnja, lahko s pravilnim odzivom sodobne družbene procese obrnemo sebi v prid. Opozorila je predvsem na tri šibka področja: ustvarjanje novega znanja, sodelovanje pri ustvarjanju in uporabi novega znanja ter financiranje. Tudi sama želim opozoriti predvsem na tri področja, ki bodo po mojem mnenju ključna za uspešno izvajanje lizbonskega programa: najprej na področje raziskav, potem na sinergijo med nacionalnimi in evropskimi politikami in tretjič - želim spregovoriti o evropskem tehnološkem inštitutu. Prvič: Komisija je ob sodelovanju Evropskega parlamenta in Sveta pripravila ustrezen predlog Sedmega okvirnega programa. Pogajanja o tem raziskovalnem programu moramo kar najhitreje zaključiti, da se bo lahko začel še pravočasno izvajati. Finančna sredstva zanj so bila v postopku pogajanj o finančni perspektivi zelo okleščena, zato mora biti celoten raziskovalni proračun iz finančne perspektive tudi realiziran. Noben razlog ne more biti dovolj dober za dodatno znižanje teh sredstev. Drugič: Ukrepi na evropski ravni lahko le spodbujajo ukrepe posameznih držav članic. Ustrezne rezultate lahko dosežemo le s sinergijo delovanja na evropski ravni in ravni posameznih držav članic. Zato spodbujam Komisijo, da skrbno spremlja tudi delo posameznih držav in javno izpostavi primere uspešnih držav oziroma uspešnih praks. Tretjič: Zelo pomembna je tudi sinergija med področji izobraževanja, znanstveno-raziskovalnega dela ter gospodarstva. Pomembno je, da Komisija aktivno deluje v smeri, da bi to sodelovanje pospešila - govorim o evropskem tehnološkem inštitutu. Da pa predlog ne bi ostal le politični projekt, moramo natančno prisluhniti mnenjem vseh zainteresiranih strani. Spodbujati moramo resnični razvoj evropskega raziskovalnega območja, izogniti se moramo nadaljnjemu drobljenju denarja ter njegovi uporabi za širjenje birokracije. Hvala!"@pl16
"Antes de mais, gostaria de agradecer à relatora ter demonstrado que podemos usar a “globalização” a nosso favor quando reagimos correctamente aos processos sociais contemporâneos, apesar de o termo soar como uma ameaça na Europa. A relatora chama a nossa atenção para três áreas de debilidade, em particular: a geração dos novos saberes, a cooperação e a utilização dos novos saberes e do financiamento. Gostaria de salientar igualmente três áreas que, na minha opinião, vão ser determinantes para o êxito da aplicação do Programa de Lisboa: em primeiro lugar, a investigação, em segundo, a sinergia entre as políticas nacionais e europeias e, por fim, o Instituto Europeu de Tecnologia. Primeiro, a Comissão, em cooperação com o Parlamento Europeu e o Conselho, apresentou uma proposta adequada para o Sétimo Programa-Quadro de Investigação. Devemos concluir no mais breve prazo possível as negociações sobre este programa de investigação para procedermos a tempo à sua aplicação. Os recursos financeiros destinados a este programa foram substancialmente reduzidos durante as negociações sobre as Perspectivas Financeiras, razão pela qual deve ser utilizado na íntegra o orçamento da investigação. Não existe qualquer justificação para submeter tais recursos a novas reduções. Em segundo lugar, as medidas adoptadas a nível da UE podem encorajar diversos Estados Membros a tomarem as suas próprias medidas. Só conseguiremos obter resultados satisfatórios se associarmos a acção desenvolvida ao nível da UE às acções empreendidas por cada um dos Estados Membros. Insto deste modo a Comissão a acompanhar atentamente a acção desenvolvida por cada Estado-Membro e a identificar publicamente os exemplos de países ou práticas bem sucedidos. Em terceiro lugar, importa igualmente articular as áreas do ensino, investigação e desenvolvimento com a economia. É importante que a Comissão actue no sentido de promover essa cooperação e refiro-me, neste caso, ao Instituto Europeu de Tecnologia. Para esta proposta ser algo mais do que um mero projecto político, deveremos estar conscientes dos pontos de vista de todas as partes interessadas. É preciso alimentar o crescimento na Área Europeia de Investigação e impedir que o seu financiamento sofra novas restrições em proveito do aumento da burocracia. Obrigada!"@pt17
"Najprej se želim zahvaliti poročevalki in to predvsem zato, ker je dokazala, da čeprav v evropski družbi izraz "globalizacija" odmeva kot grožnja, lahko s pravilnim odzivom sodobne družbene procese obrnemo sebi v prid. Opozorila je predvsem na tri šibka področja: ustvarjanje novega znanja, sodelovanje pri ustvarjanju in uporabi novega znanja ter financiranje. Tudi sama želim opozoriti predvsem na tri področja, ki bodo po mojem mnenju ključna za uspešno izvajanje lizbonskega programa: najprej na področje raziskav, potem na sinergijo med nacionalnimi in evropskimi politikami in tretjič - želim spregovoriti o evropskem tehnološkem inštitutu. Prvič: Komisija je ob sodelovanju Evropskega parlamenta in Sveta pripravila ustrezen predlog Sedmega okvirnega programa. Pogajanja o tem raziskovalnem programu moramo kar najhitreje zaključiti, da se bo lahko začel še pravočasno izvajati. Finančna sredstva zanj so bila v postopku pogajanj o finančni perspektivi zelo okleščena, zato mora biti celoten raziskovalni proračun iz finančne perspektive tudi realiziran. Noben razlog ne more biti dovolj dober za dodatno znižanje teh sredstev. Drugič: Ukrepi na evropski ravni lahko le spodbujajo ukrepe posameznih držav članic. Ustrezne rezultate lahko dosežemo le s sinergijo delovanja na evropski ravni in ravni posameznih držav članic. Zato spodbujam Komisijo, da skrbno spremlja tudi delo posameznih držav in javno izpostavi primere uspešnih držav oziroma uspešnih praks. Tretjič: Zelo pomembna je tudi sinergija med področji izobraževanja, znanstveno-raziskovalnega dela ter gospodarstva. Pomembno je, da Komisija aktivno deluje v smeri, da bi to sodelovanje pospešila - govorim o evropskem tehnološkem inštitutu. Da pa predlog ne bi ostal le politični projekt, moramo natančno prisluhniti mnenjem vseh zainteresiranih strani. Spodbujati moramo resnični razvoj evropskega raziskovalnega območja, izogniti se moramo nadaljnjemu drobljenju denarja ter njegovi uporabi za širjenje birokracije. Hvala!"@sk18
"Först och främst vill jag tacka föredraganden för att hon visar att vi kan vända globaliseringen till vår fördel genom att ge adekvata svar på pågående sociala processer, trots att ordet globalisering har en hotfull klang över hela Europa. Hon har framför allt uppmärksammat oss på tre svaga områden. Det gäller skapandet av ny kunskap, samarbete vid skapandet och användandet av kunskap och kunskapsfinansiering. Jag vill också uppmärksamma tre områden som enligt min åsikt kommer att bli avgörande för ett framgångsrikt genomförande av Lissabonprogrammet. Det första är forskning, det andra samordning av politiken på nationell och EU-nivå och slutligen det europeiska tekniska institutet. För det första har kommissionen i samarbete med Europaparlamentet och rådet lagt fram ett bra förslag till det sjunde ramprogrammet om forskning. Vi måste avsluta förhandlingarna om detta forskningsprogram så snart som möjligt, så att vi kan börja genomföra det i tid. De finansiella resurserna till detta program skars ner kraftigt under förhandlingarna om budgetramen, och därför måste forskningsbudgeten genomföras i sin helhet. Det finns inget godtagbart skäl för att ytterligare skära i dessa resurser. För det andra kan åtgärder på EU-nivå stimulera enskilda medlemsstater att vidta egna åtgärder. Vi kommer bara att uppnå tillfredsställande resultat om vi kombinerar åtgärder på EU-nivå med åtgärder som vidtas av de enskilda medlemsstaterna. Jag uppmanar därför kommissionen att noga följa de åtgärder som enskilda länder vidtar och att se till att exempel på framgångsrika länder och framgångsrika metoder kommer till allmänhetens kännedom. För det tredje är det likaså viktigt att samordna områdena utbildning, forskning och utveckling med ekonomi. Det är viktigt att kommissionen främjar sådant samarbete – jag hänvisar här till det europeiska tekniska institutet. För att detta förslag inte bara ska förbli ett politiskt projekt måste vi vara ytterst medvetna om alla berörda parters synpunkter. Vi måste främja en verklig tillväxt inom det europeiska forskningsområdet och förhindra att de ekonomiska resurserna skärs ned ytterligare och används för att utöka byråkratin. Tack!"@sv21
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph