Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-07-04-Speech-2-030"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20060704.5.2-030"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Arvoisa puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, on suuri kunnia saada esiintyä parlamentissanne EU:n puheenjohtajavaltion edustajana. Asian merkitystä korostaa mahdollisuus osallistua unionin yhtenäisyyden ja alueellisen kehityksen kannalta keskeisen asetuspaketin viimeistelyyn. Suomen puheenjohtajakauden tavoitteet tulee huomenna esittelemään pääministeri Vanhanen. Olen varma, että esitetty säädösperusta antaa hyvät lähtökohdat toteuttaa vaikuttavaa ja alueiden erityispiirteet huomioon ottavaa eurooppalaista koheesiopolitiikkaa. Ensimmäiseksi haluan kiittää Euroopan parlamenttia hyvästä yhteistyöstä neuvoston kanssa. Neuvottelut koheesiopolitiikan asetuksista ovat vaatineet kaksi vuotta tiivistä työskentelyä eri toimielimiltä. Mikäli parlamentin täysistunto tänään äänestää asetuspaketista valiokuntien suositusten mukaisesti, koheesiopolitiikan uudistus ja uuden ohjelmakauden toteutus voidaan käynnistää suunnitellusti vuoden 2007 alussa. Euroopan parlamentilla on ollut keskeinen osuus unionin tulevan koheesiopolitiikan sisällön määrittelyssä. Parlamentti on linjauksissaan painottanut erityisesti kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan kannalta keskeisiä asioita, kuten kumppanuutta, ympäristöarvojen huomioimista ja vammaisten henkilöiden osallisuutta ohjelmien toteutuksessa. Parlamentti edellytti, että jäsenvaltioiden suhteen noudatetaan yhtenäisiä käytäntöjä yhteisön osarahoituksen laskentaperusteissa sekä arvonlisäveron kohtelussa. Parlamentti toimi aktiivisesti myös Euroopan alueidenvälistä yhteistyöyhtymää koskevien säädösten luomiseksi. Mainitsin edellä vain muutamia keskeisiä esimerkkejä parlamentin ajamista asioista. Suurin osa parlamentin esittämistä tarkistuksista on otettu huomioon tänään käsiteltävissä asetusehdotuksissa. Asetusten hyväksymisen lisäksi tarvitaan myös yhteisön strategiset suuntaviivat koheesiopolitiikasta ennen kuin ohjelmien toteutuksen säädösperusta saadaan valmiiksi. Jäsenvaltiot laativat näiden suuntaviivojen mukaisesti kansalliset strategiset viitekehyksensä, jotka ohjaavat alueellisten kehittämisohjelmien valmistelua. Olemme esittäneet kunnianhimoista aikataulua koheesiopolitiikan suuntaviivojen hyväksymiselle. Luotan eri osapuolten yhteistyöhaluun, ja toivon, että tuloksekas yhteistyö Euroopan parlamentin kanssa jatkuu. Parlamentin aluekehitysvaliokunta sai jo toukokuussa valmiiksi mietintönsä strategisista suuntaviivoista. Tavoitteenamme on saada neuvoston kanta valmiiksi heinäkuun aikana, jotta Euroopan parlamentti pääsee käsittelemään asiakirjaa heti syysistuntokauden alussa. Kaikkien osapuolten sitoutuminen nopeaan aikatauluun luo edellytykset saada koheesiopolitiikan strategiset suuntaviivat voimaan lokakuussa. Tällöin komissio voi hyväksyä ohjelma-asiakirjat siten, että niiden toimeenpano voi alkaa vuoden 2007 alussa. Asetusten ja koheesiota koskevien yhteisön strategisten suuntaviivojen voimaan saattaminen on tärkein alueiden kehittämiseen liittyvä tavoite Suomen puheenjohtajakaudella. Euroopan parlamentti on koheesiopolitiikan uudistuksessa työskennellyt määrätietoisesti ja joustavasti. Samanaikaisesti on voitu käydä neuvotteluja toimielinten välisestä sopimuksesta, asetuksista ja strategisista suuntaviivoista. Haluan kiittää teitä rakentavasta yhteistyöstä. Erityiset kiitokset haluan osoittaa aluekehitysvaliokunnalle asiantuntevasta otteesta. Haluan kiittää myös edeltäviä puheenjohtajavaltioita sekä komissiota ja komissaareja ansiokkaasta toiminnasta koheesiopolitiikan uudistusten läpiviemisessä. Myös alueiden komitea ja talous- ja sosiaalikomitea ovat vieneet valmistelua kiitettävästi eteenpäin nostamalla esiin alueille ja kansalaisille läheisiä asioita."@fi7
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, on suuri kunnia saada esiintyä parlamentissanne EU:n puheenjohtajavaltion edustajana. Asian merkitystä korostaa mahdollisuus osallistua unionin yhtenäisyyden ja alueellisen kehityksen kannalta keskeisen asetuspaketin viimeistelyyn. Suomen puheenjohtajakauden tavoitteet tulee huomenna esittelemään pääministeri Vanhanen. Olen varma, että esitetty säädösperusta antaa hyvät lähtökohdat toteuttaa vaikuttavaa ja alueiden erityispiirteet huomioon ottavaa eurooppalaista koheesiopolitiikkaa. Ensimmäiseksi haluan kiittää Euroopan parlamenttia hyvästä yhteistyöstä neuvoston kanssa. Neuvottelut koheesiopolitiikan asetuksista ovat vaatineet kaksi vuotta tiivistä työskentelyä eri toimielimiltä. Mikäli parlamentin täysistunto tänään äänestää asetuspaketista valiokuntien suositusten mukaisesti, koheesiopolitiikan uudistus ja uuden ohjelmakauden toteutus voidaan käynnistää suunnitellusti vuoden 2007 alussa. Euroopan parlamentilla on ollut keskeinen osuus unionin tulevan koheesiopolitiikan sisällön määrittelyssä. Parlamentti on linjauksissaan painottanut erityisesti kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan kannalta keskeisiä asioita, kuten kumppanuutta, ympäristöarvojen huomioimista ja vammaisten henkilöiden osallisuutta ohjelmien toteutuksessa. Parlamentti edellytti, että jäsenvaltioiden suhteen noudatetaan yhtenäisiä käytäntöjä yhteisön osarahoituksen laskentaperusteissa sekä arvonlisäveron kohtelussa. Parlamentti toimi aktiivisesti myös Euroopan alueidenvälistä yhteistyöyhtymää koskevien säädösten luomiseksi. Mainitsin edellä vain muutamia keskeisiä esimerkkejä parlamentin ajamista asioista. Suurin osa parlamentin esittämistä tarkistuksista on otettu huomioon tänään käsiteltävissä asetusehdotuksissa. Asetusten hyväksymisen lisäksi tarvitaan myös yhteisön strategiset suuntaviivat koheesiopolitiikasta ennen kuin ohjelmien toteutuksen säädösperusta saadaan valmiiksi. Jäsenvaltiot laativat näiden suuntaviivojen mukaisesti kansalliset strategiset viitekehyksensä, jotka ohjaavat alueellisten kehittämisohjelmien valmistelua. Olemme esittäneet kunnianhimoista aikataulua koheesiopolitiikan suuntaviivojen hyväksymiselle. Luotan eri osapuolten yhteistyöhaluun, ja toivon, että tuloksekas yhteistyö Euroopan parlamentin kanssa jatkuu. Parlamentin aluekehitysvaliokunta sai jo toukokuussa valmiiksi mietintönsä strategisista suuntaviivoista. Tavoitteenamme on saada neuvoston kanta valmiiksi heinäkuun aikana, jotta Euroopan parlamentti pääsee käsittelemään asiakirjaa heti syysistuntokauden alussa. Kaikkien osapuolten sitoutuminen nopeaan aikatauluun luo edellytykset saada koheesiopolitiikan strategiset suuntaviivat voimaan lokakuussa. Tällöin komissio voi hyväksyä ohjelma-asiakirjat siten, että niiden toimeenpano voi alkaa vuoden 2007 alussa. Asetusten ja koheesiota koskevien yhteisön strategisten suuntaviivojen voimaan saattaminen on tärkein alueiden kehittämiseen liittyvä tavoite Suomen puheenjohtajakaudella. Euroopan parlamentti on koheesiopolitiikan uudistuksessa työskennellyt määrätietoisesti ja joustavasti. Samanaikaisesti on voitu käydä neuvotteluja toimielinten välisestä sopimuksesta, asetuksista ja strategisista suuntaviivoista. Haluan kiittää teitä rakentavasta yhteistyöstä. Erityiset kiitokset haluan osoittaa aluekehitysvaliokunnalle asiantuntevasta otteesta. Haluan kiittää myös edeltäviä puheenjohtajavaltioita sekä komissiota ja komissaareja ansiokkaasta toiminnasta koheesiopolitiikan uudistusten läpiviemisessä. Myös alueiden komitea ja talous- ja sosiaalikomitea ovat vieneet valmistelua kiitettävästi eteenpäin nostamalla esiin alueille ja kansalaisille läheisiä asioita."@cs1
"Hr. formand, ærede medlemmer! Det er en stor ære at kunne tale her i Deres Parlament som repræsentant for EU's rådsformandskab. Vigtigheden ved denne lejlighed fremhæves af muligheden for at deltage i den endelige udarbejdelse af forordningspakken, som er afgørende for EU's samhørighed og regionaludvikling. Det finske formandskabs målsætninger vil blive præsenteret af premierminister Vanhanen i morgen. Jeg er sikker på, at det foreslåede lovgrundlag vil være et fremragende udgangspunkt for at gennemføre en europæisk samhørighedspolitik, som er effektiv og tager højde for regionernes særlige forhold. Allerførst vil jeg gerne takke Europa-Parlamentet for det høje samarbejdsniveau med Rådet. Drøftelserne om forordningerne om samhørighedspolitikken har krævet to års hårdt arbejde fra de forskellige institutioners side. Hvis Parlamentets plenum i dag stemmer om forordningspakken i overensstemmelse med udvalgenes anbefalinger, vil reformen af samhørighedspolitikken og gennemførelsen af den nye programperiode begynde som planlagt i starten af 2007. Europa-Parlamentet har spillet en central rolle i fastlæggelsen af indholdet af EU's nye samhørighedspolitik. Parlamentet har i sin behandling af emnet især understreget vigtigheden af sager, som er afgørende for det offentlige og civile samfund, f.eks. partnerskab, opmærksomhed på miljøværdier og handicappedes deltagelse i gennemførelsen af programmerne. Det var en forudsætning for Parlamentet, at medlemsstaterne skulle tilslutte sig konsistente metoder med hensyn til kriterierne for beregning af samfinansiering i Fællesskabet og forvaltningen af moms. Parlamentet deltog også aktivt i at udarbejde forordningerne omkring en europæisk gruppe for territorialt samarbejde. Jeg har her kun nævnt nogle få eksempler på sager, som Parlamentet har arbejdet på at fremme. De fleste af Parlamentets ændringsforslag er blevet taget i betragtning under dagens debat om forordningsforslagene. Foruden vedtagelsen af forordningerne har vi også brug for strategiske retningslinjer om samhørighedspolitikken, før det juridiske grundlag for gennemførelsen af programmerne kan afsluttes. Medlemsstaterne etablerer deres nationale strategiske referenceramme på grundlag af sådanne retningslinjer, og dette vil styre udarbejdelsen af regionale udviklingsprogrammer. Vi har foreslået en ambitiøs tidsplan for vedtagelse af retningslinjerne om samhørighedspolitikken. Jeg har tillid til, at de forskellige parter vil samarbejde, og jeg håber, at det frugtbare samarbejdsmønster med Europa-Parlamentet vil fortsætte. Parlamentets Regionaludviklingsudvalg afsluttede sin betænkning om de strategiske retningslinjer i maj. Vores mål er at fastlægge Rådets holdning på et tidspunkt i juli, så Europa-Parlamentet kan diskutere dokumentet ved starten af efterårets plenarmøder. Hvis alle parter tilslutter sig en hurtig tidsplan, er der gode muligheder for, at de strategiske retningslinjer for samhørighedspolitikken vil være klar i oktober. I så fald kan Kommissionen vedtage de fælles programdokumenter, så gennemførelsen kan påbegyndes først i 2007. Under det finske formandskab vil det vigtigste regionaludviklingsmål være at få de strategiske retningslinjer til forordningerne om samhørighed til at træde i kraft. Europa-Parlamentet har arbejdet med stor beslutsomhed og fleksibilitet med reformen af samhørighedspolitikken. Det har været muligt samtidig at føre forhandlinger om den interinstitutionelle aftale, forordningerne og de strategiske retningslinjer. Jeg vil gerne takke Dem for Deres konstruktive samarbejde. Jeg vil gerne rette en særlig tak til Regionaludviklingsudvalget for dets ekspertarbejde. Jeg vil også gerne takke de foregående formandskaber og Kommissionen og kommissærerne for deres værdifulde arbejde med at gennemføre reformerne af samhørighedspolitikken. Regionsudvalget og Det Økonomiske og Sociale Udvalg skal også roses for den måde, de har fremmet sagen på ved at tage emner op, som var vedkommende for regionerne og menneskene."@da2
". Herr Präsident, sehr geehrte Abgeordnete des Europäischen Parlaments! Es ist mir eine große Ehre, hier in Ihrem Parlament als Vertreter der Präsidentschaft des Rates der Europäischen Union zu Ihnen zu sprechen. Besondere Bedeutung erhält dieser Auftritt dadurch, dass ich gleichzeitig die Möglichkeit habe, an der Aussprache zum endgültigen Entwurf eines Pakets von Vorschriften teilzunehmen, die von entscheidender Bedeutung für die Kohärenz und die regionale Entwicklung in der Union sind. Über die Ziele der finnischen Ratspräsidentschaft wird Ministerpräsident Vanhanen morgen zu Ihnen sprechen. Ich bin überzeugt davon, dass die vorgeschlagene Rechtsgrundlage einen exzellenten Ausgangspunkt für die Einführung einer effizienten europäischen Kohäsionspolitik darstellt, die die Besonderheiten der Regionen in Betracht zieht. Zunächst einmal möchte ich dem Europäischen Parlament für seine hervorragende Zusammenarbeit mit dem Rat danken. Die Gespräche über die Vorschläge zur Kohäsionspolitik erforderten von verschiedenen Institutionen zwei Jahre harter Arbeit. Wenn das Parlament heute im Plenum gemäß den Empfehlungen der Ausschüsse über das Vorschriftenpaket abstimmt, können die Reform der Kohäsionspolitik und die Einführung des neuen Programmplanungszeitraums wie geplant Anfang 2007 beginnen. Das Europäische Parlament spielt bei der Festlegung des Inhalts der neuen Kohäsionspolitik der Union eine Schlüsselrolle. Bei den verschiedenen Herangehensweisen an dieses Thema hat das Parlament stets die besondere Bedeutung solcher Fragen betont, die für die Öffentlichkeit und die Zivilgesellschaft von großem Gewicht sind. Dazu zählen u. a. Partnerschaft, die Beachtung von wichtigen Umweltanliegen sowie die Beteiligung von Menschen mit Behinderungen an der Umsetzung der Programme. Für das Parlament war es eine Bedingung, dass die Mitgliedstaaten einheitliche Regelungen im Hinblick auf die Kriterien für die Berechnung der Kofinanzierung in der Gemeinschaft sowie die Handhabung der Mehrwertsteuer befolgen. Ferner war das Parlament aktiv beteiligt an der Erarbeitung der Vorschriften für den Europäischen Verbund für territoriale Zusammenarbeit. Dies sind nur einige wenige Beispiele für Themen, bei denen sich das Parlament engagiert hat. Die meisten der vom Parlament vorgeschlagenen Änderungsanträge sind in die heutige Aussprache über die Vorschläge für die Verordnungen eingeflossen. Außer der Annahme dieser Vorschriften brauchen wir vor der endgültigen Festlegung der Rechtsgrundlage für die Umsetzung der Programme auch gemeinschaftliche strategische Leitlinien für die Kohäsion. Die Mitgliedstaaten werden ihren einzelstaatlichen strategischen Rahmenplan als Bezugsrahmen auf der Basis solcher Leitlinien festlegen. Dies bildet dann die Grundlage für die Aufstellung regionaler Entwicklungsprogramme. Wir haben einen ehrgeizigen Zeitplan für die Annahme der gemeinschaftlichen strategischen Leitlinien für die Kohäsion vorgeschlagen. Ich vertraue auf den Willen der einzelnen Parteien zur Zusammenarbeit und hoffe, dass wir die fruchtbare Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament fortführen können. Der Ausschuss für regionale Entwicklung des Parlaments hat seinen Bericht über die strategischen Leitlinien im Mai erarbeitet. Wir planen, den Standpunkt des Rates im Laufe des Juli vorzulegen, so dass das Europäische Parlament das Dokument dann gleich zu Beginn seiner Sitzungsperiode im Herbst behandeln kann. Wenn alle Seiten sich an einen straffen Zeitplan halten, bestehen gute Aussichten, die strategischen Leitlinien für die Kohäsion bis Oktober fertig zu stellen. In diesem Fall kann die Kommission die Einheitlichen Programmplanungsdokumente dann so annehmen, dass sie Anfang 2007 in Kraft treten können. Die Verabschiedung der gemeinschaftlichen strategischen Leitlinien für die Kohäsion und die Verordnungen ist das wichtigste Ziel der finnischen Ratspräsidentschaft im Bereich der regionalen Entwicklung. Das Europäische Parlament hat sich mit großem Engagement und beträchtlicher Flexibilität für die Reform der Kohäsionspolitik eingesetzt. Gleichzeitig konnten wir Verhandlungen über die Interinstitutionelle Vereinbarung, die Vorschriften sowie die strategischen Leitlinien führen. Ich möchte Ihnen noch einmal für Ihre konstruktive Zusammenarbeit danken. Mein Dank gilt insbesondere dem Ausschuss für regionale Entwicklung für seine von großer Sachkenntnis geprägte Herangehensweise. Ferner möchte ich mich bei den vorangegangenen Ratspräsidentschaften sowie der Kommission und ihren Mitgliedern für die von ihnen geleistete wertvolle Arbeit bei der Reform der Kohäsionspolitik bedanken. Der Ausschuss der Regionen und der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss verdienen ebenfalls eine lobende Erwähnung für die Betonung von Fragen, die den Regionen und den Bürgern besonders am Herzen liegen. Dadurch haben sie die Sache wesentlich vorangebracht."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, αποτελεί μεγάλη τιμή για μένα να μιλώ εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως εκπρόσωπος της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σημασία της περίστασης υπογραμμίζεται με την ευκαιρία της συμμετοχής στο τελικό σχέδιο της δέσμης κανονισμών, το οποίο είναι κρίσιμο για τη συνάφεια και την περιφερειακή ανάπτυξη της Ένωσης. Οι στόχοι της φινλανδικής προεδρίας θα παρουσιαστούν αύριο από τον Πρωθυπουργό Vanhanen. Είμαι βέβαιος ότι η προτεινόμενη νομική βάση θα παράσχει ένα εξαιρετικό σημείο εκκίνησης για την υλοποίηση μιας ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής, που θα είναι αποτελεσματική και θα λαμβάνει υπόψη της τα ειδικά χαρακτηριστικά των περιφερειών. Θέλω, καταρχάς, να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το πολύ υψηλό επίπεδο συνεργασίας που επέδειξε με το Συμβούλιο. Οι συζητήσεις για τους κανονισμούς που διέπουν την πολιτική συνοχής χρειάστηκαν δύο χρόνια σκληρής δουλειάς εκ μέρους των διαφόρων θεσμικών οργάνων. Αν σήμερα η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εγκρίνει τη δέσμη κανονισμών σύμφωνα με τις συστάσεις των επιτροπών, η μεταρρύθμιση της πολιτικής συνοχής και η εφαρμογή της νέας προγραμματικής περιόδου θα μπορέσουν να προχωρήσουν, όπως προγραμματίζεται, στην αρχή του 2007. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στην απόφαση για το περιεχόμενο της νέας πολιτικής συνοχής της Ένωσης. Με τους διαφόρους τρόπους που προσέγγισε το θέμα, το Κοινοβούλιο υπογράμμισε ιδιαίτερα τη σημασία θεμάτων που είναι κρίσιμα για τον δημόσιο βίο και την κοινωνία των πολιτών, όπως είναι η εταιρική σχέση, η επικέντρωση της προσοχής σε περιβαλλοντικές αξίες και η συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες στην εφαρμογή προγραμμάτων. Το Κοινοβούλιο έθεσε ως προϋπόθεση τα κράτη μέλη να ακολουθήσουν συνεπείς πρακτικές σε σχέση με τα κριτήρια υπολογισμού της συγχρηματοδότησης στην Κοινότητα και τη διαχείριση του ΦΠΑ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν επίσης ενεργό στη θέσπιση των κανονισμών που αφορούν τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας. Ανέφερα εδώ μερικά μόνο παραδείγματα θεμάτων για τα οποία το Κοινοβούλιο εργάστηκε προκειμένου να τα προωθήσει. Οι περισσότερες από τις τροπολογίες που πρότεινε το Κοινοβούλιο ελήφθησαν υπόψη στη σημερινή συζήτηση για τις προτάσεις κανονισμού. Πέραν της έγκρισης των κανονισμών, χρειαζόμαστε επίσης στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της Κοινότητας για την πολιτική συνοχής προτού οριστικοποιηθεί η νομική βάση για την υλοποίηση των προγραμμάτων. Τα κράτη μέλη θα θεσπίσουν το εθνικό τους στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς βάσει τέτοιων κατευθυντήριων γραμμών και αυτό θα οδηγήσει στην εκπόνηση περιφερειακών προγραμμάτων για την ανάπτυξη. Προτείναμε ένα φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα για την έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών σε σχέση με την πολιτική συνοχής. Βασίζομαι στην προθυμία των διαφόρων μερών για συνεργασία και ελπίζω ότι θα συνεχιστούν οι γόνιμες μορφές συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ολοκλήρωσε την έκθεσή της για τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές τον Μάιο. Στόχος μας είναι να καθορίσουμε τη θέση του Συμβουλίου κάποια στιγμή τον Ιούλιο, ούτως ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορέσει να συζητήσει το έγγραφο στην αρχή της φθινοπωρινής κοινοβουλευτικής συνόδου. Αν όλα τα μέρη δεσμευτούν σε ένα ταχύ χρονοδιάγραμμα, είναι καθ’ όλα πιθανό οι στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για την πολιτική συνοχής να είναι έτοιμες τον Οκτώβριο. Σε μια τέτοια περίπτωση, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα Ενιαία Έγγραφα Προγραμματισμού προκειμένου να καταστεί δυνατή η έναρξη εφαρμογής τους στις αρχές του 2007. Η θέση σε ισχύ των κοινοτικών στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών για τους κανονισμούς και τη συνοχή θα είναι ο πλέον σημαντικός περιφερειακός αναπτυξιακός στόχος στη διάρκεια της φινλανδικής Προεδρίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εργάστηκε με μεγάλη αποφασιστικότητα και ευελιξία για τη μεταρρύθμιση της πολιτικής συνοχής. Την ίδια στιγμή κατέστη δυνατή η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για τη διοργανική συμφωνία, τους κανονισμούς και τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την εποικοδομητική σας συνεργασία. Θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου ιδιαίτερα προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης για την εξειδικευμένη της προσέγγιση. Θέλω, επίσης, να ευχαριστήσω τις προηγούμενες Προεδρίες, την Επιτροπή και τους Επιτρόπους για το πολύτιμο έργο τους στη διεξαγωγή των μεταρρυθμίσεων για την πολιτική συνοχής. Η Επιτροπή των Περιφερειών και η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή πρέπει επίσης να επαινεθούν για τον τρόπο που προώθησαν την υπόθεσή τους εγείροντας θέματα που συγκινούν τις περιφέρειες και τον κόσμο."@el10
". Mr President, Members of the European Parliament, it is a great honour to be able to speak here in your Parliament as a representative of the Presidency of the Council of the European Union. The importance of the occasion is highlighted by the opportunity to participate in the final draft of the package of regulations, which is crucial to the Union’s coherence and regional development. The objectives of the Finnish Presidency will be set out by Prime Minster Vanhanen tomorrow. I am certain that the proposed legal basis will provide an excellent starting point for implementing a European cohesion policy which is effective and takes account of the special features of the regions. First, I wish to thank the European Parliament for the very high levels of cooperation it has shown with the Council. Talks on the cohesion policy regulations have taken two years of hard work on the part of the various institutions. If Parliament’s plenary today votes on the package of regulations in accordance with the recommendations of the committees, the reform of the cohesion policy and the implementation of the new programming period can go ahead as planned at the start of 2007. The European Parliament has had a key part to play in deciding the content of the Union’s new cohesion policy. In the various ways in which it has approached the issue, Parliament has particularly stressed the importance of matters which are crucial for the public and civil society, such as partnership, paying attention to environmental values and the participation of disabled people in the implementation of programmes. It was a precondition for Parliament that the Member States should adhere to consistent practices with regard to the criteria for calculating cofinancing in the Community and management of VAT. Parliament was also active in establishing the regulations pertaining to European grouping of territorial cooperation. I have mentioned here only a few examples of matters that Parliament has worked to promote. Most of the amendments that Parliament has proposed have been taken into consideration in today’s debate on the regulation proposals. Besides the adoption of the regulations, we also need Community strategic guidelines on cohesion policy before the legal basis for implementing the programmes is finalised. The Member States will establish their national strategic frame of reference on the basis of such guidelines, and this will guide the drafting of regional development programmes. We have proposed an ambitious timetable for the adoption of the guidelines on cohesion policy. I trust in the willingness of the various parties to cooperate, and I hope that the fruitful patterns of cooperation with the European Parliament will continue. Parliament’s Committee on Regional Development completed its report on the strategic guidelines back in May. Our objective is to establish the Council’s position some time in July, so that the European Parliament is able to discuss the document right at the start of the autumn parliamentary session. If all parties commit to a speedy schedule, there is every possibility that the strategic guidelines for cohesion policy will be ready by October. In such a case, the Commission can adopt the Single Programming Documents so that they can start to be implemented in early 2007. Having the Community strategic guidelines on the regulations and cohesion come into force will be the most important regional development goal during the Finnish presidency. The European Parliament has worked with great determination and flexibility in the reform of cohesion policy. At the same time it has been possible to hold negotiations on the interinstitutional agreement, the regulations and the strategic guidelines. I would like to thank you for your constructive cooperation. I wish to say a special thank you to the Committee on Regional Development for its expert approach. I also wish to thank the preceding presidencies and the Commission and Commissioners for their valuable work in carrying out the cohesion policy reforms. The Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee are also to be praised in the way they have advanced the cause by raising issues that were close to the regions and the people."@en4
"Señor Presidente, Señorías, es un gran honor para mí tener la oportunidad de intervenir hoy aquí, en su Parlamento, como representante de la Presidencia del Consejo de la Unión Europea. La oportunidad de participar en la redacción definitiva del paquete legislativo esencial para la coherencia y el desarrollo regional de la Unión subraya la importancia de la ocasión. El Primer Ministro Vanhanen dará a conocer mañana los objetivos de la Presidencia finlandesa. Estoy seguro de que el fundamento jurídico propuesto proporcionará un punto de partida excelente para desarrollar una política de cohesión europea efectiva y que tenga en cuenta las características especiales de las regiones. En primer lugar, quisiera agradecer al Parlamento Europeo su gran cooperación con el Consejo. Las conversaciones sobre los reglamentos relativos a la política de cohesión han requerido dos años de duro trabajo por parte de las diversas instituciones. Si el Parlamento vota hoy en el pleno el paquete legislativo conforme a las recomendaciones de las comisiones, la reforma de la política de cohesión y la aplicación del nuevo periodo de programación se podrá poner en marcha a principios de 2007, tal como se había previsto. El Parlamento Europeo ha desempeñado un papel fundamental en la decisión sobre el contenido de la nueva política de cohesión de la Unión. En sus diversos enfoques de la cuestión, el Parlamento ha destacado especialmente la importancia de aspectos que son cruciales para la población y para la sociedad civil, como son los acuerdos de cooperación, y ha prestado atención a los valores medioambientales y a la participación de las personas con discapacidad en la aplicación de los programas. Un requisito esencial para el Parlamento era que los Estados miembros pudiesen seguir unas prácticas coherentes en relación con los criterios aplicados para calcular la cofinanciación en la Comunidad y en cuanto a la gestión del IVA. El Parlamento también ha participado activamente en definición de las disposiciones relativas a la agrupación europea de cooperación territorial. Solo he citado algunos ejemplos de cuestiones que el Parlamento ha procurado impulsar. La mayoría de las enmiendas propuestas por el Parlamento se han contemplado en el debate de hoy sobre las propuestas de reglamentación. Para completar el fundamento jurídico para la aplicación de los programas, además de adoptar los reglamentos, también necesitamos directrices estratégicas comunitarias sobre la política de cohesión. Los Estados miembros establecerán su marco estratégico nacional de referencia ateniéndose a dichas directrices y esto orientará la elaboración de programas de desarrollo regional. Hemos propuesto un ambicioso calendario para la adopción de las directrices relativas a la política de cohesión. Confío en la disposición de las distintas partes para cooperar y espero que las fructíferas prácticas de cooperación con el Parlamento Europeo se mantengan. La Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento completó su informe sobre las directrices estratégicas en mayo. Nuestro objetivo es concretar la posición del Consejo durante el mes de julio, de forma que el Parlamento Europeo pueda debatir el documento al inicio de la sesión parlamentaria de otoño. Si todas las partes se comprometen a cumplir un calendario ágil, es posible que las directrices estratégicas para la política de cohesión estén listas en octubre. En ese caso, la Comisión podrá adoptar los documentos sobre la programación nacional de forma que esta se pueda comenzar a aplicar a principios de 2007. Conseguir la entrada en vigor de las directrices estratégicas comunitarias relativas a los reglamentos y la cohesión será el objetivo de desarrollo regional más importante durante la Presidencia finlandesa. El Parlamento Europeo ha trabajando con gran determinación y flexibilidad en la reforma de la política de cohesión. Al mismo tiempo, ha sido posible mantener negociaciones sobre el acuerdo interinstitucional, los reglamentos y las directrices estratégicas. Quiero agradecerles su constructiva cooperación y manifestar un especial agradecimiento a la Comisión de Desarrollo Regional por su enfoque especializado. Asimismo quisiera dar las gracias a las anteriores presidencias, a la Comisión y a los Comisarios por su valioso trabajo para impulsar las reformas de la política de cohesión. El Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social Europeo también son dignos de elogio por el impulso que han dado a esta causa al plantear cuestiones de gran interés para las regiones y para la población."@es20
"Arvoisa puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, on suuri kunnia saada esiintyä parlamentissanne EU:n puheenjohtajavaltion edustajana. Asian merkitystä korostaa mahdollisuus osallistua unionin yhtenäisyyden ja alueellisen kehityksen kannalta keskeisen asetuspaketin viimeistelyyn. Suomen puheenjohtajakauden tavoitteet tulee huomenna esittelemään pääministeri Vanhanen. Olen varma, että esitetty säädösperusta antaa hyvät lähtökohdat toteuttaa vaikuttavaa ja alueiden erityispiirteet huomioon ottavaa eurooppalaista koheesiopolitiikkaa. Ensimmäiseksi haluan kiittää Euroopan parlamenttia hyvästä yhteistyöstä neuvoston kanssa. Neuvottelut koheesiopolitiikan asetuksista ovat vaatineet kaksi vuotta tiivistä työskentelyä eri toimielimiltä. Mikäli parlamentin täysistunto tänään äänestää asetuspaketista valiokuntien suositusten mukaisesti, koheesiopolitiikan uudistus ja uuden ohjelmakauden toteutus voidaan käynnistää suunnitellusti vuoden 2007 alussa. Euroopan parlamentilla on ollut keskeinen osuus unionin tulevan koheesiopolitiikan sisällön määrittelyssä. Parlamentti on linjauksissaan painottanut erityisesti kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan kannalta keskeisiä asioita, kuten kumppanuutta, ympäristöarvojen huomioimista ja vammaisten henkilöiden osallisuutta ohjelmien toteutuksessa. Parlamentti edellytti, että jäsenvaltioiden suhteen noudatetaan yhtenäisiä käytäntöjä yhteisön osarahoituksen laskentaperusteissa sekä arvonlisäveron kohtelussa. Parlamentti toimi aktiivisesti myös Euroopan alueidenvälistä yhteistyöyhtymää koskevien säädösten luomiseksi. Mainitsin edellä vain muutamia keskeisiä esimerkkejä parlamentin ajamista asioista. Suurin osa parlamentin esittämistä tarkistuksista on otettu huomioon tänään käsiteltävissä asetusehdotuksissa. Asetusten hyväksymisen lisäksi tarvitaan myös yhteisön strategiset suuntaviivat koheesiopolitiikasta ennen kuin ohjelmien toteutuksen säädösperusta saadaan valmiiksi. Jäsenvaltiot laativat näiden suuntaviivojen mukaisesti kansalliset strategiset viitekehyksensä, jotka ohjaavat alueellisten kehittämisohjelmien valmistelua. Olemme esittäneet kunnianhimoista aikataulua koheesiopolitiikan suuntaviivojen hyväksymiselle. Luotan eri osapuolten yhteistyöhaluun, ja toivon, että tuloksekas yhteistyö Euroopan parlamentin kanssa jatkuu. Parlamentin aluekehitysvaliokunta sai jo toukokuussa valmiiksi mietintönsä strategisista suuntaviivoista. Tavoitteenamme on saada neuvoston kanta valmiiksi heinäkuun aikana, jotta Euroopan parlamentti pääsee käsittelemään asiakirjaa heti syysistuntokauden alussa. Kaikkien osapuolten sitoutuminen nopeaan aikatauluun luo edellytykset saada koheesiopolitiikan strategiset suuntaviivat voimaan lokakuussa. Tällöin komissio voi hyväksyä ohjelma-asiakirjat siten, että niiden toimeenpano voi alkaa vuoden 2007 alussa. Asetusten ja koheesiota koskevien yhteisön strategisten suuntaviivojen voimaan saattaminen on tärkein alueiden kehittämiseen liittyvä tavoite Suomen puheenjohtajakaudella. Euroopan parlamentti on koheesiopolitiikan uudistuksessa työskennellyt määrätietoisesti ja joustavasti. Samanaikaisesti on voitu käydä neuvotteluja toimielinten välisestä sopimuksesta, asetuksista ja strategisista suuntaviivoista. Haluan kiittää teitä rakentavasta yhteistyöstä. Erityiset kiitokset haluan osoittaa aluekehitysvaliokunnalle asiantuntevasta otteesta. Haluan kiittää myös edeltäviä puheenjohtajavaltioita sekä komissiota ja komissaareja ansiokkaasta toiminnasta koheesiopolitiikan uudistusten läpiviemisessä. Myös alueiden komitea ja talous- ja sosiaalikomitea ovat vieneet valmistelua kiitettävästi eteenpäin nostamalla esiin alueille ja kansalaisille läheisiä asioita."@et5
". Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Députés du Parlement européen, c’est un grand honneur de pouvoir m’exprimer ici, devant votre Assemblée, en tant que représentant de la présidence du Conseil de l’Union européenne. L’importance de cette occasion est soulignée par la chance de pouvoir participer à l’élaboration finale du paquet de règlements, qui est cruciale pour la cohésion de l’Union et le développement régional. Les objectifs de la présidence finlandaise seront exposés demain par le Premier ministre Vanhanen. Je suis certain que la base juridique proposée fournira un excellent point de départ pour la mise en œuvre d’une politique européenne de cohésion qui soit efficace et prenne en considération les caractéristiques particulières des différentes régions. Tout d’abord, je tiens à remercier le Parlement européen pour le niveau très élevé de collaboration dont il a fait preuve avec le Conseil. Les pourparlers portant sur les règlements relatifs à politique de cohésion ont demandé deux ans de travail acharné de la part des différentes institutions. Si aujourd’hui, en séance plénière du Parlement, le vote sur le paquet de règlements se fait conformément aux recommandations des commissions, la réforme de la politique de cohésion et la mise en œuvre de la nouvelle période de programmation pourront aller de l’avant, comme prévu, au début de 2007. Le Parlement européen a dû jouer un rôle clé dans la détermination du contenu de la nouvelle politique de cohésion de l’Union européenne. Dans les différentes manières dont le Parlement a approché la question, le Parlement a particulièrement souligné l’importance des sujets essentiels pour le public et la société civile, tels que le partenariat, l’attention à accorder aux valeurs environnementales et la participation des personnes handicapées à la mise en œuvre des programmes. L’adhésion des États membres à des pratiques cohérentes concernant les critères de calcul du cofinancement dans la Communauté et de la gestion de la TVA était pour le Parlement une condition préalable. Le Parlement s’est également montré actif dans l’établissement des règlements relatifs au groupement européen de coopération territoriale. Je n’ai mentionné ici que quelques exemples de sujets que le Parlement a travaillé à promouvoir. La plupart des amendements que le Parlement a proposés ont été pris en considération dans le débat d’aujourd’hui sur les propositions de règlements. Outre l’adoption des règlements, il nous faut également des orientations communautaires stratégiques relatives à la politique de cohésion avant la finalisation de la base juridique de mise en œuvre des programmes. Les États membres établiront leur cadre stratégique national de référence sur la base de ces orientations, et cela guidera l’élaboration des programmes de développement régional. Nous avons proposé un calendrier ambitieux pour l’adoption des orientations sur la politique de cohésion. J’ai confiance dans la volonté de coopérer des différentes parties et j’espère que les schémas fructueux de coopération avec le Parlement européen se poursuivront. La commission parlementaire du développement régional a achevé son rapport sur les orientations stratégiques au mois de mai dernier. Notre objectif est de définir la position du Conseil dans le courant du mois de juillet, de sorte que le Parlement européen soit en mesure de discuter du document dès le début de la période de session d’automne. Si toutes les parties s’engagent à respecter un calendrier rapide, il y a toutes les chances pour que les orientations stratégiques destinées à la politique de cohésion soient prêtes pour le mois d’octobre. Dans ce cas, la Commission pourra adopter les documents uniques de programmation de sorte qu’ils puissent commencer à être mis en œuvre au début de 2007. Faire entrer en vigueur les orientations stratégiques communautaires relatives aux règlements et à la cohésion sera le principal objectif de la présidence finlandaise en matière de développement régional. Le Parlement européen a travaillé avec une grande détermination et une grande flexibilité à la réforme de la politique de cohésion. En même temps, il a été possible de mener des négociations sur l’accord interinstitutionnel, les règlements et les orientations stratégiques. Je voudrais vous remercier de vos propositions constructives. Je tiens à adresser un remerciement particulier à la commission du développement régional pour son approche compétente. Je tiens aussi à remercier les présidences précédentes ainsi que la Commission et ses commissaires de leur précieux travail pour ce qui est d’effectuer les réformes en matière de politique de cohésion. Le Comité des régions et le Comité économique et social européen méritent également nos éloges pour la manière dont ils ont fait avancer cette cause en soulevant des sujets proches des régions et de la population."@fr8
"Arvoisa puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, on suuri kunnia saada esiintyä parlamentissanne EU:n puheenjohtajavaltion edustajana. Asian merkitystä korostaa mahdollisuus osallistua unionin yhtenäisyyden ja alueellisen kehityksen kannalta keskeisen asetuspaketin viimeistelyyn. Suomen puheenjohtajakauden tavoitteet tulee huomenna esittelemään pääministeri Vanhanen. Olen varma, että esitetty säädösperusta antaa hyvät lähtökohdat toteuttaa vaikuttavaa ja alueiden erityispiirteet huomioon ottavaa eurooppalaista koheesiopolitiikkaa. Ensimmäiseksi haluan kiittää Euroopan parlamenttia hyvästä yhteistyöstä neuvoston kanssa. Neuvottelut koheesiopolitiikan asetuksista ovat vaatineet kaksi vuotta tiivistä työskentelyä eri toimielimiltä. Mikäli parlamentin täysistunto tänään äänestää asetuspaketista valiokuntien suositusten mukaisesti, koheesiopolitiikan uudistus ja uuden ohjelmakauden toteutus voidaan käynnistää suunnitellusti vuoden 2007 alussa. Euroopan parlamentilla on ollut keskeinen osuus unionin tulevan koheesiopolitiikan sisällön määrittelyssä. Parlamentti on linjauksissaan painottanut erityisesti kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan kannalta keskeisiä asioita, kuten kumppanuutta, ympäristöarvojen huomioimista ja vammaisten henkilöiden osallisuutta ohjelmien toteutuksessa. Parlamentti edellytti, että jäsenvaltioiden suhteen noudatetaan yhtenäisiä käytäntöjä yhteisön osarahoituksen laskentaperusteissa sekä arvonlisäveron kohtelussa. Parlamentti toimi aktiivisesti myös Euroopan alueidenvälistä yhteistyöyhtymää koskevien säädösten luomiseksi. Mainitsin edellä vain muutamia keskeisiä esimerkkejä parlamentin ajamista asioista. Suurin osa parlamentin esittämistä tarkistuksista on otettu huomioon tänään käsiteltävissä asetusehdotuksissa. Asetusten hyväksymisen lisäksi tarvitaan myös yhteisön strategiset suuntaviivat koheesiopolitiikasta ennen kuin ohjelmien toteutuksen säädösperusta saadaan valmiiksi. Jäsenvaltiot laativat näiden suuntaviivojen mukaisesti kansalliset strategiset viitekehyksensä, jotka ohjaavat alueellisten kehittämisohjelmien valmistelua. Olemme esittäneet kunnianhimoista aikataulua koheesiopolitiikan suuntaviivojen hyväksymiselle. Luotan eri osapuolten yhteistyöhaluun, ja toivon, että tuloksekas yhteistyö Euroopan parlamentin kanssa jatkuu. Parlamentin aluekehitysvaliokunta sai jo toukokuussa valmiiksi mietintönsä strategisista suuntaviivoista. Tavoitteenamme on saada neuvoston kanta valmiiksi heinäkuun aikana, jotta Euroopan parlamentti pääsee käsittelemään asiakirjaa heti syysistuntokauden alussa. Kaikkien osapuolten sitoutuminen nopeaan aikatauluun luo edellytykset saada koheesiopolitiikan strategiset suuntaviivat voimaan lokakuussa. Tällöin komissio voi hyväksyä ohjelma-asiakirjat siten, että niiden toimeenpano voi alkaa vuoden 2007 alussa. Asetusten ja koheesiota koskevien yhteisön strategisten suuntaviivojen voimaan saattaminen on tärkein alueiden kehittämiseen liittyvä tavoite Suomen puheenjohtajakaudella. Euroopan parlamentti on koheesiopolitiikan uudistuksessa työskennellyt määrätietoisesti ja joustavasti. Samanaikaisesti on voitu käydä neuvotteluja toimielinten välisestä sopimuksesta, asetuksista ja strategisista suuntaviivoista. Haluan kiittää teitä rakentavasta yhteistyöstä. Erityiset kiitokset haluan osoittaa aluekehitysvaliokunnalle asiantuntevasta otteesta. Haluan kiittää myös edeltäviä puheenjohtajavaltioita sekä komissiota ja komissaareja ansiokkaasta toiminnasta koheesiopolitiikan uudistusten läpiviemisessä. Myös alueiden komitea ja talous- ja sosiaalikomitea ovat vieneet valmistelua kiitettävästi eteenpäin nostamalla esiin alueille ja kansalaisille läheisiä asioita."@hu11
"Signor Presidente, onorevoli deputati al Parlamento europeo, è un grande onore poter intervenire in quest’Aula in qualità di rappresentante della Presidenza del Consiglio dell’Unione europea. L’importanza dell’occasione è messa in luce dall’opportunità di partecipare alla stesura finale del pacchetto di regolamenti, cruciale per la coesione e per lo sviluppo regionale dell’Unione. Gli obiettivi della Presidenza finlandese verranno esposti domani dal Primo Ministro Vanhanen. Sono certo che la base giuridica proposta fornirà un eccellente punto di partenza per l’attuazione di una politica europea di coesione che sia efficace e tenga conto delle specificità delle regioni. Innanzi tutto vorrei ringraziare il Parlamento europeo per l’alto grado di cooperazione espressa nei confronti del Consiglio. I colloqui in merito ai regolamenti sulla politica di coesione hanno richiesto due anni di duro lavoro da parte delle varie Istituzioni. Se l’odierna plenaria del Parlamento voterà sul pacchetto di regolamenti in accordo con le raccomandazioni delle commissioni, la riforma della politica di coesione e l’attuazione del nuovo periodo di programmazione potranno incominciare come previsto dall’inizio del 2007. Il Parlamento europeo ha avuto un ruolo chiave nel decidere i contenuti della nuova politica di coesione dell’Unione. Tra i vari approcci alla questione, il Parlamento ha posto particolare enfasi sull’importanza di temi fondamentali per il pubblico e la società civile, quali il partenariato, prestando attenzione ai valori ambientali e alla partecipazione dei disabili all’attuazione dei programmi. Il Parlamento ha posto la condizione che gli Stati membri aderissero a pratiche coerenti per quanto riguarda i criteri per il calcolo del cofinanziamento in seno alla Comunità e la gestione dell’IVA. Il Parlamento è stato altresì attivo nello stabilire i regolamenti pertinenti al gruppo europeo di cooperazione territoriale. In questa sede ho citato solo alcuni esempi di temi che il Parlamento ha contribuito a promuovere. La maggior parte degli emendamenti proposti dall’Assemblea sono stati presi in considerazione in seno all’odierno dibattito sulle proposte di regolamento. Oltre all’adozione dei regolamenti, abbiamo bisogno anche di orientamenti strategici comunitari sulla politica di coesione prima che venga definita la base giuridica per l’attuazione dei programmi. Sulla base di tali orientamenti, gli Stati membri istituiranno il proprio quadro di riferimento strategico nazionale, che guiderà l’elaborazione dei programmi di sviluppo regionale. Abbiamo proposto un calendario ambizioso per l’adozione degli orientamenti sulla politica di coesione. Confido nella disponibilità alla cooperazione delle varie parti, e mi auguro che proseguano i proficui schemi di cooperazione con il Parlamento europeo. La commissione parlamentare per lo sviluppo regionale ha completato la relazione sugli orientamenti strategici già a maggio. Il nostro obiettivo è stabilire la posizione del Consiglio nel mese di luglio, in modo che il Parlamento europeo possa discutere il documento già all’inizio della sessione parlamentare autunnale. Se tutte le parti s’impegneranno a rispettare un programma serrato, con ogni probabilità gli orientamenti strategici per la politica di coesione saranno pronti entro ottobre. In tal caso, la Commissione potrà adottare i documenti unici di programmazione in modo che se ne possa avviare l’attuazione all’inizio del 2007. Far entrare in vigore gli orientamenti strategici comunitari sui regolamenti e sulla coesione sarà l’obiettivo principale per lo sviluppo regionale nel corso del semestre di Presidenza finlandese. Il Parlamento europeo ha lavorato con grande determinazione e flessibilità alla riforma della politica di coesione. Nel contempo è stato possibile intrattenere negoziati sull’accordo interistituzionale, i regolamenti e gli orientamenti strategici. Vorrei ringraziarvi per la cooperazione costruttiva. Un grazie speciale alla commissione per lo sviluppo regionale per il suo approccio esperto. Desidero inoltre ringraziare le Presidenze precedenti e la Commissione e i Commissari per il prezioso lavoro con cui hanno portato avanti le riforme della politica di coesione. Anche il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale europeo vanno lodati per l’impulso che hanno impresso alla causa sollevando questioni che stanno a cuore alle regioni e ai cittadini."@it12
"Arvoisa puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, on suuri kunnia saada esiintyä parlamentissanne EU:n puheenjohtajavaltion edustajana. Asian merkitystä korostaa mahdollisuus osallistua unionin yhtenäisyyden ja alueellisen kehityksen kannalta keskeisen asetuspaketin viimeistelyyn. Suomen puheenjohtajakauden tavoitteet tulee huomenna esittelemään pääministeri Vanhanen. Olen varma, että esitetty säädösperusta antaa hyvät lähtökohdat toteuttaa vaikuttavaa ja alueiden erityispiirteet huomioon ottavaa eurooppalaista koheesiopolitiikkaa. Ensimmäiseksi haluan kiittää Euroopan parlamenttia hyvästä yhteistyöstä neuvoston kanssa. Neuvottelut koheesiopolitiikan asetuksista ovat vaatineet kaksi vuotta tiivistä työskentelyä eri toimielimiltä. Mikäli parlamentin täysistunto tänään äänestää asetuspaketista valiokuntien suositusten mukaisesti, koheesiopolitiikan uudistus ja uuden ohjelmakauden toteutus voidaan käynnistää suunnitellusti vuoden 2007 alussa. Euroopan parlamentilla on ollut keskeinen osuus unionin tulevan koheesiopolitiikan sisällön määrittelyssä. Parlamentti on linjauksissaan painottanut erityisesti kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan kannalta keskeisiä asioita, kuten kumppanuutta, ympäristöarvojen huomioimista ja vammaisten henkilöiden osallisuutta ohjelmien toteutuksessa. Parlamentti edellytti, että jäsenvaltioiden suhteen noudatetaan yhtenäisiä käytäntöjä yhteisön osarahoituksen laskentaperusteissa sekä arvonlisäveron kohtelussa. Parlamentti toimi aktiivisesti myös Euroopan alueidenvälistä yhteistyöyhtymää koskevien säädösten luomiseksi. Mainitsin edellä vain muutamia keskeisiä esimerkkejä parlamentin ajamista asioista. Suurin osa parlamentin esittämistä tarkistuksista on otettu huomioon tänään käsiteltävissä asetusehdotuksissa. Asetusten hyväksymisen lisäksi tarvitaan myös yhteisön strategiset suuntaviivat koheesiopolitiikasta ennen kuin ohjelmien toteutuksen säädösperusta saadaan valmiiksi. Jäsenvaltiot laativat näiden suuntaviivojen mukaisesti kansalliset strategiset viitekehyksensä, jotka ohjaavat alueellisten kehittämisohjelmien valmistelua. Olemme esittäneet kunnianhimoista aikataulua koheesiopolitiikan suuntaviivojen hyväksymiselle. Luotan eri osapuolten yhteistyöhaluun, ja toivon, että tuloksekas yhteistyö Euroopan parlamentin kanssa jatkuu. Parlamentin aluekehitysvaliokunta sai jo toukokuussa valmiiksi mietintönsä strategisista suuntaviivoista. Tavoitteenamme on saada neuvoston kanta valmiiksi heinäkuun aikana, jotta Euroopan parlamentti pääsee käsittelemään asiakirjaa heti syysistuntokauden alussa. Kaikkien osapuolten sitoutuminen nopeaan aikatauluun luo edellytykset saada koheesiopolitiikan strategiset suuntaviivat voimaan lokakuussa. Tällöin komissio voi hyväksyä ohjelma-asiakirjat siten, että niiden toimeenpano voi alkaa vuoden 2007 alussa. Asetusten ja koheesiota koskevien yhteisön strategisten suuntaviivojen voimaan saattaminen on tärkein alueiden kehittämiseen liittyvä tavoite Suomen puheenjohtajakaudella. Euroopan parlamentti on koheesiopolitiikan uudistuksessa työskennellyt määrätietoisesti ja joustavasti. Samanaikaisesti on voitu käydä neuvotteluja toimielinten välisestä sopimuksesta, asetuksista ja strategisista suuntaviivoista. Haluan kiittää teitä rakentavasta yhteistyöstä. Erityiset kiitokset haluan osoittaa aluekehitysvaliokunnalle asiantuntevasta otteesta. Haluan kiittää myös edeltäviä puheenjohtajavaltioita sekä komissiota ja komissaareja ansiokkaasta toiminnasta koheesiopolitiikan uudistusten läpiviemisessä. Myös alueiden komitea ja talous- ja sosiaalikomitea ovat vieneet valmistelua kiitettävästi eteenpäin nostamalla esiin alueille ja kansalaisille läheisiä asioita."@lt14
"Arvoisa puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, on suuri kunnia saada esiintyä parlamentissanne EU:n puheenjohtajavaltion edustajana. Asian merkitystä korostaa mahdollisuus osallistua unionin yhtenäisyyden ja alueellisen kehityksen kannalta keskeisen asetuspaketin viimeistelyyn. Suomen puheenjohtajakauden tavoitteet tulee huomenna esittelemään pääministeri Vanhanen. Olen varma, että esitetty säädösperusta antaa hyvät lähtökohdat toteuttaa vaikuttavaa ja alueiden erityispiirteet huomioon ottavaa eurooppalaista koheesiopolitiikkaa. Ensimmäiseksi haluan kiittää Euroopan parlamenttia hyvästä yhteistyöstä neuvoston kanssa. Neuvottelut koheesiopolitiikan asetuksista ovat vaatineet kaksi vuotta tiivistä työskentelyä eri toimielimiltä. Mikäli parlamentin täysistunto tänään äänestää asetuspaketista valiokuntien suositusten mukaisesti, koheesiopolitiikan uudistus ja uuden ohjelmakauden toteutus voidaan käynnistää suunnitellusti vuoden 2007 alussa. Euroopan parlamentilla on ollut keskeinen osuus unionin tulevan koheesiopolitiikan sisällön määrittelyssä. Parlamentti on linjauksissaan painottanut erityisesti kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan kannalta keskeisiä asioita, kuten kumppanuutta, ympäristöarvojen huomioimista ja vammaisten henkilöiden osallisuutta ohjelmien toteutuksessa. Parlamentti edellytti, että jäsenvaltioiden suhteen noudatetaan yhtenäisiä käytäntöjä yhteisön osarahoituksen laskentaperusteissa sekä arvonlisäveron kohtelussa. Parlamentti toimi aktiivisesti myös Euroopan alueidenvälistä yhteistyöyhtymää koskevien säädösten luomiseksi. Mainitsin edellä vain muutamia keskeisiä esimerkkejä parlamentin ajamista asioista. Suurin osa parlamentin esittämistä tarkistuksista on otettu huomioon tänään käsiteltävissä asetusehdotuksissa. Asetusten hyväksymisen lisäksi tarvitaan myös yhteisön strategiset suuntaviivat koheesiopolitiikasta ennen kuin ohjelmien toteutuksen säädösperusta saadaan valmiiksi. Jäsenvaltiot laativat näiden suuntaviivojen mukaisesti kansalliset strategiset viitekehyksensä, jotka ohjaavat alueellisten kehittämisohjelmien valmistelua. Olemme esittäneet kunnianhimoista aikataulua koheesiopolitiikan suuntaviivojen hyväksymiselle. Luotan eri osapuolten yhteistyöhaluun, ja toivon, että tuloksekas yhteistyö Euroopan parlamentin kanssa jatkuu. Parlamentin aluekehitysvaliokunta sai jo toukokuussa valmiiksi mietintönsä strategisista suuntaviivoista. Tavoitteenamme on saada neuvoston kanta valmiiksi heinäkuun aikana, jotta Euroopan parlamentti pääsee käsittelemään asiakirjaa heti syysistuntokauden alussa. Kaikkien osapuolten sitoutuminen nopeaan aikatauluun luo edellytykset saada koheesiopolitiikan strategiset suuntaviivat voimaan lokakuussa. Tällöin komissio voi hyväksyä ohjelma-asiakirjat siten, että niiden toimeenpano voi alkaa vuoden 2007 alussa. Asetusten ja koheesiota koskevien yhteisön strategisten suuntaviivojen voimaan saattaminen on tärkein alueiden kehittämiseen liittyvä tavoite Suomen puheenjohtajakaudella. Euroopan parlamentti on koheesiopolitiikan uudistuksessa työskennellyt määrätietoisesti ja joustavasti. Samanaikaisesti on voitu käydä neuvotteluja toimielinten välisestä sopimuksesta, asetuksista ja strategisista suuntaviivoista. Haluan kiittää teitä rakentavasta yhteistyöstä. Erityiset kiitokset haluan osoittaa aluekehitysvaliokunnalle asiantuntevasta otteesta. Haluan kiittää myös edeltäviä puheenjohtajavaltioita sekä komissiota ja komissaareja ansiokkaasta toiminnasta koheesiopolitiikan uudistusten läpiviemisessä. Myös alueiden komitea ja talous- ja sosiaalikomitea ovat vieneet valmistelua kiitettävästi eteenpäin nostamalla esiin alueille ja kansalaisille läheisiä asioita."@lv13
"Arvoisa puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, on suuri kunnia saada esiintyä parlamentissanne EU:n puheenjohtajavaltion edustajana. Asian merkitystä korostaa mahdollisuus osallistua unionin yhtenäisyyden ja alueellisen kehityksen kannalta keskeisen asetuspaketin viimeistelyyn. Suomen puheenjohtajakauden tavoitteet tulee huomenna esittelemään pääministeri Vanhanen. Olen varma, että esitetty säädösperusta antaa hyvät lähtökohdat toteuttaa vaikuttavaa ja alueiden erityispiirteet huomioon ottavaa eurooppalaista koheesiopolitiikkaa. Ensimmäiseksi haluan kiittää Euroopan parlamenttia hyvästä yhteistyöstä neuvoston kanssa. Neuvottelut koheesiopolitiikan asetuksista ovat vaatineet kaksi vuotta tiivistä työskentelyä eri toimielimiltä. Mikäli parlamentin täysistunto tänään äänestää asetuspaketista valiokuntien suositusten mukaisesti, koheesiopolitiikan uudistus ja uuden ohjelmakauden toteutus voidaan käynnistää suunnitellusti vuoden 2007 alussa. Euroopan parlamentilla on ollut keskeinen osuus unionin tulevan koheesiopolitiikan sisällön määrittelyssä. Parlamentti on linjauksissaan painottanut erityisesti kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan kannalta keskeisiä asioita, kuten kumppanuutta, ympäristöarvojen huomioimista ja vammaisten henkilöiden osallisuutta ohjelmien toteutuksessa. Parlamentti edellytti, että jäsenvaltioiden suhteen noudatetaan yhtenäisiä käytäntöjä yhteisön osarahoituksen laskentaperusteissa sekä arvonlisäveron kohtelussa. Parlamentti toimi aktiivisesti myös Euroopan alueidenvälistä yhteistyöyhtymää koskevien säädösten luomiseksi. Mainitsin edellä vain muutamia keskeisiä esimerkkejä parlamentin ajamista asioista. Suurin osa parlamentin esittämistä tarkistuksista on otettu huomioon tänään käsiteltävissä asetusehdotuksissa. Asetusten hyväksymisen lisäksi tarvitaan myös yhteisön strategiset suuntaviivat koheesiopolitiikasta ennen kuin ohjelmien toteutuksen säädösperusta saadaan valmiiksi. Jäsenvaltiot laativat näiden suuntaviivojen mukaisesti kansalliset strategiset viitekehyksensä, jotka ohjaavat alueellisten kehittämisohjelmien valmistelua. Olemme esittäneet kunnianhimoista aikataulua koheesiopolitiikan suuntaviivojen hyväksymiselle. Luotan eri osapuolten yhteistyöhaluun, ja toivon, että tuloksekas yhteistyö Euroopan parlamentin kanssa jatkuu. Parlamentin aluekehitysvaliokunta sai jo toukokuussa valmiiksi mietintönsä strategisista suuntaviivoista. Tavoitteenamme on saada neuvoston kanta valmiiksi heinäkuun aikana, jotta Euroopan parlamentti pääsee käsittelemään asiakirjaa heti syysistuntokauden alussa. Kaikkien osapuolten sitoutuminen nopeaan aikatauluun luo edellytykset saada koheesiopolitiikan strategiset suuntaviivat voimaan lokakuussa. Tällöin komissio voi hyväksyä ohjelma-asiakirjat siten, että niiden toimeenpano voi alkaa vuoden 2007 alussa. Asetusten ja koheesiota koskevien yhteisön strategisten suuntaviivojen voimaan saattaminen on tärkein alueiden kehittämiseen liittyvä tavoite Suomen puheenjohtajakaudella. Euroopan parlamentti on koheesiopolitiikan uudistuksessa työskennellyt määrätietoisesti ja joustavasti. Samanaikaisesti on voitu käydä neuvotteluja toimielinten välisestä sopimuksesta, asetuksista ja strategisista suuntaviivoista. Haluan kiittää teitä rakentavasta yhteistyöstä. Erityiset kiitokset haluan osoittaa aluekehitysvaliokunnalle asiantuntevasta otteesta. Haluan kiittää myös edeltäviä puheenjohtajavaltioita sekä komissiota ja komissaareja ansiokkaasta toiminnasta koheesiopolitiikan uudistusten läpiviemisessä. Myös alueiden komitea ja talous- ja sosiaalikomitea ovat vieneet valmistelua kiitettävästi eteenpäin nostamalla esiin alueille ja kansalaisille läheisiä asioita."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, leden van het Europees Parlement, het is een grote eer hier in uw Parlement te mogen spreken als vertegenwoordiger van het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Het belang van deze gelegenheid wordt nog eens onderstreept door de mogelijkheid om deel te nemen aan de definitieve vaststelling van een pakket verordeningen dat van cruciaal belang is voor de samenhang en de regionale ontwikkeling in de Europese Unie. Minister-president Vanhanen zal morgen de doelstellingen van het Finse voorzitterschap presenteren. Ik ben er zeker van dat de voorgestelde rechtsgrondslag voor een uitstekend uitgangspunt zorgt om een Europees cohesiebeleid te voeren dat doeltreffend is en rekening houdt met de specifieke kenmerken van de regio's. Allereerst wil ik het Europees Parlement bedanken voor de zeer goede samenwerking met de Raad. De onderhandelingen over de verordeningen betreffende het cohesiebeleid hebben twee jaar intensieve arbeid van de verschillende instellingen gevergd. Wanneer de plenaire vergadering van het Parlement vandaag in overeenstemming met de aanbevelingen van de commissies over het pakket verordeningen stemt, kunnen de hervorming van het cohesiebeleid en de uitvoering van de nieuwe programmeringsperiode volgens plan aan het begin van 2007 van start gaan. Het Europees Parlement heeft een sleutelrol gespeeld bij het bepalen van de inhoud van het nieuwe cohesiebeleid van de Europese Unie. Het Parlement heeft in zijn verschillende benaderingen vooral zaken benadrukt die voor de burgers en het maatschappelijk middenveld van belang zijn, zoals partnerschap, aandacht voor milieunormen en de betrokkenheid van gehandicapten bij de uitvoering van de programma's. Het was een voorwaarde voor het Parlement dat de lidstaten uniforme praktijken hanteren met betrekking tot de berekening van de medefinanciering in de Gemeenschap en het beheer van de BTW. Het Parlement nam ook actief deel aan het opstellen van de regels voor een Europese groepering voor grensoverschrijdende samenwerking. Ik heb hier slechts enkele belangrijke voorbeelden genoemd van zaken die het Parlement nastreeft. In het debat van vandaag over de ontwerpverordeningen, wordt rekening gehouden met de meeste amendementen die door het Parlement zijn ingediend. Naast de aanneming van de verordeningen hebben wij ook communautaire strategische richtsnoeren voor het cohesiebeleid nodig, voordat de rechtsgrondslag voor het uitvoeren van de programma's klaar is. De lidstaten stellen op basis van deze richtsnoeren hun nationale strategische referentiekaders op, die een leidraad vormen voor het voorbereiden van regionale ontwikkelingsprogramma's. Wij hebben een ambitieus tijdschema voorgesteld voor het aannemen van de richtsnoeren voor het cohesiebeleid. Ik vertrouw op de bereidheid van de verschillende partijen om samen te werken en ik hoop dat de vruchtbare samenwerking met het Europees Parlement wordt voortgezet. De parlementaire Commissie regionale ontwikkeling presenteerde al in mei haar verslag over de strategische richtsnoeren. Het is ons doel het standpunt van de Raad in juli vast te stellen, zodat het Europees Parlement meteen aan het begin van zijn najaarszitting het document kan bespreken. Als alle partijen zich aan een snel tijdschema houden, is het heel goed mogelijk dat de strategische richtsnoeren voor het cohesiebeleid in oktober klaar zijn. Dan kan de Commissie de enkelvoudige programmeringsdocumenten goedkeuren, zodat de tenuitvoerlegging ervan begin 2007 van start kan gaan. De inwerkingtreding van de verordeningen en de communautaire strategische richtsnoeren betreffende cohesie is tijdens het Finse voorzitterschap het belangrijkste doel met betrekking tot regionale ontwikkeling. Het Europees Parlement is bij de hervorming van het cohesiebeleid doelgericht en flexibel te werk gegaan. Er zijn tegelijkertijd onderhandelingen gevoerd over het Interinstitutioneel Akkoord, de verordeningen en de strategische richtsnoeren. Ik wil u bedanken voor de constructieve samenwerking. Ik wil mijn speciale dank uitspreken aan de Commissie regionale ontwikkeling voor haar deskundige aanpak. Ik wil ook de voorgaande voorzitterschappen alsmede de Commissie en de commissarissen bedanken voor hun waardevolle werk bij het doorvoeren van de hervormingen in het cohesiebeleid. Ook het Comité van de regio's en het Economisch en Sociaal Comité hebben de voorbereiding ervan op prijzenswaardige wijze vooruit geholpen door onderwerpen aan te kaarten die belangrijk zijn voor de regio's en de burgers."@nl3
"Arvoisa puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, on suuri kunnia saada esiintyä parlamentissanne EU:n puheenjohtajavaltion edustajana. Asian merkitystä korostaa mahdollisuus osallistua unionin yhtenäisyyden ja alueellisen kehityksen kannalta keskeisen asetuspaketin viimeistelyyn. Suomen puheenjohtajakauden tavoitteet tulee huomenna esittelemään pääministeri Vanhanen. Olen varma, että esitetty säädösperusta antaa hyvät lähtökohdat toteuttaa vaikuttavaa ja alueiden erityispiirteet huomioon ottavaa eurooppalaista koheesiopolitiikkaa. Ensimmäiseksi haluan kiittää Euroopan parlamenttia hyvästä yhteistyöstä neuvoston kanssa. Neuvottelut koheesiopolitiikan asetuksista ovat vaatineet kaksi vuotta tiivistä työskentelyä eri toimielimiltä. Mikäli parlamentin täysistunto tänään äänestää asetuspaketista valiokuntien suositusten mukaisesti, koheesiopolitiikan uudistus ja uuden ohjelmakauden toteutus voidaan käynnistää suunnitellusti vuoden 2007 alussa. Euroopan parlamentilla on ollut keskeinen osuus unionin tulevan koheesiopolitiikan sisällön määrittelyssä. Parlamentti on linjauksissaan painottanut erityisesti kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan kannalta keskeisiä asioita, kuten kumppanuutta, ympäristöarvojen huomioimista ja vammaisten henkilöiden osallisuutta ohjelmien toteutuksessa. Parlamentti edellytti, että jäsenvaltioiden suhteen noudatetaan yhtenäisiä käytäntöjä yhteisön osarahoituksen laskentaperusteissa sekä arvonlisäveron kohtelussa. Parlamentti toimi aktiivisesti myös Euroopan alueidenvälistä yhteistyöyhtymää koskevien säädösten luomiseksi. Mainitsin edellä vain muutamia keskeisiä esimerkkejä parlamentin ajamista asioista. Suurin osa parlamentin esittämistä tarkistuksista on otettu huomioon tänään käsiteltävissä asetusehdotuksissa. Asetusten hyväksymisen lisäksi tarvitaan myös yhteisön strategiset suuntaviivat koheesiopolitiikasta ennen kuin ohjelmien toteutuksen säädösperusta saadaan valmiiksi. Jäsenvaltiot laativat näiden suuntaviivojen mukaisesti kansalliset strategiset viitekehyksensä, jotka ohjaavat alueellisten kehittämisohjelmien valmistelua. Olemme esittäneet kunnianhimoista aikataulua koheesiopolitiikan suuntaviivojen hyväksymiselle. Luotan eri osapuolten yhteistyöhaluun, ja toivon, että tuloksekas yhteistyö Euroopan parlamentin kanssa jatkuu. Parlamentin aluekehitysvaliokunta sai jo toukokuussa valmiiksi mietintönsä strategisista suuntaviivoista. Tavoitteenamme on saada neuvoston kanta valmiiksi heinäkuun aikana, jotta Euroopan parlamentti pääsee käsittelemään asiakirjaa heti syysistuntokauden alussa. Kaikkien osapuolten sitoutuminen nopeaan aikatauluun luo edellytykset saada koheesiopolitiikan strategiset suuntaviivat voimaan lokakuussa. Tällöin komissio voi hyväksyä ohjelma-asiakirjat siten, että niiden toimeenpano voi alkaa vuoden 2007 alussa. Asetusten ja koheesiota koskevien yhteisön strategisten suuntaviivojen voimaan saattaminen on tärkein alueiden kehittämiseen liittyvä tavoite Suomen puheenjohtajakaudella. Euroopan parlamentti on koheesiopolitiikan uudistuksessa työskennellyt määrätietoisesti ja joustavasti. Samanaikaisesti on voitu käydä neuvotteluja toimielinten välisestä sopimuksesta, asetuksista ja strategisista suuntaviivoista. Haluan kiittää teitä rakentavasta yhteistyöstä. Erityiset kiitokset haluan osoittaa aluekehitysvaliokunnalle asiantuntevasta otteesta. Haluan kiittää myös edeltäviä puheenjohtajavaltioita sekä komissiota ja komissaareja ansiokkaasta toiminnasta koheesiopolitiikan uudistusten läpiviemisessä. Myös alueiden komitea ja talous- ja sosiaalikomitea ovat vieneet valmistelua kiitettävästi eteenpäin nostamalla esiin alueille ja kansalaisille läheisiä asioita."@pl16
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, é uma grande honra poder falar aqui, no vosso Parlamento, como representante da Presidência do Conselho da União Europeia. A importância desta ocasião é tanto maior na medida em que oferece uma oportunidade de participar no debate sobre os projectos finais de um conjunto de regulamentos que são decisivos para a coerência e desenvolvimento regional da União. Os objectivos da Presidência finlandesa serão apresentados amanhã pelo Primeiro-Ministro Vanhanen. Estou certo de que a base jurídica proposta será um excelente ponto de partida para a implementação de uma política de coesão europeia que seja eficaz e tenha em conta as características especiais das regiões. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Parlamento Europeu os níveis muito elevados de cooperação com o Conselho. As conversações sobre os regulamentos relativos à política de coesão envolveram dois anos de trabalho esforçado por parte das várias Instituições. Se o Parlamento votar hoje sobre o conjunto de regulamentos em conformidade com as recomendações das comissões, a reforma da política de coesão e a implementação do novo período de programação poderão avançar, conforme planeado, no início de 2007. O Parlamento Europeu desempenhou um papel fundamental no que se refere a decidir sobre o conteúdo da nova política de coesão da União. Nas abordagens que adoptou em relação à questão, o Parlamento deu especial destaque à importância de assuntos que são cruciais para o público e a sociedade civil, tais como as parcerias, a necessidade de dedicar atenção aos valores ambientais e a participação das pessoas com deficiência na execução dos programas. O Parlamento estabeleceu como condição necessária a adesão, pelos Estados-Membros, a práticas coerentes no que se refere aos critérios aplicáveis ao cálculo do co-financiamento na Comunidade e à gestão do IVA. O Parlamento participou, também, activamente na preparação dos regulamentos relativos ao agrupamento europeu de cooperação territorial. Mencionei aqui apenas alguns exemplos de assuntos para cuja promoção o Parlamento trabalhou. A maioria das alterações propostas pelo Parlamento foi tida em conta no debate de hoje sobre as propostas de regulamento. Para além da adopção dos regulamentos, necessitamos igualmente de orientações estratégicas comunitárias sobre a política de coesão antes de se tomar uma decisão final sobre a base jurídica a adoptar para a implementação dos programas. Os Estados-Membros estabelecerão os seus quadros de referência estratégicos nacionais com base nas referidas orientações, quadros esses que nortearão a elaboração dos programas de desenvolvimento regional. Propusemos um calendário ambicioso para a adopção das orientações relativas à política de coesão. Confio no desejo de cooperação das várias partes e espero que os modelos profícuos de cooperação com o Parlamento Europeu se mantenham. A Comissão do Desenvolvimento Regional do Parlamento concluiu o seu relatório sobre as orientações estratégicas em Maio. O nosso objectivo é estabelecer a posição do Conselho durante o mês de Julho, de modo que o Parlamento Europeu possa debater esse documento logo no início da sessão parlamentar do Outono. Se todas as partes se empenharem em cumprir um calendário acelerado, é muito possível que as orientações estratégicas relativas à política de coesão fiquem prontas em Outubro. Se assim for, a Comissão poderá adoptar os documentos únicos de programação de modo a poderem começar a ser implementados em princípios de 2007. Conseguir que as orientações estratégicas comunitárias sobre os regulamentos e a coesão entrem em vigor será o objectivo de desenvolvimento regional mais importante da Presidência finlandesa. O Parlamento Europeu tem trabalhado com grande determinação e flexibilidade na reforma da política de coesão. Ao mesmo tempo, foi possível realizar negociações sobre o acordo interinstitucional, os regulamentos e as orientações estratégicas. Gostaria de vos agradecer a vossa cooperação construtiva. Quero manifestar especial reconhecimento à Comissão do Desenvolvimento Regional pela competência da sua abordagem. Quero também agradecer às presidências precedentes, bem como à Comissão e aos Comissários, o trabalho valioso que realizaram em prol da reforma da política de coesão. O Comité das Regiões e o Comité Económico e Social Europeu merecem igualmente um louvor pela forma como promoveram esta causa, levantando questões que interessam às regiões e às populações."@pt17
"Arvoisa puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, on suuri kunnia saada esiintyä parlamentissanne EU:n puheenjohtajavaltion edustajana. Asian merkitystä korostaa mahdollisuus osallistua unionin yhtenäisyyden ja alueellisen kehityksen kannalta keskeisen asetuspaketin viimeistelyyn. Suomen puheenjohtajakauden tavoitteet tulee huomenna esittelemään pääministeri Vanhanen. Olen varma, että esitetty säädösperusta antaa hyvät lähtökohdat toteuttaa vaikuttavaa ja alueiden erityispiirteet huomioon ottavaa eurooppalaista koheesiopolitiikkaa. Ensimmäiseksi haluan kiittää Euroopan parlamenttia hyvästä yhteistyöstä neuvoston kanssa. Neuvottelut koheesiopolitiikan asetuksista ovat vaatineet kaksi vuotta tiivistä työskentelyä eri toimielimiltä. Mikäli parlamentin täysistunto tänään äänestää asetuspaketista valiokuntien suositusten mukaisesti, koheesiopolitiikan uudistus ja uuden ohjelmakauden toteutus voidaan käynnistää suunnitellusti vuoden 2007 alussa. Euroopan parlamentilla on ollut keskeinen osuus unionin tulevan koheesiopolitiikan sisällön määrittelyssä. Parlamentti on linjauksissaan painottanut erityisesti kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan kannalta keskeisiä asioita, kuten kumppanuutta, ympäristöarvojen huomioimista ja vammaisten henkilöiden osallisuutta ohjelmien toteutuksessa. Parlamentti edellytti, että jäsenvaltioiden suhteen noudatetaan yhtenäisiä käytäntöjä yhteisön osarahoituksen laskentaperusteissa sekä arvonlisäveron kohtelussa. Parlamentti toimi aktiivisesti myös Euroopan alueidenvälistä yhteistyöyhtymää koskevien säädösten luomiseksi. Mainitsin edellä vain muutamia keskeisiä esimerkkejä parlamentin ajamista asioista. Suurin osa parlamentin esittämistä tarkistuksista on otettu huomioon tänään käsiteltävissä asetusehdotuksissa. Asetusten hyväksymisen lisäksi tarvitaan myös yhteisön strategiset suuntaviivat koheesiopolitiikasta ennen kuin ohjelmien toteutuksen säädösperusta saadaan valmiiksi. Jäsenvaltiot laativat näiden suuntaviivojen mukaisesti kansalliset strategiset viitekehyksensä, jotka ohjaavat alueellisten kehittämisohjelmien valmistelua. Olemme esittäneet kunnianhimoista aikataulua koheesiopolitiikan suuntaviivojen hyväksymiselle. Luotan eri osapuolten yhteistyöhaluun, ja toivon, että tuloksekas yhteistyö Euroopan parlamentin kanssa jatkuu. Parlamentin aluekehitysvaliokunta sai jo toukokuussa valmiiksi mietintönsä strategisista suuntaviivoista. Tavoitteenamme on saada neuvoston kanta valmiiksi heinäkuun aikana, jotta Euroopan parlamentti pääsee käsittelemään asiakirjaa heti syysistuntokauden alussa. Kaikkien osapuolten sitoutuminen nopeaan aikatauluun luo edellytykset saada koheesiopolitiikan strategiset suuntaviivat voimaan lokakuussa. Tällöin komissio voi hyväksyä ohjelma-asiakirjat siten, että niiden toimeenpano voi alkaa vuoden 2007 alussa. Asetusten ja koheesiota koskevien yhteisön strategisten suuntaviivojen voimaan saattaminen on tärkein alueiden kehittämiseen liittyvä tavoite Suomen puheenjohtajakaudella. Euroopan parlamentti on koheesiopolitiikan uudistuksessa työskennellyt määrätietoisesti ja joustavasti. Samanaikaisesti on voitu käydä neuvotteluja toimielinten välisestä sopimuksesta, asetuksista ja strategisista suuntaviivoista. Haluan kiittää teitä rakentavasta yhteistyöstä. Erityiset kiitokset haluan osoittaa aluekehitysvaliokunnalle asiantuntevasta otteesta. Haluan kiittää myös edeltäviä puheenjohtajavaltioita sekä komissiota ja komissaareja ansiokkaasta toiminnasta koheesiopolitiikan uudistusten läpiviemisessä. Myös alueiden komitea ja talous- ja sosiaalikomitea ovat vieneet valmistelua kiitettävästi eteenpäin nostamalla esiin alueille ja kansalaisille läheisiä asioita."@sk18
"Arvoisa puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, on suuri kunnia saada esiintyä parlamentissanne EU:n puheenjohtajavaltion edustajana. Asian merkitystä korostaa mahdollisuus osallistua unionin yhtenäisyyden ja alueellisen kehityksen kannalta keskeisen asetuspaketin viimeistelyyn. Suomen puheenjohtajakauden tavoitteet tulee huomenna esittelemään pääministeri Vanhanen. Olen varma, että esitetty säädösperusta antaa hyvät lähtökohdat toteuttaa vaikuttavaa ja alueiden erityispiirteet huomioon ottavaa eurooppalaista koheesiopolitiikkaa. Ensimmäiseksi haluan kiittää Euroopan parlamenttia hyvästä yhteistyöstä neuvoston kanssa. Neuvottelut koheesiopolitiikan asetuksista ovat vaatineet kaksi vuotta tiivistä työskentelyä eri toimielimiltä. Mikäli parlamentin täysistunto tänään äänestää asetuspaketista valiokuntien suositusten mukaisesti, koheesiopolitiikan uudistus ja uuden ohjelmakauden toteutus voidaan käynnistää suunnitellusti vuoden 2007 alussa. Euroopan parlamentilla on ollut keskeinen osuus unionin tulevan koheesiopolitiikan sisällön määrittelyssä. Parlamentti on linjauksissaan painottanut erityisesti kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan kannalta keskeisiä asioita, kuten kumppanuutta, ympäristöarvojen huomioimista ja vammaisten henkilöiden osallisuutta ohjelmien toteutuksessa. Parlamentti edellytti, että jäsenvaltioiden suhteen noudatetaan yhtenäisiä käytäntöjä yhteisön osarahoituksen laskentaperusteissa sekä arvonlisäveron kohtelussa. Parlamentti toimi aktiivisesti myös Euroopan alueidenvälistä yhteistyöyhtymää koskevien säädösten luomiseksi. Mainitsin edellä vain muutamia keskeisiä esimerkkejä parlamentin ajamista asioista. Suurin osa parlamentin esittämistä tarkistuksista on otettu huomioon tänään käsiteltävissä asetusehdotuksissa. Asetusten hyväksymisen lisäksi tarvitaan myös yhteisön strategiset suuntaviivat koheesiopolitiikasta ennen kuin ohjelmien toteutuksen säädösperusta saadaan valmiiksi. Jäsenvaltiot laativat näiden suuntaviivojen mukaisesti kansalliset strategiset viitekehyksensä, jotka ohjaavat alueellisten kehittämisohjelmien valmistelua. Olemme esittäneet kunnianhimoista aikataulua koheesiopolitiikan suuntaviivojen hyväksymiselle. Luotan eri osapuolten yhteistyöhaluun, ja toivon, että tuloksekas yhteistyö Euroopan parlamentin kanssa jatkuu. Parlamentin aluekehitysvaliokunta sai jo toukokuussa valmiiksi mietintönsä strategisista suuntaviivoista. Tavoitteenamme on saada neuvoston kanta valmiiksi heinäkuun aikana, jotta Euroopan parlamentti pääsee käsittelemään asiakirjaa heti syysistuntokauden alussa. Kaikkien osapuolten sitoutuminen nopeaan aikatauluun luo edellytykset saada koheesiopolitiikan strategiset suuntaviivat voimaan lokakuussa. Tällöin komissio voi hyväksyä ohjelma-asiakirjat siten, että niiden toimeenpano voi alkaa vuoden 2007 alussa. Asetusten ja koheesiota koskevien yhteisön strategisten suuntaviivojen voimaan saattaminen on tärkein alueiden kehittämiseen liittyvä tavoite Suomen puheenjohtajakaudella. Euroopan parlamentti on koheesiopolitiikan uudistuksessa työskennellyt määrätietoisesti ja joustavasti. Samanaikaisesti on voitu käydä neuvotteluja toimielinten välisestä sopimuksesta, asetuksista ja strategisista suuntaviivoista. Haluan kiittää teitä rakentavasta yhteistyöstä. Erityiset kiitokset haluan osoittaa aluekehitysvaliokunnalle asiantuntevasta otteesta. Haluan kiittää myös edeltäviä puheenjohtajavaltioita sekä komissiota ja komissaareja ansiokkaasta toiminnasta koheesiopolitiikan uudistusten läpiviemisessä. Myös alueiden komitea ja talous- ja sosiaalikomitea ovat vieneet valmistelua kiitettävästi eteenpäin nostamalla esiin alueille ja kansalaisille läheisiä asioita."@sl19
". Herr talman, ledamöter i Europaparlamentet! Det är en stor ära att få tala här i ert parlament som företrädare för ordförandeskapet i EU:s ministerråd. Betydelsen av detta tillfälle framhävs av möjligheten att delta i den slutliga utformningen av det paket med förordningar som är centrala för unionens sammanhållning och regionala utveckling. Det finska ordförandeskapets mål kommer att läggas fram av premiärminister Matti Vanhanen i morgon. Jag är säker på att den föreslagna rättsliga grunden kommer att utgöra en utmärkt utgångspunkt för att genomföra en europeisk sammanhållningspolitik som är effektiv och tar hänsyn till regionernas särarter. Först vill jag tacka Europaparlamentet för det mycket omfattande samarbetet med rådet. Överläggningarna om förordningar om sammanhållningspolitiken har krävt två års hårt arbete för de olika institutionerna. Om parlamentets kammare i dag röstar om förordningspaketet i enlighet med utskottens rekommendationer kan reformen av sammanhållningspolitiken och genomförandet av den nya programperioden gå vidare som planerat vid början av 2007. Europaparlamentet har spelat en nyckelroll i beslutet om innehållet i unionens nya sammanhållningspolitik. I de olika sätt som man har närmat sig frågan på har parlamentet särskilt betonat betydelsen av frågor som är väsentliga för det offentliga och det civila samhället såsom partnerskap, beaktande av miljövärden och funktionshindrades delaktighet i genomförandet av programmen. Det var en nödvändig förutsättning för parlamentet att medlemsstaterna för en konsekvent linje avseende kriterier för beräkning av gemenskapens medfinansiering och hantering av mervärdesskatt. Parlamentet var också aktivt när det gäller att upprätta förordningarna om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete. Jag har här nämnt endast ett fåtal exempel på frågor som parlamentet har arbetat för att föra fram. Flertalet av de ändringsförslag som parlamentet har fört fram har övervägts i dagens debatt om förslagen till förordningar. Vid sidan av antagandet av förordningarna behöver vi också strategiska riktlinjer i gemenskapen om sammanhållningspolitiken innan den rättsliga grunden för genomförandet av programmen slutligen läggs fast. Medlemsstaterna kommer att upprätta sina nationella strategiska referensramar på grundval av sådana riktlinjer, och det kommer att vara vägledande för utarbetandet av regionala utvecklingsprogram. Vi har föreslagit en ambitiös tidtabell för antagandet av riktlinjerna för sammanhållningspolitiken. Jag har förtroende för de olika parternas samarbetsvilja, och jag hoppas att de givande mönstren för samarbete med Europaparlamentet kommer att bestå. Parlamentets utskott för regional utveckling färdigställde sitt betänkande om de strategiska riktlinjerna i maj. Vårt mål är att fastslå rådets ställningstagande någon gång i juli, så att Europaparlamentet kan diskutera dokumentet direkt när höstens sammanträdesperiod börjar. Om alla parter åtar sig att följa en snabb tidsplan finns alla möjligheter att de strategiska riktlinjerna för sammanhållningspolitiken kommer att vara färdiga senast i oktober. I det fallet kan kommissionen anta de samlade programplaneringsdokumenten, så att de kan börja tillämpas i början av 2007. Ikraftträdandet av gemenskapens strategiska riktlinjer om förordningarna och sammanhållningen kommer att vara det viktigaste målet i fråga om regional utveckling under det finska ordförandeskapet. Europaparlamentet har arbetat med stor beslutsamhet och flexibilitet i reformen av sammanhållningspolitiken. Det har samtidigt varit möjligt att förhandla om det interinstitutionella avtalet, förordningarna och de strategiska riktlinjerna. Jag vill tacka er för ert konstruktiva samarbete. Jag vill rikta ett särskilt tack till utskottet för regional utveckling för dess sakkunniga tillvägagångssätt. Jag vill också tacka föregående ordförandeskap och kommissionen och kommissionsledamöterna för deras värdefulla arbete med att genomföra reformerna av sammanhållningspolitiken. Regionkommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén förtjänar också beröm för det sätt som de har fört frågan framåt på genom att ta upp frågor som ligger nära regionerna och folket."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"(Suosionosoituksia)"5,19,15,1,18,14,16,11,7,13
"Hannes Manninen,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
"neuvoston puheenjohtaja"5,19,15,1,18,14,11,16,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph