Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-06-20-Speech-2-046"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20060620.6.2-046"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, the Austrian Presidency has been marked by numerous initiatives and challenges on gender issues. Political agreement was reached on the draft regulation establishing the European Institute for Gender Equality, and conclusions on the review of the implementation by the Member States and the EU institutions of the Beijing Platform for Action and on women’s health have been adopted. The roadmap for gender equality was presented, which can be marked as a milestone and a concrete timetable for key actions on gender equality for the period 2006-2010. I welcome in particular the commitment to produce a communication on the gender pay gap next year. This is something on which PES Women, of which I am President, has done a lot of work. We need concrete actions. The legislation dates back to the 1970s but there has not been much progress. The average difference in the EU is still 16%. The grave situation as regards the trafficking of women has been put at the centre of attention in association with the FIFA World Cup. I have strongly welcomed the campaign launched by German women, showing the red card to forced prostitution and calling for cross-border cooperation in the promotion of the red card campaign, putting forward the idea of zero tolerance of trafficking throughout Europe. On the eve of the World Cup I handed over the final list of signatures to the anti-trafficking campaign to Commissioner Frattini. The largest trade union in Denmark handed over a similar petition with 80 000 signatures. The PSE Group collected 23 000 signatures calling for action by EU Member States to prevent the trafficking of women into Germany to work as prostitutes during the World Cup. Commissioner Frattini was asked to report back after the World Cup with an assessment of the scale of the problem and a summary of the actions taken. There is need for a real debate across Europe on tackling the root causes of trafficking for sexual exploitation, and that means looking for ways to reduce the demand for prostitution. The EU should intensify the fight against trafficking in human beings. Note that we are not going to stop pressing the EU to take this issue seriously. In conclusion, I wish the music of Mozart not just for the elite, but for all."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Mr President, the Austrian Presidency has been marked by numerous initiatives and challenges on gender issues. Political agreement was reached on the draft regulation establishing the European Institute for Gender Equality, and conclusions on the review of the implementation by the Member States and the EU institutions of the Beijing Platform for Action and on women’s health have been adopted. The roadmap for gender equality was presented, which can be marked as a milestone and a concrete timetable for key actions on gender equality for the period 2006-2010. I welcome in particular the commitment to produce a communication on the gender pay gap next year. This is something on which PES Women, of which I am President, has done a lot of work. We need concrete actions. The legislation dates back to the 1970s but there has not been much progress. The average difference in the EU is still 16%. The grave situation as regards the trafficking of women has been put at the centre of attention in association with the FIFA World Cup. I have strongly welcomed the campaign launched by German women, showing the red card to forced prostitution and calling for cross-border cooperation in the promotion of the red card campaign, putting forward the idea of zero tolerance of trafficking throughout Europe. On the eve of the World Cup I handed over the final list of signatures to the anti-trafficking campaign to Commissioner Frattini. The largest trade union in Denmark handed over a similar petition with 80 000 signatures. The PSE Group collected 23 000 signatures calling for action by EU Member States to prevent the trafficking of women into Germany to work as prostitutes during the World Cup. Commissioner Frattini was asked to report back after the World Cup with an assessment of the scale of the problem and a summary of the actions taken. There is need for a real debate across Europe on tackling the root causes of trafficking for sexual exploitation, and that means looking for ways to reduce the demand for prostitution. The EU should intensify the fight against trafficking in human beings. Note that we are not going to stop pressing the EU to take this issue seriously. In conclusion, I wish the music of Mozart not just for the elite, but for all."@cs1
"Hr. formand! Det østrigske formandskab har været kendetegnet ved adskillige initiativer og udfordringer om ligestillingsspørgsmål. Man nåede frem til en politisk aftale om udkastet til forordning om oprettelse af det europæiske ligestillingsinstitut, og konklusionerne om medlemsstaternes og EU-institutionernes gennemførelse af Beijing-handlingsprogrammet og programmet om kvinders sundhed er blevet vedtaget. Køreplanen for ligestilling blev fremlagt og kan udgøre en milepæl og en konkret tidsplan for centrale foranstaltninger om ligestilling i perioden 2006-2010. Jeg glæder mig navnlig over forpligtelsen om at udarbejde en meddelelse om kønsbetingede lønforskelle til næste år. Det er et område, som PSE for kvinder, som jeg er formand for, har arbejdet meget med. Vi har brug for konkrete foranstaltninger. Lovgivningen går tilbage til 1970'erne, men der er ikke sket de store fremskridt. Den gennemsnitlige forskel i EU er stadig 16 %. Den alvorlige situation vedrørende kvindehandel er kommet i fokus i forbindelse med VM i fodbold. Jeg har virkelig glædet mig over den kampagne, som tyske kvinder har iværksat, hvor man gav tvangsprostitution det røde kort og opfordrede til grænseoverskridende samarbejde om at fremme rødt kort-kampagnen og fremførte tanken om nultolerance over for menneskehandel i hele Europa. Umiddelbart før VM gik i gang, overrakte jeg listen med underskrifter fra kampagnen mod kvindehandel til kommissær Frattini. Den største fagforening i Danmark overrakte en lignende liste med 80.000 underskrifter. PSE-Gruppen indsamlede 23.000 underskrifter, som opfordrede EU's medlemsstater til at handle for at forhindre indsmugling af kvinder til Tyskland, hvor de skulle arbejde som prostituerede under VM. Kommissær Frattini blev bedt om at melde tilbage efter VM med en vurdering af problemets omfang og en sammenfatning af de gennemførte foranstaltninger. Der er behov for en reel debat i hele Europa om løsningen på de grundlæggende årsager til menneskehandel med henblik på seksuel udnyttelse, og det betyder, at vi leder efter metoder, som kan bruges til at mindske behovet for prostitution. EU bør intensivere kampen mod menneskehandel. Bemærk, at vi ikke vil mindske presset for at få EU til at tage dette spørgsmål alvorligt. Sammenfattende vil jeg gerne ønske Mozarts musik ikke kun for eliten, men for alle."@da2
"Herr Präsident! Der österreichische Ratsvorsitz hat sich durch zahlreiche Initiativen und Maßnahmen im Bereich der Geschlechtergleichstellung ausgezeichnet. Politische Übereinstimmung wurde beim Entwurf einer Verordnung für die Einrichtung des Instituts für Gleichstellungsfragen erzielt, und es wurden Schlussfolgerungen für die Überprüfung der Umsetzung der Pekinger Aktionsplattform in Bezug auf die Gesundheit der Frauen angenommen. Weiterhin wurde der Fahrplan für die Gleichstellung der Geschlechter vorgelegt, der als ein Meilenstein und konkreter Zeitplan für Schlüsselaktionen in Sachen Gleichstellung der Geschlechter im Zeitraum 2006-2010 angesehen werden kann. Vor allem begrüße ich die Verpflichtung, im nächsten Jahr eine Mitteilung über das Lohngefälle zwischen den Geschlechtern zu veröffentlichen. In diesem Bereich haben die PSE-Frauen, deren Vorsitzende ich bin, viel getan. Wir brauchen konkrete Maßnahmen. Die Rechtsvorschriften gehen auf die 1970er Jahre zurück, aber es wurden noch keine großen Fortschritte gemacht. Das durchschnittliche Lohngefälle liegt in der EU nach wie vor bei 16 %. Im Zusammenhang mit der FIFA-Weltmeisterschaft wurde die schwierige Situation in Bezug auf den Frauenhandel in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt. Ich begrüße nachdrücklich die von deutschen Frauen ins Leben gerufene Kampagne, die der Zwangsprostitution die Rote Karte gezeigt und eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit zur Unterstützung der „Rote Karte-Kampagne“ gefordert haben, indem das Konzept der Nulltoleranz für den Frauenhandel in ganz Europa verbreitet wird. Am Vorabend der Weltmeisterschaft habe ich Kommissar Frattini die endgültige Unterschriftenliste der Kampagne gegen den Frauenhandel übergeben. Die größte dänische Gewerkschaft übergab eine ähnliche Petition mit 80 000 Unterschriften. Die PSE-Fraktion sammelte 23 000 Unterschriften und forderte Maßnahmen seitens der EU-Mitgliedstaaten, um die Verschleppung von Frauen nach Deutschland zu verhindern, die dort während der Weltmeisterschaft als Prostituierte arbeiten sollen. Kommissar Frattini wurde aufgefordert, nach der Weltmeisterschaft Bericht zu erstatten und das Ausmaß des Problems einzuschätzen sowie einen Überblick über die getroffenen Maßnahmen zu geben. In ganz Europa muss unbedingt eine echte Debatte über die Bekämpfung der Ursachen des Menschenhandels mit dem Ziel der sexuellen Ausbeutung auf den Weg gebracht werden. Das bedeutet allerdings, nach Wegen zu suchen, damit die Nachfrage nach Prostitution zurückgeht. Die EU muss den Kampf gegen den Menschenhandel verstärken. Und wir werden nicht aufhören, die EU nachdrücklich aufzufordern, dieses Problem ernst zu nehmen. Abschließend möchte ich noch den Wunsch äußern, dass die Musik von Mozart nicht nur für die Elite, sondern für alle da sein sollte."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η αυστριακή Προεδρία ανέλαβε πολυάριθμες πρωτοβουλίες και αντιμετώπισε διάφορες προκλήσεις όσον αφορά τα θέματα των φύλων. Επιτεύχθηκε πολιτική συμφωνία για το σχέδιο κανονισμού περί ίδρυσης του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων, ενώ εγκρίθηκαν συμπεράσματα όσον αφορά την επανεξέταση της εφαρμογής εκ μέρους των κρατών μελών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων της πλατφόρμας δράσης του Πεκίνου και όσον αφορά την υγεία των γυναικών. Παρουσιάστηκε ο οδικός χάρτης για την ισότητα των φύλων, ο οποίος μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για καίριες δράσεις στον τομέα της ισότητας των φύλων κατά την περίοδο 2006-2010. Χαιρετίζω ιδίως τη δέσμευση περί εκπόνησης κατά τη διάρκεια του προσεχούς έτους ανακοίνωσης για τις μισθολογικές διαφορές μεταξύ των φύλων. Πρόκειται για ένα θέμα για το οποίο οι γυναίκες που πρόσκεινται στο Κόμμα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, των οποίων είμαι πρόεδρος, έχουν εργαστεί πολύ. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένες δράσεις. Η νομοθεσία χρονολογείται από τη δεκαετία του 1970, από τότε όμως δεν έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος. Η μέση διαφορά στην ΕΕ κυμαίνεται ακόμη στο 16%. Η σοβαρότητα της κατάστασης όσον αφορά την εμπορία γυναικών βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής με αφορμή το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA. Υποστήριξα θερμά την εκστρατεία που ξεκίνησαν γυναίκες από τη Γερμανία, δείχνοντας κόκκινη κάρτα στην αναγκαστική πορνεία και απευθύνοντας έκκληση για διασυνοριακή συνεργασία με στόχο την προώθηση της εκστρατείας με την κόκκινη κάρτα, προάγοντας έτσι την ιδέα της μηδενικής ανοχής απέναντι στην εμπορία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τις παραμονές του Παγκοσμίου Κυπέλλου παρέδωσα τον τελικό κατάλογο με τις υπογραφές για την εκστρατεία κατά της εμπορίας στον Επίτροπο Frattini. Το μεγαλύτερο συνδικάτο της Δανίας παρέδωσε παρόμοια αίτηση με 80 000 υπογραφές. Η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος συνέλεξε 23 000 υπογραφές καλώντας τα κράτη μέλη της ΕΕ να αναλάβουν δράση για την πρόληψη της εμπορίας γυναικών στη Γερμανία με σκοπό την πορνεία κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ζητήθηκε από τον Επίτροπο Frattini να μας υποβάλει μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο μια εκτίμηση για το μέγεθος του προβλήματος και μια σύνοψη των δράσεων που υλοποιήθηκαν. Είναι αναγκαίο να γίνει ουσιαστική συζήτηση σε όλη την Ευρώπη για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών της εμπορίας με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αναζητήσουμε τρόπους για να μειώσουμε τη ζήτηση για την πορνεία. Η ΕΕ πρέπει να εντείνει τον αγώνα της κατά της εμπορίας ανθρώπων. Σημειώστε ότι δεν πρόκειται να σταματήσουμε να πιέζουμε την ΕΕ να λάβει σοβαρά υπόψη της το θέμα αυτό. Εν κατακλείδι, εύχομαι η μουσική του Μότσαρτ να μην προορίζεται μόνο για την ελίτ, αλλά για όλους."@el10
"Señor Presidente, la Presidencia austriaca ha estado marcada por numerosas iniciativas y desafíos relacionados con las cuestiones de género. Se ha alcanzado un acuerdo político sobre la propuesta de Reglamento por el que se crea el Instituto Europeo para la Igualdad de Género y se han aprobado las conclusiones sobre la revisión de la aplicación por parte de los Estados miembros y las instituciones de la UE de la Plataforma para la Acción de Beijing y sobre la salud de las mujeres. Se ha presentado el plan de trabajo para la igualdad de género, que puede considerarse un hito, y se han fijado plazos para actividades prioritarias en el ámbito de la igualdad de género durante el período 2006-2010. Celebro en particular el compromiso de elaborar el año que viene una comunicación sobre las diferencias salariales entre hombres y mujeres. Eso es algo en lo que han trabajado mucho las mujeres del PSE, de las que soy Presidenta. Necesitamos medidas concretas. La legislación data del decenio de 1970 y no se han conseguido grandes avances. La diferencia media en la UE sigue siendo del 16 %. La grave situación en lo que respecta al tráfico de mujeres ha ocupado el centro de atención en relación con la Copa Mundial de la FIFA. Celebro en gran medida la campaña lanzada por mujeres alemanas para sacar tarjeta roja a la prostitución forzosa y exigir la cooperación internacional en la promoción de esa campaña de la tarjeta roja para difundir la idea de tolerancia cero al tráfico en toda Europa. En vísperas de la Copa Mundial, entregué al Comisario Frattini la lista final de firmas en apoyo de la campaña contra el tráfico de seres humanos. El principal sindicato danés realizó una petición similar respaldada por 80 000 firmas. El Grupo del PSE ha recogido 23 000 firmas exigiendo a los Estados miembros de la UE que actúen para impedir el tráfico de mujeres en Alemania para trabajar como prostitutas durante la Copa Mundial. Se ha pedido al Comisario Frattini que vuelva a informar después de la Copa Mundial, evaluando la magnitud del problema y haciendo un resumen de las medidas adoptadas. Se necesita un debate real en toda Europa para combatir las verdaderas causas del tráfico de seres humanos para fines de explotación sexual, y eso significa buscar formas de reducir la demanda de prostitución. La UE debe intensificar la lucha contra el tráfico de seres humanos. Les advierto de que no vamos a dejar de presionar a la UE para que se tome en serio esta cuestión. Para terminar, quiero que la música de Mozart esté al alcance de todos, no solo de la elite."@es20
"Mr President, the Austrian Presidency has been marked by numerous initiatives and challenges on gender issues. Political agreement was reached on the draft regulation establishing the European Institute for Gender Equality, and conclusions on the review of the implementation by the Member States and the EU institutions of the Beijing Platform for Action and on women’s health have been adopted. The roadmap for gender equality was presented, which can be marked as a milestone and a concrete timetable for key actions on gender equality for the period 2006-2010. I welcome in particular the commitment to produce a communication on the gender pay gap next year. This is something on which PES Women, of which I am President, has done a lot of work. We need concrete actions. The legislation dates back to the 1970s but there has not been much progress. The average difference in the EU is still 16%. The grave situation as regards the trafficking of women has been put at the centre of attention in association with the FIFA World Cup. I have strongly welcomed the campaign launched by German women, showing the red card to forced prostitution and calling for cross-border cooperation in the promotion of the red card campaign, putting forward the idea of zero tolerance of trafficking throughout Europe. On the eve of the World Cup I handed over the final list of signatures to the anti-trafficking campaign to Commissioner Frattini. The largest trade union in Denmark handed over a similar petition with 80 000 signatures. The PSE Group collected 23 000 signatures calling for action by EU Member States to prevent the trafficking of women into Germany to work as prostitutes during the World Cup. Commissioner Frattini was asked to report back after the World Cup with an assessment of the scale of the problem and a summary of the actions taken. There is need for a real debate across Europe on tackling the root causes of trafficking for sexual exploitation, and that means looking for ways to reduce the demand for prostitution. The EU should intensify the fight against trafficking in human beings. Note that we are not going to stop pressing the EU to take this issue seriously. In conclusion, I wish the music of Mozart not just for the elite, but for all."@et5
"Arvoisa puhemies, Itävallan puheenjohtajakautta ovat leimanneet lukuisat aloitteet ja haasteet, jotka liittyvät sukupuolien väliseen tasa-arvoon. Ehdotuksesta asetukseksi Euroopan tasa-arvoinstituutin perustamisesta päästiin poliittiseen sopimukseen. Tapaa, jolla jäsenvaltiot ja EU:n toimielimet ovat panneet täytäntöön Pekingin toimintasuunnitelman, koskevat päätelmät sekä naisten terveyttä koskevat päätelmät on myös hyväksytty. Naisten ja miesten tasa-arvon etenemissuunnitelma esitettiin; sitä voidaan pitää avainasemassa oleviin tasa-arvoa edistäviin toimiin liittyvänä merkkipaaluna ja konkreettisena aikatauluna kaudella 2006–2010. Suhtaudun erityisen myönteisesti sitoumukseen laatia ensi vuonna tiedonanto sukupuolien välisistä palkkaeroista. Tämän asian parissa Euroopan Sosialidemokraattisen Puolueen Naiset -ryhmä, jonka puheenjohtajana toimin, on tehnyt paljon työtä. On ryhdyttävä konkreettisiin toimiin. Lainsäädäntö on peräisin 1970-luvulta, eivätkä asiat ole muutenkaan edistyneet. Keskimääräinen palkkaero EU:ssa on edelleen 16 prosenttia. Naiskauppaan liittyvä vakava tilanne on noussut huomion keskipisteeseen FIFAn maailmanmestaruuskisojen myötä. Suhtauduin hyvin myönteisesti saksalaisten naisten käynnistämään kampanjaan, jossa näytetään punaista korttia pakkoprostituutiolle ja vaaditaan rajat ylittävän yhteistyön tekemistä tämän kampanjan edistämiseksi sekä edistetään ajatusta nollatoleranssin soveltamisesta salakauppaan koko Euroopassa. Luovutin komission jäsenelle Frattinille lopullisen luettelon salakaupan vastaisen kampanjan allekirjoittaneista kannattajista juuri ennen maailmanmestaruuskisojen alkamista. Tanskan suurin ammattijärjestö luovutti samanlaisen vetoomuksen, jossa oli 80 000 allekirjoitusta. PSE-ryhmä keräsi 23 000 allekirjoitusta vetoomukselleen, jossa EU:n jäsenvaltioita vaadittiin ryhtymään toimiin sen estämiseksi, että Saksaan salakuljetetaan naisia toimimaan prostituoituina maailmanmestaruuskisojen aikana. Komission jäsentä Frattinia pyydettiin laatimaan kisojen jälkeen arvio ongelman laajuudesta ja tekemään yhteenveto toteutetuista toimista. Euroopassa on keskusteltava tosiasiallisesti seksuaalista hyväksikäyttöä varten harjoitetun salakaupan perimmäisten syiden torjumisesta, ja se edellyttää, että pyritään vähentämään prostituution kysyntää. EU:n pitäisi voimistaa ihmiskaupan torjuntaa. Huomatkaa, että aiomme jatkaa EU:n painostamista, jotta se suhtautuisi asiaan vakavasti. Toivon lopuksi, että Mozartin musiikki ei olisi vain eliittiä vaan kaikkia varten."@fi7
"Monsieur le Président, la présidence autrichienne a été marquée par de nombreuses initiatives et actions sur les questions de l’égalité des sexes. Un accord politique a été trouvé sur la proposition de règlement établissant l’Institut européen pour l’égalité entre les femmes et les hommes, et les conclusions sur l’étude de la mise en œuvre par les États membres et les institutions européennes de la plate-forme d’action de Pékin et sur la santé des femmes ont été adoptées. La feuille de route pour l’égalité des chances - ce que l’on peut considérer comme un jalon essentiel - et le calendrier concret pour les grandes actions en matière d’égalité des chances pour la période 2006-2010 ont été présentés. Je me réjouis en particulier de la promesse de présenter une communication sur l’écart de rémunération entre les sexes l’année prochaine. C’est un sujet sur lequel les femmes du PSE, dont je suis la présidente, ont accompli un travail de grande envergure. Il nous faut des actions tangibles. La législation remonte certes aux années 70, mais il n’y a pas eu beaucoup de progrès. La différence moyenne dans l’UE s’élève aujourd’hui encore à 16 %. La situation grave de la traite des femmes est au centre de l’attention dans le cadre de la Coupe du monde de la FIFA. J’ai accueilli avec plaisir la campagne lancée par des femmes allemandes montrant le carton rouge à la prostitution forcée et appelant à la coopération transfrontalière en la matière, mettant en avant l’idée d’une tolérance zéro contre le trafic partout en Europe. À la veille de la Coupe du monde, j’ai transmis la liste finale des signatures au commissaire Frattini. Le principal syndicat danois a remis une pétition similaire signée par 80 000 personnes. Le groupe du PSE a collecté 23 000 signatures appelant à une action des États membres pour prévenir la traite de femmes vers l’Allemagne, où elles doivent travailler en tant que prostituées pendant la Coupe du monde. Le commissaire Frattini a été invité à présenter après la compétition une évaluation de l’ampleur du problème et un résumé des actions entreprises. Il faut un vrai débat en Europe sur les causes profondes du trafic à des fins d’exploitation sexuelle, ce qui implique de chercher des façons de réduire la demande de prostitution. L’UE doit intensifier la lutte contre le trafic d’êtres humains. Nous ne cesserons de faire pression sur l’UE pour qu’elle prenne cette question au sérieux. Bref, je souhaite que la musique de Mozart ne soit pas réservée à une élite mais soit accessible à tous."@fr8
"Mr President, the Austrian Presidency has been marked by numerous initiatives and challenges on gender issues. Political agreement was reached on the draft regulation establishing the European Institute for Gender Equality, and conclusions on the review of the implementation by the Member States and the EU institutions of the Beijing Platform for Action and on women’s health have been adopted. The roadmap for gender equality was presented, which can be marked as a milestone and a concrete timetable for key actions on gender equality for the period 2006-2010. I welcome in particular the commitment to produce a communication on the gender pay gap next year. This is something on which PES Women, of which I am President, has done a lot of work. We need concrete actions. The legislation dates back to the 1970s but there has not been much progress. The average difference in the EU is still 16%. The grave situation as regards the trafficking of women has been put at the centre of attention in association with the FIFA World Cup. I have strongly welcomed the campaign launched by German women, showing the red card to forced prostitution and calling for cross-border cooperation in the promotion of the red card campaign, putting forward the idea of zero tolerance of trafficking throughout Europe. On the eve of the World Cup I handed over the final list of signatures to the anti-trafficking campaign to Commissioner Frattini. The largest trade union in Denmark handed over a similar petition with 80 000 signatures. The PSE Group collected 23 000 signatures calling for action by EU Member States to prevent the trafficking of women into Germany to work as prostitutes during the World Cup. Commissioner Frattini was asked to report back after the World Cup with an assessment of the scale of the problem and a summary of the actions taken. There is need for a real debate across Europe on tackling the root causes of trafficking for sexual exploitation, and that means looking for ways to reduce the demand for prostitution. The EU should intensify the fight against trafficking in human beings. Note that we are not going to stop pressing the EU to take this issue seriously. In conclusion, I wish the music of Mozart not just for the elite, but for all."@hu11
"Signor Presidente, la Presidenza austriaca è stata caratterizzata da numerose iniziative e sfide sulle questioni di genere. Si è raggiunto un accordo politico sul progetto di regolamento che istituisce l’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere, e si sono adottate le conclusioni sulla verifica dell’attuazione della piattaforma di Pechino e sulla salute della donna da parte degli Stati membri e delle istituzioni dell’UE. E’ stata presentata una per l’uguaglianza di genere, che può essere considerata una pietra miliare e una concreta tabella di marcia per iniziative fondamentali in materia di parità fra i sessi per il periodo 2006-2010. Apprezzo in particolare l’impegno a produrre una comunicazione sul divario retributivo tra i sessi il prossimo anno. E’ un obiettivo per il quale di cui sono Presidente, ha lavorato molto. Occorrono azioni concrete. La legislazione risale agli anni ’70 e non si sono fatti molti progressi. Il divario medio nell’UE è ancora del 16 per cento. La grave situazione concernente il traffico di donne è stata posta al centro dell’attenzione in concomitanza con la Coppa del mondo della FIFA. Ho accolto con molto favore la campagna lanciata dalle donne tedesche, che estrae il “cartellino rosso” contro la prostituzione forzata, auspica la cooperazione transfrontaliera nella promozione della campagna del “cartellino rosso” e sostiene l’idea della tolleranza zero nei confronti del traffico di donne in tutta Europa. Alla vigilia del Campionato mondiale ho trasmesso al Commissario Frattini l’elenco finale delle firme a favore della campagna contro questi traffici. Il maggiore sindacato della Danimarca ha consegnato una petizione simile, con 80 000 firme. Il gruppo PSE ha raccolto 23 000 firme che auspicano l’intervento degli Stati membri dell’UE per impedire il traffico di donne introdotte in Germania per lavorare come prostitute durante il Campionato. Al Commissario Frattini è stato chiesto di presentare una relazione dopo il Campionato mondiale, con una valutazione della portata del problema e una sintesi delle misure adottate. Vi è l’esigenza di un reale dibattito a livello europeo su come affrontare alla radice le cause dei traffici a fini di sfruttamento sessuale; in altre parole, è necessario cercare i modi per ridurre la domanda di prostituzione. L’UE deve intensificare la lotta contro il traffico di esseri umani. Teniamo a precisare che non smetteremo di fare pressione sull’UE affinché affronti seriamente il problema. In conclusione, vorrei che la musica di Mozart non fosse riservata a un’ ma fosse destinata a tutti."@it12
"Mr President, the Austrian Presidency has been marked by numerous initiatives and challenges on gender issues. Political agreement was reached on the draft regulation establishing the European Institute for Gender Equality, and conclusions on the review of the implementation by the Member States and the EU institutions of the Beijing Platform for Action and on women’s health have been adopted. The roadmap for gender equality was presented, which can be marked as a milestone and a concrete timetable for key actions on gender equality for the period 2006-2010. I welcome in particular the commitment to produce a communication on the gender pay gap next year. This is something on which PES Women, of which I am President, has done a lot of work. We need concrete actions. The legislation dates back to the 1970s but there has not been much progress. The average difference in the EU is still 16%. The grave situation as regards the trafficking of women has been put at the centre of attention in association with the FIFA World Cup. I have strongly welcomed the campaign launched by German women, showing the red card to forced prostitution and calling for cross-border cooperation in the promotion of the red card campaign, putting forward the idea of zero tolerance of trafficking throughout Europe. On the eve of the World Cup I handed over the final list of signatures to the anti-trafficking campaign to Commissioner Frattini. The largest trade union in Denmark handed over a similar petition with 80 000 signatures. The PSE Group collected 23 000 signatures calling for action by EU Member States to prevent the trafficking of women into Germany to work as prostitutes during the World Cup. Commissioner Frattini was asked to report back after the World Cup with an assessment of the scale of the problem and a summary of the actions taken. There is need for a real debate across Europe on tackling the root causes of trafficking for sexual exploitation, and that means looking for ways to reduce the demand for prostitution. The EU should intensify the fight against trafficking in human beings. Note that we are not going to stop pressing the EU to take this issue seriously. In conclusion, I wish the music of Mozart not just for the elite, but for all."@lt14
"Mr President, the Austrian Presidency has been marked by numerous initiatives and challenges on gender issues. Political agreement was reached on the draft regulation establishing the European Institute for Gender Equality, and conclusions on the review of the implementation by the Member States and the EU institutions of the Beijing Platform for Action and on women’s health have been adopted. The roadmap for gender equality was presented, which can be marked as a milestone and a concrete timetable for key actions on gender equality for the period 2006-2010. I welcome in particular the commitment to produce a communication on the gender pay gap next year. This is something on which PES Women, of which I am President, has done a lot of work. We need concrete actions. The legislation dates back to the 1970s but there has not been much progress. The average difference in the EU is still 16%. The grave situation as regards the trafficking of women has been put at the centre of attention in association with the FIFA World Cup. I have strongly welcomed the campaign launched by German women, showing the red card to forced prostitution and calling for cross-border cooperation in the promotion of the red card campaign, putting forward the idea of zero tolerance of trafficking throughout Europe. On the eve of the World Cup I handed over the final list of signatures to the anti-trafficking campaign to Commissioner Frattini. The largest trade union in Denmark handed over a similar petition with 80 000 signatures. The PSE Group collected 23 000 signatures calling for action by EU Member States to prevent the trafficking of women into Germany to work as prostitutes during the World Cup. Commissioner Frattini was asked to report back after the World Cup with an assessment of the scale of the problem and a summary of the actions taken. There is need for a real debate across Europe on tackling the root causes of trafficking for sexual exploitation, and that means looking for ways to reduce the demand for prostitution. The EU should intensify the fight against trafficking in human beings. Note that we are not going to stop pressing the EU to take this issue seriously. In conclusion, I wish the music of Mozart not just for the elite, but for all."@lv13
"Mr President, the Austrian Presidency has been marked by numerous initiatives and challenges on gender issues. Political agreement was reached on the draft regulation establishing the European Institute for Gender Equality, and conclusions on the review of the implementation by the Member States and the EU institutions of the Beijing Platform for Action and on women’s health have been adopted. The roadmap for gender equality was presented, which can be marked as a milestone and a concrete timetable for key actions on gender equality for the period 2006-2010. I welcome in particular the commitment to produce a communication on the gender pay gap next year. This is something on which PES Women, of which I am President, has done a lot of work. We need concrete actions. The legislation dates back to the 1970s but there has not been much progress. The average difference in the EU is still 16%. The grave situation as regards the trafficking of women has been put at the centre of attention in association with the FIFA World Cup. I have strongly welcomed the campaign launched by German women, showing the red card to forced prostitution and calling for cross-border cooperation in the promotion of the red card campaign, putting forward the idea of zero tolerance of trafficking throughout Europe. On the eve of the World Cup I handed over the final list of signatures to the anti-trafficking campaign to Commissioner Frattini. The largest trade union in Denmark handed over a similar petition with 80 000 signatures. The PSE Group collected 23 000 signatures calling for action by EU Member States to prevent the trafficking of women into Germany to work as prostitutes during the World Cup. Commissioner Frattini was asked to report back after the World Cup with an assessment of the scale of the problem and a summary of the actions taken. There is need for a real debate across Europe on tackling the root causes of trafficking for sexual exploitation, and that means looking for ways to reduce the demand for prostitution. The EU should intensify the fight against trafficking in human beings. Note that we are not going to stop pressing the EU to take this issue seriously. In conclusion, I wish the music of Mozart not just for the elite, but for all."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, het Oostenrijkse voorzitterschap werd gekenmerkt door talloze initiatieven en uitdagingen met betrekking tot gendervraagstukken. Er is politieke overeenstemming bereikt over het voorstel voor een verordening tot oprichting van een Europees Genderinstituut, en de conclusies inzake de evaluatie van de tenuitvoerlegging van het Actieplatform van Peking door de lidstaten en de EU-instellingen, alsmede de conclusies inzake vrouwengezondheid zijn aangenomen. De routekaart voor de gelijkheid van vrouwen en mannen is gepresenteerd. Deze routekaart kan worden aangemerkt als een mijlpaal en omvat een concreet tijdsschema voor belangrijke acties op het vlak van gendergelijkheid voor de periode 2006-2010. Ik verheug mij met name over het voornemen om volgend jaar een mededeling op te stellen over de beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen. Dit is een onderwerp waaraan de organisatie PES Women, waarvan ik voorzitter ben, veel werk heeft besteed. We hebben behoefte aan concrete maatregelen. De wetgeving dateert uit de jaren zeventig van de vorige eeuw, maar toch is er sindsdien niet veel vooruitgang geboekt. Het gemiddelde verschil in de EU bedraagt nog altijd 16 procent. De ernstige situatie met betrekking tot vrouwenhandel is in de belangstelling komen te staan in verband met het wereldkampioenschap voetbal. Ik heb mijn grote waardering uitgesproken voor de campagne die is gestart op initiatief van Duitse vrouwen en waarbij de rode kaart wordt getoond aan gedwongen prostitutie en wordt opgeroepen tot grensoverschrijdende samenwerking om de rode-kaartcampagne te promoten en het idee van nultolerantie met betrekking tot vrouwenhandel in heel Europa te bevorderen. Aan de vooravond van het wereldkampioenschap heb ik de definitieve lijst met handtekeningen voor de campagne ter bestrijding van vrouwenhandel overhandigd aan commissaris Frattini. De grootste vakbond in Denemarken heeft een vergelijkbare petitie overhandigd voorzien van 80 000 handtekeningen. De PSE-Fractie heeft 23 000 handtekeningen verzameld voor een verzoek om actie van de EU-lidstaten ter voorkoming van de smokkel van vrouwen naar Duitsland om daar als prostituee te gaan werken tijden het wereldkampioenschap. Commissaris Frattini heeft het verzoek gekregen om na het wereldkampioenschap een verslag uit te brengen met een beoordeling van de omvang van het probleem en een samenvatting van de ondernomen actie. Er bestaat behoefte aan een serieus debat in heel Europa over de aanpak van de onderliggende oorzaken van vrouwenhandel ten behoeve van seksuele uitbuiting, en dat betekent dat er moet worden gekeken naar manieren om de vraag naar prostitutie te verminderen. De EU moet de strijd tegen de mensensmokkel intensiveren. Ik wijs erop dat we de EU onder druk zullen blijven zetten opdat deze kwestie serieus wordt genomen. Tot besluit wens ik dat de muziek van Mozart niet alleen klinkt voor de elite, maar voor iedereen."@nl3
"Mr President, the Austrian Presidency has been marked by numerous initiatives and challenges on gender issues. Political agreement was reached on the draft regulation establishing the European Institute for Gender Equality, and conclusions on the review of the implementation by the Member States and the EU institutions of the Beijing Platform for Action and on women’s health have been adopted. The roadmap for gender equality was presented, which can be marked as a milestone and a concrete timetable for key actions on gender equality for the period 2006-2010. I welcome in particular the commitment to produce a communication on the gender pay gap next year. This is something on which PES Women, of which I am President, has done a lot of work. We need concrete actions. The legislation dates back to the 1970s but there has not been much progress. The average difference in the EU is still 16%. The grave situation as regards the trafficking of women has been put at the centre of attention in association with the FIFA World Cup. I have strongly welcomed the campaign launched by German women, showing the red card to forced prostitution and calling for cross-border cooperation in the promotion of the red card campaign, putting forward the idea of zero tolerance of trafficking throughout Europe. On the eve of the World Cup I handed over the final list of signatures to the anti-trafficking campaign to Commissioner Frattini. The largest trade union in Denmark handed over a similar petition with 80 000 signatures. The PSE Group collected 23 000 signatures calling for action by EU Member States to prevent the trafficking of women into Germany to work as prostitutes during the World Cup. Commissioner Frattini was asked to report back after the World Cup with an assessment of the scale of the problem and a summary of the actions taken. There is need for a real debate across Europe on tackling the root causes of trafficking for sexual exploitation, and that means looking for ways to reduce the demand for prostitution. The EU should intensify the fight against trafficking in human beings. Note that we are not going to stop pressing the EU to take this issue seriously. In conclusion, I wish the music of Mozart not just for the elite, but for all."@pl16
"Senhor Presidente, a Presidência austríaca foi marcada por numerosas iniciativas e numerosos desafios relativos a questões de género. Chegou-se a um acordo político referente ao projecto de regulamento que cria o Instituto Europeu da Igualdade entre Homens e Mulheres e foram adoptadas conclusões relativas à avaliação da aplicação da Plataforma de Acção de Pequim pelos Estados-Membros e pelas Instituições da UE e relativas à saúde das mulheres. Foi apresentado o roteiro para a igualdade entre homens e mulheres, que pode ser considerado como um marco e um calendário concreto para acções fundamentais em matéria de igualdade entre homens e mulheres para o período 2006-2010. Congratulo-me em especial com o compromisso de apresentar, no próximo ano, uma comunicação sobre o fosso salarial entre géneros. É um assunto em que o movimento "PSE Women", de que sou presidente, trabalhou bastante. Precisamos de acções concretas. A legislação remonta à década de 1970, mas não se têm feito grandes progressos. A diferença média na UE continua a ser de 16%. A gravidade da situação no que respeita ao tráfico de mulheres foi colocada no centro das atenções em ligação com o Campeonato Mundial de Futebol da FIFA. Saudei entusiasticamente a campanha lançada pelas mulheres alemãs, que mostraram o cartão vermelho à prostituição forçada e solicitaram a cooperação transfronteiras na promoção da campanha do cartão vermelho, apresentando a ideia da tolerância zero relativamente ao tráfico de mulheres em toda a Europa. Na véspera do Campeonato Mundial de Futebol, entreguei ao Senhor Comissário Frattini a lista final de assinaturas de apoio à campanha contra o tráfico. O maior sindicato da Dinamarca entregou um abaixo-assinado semelhante com 80 000 assinaturas. O Grupo PSE reuniu 23 000 assinaturas solicitando a actuação dos Estados-Membros no sentido de impedir o tráfico de mulheres para a Alemanha para trabalharem como prostitutas durante o Mundial de Futebol. Solicitou-se ao Senhor Comissário Frattini que, a seguir ao Campeonato Mundial de Futebol, apresentasse um relatório com uma avaliação da dimensão do problema e um resumo das medidas tomadas. É necessário realizar um verdadeiro debate em toda a Europa sobre a maneira de atacar as causas que estão na base do tráfico de mulheres para fins de exploração sexual, e isso significa procurar formas de reduzir a procura da prostituição. A UE deveria intensificar a luta contra o tráfico de seres humanos. Tomem nota de que não vamos deixar de pressionar a União Europeia para que leve a sério esta questão. Concluindo: desejo que a música de Mozart não seja só para a elite, mas sim para todos."@pt17
"Mr President, the Austrian Presidency has been marked by numerous initiatives and challenges on gender issues. Political agreement was reached on the draft regulation establishing the European Institute for Gender Equality, and conclusions on the review of the implementation by the Member States and the EU institutions of the Beijing Platform for Action and on women’s health have been adopted. The roadmap for gender equality was presented, which can be marked as a milestone and a concrete timetable for key actions on gender equality for the period 2006-2010. I welcome in particular the commitment to produce a communication on the gender pay gap next year. This is something on which PES Women, of which I am President, has done a lot of work. We need concrete actions. The legislation dates back to the 1970s but there has not been much progress. The average difference in the EU is still 16%. The grave situation as regards the trafficking of women has been put at the centre of attention in association with the FIFA World Cup. I have strongly welcomed the campaign launched by German women, showing the red card to forced prostitution and calling for cross-border cooperation in the promotion of the red card campaign, putting forward the idea of zero tolerance of trafficking throughout Europe. On the eve of the World Cup I handed over the final list of signatures to the anti-trafficking campaign to Commissioner Frattini. The largest trade union in Denmark handed over a similar petition with 80 000 signatures. The PSE Group collected 23 000 signatures calling for action by EU Member States to prevent the trafficking of women into Germany to work as prostitutes during the World Cup. Commissioner Frattini was asked to report back after the World Cup with an assessment of the scale of the problem and a summary of the actions taken. There is need for a real debate across Europe on tackling the root causes of trafficking for sexual exploitation, and that means looking for ways to reduce the demand for prostitution. The EU should intensify the fight against trafficking in human beings. Note that we are not going to stop pressing the EU to take this issue seriously. In conclusion, I wish the music of Mozart not just for the elite, but for all."@sk18
"Mr President, the Austrian Presidency has been marked by numerous initiatives and challenges on gender issues. Political agreement was reached on the draft regulation establishing the European Institute for Gender Equality, and conclusions on the review of the implementation by the Member States and the EU institutions of the Beijing Platform for Action and on women’s health have been adopted. The roadmap for gender equality was presented, which can be marked as a milestone and a concrete timetable for key actions on gender equality for the period 2006-2010. I welcome in particular the commitment to produce a communication on the gender pay gap next year. This is something on which PES Women, of which I am President, has done a lot of work. We need concrete actions. The legislation dates back to the 1970s but there has not been much progress. The average difference in the EU is still 16%. The grave situation as regards the trafficking of women has been put at the centre of attention in association with the FIFA World Cup. I have strongly welcomed the campaign launched by German women, showing the red card to forced prostitution and calling for cross-border cooperation in the promotion of the red card campaign, putting forward the idea of zero tolerance of trafficking throughout Europe. On the eve of the World Cup I handed over the final list of signatures to the anti-trafficking campaign to Commissioner Frattini. The largest trade union in Denmark handed over a similar petition with 80 000 signatures. The PSE Group collected 23 000 signatures calling for action by EU Member States to prevent the trafficking of women into Germany to work as prostitutes during the World Cup. Commissioner Frattini was asked to report back after the World Cup with an assessment of the scale of the problem and a summary of the actions taken. There is need for a real debate across Europe on tackling the root causes of trafficking for sexual exploitation, and that means looking for ways to reduce the demand for prostitution. The EU should intensify the fight against trafficking in human beings. Note that we are not going to stop pressing the EU to take this issue seriously. In conclusion, I wish the music of Mozart not just for the elite, but for all."@sl19
"Herr talman! Det österrikiska ordförandeskapet har präglats av en mängd initiativ och utmaningar i jämställdhetsfrågor. En politisk överenskommelse har nåtts om utkastet till förordning om inrättande av ett europeiskt jämställdhetsinstitut, och slutsatser har antagits om översyn av medlemsstaternas och EU-institutionernas genomförande av handlingsplanen från Peking och om kvinnors hälsa. Färdplanen för jämställdhet presenterades, vilken kan ses som en milstolpe och en konkret tidsplan för nyckelåtgärder för jämställdhet under perioden 2006–2010. Jag välkomnar framför allt åtagandet att lägga fram ett meddelande om löneskillnaderna mellan könen under nästa år. Detta är ett område där PES Women, där jag är ordförande, har lagt ned mycket arbete. Vi behöver konkreta åtgärder. Lagstiftningen daterar sig från 1970-talet men det har inte gjorts några större framsteg. Den genomsnittliga skillnaden i EU är fortfarande 16 procent. Den allvarliga situationen när det gäller kvinnohandel har hamnat i centrum för uppmärksamheten i samband med fotbolls-VM. Jag välkomnade varmt den kampanj som lanserades av tyska kvinnor och som gick ut på att visa rött kort för påtvingad prostitution, kräva gränsöverskridande samarbete för att främja rött kort-kampanjen och framföra idén om nolltolerans för människohandel i hela Europa. Dagen innan fotbolls-VM inleddes lämnade jag över den slutliga namnlistan för kampanjen mot människohandel till kommissionsledamot Franco Frattini. Danmarks största fackförbund överlämnade en liknande petition med 80 000 underskrifter. PSE-gruppen samlade in 23 000 underskrifter för kravet på insatser från EU-medlemsstaternas sida för att förhindra handel med kvinnor till Tyskland för prostitution under VM. Kommissionsledamot Frattini ombads lägga fram en rapport efter VM med en bedömning av problemets omfattning och en sammanfattning av de åtgärder som vidtagits. Det finns behov av en verklig debatt i hela Europa om hur man ska komma till rätta med de bakomliggande orsakerna till människohandel för sexuella ändamål, och det handlar om att undersöka hur efterfrågan på prostituerade kan minskas. EU bör intensifiera kampen mot människohandel. Vi kommer inte att sluta pressa EU att ta denna fråga på allvar. Avslutningsvis önskar jag att inte bara eliten, utan alla, ska få lyssna på Mozart."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Zita Gurmai (PSE ). –"5,19,15,1,18,14,11,16,13,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph