Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-06-15-Speech-4-225"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20060615.31.4-225"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Voorzitter, verschillende van de vorige sprekers hebben er reeds op gewezen: de vrijheid, onze eerste Europese waarde, waarvoor vele van de nieuwe lidstaten een halve eeuw hebben moeten vechten, is het belangrijkste mensenrecht hier op aarde. Naast Cuba is Noord-Korea, waarover we vandaag spreken, een van de laatste communistische tirannieën op aarde. Ook voor het even meedogenloze communistische regime in Noord-Korea is een mensenleven niets waard, tenzij men een trouwe slaaf is van het regime. In dit communistische paradijs gaat het schaarse voedsel – er is al op gewezen – in de eerste plaats naar de bevoorrechte nomenclatuur, naar de militairen en de veiligheidsdiensten. Voor de rest van de bevolking geldt een rantsoeneringssysteem, het zogenaamde publieke distributiesysteem, dat zó is opgezet dat eenieder immobiel en gehoorzaam blijft. Recentelijk werden de operaties van het Wereldvoedselprogramma door het regime opgeschort en werd de particuliere verkoop van graan verboden. Een soortgelijk crimineel beleid in het begin van de jaren negentig kostte het leven aan miljoenen mensen en dan te bedenken dat er in sommige fracties van dit Parlement van een dergelijk regime ook nog vrienden zitten."@nl3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Voorzitter, verschillende van de vorige sprekers hebben er reeds op gewezen: de vrijheid, onze eerste Europese waarde, waarvoor vele van de nieuwe lidstaten een halve eeuw hebben moeten vechten, is het belangrijkste mensenrecht hier op aarde. Naast Cuba is Noord-Korea, waarover we vandaag spreken, een van de laatste communistische tirannieën op aarde. Ook voor het even meedogenloze communistische regime in Noord-Korea is een mensenleven niets waard, tenzij men een trouwe slaaf is van het regime. In dit communistische paradijs gaat het schaarse voedsel - er is al op gewezen - in de eerste plaats naar de bevoorrechte nomenclatuur, naar de militairen en de veiligheidsdiensten. Voor de rest van de bevolking geldt een rantsoeneringssysteem, het zogenaamde publieke distributiesysteem, dat zó is opgezet dat eenieder immobiel en gehoorzaam blijft. Recentelijk werden de operaties van het Wereldvoedselprogramma door het regime opgeschort en werd de particuliere verkoop van graan verboden. Een soortgelijk crimineel beleid in het begin van de jaren negentig kostte het leven aan miljoenen mensen en dan te bedenken dat er in sommige fracties van dit Parlement van een dergelijk regime ook nog vrienden zitten."@cs1
"Hr. formand! Sådan som forskellige talere før mig allerede har påpeget, er frihed - den vigtigste europæiske værdi, som mange af de nye medlemsstater har måttet kæmpe for i et halvt århundrede - den vigtigste menneskerettighed på jorden. Foruden Cuba er Nordkorea, som vi drøfter i dag, et af verdens sidste tilbageblivende kommunistiske diktaturer. Medmindre man er en af regimets lydige slaver, er menneskelivet ikke noget værd for det nådesløse kommunistiske regime. Som det allerede er blevet sagt, går de knappe fødevarer i dette kommunistiske paradis til den privilegerede elite, militæret og efterretningstjenesten. Resten af befolkningen ligger under for et rationeringssystem, det såkaldte offentlige fordelingssystem, som er udtænkt således, at alle forbliver passive og lydige. For nylig blev Verdensfødevareprogrammets indsats indstillet af regimet, og privat salg af korn blev forbudt. Samme slags forbryderiske politik kostede i de tidlige 1990'ere millioner af mennesker livet, og tænk engang, at visse grupper her i Parlamentet fraterniserer folk, der holder sådan et regime i live!"@da2
"Herr Präsident! Wie mehrere meiner Vorredner bereits hervorgehoben haben, ist die Freiheit, unser an erster Stelle stehender europäischer Wert, wofür viele der neuen Mitgliedstaaten ein halbes Jahrhundert lang kämpfen mussten, das wichtigste Menschenrecht hier auf Erden. Neben Kuba ist Nordkorea, unser heutiges Thema, eines der letzten kommunistischen Tyranneien der Welt. Für dieses skrupellose kommunistische Regime ist das Leben eines Menschen, sofern er nicht sein getreuer Sklave ist, nichts wert. In diesem kommunistischen Paradies geht, worauf bereits hingewiesen wurde, das Wenige, was an Nahrungsmitteln vorhanden ist, an die privilegierten Eliten, an das Militär und die Sicherheitsdienste. Die übrige Bevölkerung muss sich mit einem Rationierungssystem abfinden, dem so genannten öffentlichen Verteilungssystem, das so angelegt ist, dass sich keiner rührt und alle gehorsam bleiben. Vor kurzem wurden die Aktivitäten des Welternährungsprogramms von dem Regime eingestellt und der Privatverkauf von Getreide verboten. Eine ähnlich kriminelle Politik Anfang der 90er-Jahre kostete Millionen Menschen das Leben, und dann verbrüdern sich einige Fraktionen in diesem Parlament auch noch mit Leuten, die ein solches Regime am Leben erhalten!"@de9
"Κύριε Πρόεδρε, όπως επεσήμαναν ήδη αρκετοί ομιλητές πριν από μένα, η ελευθερία, η πρώτη ευρωπαϊκή αξία μας, για την οποία πολλά από τα νέα κράτη μέλη χρειάστηκε να αγωνιστούν 50 χρόνια, είναι το σημαντικότερο ανθρώπινο δικαίωμα στη γη. Μαζί με την Κούβα, η Βόρεια Κορέα, που είναι το σημερινό θέμα συζήτησης, είναι μία από τις τελευταίες εναπομείνασες κομμουνιστικές τυραννίες στον κόσμο. Αν κάποιος δεν είναι πιστός σκλάβος του καθεστώτος, η ανθρώπινη ζωή δεν αξίζει τίποτα για αυτό το ανηλεές κομμουνιστικό καθεστώς. Όπως επισημάνθηκε ήδη, σε αυτόν τον κομμουνιστικό παράδεισο, τα λίγα τρόφιμα που υπάρχουν πηγαίνουν στην προνομιούχα ελίτ, στον στρατό και τις υπηρεσίες ασφαλείας. Ο υπόλοιπος πληθυσμός αναγκάζεται να υπομείνει ένα σύστημα παροχής τροφίμων με δελτίο, το λεγόμενο δημόσιο σύστημα δημόσιας διανομής, που έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλιστεί ότι όλοι θα παραμείνουν ακίνητοι και υπάκουοι. Πρόσφατα, οι εργασίες του Παγκοσμίου Επισιτιστικού Προγράμματος ανεστάλησαν από το καθεστώς και η ιδιωτική πώληση σιτηρών απαγορεύτηκε. Μια παρόμοια εγκληματική πολιτική στις αρχές της δεκαετίας του ’90 προκάλεσε τον θάνατο εκατομμυρίων ανθρώπων, και να σκεφτεί κανείς ότι κάποιες από τις Ομάδες αυτού του Σώματος έχουν φιλικές σχέσεις με ανθρώπους που κρατούν ζωντανό ένα τέτοιο καθεστώς."@el10
"Mr President, as various speakers before me have already pointed out, freedom, our first European value, for which many of the new Member States have had to fight for half a century, is the most important human right here on earth. Alongside Cuba, North Korea, which is today’s topic, is one of the world’s last remaining Communist tyrannies. Unless one is a faithful slave of the regime, human life is worth nothing to this ruthless Communist regime. As has already been pointed out, in this Communist paradise, what little food there is goes to the privileged elites, the military and the security services. The rest of the population is forced to abide by a rationing system, the so-called public distribution system, that has been designed in such a way as to ensure that everyone remains immobile and obedient. Recently, the operations of the World Food Programme were suspended by the regime and the private sale of grain was banned. A similar criminal policy in the early 90s claimed the lives of millions of people, and to think that some groups in this House fraternise with the people who keep such a regime alive."@en4
"Señor Presidente, como han señalado varios oradores que me han precedido, la libertad, nuestro primer valor europeo, por la cual muchos de los nuevos Estados miembros han tenido que luchar durante medio siglo, es el derecho humano más importante aquí en la tierra. Además de Cuba, Corea del Norte, el tema de hoy, es una de las últimas tiranías comunistas que quedan en el mundo. A menos que se sea fiel esclavo del régimen, la vida humana no vale nada para este implacable régimen comunista. Como se ha señalado, en este paraíso comunista la poca comida que hay es para las elites privilegiadas, los militares y los servicios de seguridad. El resto de la población está obligada a atenerse al sistema de racionamiento, al llamado sistema de distribución pública, que ha sido concebido para que todo el mundo esté quieto y obedezca. Hace poco, el régimen suspendió las actividades del Programa Mundial de Alimentos y prohibió la venta privada de grano. Una política criminal parecida a principios de la década de 1990 se cobró la vida de millones de personas, y pensar que algunos Grupos de esta Cámara fraternizan con personas que mantienen vivo un régimen así."@es20
"Voorzitter, verschillende van de vorige sprekers hebben er reeds op gewezen: de vrijheid, onze eerste Europese waarde, waarvoor vele van de nieuwe lidstaten een halve eeuw hebben moeten vechten, is het belangrijkste mensenrecht hier op aarde. Naast Cuba is Noord-Korea, waarover we vandaag spreken, een van de laatste communistische tirannieën op aarde. Ook voor het even meedogenloze communistische regime in Noord-Korea is een mensenleven niets waard, tenzij men een trouwe slaaf is van het regime. In dit communistische paradijs gaat het schaarse voedsel - er is al op gewezen - in de eerste plaats naar de bevoorrechte nomenclatuur, naar de militairen en de veiligheidsdiensten. Voor de rest van de bevolking geldt een rantsoeneringssysteem, het zogenaamde publieke distributiesysteem, dat zó is opgezet dat eenieder immobiel en gehoorzaam blijft. Recentelijk werden de operaties van het Wereldvoedselprogramma door het regime opgeschort en werd de particuliere verkoop van graan verboden. Een soortgelijk crimineel beleid in het begin van de jaren negentig kostte het leven aan miljoenen mensen en dan te bedenken dat er in sommige fracties van dit Parlement van een dergelijk regime ook nog vrienden zitten."@et5
"Arvoisa puhemies, kuten monet minua ennen puhuneet ovat jo todenneet, tärkein eurooppalainen arvo, vapaus, jonka puolesta monet uusista jäsenvaltioista ovat joutuneet taistelemaan puoli vuosisataa, on tärkein ihmisoikeus maanpäällä. Kuuban ohella tämän päivän keskustelun aihe Pohjois-Korea on yksi maailman viimeisistä jäljellä olevista kommunistisista hirmuhallinnoista. Jollei ole hallinnon uskollinen orja, armottomalle kommunistihallinnolle ihmishenki ei ole minkään arvoinen. Kuten on jo todettu, tässä kommunismin paratiisissa vähäiset ruokavarat menevät etuoikeutetulle eliitille, sotilaille ja turvallisuuspalvelulle. Muun osan väestöstä on pakko sopeutua säännöstelyjärjestelmään, niin kutsuttuun julkiseen jakojärjestelmään, joka on suunniteltu siten, että kaikkien varmistetaan pysyvän kuuliaisina paikallaan. Hallinto keskeytti äskettäin Maailman elintarvikeohjelman toimet ja yksityinen viljanmyynti kiellettiin. Vastaava kriminaalipolitiikka 1990-luvun alussa vaati miljoonien ihmisten hengen, ja ajatella, että jotkut parlamentin ryhmät veljeilevät sellaisten henkilöiden kanssa, jotka pitävät tällaisen hallinnon hengissä."@fi7
"Monsieur le Président, comme plusieurs orateurs l’ont déjà signalé avant moi, la liberté, notre première valeur européenne, pour laquelle de nombreux nouveaux États membres ont dû se battre pendant un demi-siècle, est le droit de l’homme le plus important ici sur Terre. Avec Cuba, la Corée du Nord, qui est notre sujet du jour, est l’une des dernières tyrannies au monde. À moins d’être un esclave fidèle du régime, la vie humaine ne vaut rien pour ce régime communiste sans pitié. Comme cela a déjà été mentionné, dans ce paradis communiste, le peu de nourriture disponible est distribué aux élites privilégiées, aux militaires et aux services de sécurité. Le reste de la population est contrainte de se soumettre à un système de rationnement, appelé système de distribution publique, qui a été conçu de façon à garantir que tout le monde reste immobile et obéisse. Récemment, les opérations du Programme alimentaire mondial ont été suspendues par le régime et la vente privée de céréales a été interdite. Une politique criminelle similaire menée au début des années 1990 avait causé la mort de millions de personnes. Quand je pense que certains groupes au sein de cette Assemblée fraternisent avec des personnes qui perpétuent pareil régime…"@fr8
"Voorzitter, verschillende van de vorige sprekers hebben er reeds op gewezen: de vrijheid, onze eerste Europese waarde, waarvoor vele van de nieuwe lidstaten een halve eeuw hebben moeten vechten, is het belangrijkste mensenrecht hier op aarde. Naast Cuba is Noord-Korea, waarover we vandaag spreken, een van de laatste communistische tirannieën op aarde. Ook voor het even meedogenloze communistische regime in Noord-Korea is een mensenleven niets waard, tenzij men een trouwe slaaf is van het regime. In dit communistische paradijs gaat het schaarse voedsel - er is al op gewezen - in de eerste plaats naar de bevoorrechte nomenclatuur, naar de militairen en de veiligheidsdiensten. Voor de rest van de bevolking geldt een rantsoeneringssysteem, het zogenaamde publieke distributiesysteem, dat zó is opgezet dat eenieder immobiel en gehoorzaam blijft. Recentelijk werden de operaties van het Wereldvoedselprogramma door het regime opgeschort en werd de particuliere verkoop van graan verboden. Een soortgelijk crimineel beleid in het begin van de jaren negentig kostte het leven aan miljoenen mensen en dan te bedenken dat er in sommige fracties van dit Parlement van een dergelijk regime ook nog vrienden zitten."@hu11
"Signor Presidente, come numerosi oratori prima di me hanno già osservato, la libertà, il nostro primo valore europeo, per cui molti dei nuovi Stati membri hanno dovuto lottare per mezzo secolo, è il diritto umano più importante sulla terra. Insieme a Cuba, la Corea del Nord, che è il tema in discussione quest’oggi, è una delle ultime tirannie rimaste al mondo. Senza una devozione assoluta al regime, la vita umana non vale niente per questo crudele regime comunista. Come alcuni hanno già ricordato, in questo paradiso comunista gli scarsi generi alimentari vanno alle privilegiate, ai militari e ai servizi di sicurezza. Il resto della popolazione è costretto a sopravvivere con un sistema di razionamento, il cosiddetto sistema di distribuzione pubblica, che è stato progettato in modo da garantire l’immobilità e l’obbedienza. Recentemente, il regime ha sospeso l’attività del Programma alimentare mondiale e ha proibito la vendita privata di cereali. Una politica criminale di questo tipo agli inizi degli anni ’90 ha mietuto milioni di vittime; e pensare che alcuni gruppi della nostra Assemblea si dicono solidali con coloro che tengono in vita questo regime."@it12
"Voorzitter, verschillende van de vorige sprekers hebben er reeds op gewezen: de vrijheid, onze eerste Europese waarde, waarvoor vele van de nieuwe lidstaten een halve eeuw hebben moeten vechten, is het belangrijkste mensenrecht hier op aarde. Naast Cuba is Noord-Korea, waarover we vandaag spreken, een van de laatste communistische tirannieën op aarde. Ook voor het even meedogenloze communistische regime in Noord-Korea is een mensenleven niets waard, tenzij men een trouwe slaaf is van het regime. In dit communistische paradijs gaat het schaarse voedsel - er is al op gewezen - in de eerste plaats naar de bevoorrechte nomenclatuur, naar de militairen en de veiligheidsdiensten. Voor de rest van de bevolking geldt een rantsoeneringssysteem, het zogenaamde publieke distributiesysteem, dat zó is opgezet dat eenieder immobiel en gehoorzaam blijft. Recentelijk werden de operaties van het Wereldvoedselprogramma door het regime opgeschort en werd de particuliere verkoop van graan verboden. Een soortgelijk crimineel beleid in het begin van de jaren negentig kostte het leven aan miljoenen mensen en dan te bedenken dat er in sommige fracties van dit Parlement van een dergelijk regime ook nog vrienden zitten."@lt14
"Voorzitter, verschillende van de vorige sprekers hebben er reeds op gewezen: de vrijheid, onze eerste Europese waarde, waarvoor vele van de nieuwe lidstaten een halve eeuw hebben moeten vechten, is het belangrijkste mensenrecht hier op aarde. Naast Cuba is Noord-Korea, waarover we vandaag spreken, een van de laatste communistische tirannieën op aarde. Ook voor het even meedogenloze communistische regime in Noord-Korea is een mensenleven niets waard, tenzij men een trouwe slaaf is van het regime. In dit communistische paradijs gaat het schaarse voedsel - er is al op gewezen - in de eerste plaats naar de bevoorrechte nomenclatuur, naar de militairen en de veiligheidsdiensten. Voor de rest van de bevolking geldt een rantsoeneringssysteem, het zogenaamde publieke distributiesysteem, dat zó is opgezet dat eenieder immobiel en gehoorzaam blijft. Recentelijk werden de operaties van het Wereldvoedselprogramma door het regime opgeschort en werd de particuliere verkoop van graan verboden. Een soortgelijk crimineel beleid in het begin van de jaren negentig kostte het leven aan miljoenen mensen en dan te bedenken dat er in sommige fracties van dit Parlement van een dergelijk regime ook nog vrienden zitten."@lv13
"Voorzitter, verschillende van de vorige sprekers hebben er reeds op gewezen: de vrijheid, onze eerste Europese waarde, waarvoor vele van de nieuwe lidstaten een halve eeuw hebben moeten vechten, is het belangrijkste mensenrecht hier op aarde. Naast Cuba is Noord-Korea, waarover we vandaag spreken, een van de laatste communistische tirannieën op aarde. Ook voor het even meedogenloze communistische regime in Noord-Korea is een mensenleven niets waard, tenzij men een trouwe slaaf is van het regime. In dit communistische paradijs gaat het schaarse voedsel - er is al op gewezen - in de eerste plaats naar de bevoorrechte nomenclatuur, naar de militairen en de veiligheidsdiensten. Voor de rest van de bevolking geldt een rantsoeneringssysteem, het zogenaamde publieke distributiesysteem, dat zó is opgezet dat eenieder immobiel en gehoorzaam blijft. Recentelijk werden de operaties van het Wereldvoedselprogramma door het regime opgeschort en werd de particuliere verkoop van graan verboden. Een soortgelijk crimineel beleid in het begin van de jaren negentig kostte het leven aan miljoenen mensen en dan te bedenken dat er in sommige fracties van dit Parlement van een dergelijk regime ook nog vrienden zitten."@mt15
"Voorzitter, verschillende van de vorige sprekers hebben er reeds op gewezen: de vrijheid, onze eerste Europese waarde, waarvoor vele van de nieuwe lidstaten een halve eeuw hebben moeten vechten, is het belangrijkste mensenrecht hier op aarde. Naast Cuba is Noord-Korea, waarover we vandaag spreken, een van de laatste communistische tirannieën op aarde. Ook voor het even meedogenloze communistische regime in Noord-Korea is een mensenleven niets waard, tenzij men een trouwe slaaf is van het regime. In dit communistische paradijs gaat het schaarse voedsel - er is al op gewezen - in de eerste plaats naar de bevoorrechte nomenclatuur, naar de militairen en de veiligheidsdiensten. Voor de rest van de bevolking geldt een rantsoeneringssysteem, het zogenaamde publieke distributiesysteem, dat zó is opgezet dat eenieder immobiel en gehoorzaam blijft. Recentelijk werden de operaties van het Wereldvoedselprogramma door het regime opgeschort en werd de particuliere verkoop van graan verboden. Een soortgelijk crimineel beleid in het begin van de jaren negentig kostte het leven aan miljoenen mensen en dan te bedenken dat er in sommige fracties van dit Parlement van een dergelijk regime ook nog vrienden zitten."@pl16
"Senhor Presidente, como já vários oradores fizeram notar antes de mim, a liberdade, o nosso mais importante valor europeu, pelo qual muitos dos novos Estados-Membros tiveram de lutar durante cinquenta anos, é o direito humano mais importante à face da Terra. Juntamente com Cuba, a Coreia do Norte, que constitui o tema de hoje, é uma das últimas tiranias comunistas que ainda restam no mundo. A não ser que se seja um fiel escravo do regime, a vida humana nada vale para esse implacável regime comunista. Como já foi feito notar, neste paraíso comunista, os poucos alimentos existentes são para as elites privilegiadas, os militares e os serviços de segurança. A restante população é forçada a conformar-se com um regime de racionamento, o chamado sistema público de distribuição, que foi concebido de molde a garantir que todos se mantenham dóceis e obedientes. Recentemente, as operações do Programa Alimentar Mundial foram suspensas pelo regime e foi proibida a venda privada de cereais. No início dos anos 90, uma política criminosa semelhante custou a vida a milhões de pessoas. E pensar que alguns grupos desta Câmara fraternizam com as pessoas que mantêm vivo um tal regime."@pt17
"Voorzitter, verschillende van de vorige sprekers hebben er reeds op gewezen: de vrijheid, onze eerste Europese waarde, waarvoor vele van de nieuwe lidstaten een halve eeuw hebben moeten vechten, is het belangrijkste mensenrecht hier op aarde. Naast Cuba is Noord-Korea, waarover we vandaag spreken, een van de laatste communistische tirannieën op aarde. Ook voor het even meedogenloze communistische regime in Noord-Korea is een mensenleven niets waard, tenzij men een trouwe slaaf is van het regime. In dit communistische paradijs gaat het schaarse voedsel - er is al op gewezen - in de eerste plaats naar de bevoorrechte nomenclatuur, naar de militairen en de veiligheidsdiensten. Voor de rest van de bevolking geldt een rantsoeneringssysteem, het zogenaamde publieke distributiesysteem, dat zó is opgezet dat eenieder immobiel en gehoorzaam blijft. Recentelijk werden de operaties van het Wereldvoedselprogramma door het regime opgeschort en werd de particuliere verkoop van graan verboden. Een soortgelijk crimineel beleid in het begin van de jaren negentig kostte het leven aan miljoenen mensen en dan te bedenken dat er in sommige fracties van dit Parlement van een dergelijk regime ook nog vrienden zitten."@sk18
"Voorzitter, verschillende van de vorige sprekers hebben er reeds op gewezen: de vrijheid, onze eerste Europese waarde, waarvoor vele van de nieuwe lidstaten een halve eeuw hebben moeten vechten, is het belangrijkste mensenrecht hier op aarde. Naast Cuba is Noord-Korea, waarover we vandaag spreken, een van de laatste communistische tirannieën op aarde. Ook voor het even meedogenloze communistische regime in Noord-Korea is een mensenleven niets waard, tenzij men een trouwe slaaf is van het regime. In dit communistische paradijs gaat het schaarse voedsel - er is al op gewezen - in de eerste plaats naar de bevoorrechte nomenclatuur, naar de militairen en de veiligheidsdiensten. Voor de rest van de bevolking geldt een rantsoeneringssysteem, het zogenaamde publieke distributiesysteem, dat zó is opgezet dat eenieder immobiel en gehoorzaam blijft. Recentelijk werden de operaties van het Wereldvoedselprogramma door het regime opgeschort en werd de particuliere verkoop van graan verboden. Een soortgelijk crimineel beleid in het begin van de jaren negentig kostte het leven aan miljoenen mensen en dan te bedenken dat er in sommige fracties van dit Parlement van een dergelijk regime ook nog vrienden zitten."@sl19
"Herr talman! Som flera talare före mig redan har framhållit är frihet, vårt främsta europeiska värde, som många av de nya medlemsstaterna har tvingats kämpa för i ett halvt sekel, den viktigaste mänskliga rättigheten här på jorden. Tillsammans med Kuba är Nordkorea, som vi talar om i dag, en av världens sista återstående kommunistiska diktaturer. Om man inte är en trofast slav under regimen är inte det mänskliga livet värt någonting för denna hänsynslösa kommunistregim. Som redan har påpekats går de små mängder mat som finns i detta kommunistparadis till den privilegierade eliten, militären och säkerhetstjänsten. Resten av befolkningen tvingas foga sig efter ett ransoneringssystem, det så kallade allmänna fördelningssystemet, som har utformats för att se till att alla förblir orörliga och lydiga. Nyligen avbröt regimen Världslivsmedelsprogrammets verksamhet och privat försäljning av spannmål förbjöds. En liknande kriminell politik i början av 1990-talet krävde miljontals människors liv, och det är oerhört att bara tänka sig att en del grupper i parlamentet umgås med de människor som håller en sådan regim vid liv."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Koenraad Dillen (NI ). –"5,19,15,1,18,14,11,16,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph