Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-06-13-Speech-2-058"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20060613.6.2-058"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Pozdravljam gospoda komisarja in se zahvaljujem poročevalcu, gospodu Buzeku, za neutrudno sodelovanje in izmenjavo informacij ter mu čestitam za opravljeno delo. Sedmi okvirni program za raziskave in razvoj je tesno povezan z razpravo o prihodnosti Evropske unije. Le-to pa vedno bolj zaznamujejo globalni vplivi. Demografija in energija sta za Evropo v prihodnjih desetletjih izredno pomembni področji, a hkrati tudi najbolj problematični. Od nas zahtevata jasno opredeljene cilje, ki lahko zagotovijo gospodarsko in družbeno stabilnost ter ohranijo blaginjo državljanov le pod pogojem, da bomo še bolj povezali znanje in raziskave z inovacijami ter jih uspešno uporabili v gospodarstvu. Demografija in energija morata biti v ospredju prihodnjih evropskih raziskav. A naj se vrnem k področju energije, kjer se soočamo z vse večjimi problemi zanesljive oskrbe, energetske odvisnosti in uresničevanja Kjotskega protokola. Vse našteto kar kliče po začrtanju jasnih ciljev, predvsem srednjeročnih in dolgoročnih, kar stari celini pogosto še vedno povzroča obilo težav. Z vidika dolgoročnega načrtovanja ukrepov v ospredju zagotovo stojijo raziskave fisije in izgradnja jedrskega reaktorja ITER, ki globalno odpira nove dimenzije v energetskem raziskovanju potencialov jedrske energije. Raziskave obnovljivih virov energije in jedrske fisije pa lahko nudijo ustrezen odgovor na naša srednjeročna povpraševanja po zanesljivi, čisti in konkurenčni energiji. Zaenkrat je Evropa še vodilna sila v energetskem sektorju, vendar pa se moramo zavedati nečesa: če želimo na tem področju ohraniti vodilno vlogo v svetovnem merilu tudi v prihodnje, moramo na energijo gledati kot na eno področje. Eno področje, čeprav je področje energetike opredeljeno v več evropskih pogodbah. Enotni in jasni cilji seveda niso dovolj, ampak morajo slediti nujni ukrepi in tu želim poudariti to, da je sedaj pomembna predvsem bitka s časom, kajti program mora biti pripravljen pravočasno, da bo prehod med šestim in sedmim okvirnim programom zvezen."@sl19
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pozdravljam gospoda komisarja in se zahvaljujem poročevalcu, gospodu Buzeku, za neutrudno sodelovanje in izmenjavo informacij ter mu čestitam za opravljeno delo. Sedmi okvirni program za raziskave in razvoj je tesno povezan z razpravo o prihodnosti Evropske unije. Le-to pa vedno bolj zaznamujejo globalni vplivi. Demografija in energija sta za Evropo v prihodnjih desetletjih izredno pomembni področji, a hkrati tudi najbolj problematični. Od nas zahtevata jasno opredeljene cilje, ki lahko zagotovijo gospodarsko in družbeno stabilnost ter ohranijo blaginjo državljanov le pod pogojem, da bomo še bolj povezali znanje in raziskave z inovacijami ter jih uspešno uporabili v gospodarstvu. Demografija in energija morata biti v ospredju prihodnjih evropskih raziskav. A naj se vrnem k področju energije, kjer se soočamo z vse večjimi problemi zanesljive oskrbe, energetske odvisnosti in uresničevanja Kjotskega protokola. Vse našteto kar kliče po začrtanju jasnih ciljev, predvsem srednjeročnih in dolgoročnih, kar stari celini pogosto še vedno povzroča obilo težav. Z vidika dolgoročnega načrtovanja ukrepov v ospredju zagotovo stojijo raziskave fisije in izgradnja jedrskega reaktorja ITER, ki globalno odpira nove dimenzije v energetskem raziskovanju potencialov jedrske energije. Raziskave obnovljivih virov energije in jedrske fisije pa lahko nudijo ustrezen odgovor na naša srednjeročna povpraševanja po zanesljivi, čisti in konkurenčni energiji. Zaenkrat je Evropa še vodilna sila v energetskem sektorju, vendar pa se moramo zavedati nečesa: če želimo na tem področju ohraniti vodilno vlogo v svetovnem merilu tudi v prihodnje, moramo na energijo gledati kot na eno področje. Eno področje, čeprav je področje energetike opredeljeno v več evropskih pogodbah. Enotni in jasni cilji seveda niso dovolj, ampak morajo slediti nujni ukrepi in tu želim poudariti to, da je sedaj pomembna predvsem bitka s časom, kajti program mora biti pripravljen pravočasno, da bo prehod med šestim in sedmim okvirnim programom zvezen."@cs1
"Jeg vil gerne starte med at byde kommissær Potočnik velkommen og takke ordføreren hr. Buzek for hans utrættelige samarbejde og de oplysninger, han har givet os. Jeg vil også gerne lykønske ordføreren med det arbejde, han har udført. Det syvende rammeprogram for forskning og udvikling hænger nært samme med diskussionen om EU's fremtid. Dette forhold vil få større og større betydning i lyset af den nuværende påvirkning fra globalt hold. I de kommende årtier vil områderne demografi og energi få særdeles stor betydning for Europa, men vil også blive de områder, der vil blive ramt af flest problemer. Vi er nødt til at definere vores målsætninger på en klar måde, så vi kan sikre økonomisk og social stabilitet og bevare den offentlige velfærd. Men det kan kun lade sig gøre, hvis vi kan opnå en højere grad af gensidig sammenhæng mellem viden og udvikling på den ene side og innovation på den anden og kan udnytte denne korrelation inden for økonomien. Demografi og energi skal udgøre kernen i vores fremtidige forskning i EU. Nu vil jeg gerne vende tilbage til spørgsmålet om energi, et område, hvor vi står over for stadig større udfordringer med hensyn til forsyningssikkerhed, energiafhængighed og gennemførelsen af Kyoto-protokollen. Alle disse områder kræver, at vi fastlægger tydelige målsætninger, navnlig på mellemlang og lang sigt, eftersom det er her, at Europa i stigende grad står over for stadig flere problemer. Med den langsigtede planlægning for øje skal fusionsforskning og bygningen af ITER-atomreaktoren have forrang, eftersom dette vil åbne nye dimensioner for forskningen i atomenergi på globalt plan. Men forskning i vedvarende energikilder og fissionsenergi kan være et hensigtsmæssigt svar på vores behov for sikker, ren og konkurrencedygtig energi på mellemlang sigt. Europa ligger i øjeblikket i front inden for energisektoren, men vi må alligevel huske på en ting: Hvis vi ønsker at forblive i spidsen for denne sektor på globalt plan, er vi nødt til at anskue energisektoren som et enkelt og samlet område, selv om energiforsyningen allerede er reguleret i en række europæiske traktater. Ensartede og tydelige målsætninger er naturligvis ikke nok. De skal følges op med hensigtsmæssige foranstaltninger, og her vil jeg gerne understrege betydningen af at bevare en førerposition. Vores program skal være færdigt i tide, så vi kan etablere en sammenhæng i overgangen fra det sjette til det syvende rammeprogram."@da2
"Ich möchte zunächst Kommissar Potočnik begrüßen und dem Berichterstatter, Herrn Buzek, für seine unermüdliche Kooperation und die an uns weitergegebenen Informationen danken. Außerdem möchte ich dem Berichterstatter zu der von ihm geleisteten Arbeit gratulieren. Das Siebte Rahmenprogramm für Forschung und Entwicklung ist eng verbunden mit der Debatte über die Zukunft der Europäischen Union. Angesichts der aktuellen globalen Einflüsse dürfte sich dieser Zusammenhang noch enger gestalten. In den nächsten Jahrzehnten werden die Bereiche Demografie und Energie für Europa außerordentliche Bedeutung erlangen. Gleichzeitig werden hier aber auch die größten Probleme auftreten. Wir müssen unsere Ziele klar definieren, damit wir die wirtschaftliche und soziale Stabilität sowie das Gemeinwohl sichern können. Das wird uns aber nur dann gelingen, wenn wir die Wechselwirkung zwischen Wissen und Entwicklung einerseits und Innovation andererseits vertiefen und diese Beziehung wirtschaftlich nutzen können. Demografie und Energie müssen künftig den Kern unserer Forschungstätigkeit in der Europäischen Union bilden. Ich möchte auf die Energieproblematik zurückkommen. In diesem Bereich stehen wir, was die Versorgungssicherheit, die Energieabhängigkeit und die Umsetzung des Kyoto-Protokolls angeht, vor immer mehr Herausforderungen. All diese Fragen zwingen uns, klare, vor allem mittel- und langfristige Ziele zu setzen, denn in diesem Bereich stehen wir vor einer wachsenden Zahl von Schwierigkeiten. Langfristig müssen die Fusionsforschung und der Bau des nuklearen Versuchsreaktors ITER Vorrang erhalten, weil dies neue Dimensionen in der Kernenergieforschung im globalen Maßstab eröffnen wird. Doch auch die Forschung im Bereich der erneuerbaren Energiequellen und der Kernspaltung können einen angemessenen Beitrag zur Deckung unseres mittelfristigen Bedarfs an sicherer, sauberer und wettbewerbsfähiger Energie leisten. Europa nimmt derzeit im Energiesektor eine Spitzenposition ein, trotzdem müssen wir aber eines bedenken: Wenn wir unsere weltweit führende Position in diesem Sektor erhalten wollen, dann müssen wir den Energiesektor als einen einheitlichen Gesamtbereich betrachten, obwohl die Energieversorgung bereits durch eine Reihe von europäischen Verträgen reguliert worden ist. Natürlich reichen einheitliche und klare Ziele nicht aus. Ihnen müssen entsprechende Maßnahmen folgen, und in diesem Zusammenhang möchte ich nochmals betonen, wie wichtig es ist, dass wir unseren Vorsprung sichern. Unser Programm muss rechtzeitig vorliegen, damit wir einen nahtlosen Übergang vom Sechsten zum Siebten Rahmenprogramm gewährleisten können."@de9
"Θέλω καταρχάς να καλωσορίσω τον Επίτροπο Potočnik και να ευχαριστήσω τον εισηγητή κ. Buzek για την ακούραστη συνεργασία του και για τις πληροφορίες που μας προσέφερε. Θέλω επίσης να συγχαρώ τον εισηγητή για τις προσπάθειες που κατέβαλε. Το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την ανάπτυξη είναι στενά συνδεδεμένο με τη συζήτηση για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το γεγονός αυτό θα αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία ενόψει των τρεχουσών διεθνών τάσεων. Τις προσεχείς δεκαετίες οι τομείς της δημογραφίας και της ενέργειας θα αποκτήσουν ιδιαίτερη σημασία για την Ευρώπη, ενώ θα είναι επίσης οι τομείς στους οποίους θα παρουσιάζονται τα περισσότερα προβλήματα. Πρέπει να ορίσουμε τους στόχους μας με σαφήνεια, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την οικονομική και κοινωνική σταθερότητα και να διατηρήσουμε την κοινωνική ευημερία. Εντούτοις, ο μόνος τρόπος για να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο είναι να επιτύχουμε μεγαλύτερο βαθμό αλληλεξάρτησης μεταξύ της γνώσης και της ανάπτυξης, αφενός, και της καινοτομίας, αφετέρου, αλλά και να εκμεταλλευτούμε με επιτυχία αυτή τη σχέση στην οικονομία. Η δημογραφία και η ενέργεια πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο των μελλοντικών ερευνών μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιτρέψτε μου τώρα να επανέλθω στο θέμα της ενέργειας, τομέα στον οποίο αντιμετωπίζουμε όλο και μεγαλύτερες προκλήσεις όσον αφορά την ασφάλεια του εφοδιασμού, την ενεργειακή εξάρτηση και την εφαρμογή του πρωτοκόλλου του Κυότο. Όλοι αυτοί οι τομείς απαιτούν να θέσουμε μια σαφή σειρά στόχων, ιδίως σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα, καθώς σε αυτόν ακριβώς τον τομέα η Ευρώπη αντιμετωπίζει όλο και συχνότερα αυξανόμενο αριθμό δυσχερειών. Έχοντας κατά νου τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην έρευνα στον τομέα της σύντηξης και στην κατασκευή του διεθνούς θερμοπυρηνικού πειραματικού αντιδραστήρα, καθόσον αυτό θα δημιουργήσει νέες προοπτικές ως προς την έρευνα στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας σε διεθνή κλίμακα. Ωστόσο, η έρευνα για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στον τομέα της πυρηνικής σχάσης μπορεί να προσφέρει επαρκείς λύσεις για την κάλυψη των μεσοπρόθεσμων αναγκών μας σε ασφαλή, καθαρή και ανταγωνιστική ενέργεια. Η Ευρώπη είναι επί του παρόντος πρωτοπόρος στον τομέα της ενέργειας· παρ’ όλα αυτά, όμως, δεν πρέπει να λησμονούμε το εξής: αν επιθυμούμε να διατηρήσουμε τη διεθνή πρωτοπορία σε αυτόν τον τομέα, πρέπει να προσεγγίζουμε την ενέργεια ως ενιαίο τομέα, παρά το γεγονός ότι οι ενεργειακοί πόροι ρυθμίζονται ήδη βάσει μιας σειράς ευρωπαϊκών συνθηκών. Βεβαίως, οι ενοποιημένοι και σαφείς στόχοι δεν είναι αρκετοί. Πρέπει να συνοδεύονται από επαρκή μέτρα, και σε αυτόν ακριβώς τον τομέα θέλω να τονίσω την ανάγκη να παραμείνουμε στην πρωτοπορία. Το πρόγραμμά μας πρέπει να είναι έτοιμο εγκαίρως, ούτως ώστε να επιτευχθεί η ομαλή μετάβαση από το έκτο στο έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο."@el10
"I would like to begin by welcoming Commissioner Potočnik and thanking rapporteur Buzek for his tireless cooperation and the information that he has given us. I would also like to congratulate the rapporteur for the work that he has done. The Seventh Research and Development Framework Programme is closely linked with the debate on the future of the European Union. This fact is set to become increasingly significant in the light of current global influences. In the coming decades the areas of demography and energy will be of exceptional importance for Europe, yet will also become the areas most ridden with problems. We have to define our objectives clearly, so that we can secure economic and social stability and preserve public welfare. However, we will only be able to do so if we can achieve a higher degree of interdependence between knowledge and development on the one hand and innovation on the other, and if we can make successful use of this correlation in the economy. Demography and energy must constitute the core of our future research in the European Union. Let me now return to the issue of energy, an area in which we face ever greater challenges in terms of secure supplies, energy dependency and the implementation of the Kyoto Protocol. All these areas call upon us to lay down a clear set of objectives, particularly medium and long–term, as it is here that Europe increasingly finds itself faced with a growing number of difficulties. With long–term planning in mind, fusion research and the construction of the ITER nuclear reactor project must take precedence, as this will open up new dimensions in the research of nuclear energy on a global scale. However, research into renewable energy sources and nuclear fission can offer an adequate response to our medium–term demands for secure, clean and competitive energy. Europe is currently a frontrunner in the energy sector, but we must bear one thing in mind nonetheless: if we wish to remain at the cutting edge of this sector in global terms, we have to view energy as a single, unified area, despite the fact that energy supplies have already been regulated in a number of European treaties. Of course, unified and clear objectives are not enough. They have to be followed up with adequate measures and it is here that I wish to stress the importance of staying ahead of the game. Our programme has to be ready in time so that we can establish a link in the crossover from the sixth to the seventh framework programme."@en4
"Quiero empezar dando la bienvenida al Comisario Potočnik y las gracias al ponente Buzek por su incansable cooperación y la información que nos ha dado. Quiero felicitar también al ponente por el trabajo que ha hecho. El Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo está estrechamente vinculado al debate sobre el futuro de la Unión Europea. Este hecho adquirirá una importancia cada vez mayor a la vista de las influencias mundiales actuales. En las próximas décadas, los ámbitos de la demografía y la energía adquirirán suma importancia para Europa, pero se convertirán también en los ámbitos que más problemas planteen. Tenemos que definir claramente nuestros objetivos, para que podamos asegurar la estabilidad económica y social y preservar el bienestar de los ciudadanos. Pero solo podremos hacerlo si conseguimos un mayor grado de interdependencia entre el conocimiento y el desarrollo por un lado, y la innovación por otro, y si sabemos hacer un buen uso de esta correlación en la economía. La demografía y la energía tienen que constituir el núcleo de nuestra futura investigación en la Unión Europea. Volvamos a la cuestión de la energía, un ámbito en donde nos enfrentamos a retos mayores que nunca en términos de seguridad del suministro, dependencia energética y aplicación del Protocolo de Kyoto. Todos estos aspectos exigen de nosotros que formulemos una serie de objetivos claros, sobre todo a medio y largo plazo, puesto que es aquí donde Europa se enfrenta a un número cada vez mayor de dificultades. Pensando en la planificación a largo plazo, la investigación de la fusión y el proyecto de construcción del reactor nuclear ITER tienen que recibir prioridad, puesto que abrirán nuevas dimensiones en la investigación de la energía nuclear a escala mundial. No obstante, la investigación de las fuentes de energía renovables y la fisión nuclear pueden ofrecer una respuesta adecuada a nuestras demandas a medio plazo de una energía segura, limpia y competitiva. Europa está actualmente a la cabeza del sector energético, pero no obstante debemos tener en cuenta una cosa: si queremos mantenernos a la cabeza de este sector en términos mundiales, tenemos que ver la energía como un sector único y unificado, aunque el suministro de energía esté ya regulado en algunos tratados europeos. Por supuesto, no basta con unos objetivos unificados y claros. Tienen que ir seguidos de medidas adecuadas y es aquí donde quiero insistir en la importancia de mantenernos a la cabeza del juego. Nuestro programa tiene que estar preparado a tiempo para que podamos establecer un vínculo en la transición del Sexto al Séptimo Programa Marco."@es20
"Pozdravljam gospoda komisarja in se zahvaljujem poročevalcu, gospodu Buzeku, za neutrudno sodelovanje in izmenjavo informacij ter mu čestitam za opravljeno delo. Sedmi okvirni program za raziskave in razvoj je tesno povezan z razpravo o prihodnosti Evropske unije. Le-to pa vedno bolj zaznamujejo globalni vplivi. Demografija in energija sta za Evropo v prihodnjih desetletjih izredno pomembni področji, a hkrati tudi najbolj problematični. Od nas zahtevata jasno opredeljene cilje, ki lahko zagotovijo gospodarsko in družbeno stabilnost ter ohranijo blaginjo državljanov le pod pogojem, da bomo še bolj povezali znanje in raziskave z inovacijami ter jih uspešno uporabili v gospodarstvu. Demografija in energija morata biti v ospredju prihodnjih evropskih raziskav. A naj se vrnem k področju energije, kjer se soočamo z vse večjimi problemi zanesljive oskrbe, energetske odvisnosti in uresničevanja Kjotskega protokola. Vse našteto kar kliče po začrtanju jasnih ciljev, predvsem srednjeročnih in dolgoročnih, kar stari celini pogosto še vedno povzroča obilo težav. Z vidika dolgoročnega načrtovanja ukrepov v ospredju zagotovo stojijo raziskave fisije in izgradnja jedrskega reaktorja ITER, ki globalno odpira nove dimenzije v energetskem raziskovanju potencialov jedrske energije. Raziskave obnovljivih virov energije in jedrske fisije pa lahko nudijo ustrezen odgovor na naša srednjeročna povpraševanja po zanesljivi, čisti in konkurenčni energiji. Zaenkrat je Evropa še vodilna sila v energetskem sektorju, vendar pa se moramo zavedati nečesa: če želimo na tem področju ohraniti vodilno vlogo v svetovnem merilu tudi v prihodnje, moramo na energijo gledati kot na eno področje. Eno področje, čeprav je področje energetike opredeljeno v več evropskih pogodbah. Enotni in jasni cilji seveda niso dovolj, ampak morajo slediti nujni ukrepi in tu želim poudariti to, da je sedaj pomembna predvsem bitka s časom, kajti program mora biti pripravljen pravočasno, da bo prehod med šestim in sedmim okvirnim programom zvezen."@et5
"Haluan aluksi toivottaa komission jäsenen Potočnikin tervetulleeksi sekä kiittää esittelijä Buzekia väsymättömästä yhteistyöstä ja meille annetuista tiedoista. Haluan kiittää esittelijää myös hänen tekemästään työstä. Tutkimuksen ja kehittämisen seitsemäs puiteohjelma liittyy läheisesti Euroopan unionin tulevaisuudesta käytävään keskusteluun. Tämä on yhä merkityksellisempää nykyisten maailmanlaajuisten vaikutusten vuoksi. Väestötiede ja energia ovat tulevina vuosikymmeninä poikkeuksellisen tärkeitä aloja Euroopassa, mutta niillä on myös eniten ongelmia. Meidän on määritettävä tavoitteemme selvästi, jotta voimme varmistaa taloudellisen ja yhteiskunnallisen vakauden sekä säilyttää yleisen hyvinvoinnin. Onnistumme siinä kuitenkin vain, jos pystymme lisäämään tiedon ja kehittämisen sekä innovoinnin keskinäistä riippuvuutta ja jos voimme hyödyntää menestyksekkäästi tätä riippuvuussuhdetta taloudessa. Väestötieteen ja energian on oltava Euroopan unionissa tulevaisuudessa tehtävän tutkimuksen keskipisteinä. Käsittelen seuraavaksi energia-alaa, jolla kohtaamme yhä suurempia haasteita. Nämä haasteet liittyvät toimitusvarmuuteen, energiariippuvuuteen ja Kioton pöytäkirjan täytäntöönpanoon. Meidän on asetettava kaikilla näillä aloilla selkeitä, etenkin keskipitkän ja pitkän aikavälin, tavoitteita, koska juuri näillä aloilla Euroopan unionilla on yhä enemmän ongelmia. Pitkän aikavälin suunnittelussa etusijalle on asetettava fuusiotutkimus ja ITER-ydinreaktorihankkeen toteuttaminen, koska ne avaavat uusia maailmanlaajuisia ulottuvuuksia ydinenergiatutkimuksessa. Uusiutuvia energialähteitä ja ydinfissiota koskeva tutkimus saattaa kuitenkin olla riittävä vastaus turvallista, puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa koskeviin keskipitkän aikavälin vaatimuksiimme. Euroopan unionilla on nyt johtoasema energia-alalla, mutta meidän on pidettävä mielessämme yksi asia: jos haluamme säilyttää maailmanlaajuisen johtoaseman tällä alalla, meidän on tarkasteltava energiaa yhtenä yhtenäisenä alana, vaikka joissakin Euroopan unionin sopimuksissa onkin jo energiatoimituksia koskevia määräyksiä. Yhtenäiset ja selkeät tavoitteet eivät tietenkään riitä. Niiden lisäksi on toteutettava riittäviä toimia, ja nimenomaan tässä yhteydessä haluan painottaa, että on tärkeää olla aikaansa edellä. Ohjelmamme on oltava ajoissa valmis, jotta siirtyminen kuudennesta seitsemänteen puiteohjelmaan tapahtuu saumattomasti."@fi7
"Je tiens tout d’abord à remercier le commissaire Potočnik et le rapporteur Buzek pour sa coopération inlassable et les informations qu’il nous a fournies. Je tiens aussi à féliciter le rapporteur pour le travail qu’il a accompli. Le septième programme-cadre de recherche et de développement est étroitement lié au débat sur l’avenir de l’Union européenne. Cette évidence devrait revêtir une importance croissante à la lumière des influences internationales actuelles. Au cours des décennies à venir, les secteurs de la démographie et de l’énergie acquerront une importance exceptionnelle pour l’Europe, et il s’agira pourtant des secteurs qui seront les plus touchés par les problèmes. Nous devons définir clairement nos objectifs de manière à garantir la stabilité économique et sociale et à préserver le bien-être général. Toutefois, nous ne pourrons y parvenir que si nous pouvons établir une interdépendance accrue entre le savoir et le développement d’une part et l’innovation d’autre part et si nous exploitons avec fruit cette corrélation dans l’économie. La démographie et l’énergie doivent constituer le cœur de notre future recherche au sein de l’Union européenne. Permettez-moi de revenir à la question de l’énergie, un secteur dans lequel nous devons faire face à de plus en plus de difficultés liées à la sécurité des l’approvisionnement, à la dépendance énergétique et à la mise en œuvre du protocole de Kyoto. Tous ces domaines exigent que nous fixions un ensemble clair d’objectifs, en particulier à moyen et long termes, parce que c’est dans ce domaine que l’Europe se trouvera confrontée à un nombre croissant de difficultés. Dans une optique de planification à long terme, la recherche sur la fusion et la construction du projet ITER de réacteur nucléaire doivent avoir la priorité dans la mesure où elles offriront de nouvelles perspectives à la recherche sur l’énergie nucléaire au niveau mondial. Toutefois, la recherche sur les sources d’énergies renouvelables et la fission nucléaire peut apporter une réponse adaptée à nos exigences à moyen terme pour une énergie sûre, propre et compétitive. L’Europe jouit actuellement d’une position de meneuse dans le secteur de l’énergie, mais nous devons garder à l’esprit une chose: si nous entendons rester à la pointe du secteur à l’échelle mondiale, nous devons considérer l’énergie comme un secteur uniforme, malgré le fait que les approvisionnements énergétiques sont déjà régis par un certain nombre de traités européens. Il va de soi que des objectifs uniformes et clairs ne suffisent pas. Ils doivent être suivis de mesures appropriées et c’est à ce titre que je souhaite souligner l’importance de rester aux premières places. Notre programme doit être prêt à temps pour pouvoir établir un lien au cours de la transition entre les sixième et septième programmes-cadres."@fr8
"Pozdravljam gospoda komisarja in se zahvaljujem poročevalcu, gospodu Buzeku, za neutrudno sodelovanje in izmenjavo informacij ter mu čestitam za opravljeno delo. Sedmi okvirni program za raziskave in razvoj je tesno povezan z razpravo o prihodnosti Evropske unije. Le-to pa vedno bolj zaznamujejo globalni vplivi. Demografija in energija sta za Evropo v prihodnjih desetletjih izredno pomembni področji, a hkrati tudi najbolj problematični. Od nas zahtevata jasno opredeljene cilje, ki lahko zagotovijo gospodarsko in družbeno stabilnost ter ohranijo blaginjo državljanov le pod pogojem, da bomo še bolj povezali znanje in raziskave z inovacijami ter jih uspešno uporabili v gospodarstvu. Demografija in energija morata biti v ospredju prihodnjih evropskih raziskav. A naj se vrnem k področju energije, kjer se soočamo z vse večjimi problemi zanesljive oskrbe, energetske odvisnosti in uresničevanja Kjotskega protokola. Vse našteto kar kliče po začrtanju jasnih ciljev, predvsem srednjeročnih in dolgoročnih, kar stari celini pogosto še vedno povzroča obilo težav. Z vidika dolgoročnega načrtovanja ukrepov v ospredju zagotovo stojijo raziskave fisije in izgradnja jedrskega reaktorja ITER, ki globalno odpira nove dimenzije v energetskem raziskovanju potencialov jedrske energije. Raziskave obnovljivih virov energije in jedrske fisije pa lahko nudijo ustrezen odgovor na naša srednjeročna povpraševanja po zanesljivi, čisti in konkurenčni energiji. Zaenkrat je Evropa še vodilna sila v energetskem sektorju, vendar pa se moramo zavedati nečesa: če želimo na tem področju ohraniti vodilno vlogo v svetovnem merilu tudi v prihodnje, moramo na energijo gledati kot na eno področje. Eno področje, čeprav je področje energetike opredeljeno v več evropskih pogodbah. Enotni in jasni cilji seveda niso dovolj, ampak morajo slediti nujni ukrepi in tu želim poudariti to, da je sedaj pomembna predvsem bitka s časom, kajti program mora biti pripravljen pravočasno, da bo prehod med šestim in sedmim okvirnim programom zvezen."@hu11
"Vorrei innanzi tutto salutare il Commissario Potočnik e ringraziare il relatore Buzek per la sua cooperazione infaticabile e per le informazioni che ci ha fornito nonché congratularmi con lui per il lavoro svolto. Il settimo programma quadro di ricerca e sviluppo è strettamente legato alla discussione sul futuro dell’Unione europea, questione, questa, destinata a diventare sempre più importante, in considerazione delle attuali influenze globali. Nei prossimi decenni i settori della demografia e dell’energia assumeranno eccezionale importanza per l’Europa, tuttavia saranno anche i settori che presenteranno i maggiori problemi. Dobbiamo definire i nostri obiettivi in modo chiaro, onde poter garantire la stabilità economica e sociale e salvaguardare il benessere pubblico. Tuttavia, riusciremo a farlo soltanto se sapremo conseguire un più alto grado di interdipendenza tra la conoscenza e lo sviluppo, da un lato, e l’innovazione dall’altro, e se riusciremo a fare un uso proficuo di questa correlazione nell’economia. La demografia e l’energia devono costituire il nucleo della ricerca futura nell’Unione europea. Permettetemi di riprendere la questione dell’energia, un settore in cui ci attendono sfide sempre più impegnative in termini di sicurezza dell’approvvigionamento, dipendenza energetica e attuazione del Protocollo di Kyoto. Tutti questi aspetti c’impongono di definire un insieme di obiettivi chiari, in particolare a medio e lungo termine, perché è in questo settore che l’Europa si trova sempre più spesso di fronte a un numero crescente di difficoltà. Nell’ottica di una pianificazione a lungo termine, la ricerca sulla fusione e la costruzione del reattore nucleare nell’ambito del progetto ITER devono avere la precedenza, in quanto apriranno nuove dimensioni nella ricerca sull’energia nucleare a livello globale. Tuttavia, le attività di ricerca sulle fonti energetiche rinnovabili e sulla fissione nucleare possono offrire una risposta adeguata alle nostre esigenze a medio termine in materia di energia sicura, pulita e competitiva. L’Europa è attualmente un nel settore energetico, ma dobbiamo tenere conto di un aspetto: se vogliamo rimanere all’avanguardia del settore in termini globali, dobbiamo considerare l’energia come un settore unico, unificato, nonostante il fatto che le forniture energetiche siano già disciplinate da diversi Trattati europei. Come sappiamo, non è sufficiente fissare obiettivi comuni chiari. Tali obiettivi devono essere accompagnati da opportune misure, e a questo punto vorrei sottolineare l’importanza di giocare d’anticipo. Il programma deve essere pronto in tempo utile, in modo da garantire la continuità nella transizione dal sesto al settimo programma quadro."@it12
"Pozdravljam gospoda komisarja in se zahvaljujem poročevalcu, gospodu Buzeku, za neutrudno sodelovanje in izmenjavo informacij ter mu čestitam za opravljeno delo. Sedmi okvirni program za raziskave in razvoj je tesno povezan z razpravo o prihodnosti Evropske unije. Le-to pa vedno bolj zaznamujejo globalni vplivi. Demografija in energija sta za Evropo v prihodnjih desetletjih izredno pomembni področji, a hkrati tudi najbolj problematični. Od nas zahtevata jasno opredeljene cilje, ki lahko zagotovijo gospodarsko in družbeno stabilnost ter ohranijo blaginjo državljanov le pod pogojem, da bomo še bolj povezali znanje in raziskave z inovacijami ter jih uspešno uporabili v gospodarstvu. Demografija in energija morata biti v ospredju prihodnjih evropskih raziskav. A naj se vrnem k področju energije, kjer se soočamo z vse večjimi problemi zanesljive oskrbe, energetske odvisnosti in uresničevanja Kjotskega protokola. Vse našteto kar kliče po začrtanju jasnih ciljev, predvsem srednjeročnih in dolgoročnih, kar stari celini pogosto še vedno povzroča obilo težav. Z vidika dolgoročnega načrtovanja ukrepov v ospredju zagotovo stojijo raziskave fisije in izgradnja jedrskega reaktorja ITER, ki globalno odpira nove dimenzije v energetskem raziskovanju potencialov jedrske energije. Raziskave obnovljivih virov energije in jedrske fisije pa lahko nudijo ustrezen odgovor na naša srednjeročna povpraševanja po zanesljivi, čisti in konkurenčni energiji. Zaenkrat je Evropa še vodilna sila v energetskem sektorju, vendar pa se moramo zavedati nečesa: če želimo na tem področju ohraniti vodilno vlogo v svetovnem merilu tudi v prihodnje, moramo na energijo gledati kot na eno področje. Eno področje, čeprav je področje energetike opredeljeno v več evropskih pogodbah. Enotni in jasni cilji seveda niso dovolj, ampak morajo slediti nujni ukrepi in tu želim poudariti to, da je sedaj pomembna predvsem bitka s časom, kajti program mora biti pripravljen pravočasno, da bo prehod med šestim in sedmim okvirnim programom zvezen."@lt14
"Pozdravljam gospoda komisarja in se zahvaljujem poročevalcu, gospodu Buzeku, za neutrudno sodelovanje in izmenjavo informacij ter mu čestitam za opravljeno delo. Sedmi okvirni program za raziskave in razvoj je tesno povezan z razpravo o prihodnosti Evropske unije. Le-to pa vedno bolj zaznamujejo globalni vplivi. Demografija in energija sta za Evropo v prihodnjih desetletjih izredno pomembni področji, a hkrati tudi najbolj problematični. Od nas zahtevata jasno opredeljene cilje, ki lahko zagotovijo gospodarsko in družbeno stabilnost ter ohranijo blaginjo državljanov le pod pogojem, da bomo še bolj povezali znanje in raziskave z inovacijami ter jih uspešno uporabili v gospodarstvu. Demografija in energija morata biti v ospredju prihodnjih evropskih raziskav. A naj se vrnem k področju energije, kjer se soočamo z vse večjimi problemi zanesljive oskrbe, energetske odvisnosti in uresničevanja Kjotskega protokola. Vse našteto kar kliče po začrtanju jasnih ciljev, predvsem srednjeročnih in dolgoročnih, kar stari celini pogosto še vedno povzroča obilo težav. Z vidika dolgoročnega načrtovanja ukrepov v ospredju zagotovo stojijo raziskave fisije in izgradnja jedrskega reaktorja ITER, ki globalno odpira nove dimenzije v energetskem raziskovanju potencialov jedrske energije. Raziskave obnovljivih virov energije in jedrske fisije pa lahko nudijo ustrezen odgovor na naša srednjeročna povpraševanja po zanesljivi, čisti in konkurenčni energiji. Zaenkrat je Evropa še vodilna sila v energetskem sektorju, vendar pa se moramo zavedati nečesa: če želimo na tem področju ohraniti vodilno vlogo v svetovnem merilu tudi v prihodnje, moramo na energijo gledati kot na eno področje. Eno področje, čeprav je področje energetike opredeljeno v več evropskih pogodbah. Enotni in jasni cilji seveda niso dovolj, ampak morajo slediti nujni ukrepi in tu želim poudariti to, da je sedaj pomembna predvsem bitka s časom, kajti program mora biti pripravljen pravočasno, da bo prehod med šestim in sedmim okvirnim programom zvezen."@lv13
"Pozdravljam gospoda komisarja in se zahvaljujem poročevalcu, gospodu Buzeku, za neutrudno sodelovanje in izmenjavo informacij ter mu čestitam za opravljeno delo. Sedmi okvirni program za raziskave in razvoj je tesno povezan z razpravo o prihodnosti Evropske unije. Le-to pa vedno bolj zaznamujejo globalni vplivi. Demografija in energija sta za Evropo v prihodnjih desetletjih izredno pomembni področji, a hkrati tudi najbolj problematični. Od nas zahtevata jasno opredeljene cilje, ki lahko zagotovijo gospodarsko in družbeno stabilnost ter ohranijo blaginjo državljanov le pod pogojem, da bomo še bolj povezali znanje in raziskave z inovacijami ter jih uspešno uporabili v gospodarstvu. Demografija in energija morata biti v ospredju prihodnjih evropskih raziskav. A naj se vrnem k področju energije, kjer se soočamo z vse večjimi problemi zanesljive oskrbe, energetske odvisnosti in uresničevanja Kjotskega protokola. Vse našteto kar kliče po začrtanju jasnih ciljev, predvsem srednjeročnih in dolgoročnih, kar stari celini pogosto še vedno povzroča obilo težav. Z vidika dolgoročnega načrtovanja ukrepov v ospredju zagotovo stojijo raziskave fisije in izgradnja jedrskega reaktorja ITER, ki globalno odpira nove dimenzije v energetskem raziskovanju potencialov jedrske energije. Raziskave obnovljivih virov energije in jedrske fisije pa lahko nudijo ustrezen odgovor na naša srednjeročna povpraševanja po zanesljivi, čisti in konkurenčni energiji. Zaenkrat je Evropa še vodilna sila v energetskem sektorju, vendar pa se moramo zavedati nečesa: če želimo na tem področju ohraniti vodilno vlogo v svetovnem merilu tudi v prihodnje, moramo na energijo gledati kot na eno področje. Eno področje, čeprav je področje energetike opredeljeno v več evropskih pogodbah. Enotni in jasni cilji seveda niso dovolj, ampak morajo slediti nujni ukrepi in tu želim poudariti to, da je sedaj pomembna predvsem bitka s časom, kajti program mora biti pripravljen pravočasno, da bo prehod med šestim in sedmim okvirnim programom zvezen."@mt15
"Ik wil om te beginnen commissaris Potočnik van harte welkom heten en de rapporteur, de heer Buzek, van harte bedanken voor zijn onvermoeibare samenwerking en de informatie die hij ons gegeven heeft. Ik wil de rapporteur ook gelukwensen met zijn werk. Het zevende kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling houdt nauw verband met het debat over de toekomst van de Europese Unie. Dit feit begint steeds sterker op de voorgrond te treden ten gevolge van de huidige invloeden op mondiaal vlak. In de komende decennia zullen demografie en energie sectoren van uitzonderlijk belang zijn voor Europa, maar tegelijkertijd zullen het de sectoren zijn met de meeste problemen. Wij moeten onze doelstellingen duidelijk definiëren, zodat wij kunnen zorgen voor economische en sociale stabiliteit en de sociale voorzieningen kunnen handhaven. Dat zal echter alleen mogelijk zijn indien wij de interdependentie tussen enerzijds kennis en ontwikkeling en anderzijds innovaties kunnen versterken, en als wij deze correlatie op succesvolle wijze kunnen gebruiken in de economie. Demografie en energie moeten de kern van het toekomstig onderzoek in de Europese Unie zijn. Dan wil ik nu overgaan tot het vraagstuk van de energie, een sector waarin wij met steeds grotere uitdagingen worden geconfronteerd wat continue energiebevoorrading, energieafhankelijkheid en de implementatie van het Protocol van Kyoto betreft. Al deze vraagstukken vereisen dat wij duidelijke doelstellingen vaststellen, met name op de middellange en lange termijn, aangezien Europa juist daar geconfronteerd zal worden met een steeds groter aantal moeilijkheden. Wat de langetermijnplanning betreft, moet voorrang worden gegeven aan fusieonderzoek en de uitvoering van het ITER-kernreactorproject. Daarmee kunnen wij namelijk nieuwe dimensies openen in het onderzoek naar kernenergie op wereldschaal. Onderzoek naar hernieuwbare energiebronnen en kernsplijting kan echter een adequaat antwoord geven op onze vraag naar continue, schone en concurrentiële energiebevoorrading op middellange termijn. Europa speelt momenteel een voortrekkersrol in deze sector, maar wij moeten desalniettemin één ding voor ogen houden: als wij op mondiaal vlak een voortrekkersrol willen blijven vervullen in deze sector, moeten wij energie gaan zien als een gemeenschappelijke, interne sector, ondanks het feit dat de energievoorziening reeds is geregeld in een aantal Europese Verdragen. Natuurlijk volstaat het niet om gemeenschappelijke en duidelijke doelstellingen te hebben. Daar moeten adequate maatregelen op volgen, en volgens mij is het juist daar heel belangrijk om koploper te blijven. Ons programma moet op tijd klaar zijn, zodat wij een brug kunnen slaan tussen het zesde en het zevende kaderprogramma."@nl3
"Pozdravljam gospoda komisarja in se zahvaljujem poročevalcu, gospodu Buzeku, za neutrudno sodelovanje in izmenjavo informacij ter mu čestitam za opravljeno delo. Sedmi okvirni program za raziskave in razvoj je tesno povezan z razpravo o prihodnosti Evropske unije. Le-to pa vedno bolj zaznamujejo globalni vplivi. Demografija in energija sta za Evropo v prihodnjih desetletjih izredno pomembni področji, a hkrati tudi najbolj problematični. Od nas zahtevata jasno opredeljene cilje, ki lahko zagotovijo gospodarsko in družbeno stabilnost ter ohranijo blaginjo državljanov le pod pogojem, da bomo še bolj povezali znanje in raziskave z inovacijami ter jih uspešno uporabili v gospodarstvu. Demografija in energija morata biti v ospredju prihodnjih evropskih raziskav. A naj se vrnem k področju energije, kjer se soočamo z vse večjimi problemi zanesljive oskrbe, energetske odvisnosti in uresničevanja Kjotskega protokola. Vse našteto kar kliče po začrtanju jasnih ciljev, predvsem srednjeročnih in dolgoročnih, kar stari celini pogosto še vedno povzroča obilo težav. Z vidika dolgoročnega načrtovanja ukrepov v ospredju zagotovo stojijo raziskave fisije in izgradnja jedrskega reaktorja ITER, ki globalno odpira nove dimenzije v energetskem raziskovanju potencialov jedrske energije. Raziskave obnovljivih virov energije in jedrske fisije pa lahko nudijo ustrezen odgovor na naša srednjeročna povpraševanja po zanesljivi, čisti in konkurenčni energiji. Zaenkrat je Evropa še vodilna sila v energetskem sektorju, vendar pa se moramo zavedati nečesa: če želimo na tem področju ohraniti vodilno vlogo v svetovnem merilu tudi v prihodnje, moramo na energijo gledati kot na eno področje. Eno področje, čeprav je področje energetike opredeljeno v več evropskih pogodbah. Enotni in jasni cilji seveda niso dovolj, ampak morajo slediti nujni ukrepi in tu želim poudariti to, da je sedaj pomembna predvsem bitka s časom, kajti program mora biti pripravljen pravočasno, da bo prehod med šestim in sedmim okvirnim programom zvezen."@pl16
"Gostaria de começar por dar as boas-vindas ao Senhor Comissário Potočnik e agradecer ao relator, senhor deputado Buzek, pela sua infatigável cooperação e pela informação que nos deu. Felicito-o também pelo trabalho que realizou. O sétimo programa-quadro de actividades em matéria de investigação, desenvolvimento tecnológico e demonstração está intimamente ligado ao debate sobre o futuro da União Europeia. Este facto vai tornar-se cada vez mais importante à luz das actuais influências globais. Nas próximas décadas, os domínios da demografia e da energia serão de excepcional importância para a Europa, mas serão também os domínios em que surgirão mais problemas. Temos de definir claramente os nossos objectivos, de modo a podermos assegurar estabilidade económica e social e preservar o sistema público de segurança social. No entanto, só conseguiremos fazê-lo se atingirmos um grau mais elevado de interdependência entre conhecimento e desenvolvimento, por um lado, e inovação, por outro, e se soubermos utilizar correctamente esta correlação na economia. A demografia e a energia têm de constituir os pontos fulcrais da investigação futura na União Europeia. Permitam-me que regresse agora à questão da energia, um domínio em que enfrentamos desafios ainda maiores em termos de aprovisionamento seguro, dependência energética e aplicação do Protocolo de Quioto. Todas estas questões exigem que estabeleçamos um conjunto claro de objectivos, em especial a médio e longo prazo, porque é aqui que a Europa se encontra confrontada com um número crescente de dificuldades. Tendo em mente o planeamento a longo prazo, a investigação em matéria de fusão e o projecto do reactor nuclear ITER devem passar a ter precedência, dado que abrirão novas dimensões na investigação da energia nuclear à escala global. No entanto, a investigação em matéria de fontes de energia renováveis e de cisão nuclear pode dar uma resposta adequada às nossas necessidades a médio prazo de energia segura, limpa e competitiva. A Europa tem actualmente uma posição avançada no sector energético, mas há um aspecto que devemos ter sempre presente: se quisermos permanecer na linha da frente deste sector em termos globais, temos de olhar para a energia como constituindo um domínio único e unificado, apesar de o aspecto dos aprovisionamentos energéticos já ter sido regulado em vários tratados europeus. Naturalmente, não basta termos objectivos unificados e claros. Estes têm de ser acompanhados por medidas adequadas, e é nesse contexto que eu quero sublinhar a importância de estar na linha da frente. O nosso programa tem de estar pronto a tempo de estabelecermos uma ponte para a transição do sexto para o sétimo programa-quadro."@pt17
"Pozdravljam gospoda komisarja in se zahvaljujem poročevalcu, gospodu Buzeku, za neutrudno sodelovanje in izmenjavo informacij ter mu čestitam za opravljeno delo. Sedmi okvirni program za raziskave in razvoj je tesno povezan z razpravo o prihodnosti Evropske unije. Le-to pa vedno bolj zaznamujejo globalni vplivi. Demografija in energija sta za Evropo v prihodnjih desetletjih izredno pomembni področji, a hkrati tudi najbolj problematični. Od nas zahtevata jasno opredeljene cilje, ki lahko zagotovijo gospodarsko in družbeno stabilnost ter ohranijo blaginjo državljanov le pod pogojem, da bomo še bolj povezali znanje in raziskave z inovacijami ter jih uspešno uporabili v gospodarstvu. Demografija in energija morata biti v ospredju prihodnjih evropskih raziskav. A naj se vrnem k področju energije, kjer se soočamo z vse večjimi problemi zanesljive oskrbe, energetske odvisnosti in uresničevanja Kjotskega protokola. Vse našteto kar kliče po začrtanju jasnih ciljev, predvsem srednjeročnih in dolgoročnih, kar stari celini pogosto še vedno povzroča obilo težav. Z vidika dolgoročnega načrtovanja ukrepov v ospredju zagotovo stojijo raziskave fisije in izgradnja jedrskega reaktorja ITER, ki globalno odpira nove dimenzije v energetskem raziskovanju potencialov jedrske energije. Raziskave obnovljivih virov energije in jedrske fisije pa lahko nudijo ustrezen odgovor na naša srednjeročna povpraševanja po zanesljivi, čisti in konkurenčni energiji. Zaenkrat je Evropa še vodilna sila v energetskem sektorju, vendar pa se moramo zavedati nečesa: če želimo na tem področju ohraniti vodilno vlogo v svetovnem merilu tudi v prihodnje, moramo na energijo gledati kot na eno področje. Eno področje, čeprav je področje energetike opredeljeno v več evropskih pogodbah. Enotni in jasni cilji seveda niso dovolj, ampak morajo slediti nujni ukrepi in tu želim poudariti to, da je sedaj pomembna predvsem bitka s časom, kajti program mora biti pripravljen pravočasno, da bo prehod med šestim in sedmim okvirnim programom zvezen."@sk18
"Jag vill börja med att välkomna kommissionsledamot Potočnik och tacka föredragande Jerzy Buzek för hans outtröttliga samarbete och den information han har gett oss. Jag vill också lyckönska föredraganden för det arbete han har lagt ner. Sjunde ramprogrammet för forskning och utveckling hänger nära samman med debatten om EU:s framtid. Detta faktum blir allt viktigare mot bakgrund av de nuvarande globala influenserna. De kommande årtiondena kommer demografi och energi att vara särskilt viktigt för EU, och även mest problemfyllt. Vi måste tydligt definiera våra mål så att vi kan säkerställa en ekonomisk och social stabilitet och bevara den offentliga välfärden. Men vi kommer endast att kunna göra detta om vi kan öka samspelet mellan kunskap och utveckling å ena sidan och innovation å andra sidan, och om vi på ett framgångsrikt sätt kan använda detta samband i ekonomin. Demografi och energi måste utgöra kärnan av EU:s framtida forskning. Låt mig nu återgå till energifrågan, ett område där vi står inför ännu större utmaningar när det gäller tryggad energiförsörjning, energiberoende och genomförandet av Kyotoprotokollet. Alla dessa områden uppmanar oss att fastställa tydliga mål, särskilt på medellång och lång sikt, eftersom det är här som EU allt oftare står inför ökade svårigheter. Med långsiktig planering i åtanke måste fusionsforskningen och utformningen av kärnreaktorprojektet ITER ges företräde, eftersom detta öppnar nya forskningsdimensioner om kärnenergi på global nivå. Forskning inom förnybara energikällor och kärnklyvning kan dock vara en lämplig lösning på vår efterfrågan på medellång sikt på säker, ren och konkurrenskraftig energi. EU är för närvarande en ledare i energisektorn, men vi måste ändå ha en sak i åtanke: Om vi vill vara kvar i spjutspetsen av denna sektor globalt sett, måste vi se energi som ett enda, enat område, trots att energiförsörjningen redan har reglerats i ett antal EU-fördrag. Enade och tydliga mål räcker så klart inte. De måste följas upp med lämpliga åtgärder, och det är här jag vill trycka på vikten av att fortsätta att ligga steget före. Vårt program måste vara färdigt i tid så att vi kan skapa en länk i övergången mellan det sjätte och det sjunde ramprogrammet."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph